Está en la página 1de 12

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E nr._____
din____________________2018

Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului

în temeiul art.2 alin.(l) al Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi


întreprinderea municipală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.441-450 art.750),
cu modificările şi completările ulterioare, art.6 alin.(l) lit.a1) şi art.7 alin.(3) lit.d) ale Legii
nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului, conform anexei


nr.l.
2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.
3. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului, precum
şi autorităţile administrative din subordinea acestora, vor transmite întreprinderile de stat incluse
în anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr.902 din 6 noiembrie 2017 „Cu privire la organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017,
nr.390-395, art.1011) în care exercită funcţia de fondator, Agenţiei Proprietăţii Publice, în
termen de 30 de zile din data publicării prezentei hotărîri, în conformitate cu prevederile
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2016, nr.l, art.2), cu modificările şi completările ulterioare.
4. Agenţia Proprietăţii Publice de comun cu Agenţia Servicii Publice, în termen de 60 de
zile din data publicării prezentei hotărîri, vor asigura operarea modificărilor necesare în actele
de constituire ale întreprinderilor de stat incluse în anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr.902
din 6 noiembrie 2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice”
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.390-395, art. 1011).
5. Ministerul Economiei şi Infrastructurii va iniţia reorganizarea întreprinderii de stat
„Moldelectrica” în termenul prevăzut de art. 19 alin.(3) lit.b) al Legii nr.246/2017 cu privire la
întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală.

PRIM-MINISTRU Pavel FILIP

Contrasemnează:
ministrul economiei şi infrastructurii Chirii GABURICI

ministrul finanţelor Octavian ARMAŞU

l
Anexa nr.l
la Hotărârea Guvernului
nr.____ d in ____________ 2018

Modificările ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului

1. Hotărîrea Guvernului nr.902 din 6 noiembrie 2017 „Cu privire la organizarea şi


funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2017, nr.390-395, art.1011), se modifică după cum urmează:
1) Anexa nr.4 se completează cu următoarele poziţii:
1) Î.S. „Moldresurse”, în procedură de insolvabilitate din 25.05.2010;
A

2) I.S. „Combinatul de vinuri de calitate Mileştii Mici”;


3) I.S. „Combinatul de Produse Alimentare din Bălţi”, în procedură de
insolvabilitate din 29.06.2010;
4) Î.S. „Fabrica de Vin din Stăuceni”;
5) întreprinderea agricolă de stat „Serele din Chişinău”;
/V

6) I.S. Firma agricolă „Serele Moldovei”;


7) întreprinderea Agricolă de Stat „Flori”;
a

8) întreprinderea Agricolă de Stat „Vivaflora”;


9) I.S. „Institutul de Tehnică Agricolă Mecagro”;
10) Î.S. „Staţia de Stat pentru încercarea Maşinilor”;
11) Î.S. „Protecţia Plantelor”;
12) Institutul de Proiectări „Indalproiect”;
A

13) I.S. „Staţiunea Didactico-experimentală din Stăuceni”;


14) întreprinderea agricolă „Dumbrava Vest”;
15) I.S. Staţiunea Didactică Experimentală „Chetrosu”, în procedură de
insolvabilitate din 23.06.2016;
16) Î.S. pentru cercetarea în selecţie şi hibridarea suinelor „Moldsuinhibrid”;
17) Î.S. „Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia
Animalelor”;
18) Î.S. „Publicaţia periodică revista „Agricultura Moldovei”;
19) Î.S. „Centrul de Elaborări Economice şi de Producţie”;
20) Î.S. „Staţia Nordică de Proiectări şi Prospecţiuni Chimice” ;
21) Î.S. „Staţiunea didactico-experimentală „Petricani”;
22) Î.S. „Staţiunea didactică experimentală „Criuleni”;
23) Î.S. „Asociaţia Agroindustrială „Victoria”;
24) Î.S. „Combinatul vitivinicol „Naţional-Vin”, în procedură de
insolvabilitate din 15.04.2011;
25) Î.S. „Oraşul Vinului”;
26) Î.S. Staţiunea Tehnologico-experimentală „Paşcani”, în procedură de
insolvabilitate din 24.02.2015;
27) Î.S. Staţiunea Tehnologico-experimentală „Codrul”, în procedură de
insolvabilitate din 09.10.2013;
2
28) Î.S. „Staţiunea Tehnologico-experimentală Bălţi”;
29) Î.S. „Staţiunea Tehnologico-experimentală Maximovca”, în procedură
de insolvabilitate din 25.07.2016;
30) Î.S. „Terra” ;
a

31) I.S. „Centrul de gestionare a deşeurilor periculoase”;


/\

32) I.S. Serviciul de Stat pentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor şi


Construcţiilor”;
/V

33) I.S. Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „Incercom”;


34) Î.S. Institutul de Stat de Proiectare „Ruralproiect”;
/V

35) I.S. specializată de executare a lucrărilor de explozie „INMEX”;


36) Î.S. Centrul de instruire „Inmacom-Didactic”;
A

37) I.S. „Mina de piatră din Mileştii-Mici”, în procedură de insolvabilitate


din 03.10.2017;
A

38) I.S. Sanatoriul - preventoriu de baza „Constructorul”;


39) Î.S. Centrul de cultură populară „Veselia”;
40) I.S. Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări în Domeniul Amenajării
Teritoriului, Urbanismului şi Arhitecturii „Urbanproiect”;
41) Î.S. „Serviciul Asistenţă Beneficiari la Obiectele Sociale”;
42) Î.S. Expediţia Hidro-geologică din Moldova „EHGEOM”;
43) Î.S. Institutul de Proiectări de stat „Iprocom”;
A

44) I.S. „Sectorul de reparaţie a fântânilor arteziene din Chişinău”, în


procedură de insolvabilitate din 20.03.2017;
45) Î.S. „Direcţia Bazinieră de Gospodărire a Apelor”;
46) întreprinderea interraională de stat „Acva-Nord”, in procedură de
insolvabilitate din 15.02.2016;
47) Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Cahul”;
48) Î.S. „Direcţia Nodului Hidrotehnic Costeşti-Stanca”;
49) Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Vulcăneşti”;
50) Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni”;
51) Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Hânceşti”;
52) Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni”;
53) Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Ştefan Vodă”;
54) Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Drochia”;
55) Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Chişinău”, în procedură de
insolvabilitate din 26.05.2016;
56) Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Orhei” ;
57) Î.S. „Sistemul de Gospodărire a Apelor „Nistru-Centru” ;
58) Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Bender”;
59) Î.S. Republicană de Producţie şi Comerţ „Molda”;

60) Î.S. „Centrul de Instruire în Domeniul Relaţiilor de Muncă”;


61) Î.S. „Manejul de Atletică Uşoară”;
62) întreprinderea de Stat de Producere şi Comerţ „Didactica” ;
63) Î.S. Centrul Ştiinţific şi Editorial „Univers-Pedagogic”;
64) Î.S. „Combinatul Poligrafic din Chişinău”;
65) I.S. Firma Editori al-poligrafi că „Tipografia Centrala” ;
66) Î.S. Editura de Stat „Cartea Moldovei”;
67) Î.S. Editura Didactică de Stat „Lumina”;
68) Î.S. Studioul „Arta-Cinema”;
69) Î.S. Revista „Sud-Est”;
A

70) I.S. „Gaudeamus —Cinema”;


71) Î.S. Publicaţia periodică revista social-culturală „Moldova”;
72) Î.S. „Asociaţia de Arte şi Creaţie Artistică „Interarta”;
73) Î.S. Agenţia Cinemavideo din Străşeni;
A

74) I.S. „Registrul Cinematografic”;


A

75) I.S. Uzina de bijuterii din Chişinău „Giuvaier”, în procedură de


A
insolvabilitate din 03.10.2014;
76) I.S. „Fabrica de Sticla din Chişinău”;
77) Î.S. Paza paramilitară a obiectelor energetice „Scutul Energetic”;
78) Î.S. „Nodul Hidroenergetic „Costeşti”;
79) Î.S. „Moldtranselectro” ;
80) Î.S. Institutul de Cercetare, Proiectare şi Tehnologie „Energoproiect”;
81) Î.S. „Direcţia pentru exploatarea imobilului”;
82) Î.S. pentru reparaţia utilajului energetic „Energoreparatii”;
83) Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” ;
84) Î.S. „Aeroportul Internaţional Mărculeşti”;
85) Î.S. „Poşta Moldovei”;
86) Î.S. „Radiocomunicaţii”;
87) Î.S. „MoldData”
88) Î.S. „Detaşamentul de Paza Paramilitară”;
89) Î.S. „Combinatul Republican de Instruire Auto”;
90) Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”;
91) Î.S. „Calea Ferată din Moldova”;
92) Î.S. de construcţii a Căii Ferate „Confereai”;
93) Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”;
94) Î.S. „Bacul Molovata” ;
95) Î.S. „Pita Service”;
96) Î.S. „Direcţia de Exploatare a Locuinţelor”;
97) Î.S. „Centrul de Medicină al Aviaţiei Civile a RM”;
98) Î.S. „Moldaeroservice” ;
99) Î.S. Utilizarea spaţiului aerian şi deservirea traficului aerian
„MOLDATSA”;
100) Î.S. „Centrul Aeronautic de Instruire”;
101) Î.S. Compania Aeriana „Air Moldova”;
102) Î.S. „Gările şi Staţiile Auto”;
103) Î.S. Auto cu autofinanţare Centrul „Servis”;
104) Î.S. „Calprodconex”;
105) Î.S. „Compania Aeriană Moldova”;
106) Î.S. „Rezervcom”;
107) Î.S. „ Servmecanagro”;
108) Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”;
109) Î.S. „Pulbere”;
110) Î.S.
A
„Cartuş”;
111) I.S. Magazinul specializat de arme „Dinamo - MA” ;

112) Î.S. „Direcţia Specializata Montare şi Exploatare a Mijloacelor


Tehnice de Reglementare a Circulaţiei Auto a Politiei Rutiere”;
A

113) I.S. Editura de Imprimate „Statistica”;


114) Î.S. Editorial - Poligrafică „Ştiinţa”;
115) I.S. Tipografia Academiei de Ştiinţe;
116) Î.S. Autobaza Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
117) Î.S. Librăria „Cartea Academica”;
118) Î.S. „Preventoriul Autogestionar al ASM”;
A A

119) I.S. întreprinderea de Alimentare Publica „Crizantema”;


120) Î.S. Baza de Odihna „Ştiinţa”;
121) I.S. întreprinderea Experimentala „Izomer”;
122) Î.S. Uzina Experimentala „ASELTEH”;
123) Î.S. „Bioreg” ;
124) I.S. „Protecţia Solurilor si îmbunătăţiri Funciare”;
125) Î.S. „Moldova Suverana”;
A

126) I.S. „Nezavisimaia Moldova”;


127) Î.S. Revista „Obiectiv-AV”;
128) Î.S. „Bagos”;
129) Î.S. „Sarmat”;
130) Î.S. „Temelia-MC”;
131) Î.S. „Flus”;
132) Î.S. „Cariera de pietriş şi nisip din Cernăuţi”;
133) Î.S. „Cariera de piatră concasată din granit”, or.Pervomaisc, Ucraina;
A

134) I.S. „Fabrica de vinuri din Lvov”;


A

135) I.S. „Autodorojnik”, or.Sergheevca;


136) Î.S. „La popas”;
137) Î.S. „Centrul de Elaborare a Sistemelor Industriale de Dirijare
(CESID);
138) Î.S. „Magazinul nr.13 Ceasuri”;
139) Î.S. „Sectorul autogestional de reclamă şi montaj”;
140) Î.S. „Biroul Special Tehnologic de Construcţie al AP „Mezon”;
141) Î.S. Institutul de Stat de Proiectări „INDUSTRIALPROIECT”;
142) Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”;
143) Î.S. „Centrul Republican Experimental Protezare Ortopedie şi
Reabilitare”;
144) Î.S. „Hotelul "Zarea”.

5
2) se introduce Anexa nr.41 cu următorul cuprins:

Anexa nr.41
la Hotărîrea Guvernului
nr.902 din 6 noiembrie 2017

LISTA
societăţilor pe acţiuni în care Agenţia Proprietăţii Publice exercită funcţia de
deţinător de acţiuni (părţi sociale)

1) S.A. „Reţelele Electrice de Distribuţie Nord”;


2) S.A. „Centrala Electrica de Termoficare Nord din Bălti”;
3) S.A. „TERMOELECTRICA”;
4) S.A. Centrul International de Expoziţii „MOLDEXPO”;
5) S.A. „COMPLECONS”, în procedură de insolvabilitate din 30,07.2014;
6) S.A. „Casa de Comerţ EXPO”;
7) S.A. „Energocom” ;
8) S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”;
9) S.A. „DRUMURI-CIMISLIA”;
10) S.A. „DRUMURI-CAUSENI”;
11) S.A. „DRUMURI ORHEI”;
12) S.A. „DRUMURI-SOROCA” ;
13) S.A. „DRUMURI CRIULENI”;
14) S.A. „DRUMURI-RISCANI”;
15) S.A. „DRUMURI-IALOVENI” ;
16) S.A. „DRUMURI-CAHUL”;
17) S.A. „DRUMURI-STRASENI”;
18) S.A. „DRUMURI-EDINET”;
19) S.A. „DRUMURI-BALTI”;
20) S.A. „Uzina de maşini de salubritate din Făleşti”, în procedură de
insolvabilitate din 08.11.20Î7;
21) S.A. „TRACOM”;
22) S.A. „Institutul de cercetări ştiinţifice „Rif-Acvaaparat”;
23) S.C. „GARA NORD” S.A;
24) S.A. „DICAS”;
25) S.A. „Metalferos”;
26) S.A. „COMBUSTIBIL SOLID”, în procedură de insolvabilitate din
20.10.2016;
27) S.A. „Raut”;
28) S.A. Moldo-Rusa „MOLDOVAGAZ”;
6
29) S.A. „Alimentarmas”, în procedură de insolvabilitate din 15.04.2008;
30) S.A. „Flamingo - 96 ”, în procedură de insolvabilitate din 11.02.2004;
31) S.A. „MoldFarm”;
32) S.A. „SANFARM-PRIM”;
33) S.A. „MOLDOVA-FILM”;
34) S.A. „Moldcinema” ;
35) S.A. „MOLDTELECOM”;
36) S.A. „LIVSERVCOM” , în procedură de insolvabilitate din 26.12.2007;
37) S.A. „Loteria Naţionala a Moldovei”;
38) S.A. „Combinatul de Vinuri Cricova”;
39) S.A. „BARZA ALBA”;
40) S.A. „AROMA”, în procedură de insolvabilitate din 07.11.2013;
41) S.A. „Moldova-Service Anenii Noi”;
42) S.A. „Fabrica de Fermentare a Tutunului din Orhei”, în procedură de
insolvabilitate din 19.05.2014;
43) S.A. „Tutun-CTC”;
44) S.A. „Irigator”;
45) S.A. Combinatul de produse cerealiere „Cereale-Flor”, în procedură de
insolvabilitate din 06.12.2010;
46) S.A. „Combinatul de produse cerealiere din Chişinău”, în procedură de
insolvabilitate din 25.11.2014;
47) S.A. „Aqua-Prut”;
48) S.A. „Fertilitatea-Soroca”;
49) S.A. „Fertilitatea-Hînceşti”;
50) S.A. „Iustar”;
51) S.A. „Avicola din Zgardesti”, în procedură de insolvabilitate din
21.07.2008;
52) S.A. „Vinuri-Ialoveni”, în procedură de insolvabilitate din 18.10.2010;
53) S.A. „Ceramica-T”;
54) S.A. „Hotelul Chişinău”;
55) Combinatul de Panificaţie din Chişinău „FRANZELUTA” S.A.;
56) S.A. „Complex”;
57) S.A. „CIMS-73”;
58) S.A. „Avicola-Talmaz”;
59) S.A. „Fabrica de conserve din Glodeni”, în procedură de insolvabilitate din
29.01.2015;
60) S.A. „Fabrica de zahar din Ghindeşti”, în procedură de insolvabilitate din
29.06.2000;
61) S.A. „Găinuşa”, în procedură de insolvabilitate din 18.02.2016;
62) S.A. „Fabrica de produse lactate din Nisporeni”;
63) S.A. „Faconis”, în procedură de insolvabilitate din 05.04.2006;
64) S.A. „Natur - Telecon” ;
65) S.A. „Lapte-Agro”, în procedură de insolvabilitate din 28.07.2008;
66) S.A. „Carahasani-vin”, în procedură de insolvabilitate din 10.03.2011;
67) S.A. „Moldovaintrans”;
68) S.A. „Combicorm”, în procedură de insolvabilitate din 16.03.2017;
7
69) S.A. „Fabrica de conserve din Cosnita”, în procedură de insolvabilitate din
30.01.2012;
70) S.A. „Artizana-Folc”, în procedură de insolvabilitate din 04.09.2014;
71) S.A. „Basarabia-Nord”;
72) S.A. „Banca de Economii S.A.

2. Hotărîrea Guvernului nr.690 din 30 august 2017 „Cu privire la organizarea şi


funcţionarea Ministerului Economiei şi Infrastructurii” (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2017, nr.322-328, art.792), cu modificările şi completările ulterioare, se
completează după cum urmează:
1) punctul 1 se completează cu subpunctul 4) cu următorul cuprins:
”4) Lista întreprinderilor de stat în care Ministerul Economiei şi Infrastructurii
exercită funcţiile de fondator, conform anexei nr.31”
2) se completează cu Anexa nr.31 cu următorul cuprins:

„Anexa nr.31
la Hotărîrea Guvernului
nr.690 din 30 august 2017

LISTA
întreprinderilor de stat în care Ministerul Economiei şi Infrastructurii
exercită funcţiile de fondator

Î.S. „Moldelectrica” .

8
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr. din 2018

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă

1. Poziţiile 3, 5 şi 6 din Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.653 din 6 noiembrie


2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale
aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2009, nr.162, art.721), cu modificările şi completările ulterioare;
2. Anexele nr.3 şi 4 la Hotărîrea Guvernului nr.662 din 10 noiembrie 2009 „Pentru
aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 163-164,
art.730), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.690 din 13 noiembrie 2009 „Pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei,
structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2009, nr. 166-168, art.768), cu modificările şi completările
ulterioare;
4. Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.691 din 17 noiembrie 2009 „Pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al
acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 166-168, art.769), cu
modificările şi completările ulterioare;
5. Anexele nr. 4 şi 5 la Hotărîrea Guvernului nr.695 din 18 noiembrie 2009 „Cu
privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2009, nr. 169-170, art.774), cu modificările şi completările ulterioare;
6. Poziţiile 1 şi 2 Edituri, 1 şi 2 întreprinderi poligrafice, 1 Alte instituţii din
Anexa nr.5 şi Anexa 5 l la Hotărîrea Guvernului nr.696 din 19 noiembrie 2009 „Pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii,
structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2009, nr. 169-170, art.775), cu modificările şi completările
ulterioare;
7. Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.766 din 26 noiembrie 2009 „Cu privire la
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi
Sportului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.173, art.848), cu modificările şi completările
ulterioare;

9
8. Poziţiile 1- 4 ale Anexei nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.778 din 27 noiembrie
2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al
acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.173, art.856), cu
modificările şi completările ulterioare;
9. Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.793 din 2 decembrie 2009 „Cu privire la
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi
Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia”
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 174-176, art.875), cu modificările şi
completările ulterioare;
10. Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.827 din 16 decembrie 2009 „Pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Rezerve
Materiale, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia” (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 189-190, art.919), cu modificările şi completările
ulterioare;
11. Anexa nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.847 din 18 decembrie 2009 „Pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului,
structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2009, nr. 189-190, art.925), cu modificările şi completările
ulterioare;
12. Poziţiile 1 şi 3 ale Anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.383 din 12 mai 2010
„Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Relaţii
Funciare şi Cadastru, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia”
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.75-77, art.453), cu modificările şi
completările ulterioare.
13. Poziţiile 1, 7 şi 8 ale Anexei nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31 mai
2011 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.95, art.458), cu modificările şi completările
ulterioare.
14. Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.1034 din 29 decembrie 2011 „Pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de
Statistică, structurii, componenţei nominale a Colegiului şi efectivului-limită al acestuia”
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.1-6, art.16), cu modificările
ulterioare.
15. Anexa nr.3 şi 4 la Hotărîrea Guvernului nr.882 din 22 octombrie 2014 „Pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Apele
Moldovei”, structurii şi efectivului-limită ale acesteia” (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2014, nr.325-332, art.950);
16. Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.962 din 8 august 2016 „Cu privire la
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a structurii şi efectivului-limită
ale
Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2016, nr.265-276, art.1046), cu modificările şi completările ulterioare;

io
Notă informativă
la proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea unor hotărîri ale
Guvernului”

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite

Conform prevederilor art.2 alin. (1) al Legii nr.246 din 23 noiembrie 2017 cu privire
la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, fu n c ţia de fondator al întreprinderii
de stat, în numele Guvernului, este exercitată de Agenţia Proprietăţii Publice, subordonată
Guvernului. „
Intru implementarea acestor prevederi a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.902
din 06.11.2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice.
A

In virtutea pct.4 al Hotărîrii de Guvern citate, „Ministerele, alte autorităţi


administrative centrale din subordinea Guvernului, precum şi autorităţile administrative
din subordinea acestora, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărîri, vor transmite întreprinderile de stat în care exercită funcţia de fondator Agenţiei
Proprietăţii Publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de
transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din
31 decembrie 2015. ”

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Prin intermediul proiectului de at normativ se propun următoarele:


Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.902 din 6 noiembrie 2017 „Cu privire la
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice” - Lista întreprinderilor de stat
fondate de Agenţia Proprietăţii Publice, se completează cu poziţiile ce reflectă lista
întreprinderilor de stat fondate de ministere, alte autorităţi administrative centrale din
subordinea Guvernului, precum şi autorităţile administrative din subordinea acestora.
Astfel, drept efect al respectivelor modificări, se propune transmiterea întreprinderilor
de stat, în care ministerele, alte autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului,
precum şi autorităţile administrative din subordinea acestora, exercită funcţia de fondator,
către Agenţia Proprietăţii Publice.
Consecutiv, se propun spre abrogare anexele la actele normative ce aprobă, la
moment, listele întreprinderilor de stat fondate de către ministere, alte autorităţi
administrative centrale din subordinea Guvernului, precum şi autorităţile administrative din
subordinea acestora.
La fel, se dispune completarea Hotărîrii Guvernului nr.902 din 6 noiembrie 2017 cu o
nouă Anexă, care va reflecta Lista societăţilor pe acţiuni în care Agenţia Proprietăţii Publice
exercită funcţia de deţinător de acţiuni (părţi sociale), în temeiul art.7 alin.(3) lit. d) din
Legea nr.l21-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.
Remarcăm că, listele propuse spre aprobare, reflectă datele din Registrul
patrimoniului public, la situaţia din 13.06.2018, privind întreprinderile de stat aflate în
administrarea tuturor ministerelor, autorităţilor administrative centrale din subordinea
Guvernului şi a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, cu considerarea faptului că, anumite
entităţi dintre acestea au fost reorganizate deja în instituţii publice, precum şi a proiectelor
actelor normative privind reorganizarea unor entităţi, care se află în procedură de
definitivare.

Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislaţia


Uniunii Europene

Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislaţiei Uniunii Europene.

Fundamentarea economico-financiară

Realizarea proiectului implică cheltuieli financiare aferente înregistrării modificărilor


în Registrul persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, ţinut de Agenţia Servicii
Publice, conform costului reglementat de Anexa la Legea nr.220/2007 privind înregistrarea
de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

Iurie CIOCAN,

Director
Centrul de implementare a Reformelor