Está en la página 1de 19

Ayodhya Kanda

శశ హననుమమానను గగురరుదదేవవులల ననాయయెద


పలికకిన ససీతనా రరామకథ నన పలలెకకెద ససీతనా రరామకథ

శశ విషష
ష్ణు వవు దదివరావo శ శ o భవవున - శశతజన పరాలలన శరాతనాo కరారరున
సతవధరర్మమగుల స o రక్షకలన - వీరవవ o తషన అజజాననుబబాహహున
రరావణనాదది అసనురరుల గగూలలల్చుటకన - నరరుడడిగ వవెలససిన ననారరాయణగున
శశరరామగున పటబాట్టాభిషషేకమగునను - త o డడిడ దశరథనుడడ చదేయనవెo చచెనను

వశషరాష్ఠాదనుల అననుమత గకెగైకకొన - సనుమమంతనాడదనుల స o పడదదిo చనుకకొన


మహహీపతషలనను బ o ధనుమితషడలనను -పవురజననులనను మరర జజానపదనులనను
దశరథరరాజ పసిలిపసిo చిననాడడ - అత శఘఘ్రమగుగరా సభ చదేససిననాడడ
కకేటయరరాజనను, జనక భగూపతన - పసిలిపసిo చలలేదను వవవదది లలేదన

లలోక హహితనారర్ధ మగు రరాజవమమేలిత - ఏలిఏలి నన అలససిపపో యత


వయసను చచెలల్లె లెనను శకకిక నశo చచెనను - ఇకపపప పపూరరక విo శరాశమంత కకోరకెదనను
మ అ o దరర సమర్మతతత నననను - శశరరామగున యగువరరాజ జకేతషనను
అన దశరథనుడడ సభలలో తచెలలపగ - ఆమోదదిo చిరర అ o దరరు పసీత
డ గ

ఇదది శుభకరమమమైన చచెపతడమమాసమగు - మననోహరమమమై తతచను లలోకమగు


రకేపషే పవుషవమి నక్షతడ యగుకక - కరర్కట లఘఘ శుభమగుహహూరక మగు
శశరరామగున పటబాట్టాభిషషేకమగు - ఆన o దమగుతత జరరపసిo చచెదమగు
అన దశరథనుడడ సభలలో తచెలలపగ - ఆమోదదిo చిరర అ o దరరు పసీత
డ గ

శశరరామగుడడ విషష
ష్ణు దదేవవుడదేనన - తమనను పరాలిo ప అవతరరo చచెనన
శశఘఘ్రమగుగ యగువరరాజ చదేయగుడన - అదది అ o తయగు తమ భబాగవమమేనన
గగృహమగులకకేగర పపూజలల చదేససిరర - రరామగున కకేమమగు కకోరర భజo చిరర
దశరథనుo డడ తన భవనమగు చదేరర - కబగుర o పపనను రరామగున చచూడగగోరర || శశ హననుమమానను ||
మదగజ బలలడడ మ o దగమననుడడ - మహాతదేజడడ మహాబబాహహుడడ
రరూపగగుణణౌదనారవ మహహిమోపషేతషడడ - పవురరుషషలకల కకూడ మోహనరరూపవుడడ
శశరఘగు రరామగుడడ త o డడిడన చదేరరచచెo తన - నలిచచెనను అ o జలి ఘటటo చి
దశరథనుడ o త రరామచ o దనుడన - కకూరరుల్చుo డ జకేసప కకౌగరలిo చనుకకొన

రరామ విననుమగు ననా జనర్మ తనార - దనావవుల విభగుజలల ఆకశమిo చిరర


పపననుధధ్వననులతత పసిడడగగులల వవులర్కలల - వవులిపడడనటటుల గరాo చిత కలలల
రరాకకూడదను ఈ దనుసధ్వపఘమగులల - ననాకల మరణమో కకీడడ కలలగగు
అనదశరథనుడడ ఏకరాo తమగుగ - వివరరo చచెనను శశరరామగుడడ వినగరా

చచెo చలమమ మనసను మమారక మగుననుపషే -ఉదనుద్భుతమమ తననువవు మమాయక మగుననుపషే


చదేసపద నీకల పటబాట్టాభిషషేకమగు - రకేపషే పవుషవమి శుభ నక్షతడమగు
ససీతయగు నీవవు ఉపవససిo చవలలె - దరర్బల పపన
ప న శయనo చవలలె
అన దశరథనుదను ఏకరాo తమగుగ - వివరరo చచెనను శశరరామగుడడ వినగ

భరతషడయోదవకల రరాన o తవరకల - తగగు సమయమగు నీ అభిషషేకమగునకల


అననుజడడ భరతషడడ అగశజభకలకడడ - జతదేమందదిడయగుడడ ధరర్మనరతషడడ
మనషసి మనసను అత చ o చలమమమైనదది - ధరర్మపరరుల o దను కగృతశశోభితమదది
అన దశరథనుదను ఏకరాo తమగుగరా - వివరరo చి ప o పప రరామగున పసీత
డ గ || శశ హననుమమానను ||

ఎచటపవుటటట్టాననో ఎచట పపరరగకెననో - ఎవరరకకి తచెలియన గగూన మ o దర


కకెగైకకేయ వవెo ట వచచెల్చునను తతడడగరా - పవుటటట్టాo టట ననుo డడి జజాజ్ఞాత దనాససిగరా
వనడడకగరా ననాటట సరాయ o కరాలమగు - మమేడపపప కకేగకె విహారరారర్థ మగు
దదివరావల o కగృత రరాజ మమారర్గ మగునను - అ o దనుo డడి గరాo చి అచచెల్చురరు వవo దచెనను

కకిటకకిటలమాడదే జనస o దడ హమగు - కలకల లమాడదే రరాజమమారర్గ మగు


మ o గళ వరాదవ మననోహర దధ్వననులల - నగృతవగగీతమగులల వనదఘోషలల
రకేపషే రరామ పటబాట్టాభిషషేకమన - ఆ కకోలహలమగు అ o దనుకకేనన
తచెలిససిన o తనన చిరచిర లమాడడచను - మ o దర మరలలే కకెగైక చచెo తకల
కకెగైకరా ఎ o త మగూఢనాతషర్మరరాలవన - కకౄర వలయమగున చికలర్క కకొo టటవన
కరాలకకూట విషసరర్పమగు - నీ పత కరాటటువనససి పటటట్టాo చను అథడ గత
భరతషడడ లలేన అదననుచచూసనుకకొన - రకేపషే రరామ పటట్టా భిషషేకమన
దశరథ రరాజ పడకటటo చచెనన - కకెగైకకల తచెలలెర్పనను మ o దర తధ్వరగగొన

అహా మ o దర అభివ o దనమమే -ఎమంత మ o చి వరారక వినపసిo చితవన


రరామ భరతషలల ననాకల సమమానమగు - పరమ పసిడయమగు రరామమాభిషషేకమగు
అనకకెగైకకేయ హహేళనలలేలలెల్చు - శరారదరకేయ శశరకేఖ వవోలలె
తన మమడననునఘ మణణిహారమగునను - బహహుమమానమగుగ మ o దర కకొసగకెనను || శశ హననుమమానను ||

కకోపదను:ఖ సమనధ్వత మ 0 దర -బహహుమమానమగునను కససిగరా విసరర


శశోకజలదదిపడడి మగుననుగనను0 టటవి -అదదిగరానక వవుపప ర్ప0 గగుచను0 టటవి
సవత కకౌసలవ నీ శతషడవవు కద - శతషడవవు కకొడడకల శతషడవన కదనా
అనపలలెర్క మ 0 దర కకెగైకనను విననుమన -ఆలసవ 0 అమగృత 0 విష 0 బన

లక్షర్మణగుడడ రరామగున విధదేయగుడడ -శతషడఘగుఘడడ భరతషన విధదేయగుడడ


వీరరరరువవురరు పరత 0 తషడలవవుటచదే -భయమగులలేదను రరామగునకకి వీరరచచె
రరామభరతషలల సధ్వత 0 తడ సమరరుర్థలల- ఒకవవర నమగుడడనన రకె0 డడ ఖడర్గ మగులల
అనపలలెర్క మ 0 దర కకెగైకనను విననుమన -ఆలసవమం అమగృతమం విష 0 బన

మ 0 దర విననుమగు రరామగుడడ విఘగుఘడడ- గగురరుశకడితషడడ జతదే0 దదిడయగుడడ


దశరధ విభగున జకేవషష్ఠా కలమమారరుడడ -జకేషష్ఠా షడదే కదనా రరాజజావరరుర్హుడడ
కరావవున రరామగుడడ రరాజవవునను గరాక- భరతనాదనులల సషేవి0 తషరరు గరాక
అనపలలెర్క కకెగైక మ 0 దరనను గన -పరమంపరరాగత ధరర్మ మిదదేనన

మగుసలి రరాజనకల పడడచను భబారవవన నీపపప వరానకకి మోహమధదికమన


విరశ వీగర కకౌసలవనను నీవవు పలలమమారరులల చినఘబగుచిల్చుననావవు
ఆమమ రకేపవు రరాజ మమాత అయన ననను మనఘ0 చనున దనాససిగనవెపన
అనపలలెర్క మమందర కకెగైకనను విననుమన ఆలసవమం అమగృతమం విషమంబన
తతొలిల్లె దదేవరాసనుర యగుదద్ద మ o దనున రకెo డడసరారరుల్లె నీ పతన కరాపరాడడి
మొపవుర్పనన0 దది రకె0 డడ వరమగులలమందదితవి వలససినపవుడడ వరానన కకోరరునమంటటవి
ఆ నకకేపమగులనను నీవవు మరచిన నీ కకేమమగు కకోరరు నననను మరతషన
అనపలలెర్క మమందర కకెగైకనను విననుమన ఆ వరమగులనను ననడడ కకోరరుమన

పదనుననాలలేర్గ0 డడల్లె రరామ వనవరాసమగు- భరతషనకల పటబాట్టాభిషషేకమం


పదనుననాలలేర్గ0 డడల్లె ఉదనాధ్వసన చనాలల- పడజలల రరామగున మరచిపపో వవుటకల
పదనుననాలలేర్గ0 డడల్లె పరరపరాలన చనాలల -భరతషన సరార్థనమగు సనుససిర్థ రమగగుటకల
అనపలలెర్కమమందర కకెగైకనను విననుమన- కకోపగగృహమగున పడవనససి0 చనుమనీ

మమందర ఎ 0 తటట విఘగుఘరరాలివన -నననుఘ ననా సనుతషన కరాపరాడడితవన


నీ ఋణమమటటుల తీరరుల్చుకకొమంటటనన- కనకరాభిషషేకమగు నీకల చదేతషనన
గరాలికకి వ 0 గరన కమలమగు వవోలలె -గగూనకకి వ 0 గరన సను0 దరరవనలలే
అన కకెగైకకేయ మమందరనను పప గడడి -కకోపగగృహమగున పడవశ
న మంచచెనను || శశ హననుమమానను ||||

కకోపగగృహమగున కకెగైకనను కననుగగొన-ఖిననుఘడనాయయెనను దశరథ భగూపత


పసిడయసత కకెగైక తచెలలర్పమగు ననాకల-ఏమి కకొదవరాయయె ననావలల్లె నీకల
పరాడణమగు పపో నీ నన వవెననుకరాడనను-నీ కకోరరకలనను నన నవెరవనరకెల్చుదనను
అన దశరధనుదను కకెగైకతత పలికకె-రరామగున పపప పడమమాణమగు చదేసప

తతొలిల్లెదదేవరాసనుర యగుదర్ధ మమందనున-నననుఘ నననను కరాపరాడడినమందనున


ననాకకొసగరతవి వరమగులల రకెమండడ-కకోరరుకకొమందను ఆ వరమగులల ననడడ
పదనుననాలలేర్గమండడల్లె రరామ వనవరాసమగు-భరతషనకల పటబాట్టాభిషషేకమగు
అన పలలెర్క కకెగైక దశరధనున గన-విననమంతనవె ననల గగూలిన వరాన || శశ హననుమమానను ||

దనుషట్టా చనారరణణి కలలవిననాససిన-రరామగుడడ చదేససిన అపచనారమమేమి


కనఘతలిల్లె వలలె నననుచచూడలలేద-కనఘకకొడడకలవలలె ననువవుచచూడలలేద
ఇ 0 తలలో ఎమంత దడడ హ మమమంచితవి-తచెలియలలేదను విషసరర్పమగు నీవన
అన దశరధనుడడ నటట
ట్టా రరుర్పలకూడడల్చుచను-కకెగైకతత పలికకె కడడ విలపసిమంచనుచను
సచూరరువడడ లలేన లలోకమగువవోలలె -నీరమగులలేన శశవమగు వవోలలె
రరామగుడడలలేన ననా బడతషకల శూనవమగు- రరామగుడదే ననాకల జీవరాధనారమగు
జీవకకోటట సమంపసీడత పరాతషడడడ-పవురరుషపో తక మగుడడ రరామచమందనుడడడ
అన దశరథనుడడ నటట
ట్టా రరుర్పలకూడడల్చుచను-కకెగైకతత పలికకె కడడ విలపసిమంచనుచను

కకెగైకరా నననను వగృదనుద్దడనవెపత -కరాటటకకి కరాళళళ చనాచనుకకొనయగుమంటట


నీపరాదమమగులకల మొఘ్రకకెర్కద నననను-అపకకీరక ప
ర రాలల నననుచదేయకలమగు
చదేయనమగుర్మ రరామమాభిషషేకమగు-ధరర్మ పథమగున నననుపపో వనమగుర్మ
అన దశరథనుడడ నటట
ట్టా రరుర్పలకూడడల్చుచను-కకెగైకతత పలికకె కడడ విలపసిమంచనుచను || శశ హననుమమానను ||

సతవమమ ధరర్మమగు సతవమమ బడహర్మమగు- ఇహపరమగులకల తరరుణణోపరాయమగు


ఇదదివనదనా0 తమగు సతవమగు నతవమగు-నీకల తచెలియనదది కరాదద ధరర్మమగు
నన నడడిగరనదద సతవమమేకద-సతవరక్షణ నీ ధరర్మమమేగద
అనపలలెర్క కకెగైక దశరధనున చచూససి-ధరర్మపరాశ నబదనుద్దన చదేససి

ఇచిల్చున వరమగులల కకోరరుమ 0 టటవి-కకోరరన వరమగులల తీరల్చుకల0 టటవి


సరాటటవరారరలలో ధరరార్మతషర్మడవన ఎటటు తరకెగకెదవవు తల ఎతష
క కకొన
రరామగున రరాజగ చదేసపద న 0 టట నన మరణణి0 చచెద ఇక నీ ఎదనుటట
అనపలలెర్క కకెగైక దశరధనున చచూచి రకౌదనాడదది రకౌదడ రరూపమగు దనాలిల్చు

కకౄరరాతషర్మరరాల నీ తల పగగుల-ఇక వినజజాల నీ కఠరననోతషర్మల


మమర్మ 0 దరరన జ 0 పసి ఏకరాకకినవవెప-రరాజవమమేలలెదవవో మగు0 డ మోపసివవెప
అడవికకి రరామగున ప 0 పనన ప 0 పనను-చచిల్చున చనావవుమగు పసీడ వదలలనను
అన దశరధనుదను ననలపపప కకూలలె-నరకబడడిన మమాఘ్రనను వవోలలె || శశ హననుమమానను ||

కకెగైక ప 0 పసిన కబగుర 0 దనుకకొన-సపో దర లక్షర్మణగున వవె0 ట తతడడ ర్కన


కకెగైకకెయ మమేడ వనగ జకేరరుకకొన-కకెగైక దశరధనుల పదమగు ల 0 దనుకకొన
నలచిన రరామగున దశరధనుడడ గన-ఆకశదది0 చచె హా రరామమాయన
అ 0 తట రరామగుడడ నరరార0 త పపో యయె-పరామగున దడడ కకిర్కన పరారరుర్ధన వవోలలె
ననను గననమంత పడసననుఘడయయెవడడ జనకలడదేల నననుఘ జూడడడ
మనసనుగరాన శరగీరమగుగరాన బబాగగులలేకనన ఇటటుపడడి యగు0 డచెనన
జనర్మ పపమంచిననసగర పపదద్దచదేసన
సి కనఘ తమండడిడ పడతవక్ష దచెవ
ప మగు
అన రరామగుడడ పలలెర్క కకెగైకకేయనగన ఇమంతటట శశోకమగు తమండడిడ కకేలనన

తతొలిల్లె దదేవరాసనుర యగుదర్ధ మ 0 దనున నీ తమండడిడన నన కరాపరాడడిన 0 దనున


పసీడతగ వవసగకె వరమగులల రకెమండడ కకోరరుకకొమంటటననా వరమగులల రకెమండడ
భరతషనకల పటబాట్టాభిషషేకమగు పదనుననాలలేర్గమందను
ల్లె నీకల వనవరాసమగు
అన పలలెర్క కకెగైక శశరరామగున గన తమండడిడ మమాట నలిర్ప కకీరక ప
ర ప మందనుమన

తలల్లె వినను పడతఙజ్ఞా చదేసపద పసితగృ వరాకవమగునను పరరపరాలిమంచచెద


అననుజడడ భరతషడడ రరాజగగు గరాక నన నపవుడదే వనకకి ఏగకెద గరాక
ఈ మమాతడమగునకల తమండడిడ నడడిగరతవవ నీవన నననుఘ శరాససిమంచచెదవవో
అన రరామగుడడ కకెగైకరా దశరధనులకల వమందనమగులిడడి మరలి పపో యయెనను || శశ హననుమమానను ||

వవెలిపల నలబడడి లలోపలి కథవిన-బగుసబగుసలమాడడ లక్షర్మణగున తతడడ ర్కన


దదివవ రథమగునను అరగోహహిమంచక చకశ-చనామరమగులల వీచకకోరక
బ 0 దను మితషడలతత స 0 బబాషసి0 చక-ఏవిధమమమైన రక్షణ కకోరక
వవెడలలెనను రరామగుడడ దదనవదననుడచెప రరాజమరర్గ మగున పరాదచనారరయయెమై

కకౌసలవ సత అ:తపవురమగున-రరామచ 0 దనుడడడ పడవనశ0 చచెనను


ఆగరపపో యయె రరామమాభిషషేకమన-వినన 0 తనన కకౌసలవ తతూలిపడచె
ఏడడిల్చుఏడడిల్చు కనీఘటటలలో దడ రలలె-దడ రలి దడ రలి ఏడడిల్చుమగూరర్ఛపపో యయెనను
మమలల్లెగ రరామగుడడ కనఘతలిల్లె న-సషేదదదరరల్చు కకూరల్చు 0 డచదేసప || శశ హననుమమానను ||

అననాఘ ఇవి ఏననాటట వరమగులలో ఏల-తీరలలేదను ఇనఘ రగోజలల


కకెగైకరా దశరథనులల కకూడబలలర్కకకొన-చదేససినదదే ఈ కకౄరమమమైన పన
ఈ దడడ హమగునకల కరారకలలలెవరగో-కరారకలల వవెననుక పషేడరకలలలెవరగో
వరార 0 దరరన వధది0 చి వనతషనన-రగోషమగుబగూన గరరర0 చచె లక్షర్మణగుడడ
తలల్లె వినను పడమమాణమగు చదేసపద-అనఘకల తతడడనీడయయెమై మమలలెగద
అడవియమందచెన
ప అగరఘయమందచెపన-అనఘనను వీడక ననమగుమందనుడచెద
పవురరుషపో తక మగున రరామచమందనుడన-అడవికకి పమంపవుట రరాజదడడ హమగు
క్షమిమంపరరాన అపచనారమన-రగోషమగుబగూన గరరరమంచచె లక్షర్మణగుడడ

లక్షర్మణ ననా పరాడణసమమాన-ససౌమవగగుణ అభిమమాన నధనాన


అలలకలమమాన ననా పలలకలలల విననుమమా-సరావధనానమగుగ యోచన చదేయగుమమా
త 0 డడిడ మమాట పరాటటమంచనుట ధరర్మమగు-ఏదది ఏమమమైన వీడనను ధరర్మమగు
అన రరామగుడడ లక్షర్మణగున హదనుద్దకకొన-పసీత
డ గ పలికకెనను శరామంతమంపవుమన || శశ హననుమమానను ||

వవెననుకటట వరమగులల కకెగైక కకోరరుట-ధరరార్మతషర్మడడ నీ త 0 డడిడ తీరరుల్చుట


అగశజన అడవికకి పప మర్మననుట-అననుజన పసిలిచి పటట్టా మగు గటటుట్టాట
లలోక విరరుదర్ధ పవు పననులల చదేయగుట-ధరర్మమగు పషేర ధరర్మమగు నణగుచనుట
అన కకౌసలవ కనీఘరరు కరారరుల్చుచను-జజాలిగ పలికకె రరామగున జూచనుచను

నవమమాసమగులల మోససి గన పపమంచిన కనఘతలిల్లె కనఘ మినవెఘవరననాఘ


తమండడిడ మమాట విననుట ధరర్మ మయనచగో తలిల్లె మమాట విననుట ధరర్మమగుగరాదను
పసినతలిల్లె మమాట తీరర్థ మమాయయెననా కనఘతలిల్లె మమాట తగృణమమాయయెననా
అన కకౌసలవ కనీఘరరు కరారరుల్చుచను-జజాలిగ పలికకె రరామగున చచూచనుచను

వనకకేగమనవెనను జనకలడడ నననుఘ వలదననుచనుమంటటన తలిల్లె న నననను


ననా పలలకలలల నీకల రరుచనుమంచనచగో వనకకే నీవవు పపో దలచినచగో
నీతత గగూడనా కకొన పప మగుర్మ నననుఘ ననను వీడడి నన బడతషక జజాలనను
అన కకౌసలవ కనీఘరరు కరారరుల్చుచను-జజాలిగ పలికకె రరామగున జూచనుచను || శశ హననుమమానను ||

తలిల్లె నీకల మొఘ్రకకెర్కదనమమార్మ ననను వినలలేదన అలలగకలమమమార్మ


దనుససిర్థ తలలో ననునఘ తమండడిడన వదలి రరాకకల ననా వనకకి ననాతత తలిల్లె
పత బడతకల0 డగ తతడడగ వవుమండక విడడిగరా వవుమండడట సతకకి ధరర్మమమా
అన రరామగుడడ పలలెర్క తలిల్లె న విననుమన దదవిమంచి దదవిమంచి తననను వనకమంపమన
సనుగమంధమలదది తలకమగు దదిదదిద్ద-అక్షతలల జలిల్లె ఆశరధ్వదదిమంచి
దదివవవషదది వికలవ కరణణిన-రరామగున చదేతకకి రక్షణ కటటట్టా
ధను:ఖమణచనుకకొన కకౌగరలిమంచనుకకొన-అశుశలల జజారగ శరమగు వమంచనుకకొన
దదవిమంచచెనను కకౌశలవ రరామగున-కకేమమగుగరా వనకకి పపో య రమర్మన

తనభవననానకకి వనగ చదేరరుకకొన-ననోటమమాటరరాక నలచినవరాన


నలలవవుననీరకెగై కమంపసిమంచను వరాన-వవెలవవెల బబో వవు వీకడిమంచను వరాన
అశుశలల నమండడిన అరవిమందనాక్షున-కలత చచెమందదిన పవురరుషపో తక మగున
శశరరామగున తన పరాడణననాథను-గన బీతలలేల్లె ససీత కరారణమమేమన

ససీత పడతదది దచెపవ నరష్ణు యమగు-దనానన వరారరమంప ఎవధ్వరర తరమగు


వవెననుకటట వరమగులల కకెగైకకేయ కకోరకె-ధరర్మబదనుద్దడచెప ననా తమండడిడ తీరకెల్చునను
భరతషనకల పటబాట్టాభిషషేకమగు-పదనుననాలలేర్గమందను
ల్లె ననాకల వనవరాసమగు
అన రరామగుడడ పలలెకకె ససీతనను విననుమన-ఇపవుడదే తనానను వనకకేగ వలలెనన || శశ హననుమమానను ||

శశరరామమా ననా మనవిన విననుమమా నీతత వనకకి కకొనపప న పప మమార్మ


వనవరాసమగునకల నననుఘ పప మర్మననుట నీ అరరాద్దమంగరనన కకూడ పప మర్మననుట
పవురమగున గలిగరన కలతలల బబాససి హాయగ వవుమందమగు వనమగున కలససి
అనపలలెర్క ససీత శశరరామగున గన పతయయ దచెవ
ప మగు సతకకి సరధ్వమన

ససీత నీవవు చినఘదనానవవు సనుకలమమారమగుగ పపరరగరన దనానవవు


వనవరాసమగు భయ 0 కరమమమైనదది కషట్టా మమమైనదది కకౄరమమమైనదది
కరావవున నీవవు ననా మమాటలల విననుమగు సమర్మతతత ననను అడవికకి పమంపవుమగు
అన రరామగుడడ పలలెర్క ససీతనను విననుమన వనవరాసమగు విహారమగు కరాదన

రరామమా నీవవు వీరవవమంతషడడవన వనమగున నననుఘ కరాపరాడలలేవన


ననను వీడడి నననను బడతషకలట కనఘ ఏ విషమో తన పపో వవుట మినఘ
పవురరుషరాకగృత ననునఘ ససీక స వన తచెలియక జనకలడడ చదేసప నననుఘ ననా పతగ
అనపలలెర్క ససీత శశరరామగున గన తనకకిక మరణమమే శరణవమన
ససీతనా నీకల వచిల్చున కకోపమగు కకొన తచెచచెల్చునను మరర0 త అమందమగు
ఏమమందనువవోనన అటటులమంటటగరాన క్షణమమమైన గరాన నననను ననను వీడగలననా
వనవరాసమగునకల కలససిపపో వవుదమగు పదనుననాలలేర్గమండడల్లె ఇటటల్లె గడడపవుదమగు
అన రరామగుడడ పలలెర్క ససీతనను విననుమన కనీఘరరు తషడడిచి కకౌగరలిమంచనుకకొన || శశ హననుమమానను ||

ససీతనా రరామగులక్షర్మణగులల మగువవుధ్వరరు కకెగైకకేయ మమేడ చదేరరుకకొనననారరు


అట కకెగైకకేయ తచెపసిర్పమంచిన వలర్కలల ధరరమంచిననారరు రరామలక్షర్మణగులల
వలర్కలల దనాలలల్చుట ససీతకల తచెలియక జజాలిగ జూచచెనను రరామగున వమంక
అపవుడడ రరామగుడడ ససీతకల దచెలలెర్పనను ననారచీర ధరకెమంచచెడడి విధమగు

వనవరాసమగు రరామగునకకేగరాన ససీతకకేమి సమంబమంధమగు లలేదన


దశరథనుమండడ కకెగైకనను దచూషసిమంచి ఆభరణమగులల,చీరకెలల తచెపసిర్పమంచి
కకోడలల ససీతకల పసీడతగ ననసగ వరాటటనమందనుకకొన ససీత ధరరమంచక
అమందరర మోమగుల నగవవులల చి0 దచెనను కకెగైక మోమగున సపగలల పప మంగకెనను || శశ హననుమమానను ||

ససీతరరామ లక్షర్మణగులల కలససి దశరరాథనులకల వమందనమగులిడడి


పయనమమమైననారరు వనకకేగగుటకకెగై సనుమమంతషడడడ తతలల సధ్వమందనమగుపపప
దశరధనుడమంతట రరామమాయననుచను ననలపపప బడచెనను ఆకశదదిమంచనుచను
పవురవరాసనులల కనీఘరరు గరారరుల్చుచను రథమగు వవెమంట బడడిరర రరామమాయననుచను

సరాయమం సమంధవ వనళకల రథమగు తనఘగ చదేరకెనను తమసరా తీరమగు


పపమందల కడ దరర్బలలపరచనుకకొన శయనమంచిననారరు ససీతరరామగులల
వనకలవనన శశరరామగుడడ లలేచి గరాఢ నదడననునఘ పడజలనను గరామంచి
మమలల్లెగ పలికకెనను సనుమమంతషడన గన వీరరన తపసిర్పమంచను దనారర చచూపవుమన

అయోదవ వవెప
ప వు రథమగునను మలిపసి-కకొ0 తదచూరమమేగర రథమగునను నలిపసి
పడకర్క మమారర్గ మగున రథమగునను మరలిల్చు- కకొతక రకేవవున నదదిన దనాటట0 చి
ఆవలి తీరమగు రథమగునను జకేరకెల్చు-సనుమమంతషదను తచెలవరారక మగుననుపషే
రథమగు అయోదవకకె మరలి యగుమండడనన-భడమపడడి జననులల తరరగర పపో యరర|| శశ హననుమమానను ||
దకడిణ దదిశగరా పయన0 చి రథమగు చదేరకెనను- పరావన గమంగరా తీరమగు
బబో య రరాజ గగుహహుడడ రరామగున సఖనుడడ- రరామమాగమనమగు విన వచిల్చుననాడడ
శశరరామగున సతర్కరర0 చచె గరాన - కలతపడచె రరామగున మగునవనషమగు గన
అమంతట రరామగుడడ గగుహహున హతష
క కకొన - వివరర0 చచెనను సరధ్వమగు దచెపవికమన

వనకలవనన గగుహహుడడ ససిదర్ధమగు చదేసపనను-యోగవమమమైన దగృఢమమమైన ననావనను


మరరశపరాలతత కలరరులనను తడడిపసి- రరామలక్షర్మణగులల జడలల ధరర0 చి
సనుమమంతషడ గగుహహుల సపలవవు తీసనుకకొన- జజానకకి తతడ ననావలలో గగూరగొల్చున
గమంగనను దనాటటరర చలల్లె గ మమలల్లెగ -గగుహహున బమంటటులల ననావనను నడడపగ

వతత్సల రరాజవమగు వనగ జకేరరుకకొన-వనసర్పత నీడ రకేయ గడపవుకకొన


ఆమరరుననాడడ భరదనాధ్వజన-దదివవమమమైన అతీధవమగు గకెగైకకొన
మరసటట రగోజ పడయమాగ జకేరరుకకొన-శరావమమగుననను పడదకడిణమగు లిడడి
ఆరకేయకకి అట శయనమంచిననారరు - ఆ మరరుననాడడ పయనమంచిననారరు || శశ హననుమమానను ||

పమంచమ సధ్వరమగున మధనురమధనురమగుగ -పరాటలల పరాడదే గ 0 డడ కకోయలలల


పరాటకల పపో టటగ పవురరులల విపవుర్పకకొన ననాటవమగు లమాడదే నవెమలి పవు0 జలల
జలధది సమప వననామంతర ససీమల విహరరమంచచెడడ కలమంజర యగూధమగులల
చితడకకూటమగునకల పపో వవు మమారర్గ మగున చితడ విచితడమగులల దనారర పప డవవున

రమంగగురమంగగుల పపూలతీగకెలల మమాలలల గరా ధరరమంచచె తరరువవులల


సప మంపవులలలలకల పరరువమంపవు ఫలమగులల బరవవులల వలన వ 0 గరన కకొమర్మలల
లమావవుగరా తనఘగ పపరరగరన శరాఖల లలెకర్కకల మరరన తదేనవె తషటటట్టాయలల
చితడకకూటమగునకల పపో వవు మమారర్గ మగున చితడ విచితడమగులల దనారర పప డవవున

ఆకసమమంటటు గరరరశఖరరాలల అమందనుమండడి పరారరు సపలయయరరులల


విశరాలమమమైన పచిల్చుక బయళళళ అమందనుమండడి చచెలమంగకెడడ మగృగమగుల గగుమంపవులల
కమంద మగూలమగులల సరాధ్వదను జలమగులల -పడశరామంతమగులలెపన ఆశశమపదమగు లల
చితడకకూటమగునకల పపో వవు మమారర్గ మగున చితడ విచితడమగులల దనారర పప డవవున
మగునను మగుమందనుగ అట పడశరామంతమమమైన - వరాలర్మకకిమగున ఆశశమమగు గన
ససీతరరామగులల లలోనకకేగరరర - మగునవరరుధ్వన గన పడణతషలిడడిరర
అమంతట మగున దదవి0 చి వరారరన - వనవరాసమగునకల కరారణ కథవిన
మగుదమొమందచెనను మదది మమంచి జరరుగగునన అసనురరుల గగూలల్చుగ రరామగుడడ చచెల్చునన

చితడకకూటమగున సనుమందరమమమైన పరష్ణు శరాలనను నరరర్మమంచనుకకొన


నలల్లె జమంకనను బలిహార మొసగర వరాసనుక శరామంతన యధనావిదదిగ చదేససి
శరాసపోక స్త్రో కక మగుగరా జపమగులల జకేససి - శమంతషడపసిక గరా భగూత శరామంత జకేససి
ససీతనా రరామగులల శుభఘడడియలలలో - పడవనశమంచిరర పరష్ణు శరాలలలో || శశ హననుమమానను ||

సనుమమంతషడడ అయోదవనను చదేరరుకకొన-శశోకతపవుకడచెపన దశరథనున గన


గమంగరా తీరమగున రరామచమందనుడన- వదలి వచిల్చున వివరమగులనఘ
వినఘవిమంచగ దశరథనుడడ విన - అదది అమంతయగు తన పరాప ఫలితమన
చచెమంతననునఘ కకౌశలవకల తచెలలెర్పనను తతొలి తనా చదేససిన కకౄరకగృతవమగునను

దదేవి నననను పపమండడిల్లె కకి పపూరధ్వమగు వనట కకేగరతన సరయగూ తీరమగు


రకేవవు మమాటటున రకేయ దనాగరత నపవుడడ విమంటటన బగురబగుర యనను శబద్ద మగు
ఏననుగగు నీరరు తనాకసగగుచనుమండచెనన వనససిత బబాణమగు ధధ్వన జజాడగన
అన దశరథనుడడ కకౌశలవకల తచెలలెర్పనను తతొలి తనా చదేససిన కకౄరకగృతవమగునను

వనససిన బబాణమగు సచూటటగరా తనాకకెనను కడవ నీట మగుమంచను మగునకలమమారరున


మగృతషవ మగుఖమగుననునఘ మగున బబాలలన గన - పసిడడగగు పడడినటటుల కకూలిపపో తన
శశఘఘ్రమగుగరా తన తలిల్లె తమండడడల గన దపసిర్ప తీరరుల్చుమనవె బబాలలడడ నననుగన
అన దశరథనుడడ కకౌశలవకల తచెలలెర్పనను తతొలి తనా చదేససిన కకౄరకగృతవమగునను

చదేససిన పరాపమగు చచెపసిర్పన తీరరునను అన మగునబబాలలడడ అసక మిమంచచెనను


దనుఖి:ంమంచనుచను భయ మొమందనుచను నననను చదేరరుకకొమంటటన మగున ఆశశమమగు
మగునకలమరరున జననీ జనకలలల గగుశడడిడ్డి వరారరు వగృదనుద్దలల తనాపసనులల
అన దశరథనుడడ కకౌశలవకల తచెలలెర్పనను తతొలి తనా చదేససిన కకౄరకగృతవమగునను
ననా అడడగగులల సవధ్వడడి గమనమంచి వీరడడిగరరర నననుఘ సనుతషడన ఎమంచి
సరాధ్వమ నననను నీ పవుతషడడడ గరానన దశరథనుడనను క్షతడయగుడడనన
తచెలియక దడడ హమగు చదేససిత మకన భీతలలల్లెతషనన బదనులల పలికకెనను
అన దశరథనుడడ కకౌశలవకల తచెలలెర్పనను తతొలి తనా చదేససిన కకౄరకగృతవమగునను

కకౄరమగృగమగులల వనటబాడడటకన సరయగూతటమగున రకేయ దనాగరతన


బగురబగుర ధధ్వన విన అదది ఒక గజమననుకకొన శబద్ద వనదది యన శరమగునను వనససితన
కడవ నీట మగుమంచను మ కలమమారరున అదది కకూలలెల్చునన వినఘవిమంచచెనన
అన దశరథనుడడ కకౌశలవకల తచెలలెర్పనను తతొలి తనా చదేససిన కకౄరకగృతవమగునను

ఆ దమంపతషలల ననా సరాయమగు గగొన మమలల్లె మమలల్లెగరా రకేవవు చదేరరుకకొన


తనయగున శవమగునను కకౌగరలిమంచనుకకొన భభోరరున ఏడడిల్చురర ఋణమగు తీరకెనన
చివరకల నననుఘ శపసిమంచచెనను మగున పవుతడశశోకమగున మరణణిమంపవుమన
అన దశరథనుడడ కకౌశలవకల తచెలలెర్పనను తతొలితనాచదేససిన కకౄరకగృతవమగునను

మమండడతషనఘ సనుతషన చితలలో బడడిరర వగృదర్ధ దమంపతషలల అసనువవులల వీడడిరర


తతొలగరపపో దను ఆ మగున శరాపమగు దహహిమంచకపపో దను చదేససిన పరాపమగు
శరాపవసమగున అటటులమంటటగరాన పప మర్మన గలన అడవికకి రరామగున
అన దశరథనుడడ కకౌశలవకల తచెలలెర్పనను తతొలితనాచదేససిన కకౄరకగృతవమగునను

మరకెవధ్వరరు కనపసిమంచనుట లలేదడ - మ మమాటలల వినపసిమంచనుట లలేదడ


సరకేధ్వమందదిడయమగులల నన పపో కమగుననఘ - కశమమగుగ నననువీడడి పపో వవుచనుమండచెనన
అదదిగగో రరామగుడడ ఏతచెమంచిననాడడ - ననా కకొరకకెగై లలోకరాభి రరామగుడడ
అన దశరథనుడడ మహానను భబావవుడడ - రరామమా యననుచను కనను మగూససిననాడడ

రరామగున వనవరాసమమారమంభమమమైన - ఆరవననాడడ మదనావహఘమగున


చితడకకూటమగున రరామచమందనుడడడ - పరష్ణు శరాల పడవనససిమంచిననాడడ
అదదే రగోజన అరర్ధ రరాతడమగున - దశరధరరాజ మరణణిమంచిననాడడ
రరామగున బబాససి దను:ఖిమంచను నగరరకకి - అశన పరాత మమాయయె దశరథనున మగృత || శశ హననుమమానను ||
వశషరాట్టాదది పవురగోహహితషలల - సనుమమంతనాదది మమంతడవరరువలల
అతవవసరమగుగ సభ చదేససిననారరు - కరక ర్త్యవవమగునను నరష్ణు యమంచిననారరు
వనగమమే భరతషన రరావిమంచనుటకల - దచూతలల పమంపసిరర గరరరవడజమగునకల
అమంతవరకల బదడపరచిరర - దశరథనున కరాయమగు తచెల
ప మగునమందనున

వశషరాష్ఠాదనుల పసిలలపమందనుకకొన - భరతషఢయోదవకల వనగ చదేరరుకకొన


తమండడిడన మగుమందనుగ చచూడనవెమంచి - రరాజభవనమగున పడవనశమంచి
అట దశరథనుదను లలేకలమండటచదే - కకెగైకకేయ మమేడ తనఘగ చదేరకె
భరతషన గన కకెగైక మగురరససిపపో యయె - కనకరాసనమగున కకూరరుల్చుమండ చదేసషే

ఏలనమర్మ ఈ బమంగరారరు పరాననుపవు - ననడడీరగీతగ వవెలవవెల బబో యయెడడ


ననా మనసషేలననో కలవర మొమందచెడడ - ఎట ననునఘడడ ననా తమండడిడ దశరథనుడడ
కకౌసలమావసత ఇమంత ననుమండచెననా - మరకేమమమైననా సనుససిర్థ చదేసపననా
అన వనగరరపడడ భరతషన గరామంచి కకెగైకకేయ పలలెర్క నవెమర్మదది పరచి

సతవశలలడడ ధరర్మ నరతషడడ - మహాతషర్మడడ నీతమండడిడ దశరథనుడడ


పపూరధ్వమగు ననాకకిడడిన వరమగులల రకెమండడ - అడడగగుటయయ తడవవు తీరకెల్చునను ననడడ
పదనుననాలలేర్గమండడల్లె రరామవనవరాశమగు - నీకకేమో పటబాట్టాభిషషేకమగు
అనపలలెర్క కకెగైక భరతషన విననుమన - తననుచదేసన
సి ఘనకరారవ మిదన

ససీతనాలక్షర్మణగుల వవెమంట దడ డడ ర్కన - వనవరాసమగునకల రరామగుడడ వవెడలలెనను


అటటుతరరువరాత నీతమండడిడ దశరథనుడడ - ఆరవననాడడ మరణణిమంచిననాడడ
విచనారరమంపక వనగమమ లలెమగుర్మ - అ 0 తవకకిశయలల నీతమండడిడకకి చదేయగుమగు
అనపలలెర్క కకెగైక భరతషన - అపసిడయమగులలెలల్లె పసిడయమగులలగ నవెమంచి

వనచియగునఘరరు వశషరాట్టాదనులల - అయోదవకల ననను రరాజ చదేయగుటకల


మమందరగరరరపప సచూరవకరామంతషలల- దదరరకరాలమగు పడకరాశమంచనునటటుల
భగువిపపప నీకకిరగీటకరామంతషలల - చిరకరాలమగు ససిర్థ రమగుగ భబాససిలల్లె ల
అన కకెగైకకేయ దదవిమంచచె భరతషన - సనుఖ శరామంతషలతత రరాజవమమేలలమన
నీతత నననను ఏననాడచెపననా - ననాకకీ రరాజవమగు కరావలలెనమంటటననా?
పడళయకరాల కరాళరరాతడవి నీవవు - మమగుర్మ హరరమంపగ ఇటటు చదేససిననావవు
ననా జనకలన కడడ హహిమంససిమంచిననావవు - కరావలలెనన కడకల చమంపసిననావవు
అన భరతషడడ పలలెర్క రరుసరరుసలమాడడచను - కకెగైకకేయనగన బహహు దచూషసిమంచనుచను

రరాజవ కరామంకకే ఈ పరాపపవు పన - నననన నీచదే చదేయమంచితనన


లలోకమగునననుఘ నమందదిమంచకలమండడనన - నమందలపరాలలెప బడతకలమండగలనన
పరాపసివి నీవవు నషర్కగృత లలేదను - ఉరరబబో సనుకకొన చచనుల్చుట మమేలల
అన భరతషడడ పలలెర్క రరుసరరుసలమాడడచను - కకెగైకకేయనగన బహహు దచూషసిమంచనుచను || శశ హననుమమానను ||

కకెగైక మమేడ వీడడి భరతషడడ వనగ- కకౌసలమావ మమేడ చదేరకెనను తనఘగ


శశోకతపక యయెమై ననలనను పడడియగునఘ - కకౌసలమావ సనుమితషడలన కననుగగొన
పదమగులవరాడలి పడణనామమగు చదేససి - సషేదదదరరల్చు కకూరరుల్చుమండగ జకేససి
అశుశలల జజారగ వినఘవిమంచచెనను - తనలలో కలిగరన మననో వవధనను

తలల్లె నననను ఏ పరాపమగు ఎరరుగనను - నననను లలేకలమండ ఈ ఘోరమగు జరరగకెనను


రరామగున వనకకి పమంపసిమంచనుటలలో - ననాకకే సమంభమందమగు వవునఘచగో
గగురరువవు నవెదదిరరల్చు నమందదిమంచిన పరాపమగు - గగురరువవు బబారవనను పప మందదిన పరాపమగు
మొదలగగు పరాపమగులల ననాకల తగగులలననను - భరతషడడ చదేసప భయమంకర శపథమగు

తనాడగగునీట విషమగు కలపసిన పరాపమగు - తలిల్లె తమండడడలనను హహిమంససిమంచిన పరాపమగు


పమండడితషలనను దచూషసిమంచను పరాపమగు - పరరవరమగునను పసీడడిమంచను పరాపమగు
పరకరామంతల ఆశమంచను పరాపమగు - బమందనుమితషడలనను వమంచిచిన పరాపమగు
మొదలగగు పరాపమగులల ననాకల తగగులలననను - భరతషడడ చదేసప భయమంకర శపథమగు

తలిల్లె న తటటట్టాన మహాపరాపమగు - గగోవవునను తనఘన ఘోర పరాపమగు


వగృదనుర్ధలనను నరససిమంచిన పరాపమగు - ససీక ల
స నను పసిలల్లెలనను చమంపసిన పరాపమగు
భబారరావ బిడడ్డి ల కడడపవులల మమాడడిల్చు - ఆరగరమంచిన మహాపరాపమగు
మొదలగగు పరాపమగులల ననాకల తగగులలననను - భరతషడడ చదేసప భయమంకర శపదమగు
ఆవవు ఈనన పదది రగోజలలలో - పరాలల పసితకకిన మహా పరాపమగు
రకేపవు మమాపవుల సమంధవ వనళల నదనుర పపో యన పరాపమగు
సచూరరువనకకి ఎదనురరుగరా మలమగూతడమగులల విసరరరమంచిన ఘోర పరాపమగు
మొదలగగు పరాపమగులల ననాకల తగగులలననను - భరతషడడ చదేసప భయమంకర శపదమగు

భరతషడడ చదేససిన శపధమగులల విన- అతడడ నజమగుగరా రరామభకలకడన


పలికకినవనీఘ సతవమగులలేనన - పసీత
డ గ భరతషన చదేరదదసనుకకొన
కకౌశలవ సత కకౌగలిమంచనుకకొనవె - అశుశలల జజారగ శరమగునను మగూరగొర్కనవె
నటట
ట్టా రరుర్పలతత రకేయగడచచెనను - ఓదనారరుర్పలతత తచెలల్లెవరారకెనను

దశరథనున కరరార్మమంతరమగులల చదేససి - పదదిరగోజల పరాటటు మమమైల గడడిపసి


పదకకొమండవ రగోజ శుదదిర్ధ సరాఘనమగులల - పదది రకెమండవరగోజ శరాశదర్ధ కరర్మమగులల
పదమగూడవరగోదను సమంచయననాదనులల - ఆచరరమంచిరర భరత శతషడఘగుఘలల
పదననాలర్గ వ రగోజ వశషరాష్ఠాదనులల - నరష్ణు యమంచిరర భరతనాభిషషేకమగు

మమాకలల ధడధ్ర్మమగు మకల తచెలియదనా - రరాజజావదదికరారర జకేవషష


ష్ఠా డదే కదనా
ఇపవుడదే నననను అడవి కకేగకెద - రరామగున వనడడ ర్కన తతడడ ర్కన తచెచచెల్చుద
రరామచమందనుడన రరాజగ చదేసపద - పదనుననాలలేర్గమండడల్లె నన వనమమందనుమండచెద
అన భరతషడడ పడతఙజ్ఞా జకేయగ - వశషరాష్ఠాదనులల మమచిల్చురర ఘనమగుగ || శశ హననుమమానను ||

వశషరాట్టాదది పవురగోహహితషలతత - సనుమమంతనాదది మమంతడవరరులతత


కకౌశలమావ సనుమితనాడకకెగైకలతత - బమంధను మితషడలతత పరరజనమగులతత
రథ గజ తషరగ పదనాత దళమగులతత - సషేననాపతషలతత మమారర్గ వనతకలతత
భరతషడడ వవెడలలెనను కరాననమగునకల - రరామగున తతడడ ర్కన మరలి వచనుల్చుటకల

భరతనాదనులల ఆ సరాయమంకరాలమగు - చదేరరుకకొనననారరు గమంగరాతీరమగు


భరతనాగమనమగు కననుగగొన గగుహహుడడ ఫలపవుషరార్పదనులల కకొనవచిల్చుననాడడ
పడణతషలిడడి సతర్కరరమంచిననాడడ - సమందదేహ పడడి పడశఘమంచిననాడడ
రరామగున బటటట్టా వధదిమంచవలలెనన ఇమంతటట సషేనతత వచిల్చుతవరాయన
గగుహహుడనా నననను ఇపర్పటటకకే ఎమంతత - కలమగులలచనుమంటటన అవమమానమగుతత
రరామగుడడ జకేవషష
ట్టా డడ తమండడిడ - సమమాననుడడ పపూజవనీడడ రరాజజావరరుర్హుడడ
కరావవున రరామగున పరాడరరర్థమంచనుకకొన - మరలిమంచనుకకొన పపో వచిల్చుతన
అనభరతషడడ యదనారర్థ మగు తచెలిపసి - గగుహహుడచెమంతత ఆనమందదిమంచచెనను

ఆ మరరుననాడడ వనకలవ జజామగున - ననావలపపన


ప తచెపర్పలపపపన
భరతనాదనులల సరధ్వసపపనవమగునను - గగుహహున బమంటటులల దనాటటమంచిననారరు గమంగనను
భరతనాదనులల అడవి దనాటటుకకొన - చదేరరకకొనననారరు పడయమాగ వనసర్థ లి
అచట భరతషడడ దరరరమంచనుకకొనవె - భరదనాధ్వజన దదివరావశశమమగు

వశషట్టా భరత సనుమమంతనాడదనుల - భరదనాధ్వజడడ సననార్మనమంచచెనను


రరామలక్షర్మణగుల జజాడ తచెలియగ - ఇటటు వచిల్చుతనన భరతషడడ పలలకగ
శతషడశశేషషలనను కకీరక ర శశేషషలలగరా - చదేయనవెమంచి వచిల్చుతవరా భరతనా
అనమగున పలలకగరా భరతషడడ ఖిననుఘడచెప- మమారరు పలికకెనను దదన వదననుడచెప

సరాధ్వమ నననవెరరుగగునను ఏ పరాపమగు - కకెగైకకేయకకి పవుటటుట్టాటయయ పరాపమగు


ననలలేకలమండ ఏ ఘోరమగు జరరగకెనను - అదదిబబాపవుటకకే వచిల్చుత నననను
రరామచమందనుడన పరాడరరర్థమంచనుకకొన - అయోదవకల కకొనపపో వచిల్చుతన
అనపలిర్కన ధరరార్మతషర్మన భరతషన - దదవిమంచచెనను భరదనాధ్వజమమన

భరతనా ననాకల తచెలలసను నీమనసను - నీరరాకలలో పరమమారర్థ మగు తచెలలసను


ధరర్మమగు నీచదే పలికకిమంచ నవెమంచి - నీ కకీరక న
ర పప మంపప దదిమంపతలచి
అటటులమంటటగరాన సతవమమరరుగగుమగు - రరామవనవరాసమగు లలోకకోదర్ధ నారమగు
అన పలలెర్క భరదనాధ్వజమమన రరామగున వరాసమగు చితడకకూటమన

చతషరమంగ బలమాలల కదలిరరాగ - చితడకకూటమగునను భరతషడడ చదేరగరా

భరతనాదనుల రరాక లక్షర్మణగు చచూచి - పరరుగగున పపో య శశరరామగున గన

వచచెల్చునను భరతషడడ మననను చమంపవుటకల -నషర్కమంటమగుగరా రరాజవమమేలలటకల

అటటట్టా దడడ హహిన హతమమారకెల్చుదనన - తలపడడి పలలెర్కనను అననుమతనమర్మన || శశ హననుమమానను ||


సపో దరరా లక్షణనా శరామంత వహహిమంపవుమగు - భరతషన రరానమగుర్మ మమాటబాడడదమగు

ఎనఘడడ కకూడనా మనయయెడ భరతషడడ - నషతూ


ట్టా రమమాడన భబాతషడ వతత్సలలడడ

అటటట్టావరానపపప నమందలల మోపకల - బబాధనాకరమగులల అవి ననామనసనుకల

అనరరామగుడడ పలలక లక్షర్మణగుడడ విన - లజర తషడచెప నలచచె తలవమంచనుకకొన

తలలల్లెలతత వశషరాట్టాదనులతత - ఆశశమమగు చదేరకె భరతషడనాతడమమగుతత

జటబావలర్కలల ధరరయమంచనుకకొన - వీరరాసనమగున కకూరగొల్చున యగునఘ

ససీతతతొడ విరరాజలలల్లెతషనఘ - ససౌమితషడన సషేవలల గగొననుచనునఘ

రరామచమందనుడన భరతషడడ కననుగగొన- పదమగుల వరాడలి రగోదదిమంచచె భభోరరుమన

అట గరరర పడజమగున ననననుమండగరా - ఇటకరాననమగున నీవవుమండగరా

పవుతడశశోకమగున కలవరరమంచనుచను - రరామమా| రరామమా| యన శశోకకిమంచనుచను

ఒకకకొడడకకెగైననా చచెమంతలలేకనన - దశరథనుడడ కరాలమగు చదేసపనన

అన భరతషడడ తచెలలప శశరరామగుడడ విన - మగూరర్ఛ పపో యయెన హా| తమండడీడ| యన

రరామచమండడడడడ మగూరర్ఛ తదేలలకకొన - వశషరాట్టాదనులనను వవెమంట తతదడ ర్కన

గమంగనదది చదేరర తరర్పణమొసగర - పసిమండ పడదనానమగు అరర్పణమగు జకేససి

పరష్ణు శరాలనను మమలల్లెగ చదేరరుకకొన - భరత శతషడఘగుఘల కకౌగలిమంచనుకకొన

ఆకశదదిమంచచెనను అతదదనమగుగరా - ధనారలలగరా కనీఘరరు కరారగరా

సరాయమంకరాలమగు చలల్లె గ మమలల్లెగ- చలల్లె గరాలలలల వీచనుచనుమండగరా

పరష్ణు శరాలలలో అమందరరు చదేరర - నశరబద్ద మగుగరా ఆససీననులలెపరర

రరామగుడడ చచెమంత భరతషడడ కకూరగొల్చున - వినఘవిమంచచెనను తనా వచిల్చున పన

రరామగుడడ తరరగర ఏమననుననోయన - చచూపవులల నలిర్పరర మమనమగు బగూన

తరరాతరరాలలగ మనకలల ధరర్మమగు -జకేవషష


ట్టా నకకే పటబాట్టాభిషషేకమగు
కరావవున నీవవు కకోసలరరాజవమగు - ససీధ్వకరరమంచనుట ధరర్మ సమర్మధ్ర్మతమగు

కరానమందనుననమి నన మరలిపపో నను - ననను సషేవిమంచనుచను ఇట ననుమండచెదనను

అన భరతషడడ పలలెర్క అతదదనమగుగరా - శశరరామగున పడసననుఘన జకేయగ

భరతనా నీవవు బగుదదిర్ధ మమంతషదవవు - పపదద్దలయయెడ కడడ విహహితనాతషర్మడవవు

జనర్మననసగరన తమండడిడ దశరథనుడడ - ఎమంతత మనకల పపూజనీయగుడడ

కనఘతమండడిడ మమాత మనమమందరమగు - పరరపరాలిమంచనుట పరమ ధరర్మమగు

అన రరామగుడడ ధరరార్మతషర్మడడ పలికకెనను - ససిర్థ ర చితక మగుతత భరతషన విననుమన

ఈ కరర్మభగూమిన పవుటటట్టానమందనుకల - సతర్కమలల జకేససి తరరమంచను తగగు

మనషసిపపో యన మమాట మమాయదను - తమండడిడమమాట పరాటటమంచగ తీరదను

ఇటటు సచూరరువమండటటు ఉదయమంచిననను - ఆడడిన మమాట నన తపర్ప జజాలనను

అన రరామగుడడ ధరరార్మతషర్మడడ పలికకెనను - ససిర్థ ర చితక మగుతత భరతషన విననుమన

శశరరామగుడడ ఒకకే మమాటవరాడన - ఎమంతవనడన


డి నను మమాట మమారడన

చివరరకకి భరతషడడ కకోరకెనను రరామగున- పరాదనుకలలలెపన దయచదేయమన

పరాదనుకలలకల పటట్టా మగుగటటుట్టాకకొన- పవురరుషపో తక మగున మదదిలలో నలలర్పకకొన

పదనుననాలలేర్గమండడల్లె పరాలిమంతషనన - భరతషడడ పలలెర్కనను అత నవెమర్మదదిగరా

జటబా వలర్కలల ధరరయమంచచెదనన - ఫలమగూలమగులలె భగుజయమంచచెదనన

నగర వవెలలపలి గరాశమమగులలో నయమ - నసట్టా లతత నవససిమంచచెదనన

వనవరాసమగు తీరరన మరరుననాడడ - రరామగుడడ రరానచగో మరణణిమంచచెదనన

పలికకిన భరతషన కకౌగలిమంచనుకకొన - పసీత


డ గరా రరామగుడడ పరాదనుకలలసగకెనను

భరతషడయోదవకల తనఘగ మరలలె - అ:తపవురమగున తలలల్లెల విడచచె

వశషరాట్టాదనుల వవెమంట తతడడ ర్కన నమందది - గరాశమమగు వనగ చదేరరుకకొన


రరామగు పరాదనుకరా పటబాట్టాభిషషేకమగు - యధనావిధదిగరా జరరపసిమంచిననాడడ

దదికలర్కలల నమండచె జయజయధధ్వననులల - దదివిననుమండడి కలరరసషే పపూల వరర్షమగులల || శశ హననుమమానను ||

ఫలశగృత

నలలగగురరు శశదద్దతత ఆలకకిమంచగరా - నలలగగురరు భకకికతత ఆలపసిమంచగ

ససీతరరామ హననుమమాననుల సరాకడిగ - సరధ్వజననులకల శుభమగులల కలలగగ

కవికకోకకిల వరాలర్మకకి పలికకిన - రరామమాయణమగునను తదేట తచెలలగగున

శశ గగురరు చరన సషేవరా భబాగవమగున - పలికకెద ససీతనారరామ కథనా

మమంగళహారత

మమంగళహారత గగొనను హననుమమంతనా

ససీతనారరామ లక్షర్మణ సమమేత

ననా అమంతరరాతర్మ నలలమో అనమంత

నీవన అమంత శశహననుమమంత

ఓమం శరామంత: శరామంత: శరామంత: