Está en la página 1de 2

Banghay-Aralin sa Araling Panlipunan 7

ASYA

Grado/Seksyon: Grade 7- Justice Petsa: Hulyo 3, 2018


Oras: 10:15-10:55
I. LAYUNIN

Inaasahang sa loob ng 40 minuto, hindi bababa sa 80 bahagdan ng mga mag-aaral ay:

A. Nailalarawan ang mga katangian ng kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya katulad ng
kinaroroonan, hugis, sukat, klima, at vegetation cover.
B. Napaghahambing ang kalagayan ng kapaligiran sa iba-ibang bahagi ng Asya.

II. NILALAMAN
A. PAKSA:

1. Mga uri ng klima sa Asya

B. SANGGUNIAN:

KASAYSAYAN NG ASYA pp. 25 – 27

C. MGA KAGAMITAN
Kopya ng aralin, Mga larawan at slideshow, projector at laptop

D. ESTRATEHIYA
Conceptual Map
III. PAMAMARAAN
A. Panimulang Gawain
1. Pagbati
2. Pagsasaayos ng Silid
Bago natin simulan ang ating klase paki-ayos muna ang inong mga upuan.
3. Pagtala ng lumiban
4. Balik-Aral
Balik aralan ang iba’t-ibang anyong tubig ng Asya, Ano-ano ang mga ito?
5. Pagganyak
Ngayon ipakita muli ang Mapa ng Asya sa Powerpoint Presentation.
B. Panlinang na Gawain
1. Paglalahad
Ang paksa natin ngayon ay tungkol sa katangian ng klima sa Asya.
2. Pangkatang Gawain
Magbuo ng limang (5) grupo at magbrainstorming kayo tungkol sa iba’t-ibang katangian
klima ng Asya. Bawat grupo ay tatalakay ng isa sa mga katangiang pisikal ng Asya.
C. Pagtatalakay
1. Ano ba ang ibig sabihin ng klima?
2. Ano naman ang sinasabing monsoon?
3. Anu-ano ba ang katangian ng klima sa bawat rehiyon sa Asya?
4. Ano ba ang mga elemento ng klima?
5. Ano po ba ang mga salik na nakakaapekto sa klima ng bawat lugar?
D. Paglalahat
1. Bakit ba meron tayong ganitong uri ng klima sa Pilipinas? Ang tag-init at tag-ulan?
E. Paglalapat
1. Anong uri ba ng klima meron sa inyong lugar?

IV. Takdang Aralin


Pag-aralan ang iba’t-ibang katangian pisikal sng mga Rehiyon sa Asya?

_____________________________________________________________________________________

Inihanda ni:

GNG. JOAN C. PINEDA


Teacher I

Checked By:

LILIBETH F. MORALDE PH.D.


Principal II