Está en la página 1de 60

IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT

Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics


C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

INDEX
1. IES Badia del Vallès. PCC......................................................................3
2. El cicle formatiu: Administració de Sistemes Informàtics..........................5
3. Objectius terminals del crèdit 1..............................................................7
4. Continguts del crèdit.............................................................................8
5. L’alumnat...........................................................................................13
6. Anàlisis dels espais i equipaments disponibles i necessaris......................14
7. Llibres i/o material utilitzat...................................................................16
8. Estratègies metodològiques aplicades en el desenvolupament del crèdit..18
9. Criteris i instruments d’avaluació del crèdit............................................20
10. Relació d’unitats didàctiques seqüenciades i temporitzades....................23
11. Unitats didàctiques
Bloc I
11.1. UD 1. Introducció als sistemes de
comunicació..............................25
11.2. UD 2. Sistemes
operatius.............................................................28
11.3. UD3. Hardware. Conceptes
fonamentals.......................................30
Bloc II
11.4. UD 4. Sistemes operatius monousuari. MS-
DOS.............................33
11.5. UD 5. Comandes del MS-DOS. Manipulació de fitxers i
directoris.....35
11.6. UD 6. Configuració de MS-DOS. Utilitats. Manipulació de
discos......37
11.7. UD 7. MS-DOS. Fitxers per
lots.....................................................39
Bloc III

Realitzat per: Pàgina 1 de 60


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

11.8. UD 8. Sistema operatiu Windows. Interface


gràfica........................41
11.9. UD 9. Windows. Configuració. Accessoris. Utilitats.
.......................43
11.10. UD 10. Windows 2000 i
XP...........................................................45
11.11. UD 11. Administració de Windows 2003
Server..............................47
Bloc IV
11.12. UD 12. Introducció a Linux. Instal·lació.
Comandes........................50
11.13. UD 13. Gestió de permisos i
usuaris..............................................53
11.14. UD 14. Utilitats del Sistema Operatiu
Linux..................................55
11.15. UD 15. Entorns gràfics
..............................................................57
12. Relació entre unitats didàctiques i objectius terminals ...................... .59
13. Vinculació amb l’ FCT .....................................................................60

Realitzat per: Pàgina 2 de 60


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

1. IES Badia del Vallès. Pla curricular de centre

1.1. Anàlisis de les característiques de l’àmbit socioeconòmic del


centre

La història i les circumstàncies socioeconòmiqes fan que en Badia del Vallès


ens trobem amb un municipi amb unes característiques molt particulars. Es
tracta d’una aglomeració molt elevada de població en pocs kilòmetres
quadrats ( Badia del Vallès té la densitat de població més alta de Catalunya i
el seu terme municipal és molt petit, no tenint, per tant, superfície hàbil per
poder assolir cap mena de creixement industrial, la qual cosa dificulta
l’autofinançament del municipi) amb un altíssim nivell de immigració nacional i
habitat per una població de renda bastant baixa (Badia del Vallès té la renda
per càpita més baixa de Catalunya). Açò implica indirectament un nivell
cultural baix, la qual cosa provoca que l’alumnat del centre sigui, en alguns
casos, bastant problemàtic i la disciplina sigui un dels objectius principals del
centre, per davant d’altres no menys importants.

1.2. PCC. Orientacions Generals del centre

Objectius del centre:


- Enfocar l’acció educativa per a la formació integral de l’alumnat
- Treballar a tots els cicles, seguint un pla d’acció tutorial coordinat
que orienti l’alumne tant en la formació acadèmica com extra-
acadèmica
- Donar resposta, en la medida de lo possible a la diversitat de
l’alumnat

Realitzat per: Pàgina 3 de 60


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

El centre parteix d’una opció constructivista de l’ensenyament-


aprenentatge, que, entre altres consideracions implica:
- Cal tenir en compte les idees i els coneixements bàsics previs que
poseeix l’alumnat
- Respectar la diversitat de ritmes personals d’aprenentatge
salvaguardant sempre els objectius establerts i realitzant activitats
diverses i variades que impliquin tot l’alumnat
- L’alumnat ha de aconseguir una construcció activa i gradual dels
significats, sense oblidar que no s’apren de una sola vegada i que
cal treballar en diferents contextos i situacions els diversos
procediments i coneixements
- Proporcionar a l’alumnat la oportunitat d’aplicar els coneixements i
les habilitats adquirides a noves situacions i problemes de dificultat
creixent i de diferent caràcter.
Aquest serà l’eix que dirigirà aquesta programació didàctica i al
voltant del qual es vertebraran les accions didàctiques.

Actualment, L’IES Badia del Vallès, és un centre d’ESO, Batxillerat i Cicles


Formatius. Els cicles formatius que s’imparteixen són:
 Cicle formatiu de Grau Mitjà d’administració
 Cicle formatiu de Grau Superior d’administració
 Cicle formatiu de Grau Mitjà d’electricitat
 Cicle formatiu de Grau Superior d’administració
 Cicle formatiu de Grau Mitjà d’informàtica (ESI)
 Cicle formatiu de Grau Superior d’informàtica (ASI)

1.3. PCC. Orientacions generals dels cicles

Realitzat per: Pàgina 4 de 60


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

En la línia que es treballa al centre, la formació professional específica té la


finalitat de proporcionar a l’alumnat la formació per:
- Adquirir la competència professional característica de cada títol
- Comprendre l’organització i les característiques del sector
corresponent
Es pretén fer adquirir hàbits intelectuals i tècniques de treball, com també
coneixements científics.

2. El cicle formatiu

El Cicle Formatiu de Grau Superior d’ ”Administració de Sistemes


Informàtics”, té una durada de 2000 hores que es reparteixen al llarg de
dos cursos acadèmics.
Està estructurat en 10 crèdits, incloent-hi el crèdit de Formació en Centres de
treball i el crèdit de síntesi.
Si atenem a les indicacions referents a la prioritat dels crèdits que ens venen
donades en les “Orientacions per establir la programació del cicle formatiu”,
publicades pel Departament d’ Educació de la Generalitat de Catalunya,
aquest crèdit ha de ser inclòs en el primer any acadèmic, juntament amb el
crèdit 2: Gestió de xarxes d’àrea local, i el crèdit 4: Fonaments de progra-
mació.
Aquest Crèdit disposa de 8 hores setmanals, distribuïdes al llarg de 35
setmanes, el que fa un total de 280 hores.

Si atenem al perfil professional dels alumnes que cursen el cicle, llegim :


“... implantar, explotar i mantenir en requeriments de
baix i mig nivell els sistemes informàtics en que es basa
la gestió i administració de l’empresa......”

Realitzat per: Pàgina 5 de 60


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

Aquest perfil, juntament amb alguna de les competències professionals, com


per exemple:
a. Implantar i administrar sistemes informàtics en
entorns monousuari i multiusuari....
c. Proposar i coordinar canvis per millorar l’explotació
del sistema i de les aplicacions .....
en vinculen directament amb el crèdit 1 de Sistemes operatius monousuari i
multiusuari i la seva necessitat per assolir alguns del objectius generals del
cicle formatiu. Tot i no deixant de treballar les capacitats claus transversals

3. Objectius terminals del crèdit

Llistat dels objectius terminals del crèdit


1 Identificar les parts i els dispositius físics i lògics d’un sistema informàtic a partir dels manuals i
de les pròpies instruccions del sistema
2 Determinar les accions i els paràmetres requerits per a la instal·lació i l’operativa del maquinari
i programari en entorns monousuari i multiusuari, segons les instruccions dels manuals
Comprovar i verificar el pla d’instal·lació i configuració del maquinari, els diagrames de
3 connexió, segons les característiques de funcionament dels equips, les necessitats d’usuari i el
pla de requeriments establert.

Especificar els elements i els components del sistema que s’han d’afegir o modificar per adaptar
4 la configuració del sistema als requeriments establerts, segons la documentació tècnica
disponible
5 Establir els procediments i els mitjans que garanteixin la seguretat del sistema i de la
informació, en la configuració del maquinari i instal·lació del programari base
6 Establir el procés d’instal·lació i generació del programari base, segons els requeriments
proposats i la composició actual del sistema
7 Instal·lar el maquinari i el programari base en un entorn monousuari i multiusuari, segons el
pla establert
Operar, sobre un sistema operatiu monousuari o multiusuari, les funcions d’usuari referents a
8 connexió i desconnexió, gestió de l’espai d’emmagatzematge, gestió de processos, utilització de
perifèrics i comunicació amb altres usuaris, amb precisió i destresa
Dissenyar procediments d’usuari per automatitzar les funcions bàsiques al sistema informàtic i
9 minimitzar el temps de realització.

10 Relacionar els valors de variables del sistema que afecten la memòria, el processador i els
perifèrics amb els requeriments per als processos de programació o de verificació de programes
11 Definir i assignar valors a variables d’usuari i del sistema, d’acord amb l’entorn de treball i amb
els requeriments de l’explotació del sistema
12 Definir l’espai d’emmagatzematge, l’esquema de seguretat i confidencialitat de la informació,
adequada als usuaris i a la informació que cal guardar
13 Organitzar les formes d’arxiu del sistema, segons la disponibilitat d’informació requerida per
l’usuari i d’acord amb el sistema de codificació i catalogació d’arxius

Realitzat per: Pàgina 6 de 60


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

14 Planificar els procediments de salvaguarda i recuperació del sistema operatiu i de la informació


emmagatzemada amb l’ús de les utilitats existents en el sistema
15 Establir els procediments d’arrencada i parada del servidor i els drets d’accés i utilització dels
recursos del sistema per a cada usuari, segons les normes establertes per l’organització
16 Seleccionar les utilitats adequades i l’ordre d’aplicació per realitzar i automatitzar les funcions
bàsiques d’administrador del sistema
17 Seleccionar els procediments i les utilitats adequades per obtenir diferents mesures de
l’explotació dels recursos del sistema
Diferenciar les causes i les formes de resolució de les incidències aparegudes en la instal·lació i
18 administració dels equips i sistemes operatius, segons la informació dels manuals i els
missatges d’equips i sistemes
19 Planificar la distribució de càrrega del sistema i dels recursos en funció de les necessitats
d’utilització
20 Instal·lar el programari per a la prevenció d’errades que afectin a la integritat de les dades i a
la lògica dels processos, segons les instruccions del manual
21 Verificar sistemàticament amb l’ús del programari de diagnosi, el funcionament correcte del
sistema i aplicar els procediments que restableixin l’operativitat

4. Continguts del crèdit


Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals

1. La informació i els sistemes informàtics:

1.1. La informació i tipus de dades.


1.2. El tractament de la informació: fases i tipus.
1.3. Classificació dels ordinadors, evolució i tendències.
1.4. Els components físics dels sistemes informàtics: unitat central de
procés, memòria, dispositius d'entrada o sortida, suports i perifèrics.
1.5. Els components lògics dels sistemes informàtics: sistemes de
numeració, codificació de la informació, programa.
1.6. La normativa legal vigent.

2. El maquinari:

2.1. Els equips: prestacions, informació tècnica.


2.2. Instal·lació: requeriments físics, requeriments d'utilització,
configuració.
2.3. Mesures de seguretat davant canvis de maquinari.

3. El sistema operatiu:

3.1. funcions i característiques.


3.2. Sistemes d'explotació: monousuari, multiusuari, monotasca,
multitasca, multiprogramació, temps compartit, temps diferit, temps
real, multiprocés.

Realitzat per: Pàgina 7 de 60


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

3.3. Programes de control: gestió del maquinari, gestió de dades i arxius,


gestió de treballs.
3.4. Programes de procés: programes d'utilitat i programes de servei.

4. Utilització de sistemes operatius monousuaris i multiusuaris específics:

4.1. Comandaments: tipus, sintaxi, comodins.


4.2. Seguretat: accés i gestió d'usuari.
4.3. Directoris: estructura en arbre, camins absolut i relatiu, operacions de
funcionament.
4.4. Arxius: sintaxi, permisos, operacions d'usuari.
4.5. Editors: creació i manipulació d'arxius de text.
4.6. Exploració del sistema: ordres bàsiques d'usuari.
4.7. Comunicació entre usuaris: ordres bàsiques.
4.8. Dispositius: consola, ports sèrie i paral·lels, dispositius "null".
4.9. Redireccionament.
4.10. Filtres.
4.11. Shell: tipus.
4.12. Guions en els diferents shells: característiques, ordres específics, pas
de paràmetres, símbols, variables d'àmbit, creació de menús i
procediments automàtics bàsics d'usuari.
4.13. Impressores del sistema: ordres bàsiques d'usuari, processos de
treball.

5. Administrador de sistemes operatius:

5.1. Funcions de l'administrador de sistema.


5.2. Comptes d'usuari: administració.
5.3. Sistema d'impressió: administració.
5.4. Sistema d'arxius: organització i administració.
5.5. Seguretat de la informació: còpies, recuperació.
5.6. Sistema de comunicacions: administració.
5.7. Utilitats d'administració de sistema.
5.8. Requeriments de funcionament del sistema.

6. Administració de sistemes operatius monousuaris i multiusuaris específics:

6.1. Instal·lació del maquinari: fases.


6.2. Instal·lació del programari base: fases, gestió de particions.
6.3. Arrencada del sistema: fases.
6.4. Gestió d'usuaris: comandaments de sistema, utilitats del sistema.
6.5. Gestió d'impressió: comandaments de sistema, utilitats del sistema.
6.6. Gestió del maquinari: comandaments de sistema, utilitats del sistema.

Realitzat per: Pàgina 8 de 60


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

6.7. Gestió de comunicacions amb altres sistemes: comandaments de


sistema, utilitats del sistema.
6.8. Gestió de còpies de seguretat i recuperació: comandaments de
sistema, utilitats del sistema.
6.9. Sistemes de fitxers: muntatge i desmuntatge.
6.10. Utilitats.

Continguts de procediments

1. Instal·lació de maquinari:

1.1. Identificació de les característiques de l'indret on s'instal·la.


1.2. Obtenció d'informació sobre els equips i els processos d'instal·lació.
1.3. Comprovació dels equips.
1.4. Operativa segons els processos d'instal·lació.
1.5. Comprovació del funcionament de la instal·lació.

2. Instal·lació de sistemes operatius monousuari i multiusuari:

2.1. Identificació de les característiques de l'ordinador on s'instal·la.


2.2. Detecció de la configuració del sistema existent, si fa al cas.
2.3. Determinació de les còpies de seguretat que cal realitzar segons la
informació existent.
2.4. Obtenció d'informació sobre el procés d'instal·lació.
2.5. Operativa segons les demandes del sistema i les necessitats de la
instal·lació.
2.6. Comprovació del funcionament de la instal·lació.

3. Desinstal·lació de sistemes operatius monousuari i multiusuari:

3.1. Obtenció d'informació del procés de desinstal·lació.


3.2. Determinació de la partició on hi ha el sistema que cal desinstal·lar.
3.3. Realització de còpies de seguretat de la informació que interessa.
3.4. Operativa segons les demandes del sistema i les necessitats de la
desinstal·lació.
3.5. Comprovació de la correcta desinstal·lació.

4. Sessions de treball en sistemes operatius monousuari i multiusuari:

4.1. Identificació del tipus d'operació o tasques que cal desenvolupar.


4.2. Anàlisi dels elements del maquinari involucrats en l'operació.
4.3. Consulta i interpretació del manual d'usuari.

Realitzat per: Pàgina 9 de 60


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

4.4. Comprovació que el sistema operatiu està en funcionament.


4.5. Selecció de les ordres del sistema.
4.6. Determinació de les ordres de sortida o abandonament del programa
emulador.

5. Administració de sistemes monousuaris i multiusuaris específics:

5.1. Determinació dels requeriments d'accés, manipulació i obtenció


d'informació.
5.2. Organització dels comptes d'usuari, dels sistemes d'impressió, dels
sistemes d'arxius i dels sistemes de comunicacions.
5.3. Determinació de les còpies de seguretat que cal realitzar
periòdicament.
5.4. Recuperació de la informació salvaguardada, si fa al cas.
5.5. Automatització de les tasques rutinàries.
5.6. Control de processos d'execució.
5.7. Obtenció de les mesures d'explotació dels recursos del sistema.
5.8. Valoració de l'operativitat del sistema.
5.9. Proposta de millores en la gestió del sistema.
5.10. Resolució de problemes en el sistema.

6. Resolució de problemes en el sistema:

6.1. Identificació dels punts o components del sistema que fallen.


6.2. Interpretació de la documentació tècnica.
6.3. Selecció del procediment, mitjans i les condicions del sistema per a la
diagnosi.
6.4. Establiment de mecanismes de seguretat de la informació i del
sistema que opera.
6.5. Detecció dels errors o fallades.
6.6. Valoració de la transcendència del problema.
6.7. Proposta de les solucions per restaurar el funcionament del sistema.
6.8. Proposta de mesures preventives.

Continguts d’actituds

1. Execució sistemàtica del procés de resolució de problemes:


Presa de decisions en la instal·lació, configuració i posada a punt del maquinari
i programari de base i en la utilització inadequada, per part dels usuaris, dels
recursos compartits.

2. Execució sistemàtica de la comprovació dels resultats:

Realitzat per: Pàgina 10 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

Correcció sistemàtica dels errors a l'hora d'efectuar la instal·lació, configuració,


posada a punt i manteniment del maquinari i programari de base.

3. Optimació del treball:


Eficàcia a l'hora d'utilitzar els recursos del sistema informàtic per part de
l'organització de manera que s'asseguri la integritat, disponibilitat i seguretat de
la informació.

4. Ordre i mètode de treball:


Seqüència ordenada de les accions que constitueixen la instal·lació,
configuració i prova del maquinari i programari de base.

5. Compromís amb les obligacions associades al treball:


Realització de les operacions sempre segons les normatives i reglamentacions
vigents per a cada tipus d'equip.
Seguiment de les normes de funcionament de l'aula i de l'equipament que fixi el
propi centre educatiu.

6. Execució independent del treball:


Autosuficiència en la utilització del sistema informàtic i en el control i execució
de la instal·lació, configuració i prova del maquinari i programari de base.
Rigor en organitzar, controlar els serveis del sistema informàtic i en establir els
procediments de seguretat i protecció del sistema i de la informació.

7. Intercanvi d’idees, opinions i experiències:


Buscar consens entre diferents punts de vista a l'hora d'efectuar consultes i ser
assistit per experts amb relació al maquinari i programari base.
Reconeixement de les opinions de l'altre en l'execució de la instal·lació i
manteniment de maquinari i programari base.

8. Interès per les relacions humanes:


Tolerància amb els usuaris a l'hora d'administrar els recursos del sistema
informàtic.
Cordialitat amb les persones que comparteixen els recursos.

9. Comunicació empàtica:
Argumentació d'opinions amb els usuaris a l'hora d'administrar els recursos del
sistema informàtic.

10. Creativitat:
Suscitació de recursos per administrar el sistema informàtic i per establir
procediments que assegurin la integritat, disponibilitat i seguretat del sistema i
la informació.

Realitzat per: Pàgina 11 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

11. Adaptació a noves situacions:


Resposta a noves situacions en el sistema informàtic i en l'organització de
l'empresa.

12. Respecte per la salut, el medi ambient i la seguretat laboral:


Observació de les normes de seguretat per prevenir les situacions anormals que
puguin afectar la salut pròpia i dels altres.

13. Progrés i promoció dins de la professió:


Constància i esforç per aprendre i actualitzar-se en l'administració del sistema.

14. Qualitat del treball:


Diligència en l'administració del sistema.

5. L’alumnat.

L’alumnat del cicle formatiu de grau superior d’informàtica és un alumnat que,


a diferència de l’ESO a Badia, no presenta cap tipus de problema de
comportament. Es tracta de un alumnat que en la major part del casos ja
treballa i ha de compaginar el treball amb els estudis, la qual cosa fa que es
presenti una tipologia d’alumnes amb moltes ganes d’aprendre per
promocionar-se o canviar de feina. Però també moltes obligacions a més a
més dels estudis.

EL GRUP
Analitzant el grup al que va orientada aquesta programació ens podem fixar
que hi ha una gran varietat de nivells i capacitats, però, el fet de que el grup
sigui bastant reduït ens facilitarà la tasca de atenció a les necessitats
especials.

Tractament de la diversitat

Realitzat per: Pàgina 12 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

Els dos principis que ens han de moure a l’hora de tractar als alumnes amb
necessitats educatives especials son: la no discriminació dels alumnes i el
major grau de normalització possible.

Tot i sent un grup reduït, es presenten alumnes amb necessitats educatives


especials:
 Alumnes estrangers amb dificultats d’integració escolar: Un alumne
d’origen magrebí, amb un bon expedient escolar, però sense domini de
cap de les dues llengües oficials
 Alumnes amb un nivell de coneixements molt elevats en algunes de les
matèries: alumnes que ja han fet un altre cicle formatiu d’informàtica i
que treballen amb una empresa d’informàtica ocupant un “càrrec de
pes en l’empresa” i que a més a més tenen una facilitat innata per tot
el relacionat amb la informàtica.
Al llarg de la programació anirem detallant les activitats per tractar aquesta
atenció a la diversitat.
En aquest curs no es presenten altres tipus d’alumnes amb NEE. No existeixen
alumnes amb situacions de disminució de mobilitat, ni disminuïts sensorials.

6. Anàlisis dels espais i equipaments disponibles.

En les orientacions per establir les programacions del cicle d’ASI marcades per
la Generalitat de Catalunya ens venen donades les instal·lacions que hauríem
de tenir per poder dur a bon terme el cicle formatiu. Em limitaré a indicar el
que tenim......

En L’IES Badia del Vallès es poden cursar dos cicles d’informàtica: ASI i ESI.
La matrícula d’ASI és més reduïda, i la d’ESI, molt més elevada, la qual cosa
provoca que s’hagi de desdoblar primer d’ESI.

Realitzat per: Pàgina 13 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

Disposem aquest curs de 3 aules d’informàtica per als dos cicles d’informàtica,
en lloc de les 5 que serien necessàries per a poder dur a terme totes les
classes correctament i que els alumnes poguessin sempre disposar d’una
classe amb ordinadors.
Davant la impossibilitat de poder gaudir d’aquestes instal·lacions, el cicle ESI
s’ha fet càrrec de dues aules d’informàtica, i per al cicle d’ASI disposem
només d’una aula i és per això que hem hagut de dividir tots els crèdits en
hores teòriques i hores pràctiques ja que els alumnes de primer i segon d’ASI
han de compartir l’única aula que tenen assignada a ASI. ( El problema més
greu es planteja amb el crèdit de síntesi).

També podem utilitzar, quan estan lliures, aules de propòsit general de la


ESO. Aquestes aules estan congelades, la qual cosa complica la instal·lació de
SW i les pràctiques de determinats crèdits on es imprescindible la manipulació
de la xarxa, del hardware dels equips, .....

I finalment, disposem de l’aula assignada a teoria (que també és aula de


música per a l’ESO als matins). Aquesta té la possibilitat de muntar ordinadors
per treballar, de moment sense xarxa, però amb la condició de retirar tot el
material, fins i tot els endolls d’alimentació, cada dia que s’utilitzen, amb les
molèsties i la mala imatge que açò suposa.

L’aula d’ASI està dotada de:


- 10 ordinadors PIV (Fujitsu Siemens)
- 2 ordinadors PIV (Pricoinsa)
- 1 servidor de xarxa local amb SAI
- Cablatge estructurat, Switch de 24 ports muntat en un rack
- Impressora làser
- Escàner color DIN A4

Realitzat per: Pàgina 14 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

- Prestatgeries i 2 taules grans per a muntatge i desmuntatge


d’ordinadors vells i proves de xarxa.
- Software: Es va instal·lant el software més adient a mesura que
es fa necessari

7. Llibres i/o material utilitzat

** Part del material que he utilitzat està en castellà, donat que no l’he
localitzat en català. A l’hora d’entregar el material als alumnes, i sempre que
sigui possible, el donaré traduït al català.

Bibliografia
 Sistemas informáticos monousuario, multiusuario y en red. Fco J .
Muñoz. Ed Mc Graw-Hill . Ciclo Formativo Grado Superior XXI . Madrid
2003

 Sistemas operativos en entornos monousuario y multiusuario. Luis


Valencia López. Núria Masclans Manén. Ed Itamar. CFGM: Explotación de
Sistemas Informáticos. Barcelona 2005

 Linux. Guía de instalación y admnistración. Vicente López Camacho. Mc


Graw-Hill. Biblioteca profesional. Madrid 2003

 Informàtica 4. Libro de pràcticas de UNIX. José Luis Andrés García. Ed.


Síntesis. Madrid 1997.

 Windows XP Professional. Mark Minasi. Ed Anaya Multimedia Madrid


2002

Realitzat per: Pàgina 15 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

 Windows Server 2003. Network infraestructure. Carig Zacker .


Microsoft. Mc Graw-Hill. 2004

 Sistemas Operativos modernos. Tanenbaum. Prentice Hall 2003

 Windows 2003 Server. Francisco Charte Ojeda. Anaya Multimedia 2003

 Windows 2003 Server. Jose Luis Raya. Ed Ra-Ma. 2005

Tutorials lliures

Tutorial de MSDOS
Tutorial de Sistemes operatius. Evolució

Software
MSDOS. 6.22
Windows 95, 98 SE, 2K server, XP Professional i 2003 Server
Winzip, Partitionmagic, Ghost, Ghost server, Programes lliures de testeig,
Distribucions de Linux: Red Hat, Mandrake, Suse, Fedora
Vmware workstation 4
Paquet ofimàtic.

Altres

 Guia de introducció a Linux. Jordi Masfret Corrons. IES Lacetània


(Manresa). Juny 2004

 Selecció de material propis i obtinguts a Internet

Realitzat per: Pàgina 16 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

 Guia de introducció als sistemes operatius. Jordi Masfret Corrons. IES


Lacetània (Manresa). Juny 2004

 Xarxes en W2000/NT. Administració i gestió. CD de materials de


formació. Departament d’Educació

Hardware addicional

4 Targetes RAID
5 Equips per muntar i desmuntar
1 Projector multimèdia ( Des de març 2006)

8. Estratègies metodològiques aplicades en el desenvolupament del


crèdit

L’horari setmanal estarà repartit de la següent manera:


Dilluns
Hores: 2 hores. De 19:30 h a 21:30 h.
Espais: Aula de teoria
Dimarts
Hores: 2 hores. De 16:15 h a 18:15 h.
Espais: Aula d’informàtica
Dijous
Hores: 2 hores. De 15:15 h a 17:15 h.
Espais: Aula d’informàtica
Divendres
Hores: 2 hores. De 18:30 h a 20:30h.
Espais: Aula alternativa. ( Ordinadors poc operatius)

Realitzat per: Pàgina 17 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

El principi metodològic que es seguirà al llarg del curs serà el del


constructivisme que es traduirà en el següents trets característics:

 Els continguts estaran dirigits de forma que es potenciï el “saber fer”.


 Seqüenciar el procés d’aprenentatge de forma que les capacitats
siguin adquirides de forma adequada.
 Informar sobre els continguts, capacitats terminals, criteris d’avaluació,
, unitats de treball,...
 Presentar els continguts conceptuals i procedimentals de cada
unitat didàctica
 Realitzar una avaluació inicial.
 Començar les unitats de contingut amb una introducció motivadora,
posant de manifest la seva utilitat en el món professional
 Presentar la documentació tècnica necessària per al
desenvolupament de les unitats de treball
 Realitzar treballs i activitats individuals i en grup
 Realitzar visites tècniques i/o culturals
 Proporcionar la solució de propostes pràctiques com a model de les
activitats que es van a realitzar
 Posar en comú el resultat de les activitats
 Donar a conèixer l’entorn socio-cultural i laboral
 Fomentar estratègies que provoquin un aprenentatge i una comprensió
significativa dels continguts educatius
 Utilitzar el binomi teoria i pràctica de forma permanent durant tot el
procés d’aprenentatge ( Tenint en compte les aules, és una imposició)
 Comprovar i avaluar els conceptes, procediments i actituds
durant el desenvolupament de les activitats.

Realitzat per: Pàgina 18 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

Els mètodes que s’han d’utilitzar són:

 Mètode reactiu. Desenvolupament, exposició del professor,


demostració pràctica, estudi, avaluació. L’activitat de l’alumne
consisteix en memoritzar, enraonar de forma guiada i aprendre
mètodes. A més. Es dirigirà a la reflexió tècnica, adquisició d’hàbits i
actituds. L’explicació ha d’estar seguida d’una pràctica o de materials
pràctics.
 Mètode actiu. Desenvolupament, plantejament d’un projecte, anàlisis,
cerca d’informació, hipòtesis, planificació i realització de la solució
adoptada, verificació i avaluació.

Atenció a alumnes amb NEE. Aquest aspecte es tracta en gairebé totes les
unitats didàctiques. En el cas que sigui necessari i de forma personalitzada i
puntual, es plantejaran
 activitat de reforç o
 activitats d’ampliació
o es realitzaran reforços fora d’hores de classe.
El centre ja ha articulat una hora de l’horari dels professors per establir una
hora de reforç per als alumnes que necessitin una ajuda addicional.

9. Criteris i instruments d’avaluació del crèdit

Les diferències de coneixements de l’alumnat sobre aquesta matèria solen ser


molt notables, ja que ens podem trobar, dintre del mateix grup, amb experts
informàtics o “ignorants tecnològics”. Per aquest motiu es fa necessari
realitzar un procés d’avaluació permanent.

Criteris de ponderació:

Realitzat per: Pàgina 19 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

Fets i conceptes: 35 %
Procediments: 50 %
Actitud: 15 %

Instruments d’avaluació:
L’avaluació contemplarà les tres fases: la inicial, la formativa i la sumativa.
Els instruments d’avaluació són:
- Avaluació inicial: una avaluació a principi de curs per tal de sondejar
el nivell inicial de cada alumne del grup. I a més, una prospecció al
inici de cada bloc d’unitats didàctiques per tal de orientar les activitats
docents a realitzar en funció del resultat d’aquestes prospeccions .

- Avaluació del crèdit mitjançant:


o Aspectes relatius a fets i conceptes:
 Proves conceptuals al final de cada bloc d’unitats
didàctiques.
o Aspectes relatius a procediments:
 Avaluació dels treballs i les pràctiques realitzades a
classe o a casa.
 Forma d’operar, habilitat, seqüència correcta dels
passos a realitzar.
 Proves procedimentals al final de cada bloc d’unitats
didàctiques.
o Aspectes relatius a actitud
 Avaluació trimestral de l’evolució de l’actitud a classe:
 Interès per la matèria (puntualitat, atenció,
assistència,...)
 Predisposició per a treballar
 relacions interpersonals
 Grau d’autonomia

Realitzat per: Pàgina 20 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

No hi ha previstes activitats de recuperació de trimestres individuals.


Però, si els exàmens no s’han pogut realitzar per causes justificades
(malalties,....) es faran mitjançant exàmens de recuperació abans del
lliurament de les notes del trimestre.
Es realitzarà un prova de recuperació en la convocatòria extraordinària
de juny.

Quan estiguem tractant amb alumnes amb necessitats educatives


especials, haurem de modificar algunes d’aquestes normes per tal
d’adequar-nos a l’alumne, donant preferència a aspectes com
 la evolució personal de l’alumne
 el seu interès per assolir els objectius
 el seu esforç personal.
 Els objectius assolits

Regles d’avaluació dels informes de pràctiques:


Al llarg de tot el curs, els alumnes hauran de presentar nombrosos
informes de les pràctiques que s’aniran realitzant al llarg del curs.
L’avaluació d’aquests informes es basarà en els següents punts:
 Entre o no entrega de l’informe
 Correcció en la forma
 Cura en l’ortografia i la presentació
 Desenvolupament correcte de la pràctica: Objectius, mètode,
resultats i anàlisis dels resultats.

CAPACITAT CLAU: S’avaluarà l’assoliment de la capacitat clau


assignada a aquest crèdit. Aquesta capacitat clau es l’ AUTONOMIA:
consistirà en desenvolupar la capacitat per realitzar una tasca de forma
independent, per tal d’executar-la sense necessitat de rebre ajut o

Realitzat per: Pàgina 21 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

suport. Durant les activitats a l’aula, el professor farà una observació


sistemàtica del grau de desenvolupament de les capacitats de resoldre
problemes i d’autonomia de cada alumne/a. Al final de cada bloc, els
alumnes faran una autoavaluació de l’assoliment d’aquesta capacitat
clau amb posterior discussió amb el grup-classe

10. Relació d’unitats didàctiques seqüenciades i temporitzades

DURADA (hores)
UD TÍTOL
Prevista Real Modificacions
B He donat temps per a
1 Introducció als sistemes de 16 22 fer el treball d’història,
l comunicació per conèixer als
alumnes.
o He donat temps per fer
2 Sistemes operatius 16 18
c el treball
3 Hardware. Conceptes 30 33
I fonamentals
B 4 Sistemes operatius monousuari. 10 10
MS-DOS
l
Comandes del MS-DOS.
o 5 Manipulació de fitxers i 8 10
directoris
c Configuració de MS-DOS.
6 10 12
I Utilitats. Manipulació de discos
Full d’exercicis fet a
I 7 MS-DOS. Fitxers per lots 16 20
classe.
B 8 Sistema operatiu Windows. 14 15
Interface gràfica
l
9 Windows. Configuració. 14 13
o Accessoris. Utilitats.
10 Windows 2000 i XP 13 15
c
Problemes amb els
I subdominis i les

I
11 Administració de Windows 2003 26 30 relacions de confiança
Server
I
B 12 Introducció a Linux. Instal·lació. 12 12
Comandes bàsiques
l Han fet la fulla
13 Gestió d’usuaris i permisos 8 12
o d’exercicis a l’aula
Ha costat que les
14 Utilitats d’administració en Linux 19 24
pràctiques surtin a tots

Realitzat per: Pàgina 22 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

c És final de curs !!!

I 15 Entorns gràfics 6 8
V

TOTAL HORES: 218 254

Les hores, fins a les 280 hores del curs, s’han utilitzat:

 Visita al Servei d’informàtica de la UAB 2h


 Sortida al IES Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet.
Conferència del Richard Stallman, fundador de la FSF (Free 2h
Software Foundation).
 Sortida a la fira del Treball. Hospitalet de Llobregat 2h
 Realització de les proves corresponents a cadascun dels blocs 8h
 Activitats de centre: Castanyada, Sant Jordi, Carnaval. 6h
 Festes de lliure disposició del centre, xerrades,.... -----

Realitzat per: Pàgina 23 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

11. Unitats didàctiques

Nota:
Els materials de les activitats d’ensenyament-aprenentatge es troben en l’annex .
També podem accedir a les Unitats didàctiques, al material i a les solucions a la WEB:
phobos.xtec.net/vlino.
Nom usuari: tribunal
contrasenya: oposicions

UD 1. INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES DE COMUNICACIÓ


OD1.1: Conèixer generalitats dels sistemes operatius, la seva història i els sistemes de
representació de la informació
OD1.2: Potenciar les relacions entre els alumnes

Continguts conceptuals

 1.1, 1.3, 1.5

Continguts procedimentals

Nota: No enumero els continguts com en els altres apartats, ja que aquests contingunts
procedimentals no es troben en el que ens venen donats en el curriculum. Al llarg de tota la
programació ens trobarem més vegades amb aquestes situacions.
 Elaboració d’un treball de recerca
 Manipulació de les diferents unitats de mesura d’informació
 Treball amb diferents sistemes de numeració.
 Identificació de diferents tipus de codificació.
 Operacions aritmètiques amb els diferents tipus de representació de la informació

Continguts actitudinals

 4, 5, 6, 10, 11
 Com a primera unitat didàctica, intentarem potenciar les relacions creuades entre
els alumnes, per tal que es vagin coneixent

Objectius terminals

 En aquesta untat didàctica no es treballa directament cap dels objectius terminals


que ens venen donats per el currículum per a aquest crèdit, però , si més no, crec
que és important passar per aquest tema introductori. És una primer presa de

Realitzat per: Pàgina 24 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

contacte amb els alumnes

Nuclis d’activitat

1. Elements del sistemes d’informació ( 1 h.)


2. Breu història dels sistemes de tractament de la informació( 1 h.)
3. Breu història dels Sistemes operatius ( 2 h.)
4. Unitats de mesura d’informació (3 h.)
5. Sistemes de numeració. Codificació de la informació (5 h.)
6. Elaboració del treball de recerca (4 h.)

Metodologia

Donada la distribució d’aules de que disposarem, haurem d’anar repartint les classes
teòriques i pràctiques en funció de les aules i no en funció dels nuclis d’activitat. Açò
implicarà la no seriabilitat en la impartició de la matèria.
 Dels primers 5 nuclis d’activitat, la metodologia consistirà en una explicació teòrica
per part del professor i la realització a continuació de les activitats pertinents de
cada nucli d’activitat.
 En NA2 i NA3, els alumnes, de forma parale.la a la explicació, aniran cercan
imatges i informacions sobre les diferents màquines i personatges de la història de
la informàtica i dels sistemes de tractament de la informació
 El NA6, consistirà en la realització d’un treball de recerca a Internet o altres fonts
sobre la evolució dels sistemes de tractament de la informació al llarg de la història.

Atenció a la diversitat:
 Puntualment els alumnes amb més dificultat, podran fer el treball per parelles. El
professor dissenyarà les parelles en funció dels criteris que cregui convenients.
També s’haurà de tenir en compte en la resolució de les fulles d’activitats.
 Els alumnes amb més nivell aprofundiran més en el treball de recerca

Activitats d’ensenyament-aprenentatge

 Test inicial. ( Es va fer el dia de la presentació)


 Professor: Explicació dels diferents nuclis d’activitats. Ha de ser una exposició
motivadora
 Alumnes: Realització de les fulles d’activitats:
 “Les unitats de mesura d’informació”. Full d’activitats
 “Canvis de base”. Full d’activitats

Realitzat per: Pàgina 25 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

 “Formes de representació de la informació”. Full d’activitats


 “Història dels sistemes operatius”. Treball de recerca de l’alumne

Avaluació

 Avaluació inicial del curs i del bloc I. Contestar a un qüestionari sobre els
coneixements genèrics de sistemes operatius i els equips que cada alumne té a
casa.
 Valoració del treball: “Història dels ordinadors”
 Valoració de l’actitud i l’assistència.
 Valoració de la resolució dels exercicis.

Recursos necessaris

 Aula d’informàtica amb connexió a Internet


 Intentar que algú ens deixi un projector multimèdia
 Aula de teoria.
 Material de consulta:
 Llibre bàsic de consulta del professor.
 Material elaborat al departament.
Tornar a l’índex de temporització

Realitzat per: Pàgina 26 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

UD 2. SISTEMES OPERATIUS
OD2.1. Conèixer el funcionament d’un sistema operatiu i els seus principals subsistemes
OD2.2. Realitzar correctament un treballa de recerca d’informació: selecció, resumen,
presentació,...

Continguts conceptuals

 1.2, 1.4.
 3.1, 3.2.

Continguts procedimentals

 Cerca d’informació per Internet. Selecció de la informació


 Elaboració acurada de treballs de recerca en Internet.
 Identificació i aplicació de diferents tipus de gestió de processos.
 Deducció d’avantatges i inconvenients dels diferents tipus de gestió de memòria.

Continguts actitudinals

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11,

Objectius terminals

 En aquesta unitat didàctica no es treballa directament cap dels objectius terminals


que ens venen donats per el currículum per a aquest crèdit, però , si més no, crec
que és important passar per aquest tema introductori. És una primer presa de
contacte amb els alumnes

Nuclis d’activitat

1. Concepte de sistema operatiu. Tipus. (2 h.)


2. Gestió de processos (5 h.)
3. Gestió de memòria (1 h.)
4. Sistemes d’arxius. Gestió (2 h.)
5. Ordinador digital: Un tot funcional. Relacions entre els components (2 h)
6. Evolució del Sistemes operatius moderns: Treball de recerca (4 h.)

Metodologia

 Genèricament, la unitat didàctica es basara en l’explicació del professor, la cerca


paralel.la d’informacions complementàries a Internet
 Resolució d’exercicis sobre planificació de processos.
 Elaboració del treball: “Evolució dels sistemes operatius de major ús”

Realitzat per: Pàgina 27 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

Atenció a la diversitat
 Donada la complexitat i la llargada d’aquesta unitat didàctica, si en algun cas fos
necessari, el nombre d’activitats a desenvolupar per l’alumne és reduiria en la
mesura suficient per a que s’assoleixin objectius mínims.
 Els alumnes amb més capacitat, col·laboraran amb els companys i disposaran d’un
full amb més exercicis relacionats amb el tema

Activitats d’ensenyament-aprenentatge

 Explicació al grup classe dels aspectes més teòrics


 Realització de fulls d’exercicis ( annex1) sobre gestió de processos.
 Realització d’un treball de recerca sobre els Sistemes operatius de major ús.

Avaluació

 Valoració de la actitud i l’assistència


 Valoració de la capacitat de l’alumne per seleccionar la informació
 Valoració del exercicis que es plantegin en classe
 Valoració del treball: “Evolució dels SO’s moderns”

Recursos necessaris

 Aula d’informàtica amb connexió a Internet


 Intentar que algú ens deixi un projector multimèdia
 Aula de teoria.
 Material de consulta:
 Llibre bàsic de consulta del professor.
 Material lliure recopilat de la xarxa.
 Material elaborat al departament.
Tornar a l’índex de temporització

Realitzat per: Pàgina 28 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

UD 3. HARDWARE. CONCEPTES FONAMENTALS


OD3.1. Conèixer el Hardware actual dels ordinadors i el procés d’instal·lació
OD3.2. Potenciar la motivació en la resolució de problemes amb el HW
OD4.2. Saber generar una còpia de seguretat d’un sistema amb multidifusió

Continguts conceptuals

 2.1, 2.2, 2.3.


 3.3
 6.1

Continguts procedimentals

 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5


 2.1, 2.2, 2.3.
 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7

Continguts actitudinals

 Donada la varietat d’activitats d’aquesta unitat didàctica i la seva llargada,


pràcticament es treballaran tots els continguts d’actituds del crèdit

Objectius terminals

 1, 2, 3, 4, 5, 7,14

Nuclis d’activitat

1. Placa base. Components (4 h.)


2. Dispositius emmagatzematge. Tipus (3 h.)
3. Interfaces d’entrada/sortida (4 h.)
4. Perifèrics d’entrada (3 h.)
5. Perifèrics de sortida (4 h)
6. Recollida d’informació sobre els equips. Programes de testeig (3 h.)
7. Realització d’matges amb el ghost server. (Creació i restauració d’imatges per
multidifusió) (3 h.)
8. Muntatge, desmuntatge, reparació i posada en funcionament d’un ordinador(6 h.)

Metodologia

Aquesta és una unitat de llarga durada. Es desenvoluparà de la següent forma:


 Explicació al grup classe dels principals elements HW i les seves interrelacions en

Realitzat per: Pàgina 29 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

l’equip informàtic. Paral·lelament guiarà cerques per Internet dels elements HW


actuals, les seves característiques i els seus preus
 Explicació pràctica per part del professor de com realitzar imatges de discs durs
amb Ghost Server.
 Como a final de Unitat didàctica, els alumnes, organitzats per parelles o trios
(depenent del nombre d’alumnes) realitzarà una pràctica qiue consistirà en el
muntatge i desmuntatge d’un ordinador
 Paral.lelament, realització de dos treballs de recerca a casa.
Atenció a la diversitat
 Els alumnes amb coneixements més avançats, col·laboraran amb els altres grups en
el muntatge i desmuntatge dels equips. El professor orientarà a quins grups han
d’ajudar.

Activitats d’ensenyament-aprenentatge

 Explicació del elements hardware. El professor, ajudat del material penjat a la WEB
(phobos.xtec.net/vlino) anirà desglossant els diferents elements HW que formen
una unitat d’un sistema informàtic. Explicant les seves principals funcionalitats i
orientant als alumnes a la cerca d’informació sobre els darrers components de cada
tipus que hi ha al mercat. (Projector multimèdia ( si ens deixen un) i el portàtil
personal)
 Donat un ordinador amb un sistema operatiu qualsevol del taller ( possiblement PIII
a 800 MHz).
 Extreure, amb un programa de testeig tota la informació possible del HW de
l’equip.
 Fer una imatge de l’ordinador en un servidor de l’aula ( si hi ha ordinadors
amb les mateixes característiques, es pot fer una imatge per varios).
 Desmuntage complet de l’ordinador identificant les parts i cercan informació a
Internet sobre cadascun dels components
 Muntatge de l’ordinador. (Hauria de funcionar)
 Restauració de l’imatge ( encara que no sigui necessària).
 Realització d’un informe de la realització de la pràctica
 Els alumnes hauran de realitzar també un treball individual sobre el seu ordinador,
la marca, el model i les principals característiques de cada component..
 Els alumnes hauran de realitzar també un treball individual sobre l’evolució, les
característiques actuals i els models més utilitzats d’un component de HW elegit per

Realitzat per: Pàgina 30 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

ells.
**Disposen a la web de treballs d’exemple, per poder-se orientar

Avaluació

 Actitud i assistència al llarg de tota la unitat didàctica


 Valoració del treball “Anàlisis del meu ordinador”
 Valoració del treball: “Evolució d’un component Hardware:.......”
 Prova corresponent al bloc I
 Es realitzarà una coavaluació d’aquest primer bloc del crèdit. A continuació es farà
un debat sobre les sugerències dels alumnes.
 Valoració de l’ informe de la pràctica de muntatge i desmuntatge d’un ordinador

Recursos necessaris

 Aula d’informàtica
 Intentar que algú ens deixi un projector multimèdia
 Aula de teoria
 Aula taller ( és la mateixa que la d’informàtica).
 SW: Ghost server, programes de testeig lliures.
 Material de consulta:
 Llibre bàsic de consulta del professor.
 Material lliure recopilat de la xarxa.
 Material elaborat al departament
Tornar a l’índex de temporització

Realitzat per: Pàgina 31 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

UD 4. SISTEMES OPERATIUS MONOUSUARI. MS-DOS


OD4.1. Coneixer el funcionament general del MS-DOS com a sistema operatiu monousuari. El
procés d’arrencada. La seva gestió de discos i de memòria.
OD4.2. Realitzar un procés d’instal·lació correcte

Continguts conceptuals

 3.1, 3.2, 3.3.


 6.2, 6.3

Continguts procedimentals

 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6.


 6.1, 3.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8.

Continguts actitudinals

 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11

Objectius terminals

 6, 7. 8, 12, 14.

Nuclis d’activitat

1. Projecció de la película: Piratas de Sillicon Valley.. ( 2 h.)


1. MS-DOS.Característiques i estructura ( 1 h.)
2. Gestió de la memòria ( 2 h.)
3. Gestió del discs. Particions (1 h.)
4. Salvaguarda d’una instal.lació que funciona ( 1 h.)
5. Gestió d’espais d’emmagatzemage (1 h.)
6. Instal.lació del MS-DOS 6.22 ( 2 h.). Preparació de l’ informe

Metodologia

 Visionat de la pel·lícula. Al finalitzar la pel·lícula, Debat de coneixements previs per


al bloc que es comença, coneixements previs i expectatives. Presentació dels
coneixements a impartir
 Explicació al grup classe: L’MS-DOS, el seu naixement i les seves característiques
principals (Gestió de memòria i gestió de disc)
 Pràctica ( Disponible en phobos.xtec.net/vlino) per grups: Instal·lació de MS-DOS
6.22

Realitzat per: Pàgina 32 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

Activitats d’ensenyament-aprenentatge

 Visionat de la película i debat posterior


 Explicació teòrica introductòria al sistema operatiu MS-DOS
 Pràctica d’instal.lació d’un sistema operatiu monousuari
 Salvaguarda de l’informació dels ordinadors del taller
 Cerca disc d’arrencada a Internet.
 Eliminació i creació de nova partició amb fdisk.exe
 Formateig de la unitat C:, amb format.com
 Instal.lació de MS-DOS 6.22.
 Comprovació de l’instal.lació
 Elaboració de l’informe de la pràctica amb el model previst

Avaluació

 Es farà una avaluació inicial debatint sobre el bloc que encetem per tal de saber els
coneixements previs dels alumnes.
 En aquest tema es valorarà aspectes com el comportament, l’actitud i l’interés per
la matèria, i l’assistència.
 Durant la pràctica es valorarà l’actitud de l’alumne: la seguretat en la feina, l’ordre
en el treball i l’optimització del temps ( no sempre dispondran dels disquettes i els
programes en el moment que ho desitgin).
 S’avaluarà també l’ informe de la pràctica

Recursos necessaris

 Material propi elaborat pel professor


 Llibre “Sistemas Informáticos monousuario, multiusuario y en red”.
 Software: MS-DOS 6.22. Ghost server. Disc d’arrencada W98.
 Aula d’informàtica: Tant els PIV com els del taller.
Tornar a l’índex de temporització

Realitzat per: Pàgina 33 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

UD 5. COMANDES DEL MS-DOS. MANIPULACIÓ DE FITXERS I


DIRECTORIS
OD5.2. Coneixer les comandes de MS-DOS per la gestió de fitxers, directoris, direccionament
i filtres.

Continguts conceptuals

 3.4.
 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11.
 6.8

Continguts procedimentals

 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6.

Continguts actitudinals

 1, 2, 6

Objectius terminals

 8, 14

Nuclis d’activitat

1. Comandes generals ( 1 h.)


2. Comandes de discos ( 1 h.)
3. Administració de directoris ( 1 h.)
4. Administració de fitxers ( 1 h.)
5. Administració de rutes. Redireccionament ( 1 h.)
6. Filtros. ( 1 h.)
7. Exercicis generals ( 2 h.)

Metodologia

 Per assolir aquesta unitat didàctica, el professor anirà explicant al grup classe les
diferents comandes dividides en categories ( com es pot observar en els nuclis
d’activitat). Després de cada comanda, proposarà exemples als alumnes per tal que
practiquin l’ús de totes aquestes comandes.
 Amb prou assiduitat, els alumnes hauran d’investigar les diferents opcions de les
comandes per tal de realitzar determinades tasques de les sol.licitades pel professor

Realitzat per: Pàgina 34 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

en el decurs de l’explicació teòrica


 Pràctica: Exercici de comandes bàsiques de MS-DOS. (Disponible en WEB). Aquesta
pràctica es realitzarà a mode resum al final de la unitat didàctica. Els alumnes la
realitzaran individualment. El professor anirà supevisant taula a taula i ajudant en
els punts més conflictius de l’exercici

Atenció a la diversitat:
 Els alumnes amb més facilitat formaran grup amb els alumnes amb més dificultats
per tal de realitzar la pràctica conjuntament. El professor supervisarà que tots dos
alumnes aprofitin la realització de l’exercici.
 Els alumnes amb més capacitat, exploraran les comandes de MS-DOS no incloses
en la unitat didàctica i aprofundiran en les opcions de les ordres ja vistes.

Activitats d’ensenyament-aprenentatge

 Explicació per part del professor de les diferents comandes.


 Execució paral·lela de les sugerències del professor i cerca de les opcions de les
diferents comandes.
 Realització d’un exercici pràctic de comandes ( Disponible en WEB)

Avaluació

 S’avaluarà l’actitud i l’interés dels alumnes pel crèdit.


 S’analitzarà també el comportament i la convivència.
 S’avaluarà també la realització de l’activitat de resum de la unitat didàctica

Recursos necessaris

 Material propi elaborat pel professor.


 Tutorial lliure obtingut a Internet
 Software: MS-DOS 6.22
 Llibre “Sistemas Informáticos monousuario, multiusuario y en red”
 Aula amb equips poc potents per a treball amb MS-DOS. O utilització de vmware.
Tornar a l’índex de temporització

Realitzat per: Pàgina 35 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

UD 6. CONFIGURACIÓ DE MS-DOS. UTILITATS. FITXERS DE


CONFIGURACIÓ.
OD6.1. Comprendre al gestió de memoria i de discos en MS-DOS
OD6.2. Coneixer i interpretar els fitxers de configuració d’MS-DOS.

Continguts conceptuals

 3.3, 3.4.
 4.1, 4.6,
 5.1, 5.4, 5.8
 6.3, 6.6, 6.10

Continguts procedimentals

 4.1, 4.2, 4.5.


 5.7, 5.8, 5.9

Continguts actitudinals

 3, 4, 6, 7, 8,

Objectius terminals

 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 21

Nuclis d’activitat

1. Comandes de manipulació de discs ( 0.5 h)


2. Configuració de memòria en MS-DOS ( 2,5 h.)
3. Fitxers de configuració en MS-DOS ( 4 h)
4. Pràctica de gestió de memòria ( 1 h.)

Metodologia

 Explicació al grup classe i realització paral.lela d’activitats incloses en el material de


la unitat didàctica disponible a la WEB
 Pràctica 1. Gestió de la memòria en MS-DOS. Organitzats per parelles. El professor
supervisarà la realització de les tasques previstes.

Atenció a la diversitat
 Per tal d’ajudar als alumnes amb més problemes d’aprenentatge, a l’hora
d’organitzar els grups s’intentarà agrupar alumnes amb nivells diferents per tal que

Realitzat per: Pàgina 36 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

els que tenen més facilitat i/o coneixements col·laborin i ajuden als altres.
 Durant la realització de les pràctiques, el professor anirà de taula en taula, orientant
als que ho necessitin més i reforçant coneixements.

Activitats d’ensenyament-aprenentatge

 Explicació al grup classe


 Realització seqüenciada de les activitats de:
 Gestió de memòria
 Interpretació dels continguts del fitxer config.sys
 Interpretació dels continguts del fitxer autoexec.bat.
 Realització de la pràctica i presentació de l’informe

Avaluació

 S’avaluarà el comportament general de l’alumne i el seu interès pel crèdit.


 S’avaluarà la resolució dels exercicis que es plantejaran al llarg de l’explicació
 S’avaluarà el desenvolupament de la pràctica i l’informe posterior a la pràctica que
haurà de entregar

Recursos necessaris

 Material propi elaborat pel professor.


 Tutorial lliure obtingut a Internet
 Software: MS-DOS 6.22
 Llibre “Sistemas Informáticos monousuario, multiusuario y en red”
 Aula amb equips poc potents per a treball amb MS-DOS. O utilització de vmware.

Tornar a l’índex de temporització

Realitzat per: Pàgina 37 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

UD 7. MS-DOS. FITXERS PER LOTS


OD7,1. Saber elaborar fitxers per lots en MS-DOS i utilitzar les seves principals instruccions
OD7.2. Potenciar l’hàbit de cerca de solucions a problemes de programació simples

Continguts conceptuals

 4.5, 4.11, 4.12


 5.7
 6.6, 6.8

Continguts procedimentals

 4.1, 4.5
 5.5,

Continguts actitudinals

 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13

Objectius terminals

 9, 10, 11, 14, 16

Nuclis d’activitat

1. Comandes especials del fitxers batch. ( 10 h.)


2. Realització del full d’activitats de la unitat didàctica ( 6 h.)

Metodologia

 Explicació al grup classe amb la realització paral.lela d’exercicis petits d’exemple


 Implicar als alumnes en la cerca de opcions per a les diferents comandes dels
fitxers per lots.
 Realització individual d’un full d’activitats ( disponible en WEB) corresponents a
aquesta unitat didàctica. Entrega al professor
Atenció a la diversitat
 Els alumnes amb més facilitats, ha de fer els mateixos exercicis, però, mes
documentats i encadenats mitjançant un menú ( quan sigui possible).
 Als alumnes amb més dificultats, se’ls eliminaran alguns dels exercicis més
complexos , per tal que assoleixin els nivells mínims, però fonamentals).
 Durant la realització dels exercicis, el professor posarà especial atenció en ajudar
als alumnes amb més necessitats

Realitzat per: Pàgina 38 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

Activitats d’ensenyament-aprenentatge

 Explicació al grup classe


 Paral.lelament, realització de nombrosos exemples per provar les diferents
comandes
 Cerca d’informació de les opcions de les diferents comandes
 Realització d’un full d’exercicis de fitxers per lots a classe. El professor assessorarà
a l’alumne en els dubtes que pugui tenir.

Avaluació

 S’avaluarà l’assistència, l’interés posat per l’alumne en l’adquisició d’habilitats i


coneixements
 S’avaluarà la fulla d’activitats realitzada.
 Avaluació de final de bloc: Aquesta avaluació estarà formada per tres parts:
 Teoria: 35 %
 Comandes de MS-DOS: 30 %
 Fitxers per lots: 35 %

Recursos necessaris

 Material propi elaborat pel professor.


 Tutorial lliure obtingut a Internet
 Software: MS-DOS 6.22
 Llibre “Sistemas Informáticos monousuario, multiusuario y en red”
 Aula amb equips poc potents per a treball amb MS-DOS. O utilització de vmware.
Tornar a l’índex de temporització

Realitzat per: Pàgina 39 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

UD 8. SISTEMA OPERATIU WINDOWS. INTERFACE GRÀFICA


OD8.1. Instal.lar un sistema operatiu gràfic i configurar-lo
OD8.2. Configurar una xarxa Windows simple
OD8.3. Potenciar les relacions interpersonals

Continguts conceptuals

 2.1, 2.2, 2.3


 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
 4.6
 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10

Continguts procedimentals

 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6


 4.2, 4.4
 5.5, 5.10
 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8.

Continguts actitudinals

 2, 3, 4, 7, 8, 9, 14

Objectius terminals

 1, 2, 3, 6, 7, 8.

Nuclis d’activitat

2. Debat de coneixements previs per al bloc que es comença, coneixements previs i


expectatives. Presentació dels coneixements a impartir. (1 h.)
3. Anàlisis d’un ordinador. Instal.lació d’una versio de Windows i configuració de la
seva xarxa. (9 h.)
4. Elements de Windows. (4 h.)

Metodologia

Nota 1: Les unitats didàctiques que venen a continuació presenten bastants problemes, ja
que estan enfocades des d’un punt de vista eminentment pràctic en les que els alumnes
han d’investigar i provar les diferents possibilitats de les versions de Windows. El problema
està en que només disposem de l’aula taller 4 hores de les 8 setmanals. Això implica perdre
la seriabilitat de les explicacions.

Realitzat per: Pàgina 40 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

Tot el material està disponible a la WEB ( phobos.xtec.net/vlino)


 En primer lloc: realització de les tres pràctiques consecutivament. Les tres
pràctiques es realitzaran una a continuació de l’altra intentant sempre que tots els
grups comencin cada pràctica al mateix temps, per tal de no augmentar les
diferències entre grups que van més ràpids i tenen coneixements previs del sistema
operatiu W98. ( L’annex pot resultar d’utilitat per configurar la xarxa)
 El professor farà un seguiment de l’execució de les pràctiques per part dels alumnes
 Els alumnes hauran d’entregar un informe de la realització de les tres pràctiques,
les tasques realitzades, les dificultats trobades,.....
 Una vegada instal.lat W98 en els ordinadors del taller, el alumnes, organitzats per
parelles, han d’anar seguint el guió que tenen a la WEB d’aquesta unitat didàctica i
provant tot el que es va indicant. El professor anirà comprovant que van provant
sistemàticament tots els apartats.

Activitats d’ensenyament-aprenentatge

 Anàlisis d’un sistema. Pràctica 1


 Instal.lació de W98SE. Pràctica 2
 Muntatge de la xarxa i compartició de recursos. Pràctica 3
 Realització i entrega del informe de pràctiques ( per parelles)
 Revisión del documents de la untat didàctca i posada en pràctica dels aspectes
esmentats

Avaluació

 S’avaluarà l’assitència i l’interés de l’alumne per la matèria.


 S’avaluarà la cooperació entre els alumnes
 S’avaluarà els informe que presentaran els alumnes

Recursos necessaris

 Material del professor. Recopilat a partir de resums i material lliure que circula per
Internet
 Software: Windows 98
 Llibre “Sistemas Informáticos monousuario, multiusuario y en red”
 Aula amb equips poc potents per a treball amb W-98. O utilització de vmware.
 Projector multimèdia
Tornar a l’índex de temporització

Realitzat per: Pàgina 41 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

UD 9. WINDOWS. CONFIGURACIÓ. ACCESSORIS. UTILITATS.


COMUNICACIONS
OD9.1. Aprofundir en les utilitats i els accessoris de W98
OD9.2. Saber realitzar particionats de discos i còpies de seguritat en local

Continguts conceptuals

 3.1, 3.3, 3.4,


 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.13
 5.2, 5.5, 5.7
 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10

Continguts procedimentals

 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,

Continguts actitudinals

 3, 4, 5, 7, 8,13

Objectius terminals

 11, 12, 14

Nuclis d’activitat

1. Introducció a l’entorn Windows i les seves utilitats ( 4 h.)


2. Programes de gestió de discos i còpies de seguretat ( 2 h.)
3. Gestió d’usuaris, carpetes i directoris (4 h.)
4. Recorregut per Windows 98 SE ( 4 h.)

Metodologia

Nota: tenim el mateix problema que en la Unitat didàctica anterior. Necessitem totes les
hores possibles amb ordinadors.
 Realització seqüenciada de les 5 pràctiques que conformen la unitat didàctica. Els
alumnes hauran de presentar un informe de les activitats amb les incidències
aparegudes
 Recorregut pel W98 seguint el guió de la unitat didàctica i dirigit pel professor
Atenció a la diversitat
 Mentre els alumnes realitzaran les pràctiques en forma de grups, el professor anirà

Realitzat per: Pàgina 42 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

supervisant la marxa de tots els grups i col·laborant més amb els grups que vagin a
un ritme inferior al necessari

Activitats d’ensenyament-aprenentatge

 Pràctica 1. Característiques fonamentals de Windows


 Pràctica 2. Utilitats del sistema
 Pràctica 3. Partition Magic i Ghost 2003
 Pràctica 4. Creació i ús de perfils d’usuari
 Pràctica 5.Gestió d’unitats, carpetes,....
 Entrega d’un informe de les pràctiques realitzades
 Recorregut per Windows 98 dirigit pel professor o autònom

Avaluació

S’avaluarà:
 L’ordre i mètode de treball
 Col·laboració entre alumnes i relacions interpersonals
 Informe presentat de pràctiques: contingut, profunditat, presentació,
organització,...
 Assistència i interès per la matèria

Recursos necessaris

 Material del professor. Recopilat a partir de resums i material lliure que circula per
Internet
 Software: Windows 98, Partition magic i ghost 2003
 Llibre “Sistemas Informáticos monousuario, multiusuario y en red”
 Aula amb equips poc potents per a treball amb W-98. O utilització de vmware.
 Projector multimèdia.
Tornar a l’índex de temporització

Realitzat per: Pàgina 43 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

UD 10. WINDOWS 2000 I XP


OD10.1. Aprendre l’ús de Windows XP i les seves possibilitats.

Continguts conceptuals

 3.1, 3.3, 3.4


 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.13
 5.1, 5.2, 5.3, 5.5
 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10

Continguts procedimentals

 4.3, 4.4, 4.5


 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10

Continguts actitudinals

 2, 4, 6, 7, 8, 9

Objectius terminals

 12, 13, 14, 15,16

Nuclis d’activitat

1. Introducció al Windows XP ( 1 h.)


2. L’escriptori ( 1 h.)
3. El tauler de control ( 4 h.)
4. Accessoris ( 5 h.)
5. Diferències i similituds W2K i WXP ( 2 h.)

Metodologia

Nota: WXP és el SO que la majoria dels alumnes tenen en les seus ordinadors personals i
els grau de coneixements seran molt diversos.
 Valoració dels coneixements previs, per tal de construir el coneixement partint
d’aquest punt i no incidir en conceptes i procediments per tots assolits
 Seguiment de la guia presentada ( phobos.xtec.net/vlino) dirigit pel professor amb
participació dels alumnes
 Aprofundiment en els aspectes que els alumnes presenten més dubtes o
desconeixement, o els aspectes no presents en la guia ( registres i gestió d’usuaris).
 Plantejament de problemes que els alumnes hauran de resoldre sobre el

Realitzat per: Pàgina 44 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

funcionament i les aplicacions del WXP


Atenció a la diversitat:
 El grau de coneixement d’aquest sistema operatiu és molt variable. S’intentarà
uniformar els nivells en la mesura de lo possible. Els alumnes amb més
coneixements, col·laboraran amb el professor ajudant als alumnes amb un major
desconeixement del sistema operatiu

Activitats d’ensenyament-aprenentatge

 Debat previ amb els alumnes


 Visita guiada pel WXP dirigida pel professor. Fer participar als alumnes
 Cerca d’informació sobre funcionalitats del WXP desconegudes per tots o la majoria
dels alumnes
 Ampliació de la guia disponible en la WEB amb aspectes absents en a guia

Avaluació

S’avaluarà:
 L’ interès de l’alumne per la matèria, l’actitud i l’assistència a les classes
 El seguiment de les classes.

Recursos necessaris

 Aula d’informàtica amb connexió a Internet. Ordinadors PIV amb WXP instal·lat
 Projector multimèdia
 Material d’iniciació a Windows XP
 Llibres de consulta del professor.
Tornar a l’índex de temporització

Realitzat per: Pàgina 45 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

UD 11. ADMINISTRACIÓ DE WINDOWS 2003 SERVER


OD11.1. Instal.lar i conèixer el Windows 2003 Server
OD11.2. Aprendre a configurar i administrar el serveis del Windows 2003 Server
OD11.3. Potenciar la motivació per descobrir productes SW nous i de futur.
OD11.4. Motivar la cerca d’informacions a diverses fonts per tal de solucionar problemes

Continguts conceptuals

 3.1, 3.3, 3.4.


 4.4, 4.6, 4.7, 4.13
 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8
 6.1 al 6.10

Continguts procedimentals

 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6


 4.4
 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10
 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8

Continguts actitudinals

 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14

Objectius terminals

 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Nuclis d’activitat

1. Introducció al Windows 2003 server ( 2 h.)


2. Instal.lació del programa ( 2 h.)
3. Dominis i subdominis. Relacions de confiança ( 6 h.)
4. Gestió d’usuaris, grups i permisos ( 3 h.)
5. Administració de dispositius d’emmagatzematge (4 h.)
6. Configuració de serveis ( 8 h.)
7. Debat de final de bloc III (1 h.)

Metodologia

Nota. El W2003 Server només es pot instal·lar en els PIV de l’aula d’informàtica. Però,
aquesta aula també es utilitzada per altres alumnes i professors, per impartir altres

Realitzat per: Pàgina 46 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

matèries. Per tant, l’ única opció es instal·lar el W2003S en els discs durs extraïbles com a
master ( no accepta instal·lar-se com a slave), per tant, a cada sessió, s’ha d’obrir la caixa
desconnectar el HDD fixo i connectar l’ extraïble. I desfer aquest cami quan s’acaba la
classe.
És un sistema operatiu nou per nosaltres, per tant açò ens marca una metodologia
particular, diferent de la línia que portem tot el curs:
 Explicació al grup classe de les funcionalitats genèriques del W2003S.
 Realització, a continuació, de tot un seguit de pràctiques guiades pel professor per
tal d’anar assolint cobrint tots els nuclis d’activitat. Els alumnes formaran parelles.
 Presentació d’un informe complet de pràctiques al finalitzar la unitat didàctica.
*** Les pràctiques per escrit es prepararan per al curs vinent

Atenció a la diversitat.
 Donada la metodologia que utilitzarem en aquesta unitat didàctica, es realitzaran
les pràctiques de forma molt tutoritzada, de forma que tots els alumnes aniran
realitzant les tasques paral·lelament. En el cas en que el professor no pugui arribar
a tots el grups, els alumnes que vagin acabant cada tasca, ajudaran als que encara
no les han acabades.

Activitats d’ensenyament-aprenentatge

 Explicació introductòria al grup classe


 Seqüencialització de pràctiques.
 Instal·lació del Sistema operatiu
 Assistent per a configuració del servidor
 Creació de dominis i subdominis
 Gestió d’usuaris i grups. Permisos
 Administració de discos: Còpies de seguretat, RAiD,...
 Configuració de serveis. Administració remota
 Realització d’un informe de totes les pràctiques realitzades en aquesta unitat
didàctica.
 Debat del final de bloc III.

Avaluació

S’avaluarà:
 L’assistència i l’ interès de l’alumne per la matèria
 L ’informe que els alumnes presentaran al finalitzar la unitat didàctica

Realitzat per: Pàgina 47 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

 La col·laboració entre els alumnes per la resolució de problemes


 Els apunts presos durant la realització de tota la Unitat didàctica
Donada la gran quantitat de pràctiques realitzades al llarg de tot aquest bloc III. S’ha optat
per no realitzar prova de final de bloc i avaluar en funció dels treballs presentats i de totes
les apreciacions que s’han anat realitzant al llarg de tot el bloc.

Recursos necessaris

 Aula d’ordinadors.
 Projector multimedia
 Material del professor. Recopilat a partir de resums i material lliure que circula per
Internet
 Software: Windows 2003 Server Enterprise Edition
 Llibre “Sistemas Informáticos monousuario, multiusuario y en red”
 Bibliografia sobre el Windows 2003 Server
Tornar a l’índex de temporització

Realitzat per: Pàgina 48 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

UD 12. INTRODUCCIÓ A LINUX. COMANDES BÀSIQUES


OD12.1. Instal.lar i comprovar el funcionament d’una distribució de Linux
OD12.2. Conèixer les principals comandes de Linux
OD12.3. Conèixer l’organització del sistema d’arxius de Linux

Continguts conceptuals

 3.1, 3.2
 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.9, 4.11
 6.2, 6.3

Continguts procedimentals

 2.1, 2.2, 2.4, 2.6


 3.1, 3.2, 3.4, 3.5
 4.3, 4.4, 4.5
 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7

Continguts actitudinals

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13,14

Objectius terminals

 5, 6, 7

Nuclis d’activitat

1. Debat de coneixements previs per al bloc que es comença ( 1 h.)


2. Introducció a Linux. Història. Present i futur (1 h.)
3. Instal·lació d’una distribució de Linux (2 h)
4. Comandes bàsiques de la consola de Linux (7 h)
5. Sistema d’arxius de Linux. (1 h.)

Metodologia

 Debat de coneixements previs per al bloc que es comença, coneixements previs i


expectatives. Presentació dels coneixements a impartir.
 Explicació al grup classe dels aspectes més teòrics
 Realització de la instal·lació dual (Windows-Linux) seguint el manual d’instal·lació
disponible i posterior informe
 Explicació amb execució paral·lela de les instruccions bàsiques amb exercicis

Realitzat per: Pàgina 49 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

 Motivar a la cerca d’opcions per realitzar tasques amb les comandes vistes
Atenció a la diversitat
 L’execució de les comandes serà paral·lela per tots els alumnes, havent-hi una
interacció continua entre els alumnes que ja han executat les instruccions i trobat
les opcions amb els que encara no ho han aconseguit.
 No obstant, si hi ha algun punt de separació amb els alumnes, es plantejarà la
cerca d’opcions als alumnes més avançats o el cercar informació de coneixements
que es plantejaran dintre de la mateixa unitat didàctica però encara no s’han
explicat.

Activitats d’ensenyament-aprenentatge

 Debat de coneixements previs i expectatives


 Explicació teòrica del naixement i creixement de Linux
 Eliminació d’una instal·lació prèvia
 Instal·lació d’una distribució de Linux
 Realització de l’informe de la instal·lació
 Explicació amb execució paral·lela per part dels alumnes de les principals comandes
de Linux.
 Realització d’exercicis durant l’explicació i al final de tema
 Explicació sobre l’organització del sistema d’arxius

Avaluació

S’avaluarà:
 o tindrà en compte els coneixements previs dels alumnes
 Assistència i interès demostrat per l’alumne
 Seguiment de les classes.
 Realització dels exercicis de cada tema a mesura que es vagin assolint els
coneixements
 Informe de la pràctica d’instal·lació d’una distribució de Linux

Recursos necessaris

 Sistemas operativos en entornos monousuario y multiusuario.


 Linux. Guía de instalación y administración
 Informàtica 4. Libro de pràcticas de UNIX
 Guia d’introducció a Linux.

Realitzat per: Pàgina 50 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

 Selecció de material propis i obtinguts a Internet


 Aula amb la possibilitat de generar sistemes duals Windows/Linux
 Projector multimedia
 Software: Distribucions de Linux: Red Hat, Mandrake, Suse, Fedora
Tornar a l’índex de temporització

Realitzat per: Pàgina 51 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

UD 13. GESTIÓ DE PERMISOS I USUARIS


OD13.1. Saber gestionar els permisos en Linux
OD13.2. Gestionar correctament el usuaris en els sistemes Linux

Continguts conceptuals

 3.1, 3.3
 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7
 5.1, 5.2
 6.4

Continguts procedimentals

 4.5, 5.1, 5.2, 5.8, 5.10

Continguts actitudinals

 1, 3, 6, 10, 11, 13

Objectius terminals

 8, 11, 12, 15

Nuclis d’activitat

1. Gestió de permisos (3h.)


2. Gestió d’usuaris (3 h.)
3. Realització d’un full d’activitats ( 2 h.)

Metodologia

 Explicació al grup classe de la gestió de permisos i realització d’exercicis en paper


 Aplicació en ordinador dels exercici anterior. Plantejament de més activitats
 Explicació al grup classe de la gestió d’usuaris i grups. Realització d’exercicis en
paper
 Aplicació en ordinador dels exercici anterior. Plantejament de més activitats
 Realització d’un full d’activitats resum de la unitat didàctica

Activitats d’ensenyament-aprenentatge

 Explicacions teòriques
 Realització d’exercicis sobre paper i posterior aplicació en màquina
 Realització d’un full d’exercicis

Realitzat per: Pàgina 52 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

Avaluació

S’avaluarà:
 Assistència, interès i atenció prestada per l’alumne
 Realització d’exercicis, tant en paper com pràctics, en el decurs de la classe
 Realització i entrega d’un full d’exercicis ( disponible en WEB)

Recursos necessaris

 Sistemas operativos en entornos monousuario y multiusuario.


 Linux. Guía de instalación y administración
 Informàtica 4. Libro de pràcticas de UNIX
 Guia d’introducció a Linux.
 Selecció de material propis i obtinguts a Internet
 Aula amb sistemes duals Windows/Linux
 Projector multimèdia
 Software: Distribucions de Linux: Red Hat, Mandrake, Suse, Fedora
Tornar a l’índex de temporització

Realitzat per: Pàgina 53 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

UD 14. UTILITATS D’ADMINISTRACIÓ


OD14.1. Saber realitzar instal·lacions aplicacions amb diversos mètodes
OD14.2. Conèixer l’ús de les instruccions cron i at
OD14.3. Conèixer i utilitzar les eines per la gestió de processos
OD14.4. Saber instal·lar el servidor Web Apache i el Samba ( compartició de fitxers W/L)
OD14.5. Conèixer i saber utilitzar les eines per gestionar els discos, les particions i els
sistemes de fitxers
OD14.6. Conèixer una eina d’administració remota de sistemes. Webmin

Continguts conceptuals

 3.3, 3.4
 4.1, 4.4, 4.5
 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8
 6.1 al 6.10

Continguts procedimentals

 4.1, 4.4, 4.5


 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10.
 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8

Continguts actitudinals

 Donada la gran varietat d’activitats que es plantegen en aquesta unitat didàctica,


Podem dir que es treballen tots els continguts actitudinals del currículum.

Objectius terminals

 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Nuclis d’activitat

1. Instal·lació d’aplicacions: tarballs, rpm’s, apt (6 h.)


2. Automatització de tasques (3 h.)
3. Gestió de processos (3 h.)
4. Gestió de discos (3 h.)
5. Apache i Samba ( 2 h.)
6. Webmin. Administració remota ( 2 h.)

Metodologia

Realitzat per: Pàgina 54 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

Cadascun del nuclis d’activitats d’aquesta unitat didàctica consten de dues activitats:
 Explicació teòrica de la funcionalitat de Linux que s’està analitzant ( Conceptes).
Posada en pràctica d’exemples paral·lelament
 Realització de la pràctica ( per parelles) o dels exercicis ( individuals) per tal de
posar en pràctica els coneixements impartits en la part teòrica ( Procediments)

 Al finalitzar han de presentar tres memòries de tres dels nuclis d’activitat

Activitats d’ensenyament-aprenentatge

Per a cada tema:


 Explicació teòrica al grup classe dels coneixements de caire procedimental de
cadascun dels nuclis d’activitat
 Realització d’exercicis plantejats en el material o de la pràctica corresponent al
tema (disponible a la WEB)

Avaluació

S’avaluarà:
 Assistència i puntualitat
 Atenció e interès per la matèria que presenten els alumnes
 Col·laboració entre els components de la classe.
 Informe de les pràctiques realitzades en aquesta unitat didàctica

Recursos necessaris

 Sistemas operativos en entornos monousuario y multiusuario.


 Linux. Guía de instalación y administración
 Informàtica 4. Libro de pràcticas de UNIX
 Guia d’introducció a Linux.
 Selecció de material propis i obtinguts a Internet
 Aula amb sistemes duals Windows/Linux
 Projector multimèdia
 Software: Distribucions de Linux: Red Hat, Mandrake, Suse, Fedora

Tornar a l’índex de temporització

Realitzat per: Pàgina 55 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

UD 15. ENTORNS GRÀFICS


OD15.1. Conèixer un entorn gràfic de Linux i les seves potencialitats.

Continguts conceptuals

 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,


 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.
 6.3 al 6.10

Continguts procedimentals

 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10
 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8

Continguts actitudinals

 Donada la gran varietat d’activitats que es plantegen en aquesta unitat didàctica,


Podem dir que es treballen tots els continguts actitudinals del currículum.

Objectius terminals

 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Nuclis d’activitat

 Entorn gràfic (un d’ells) ( 6 h.)

Metodologia

 Investigació guiada ( disposa de la guia en la WEB ) en la que l’alumne explorarà


les possibilitats de l’entorn gràfic de Linux --> Es poden realitzar moltes de les
tasques que hem vist en línia de consola
 El professor acompanyarà als alumnes en la seva exploració de l’entorn gràfic
 Realització de les tasques proposades al final de tema. El professor resoldrà els
dubtes que vagin sorgint

Activitats d’ensenyament-aprenentatge

 Activitat de cerca i prova per part de l’alumne en l’entorn gràfic per tal de
comprovar les potencialitats de l’entorn gràfic
 El professor col·laborarà en l’exploració
 Prova corresponent al bloc IV
 Autoavaluació de l’alumne

Realitzat per: Pàgina 56 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

 Coavaluació de l’alumne de final de curs: del centre, mitjans per treballar,


materials, relacions interpersonals,......

Avaluació

S’avaluarà:
 L’ interès i l’atenció per part de l’alumne front a un entorn gràfic possiblement nou
per a ell
 La realització de les activitats proposades del final del tema
 Realització de la prova corresponent al bloc IV
 Autoavaluació de l’alumne
 Coavaluació que realitza l’alumne de diferents aspectes del curs: materials
disponibles, professors, materials, relacions interpersonals,........

Recursos necessaris

 Guia d’introducció a Linux.


 Selecció de material propis i obtinguts a Internet
 Aula amb sistemes duals Windows/Linux
 Projector multimedia
 Software: Distribucions de Linux:Mandrake
Tornar a l’índex de temporització

Realitzat per: Pàgina 57 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

12. Relació entre unitats didàctiques i objectius terminals

Llistat dels objectius terminals del crèdit


i unitats didàctiques en les que es treballen
Identificar les parts i els dispositius físics i lògics d’un sistema
1 informàtic a partir dels manuals i de les pròpies instruccions del 3, 8
sistema
Determinar les accions i els paràmetres requerits per a la instal·lació i
2 l’operativa del maquinari i programari en entorns monousuari i 3, 8
multiusuari, segons les instruccions dels manuals
Comprovar i verificar el pla d’instal·lació i configuració del maquinari,
3 els diagrames de connexió, segons les característiques de 3, 8
funcionament dels equips, les necessitats d’usuari i el pla de
requeriments establert.
Especificar els elements i els components del sistema que s’han
4 d’afegir o modificar per adaptar la configuració del sistema als 3
requeriments establerts, segons la documentació tècnica disponible
Establir els procediments i els mitjans que garanteixin la seguretat
5 del sistema i de la informació, en la configuració del maquinari i 3, 9, 12
instal·lació del programari base
6 Establir el procés d’instal·lació i generació del programari base, 4, 8, 12
segons els requeriments proposats i la composició actual del sistema
7 Instal·lar el maquinari i el programari base en un entorn monousuari 3, 4, 8, 12, 13
i multiusuari, segons el pla establert
Operar, sobre un sistema operatiu monousuari o multiusuari, les
8 funcions d’usuari referents a connexió i desconnexió, gestió de l’espai 4, 6, 8, 13, 15
d’emmagatzematge, gestió de processos, utilització de perifèrics i
comunicació amb altres usuaris, amb precisió i destresa
Dissenyar procediments d’usuari per automatitzar les funcions
9 bàsiques al sistema informàtic i minimitzar el temps de realització. 7, 15

Relacionar els valors de variables del sistema que afecten la


10 memòria, el processador i els perifèrics amb els requeriments per als 6, 7,15
processos de programació o de verificació de programes
Definir i assignar valors a variables d’usuari i del sistema, d’acord 6, 7, 9, 11,
11 amb l’entorn de treball i amb els requeriments de l’explotació del
13, 15
sistema
Definir l’espai d’emmagatzematge, l’esquema de seguretat i 4, 9, 10, 11,
12 confidencialitat de la informació, adequada als usuaris i a la
13, 14, 15
informació que cal guardar
Organitzar les formes d’arxiu del sistema, segons la disponibilitat 6, 10, 11, 14,
13 d’informació requerida per l’usuari i d’acord amb el sistema de
15
codificació i catalogació d’arxius
Planificar els procediments de salvaguarda i recuperació del sistema 3, 4, 5, 6, 7, 9,
14 operatiu i de la informació emmagatzemada amb l’ús de les utilitats
10, 11, 14, 15
existents en el sistema
15 Establir els procediments d’arrencada i parada del servidor i els drets 6, 10, 11, 13,
d’accés i utilització dels recursos del sistema per a cada usuari,

Realitzat per: Pàgina 58 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

segons les normes establertes per l’organització 14, 15


Seleccionar les utilitats adequades i l’ordre d’aplicació per realitzar i 7, 10, 11, 13,
16 automatitzar les funcions bàsiques d’administrador del sistema
14, 15

17 Seleccionar els procediments i les utilitats adequades per obtenir 6, 11, 14, 15
diferents mesures de l’explotació dels recursos del sistema
Diferenciar les causes i les formes de resolució de les incidències
6, 8, 11, 14,
18 aparegudes en la instal·lació i administració dels equips i sistemes
operatius, segons la informació dels manuals i els missatges d’equips 15
i sistemes
19 Planificar la distribució de càrrega del sistema i dels recursos en 11, 14, 15
funció de les necessitats d’utilització
Instal·lar el programari per a la prevenció d’errades que afectin a la
20 integritat de les dades i a la lògica dels processos, segons les 11, 15
instruccions del manual
Verificar sistemàticament amb l’ús del programari de diagnosi, el
21 funcionament correcte del sistema i aplicar els procediments que 6, 11, 14, 15
restableixin l’operativitat

Realitzat per: Pàgina 59 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018
IES BADIA DEL VALLÈS PROGRAMACIÓ DE CRÈDIT
Departament d’informàtica Administració de Sistemes Informàtics
C1. Sistemes informàtics monousuari i multiusuari

13. El crèdit 1 de ASI i la FCT


Si ens fixem en el pla d’activitat de l’FCT ens podem adonar la alta vinculació
del crèdit 1 amb les tasques contingudes en el pla d’activitats. Podem trobar
aquest pla d’activitats a l’adreça:
http://www.xtec.es/fp/index.htm
Triar l’opció Relacions Escola-Empresa i després La Formació en centres de treball

Sense entrar en detalls, poden citar:


1. Instal·lació i configuració del maquinari
2. Instal·lació i configuració del programari base en entorns
monousuari, multiusuari i xarxa
3. Administració del sistema informàtic
4. Elaboració de documentació
5. Elaboració de la guia de l’administrador
Del que podem afirmar que existeix un grau molt elevat de presència en el pla
d’activitats de l’FCT de tots els conceptes, i procediments presents en el
currículum corresponent a al crèdit 1 de l’ASI.

Realitzat per: Pàgina 60 de


Victor Manuel Lino Martínez
Data: 20/01/2018