Está en la página 1de 8

CEIP CAS SERRES

LLISTAT DE MATERIAL EDUCACIÓ INFANTIL LISTA DE MATERIAL EDUCACIÓN INFANTIL

 1 bata amb el seu nom, amb una cinta per penjar-la.  1 bata con su nombre y una cinta para colgarla.
 1 muda adequada a l’estació dins d’una bossa de tela amb el  1 muda adecuada a la estación dentro de una bolsa de tela con
nom. su nombre.
 1 motxilla petita sense rodes amb el seu nom per l’esmorzar  1 mochila pequeña sin ruedas con el nombre para el almuerzo
diari. diario.
 1 tovallola petita amb el seu nom i una cinta per penjar-la.  1 toalla pequeña con el nombre y una cinta para colgarla.
 Calcetines de psicomotricidad, con goma en la suela para no
 Calcetins de psicomotricitat, amb goma a la sola per no patinar
resbalar con el nombre puesto.
amb el nom posat.
 3 Paquetes grandes de toallitas húmedas.
 3 Paquets grans de tovalloletes humides.
 3 Cartulinas grandes de colores diferentes.
 3 Cartolines grans de colors diferents.
 1 cubo de playa y 1 pala.
 1 poal de platja i 1pala.  Paquete de folios DIN-A4 de 100 unidades.
 1 caixa de mocadors de paper.  1 caja de pañuelos de papel.
 1 conte de tapa dura en català adequat a l'edat del nen o la  1 cuento de tapa dura en catalán adecuado a la edad del
nena. niño/a.

Es prega que tot el material estigui marcat amb el nom de Se ruega que todo el material esté marcado con el nombre
l’alumne/a. El material que es tingui del curs passat i del alumno/a. El material del curso pasado que esté en
que estigui en bones condicions, és vàlid. buenas condiciones, es válido.

DC020102 Llistat de material EI i Primària Rev.0 Juliol 14


CEIP CAS SERRES

EDUCACIÓ INFANTIL 3 ANYS

GRAFISMES. Llengua.3 anys. Ed. Teide. ISBN: 978-84-307-


1268-7

EDUCACIÓ INFANTIL 4 ANYS

GRAFISMES. Llengua.4 anys. Ed. Teide. ISBN: 978-84-307-1271-7

EDUCACIÓ INFANTIL 5 ANYS

QUADERN D'ESCRIPTURA Nº 1 “ Llaç de lletres” Lectoescriptura. Ed. Baula. ISBN:


978-84-479-3327-3

QUADERN D'ESCRIPTURA Nº 2 “ Llaç de lletres” Lectoescriptura. Ed. Baula. ISBN:


978-84-479-3328-0

DC020102 Llistat de material EI i Primària Rev.0 Juliol 14


CEIP CAS SERRES

LLISTAT DE MATERIAL PER A PRIMER DE PRIMÀRIA LISTA DE MATERIAL PARA PRIMERO DE PRIMARIA

 1 Llibreta DIN-A4 de quadricula grossa.  1 Libreta DIN-A4 de cuadrícula grande.


 1 Llibreta DIN-A4 de dues línies.  1 Libreta DIN-A4 de dos líneas.
 1 Funda de plàstic dur tipus sobre (per portar alguna feineta  1 Funda de plástico duro tipo sobre (para llevar
a casa). algo de tarea a casa).
 5 Llapis. (Alpino Junior HB).  5 Lápices. (Alpino Junior HB).
 5 Gomes (MILÁN NATA).  5 gomas (MILAN NATA).
 1 Maquineta per fer punta.  1 Sacapuntas.
 1 Bloc de cartolines.  1 Bloc de cartulinas.
 1 estoig petit (tipus bosseta amb cremallera).  1 estuche pequeño (tipo bolsita con cremallera).
 1 Capsa de ceres, de 10 unitats.(MANLEY).  1 Caja de ceras, 10 unidades. (MANLEY).
 1 Capsa de plastidecors, de 12 unitats.  1 Caja de plastidecores, 12 unidades.
 1 Capsa de retoladors, punta fina, 12 unitats.  1 Caja de rotuladores, punta fina, 12 unidades.
 2 Barres per aferrar Pritt, grosses.  2 Barras de pegamento Pritt, grandes.
 1 Tisores de punta roma.  1 Tijeras de punta roma.
 1 Tovallola petita per a Educació Física, marcada amb el  1 Toalla pequeña para Educación Física, marcada
nom del nen/a. con el nombre del niño/a.
 1 Samarreta per a canviar-se després d’Educació Física, amb  1 Camiseta para cambiarse después de Educación
el nom del nen/a. Física, con el nombre del niño/a.
 1 Paquet de tovalloletes humides.  1 Paquete de toallitas húmedas.
 3 Rotllos de paper de cuina.  3 Rollos de papel de cocina.

Es prega que tot el material estigui marcat amb el nom de Se ruega que todo el material esté marcado con el
l’alumne/a. Tot el material que es tingui del curs passat i que nombre del alumno/a. Todo el material que se tenga
estigui en bones condicions, és vàlid. del curso anterior, y esté en buenas condiciones, es
válido.

DC020102 Llistat de material EI i Primària Rev.0 Juliol 14


CEIP CAS SERRES

LLISTAT DE MATERIAL PER A SEGON DE PRIMÀRIA LISTA DE MATERIAL PARA SEGUNDO DE PRIMARIA
 1 Libreta DIN-A4 de cuadrícula grande.
 1 Llibreta DIN-A4 de quadricula grossa.  1 Libreta DIN-A4 de dos líneas.
 1 Llibreta DIN-A4 de dues línies.  1 Funda de plástico duro tipo sobre (para llevar
 1 Funda de plàstic dur tipus sobre (per portar alguna feineta algo de tarea a casa).
a casa).  5 Lápices. (Alpino Junior HB).
 5 Llapis. (Alpino Junior HB).  5 gomas (MILAN NATA).
 5 Gomes (MILÁN NATA).  1 Sacapuntas.
 1 Maquineta per fer punta.  1 Bloc de cartulinas.
 1 Bloc de cartolines.  1 estuche pequeño (tipo bolsita con cremallera).
 1 estoig petit (tipus bosseta amb cremallera).  1 Caja de ceras, 10 unidades. (MANLEY).
 1 Capsa de ceres, de 10 unitats.(MANLEY).  1 Caja de plastidecores, 12 unidades.
 1 Capsa de plastidecors, de 12 unitats.  1 Caja de rotuladores, punta fina, 12 unidades.
 1 Capsa de retoladors, punta fina, 12 unitats.  2 Barras de pegamento Pritt, grandes.
 2 Barres per aferrar Pritt, grosses.  1 Tijeras de punta roma.
 1 Tisores de punta roma.  1 Toalla pequeña para Educación Física, marcada
 1 Tovallola petita per a Educació Física, marcada amb el con el nombre del niño/a.
nom del nen/a.  1 Camiseta para cambiarse después de Educación
 1 Samarreta per a canviar-se després d’Educació Física, amb Física, con el nombre del niño/a.
el nom del nen/a.  1 Paquete de toallitas húmedas.
 1 Paquet de tovalloletes humides.  3 Rollos de papel de cocina.
 3 Rotllos de paper de cuina.
Se ruega que todo el material esté marcado con el
Es prega que tot el material estigui marcat amb el nom de nombre del alumno/a. Todo el material que se tenga
l’alumne/a. Tot el material que es tingui del curs passat i que del curso anterior, y esté en buenas condiciones, es
estigui en bones condicions, és vàlid. válido.

DC020102 Llistat de material EI i Primària Rev.0 Juliol 14


CEIP CAS SERRES

LLISTAT DE MATERIAL PER A TERCER DE PRIMÀRIA LISTADO DE MATERIAL TERCERO DE PRIMARIA

 4 llibretes DIN-A4 de dues ratlles amb marge i sense  4 Libretas DIN-A4 de dos rayas con margen y sin
espirals. espirales.
 1 llibreta DIN-A4 de quadres, sense espirals.  1 Libreta DIN-A4 de cuadros, sin espirales.
 1 quadern de pentagrama ( línies grosses).  1 Cuaderno de pentagrama ( lineas grandes).
 1 carpesà format foli d’anelles per a fundes de plàstic i 10  1 Carpesano formato folio de anillas para fundas de
fundes perforades de plàstic transparent (tamany foli). plástico y 10 fundas perforadas de plástico transparente
 1 bloc de dibuix. (tamaño folio).
 2 blocs de cartolines.  1 Bloc de dibujo.
 1 capsa de ceres, 10 unitats. (MANLEY)  2 Blocs de cartulinas.
 1 capsa de «plastidecors», 12 unitats.  1 Caja de ceras, 10 unidades.(MANLEY)
 1 capsa de retoladors de punta fina, 12 unitats.  1 Caja de plastidecores, 12 unidades.
 1 estoig gran de cremallera amb: colors, retoladors, 2 llapis,  1 Caja de rotuladores de punta fina, 12 unidades.
goma, maquineta i 3 bolígrafs de colors: blau, vermell i  1 Estuche grande de cremallera con: colores,
negre. rotuladores, 2 lápices, goma, sacapuntas y 3
 1 joc de regles: escaire, semicercle, cartabó i transportador. bolígrafos de colores: azul, rojo y negro.
 3 Barres per aferrar Pritt gran.  1 Juego de reglas: escuadra, semicírculo, cartabón y
 1 Tisores de punta roma de qualitat. transportador.
 1 necesser amb: una tovallola petita, una samarreta per a  3 Barras pegamento Pritt grande.
Educació Física, marcada amb el nom del nen/a.  1 Tijeras de punta roma de calidad.
 1 Paquet de tovalloletes humides.  1 Neceser con: una toallita pequeña, una camiseta
 1 Rotllo de paper de cuina. para Educación Física, marcada con el nombre del
 1 Paquet d’etiquetes identificatives. niño/a.
 1 Paquete de toallitas húmedas.
Es prega que tot el material estigui marcat amb el nom de  1 Rollo de papel de cocina.
l’alumne/a. El material que es tingui del curs passat i que  1 paquete de etiquetas identificativas.
estigui en bones condicions, és vàlid.
Se ruega que todo el material esté marcado con el
nombre del alumno/a. El material que se tenga del
curso anterior, y esté en buenas condiciones, es válido.

DC020102 Llistat de material EI i Primària Rev.0 Juliol 14


CEIP CAS SERRES

LLISTAT DE MATERIAL PER A QUART DE PRIMÀRIA LISTADO DE MATERIAL CUARTO DE PRIMARIA

 4 Llibretes DIN-A4 de dues ratlles amb marge i sense espirals.  4 Libretas DIN-A4 de dos rayas con margen y sin espirales.
 1 Llibreta DIN-A4 de quadres, sense espirals.  1 Libreta DIN-A4 de cuadros, sin espirales.
 1 Carpesà format foli d’anelles per a fundes de plàstic i 10 fundes  1 Carpesano formato folio de anillas para a fundas de plástico y 10
perforades de plàstic transparent (mida foli). fundas perforadas de plástico transparente (tamaño folio).
 1 Bloc de dibuix.  1 Bloc de dibujo.
 2 Bloc de cartolines.  2 Bloc de cartulinas.
 1 Capsa de ceres, 10 unitats.  1 Caja de ceras, 10 unidades.
 1 Capsa de plastidecors, 12 unitats.  1 Caja de plastidecores, 12 unidades.
 1 Capsa de retoladors de punta fina, 12 unitats.  1 Caja de rotuladores de punta fina, 12 unidades.
 1 Estoig gran de cremallera amb: colors, retoladors, 2 llapis, goma,  1 Estuche grande de cremallera con: colores, rotuladores, 2 lápices,
maquineta i 3 bolígrafs de colors: blau, vermell i negre. goma, sacapuntas y 3 bolígrafos de colores: azul, rojo y negro.
 1 Joc de regles: escaire, semicercle, cartabó i transportador.  1 Juego de reglas: escuadra, semicírculo, cartabón y transportador.
 3 Barres per aferrar Pritt gran.  3 Barras pegamento Pritt gran.
 1 Tisores de punta roma de qualitat.  1 Tijeras de punta roma de calidad.
 1 Compàs.  1 Compás.
 1 Calculadora.  1 Calculadora.
 1 Flaüta, marca HONNER.  1 Flauta, marca HONNER.
 1 Llibreta amb pentagrama ( línies amples).  1 Libreta con pentagrama ( lineas anchas).
 1 Necesser amb: una tovallola petita, una samarreta per a Educació  1 Neceser: una toalla pequeña, una camiseta para Educación Física,
Física, marcada amb el nom del nen/a. marcada con el nombre del niño/a.
 1 Paquet de tovalloletes humides.  1 Paquete de toallitas húmedas.
 1 Rotllo de paper de cuina.  1 Rollo de papel de cocina.
 1 Paquet de fulls de colors Din-A4.  1 Paquete de folios de colores Din-A4.
 1 Paquet d’etiquetes identificatives.  1 Paquete de etiquetas identificativas.

Es prega que tot el material estigui marcat amb el nom de Se ruega que todo el material esté marcado con el nombre
l’alumne/a. Tot el material que es tingui del curs passat i que del alumno/a. El material que se tenga del curso anterior, y
estigui en bones condicions, és vàlid. esté en buenas condiciones, es válido.

DC020102 Llistat de material EI i Primària Rev.0 Juliol 14


CEIP CAS SERRES

LLISTAT DE MATERIAL PER A CINQUÈ DE PRIMÀRIA LISTADO DE MATERIAL PARA QUINTO DE PRIMÀRIA

 Estoig amb els estris imprescindibles: llapis, goma, maquineta de fer  Estuche con los utensilios imprescindibles: lápiz, goma, sacapuntas,
punta, bolígrafs de color; blau, negre, verd i vermell (esborrables). bolígrafos de color; azul, negro, verde y rojo (borrables).
 1 Cinta correctora.  1 cinta correctora.
 Colors i retoladors.  Colores o rotuladores.
 Tisores escolars.  Tijeras escolares.
 3 Ferraments grans de barra.  3 Pegamentos grandes de barra.
 1 Juego de reglas: regla, escuadra, cartabón y semicírculo (30 cm.
 1 Joc de regles: regla, escaire, cartabó i semicercle (30 cm. mínim).
mínimo).
 1 Paquet de cartolines de colors mida Din-A4.
 1 Paquete de cartulinas de colores tamaño DIN-A4.
 1 Carpesà d’anelles. (més de 10 fundes, mida foli).
 1 Carpesano de anillas (más de 10 fundas, tamaño folio).
 4 Quaderns mida foli, amb marge, tapa dura, espiral i una línia.
 4 Cuadernos tamaño folio, con margen, tapa dura, espiral y de una
 1 Quadern mida foli, amb marge, tapa dura, espiral i quadres línea.
 1 Flauta marca Honner.  1 Cuaderno tamaño folio, con margen, tapa dura, espiral y de cuadros.
 1 Quadern de pentagrama amb línies amples.  1 Flauta marca Honner.
 1 Quadern d’anglès Din-A5 (mida quartilla).  1 Cuaderno de pentagrama con líneas anchas.
 1 Calculadora.  1 Cuaderno de inglés Din-A5 (tamaño cuartilla).
 1 Bloc de làmines de dibuix amb marge, mida DIN-A4 (mínim 20  1 Calculadora.
làmines).  1 Bloc de láminas de dibujo con margen, tamaño DIN-A4 (mínimo 20
 1 Tovallola per a Educació Física, marcada amb el nom del láminas).
nen/a.  1 Toalla para Educación Física, marcada con el nombre del niño/a.
 1 Samarreta per a canviar-se després d’Educació Física, amb el  1 Camiseta para cambiarse después de Educación Física, con el
nom del nen/a. nombre del niño/a.
 1 Pen drive ( de 8 GB).  1 Pen drive ( de 8 GB).
 1 Compàs.  1 Compás.
 1 Carpeta básica tamaño DIN-A4.
 1 Carpeta bàsica mida DIN-A4.
 1 Paquete grande de etiquetas adhesivas.
 1 Paquet gran d’etiquetes adhesives.
 1 Paquete de folios de colores Din-A4.
 1 Paquet de folis de colors Din-A4.
 1 Cartulina grande.
 1 Cartolina gran.
 1 Paquete de toallitas húmedas.
 1 Paquet de tovalloletes humides.  1 Rollo de papel de cocina.
 1 Rotllo de paper de cuina.
Se ruega que todo el material esté marcado con el nombre del
Es prega que tot el material estigui marcat amb el nom de alumno/a. El material del curso pasado, si está en buenas
l’alumne/a. El material que es tingui del curs passat, en condiciones, es válido.
bones condicions, és vàlid.

DC020102 Llistat de material EI i Primària Rev.0 Juliol 14


CEIP CAS SERRES

LLISTAT DE MATERIAL PER A SISÈ DE PRIMÀRIA LISTADO DE MATERIAL PARA SEXTO DE PRIMARIA

 Estoig amb els estris imprescindibles: llapis, goma, maquineta de fer  Estuche con los utensilios imprescindibles: lápiz, goma, sacapuntas,
punta, bolígrafs de color; blau, negre, verd i vermell (esborrables). bolígrafos de color; azul, negro, verde y rojo (borrables).
 Colors i retoladors.  Colores y rotuladores.
 Tisores escolars.  Tijeras escolares.
 2 Ferraments grans de barra.  2 Pegamentos grandes de barra.
 1 Cinta correctora.  1 Cinta correctora.
 1 Joc de regles: regla, escaire, cartabó i semicercle (30 cm. mínim).  1 Juego de reglas: regla, escuadra, cartabón y semicírculo (30 cm.
 1 Paquet de cartolines de colors mida DIN-A4. mínimo).
 1 Carpesà d’anelles. (més de 10 fundes, mida foli).  1 Paquete de cartulinas de colores tamaño DIN-A4.
 2 Quaderns mida foli, amb marge, tapa dura i espiral i una línia.  1 Carpesano de anillas (más de 10 fundas, tamaño folio).
 1 Quadern mida foli, amb marge, tapa dura, espiral i quadres.  2 Cuadernos tamaño folio, con margen, tapa dura, espiral y una línea.
 1 Llibreta mida quartilla per anglès.  1 Cuaderno tamaño folio, con margen, tapa dura, espira y cuadros.
 1 Carpeta “tipus sobre” amb velcro, per anglès.  1 Libreta tamaño cuartilla para inglés.
 1 Flauta marca Honner.  1 Carpeta “tipo sobre” con velcro para inglés.
 1 Quadern amb pentagrama de línies grosses.  1 Flauta marca Honner.
 1 Calculadora.  1 Cuaderno con pentagrama (líneas anchas).
 1 Bloc de làmines de dibuix amb marge, mida DIN-A4 (mínim 20  1 Calculadora.
làmines).  1 Bloc de laminas de dibujo con margen, tamaño DIN-A4 (mínimo 20
 3 Cartolines grans, 1 blanca i les altres de colors diferents. laminas).
 1 Paquet de folis de colors Din-A4.  3 Cartulinas grandes, 1 blanca y las otras de colores diferentes.
 3 Pastilles de plastilina mida mitjana de diferents colors.  1 Paquete de folios de colores Din-A4.
 1 Paquet de tovalloletes humides.  3 pastillas de plastilina tamaño mediano de diferentes colores.
 2 Rotllos de paper de cuina.  1 paquete de toallitas húmedas.
 1 Tovallola per a Educació Física, marcada amb el nom del nen/a.  2 Rollos de papel de cocina.
 1 Samarreta per a canviar-se després d’Educació Física, amb el nom  1 Toalla para Educación Física, marcada con el nombre del niño/a.
del nen/a.  1 camiseta para cambiarse después de Educación Física, con el nombre
 Material d’higiene per a desprès d’Educació Física: desodorant, del niño/a.
aigua de colònia i pinta.  Material de higiene para después de Educación Física: desodorante,
 1 Pen drive ( de 8 GB). Si no el té del curs passat. agua de colonia y peine.
 1 compàs.  1 Pen drive (de 8 GB), si no lo tiene del curso pasado.
 1 Carpeta bàsica mida Din-A4.  1 Compás.
 1 carpeta básica tamaño DIN-A4.
Es prega que tot el material estigui marcat amb el nom de
Se ruega que todo el material esté marcado con el nombre del alumno/a.
l’alumne/a. El material que es tingui del curs passat, en
El material del curso pasado, si está en buenas condiciones, es válido.
bones condicions, és vàlid.

DC020102 Llistat de material EI i Primària Rev.0 Juliol 14