Está en la página 1de 2

Institut Bellvitge

Tecnologia Industrial II Departament de Tecnologia


Termodinámica. Principis bàsics

QUANTITAT DE CALOR [J]


Per augmentar la temperatura d’un cos: Q = m·Ce·∆T
Per efectuar canvi de fase: Qf = m·Lf; Qv = m·Lv
Que proporciona un combustible: Q = q·Pc
Poder calorífic d’un gas: PC = PC (CN) · P/PCN [Pa]· TCN/T [K]
Condicions normals (CN): T = 0 ºC (273 K), P = 1 atm (101.300 Pa)
3
q: quantitat de combustible (kg o m )
Ce: calor específic
Lf (calor latent de fussió: pas de sòlid a líquid)
Lv (calor latent de vaporització: pas de líquid a gas)

UNITATS

d’energia 1 cal = 4,18 J / 1 J = 0,24 cal


de temperatura TK = Tc + 273
TF = 9/5·Tc + 32
de pressió 1 Pa = 1 N/m2
1 bar = 105 Pa = 750 mmHg
1 at = 101.300 Pa = 1,01325 bar = 760 mmHg

LLEIS DELS GASOS PERFECTES

Llei de Boyle-Mariotte:
p1·V1 = p2·V2 = p3·V3 = constant

Llei de Gay-Lussac:
(p1 · V1) / T1 = (p2 · V2) / T2 = ... = (pn · Vn) / Tn = k

Equació dels gasos perfectes: p·V = n·R·T


p = Pressió de la massa del gas (Pa).
3
V = Volum (m )
n = Nombre de mols.
R = Constant universal dels gasos = 8,314 J/(K mol).
T = Temperatura a la que es troba el gas (K).

mol: quantitat de matèria que conté 6,02·1023 molècules.


Un mol de qualsevol gas ocupa en condicions normals (0ºC, 1 at) 22,4 L.
Massa molar: massa molecular expressada en grams

PRIMER PRINCIPI DE LA TERMODINÀMICA

∆U = Q + W Conveni de signes:
∆U: variació d’energia interna que pateix el sistema
Q: calor que entra (+) o surt (-) del sistema + -
W: treball fet (+) o rebut (-) pel sistema Q Q
sistema
W W
- +
PROCESSOS TERMODINÀMICS

Procés isobàric: p constant


V1/T1 = V2/T2
W = F·x = P·∆V
∆U = Q + V

Procés isocor: V constant


p1/T1 = p2/T2
W = 0 ⇒ ∆U = Q

Procés isotèrmic: T constant


p1·V1 = p2·V2 = k (Boyle-Mariotte)
∆U = 0 ⇒ Q = W
W = n·R·T·ln (V2/V1)

Procés adiabàtic: sense intercanvi d’energia amb l’exterior


P·Vγ = constant
T·Vγ-1 = constant
Q = 0 ⇒ ∆U = W

γ: coeficient adiabàtic = Cp / Cv
Cp: calor específica molar a pressió constant
Cv: calor específica molar a volum constant

También podría gustarte