Está en la página 1de 281

Razón: Se certifica la precisión e integridad de este documento

Ubicación: C/Juan de Garay,23 - 46017 Valencia


Boletín Oficial de la Provincia de Valencia
Firmado digitalmente por: bop.dival.es

Edita:  DIPUTACIÓ  PROVINCIAL  DE  VALÈNCIA Edita:  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE  VALENCIA
Dimarts, 15 de MAIG de 2018. N.º 92 Martes, 15 de MAYO de 2018. N.º 92
Les publicacions que apareixen en el Butlletí Oficial de la Las publicaciones que figuran en el Boletín Oficial de la
Província són responsabilitat exclusiva dels òrgans remitents. Provincia son responsabilidad exclusiva de los órganos remitentes.

Pág. Pág.

CONSELL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 49 Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València


5 Anuncio de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores sobre bases de convocatòria per a la provisión de llocs de treball
Productivos, Comercio y Trabajo sobre modificación de esta- vacants o amb adscripció provisional, convocatòria nº 6/18.
tutos de la Agrupación Comarcal de Empresarios (número de 49 Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia
depósito DEOSE 46000281). sobre bases de convocatoria para la provisión de puestos de
6 Anuncio de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores trabajo vacantes o con adscripción provisional, convocatoria
Productivos, Comercio y Trabajo sobre constitución de la Aso- nº 6/18
ciación de Desarrollo Profesional de Empresarios Valencianos 59 Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
(ADEPREVAL) (Número DEOSE 46100007). sobre bases de convocatòria per a la provisión del lloc de treball
de Cap de Secció Assistència i Recursos Culturals, convocatòria
DIPUTACIÓN nº 7/18.
8 Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València 59 Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia
sobre publicació per a general coneixement de les següents reso- sobre bases de convocatoria para la provisión del puesto de
lucions de la Presidència, en relació al cessament i nomenament trabajo de Jefe/a de Sección Asistencia y Recursos Culturales,
de personal eventual. convocatoria nº 7/18.
8 Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia 67 Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
sobre publicación para general conocimiento de las siguientes sobre bases de convocatòria per a la provisión del lloc de treball
resoluciones de la Presidencia, en relación al cese y nombra- de Cap de Secció de Coordinador d’Exposicions del MUVIM,
miento de personal eventual. convocatòria nº 10/18.
9 Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València 67 Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia
sobre bases de convocatòria per a la provisión del lloc de traball sobre bases de convocatoria para la provisión del puesto de
Capatàs de Demarcació del centre Carreteres i Vies, convoca- trabajo Jefe/a de Coordinador de Exposiciones del MUVIM,
tòria nº 5/18. convocatoria nº 10/18.
9 Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia 75 Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
sobre bases de convocatoria para la provisión del puesto de sobre bases de convocatòria per a la provisión del lloc de treball
trabajo Capataz de Demarcación del centro Carreteras y Vías, Cap d’Unitat de Cooperació amb Ajuntaments, convocatòria nº
convocatoria nº 5/18. 8/18.
17 Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de Valèn- 75 Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia
cia sobre bases de convocatòria per a la provisión de llocs de sobre bases de convocatoria para la provisión del puesto de
treball vacants o amb adscripció provisional, convocatòria nº trabajo de Jefe/a de Unidad de Cooperación con Ayuntamientos,
4/18. convocatoria nº 8/18.
17 Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia 83 Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
sobre bases de convocatoria para la provisión de puestos de sobre bases de convocatòria per a la provisió de llocs de treball
trabajo vacantes o con adscripción provisional, convocatoria vacants o amb adscripció provisional, convocatòria nº 9/18.
nº 4/18. 83 Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia
29 Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre bases de convocatoria para la provisión de puestos de
sobre bases de convocatòria per a la provisión de llocs de treball trabajo vacantes o con adscripción provisional, convocatoria
vacants o amb adscripció provisional, convocatòria nº 2/18. nº 9/18.
29 Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia 93 Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
sobre bases de convocatoria para la provisión de puestos de sobre bases de convocatòria de l’oposició lliure per a la provisió
trabajo vacantes o con adscripción provisional, convocatoria de dos places d’enginyer/a tècnic d’Obres Públiques, convoca-
nº 2/18. tòria nº 23/16.
39 Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de Valèn- 93 Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia
cia sobre bases de convocatòria per a la provisión de llocs de sobre bases de convocatoria de la oposición libre para la pro-
treball vacants o amb adscripció provisional, convocatòria nº visión de dos plazas de ingeniero/a técnico de Obras Públicas,
3/18. convocatoria nº 23/16.
39 Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia 102 Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
sobre bases de convocatoria para la provisión de puestos de sobre resolució del concurs de mèrits per a la provisió del lloc
trabajo vacantes o con adscripción provisional, convocatoria de treball Encarregat/ada de Sala (Grup) del centre Teatre Esca-
nº 3/18. lante.
2 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

Pág. Pág.

102 Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia 140 Edicte de l’Ajuntament de La Llosa de Ranes sobre aprovació
sobre resolución del concurso de méritos para la provisión del definitiva de la modificació de crèdits nº 04/2018, per crèdit extraor-
puesto de trabajo de Encargado/a de Sala Teatro (Grupo) del dinàri i suplement de crèdit finançat amb nous ingressos procedents
centro Teatro Escalante. del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana.
141 Edicto del Ayuntamiento de Alfara del Patriarca sobre delegación
ADMINISTRACIÓN CENTRAL para la celebración de matrimonio civil.
104 Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre 142 Edicte de l’Ajuntament de La Llosa de Ranes sobre aprovació
resolución del expediente 2016CP0062, de concesión de un definitiva de la modificació de crèdits nº 05/2018, per transferèn-
aprovechamiento de aguas subterráneas situado en el término cia de crèdit entre partides amb diferent àrea de despesa.
municipal de Guadassuar, con destino a uso industrial. 143 Edicto del Ayuntamiento de Aldaia sobre aprobación definitiva
del presupuesto general y la plantilla del ejercicio 2018.
MUNICIPIOS 148 Anuncio del Ayuntamiento de Real sobre delimitación zonas
106 Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre acústicas fiestas patronales.
formalización del contrato para la ejecución de las obras de 149 Anuncio del Ayuntamiento de Requena sobre aprobación defini-
pérgola fotovoltaica en el jardín de Morvedre. tiva Proyecto Urbanización consistente en Reparación de Daños
107 Anuncio del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers sobre Sector Batanejo Zona 1 y 2.
adjudicación del arrendamiento del inmueble sito en C/ Major, 150 Edicto del Ayuntamiento de Aldaia sobre aprobación inicial del
nº 4, bajo. Reglamento del Consell Escolar Municipal.
108 Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre 151 Edicte de l’Ajuntament de Gandia sobre aprovació definitiva de
formalización del contrato para la prestación de los servicios para l’expedient de modificació pressupostària T/004/2018 per Trans-
la implementación de aplicaciones para la gestión del sistema feréncia de crédits en el pressupost general, exercici 2018.
de información de la Policía Local y mantenimiento correctivo 152 Edicte de l’Ajuntament de Beneixida sobre modificació de
y evolutivo de las licencias. l’ordenança municipal reguladora de transparència i accés i
109 Anunci de l’Ajuntament d’Algemesí sobre publicació de la llista reutilització de la informació de l’activitat pública.
provisional d’admesos i esclosos i designació del tribunal en la 161 Edicte de l’Ajuntament de Beneixida sobre l’aprovació i impo-
convocatòria d’una plaça de tècnic superior informàtic. sició de l’ordenança reguladora del Procediment administratiu
110 Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre comú electrònic.
acuerdo aprobatorio de las bases de la convocatoria para proveer 183 Anuncio del Ayuntamiento de Vilamarxant sobre convocatoria de
en propiedad 29 plazas de bombero/a. ayudas para la adquisición de material escolar 2018/2019(Cheque
126 Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre Escolar). BDNS (Identif.): 396898.
formalización del contrato para los servicios informáticos de 184 Edicte de l’Ajuntament de Beneixida sobre modificació de
soporte a la actuación en campo de los servicios municipales de l’ordenança municipal reguladora de declaració responsable
gestión de residuos urbanos y limpieza. per a l’execució d’obres (reforma d’edificis, construccions o
127 Anuncio del Ayuntamiento de Vallada sobre formalización del instal·lacions i obres menors) i activitats.
contrato de concesión de servicios para la gestión y explotación 214 Edicto del Ayuntamiento de Massanassa sobre aprobación del
del albergue rural Paraje de las Ermitas. padrón de agua potable, alcantarillado, canon de saneamiento y
128 Edicto del Ayuntamiento de Llíria sobre aprobación inicial de la TAMER, del segundo trimestre de 2018.
modificación presupuestaria nº 4/2018 mediante suplementos de 215 Edicto del Ayuntamiento de Alberic sobre aprobación inicial de
crédito y créditos extraordinarios. la imposición de la tasa por celebración y autorización de matri-
129 Anunci de l’Ajuntament de Silla sobre deixar sense monios civiles y aprobación de ordenanza fiscal reguladora.
efecte la Mesa de Contractació Permanent de la Junta de 216 Anuncio del Ayuntamiento de Guadasséquies sobre extracto de
Govern Local i la Mesa de Contractació Permanent del Ple la resolución de Alcaldía de fecha 20 de marzo  por la que se
de l’Ajuntament. convocan subvenciones en materia de cultura deportes  y fiestas
130 Edicto del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals sobre aprobación para el año 2018, por el procedimiento de concurrencia compe-
definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora titiva. BDNS (Identif.): 393092.
de la tasa de apertura. 217 Edicto del Ayuntamiento de Vilamarxant sobre la aprobación
132 Anuncio del Ayuntamiento de Alfafar sobre aprobación pro- definitiva del presupuesto municipal, bases de ejecución y plan-
visional de las modificaciones a la aprobación definitiva del tilla de personal para el ejercicio 2018, al no haberse producido
presupuesto 2018. reclamaciones al respecto.
133 Anunci de l’Ajuntament de Bellreguard sobre aprovació defini- 220 Edicte de l’Ajuntament de La Font d’En Carròs sobre delegació
tiva expedient gestió de servei d’abastiment d’aigua potable. de competències de l’alcalde.
134 Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia sobre 221 Anuncio del Ayuntamiento de Mislata sobre modificación de las
aprobación definitiva de la modificación del PGOU ‘Centro bases reguladoras para la concesión de prestaciones económicas
cívico y cultural en C/ Pintor Ricardo Verde, 9 Y 11’ (Expediente individualizadas en materia de servicios sociales: Ayudas para
03001/2017/17). nacimiento, acogimiento y adopción para el ejercicio de 2018.
135 Anuncio del Ayuntamiento de L’Alcúdia de Crespins sobre dele- 222 Anuncio del Ayuntamiento de Alzira sobre modificación de las
gación de boda civil en el concejal Jordi Caparrós Gutiérrez. bases reguladora Ayuda al pago de honorarios profesionales para
136 Edicto del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria sobre aprobación la elaboración del informe de evaluación de edificios.
provisional de la Ordenanza Municipal Reguladora de las Normas 225 Anuncio del Ayuntamiento de Alpuente sobre expediente de
Básicas de la Limpieza y Cierre de Terrenos y Solares. aprobación definitiva de suplemento de créditos.
137 Edicte de l’Ajuntament d’Alberic sobre aprobació inicial de 226 Edicto del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna sobre
l’ordenança reguladora del procediment aplicable a la selección exposición pública y notificación colectiva de liquidaciones
de personal temporal i a les borses de treball. tributarias correspondientes a los padrones fiscales que se citan,
138 Edicte de l’Ajuntament de Corbera sobre aprovació provi- y anuncio de cobranza.
sional l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per cases de 227 Edicto del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna sobre
banys, dutxes, piscines instal€lacions esportives i altres serveis exposición pública y notificación colectiva de liquidaciones
anàlegs. tributarias correspondientes a los padrones fiscales que se citan,
139 Edicto del Ayuntamiento de Alberic sobre aprobación inicial de y anuncio de cobranza.
la modificación de la base 36bis de ejecución del presupuesto 228 Edicte de l’Ajuntament d’Alginet sobre exposició de la matrícula
municipal para el 2018, incluyendo los apartados i) y j). provisional del l’IAE de l’exercici 2018.
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL 3
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

Pág. Pág.

229 Anuncio del Ayuntamiento de La Granja de la Costera sobre 259 Edicto del Juzgado de lo Social número uno de Valencia sobre
formación de una bolsa de trabajo de secretario-Intervención. autos número 845/2016 contra Grupo Rivera Inversiones y
230 Edicte de l’Ajuntament de Picanya sobre aprovació definitiva de Promociones, S.L., y otro.
la modificació d’ordenances fiscals per a 2018. 260 Cédula de citación del Juzgado de lo Social número trece de
232 Edicto del Ayuntamiento de Manises sobre padrón fiscal del Valencia sobre expediente número 353/2018 para Samex Acti-
impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana y de carac- vidades y Servicios.
terísticas especiales del año 2018. 261 Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia sobre
233 Anuncio del Ayuntamiento de Xeresa sobre ampliación de la ejecución número 2.739/2017-MN contra Zantia Desarrollo
Oferta de Empleo Público ejercicio 2018. Industrial, S.L.
234 Edicte de l’Ajuntament de Carlet sobre sotmetement a informa- 262 Cédula de notificación del Juzgado de Instrucción número die-
ción pública del Pla Territorial Municipal front a les Emergèn- cisiete de Valencia sobre delito leve número 648/2018-D para
cias. Rafael Ignacio Oro López.
234 Edicto del Ayuntamiento de Carlet sobre sometimiento a 263 Edicto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen-
información pública del Plan Territorial Municipal frente a las ciana sobre el nombramiento del Juez de Paz titular de Alfauir,
Emergencias. en el expediente gubernativo número 474/1993.
235 Edicto del Ayuntamiento de Benifaió sobre delegación de la 264 Edicto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen-
Alcaldía para celebración de matrimonio civil ciana sobre el nombramiento del Juez de Paz sustituto de Alfauir,
236 Edicto del Ayuntamiento de Paiporta sobre aprobación de padrón en el expediente gubernativo número 474/1993.
de tasa por ocupación de la via pública con mesas y sillas con 265 Edicto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen-
finalidad lucrativa, 1ER semestre 2018. ciana sobre el nombramiento del Juez de Paz titular de La Llosa
de Ranes, en el expediente gubernativo número 313/1994.
MANCOMUNIDADES MUNICIPALES 266 Edicto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen-
238 Edicte de la Mancomunitat de Municipis de La Safor sobre ciana sobre el nombramiento del juez de paz sustituto de La Llosa
aprovació convocatoria i bases borsa d’un agent d’igualtat. de Ranes, en el expediente gubernativo número 313/1994.
267 Edicto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
JUSTICIA Valenciana sobre el nombramiento del Juez de Paz sustituto de
244 Edicto del Juzgado de Instrucción número dos de Requena sobre Montesa, en el expediente gubernativo número 463/1993.
juicio ordinario número 10/2017 contra Mario Sancho Fornes y 268 Edicto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen-
otro. ciana, Secretaría de Gobierno, sobre nombramiento del juez de
245 Cédula de notificación del Juzgado de Instrucción número catorce paz sustituto de Paiporta, en el expediente gubernativo número
de Valencia sobre delito leve número 1.234/2017 para Beatriz 449/1993.
Marqués Muñez. 269 Edicto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen-
246 Cédula de citación del Juzgado de lo Social número quince de ciana, Secretaría de Gobierno, sobre nombramiento del juez
Valencia sobre número 351/2018/I para Terra i Mar Facanes, de paz sustituto de Rafelguaraf, en el expediente gubernativo
S.L. número 414/1993.
247 Edicto del Juzgado de lo Social número quince de Valencia sobre 270 Edicto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen-
autos número 24/2017/MJ contra Residencia Santa Gema Tercera ciana, Secretaría de Gobierno, sobre nombramiento del juez de
Edad Sociedad Limitada. paz titular de Simat de la Valldigna, en el expediente gubernativo
248 Edicto del Juzgado de lo Social número quince de Valencia sobre número 290/1993.
autos número 769/2017 contra Soluciones Médicas Integrales 271 Edicto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Mival, S.L., y otro. Valenciana, Secretaría de Gobierno, sobre nombramiento del
249 Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia sobre juez de paz sustituto de Simat de la Valldigna, en el expediente
ejecución número 1.040/18-PI contra Alberto José Clemente gubernativo número 290/1993.
Hernández. 272 Cédula de citación del Juzgado de lo Social número doce de
250 Cédula de citación del Juzgado de lo Social número nueve de Valencia sobre autos número 763/2017 para Omar Guillem
Valencia sobre autos número 338/2018 para Syrna, S.A. Gutiérrez.
251 Cédula de citación del Juzgado de lo Social número nueve de 273 Cédula de citación del Juzgado de lo Social número tres de Cas-
Valencia sobre autos número 546/2016 para Rosa Frígola López tellón sobre autos número 795/17 para Ricardo Vicente Climent
y otros. Sánchez y otro.
252 Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia sobre 274 Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia sobre
ejecución número 449/18-MJ contra Anfa 2009, S.L. ejecución número 1.077/2018-RO contra Hipercarne Levante,
253 Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia sobre S.L.
ejecución número 901/18-MN contra Germotrans, 2008, S.L. 275 Cédula de notificación del Juzgado de Instrucción número siete
254 Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia sobre de Valencia sobre lev. número 2.004/2017 para Aurora Vizcaíno
ejecución número 707/18-RI contra Inmaculada Vila Campos. Fernández.
255 Edicto del Juzgado de lo Social número nueve de Valencia sobre 276 Edicto del Juzgado de lo Social número ocho de Valencia sobre
autos número 338/2017 contra Urban Climber, S.L. autos número 626/17 ejec. 11/2018 contra Real Force, S.L.
256 Cédula de notificación del Juzgado de Instrucción número siete 277 Edicto del Juzgado de lo Social número tres de Valencia sobre
de Valencia sobre leve número 426/2018 a Josefina Flors San ejecución número 696/18-MN contra Groupe Logistics IDL
Esteban. España, S.A.
257 Cédula de citación del Juzgado de lo Social número dieciséis 278 Edicto del Juzgado de lo Social número ocho de Valencia sobre
de Valencia sobre expediente número 140/2018 para Herpol autos número 930/2016 contra Autolop, S.L., y otros.
Development, S.L.
258 Cédula de citación del Juzgado de lo Social número quince de ANUNCIOS PARTICULARES
Valencia sobre autos número 209/2018/MJ para Logística Tra- 280 Anuncio de la Comunidad de Regantes de Lorca y Quint, de
merk, S.L. Riba-roja de Túria, sobre convocatoria a asamblea general.
4 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  5
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, zaciones sindicales y empresariales, y en el artículo 7 de la Orden
Comercio y Trabajo 1/2016, de 19 de mayo, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Dirección Territorial de Valencia Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, la presente resolución
Anuncio de la Conselleria de Economía Sostenible, Sec- podrá ser impugnada directamente ante los órganos jurisdiccionales
tores Productivos, Comercio y Trabajo sobre modificación del Orden Social, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir
de estatutos de la Agrupación Comarcal de Empresarios de aquél en que sea recibida su notificación, de acuerdo con lo pre-
(número de depósito DEOSE 46000281). visto en los artículos 167 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de
ANUNCIO octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ECONO- En Valencia, 23 de abril de 2018.—El director territorial de Econo-
MÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO mía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Emiliano
Y TRABAJO DE VALENCIA, POR LA QUE SE ACUERDA EL Cerdá Esteve.
DEPÓSITO DE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA 2018/6826
AGRUPACIÓN COMARCAL DE EMPRESARIOS (ACE).
I. La AGRUPACIÓN COMARCAL DE EMPRESARIOS (ACE)
tiene depositada en esta Dirección Territorial de Economía Sosteni-
ble, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de Valencia el Acta
de Constitución y sus Estatutos de acuerdo con la Ley 19/1977, de
1 de abril, sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical, que
figuran inscritos bajo el número 46000281 en el Depósito de Esta-
tutos de Organizaciones Sindicales y Empresariales (DEOSE), ante-
riormente codificados con el número 46/321.
II. El pasado 20 de marzo de 2018, siendo las 14:03:41 horas, D.
Fidel Blasco Miota, en calidad de representante legal de la organi-
zación AGRUPACIÓN COMARCAL DE EMPRESARIOS (ACE),
presentó por medios electrónicos ante el Depósito de Estatutos de
Organizaciones Sindicales y Empresariales adscrito a esta Dirección
Territorial (registro de entrada número 46/2018/000286), solicitud
de depósito de la modificación de los estatutos de dicha organización,
acompañada de la siguiente documentación:
1. Acta de la Asamblea General celebrada el 20 de marzo de 2018, en
la que se acordó la modificación de los arts. 1 y 4 de sus Estatutos.
2. Texto íntegro de los estatutos.
III. Con fecha 12 de abril de 2018 y a las 13:00:24, se ha incorpora-
do al expediente documentación que subsana ciertos defectos detec-
tados.
IV. Esta Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, es competente para resolver la
solicitud formulada conforme a las competencias legalmente esta-
blecidas en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del dere-
cho de asociación sindical, en el artículo 4 de la Orden 1/2016, de
19 de mayo, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se crea y se regula el
depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresaria-
les de la Comunitat Valenciana con funcionamiento a través de
medios electrónicos, y en el artículo 26.3 del Decreto 104/2017, de
21 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgá-
nico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo.
V. Examinada y verificada la documentación presentada, se ha com-
probado que se cumplen los requisitos establecidos en la Ley 19/1977,
de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical;
en los artículos 4, 7 y 13 del Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo;
en la Orden 1/2016, de 19 de mayo, de la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo; y finalmente,
en los estatutos de la propia EMPAL.
En virtud de lo expuesto, esta Dirección Territorial
RESUELVE
Primero: Acordar el depósito de la modificación de los estatutos de
la Organización AGRUPACIÓN COMARCAL DE EMPRESARIOS
(ACE), según la redacción dada a los mismos por la Asamblea Ge-
neral, celebrada el 20 de marzo de 2018, con efectos desde el 12 de
abril de 2018.
Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Valencia y su exposición en el tablón de anuncios de esta Dirección
Territorial, a fin de dar publicidad a la admisión efectuada.
Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y
obtener copia del mismo en la sede electrónica de la Dirección Ge-
neral de Trabajo y Bienestar Laboral (http://www.indi.gva.es/web/
dg-trabajo/deposito-estatutos-cv).
De conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Real Decreto
416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organi-
6 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, De conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Real Decreto
Comercio y Trabajo 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organi-
Anuncio de la Conselleria de Economía Sostenible, Sec- zaciones sindicales y empresariales, y en el artículo 7 de la Orden
tores Productivos, Comercio y Trabajo sobre constitución 1/2016, de 19 de mayo, de la Conselleria de Economía Sostenible,
de la Asociación de Desarrollo Profesional de Empresa- Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, la presente resolución
rios Valencianos (ADEPREVAL) (Número DEOSE podrá ser impugnada directamente ante los órganos jurisdiccionales
46100007). del Orden Social, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir
ANUNCIO de aquél en que sea recibida su notificación, de acuerdo con lo pre-
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ECONO- visto en los artículos 167 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de
MÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.
Y TRABAJO DE VALENCIA, POR LA QUE SE ACUERDA EL València, 3 de mayo de 2018.—El director territorial de Economía
DEPÓSITO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN Y ESTATUTOS DE Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Emiliano
LA ORGANIZACIÓN DENOMINADA ASOCIACIÓN DE DESA- Cerdá Esteve.
RROLLO PROFESIONAL DE EMPRESARIOS VALENCIANOS 2018/6838
(ADEPREVAL).
I. El 3 de abril de 2018 y a las 12:57:06 h se ha presentado por
medios electrónicos, ante la Oficina Pública de Depósito de Estatu-
tos de Organizaciones Sindicales y Empresariales adscrita a esta
Dirección Territorial, competente en materia de trabajo de la provin-
cia de Valencia, la solicitud de depósito de la constitución de la or-
ganización denominada ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PRO-
FESIONAL DE EMPRESARIOS VALENCIANOS (ADEPREVAL),
de acuerdo con la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del
derecho de asociación sindical y el RD 416/2015, de 29 de mayo,
sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y em-
presariales, acompañada de la siguiente documentación:
1) Acta de Constitución de ASOCIACIÓN DE DESARROLLO
PROFESIONAL DE EMPRESARIOS VALENCIANOS (ADEPRE-
VAL), de fecha 8 de noviembre de 2017, en la que se aprobaron los
estatutos por los que habrá de regirse, el depósito de la documenta-
ción pertinente en la Oficina Pública correspondiente y el nombra-
miento de los cargos provisionales de gobierno.
Firman dicha acta de constitución: D. Iván López Rodríguez, D. Lluís
García Pla, D. Josep Balaguer Mir, D. Jesús Llop Muñoz y D. Fran-
cisco Javier Seguí Mansanet.
2) Texto íntegro de los estatutos de ASOCIACIÓN DE DESARRO-
LLO PROFESIONAL DE EMPRESARIOS VALENCIANOS
(ADEPREVAL), cuyo su ámbito profesional del sector del comercio
en general, de la industria, restauración y profesionales independien-
tes, servicios en el ámbito territorial de la provincia de Valencia.
II. Esta Dirección Territorial de Economía Sostenible, Sectores Pro-
ductivos, Comercio y Trabajo, es competente para resolver la soli-
citud formulada, conforme a las competencias legalmente estableci-
das en la Ley 19/1977, de 1 de abril; en el artículo 4 de la Orden
1/2016, de 19 de mayo, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se crea y se
regula el depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y
empresariales de la Comunitat Valenciana con funcionamiento a
través de medios electrónicos, y en el artículo 26.3 del Decreto
104/2017, de 21 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Re-
glamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
III. Examinada y verificada la documentación presentada, se ha
comprobado que se cumplen los requisitos establecidos en la Ley
19/1977, de 1 de abril; en los artículos 4, 5 y 13 del Real Decreto
416/2015, de 29 de mayo; y en la Orden 1/2016, de 19 de mayo, de
la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Co-
mercio y Trabajo.
En virtud de lo expuesto, esta Dirección Territorial
RESUELVE
Primero: Acordar el depósito del acta de constitución y los estatutos
de la Organización ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PROFESIO-
NAL DE EMPRESARIOS VALENCIANOS (ADEPREVAL), con
fecha 3 de abril de 2018, asignándosele el número de depósito
46100007.
Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Valencia.
Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y
obtener copia del mismo en la sede electrónica de la Dirección Ge-
neral de Trabajo y Bienestar Laboral (http://www.indi.gva.es/web/
dg-trabajo/deposito-estatutos-cv).
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL 7
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA
8 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

Excel·lentíssima Diputació Provincial de València tículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio y potestativamente recur-
Àrea de Personal so de reposición en el plazo de un mes ante el Presidente de la
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de Corporación.
València sobre publicació per a general coneixement de Valencia, a 7 de mayo de 2018.—El diputado de la Administración
les següents resolucions de la Presidència, en relació al General, José Ruiz Cervera.
cessament i nomenament de personal eventual. 2018/7069
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de
Valencia sobre publicación para general conocimiento de
las siguientes resoluciones de la Presidencia, en relación
al cese y nombramiento de personal eventual.
ANUNCI
-Decret número nº 2854, de 4 d’abril de 2018:
“Primer. Cessar, com a Coordinador/a Grup Polític, Grup Polític
PSOE, personal eventual d'aquesta Corporació al Sr. Jordi Vila Vila,
i anomenar-li simultàniament, en el lloc d'assessor/a grup polític,
Grup Polític PSOE, incardinats ambdós en el centre Gabinet de la
Presidència, amb efectes de l'endemà a la notificació de la present
Resolució, per a substituir mentres dure la situació d'incapacitat
temporal del Sr. Jaime Gustavo Casal Ardines, quedant condicionat
a la reincorporació del titular del lloc d'assessor/a grup polític, Grup
Polític PSOE.”
Aquest Decret és definitiu en via administrativa i contra el mateix es
podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos des de l'endemà de la seua publicació, davant del Jutjat con-
tenciós administratiu en els termes de l'article 14 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol i potestativament recurs de reposició en el termini
d'un mes davant del president de la corporació.
-Decret nº 2855, de 4 d’abril de 2018:
“Primer. Anomenar, com a personal eventual d'aquesta Corporació,
al Sr. Víctor Jiménez Bueso, com a Coordinador/a Grup Polític, Grup
Polític PSOE, incardinat en el centre Gabinet de la Presidència, amb
efectes de l'endemà a la notificació de la present Resolució, quedant
condicionat al cessament del Sr. Jordi Vila Vila en el mateix..”
Aquest Decret és definitiu en via administrativa i contra el mateix es
podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos des de l'endemà de la seua publicació, davant del Jutjat con-
tenciós administratiu en els termes de l'article 14 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol i potestativament recurs de reposició en el termini
d'un mes davant del president de la corporació.
València, a 7 de maig de 2018.—El diputat de l’Administració Ge-
neral, José Ruiz Cervera.

ANUNCIO
-Decreto número nº 2854, de 4 de abril de 2018:
“Primero. Cesar, como Coordinador/a Grupo Político, Grupo Políti-
co PSOE, personal eventual de esta Corporación al Sr. Jordi Vila
Vila, y nombrarle simultáneamente, en el puesto de asesor/a grupo
político, Grupo Político PSOE, incardinados ambos en el centro
Gabinete de la Presidencia, con efectos del día siguiente a la notifi-
cación de la presente Resolución, para sustituir en tanto dure la si-
tuación de incapacidad temporal del Sr. Jaime Gustavo Casal Ardines,
quedando condicionado a la reincorporación del titular del puesto de
asesor/a grupo político, Grupo Político PSOE.”
Este Decreto es definitivo en vía administrativa y contra el mismo
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en los términos del artí-
culo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio y potestativamente recur-
so de reposición en el plazo de un mes ante el Presidente de la
Corporación.
-Decreto nº 2855, de 4 de abril de 2018:
“Primero. Nombrar, como personal eventual de esta Corporación, al
Sr. Víctor Jiménez Bueso, como Coordinador/a Grupo Político,
Grupo Político PSOE, incardinado en el centro Gabinete de la Pre-
sidencia, con efectos del día siguiente a la notificación de la presen-
te Resolución, quedando condicionado al cese del Sr. Jordi Vila Vila
en el mismo.”
Este Decreto es definitivo en vía administrativa y contra el mismo
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en los términos del ar-
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  9
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

Excel·lentíssima Diputació Provincial de València El personal aspirant, amb caràcter previ a la presentació de la
Gestió de Personal sol·licitud, haurà de comprovar en l’apartat Informació Laboral de
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de la Carpeta Personal la documentació que es troba en el seu expedient
València sobre bases de convocatòria per a la provisión personal.
del lloc de traball Capatàs de Demarcació del centre En el cas que no figuren en la Carpeta Personal activitats formatives
Carreteres i Vies, convocatòria nº 5/18. organitzades per la Diputació, es presentarà declaració responsable
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de en la qual es concretaran les accions formatives esmentades per a la
Valencia sobre bases de convocatoria para la provisión seua valoració.
del puesto de trabajo Capataz de Demarcación del centro Així mateix, es podrà adjuntar a la sol·licitud, per mitjà de la seua
Carreteras y Vías, convocatoria nº 5/18. digitalització, qualsevol altre document en els formats següents:
ANUNCI còpia legal realitzada en suport paper de documents emesos per
CONVOCATÒRIA Núm.5/18.-BASES DEL CONCURS DE mitjans electrònics i firmats electrònicament, o còpia de documents
MÈRITS PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL Núm. emesos en suport paper i que s’hauran de justificar, de conformitat
RLT 22085 CAPATÀS DE DEMARCACIÓ, INCARDINAT EN EL amb el que disposa la base huitena de la convocatòria.
CENTRE CARRETERES I VIES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈN- Les persones interessades que no tinguen accés a la Carpeta Personal
CIA (SECTOR NO SANITARI) presentaran les seues sol·licituds de participació en el Registre Ge-
neral (Palau de la Batlia, carrer Serrans, núm. 2, València), o en els
Per Decret núm. 3845 de data 2 de maig del 2018, la Presidència
llocs que determina l’article 16 de la Llei 39/2015 del Procediment
d’esta Corporació hi ha disposat convocar concurs de mèrits per a la
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i caldrà
provisió del lloc de treball descrit en l’annex adjunt, de conformitat
utilitzar el model original que es troba en la pàgina web, www.dival.
amb les següents
es/personal, o en el Registre General de la Diputació i en el Punt
BASES d’Atenció i Informació del Departament de Personal (carrer Hug de
Base primera. Requisits i condicions de participació Montcada, 9, València). La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de
Podran participar en la convocatòria el personal funcionari de carre- la documentació acreditativa dels mèrits que es desitgen fer valdre
ra de la Diputació de València (sector no sanitari), o el d’altres ad- d’acord amb el barem d’aplicació i la memòria. Els requisits i els
ministracions públiques, quan s’especifique d’aquesta manera en mèrits valorables podran acreditar-se per mitjà de la documentació
l’annex, que reunisquen els requisits següents en la data que acabe original o fotocòpia degudament compulsada, o bé adjuntant
el termini de presentació de les sol·licituds de participació: l’informe de les titulacions i els cursos, emés pel Servei de Personal.
a) Estar en situació de servei actiu. No seran tinguts en compte aquells mèrits no justificats ni presentats
b) El personal funcionari que haja obtingut un lloc per concurs no correctament dins del termini de presentació d’instàncies.
podrà participar en un nou concurs fins que no haja transcorregut un La Diputació, per mitjà del servei de Gestió de Personal, aportarà
any des de la presa de possessió en aquell, excepte en els supòsits l’informe de serveis prestats per a la valoració de l’antiguitat i el
previstos en l’article 101.3 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la grau, com també l’experiència professional.
Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, En les sol·licituds de participació els aspirants manifestaran que
en l’àmbit de la Diputació. reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en
c) Pertànyer a les escales, subescales, classe o categoria de les exi- la base primera, referits a la data de terminació del termini de pre-
gides per a cada un dels llocs de treball, d’acord amb la vigent Re- sentació de sol·licituds, i es dirigiran al president de la Diputació,
lació de Llocs de Treball de la Diputació de València, sector no sa- dins del termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà
nitari. de la publicació de les vacants i l’extracte de la convocatòria en el
Butlletí Oficial de l’Estat.
Per al personal en situació d’excedència, reunir els requisits legals i
reglamentaris per a incorporar-se al servei actiu l’últim dia del ter- La convocatòria i les seues bases es publicaran íntegrament en el
mini establit per a la presentació de sol·licituds, sempre que no es Butlletí Oficial de la Província de València, i podran consultar-se en
trobe en el termini legal obligatori de permanència en aquesta situa- la pàgina web citada anteriorment.
ció. A fi de facilitar que la comissió de valoració puga discernir entre
Base segona. Llocs de treball formació genèrica i formació específica, quan els cursos estiguen
realitzats en plans de formació diferents dels de la Diputació de
Els llocs de treball que s’han de proveir per mitjà del present concurs València, els aspirants podran adjuntar document oficial, digitalitzat,
són els que es relacionen en l’annex. si és el cas, en el qual constarà el contingut o programa d’aquest, en
En l’annex esmentat es faran constar les dades referents a cada lloc el cas de no figurar en aquest diploma o certificat.
de treball, com ara: El personal participant que sol·licite diversos llocs de treball inclosos
a) Nombre, denominació i retribucions complementàries vinculades en la mateixa convocatòria haurà de presentar una única sol·licitud,
al lloc de treball, com també la seua adscripció orgànica i la locali- i en aquesta caldrà indicar l’ordre de preferència.
tat. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de
b) Cos, agrupació professional funcionarial o escala, grup i plaça de la Diputació aprovarà la llista provisional d’aspirants admesos i
pertinença, com també, si és el cas, la resta de requisits exigits per exclosos, que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en
al seu exercici en la relació de llocs de treball. la pàgina web i en els taulers d’anuncis de la Diputació, amb indi-
c) Funcions adscrites al lloc. cació de les causes d’exclusió, com també el termini d’esmena de
Base tercera. Sol·licituds i documentació defectes i presentació de reclamacions, en els termes de l’article 68
Els aspirants que desitgen prendre part en el present procés selectiu de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Ad-
hauran de presentar la seua sol·licitud de participació electrònica a ministracions Públiques.
través de la Carpeta de l’Empleat, i per a això s’utilitzarà el model Si en el termini de deu dies es formulen reclamacions, seran resoltes
de l’apartat Les meues sol·licituds, en l’adreça-e https://carpetaem- en el mateix acte administratiu que aprove la llista definitiva que serà
pleado.dival.es, adjuntant a aquesta la memòria prevista en l’apartat feta pública, així mateix, en la forma indicada.
D) del barem. Contra la resolució d’aprovació de la llista definitiva, els interessats
Per a acreditar els mèrits que es desitge fer valdre en el present podran interposar el recurs contenciós administratiu, en els termes
procés, en la sol·licitud electrònica els interessats donaran la seua de la vigent Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Adminis-
conformitat perquè el Servei de Personal adjunte d’ofici l’informe trativa, previ, si és el cas, el recurs potestatiu de reposició previst en
sobre la documentació continguda en el seu expedient personal, re- l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
lativa als apartats del barem referits a titulació acadèmica, cursos de Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d’ofici o
formació i perfeccionament, coneixement del valencià i d’idiomes a petició del particular.
comunitaris. Base quarta. Comissió de Valoració
10 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

Els mèrits dels concursants els qualificarà una comissió de valoració Per cada titulació del mateix nivell acadèmic que l’exigit per a per-
composta per: tànyer al subgrup: 0,25 punts.
President: el cap del Servei de Personal de la Diputació, o la perso- Per cada titulació superior en un nivell acadèmic a l’exigit per a
na en qui delegue d’entre els funcionaris de carrera del Servei de pertànyer al subgrup: 0,50 punts.
Personal, el subgrup de classificació dels quals serà A1. Per cada titulació superior en dos nivells acadèmics als exigits per a
Vocals: Huit persones funcionàries de carrera de la Diputació o, si pertànyer al subgrup: 0,75 punts.
és el cas, d’altres administracions públiques, amb una classificació Per cada titulació superior en tres nivells acadèmics als exigits per
professional igual o superior a la requerida per als llocs de treball a pertànyer al subgrup: 1 punt.
convocats, les quals hauran de tindre, almenys la meitat més una, A aquests efectes, no es valoraran aquelles titulacions que van servir
una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements dels per a accedir a aquest cos o escala.
llocs convocats.
2. Cursos de formació. Es valoraran els cursos de formació i perfec-
La composició concreta de la comissió de valoració, amb la corres- cionament que hagen sigut cursats o impartits per la persona interes-
ponent designació de cada un dels seus membres, es portarà a efec- sada fins a la data en què acabe el termini de presentació de
te mitjançant una resolució, oïda la representació sindical, i es farà sol·licituds de participació, i fins a un màxim de 2 punts, a raó de
pública en el Butlletí Oficial de la Província i en els taulers d’anuncis 0,025 punts per hora impartida i d’acord amb l’escala següent per
de la Diputació. als cursats:
Actuarà com a secretari o secretària el/la de la Diputació o personal De 100 o més hores: 1,00 punt.
funcionari que es designe a aquest efecte, amb veu i sense vot. De 75 o més hores: 0,75 punts.
Cada proposta o nomenament de vocal implicarà també la designació De 50 o més hores: 0,50 punts.
d’un suplent amb els mateixos requisits i condicions, i en la mesura
que siga possible es tindran en compte els criteris de paritat. De 25 o més hores: 0,25 punts.
Quan es tracte de convocatòria de llocs laborals, els membres De 15 o més hores: 0,10 punts.
d’aquesta comissió podran ser també personal laboral fix, sempre Els cursos de duració inferior a 15 hores no es valoraran.
que complisquen els requisits previstos en aquest apartat. Només es valoraran els cursos que estiguen convocats, gestionats o
La comissió no podrà constituir-se ni actuar sense la presència de la homologats per l’Institut Valencià d’Administració Pública, o per les
majoria dels seus membres, titulars o suplents, indistintament. Les universitats o per centres de formació del personal empleat públic o
decisions s’adoptaran per majoria de vots, i es podrà disposar la per les organitzacions sindicals o altres promotors dins del marc dels
incorporació de personal assessor especialista als seus treballs, per acords de formació per a l’ocupació de les administracions públiques,
a aquelles proves que ho requerisquen, que es limitarà a l’exercici vigents en el moment de la seua realització.
de les seues especialitats tècniques, en base exclusivament a les quals En cap cas no es puntuaran en el present subapartat ni en l’anterior
col·laborarà amb la Comissió, amb veu però sense vot. els cursos de valencià i d’idiomes ni els cursos pertanyents a una
Les comissions proposaran el candidat o els candidats que hagen carrera universitària, cursos de doctorat i els dels diferents instituts
obtingut major puntuació. de les universitats, quan formen part del pla d’estudis del centre, ni
Correspon a la comissió de valoració el desenvolupament i la quali- els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans
ficació del concurs, i en la seua actuació estarà vinculada a les pre- d’ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que
sents bases, com també la resolució dels dubtes que pogueren sorgir s’ocupen.
en aplicació d’aquestes normes. El procediment d’actuació de la 3. Valencià: el coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim
Comissió s’ajustarà en tot moment al que disposa la Llei 39/2015, d’1 punt, d’acord amb la possessió del corresponent certificat expe-
d’1 d’octubre. dit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del
Base cinquena. Barem de mèrits Valencià, o el seu equivalent dins del marc europeu comú de referèn-
cia per a les llengües:
Només procedirà la valoració dels mèrits al·legats pels participants
quan aquests reunisquen els requisits exigits per a l’exercici del lloc, Certificat de coneixements orals o A2: 0,10 punts.
segons conste en la convocatòria. Certificat de grau elemental o B1: 0,40 punts.
Es valoraran els mèrits obtinguts o en condicions d’obtenir-los en la Certificat de grau mitjà o C1: 0,70 punts.
data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds per a Certificat de grau superior o C2: 1 punt.
participar en el concurs corresponent. La valoració del coneixement del valencià per mitjà de certificats
La convocatòria per a la realització de l’entrevista prevista en la base s’efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut, i
5 D, s’efectuarà a través del tauler d’anuncis del Servei de Personal sempre que no constituïsca un requisit del lloc degudament establit
(carrer Hug de Montcada, 9, 46009) i en la pàgina web del Servei en la convocatòria, i en aquest últim cas es valorarà exclusivament
www.dival.es/personal. la disposició de nivells, entesos com a cursos complets superats,
Per a fixar l’ordre de preferència en l’adjudicació de vacants en els superiors a l’exigit, a raó de 0,30 per nivell.
concursos per a la provisió dels llocs de treball convocats es valora- 4. Idiomes comunitaris.
ran els mèrits següents: Fins a un màxim d’1,00 punt, d’acord amb els nivells següents:
Fase primera: mèrits generals Certificat de Nivell Bàsic A2: 0,10 punts.
A) Antiguitat i grau Certificat de Nivell Intermedi B1: 0,25 punts.
1. Antiguitat: es valoraran els anys de servei en actiu prestats en les Certificat de Nivell Avançat B2: 0,50 punts.
distintes administracions públiques, a 0,50 per any treballat o fracció; Certificat de Nivell Domini Operatiu C1: 0,75 punts.
les fraccions es computaran proporcionalment, fins a un màxim de Certificat de Nivell Mestria C2: 1,00 punt.
8 punts.
A aquests efectes, només es tindran en compte els títols, els diplomes
A aquests efectes, també es computaran els serveis reconeguts que i els certificats expedits per les escoles oficials d’idiomes, o els seus
s’hagen prestat amb anterioritat a l’adquisició de la condició de equivalents, com també els títols, els diplomes i les certificacions
funcionari de carrera. expedits per universitats i altres institucions espanyoles i estrangeres,
2. El grau personal dels aspirants es valorarà en la forma següent: de conformitat amb el sistema de reconeixement de competències en
a) Grau personal igual o superior al del lloc sol·licitat: 2 punts. llengües estrangeres que establisca l’autoritat educativa correspo-
b) Grau personal inferior al del lloc sol·licitat: 1,75 punts. nent.
La puntuació màxima possible que s’ha d’obtindre en el present La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat B serà,
apartat A serà, en conseqüència, de 10 punts. en conseqüència, de 5 punts.
B) Formació Fase segona: mèrits específics
1. Titulació acadèmica. La puntuació màxima serà d’1 punt, que es C) Mèrits específics
distribuirà de la forma següent: 1. Titulació acadèmica específica i cursos de formació específics
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  11
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

Només es tindran en compte les titulacions acadèmiques directament La puntuació màxima possible a obtindre per tots els apartats serà
relacionades amb les funcions del lloc de treball i que siguen diferents de 27 punts.
de les que poguera tindre el lloc de treball com a requisit, i de nivell En cas d’empat, s’adjudicarà el lloc de treball al concursant que haja
igual o superior que les exigides per a pertànyer al grup de titulació obtingut major puntuació en l’apartat «Mèrits específics»; si persis-
respectiu. teix l’empat, es considerarà la puntuació obtinguda en l’apartat
Es valoraran d’acord amb l’escala següent: «Antiguitat i grau», i finalment els apartats «Entrevista» i «Forma-
Per cada titulació igual que l’exigida per a pertànyer al subgrup: 0,25 ció».
punts. Si el concursant aspirara a més d’un lloc de treball i les seues qua-
Per cada titulació superior en un nivell acadèmic a l’exigit per a lificacions li permeteren accedir a diversos llocs, se li adjudicaria
pertànyer al subgrup: 0,50 punts. aquell que figurara en el primer lloc de la sol·licitud.
Per cada titulació superior en dos nivells acadèmics als exigits per a Base setena. Puntuació mínima
pertànyer al subgrup: 1 punts. Només podran accedir a l’entrevista els concursants que hagen ob-
Per cada titulació superior en tres nivells acadèmics als exigits per tingut en els anteriors apartats una puntuació mínima de 8 punts.
a pertànyer al subgrup: 1,50 punts. Base huitena. Proposta d’adjudicació
Es valoraran els cursos de formació el contingut dels quals estiga El resultat de l’avaluació del barem i l’adjudicació provisional
relacionat amb les funcions del lloc de treball, i només es tindran en s’exposarà al públic en una llista que contindrà la totalitat del per-
compte per a baremar-los els cursos de formació i perfeccionament sonal concursant, ordenada de major a menor puntuació total, amb
que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, fins a indicació per a cada un d’ells de la puntuació obtinguda en els apar-
la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds de tats del barem, i amb expressió del lloc adjudicat, si és el cas, i es
participació, a 0,05 punts per hora impartida, d’acord amb la següent concedirà un termini de deu dies hàbils perquè formulen les recla-
escala per als cursats: macions que estimen pertinents en relació amb la baremació.
De 100 o més hores: 2,00 punts. En aquest mateix termini, al personal seleccionat que haja aportat,
De 75 o més hores: 1,50 punts. juntament amb la seua sol·licitud electrònica, còpia de documents
De 50 o més hores: 1 punt. emesos únicament en suport paper, se l’informarà través de la Car-
De 25 o més hores: 0,50 punts. peta de Personal dels mèrits al·legats i efectivament baremats que
De 15 o més hores: 0,20 punts. hagen d’acreditar, per mitjà de la presentació de la documentació
original o fotocòpia degudament compulsada, en el Punt d’Atenció
Els cursos de duració inferior a 15 hores no es valoraran.
i Informació del Departament de Personal, en el Registre General o
Només es valoraran els cursos que estiguen convocats, gestionats o en els Registres Auxiliars de la Diputació de València.
homologats per l’Institut Valencià d’Administració Pública o per les
universitats o per centres de formació del personal empleat públic o Quan l’aspirant no aporte els documents originals o fotocòpies de-
per les organitzacions sindicals o altres promotors dins del marc dels gudament compulsades per a acreditar els mèrits al·legats, se li de-
acords de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, traurà de la puntuació obtinguda la corresponent als documents no
vigents en el moment de la seua realització. justificats.
La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat de Base novena. Resolució
titulacions acadèmiques i cursos de formació serà de 5 punts. Transcorregut el termini previst en l’apartat anterior i resoltes, si és
2. Experiència professional el cas, les reclamacions formulades, la comissió elevarà una propos-
ta d’adjudicació definitiva al president de la Diputació.
L’experiència en l’exercici de llocs amb les funcions iguals o sem-
blants a les assignades als llocs de treball que es detallen en l’annex, Si com a conseqüència de la documentació i les al·legacions presen-
es valoraran fins a un màxim de 2 punts a raó de 0,50 punts per any tades s’hagueren vist modificades les relacions previstes en l’apartat
de servei, i les fraccions es computaran proporcionalment. anterior, la comissió, abans d’elevar la proposta, farà els requeriments
d’esmena que procedisquen a les noves persones adjudicatàries.
A aquests efectes no es computaran els serveis prestats per mitjà
d’adscripció provisional, comissió de serveis o nomenament provi- En el termini màxim de sis mesos, comptats a partir de l’endemà de
sional per millora d’ocupació, als llocs de treball objecte d’aquests. la publicació de la convocatòria, es dictarà una resolució de la Pre-
La puntuació màxima a obtindre per aquest apartat C serà, en con- sidència, per la qual s’aprovarà la relació definitiva d’adjudicació de
seqüència, de 7 punts. llocs i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, i aquesta
publicació servirà de notificació a les persones interessades.
D) Entrevista
Base desena. Desistiment i renúncia
Es valorarà el resultat d’una entrevista amb un màxim de 5 punts,
que tindrà com a objectiu l’exposició i la defensa d’una memòria 1. El personal que participe voluntàriament en un concurs de mèrits
prèviament presentada, en la qual el o la aspirant haurà exposat un podrà desistir de la totalitat de la sol·licitud de participació en aquest,
pla per a exercir les funcions del lloc objecte de concurs i les seues abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds, llevat
possibles iniciatives respecte d’això, com també sobre qualsevol que la convocatòria indique una altra data posterior.
altre aspecte del lloc de treball que estime que haja de ser tingut en 2. No produirà cap efecte la renúncia al lloc adjudicat pel concurs,
consideració. L’extensió màxima de la memòria serà de 15 folis. llevat que, abans de finalitzar el termini de presa de possessió,
L’entrevista consistirà bàsicament en una exposició breu de la me- s’obtinga un altre lloc per resolució d’una convocatòria concurrent,
mòria, realitzada en un temps màxim fixat per la comissió de valo- tant de concurs com de lliure designació. En aquest cas, dins del
ració, i en una sèrie de preguntes referides a la memòria presentada termini esmentat s’haurà d’optar per un dels llocs de treball adjudi-
i a les funcions del lloc de treball. La finalitat d’aquesta serà precisar cats, i s’entendrà que renúncia a la resta de llocs adjudicats en les
els coneixements exposats en la memòria, aclarir o ampliar concep- convocatòries concurrents.
tes i, en general, contrastar l’adequació del perfil professional i les A aquests efectes, s’entén que dues convocatòries són concurrents
aptituds del concursant al lloc de treball al qual es presenta. quan en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds
La relació de preguntes, que s’elaborarà de forma prèvia a la realit- de participació d’una d’elles no s’haguera publicat la resolució
zació de l’entrevista, s’incorporarà a l’acta de la sessió, com també d’adjudicació de l’altra.
els criteris tècnics tinguts en compte per part de la comissió per a 3. Així mateix, es podrà desistir de la participació en el concurs o
atorgar les distintes valoracions als candidats en aquest apartat. renunciar al lloc adjudicat quan transcórreguen més de nou mesos
Quan les puntuacions a l’entrevista no s’hagen obtingut per unani- entre la convocatòria i la resolució del concurs.
mitat de criteri, es faran constar en l’acta les observacions i les Base onzena. Presa de possessió
qualificacions de cada un dels membres de la comissió. En aquest En les resolucions d’adjudicació dels concursos s’indicarà la data en
cas, les puntuacions s’obtindran per la mitjana aritmètica i es deses- què haurà d’efectuar-se el cessament en els llocs de treballs que
timarà la més alta i la més baixa. estigueren exercint les persones adjudicatàries, com també la data
Base sisena. Puntuació màxima de presa de possessió de les destinacions adjudicades, que serà de
12 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

tres dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del dia del cessa- Aquests bases són definitives en via administrativa i contra elles es
ment. podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos
En els supòsits de nou ingrés, o de reingrés des de la situació mesos des de l’endemà de la seua publicació, davant del Jutjat Con-
d’excedència voluntària, o si comporta canvi de residència, es dis- tenciós Administratiu, en els termes de l’article 14 de la Llei 29/1998,
posarà d’un mes de termini per a prendre possessió de la seua des- de 13 de juliol, i, potestativament, recurs de reposició en el termini
tinació. d’un mes davant del president de la corporació.
Base dotzena. Vinculació de les bases Abans de la publicació de la llista provisional d’admesos, el president
Les presents bases vinculen l’Administració, la Comissió de Valo- de la Diputació podrà modificar o deixar sense efecte les convoca-
ració i els qui participen en el concurs, i tant la present convocatòria tòries per mitjà de l’adopció del Decret motivat corresponent, que
com tots els actes administratius que es deriven d’aquesta i de les serà publicat en la forma prevista.
actuacions de la Comissió de Valoració podran ser impugnats pels
interessats en els casos, els terminis i la forma establits en la Llei València, 7 de maig del 2018.—El diputat de l’Àrea Administració,
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les General i Transparència, José Ruiz Cervera.
Administracions Públiques.

ANNEX
NÚM. DENOMINACIÓ LLOC DE NÚMERO CENTRE GRUP NIVELL C.E. PERTINENÇA A FUNCIONS
L.T. TREBALL DE RLT PLACES

1 Capatàs de Demarcació 22082 CARRETERES I C1/C2 18 C4 C1 380 Assignades en l'Acord de Ple de 15 de Juliol de 2014.
VIES C2 572
En general, supervisar les funcions assignades a la
Demarcació i en concret: Organitzar i coordinar al personal
adscrit a la demarcació, distribuint el treball, els instruments
i materials necessaris per a la seua execució.

-Controlar els treballs executats pel contractista adjudicatari


de les obres de conservació, d'altres obres gestionades per
la demarcació i d'obres executades per tercers dins de la
demarcació incloses dins d'expedients d'autorització
d'obres, d'acord amb les instruccions del tècnic responsable
de la demarcació.
-Comunicar al tècnic responsable de la demarcació les
incidències i deficiències en l'estat de la via i dels seus
elements funcionals i dotacionals.
-Localitzar i coordinar als equips per a l'atenció
d'emergències en els estats declarats d'emergència i davant
d'altres incidències que puguen ocasionar-se en les
carreteres.
-Tramitar la documentació referida a incidències del
personal de la demarcació, del funcionament i manteniment
del cotxeràs i de relació i coordinació amb tercers.

I totes aquelles funcions inherents al lloc de treball i


categoria professional que se li encomanen..

de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función


ANUNCIO Pública Valenciana, en el ámbito de la Diputación.
CONVOCATORIA NÚM. 5/18.-BASES DEL CONCURSO DE c) Pertenecer a las escalas, subescalas, clase o categoría de los exi-
MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO gidos para cada uno de los puestos de trabajo, de acuerdo con la
Nº RPT 22082 CAPATAZ DE DEMARCACIÓN INCARDINADO vigente Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación de Valencia,
EN EL CENTRO CARRETERAS Y VIAS DE LA DIPUTACIÓN sector no sanitario.
DE VALENCIA (SECTOR NO SANITARIO) Para el personal en situación de excedencia, reunir los requisitos
Por Decreto núm. 3845 de fecha 2 de mayo del 2018, la Presidencia legales y reglamentarios para incorporarse al servicio activo, el úl-
de esta Corporación ha dispuesto convocar concurso de méritos para timo día del plazo establecido para la presentación de solicitudes,
la provisión del puesto de trabajo descrito en el anexo adjunto, de siempre que no se encuentre en el plazo legal obligatorio de perma-
conformidad con las siguientes, nencia en dicha situación.
BASES Base segunda. Puestos de trabajo
Base primera. Requisitos y condiciones de participación Los puestos de trabajo a proveer mediante el presente concurso son
Podrán participar en la convocatoria el personal funcionario de ca- los que se relacionan en anexo.
rrera de la Diputación de Valencia (sector no sanitario), o de otras En el citado anexo se hacen constar los datos referentes a cada pues-
administraciones públicas, cuando así se especifique en el anexo, que to de trabajo, tales como:
reúnan los siguientes requisitos en la fecha que termine el plazo de a)  número, denominación, retribuciones complementarias vinculadas
presentación de las solicitudes de participación: al puesto de trabajo, así como su adscripción orgánica y localidad.
a) Estar en situación de servicio activo. b)  Cuerpo, agrupación profesional funcionarial o escala, grupo y
b) El personal funcionario que hubiera obtenido un puesto por con- plaza de pertenencia, así como, en su caso, el resto de requisitos
curso no podrá participar en un nuevo concurso hasta que haya exigidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo.
transcurrido un año desde la toma de posesión en aquel, excepto en c)  Funciones adscritas al puesto.
los supuestos previstos en el artículo 101.3 de la Ley 10/2010, de 9 Base tercera. Solicitudes y documentación.
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  13
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

Los aspirantes que deseen tomar parte en el presente proceso selec- ción de defectos y presentación de reclamaciones, en los términos
tivo deberán presentar su solicitud de participación electrónica a del artículo 68 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo
través de la Carpeta del Empleado utilizando para ello el modelo del Común de las Administraciones Públicas.
apartado Mis Solicitudes en la dirección https://carpetaempleado. Si en el plazo de diez días se formulan reclamaciones, serán resuel-
dival.es, adjuntando a la misma la memoria prevista en el apartado tas en el mismo acto administrativo que apruebe la lista definitiva
D) del baremo. que será hecha pública, así mismo, en la forma indicada.
Para acreditar los méritos que se desee hacer valer en el presente Contra la Resolución de aprobación de la lista definitiva, los intere-
proceso, en su solicitud electrónica los interesados darán su confor- sados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en los
midad para que el Servicio de Personal adjunte de oficio el informe términos de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
sobre la documentación contenida en su expediente personal relativa so Administrativa, previo, en su caso, el recurso potestativo de re-
a los apartados del baremo referidos a titulación académica, cursos posición previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015 de 1 de octu-
formación y perfeccionamiento, conocimiento del Valenciano y de bre.
idiomas comunitarios. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de
El personal aspirante con carácter previo a la presentación de la oficio o a petición del interesado.
solicitud deberá comprobar en el apartado Información Laboral de Base cuarta. Comisión de Valoración
la Carpeta Personal la documentación obrante en su expediente
personal. Calificará los méritos de los concursantes una Comisión de Valora-
ción compuesta por:
En el supuesto de que no figuren en la Carpeta Personal actividades
formativas organizadas por la Diputación, se presentará declaración Presidente: El jefe de Servicio de Personal de la Diputación, o per-
responsable concretando dichas acciones formativas para su valora- sona en quien delegue de entre los funcionarios de carrera del servi-
ción. cio de personal y cuyo subgrupo de clasificación sea A1.
Asimismo, se podrá adjuntar a la solicitud, mediante su digitalización, Vocales:
cualquier otro documento en los siguientes formatos: copia legal Ocho personas funcionarias de carrera de la Diputación o, en su caso,
realizada en soporte papel de documentos emitidos por medios elec- de otras administraciones públicas, con una clasificación profesional
trónicos y firmados electrónicamente o copia de documentos emitidos igual o superior a la requerida para los puestos de trabajo convocados
en soporte papel y que se deberán justificar de conformidad con lo debiendo tener, al menos la mitad más una, una titulación correspon-
dispuesto en la base octava de la convocatoria. diente a la misma área de conocimientos de los puestos convoca-
Las personas interesadas que no tengan acceso a la Carpeta Personal dos.
presentarán sus solicitudes de participación en el Registro General La composición concreta de la comisión de valoración, con la co-
(Palacio de la Batlía, calle Serranos, núm. 2, Valencia), o en los lu- rrespondiente designación de cada uno de sus miembros, se llevará
gares que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015 del Procedi- a efecto mediante resolución, oída la representación sindical y se
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en los tablones
debiendo utilizar el modelo original que se encuentra en la página de anuncios de la Diputación.
web, www.dival.es/personal o en el Registro General de la Diputación Actuará como secretario/a el de la Diputación o personal funcionario
y en el Punto de Atención e Información del Departamento de Per- que se designe a tal efecto, con voz y sin voto.
sonal (calle Hugo de Moncada, 9, Valencia). La solicitud deberá ir Cada propuesta o nombramiento de vocal implicará también la de-
acompañada de la documentación acreditativa de los méritos que se signación de un suplente con los mismos requisitos y condiciones y
desee hacer valer de acuerdo con el baremo de aplicación y la me- atendiendo en la medida de lo posible a criterios de paridad.
moria. Los requisitos y méritos valorables podrán acreditarse me- Cuando se trate de convocatoria de puestos laborales, los miembros
diante la documentación original o fotocopia debidamente compul- de dicha comisión podrán ser asimismo personal laboral fijo, siempre
sada o bien adjuntando el informe de titulaciones y cursos emitido y cuando cumplan los requisitos previstos en este apartado.
por el Servicio de Personal. No serán tenidos en cuenta aquellos
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la
méritos no justificados ni presentados correctamente dentro del
mayoría de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente. Las
plazo de presentación de instancias.
decisiones se adoptarán por mayoría de votos, y se podrá disponer
La Diputación, mediante el servicio de Gestión de Personal, aporta- la incorporación a sus trabajos de personal asesor especialista, para
rá el informe de servicios prestados para la valoración de la antigüe- aquellas pruebas que lo requieran, quien se limitará al ejercicio de
dad y grado, así como la experiencia profesional. sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
En las solicitudes de participación los aspirantes manifestarán que colaborarán con la Comisión, con voz pero sin voto.
reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en Las Comisiones propondrán al candidato o candidatos que hayan
la Base Primera, referidas a la fecha de terminación del plazo de obtenido mayor puntuación.
presentación de solicitudes y serán dirigidas al Presidente de la Di-
putación, dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir Corresponde a la Comisión de Valoración el desarrollo y calificación
del siguiente a la publicación de las vacantes y extracto de la con- del concurso y estará vinculada en su actuación a las presentes bases,
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado. así como la resolución de las dudas que pudieran surgir en aplicación
de éstas normas. El procedimiento de actuación de la Comisión se
La convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de
Oficial de la Provincia de Valencia y podrá consultarse en la página octubre.
web anteriormente citada.
Base quinta. Baremo de méritos
Al objeto de facilitar que la comisión de valoración pueda discernir
entre formación genérica y formación específica, cuando los cursos Solamente procederá la valoración de los méritos alegados por los
estén realizados en planes de formación diferentes a los de la Dipu- participantes cuando éstos reúnan los requisitos exigidos para el
tación de Valencia, los aspirantes podrán adjuntar documento oficial, desempeño del puesto según conste en la convocatoria.
digitalizado, en su caso, en el que conste el contenido o programa Se valorarán los méritos obtenidos o en condiciones de obtenerse en
del mismo en el caso de no figurar en el propio diploma o certifica- la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para
do. participar en el correspondiente concurso.
El personal participante que solicite varios puestos de trabajo inclui- La convocatoria para la realización de la entrevista prevista en la
dos en la misma convocatoria, tendrán que presentar una única so- Base 5 D, se efectuará a través del tablón de anuncios del Servicio
licitud, indicando en la misma el orden de preferencia. de Personal (Calle Hugo de Moncada, 9 46009) y en la página web
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia de del Servicio www.dival.es/personal.
la Diputación, aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos Para fijar el orden de preferencia en la adjudicación de vacantes en
y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, los concursos para la provisión de los puestos de trabajo convocados,
en la página web y en los tablones de anuncios de la Diputación, con se valorarán los méritos siguientes:
indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de subsana- Fase Primera: Méritos Generales
14 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

A) Antigüedad y grado cursos completos superados, superiores al exigido, a razón de 0,30


1. Antigüedad: Se valorarán los años de servicio en activo prestados por nivel.
en las distintas administraciones públicas a 0,50 por año trabajado o 4. Idiomas comunitarios
fracción, computándose las fracciones proporcionalmente, hasta un Hasta un máximo de 1.00 punto de acuerdo con los siguientes nive-
máximo de 8 puntos. les:
A estos efectos también se computarán los servicios reconocidos que Certificado de Nivel Básico A2: 0.10 puntos.
se hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de la condición Certificado de Nivel Intermedio B1: 0.25 puntos.
de funcionario de carrera. Certificado de Nivel Avanzado B2: 0.50 puntos.
2.- El grado personal de los aspirantes se valorará en la forma si- Certificado de Nivel Dominio Operativo C1: 0.75 puntos.
guiente: Certificado de Nivel Maestría C2: 1.00 punto.
a) Grado personal igual o superior al del puesto solicitado: 2 pun- A estos efectos, solo se tendrán en cuenta los títulos, diplomas y
tos. certificados expedidos por las escuelas oficiales de idiomas, o sus
b) Grado personal inferior al del puesto solicitado: 1,75 puntos. equivalentes, así como los títulos, diplomas y certificaciones expe-
La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado A didos por universidades y otras instituciones españolas y extranjeras,
será, en consecuencia, de 10 puntos. de conformidad con el sistema de reconocimiento de competencias
B) Formación en leguas extranjeras que establezca la autoridad educativa corres-
1. Titulación académica. La puntuación máxima será de 1 punto, pondiente.
distribuido de la forma siguiente: La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado B
Por cada titulación de igual nivel académico a la exigida para perte- será, en consecuencia de 5 puntos.
necer al subgrupo: 0,25 puntos. Fase Segunda: Méritos Específicos
Por cada titulación superior en un nivel académico a la exigida para C) Méritos específicos
pertenecer al subgrupo: 0,50 puntos. 1.- Titulación académica específica y cursos de formación específi-
Por cada titulación superior en dos niveles académicos a la exigida cos
para pertenecer al subgrupo: 0,75 puntos. Solamente se tendrán en cuenta las titulaciones académicas directa-
Por cada titulación superior en tres niveles académicos a la exigida mente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo y que
para pertenecer al subgrupo: 1 punto. sean distintas de las que pudiera tener el puesto de trabajo como
requisito, y de igual o superior nivel al de las exigidas para pertene-
A estos efectos, no se valorarán aquellas titulaciones que sirvieron
cer al grupo de titulación respectivo.
para acceder a dicho cuerpo o escala.
Se valorarán con arreglo a la siguiente escala:
2. Cursos de Formación. Se valorarán los cursos de formación y
perfeccionamiento que hayan sido cursados o impartidos por la Por cada titulación igual a la exigida para pertenecer al subgrupo:
persona interesada hasta la fecha en que termine el plazo de presen- 0.25 puntos.
tación de solicitudes de participación, y hasta un máximo de 2 Por cada titulación superior en un nivel académico a la exigida para
puntos, a razón de 0,025 puntos por hora impartida y con arreglo a pertenecer al subgrupo: 0,50 puntos.
la siguiente escala para los cursados: Por cada titulación superior en dos niveles académicos a la exigida
De 100 o más horas: 1,00 punto. para pertenecer al subgrupo: 1 puntos.
De 75 o más horas: 0,75 puntos. Por cada titulación superior en tres niveles académicos a la exigida
para pertenecer al subgrupo: 1,50 puntos.
De 50 o más horas: 0,50 puntos.
Se valorarán los cursos de formación cuyo contenido este relaciona-
De 25 o más horas: 0,25 puntos. do con las funciones del puesto de trabajo y sólo se tendrán en
De 15 o más horas: 0,10 puntos. cuenta para su baremación los cursos de formación y perfecciona-
Los cursos de duración inferior a 15 horas no se valorarán. miento que hayan sido cursados o impartidos por la persona intere-
Sólo se valorarán los cursos que estén convocados, gestionados u sada, hasta la fecha en que termine el plazo de presentación de soli-
homologados por el Instituto Valenciano de Administración Pública citudes de participación, a 0.05 puntos por hora impartida y con
o por las universidades o por centros de formación del personal arreglo a la siguiente escala para los cursados:
empleado público o por las organizaciones sindicales u otros promo- De 100 o más horas: 2.00 puntos.
tores dentro del marco de los acuerdos de formación para el empleo De 75 o más horas: 1.50 puntos.
de las administraciones públicas, vigentes en el momento de su De 50 o más horas: 1 punto.
realización. De 25 o más horas: 0,50 puntos.
En ningún caso se puntuarán en el presente subapartado ni en el De 15 o más horas: 0,20 puntos.
anterior los cursos de valenciano y de idiomas ni los cursos pertene-
Los cursos de duración inferior a 15 horas no se valorarán.
cientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado y los de los
diferentes institutos de las universidades cuando formen parte del Sólo se valorarán los cursos que estén convocados, gestionados u
plan de estudios del centro, ni los cursos derivados de procesos se- homologados por el Instituto Valenciano de Administración Pública
lectivos, promoción interna, planes de empleo y adaptación del ré- o por las universidades o por centros de formación del personal
gimen jurídico a la naturaleza de los puestos que se ocupan. empleado público o por las organizaciones sindicales u otros promo-
tores dentro del marco de los acuerdos de formación para el empleo
3. Valenciano: el conocimiento del valenciano se valorará hasta un de las administraciones públicas, vigentes en el momento de su
máximo de 1 punto, de acuerdo con la posesión del correspondiente realización.
certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de
La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado de
Coneixements del Valencià o su equivalente dentro del marco Euro-
titulaciones académicas y cursos de formación será de 5 puntos.
peo común de referencia para las lenguas:
2.- Experiencia profesional.
Certificado de coneixements orals o A2: 0,10 puntos.
La experiencia en el desempeño de puestos con las funciones iguales
Certificado de grau elemental o B1: 0,40 puntos. o similares a las asignadas a los puestos de trabajo que se relacionan
Certificado de grau mitjà o C1: 0,70 puntos. en el Anexo, se valorarán hasta un máximo de 2 puntos a razón de
Certificado de grau superior o C2: 1 punto. 0,50 puntos por año de servicio, y se computarán las fracciones
La valoración del conocimiento del valenciano a través de certifica- proporcionalmente.
dos se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obteni- A estos efectos no se computarán los servicios prestados mediante
do, y siempre y cuando no constituya un requisito del puesto debi- adscripción provisional, comisión de servicios o nombramiento
damente establecido en la convocatoria, valorándose exclusivamen- provisional por mejora de empleo, a los puestos de trabajo objeto de
te en este último caso la disposición de niveles, entendidos como los mismos.
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  15
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

La puntuación máxima a obtener por este apartado C será, en con- Base novena. Resolución
secuencia de 7 puntos. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y resueltas, en
D) Entrevista. su caso, las reclamaciones formuladas, la comisión elevará una
Se valorará el resultado de una entrevista con un máximo de 5 pun- propuesta de adjudicación definitiva al Presidente de la Diputa-
tos, que tendrá como objetivo la exposición y defensa de una memo- ción.
ria previamente presentada, en la que el o la aspirante habrá expues- Si como consecuencia de la documentación y las alegaciones pre-
to un plan para desempeñar las funciones del puesto objeto de con- sentadas se hubieran visto modificadas las relaciones previstas en el
curso y sus posibles iniciativas al respecto, así como sobre cualquier apartado anterior, la comisión antes de elevar la propuesta, realizará
otro aspecto del puesto de trabajo que estime que deba ser tenido en a las nuevas personas adjudicatarias los requerimientos de subsana-
consideración. La extensión máxima de la memoria será de 15 fo- ción que procedan.
lios. En el plazo máximo de seis meses contados a partir del día siguien-
La entrevista consistirá básicamente, en una en una breve exposición te al de la publicación de la convocatoria se dictará resolución de la
de la memoria, realizada en un tiempo máximo fijado por la comisión presidencia, aprobando la relación definitiva de adjudicación de
de valoración, y en una serie de preguntas referidas a la memoria puestos y la publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, sirvien-
presentada y a las funciones del puesto de trabajo. La finalidad de la do dicha publicación de notificación a las personas interesadas.
misma será precisar los conocimientos expuestos en la memoria, Base décima. Desistimiento y renuncia
aclarar o ampliar conceptos y en general, contrastar la adecuación 1.- El personal que participe voluntariamente en un concurso de
del perfil profesional y aptitudes del concursante al puesto de traba- méritos podrá desistir de la totalidad de la solicitud de participación
jo al que se presenta. en el mismo, antes de que finalice el plazo de presentación de soli-
La relación de preguntas, que se elaborará de forma previa a la citudes, salvo que en la convocatoria se indique otra fecha poste-
realización de la entrevista, se incorporará al acta de la sesión así rior.
como los criterios técnicos tenidos en cuenta por parte de la comisión 2.- No surtirá efecto alguno la renuncia al puesto adjudicado por el
para otorgar las distintas valoraciones a los candidatos en este apar- concurso salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
tado. se obtenga otro puesto por resolución de una convocatoria concu-
Cuando las puntuaciones a la entrevista no se hayan obtenido por rrente, tanto de concurso como de libre designación. En este caso,
unanimidad de criterio, se hará constar en el acta las observaciones dentro de dicho plazo se deberá optar por uno de los puestos de
y las calificaciones de cada uno de los miembros de la comisión. En trabajo adjudicados, entendiéndose que renuncia al resto de puestos
este caso, las puntuaciones se obtendrán por la media aritmética adjudicados en las convocatorias concurrentes.
desestimándose la más alta y la más baja. A estos efectos, se entiende que dos convocatorias son concurrentes
Base sexta. Puntuación máxima. cuando en la fecha de finalización del plazo de presentación de so-
La puntuación máxima posible a obtener por todos los apartados, licitudes de participación de una de ellas, no se hubiera publicado la
será de 27 puntos. resolución de adjudicación de la otra.
En caso de empate, se adjudicará el puesto de trabajo al concursan- 3.- Asimismo, podrá desistirse de la participación en el concurso o
te que haya obtenido mayor puntuación en el apartado de «Méritos renunciarse al puesto adjudicado cuando transcurran más de nueve
específicos»; si persistiera el empate se considerará la puntuación meses entre la convocatoria y la resolución del concurso.
obtenida en el apartado de «Antigüedad y grado», y por último los Base undécima. Toma de posesión
apartados de «Entrevista» y de «Formación». En las resoluciones de adjudicación de los concursos se indicará la
Si el concursante aspirara a más de un puesto de trabajo y sus cali- fecha en que deberá efectuarse el cese en los puestos de trabajos que
ficaciones le permitieran acceder a varios de ellos, se le adjudicaría estuvieran desempeñando las personas adjudicatarias, así como la
aquel que figure en primer lugar de la solicitud. fecha de toma de posesión de los destinos adjudicados que será de
Base séptima. Puntuación mínima tres días hábiles contados a partir del día siguiente al cese.
Solo podrán acceder a la entrevista los concursantes que hayan ob- En los supuestos de nuevo ingreso, o de reingreso desde la situación
tenido en los anteriores apartados una puntuación mínima de 8 de excedencia voluntaria, o si comporta cambio de residencia, se
puntos. dispondrá de un mes de plazo para tomar posesión de su destino.
Base octava. Propuesta de adjudicación Base duodécima. Vinculación de las Bases
El resultado de la evaluación del baremo y la adjudicación provisio- Las presentes bases vinculan a la Administración, a la Comisión de
nal se expondrá al público en una lista que contendrá la totalidad del Valoración y a quienes participen en el concurso, y tanto la presente
personal concursante, ordenada de mayor a menor puntuación total, convocatoria como cuantos actos administrativos deriven de esta y
con indicación para cada uno de ellos de la puntuación obtenida en de las actuaciones de la Comisión de Valoración podrán ser impug-
los apartados del baremo, y con expresión del puesto adjudicado, en nados por los interesados en los casos, plazos y forma establecida
su caso, concediéndose un plazo de diez días hábiles para que for- en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
mulen las reclamaciones que estimen pertinentes en relación con la común de las Administraciones Públicas.
baremación. Estas bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas
En ese mismo plazo, el personal seleccionado que haya aportado se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
junto con su solicitud electrónica, copia de documentos emitidos de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, ante el
únicamente en soporte papel, se le informará a través de la Carpeta Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en los términos del artí-
de Personal de los méritos alegados y efectivamente baremados que culo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio y potestativamente recur-
deban acreditar, mediante la presentación de la documentación ori- so de reposición en el plazo de un mes ante el Presidente de la
ginal o fotocopia debidamente compulsada, en el Punto de Atención Corporación.
e Información del Departamento de Personal, en el Registro General Antes de la publicación de la lista provisional de admitidos, el pre-
o en los Registros Auxiliares de la Diputación de Valencia. sidente de la Diputación podrá modificar o dejar sin efecto las con-
Cuando el aspirante no aporte los documentos originales o fotocopias vocatorias mediante la adopción del Decreto motivado correspon-
debidamente compulsadas para acreditar los méritos alegados, se le diente, que será publicado en la forma prevista.
detraerá de la puntuación obtenida, la correspondiente a los docu- Valencia, 7 de mayo del 2018.—El diputado del Área de Adminis-
mentos no justificados. tración General y Transparencia, José Ruiz Cervera.
16 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

ANEXO

NÚM. DENOMINACIÓN PUESTO NÚMERO CENTRO GRUPO NIVEL C.E. PERTENENCIA FUNCIONES
P.T. DE TRABAJO DE RPT PLAZAS

1 Capataz de Demarcación 22082 CARRETERAS Y C1/C2 18 C4 C1 380 Asignadas en el Acuerdo de Pleno de 15 de Julio de 2014.
VIAS C2 572 En general, supervisar las funciones asignadas a la
Demarcación y en concreto: Organizar y coordinar al
personal adscrito a la demarcación, distribuyendo el
trabajo, los instrumentos y materiales necesarios para su
ejecución.
-Controlar los trabajos ejecutados por el contratista
adjudicatario de las obras de conservación, de otras obras
gestionadas por la demarcación y de obras ejecutadas por
terceros dentro de la demarcación incluidas dentro de
expedientes de autorización de obras, de acuerdo con las
instrucciones del técnico responsable de la demarcación.
-Comunicar al técnico responsable de la demarcación las
incidencias y deficiencias en el estado de la vía y de sus
elementos funcionales y dotacionales.
-Localizar y coordinar a los equipos para la atención de
emergencias en los estados declarados de emergencia y ante
otras incidencias que puedan ocasionarse en las carreteras.
-Tramitar la documentación referida a incidencias del
personal de la demarcación, del funcionamiento y
mantenimiento del cocherón y de relación y coordinación
con terceros.
Y todas aquellas funciones inherentes al puesto de trabajo
y categoría profesional que se le encomienden..

2018/7073
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  17
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

Excel·lentíssima Diputació Provincial de València la Carpeta Personal la documentació que es troba en el seu expedient
Gestió de Personal personal.
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de En el cas que no figuren en la Carpeta Personal activitats formatives
València sobre bases de convocatòria per a la provisión organitzades per la Diputació, es presentarà declaració responsable
de llocs de treball vacants o amb adscripció provisional, en la qual es concretaran les accions formatives esmentades per a la
convocatòria nº 4/18. seua valoració.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Així mateix, es podrà adjuntar a la sol·licitud, per mitjà de la seua
Valencia sobre bases de convocatoria para la provisión digitalització, qualsevol altre document en els formats següents:
de puestos de trabajo vacantes o con adscripción provi- còpia legal realitzada en suport paper de documents emesos per
sional, convocatoria nº 4/18. mitjans electrònics i firmats electrònicament, o còpia de documents
ANUNCI emesos en suport paper i que s’hauran de justificar, de conformitat
CONVOCATÒRIA Núm.4/18.-BASES DEL CONCURS DE amb el que disposa la base huitena de la convocatòria.
MÈRITS PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL VA- Les persones interessades que no tinguen accés a la Carpeta Personal
CANTS O AMB ADSCRIPCIÓ PROVISIONAL EN LA DIPUTA- presentaran les seues sol·licituds de participació en el Registre Ge-
CIÓ DE VALÈNCIA (SECTOR NO SANITARI) neral (Palau de la Batlia, carrer Serrans, núm. 2, València), o en els
Per Decret núm. 3860 de data 2 de maig del 2018, la Presidència llocs que determina l’article 16 de la Llei 39/2015 del Procediment
d’esta Corporació hi ha disposat convocar concurs de mèrits per a la Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i caldrà
provisió dels llocs de treball descrits en l’annex adjunt, de confor- utilitzar el model original que es troba en la pàgina web, www.dival.
mitat amb les següents es/personal, o en el Registre General de la Diputació i en el Punt
BASES d’Atenció i Informació del Departament de Personal (carrer Hug de
Montcada, 9, València). La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de
Base primera. Requisits i condicions de participació
la documentació acreditativa dels mèrits que es desitgen fer valdre
Podran participar en la convocatòria el personal funcionari de carre- d’acord amb el barem d’aplicació i la memòria. Els requisits i els
ra de la Diputació de València (sector no sanitari), o el d’altres ad- mèrits valorables podran acreditar-se per mitjà de la documentació
ministracions públiques, quan s’especifique d’aquesta manera en original o fotocòpia degudament compulsada, o bé adjuntant
l’annex, que reunisquen els requisits següents en la data que acabe l’informe de les titulacions i els cursos, emés pel Servei de Personal.
el termini de presentació de les sol·licituds de participació: No seran tinguts en compte aquells mèrits no justificats ni presentats
a) Estar en situació de servei actiu. correctament dins del termini de presentació d’instàncies.
b) El personal funcionari que haja obtingut un lloc per concurs no La Diputació, per mitjà del servei de Gestió de Personal, aportarà
podrà participar en un nou concurs fins que no haja transcorregut un l’informe de serveis prestats per a la valoració de l’antiguitat i el
any des de la presa de possessió en aquell, excepte en els supòsits grau, com també l’experiència professional.
previstos en l’article 101.3 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la En les sol·licituds de participació els aspirants manifestaran que
Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en
en l’àmbit de la Diputació. la base primera, referits a la data de terminació del termini de pre-
c) Pertànyer a les escales, subescales, classe o categoria de les exi- sentació de sol·licituds, i es dirigiran al president de la Diputació,
gides per a cada un dels llocs de treball, d’acord amb la vigent Re- dins del termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà
lació de Llocs de Treball de la Diputació de València, sector no sa- de la publicació de les vacants i l’extracte de la convocatòria en el
nitari. Butlletí Oficial de l’Estat.
Per al personal en situació d’excedència, reunir els requisits legals i La convocatòria i les seues bases es publicaran íntegrament en el
reglamentaris per a incorporar-se al servei actiu l’últim dia del ter- Butlletí Oficial de la Província de València, i podran consultar-se en
mini establit per a la presentació de sol·licituds, sempre que no es la pàgina web citada anteriorment.
trobe en el termini legal obligatori de permanència en aquesta situa- A fi de facilitar que la comissió de valoració puga discernir entre
ció. formació genèrica i formació específica, quan els cursos estiguen
Base segona. Llocs de treball realitzats en plans de formació diferents dels de la Diputació de
Els llocs de treball que s’han de proveir per mitjà del present concurs València, els aspirants podran adjuntar document oficial, digitalitzat,
són els que es relacionen en l’annex I. si és el cas, en el qual constarà el contingut o programa d’aquest, en
En l’annex esmentat es faran constar les dades referents a cada lloc el cas de no figurar en aquest diploma o certificat.
de treball, com ara: El personal participant que sol·licite diversos llocs de treball inclosos
a) Nombre, denominació i retribucions complementàries vinculades en la mateixa convocatòria haurà de presentar una única sol·licitud,
al lloc de treball, com també la seua adscripció orgànica i la locali- i en aquesta caldrà indicar l’ordre de preferència.
tat. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de
b) Cos, agrupació professional funcionarial o escala, grup i plaça de la Diputació aprovarà la llista provisional d’aspirants admesos i
pertinença, com també, si és el cas, la resta de requisits exigits per exclosos, que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en
al seu exercici en la relació de llocs de treball. la pàgina web i en els taulers d’anuncis de la Diputació, amb indi-
c) Funcions adscrites al lloc. cació de les causes d’exclusió, com també el termini d’esmena de
Base tercera. Sol·licituds i documentació defectes i presentació de reclamacions, en els termes de l’article 68
de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Ad-
Els aspirants que desitgen prendre part en el present procés selectiu
ministracions Públiques.
hauran de presentar la seua sol·licitud de participació electrònica a
través de la Carpeta de l’Empleat, i per a això s’utilitzarà el model Si en el termini de deu dies es formulen reclamacions, seran resoltes
de l’apartat Les meues sol·licituds, en l’adreça-e https://carpetaem- en el mateix acte administratiu que aprove la llista definitiva que serà
pleado.dival.es, adjuntant a aquesta la memòria prevista en l’apartat feta pública, així mateix, en la forma indicada.
D) del barem. Contra la resolució d’aprovació de la llista definitiva, els interessats
Per a acreditar els mèrits que es desitge fer valdre en el present podran interposar el recurs contenciós administratiu, en els termes
procés, en la sol·licitud electrònica els interessats donaran la seua de la vigent Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Adminis-
conformitat perquè el Servei de Personal adjunte d’ofici l’informe trativa, previ, si és el cas, el recurs potestatiu de reposició previst en
sobre la documentació continguda en el seu expedient personal, re- l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
lativa als apartats del barem referits a titulació acadèmica, cursos de Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d’ofici o
formació i perfeccionament, coneixement del valencià i d’idiomes a petició del particular.
comunitaris. Base quarta. Comissió de Valoració
El personal aspirant, amb caràcter previ a la presentació de la Els mèrits dels concursants els qualificarà una comissió de valoració
sol·licitud, haurà de comprovar en l’apartat Informació Laboral de composta per:
18 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

President: el cap del Servei de Personal de la Diputació, o la perso- Per cada titulació superior en un nivell acadèmic a l’exigit per a
na en qui delegue d’entre els funcionaris de carrera del Servei de pertànyer al subgrup: 0,50 punts.
Personal, el subgrup de classificació dels quals serà A1. Per cada titulació superior en dos nivells acadèmics als exigits per a
Vocals: Huit persones funcionàries de carrera de la Diputació o, si pertànyer al subgrup: 0,75 punts.
és el cas, d’altres administracions públiques, amb una classificació Per cada titulació superior en tres nivells acadèmics als exigits per
professional igual o superior a la requerida per als llocs de treball a pertànyer al subgrup: 1 punt.
convocats, les quals hauran de tindre, almenys la meitat més una, A aquests efectes, no es valoraran aquelles titulacions que van servir
una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements dels per a accedir a aquest cos o escala.
llocs convocats.
2. Cursos de formació. Es valoraran els cursos de formació i perfec-
La composició concreta de la comissió de valoració, amb la corres- cionament que hagen sigut cursats o impartits per la persona interes-
ponent designació de cada un dels seus membres, es portarà a efec- sada fins a la data en què acabe el termini de presentació de
te mitjançant una resolució, oïda la representació sindical, i es farà sol·licituds de participació, i fins a un màxim de 2 punts, a raó de
pública en el Butlletí Oficial de la Província i en els taulers d’anuncis 0,025 punts per hora impartida i d’acord amb l’escala següent per
de la Diputació. als cursats:
Actuarà com a secretari o secretària el/la de la Diputació o personal De 100 o més hores: 1,00 punt.
funcionari que es designe a aquest efecte, amb veu i sense vot. De 75 o més hores: 0,75 punts.
Cada proposta o nomenament de vocal implicarà també la designació De 50 o més hores: 0,50 punts.
d’un suplent amb els mateixos requisits i condicions, i en la mesura
que siga possible es tindran en compte els criteris de paritat. De 25 o més hores: 0,25 punts.
Quan es tracte de convocatòria de llocs laborals, els membres De 15 o més hores: 0,10 punts.
d’aquesta comissió podran ser també personal laboral fix, sempre Els cursos de duració inferior a 15 hores no es valoraran.
que complisquen els requisits previstos en aquest apartat. Només es valoraran els cursos que estiguen convocats, gestionats o
La comissió no podrà constituir-se ni actuar sense la presència de la homologats per l’Institut Valencià d’Administració Pública, o per les
majoria dels seus membres, titulars o suplents, indistintament. Les universitats o per centres de formació del personal empleat públic o
decisions s’adoptaran per majoria de vots, i es podrà disposar la per les organitzacions sindicals o altres promotors dins del marc dels
incorporació de personal assessor especialista als seus treballs, per acords de formació per a l’ocupació de les administracions públiques,
a aquelles proves que ho requerisquen, que es limitarà a l’exercici vigents en el moment de la seua realització.
de les seues especialitats tècniques, en base exclusivament a les quals En cap cas no es puntuaran en el present subapartat ni en l’anterior
col·laborarà amb la Comissió, amb veu però sense vot. els cursos de valencià i d’idiomes ni els cursos pertanyents a una
Les comissions proposaran el candidat o els candidats que hagen carrera universitària, cursos de doctorat i els dels diferents instituts
obtingut major puntuació. de les universitats, quan formen part del pla d’estudis del centre, ni
Correspon a la comissió de valoració el desenvolupament i la quali- els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans
ficació del concurs, i en la seua actuació estarà vinculada a les pre- d’ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que
sents bases, com també la resolució dels dubtes que pogueren sorgir s’ocupen.
en aplicació d’aquestes normes. El procediment d’actuació de la 3. Valencià: el coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim
Comissió s’ajustarà en tot moment al que disposa la Llei 39/2015, d’1 punt, d’acord amb la possessió del corresponent certificat expe-
d’1 d’octubre. dit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del
Base cinquena. Barem de mèrits Valencià, o el seu equivalent dins del marc europeu comú de referèn-
cia per a les llengües:
Només procedirà la valoració dels mèrits al·legats pels participants
quan aquests reunisquen els requisits exigits per a l’exercici del lloc, Certificat de coneixements orals o A2: 0,10 punts.
segons conste en la convocatòria. Certificat de grau elemental o B1: 0,40 punts.
Es valoraran els mèrits obtinguts o en condicions d’obtenir-los en la Certificat de grau mitjà o C1: 0,70 punts.
data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds per a Certificat de grau superior o C2: 1 punt.
participar en el concurs corresponent. La valoració del coneixement del valencià per mitjà de certificats
La convocatòria per a la realització de l’entrevista prevista en la base s’efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut, i
5 D, s’efectuarà a través del tauler d’anuncis del Servei de Personal sempre que no constituïsca un requisit del lloc degudament establit
(carrer Hug de Montcada, 9, 46009) i en la pàgina web del Servei en la convocatòria, i en aquest últim cas es valorarà exclusivament
www.dival.es/personal. la disposició de nivells, entesos com a cursos complets superats,
Per a fixar l’ordre de preferència en l’adjudicació de vacants en els superiors a l’exigit, a raó de 0,30 per nivell.
concursos per a la provisió dels llocs de treball convocats es valora- 4. Idiomes comunitaris.
ran els mèrits següents: Fins a un màxim d’1,00 punt, d’acord amb els nivells següents:
Fase primera: mèrits generals Certificat de Nivell Bàsic A2: 0,10 punts.
A) Antiguitat i grau Certificat de Nivell Intermedi B1: 0,25 punts.
1. Antiguitat: es valoraran els anys de servei en actiu prestats en les Certificat de Nivell Avançat B2: 0,50 punts.
distintes administracions públiques, a 0,50 per any treballat o fracció; Certificat de Nivell Domini Operatiu C1: 0,75 punts.
les fraccions es computaran proporcionalment, fins a un màxim de Certificat de Nivell Mestria C2: 1,00 punt.
8 punts.
A aquests efectes, només es tindran en compte els títols, els diplomes
A aquests efectes, també es computaran els serveis reconeguts que i els certificats expedits per les escoles oficials d’idiomes, o els seus
s’hagen prestat amb anterioritat a l’adquisició de la condició de equivalents, com també els títols, els diplomes i les certificacions
funcionari de carrera. expedits per universitats i altres institucions espanyoles i estrangeres,
2. El grau personal dels aspirants es valorarà en la forma següent: de conformitat amb el sistema de reconeixement de competències en
a) Grau personal igual o superior al del lloc sol·licitat: 2 punts. llengües estrangeres que establisca l’autoritat educativa correspo-
b) Grau personal inferior al del lloc sol·licitat: 1,75 punts. nent.
La puntuació màxima possible que s’ha d’obtindre en el present La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat B serà,
apartat A serà, en conseqüència, de 10 punts. en conseqüència, de 5 punts.
B) Formació Fase segona: mèrits específics
1. Titulació acadèmica. La puntuació màxima serà d’1 punt, que es C) Mèrits específics
distribuirà de la forma següent: 1. Titulació acadèmica específica i cursos de formació específics
Per cada titulació del mateix nivell acadèmic que l’exigit per a per- Només es tindran en compte les titulacions acadèmiques directament
tànyer al subgrup: 0,25 punts. relacionades amb les funcions del lloc de treball i que siguen diferents
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  19
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

de les que poguera tindre el lloc de treball com a requisit, i de nivell En cas d’empat, s’adjudicarà el lloc de treball al concursant que haja
igual o superior que les exigides per a pertànyer al grup de titulació obtingut major puntuació en l’apartat «Mèrits específics»; si persis-
respectiu. teix l’empat, es considerarà la puntuació obtinguda en l’apartat
Es valoraran d’acord amb l’escala següent: «Antiguitat i grau», i finalment els apartats «Entrevista» i «Forma-
Per cada titulació igual que l’exigida per a pertànyer al subgrup: 0,25 ció».
punts. Si el concursant aspirara a més d’un lloc de treball i les seues qua-
Per cada titulació superior en un nivell acadèmic a l’exigit per a lificacions li permeteren accedir a diversos llocs, se li adjudicaria
pertànyer al subgrup: 0,50 punts. aquell que figurara en el primer lloc de la sol·licitud.
Per cada titulació superior en dos nivells acadèmics als exigits per a Base setena. Puntuació mínima
pertànyer al subgrup: 1 punts. Només podran accedir a l’entrevista els concursants que hagen ob-
Per cada titulació superior en tres nivells acadèmics als exigits per tingut en els anteriors apartats una puntuació mínima de 8 punts.
a pertànyer al subgrup: 1,50 punts. Base huitena. Proposta d’adjudicació
Es valoraran els cursos de formació el contingut dels quals estiga El resultat de l’avaluació del barem i l’adjudicació provisional
relacionat amb les funcions del lloc de treball, i només es tindran en s’exposarà al públic en una llista que contindrà la totalitat del per-
compte per a baremar-los els cursos de formació i perfeccionament sonal concursant, ordenada de major a menor puntuació total, amb
que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, fins a indicació per a cada un d’ells de la puntuació obtinguda en els apar-
la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds de tats del barem, i amb expressió del lloc adjudicat, si és el cas, i es
participació, a 0,05 punts per hora impartida, d’acord amb la següent concedirà un termini de deu dies hàbils perquè formulen les recla-
escala per als cursats: macions que estimen pertinents en relació amb la baremació.
De 100 o més hores: 2,00 punts. En aquest mateix termini, al personal seleccionat que haja aportat,
De 75 o més hores: 1,50 punts. juntament amb la seua sol·licitud electrònica, còpia de documents
De 50 o més hores: 1 punt. emesos únicament en suport paper, se l’informarà través de la Car-
De 25 o més hores: 0,50 punts. peta de Personal dels mèrits al·legats i efectivament baremats que
De 15 o més hores: 0,20 punts. hagen d’acreditar, per mitjà de la presentació de la documentació
original o fotocòpia degudament compulsada, en el Punt d’Atenció
Els cursos de duració inferior a 15 hores no es valoraran.
i Informació del Departament de Personal, en el Registre General o
Només es valoraran els cursos que estiguen convocats, gestionats o en els Registres Auxiliars de la Diputació de València.
homologats per l’Institut Valencià d’Administració Pública o per les
Quan l’aspirant no aporte els documents originals o fotocòpies de-
universitats o per centres de formació del personal empleat públic o
gudament compulsades per a acreditar els mèrits al·legats, se li de-
per les organitzacions sindicals o altres promotors dins del marc dels
traurà de la puntuació obtinguda la corresponent als documents no
acords de formació per a l’ocupació de les administracions públiques,
vigents en el moment de la seua realització. justificats.
La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat de Base novena. Resolució
titulacions acadèmiques i cursos de formació serà de 5 punts. Transcorregut el termini previst en l’apartat anterior i resoltes, si és
2. Experiència professional el cas, les reclamacions formulades, la comissió elevarà una propos-
ta d’adjudicació definitiva al president de la Diputació.
L’experiència en l’exercici de llocs amb les funcions iguals o sem-
blants a les assignades als llocs de treball que es detallen en l’annex, Si com a conseqüència de la documentació i les al·legacions presen-
es valoraran fins a un màxim de 2 punts a raó de 0,50 punts per any tades s’hagueren vist modificades les relacions previstes en l’apartat
de servei, i les fraccions es computaran proporcionalment. anterior, la comissió, abans d’elevar la proposta, farà els requeriments
d’esmena que procedisquen a les noves persones adjudicatàries.
A aquests efectes no es computaran els serveis prestats per mitjà
d’adscripció provisional, comissió de serveis o nomenament provi- En el termini màxim de sis mesos, comptats a partir de l’endemà de
sional per millora d’ocupació, als llocs de treball objecte d’aquests. la publicació de la convocatòria, es dictarà una resolució de la Pre-
La puntuació màxima a obtindre per aquest apartat C serà, en con- sidència, per la qual s’aprovarà la relació definitiva d’adjudicació de
seqüència, de 7 punts. llocs i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, i aquesta
publicació servirà de notificació a les persones interessades.
D) Entrevista
Base desena. Desistiment i renúncia
Es valorarà el resultat d’una entrevista amb un màxim de 5 punts,
que tindrà com a objectiu l’exposició i la defensa d’una memòria 1. El personal que participe voluntàriament en un concurs de mèrits
prèviament presentada, en la qual el o la aspirant haurà exposat un podrà desistir de la totalitat de la sol·licitud de participació en aquest,
pla per a exercir les funcions del lloc objecte de concurs i les seues abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds, llevat
possibles iniciatives respecte d’això, com també sobre qualsevol que la convocatòria indique una altra data posterior.
altre aspecte del lloc de treball que estime que haja de ser tingut en 2. No produirà cap efecte la renúncia al lloc adjudicat pel concurs,
consideració. L’extensió màxima de la memòria serà de 15 folis. llevat que, abans de finalitzar el termini de presa de possessió,
L’entrevista consistirà bàsicament en una exposició breu de la me- s’obtinga un altre lloc per resolució d’una convocatòria concurrent,
mòria, realitzada en un temps màxim fixat per la comissió de valo- tant de concurs com de lliure designació. En aquest cas, dins del
ració, i en una sèrie de preguntes referides a la memòria presentada termini esmentat s’haurà d’optar per un dels llocs de treball adjudi-
i a les funcions del lloc de treball. La finalitat d’aquesta serà precisar cats, i s’entendrà que renúncia a la resta de llocs adjudicats en les
els coneixements exposats en la memòria, aclarir o ampliar concep- convocatòries concurrents.
tes i, en general, contrastar l’adequació del perfil professional i les A aquests efectes, s’entén que dues convocatòries són concurrents
aptituds del concursant al lloc de treball al qual es presenta. quan en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds
La relació de preguntes, que s’elaborarà de forma prèvia a la realit- de participació d’una d’elles no s’haguera publicat la resolució
zació de l’entrevista, s’incorporarà a l’acta de la sessió, com també d’adjudicació de l’altra.
els criteris tècnics tinguts en compte per part de la comissió per a 3. Així mateix, es podrà desistir de la participació en el concurs o
atorgar les distintes valoracions als candidats en aquest apartat. renunciar al lloc adjudicat quan transcórreguen més de nou mesos
Quan les puntuacions a l’entrevista no s’hagen obtingut per unani- entre la convocatòria i la resolució del concurs.
mitat de criteri, es faran constar en l’acta les observacions i les Base onzena. Presa de possessió
qualificacions de cada un dels membres de la comissió. En aquest En les resolucions d’adjudicació dels concursos s’indicarà la data en
cas, les puntuacions s’obtindran per la mitjana aritmètica i es deses- què haurà d’efectuar-se el cessament en els llocs de treballs que
timarà la més alta i la més baixa. estigueren exercint les persones adjudicatàries, com també la data
Base sisena. Puntuació màxima de presa de possessió de les destinacions adjudicades, que serà de
La puntuació màxima possible a obtindre per tots els apartats serà tres dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del dia del cessa-
de 27 punts. ment.
20 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

En els supòsits de nou ingrés, o de reingrés des de la situació Aquests bases són definitives en via administrativa i contra elles es
d’excedència voluntària, o si comporta canvi de residència, es dis- podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos
posarà d’un mes de termini per a prendre possessió de la seua des- mesos des de l’endemà de la seua publicació, davant del Jutjat Con-
tinació. tenciós Administratiu, en els termes de l’article 14 de la Llei 29/1998,
Base dotzena. Vinculació de les bases de 13 de juliol, i, potestativament, recurs de reposició en el termini
Les presents bases vinculen l’Administració, la Comissió de Valo- d’un mes davant del president de la corporació.
ració i els qui participen en el concurs, i tant la present convocatòria Abans de la publicació de la llista provisional d’admesos, el president
com tots els actes administratius que es deriven d’aquesta i de les de la Diputació podrà modificar o deixar sense efecte les convoca-
actuacions de la Comissió de Valoració podran ser impugnats pels tòries per mitjà de l’adopció del Decret motivat corresponent, que
interessats en els casos, els terminis i la forma establits en la Llei serà publicat en la forma prevista.
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les València, 7 de maig del 2018.—El diputat de l’Àrea Administració,
Administracions Públiques. General i Transparència, José Ruiz Cervera.

ANNEX
NÚM. DENOMINACIÓ LLOC DE NÚMERO CENTRE GRUP NIVELL C.E. PERTINENÇA A FUNCIONS
L.T. TREBALL DE RLT PLACES

1 Cap d'Unitat Fiscalització 19194 INTERVENCIÓ A1 22 C3 Funcionari de Assignades en l'Acord de Ple de 16 de Febrer de 2016.
d'Ingressos carrera de
l’Administració En general, és el responsable dels treballs encomanats a la
Local, Autonòmica Unitat, així com de la gestió i organització de les funcions
o Estatal, subgrup assignades, i en concret:
de classificació A1
-Informar dels actes de reconeixement i liquidació de drets,
una vegada examinada la documentació remesa pels
Centres Gestors.
-Informar i proposar les anul·lacions o modificacions de
drets contrets.
-Seguiment dels drets reconeguts pendents de cobrament
d'altres Administracions Públiques (Generalitat, Estat i
Comunitat Europea).
-Fiscalització dels expedients per subvencions rebudes.
-Expedició de certificats sobre la situació deutora de
Diputació amb tercers, així com la Declaració Responsable.
-Estudi de les propostes sol·licitades per ajornament i
fraccionament de deutes i tramitació dels seus expedients
que inclouen el càlcul dels interessos corresponents.
-Registre de les transferències no finalistes de l'Estat.

I totes aquelles funcions inherents al lloc de treball i


categoria professional que se li encomanen.
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  21
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

NÚM. DENOMINACIÓ LLOC DE NÚMERO CENTRE GRUP NIVELL C.E. PERTINENÇA A FUNCIONS
L.T. TREBALL DE RLT PLACES

1 Cap d'Unitat Fiscalització de 41266 INTERVENCIÓ A1 22 C3 A1 148 41266Asignadas en l'Acord de Ple de 16 de Febrer de 2016.
Gastos A1 95
En general, és el responsable dels treballs encomanats
a la Unitat, així com de la gestió i organització de les
funcions assignades, i en concret:

-Revisió i comprovació inicial prèvia a la supervisió


definitiva dels expedients derivats de l'execució de
gastos d'inversió en béns que incrementen el
patrimoni de la Corporació, i aquelles inversions
realitzades per a entregar a altres ens.
-Revisió i comprovació inicial prèvia a la supervisió
definitiva dels expedients de subvencions concedides
per la Diputació amb càrrec al capítol VII del
Pressupost de Gastos (dineràries i en espècie).
-Obertura, manteniment i seguiment inicial previ a la
supervisió definitiva dels oportuns projectes de gasto
en els casos que procedisca, amb i sense finançament
afectat, incloent-hi el seu traspàs, tancament i
activació de la inversió (enllaç amb l'aplicació de
Gestió Patrimonial).

I totes aquelles inherents al lloc de treball i categoria


professional que se li encomanen..

NÚM. DENOMINACIÓ LLOC DE NÚMERO CENTRE GRUP NIVELL C.E. PERTINENÇA A FUNCIONS
L.T. TREBALL DE RLT PLACES

1 Cap de Negociat de 40475 INTERVENCIÓ C1 20 B1 C1 97 Asignadas en l'Acord de Ple de 21 de novembre del


Coordinació 2017

És el responsable de l'execució, instrucció i


coordinació dels diferents treballs de la unitat
administrativa, entre ells:

-Gestionar el registre comptable de Factures


telemàtiques: Requeriments als centres gestors,
anul·lacions, incidències en FACE, control de temps.
-Determinar el Període mitjà de pagament de l'entitat
propietària i organisme autònom. Calcular el PMP del
grup. Informar del mateix al Ministeri. Preparar la
documentació per a la seua inclusió en la Memòria
del Compte general.
-Tramitar els endossos de factures i certificacions,
anotar en el llibre d'endossos i arxivar la
documentació.
-Gestionar les activacions d'obra en curs proposades
des de fiscalització, una vegada validades per la
secció d'Inventari de Patrimoni.

I totes aquelles tasques inherents al lloc de treball i la


categoria professional que se li encomanen.
22 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

NÚM. DENOMINACIÓ LLOC DE NÚMERO CENTRE GRUP NIVELL C.E. PERTINENÇA A FUNCIONS
L.T. TREBALL DE RLT PLACES

1 Cap de Negociat d'Ingressos 37383 INTERVENCIÓ C1 20 B1 C1 97 Asignadas per Decret 4102 de 14 de Juny de 2012

És el responsable de l'execució, instrucció i coordinació


dels diferents treballs de la unitat administrativa, entre ells:

-Revisar els documents comptables de liquidació de drets i


de la seua justificació documental remesos pels distints
centres i servicis gestors.
-Efectuar l'aplicació comptable dels imports ingressats en la
Tresoreria Provincial registrant-se les operacions d'ingrés
corresponents.
-Realitzar el seguiment trimestral de les conciliacions
bancàries, pel que fa als imports de cobraments, perquè
estos siguen
conciliats.
-Fiscalitzar les devolucions d'ingrés que tramita el Servici
de Recaptació derivats de la gestió tributària prestada als
ajuntaments i altres ens públics.
-Revisar els informes mensuals corresponents a la gestió
recaptatòria d'ingressos provincials, recàrrec provincial i
altres, realitzada pel Servici de Recaptació; així com el
registre comptable de les operacions comptables que
corresponguen.
-Organitzar i controlar l'arxiu d'ingressos.

I totes aquelles funcions inherents al lloc de treball i


categoria professional que se li encomanen.

NÚM. DENOMINACIÓ LLOC DE NÚMERO CENTRE GRUP NIVELL C.E. PERTINENÇA A FUNCIONS
L.T. TREBALL DE RLT PLACES

1 Cap d'unitat de control de 12112 INTERVENCIÓ A2 22 C3 A2 96 En general, és el responsable de l'execució, instrucció i


gastos corrents coordinació dels diferents treballs de la unitat, en concret:

-Fiscalitzar el gasto corrent d'acord amb el marc


administratiu, jurídic i tècnic aplicable davall les ordes dels
tècnics de la secció.

-Realitzar el control i seguiment de l'execució del gasto de


personal.

-Realitzar el control de les dietes, gastos de locomoció i


cursos.

-Preparar els decrets de constitució, ampliació, reposició i


tancament dels ACF, i verificar que els gastos satisfets
complixen la normativa.

-Col·laboració amb el superior jeràrquic en la fiscalització


prèvia del gasto amb l'elaboració dels informes de
propostes de decret, per a si és procedent, la seua posterior
inclusió en nòmina.

-Elaboració d'informes dels actes derivats de la


fiscalització del gasto de personal.

I totes aquelles funcions inherents al lloc de treball i


categoria professional que se li encomanen.
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  23
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

en soporte papel y que se deberán justificar de conformidad con lo


ANUNCIO dispuesto en la base octava de la convocatoria.
CONVOCATORIA Nº 4/18.-BASES DEL CONCURSO DE MÉRI- Las personas interesadas que no tengan acceso a la Carpeta Personal
TOS PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO VA- presentarán sus solicitudes de participación en el Registro General
CANTES O CON ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL EN LA DIPU- (Palacio de la Batlía, calle Serranos, núm. 2, Valencia), o en los lu-
TACIÓN DE VALENCIA (SECTOR NO SANITARIO) gares que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015 del Procedi-
Por Decreto núm. 3860 de fecha 2 de mayo del 2018, la Presidencia miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
de esta Corporación ha dispuesto convocar concurso de méritos para debiendo utilizar el modelo original que se encuentra en la página
la provisión de los puestos de trabajo descrito en el anexo adjunto, web, www.dival.es/personal o en el Registro General de la Diputación
de conformidad con las siguientes, y en el Punto de Atención e Información del Departamento de Per-
sonal (calle Hugo de Moncada, 9, Valencia). La solicitud deberá ir
BASES
acompañada de la documentación acreditativa de los méritos que se
Base primera. Requisitos y condiciones de participación desee hacer valer de acuerdo con el baremo de aplicación y la me-
Podrán participar en la convocatoria el personal funcionario de ca- moria. Los requisitos y méritos valorables podrán acreditarse me-
rrera de la Diputación de Valencia (sector no sanitario), o de otras diante la documentación original o fotocopia debidamente compul-
administraciones públicas, cuando así se especifique en el anexo, que sada o bien adjuntando el informe de titulaciones y cursos emitido
reúnan los siguientes requisitos en la fecha que termine el plazo de por el Servicio de Personal. No serán tenidos en cuenta aquellos
presentación de las solicitudes de participación: méritos no justificados ni presentados correctamente dentro del
a) Estar en situación de servicio activo. plazo de presentación de instancias.
b) El personal funcionario que hubiera obtenido un puesto por con- La Diputación, mediante el servicio de Gestión de Personal, aporta-
curso no podrá participar en un nuevo concurso hasta que haya rá el informe de servicios prestados para la valoración de la antigüe-
transcurrido un año desde la toma de posesión en aquel, excepto en dad y grado, así como la experiencia profesional.
los supuestos previstos en el artículo 101.3 de la Ley 10/2010, de 9 En las solicitudes de participación los aspirantes manifestarán que
de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en
Pública Valenciana, en el ámbito de la Diputación. la Base Primera, referidas a la fecha de terminación del plazo de
c) Pertenecer a las escalas, subescalas, clase o categoría de los exi- presentación de solicitudes y serán dirigidas al Presidente de la Di-
gidos para cada uno de los puestos de trabajo, de acuerdo con la putación, dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir
vigente Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación de Valencia, del siguiente a la publicación de las vacantes y extracto de la con-
sector no sanitario. vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Para el personal en situación de excedencia, reunir los requisitos La convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín
legales y reglamentarios para incorporarse al servicio activo, el úl- Oficial de la Provincia de Valencia y podrá consultarse en la página
timo día del plazo establecido para la presentación de solicitudes, web anteriormente citada.
siempre que no se encuentre en el plazo legal obligatorio de perma- Al objeto de facilitar que la comisión de valoración pueda discernir
nencia en dicha situación. entre formación genérica y formación específica, cuando los cursos
Base segunda. Puestos de trabajo estén realizados en planes de formación diferentes a los de la Dipu-
Los puestos de trabajo a proveer mediante el presente concurso son tación de Valencia, los aspirantes podrán adjuntar documento oficial,
los que se relacionan en anexo I. digitalizado, en su caso, en el que conste el contenido o programa
En el citado anexo se hacen constar los datos referentes a cada pues- del mismo en el caso de no figurar en el propio diploma o certifica-
to de trabajo, tales como: do.
a)  número, denominación, retribuciones complementarias vinculadas El personal participante que solicite varios puestos de trabajo inclui-
al puesto de trabajo, así como su adscripción orgánica y localidad. dos en la misma convocatoria, tendrán que presentar una única so-
b)  Cuerpo, agrupación profesional funcionarial o escala, grupo y licitud, indicando en la misma el orden de preferencia.
plaza de pertenencia, así como, en su caso, el resto de requisitos Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia de
exigidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo. la Diputación, aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos
c)  Funciones adscritas al puesto. y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia,
en la página web y en los tablones de anuncios de la Diputación, con
Base tercera. Solicitudes y documentación.
indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de subsana-
Los aspirantes que deseen tomar parte en el presente proceso selec- ción de defectos y presentación de reclamaciones, en los términos
tivo deberán presentar su solicitud de participación electrónica a del artículo 68 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo
través de la Carpeta del Empleado utilizando para ello el modelo del Común de las Administraciones Públicas.
apartado Mis Solicitudes en la dirección https://carpetaempleado.
Si en el plazo de diez días se formulan reclamaciones, serán resuel-
dival.es, adjuntando a la misma la memoria prevista en el apartado
tas en el mismo acto administrativo que apruebe la lista definitiva
D) del baremo.
que será hecha pública, así mismo, en la forma indicada.
Para acreditar los méritos que se desee hacer valer en el presente
Contra la Resolución de aprobación de la lista definitiva, los intere-
proceso, en su solicitud electrónica los interesados darán su confor-
sados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en los
midad para que el Servicio de Personal adjunte de oficio el informe
términos de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
sobre la documentación contenida en su expediente personal relativa
so Administrativa, previo, en su caso, el recurso potestativo de re-
a los apartados del baremo referidos a titulación académica, cursos
posición previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015 de 1 de octu-
formación y perfeccionamiento, conocimiento del Valenciano y de
bre.
idiomas comunitarios.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de
El personal aspirante con carácter previo a la presentación de la
oficio o a petición del interesado.
solicitud deberá comprobar en el apartado Información Laboral de
la Carpeta Personal la documentación obrante en su expediente Base cuarta. Comisión de Valoración
personal. Calificará los méritos de los concursantes una Comisión de Valora-
En el supuesto de que no figuren en la Carpeta Personal actividades ción compuesta por:
formativas organizadas por la Diputación, se presentará declaración Presidente: El jefe de Servicio de Personal de la Diputación, o per-
responsable concretando dichas acciones formativas para su valora- sona en quien delegue de entre los funcionarios de carrera del servi-
ción. cio de personal y cuyo subgrupo de clasificación sea A1.
Asimismo, se podrá adjuntar a la solicitud, mediante su digitalización, Vocales:
cualquier otro documento en los siguientes formatos: copia legal Ocho personas funcionarias de carrera de la Diputación o, en su caso,
realizada en soporte papel de documentos emitidos por medios elec- de otras administraciones públicas, con una clasificación profesional
trónicos y firmados electrónicamente o copia de documentos emitidos igual o superior a la requerida para los puestos de trabajo convocados
24 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

debiendo tener, al menos la mitad más una, una titulación correspon- Por cada titulación superior en tres niveles académicos a la exigida
diente a la misma área de conocimientos de los puestos convoca- para pertenecer al subgrupo: 1 punto.
dos. A estos efectos, no se valorarán aquellas titulaciones que sirvieron
La composición concreta de la comisión de valoración, con la co- para acceder a dicho cuerpo o escala.
rrespondiente designación de cada uno de sus miembros, se llevará 2. Cursos de Formación. Se valorarán los cursos de formación y
a efecto mediante resolución, oída la representación sindical y se perfeccionamiento que hayan sido cursados o impartidos por la
hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en los tablones persona interesada hasta la fecha en que termine el plazo de presen-
de anuncios de la Diputación. tación de solicitudes de participación, y hasta un máximo de 2
Actuará como secretario/a el de la Diputación o personal funcionario puntos, a razón de 0,025 puntos por hora impartida y con arreglo a
que se designe a tal efecto, con voz y sin voto. la siguiente escala para los cursados:
Cada propuesta o nombramiento de vocal implicará también la de- De 100 o más horas: 1,00 punto.
signación de un suplente con los mismos requisitos y condiciones y De 75 o más horas: 0,75 puntos.
atendiendo en la medida de lo posible a criterios de paridad. De 50 o más horas: 0,50 puntos.
Cuando se trate de convocatoria de puestos laborales, los miembros De 25 o más horas: 0,25 puntos.
de dicha comisión podrán ser asimismo personal laboral fijo, siempre
y cuando cumplan los requisitos previstos en este apartado. De 15 o más horas: 0,10 puntos.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la Los cursos de duración inferior a 15 horas no se valorarán.
mayoría de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente. Las Sólo se valorarán los cursos que estén convocados, gestionados u
decisiones se adoptarán por mayoría de votos, y se podrá disponer homologados por el Instituto Valenciano de Administración Pública
la incorporación a sus trabajos de personal asesor especialista, para o por las universidades o por centros de formación del personal
aquellas pruebas que lo requieran, quien se limitará al ejercicio de empleado público o por las organizaciones sindicales u otros promo-
sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales tores dentro del marco de los acuerdos de formación para el empleo
colaborarán con la Comisión, con voz pero sin voto. de las administraciones públicas, vigentes en el momento de su
Las Comisiones propondrán al candidato o candidatos que hayan realización.
obtenido mayor puntuación. En ningún caso se puntuarán en el presente subapartado ni en el
Corresponde a la Comisión de Valoración el desarrollo y calificación anterior los cursos de valenciano y de idiomas ni los cursos pertene-
del concurso y estará vinculada en su actuación a las presentes bases, cientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado y los de los
así como la resolución de las dudas que pudieran surgir en aplicación diferentes institutos de las universidades cuando formen parte del
de éstas normas. El procedimiento de actuación de la Comisión se plan de estudios del centro, ni los cursos derivados de procesos se-
ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de lectivos, promoción interna, planes de empleo y adaptación del ré-
octubre. gimen jurídico a la naturaleza de los puestos que se ocupan.
Base quinta. Baremo de méritos 3. Valenciano: el conocimiento del valenciano se valorará hasta un
máximo de 1 punto, de acuerdo con la posesión del correspondiente
Solamente procederá la valoración de los méritos alegados por los
certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de
participantes cuando éstos reúnan los requisitos exigidos para el
Coneixements del Valencià o su equivalente dentro del marco Euro-
desempeño del puesto según conste en la convocatoria.
peo común de referencia para las lenguas:
Se valorarán los méritos obtenidos o en condiciones de obtenerse en
Certificado de coneixements orals o A2: 0,10 puntos.
la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para
participar en el correspondiente concurso. Certificado de grau elemental o B1: 0,40 puntos.
La convocatoria para la realización de la entrevista prevista en la Certificado de grau mitjà o C1: 0,70 puntos.
Base 5 D, se efectuará a través del tablón de anuncios del Servicio Certificado de grau superior o C2: 1 punto.
de Personal (Calle Hugo de Moncada, 9 46009) y en la página web La valoración del conocimiento del valenciano a través de certifica-
del Servicio www.dival.es/personal. dos se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obteni-
Para fijar el orden de preferencia en la adjudicación de vacantes en do, y siempre y cuando no constituya un requisito del puesto debi-
los concursos para la provisión de los puestos de trabajo convocados, damente establecido en la convocatoria, valorándose exclusivamen-
se valorarán los méritos siguientes: te en este último caso la disposición de niveles, entendidos como
Fase Primera: Méritos Generales cursos completos superados, superiores al exigido, a razón de 0,30
A) Antigüedad y grado por nivel.
1. Antigüedad: Se valorarán los años de servicio en activo prestados 4. Idiomas comunitarios.
en las distintas administraciones públicas a 0,50 por año trabajado o Hasta un máximo de 1.00 punto de acuerdo con los siguientes nive-
fracción, computándose las fracciones proporcionalmente, hasta un les:
máximo de 8 puntos. Certificado de Nivel Básico A2: 0.10 puntos.
A estos efectos también se computarán los servicios reconocidos que Certificado de Nivel Intermedio B1: 0.25 puntos.
se hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de la condición Certificado de Nivel Avanzado B2: 0.50 puntos.
de funcionario de carrera. Certificado de Nivel Dominio Operativo C1: 0.75 puntos.
2.- El grado personal de los aspirantes se valorará en la forma si- Certificado de Nivel Maestría C2: 1.00 punto.
guiente: A estos efectos, solo se tendrán en cuenta los títulos, diplomas y
a) Grado personal igual o superior al del puesto solicitado: 2 pun- certificados expedidos por las escuelas oficiales de idiomas, o sus
tos. equivalentes, así como los títulos, diplomas y certificaciones expe-
b) Grado personal inferior al del puesto solicitado: 1,75 puntos. didos por universidades y otras instituciones españolas y extranjeras,
La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado A de conformidad con el sistema de reconocimiento de competencias
será, en consecuencia, de 10 puntos. en leguas extranjeras que establezca la autoridad educativa corres-
B) Formación pondiente.
1. Titulación académica. La puntuación máxima será de 1 punto, La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado B
distribuido de la forma siguiente: será, en consecuencia de 5 puntos.
Por cada titulación de igual nivel académico a la exigida para perte- Fase Segunda: Méritos Específicos
necer al subgrupo: 0,25 puntos. C) Méritos específicos
Por cada titulación superior en un nivel académico a la exigida para 1.- Titulación académica específica y cursos de formación específi-
pertenecer al subgrupo: 0,50 puntos. cos
Por cada titulación superior en dos niveles académicos a la exigida Solamente se tendrán en cuenta las titulaciones académicas directa-
para pertenecer al subgrupo: 0,75 puntos. mente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo y que
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  25
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

sean distintas de las que pudiera tener el puesto de trabajo como y las calificaciones de cada uno de los miembros de la comisión. En
requisito, y de igual o superior nivel al de las exigidas para pertene- este caso, las puntuaciones se obtendrán por la media aritmética
cer al grupo de titulación respectivo. desestimándose la más alta y la más baja.
Se valorarán con arreglo a la siguiente escala: Base sexta. Puntuación máxima.
Por cada titulación igual a la exigida para pertenecer al subgrupo: La puntuación máxima posible a obtener por todos los apartados,
0.25 puntos. será de 27 puntos.
Por cada titulación superior en un nivel académico a la exigida para En caso de empate, se adjudicará el puesto de trabajo al concursan-
pertenecer al subgrupo: 0,50 puntos. te que haya obtenido mayor puntuación en el apartado de «Méritos
Por cada titulación superior en dos niveles académicos a la exigida específicos»; si persistiera el empate se considerará la puntuación
para pertenecer al subgrupo: 1 puntos. obtenida en el apartado de «Antigüedad y grado», y por último los
Por cada titulación superior en tres niveles académicos a la exigida apartados de «Entrevista» y de «Formación».
para pertenecer al subgrupo: 1,50 puntos. Si el concursante aspirara a más de un puesto de trabajo y sus cali-
Se valorarán los cursos de formación cuyo contenido este relaciona- ficaciones le permitieran acceder a varios de ellos, se le adjudicaría
do con las funciones del puesto de trabajo y sólo se tendrán en aquel que figure en primer lugar de la solicitud.
cuenta para su baremación los cursos de formación y perfecciona- Base séptima. Puntuación mínima
miento que hayan sido cursados o impartidos por la persona intere- Solo podrán acceder a la entrevista los concursantes que hayan ob-
sada, hasta la fecha en que termine el plazo de presentación de soli- tenido en los anteriores apartados una puntuación mínima de 8
citudes de participación, a 0.05 puntos por hora impartida y con puntos.
arreglo a la siguiente escala para los cursados: Base octava. Propuesta de adjudicación
De 100 o más horas: 2.00 puntos. El resultado de la evaluación del baremo y la adjudicación provisio-
De 75 o más horas: 1.50 puntos. nal se expondrá al público en una lista que contendrá la totalidad del
De 50 o más horas: 1 punto. personal concursante, ordenada de mayor a menor puntuación total,
De 25 o más horas: 0,50 puntos. con indicación para cada uno de ellos de la puntuación obtenida en
los apartados del baremo, y con expresión del puesto adjudicado, en
De 15 o más horas: 0,20 puntos. su caso, concediéndose un plazo de diez días hábiles para que for-
Los cursos de duración inferior a 15 horas no se valorarán. mulen las reclamaciones que estimen pertinentes en relación con la
Sólo se valorarán los cursos que estén convocados, gestionados u baremación.
homologados por el Instituto Valenciano de Administración Pública En ese mismo plazo, el personal seleccionado que haya aportado
o por las universidades o por centros de formación del personal junto con su solicitud electrónica, copia de documentos emitidos
empleado público o por las organizaciones sindicales u otros promo- únicamente en soporte papel, se le informará a través de la Carpeta
tores dentro del marco de los acuerdos de formación para el empleo de Personal de los méritos alegados y efectivamente baremados que
de las administraciones públicas, vigentes en el momento de su deban acreditar, mediante la presentación de la documentación ori-
realización. ginal o fotocopia debidamente compulsada, en el Punto de Atención
La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado de e Información del Departamento de Personal, en el Registro General
titulaciones académicas y cursos de formación será de 5 puntos. o en los Registros Auxiliares de la Diputación de Valencia.
2.- Experiencia profesional. Cuando el aspirante no aporte los documentos originales o fotocopias
La experiencia en el desempeño de puestos con las funciones iguales debidamente compulsadas para acreditar los méritos alegados, se le
o similares a las asignadas a los puestos de trabajo que se relacionan detraerá de la puntuación obtenida, la correspondiente a los docu-
en el anexo , se valorarán hasta un máximo de 2 puntos a razón de mentos no justificados.
0,50 puntos por año de servicio, y se computarán las fracciones Base novena. Resolución
proporcionalmente. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y resueltas, en
A estos efectos no se computarán los servicios prestados mediante su caso, las reclamaciones formuladas, la comisión elevará una
adscripción provisional, comisión de servicios o nombramiento propuesta de adjudicación definitiva al Presidente de la Diputa-
provisional por mejora de empleo, a los puestos de trabajo objeto de ción.
los mismos. Si como consecuencia de la documentación y las alegaciones pre-
La puntuación máxima a obtener por este apartado C será, en con- sentadas se hubieran visto modificadas las relaciones previstas en el
secuencia de 7 puntos. apartado anterior, la comisión antes de elevar la propuesta, realizará
D) Entrevista a las nuevas personas adjudicatarias los requerimientos de subsana-
Se valorará el resultado de una entrevista con un máximo de 5 pun- ción que procedan.
tos, que tendrá como objetivo la exposición y defensa de una memo- En el plazo máximo de seis meses contados a partir del día siguien-
ria previamente presentada, en la que el o la aspirante habrá expues- te al de la publicación de la convocatoria se dictará resolución de la
to un plan para desempeñar las funciones del puesto objeto de con- presidencia, aprobando la relación definitiva de adjudicación de
curso y sus posibles iniciativas al respecto, así como sobre cualquier puestos y la publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, sirvien-
otro aspecto del puesto de trabajo que estime que deba ser tenido en do dicha publicación de notificación a las personas interesadas.
consideración. La extensión máxima de la memoria será de 15 fo- Base décima. Desistimiento y renuncia
lios. 1.- El personal que participe voluntariamente en un concurso de
La entrevista consistirá básicamente, en una en una breve exposición méritos podrá desistir de la totalidad de la solicitud de participación
de la memoria, realizada en un tiempo máximo fijado por la comisión en el mismo, antes de que finalice el plazo de presentación de soli-
de valoración, y en una serie de preguntas referidas a la memoria citudes, salvo que en la convocatoria se indique otra fecha poste-
presentada y a las funciones del puesto de trabajo. La finalidad de la rior.
misma será precisar los conocimientos expuestos en la memoria, 2.- No surtirá efecto alguno la renuncia al puesto adjudicado por el
aclarar o ampliar conceptos y en general, contrastar la adecuación concurso salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
del perfil profesional y aptitudes del concursante al puesto de traba- se obtenga otro puesto por resolución de una convocatoria concu-
jo al que se presenta. rrente, tanto de concurso como de libre designación. En este caso,
La relación de preguntas, que se elaborará de forma previa a la dentro de dicho plazo se deberá optar por uno de los puestos de
realización de la entrevista, se incorporará al acta de la sesión así trabajo adjudicados, entendiéndose que renuncia al resto de puestos
como los criterios técnicos tenidos en cuenta por parte de la comisión adjudicados en las convocatorias concurrentes.
para otorgar las distintas valoraciones a los candidatos en este apar- A estos efectos, se entiende que dos convocatorias son concurrentes
tado. cuando en la fecha de finalización del plazo de presentación de so-
Cuando las puntuaciones a la entrevista no se hayan obtenido por licitudes de participación de una de ellas, no se hubiera publicado la
unanimidad de criterio, se hará constar en el acta las observaciones resolución de adjudicación de la otra.
26 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

3.- Asimismo, podrá desistirse de la participación en el concurso o de las actuaciones de la Comisión de Valoración podrán ser impug-
renunciarse al puesto adjudicado cuando transcurran más de nueve nados por los interesados en los casos, plazos y forma establecida
meses entre la convocatoria y la resolución del concurso. en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Base undécima. Toma de posesión común de las Administraciones Públicas.
En las resoluciones de adjudicación de los concursos se indicará la Estas bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas
fecha en que deberá efectuarse el cese en los puestos de trabajos que se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
estuvieran desempeñando las personas adjudicatarias, así como la de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en los términos del artí-
fecha de toma de posesión de los destinos adjudicados que será de
culo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio y potestativamente recur-
tres días hábiles contados a partir del día siguiente al cese.
so de reposición en el plazo de un mes ante el Presidente de la
En los supuestos de nuevo ingreso, o de reingreso desde la situación Corporación.
de excedencia voluntaria, o si comporta cambio de residencia, se Antes de la publicación de la lista provisional de admitidos, el pre-
dispondrá de un mes de plazo para tomar posesión de su destino. sidente de la Diputación podrá modificar o dejar sin efecto las con-
Base duodécima. Vinculación de las Bases vocatorias mediante la adopción del Decreto motivado correspon-
Las presentes bases vinculan a la Administración, a la Comisión de diente, que será publicado en la forma prevista.
Valoración y a quienes participen en el concurso, y tanto la presente Valencia, 7 de mayo del 2018.—El diputado del Área de Adminis-
convocatoria como cuantos actos administrativos deriven de esta y tración General y Transparencia, José Ruiz Cervera.

ANEXO

NÚM. DENOMINACIÓN PUESTO NÚMERO CENTRO GRUPO NIVEL C.E. PERTENENCIA FUNCIONES
P.T. DE TRABAJO DE RPT PLAZAS

1 Jefe de Unidad Fiscalización 19194 INTERVENCION A1 22 C3 Funcionario de Asignadas en el Acuerdo de Pleno de 16 de Febrero de
de Ingresos carrera de la 2016.
Administración En general, es el responsable de los trabajos encomendados
Local, Autonómica a la Unidad, así como de la gestión y organización de las
o Estatal, subgrupo funciones asignadas, y en concreto:
de clasificación A1 -Informar de los actos de reconocimiento y liquidación de
derechos, una vez examinada la documentación remitida
por los Centros Gestores.
-Informar y proponer las anulaciones o modificaciones de
derechos contraídos.
-Seguimiento de los derechos reconocidos pendientes de
cobro de otras Administraciones Públicas (Generalitat,
Estado y Comunidad Europea).
-Fiscalización de los expedientes por subvenciones
recibidas.
-Expedición de certificados sobre la situación deudora de
Diputación con terceros, así como la Declaración
Responsable.
-Estudio de las propuestas solicitadas por aplazamiento y
fraccionamiento de deudas y tramitación de sus expedientes
que incluyen el cálculo de los intereses correspondientes.
-Registro de las transferencias no finalistas del Estado.
Y todas aquellas funciones inherentes al puesto de trabajo
y categoría profesional que se le encomienden.
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  27
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

NÚM. DENOMINACIÓN PUESTO NÚMERO CENTRO GRUPO NIVEL C.E. PERTENENCIA FUNCIONES
P.T. DE TRABAJO DE RPT PLAZAS

1 Jefe de Unidad Fiscalización 41266 INTERVENCION A1 22 C3 A1 148 Asignadas en el Acuerdo de Pleno de 16 de Febrero de
de Gastos A1 95 2016.
En general, es el responsable de los trabajos encomendados
a la Unidad, así como de la gestión y organización de las
funciones asignadas, y en concreto:
-Revisión y comprobación inicial previa a la supervisión
definitiva de los expedientes derivados de la ejecución de
gastos de inversión en bienes que incrementen el
patrimonio de la Corporación, y aquellas inversiones
realizadas para entregar a otros entes.
-Revisión y comprobación inicial previa a la supervisión
definitiva de los expedientes de subvenciones concedidas
por la Diputación con cargo al capítulo VII del Presupuesto
de Gastos (dinerarias y en especie).
- Apertura, mantenimiento y seguimiento inicial previo a la
supervisión definitiva de los oportunos proyectos de gasto
en los casos que proceda, con y sin financiación afectada,
incluyendo su traspaso, cierre y activación de la inversión
(enlace con la aplicación de Gestión Patrimonial).
Y todas aquellas inherentes al puesto de trabajo y categoría
profesional que se le encomienden..

NÚM. DENOMINACIÓN PUESTO NÚMERO CENTRO GRUPO NIVEL C.E. PERTENENCIA FUNCIONES
P.T. DE TRABAJO DE RPT PLAZAS

1 Jefe de Negociado de 40475 INTERVENCION C1 20 B1 C1 97 Asignadas en el Acuerdo de Pleno de 21 de noviembre del


Coordinación 2017.
Es el responsable de la ejecución, instrucción y
coordinación de los diferentes trabajos de la unidad
administrativa, entre ellos:
-Gestionar el registro contable de Facturas telemáticas:
Requerimientos a los centros gestores, anulaciones,
incidencias en FACE, control de tiempos.
-Determinar el Periodo medio de pago de la entidad
propietaria y organismo autónomo. Calcular el PMP del
grupo. Informar del mismo al Ministerio. Preparar la
documentación para su inclusión en la Memoria de la
Cuenta general.
-Tramitar los endosos de facturas y certificaciones, anotar
en el libro de endosos y archivar la documentación.
-Gestionar las activaciones de obra en curso propuestas
desde fiscalización, una vez validadas por la sección de
Inventario de Patrimonio.
Y todas aquellas tareas inherentes al puesto de trabajo y la
categoría profesional que se le encomienden.
28 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

ÚM. DENOMINACIÓN PUESTO NÚMERO CENTRO GRUPO NIVEL C.E. PERTENENCIA FUNCIONES
P.T. DE TRABAJO DE RPT PLAZAS

1 Jefe de Negociado de Ingresos 37383 INTERVENCION C1 20 B1 C1 97 Asignadas por Decreto 4102 de 14 de Junio de 2012

Es el responsable de la ejecución, instrucción y


coordinación de los diferentes trabajos de la unidad
administrativa, entre ellos:

-Revisar los documentos contables de liquidación de


derechos y de su justificación documental remitidos por los
distintos centros y servicios gestores.
-Efectuar la aplicación contable de los importes ingresados
en la Tesorería Provincial registrándose las operaciones de
ingreso correspondientes.
-Realizar el seguimiento trimestral de las conciliaciones
bancarias, en lo que respecta a los importes de cobros, para
que éstos sean
conciliados.
-Fiscalizar las devoluciones de ingreso que tramita el
Servicio de Recaudación derivados de la gestión tributaria
prestada a los ayuntamientos y otros entes públicos.
-Revisar los informes mensuales correspondientes a la
gestión recaudatoria de ingresos provinciales, recargo
provincial y otros, realizada por el Servicio de
Recaudación; así como el registro contable de las
operaciones contables que correspondan.
-Organizar y controlar el archivo de ingresos.

Y todas aquellas funciones inherentes al puesto de trabajo


y categoría profesional que se le encomienden.

NÚM. DENOMINACIÓN PUESTO NÚMERO CENTRO GRUPO NIVEL C.E. PERTENENCIA FUNCIONES
P.T. DE TRABAJO DE RPT PLAZAS

1 Jefe/a de unidad de control de 12112 INTERVENCION A2 22 C3 A2 96 En general, es el responsable de la ejecución,


gastos corrientes instrucción y coordinación de los diferentes trabajos
de la unidad, en concreto:
-Fiscalizar el gasto corriente de acuerdo con el marco
administrativo, jurídico y técnico aplicable bajo las
órdenes de los técnicos de la sección.
- Realizar el control y seguimiento de la ejecución
del gasto de personal.
- Realizar el control de las dietas, gastos de
locomoción y cursos.
-Preparar los decretos de constitución, ampliación,
reposición y cierre de los ACF, y verificar que los
gastos satisfechos cumplen la normativa.
-Colaboración con el superior jerárquico en la
fiscalización previa del gasto con la elaboración de
los informes de propuestas de decreto, para si
procede, su posterior inclusión en nómina.
-Elaboración de informes de los actos derivados de
la fiscalización del gasto de personal.
Y todas aquellas funciones inherentes al puesto de
trabajo y categoría profesional que se le
encomienden.

2018/7076
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  29
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

Excel·lentíssima Diputació Provincial de València en la qual es concretaran les accions formatives esmentades per a la
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de seua valoració.
València sobre bases de convocatòria per a la provisión Així mateix, es podrà adjuntar a la sol·licitud, per mitjà de la seua
de llocs de treball vacants o amb adscripció provisional, digitalització, qualsevol altre document en els formats següents:
convocatòria nº 2/18. còpia legal realitzada en suport paper de documents emesos per
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de mitjans electrònics i firmats electrònicament, o còpia de documents
Valencia sobre bases de convocatoria para la provisión emesos en suport paper i que s’hauran de justificar, de conformitat
de puestos de trabajo vacantes o con adscripción provi- amb el que disposa la base huitena de la convocatòria.
sional, convocatoria nº 2/18. Les persones interessades que no tinguen accés a la Carpeta Personal
ANUNCI presentaran les seues sol·licituds de participació en el Registre Ge-
Per Decret núm. 3847 de data 2 de maig del 2018, la Presidència neral (Palau de la Batlia, carrer Serrans, núm. 2, València), o en els
d’esta Corporació hi ha disposat convocar concurs de mèrits per a la llocs que determina l’article 16 de la Llei 39/2015 del Procediment
provisió dels llocs de treball descrits en l’annex adjunt, de confor- Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i caldrà
mitat amb les següents utilitzar el model original que es troba en la pàgina web, www.dival.
BASES es/personal, o en el Registre General de la Diputació i en el Punt
d’Atenció i Informació del Departament de Personal (carrer Hug de
Base primera. Requisits i condicions de participació
Montcada, 9, València). La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de
Podran participar en la convocatòria el personal funcionari de carre- la documentació acreditativa dels mèrits que es desitgen fer valdre
ra de la Diputació de València (sector no sanitari), o el d’altres ad- d’acord amb el barem d’aplicació i la memòria. Els requisits i els
ministracions públiques, quan s’especifique d’aquesta manera en mèrits valorables podran acreditar-se per mitjà de la documentació
l’annex, que reunisquen els requisits següents en la data que acabe original o fotocòpia degudament compulsada, o bé adjuntant
el termini de presentació de les sol·licituds de participació: l’informe de les titulacions i els cursos, emés pel Servei de Personal.
a) Estar en situació de servei actiu. No seran tinguts en compte aquells mèrits no justificats ni presentats
b) El personal funcionari que haja obtingut un lloc per concurs no correctament dins del termini de presentació d’instàncies.
podrà participar en un nou concurs fins que no haja transcorregut un La Diputació, per mitjà del servei de Gestió de Personal, aportarà
any des de la presa de possessió en aquell, excepte en els supòsits l’informe de serveis prestats per a la valoració de l’antiguitat i el
previstos en l’article 101.3 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la grau, com també l’experiència professional.
Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, En les sol·licituds de participació els aspirants manifestaran que
en l’àmbit de la Diputació. reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en
c) Pertànyer a les escales, subescales, classe o categoria de les exi- la base primera, referits a la data de terminació del termini de pre-
gides per a cada un dels llocs de treball, d’acord amb la vigent Re- sentació de sol·licituds, i es dirigiran al president de la Diputació,
lació de Llocs de Treball de la Diputació de València, sector no sa- dins del termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà
nitari. de la publicació de les vacants i l’extracte de la convocatòria en el
Per al personal en situació d’excedència, reunir els requisits legals i Butlletí Oficial de l’Estat.
reglamentaris per a incorporar-se al servei actiu l’últim dia del ter- La convocatòria i les seues bases es publicaran íntegrament en el
mini establit per a la presentació de sol·licituds, sempre que no es Butlletí Oficial de la Província de València, i podran consultar-se en
trobe en el termini legal obligatori de permanència en aquesta situa- la pàgina web citada anteriorment.
ció. A fi de facilitar que la comissió de valoració puga discernir entre
Base segona. Llocs de treball formació genèrica i formació específica, quan els cursos estiguen
Els llocs de treball que s’han de proveir per mitjà del present concurs realitzats en plans de formació diferents dels de la Diputació de
són els que es relacionen en l’annex. València, els aspirants podran adjuntar document oficial, digitalitzat,
En l’annex esmentat es faran constar les dades referents a cada lloc si és el cas, en el qual constarà el contingut o programa d’aquest, en
de treball, com ara: el cas de no figurar en aquest diploma o certificat.
a) Nombre, denominació i retribucions complementàries vinculades El personal participant que sol·licite diversos llocs de treball inclosos
al lloc de treball, com també la seua adscripció orgànica i la locali- en la mateixa convocatòria haurà de presentar una única sol·licitud,
tat. i en aquesta caldrà indicar l’ordre de preferència.
b) Cos, agrupació professional funcionarial o escala, grup i plaça de Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de
pertinença, com també, si és el cas, la resta de requisits exigits per la Diputació aprovarà la llista provisional d’aspirants admesos i
al seu exercici en la relació de llocs de treball. exclosos, que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en
c) Funcions adscrites al lloc. la pàgina web i en els taulers d’anuncis de la Diputació, amb indi-
Base tercera. Sol·licituds i documentació cació de les causes d’exclusió, com també el termini d’esmena de
defectes i presentació de reclamacions, en els termes de l’article 68
Els aspirants que desitgen prendre part en el present procés selectiu
de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Ad-
hauran de presentar la seua sol·licitud de participació electrònica a
ministracions Públiques.
través de la Carpeta de l’Empleat, i per a això s’utilitzarà el model
de l’apartat Les meues sol·licituds, en l’adreça-e https://carpetaem- Si en el termini de deu dies es formulen reclamacions, seran resoltes
pleado.dival.es, adjuntant a aquesta la memòria prevista en l’apartat en el mateix acte administratiu que aprove la llista definitiva que serà
D) del barem. feta pública, així mateix, en la forma indicada.
Per a acreditar els mèrits que es desitge fer valdre en el present Contra la resolució d’aprovació de la llista definitiva, els interessats
procés, en la sol·licitud electrònica els interessats donaran la seua podran interposar el recurs contenciós administratiu, en els termes
conformitat perquè el Servei de Personal adjunte d’ofici l’informe de la vigent Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Adminis-
sobre la documentació continguda en el seu expedient personal, re- trativa, previ, si és el cas, el recurs potestatiu de reposició previst en
lativa als apartats del barem referits a titulació acadèmica, cursos de l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
formació i perfeccionament, coneixement del valencià i d’idiomes Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d’ofici o
comunitaris. a petició del particular.
El personal aspirant, amb caràcter previ a la presentació de la Base quarta. Comissió de Valoració
sol·licitud, haurà de comprovar en l’apartat Informació Laboral de Els mèrits dels concursants els qualificarà una comissió de valoració
la Carpeta Personal la documentació que es troba en el seu expedient composta per:
personal. President: el cap del Servei de Personal de la Diputació, o la perso-
En el cas que no figuren en la Carpeta Personal activitats formatives na en qui delegue d’entre els funcionaris de carrera del Servei de
organitzades per la Diputació, es presentarà declaració responsable Personal, el subgrup de classificació dels quals serà A1.
30 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

Vocals: Huit persones funcionàries de carrera de la Diputació o, si Per cada titulació superior en dos nivells acadèmics als exigits per a
és el cas, d’altres administracions públiques, amb una classificació pertànyer al subgrup: 0,75 punts.
professional igual o superior a la requerida per als llocs de treball Per cada titulació superior en tres nivells acadèmics als exigits per
convocats, les quals hauran de tindre, almenys la meitat més una, a pertànyer al subgrup: 1 punt.
una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements dels A aquests efectes, no es valoraran aquelles titulacions que van servir
llocs convocats. per a accedir a aquest cos o escala.
La composició concreta de la comissió de valoració, amb la corres- 2. Cursos de formació. Es valoraran els cursos de formació i perfec-
ponent designació de cada un dels seus membres, es portarà a efec- cionament que hagen sigut cursats o impartits per la persona interes-
te mitjançant una resolució, oïda la representació sindical, i es farà sada fins a la data en què acabe el termini de presentació de
pública en el Butlletí Oficial de la Província i en els taulers d’anuncis sol·licituds de participació, i fins a un màxim de 2 punts, a raó de
de la Diputació. 0,025 punts per hora impartida i d’acord amb l’escala següent per
Actuarà com a secretari o secretària el/la de la Diputació o personal als cursats:
funcionari que es designe a aquest efecte, amb veu i sense vot. De 100 o més hores: 1,00 punt.
Cada proposta o nomenament de vocal implicarà també la designació De 75 o més hores: 0,75 punts.
d’un suplent amb els mateixos requisits i condicions, i en la mesura
De 50 o més hores: 0,50 punts.
que siga possible es tindran en compte els criteris de paritat.
De 25 o més hores: 0,25 punts.
Quan es tracte de convocatòria de llocs laborals, els membres
d’aquesta comissió podran ser també personal laboral fix, sempre De 15 o més hores: 0,10 punts.
que complisquen els requisits previstos en aquest apartat. Els cursos de duració inferior a 15 hores no es valoraran.
La comissió no podrà constituir-se ni actuar sense la presència de la Només es valoraran els cursos que estiguen convocats, gestionats o
majoria dels seus membres, titulars o suplents, indistintament. Les homologats per l’Institut Valencià d’Administració Pública, o per les
decisions s’adoptaran per majoria de vots, i es podrà disposar la universitats o per centres de formació del personal empleat públic o
incorporació de personal assessor especialista als seus treballs, per per les organitzacions sindicals o altres promotors dins del marc dels
a aquelles proves que ho requerisquen, que es limitarà a l’exercici acords de formació per a l’ocupació de les administracions públiques,
de les seues especialitats tècniques, en base exclusivament a les quals vigents en el moment de la seua realització.
col·laborarà amb la Comissió, amb veu però sense vot. En cap cas no es puntuaran en el present subapartat ni en l’anterior
Les comissions proposaran el candidat o els candidats que hagen els cursos de valencià i d’idiomes ni els cursos pertanyents a una
obtingut major puntuació. carrera universitària, cursos de doctorat i els dels diferents instituts
Correspon a la comissió de valoració el desenvolupament i la quali- de les universitats, quan formen part del pla d’estudis del centre, ni
ficació del concurs, i en la seua actuació estarà vinculada a les pre- els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans
sents bases, com també la resolució dels dubtes que pogueren sorgir d’ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que
en aplicació d’aquestes normes. El procediment d’actuació de la s’ocupen.
Comissió s’ajustarà en tot moment al que disposa la Llei 39/2015, 3. Valencià: el coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim
d’1 d’octubre. d’1 punt, d’acord amb la possessió del corresponent certificat expe-
Base cinquena. Barem de mèrits dit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valencià, o el seu equivalent dins del marc europeu comú de referèn-
Només procedirà la valoració dels mèrits al·legats pels participants
cia per a les llengües:
quan aquests reunisquen els requisits exigits per a l’exercici del lloc,
segons conste en la convocatòria. Certificat de coneixements orals o A2: 0,10 punts.
Es valoraran els mèrits obtinguts o en condicions d’obtenir-los en la Certificat de grau elemental o B1: 0,40 punts.
data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds per a Certificat de grau mitjà o C1: 0,70 punts.
participar en el concurs corresponent. Certificat de grau superior o C2: 1 punt.
La convocatòria per a la realització de l’entrevista prevista en la base La valoració del coneixement del valencià per mitjà de certificats
5 D, s’efectuarà a través del tauler d’anuncis del Servei de Personal s’efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut, i
(carrer Hug de Montcada, 9, 46009) i en la pàgina web del Servei sempre que no constituïsca un requisit del lloc degudament establit
www.dival.es/personal. en la convocatòria, i en aquest últim cas es valorarà exclusivament
Per a fixar l’ordre de preferència en l’adjudicació de vacants en els la disposició de nivells, entesos com a cursos complets superats,
concursos per a la provisió dels llocs de treball convocats es valora- superiors a l’exigit, a raó de 0,30 per nivell.
ran els mèrits següents: 4. Idiomes comunitaris.
Fase primera: mèrits generals Fins a un màxim d’1,00 punt, d’acord amb els nivells següents:
A) Antiguitat i grau Certificat de Nivell Bàsic A2: 0,10 punts.
1. Antiguitat: es valoraran els anys de servei en actiu prestats en les Certificat de Nivell Intermedi B1: 0,25 punts.
distintes administracions públiques, a 0,50 per any treballat o fracció; Certificat de Nivell Avançat B2: 0,50 punts.
les fraccions es computaran proporcionalment, fins a un màxim de Certificat de Nivell Domini Operatiu C1: 0,75 punts.
8 punts. Certificat de Nivell Mestria C2: 1,00 punt.
A aquests efectes, també es computaran els serveis reconeguts que A aquests efectes, només es tindran en compte els títols, els diplomes
s’hagen prestat amb anterioritat a l’adquisició de la condició de i els certificats expedits per les escoles oficials d’idiomes, o els seus
funcionari de carrera. equivalents, com també els títols, els diplomes i les certificacions
2. El grau personal dels aspirants es valorarà en la forma següent: expedits per universitats i altres institucions espanyoles i estrangeres,
a) Grau personal igual o superior al del lloc sol·licitat: 2 punts. de conformitat amb el sistema de reconeixement de competències en
b) Grau personal inferior al del lloc sol·licitat: 1,75 punts. llengües estrangeres que establisca l’autoritat educativa correspo-
La puntuació màxima possible que s’ha d’obtindre en el present nent.
apartat A serà, en conseqüència, de 10 punts. La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat B serà,
B) Formació en conseqüència, de 5 punts.
1. Titulació acadèmica. La puntuació màxima serà d’1 punt, que es Fase segona: mèrits específics
distribuirà de la forma següent: C) Mèrits específics
Per cada titulació del mateix nivell acadèmic que l’exigit per a per- 1. Titulació acadèmica específica i cursos de formació específics
tànyer al subgrup: 0,25 punts. Només es tindran en compte les titulacions acadèmiques directament
Per cada titulació superior en un nivell acadèmic a l’exigit per a relacionades amb les funcions del lloc de treball i que siguen diferents
pertànyer al subgrup: 0,50 punts. de les que poguera tindre el lloc de treball com a requisit, i de nivell
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  31
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

igual o superior que les exigides per a pertànyer al grup de titulació En cas d’empat, s’adjudicarà el lloc de treball al concursant que haja
respectiu. obtingut major puntuació en l’apartat «Mèrits específics»; si persis-
Es valoraran d’acord amb l’escala següent: teix l’empat, es considerarà la puntuació obtinguda en l’apartat
Per cada titulació igual que l’exigida per a pertànyer al subgrup: 0,25 «Antiguitat i grau», i finalment els apartats «Entrevista» i «Forma-
punts. ció».
Per cada titulació superior en un nivell acadèmic a l’exigit per a Si el concursant aspirara a més d’un lloc de treball i les seues qua-
pertànyer al subgrup: 0,50 punts. lificacions li permeteren accedir a diversos llocs, se li adjudicaria
Per cada titulació superior en dos nivells acadèmics als exigits per a aquell que figurara en el primer lloc de la sol·licitud.
pertànyer al subgrup: 1 punts. Base setena. Puntuació mínima
Per cada titulació superior en tres nivells acadèmics als exigits per Només podran accedir a l’entrevista els concursants que hagen ob-
a pertànyer al subgrup: 1,50 punts. tingut en els anteriors apartats una puntuació mínima de 8 punts.
Es valoraran els cursos de formació el contingut dels quals estiga Base huitena. Proposta d’adjudicació
relacionat amb les funcions del lloc de treball, i només es tindran en El resultat de l’avaluació del barem i l’adjudicació provisional
compte per a baremar-los els cursos de formació i perfeccionament s’exposarà al públic en una llista que contindrà la totalitat del per-
que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, fins a sonal concursant, ordenada de major a menor puntuació total, amb
la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds de indicació per a cada un d’ells de la puntuació obtinguda en els apar-
participació, a 0,05 punts per hora impartida, d’acord amb la següent tats del barem, i amb expressió del lloc adjudicat, si és el cas, i es
escala per als cursats: concedirà un termini de deu dies hàbils perquè formulen les recla-
De 100 o més hores: 2,00 punts. macions que estimen pertinents en relació amb la baremació.
De 75 o més hores: 1,50 punts. En aquest mateix termini, al personal seleccionat que haja aportat,
De 50 o més hores: 1 punt. juntament amb la seua sol·licitud electrònica, còpia de documents
emesos únicament en suport paper, se l’informarà través de la Car-
De 25 o més hores: 0,50 punts. peta de Personal dels mèrits al·legats i efectivament baremats que
De 15 o més hores: 0,20 punts. hagen d’acreditar, per mitjà de la presentació de la documentació
Els cursos de duració inferior a 15 hores no es valoraran. original o fotocòpia degudament compulsada, en el Punt d’Atenció
Només es valoraran els cursos que estiguen convocats, gestionats o i Informació del Departament de Personal, en el Registre General o
homologats per l’Institut Valencià d’Administració Pública o per les en els Registres Auxiliars de la Diputació de València.
universitats o per centres de formació del personal empleat públic o Quan l’aspirant no aporte els documents originals o fotocòpies de-
per les organitzacions sindicals o altres promotors dins del marc dels gudament compulsades per a acreditar els mèrits al·legats, se li de-
acords de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, traurà de la puntuació obtinguda la corresponent als documents no
vigents en el moment de la seua realització. justificats.
La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat de Base novena. Resolució
titulacions acadèmiques i cursos de formació serà de 5 punts. Transcorregut el termini previst en l’apartat anterior i resoltes, si és
2. Experiència professional el cas, les reclamacions formulades, la comissió elevarà una propos-
L’experiència en l’exercici de llocs amb les funcions iguals o sem- ta d’adjudicació definitiva al president de la Diputació.
blants a les assignades als llocs de treball que es detallen en l’annex, Si com a conseqüència de la documentació i les al·legacions presen-
es valoraran fins a un màxim de 2 punts a raó de 0,50 punts per any tades s’hagueren vist modificades les relacions previstes en l’apartat
de servei, i les fraccions es computaran proporcionalment. anterior, la comissió, abans d’elevar la proposta, farà els requeriments
A aquests efectes no es computaran els serveis prestats per mitjà d’esmena que procedisquen a les noves persones adjudicatàries.
d’adscripció provisional, comissió de serveis o nomenament provi- En el termini màxim de sis mesos, comptats a partir de l’endemà de
sional per millora d’ocupació, als llocs de treball objecte d’aquests. la publicació de la convocatòria, es dictarà una resolució de la Pre-
La puntuació màxima a obtindre per aquest apartat C serà, en con- sidència, per la qual s’aprovarà la relació definitiva d’adjudicació de
seqüència, de 7 punts. llocs i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, i aquesta
D) Entrevista publicació servirà de notificació a les persones interessades.
Es valorarà el resultat d’una entrevista amb un màxim de 5 punts, Base desena. Desistiment i renúncia
que tindrà com a objectiu l’exposició i la defensa d’una memòria 1. El personal que participe voluntàriament en un concurs de mèrits
prèviament presentada, en la qual el o la aspirant haurà exposat un podrà desistir de la totalitat de la sol·licitud de participació en aquest,
pla per a exercir les funcions del lloc objecte de concurs i les seues abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds, llevat
possibles iniciatives respecte d’això, com també sobre qualsevol que la convocatòria indique una altra data posterior.
altre aspecte del lloc de treball que estime que haja de ser tingut en 2. No produirà cap efecte la renúncia al lloc adjudicat pel concurs,
consideració. L’extensió màxima de la memòria serà de 15 folis. llevat que, abans de finalitzar el termini de presa de possessió,
L’entrevista consistirà bàsicament en una exposició breu de la me- s’obtinga un altre lloc per resolució d’una convocatòria concurrent,
mòria, realitzada en un temps màxim fixat per la comissió de valo- tant de concurs com de lliure designació. En aquest cas, dins del
ració, i en una sèrie de preguntes referides a la memòria presentada termini esmentat s’haurà d’optar per un dels llocs de treball adjudi-
i a les funcions del lloc de treball. La finalitat d’aquesta serà precisar cats, i s’entendrà que renúncia a la resta de llocs adjudicats en les
els coneixements exposats en la memòria, aclarir o ampliar concep- convocatòries concurrents.
tes i, en general, contrastar l’adequació del perfil professional i les A aquests efectes, s’entén que dues convocatòries són concurrents
aptituds del concursant al lloc de treball al qual es presenta. quan en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds
La relació de preguntes, que s’elaborarà de forma prèvia a la realit- de participació d’una d’elles no s’haguera publicat la resolució
zació de l’entrevista, s’incorporarà a l’acta de la sessió, com també d’adjudicació de l’altra.
els criteris tècnics tinguts en compte per part de la comissió per a 3. Així mateix, es podrà desistir de la participació en el concurs o
atorgar les distintes valoracions als candidats en aquest apartat. renunciar al lloc adjudicat quan transcórreguen més de nou mesos
Quan les puntuacions a l’entrevista no s’hagen obtingut per unani- entre la convocatòria i la resolució del concurs.
mitat de criteri, es faran constar en l’acta les observacions i les Base onzena. Presa de possessió
qualificacions de cada un dels membres de la comissió. En aquest En les resolucions d’adjudicació dels concursos s’indicarà la data en
cas, les puntuacions s’obtindran per la mitjana aritmètica i es deses- què haurà d’efectuar-se el cessament en els llocs de treballs que
timarà la més alta i la més baixa. estigueren exercint les persones adjudicatàries, com també la data
Base sisena. Puntuació màxima de presa de possessió de les destinacions adjudicades, que serà de
La puntuació màxima possible a obtindre per tots els apartats serà tres dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del dia del cessa-
de 27 punts. ment.
32 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

En els supòsits de nou ingrés, o de reingrés des de la situació d’excedència voluntària, o si comporta canvi de residència, es disposarà d’un
mes de termini per a prendre possessió de la seua destinació.
Base dotzena. Vinculació de les bases
Les presents bases vinculen l’Administració, la Comissió de Valoració i els qui participen en el concurs, i tant la present convocatòria com
tots els actes administratius que es deriven d’aquesta i de les actuacions de la Comissió de Valoració podran ser impugnats pels interessats en
els casos, els terminis i la forma establits en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Pú-
bliques.
Aquests bases són definitives en via administrativa i contra elles es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos
des de l’endemà de la seua publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu, en els termes de l’article 14 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, i, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes davant del president de la corporació.
Abans de la publicació de la llista provisional d’admesos, el president de la Diputació podrà modificar o deixar sense efecte les convocatòries
per mitjà de l’adopció del Decret motivat corresponent, que serà publicat en la forma prevista.
València, 7 de maig del 2018.—El diputat de l’Àrea Administració General i Transparència, José Ruiz Cervera.

ANNEX
NÚM. DENOMINACIÓ NÚMERO CENTRE GRUP NIVELL C.E. PERTINENÇA FUNCION
L.T. LLOC DE DE RLT A PLACES
TREBALL
1 Cap de Negociat 47703 INSTITUCIO C1 20 C3 C1 97 Assignades en l'Acord de Ple de 16 de Febrer
d’Administració ALFONS EL de 2016.
MAGNANIM En general, és el responsable de l'execució,
instrucció i coordinació dels diferents tre-
balls del negociat, i en concret:
-Executar, coordinar i supervisar els tràmits
administratius i protocol·laris relacionats
amb els Premis Literaris de la IAM.
-Realitzar tots els tràmits inherents al Con-
sell d'Administració de la Institució.
-Executar tots els tràmits administratius rela-
cionats amb l'edició de publicacions.
-Preparació d'informes i propostes.
-Tramitació de decrets i convenis en la Se-
cretaria General.
-Control de l'inventari de béns patrimonials.
I totes aquelles funcions inherents al lloc de
treball i categoria professional que se li en-
comanen.

NÚM. DENOMINACIÓ NÚMERO CENTRE GRUP NIVELL C.E. PERTINENÇA FUNCIONS


L.T. LLOC DE DE RLT A PLACES
TREBALL
1 Cap de 63993 SERVEIS C1 20 B3 C1 97 Asignadas en l'Acord de Ple de 16 de Febrer
Negociat ADMINISTRATIUS de 2016.
d’administració PROMOCIÓ En general, és el responsable de l'execució,
II CULTURAL instrucció i coordinació dels diferents tre-
balls del negociat, i en concret:
-Gestionar els programes de subvencions de
concurrència competitiva que se li assignen.
-Supervisar, i si és el cas, tramitar els expe-
dients que se li encomanen relacionats amb
espectacles pirotècnics.
-Gestionar les tramitacions de factures i con-
tractes dels programes en relació amb els es-
pectacles pirotècnics.
-Col·laborar en l'elaboració de convenis amb
els ajuntaments per a l'assistència tècnica als
municipis en matèria de promoció lingüísti-
ca.
I totes aquelles funcions inherents al lloc de
treball i categoria professional que se li en-
comanen.
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  33
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

NÚM. DENOMINACIÓ LLOC NÚMERO CENTRE GRUP NIVELL C.E. PERTENENCIA FUNCIONES
L.T. DE TREBALL DE RLT PLAZAS
1 Cap de Negociat 43192 SERVEIS C1 20 B3 C1 97 Asignadas en l'Acord de Ple de 16 de
d’administració I ADMINISTRATIUS Febrer de 2016.
PROMOCIÓ En general, és el responsable de
CULTURAL l'execució, instrucció i coordinació
dels diferents treballs del negociat, i
en concret:

-Gestionar les ajudes Alfons Roig


així com altres projectes relacionats
amb els arts plàstiques.
-Gestionar les beques de l'Àrea de
Cultura, en aquells aspectes corres-
ponents al Servici de Cultura.
-Gestionar els esdeveniments assig-
nats especialment els relatius a con-
cursos i activitats relacionades amb
el folklore.
-Gestionar els convenis de col·
laboració que se li encomanen.
-Supervisar la tramitació de les fac-
tures i contractes de les activitats que
se li encomanen.
-Control del registre i arxiu del Ser-
vici Administratiu de Promoció Cul-
tural.
I totes aquelles funcions inherents al
lloc de treball i categoria professional
que se li encomanen.

NÚM. DENOMINACIÓ LLOC NÚMERO CENTRE GRUP NIVELL C.E. PERTINENÇA A FUNCIONS
L.T. DE TREBALL DE RLT PLACES
1 12527 INCLUSION C1 20 C3 C1 97 Asignadas en l'Acord de Ple de 16 de
Cap de Negociat SOCIAL, MEM. Febrer de 2016.
d’Administració HISTORICA Y En general, és el responsable de
TEATROS l'execució, instrucció i coordinació
dels diferents treballs del negociat, i
en concret:
-Controlar la documentació adminis-
trativa derivada dels treballs propis
de l'Oficina Tècnica.
-Supervisar el registre d'entrada i
eixida.
-Coordinar la gestió de l'arxiu d'ex-
pedients.
I totes aquelles funcions inherents al
lloc de treball i categoria professio-
nal que se li encomanen..
34 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

ANUNCIO gares que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015 del Procedi-


Por Decreto núm. 3847 de fecha 2 de mayo del 2018, la Presidencia miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
de esta Corporación ha dispuesto convocar concurso de méritos para debiendo utilizar el modelo original que se encuentra en la página
la provisión de los puestos de trabajo descrito en el anexo adjunto, web, www.dival.es/personal o en el Registro General de la Diputación
de conformidad con las siguientes, y en el Punto de Atención e Información del Departamento de Per-
BASES sonal (calle Hugo de Moncada, 9, Valencia). La solicitud deberá ir
acompañada de la documentación acreditativa de los méritos que se
Base primera. Requisitos y condiciones de participación
desee hacer valer de acuerdo con el baremo de aplicación y la me-
Podrán participar en la convocatoria el personal funcionario de ca- moria. Los requisitos y méritos valorables podrán acreditarse me-
rrera de la Diputación de Valencia (sector no sanitario), o de otras diante la documentación original o fotocopia debidamente compul-
administraciones públicas, cuando así se especifique en el anexo, que sada o bien adjuntando el informe de titulaciones y cursos emitido
reúnan los siguientes requisitos en la fecha que termine el plazo de por el Servicio de Personal. No serán tenidos en cuenta aquellos
presentación de las solicitudes de participación: méritos no justificados ni presentados correctamente dentro del
a) Estar en situación de servicio activo. plazo de presentación de instancias.
b) El personal funcionario que hubiera obtenido un puesto por con- La Diputación, mediante el servicio de Gestión de Personal, aporta-
curso no podrá participar en un nuevo concurso hasta que haya rá el informe de servicios prestados para la valoración de la antigüe-
transcurrido un año desde la toma de posesión en aquel, excepto en dad y grado, así como la experiencia profesional.
los supuestos previstos en el artículo 101.3 de la Ley 10/2010, de 9 En las solicitudes de participación los aspirantes manifestarán que
de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en
Pública Valenciana, en el ámbito de la Diputación. la Base Primera, referidas a la fecha de terminación del plazo de
c) Pertenecer a las escalas, subescalas, clase o categoría de los exi- presentación de solicitudes y serán dirigidas al Presidente de la Di-
gidos para cada uno de los puestos de trabajo, de acuerdo con la putación, dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir
vigente Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación de Valencia, del siguiente a la publicación de las vacantes y extracto de la con-
sector no sanitario. vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Para el personal en situación de excedencia, reunir los requisitos La convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín
legales y reglamentarios para incorporarse al servicio activo, el úl- Oficial de la Provincia de Valencia y podrá consultarse en la página
timo día del plazo establecido para la presentación de solicitudes, web anteriormente citada.
siempre que no se encuentre en el plazo legal obligatorio de perma- Al objeto de facilitar que la comisión de valoración pueda discernir
nencia en dicha situación. entre formación genérica y formación específica, cuando los cursos
Base segunda. Puestos de trabajo estén realizados en planes de formación diferentes a los de la Dipu-
Los puestos de trabajo a proveer mediante el presente concurso son tación de Valencia, los aspirantes podrán adjuntar documento oficial,
los que se relacionan en anexo. digitalizado, en su caso, en el que conste el contenido o programa
En el citado anexo se hacen constar los datos referentes a cada pues- del mismo en el caso de no figurar en el propio diploma o certifica-
to de trabajo, tales como: do.
a) número, denominación, retribuciones complementarias vinculadas El personal participante que solicite varios puestos de trabajo inclui-
al puesto de trabajo, así como su adscripción orgánica y localidad. dos en la misma convocatoria, tendrán que presentar una única so-
b) Cuerpo, agrupación profesional funcionarial o escala, grupo y licitud, indicando en la misma el orden de preferencia.
plaza de pertenencia, así como, en su caso, el resto de requisitos Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia de
exigidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo. la Diputación, aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos
c) Funciones adscritas al puesto. y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia,
Base tercera. Solicitudes y documentación. en la página web y en los tablones de anuncios de la Diputación, con
indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de subsana-
Los aspirantes que deseen tomar parte en el presente proceso selec- ción de defectos y presentación de reclamaciones, en los términos
tivo deberán presentar su solicitud de participación electrónica a del artículo 68 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo
través de la Carpeta del Empleado utilizando para ello el modelo del Común de las Administraciones Públicas.
apartado Mis Solicitudes en la dirección https://carpetaempleado.
dival.es, adjuntando a la misma la memoria prevista en el apartado Si en el plazo de diez días se formulan reclamaciones, serán resuel-
D) del baremo. tas en el mismo acto administrativo que apruebe la lista definitiva
que será hecha pública, así mismo, en la forma indicada.
Para acreditar los méritos que se desee hacer valer en el presente
proceso, en su solicitud electrónica los interesados darán su confor- Contra la Resolución de aprobación de la lista definitiva, los intere-
midad para que el Servicio de Personal adjunte de oficio el informe sados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en los
sobre la documentación contenida en su expediente personal relativa términos de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
a los apartados del baremo referidos a titulación académica, cursos so Administrativa, previo, en su caso, el recurso potestativo de re-
formación y perfeccionamiento, conocimiento del Valenciano y de posición previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015 de 1 de octu-
idiomas comunitarios. bre.
El personal aspirante con carácter previo a la presentación de la Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de
solicitud deberá comprobar en el apartado Información Laboral de oficio o a petición del particular.
la Carpeta Personal la documentación obrante en su expediente Base cuarta. Comisión de Valoración
personal. Calificará los méritos de los concursantes una Comisión de Valora-
En el supuesto de que no figuren en la Carpeta Personal actividades ción compuesta por:
formativas organizadas por la Diputación, se presentará declaración Presidente: El jefe de Servicio de Personal de la Diputación, o per-
responsable concretando dichas acciones formativas para su valora- sona en quien delegue de entre los funcionarios de carrera del servi-
ción. cio de personal y cuyo subgrupo de clasificación sea A1.
Asimismo, se podrá adjuntar a la solicitud, mediante su digitalización, Vocales:
cualquier otro documento en los siguientes formatos: copia legal Ocho personas funcionarias de carrera de la Diputación o, en su caso,
realizada en soporte papel de documentos emitidos por medios elec- de otras administraciones públicas, con una clasificación profesional
trónicos y firmados electrónicamente o copia de documentos emitidos igual o superior a la requerida para los puestos de trabajo convocados
en soporte papel y que se deberán justificar de conformidad con lo debiendo tener, al menos la mitad más una, una titulación correspon-
dispuesto en la base octava de la convocatoria. diente a la misma área de conocimientos de los puestos convoca-
Las personas interesadas que no tengan acceso a la Carpeta Personal dos.
presentarán sus solicitudes de participación en el Registro General La composición concreta de la comisión de valoración, con la co-
(Palacio de la Batlía, calle Serranos, núm. 2, Valencia), o en los lu- rrespondiente designación de cada uno de sus miembros, se llevará
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  35
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

a efecto mediante resolución, oída la representación sindical y se 2. Cursos de Formación. Se valorarán los cursos de formación y
hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en los tablones perfeccionamiento que hayan sido cursados o impartidos por la
de anuncios de la Diputación. persona interesada hasta la fecha en que termine el plazo de presen-
Actuará como secretario/a el de la Diputación o personal funcionario tación de solicitudes de participación, y hasta un máximo de 2
que se designe a tal efecto, con voz y sin voto. puntos, a razón de 0,025 puntos por hora impartida y con arreglo a
Cada propuesta o nombramiento de vocal implicará también la de- la siguiente escala para los cursados:
signación de un suplente con los mismos requisitos y condiciones y De 100 o más horas: 1,00 punto.
atendiendo en la medida de lo posible a criterios de paridad. De 75 o más horas: 0,75 puntos.
Cuando se trate de convocatoria de puestos laborales, los miembros De 50 o más horas: 0,50 puntos.
de dicha comisión podrán ser asimismo personal laboral fijo, siempre De 25 o más horas: 0,25 puntos.
y cuando cumplan los requisitos previstos en este apartado. De 15 o más horas: 0,10 puntos.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la Los cursos de duración inferior a 15 horas no se valorarán.
mayoría de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente. Las Sólo se valorarán los cursos que estén convocados, gestionados u
decisiones se adoptarán por mayoría de votos, y se podrá disponer homologados por el Instituto Valenciano de Administración Pública
la incorporación a sus trabajos de personal asesor especialista, para o por las universidades o por centros de formación del personal
aquellas pruebas que lo requieran, quien se limitará al ejercicio de empleado público o por las organizaciones sindicales u otros promo-
sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales tores dentro del marco de los acuerdos de formación para el empleo
colaborarán con la Comisión, con voz pero sin voto. de las administraciones públicas, vigentes en el momento de su
Las Comisiones propondrán al candidato o candidatos que hayan realización.
obtenido mayor puntuación. En ningún caso se puntuarán en el presente subapartado ni en el
Corresponde a la Comisión de Valoración el desarrollo y calificación anterior los cursos de valenciano y de idiomas ni los cursos pertene-
del concurso y estará vinculada en su actuación a las presentes bases, cientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado y los de los
así como la resolución de las dudas que pudieran surgir en aplicación diferentes institutos de las universidades cuando formen parte del
de éstas normas. El procedimiento de actuación de la Comisión se plan de estudios del centro, ni los cursos derivados de procesos se-
ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de lectivos, promoción interna, planes de empleo y adaptación del ré-
octubre. gimen jurídico a la naturaleza de los puestos que se ocupan.
Base quinta. Baremo de méritos 3. Valenciano: el conocimiento del valenciano se valorará hasta un
Solamente procederá la valoración de los méritos alegados por los máximo de 1 punto, de acuerdo con la posesión del correspondiente
participantes cuando éstos reúnan los requisitos exigidos para el certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de
desempeño del puesto según conste en la convocatoria. Coneixements del Valencià o su equivalente dentro del marco Euro-
Se valorarán los méritos obtenidos o en condiciones de obtenerse en peo común de referencia para las lenguas:
la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para Certificado de coneixements orals o A2: 0,10 puntos.
participar en el correspondiente concurso. Certificado de grau elemental o B1: 0,40 puntos.
La convocatoria para la realización de la entrevista prevista en la Certificado de grau mitjà o C1: 0,70 puntos.
Base 5 D, se efectuará a través del tablón de anuncios del Servicio Certificado de grau superior o C2: 1 punto.
de Personal (Calle Hugo de Moncada, 9 46009) y en la página web La valoración del conocimiento del valenciano a través de certifica-
del Servicio www.dival.es/personal. dos se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obteni-
Para fijar el orden de preferencia en la adjudicación de vacantes en do, y siempre y cuando no constituya un requisito del puesto debi-
los concursos para la provisión de los puestos de trabajo convocados, damente establecido en la convocatoria, valorándose exclusivamen-
se valorarán los méritos siguientes: te en este último caso la disposición de niveles, entendidos como
Fase Primera: Méritos Generales cursos completos superados, superiores al exigido, a razón de 0,30
A) Antigüedad y grado por nivel.
1. Antigüedad: Se valorarán los años de servicio en activo prestados 4. Idiomas comunitarios.
en las distintas administraciones públicas a 0,50 por año trabajado o Hasta un máximo de 1.00 punto de acuerdo con los siguientes nive-
fracción, computándose las fracciones proporcionalmente, hasta un les:
máximo de 8 puntos. Certificado de Nivel Básico A2: 0.10 puntos.
A estos efectos también se computarán los servicios reconocidos que Certificado de Nivel Intermedio B1: 0.25 puntos.
se hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de la condición Certificado de Nivel Avanzado B2: 0.50 puntos.
de funcionario de carrera.
Certificado de Nivel Dominio Operativo C1: 0.75 puntos.
2.- El grado personal de los aspirantes se valorará en la forma si-
Certificado de Nivel Maestría C2: 1.00 punto.
guiente:
A estos efectos, solo se tendrán en cuenta los títulos, diplomas y
a) Grado personal igual o superior al del puesto solicitado: 2 pun-
certificados expedidos por las escuelas oficiales de idiomas, o sus
tos.
equivalentes, así como los títulos, diplomas y certificaciones expe-
b) Grado personal inferior al del puesto solicitado: 1,75 puntos. didos por universidades y otras instituciones españolas y extranjeras,
La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado A de conformidad con el sistema de reconocimiento de competencias
será, en consecuencia, de 10 puntos. en leguas extranjeras que establezca la autoridad educativa corres-
B) Formación pondiente.
1. Titulación académica. La puntuación máxima será de 1 punto, La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado B
distribuido de la forma siguiente: será, en consecuencia de 5 puntos.
Por cada titulación de igual nivel académico a la exigida para perte- Fase Segunda: Méritos Específicos
necer al subgrupo: 0,25 puntos. C) Méritos específicos
Por cada titulación superior en un nivel académico a la exigida para 1.- Titulación académica específica y cursos de formación específi-
pertenecer al subgrupo: 0,50 puntos. cos
Por cada titulación superior en dos niveles académicos a la exigida Solamente se tendrán en cuenta las titulaciones académicas directa-
para pertenecer al subgrupo: 0,75 puntos. mente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo y que
Por cada titulación superior en tres niveles académicos a la exigida sean distintas de las que pudiera tener el puesto de trabajo como
para pertenecer al subgrupo: 1 punto. requisito, y de igual o superior nivel al de las exigidas para pertene-
A estos efectos, no se valorarán aquellas titulaciones que sirvieron cer al grupo de titulación respectivo.
para acceder a dicho cuerpo o escala. Se valorarán con arreglo a la siguiente escala:
36 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

Por cada titulación igual a la exigida para pertenecer al subgrupo: La puntuación máxima posible a obtener por todos los apartados,
0.25 puntos. será de 27 puntos.
Por cada titulación superior en un nivel académico a la exigida para En caso de empate, se adjudicará el puesto de trabajo al concursan-
pertenecer al subgrupo: 0,50 puntos. te que haya obtenido mayor puntuación en el apartado de «Méritos
Por cada titulación superior en dos niveles académicos a la exigida específicos»; si persistiera el empate se considerará la puntuación
para pertenecer al subgrupo: 1 puntos. obtenida en el apartado de «Antigüedad y grado», y por último los
Por cada titulación superior en tres niveles académicos a la exigida apartados de «Entrevista» y de «Formación».
para pertenecer al subgrupo: 1,50 puntos. Si el concursante aspirara a más de un puesto de trabajo y sus cali-
Se valorarán los cursos de formación cuyo contenido esté relaciona- ficaciones le permitieran acceder a varios de ellos, se le adjudicaría
do con las funciones del puesto de trabajo y sólo se tendrán en aquel que figure en primer lugar de la solicitud.
cuenta para su baremación los cursos de formación y perfecciona- Base séptima. Puntuación mínima
miento que hayan sido cursados o impartidos por la persona intere- Solo podrán acceder a la entrevista los concursantes que hayan ob-
sada, hasta la fecha en que termine el plazo de presentación de soli- tenido en los anteriores apartados una puntuación mínima de 8
citudes de participación, a 0.05 puntos por hora impartida y con puntos.
arreglo a la siguiente escala para los cursados: Base octava. Propuesta de adjudicación
De 100 o más horas: 2.00 puntos. El resultado de la evaluación del baremo y la adjudicación provisio-
De 75 o más horas: 1.50 puntos. nal se expondrá al público en una lista que contendrá la totalidad del
De 50 o más horas: 1 punto. personal concursante, ordenada de mayor a menor puntuación total,
De 25 o más horas: 0,50 puntos. con indicación para cada uno de ellos de la puntuación obtenida en
los apartados del baremo, y con expresión del puesto adjudicado, en
De 15 o más horas: 0,20 puntos. su caso, concediéndose un plazo de diez días hábiles para que for-
Los cursos de duración inferior a 15 horas no se valorarán. mulen las reclamaciones que estimen pertinentes en relación con la
Sólo se valorarán los cursos que estén convocados, gestionados u baremación.
homologados por el Instituto Valenciano de Administración Pública En ese mismo plazo, el personal seleccionado que haya aportado
o por las universidades o por centros de formación del personal junto con su solicitud electrónica, copia de documentos emitidos
empleado público o por las organizaciones sindicales u otros promo- únicamente en soporte papel, se le informará a través de la Carpeta
tores dentro del marco de los acuerdos de formación para el empleo de Personal de los méritos alegados y efectivamente baremados que
de las administraciones públicas, vigentes en el momento de su deban acreditar, mediante la presentación de la documentación ori-
realización. ginal o fotocopia debidamente compulsada, en el Punto de Atención
La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado de e Información del Departamento de Personal, en el Registro General
titulaciones académicas y cursos de formación será de 5 puntos. o en los Registros Auxiliares de la Diputación de Valencia.
2.- Experiencia profesional. Cuando el aspirante no aporte los documentos originales o fotocopias
La experiencia en el desempeño de puestos con las funciones iguales debidamente compulsadas para acreditar los méritos alegados, se le
o similares a las asignadas a los puestos de trabajo que se relacionan detraerá de la puntuación obtenida, la correspondiente a los docu-
en el Anexo, se valorarán hasta un máximo de 2 puntos a razón de mentos no justificados.
0,50 puntos por año de servicio, y se computarán las fracciones Base novena. Resolución
proporcionalmente. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y resueltas, en
A estos efectos no se computarán los servicios prestados mediante su caso, las reclamaciones formuladas, la comisión elevará una
adscripción provisional, comisión de servicios o nombramiento propuesta de adjudicación definitiva al Presidente de la Diputa-
provisional por mejora de empleo, a los puestos de trabajo objeto de ción.
los mismos. Si como consecuencia de la documentación y las alegaciones pre-
La puntuación máxima a obtener por este apartado C será, en con- sentadas se hubieran visto modificadas las relaciones previstas en el
secuencia de 7 puntos. apartado anterior, la comisión antes de elevar la propuesta, realizará
D) Entrevista. a las nuevas personas adjudicatarias los requerimientos de subsana-
Se valorará el resultado de una entrevista con un máximo de 5 pun- ción que procedan.
tos, que tendrá como objetivo la exposición y defensa de una memo- En el plazo máximo de seis meses contados a partir del día siguien-
ria previamente presentada, en la que el o la aspirante habrá expues- te al de la publicación de la convocatoria se dictará resolución de la
to un plan para desempeñar las funciones del puesto objeto de con- presidencia, aprobando la relación definitiva de adjudicación de
curso y sus posibles iniciativas al respecto, así como sobre cualquier puestos y la publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, sirvien-
otro aspecto del puesto de trabajo que estime que deba ser tenido en do dicha publicación de notificación a las personas interesadas.
consideración. La extensión máxima de la memoria será de 15 fo- Base décima. Desistimiento y renuncia
lios. 1.- El personal que participe voluntariamente en un concurso de
La entrevista consistirá básicamente, en una en una breve exposición méritos podrá desistir de la totalidad de la solicitud de participación
de la memoria, realizada en un tiempo máximo fijado por la comisión en el mismo, antes de que finalice el plazo de presentación de soli-
de valoración, y en una serie de preguntas referidas a la memoria citudes, salvo que en la convocatoria se indique otra fecha poste-
presentada y a las funciones del puesto de trabajo. La finalidad de la rior.
misma será precisar los conocimientos expuestos en la memoria, 2.- No surtirá efecto alguno la renuncia al puesto adjudicado por el
aclarar o ampliar conceptos y en general, contrastar la adecuación concurso salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
del perfil profesional y aptitudes del concursante al puesto de traba- se obtenga otro puesto por resolución de una convocatoria concu-
jo al que se presenta. rrente, tanto de concurso como de libre designación. En este caso,
La relación de preguntas, que se elaborará de forma previa a la dentro de dicho plazo se deberá optar por uno de los puestos de
realización de la entrevista, se incorporará al acta de la sesión así trabajo adjudicados, entendiéndose que renuncia al resto de puestos
como los criterios técnicos tenidos en cuenta por parte de la comisión adjudicados en las convocatorias concurrentes.
para otorgar las distintas valoraciones a los candidatos en este apar- A estos efectos, se entiende que dos convocatorias son concurrentes
tado. cuando en la fecha de finalización del plazo de presentación de so-
Cuando las puntuaciones a la entrevista no se hayan obtenido por licitudes de participación de una de ellas, no se hubiera publicado la
unanimidad de criterio, se hará constar en el acta las observaciones resolución de adjudicación de la otra.
y las calificaciones de cada uno de los miembros de la comisión. En 3.- Asimismo, podrá desistirse de la participación en el concurso o
este caso, las puntuaciones se obtendrán por la media aritmética renunciarse al puesto adjudicado cuando transcurran más de nueve
desestimándose la más alta y la más baja. meses entre la convocatoria y la resolución del concurso.
Base sexta. Puntuación máxima. Base undécima. Toma de posesión
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  37
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

En las resoluciones de adjudicación de los concursos se indicará la fecha en que deberá efectuarse el cese en los puestos de trabajos que estu-
vieran desempeñando las personas adjudicatarias, así como la fecha de toma de posesión de los destinos adjudicados que será de tres días
hábiles contados a partir del día siguiente al cese.
En los supuestos de nuevo ingreso, o de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria, o si comporta cambio de residencia, se dispon-
drá de un mes de plazo para tomar posesión de su destino.
Base duodécima. Vinculación de las Bases
Las presentes bases vinculan a la Administración, a la Comisión de Valoración y a quienes participen en el concurso, y tanto la presente con-
vocatoria como cuantos actos administrativos deriven de esta y de las actuaciones de la Comisión de Valoración podrán ser impugnados por
los interesados en los casos, plazos y forma establecida en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas.
Estas bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en los términos del artículo 14 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio y potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Presidente de la Corporación.
Antes de la publicación de la lista provisional de admitidos, el presidente de la Diputación podrá modificar o dejar sin efecto las convocatorias
mediante la adopción del Decreto motivado correspondiente, que será publicado en la forma prevista.
Valencia, 7 de mayo de 2018.—El diputado del Área de Administración General y Transparencia, José Ruiz Cervera.

ANEXO
NÚM. DENOMINACIÓN PUESTO NÚMERO CENTRO GRUPO NIVEL C.E. PERTENENCIA FUNCIONES
P.T. DE TRABAJO DE RPT PLAZAS
1 Jefe de Negociado de 47703 INSTITUCIO C1 20 C3 C1 97 Asignadas en el Acuerdo de Pleno
administración ALFONS EL de 16 de Febrero de 2016.
MAGNANIM En general, es el responsable de la
ejecución, instrucción y coordina-
ción de los diferentes trabajos del
negociado, y en concreto:
-Ejecutar, coordinar y supervisar
los trámites administrativos y pro-
tocolarios relacionados con los Pre-
mios Literarios de la IAM.
-Realizar todos los trámites inhe-
rentes al Consejo de Administra-
ción de la Institució.
-Ejecutar todos los trámites admi-
nistrativos relacionados con la edi-
ción de publicaciones.
-Preparación de informes y pro-
puestas.
-Tramitación de decretos y conve-
nios en la Secretaría General.
-Control del inventario de bienes
patrimoniales.
Y todas aquellas funciones inheren-
tes al puesto de trabajo y categoría
profesional que se le encomienden.

NÚM. DENOMINACIÓN PUESTO NÚMERO CENTRO GRUPO NIVEL C.E. PERTENENCIA FUNCIONES
P.T. DE TRABAJO DE RPT PLAZAS
1 Jefe de Negociado de 63993 SERVICIOS C1 20 B3 C1 97 Asignadas en el Acuerdo de Pleno
administración II ADMINISTRATIVOS de 16 de Febrero de 2016.
PROMOCION En general, es el responsable de la
CULTURAL ejecución, instrucción y coordina-
ción de los diferentes trabajos del
negociado, y en concreto:
-Gestionar los programas de sub-
venciones de concurrencia compe-
titiva que se le asignen.
-Supervisar, y en su caso, tramitar
los expedientes que se le enco-
mienden relacionados con espectá-
culos pirotécnicos.
-Gestionar las tramitaciones de
facturas y contratos de los progra-
mas en relación con los espectácu-
los pirotécnicos.
-Colaborar en la elaboración de
convenios con los ayuntamientos
para la asistencia técnica a los mu-
nicipios en materia de promoción
lingüística.
Y todas aquellas funciones inhe-
rentes al puesto de trabajo y cate-
goría profesional que se le enco-
mienden.
38 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

NÚM. DENOMINACIÓN PUESTO DE NÚMERO CENTRO GRUPO NIVEL C.E. PERTENENCIA FUNCIONES
P.T. TRABAJO DE RPT PLAZAS
1 Jefe de Negociado de 43192 SERVICIOS C1 20 B3 C1 97 Asignadas en el Acuerdo de Pleno
administración I ADMINISTRATIVOS de 16 de Febrero de 2016.
PROMOCION En general, es el responsable de la
CULTURAL ejecución, instrucción y coordina-
ción de los diferentes trabajos del
negociado, y en concreto:
-Gestionar las ayudas Alfons Roig
así como otros proyectos relacio-
nados con los artes plásticas.
-Gestionar las becas del Área de
Cultura, en aquellos aspectos co-
rrespondientes al Servicio de Cul-
tura.
-Gestionar los acontecimientos
asignados especialmente los re-
lativos a concursos y actividades
relacionadas con el folklore.
-Gestionar los convenios de cola-
boración que se le encomienden.
-Supervisar la tramitación de las
facturas y contratos de las activi-
dades que se le encomienden.
-Control del registro y archivo del
Servicio Administrativo de Pro-
moción Cultural.
Y todas aquellas funciones inhe-
rentes al puesto de trabajo y cate-
goría profesional que se le enco-
mienden.

NÚM. DENOMINACIÓN PUESTO NÚMERO CENTRO GRUPO NIVEL C.E. PERTENENCIA FUNCIONES
P.T. DE TRABAJO DE RPT PLAZAS
1 Jefe de Negociado 12527 INCLUSION SOCIAL, C1 20 C3 C1 97 Asignadas en el Acuerdo de Pleno
Administración MEM.HISTORICA Y de 16 de Febrero de 2016.
TEATROS En general, es el responsable de la
ejecución, instrucción y coordina-
ción de los diferentes trabajos del
negociado, y en concreto:
-Controlar la documentación admi-
nistrativa derivada de los trabajos
propios de la Oficina Técnica.
-Supervisar el registro de entrada
y salida.
-Coordinar la gestión del archivo
de expedientes.
Y todas aquellas funciones inhe-
rentes al puesto de trabajo y cate-
goría profesional que se le enco-
mienden..

2018/7080
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  39
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

Excel·lentíssima Diputació Provincial de València en la qual es concretaran les accions formatives esmentades per a la
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de seua valoració.
València sobre bases de convocatòria per a la provisión Així mateix, es podrà adjuntar a la sol·licitud, per mitjà de la seua
de llocs de treball vacants o amb adscripció provisional, digitalització, qualsevol altre document en els formats següents:
convocatòria nº 3/18. còpia legal realitzada en suport paper de documents emesos per
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de mitjans electrònics i firmats electrònicament, o còpia de documents
Valencia sobre bases de convocatoria para la provisión emesos en suport paper i que s’hauran de justificar, de conformitat
de puestos de trabajo vacantes o con adscripción provi- amb el que disposa la base huitena de la convocatòria.
sional, convocatoria nº 3/18. Les persones interessades que no tinguen accés a la Carpeta Personal
ANUNCI presentaran les seues sol·licituds de participació en el Registre Ge-
Per Decret núm. 3859 de data 2 de maig del 2018, la Presidència neral (Palau de la Batlia, carrer Serrans, núm. 2, València), o en els
d’esta Corporació hi ha disposat convocar concurs de mèrits per a la llocs que determina l’article 16 de la Llei 39/2015 del Procediment
provisió dels llocs de treball descrits en l’annex adjunt, de confor- Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i caldrà
mitat amb les següents utilitzar el model original que es troba en la pàgina web, www.dival.
BASES es/personal, o en el Registre General de la Diputació i en el Punt
d’Atenció i Informació del Departament de Personal (carrer Hug de
Base primera. Requisits i condicions de participació
Montcada, 9, València). La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de
Podran participar en la convocatòria el personal funcionari de carre- la documentació acreditativa dels mèrits que es desitgen fer valdre
ra de la Diputació de València (sector no sanitari), o el d’altres ad- d’acord amb el barem d’aplicació i la memòria. Els requisits i els
ministracions públiques, quan s’especifique d’aquesta manera en mèrits valorables podran acreditar-se per mitjà de la documentació
l’annex, que reunisquen els requisits següents en la data que acabe original o fotocòpia degudament compulsada, o bé adjuntant
el termini de presentació de les sol·licituds de participació: l’informe de les titulacions i els cursos, emés pel Servei de Personal.
a) Estar en situació de servei actiu. No seran tinguts en compte aquells mèrits no justificats ni presentats
b) El personal funcionari que haja obtingut un lloc per concurs no correctament dins del termini de presentació d’instàncies.
podrà participar en un nou concurs fins que no haja transcorregut un La Diputació, per mitjà del servei de Gestió de Personal, aportarà
any des de la presa de possessió en aquell, excepte en els supòsits l’informe de serveis prestats per a la valoració de l’antiguitat i el
previstos en l’article 101.3 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la grau, com també l’experiència professional.
Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, En les sol·licituds de participació els aspirants manifestaran que
en l’àmbit de la Diputació. reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en
c) Pertànyer a les escales, subescales, classe o categoria de les exi- la base primera, referits a la data de terminació del termini de pre-
gides per a cada un dels llocs de treball, d’acord amb la vigent Re- sentació de sol·licituds, i es dirigiran al president de la Diputació,
lació de Llocs de Treball de la Diputació de València, sector no sa- dins del termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà
nitari. de la publicació de les vacants i l’extracte de la convocatòria en el
Per al personal en situació d’excedència, reunir els requisits legals i Butlletí Oficial de l’Estat.
reglamentaris per a incorporar-se al servei actiu l’últim dia del ter- La convocatòria i les seues bases es publicaran íntegrament en el
mini establit per a la presentació de sol·licituds, sempre que no es Butlletí Oficial de la Província de València, i podran consultar-se en
trobe en el termini legal obligatori de permanència en aquesta situa- la pàgina web citada anteriorment.
ció. A fi de facilitar que la comissió de valoració puga discernir entre
Base segona. Llocs de treball formació genèrica i formació específica, quan els cursos estiguen
Els llocs de treball que s’han de proveir per mitjà del present concurs realitzats en plans de formació diferents dels de la Diputació de
són els que es relacionen en l’annex. València, els aspirants podran adjuntar document oficial, digitalitzat,
En l’annex esmentat es faran constar les dades referents a cada lloc si és el cas, en el qual constarà el contingut o programa d’aquest, en
de treball, com ara: el cas de no figurar en aquest diploma o certificat.
a) Nombre, denominació i retribucions complementàries vinculades El personal participant que sol·licite diversos llocs de treball inclosos
al lloc de treball, com també la seua adscripció orgànica i la locali- en la mateixa convocatòria haurà de presentar una única sol·licitud,
tat. i en aquesta caldrà indicar l’ordre de preferència.
b) Cos, agrupació professional funcionarial o escala, grup i plaça de Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de
pertinença, com també, si és el cas, la resta de requisits exigits per la Diputació aprovarà la llista provisional d’aspirants admesos i
al seu exercici en la relació de llocs de treball. exclosos, que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en
c) Funcions adscrites al lloc. la pàgina web i en els taulers d’anuncis de la Diputació, amb indi-
Base tercera. Sol·licituds i documentació cació de les causes d’exclusió, com també el termini d’esmena de
defectes i presentació de reclamacions, en els termes de l’article 68
Els aspirants que desitgen prendre part en el present procés selectiu
de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Ad-
hauran de presentar la seua sol·licitud de participació electrònica a
ministracions Públiques.
través de la Carpeta de l’Empleat, i per a això s’utilitzarà el model
de l’apartat Les meues sol·licituds, en l’adreça-e https://carpetaem- Si en el termini de deu dies es formulen reclamacions, seran resoltes
pleado.dival.es, adjuntant a aquesta la memòria prevista en l’apartat en el mateix acte administratiu que aprove la llista definitiva que serà
D) del barem. feta pública, així mateix, en la forma indicada.
Per a acreditar els mèrits que es desitge fer valdre en el present Contra la resolució d’aprovació de la llista definitiva, els interessats
procés, en la sol·licitud electrònica els interessats donaran la seua podran interposar el recurs contenciós administratiu, en els termes
conformitat perquè el Servei de Personal adjunte d’ofici l’informe de la vigent Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Adminis-
sobre la documentació continguda en el seu expedient personal, re- trativa, previ, si és el cas, el recurs potestatiu de reposició previst en
lativa als apartats del barem referits a titulació acadèmica, cursos de l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
formació i perfeccionament, coneixement del valencià i d’idiomes Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d’ofici o
comunitaris. a petició del particular.
El personal aspirant, amb caràcter previ a la presentació de la Base quarta. Comissió de Valoració
sol·licitud, haurà de comprovar en l’apartat Informació Laboral de Els mèrits dels concursants els qualificarà una comissió de valoració
la Carpeta Personal la documentació que es troba en el seu expedient composta per:
personal. President: el cap del Servei de Personal de la Diputació, o la perso-
En el cas que no figuren en la Carpeta Personal activitats formatives na en qui delegue d’entre els funcionaris de carrera del Servei de
organitzades per la Diputació, es presentarà declaració responsable Personal, el subgrup de classificació dels quals serà A1.
40 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

Vocals: Huit persones funcionàries de carrera de la Diputació o, si Per cada titulació superior en dos nivells acadèmics als exigits per a
és el cas, d’altres administracions públiques, amb una classificació pertànyer al subgrup: 0,75 punts.
professional igual o superior a la requerida per als llocs de treball Per cada titulació superior en tres nivells acadèmics als exigits per
convocats, les quals hauran de tindre, almenys la meitat més una, a pertànyer al subgrup: 1 punt.
una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements dels A aquests efectes, no es valoraran aquelles titulacions que van servir
llocs convocats. per a accedir a aquest cos o escala.
La composició concreta de la comissió de valoració, amb la corres- 2. Cursos de formació. Es valoraran els cursos de formació i perfec-
ponent designació de cada un dels seus membres, es portarà a efec- cionament que hagen sigut cursats o impartits per la persona interes-
te mitjançant una resolució, oïda la representació sindical, i es farà sada fins a la data en què acabe el termini de presentació de
pública en el Butlletí Oficial de la Província i en els taulers d’anuncis sol·licituds de participació, i fins a un màxim de 2 punts, a raó de
de la Diputació. 0,025 punts per hora impartida i d’acord amb l’escala següent per
Actuarà com a secretari o secretària el/la de la Diputació o personal als cursats:
funcionari que es designe a aquest efecte, amb veu i sense vot. De 100 o més hores: 1,00 punt.
Cada proposta o nomenament de vocal implicarà també la designació De 75 o més hores: 0,75 punts.
d’un suplent amb els mateixos requisits i condicions, i en la mesura
De 50 o més hores: 0,50 punts.
que siga possible es tindran en compte els criteris de paritat.
De 25 o més hores: 0,25 punts.
Quan es tracte de convocatòria de llocs laborals, els membres
d’aquesta comissió podran ser també personal laboral fix, sempre De 15 o més hores: 0,10 punts.
que complisquen els requisits previstos en aquest apartat. Els cursos de duració inferior a 15 hores no es valoraran.
La comissió no podrà constituir-se ni actuar sense la presència de la Només es valoraran els cursos que estiguen convocats, gestionats o
majoria dels seus membres, titulars o suplents, indistintament. Les homologats per l’Institut Valencià d’Administració Pública, o per les
decisions s’adoptaran per majoria de vots, i es podrà disposar la universitats o per centres de formació del personal empleat públic o
incorporació de personal assessor especialista als seus treballs, per per les organitzacions sindicals o altres promotors dins del marc dels
a aquelles proves que ho requerisquen, que es limitarà a l’exercici acords de formació per a l’ocupació de les administracions públiques,
de les seues especialitats tècniques, en base exclusivament a les quals vigents en el moment de la seua realització.
col·laborarà amb la Comissió, amb veu però sense vot. En cap cas no es puntuaran en el present subapartat ni en l’anterior
Les comissions proposaran el candidat o els candidats que hagen els cursos de valencià i d’idiomes ni els cursos pertanyents a una
obtingut major puntuació. carrera universitària, cursos de doctorat i els dels diferents instituts
Correspon a la comissió de valoració el desenvolupament i la quali- de les universitats, quan formen part del pla d’estudis del centre, ni
ficació del concurs, i en la seua actuació estarà vinculada a les pre- els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans
sents bases, com també la resolució dels dubtes que pogueren sorgir d’ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que
en aplicació d’aquestes normes. El procediment d’actuació de la s’ocupen.
Comissió s’ajustarà en tot moment al que disposa la Llei 39/2015, 3. Valencià: el coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim
d’1 d’octubre. d’1 punt, d’acord amb la possessió del corresponent certificat expe-
Base cinquena. Barem de mèrits dit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valencià, o el seu equivalent dins del marc europeu comú de referèn-
Només procedirà la valoració dels mèrits al·legats pels participants
cia per a les llengües:
quan aquests reunisquen els requisits exigits per a l’exercici del lloc,
segons conste en la convocatòria. Certificat de coneixements orals o A2: 0,10 punts.
Es valoraran els mèrits obtinguts o en condicions d’obtenir-los en la Certificat de grau elemental o B1: 0,40 punts.
data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds per a Certificat de grau mitjà o C1: 0,70 punts.
participar en el concurs corresponent. Certificat de grau superior o C2: 1 punt.
La convocatòria per a la realització de l’entrevista prevista en la base La valoració del coneixement del valencià per mitjà de certificats
5 D, s’efectuarà a través del tauler d’anuncis del Servei de Personal s’efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut, i
(carrer Hug de Montcada, 9, 46009) i en la pàgina web del Servei sempre que no constituïsca un requisit del lloc degudament establit
www.dival.es/personal. en la convocatòria, i en aquest últim cas es valorarà exclusivament
Per a fixar l’ordre de preferència en l’adjudicació de vacants en els la disposició de nivells, entesos com a cursos complets superats,
concursos per a la provisió dels llocs de treball convocats es valora- superiors a l’exigit, a raó de 0,30 per nivell.
ran els mèrits següents: 4. Idiomes comunitaris.
Fase primera: mèrits generals Fins a un màxim d’1,00 punt, d’acord amb els nivells següents:
A) Antiguitat i grau Certificat de Nivell Bàsic A2: 0,10 punts.
1. Antiguitat: es valoraran els anys de servei en actiu prestats en les Certificat de Nivell Intermedi B1: 0,25 punts.
distintes administracions públiques, a 0,50 per any treballat o fracció; Certificat de Nivell Avançat B2: 0,50 punts.
les fraccions es computaran proporcionalment, fins a un màxim de Certificat de Nivell Domini Operatiu C1: 0,75 punts.
8 punts. Certificat de Nivell Mestria C2: 1,00 punt.
A aquests efectes, també es computaran els serveis reconeguts que A aquests efectes, només es tindran en compte els títols, els diplomes
s’hagen prestat amb anterioritat a l’adquisició de la condició de i els certificats expedits per les escoles oficials d’idiomes, o els seus
funcionari de carrera. equivalents, com també els títols, els diplomes i les certificacions
2. El grau personal dels aspirants es valorarà en la forma següent: expedits per universitats i altres institucions espanyoles i estrangeres,
a) Grau personal igual o superior al del lloc sol·licitat: 2 punts. de conformitat amb el sistema de reconeixement de competències en
b) Grau personal inferior al del lloc sol·licitat: 1,75 punts. llengües estrangeres que establisca l’autoritat educativa correspo-
La puntuació màxima possible que s’ha d’obtindre en el present nent.
apartat A serà, en conseqüència, de 10 punts. La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat B serà,
B) Formació en conseqüència, de 5 punts.
1. Titulació acadèmica. La puntuació màxima serà d’1 punt, que es Fase segona: mèrits específics
distribuirà de la forma següent: C) Mèrits específics
Per cada titulació del mateix nivell acadèmic que l’exigit per a per- 1. Titulació acadèmica específica i cursos de formació específics
tànyer al subgrup: 0,25 punts. Només es tindran en compte les titulacions acadèmiques directament
Per cada titulació superior en un nivell acadèmic a l’exigit per a relacionades amb les funcions del lloc de treball i que siguen diferents
pertànyer al subgrup: 0,50 punts. de les que poguera tindre el lloc de treball com a requisit, i de nivell
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  41
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

igual o superior que les exigides per a pertànyer al grup de titulació En cas d’empat, s’adjudicarà el lloc de treball al concursant que haja
respectiu. obtingut major puntuació en l’apartat «Mèrits específics»; si persis-
Es valoraran d’acord amb l’escala següent: teix l’empat, es considerarà la puntuació obtinguda en l’apartat
Per cada titulació igual que l’exigida per a pertànyer al subgrup: 0,25 «Antiguitat i grau», i finalment els apartats «Entrevista» i «Forma-
punts. ció».
Per cada titulació superior en un nivell acadèmic a l’exigit per a Si el concursant aspirara a més d’un lloc de treball i les seues qua-
pertànyer al subgrup: 0,50 punts. lificacions li permeteren accedir a diversos llocs, se li adjudicaria
Per cada titulació superior en dos nivells acadèmics als exigits per a aquell que figurara en el primer lloc de la sol·licitud.
pertànyer al subgrup: 1 punts. Base setena. Puntuació mínima
Per cada titulació superior en tres nivells acadèmics als exigits per Només podran accedir a l’entrevista els concursants que hagen ob-
a pertànyer al subgrup: 1,50 punts. tingut en els anteriors apartats una puntuació mínima de 8 punts.
Es valoraran els cursos de formació el contingut dels quals estiga Base huitena. Proposta d’adjudicació
relacionat amb les funcions del lloc de treball, i només es tindran en El resultat de l’avaluació del barem i l’adjudicació provisional
compte per a baremar-los els cursos de formació i perfeccionament s’exposarà al públic en una llista que contindrà la totalitat del per-
que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, fins a sonal concursant, ordenada de major a menor puntuació total, amb
la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds de indicació per a cada un d’ells de la puntuació obtinguda en els apar-
participació, a 0,05 punts per hora impartida, d’acord amb la següent tats del barem, i amb expressió del lloc adjudicat, si és el cas, i es
escala per als cursats: concedirà un termini de deu dies hàbils perquè formulen les recla-
De 100 o més hores: 2,00 punts. macions que estimen pertinents en relació amb la baremació.
De 75 o més hores: 1,50 punts. En aquest mateix termini, al personal seleccionat que haja aportat,
De 50 o més hores: 1 punt. juntament amb la seua sol·licitud electrònica, còpia de documents
emesos únicament en suport paper, se l’informarà través de la Car-
De 25 o més hores: 0,50 punts. peta de Personal dels mèrits al·legats i efectivament baremats que
De 15 o més hores: 0,20 punts. hagen d’acreditar, per mitjà de la presentació de la documentació
Els cursos de duració inferior a 15 hores no es valoraran. original o fotocòpia degudament compulsada, en el Punt d’Atenció
Només es valoraran els cursos que estiguen convocats, gestionats o i Informació del Departament de Personal, en el Registre General o
homologats per l’Institut Valencià d’Administració Pública o per les en els Registres Auxiliars de la Diputació de València.
universitats o per centres de formació del personal empleat públic o Quan l’aspirant no aporte els documents originals o fotocòpies de-
per les organitzacions sindicals o altres promotors dins del marc dels gudament compulsades per a acreditar els mèrits al·legats, se li de-
acords de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, traurà de la puntuació obtinguda la corresponent als documents no
vigents en el moment de la seua realització. justificats.
La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat de Base novena. Resolució
titulacions acadèmiques i cursos de formació serà de 5 punts. Transcorregut el termini previst en l’apartat anterior i resoltes, si és
2. Experiència professional el cas, les reclamacions formulades, la comissió elevarà una propos-
L’experiència en l’exercici de llocs amb les funcions iguals o sem- ta d’adjudicació definitiva al president de la Diputació.
blants a les assignades als llocs de treball que es detallen en l’annex, Si com a conseqüència de la documentació i les al·legacions presen-
es valoraran fins a un màxim de 2 punts a raó de 0,50 punts per any tades s’hagueren vist modificades les relacions previstes en l’apartat
de servei, i les fraccions es computaran proporcionalment. anterior, la comissió, abans d’elevar la proposta, farà els requeriments
A aquests efectes no es computaran els serveis prestats per mitjà d’esmena que procedisquen a les noves persones adjudicatàries.
d’adscripció provisional, comissió de serveis o nomenament provi- En el termini màxim de sis mesos, comptats a partir de l’endemà de
sional per millora d’ocupació, als llocs de treball objecte d’aquests. la publicació de la convocatòria, es dictarà una resolució de la Pre-
La puntuació màxima a obtindre per aquest apartat C serà, en con- sidència, per la qual s’aprovarà la relació definitiva d’adjudicació de
seqüència, de 7 punts. llocs i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, i aquesta
D) Entrevista publicació servirà de notificació a les persones interessades.
Es valorarà el resultat d’una entrevista amb un màxim de 5 punts, Base desena. Desistiment i renúncia
que tindrà com a objectiu l’exposició i la defensa d’una memòria 1. El personal que participe voluntàriament en un concurs de mèrits
prèviament presentada, en la qual el o la aspirant haurà exposat un podrà desistir de la totalitat de la sol·licitud de participació en aquest,
pla per a exercir les funcions del lloc objecte de concurs i les seues abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds, llevat
possibles iniciatives respecte d’això, com també sobre qualsevol que la convocatòria indique una altra data posterior.
altre aspecte del lloc de treball que estime que haja de ser tingut en 2. No produirà cap efecte la renúncia al lloc adjudicat pel concurs,
consideració. L’extensió màxima de la memòria serà de 15 folis. llevat que, abans de finalitzar el termini de presa de possessió,
L’entrevista consistirà bàsicament en una exposició breu de la me- s’obtinga un altre lloc per resolució d’una convocatòria concurrent,
mòria, realitzada en un temps màxim fixat per la comissió de valo- tant de concurs com de lliure designació. En aquest cas, dins del
ració, i en una sèrie de preguntes referides a la memòria presentada termini esmentat s’haurà d’optar per un dels llocs de treball adjudi-
i a les funcions del lloc de treball. La finalitat d’aquesta serà precisar cats, i s’entendrà que renúncia a la resta de llocs adjudicats en les
els coneixements exposats en la memòria, aclarir o ampliar concep- convocatòries concurrents.
tes i, en general, contrastar l’adequació del perfil professional i les A aquests efectes, s’entén que dues convocatòries són concurrents
aptituds del concursant al lloc de treball al qual es presenta. quan en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds
La relació de preguntes, que s’elaborarà de forma prèvia a la realit- de participació d’una d’elles no s’haguera publicat la resolució
zació de l’entrevista, s’incorporarà a l’acta de la sessió, com també d’adjudicació de l’altra.
els criteris tècnics tinguts en compte per part de la comissió per a 3. Així mateix, es podrà desistir de la participació en el concurs o
atorgar les distintes valoracions als candidats en aquest apartat. renunciar al lloc adjudicat quan transcórreguen més de nou mesos
Quan les puntuacions a l’entrevista no s’hagen obtingut per unani- entre la convocatòria i la resolució del concurs.
mitat de criteri, es faran constar en l’acta les observacions i les Base onzena. Presa de possessió
qualificacions de cada un dels membres de la comissió. En aquest En les resolucions d’adjudicació dels concursos s’indicarà la data en
cas, les puntuacions s’obtindran per la mitjana aritmètica i es deses- què haurà d’efectuar-se el cessament en els llocs de treballs que
timarà la més alta i la més baixa. estigueren exercint les persones adjudicatàries, com també la data
Base sisena. Puntuació màxima de presa de possessió de les destinacions adjudicades, que serà de
La puntuació màxima possible a obtindre per tots els apartats serà tres dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del dia del cessa-
de 27 punts. ment.
42 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

En els supòsits de nou ingrés, o de reingrés des de la situació d’excedència voluntària, o si comporta canvi de residència, es disposarà d’un
mes de termini per a prendre possessió de la seua destinació.
Base dotzena. Vinculació de les bases
Les presents bases vinculen l’Administració, la Comissió de Valoració i els qui participen en el concurs, i tant la present convocatòria com
tots els actes administratius que es deriven d’aquesta i de les actuacions de la Comissió de Valoració podran ser impugnats pels interessats en
els casos, els terminis i la forma establits en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Pú-
bliques.
Aquests bases són definitives en via administrativa i contra elles es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos
des de l’endemà de la seua publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu, en els termes de l’article 14 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, i, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes davant del president de la corporació.
Abans de la publicació de la llista provisional d’admesos, el president de la Diputació podrà modificar o deixar sense efecte les convocatòries
per mitjà de l’adopció del Decret motivat corresponent, que serà publicat en la forma prevista.
València, 7 de maig del 2018.—El diputat de l’Àrea Administració General i Transparència, José Ruiz Cervera

NÚM. DENOMINACIÓ LLOC NÚMERO CENTRE GRUP NIVELL C.E. PERTINENÇA A FUNCIONS
L.T. DE TREBALL DE RLT PLACES
1 Cap d’Unitat de 65885 MUSEU DE A2 22 B3 A2 464 Asignadas en l'Acord de Ple de 16 de Febrer
Biblioteca PREHISTÒRIA de 2016.
En general, és el responsable dels treballs en-
comanats a la Unitat, així com de la gestió i
organització de les funcions assignades, i en
concret:
--Coordinació i supervisió de les activitats de
la Biblioteca i de la Biblioteca Infantil.
-Dirigir l'actualització de l'hemeroteca impre-
sa i electrònica en tots els seus àmbits, inclosa
la catalogació i el procés tècnic.
-Administració i foment dels intercanvis amb
altres institucions i petició de donacions.
-Coordinar la gestió i catalogació del fons do-
cumental i de l'arxiu administratiu del museu.
-Control i actualització de bases de dades, in-
cloent-hi el catàleg bibliogràfic.
-Coordinar el manteniment i actualització del
catàleg de publicacions de la Institució, així
com les activitats de difusió de la biblioteca i
formació d'usuaris.
-Elaboració d'estadístiques i de la memòria
anual de la Biblioteca.
I totes aquelles funcions inherents al lloc de
treball i categoria professional que se li enco-
manen

NÚM. DENOMINACIÓ LLOC NÚMERO CENTRE GRUP NIVELL C.E. PERTINENÇA FUNCIONS
P.L. DE TREBALL DE RLT A PLACES
1 Cap de Secció 62579 MUSEU DE A1 24 B3 A1 124 Asignadas en l'Acord de Ple de 16 de Febrer
d’Edicions i PREHISTÒRIA de 2016.
Publicacions En general, és el responsable dels treballs en-
comanats a la Secció, així com de la gestió i
organització de les funcions assignades, i en
concret:
-Gestió i coordinació de la labor editorial del
Servici d'Investigació Prehistòrica i Museu de
Prehistòria.
-Determinació de criteris i supervisió de l'edi-
ció de la sèrie monogràfica “Treballs diversos
del SIP” i la revista Arxiu de Prehistòria Lle-
vantina”.
-Coordinació de l'entrega de material i gestió
d'enviament de publicacions.
-Establir criteris per a la selecció i si és el cas
adquisició de fons bibliogràfics.
I totes aquelles funcions inherents al lloc de
treball i categoria professional que se li enco-
manen.
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  43
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

NÚM. DENOMINACIÓ LLOC NÚMERO CENTRE GRUP NIVELL C.E. PERTINENÇA FUNCIONS
L.T. DE TREBALL DE RLT A PLACES
1 Cap de Negociat de 37380 MUSEU DE A2 20 B3 A2 414 Asignadas en l'Acord de Ple de 16 de Febrer de
Disseny i Producció PREHISTÒRIA 2016.
En general, és el responsable dels treballs enco-
manats al negociat, així com de la gestió i orga-
nització de les funcions assignades, i en concret:
-Elaborar el disseny i els recursos comunicatius
dels projectes de les exposicions permanents,
temporals i itinerants de producció pròpia.
-Adequar el disseny i  els recursos gràfics de les
exposicions temporals
-Proposar, sobre la base del disseny expositiu, les
necessitats de contractació de tercers i la com-
pra dels materials necessaris per a la producció
d'exposicions.
-Coordinar els equips humans i supervisar les
tasques que intervenen en els muntatges exposi-
tius que es programen.
-Realitzar propostes per a incorporar les noves
tecnologies de la comunicació a les produccions
expositives
I totes aquelles funcions inherents al lloc de tre-
ball i categoria professional que se li encoma-
nen.

ANUNCIO través de la Carpeta del Empleado utilizando para ello el modelo del
Por Decreto núm. 3859 de fecha 2 de mayo del 2018, la Presidencia apartado Mis Solicitudes en la dirección https://carpetaempleado.
de esta Corporación ha dispuesto convocar concurso de méritos para dival.es, adjuntando a la misma la memoria prevista en el apartado
la provisión de los puestos de trabajo descrito en el anexo adjunto, D) del baremo.
de conformidad con las siguientes, Para acreditar los méritos que se desee hacer valer en el presente
BASES proceso, en su solicitud electrónica los interesados darán su confor-
Base primera. Requisitos y condiciones de participación midad para que el Servicio de Personal adjunte de oficio el informe
Podrán participar en la convocatoria el personal funcionario de ca- sobre la documentación contenida en su expediente personal relativa
rrera de la Diputación de Valencia (sector no sanitario), o de otras a los apartados del baremo referidos a titulación académica, cursos
administraciones públicas, cuando así se especifique en el anexo, que formación y perfeccionamiento, conocimiento del Valenciano y de
reúnan los siguientes requisitos en la fecha que termine el plazo de idiomas comunitarios.
presentación de las solicitudes de participación: El personal aspirante con carácter previo a la presentación de la
a) Estar en situación de servicio activo. solicitud deberá comprobar en el apartado Información Laboral de
b) El personal funcionario que hubiera obtenido un puesto por con- la Carpeta Personal la documentación obrante en su expediente
curso no podrá participar en un nuevo concurso hasta que haya personal.
transcurrido un año desde la toma de posesión en aquel, excepto en En el supuesto de que no figuren en la Carpeta Personal actividades
los supuestos previstos en el artículo 101.3 de la Ley 10/2010, de 9 formativas organizadas por la Diputación, se presentará declaración
de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función responsable concretando dichas acciones formativas para su valora-
Pública Valenciana, en el ámbito de la Diputación. ción.
c) Pertenecer a las escalas, subescalas, clase o categoría de los exi- Asimismo, se podrá adjuntar a la solicitud, mediante su digitalización,
gidos para cada uno de los puestos de trabajo, de acuerdo con la cualquier otro documento en los siguientes formatos: copia legal
vigente Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación de Valencia, realizada en soporte papel de documentos emitidos por medios elec-
sector no sanitario. trónicos y firmados electrónicamente o copia de documentos emitidos
Para el personal en situación de excedencia, reunir los requisitos en soporte papel y que se deberán justificar de conformidad con lo
legales y reglamentarios para incorporarse al servicio activo, el úl- dispuesto en la base octava de la convocatoria.
timo día del plazo establecido para la presentación de solicitudes,
siempre que no se encuentre en el plazo legal obligatorio de perma- Las personas interesadas que no tengan acceso a la Carpeta Personal
nencia en dicha situación. presentarán sus solicitudes de participación en el Registro General
(Palacio de la Batlía, calle Serranos, núm. 2, Valencia), o en los lu-
Base segunda. Puestos de trabajo
gares que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015 del Procedi-
Los puestos de trabajo a proveer mediante el presente concurso son miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
los que se relacionan en anexo I.
debiendo utilizar el modelo original que se encuentra en la página
En el citado anexo se hacen constar los datos referentes a cada pues- web, www.dival.es/personal o en el Registro General de la Diputación
to de trabajo, tales como: y en el Punto de Atención e Información del Departamento de Per-
a) número, denominación, retribuciones complementarias vinculadas sonal (calle Hugo de Moncada, 9, Valencia). La solicitud deberá ir
al puesto de trabajo, así como su adscripción orgánica y localidad. acompañada de la documentación acreditativa de los méritos que se
b) Cuerpo, agrupación profesional funcionarial o escala, grupo y desee hacer valer de acuerdo con el baremo de aplicación y la me-
plaza de pertenencia, así como, en su caso, el resto de requisitos moria. Los requisitos y méritos valorables podrán acreditarse me-
exigidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo. diante la documentación original o fotocopia debidamente compul-
c) Funciones adscritas al puesto. sada o bien adjuntando el informe de titulaciones y cursos emitido
Base tercera. Solicitudes y documentación. por el Servicio de Personal. No serán tenidos en cuenta aquellos
Los aspirantes que deseen tomar parte en el presente proceso selec- méritos no justificados ni presentados correctamente dentro del
tivo deberán presentar su solicitud de participación electrónica a plazo de presentación de instancias.
44 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

La Diputación, mediante el servicio de Gestión de Personal, aporta- la incorporación a sus trabajos de personal asesor especialista, para
rá el informe de servicios prestados para la valoración de la antigüe- aquellas pruebas que lo requieran, quien se limitará al ejercicio de
dad y grado, así como la experiencia profesional. sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
En las solicitudes de participación los aspirantes manifestarán que colaborarán con la Comisión, con voz pero sin voto.
reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en Las Comisiones propondrán al candidato o candidatos que hayan
la Base Primera, referidas a la fecha de terminación del plazo de obtenido mayor puntuación.
presentación de solicitudes y serán dirigidas al Presidente de la Di- Corresponde a la Comisión de Valoración el desarrollo y calificación
putación, dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del concurso y estará vinculada en su actuación a las presentes bases,
del siguiente a la publicación de las vacantes y extracto de la con- así como la resolución de las dudas que pudieran surgir en aplicación
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado. de éstas normas. El procedimiento de actuación de la Comisión se
La convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de
Oficial de la Provincia y podrá consultarse en la página web ante- octubre.
riormente citada. Base quinta. Baremo de méritos
Al objeto de facilitar que la comisión de valoración pueda discernir Solamente procederá la valoración de los méritos alegados por los
entre formación genérica y formación específica, cuando los cursos participantes cuando éstos reúnan los requisitos exigidos para el
estén realizados en planes de formación diferentes a los de la Dipu- desempeño del puesto según conste en la convocatoria.
tación de Valencia, los aspirantes podrán adjuntar documento oficial, Se valorarán los méritos obtenidos o en condiciones de obtenerse en
digitalizado, en su caso, en el que conste el contenido o programa la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para
del mismo en el caso de no figurar en el propio diploma o certifica- participar en el correspondiente concurso.
do.
La convocatoria para la realización de la entrevista prevista en la
El personal participante que solicite varios puestos de trabajo inclui- Base 5 D, se efectuará a través del tablón de anuncios del Servicio
dos en la misma convocatoria, tendrán que presentar una única so- de Personal (Calle Hugo de Moncada, 9 46009) y en la página web
licitud, indicando en la misma el orden de preferencia. del Servicio www.dival.es/personal.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia de Para fijar el orden de preferencia en la adjudicación de vacantes en
la Diputación, aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos los concursos para la provisión de los puestos de trabajo convocados,
y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, se valorarán los méritos siguientes:
en la página web y en los tablones de anuncios de la Diputación, con
Fase Primera: Méritos Generales
indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de subsana-
ción de defectos y presentación de reclamaciones, en los términos A) Antigüedad y grado
del artículo 68 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo 1. Antigüedad: Se valorarán los años de servicio en activo prestados
Común de las Administraciones Públicas. en las distintas administraciones públicas a 0,50 por año trabajado o
Si en el plazo de diez días se formulan reclamaciones, serán resuel- fracción, computándose las fracciones proporcionalmente, hasta un
tas en el mismo acto administrativo que apruebe la lista definitiva máximo de 8 puntos.
que será hecha pública, así mismo, en la forma indicada. A estos efectos también se computarán los servicios reconocidos que
Contra la Resolución de aprobación de la lista definitiva, los intere- se hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de la condición
sados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en los de funcionario de carrera.
términos de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencio- 2.- El grado personal de los aspirantes se valorará en la forma si-
so Administrativa, previo, en su caso, el recurso potestativo de re- guiente:
posición previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015 de 1 de octu- a) Grado personal igual o superior al del puesto solicitado: 2 pun-
bre. tos.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de b) Grado personal inferior al del puesto solicitado: 1,75 puntos.
oficio o a petición del interesado. La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado A
Base cuarta. Comisión de Valoración será, en consecuencia, de 10 puntos.
Calificará los méritos de los concursantes una Comisión de Valora- B) Formación
ción compuesta por: 1. Titulación académica. La puntuación máxima será de 1 punto,
Presidente: El jefe de Servicio de Personal de la Diputación, o per- distribuido de la forma siguiente:
sona en quien delegue de entre los funcionarios de carrera del servi- Por cada titulación de igual nivel académico a la exigida para perte-
cio de personal y cuyo subgrupo de clasificación sea A1. necer al subgrupo: 0,25 puntos.
Vocales: Por cada titulación superior en un nivel académico a la exigida para
Ocho personas funcionarias de carrera de la Diputación o, en su caso, pertenecer al subgrupo: 0,50 puntos.
de otras administraciones públicas, con una clasificación profesional Por cada titulación superior en dos niveles académicos a la exigida
igual o superior a la requerida para los puestos de trabajo convocados para pertenecer al subgrupo: 0,75 puntos.
debiendo tener, al menos la mitad más una, una titulación correspon- Por cada titulación superior en tres niveles académicos a la exigida
diente a la misma área de conocimientos de los puestos convoca- para pertenecer al subgrupo: 1 punto.
dos.
A estos efectos, no se valorarán aquellas titulaciones que sirvieron
La composición concreta de la comisión de valoración, con la co- para acceder a dicho cuerpo o escala.
rrespondiente designación de cada uno de sus miembros, se llevará
2. Cursos de Formación. Se valorarán los cursos de formación y
a efecto mediante resolución, oída la representación sindical y se
perfeccionamiento que hayan sido cursados o impartidos por la
hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en los tablones
persona interesada hasta la fecha en que termine el plazo de presen-
de anuncios de la Diputación.
tación de solicitudes de participación, y hasta un máximo de 2
Actuará como secretario/a el de la Diputación o personal funcionario puntos, a razón de 0,025 puntos por hora impartida y con arreglo a
que se designe a tal efecto, con voz y sin voto. la siguiente escala para los cursados:
Cada propuesta o nombramiento de vocal implicará también la de- De 100 o más horas: 1,00 punto.
signación de un suplente con los mismos requisitos y condiciones y
De 75 o más horas: 0,75 puntos.
atendiendo en la medida de lo posible a criterios de paridad.
De 50 o más horas: 0,50 puntos.
Cuando se trate de convocatoria de puestos laborales, los miembros
de dicha comisión podrán ser asimismo personal laboral fijo, siempre De 25 o más horas: 0,25 puntos.
y cuando cumplan los requisitos previstos en este apartado. De 15 o más horas: 0,10 puntos.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la Los cursos de duración inferior a 15 horas no se valorarán.
mayoría de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente. Las Sólo se valorarán los cursos que estén convocados, gestionados u
decisiones se adoptarán por mayoría de votos, y se podrá disponer homologados por el Instituto Valenciano de Administración Pública o
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  45
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

por las universidades o por centros de formación del personal em- De 100 o más horas: 2.00 puntos.
pleado público o por las organizaciones sindicales u otros promoto- De 75 o más horas: 1.50 puntos.
res dentro del marco de los acuerdos de formación para el empleo De 50 o más horas: 1 punto.
de las administraciones públicas, vigentes en el momento de su
De 25 o más horas: 0,50 puntos.
realización.
De 15 o más horas: 0,20 puntos.
En ningún caso se puntuarán en el presente subapartado ni en el
anterior los cursos de valenciano y de idiomas ni los cursos pertene- Los cursos de duración inferior a 15 horas no se valorarán.
cientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado y los de los Sólo se valorarán los cursos que estén convocados, gestionados u
diferentes institutos de las universidades cuando formen parte del homologados por el Instituto Valenciano de Administración Pública
plan de estudios del centro, ni los cursos derivados de procesos se- o por las universidades o por centros de formación del personal
lectivos, promoción interna, planes de empleo y adaptación del ré- empleado público o por las organizaciones sindicales u otros promo-
gimen jurídico a la naturaleza de los puestos que se ocupan. tores dentro del marco de los acuerdos de formación para el empleo
3. Valenciano: el conocimiento del valenciano se valorará hasta un de las administraciones públicas, vigentes en el momento de su
máximo de 1 punto, de acuerdo con la posesión del correspondiente realización.
certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado de
Coneixements del Valencià o su equivalente dentro del marco Euro- titulaciones académicas y cursos de formación será de 5 puntos.
peo común de referencia para las lenguas: 2.- Experiencia profesional.
Certificado de coneixements orals o A2: 0,10 puntos. La experiencia en el desempeño de puestos con las funciones iguales
Certificado de grau elemental o B1: 0,40 puntos. o similares a las asignadas a los puestos de trabajo que se relacionan
Certificado de grau mitjà o C1: 0,70 puntos. en el anexo , se valorarán hasta un máximo de 2 puntos a razón de
Certificado de grau superior o C2: 1 punto. 0,50 puntos por año de servicio, y se computarán las fracciones
proporcionalmente.
La valoración del conocimiento del valenciano a través de certifica-
dos se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obteni- A estos efectos no se computarán los servicios prestados mediante
do, y siempre y cuando no constituya un requisito del puesto debi- adscripción provisional, comisión de servicios o nombramiento
damente establecido en la convocatoria, valorándose exclusivamen- provisional por mejora de empleo, a los puestos de trabajo objeto de
te en este último caso la disposición de niveles, entendidos como los mismos.
cursos completos superados, superiores al exigido, a razón de 0,30 La puntuación máxima a obtener por este apartado C será, en con-
por nivel. secuencia de 7 puntos.
4. Idiomas comunitarios D) Entrevista
Hasta un máximo de 1.00 punto de acuerdo con los siguientes nive- Se valorará el resultado de una entrevista con un máximo de 5 pun-
les: tos, que tendrá como objetivo la exposición y defensa de una memo-
Certificado de Nivel Básico A2: 0.10 puntos. ria previamente presentada, en la que el o la aspirante habrá expues-
to un plan para desempeñar las funciones del puesto objeto de con-
Certificado de Nivel Intermedio B1: 0.25 puntos.
curso y sus posibles iniciativas al respecto, así como sobre cualquier
Certificado de Nivel Avanzado B2: 0.50 puntos. otro aspecto del puesto de trabajo que estime que deba ser tenido en
Certificado de Nivel Dominio Operativo C1: 0.75 puntos. consideración. La extensión máxima de la memoria será de 15 fo-
Certificado de Nivel Maestría C2: 1.00 punto. lios.
A estos efectos, solo se tendrán en cuenta los títulos, diplomas y La entrevista consistirá básicamente, en una en una breve exposición
certificados expedidos por las escuelas oficiales de idiomas, o sus de la memoria, realizada en un tiempo máximo fijado por la comisión
equivalentes, así como los títulos, diplomas y certificaciones expe- de valoración, y en una serie de preguntas referidas a la memoria
didos por universidades y otras instituciones españolas y extranjeras, presentada y a las funciones del puesto de trabajo. La finalidad de la
de conformidad con el sistema de reconocimiento de competencias misma será precisar los conocimientos expuestos en la memoria,
en leguas extranjeras que establezca la autoridad educativa corres- aclarar o ampliar conceptos y en general, contrastar la adecuación
pondiente. del perfil profesional y aptitudes del concursante al puesto de traba-
La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado B jo al que se presenta.
será, en consecuencia de 5 puntos. La relación de preguntas, que se elaborará de forma previa a la
Fase Segunda: Méritos Específicos realización de la entrevista, se incorporará al acta de la sesión así
C) Méritos específicos como los criterios técnicos tenidos en cuenta por parte de la comisión
1.- Titulación académica específica y cursos de formación específi- para otorgar las distintas valoraciones a los candidatos en este apar-
cos tado.
Solamente se tendrán en cuenta las titulaciones académicas directa- Cuando las puntuaciones a la entrevista no se hayan obtenido por
mente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo y que unanimidad de criterio, se hará constar en el acta las observaciones
sean distintas de las que pudiera tener el puesto de trabajo como y las calificaciones de cada uno de los miembros de la comisión. En
requisito, y de igual o superior nivel al de las exigidas para pertene- este caso, las puntuaciones se obtendrán por la media aritmética
cer al grupo de titulación respectivo. desestimándose la más alta y la más baja.
Se valorarán con arreglo a la siguiente escala: Base sexta. Puntuación máxima.
Por cada titulación igual a la exigida para pertenecer al subgrupo: La puntuación máxima posible a obtener por todos los apartados,
0.25 puntos. será de 27 puntos.
Por cada titulación superior en un nivel académico a la exigida para En caso de empate, se adjudicará el puesto de trabajo al concursan-
pertenecer al subgrupo: 0,50 puntos. te que haya obtenido mayor puntuación en el apartado de «Méritos
Por cada titulación superior en dos niveles académicos a la exigida específicos»; si persistiera el empate se considerará la puntuación
para pertenecer al subgrupo: 1 puntos. obtenida en el apartado de «Antigüedad y grado», y por último los
apartados de «Entrevista» y de «Formación».
Por cada titulación superior en tres niveles académicos a la exigida
para pertenecer al subgrupo: 1,50 puntos. Si el concursante aspirara a más de un puesto de trabajo y sus cali-
ficaciones le permitieran acceder a varios de ellos, se le adjudicaría
Se valorarán los cursos de formación cuyo contenido este relaciona-
aquel que figure en primer lugar de la solicitud.
do con las funciones del puesto de trabajo y sólo se tendrán en
cuenta para su baremación los cursos de formación y perfecciona- Base séptima. Puntuación mínima
miento que hayan sido cursados o impartidos por la persona intere- Solo podrán acceder a la entrevista los concursantes que hayan ob-
sada, hasta la fecha en que termine el plazo de presentación de soli- tenido en los anteriores apartados una puntuación mínima de 8
citudes de participación, a 0.05 puntos por hora impartida y con puntos.
arreglo a la siguiente escala para los cursados: Base octava. Propuesta de adjudicación
46 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

El resultado de la evaluación del baremo y la adjudicación provisio- se obtenga otro puesto por resolución de una convocatoria concu-
nal se expondrá al público en una lista que contendrá la totalidad del rrente, tanto de concurso como de libre designación. En este caso,
personal concursante, ordenada de mayor a menor puntuación total, dentro de dicho plazo se deberá optar por uno de los puestos de
con indicación para cada uno de ellos de la puntuación obtenida en trabajo adjudicados, entendiéndose que renuncia al resto de puestos
los apartados del baremo, y con expresión del puesto adjudicado, en adjudicados en las convocatorias concurrentes.
su caso, concediéndose un plazo de diez días hábiles para que for- A estos efectos, se entiende que dos convocatorias son concurrentes
mulen las reclamaciones que estimen pertinentes en relación con la cuando en la fecha de finalización del plazo de presentación de so-
baremación. licitudes de participación de una de ellas, no se hubiera publicado la
En ese mismo plazo, el personal seleccionado que haya aportado resolución de adjudicación de la otra.
junto con su solicitud electrónica, copia de documentos emitidos 3.- Asimismo, podrá desistirse de la participación en el concurso o
únicamente en soporte papel, se le informará a través de la Carpeta renunciarse al puesto adjudicado cuando transcurran más de nueve
de Personal de los méritos alegados y efectivamente baremados que meses entre la convocatoria y la resolución del concurso.
deban acreditar, mediante la presentación de la documentación ori- Base undécima. Toma de posesión
ginal o fotocopia debidamente compulsada, en el Punto de Atención
En las resoluciones de adjudicación de los concursos se indicará la
e Información del Departamento de Personal, en el Registro General
fecha en que deberá efectuarse el cese en los puestos de trabajos que
o en los Registros Auxiliares de la Diputación de Valencia.
estuvieran desempeñando las personas adjudicatarias, así como la
Cuando el aspirante no aporte los documentos originales o fotocopias fecha de toma de posesión de los destinos adjudicados que será de
debidamente compulsadas para acreditar los méritos alegados, se le tres días hábiles contados a partir del día siguiente al cese.
detraerá de la puntuación obtenida, la correspondiente a los docu-
En los supuestos de nuevo ingreso, o de reingreso desde la situación
mentos no justificados.
de excedencia voluntaria, o si comporta cambio de residencia, se
Base novena. Resolución dispondrá de un mes de plazo para tomar posesión de su destino.
Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y resueltas, en Base duodécima. Vinculación de las Bases
su caso, las reclamaciones formuladas, la comisión elevará una
Las presentes bases vinculan a la Administración, a la Comisión de
propuesta de adjudicación definitiva al Presidente de la Diputa-
Valoración y a quienes participen en el concurso, y tanto la presente
ción.
convocatoria como cuantos actos administrativos deriven de esta y
Si como consecuencia de la documentación y las alegaciones pre- de las actuaciones de la Comisión de Valoración podrán ser impug-
sentadas se hubieran visto modificadas las relaciones previstas en el nados por los interesados en los casos, plazos y forma establecida
apartado anterior, la comisión antes de elevar la propuesta, realizará en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
a las nuevas personas adjudicatarias los requerimientos de subsana- común de las Administraciones Públicas.
ción que procedan.
Estas bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas
En el plazo máximo de seis meses contados a partir del día siguien- se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
te al de la publicación de la convocatoria se dictará resolución de la de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, ante el
presidencia, aprobando la relación definitiva de adjudicación de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en los términos del artí-
puestos y la publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, sirvien- culo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio y potestativamente recur-
do dicha publicación de notificación a las personas interesadas. so de reposición en el plazo de un mes ante el Presidente de la
Base décima. Desistimiento y renuncia Corporación.
1.- El personal que participe voluntariamente en un concurso de mé- Antes de la publicación de la lista provisional de admitidos, el pre-
ritos podrá desistir de la totalidad de la solicitud de participación en sidente de la Diputación podrá modificar o dejar sin efecto las con-
el mismo, antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes, vocatorias mediante la adopción del Decreto motivado correspon-
salvo que en la convocatoria se indique otra fecha posterior. diente, que será publicado en la forma prevista.
2.- No surtirá efecto alguno la renuncia al puesto adjudicado por el Valencia, 7 de mayo del 2018.—El diputado del Área de Adminis-
concurso salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, tración General y Transparencia, José Ruiz Cervera.
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  47
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

ANEXO
NÚM. DENOMINACIÓN NÚMERO CENTRO GRUPO NIVEL C.E. PERTENENCIA FUNCIONES
P.T. PUESTO DE TRABAJO DE RPT PLAZAS
1 Jefe de Unidad de 65885 MUSEO DE A2 22 B3 A2 464 Asignadas en el Acuerdo de Pleno de 16 de
Biblioteca PREHISTORIA Febrero de 2016.
En general, es el responsable de los trabajos
encomendados a la Unidad, así como de la
gestión y organización de las funciones asig-
nadas, y en concreto:
--Coordinación y supervisión de las activi-
dades de la Biblioteca y de la Biblioteca In-
fantil.
-Dirigir la actualización de la hemeroteca
impresa y electrónica en todos sus ámbitos,
incluida la catalogación y el proceso técnico.
-Administración y fomento de los intercam-
bios con otras instituciones y petición de
donaciones.
-Coordinar la gestión y catalogación del fon-
do documental y del archivo administrativo
del museo.
-Control y actualización de bases de datos,
incluyendo el catálogo bibliográfico.
-Coordinar el mantenimiento y actualización
del catálogo de publicaciones de la Insti-
tución, así como las actividades de difusión
de la biblioteca y formación de usuarios.
-Elaboración de estadísticas y de la memoria
anual de la Biblioteca.
Y todas aquellas funciones inherentes al
puesto de trabajo y categoría profesional que
se le encomienden

NÚM. DENOMINACIÓN NÚMERO CENTRO GRUPO NIVEL C.E. PERTENENCIA FUNCIONES


P.T. PUESTO DE TRABAJO DE RPT PLAZAS
1 Jefe de Sección 62579 MUSEO DE A1 24 B3 A1 124 Asignadas en el Acuerdo de Pleno de 16 de
de Ediciones y PREHISTORIA Febrero de 2016.
Publicaciones En general, es el responsable de los trabajos
encomendados a la Sección, así como de la
gestión y organización de las funciones asig-
nadas, y en concreto:
-Gestión y coordinación de la labor editorial
del Servicio de Investigación Prehistórica y
Museo de Prehistoria.
-Determinación de criterios y supervisión de
la edición de la serie monográfica “Trabajos
varios del SIP” y la revista Archivo de Pre-
historia Levantina”.
-Coordinación de la entrega de material y
gestión de envío de publicaciones.
-Establecer criterios para la selección y en su
caso adquisición de fondos bibliográficos.
Y todas aquellas funciones inherentes al
puesto de trabajo y categoría profesional que
se le encomienden.
48 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

NÚM. DENOMINACIÓN NÚMERO CENTRO GRUPO NIVEL C.E. PERTENENCIA FUNCIONES


P.T. PUESTO DE TRABAJO DE RPT PLAZAS
1 Jefe de Negociado de 37380 MUSEO DE A2 20 B3 A2 414 Asignadas en el Acuerdo de Pleno de 16 de
Diseño y Producción PREHISTORIA Febrero de 2016.
En general, es el responsable de los trabajos
encomendados al negociado, así como de la
gestión y organización de las funciones asig-
nadas, y en concreto:
-Elaborar el diseño y los recursos comuni-
cativos de los proyectos de las exposiciones
permanentes, temporales e itinerantes de
producción propia.
-Adecuar el diseño y los recursos gráficos de
las exposiciones temporales
-Proponer, sobre la base del diseño expositi-
vo, las necesidades de contratación de terce-
ros y la compra de los materiales necesarios
para la producción de exposiciones.
-Coordinar los equipos humanos y super-
visar las tareas que intervienen en los mon-
tajes expositivos que se programen.
-Realizar propuestas para incorporar las
nuevas tecnologías de la comunicación a las
producciones expositivas
Y todas aquellas funciones inherentes al
puesto de trabajo y categoría profesional que
se le encomienden.

2018/7082
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  49
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

Excel·lentíssima Diputació Provincial de València en la qual es concretaran les accions formatives esmentades per a la
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de seua valoració.
València sobre bases de convocatòria per a la provisión Així mateix, es podrà adjuntar a la sol·licitud, per mitjà de la seua
de llocs de treball vacants o amb adscripció provisional, digitalització, qualsevol altre document en els formats següents:
convocatòria nº 6/18. còpia legal realitzada en suport paper de documents emesos per
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de mitjans electrònics i firmats electrònicament, o còpia de documents
Valencia sobre bases de convocatoria para la provisión emesos en suport paper i que s’hauran de justificar, de conformitat
de puestos de trabajo vacantes o con adscripción provi- amb el que disposa la base huitena de la convocatòria.
sional, convocatoria nº 6/18 Les persones interessades que no tinguen accés a la Carpeta Personal
ANUNCI presentaran les seues sol·licituds de participació en el Registre Ge-
Per Decret núm. 3844 de data 2 de maig del 2018, la Presidència neral (Palau de la Batlia, carrer Serrans, núm. 2, València), o en els
d’esta Corporació hi ha disposat convocar concurs de mèrits per a la llocs que determina l’article 16 de la Llei 39/2015 del Procediment
provisió dels llocs de treball descrits en l’annex adjunt, de confor- Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i caldrà
mitat amb les següents utilitzar el model original que es troba en la pàgina web, www.dival.
BASES es/personal, o en el Registre General de la Diputació i en el Punt
d’Atenció i Informació del Departament de Personal (carrer Hug de
Base primera. Requisits i condicions de participació
Montcada, 9, València). La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de
Podran participar en la convocatòria el personal funcionari de carre- la documentació acreditativa dels mèrits que es desitgen fer valdre
ra de la Diputació de València (sector no sanitari), o el d’altres ad- d’acord amb el barem d’aplicació i la memòria. Els requisits i els
ministracions públiques, quan s’especifique d’aquesta manera en mèrits valorables podran acreditar-se per mitjà de la documentació
l’annex, que reunisquen els requisits següents en la data que acabe original o fotocòpia degudament compulsada, o bé adjuntant
el termini de presentació de les sol·licituds de participació: l’informe de les titulacions i els cursos, emés pel Servei de Personal.
a) Estar en situació de servei actiu. No seran tinguts en compte aquells mèrits no justificats ni presentats
b) El personal funcionari que haja obtingut un lloc per concurs no correctament dins del termini de presentació d’instàncies.
podrà participar en un nou concurs fins que no haja transcorregut un La Diputació, per mitjà del servei de Gestió de Personal, aportarà
any des de la presa de possessió en aquell, excepte en els supòsits l’informe de serveis prestats per a la valoració de l’antiguitat i el
previstos en l’article 101.3 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la grau, com també l’experiència professional.
Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, En les sol·licituds de participació els aspirants manifestaran que
en l’àmbit de la Diputació. reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en
c) Pertànyer a les escales, subescales, classe o categoria de les exi- la base primera, referits a la data de terminació del termini de pre-
gides per a cada un dels llocs de treball, d’acord amb la vigent Re- sentació de sol·licituds, i es dirigiran al president de la Diputació,
lació de Llocs de Treball de la Diputació de València, sector no sa- dins del termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà
nitari. de la publicació de les vacants i l’extracte de la convocatòria en el
Per al personal en situació d’excedència, reunir els requisits legals i Butlletí Oficial de l’Estat.
reglamentaris per a incorporar-se al servei actiu l’últim dia del ter- La convocatòria i les seues bases es publicaran íntegrament en el
mini establit per a la presentació de sol·licituds, sempre que no es Butlletí Oficial de la Província de València, i podran consultar-se en
trobe en el termini legal obligatori de permanència en aquesta situa- la pàgina web citada anteriorment.
ció. A fi de facilitar que la comissió de valoració puga discernir entre
Base segona. Llocs de treball formació genèrica i formació específica, quan els cursos estiguen
Els llocs de treball que s’han de proveir per mitjà del present concurs realitzats en plans de formació diferents dels de la Diputació de
són els que es relacionen en l’annex I. València, els aspirants podran adjuntar document oficial, digitalitzat,
En l’annex esmentat es faran constar les dades referents a cada lloc si és el cas, en el qual constarà el contingut o programa d’aquest, en
de treball, com ara: el cas de no figurar en aquest diploma o certificat.
a) Nombre, denominació i retribucions complementàries vinculades El personal participant que sol·licite diversos llocs de treball inclosos
al lloc de treball, com també la seua adscripció orgànica i la locali- en la mateixa convocatòria haurà de presentar una única sol·licitud,
tat. i en aquesta caldrà indicar l’ordre de preferència.
b) Cos, agrupació professional funcionarial o escala, grup i plaça de Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de
pertinença, com també, si és el cas, la resta de requisits exigits per la Diputació aprovarà la llista provisional d’aspirants admesos i
al seu exercici en la relació de llocs de treball. exclosos, que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en
c) Funcions adscrites al lloc. la pàgina web i en els taulers d’anuncis de la Diputació, amb indi-
Base tercera. Sol·licituds i documentació cació de les causes d’exclusió, com també el termini d’esmena de
defectes i presentació de reclamacions, en els termes de l’article 68
Els aspirants que desitgen prendre part en el present procés selectiu
de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Ad-
hauran de presentar la seua sol·licitud de participació electrònica a
ministracions Públiques.
través de la Carpeta de l’Empleat, i per a això s’utilitzarà el model
de l’apartat Les meues sol·licituds, en l’adreça-e https://carpetaem- Si en el termini de deu dies es formulen reclamacions, seran resoltes
pleado.dival.es, adjuntant a aquesta la memòria prevista en l’apartat en el mateix acte administratiu que aprove la llista definitiva que serà
D) del barem. feta pública, així mateix, en la forma indicada.
Per a acreditar els mèrits que es desitge fer valdre en el present Contra la resolució d’aprovació de la llista definitiva, els interessats
procés, en la sol·licitud electrònica els interessats donaran la seua podran interposar el recurs contenciós administratiu, en els termes
conformitat perquè el Servei de Personal adjunte d’ofici l’informe de la vigent Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Adminis-
sobre la documentació continguda en el seu expedient personal, re- trativa, previ, si és el cas, el recurs potestatiu de reposició previst en
lativa als apartats del barem referits a titulació acadèmica, cursos de l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
formació i perfeccionament, coneixement del valencià i d’idiomes Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d’ofici o
comunitaris. a petició del particular.
El personal aspirant, amb caràcter previ a la presentació de la Base quarta. Comissió de Valoració
sol·licitud, haurà de comprovar en l’apartat Informació Laboral de Els mèrits dels concursants els qualificarà una comissió de valoració
la Carpeta Personal la documentació que es troba en el seu expedient composta per:
personal. President: el cap del Servei de Personal de la Diputació, o la perso-
En el cas que no figuren en la Carpeta Personal activitats formatives na en qui delegue d’entre els funcionaris de carrera del Servei de
organitzades per la Diputació, es presentarà declaració responsable Personal, el subgrup de classificació dels quals serà A1.
50 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

Vocals: Huit persones funcionàries de carrera de la Diputació o, si Per cada titulació superior en dos nivells acadèmics als exigits per a
és el cas, d’altres administracions públiques, amb una classificació pertànyer al subgrup: 0,75 punts.
professional igual o superior a la requerida per als llocs de treball Per cada titulació superior en tres nivells acadèmics als exigits per
convocats, les quals hauran de tindre, almenys la meitat més una, a pertànyer al subgrup: 1 punt.
una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements dels A aquests efectes, no es valoraran aquelles titulacions que van servir
llocs convocats. per a accedir a aquest cos o escala.
La composició concreta de la comissió de valoració, amb la corres- 2. Cursos de formació. Es valoraran els cursos de formació i perfec-
ponent designació de cada un dels seus membres, es portarà a efec- cionament que hagen sigut cursats o impartits per la persona interes-
te mitjançant una resolució, oïda la representació sindical, i es farà sada fins a la data en què acabe el termini de presentació de
pública en el Butlletí Oficial de la Província i en els taulers d’anuncis sol·licituds de participació, i fins a un màxim de 2 punts, a raó de
de la Diputació. 0,025 punts per hora impartida i d’acord amb l’escala següent per
Actuarà com a secretari o secretària el/la de la Diputació o personal als cursats:
funcionari que es designe a aquest efecte, amb veu i sense vot. De 100 o més hores: 1,00 punt.
Cada proposta o nomenament de vocal implicarà també la designació De 75 o més hores: 0,75 punts.
d’un suplent amb els mateixos requisits i condicions, i en la mesura
De 50 o més hores: 0,50 punts.
que siga possible es tindran en compte els criteris de paritat.
De 25 o més hores: 0,25 punts.
Quan es tracte de convocatòria de llocs laborals, els membres
d’aquesta comissió podran ser també personal laboral fix, sempre De 15 o més hores: 0,10 punts.
que complisquen els requisits previstos en aquest apartat. Els cursos de duració inferior a 15 hores no es valoraran.
La comissió no podrà constituir-se ni actuar sense la presència de la Només es valoraran els cursos que estiguen convocats, gestionats o
majoria dels seus membres, titulars o suplents, indistintament. Les homologats per l’Institut Valencià d’Administració Pública, o per les
decisions s’adoptaran per majoria de vots, i es podrà disposar la universitats o per centres de formació del personal empleat públic o
incorporació de personal assessor especialista als seus treballs, per per les organitzacions sindicals o altres promotors dins del marc dels
a aquelles proves que ho requerisquen, que es limitarà a l’exercici acords de formació per a l’ocupació de les administracions públiques,
de les seues especialitats tècniques, en base exclusivament a les quals vigents en el moment de la seua realització.
col·laborarà amb la Comissió, amb veu però sense vot. En cap cas no es puntuaran en el present subapartat ni en l’anterior
Les comissions proposaran el candidat o els candidats que hagen els cursos de valencià i d’idiomes ni els cursos pertanyents a una
obtingut major puntuació. carrera universitària, cursos de doctorat i els dels diferents instituts
Correspon a la comissió de valoració el desenvolupament i la quali- de les universitats, quan formen part del pla d’estudis del centre, ni
ficació del concurs, i en la seua actuació estarà vinculada a les pre- els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans
sents bases, com també la resolució dels dubtes que pogueren sorgir d’ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que
en aplicació d’aquestes normes. El procediment d’actuació de la s’ocupen.
Comissió s’ajustarà en tot moment al que disposa la Llei 39/2015, 3. Valencià: el coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim
d’1 d’octubre. d’1 punt, d’acord amb la possessió del corresponent certificat expe-
Base cinquena. Barem de mèrits dit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valencià, o el seu equivalent dins del marc europeu comú de referèn-
Només procedirà la valoració dels mèrits al·legats pels participants
cia per a les llengües:
quan aquests reunisquen els requisits exigits per a l’exercici del lloc,
segons conste en la convocatòria. Certificat de coneixements orals o A2: 0,10 punts.
Es valoraran els mèrits obtinguts o en condicions d’obtenir-los en la Certificat de grau elemental o B1: 0,40 punts.
data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds per a Certificat de grau mitjà o C1: 0,70 punts.
participar en el concurs corresponent. Certificat de grau superior o C2: 1 punt.
La convocatòria per a la realització de l’entrevista prevista en la base La valoració del coneixement del valencià per mitjà de certificats
5 D, s’efectuarà a través del tauler d’anuncis del Servei de Personal s’efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut, i
(carrer Hug de Montcada, 9, 46009) i en la pàgina web del Servei sempre que no constituïsca un requisit del lloc degudament establit
www.dival.es/personal. en la convocatòria, i en aquest últim cas es valorarà exclusivament
Per a fixar l’ordre de preferència en l’adjudicació de vacants en els la disposició de nivells, entesos com a cursos complets superats,
concursos per a la provisió dels llocs de treball convocats es valora- superiors a l’exigit, a raó de 0,30 per nivell.
ran els mèrits següents: 4. Idiomes comunitaris.
Fase primera: mèrits generals Fins a un màxim d’1,00 punt, d’acord amb els nivells següents:
A) Antiguitat i grau Certificat de Nivell Bàsic A2: 0,10 punts.
1. Antiguitat: es valoraran els anys de servei en actiu prestats en les Certificat de Nivell Intermedi B1: 0,25 punts.
distintes administracions públiques, a 0,50 per any treballat o fracció; Certificat de Nivell Avançat B2: 0,50 punts.
les fraccions es computaran proporcionalment, fins a un màxim de Certificat de Nivell Domini Operatiu C1: 0,75 punts.
8 punts. Certificat de Nivell Mestria C2: 1,00 punt.
A aquests efectes, també es computaran els serveis reconeguts que A aquests efectes, només es tindran en compte els títols, els diplomes
s’hagen prestat amb anterioritat a l’adquisició de la condició de i els certificats expedits per les escoles oficials d’idiomes, o els seus
funcionari de carrera. equivalents, com també els títols, els diplomes i les certificacions
2. El grau personal dels aspirants es valorarà en la forma següent: expedits per universitats i altres institucions espanyoles i estrangeres,
a) Grau personal igual o superior al del lloc sol·licitat: 2 punts. de conformitat amb el sistema de reconeixement de competències en
b) Grau personal inferior al del lloc sol·licitat: 1,75 punts. llengües estrangeres que establisca l’autoritat educativa correspo-
La puntuació màxima possible que s’ha d’obtindre en el present nent.
apartat A serà, en conseqüència, de 10 punts. La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat B serà,
B) Formació en conseqüència, de 5 punts.
1. Titulació acadèmica. La puntuació màxima serà d’1 punt, que es Fase segona: mèrits específics
distribuirà de la forma següent: C) Mèrits específics
Per cada titulació del mateix nivell acadèmic que l’exigit per a per- 1. Titulació acadèmica específica i cursos de formació específics
tànyer al subgrup: 0,25 punts. Només es tindran en compte les titulacions acadèmiques directament
Per cada titulació superior en un nivell acadèmic a l’exigit per a relacionades amb les funcions del lloc de treball i que siguen diferents
pertànyer al subgrup: 0,50 punts. de les que poguera tindre el lloc de treball com a requisit, i de nivell
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  51
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

igual o superior que les exigides per a pertànyer al grup de titulació En cas d’empat, s’adjudicarà el lloc de treball al concursant que haja
respectiu. obtingut major puntuació en l’apartat «Mèrits específics»; si persis-
Es valoraran d’acord amb l’escala següent: teix l’empat, es considerarà la puntuació obtinguda en l’apartat
Per cada titulació igual que l’exigida per a pertànyer al subgrup: 0,25 «Antiguitat i grau», i finalment els apartats «Entrevista» i «Forma-
punts. ció».
Per cada titulació superior en un nivell acadèmic a l’exigit per a Si el concursant aspirara a més d’un lloc de treball i les seues qua-
pertànyer al subgrup: 0,50 punts. lificacions li permeteren accedir a diversos llocs, se li adjudicaria
Per cada titulació superior en dos nivells acadèmics als exigits per a aquell que figurara en el primer lloc de la sol·licitud.
pertànyer al subgrup: 1 punts. Base setena. Puntuació mínima
Per cada titulació superior en tres nivells acadèmics als exigits per Només podran accedir a l’entrevista els concursants que hagen ob-
a pertànyer al subgrup: 1,50 punts. tingut en els anteriors apartats una puntuació mínima de 8 punts.
Es valoraran els cursos de formació el contingut dels quals estiga Base huitena. Proposta d’adjudicació
relacionat amb les funcions del lloc de treball, i només es tindran en El resultat de l’avaluació del barem i l’adjudicació provisional
compte per a baremar-los els cursos de formació i perfeccionament s’exposarà al públic en una llista que contindrà la totalitat del per-
que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, fins a sonal concursant, ordenada de major a menor puntuació total, amb
la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds de indicació per a cada un d’ells de la puntuació obtinguda en els apar-
participació, a 0,05 punts per hora impartida, d’acord amb la següent tats del barem, i amb expressió del lloc adjudicat, si és el cas, i es
escala per als cursats: concedirà un termini de deu dies hàbils perquè formulen les recla-
De 100 o més hores: 2,00 punts. macions que estimen pertinents en relació amb la baremació.
De 75 o més hores: 1,50 punts. En aquest mateix termini, al personal seleccionat que haja aportat,
De 50 o més hores: 1 punt. juntament amb la seua sol·licitud electrònica, còpia de documents
emesos únicament en suport paper, se l’informarà través de la Car-
De 25 o més hores: 0,50 punts. peta de Personal dels mèrits al·legats i efectivament baremats que
De 15 o més hores: 0,20 punts. hagen d’acreditar, per mitjà de la presentació de la documentació
Els cursos de duració inferior a 15 hores no es valoraran. original o fotocòpia degudament compulsada, en el Punt d’Atenció
Només es valoraran els cursos que estiguen convocats, gestionats o i Informació del Departament de Personal, en el Registre General o
homologats per l’Institut Valencià d’Administració Pública o per les en els Registres Auxiliars de la Diputació de València.
universitats o per centres de formació del personal empleat públic o Quan l’aspirant no aporte els documents originals o fotocòpies de-
per les organitzacions sindicals o altres promotors dins del marc dels gudament compulsades per a acreditar els mèrits al·legats, se li de-
acords de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, traurà de la puntuació obtinguda la corresponent als documents no
vigents en el moment de la seua realització. justificats.
La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat de Base novena. Resolució
titulacions acadèmiques i cursos de formació serà de 5 punts. Transcorregut el termini previst en l’apartat anterior i resoltes, si és
2. Experiència professional el cas, les reclamacions formulades, la comissió elevarà una propos-
L’experiència en l’exercici de llocs amb les funcions iguals o sem- ta d’adjudicació definitiva al president de la Diputació.
blants a les assignades als llocs de treball que es detallen en l’annex, Si com a conseqüència de la documentació i les al·legacions presen-
es valoraran fins a un màxim de 2 punts a raó de 0,50 punts per any tades s’hagueren vist modificades les relacions previstes en l’apartat
de servei, i les fraccions es computaran proporcionalment. anterior, la comissió, abans d’elevar la proposta, farà els requeriments
A aquests efectes no es computaran els serveis prestats per mitjà d’esmena que procedisquen a les noves persones adjudicatàries.
d’adscripció provisional, comissió de serveis o nomenament provi- En el termini màxim de sis mesos, comptats a partir de l’endemà de
sional per millora d’ocupació, als llocs de treball objecte d’aquests. la publicació de la convocatòria, es dictarà una resolució de la Pre-
La puntuació màxima a obtindre per aquest apartat C serà, en con- sidència, per la qual s’aprovarà la relació definitiva d’adjudicació de
seqüència, de 7 punts. llocs i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, i aquesta
D) Entrevista publicació servirà de notificació a les persones interessades.
Es valorarà el resultat d’una entrevista amb un màxim de 5 punts, Base desena. Desistiment i renúncia
que tindrà com a objectiu l’exposició i la defensa d’una memòria 1. El personal que participe voluntàriament en un concurs de mèrits
prèviament presentada, en la qual el o la aspirant haurà exposat un podrà desistir de la totalitat de la sol·licitud de participació en aquest,
pla per a exercir les funcions del lloc objecte de concurs i les seues abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds, llevat
possibles iniciatives respecte d’això, com també sobre qualsevol que la convocatòria indique una altra data posterior.
altre aspecte del lloc de treball que estime que haja de ser tingut en 2. No produirà cap efecte la renúncia al lloc adjudicat pel concurs,
consideració. L’extensió màxima de la memòria serà de 15 folis. llevat que, abans de finalitzar el termini de presa de possessió,
L’entrevista consistirà bàsicament en una exposició breu de la me- s’obtinga un altre lloc per resolució d’una convocatòria concurrent,
mòria, realitzada en un temps màxim fixat per la comissió de valo- tant de concurs com de lliure designació. En aquest cas, dins del
ració, i en una sèrie de preguntes referides a la memòria presentada termini esmentat s’haurà d’optar per un dels llocs de treball adjudi-
i a les funcions del lloc de treball. La finalitat d’aquesta serà precisar cats, i s’entendrà que renúncia a la resta de llocs adjudicats en les
els coneixements exposats en la memòria, aclarir o ampliar concep- convocatòries concurrents.
tes i, en general, contrastar l’adequació del perfil professional i les A aquests efectes, s’entén que dues convocatòries són concurrents
aptituds del concursant al lloc de treball al qual es presenta. quan en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds
La relació de preguntes, que s’elaborarà de forma prèvia a la realit- de participació d’una d’elles no s’haguera publicat la resolució
zació de l’entrevista, s’incorporarà a l’acta de la sessió, com també d’adjudicació de l’altra.
els criteris tècnics tinguts en compte per part de la comissió per a 3. Així mateix, es podrà desistir de la participació en el concurs o
atorgar les distintes valoracions als candidats en aquest apartat. renunciar al lloc adjudicat quan transcórreguen més de nou mesos
Quan les puntuacions a l’entrevista no s’hagen obtingut per unani- entre la convocatòria i la resolució del concurs.
mitat de criteri, es faran constar en l’acta les observacions i les Base onzena. Presa de possessió
qualificacions de cada un dels membres de la comissió. En aquest En les resolucions d’adjudicació dels concursos s’indicarà la data en
cas, les puntuacions s’obtindran per la mitjana aritmètica i es deses- què haurà d’efectuar-se el cessament en els llocs de treballs que
timarà la més alta i la més baixa. estigueren exercint les persones adjudicatàries, com també la data
Base sisena. Puntuació màxima de presa de possessió de les destinacions adjudicades, que serà de
La puntuació màxima possible a obtindre per tots els apartats serà tres dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del dia del cessa-
de 27 punts. ment.
52 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

En els supòsits de nou ingrés, o de reingrés des de la situació d’excedència voluntària, o si comporta canvi de residència, es disposarà d’un
mes de termini per a prendre possessió de la seua destinació.
Base dotzena. Vinculació de les bases
Les presents bases vinculen l’Administració, la Comissió de Valoració i els qui participen en el concurs, i tant la present convocatòria com
tots els actes administratius que es deriven d’aquesta i de les actuacions de la Comissió de Valoració podran ser impugnats pels interessats en
els casos, els terminis i la forma establits en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Pú-
bliques.
Aquests bases són definitives en via administrativa i contra elles es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos
des de l’endemà de la seua publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu, en els termes de l’article 14 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, i, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes davant del president de la corporació.
Abans de la publicació de la llista provisional d’admesos, el president de la Diputació podrà modificar o deixar sense efecte les convocatòries
per mitjà de l’adopció del Decret motivat corresponent, que serà publicat en la forma prevista.
València, 8 de maig del 2018.—El diputat de l’Àrea administració General i Transparència, José Ruiz Cervera.

ANNEX
NÚM. DENOMINACIÓ LLOC NÚMERO CENTRE GRUP NIVELL C.E. PERTINENÇA FUNCIONS
L.T. DE TREBALL DE RLT A PLACES
1 Cap d'Unitat 81103 PROJECTES A2 22 C3 A2 252 Asignadas en l'Acord de Ple de 16 de Febrer de
d'Instal·lacions TÈCNICS A2 300 2016.
Tècniques En general, és el responsable dels treballs encoma-
nats a la Unitat, així com de la gestió i organització
de les funcions assignades, i en concret:
-Controlar les actuacions, que en general, es realitzen
en matèria de manteniment.
-Supervisar les actuacions de la Unitat de Manteni-
ment.
-Planificar, executar i realitzar el seguiment d'aquells
projectes i obres encomanades a la unitat en matèria
d'instal·lacions tècniques.
-Controlar i optimitzar les instal·lacions tècniques
en els edificis de la Diputació, de la seua propietat,
cedits per altres administracions o arrendats per la
Corporació.
-Elaborar estudis tècnics i informes que, en matèria
d'instal·lacions, se li encomanen inclosos els referits
a la millora de l'eficiència energètica.
I totes aquelles funcions inherents al lloc de treball i
categoria professional que se li encomanen.

NÚM. DENOMINACIÓ NÚMERO CENTRE GRUP NIVELL C.E. PERTINENÇA FUNCIONS


L.T. LLOC DE TREBALL DE RLT A PLACES
1 Cap d'Unitat de 89273 PROJECTES A2 22 C3 A2 252 Asignadas en l'Acord de Ple de 16 de Febrer de
Subministraments TÈCNICS A2 300 2016.
En general, és el responsable dels treballs encoma-
nats a la Unitat, així com de la gestió i organització
de les funcions assignades, i en concret:
-Col·laborar en l'elaboració d'estudis tècnics i plecs
de prescripcions tècniques referits als expedients de
contractació tramitats des de la secció.
-Estudiar i proposar millores encaminades a l'op-
timització dels contractes referits als subministra-
ments energètics i de telecomunicacions que afecten
els edificis de la Diputació, de la seua propietat,
cedits per altres administracions o arrendats per la
Corporació.
-Elaborar tots aquells estudis tècnics i informes que,
en matèria de subministraments, se li encomanen.
-Supervisar els consums i facturació dels subminis-
traments energètics, aigua i telecomunicacions dels
edificis de la Corporació.
-Proposar i, si és el cas, impulsar actuacions enca-
minades a la millora de la transparència de les con-
tractacions.
I totes aquelles funcions inherents al lloc de treball i
categoria professional que se li encomanen.
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  53
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

NÚM. DENOMINACIÓ LLOC DE NÚMERO CENTRE GRUP NIVELL C.E. PERTINENÇA FUNCIONS
L.T. TREBANLL DE RLT A PLACES
1 Cap de Secció de Projectes 53637 PROJECTES A2 24 C3 A2 252 Asignadas en l'Acord de Ple de 16 de Febrer de
Tècnics de Manteniment TÈCNICS A2 300 2016.
En general, és el responsable dels treballs
encomanats a la Secció, així com de la gestió
i organització de les funcions assignades, i en
concret:
-Gestionar els plans i programes de manteniment
integral dels edificis i instal·lacions de la
Diputació, de la seua propietat, cedits per altres
administracions o arrendats per la Corporació.
-Dirigir la planificació i execució d'aquells
projectes i obres que la Corporació encomane
a la secció.
-Controlar, i si és el cas elaborar, els documents
tècnics, informes, estudis tècnics, plecs de
prescripcions tècniques en expedients de
contractació tramitats per la secció
-Supervisar els projectes i obres realitzades per
altres tècnics adscrits a la secció.
I totes aquelles funcions inherents al lloc
de treball i categoria professional que se li
encomanen.

ANUNCIO dival.es, adjuntando a la misma la memoria prevista en el apartado


Por Decreto núm. 3844 de fecha 2 de mayo del 2018, la Presidencia D) del baremo.
de esta Corporación ha dispuesto convocar concurso de méritos para Para acreditar los méritos que se desee hacer valer en el presente
la provisión de los puestos de trabajo descrito en el anexo adjunto, proceso, en su solicitud electrónica los interesados darán su confor-
de conformidad con las siguientes, midad para que el Servicio de Personal adjunte de oficio el informe
BASES sobre la documentación contenida en su expediente personal relativa
Base primera. Requisitos y condiciones de participación a los apartados del baremo referidos a titulación académica, cursos
Podrán participar en la convocatoria el personal funcionario de ca- formación y perfeccionamiento, conocimiento del Valenciano y de
rrera de la Diputación de Valencia (sector no sanitario), o de otras idiomas comunitarios.
administraciones públicas, cuando así se especifique en el anexo, que El personal aspirante con carácter previo a la presentación de la
reúnan los siguientes requisitos en la fecha que termine el plazo de solicitud deberá comprobar en el apartado Información Laboral de
presentación de las solicitudes de participación: la Carpeta Personal la documentación obrante en su expediente
a) Estar en situación de servicio activo. personal.
b) El personal funcionario que hubiera obtenido un puesto por con- En el supuesto de que no figuren en la Carpeta Personal actividades
curso no podrá participar en un nuevo concurso hasta que haya formativas organizadas por la Diputación, se presentará declaración
transcurrido un año desde la toma de posesión en aquel, excepto en responsable concretando dichas acciones formativas para su valora-
los supuestos previstos en el artículo 101.3 de la Ley 10/2010, de 9 ción.
de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Asimismo, se podrá adjuntar a la solicitud, mediante su digitalización,
Pública Valenciana, en el ámbito de la Diputación. cualquier otro documento en los siguientes formatos: copia legal
c) Pertenecer a las escalas, subescalas, clase o categoría de los exi- realizada en soporte papel de documentos emitidos por medios elec-
gidos para cada uno de los puestos de trabajo, de acuerdo con la trónicos y firmados electrónicamente o copia de documentos emitidos
vigente Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación de Valencia, en soporte papel y que se deberán justificar de conformidad con lo
sector no sanitario. dispuesto en la base octava de la convocatoria.
Para el personal en situación de excedencia, reunir los requisitos Las personas interesadas que no tengan acceso a la Carpeta Personal
legales y reglamentarios para incorporarse al servicio activo, el úl- presentarán sus solicitudes de participación en el Registro General
timo día del plazo establecido para la presentación de solicitudes, (Palacio de la Batlía, calle Serranos, núm. 2, Valencia), o en los lu-
siempre que no se encuentre en el plazo legal obligatorio de perma- gares que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015 del Procedi-
nencia en dicha situación. miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
Base segunda. Puestos de trabajo debiendo utilizar el modelo original que se encuentra en la página
web, www.dival.es/personal o en el Registro General de la Diputación
Los puestos de trabajo a proveer mediante el presente concurso son
y en el Punto de Atención e Información del Departamento de Per-
los que se relacionan en anexo I.
sonal (calle Hugo de Moncada, 9, Valencia). La solicitud deberá ir
En el citado anexo se hacen constar los datos referentes a cada pues- acompañada de la documentación acreditativa de los méritos que se
to de trabajo, tales como: desee hacer valer de acuerdo con el baremo de aplicación y la me-
a) número, denominación, retribuciones complementarias vinculadas moria. Los requisitos y méritos valorables podrán acreditarse me-
al puesto de trabajo, así como su adscripción orgánica y localidad. diante la documentación original o fotocopia debidamente compul-
b) Cuerpo, agrupación profesional funcionarial o escala, grupo y sada o bien adjuntando el informe de titulaciones y cursos emitido
plaza de pertenencia, así como, en su caso, el resto de requisitos por el Servicio de Personal. No serán tenidos en cuenta aquellos
exigidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo. méritos no justificados ni presentados correctamente dentro del
c) Funciones adscritas al puesto. plazo de presentación de instancias.
Base tercera. Solicitudes y documentación. La Diputación, mediante el servicio de Gestión de Personal, aporta-
Los aspirantes que deseen tomar parte en el presente proceso selec- rá el informe de servicios prestados para la valoración de la antigüe-
tivo deberán presentar su solicitud de participación electrónica a dad y grado, así como la experiencia profesional.
través de la Carpeta del Empleado utilizando para ello el modelo del En las solicitudes de participación los aspirantes manifestarán que
apartado Mis Solicitudes en la dirección https://carpetaempleado. reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en
54 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

la Base Primera, referidas a la fecha de terminación del plazo de Las Comisiones propondrán al candidato o candidatos que hayan
presentación de solicitudes y serán dirigidas al Presidente de la Di- obtenido mayor puntuación.
putación, dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir Corresponde a la Comisión de Valoración el desarrollo y calificación
del siguiente a la publicación de las vacantes y extracto de la con- del concurso y estará vinculada en su actuación a las presentes bases,
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado. así como la resolución de las dudas que pudieran surgir en aplicación
La convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín de éstas normas. El procedimiento de actuación de la Comisión se
Oficial de la Provincia de Valencia y podrá consultarse en la página ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de
web anteriormente citada. octubre.
Al objeto de facilitar que la comisión de valoración pueda discernir Base quinta. Baremo de méritos
entre formación genérica y formación específica, cuando los cursos Solamente procederá la valoración de los méritos alegados por los
estén realizados en planes de formación diferentes a los de la Dipu- participantes cuando éstos reúnan los requisitos exigidos para el
tación de Valencia, los aspirantes podrán adjuntar documento oficial, desempeño del puesto según conste en la convocatoria.
digitalizado, en su caso, en el que conste el contenido o programa Se valorarán los méritos obtenidos o en condiciones de obtenerse en
del mismo en el caso de no figurar en el propio diploma o certifica- la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para
do. participar en el correspondiente concurso.
El personal participante que solicite varios puestos de trabajo inclui- La convocatoria para la realización de la entrevista prevista en la
dos en la misma convocatoria, tendrán que presentar una única so- Base 5 D, se efectuará a través del tablón de anuncios del Servicio
licitud, indicando en la misma el orden de preferencia. de Personal (Calle Hugo de Moncada, 9 46009) y en la página web
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia de del Servicio www.dival.es/personal.
la Diputación, aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos Para fijar el orden de preferencia en la adjudicación de vacantes en
y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, los concursos para la provisión de los puestos de trabajo convocados,
en la página web y en los tablones de anuncios de la Diputación, con se valorarán los méritos siguientes:
indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de subsana-
Fase Primera: Méritos Generales
ción de defectos y presentación de reclamaciones, en los términos
del artículo 68 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo A) Antigüedad y grado
Común de las Administraciones Públicas. 1. Antigüedad: Se valorarán los años de servicio en activo prestados
Si en el plazo de diez días se formulan reclamaciones, serán resuel- en las distintas administraciones públicas a 0,50 por año trabajado o
tas en el mismo acto administrativo que apruebe la lista definitiva fracción, computándose las fracciones proporcionalmente, hasta un
que será hecha pública, así mismo, en la forma indicada. máximo de 8 puntos.
Contra la Resolución de aprobación de la lista definitiva, los intere- A estos efectos también se computarán los servicios reconocidos que
sados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en los se hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de la condición
términos de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencio- de funcionario de carrera.
so Administrativa, previo, en su caso, el recurso potestativo de re- 2.- El grado personal de los aspirantes se valorará en la forma si-
posición previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015 de 1 de octu- guiente:
bre. a) Grado personal igual o superior al del puesto solicitado: 2 pun-
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de tos.
oficio o a petición del interesado. b) Grado personal inferior al del puesto solicitado: 1,75 puntos.
Base cuarta. Comisión de Valoración La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado A
Calificará los méritos de los concursantes una Comisión de Valora- será, en consecuencia, de 10 puntos.
ción compuesta por: B) Formación
Presidente: El jefe de Servicio de Personal de la Diputación, o per- 1. Titulación académica. La puntuación máxima será de 1 punto,
sona en quien delegue de entre los funcionarios de carrera del servi- distribuido de la forma siguiente:
cio de personal y cuyo subgrupo de clasificación sea A1. Por cada titulación de igual nivel académico a la exigida para perte-
Vocales: necer al subgrupo: 0,25 puntos.
Ocho personas funcionarias de carrera de la Diputación o, en su caso, Por cada titulación superior en un nivel académico a la exigida para
de otras administraciones públicas, con una clasificación profesional pertenecer al subgrupo: 0,50 puntos.
igual o superior a la requerida para los puestos de trabajo convocados Por cada titulación superior en dos niveles académicos a la exigida
debiendo tener, al menos la mitad más una, una titulación correspon- para pertenecer al subgrupo: 0,75 puntos.
diente a la misma área de conocimientos de los puestos convoca- Por cada titulación superior en tres niveles académicos a la exigida
dos. para pertenecer al subgrupo: 1 punto.
La composición concreta de la comisión de valoración, con la co- A estos efectos, no se valorarán aquellas titulaciones que sirvieron
rrespondiente designación de cada uno de sus miembros, se llevará para acceder a dicho cuerpo o escala.
a efecto mediante resolución, oída la representación sindical y se
2. Cursos de Formación. Se valorarán los cursos de formación y
hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en los tablones
perfeccionamiento que hayan sido cursados o impartidos por la
de anuncios de la Diputación.
persona interesada hasta la fecha en que termine el plazo de presen-
Actuará como secretario/a el de la Diputación o personal funcionario tación de solicitudes de participación, y hasta un máximo de 2
que se designe a tal efecto, con voz y sin voto. puntos, a razón de 0,025 puntos por hora impartida y con arreglo a
Cada propuesta o nombramiento de vocal implicará también la de- la siguiente escala para los cursados:
signación de un suplente con los mismos requisitos y condiciones y De 100 o más horas: 1,00 punto.
atendiendo en la medida de lo posible a criterios de paridad.
De 75 o más horas: 0,75 puntos.
Cuando se trate de convocatoria de puestos laborales, los miembros
De 50 o más horas: 0,50 puntos.
de dicha comisión podrán ser asimismo personal laboral fijo, siempre
y cuando cumplan los requisitos previstos en este apartado. De 25 o más horas: 0,25 puntos.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la De 15 o más horas: 0,10 puntos.
mayoría de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente. Las Los cursos de duración inferior a 15 horas no se valorarán.
decisiones se adoptarán por mayoría de votos, y se podrá disponer Sólo se valorarán los cursos que estén convocados, gestionados u
la incorporación a sus trabajos de personal asesor especialista, para homologados por el Instituto Valenciano de Administración Pública
aquellas pruebas que lo requieran, quien se limitará al ejercicio de o por las universidades o por centros de formación del personal
sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales empleado público o por las organizaciones sindicales u otros promo-
colaborarán con la Comisión, con voz pero sin voto. tores dentro del marco de los acuerdos de formación para el empleo
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  55
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

de las administraciones públicas, vigentes en el momento de su De 50 o más horas: 1 punto.


realización. De 25 o más horas: 0,50 puntos.
En ningún caso se puntuarán en el presente subapartado ni en el De 15 o más horas: 0,20 puntos.
anterior los cursos de valenciano y de idiomas ni los cursos pertene- Los cursos de duración inferior a 15 horas no se valorarán.
cientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado y los de los Sólo se valorarán los cursos que estén convocados, gestionados u
diferentes institutos de las universidades cuando formen parte del homologados por el Instituto Valenciano de Administración Pública
plan de estudios del centro, ni los cursos derivados de procesos se- o por las universidades o por centros de formación del personal
lectivos, promoción interna, planes de empleo y adaptación del ré- empleado público o por las organizaciones sindicales u otros promo-
gimen jurídico a la naturaleza de los puestos que se ocupan. tores dentro del marco de los acuerdos de formación para el empleo
3. Valenciano: el conocimiento del valenciano se valorará hasta un de las administraciones públicas, vigentes en el momento de su
máximo de 1 punto, de acuerdo con la posesión del correspondiente realización.
certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado de
Coneixements del Valencià o su equivalente dentro del marco Euro- titulaciones académicas y cursos de formación será de 5 puntos.
peo común de referencia para las lenguas:
2.- Experiencia profesional.
Certificado de coneixements orals o A2: 0,10 puntos.
La experiencia en el desempeño de puestos con las funciones iguales
Certificado de grau elemental o B1: 0,40 puntos. o similares a las asignadas a los puestos de trabajo que se relacionan
Certificado de grau mitjà o C1: 0,70 puntos. en el Anexo, se valorarán hasta un máximo de 2 puntos a razón de
Certificado de grau superior o C2: 1 punto. 0,50 puntos por año de servicio, y se computarán las fracciones
La valoración del conocimiento del valenciano a través de certifica- proporcionalmente.
dos se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obteni- A estos efectos no se computarán los servicios prestados mediante
do, y siempre y cuando no constituya un requisito del puesto debi- adscripción provisional, comisión de servicios o nombramiento
damente establecido en la convocatoria, valorándose exclusivamen- provisional por mejora de empleo, a los puestos de trabajo objeto de
te en este último caso la disposición de niveles, entendidos como los mismos.
cursos completos superados, superiores al exigido, a razón de 0,30 La puntuación máxima a obtener por este apartado C será, en con-
por nivel. secuencia de 7 puntos.
4. Idiomas comunitarios D) Entrevista.
Hasta un máximo de 1.00 punto de acuerdo con los siguientes nive- Se valorará el resultado de una entrevista con un máximo de 5 pun-
les: tos, que tendrá como objetivo la exposición y defensa de una memo-
Certificado de Nivel Básico A2: 0.10 puntos. ria previamente presentada, en la que el o la aspirante habrá expues-
Certificado de Nivel Intermedio B1: 0.25 puntos. to un plan para desempeñar las funciones del puesto objeto de con-
Certificado de Nivel Avanzado B2: 0.50 puntos. curso y sus posibles iniciativas al respecto, así como sobre cualquier
Certificado de Nivel Dominio Operativo C1: 0.75 puntos. otro aspecto del puesto de trabajo que estime que deba ser tenido en
consideración. La extensión máxima de la memoria será de 15 fo-
Certificado de Nivel Maestría C2: 1.00 punto.
lios.
A estos efectos, solo se tendrán en cuenta los títulos, diplomas y
La entrevista consistirá básicamente, en una en una breve exposición
certificados expedidos por las escuelas oficiales de idiomas, o sus
de la memoria, realizada en un tiempo máximo fijado por la comisión
equivalentes, así como los títulos, diplomas y certificaciones expe-
de valoración, y en una serie de preguntas referidas a la memoria
didos por universidades y otras instituciones españolas y extranjeras,
presentada y a las funciones del puesto de trabajo. La finalidad de la
de conformidad con el sistema de reconocimiento de competencias
misma será precisar los conocimientos expuestos en la memoria,
en leguas extranjeras que establezca la autoridad educativa corres-
aclarar o ampliar conceptos y en general, contrastar la adecuación
pondiente.
del perfil profesional y aptitudes del concursante al puesto de traba-
La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado B jo al que se presenta.
será, en consecuencia de 5 puntos.
La relación de preguntas, que se elaborará de forma previa a la
Fase Segunda: Méritos Específicos realización de la entrevista, se incorporará al acta de la sesión así
C) Méritos específicos como los criterios técnicos tenidos en cuenta por parte de la comisión
1.- Titulación académica específica y cursos de formación específi- para otorgar las distintas valoraciones a los candidatos en este apar-
cos tado.
Solamente se tendrán en cuenta las titulaciones académicas directa- Cuando las puntuaciones a la entrevista no se hayan obtenido por
mente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo y que unanimidad de criterio, se hará constar en el acta las observaciones
sean distintas de las que pudiera tener el puesto de trabajo como y las calificaciones de cada uno de los miembros de la comisión. En
requisito, y de igual o superior nivel al de las exigidas para pertene- este caso, las puntuaciones se obtendrán por la media aritmética
cer al grupo de titulación respectivo. desestimándose la más alta y la más baja.
Se valorarán con arreglo a la siguiente escala: Base sexta. Puntuación máxima.
Por cada titulación igual a la exigida para pertenecer al subgrupo: La puntuación máxima posible a obtener por todos los apartados,
0.25 puntos. será de 27 puntos.
Por cada titulación superior en un nivel académico a la exigida para En caso de empate, se adjudicará el puesto de trabajo al concursan-
pertenecer al subgrupo: 0,50 puntos. te que haya obtenido mayor puntuación en el apartado de «Méritos
Por cada titulación superior en dos niveles académicos a la exigida específicos»; si persistiera el empate se considerará la puntuación
para pertenecer al subgrupo: 1 puntos. obtenida en el apartado de «Antigüedad y grado», y por último los
Por cada titulación superior en tres niveles académicos a la exigida apartados de «Entrevista» y de «Formación».
para pertenecer al subgrupo: 1,50 puntos. Si el concursante aspirara a más de un puesto de trabajo y sus cali-
Se valorarán los cursos de formación cuyo contenido este relaciona- ficaciones le permitieran acceder a varios de ellos, se le adjudicaría
do con las funciones del puesto de trabajo y sólo se tendrán en aquel que figure en primer lugar de la solicitud.
cuenta para su baremación los cursos de formación y perfecciona- Base séptima. Puntuación mínima
miento que hayan sido cursados o impartidos por la persona intere- Solo podrán acceder a la entrevista los concursantes que hayan ob-
sada, hasta la fecha en que termine el plazo de presentación de soli- tenido en los anteriores apartados una puntuación mínima de 8
citudes de participación, a 0.05 puntos por hora impartida y con puntos.
arreglo a la siguiente escala para los cursados: Base octava. Propuesta de adjudicación
De 100 o más horas: 2.00 puntos. El resultado de la evaluación del baremo y la adjudicación provisio-
De 75 o más horas: 1.50 puntos. nal se expondrá al público en una lista que contendrá la totalidad del
56 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

personal concursante, ordenada de mayor a menor puntuación total, rrente, tanto de concurso como de libre designación. En este caso,
con indicación para cada uno de ellos de la puntuación obtenida en dentro de dicho plazo se deberá optar por uno de los puestos de
los apartados del baremo, y con expresión del puesto adjudicado, en trabajo adjudicados, entendiéndose que renuncia al resto de puestos
su caso, concediéndose un plazo de diez días hábiles para que for- adjudicados en las convocatorias concurrentes.
mulen las reclamaciones que estimen pertinentes en relación con la A estos efectos, se entiende que dos convocatorias son concurrentes
baremación. cuando en la fecha de finalización del plazo de presentación de so-
En ese mismo plazo, el personal seleccionado que haya aportado licitudes de participación de una de ellas, no se hubiera publicado la
junto con su solicitud electrónica, copia de documentos emitidos resolución de adjudicación de la otra.
únicamente en soporte papel, se le informará a través de la Carpeta 3.- Asimismo, podrá desistirse de la participación en el concurso o
de Personal de los méritos alegados y efectivamente baremados que renunciarse al puesto adjudicado cuando transcurran más de nueve
deban acreditar, mediante la presentación de la documentación ori- meses entre la convocatoria y la resolución del concurso.
ginal o fotocopia debidamente compulsada, en el Punto de Atención Base undécima. Toma de posesión
e Información del Departamento de Personal, en el Registro General
En las resoluciones de adjudicación de los concursos se indicará la
o en los Registros Auxiliares de la Diputación de Valencia.
fecha en que deberá efectuarse el cese en los puestos de trabajos que
Cuando el aspirante no aporte los documentos originales o fotocopias estuvieran desempeñando las personas adjudicatarias, así como la
debidamente compulsadas para acreditar los méritos alegados, se le fecha de toma de posesión de los destinos adjudicados que será de
detraerá de la puntuación obtenida, la correspondiente a los docu- tres días hábiles contados a partir del día siguiente al cese.
mentos no justificados.
En los supuestos de nuevo ingreso, o de reingreso desde la situación
Base novena. Resolución de excedencia voluntaria, o si comporta cambio de residencia, se
Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y resueltas, en dispondrá de un mes de plazo para tomar posesión de su destino.
su caso, las reclamaciones formuladas, la comisión elevará una Base duodécima. Vinculación de las Bases
propuesta de adjudicación definitiva al Presidente de la Diputa-
Las presentes bases vinculan a la Administración, a la Comisión de
ción.
Valoración y a quienes participen en el concurso, y tanto la presente
Si como consecuencia de la documentación y las alegaciones pre- convocatoria como cuantos actos administrativos deriven de esta y
sentadas se hubieran visto modificadas las relaciones previstas en el de las actuaciones de la Comisión de Valoración podrán ser impug-
apartado anterior, la comisión antes de elevar la propuesta, realizará nados por los interesados en los casos, plazos y forma establecida
a las nuevas personas adjudicatarias los requerimientos de subsana- en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
ción que procedan. común de las Administraciones Públicas.
En el plazo máximo de seis meses contados a partir del día siguien- Estas bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas
te al de la publicación de la convocatoria se dictará resolución de la se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
presidencia, aprobando la relación definitiva de adjudicación de de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, ante el
puestos y la publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, sirvien- Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en los términos del artí-
do dicha publicación de notificación a las personas interesadas. culo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio y potestativamente recur-
Base décima. Desistimiento y renuncia so de reposición en el plazo de un mes ante el Presidente de la
1.- El personal que participe voluntariamente en un concurso de Corporación.
méritos podrá desistir de la totalidad de la solicitud de participación Antes de la publicación de la lista provisional de admitidos, el pre-
en el mismo, antes de que finalice el plazo de presentación de soli- sidente de la Diputación podrá modificar o dejar sin efecto las con-
citudes, salvo que en la convocatoria se indique otra fecha poste- vocatorias mediante la adopción del Decreto motivado correspon-
rior. diente, que será publicado en la forma prevista.
2.- No surtirá efecto alguno la renuncia al puesto adjudicado por el Valencia, 8 de mayo del 2018.—El diputado del Área de Adminis-
concurso salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, tración General y Transparencia, José Ruiz Cervera.
se obtenga otro puesto por resolución de una convocatoria concu-
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  57
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

ANEXO
NÚM. DENOMINACIÓN NÚMERO CENTRO GRUPO NIVEL C.E. PERTENENCIA FUNCIONES
P.T. PUESTO DE TRABAJO DE RPT PLAZAS
1 Jefe de Unidad de 81103 PROYECTOS A2 22 C3 A2 252 Asignadas en el Acuerdo de Pleno de 16 de
Instalaciones Técnicas TECNICOS A2 300 Febrero de 2016.
En general, es el responsable de los trabajos
encomendados a la Unidad, así como de la gestión
y organización de las funciones asignadas, y en
concreto:
-Controlar las actuaciones, que en general, se
realicen en materia de mantenimiento.
-Supervisar las actuaciones de la Unidad de
Mantenimiento.
-Planificar, ejecutar y realizar el seguimiento de
aquellos proyectos y obras encomendadas a la
unidad en materia de instalaciones técnicas.
-Controlar y optimizar las instalaciones técnicas
en los edificios de la Diputación, de su propiedad,
cedidos por otras administraciones o arrendados
por la Corporación.
-Elaborar estudios técnicos e informes que, en
materia de instalaciones, se le encomienden
incluidos los referidos a la mejora de la eficiencia
energética.
Y todas aquellas funciones inherentes al puesto
de trabajo y categoría profesional que se le
encomienden.

NÚM. DENOMINACIÓN NÚMERO CENTRO GRUPO NIVEL C.E. PERTENENCIA FUNCIONES


P.T. PUESTO DE TRABAJO DE RPT PLAZAS
1 Jefe de Unidad de 89273 PROYECTOS A2 22 C3 A2 252 Asignadas en el Acuerdo de Pleno de 16 de
Suministros TECNICOS A2 300 Febrero de 2016.
En general, es el responsable de los trabajos
encomendados a la Unidad, así como de la gestión
y organización de las funciones asignadas, y en
concreto:
-Colaborar en la elaboración de estudios técnicos
y pliegos de prescripciones técnicas referidos a
los expedientes de contratación tramitados desde
la sección.
-Estudiar y proponer mejoras encaminadas a
la optimización de los contratos referidos a los
suministros energéticos y de telecomunicaciones
que afecten a los edificios de la Diputación, de su
propiedad, cedidos por otras administraciones o
arrendados por la Corporación.
-Elaborar todos aquellos estudios técnicos e
informes que, en materia de suministros, se le
encomienden.
-Supervisar los consumos y facturación
de los suministros energéticos, agua y
telecomunicaciones de los edificios de la
Corporación.
-Proponer y, en su caso, impulsar actuaciones
encaminadas a la mejora de la transparencia de
las contrataciones.
Y todas aquellas funciones inherentes al puesto
de trabajo y categoría profesional que se le
encomienden.
58 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

NÚM. DENOMINACIÓN NÚMERO CENTRO GRUPO NIVEL C.E. PERTENENCIA FUNCIONES


P.T. PUESTO DE TRABAJO DE RPT PLAZAS
1 Jefe de Sección de 53637 PROYECTOS A2 24 C3 A2 252 Asignadas en el Acuerdo de Pleno de 16 de
Proyectos Técnicos de TECNICOS A2 300 Febrero de 2016.
Mantenimiento En general, es el responsable de los trabajos
encomendados a la Sección, así como de
la gestión y organización de las funciones
asignadas, y en concreto:
-Gestionar los planes y programas de
mantenimiento integral de los edificios e
instalaciones de la Diputación, de su propiedad,
cedidos por otras administraciones o arrendados
por la Corporación.
-Dirigir la planificación y ejecución de
aquellos proyectos y obras que la Corporación
encomiende a la sección.
-Controlar, y en su caso elaborar, los documentos
técnicos, informes, estudios técnicos, pliegos
de prescripciones técnicas en expedientes de
contratación tramitados por la sección
-Supervisar los proyectos y obras realizadas por
otros técnicos adscritos a la sección.
Y todas aquellas funciones inherentes al puesto
de trabajo y categoría profesional que se le
encomienden.

2018/7123
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  59
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

Excel·lentíssima Diputació Provincial de València en la qual es concretaran les accions formatives esmentades per a la
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de seua valoració.
València sobre bases de convocatòria per a la provisión Així mateix, es podrà adjuntar a la sol·licitud, per mitjà de la seua
del lloc de treball de Cap de Secció Assistència i Recur- digitalització, qualsevol altre document en els formats següents:
sos Culturals, convocatòria nº 7/18. còpia legal realitzada en suport paper de documents emesos per
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de mitjans electrònics i firmats electrònicament, o còpia de documents
Valencia sobre bases de convocatoria para la provisión emesos en suport paper i que s’hauran de justificar, de conformitat
del puesto de trabajo de Jefe/a de Sección Asistencia y amb el que disposa la base huitena de la convocatòria.
Recursos Culturales, convocatoria nº 7/18. Les persones interessades que no tinguen accés a la Carpeta Personal
ANUNCI presentaran les seues sol·licituds de participació en el Registre Ge-
Per Decret núm. 3842 de data 2 de maig del 2018, la Presidència neral (Palau de la Batlia, carrer Serrans, núm. 2, València), o en els
d’esta Corporació hi ha disposat convocar concurs de mèrits per a la llocs que determina l’article 16 de la Llei 39/2015 del Procediment
provisió del lloc de treball descrit en l’annex adjunt, de conformitat Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i caldrà
amb les següents utilitzar el model original que es troba en la pàgina web, www.dival.
BASES es/personal, o en el Registre General de la Diputació i en el Punt
d’Atenció i Informació del Departament de Personal (carrer Hug de
Base primera. Requisits i condicions de participació
Montcada, 9, València). La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de
Podran participar en la convocatòria el personal funcionari de carre- la documentació acreditativa dels mèrits que es desitgen fer valdre
ra de la Diputació de València (sector no sanitari), o el d’altres ad- d’acord amb el barem d’aplicació i la memòria. Els requisits i els
ministracions públiques, quan s’especifique d’aquesta manera en mèrits valorables podran acreditar-se per mitjà de la documentació
l’annex, que reunisquen els requisits següents en la data que acabe original o fotocòpia degudament compulsada, o bé adjuntant
el termini de presentació de les sol·licituds de participació: l’informe de les titulacions i els cursos, emés pel Servei de Personal.
a) Estar en situació de servei actiu. No seran tinguts en compte aquells mèrits no justificats ni presentats
b) El personal funcionari que haja obtingut un lloc per concurs no correctament dins del termini de presentació d’instàncies.
podrà participar en un nou concurs fins que no haja transcorregut un La Diputació, per mitjà del servei de Gestió de Personal, aportarà
any des de la presa de possessió en aquell, excepte en els supòsits l’informe de serveis prestats per a la valoració de l’antiguitat i el
previstos en l’article 101.3 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la grau, com també l’experiència professional.
Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, En les sol·licituds de participació els aspirants manifestaran que
en l’àmbit de la Diputació. reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en
c) Pertànyer a les escales, subescales, classe o categoria de les exi- la base primera, referits a la data de terminació del termini de pre-
gides per a cada un dels llocs de treball, d’acord amb la vigent Re- sentació de sol·licituds, i es dirigiran al president de la Diputació,
lació de Llocs de Treball de la Diputació de València, sector no sa- dins del termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà
nitari. de la publicació de les vacants i l’extracte de la convocatòria en el
Per al personal en situació d’excedència, reunir els requisits legals i Butlletí Oficial de l’Estat.
reglamentaris per a incorporar-se al servei actiu l’últim dia del ter- La convocatòria i les seues bases es publicaran íntegrament en el
mini establit per a la presentació de sol·licituds, sempre que no es Butlletí Oficial de la Província de València, i podran consultar-se en
trobe en el termini legal obligatori de permanència en aquesta situa- la pàgina web citada anteriorment.
ció. A fi de facilitar que la comissió de valoració puga discernir entre
Base segona. Llocs de treball formació genèrica i formació específica, quan els cursos estiguen
Els llocs de treball que s’han de proveir per mitjà del present concurs realitzats en plans de formació diferents dels de la Diputació de
són els que es relacionen en l’annex. València, els aspirants podran adjuntar document oficial, digitalitzat,
En l’annex esmentat es faran constar les dades referents a cada lloc si és el cas, en el qual constarà el contingut o programa d’aquest, en
de treball, com ara: el cas de no figurar en aquest diploma o certificat.
a) Nombre, denominació i retribucions complementàries vinculades El personal participant que sol·licite diversos llocs de treball inclosos
al lloc de treball, com també la seua adscripció orgànica i la locali- en la mateixa convocatòria haurà de presentar una única sol·licitud,
tat. i en aquesta caldrà indicar l’ordre de preferència.
b) Cos, agrupació professional funcionarial o escala, grup i plaça de Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de
pertinença, com també, si és el cas, la resta de requisits exigits per la Diputació aprovarà la llista provisional d’aspirants admesos i
al seu exercici en la relació de llocs de treball. exclosos, que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en
c) Funcions adscrites al lloc. la pàgina web i en els taulers d’anuncis de la Diputació, amb indi-
Base tercera. Sol·licituds i documentació cació de les causes d’exclusió, com també el termini d’esmena de
defectes i presentació de reclamacions, en els termes de l’article 68
Els aspirants que desitgen prendre part en el present procés selectiu
de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Ad-
hauran de presentar la seua sol·licitud de participació electrònica a
ministracions Públiques.
través de la Carpeta de l’Empleat, i per a això s’utilitzarà el model
de l’apartat Les meues sol·licituds, en l’adreça-e https://carpetaem- Si en el termini de deu dies es formulen reclamacions, seran resoltes
pleado.dival.es, adjuntant a aquesta la memòria prevista en l’apartat en el mateix acte administratiu que aprove la llista definitiva que serà
D) del barem. feta pública, així mateix, en la forma indicada.
Per a acreditar els mèrits que es desitge fer valdre en el present Contra la resolució d’aprovació de la llista definitiva, els interessats
procés, en la sol·licitud electrònica els interessats donaran la seua podran interposar el recurs contenciós administratiu, en els termes
conformitat perquè el Servei de Personal adjunte d’ofici l’informe de la vigent Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Adminis-
sobre la documentació continguda en el seu expedient personal, re- trativa, previ, si és el cas, el recurs potestatiu de reposició previst en
lativa als apartats del barem referits a titulació acadèmica, cursos de l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
formació i perfeccionament, coneixement del valencià i d’idiomes Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d’ofici o
comunitaris. a petició del particular.
El personal aspirant, amb caràcter previ a la presentació de la Base quarta. Comissió de Valoració
sol·licitud, haurà de comprovar en l’apartat Informació Laboral de Els mèrits dels concursants els qualificarà una comissió de valoració
la Carpeta Personal la documentació que es troba en el seu expedient composta per:
personal. President: el cap del Servei de Personal de la Diputació, o la perso-
En el cas que no figuren en la Carpeta Personal activitats formatives na en qui delegue d’entre els funcionaris de carrera del Servei de
organitzades per la Diputació, es presentarà declaració responsable Personal, el subgrup de classificació dels quals serà A1.
60 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

Vocals: Huit persones funcionàries de carrera de la Diputació o, si Per cada titulació superior en dos nivells acadèmics als exigits per a
és el cas, d’altres administracions públiques, amb una classificació pertànyer al subgrup: 0,75 punts.
professional igual o superior a la requerida per als llocs de treball Per cada titulació superior en tres nivells acadèmics als exigits per
convocats, les quals hauran de tindre, almenys la meitat més una, a pertànyer al subgrup: 1 punt.
una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements dels A aquests efectes, no es valoraran aquelles titulacions que van servir
llocs convocats. per a accedir a aquest cos o escala.
La composició concreta de la comissió de valoració, amb la corres- 2. Cursos de formació. Es valoraran els cursos de formació i perfec-
ponent designació de cada un dels seus membres, es portarà a efec- cionament que hagen sigut cursats o impartits per la persona interes-
te mitjançant una resolució, oïda la representació sindical, i es farà sada fins a la data en què acabe el termini de presentació de
pública en el Butlletí Oficial de la Província i en els taulers d’anuncis sol·licituds de participació, i fins a un màxim de 2 punts, a raó de
de la Diputació. 0,025 punts per hora impartida i d’acord amb l’escala següent per
Actuarà com a secretari o secretària el/la de la Diputació o personal als cursats:
funcionari que es designe a aquest efecte, amb veu i sense vot. De 100 o més hores: 1,00 punt.
Cada proposta o nomenament de vocal implicarà també la designació De 75 o més hores: 0,75 punts.
d’un suplent amb els mateixos requisits i condicions, i en la mesura De 50 o més hores: 0,50 punts.
que siga possible es tindran en compte els criteris de paritat. De 25 o més hores: 0,25 punts.
Quan es tracte de convocatòria de llocs laborals, els membres De 15 o més hores: 0,10 punts.
d’aquesta comissió podran ser també personal laboral fix, sempre
Els cursos de duració inferior a 15 hores no es valoraran.
que complisquen els requisits previstos en aquest apartat.
Només es valoraran els cursos que estiguen convocats, gestionats o
La comissió no podrà constituir-se ni actuar sense la presència de la
homologats per l’Institut Valencià d’Administració Pública, o per les
majoria dels seus membres, titulars o suplents, indistintament. Les universitats o per centres de formació del personal empleat públic o
decisions s’adoptaran per majoria de vots, i es podrà disposar la per les organitzacions sindicals o altres promotors dins del marc dels
incorporació de personal assessor especialista als seus treballs, per acords de formació per a l’ocupació de les administracions públiques,
a aquelles proves que ho requerisquen, que es limitarà a l’exercici vigents en el moment de la seua realització.
de les seues especialitats tècniques, en base exclusivament a les quals
  
col·laborarà amb la Comissió, amb veu però sense vot.
En cap cas no es puntuaran en el present subapartat ni en l’anterior
Les comissions proposaran el candidat o els candidats que hagen
els cursos de valencià i d’idiomes ni els cursos pertanyents a una
obtingut major puntuació.
carrera universitària, cursos de doctorat i els dels diferents instituts
Correspon a la comissió de valoració el desenvolupament i la quali- de les universitats, quan formen part del pla d’estudis del centre, ni
ficació del concurs, i en la seua actuació estarà vinculada a les pre- els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans
sents bases, com també la resolució dels dubtes que pogueren sorgir d’ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que
en aplicació d’aquestes normes. El procediment d’actuació de la s’ocupen.
Comissió s’ajustarà en tot moment al que disposa la Llei 39/2015, 3. Valencià: el coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim
d’1 d’octubre. d’1 punt, d’acord amb la possessió del corresponent certificat expe-
Base cinquena. Barem de mèrits dit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del
Només procedirà la valoració dels mèrits al·legats pels participants Valencià, o el seu equivalent dins del marc europeu comú de referèn-
quan aquests reunisquen els requisits exigits per a l’exercici del lloc, cia per a les llengües:
segons conste en la convocatòria. Certificat de coneixements orals o A2: 0,10 punts.
Es valoraran els mèrits obtinguts o en condicions d’obtenir-los en la Certificat de grau elemental o B1: 0,40 punts.
data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds per a Certificat de grau mitjà o C1: 0,70 punts.
participar en el concurs corresponent. Certificat de grau superior o C2: 1 punt.
La convocatòria per a la realització de l’entrevista prevista en la base La valoració del coneixement del valencià per mitjà de certificats
5 D, s’efectuarà a través del tauler d’anuncis del Servei de Personal s’efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut, i
(carrer Hug de Montcada, 9, 46009) i en la pàgina web del Servei sempre que no constituïsca un requisit del lloc degudament establit
www.dival.es/personal. en la convocatòria, i en aquest últim cas es valorarà exclusivament
Per a fixar l’ordre de preferència en l’adjudicació de vacants en els la disposició de nivells, entesos com a cursos complets superats,
concursos per a la provisió dels llocs de treball convocats es valora- superiors a l’exigit, a raó de 0,30 per nivell.
ran els mèrits següents: 4. Idiomes comunitaris.
Fase primera: mèrits generals Fins a un màxim d’1,00 punt, d’acord amb els nivells següents:
A) Antiguitat i grau Certificat de Nivell Bàsic A2: 0,10 punts.
1. Antiguitat: es valoraran els anys de servei en actiu prestats en les Certificat de Nivell Intermedi B1: 0,25 punts.
distintes administracions públiques, a 0,50 per any treballat o fracció; Certificat de Nivell Avançat B2: 0,50 punts.
les fraccions es computaran proporcionalment, fins a un màxim de
8 punts. Certificat de Nivell Domini Operatiu C1: 0,75 punts.
Certificat de Nivell Mestria C2: 1,00 punt.
A aquests efectes, també es computaran els serveis reconeguts que
s’hagen prestat amb anterioritat a l’adquisició de la condició de A aquests efectes, només es tindran en compte els títols, els diplomes
funcionari de carrera. i els certificats expedits per les escoles oficials d’idiomes, o els seus
equivalents, com també els títols, els diplomes i les certificacions
2. El grau personal dels aspirants es valorarà en la forma següent:
expedits per universitats i altres institucions espanyoles i estrangeres,
a) Grau personal igual o superior al del lloc sol·licitat: 2 punts. de conformitat amb el sistema de reconeixement de competències en
b) Grau personal inferior al del lloc sol·licitat: 1,75 punts. llengües estrangeres que establisca l’autoritat educativa correspo-
La puntuació màxima possible que s’ha d’obtindre en el present nent.
apartat A serà, en conseqüència, de 10 punts. La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat B serà,
B) Formació en conseqüència, de 5 punts.
1. Titulació acadèmica. La puntuació màxima serà d’1 punt, que es Fase segona: mèrits específics
distribuirà de la forma següent: C) Mèrits específics
Per cada titulació del mateix nivell acadèmic que l’exigit per a per- 1. Titulació acadèmica específica i cursos de formació específics
tànyer al subgrup: 0,25 punts. Només es tindran en compte les titulacions acadèmiques directament
Per cada titulació superior en un nivell acadèmic a l’exigit per a relacionades amb les funcions del lloc de treball i que siguen diferents
pertànyer al subgrup: 0,50 punts. de les que poguera tindre el lloc de treball com a requisit, i de nivell
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  61
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

igual o superior que les exigides per a pertànyer al grup de titulació En cas d’empat, s’adjudicarà el lloc de treball al concursant que haja
respectiu. obtingut major puntuació en l’apartat «Mèrits específics»; si persis-
Es valoraran d’acord amb l’escala següent: teix l’empat, es considerarà la puntuació obtinguda en l’apartat
Per cada titulació igual que l’exigida per a pertànyer al subgrup: 0,25 «Antiguitat i grau», i finalment els apartats «Entrevista» i «Forma-
punts. ció».
Per cada titulació superior en un nivell acadèmic a l’exigit per a Si el concursant aspirara a més d’un lloc de treball i les seues qua-
pertànyer al subgrup: 0,50 punts. lificacions li permeteren accedir a diversos llocs, se li adjudicaria
Per cada titulació superior en dos nivells acadèmics als exigits per a aquell que figurara en el primer lloc de la sol·licitud.
pertànyer al subgrup: 1 punts. Base setena. Puntuació mínima
Per cada titulació superior en tres nivells acadèmics als exigits per Només podran accedir a l’entrevista els concursants que hagen ob-
a pertànyer al subgrup: 1,50 punts. tingut en els anteriors apartats una puntuació mínima de 8 punts.
Es valoraran els cursos de formació el contingut dels quals estiga Base huitena. Proposta d’adjudicació
relacionat amb les funcions del lloc de treball, i només es tindran en El resultat de l’avaluació del barem i l’adjudicació provisional
compte per a baremar-los els cursos de formació i perfeccionament s’exposarà al públic en una llista que contindrà la totalitat del per-
que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, fins a sonal concursant, ordenada de major a menor puntuació total, amb
la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds de indicació per a cada un d’ells de la puntuació obtinguda en els apar-
participació, a 0,05 punts per hora impartida, d’acord amb la següent tats del barem, i amb expressió del lloc adjudicat, si és el cas, i es
escala per als cursats: concedirà un termini de deu dies hàbils perquè formulen les recla-
De 100 o més hores: 2,00 punts. macions que estimen pertinents en relació amb la baremació.
De 75 o més hores: 1,50 punts. En aquest mateix termini, al personal seleccionat que haja aportat,
De 50 o més hores: 1 punt. juntament amb la seua sol·licitud electrònica, còpia de documents
emesos únicament en suport paper, se l’informarà través de la Car-
De 25 o més hores: 0,50 punts. peta de Personal dels mèrits al·legats i efectivament baremats que
De 15 o més hores: 0,20 punts. hagen d’acreditar, per mitjà de la presentació de la documentació
Els cursos de duració inferior a 15 hores no es valoraran. original o fotocòpia degudament compulsada, en el Punt d’Atenció
Només es valoraran els cursos que estiguen convocats, gestionats o i Informació del Departament de Personal, en el Registre General o
homologats per l’Institut Valencià d’Administració Pública o per les en els Registres Auxiliars de la Diputació de València.
universitats o per centres de formació del personal empleat públic o Quan l’aspirant no aporte els documents originals o fotocòpies de-
per les organitzacions sindicals o altres promotors dins del marc dels gudament compulsades per a acreditar els mèrits al·legats, se li de-
acords de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, traurà de la puntuació obtinguda la corresponent als documents no
vigents en el moment de la seua realització. justificats.
La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat de Base novena. Resolució
titulacions acadèmiques i cursos de formació serà de 5 punts. Transcorregut el termini previst en l’apartat anterior i resoltes, si és
2. Experiència professional el cas, les reclamacions formulades, la comissió elevarà una propos-
L’experiència en l’exercici de llocs amb les funcions iguals o sem- ta d’adjudicació definitiva al president de la Diputació.
blants a les assignades als llocs de treball que es detallen en l’annex, Si com a conseqüència de la documentació i les al·legacions presen-
es valoraran fins a un màxim de 2 punts a raó de 0,50 punts per any tades s’hagueren vist modificades les relacions previstes en l’apartat
de servei, i les fraccions es computaran proporcionalment. anterior, la comissió, abans d’elevar la proposta, farà els requeriments
A aquests efectes no es computaran els serveis prestats per mitjà d’esmena que procedisquen a les noves persones adjudicatàries.
d’adscripció provisional, comissió de serveis o nomenament provi- En el termini màxim de sis mesos, comptats a partir de l’endemà de
sional per millora d’ocupació, als llocs de treball objecte d’aquests. la publicació de la convocatòria, es dictarà una resolució de la Pre-
La puntuació màxima a obtindre per aquest apartat C serà, en con- sidència, per la qual s’aprovarà la relació definitiva d’adjudicació de
seqüència, de 7 punts. llocs i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, i aquesta
D) Entrevista publicació servirà de notificació a les persones interessades.
Es valorarà el resultat d’una entrevista amb un màxim de 5 punts, Base desena. Desistiment i renúncia
que tindrà com a objectiu l’exposició i la defensa d’una memòria 1. El personal que participe voluntàriament en un concurs de mèrits
prèviament presentada, en la qual el o la aspirant haurà exposat un podrà desistir de la totalitat de la sol·licitud de participació en aquest,
pla per a exercir les funcions del lloc objecte de concurs i les seues abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds, llevat
possibles iniciatives respecte d’això, com també sobre qualsevol que la convocatòria indique una altra data posterior.
altre aspecte del lloc de treball que estime que haja de ser tingut en 2. No produirà cap efecte la renúncia al lloc adjudicat pel concurs,
consideració. L’extensió màxima de la memòria serà de 15 folis. llevat que, abans de finalitzar el termini de presa de possessió,
L’entrevista consistirà bàsicament en una exposició breu de la me- s’obtinga un altre lloc per resolució d’una convocatòria concurrent,
mòria, realitzada en un temps màxim fixat per la comissió de valo- tant de concurs com de lliure designació. En aquest cas, dins del
ració, i en una sèrie de preguntes referides a la memòria presentada termini esmentat s’haurà d’optar per un dels llocs de treball adjudi-
i a les funcions del lloc de treball. La finalitat d’aquesta serà precisar cats, i s’entendrà que renúncia a la resta de llocs adjudicats en les
els coneixements exposats en la memòria, aclarir o ampliar concep- convocatòries concurrents.
tes i, en general, contrastar l’adequació del perfil professional i les A aquests efectes, s’entén que dues convocatòries són concurrents
aptituds del concursant al lloc de treball al qual es presenta. quan en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds
La relació de preguntes, que s’elaborarà de forma prèvia a la realit- de participació d’una d’elles no s’haguera publicat la resolució
zació de l’entrevista, s’incorporarà a l’acta de la sessió, com també d’adjudicació de l’altra.
els criteris tècnics tinguts en compte per part de la comissió per a 3. Així mateix, es podrà desistir de la participació en el concurs o
atorgar les distintes valoracions als candidats en aquest apartat. renunciar al lloc adjudicat quan transcórreguen més de nou mesos
Quan les puntuacions a l’entrevista no s’hagen obtingut per unani- entre la convocatòria i la resolució del concurs.
mitat de criteri, es faran constar en l’acta les observacions i les Base onzena. Presa de possessió
qualificacions de cada un dels membres de la comissió. En aquest En les resolucions d’adjudicació dels concursos s’indicarà la data en
cas, les puntuacions s’obtindran per la mitjana aritmètica i es deses- què haurà d’efectuar-se el cessament en els llocs de treballs que
timarà la més alta i la més baixa. estigueren exercint les persones adjudicatàries, com també la data
Base sisena. Puntuació màxima de presa de possessió de les destinacions adjudicades, que serà de
La puntuació màxima possible a obtindre per tots els apartats serà tres dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del dia del cessa-
de 27 punts. ment.
62 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

En els supòsits de nou ingrés, o de reingrés des de la situació d’excedència voluntària, o si comporta canvi de residència, es disposarà d’un
mes de termini per a prendre possessió de la seua destinació.
Base dotzena. Vinculació de les bases
Les presents bases vinculen l’Administració, la Comissió de Valoració i els qui participen en el concurs, i tant la present convocatòria com
tots els actes administratius que es deriven d’aquesta i de les actuacions de la Comissió de Valoració podran ser impugnats pels interessats en
els casos, els terminis i la forma establits en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Pú-
bliques.
Aquests bases són definitives en via administrativa i contra elles es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos
des de l’endemà de la seua publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu, en els termes de l’article 14 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, i, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes davant del president de la corporació.
Abans de la publicació de la llista provisional d’admesos, el president de la Diputació podrà modificar o deixar sense efecte les convocatòries
per mitjà de l’adopció del Decret motivat corresponent, que serà publicat en la forma prevista.
València, 8 de maig del 2018.—El diputat de l’Àrea administració General i Transparència, José Ruiz Cervera.
ANNEX
NÚM. DENOMINACIÓ LLOC DE NÚMERO CENTRE GRUP NIVELL C.E. PERTINENÇA A FUNCIONS
L.T. TREBALL DE RLT PLACES
1 Cap de Secció Assistència 3920 ASSISTÈNCIA A1/A2 24 B1 A1 396 Assignades per Acord Plenari de 16 de fe-
i Recursos Culturals I RECURSOS A2 412 brer de 2016.
CULTURALS En general, és el responsable dels treballs
encomanats a la Secció, així com de la ges-
tió i organització de les funcions assignades,
i en concret:
-Dirigir i coordinar la gestió del Servici,
mitjànçant les propostes, modificacions i
seguiment dels recursos assignats.
-Elaborar i organitzar propostes culturals
dirigides als municipis i als diversos col·
lectius culturals de la província de València.
-Optimitzar els recursos del Servici desti-
nats a potenciar les activitats culturals de la
província.
-Gestionar els pressupostos assignats.
-Dirigir al personal de la Unitat analitzant el
rendiment dels recursos humans i tècnics a
través d'indicadors d'activitat i gestió.
I totes aquelles funcions inherents al lloc
de treball i categoria professional que se li
encomanen.

ANUNCIO En el citado anexo se hacen constar los datos referentes a cada pues-
Por Decreto núm. 3842 de fecha 2 de mayo del 2018, la Presidencia to de trabajo, tales como:
de esta Corporación ha dispuesto convocar concurso de méritos para a) Número, denominación, retribuciones complementarias vinculadas
la provisión del puesto de trabajo descrito en el anexo adjunto, de al puesto de trabajo, así como su adscripción orgánica y localidad.
conformidad con las siguientes, b) Cuerpo, agrupación profesional funcionarial o escala, grupo y
BASES plaza de pertenencia, así como, en su caso, el resto de requisitos
Base primera. Requisitos y condiciones de participación exigidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo.
Podrán participar en la convocatoria el personal funcionario de ca- c) Funciones adscritas al puesto.
rrera de la Diputación de Valencia (sector no sanitario), o de otras Base tercera. Solicitudes y documentación.
administraciones públicas, cuando así se especifique en el anexo, que
reúnan los siguientes requisitos en la fecha que termine el plazo de Los aspirantes que deseen tomar parte en el presente proceso selec-
presentación de las solicitudes de participación: tivo deberán presentar su solicitud de participación electrónica a
través de la Carpeta del Empleado utilizando para ello el modelo del
a) Estar en situación de servicio activo.
apartado Mis Solicitudes en la dirección https://carpetaempleado.
b) El personal funcionario que hubiera obtenido un puesto por con- dival.es, adjuntando a la misma la memoria prevista en el apartado
curso no podrá participar en un nuevo concurso hasta que haya
D) del baremo.
transcurrido un año desde la toma de posesión en aquel, excepto en
los supuestos previstos en el artículo 101.3 de la Ley 10/2010, de 9 Para acreditar los méritos que se desee hacer valer en el presente
de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función proceso, en su solicitud electrónica los interesados darán su confor-
Pública Valenciana, en el ámbito de la Diputación. midad para que el Servicio de Personal adjunte de oficio el informe
c) Pertenecer a las escalas, subescalas, clase o categoría de los exi- sobre la documentación contenida en su expediente personal relativa
gidos para cada uno de los puestos de trabajo, de acuerdo con la a los apartados del baremo referidos a titulación académica, cursos
vigente Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación de Valencia, formación y perfeccionamiento, conocimiento del Valenciano y de
sector no sanitario. idiomas comunitarios.
Para el personal en situación de excedencia, reunir los requisitos El personal aspirante con carácter previo a la presentación de la
legales y reglamentarios para incorporarse al servicio activo, el úl- solicitud deberá comprobar en el apartado Información Laboral de
timo día del plazo establecido para la presentación de solicitudes, la Carpeta Personal la documentación obrante en su expediente
siempre que no se encuentre en el plazo legal obligatorio de perma- personal.
nencia en dicha situación. En el supuesto de que no figuren en la Carpeta Personal actividades
Base segunda. Puestos de trabajo formativas organizadas por la Diputación, se presentará declaración
Los puestos de trabajo a proveer mediante el presente concurso son responsable concretando dichas acciones formativas para su valora-
los que se relacionan en anexo. ción.
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  63
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

Asimismo, se podrá adjuntar a la solicitud, mediante su digitalización, Vocales:


cualquier otro documento en los siguientes formatos: copia legal Ocho personas funcionarias de carrera de la Diputación o, en su caso,
realizada en soporte papel de documentos emitidos por medios elec- de otras administraciones públicas, con una clasificación profesional
trónicos y firmados electrónicamente o copia de documentos emitidos igual o superior a la requerida para los puestos de trabajo convocados
en soporte papel y que se deberán justificar de conformidad con lo debiendo tener, al menos la mitad más una, una titulación correspon-
dispuesto en la base octava de la convocatoria. diente a la misma área de conocimientos de los puestos convoca-
Las personas interesadas que no tengan acceso a la Carpeta Personal dos.
presentarán sus solicitudes de participación en el Registro General La composición concreta de la comisión de valoración, con la co-
(Palacio de la Batlía, calle Serranos, núm. 2, Valencia), o en los lu- rrespondiente designación de cada uno de sus miembros, se llevará
gares que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015 del Procedi- a efecto mediante resolución, oída la representación sindical y se
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en los tablones
debiendo utilizar el modelo original que se encuentra en la página de anuncios de la Diputación.
web, www.dival.es/personal o en el Registro General de la Diputación Actuará como secretario/a el de la Diputación o personal funcionario
y en el Punto de Atención e Información del Departamento de Per- que se designe a tal efecto, con voz y sin voto.
sonal (calle Hugo de Moncada, 9, Valencia). La solicitud deberá ir Cada propuesta o nombramiento de vocal implicará también la de-
acompañada de la documentación acreditativa de los méritos que se signación de un suplente con los mismos requisitos y condiciones y
desee hacer valer de acuerdo con el baremo de aplicación y la me- atendiendo en la medida de lo posible a criterios de paridad.
moria. Los requisitos y méritos valorables podrán acreditarse me- Cuando se trate de convocatoria de puestos laborales, los miembros
diante la documentación original o fotocopia debidamente compul- de dicha comisión podrán ser asimismo personal laboral fijo, siempre
sada o bien adjuntando el informe de titulaciones y cursos emitido y cuando cumplan los requisitos previstos en este apartado.
por el Servicio de Personal. No serán tenidos en cuenta aquellos
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la
méritos no justificados ni presentados correctamente dentro del
mayoría de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente. Las
plazo de presentación de instancias.
decisiones se adoptarán por mayoría de votos, y se podrá disponer
La Diputación, mediante el servicio de Gestión de Personal, aporta- la incorporación a sus trabajos de personal asesor especialista, para
rá el informe de servicios prestados para la valoración de la antigüe- aquellas pruebas que lo requieran, quien se limitará al ejercicio de
dad y grado, así como la experiencia profesional. sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
En las solicitudes de participación los aspirantes manifestarán que colaborarán con la Comisión, con voz pero sin voto.
reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en Las Comisiones propondrán al candidato o candidatos que hayan
la Base Primera, referidas a la fecha de terminación del plazo de obtenido mayor puntuación.
presentación de solicitudes y serán dirigidas al Presidente de la Di-
Corresponde a la Comisión de Valoración el desarrollo y calificación
putación, dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir
del concurso y estará vinculada en su actuación a las presentes bases,
del siguiente a la publicación de las vacantes y extracto de la con- así como la resolución de las dudas que pudieran surgir en aplicación
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado. de éstas normas. El procedimiento de actuación de la Comisión se
La convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de
Oficial de la Provincia de Valencia y podrá consultarse en la página octubre.
web anteriormente citada. Base quinta. Baremo de méritos
Al objeto de facilitar que la comisión de valoración pueda discernir Solamente procederá la valoración de los méritos alegados por los
entre formación genérica y formación específica, cuando los cursos participantes cuando éstos reúnan los requisitos exigidos para el
estén realizados en planes de formación diferentes a los de la Dipu- desempeño del puesto según conste en la convocatoria.
tación de Valencia, los aspirantes podrán adjuntar documento oficial,
Se valorarán los méritos obtenidos o en condiciones de obtenerse en
digitalizado, en su caso, en el que conste el contenido o programa
la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para
del mismo en el caso de no figurar en el propio diploma o certifica-
participar en el correspondiente concurso.
do.
La convocatoria para la realización de la entrevista prevista en la
El personal participante que solicite varios puestos de trabajo inclui-
Base 5 D, se efectuará a través del tablón de anuncios del Servicio
dos en la misma convocatoria, tendrán que presentar una única so-
de Personal (Calle Hugo de Moncada, 9 46009) y en la página web
licitud, indicando en la misma el orden de preferencia.
del Servicio www.dival.es/personal.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia de
Para fijar el orden de preferencia en la adjudicación de vacantes en
la Diputación, aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos
los concursos para la provisión de los puestos de trabajo convocados,
y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, se valorarán los méritos siguientes:
en la página web y en los tablones de anuncios de la Diputación, con
indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de subsana- Fase Primera: Méritos Generales
ción de defectos y presentación de reclamaciones, en los términos A) Antigüedad y grado
del artículo 68 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo 1. Antigüedad: Se valorarán los años de servicio en activo prestados
Común de las Administraciones Públicas. en las distintas administraciones públicas a 0,50 por año trabajado o
Si en el plazo de diez días se formulan reclamaciones, serán resuel- fracción, computándose las fracciones proporcionalmente, hasta un
tas en el mismo acto administrativo que apruebe la lista definitiva máximo de 8 puntos.
que será hecha pública, así mismo, en la forma indicada. A estos efectos también se computarán los servicios reconocidos que
Contra la Resolución de aprobación de la lista definitiva, los intere- se hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de la condición
sados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en los de funcionario de carrera.
términos de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencio- 2.- El grado personal de los aspirantes se valorará en la forma si-
so Administrativa, previo, en su caso, el recurso potestativo de re- guiente:
posición previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015 de 1 de octu- a) Grado personal igual o superior al del puesto solicitado: 2 pun-
bre. tos.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de b) Grado personal inferior al del puesto solicitado: 1,75 puntos.
oficio o a petición del interesado. La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado A
Base cuarta. Comisión de Valoración será, en consecuencia, de 10 puntos.
Calificará los méritos de los concursantes una Comisión de Valora- B) Formación
ción compuesta por: 1. Titulación académica. La puntuación máxima será de 1 punto,
Presidente: El jefe de Servicio de Personal de la Diputación, o per- distribuido de la forma siguiente:
sona en quien delegue de entre los funcionarios de carrera del servi- Por cada titulación de igual nivel académico a la exigida para perte-
cio de personal y cuyo subgrupo de clasificación sea A1. necer al subgrupo: 0,25 puntos.
64 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

Por cada titulación superior en un nivel académico a la exigida para 1.- Titulación académica específica y cursos de formación específi-
pertenecer al subgrupo: 0,50 puntos. cos
Por cada titulación superior en dos niveles académicos a la exigida Solamente se tendrán en cuenta las titulaciones académicas directa-
para pertenecer al subgrupo: 0,75 puntos. mente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo y que
Por cada titulación superior en tres niveles académicos a la exigida sean distintas de las que pudiera tener el puesto de trabajo como
para pertenecer al subgrupo: 1 punto. requisito, y de igual o superior nivel al de las exigidas para pertene-
A estos efectos, no se valorarán aquellas titulaciones que sirvieron cer al grupo de titulación respectivo.
para acceder a dicho cuerpo o escala. Se valorarán con arreglo a la siguiente escala:
2. Cursos de Formación. Se valorarán los cursos de formación y Por cada titulación igual a la exigida para pertenecer al subgrupo:
perfeccionamiento que hayan sido cursados o impartidos por la 0.25 puntos.
persona interesada hasta la fecha en que termine el plazo de presen- Por cada titulación superior en un nivel académico a la exigida para
tación de solicitudes de participación, y hasta un máximo de 2 pertenecer al subgrupo: 0,50 puntos.
puntos, a razón de 0,025 puntos por hora impartida y con arreglo a Por cada titulación superior en dos niveles académicos a la exigida
la siguiente escala para los cursados: para pertenecer al subgrupo: 1 puntos.
De 100 o más horas: 1,00 punto. Por cada titulación superior en tres niveles académicos a la exigida
De 75 o más horas: 0,75 puntos. para pertenecer al subgrupo: 1,50 puntos.
De 50 o más horas: 0,50 puntos. Se valorarán los cursos de formación cuyo contenido este relaciona-
De 25 o más horas: 0,25 puntos. do con las funciones del puesto de trabajo y sólo se tendrán en
De 15 o más horas: 0,10 puntos. cuenta para su baremación los cursos de formación y perfecciona-
miento que hayan sido cursados o impartidos por la persona intere-
Los cursos de duración inferior a 15 horas no se valorarán.
sada, hasta la fecha en que termine el plazo de presentación de soli-
Sólo se valorarán los cursos que estén convocados, gestionados u citudes de participación, a 0.05 puntos por hora impartida y con
homologados por el Instituto Valenciano de Administración Pública arreglo a la siguiente escala para los cursados:
o por las universidades o por centros de formación del personal
De 100 o más horas: 2.00 puntos.
empleado público o por las organizaciones sindicales u otros promo-
tores dentro del marco de los acuerdos de formación para el empleo De 75 o más horas: 1.50 puntos.
de las administraciones públicas, vigentes en el momento de su De 50 o más horas: 1 punto.
realización. De 25 o más horas: 0,50 puntos.
En ningún caso se puntuarán en el presente subapartado ni en el De 15 o más horas: 0,20 puntos.
anterior los cursos de valenciano y de idiomas ni los cursos pertene- Los cursos de duración inferior a 15 horas no se valorarán.
cientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado y los de los Sólo se valorarán los cursos que estén convocados, gestionados u
diferentes institutos de las universidades cuando formen parte del homologados por el Instituto Valenciano de Administración Pública
plan de estudios del centro, ni los cursos derivados de procesos se- o por las universidades o por centros de formación del personal
lectivos, promoción interna, planes de empleo y adaptación del ré- empleado público o por las organizaciones sindicales u otros promo-
gimen jurídico a la naturaleza de los puestos que se ocupan. tores dentro del marco de los acuerdos de formación para el empleo
3. Valenciano: el conocimiento del valenciano se valorará hasta un de las administraciones públicas, vigentes en el momento de su
máximo de 1 punto, de acuerdo con la posesión del correspondiente realización.
certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado de
Coneixements del Valencià o su equivalente dentro del marco Euro- titulaciones académicas y cursos de formación será de 5 puntos.
peo común de referencia para las lenguas: 2.- Experiencia profesional.
Certificado de coneixements orals o A2: 0,10 puntos. La experiencia en el desempeño de puestos con las funciones iguales
Certificado de grau elemental o B1: 0,40 puntos. o similares a las asignadas a los puestos de trabajo que se relacionan
Certificado de grau mitjà o C1: 0,70 puntos. en el Anexo, se valorarán hasta un máximo de 2 puntos a razón de
Certificado de grau superior o C2: 1 punto. 0,50 puntos por año de servicio, y se computarán las fracciones
La valoración del conocimiento del valenciano a través de certifica- proporcionalmente.
dos se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obteni- A estos efectos no se computarán los servicios prestados mediante
do, y siempre y cuando no constituya un requisito del puesto debi- adscripción provisional, comisión de servicios o nombramiento
damente establecido en la convocatoria, valorándose exclusivamen- provisional por mejora de empleo, a los puestos de trabajo objeto de
te en este último caso la disposición de niveles, entendidos como los mismos.
cursos completos superados, superiores al exigido, a razón de 0,30 La puntuación máxima a obtener por este apartado C será, en con-
por nivel. secuencia de 7 puntos.
4. Idiomas comunitarios D) Entrevista
Hasta un máximo de 1.00 punto de acuerdo con los siguientes nive- Se valorará el resultado de una entrevista con un máximo de 5 pun-
les: tos, que tendrá como objetivo la exposición y defensa de una memo-
Certificado de Nivel Básico A2: 0.10 puntos. ria previamente presentada, en la que el o la aspirante habrá expues-
Certificado de Nivel Intermedio B1: 0.25 puntos. to un plan para desempeñar las funciones del puesto objeto de con-
Certificado de Nivel Avanzado B2: 0.50 puntos. curso y sus posibles iniciativas al respecto, así como sobre cualquier
otro aspecto del puesto de trabajo que estime que deba ser tenido en
Certificado de Nivel Dominio Operativo C1: 0.75 puntos.
consideración. La extensión máxima de la memoria será de 15 fo-
Certificado de Nivel Maestría C2: 1.00 punto. lios.
A estos efectos, solo se tendrán en cuenta los títulos, diplomas y La entrevista consistirá básicamente, en una en una breve exposición
certificados expedidos por las escuelas oficiales de idiomas, o sus de la memoria, realizada en un tiempo máximo fijado por la comisión
equivalentes, así como los títulos, diplomas y certificaciones expe- de valoración, y en una serie de preguntas referidas a la memoria
didos por universidades y otras instituciones españolas y extranjeras, presentada y a las funciones del puesto de trabajo. La finalidad de la
de conformidad con el sistema de reconocimiento de competencias misma será precisar los conocimientos expuestos en la memoria,
en leguas extranjeras que establezca la autoridad educativa corres- aclarar o ampliar conceptos y en general, contrastar la adecuación
pondiente. del perfil profesional y aptitudes del concursante al puesto de traba-
La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado B jo al que se presenta.
será, en consecuencia de 5 puntos. La relación de preguntas, que se elaborará de forma previa a la
Fase Segunda: Méritos Específicos realización de la entrevista, se incorporará al acta de la sesión así
C) Méritos específicos como los criterios técnicos tenidos en cuenta por parte de la comisión
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  65
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

para otorgar las distintas valoraciones a los candidatos en este apar- presidencia, aprobando la relación definitiva de adjudicación de
tado. puestos y la publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, sirvien-
Cuando las puntuaciones a la entrevista no se hayan obtenido por do dicha publicación de notificación a las personas interesadas.
unanimidad de criterio, se hará constar en el acta las observaciones Base décima. Desistimiento y renuncia
y las calificaciones de cada uno de los miembros de la comisión. En 1.- El personal que participe voluntariamente en un concurso de
este caso, las puntuaciones se obtendrán por la media aritmética méritos podrá desistir de la totalidad de la solicitud de participación
desestimándose la más alta y la más baja. en el mismo, antes de que finalice el plazo de presentación de soli-
Base sexta. Puntuación máxima. citudes, salvo que en la convocatoria se indique otra fecha poste-
La puntuación máxima posible a obtener por todos los apartados, rior.
será de 27 puntos. 2.- No surtirá efecto alguno la renuncia al puesto adjudicado por el
En caso de empate, se adjudicará el puesto de trabajo al concursan- concurso salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
te que haya obtenido mayor puntuación en el apartado de «Méritos se obtenga otro puesto por resolución de una convocatoria concu-
específicos»; si persistiera el empate se considerará la puntuación rrente, tanto de concurso como de libre designación. En este caso,
obtenida en el apartado de «Antigüedad y grado», y por último los dentro de dicho plazo se deberá optar por uno de los puestos de
apartados de «Entrevista» y de «Formación». trabajo adjudicados, entendiéndose que renuncia al resto de puestos
Si el concursante aspirara a más de un puesto de trabajo y sus cali- adjudicados en las convocatorias concurrentes.
ficaciones le permitieran acceder a varios de ellos, se le adjudicaría A estos efectos, se entiende que dos convocatorias son concurrentes
aquel que figure en primer lugar de la solicitud. cuando en la fecha de finalización del plazo de presentación de so-
Base séptima. Puntuación mínima licitudes de participación de una de ellas, no se hubiera publicado la
Solo podrán acceder a la entrevista los concursantes que hayan ob- resolución de adjudicación de la otra.
tenido en los anteriores apartados una puntuación mínima de 8 3.- Asimismo, podrá desistirse de la participación en el concurso o
puntos. renunciarse al puesto adjudicado cuando transcurran más de nueve
Base octava. Propuesta de adjudicación meses entre la convocatoria y la resolución del concurso.
El resultado de la evaluación del baremo y la adjudicación provisio- Base undécima. Toma de posesión
nal se expondrá al público en una lista que contendrá la totalidad del En las resoluciones de adjudicación de los concursos se indicará la
personal concursante, ordenada de mayor a menor puntuación total, fecha en que deberá efectuarse el cese en los puestos de trabajos que
con indicación para cada uno de ellos de la puntuación obtenida en estuvieran desempeñando las personas adjudicatarias, así como la
los apartados del baremo, y con expresión del puesto adjudicado, en fecha de toma de posesión de los destinos adjudicados que será de
su caso, concediéndose un plazo de diez días hábiles para que for- tres días hábiles contados a partir del día siguiente al cese.
mulen las reclamaciones que estimen pertinentes en relación con la En los supuestos de nuevo ingreso, o de reingreso desde la situación
baremación. de excedencia voluntaria, o si comporta cambio de residencia, se
En ese mismo plazo, el personal seleccionado que haya aportado dispondrá de un mes de plazo para tomar posesión de su destino.
junto con su solicitud electrónica, copia de documentos emitidos Base duodécima. Vinculación de las Bases
únicamente en soporte papel, se le informará a través de la Carpeta Las presentes bases vinculan a la Administración, a la Comisión de
de Personal de los méritos alegados y efectivamente baremados que Valoración y a quienes participen en el concurso, y tanto la presente
deban acreditar, mediante la presentación de la documentación ori- convocatoria como cuantos actos administrativos deriven de esta y
ginal o fotocopia debidamente compulsada, en el Punto de Atención de las actuaciones de la Comisión de Valoración podrán ser impug-
e Información del Departamento de Personal, en el Registro General nados por los interesados en los casos, plazos y forma establecida
o en los Registros Auxiliares de la Diputación de Valencia. en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Cuando el aspirante no aporte los documentos originales o fotocopias común de las Administraciones Públicas.
debidamente compulsadas para acreditar los méritos alegados, se le Estas bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas
detraerá de la puntuación obtenida, la correspondiente a los docu- se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
mentos no justificados. de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, ante el
Base novena. Resolución Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en los términos del artí-
Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y resueltas, en culo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio y potestativamente recur-
su caso, las reclamaciones formuladas, la comisión elevará una so de reposición en el plazo de un mes ante el Presidente de la
propuesta de adjudicación definitiva al Presidente de la Diputa- Corporación.
ción. Antes de la publicación de la lista provisional de admitidos, el pre-
Si como consecuencia de la documentación y las alegaciones pre- sidente de la Diputación podrá modificar o dejar sin efecto las con-
sentadas se hubieran visto modificadas las relaciones previstas en el vocatorias mediante la adopción del Decreto motivado correspon-
apartado anterior, la comisión antes de elevar la propuesta, realizará diente, que será publicado en la forma prevista.
a las nuevas personas adjudicatarias los requerimientos de subsana- Valencia, 8 de mayo del 2018.—El diputado del Área de Adminis-
ción que procedan. tración General y Transparencia, José Ruiz Cervera.
En el plazo máximo de seis meses contados a partir del día siguien-
te al de la publicación de la convocatoria se dictará resolución de la
66 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

ANEXO
NÚM. DENOMINACIÓN PUESTO NÚMERO CENTRO GRUPO NIVEL C.E. PERTENENCIA FUNCIONES
P.T. DE TRABAJO DE RPT A PLAZAS
1 Jefe de Sección Asistencia 3920 ASISTENCIA A1/A2 24 B1 A1 396 Asignadas por Acuerdo Plenario de 16
y recursos Culturales Y RECURSOS A2 412 de febrero de 2016.
CULTURALES En general, es el responsable de los tra-
bajos encomendados a la Sección, así
como de la gestión y organización de
las funciones asignadas, y en concreto:
-Dirigir y coordinar la gestión del Ser-
vicio, por medio de las propuestas,
modificaciones y seguimiento de los
recursos asignados.
-Elaborar y organizar propuestas cul-
turales dirigidas a los municipios y a
los diversos colectivos culturales de la
provincia de Valencia.
-Optimizar los recursos del Servicio
destinados a potenciar las actividades
culturales de la provincia.
-Gestionar los presupuestos asignados.
-Dirigir al personal de la Unidad anali-
zando el rendimiento de los recursos
humanos y técnicos a través de indica-
dores de actividad y gestión.
Y todas aquellas funciones inherentes
al puesto de trabajo y categoría profe-
sional que se le encomienden.

2018/7125
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  67
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

Excel·lentíssima Diputació Provincial de València en la qual es concretaran les accions formatives esmentades per a la
Gestió de Personal seua valoració.
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de Així mateix, es podrà adjuntar a la sol·licitud, per mitjà de la seua
València sobre bases de convocatòria per a la provisión digitalització, qualsevol altre document en els formats següents:
del lloc de treball de Cap de Secció de Coordinador còpia legal realitzada en suport paper de documents emesos per
d’Exposicions del MUVIM, convocatòria nº 10/18. mitjans electrònics i firmats electrònicament, o còpia de documents
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de emesos en suport paper i que s’hauran de justificar, de conformitat
Valencia sobre bases de convocatoria para la provisión amb el que disposa la base huitena de la convocatòria.
del puesto de trabajo Jefe/a de Coordinador de Exposi- Les persones interessades que no tinguen accés a la Carpeta Personal
ciones del MUVIM, convocatoria nº 10/18. presentaran les seues sol·licituds de participació en el Registre Ge-
ANUNCI neral (Palau de la Batlia, carrer Serrans, núm. 2, València), o en els
Per Decret núm. 3841 de data 2 de maig del 2018, la Presidència llocs que determina l’article 16 de la Llei 39/2015 del Procediment
d’esta Corporació hi ha disposat convocar concurs de mèrits per a la Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i caldrà
provisió dels llocs de treball descrits en l’annex adjunt, de confor- utilitzar el model original que es troba en la pàgina web, www.dival.
mitat amb les següents es/personal, o en el Registre General de la Diputació i en el Punt
BASES d’Atenció i Informació del Departament de Personal (carrer Hug de
Base primera. Requisits i condicions de participació Montcada, 9, València). La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de
Podran participar en la convocatòria el personal funcionari de carre- la documentació acreditativa dels mèrits que es desitgen fer valdre
ra de la Diputació de València (sector no sanitari), o el d’altres ad- d’acord amb el barem d’aplicació i la memòria. Els requisits i els
ministracions públiques, quan s’especifique d’aquesta manera en mèrits valorables podran acreditar-se per mitjà de la documentació
l’annex, que reunisquen els requisits següents en la data que acabe original o fotocòpia degudament compulsada, o bé adjuntant
el termini de presentació de les sol·licituds de participació: l’informe de les titulacions i els cursos, emés pel Servei de Personal.
No seran tinguts en compte aquells mèrits no justificats ni presentats
a) Estar en situació de servei actiu.
correctament dins del termini de presentació d’instàncies.
b) El personal funcionari que haja obtingut un lloc per concurs no
La Diputació, per mitjà del servei de Gestió de Personal, aportarà
podrà participar en un nou concurs fins que no haja transcorregut un
l’informe de serveis prestats per a la valoració de l’antiguitat i el
any des de la presa de possessió en aquell, excepte en els supòsits
previstos en l’article 101.3 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la grau, com també l’experiència professional.
Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, En les sol·licituds de participació els aspirants manifestaran que
en l’àmbit de la Diputació. reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en
c) Pertànyer a les escales, subescales, classe o categoria de les exi- la base primera, referits a la data de terminació del termini de pre-
gides per a cada un dels llocs de treball, d’acord amb la vigent Re- sentació de sol·licituds, i es dirigiran al president de la Diputació,
lació de Llocs de Treball de la Diputació de València, sector no sa- dins del termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà
nitari. de la publicació de les vacants i l’extracte de la convocatòria en el
Butlletí Oficial de l’Estat.
Per al personal en situació d’excedència, reunir els requisits legals i
reglamentaris per a incorporar-se al servei actiu l’últim dia del ter- La convocatòria i les seues bases es publicaran íntegrament en el
mini establit per a la presentació de sol·licituds, sempre que no es Butlletí Oficial de la Província de València, i podran consultar-se en
trobe en el termini legal obligatori de permanència en aquesta situa- la pàgina web citada anteriorment.
ció. A fi de facilitar que la comissió de valoració puga discernir entre
Base segona. Llocs de treball formació genèrica i formació específica, quan els cursos estiguen
Els llocs de treball que s’han de proveir per mitjà del present concurs realitzats en plans de formació diferents dels de la Diputació de
són els que es relacionen en l’annex. València, els aspirants podran adjuntar document oficial, digitalitzat,
si és el cas, en el qual constarà el contingut o programa d’aquest, en
En l’annex esmentat es faran constar les dades referents a cada lloc
el cas de no figurar en aquest diploma o certificat.
de treball, com ara:
a) Nombre, denominació i retribucions complementàries vinculades El personal participant que sol·licite diversos llocs de treball inclosos
al lloc de treball, com també la seua adscripció orgànica i la locali- en la mateixa convocatòria haurà de presentar una única sol·licitud,
tat. i en aquesta caldrà indicar l’ordre de preferència.
b) Cos, agrupació professional funcionarial o escala, grup i plaça de Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de
pertinença, com també, si és el cas, la resta de requisits exigits per la Diputació aprovarà la llista provisional d’aspirants admesos i
al seu exercici en la relació de llocs de treball. exclosos, que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en
la pàgina web i en els taulers d’anuncis de la Diputació, amb indi-
c) Funcions adscrites al lloc.
cació de les causes d’exclusió, com també el termini d’esmena de
Base tercera. Sol·licituds i documentació defectes i presentació de reclamacions, en els termes de l’article 68
Els aspirants que desitgen prendre part en el present procés selectiu de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Ad-
hauran de presentar la seua sol·licitud de participació electrònica a ministracions Públiques.
través de la Carpeta de l’Empleat, i per a això s’utilitzarà el model Si en el termini de deu dies es formulen reclamacions, seran resoltes
de l’apartat Les meues sol·licituds, en l’adreça-e https://carpetaem- en el mateix acte administratiu que aprove la llista definitiva que serà
pleado.dival.es, adjuntant a aquesta la memòria prevista en l’apartat
feta pública, així mateix, en la forma indicada.
D) del barem.
Contra la resolució d’aprovació de la llista definitiva, els interessats
Per a acreditar els mèrits que es desitge fer valdre en el present
podran interposar el recurs contenciós administratiu, en els termes
procés, en la sol·licitud electrònica els interessats donaran la seua
de la vigent Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Adminis-
conformitat perquè el Servei de Personal adjunte d’ofici l’informe
trativa, previ, si és el cas, el recurs potestatiu de reposició previst en
sobre la documentació continguda en el seu expedient personal, re-
lativa als apartats del barem referits a titulació acadèmica, cursos de l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
formació i perfeccionament, coneixement del valencià i d’idiomes Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d’ofici o
comunitaris. a petició del particular.
El personal aspirant, amb caràcter previ a la presentació de la Base quarta. Comissió de Valoració
sol·licitud, haurà de comprovar en l’apartat Informació Laboral de Els mèrits dels concursants els qualificarà una comissió de valoració
la Carpeta Personal la documentació que es troba en el seu expedient composta per:
personal. President: el cap del Servei de Personal de la Diputació, o la perso-
En el cas que no figuren en la Carpeta Personal activitats formatives na en qui delegue d’entre els funcionaris de carrera del Servei de
organitzades per la Diputació, es presentarà declaració responsable Personal, el subgrup de classificació dels quals serà A1.
68 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

Vocals: Huit persones funcionàries de carrera de la Diputació o, si Per cada titulació superior en dos nivells acadèmics als exigits per a
és el cas, d’altres administracions públiques, amb una classificació pertànyer al subgrup: 0,75 punts.
professional igual o superior a la requerida per als llocs de treball Per cada titulació superior en tres nivells acadèmics als exigits per
convocats, les quals hauran de tindre, almenys la meitat més una, a pertànyer al subgrup: 1 punt.
una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements dels A aquests efectes, no es valoraran aquelles titulacions que van servir
llocs convocats. per a accedir a aquest cos o escala.
La composició concreta de la comissió de valoració, amb la corres- 2. Cursos de formació. Es valoraran els cursos de formació i perfec-
ponent designació de cada un dels seus membres, es portarà a efec- cionament que hagen sigut cursats o impartits per la persona interes-
te mitjançant una resolució, oïda la representació sindical, i es farà sada fins a la data en què acabe el termini de presentació de
pública en el Butlletí Oficial de la Província i en els taulers d’anuncis sol·licituds de participació, i fins a un màxim de 2 punts, a raó de
de la Diputació. 0,025 punts per hora impartida i d’acord amb l’escala següent per
Actuarà com a secretari o secretària el/la de la Diputació o personal als cursats:
funcionari que es designe a aquest efecte, amb veu i sense vot. De 100 o més hores: 1,00 punt.
Cada proposta o nomenament de vocal implicarà també la designació De 75 o més hores: 0,75 punts.
d’un suplent amb els mateixos requisits i condicions, i en la mesura
De 50 o més hores: 0,50 punts.
que siga possible es tindran en compte els criteris de paritat.
De 25 o més hores: 0,25 punts.
Quan es tracte de convocatòria de llocs laborals, els membres
d’aquesta comissió podran ser també personal laboral fix, sempre De 15 o més hores: 0,10 punts.
que complisquen els requisits previstos en aquest apartat. Els cursos de duració inferior a 15 hores no es valoraran.
La comissió no podrà constituir-se ni actuar sense la presència de la Només es valoraran els cursos que estiguen convocats, gestionats o
majoria dels seus membres, titulars o suplents, indistintament. Les homologats per l’Institut Valencià d’Administració Pública, o per les
decisions s’adoptaran per majoria de vots, i es podrà disposar la universitats o per centres de formació del personal empleat públic o
incorporació de personal assessor especialista als seus treballs, per per les organitzacions sindicals o altres promotors dins del marc dels
a aquelles proves que ho requerisquen, que es limitarà a l’exercici acords de formació per a l’ocupació de les administracions públiques,
de les seues especialitats tècniques, en base exclusivament a les quals vigents en el moment de la seua realització.
col·laborarà amb la Comissió, amb veu però sense vot. En cap cas no es puntuaran en el present subapartat ni en l’anterior
Les comissions proposaran el candidat o els candidats que hagen els cursos de valencià i d’idiomes ni els cursos pertanyents a una
obtingut major puntuació. carrera universitària, cursos de doctorat i els dels diferents instituts
Correspon a la comissió de valoració el desenvolupament i la quali- de les universitats, quan formen part del pla d’estudis del centre, ni
ficació del concurs, i en la seua actuació estarà vinculada a les pre- els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans
sents bases, com també la resolució dels dubtes que pogueren sorgir d’ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que
en aplicació d’aquestes normes. El procediment d’actuació de la s’ocupen.
Comissió s’ajustarà en tot moment al que disposa la Llei 39/2015, 3. Valencià: el coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim
d’1 d’octubre. d’1 punt, d’acord amb la possessió del corresponent certificat expe-
Base cinquena. Barem de mèrits dit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valencià, o el seu equivalent dins del marc europeu comú de referèn-
Només procedirà la valoració dels mèrits al·legats pels participants
cia per a les llengües:
quan aquests reunisquen els requisits exigits per a l’exercici del lloc,
segons conste en la convocatòria. Certificat de coneixements orals o A2: 0,10 punts.
Es valoraran els mèrits obtinguts o en condicions d’obtenir-los en la Certificat de grau elemental o B1: 0,40 punts.
data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds per a Certificat de grau mitjà o C1: 0,70 punts.
participar en el concurs corresponent. Certificat de grau superior o C2: 1 punt.
La convocatòria per a la realització de l’entrevista prevista en la base La valoració del coneixement del valencià per mitjà de certificats
5 D, s’efectuarà a través del tauler d’anuncis del Servei de Personal s’efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut, i
(carrer Hug de Montcada, 9, 46009) i en la pàgina web del Servei sempre que no constituïsca un requisit del lloc degudament establit
www.dival.es/personal. en la convocatòria, i en aquest últim cas es valorarà exclusivament
Per a fixar l’ordre de preferència en l’adjudicació de vacants en els la disposició de nivells, entesos com a cursos complets superats,
concursos per a la provisió dels llocs de treball convocats es valora- superiors a l’exigit, a raó de 0,30 per nivell.
ran els mèrits següents: 4. Idiomes comunitaris.
Fase primera: mèrits generals Fins a un màxim d’1,00 punt, d’acord amb els nivells següents:
A) Antiguitat i grau Certificat de Nivell Bàsic A2: 0,10 punts.
1. Antiguitat: es valoraran els anys de servei en actiu prestats en les Certificat de Nivell Intermedi B1: 0,25 punts.
distintes administracions públiques, a 0,50 per any treballat o fracció; Certificat de Nivell Avançat B2: 0,50 punts.
les fraccions es computaran proporcionalment, fins a un màxim de Certificat de Nivell Domini Operatiu C1: 0,75 punts.
8 punts. Certificat de Nivell Mestria C2: 1,00 punt.
A aquests efectes, també es computaran els serveis reconeguts que A aquests efectes, només es tindran en compte els títols, els diplomes
s’hagen prestat amb anterioritat a l’adquisició de la condició de i els certificats expedits per les escoles oficials d’idiomes, o els seus
funcionari de carrera. equivalents, com també els títols, els diplomes i les certificacions
2. El grau personal dels aspirants es valorarà en la forma següent: expedits per universitats i altres institucions espanyoles i estrangeres,
a) Grau personal igual o superior al del lloc sol·licitat: 2 punts. de conformitat amb el sistema de reconeixement de competències en
b) Grau personal inferior al del lloc sol·licitat: 1,75 punts. llengües estrangeres que establisca l’autoritat educativa correspo-
La puntuació màxima possible que s’ha d’obtindre en el present nent.
apartat A serà, en conseqüència, de 10 punts. La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat B serà,
B) Formació en conseqüència, de 5 punts.
1. Titulació acadèmica. La puntuació màxima serà d’1 punt, que es Fase segona: mèrits específics
distribuirà de la forma següent: C) Mèrits específics
Per cada titulació del mateix nivell acadèmic que l’exigit per a per- 1. Titulació acadèmica específica i cursos de formació específics
tànyer al subgrup: 0,25 punts. Només es tindran en compte les titulacions acadèmiques directament
Per cada titulació superior en un nivell acadèmic a l’exigit per a relacionades amb les funcions del lloc de treball i que siguen diferents
pertànyer al subgrup: 0,50 punts. de les que poguera tindre el lloc de treball com a requisit, i de nivell
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  69
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

igual o superior que les exigides per a pertànyer al grup de titulació En cas d’empat, s’adjudicarà el lloc de treball al concursant que haja
respectiu. obtingut major puntuació en l’apartat «Mèrits específics»; si persis-
Es valoraran d’acord amb l’escala següent: teix l’empat, es considerarà la puntuació obtinguda en l’apartat
Per cada titulació igual que l’exigida per a pertànyer al subgrup: 0,25 «Antiguitat i grau», i finalment els apartats «Entrevista» i «Forma-
punts. ció».
Per cada titulació superior en un nivell acadèmic a l’exigit per a Si el concursant aspirara a més d’un lloc de treball i les seues qua-
pertànyer al subgrup: 0,50 punts. lificacions li permeteren accedir a diversos llocs, se li adjudicaria
Per cada titulació superior en dos nivells acadèmics als exigits per a aquell que figurara en el primer lloc de la sol·licitud.
pertànyer al subgrup: 1 punts. Base setena. Puntuació mínima
Per cada titulació superior en tres nivells acadèmics als exigits per Només podran accedir a l’entrevista els concursants que hagen ob-
a pertànyer al subgrup: 1,50 punts. tingut en els anteriors apartats una puntuació mínima de 8 punts.
Es valoraran els cursos de formació el contingut dels quals estiga Base huitena. Proposta d’adjudicació
relacionat amb les funcions del lloc de treball, i només es tindran en El resultat de l’avaluació del barem i l’adjudicació provisional
compte per a baremar-los els cursos de formació i perfeccionament s’exposarà al públic en una llista que contindrà la totalitat del per-
que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, fins a sonal concursant, ordenada de major a menor puntuació total, amb
la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds de indicació per a cada un d’ells de la puntuació obtinguda en els apar-
participació, a 0,05 punts per hora impartida, d’acord amb la següent tats del barem, i amb expressió del lloc adjudicat, si és el cas, i es
escala per als cursats: concedirà un termini de deu dies hàbils perquè formulen les recla-
De 100 o més hores: 2,00 punts. macions que estimen pertinents en relació amb la baremació.
De 75 o més hores: 1,50 punts. En aquest mateix termini, al personal seleccionat que haja aportat,
De 50 o més hores: 1 punt. juntament amb la seua sol·licitud electrònica, còpia de documents
emesos únicament en suport paper, se l’informarà través de la Car-
De 25 o més hores: 0,50 punts. peta de Personal dels mèrits al·legats i efectivament baremats que
De 15 o més hores: 0,20 punts. hagen d’acreditar, per mitjà de la presentació de la documentació
Els cursos de duració inferior a 15 hores no es valoraran. original o fotocòpia degudament compulsada, en el Punt d’Atenció
Només es valoraran els cursos que estiguen convocats, gestionats o i Informació del Departament de Personal, en el Registre General o
homologats per l’Institut Valencià d’Administració Pública o per les en els Registres Auxiliars de la Diputació de València.
universitats o per centres de formació del personal empleat públic o Quan l’aspirant no aporte els documents originals o fotocòpies de-
per les organitzacions sindicals o altres promotors dins del marc dels gudament compulsades per a acreditar els mèrits al·legats, se li de-
acords de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, traurà de la puntuació obtinguda la corresponent als documents no
vigents en el moment de la seua realització. justificats.
La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat de Base novena. Resolució
titulacions acadèmiques i cursos de formació serà de 5 punts. Transcorregut el termini previst en l’apartat anterior i resoltes, si és
2. Experiència professional el cas, les reclamacions formulades, la comissió elevarà una propos-
L’experiència en l’exercici de llocs amb les funcions iguals o sem- ta d’adjudicació definitiva al president de la Diputació.
blants a les assignades als llocs de treball que es detallen en l’annex, Si com a conseqüència de la documentació i les al·legacions presen-
es valoraran fins a un màxim de 2 punts a raó de 0,50 punts per any tades s’hagueren vist modificades les relacions previstes en l’apartat
de servei, i les fraccions es computaran proporcionalment. anterior, la comissió, abans d’elevar la proposta, farà els requeriments
A aquests efectes no es computaran els serveis prestats per mitjà d’esmena que procedisquen a les noves persones adjudicatàries.
d’adscripció provisional, comissió de serveis o nomenament provi- En el termini màxim de sis mesos, comptats a partir de l’endemà de
sional per millora d’ocupació, als llocs de treball objecte d’aquests. la publicació de la convocatòria, es dictarà una resolució de la Pre-
La puntuació màxima a obtindre per aquest apartat C serà, en con- sidència, per la qual s’aprovarà la relació definitiva d’adjudicació de
seqüència, de 7 punts. llocs i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, i aquesta
D) Entrevista publicació servirà de notificació a les persones interessades.
Es valorarà el resultat d’una entrevista amb un màxim de 5 punts, Base desena. Desistiment i renúncia
que tindrà com a objectiu l’exposició i la defensa d’una memòria 1. El personal que participe voluntàriament en un concurs de mèrits
prèviament presentada, en la qual el o la aspirant haurà exposat un podrà desistir de la totalitat de la sol·licitud de participació en aquest,
pla per a exercir les funcions del lloc objecte de concurs i les seues abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds, llevat
possibles iniciatives respecte d’això, com també sobre qualsevol que la convocatòria indique una altra data posterior.
altre aspecte del lloc de treball que estime que haja de ser tingut en 2. No produirà cap efecte la renúncia al lloc adjudicat pel concurs,
consideració. L’extensió màxima de la memòria serà de 15 folis. llevat que, abans de finalitzar el termini de presa de possessió,
L’entrevista consistirà bàsicament en una exposició breu de la me- s’obtinga un altre lloc per resolució d’una convocatòria concurrent,
mòria, realitzada en un temps màxim fixat per la comissió de valo- tant de concurs com de lliure designació. En aquest cas, dins del
ració, i en una sèrie de preguntes referides a la memòria presentada termini esmentat s’haurà d’optar per un dels llocs de treball adjudi-
i a les funcions del lloc de treball. La finalitat d’aquesta serà precisar cats, i s’entendrà que renúncia a la resta de llocs adjudicats en les
els coneixements exposats en la memòria, aclarir o ampliar concep- convocatòries concurrents.
tes i, en general, contrastar l’adequació del perfil professional i les A aquests efectes, s’entén que dues convocatòries són concurrents
aptituds del concursant al lloc de treball al qual es presenta. quan en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds
La relació de preguntes, que s’elaborarà de forma prèvia a la realit- de participació d’una d’elles no s’haguera publicat la resolució
zació de l’entrevista, s’incorporarà a l’acta de la sessió, com també d’adjudicació de l’altra.
els criteris tècnics tinguts en compte per part de la comissió per a 3. Així mateix, es podrà desistir de la participació en el concurs o
atorgar les distintes valoracions als candidats en aquest apartat. renunciar al lloc adjudicat quan transcórreguen més de nou mesos
Quan les puntuacions a l’entrevista no s’hagen obtingut per unani- entre la convocatòria i la resolució del concurs.
mitat de criteri, es faran constar en l’acta les observacions i les Base onzena. Presa de possessió
qualificacions de cada un dels membres de la comissió. En aquest En les resolucions d’adjudicació dels concursos s’indicarà la data en
cas, les puntuacions s’obtindran per la mitjana aritmètica i es deses- què haurà d’efectuar-se el cessament en els llocs de treballs que
timarà la més alta i la més baixa. estigueren exercint les persones adjudicatàries, com també la data
Base sisena. Puntuació màxima de presa de possessió de les destinacions adjudicades, que serà de
La puntuació màxima possible a obtindre per tots els apartats serà tres dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del dia del cessa-
de 27 punts. ment.
70 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

En els supòsits de nou ingrés, o de reingrés des de la situació Aquests bases són definitives en via administrativa i contra elles es
d’excedència voluntària, o si comporta canvi de residència, es dis- podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos
posarà d’un mes de termini per a prendre possessió de la seua des- mesos des de l’endemà de la seua publicació, davant del Jutjat Con-
tinació. tenciós Administratiu, en els termes de l’article 14 de la Llei 29/1998,
Base dotzena. Vinculació de les bases de 13 de juliol, i, potestativament, recurs de reposició en el termini
Les presents bases vinculen l’Administració, la Comissió de Valo- d’un mes davant del president de la corporació.
ració i els qui participen en el concurs, i tant la present convocatòria Abans de la publicació de la llista provisional d’admesos, el president
com tots els actes administratius que es deriven d’aquesta i de les de la Diputació podrà modificar o deixar sense efecte les convoca-
actuacions de la Comissió de Valoració podran ser impugnats pels tòries per mitjà de l’adopció del Decret motivat corresponent, que
interessats en els casos, els terminis i la forma establits en la Llei serà publicat en la forma prevista.
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les València, 8 de maig del 2018.—El diputat de l’Àrea Administració,
Administracions Públiques. General i Transparència, José Ruiz Cervera.

ANNEX

NÚM. DENOMINACIÓ LLOC DE NÚM. CENTRE GRUP NIVELL C.E. PERTINENÇA A FUNCIONS
L.T. TREBALL RLT PLACES

1 Cap de Secció de Coordinador 27533 MUSEUVALENCIÀ A1 24 C3 A1 396 Assignades en l'Acord de Ple de 16 de Febrer de 2016.
d'Exposicions del MUVIM DE LA A1 404
IL·LUSTRACIÓ I -Elaborar propostes expositives temporals del museu.
MODERNITAT
-Dirigir i executar en col·laboració amb la Direcció
del Museu les exposicions temporals aprovades.

-Confeccionar les propostes dels catàlegs i els


materials de difusió de les exposicions temporals del
museu, així com de les corresponents previsions
pressupostaries.

-Col·laborar amb el Servici d'Assistència Cultural o


servici que determine la Direcció i amb altres entitats
museístiques, als efectes de les possibles itineràncies
de les exposicions temporals pel territori nacional.

-Elaborar informes tècnics dins de les seues


competències que li siguen requerits per la direcció
del museu.

I totes aquelles funcions inherents al lloc de treball i


categoria professional que se li encomanen.
.

siempre que no se encuentre en el plazo legal obligatorio de perma-


ANUNCIO nencia en dicha situación.
Por Decreto núm. 3841 de fecha 2 de mayo del 2018, la Presidencia Base segunda. Puestos de trabajo
de esta Corporación ha dispuesto convocar concurso de méritos para Los puestos de trabajo a proveer mediante el presente concurso son
la provisión del puesto de trabajo descrito en el anexo adjunto, de los que se relacionan en anexo.
conformidad con las siguientes, En el citado anexo se hacen constar los datos referentes a cada pues-
BASES to de trabajo, tales como:
Base primera. Requisitos y condiciones de participación a) número, denominación, retribuciones complementarias vinculadas
Podrán participar en la convocatoria el personal funcionario de ca- al puesto de trabajo, así como su adscripción orgánica y localidad.
rrera de la Diputación de Valencia (sector no sanitario), o de otras b) Cuerpo, agrupación profesional funcionarial o escala, grupo y
administraciones públicas, cuando así se especifique en el anexo, que plaza de pertenencia, así como, en su caso, el resto de requisitos
reúnan los siguientes requisitos en la fecha que termine el plazo de exigidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo.
presentación de las solicitudes de participación: c) Funciones adscritas al puesto.
a) Estar en situación de servicio activo. Base tercera. Solicitudes y documentación.
b) El personal funcionario que hubiera obtenido un puesto por con- Los aspirantes que deseen tomar parte en el presente proceso selec-
curso no podrá participar en un nuevo concurso hasta que haya tivo deberán presentar su solicitud de participación electrónica a
transcurrido un año desde la toma de posesión en aquel, excepto en través de la Carpeta del Empleado utilizando para ello el modelo del
los supuestos previstos en el artículo 101.3 de la Ley 10/2010, de 9 apartado Mis Solicitudes en la dirección https://carpetaempleado.
de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función dival.es, adjuntando a la misma la memoria prevista en el apartado
Pública Valenciana, en el ámbito de la Diputación. D) del baremo.
c) Pertenecer a las escalas, subescalas, clase o categoría de los exi- Para acreditar los méritos que se desee hacer valer en el presente
gidos para cada uno de los puestos de trabajo, de acuerdo con la proceso, en su solicitud electrónica los interesados darán su confor-
vigente Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación de Valencia, midad para que el Servicio de Personal adjunte de oficio el informe
sector no sanitario. sobre la documentación contenida en su expediente personal relativa
Para el personal en situación de excedencia, reunir los requisitos a los apartados del baremo referidos a titulación académica, cursos
legales y reglamentarios para incorporarse al servicio activo, el úl- formación y perfeccionamiento, conocimiento del Valenciano y de
timo día del plazo establecido para la presentación de solicitudes, idiomas comunitarios.
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  71
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

El personal aspirante con carácter previo a la presentación de la Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de
solicitud deberá comprobar en el apartado Información Laboral de oficio o a petición del interesado.
la Carpeta Personal la documentación obrante en su expediente Base cuarta. Comisión de Valoración
personal. Calificará los méritos de los concursantes una Comisión de Valora-
En el supuesto de que no figuren en la Carpeta Personal actividades ción compuesta por:
formativas organizadas por la Diputación, se presentará declaración Presidente: El jefe de Servicio de Personal de la Diputación, o per-
responsable concretando dichas acciones formativas para su valora- sona en quien delegue de entre los funcionarios de carrera del servi-
ción. cio de personal y cuyo subgrupo de clasificación sea A1.
Asimismo, se podrá adjuntar a la solicitud, mediante su digitalización, Vocales:
cualquier otro documento en los siguientes formatos: copia legal Ocho personas funcionarias de carrera de la Diputación o, en su caso,
realizada en soporte papel de documentos emitidos por medios elec- de otras administraciones públicas, con una clasificación profesional
trónicos y firmados electrónicamente o copia de documentos emitidos igual o superior a la requerida para los puestos de trabajo convocados
en soporte papel y que se deberán justificar de conformidad con lo debiendo tener, al menos la mitad más una, una titulación correspon-
dispuesto en la base octava de la convocatoria. diente a la misma área de conocimientos de los puestos convoca-
Las personas interesadas que no tengan acceso a la Carpeta Personal dos.
presentarán sus solicitudes de participación en el Registro General La composición concreta de la comisión de valoración, con la co-
(Palacio de la Batlía, calle Serranos, núm. 2, Valencia), o en los lu- rrespondiente designación de cada uno de sus miembros, se llevará
gares que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015 del Procedi- a efecto mediante resolución, oída la representación sindical y se
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en los tablones
debiendo utilizar el modelo original que se encuentra en la página de anuncios de la Diputación.
web, www.dival.es/personal o en el Registro General de la Diputación Actuará como secretario/a el de la Diputación o personal funcionario
y en el Punto de Atención e Información del Departamento de Per- que se designe a tal efecto, con voz y sin voto.
sonal (calle Hugo de Moncada, 9, Valencia). La solicitud deberá ir
Cada propuesta o nombramiento de vocal implicará también la de-
acompañada de la documentación acreditativa de los méritos que se
signación de un suplente con los mismos requisitos y condiciones y
desee hacer valer de acuerdo con el baremo de aplicación y la me-
atendiendo en la medida de lo posible a criterios de paridad.
moria. Los requisitos y méritos valorables podrán acreditarse me-
diante la documentación original o fotocopia debidamente compul- Cuando se trate de convocatoria de puestos laborales, los miembros
sada o bien adjuntando el informe de titulaciones y cursos emitido de dicha comisión podrán ser asimismo personal laboral fijo, siempre
por el Servicio de Personal. No serán tenidos en cuenta aquellos y cuando cumplan los requisitos previstos en este apartado.
méritos no justificados ni presentados correctamente dentro del La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la
plazo de presentación de instancias. mayoría de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente. Las
decisiones se adoptarán por mayoría de votos, y se podrá disponer
La Diputación, mediante el servicio de Gestión de Personal, aporta-
la incorporación a sus trabajos de personal asesor especialista, para
rá el informe de servicios prestados para la valoración de la antigüe-
aquellas pruebas que lo requieran, quien se limitará al ejercicio de
dad y grado, así como la experiencia profesional.
sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
En las solicitudes de participación los aspirantes manifestarán que colaborarán con la Comisión, con voz pero sin voto.
reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en
Las Comisiones propondrán al candidato o candidatos que hayan
la Base Primera, referidas a la fecha de terminación del plazo de
obtenido mayor puntuación.
presentación de solicitudes y serán dirigidas al Presidente de la Di-
putación, dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir Corresponde a la Comisión de Valoración el desarrollo y calificación
del siguiente a la publicación de las vacantes y extracto de la con- del concurso y estará vinculada en su actuación a las presentes bases,
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado. así como la resolución de las dudas que pudieran surgir en aplicación
de éstas normas. El procedimiento de actuación de la Comisión se
La convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de
Oficial de la Provincia de Valencia y podrá consultarse en la página octubre.
web anteriormente citada.
Base quinta. Baremo de méritos
Al objeto de facilitar que la comisión de valoración pueda discernir
Solamente procederá la valoración de los méritos alegados por los
entre formación genérica y formación específica, cuando los cursos
participantes cuando éstos reúnan los requisitos exigidos para el
estén realizados en planes de formación diferentes a los de la Dipu-
desempeño del puesto según conste en la convocatoria.
tación de Valencia, los aspirantes podrán adjuntar documento oficial,
digitalizado, en su caso, en el que conste el contenido o programa Se valorarán los méritos obtenidos o en condiciones de obtenerse en
del mismo en el caso de no figurar en el propio diploma o certifica- la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para
do. participar en el correspondiente concurso.
El personal participante que solicite varios puestos de trabajo inclui- La convocatoria para la realización de la entrevista prevista en la
dos en la misma convocatoria, tendrán que presentar una única so- Base 5 D, se efectuará a través del tablón de anuncios del Servicio
licitud, indicando en la misma el orden de preferencia. de Personal (Calle Hugo de Moncada, 9 46009) y en la página web
del Servicio www.dival.es/personal.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia de
la Diputación, aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos Para fijar el orden de preferencia en la adjudicación de vacantes en
los concursos para la provisión de los puestos de trabajo convocados,
y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia,
se valorarán los méritos siguientes:
en la página web y en los tablones de anuncios de la Diputación, con
indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de subsana- Fase Primera: Méritos Generales
ción de defectos y presentación de reclamaciones, en los términos A) Antigüedad y grado
del artículo 68 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo 1. Antigüedad: Se valorarán los años de servicio en activo prestados
Común de las Administraciones Públicas. en las distintas administraciones públicas a 0,50 por año trabajado o
Si en el plazo de diez días se formulan reclamaciones, serán resuel- fracción, computándose las fracciones proporcionalmente, hasta un
tas en el mismo acto administrativo que apruebe la lista definitiva máximo de 8 puntos.
que será hecha pública, así mismo, en la forma indicada. A estos efectos también se computarán los servicios reconocidos que
Contra la Resolución de aprobación de la lista definitiva, los intere- se hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de la condición
sados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en los de funcionario de carrera.
términos de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencio- 2.- El grado personal de los aspirantes se valorará en la forma si-
so Administrativa, previo, en su caso, el recurso potestativo de re- guiente:
posición previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015 de 1 de octu- a) Grado personal igual o superior al del puesto solicitado: 2 pun-
bre. tos.
72 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

b) Grado personal inferior al del puesto solicitado: 1,75 puntos. didos por universidades y otras instituciones españolas y extranjeras,
La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado A de conformidad con el sistema de reconocimiento de competencias
será, en consecuencia, de 10 puntos. en leguas extranjeras que establezca la autoridad educativa corres-
B) Formación pondiente.
1. Titulación académica. La puntuación máxima será de 1 punto, La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado B
distribuido de la forma siguiente: será, en consecuencia de 5 puntos.
Por cada titulación de igual nivel académico a la exigida para perte- Fase Segunda: Méritos Específicos
necer al subgrupo: 0,25 puntos. C) Méritos específicos
Por cada titulación superior en un nivel académico a la exigida para 1.- Titulación académica específica y cursos de formación específi-
pertenecer al subgrupo: 0,50 puntos. cos
Por cada titulación superior en dos niveles académicos a la exigida Solamente se tendrán en cuenta las titulaciones académicas directa-
para pertenecer al subgrupo: 0,75 puntos. mente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo y que
Por cada titulación superior en tres niveles académicos a la exigida sean distintas de las que pudiera tener el puesto de trabajo como
para pertenecer al subgrupo: 1 punto. requisito, y de igual o superior nivel al de las exigidas para pertene-
cer al grupo de titulación respectivo.
A estos efectos, no se valorarán aquellas titulaciones que sirvieron
para acceder a dicho cuerpo o escala. Se valorarán con arreglo a la siguiente escala:
2. Cursos de Formación. Se valorarán los cursos de formación y Por cada titulación igual a la exigida para pertenecer al subgrupo:
perfeccionamiento que hayan sido cursados o impartidos por la 0.25 puntos.
persona interesada hasta la fecha en que termine el plazo de presen- Por cada titulación superior en un nivel académico a la exigida para
tación de solicitudes de participación, y hasta un máximo de 2 pertenecer al subgrupo: 0,50 puntos.
puntos, a razón de 0,025 puntos por hora impartida y con arreglo a Por cada titulación superior en dos niveles académicos a la exigida
la siguiente escala para los cursados: para pertenecer al subgrupo: 1 puntos.
De 100 o más horas: 1,00 punto. Por cada titulación superior en tres niveles académicos a la exigida
De 75 o más horas: 0,75 puntos. para pertenecer al subgrupo: 1,50 puntos.
De 50 o más horas: 0,50 puntos. Se valorarán los cursos de formación cuyo contenido este relaciona-
De 25 o más horas: 0,25 puntos. do con las funciones del puesto de trabajo y sólo se tendrán en
cuenta para su baremación los cursos de formación y perfecciona-
De 15 o más horas: 0,10 puntos.
miento que hayan sido cursados o impartidos por la persona intere-
Los cursos de duración inferior a 15 horas no se valorarán. sada, hasta la fecha en que termine el plazo de presentación de soli-
Sólo se valorarán los cursos que estén convocados, gestionados u citudes de participación, a 0.05 puntos por hora impartida y con
homologados por el Instituto Valenciano de Administración Pública arreglo a la siguiente escala para los cursados:
o por las universidades o por centros de formación del personal De 100 o más horas: 2.00 puntos.
empleado público o por las organizaciones sindicales u otros promo- De 75 o más horas: 1.50 puntos.
tores dentro del marco de los acuerdos de formación para el empleo
de las administraciones públicas, vigentes en el momento de su De 50 o más horas: 1 punto.
realización. De 25 o más horas: 0,50 puntos.
En ningún caso se puntuarán en el presente subapartado ni en el De 15 o más horas: 0,20 puntos.
anterior los cursos de valenciano y de idiomas ni los cursos pertene- Los cursos de duración inferior a 15 horas no se valorarán.
cientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado y los de los Sólo se valorarán los cursos que estén convocados, gestionados u
diferentes institutos de las universidades cuando formen parte del homologados por el Instituto Valenciano de Administración Pública
plan de estudios del centro, ni los cursos derivados de procesos se- o por las universidades o por centros de formación del personal
lectivos, promoción interna, planes de empleo y adaptación del ré- empleado público o por las organizaciones sindicales u otros promo-
gimen jurídico a la naturaleza de los puestos que se ocupan. tores dentro del marco de los acuerdos de formación para el empleo
3. Valenciano: el conocimiento del valenciano se valorará hasta un de las administraciones públicas, vigentes en el momento de su
máximo de 1 punto, de acuerdo con la posesión del correspondiente realización.
certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado de
Coneixements del Valencià o su equivalente dentro del marco Euro- titulaciones académicas y cursos de formación será de 5 puntos.
peo común de referencia para las lenguas: 2.- Experiencia profesional.
Certificado de coneixements orals o A2: 0,10 puntos. La experiencia en el desempeño de puestos con las funciones iguales
Certificado de grau elemental o B1: 0,40 puntos. o similares a las asignadas a los puestos de trabajo que se relacionan
Certificado de grau mitjà o C1: 0,70 puntos. en el anexo, se valorarán hasta un máximo de 2 puntos a razón de
Certificado de grau superior o C2: 1 punto. 0,50 puntos por año de servicio, y se computarán las fracciones
proporcionalmente.
La valoración del conocimiento del valenciano a través de certifica-
dos se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obteni- A estos efectos no se computarán los servicios prestados mediante
do, y siempre y cuando no constituya un requisito del puesto debi- adscripción provisional, comisión de servicios o nombramiento
damente establecido en la convocatoria, valorándose exclusivamen- provisional por mejora de empleo, a los puestos de trabajo objeto de
te en este último caso la disposición de niveles, entendidos como los mismos.
cursos completos superados, superiores al exigido, a razón de 0,30 La puntuación máxima a obtener por este apartado C será, en con-
por nivel. secuencia de 7 puntos.
4. Idiomas comunitarios D) Entrevista
Hasta un máximo de 1.00 punto de acuerdo con los siguientes nive- Se valorará el resultado de una entrevista con un máximo de 5 pun-
les: tos, que tendrá como objetivo la exposición y defensa de una memo-
Certificado de Nivel Básico A2: 0.10 puntos. ria previamente presentada, en la que el o la aspirante habrá expues-
to un plan para desempeñar las funciones del puesto objeto de con-
Certificado de Nivel Intermedio B1: 0.25 puntos.
curso y sus posibles iniciativas al respecto, así como sobre cualquier
Certificado de Nivel Avanzado B2: 0.50 puntos. otro aspecto del puesto de trabajo que estime que deba ser tenido en
Certificado de Nivel Dominio Operativo C1: 0.75 puntos. consideración. La extensión máxima de la memoria será de 15 fo-
Certificado de Nivel Maestría C2: 1.00 punto. lios.
A estos efectos, solo se tendrán en cuenta los títulos, diplomas y La entrevista consistirá básicamente, en una en una breve exposición
certificados expedidos por las escuelas oficiales de idiomas, o sus de la memoria, realizada en un tiempo máximo fijado por la comisión
equivalentes, así como los títulos, diplomas y certificaciones expe- de valoración, y en una serie de preguntas referidas a la memoria
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  73
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

presentada y a las funciones del puesto de trabajo. La finalidad de la apartado anterior, la comisión antes de elevar la propuesta, realizará
misma será precisar los conocimientos expuestos en la memoria, a las nuevas personas adjudicatarias los requerimientos de subsana-
aclarar o ampliar conceptos y en general, contrastar la adecuación ción que procedan.
del perfil profesional y aptitudes del concursante al puesto de traba- En el plazo máximo de seis meses contados a partir del día siguien-
jo al que se presenta. te al de la publicación de la convocatoria se dictará resolución de la
La relación de preguntas, que se elaborará de forma previa a la presidencia, aprobando la relación definitiva de adjudicación de
realización de la entrevista, se incorporará al acta de la sesión así puestos y la publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, sirvien-
como los criterios técnicos tenidos en cuenta por parte de la comisión do dicha publicación de notificación a las personas interesadas.
para otorgar las distintas valoraciones a los candidatos en este apar- Base décima. Desistimiento y renuncia
tado. 1.- El personal que participe voluntariamente en un concurso de
Cuando las puntuaciones a la entrevista no se hayan obtenido por méritos podrá desistir de la totalidad de la solicitud de participación
unanimidad de criterio, se hará constar en el acta las observaciones en el mismo, antes de que finalice el plazo de presentación de soli-
y las calificaciones de cada uno de los miembros de la comisión. En citudes, salvo que en la convocatoria se indique otra fecha poste-
este caso, las puntuaciones se obtendrán por la media aritmética rior.
desestimándose la más alta y la más baja. 2.- No surtirá efecto alguno la renuncia al puesto adjudicado por el
Base sexta. Puntuación máxima. concurso salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
La puntuación máxima posible a obtener por todos los apartados, se obtenga otro puesto por resolución de una convocatoria concu-
será de 27 puntos. rrente, tanto de concurso como de libre designación. En este caso,
En caso de empate, se adjudicará el puesto de trabajo al concursan- dentro de dicho plazo se deberá optar por uno de los puestos de
te que haya obtenido mayor puntuación en el apartado de «Méritos trabajo adjudicados, entendiéndose que renuncia al resto de puestos
específicos»; si persistiera el empate se considerará la puntuación adjudicados en las convocatorias concurrentes.
obtenida en el apartado de «Antigüedad y grado», y por último los A estos efectos, se entiende que dos convocatorias son concurrentes
apartados de «Entrevista» y de «Formación». cuando en la fecha de finalización del plazo de presentación de so-
Si el concursante aspirara a más de un puesto de trabajo y sus cali- licitudes de participación de una de ellas, no se hubiera publicado la
ficaciones le permitieran acceder a varios de ellos, se le adjudicaría resolución de adjudicación de la otra.
aquel que figure en primer lugar de la solicitud. 3.- Asimismo, podrá desistirse de la participación en el concurso o
Base séptima. Puntuación mínima renunciarse al puesto adjudicado cuando transcurran más de nueve
Solo podrán acceder a la entrevista los concursantes que hayan ob- meses entre la convocatoria y la resolución del concurso.
tenido en los anteriores apartados una puntuación mínima de 8 Base undécima. Toma de posesión
puntos. En las resoluciones de adjudicación de los concursos se indicará la
Base octava. Propuesta de adjudicación fecha en que deberá efectuarse el cese en los puestos de trabajos que
El resultado de la evaluación del baremo y la adjudicación provisio- estuvieran desempeñando las personas adjudicatarias, así como la
nal se expondrá al público en una lista que contendrá la totalidad del fecha de toma de posesión de los destinos adjudicados que será de
personal concursante, ordenada de mayor a menor puntuación total, tres días hábiles contados a partir del día siguiente al cese.
con indicación para cada uno de ellos de la puntuación obtenida en En los supuestos de nuevo ingreso, o de reingreso desde la situación
los apartados del baremo, y con expresión del puesto adjudicado, en de excedencia voluntaria, o si comporta cambio de residencia, se
su caso, concediéndose un plazo de diez días hábiles para que for- dispondrá de un mes de plazo para tomar posesión de su destino.
mulen las reclamaciones que estimen pertinentes en relación con la Base duodécima. Vinculación de las Bases
baremación. Las presentes bases vinculan a la Administración, a la Comisión de
En ese mismo plazo, el personal seleccionado que haya aportado Valoración y a quienes participen en el concurso, y tanto la presente
junto con su solicitud electrónica, copia de documentos emitidos convocatoria como cuantos actos administrativos deriven de esta y
únicamente en soporte papel, se le informará a través de la Carpeta de las actuaciones de la Comisión de Valoración podrán ser impug-
de Personal de los méritos alegados y efectivamente baremados que nados por los interesados en los casos, plazos y forma establecida
deban acreditar, mediante la presentación de la documentación ori- en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
ginal o fotocopia debidamente compulsada, en el Punto de Atención común de las Administraciones Públicas.
e Información del Departamento de Personal, en el Registro General Estas bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas
o en los Registros Auxiliares de la Diputación de Valencia. se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
Cuando el aspirante no aporte los documentos originales o fotocopias de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, ante el
debidamente compulsadas para acreditar los méritos alegados, se le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en los términos del artí-
detraerá de la puntuación obtenida, la correspondiente a los docu- culo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio y potestativamente recur-
mentos no justificados. so de reposición en el plazo de un mes ante el Presidente de la
Base novena. Resolución Corporación.
Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y resueltas, en Antes de la publicación de la lista provisional de admitidos, el pre-
su caso, las reclamaciones formuladas, la comisión elevará una sidente de la Diputación podrá modificar o dejar sin efecto las con-
propuesta de adjudicación definitiva al Presidente de la Diputa- vocatorias mediante la adopción del Decreto motivado correspon-
ción. diente, que será publicado en la forma prevista.
Si como consecuencia de la documentación y las alegaciones pre- Valencia, 8 de mayo del 2018.—El diputado del Área de Adminis-
sentadas se hubieran visto modificadas las relaciones previstas en el tración General y Transparencia, José Ruiz Cervera.
74 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

ANEXO

NÚM. DENOMINACIÓN PUESTO NÚMERO CENTRO GRUPO NIVEL C.E. PERTENENCIA FUNCIONES
P.T. DE TRABAJO DE RPT PLAZAS

1 Jefe/a de Sección de 27533 MUSEO A1 24 C3 A1 396 Asignadas en el Acuerdo de Pleno de 16 de Febrero de


Coordinador de Exposiciones VALENCIANO A1 404 2016.
del MUVIM DE LA -Elaborar propuestas expositivas temporales del museo.
ILUSTRACION
-Dirigir y ejecutar en colaboración con la Dirección del
Y
MODERNIDAD Museo las exposiciones temporales aprobadas.
-Confeccionar las propuestas de los catálogos y los
materiales de difusión de las exposiciones temporales del
museo, así como de las correspondientes previsiones
presupuestarías.
-Colaborar con el Servicio de Asistencia Cultural o servicio
que determine la Dirección y con otras entidades
museísticas, a efectos de las posibles itinerancias de las
exposiciones temporales por el territorio nacional.
-Elaborar informes técnicos dentro de sus competencias que
le sean requeridos por la dirección del museo.
Y todas aquellas funciones inherentes al puesto de trabajo
y categoría profesional que se le encomiendan.

2018/7127
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  75
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

Excel·lentíssima Diputació Provincial de València en la qual es concretaran les accions formatives esmentades per a la
Gestió de Personal seua valoració.
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de Així mateix, es podrà adjuntar a la sol·licitud, per mitjà de la seua
València sobre bases de convocatòria per a la provisión digitalització, qualsevol altre document en els formats següents:
del lloc de treball Cap d’Unitat de Cooperació amb còpia legal realitzada en suport paper de documents emesos per
Ajuntaments, convocatòria nº 8/18. mitjans electrònics i firmats electrònicament, o còpia de documents
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de emesos en suport paper i que s’hauran de justificar, de conformitat
Valencia sobre bases de convocatoria para la provisión amb el que disposa la base huitena de la convocatòria.
del puesto de trabajo de Jefe/a de Unidad de Cooperación Les persones interessades que no tinguen accés a la Carpeta Personal
con Ayuntamientos, convocatoria nº 8/18. presentaran les seues sol·licituds de participació en el Registre Ge-
ANUNCI neral (Palau de la Batlia, carrer Serrans, núm. 2, València), o en els
Per Decret núm. 3846 de data 2 de maig del 2018, la Presidència llocs que determina l’article 16 de la Llei 39/2015 del Procediment
d’esta Corporació hi ha disposat convocar concurs de mèrits per a la Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i caldrà
provisió del lloc de treball descrit en l’annex adjunt, de conformitat utilitzar el model original que es troba en la pàgina web, www.dival.
amb les següents es/personal, o en el Registre General de la Diputació i en el Punt
BASES d’Atenció i Informació del Departament de Personal (carrer Hug de
Base primera. Requisits i condicions de participació Montcada, 9, València). La sol·licitud haurà d’anar acompanyada de
Podran participar en la convocatòria el personal funcionari de carre- la documentació acreditativa dels mèrits que es desitgen fer valdre
ra de la Diputació de València (sector no sanitari), o el d’altres ad- d’acord amb el barem d’aplicació i la memòria. Els requisits i els
ministracions públiques, quan s’especifique d’aquesta manera en mèrits valorables podran acreditar-se per mitjà de la documentació
l’annex, que reunisquen els requisits següents en la data que acabe original o fotocòpia degudament compulsada, o bé adjuntant
el termini de presentació de les sol·licituds de participació: l’informe de les titulacions i els cursos, emés pel Servei de Personal.
No seran tinguts en compte aquells mèrits no justificats ni presentats
a) Estar en situació de servei actiu.
correctament dins del termini de presentació d’instàncies.
b) El personal funcionari que haja obtingut un lloc per concurs no
La Diputació, per mitjà del servei de Gestió de Personal, aportarà
podrà participar en un nou concurs fins que no haja transcorregut un
l’informe de serveis prestats per a la valoració de l’antiguitat i el
any des de la presa de possessió en aquell, excepte en els supòsits
previstos en l’article 101.3 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la grau, com també l’experiència professional.
Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, En les sol·licituds de participació els aspirants manifestaran que
en l’àmbit de la Diputació. reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en
c) Pertànyer a les escales, subescales, classe o categoria de les exi- la base primera, referits a la data de terminació del termini de pre-
gides per a cada un dels llocs de treball, d’acord amb la vigent Re- sentació de sol·licituds, i es dirigiran al president de la Diputació,
lació de Llocs de Treball de la Diputació de València, sector no sa- dins del termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà
nitari. de la publicació de les vacants i l’extracte de la convocatòria en el
Butlletí Oficial de l’Estat.
Per al personal en situació d’excedència, reunir els requisits legals i
reglamentaris per a incorporar-se al servei actiu l’últim dia del ter- La convocatòria i les seues bases es publicaran íntegrament en el
mini establit per a la presentació de sol·licituds, sempre que no es Butlletí Oficial de la Província de València, i podran consultar-se en
trobe en el termini legal obligatori de permanència en aquesta situa- la pàgina web citada anteriorment.
ció. A fi de facilitar que la comissió de valoració puga discernir entre
Base segona. Llocs de treball formació genèrica i formació específica, quan els cursos estiguen
Els llocs de treball que s’han de proveir per mitjà del present concurs realitzats en plans de formació diferents dels de la Diputació de
són els que es relacionen en l’annex. València, els aspirants podran adjuntar document oficial, digitalitzat,
si és el cas, en el qual constarà el contingut o programa d’aquest, en
En l’annex esmentat es faran constar les dades referents a cada lloc
el cas de no figurar en aquest diploma o certificat.
de treball, com ara:
a) Nombre, denominació i retribucions complementàries vinculades El personal participant que sol·licite diversos llocs de treball inclosos
al lloc de treball, com també la seua adscripció orgànica i la locali- en la mateixa convocatòria haurà de presentar una única sol·licitud,
tat. i en aquesta caldrà indicar l’ordre de preferència.
b) Cos, agrupació professional funcionarial o escala, grup i plaça de Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de
pertinença, com també, si és el cas, la resta de requisits exigits per la Diputació aprovarà la llista provisional d’aspirants admesos i
al seu exercici en la relació de llocs de treball. exclosos, que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en
la pàgina web i en els taulers d’anuncis de la Diputació, amb indi-
c) Funcions adscrites al lloc.
cació de les causes d’exclusió, com també el termini d’esmena de
Base tercera. Sol·licituds i documentació defectes i presentació de reclamacions, en els termes de l’article 68
Els aspirants que desitgen prendre part en el present procés selectiu de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Ad-
hauran de presentar la seua sol·licitud de participació electrònica a ministracions Públiques.
través de la Carpeta de l’Empleat, i per a això s’utilitzarà el model Si en el termini de deu dies es formulen reclamacions, seran resoltes
de l’apartat Les meues sol·licituds, en l’adreça-e https://carpetaem- en el mateix acte administratiu que aprove la llista definitiva que serà
pleado.dival.es, adjuntant a aquesta la memòria prevista en l’apartat
feta pública, així mateix, en la forma indicada.
D) del barem.
Contra la resolució d’aprovació de la llista definitiva, els interessats
Per a acreditar els mèrits que es desitge fer valdre en el present
podran interposar el recurs contenciós administratiu, en els termes
procés, en la sol·licitud electrònica els interessats donaran la seua
de la vigent Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Adminis-
conformitat perquè el Servei de Personal adjunte d’ofici l’informe
trativa, previ, si és el cas, el recurs potestatiu de reposició previst en
sobre la documentació continguda en el seu expedient personal, re-
lativa als apartats del barem referits a titulació acadèmica, cursos de l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
formació i perfeccionament, coneixement del valencià i d’idiomes Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d’ofici o
comunitaris. a petició del particular.
El personal aspirant, amb caràcter previ a la presentació de la Base quarta. Comissió de Valoració
sol·licitud, haurà de comprovar en l’apartat Informació Laboral de Els mèrits dels concursants els qualificarà una comissió de valoració
la Carpeta Personal la documentació que es troba en el seu expedient composta per:
personal. President: el cap del Servei de Personal de la Diputació, o la perso-
En el cas que no figuren en la Carpeta Personal activitats formatives na en qui delegue d’entre els funcionaris de carrera del Servei de
organitzades per la Diputació, es presentarà declaració responsable Personal, el subgrup de classificació dels quals serà A1.
76 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

Vocals: Huit persones funcionàries de carrera de la Diputació o, si Per cada titulació superior en dos nivells acadèmics als exigits per a
és el cas, d’altres administracions públiques, amb una classificació pertànyer al subgrup: 0,75 punts.
professional igual o superior a la requerida per als llocs de treball Per cada titulació superior en tres nivells acadèmics als exigits per
convocats, les quals hauran de tindre, almenys la meitat més una, a pertànyer al subgrup: 1 punt.
una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements dels A aquests efectes, no es valoraran aquelles titulacions que van servir
llocs convocats. per a accedir a aquest cos o escala.
La composició concreta de la comissió de valoració, amb la corres- 2. Cursos de formació. Es valoraran els cursos de formació i perfec-
ponent designació de cada un dels seus membres, es portarà a efec- cionament que hagen sigut cursats o impartits per la persona interes-
te mitjançant una resolució, oïda la representació sindical, i es farà sada fins a la data en què acabe el termini de presentació de
pública en el Butlletí Oficial de la Província i en els taulers d’anuncis sol·licituds de participació, i fins a un màxim de 2 punts, a raó de
de la Diputació. 0,025 punts per hora impartida i d’acord amb l’escala següent per
Actuarà com a secretari o secretària el/la de la Diputació o personal als cursats:
funcionari que es designe a aquest efecte, amb veu i sense vot. De 100 o més hores: 1,00 punt.
Cada proposta o nomenament de vocal implicarà també la designació De 75 o més hores: 0,75 punts.
d’un suplent amb els mateixos requisits i condicions, i en la mesura
De 50 o més hores: 0,50 punts.
que siga possible es tindran en compte els criteris de paritat.
De 25 o més hores: 0,25 punts.
Quan es tracte de convocatòria de llocs laborals, els membres
d’aquesta comissió podran ser també personal laboral fix, sempre De 15 o més hores: 0,10 punts.
que complisquen els requisits previstos en aquest apartat. Els cursos de duració inferior a 15 hores no es valoraran.
La comissió no podrà constituir-se ni actuar sense la presència de la Només es valoraran els cursos que estiguen convocats, gestionats o
majoria dels seus membres, titulars o suplents, indistintament. Les homologats per l’Institut Valencià d’Administració Pública, o per les
decisions s’adoptaran per majoria de vots, i es podrà disposar la universitats o per centres de formació del personal empleat públic o
incorporació de personal assessor especialista als seus treballs, per per les organitzacions sindicals o altres promotors dins del marc dels
a aquelles proves que ho requerisquen, que es limitarà a l’exercici acords de formació per a l’ocupació de les administracions públiques,
de les seues especialitats tècniques, en base exclusivament a les quals vigents en el moment de la seua realització.
col·laborarà amb la Comissió, amb veu però sense vot. En cap cas no es puntuaran en el present subapartat ni en l’anterior
Les comissions proposaran el candidat o els candidats que hagen els cursos de valencià i d’idiomes ni els cursos pertanyents a una
obtingut major puntuació. carrera universitària, cursos de doctorat i els dels diferents instituts
Correspon a la comissió de valoració el desenvolupament i la quali- de les universitats, quan formen part del pla d’estudis del centre, ni
ficació del concurs, i en la seua actuació estarà vinculada a les pre- els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans
sents bases, com també la resolució dels dubtes que pogueren sorgir d’ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que
en aplicació d’aquestes normes. El procediment d’actuació de la s’ocupen.
Comissió s’ajustarà en tot moment al que disposa la Llei 39/2015, 3. Valencià: el coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim
d’1 d’octubre. d’1 punt, d’acord amb la possessió del corresponent certificat expe-
Base cinquena. Barem de mèrits dit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valencià, o el seu equivalent dins del marc europeu comú de referèn-
Només procedirà la valoració dels mèrits al·legats pels participants
cia per a les llengües:
quan aquests reunisquen els requisits exigits per a l’exercici del lloc,
segons conste en la convocatòria. Certificat de coneixements orals o A2: 0,10 punts.
Es valoraran els mèrits obtinguts o en condicions d’obtenir-los en la Certificat de grau elemental o B1: 0,40 punts.
data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds per a Certificat de grau mitjà o C1: 0,70 punts.
participar en el concurs corresponent. Certificat de grau superior o C2: 1 punt.
La convocatòria per a la realització de l’entrevista prevista en la base La valoració del coneixement del valencià per mitjà de certificats
5 D, s’efectuarà a través del tauler d’anuncis del Servei de Personal s’efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut, i
(carrer Hug de Montcada, 9, 46009) i en la pàgina web del Servei sempre que no constituïsca un requisit del lloc degudament establit
www.dival.es/personal. en la convocatòria, i en aquest últim cas es valorarà exclusivament
Per a fixar l’ordre de preferència en l’adjudicació de vacants en els la disposició de nivells, entesos com a cursos complets superats,
concursos per a la provisió dels llocs de treball convocats es valora- superiors a l’exigit, a raó de 0,30 per nivell.
ran els mèrits següents: 4. Idiomes comunitaris.
Fase primera: mèrits generals Fins a un màxim d’1,00 punt, d’acord amb els nivells següents:
A) Antiguitat i grau Certificat de Nivell Bàsic A2: 0,10 punts.
1. Antiguitat: es valoraran els anys de servei en actiu prestats en les Certificat de Nivell Intermedi B1: 0,25 punts.
distintes administracions públiques, a 0,50 per any treballat o fracció; Certificat de Nivell Avançat B2: 0,50 punts.
les fraccions es computaran proporcionalment, fins a un màxim de Certificat de Nivell Domini Operatiu C1: 0,75 punts.
8 punts. Certificat de Nivell Mestria C2: 1,00 punt.
A aquests efectes, també es computaran els serveis reconeguts que A aquests efectes, només es tindran en compte els títols, els diplomes
s’hagen prestat amb anterioritat a l’adquisició de la condició de i els certificats expedits per les escoles oficials d’idiomes, o els seus
funcionari de carrera. equivalents, com també els títols, els diplomes i les certificacions
2. El grau personal dels aspirants es valorarà en la forma següent: expedits per universitats i altres institucions espanyoles i estrangeres,
a) Grau personal igual o superior al del lloc sol·licitat: 2 punts. de conformitat amb el sistema de reconeixement de competències en
b) Grau personal inferior al del lloc sol·licitat: 1,75 punts. llengües estrangeres que establisca l’autoritat educativa correspo-
La puntuació màxima possible que s’ha d’obtindre en el present nent.
apartat A serà, en conseqüència, de 10 punts. La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat B serà,
B) Formació en conseqüència, de 5 punts.
1. Titulació acadèmica. La puntuació màxima serà d’1 punt, que es Fase segona: mèrits específics
distribuirà de la forma següent: C) Mèrits específics
Per cada titulació del mateix nivell acadèmic que l’exigit per a per- 1. Titulació acadèmica específica i cursos de formació específics
tànyer al subgrup: 0,25 punts. Només es tindran en compte les titulacions acadèmiques directament
Per cada titulació superior en un nivell acadèmic a l’exigit per a relacionades amb les funcions del lloc de treball i que siguen diferents
pertànyer al subgrup: 0,50 punts. de les que poguera tindre el lloc de treball com a requisit, i de nivell
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  77
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

igual o superior que les exigides per a pertànyer al grup de titulació En cas d’empat, s’adjudicarà el lloc de treball al concursant que haja
respectiu. obtingut major puntuació en l’apartat «Mèrits específics»; si persis-
Es valoraran d’acord amb l’escala següent: teix l’empat, es considerarà la puntuació obtinguda en l’apartat
Per cada titulació igual que l’exigida per a pertànyer al subgrup: 0,25 «Antiguitat i grau», i finalment els apartats «Entrevista» i «Forma-
punts. ció».
Per cada titulació superior en un nivell acadèmic a l’exigit per a Si el concursant aspirara a més d’un lloc de treball i les seues qua-
pertànyer al subgrup: 0,50 punts. lificacions li permeteren accedir a diversos llocs, se li adjudicaria
Per cada titulació superior en dos nivells acadèmics als exigits per a aquell que figurara en el primer lloc de la sol·licitud.
pertànyer al subgrup: 1 punts. Base setena. Puntuació mínima
Per cada titulació superior en tres nivells acadèmics als exigits per Només podran accedir a l’entrevista els concursants que hagen ob-
a pertànyer al subgrup: 1,50 punts. tingut en els anteriors apartats una puntuació mínima de 8 punts.
Es valoraran els cursos de formació el contingut dels quals estiga Base huitena. Proposta d’adjudicació
relacionat amb les funcions del lloc de treball, i només es tindran en El resultat de l’avaluació del barem i l’adjudicació provisional
compte per a baremar-los els cursos de formació i perfeccionament s’exposarà al públic en una llista que contindrà la totalitat del per-
que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, fins a sonal concursant, ordenada de major a menor puntuació total, amb
la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds de indicació per a cada un d’ells de la puntuació obtinguda en els apar-
participació, a 0,05 punts per hora impartida, d’acord amb la següent tats del barem, i amb expressió del lloc adjudicat, si és el cas, i es
escala per als cursats: concedirà un termini de deu dies hàbils perquè formulen les recla-
De 100 o més hores: 2,00 punts. macions que estimen pertinents en relació amb la baremació.
De 75 o més hores: 1,50 punts. En aquest mateix termini, al personal seleccionat que haja aportat,
De 50 o més hores: 1 punt. juntament amb la seua sol·licitud electrònica, còpia de documents
emesos únicament en suport paper, se l’informarà través de la Car-
De 25 o més hores: 0,50 punts. peta de Personal dels mèrits al·legats i efectivament baremats que
De 15 o més hores: 0,20 punts. hagen d’acreditar, per mitjà de la presentació de la documentació
Els cursos de duració inferior a 15 hores no es valoraran. original o fotocòpia degudament compulsada, en el Punt d’Atenció
Només es valoraran els cursos que estiguen convocats, gestionats o i Informació del Departament de Personal, en el Registre General o
homologats per l’Institut Valencià d’Administració Pública o per les en els Registres Auxiliars de la Diputació de València.
universitats o per centres de formació del personal empleat públic o Quan l’aspirant no aporte els documents originals o fotocòpies de-
per les organitzacions sindicals o altres promotors dins del marc dels gudament compulsades per a acreditar els mèrits al·legats, se li de-
acords de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, traurà de la puntuació obtinguda la corresponent als documents no
vigents en el moment de la seua realització. justificats.
La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat de Base novena. Resolució
titulacions acadèmiques i cursos de formació serà de 5 punts. Transcorregut el termini previst en l’apartat anterior i resoltes, si és
2. Experiència professional el cas, les reclamacions formulades, la comissió elevarà una propos-
L’experiència en l’exercici de llocs amb les funcions iguals o sem- ta d’adjudicació definitiva al president de la Diputació.
blants a les assignades als llocs de treball que es detallen en l’annex, Si com a conseqüència de la documentació i les al·legacions presen-
es valoraran fins a un màxim de 2 punts a raó de 0,50 punts per any tades s’hagueren vist modificades les relacions previstes en l’apartat
de servei, i les fraccions es computaran proporcionalment. anterior, la comissió, abans d’elevar la proposta, farà els requeriments
A aquests efectes no es computaran els serveis prestats per mitjà d’esmena que procedisquen a les noves persones adjudicatàries.
d’adscripció provisional, comissió de serveis o nomenament provi- En el termini màxim de sis mesos, comptats a partir de l’endemà de
sional per millora d’ocupació, als llocs de treball objecte d’aquests. la publicació de la convocatòria, es dictarà una resolució de la Pre-
La puntuació màxima a obtindre per aquest apartat C serà, en con- sidència, per la qual s’aprovarà la relació definitiva d’adjudicació de
seqüència, de 7 punts. llocs i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, i aquesta
D) Entrevista publicació servirà de notificació a les persones interessades.
Es valorarà el resultat d’una entrevista amb un màxim de 5 punts, Base desena. Desistiment i renúncia
que tindrà com a objectiu l’exposició i la defensa d’una memòria 1. El personal que participe voluntàriament en un concurs de mèrits
prèviament presentada, en la qual el o la aspirant haurà exposat un podrà desistir de la totalitat de la sol·licitud de participació en aquest,
pla per a exercir les funcions del lloc objecte de concurs i les seues abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds, llevat
possibles iniciatives respecte d’això, com també sobre qualsevol que la convocatòria indique una altra data posterior.
altre aspecte del lloc de treball que estime que haja de ser tingut en 2. No produirà cap efecte la renúncia al lloc adjudicat pel concurs,
consideració. L’extensió màxima de la memòria serà de 15 folis. llevat que, abans de finalitzar el termini de presa de possessió,
L’entrevista consistirà bàsicament en una exposició breu de la me- s’obtinga un altre lloc per resolució d’una convocatòria concurrent,
mòria, realitzada en un temps màxim fixat per la comissió de valo- tant de concurs com de lliure designació. En aquest cas, dins del
ració, i en una sèrie de preguntes referides a la memòria presentada termini esmentat s’haurà d’optar per un dels llocs de treball adjudi-
i a les funcions del lloc de treball. La finalitat d’aquesta serà precisar cats, i s’entendrà que renúncia a la resta de llocs adjudicats en les
els coneixements exposats en la memòria, aclarir o ampliar concep- convocatòries concurrents.
tes i, en general, contrastar l’adequació del perfil professional i les A aquests efectes, s’entén que dues convocatòries són concurrents
aptituds del concursant al lloc de treball al qual es presenta. quan en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds
La relació de preguntes, que s’elaborarà de forma prèvia a la realit- de participació d’una d’elles no s’haguera publicat la resolució
zació de l’entrevista, s’incorporarà a l’acta de la sessió, com també d’adjudicació de l’altra.
els criteris tècnics tinguts en compte per part de la comissió per a 3. Així mateix, es podrà desistir de la participació en el concurs o
atorgar les distintes valoracions als candidats en aquest apartat. renunciar al lloc adjudicat quan transcórreguen més de nou mesos
Quan les puntuacions a l’entrevista no s’hagen obtingut per unani- entre la convocatòria i la resolució del concurs.
mitat de criteri, es faran constar en l’acta les observacions i les Base onzena. Presa de possessió
qualificacions de cada un dels membres de la comissió. En aquest En les resolucions d’adjudicació dels concursos s’indicarà la data en
cas, les puntuacions s’obtindran per la mitjana aritmètica i es deses- què haurà d’efectuar-se el cessament en els llocs de treballs que
timarà la més alta i la més baixa. estigueren exercint les persones adjudicatàries, com també la data
Base sisena. Puntuació màxima de presa de possessió de les destinacions adjudicades, que serà de
La puntuació màxima possible a obtindre per tots els apartats serà tres dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del dia del cessa-
de 27 punts. ment.
78 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

En els supòsits de nou ingrés, o de reingrés des de la situació Aquests bases són definitives en via administrativa i contra elles es
d’excedència voluntària, o si comporta canvi de residència, es dis- podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos
posarà d’un mes de termini per a prendre possessió de la seua des- mesos des de l’endemà de la seua publicació, davant del Jutjat Con-
tinació. tenciós Administratiu, en els termes de l’article 14 de la Llei 29/1998,
Base dotzena. Vinculació de les bases de 13 de juliol, i, potestativament, recurs de reposició en el termini
Les presents bases vinculen l’Administració, la Comissió de Valo- d’un mes davant del president de la corporació.
ració i els qui participen en el concurs, i tant la present convocatòria Abans de la publicació de la llista provisional d’admesos, el president
com tots els actes administratius que es deriven d’aquesta i de les de la Diputació podrà modificar o deixar sense efecte les convoca-
actuacions de la Comissió de Valoració podran ser impugnats pels tòries per mitjà de l’adopció del Decret motivat corresponent, que
interessats en els casos, els terminis i la forma establits en la Llei serà publicat en la forma prevista.
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les València, 8 de maig del 2018.—El diputat de l’Àrea Administració,
Administracions Públiques. General i Transparència, José Ruiz Cervera.

ANNEX

NÚM. DENOMINACIÓ LLOC DE NÚMERO CENTRE GRUP NIVELL C.E. PERTINENÇA A FUNCIONS
L.T. TREBALL DE RLT PLACES

1 Cap d’Unitat de Cooperació 20739 CARRETERAS Y A2 22 C3 A2 96 Assignades per Decret número 256 de 19 de gener de 2016
amb Ajuntaments VIAS A2 383
A2 412 En general, és el responsable dels treballs encomanats a la
A2 492 Unitat, així com de la gestió i organització de les funcions
assignades, i en concret:

-Preparació i tramitació dels convenis de col·laboració


tècnica i econòmica a subscriure amb els ajuntaments de la
província per a l'execució d'obres en camins i carrers de
titularitat municipal.

-Realitzar el seguiment dels convenis subscrits amb els


ajuntaments.

-Preparació i tramitació dels expedients de contractació


d'obres derivades dels convenis de col·laboració subscrits
amb els ajuntaments per a l'execució d'obres en camins i
carrers de titularitat municipal.

-Tramitació dels expedients de transmissió de la titularitat


de carreteres provincials a altres administracions públiques.

I totes aquelles funcions inherents al lloc de treball i


categoria professional que se li encomanen.

timo día del plazo establecido para la presentación de solicitudes,


ANUNCIO siempre que no se encuentre en el plazo legal obligatorio de perma-
nencia en dicha situación.
Por Decreto núm. 3846 de fecha 2 de mayo del 2018, la Presidencia
de esta Corporación ha dispuesto convocar concurso de méritos para Base segunda. Puestos de trabajo
la provisión del puesto de trabajo descrito en el anexo adjunto, de Los puestos de trabajo a proveer mediante el presente concurso son
conformidad con las siguientes, los que se relacionan en anexo I.
BASES En el citado anexo se hacen constar los datos referentes a cada pues-
Base primera. Requisitos y condiciones de participación to de trabajo, tales como:
Podrán participar en la convocatoria el personal funcionario de ca- a) número, denominación, retribuciones complementarias vinculadas
rrera de la Diputación de Valencia (sector no sanitario), o de otras al puesto de trabajo, así como su adscripción orgánica y localidad.
administraciones públicas, cuando así se especifique en el anexo, que b) Cuerpo, agrupación profesional funcionarial o escala, grupo y
reúnan los siguientes requisitos en la fecha que termine el plazo de plaza de pertenencia, así como, en su caso, el resto de requisitos
presentación de las solicitudes de participación: exigidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo.
a) Estar en situación de servicio activo. c) Funciones adscritas al puesto.
b) El personal funcionario que hubiera obtenido un puesto por con- Base tercera. Solicitudes y documentación.
curso no podrá participar en un nuevo concurso hasta que haya Los aspirantes que deseen tomar parte en el presente proceso selec-
transcurrido un año desde la toma de posesión en aquel, excepto en tivo deberán presentar su solicitud de participación electrónica a
los supuestos previstos en el artículo 101.3 de la Ley 10/2010, de 9 través de la Carpeta del Empleado utilizando para ello el modelo del
de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función apartado Mis Solicitudes en la dirección https://carpetaempleado.
Pública Valenciana, en el ámbito de la Diputación. dival.es, adjuntando a la misma la memoria prevista en el apartado
c) Pertenecer a las escalas, subescalas, clase o categoría de los exi- D) del baremo.
gidos para cada uno de los puestos de trabajo, de acuerdo con la Para acreditar los méritos que se desee hacer valer en el presente
vigente Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación de Valencia, proceso, en su solicitud electrónica los interesados darán su confor-
sector no sanitario. midad para que el Servicio de Personal adjunte de oficio el informe
Para el personal en situación de excedencia, reunir los requisitos sobre la documentación contenida en su expediente personal relativa
legales y reglamentarios para incorporarse al servicio activo, el úl- a los apartados del baremo referidos a titulación académica, cursos
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  79
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

formación y perfeccionamiento, conocimiento del Valenciano y de posición previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015 de 1 de octu-
idiomas comunitarios. bre.
El personal aspirante con carácter previo a la presentación de la Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de
solicitud deberá comprobar en el apartado Información Laboral de oficio o a petición del interesado.
la Carpeta Personal la documentación obrante en su expediente Base cuarta. Comisión de Valoración
personal. Calificará los méritos de los concursantes una Comisión de Valora-
En el supuesto de que no figuren en la Carpeta Personal actividades ción compuesta por:
formativas organizadas por la Diputación, se presentará declaración Presidente: El jefe de Servicio de Personal de la Diputación, o per-
responsable concretando dichas acciones formativas para su valora- sona en quien delegue de entre los funcionarios de carrera del servi-
ción. cio de personal y cuyo subgrupo de clasificación sea A1.
Asimismo, se podrá adjuntar a la solicitud, mediante su digitalización, Vocales:
cualquier otro documento en los siguientes formatos: copia legal Ocho personas funcionarias de carrera de la Diputación o, en su caso,
realizada en soporte papel de documentos emitidos por medios elec- de otras administraciones públicas, con una clasificación profesional
trónicos y firmados electrónicamente o copia de documentos emitidos igual o superior a la requerida para los puestos de trabajo convocados
en soporte papel y que se deberán justificar de conformidad con lo debiendo tener, al menos la mitad más una, una titulación correspon-
dispuesto en la base octava de la convocatoria. diente a la misma área de conocimientos de los puestos convoca-
Las personas interesadas que no tengan acceso a la Carpeta Personal dos.
presentarán sus solicitudes de participación en el Registro General La composición concreta de la comisión de valoración, con la co-
(Palacio de la Batlía, calle Serranos, núm. 2, Valencia), o en los lu- rrespondiente designación de cada uno de sus miembros, se llevará
gares que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015 del Procedi- a efecto mediante resolución, oída la representación sindical y se
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en los tablones
debiendo utilizar el modelo original que se encuentra en la página de anuncios de la Diputación.
web, www.dival.es/personal o en el Registro General de la Diputación Actuará como secretario/a el de la Diputación o personal funcionario
y en el Punto de Atención e Información del Departamento de Per- que se designe a tal efecto, con voz y sin voto.
sonal (calle Hugo de Moncada, 9, Valencia). La solicitud deberá ir
Cada propuesta o nombramiento de vocal implicará también la de-
acompañada de la documentación acreditativa de los méritos que se
signación de un suplente con los mismos requisitos y condiciones y
desee hacer valer de acuerdo con el baremo de aplicación y la me-
atendiendo en la medida de lo posible a criterios de paridad.
moria. Los requisitos y méritos valorables podrán acreditarse me-
diante la documentación original o fotocopia debidamente compul- Cuando se trate de convocatoria de puestos laborales, los miembros
sada o bien adjuntando el informe de titulaciones y cursos emitido de dicha comisión podrán ser asimismo personal laboral fijo, siempre
por el Servicio de Personal. No serán tenidos en cuenta aquellos y cuando cumplan los requisitos previstos en este apartado.
méritos no justificados ni presentados correctamente dentro del La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la
plazo de presentación de instancias. mayoría de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente. Las
La Diputación, mediante el servicio de Gestión de Personal, aporta- decisiones se adoptarán por mayoría de votos, y se podrá disponer
rá el informe de servicios prestados para la valoración de la antigüe- la incorporación a sus trabajos de personal asesor especialista, para
dad y grado, así como la experiencia profesional. aquellas pruebas que lo requieran, quien se limitará al ejercicio de
sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
En las solicitudes de participación los aspirantes manifestarán que colaborarán con la Comisión, con voz pero sin voto.
reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en
Las Comisiones propondrán al candidato o candidatos que hayan
la Base Primera, referidas a la fecha de terminación del plazo de
obtenido mayor puntuación.
presentación de solicitudes y serán dirigidas al Presidente de la Di-
putación, dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir Corresponde a la Comisión de Valoración el desarrollo y calificación
del siguiente a la publicación de las vacantes y extracto de la con- del concurso y estará vinculada en su actuación a las presentes bases,
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado. así como la resolución de las dudas que pudieran surgir en aplicación
de éstas normas. El procedimiento de actuación de la Comisión se
La convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín
ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de
Oficial de la Provincia de Valencia y podrá consultarse en la página
octubre.
web anteriormente citada.
Base quinta. Baremo de méritos
Al objeto de facilitar que la comisión de valoración pueda discernir
entre formación genérica y formación específica, cuando los cursos Solamente procederá la valoración de los méritos alegados por los
estén realizados en planes de formación diferentes a los de la Dipu- participantes cuando éstos reúnan los requisitos exigidos para el
tación de Valencia, los aspirantes podrán adjuntar documento oficial, desempeño del puesto según conste en la convocatoria.
digitalizado, en su caso, en el que conste el contenido o programa Se valorarán los méritos obtenidos o en condiciones de obtenerse en
del mismo en el caso de no figurar en el propio diploma o certifica- la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para
do. participar en el correspondiente concurso.
El personal participante que solicite varios puestos de trabajo inclui- La convocatoria para la realización de la entrevista prevista en la
dos en la misma convocatoria, tendrán que presentar una única so- Base 5 D, se efectuará a través del tablón de anuncios del Servicio
licitud, indicando en la misma el orden de preferencia. de Personal (Calle Hugo de Moncada, 9 46009) y en la página web
del Servicio www.dival.es/personal.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia de
la Diputación, aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos Para fijar el orden de preferencia en la adjudicación de vacantes en
y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, los concursos para la provisión de los puestos de trabajo convocados,
en la página web y en los tablones de anuncios de la Diputación, con se valorarán los méritos siguientes:
indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de subsana- Fase Primera: Méritos Generales
ción de defectos y presentación de reclamaciones, en los términos A) Antigüedad y grado
del artículo 68 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo 1. Antigüedad: Se valorarán los años de servicio en activo prestados
Común de las Administraciones Públicas. en las distintas administraciones públicas a 0,50 por año trabajado o
Si en el plazo de diez días se formulan reclamaciones, serán resuel- fracción, computándose las fracciones proporcionalmente, hasta un
tas en el mismo acto administrativo que apruebe la lista definitiva máximo de 8 puntos.
que será hecha pública, así mismo, en la forma indicada. A estos efectos también se computarán los servicios reconocidos que
Contra la Resolución de aprobación de la lista definitiva, los intere- se hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de la condición
sados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en los de funcionario de carrera.
términos de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencio- 2.- El grado personal de los aspirantes se valorará en la forma si-
so Administrativa, previo, en su caso, el recurso potestativo de re- guiente:
80 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

a) Grado personal igual o superior al del puesto solicitado: 2 pun- A estos efectos, solo se tendrán en cuenta los títulos, diplomas y
tos. certificados expedidos por las escuelas oficiales de idiomas, o sus
b) Grado personal inferior al del puesto solicitado: 1,75 puntos. equivalentes, así como los títulos, diplomas y certificaciones expe-
La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado A didos por universidades y otras instituciones españolas y extranjeras,
será, en consecuencia, de 10 puntos. de conformidad con el sistema de reconocimiento de competencias
en leguas extranjeras que establezca la autoridad educativa corres-
B) Formación
pondiente.
1. Titulación académica. La puntuación máxima será de 1 punto, La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado B
distribuido de la forma siguiente: será, en consecuencia de 5 puntos.
Por cada titulación de igual nivel académico a la exigida para perte- Fase Segunda: Méritos Específicos
necer al subgrupo: 0,25 puntos.
C) Méritos específicos
Por cada titulación superior en un nivel académico a la exigida para
1.- Titulación académica específica y cursos de formación específi-
pertenecer al subgrupo: 0,50 puntos.
cos
Por cada titulación superior en dos niveles académicos a la exigida
Solamente se tendrán en cuenta las titulaciones académicas directa-
para pertenecer al subgrupo: 0,75 puntos.
mente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo y que
Por cada titulación superior en tres niveles académicos a la exigida sean distintas de las que pudiera tener el puesto de trabajo como
para pertenecer al subgrupo: 1 punto. requisito, y de igual o superior nivel al de las exigidas para pertene-
A estos efectos, no se valorarán aquellas titulaciones que sirvieron cer al grupo de titulación respectivo.
para acceder a dicho cuerpo o escala. Se valorarán con arreglo a la siguiente escala:
2. Cursos de Formación. Se valorarán los cursos de formación y Por cada titulación igual a la exigida para pertenecer al subgrupo:
perfeccionamiento que hayan sido cursados o impartidos por la 0.25 puntos.
persona interesada hasta la fecha en que termine el plazo de presen- Por cada titulación superior en un nivel académico a la exigida para
tación de solicitudes de participación, y hasta un máximo de 2 pertenecer al subgrupo: 0,50 puntos.
puntos, a razón de 0,025 puntos por hora impartida y con arreglo a
Por cada titulación superior en dos niveles académicos a la exigida
la siguiente escala para los cursados:
para pertenecer al subgrupo: 1 puntos.
De 100 o más horas: 1,00 punto.
Por cada titulación superior en tres niveles académicos a la exigida
De 75 o más horas: 0,75 puntos. para pertenecer al subgrupo: 1,50 puntos.
De 50 o más horas: 0,50 puntos. Se valorarán los cursos de formación cuyo contenido este relaciona-
De 25 o más horas: 0,25 puntos. do con las funciones del puesto de trabajo y sólo se tendrán en
De 15 o más horas: 0,10 puntos. cuenta para su baremación los cursos de formación y perfecciona-
Los cursos de duración inferior a 15 horas no se valorarán. miento que hayan sido cursados o impartidos por la persona intere-
Sólo se valorarán los cursos que estén convocados, gestionados u sada, hasta la fecha en que termine el plazo de presentación de soli-
homologados por el Instituto Valenciano de Administración Pública citudes de participación, a 0.05 puntos por hora impartida y con
o por las universidades o por centros de formación del personal arreglo a la siguiente escala para los cursados:
empleado público o por las organizaciones sindicales u otros promo- De 100 o más horas: 2.00 puntos.
tores dentro del marco de los acuerdos de formación para el empleo De 75 o más horas: 1.50 puntos.
de las administraciones públicas, vigentes en el momento de su De 50 o más horas: 1 punto.
realización. De 25 o más horas: 0,50 puntos.
En ningún caso se puntuarán en el presente subapartado ni en el De 15 o más horas: 0,20 puntos.
anterior los cursos de valenciano y de idiomas ni los cursos pertene- Los cursos de duración inferior a 15 horas no se valorarán.
cientes a una carrera universitaria, cursos de doctorado y los de los Sólo se valorarán los cursos que estén convocados, gestionados u
diferentes institutos de las universidades cuando formen parte del homologados por el Instituto Valenciano de Administración Pública
plan de estudios del centro, ni los cursos derivados de procesos se- o por las universidades o por centros de formación del personal
lectivos, promoción interna, planes de empleo y adaptación del ré- empleado público o por las organizaciones sindicales u otros promo-
gimen jurídico a la naturaleza de los puestos que se ocupan. tores dentro del marco de los acuerdos de formación para el empleo
3. Valenciano: el conocimiento del valenciano se valorará hasta un de las administraciones públicas, vigentes en el momento de su
máximo de 1 punto, de acuerdo con la posesión del correspondiente realización.
certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado de
Coneixements del Valencià o su equivalente dentro del marco Euro- titulaciones académicas y cursos de formación será de 5 puntos.
peo común de referencia para las lenguas: 2.- Experiencia profesional.
Certificado de coneixements orals o A2: 0,10 puntos. La experiencia en el desempeño de puestos con las funciones iguales
Certificado de grau elemental o B1: 0,40 puntos. o similares a las asignadas a los puestos de trabajo que se relacionan
Certificado de grau mitjà o C1: 0,70 puntos. en el Anexo I, se valorarán hasta un máximo de 2 puntos a razón de
Certificado de grau superior o C2: 1 punto. 0,50 puntos por año de servicio, y se computarán las fracciones
La valoración del conocimiento del valenciano a través de certifica- proporcionalmente.
dos se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obteni- A estos efectos no se computarán los servicios prestados mediante
do, y siempre y cuando no constituya un requisito del puesto debi- adscripción provisional, comisión de servicios o nombramiento
damente establecido en la convocatoria, valorándose exclusivamen- provisional por mejora de empleo, a los puestos de trabajo objeto de
te en este último caso la disposición de niveles, entendidos como los mismos.
cursos completos superados, superiores al exigido, a razón de 0,30 La puntuación máxima a obtener por este apartado C será, en con-
por nivel. secuencia de 7 puntos.
4. Idiomas comunitarios D) Entrevista
Hasta un máximo de 1.00 punto de acuerdo con los siguientes nive- Se valorará el resultado de una entrevista con un máximo de 5 pun-
les: tos, que tendrá como objetivo la exposición y defensa de una memo-
Certificado de Nivel Básico A2: 0.10 puntos. ria previamente presentada, en la que el o la aspirante habrá expues-
to un plan para desempeñar las funciones del puesto objeto de con-
Certificado de Nivel Intermedio B1: 0.25 puntos.
curso y sus posibles iniciativas al respecto, así como sobre cualquier
Certificado de Nivel Avanzado B2: 0.50 puntos. otro aspecto del puesto de trabajo que estime que deba ser tenido en
Certificado de Nivel Dominio Operativo C1: 0.75 puntos. consideración. La extensión máxima de la memoria será de 15 fo-
Certificado de Nivel Maestría C2: 1.00 punto. lios.
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  81
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

La entrevista consistirá básicamente, en una en una breve exposición Si como consecuencia de la documentación y las alegaciones pre-
de la memoria, realizada en un tiempo máximo fijado por la comisión sentadas se hubieran visto modificadas las relaciones previstas en el
de valoración, y en una serie de preguntas referidas a la memoria apartado anterior, la comisión antes de elevar la propuesta, realizará
presentada y a las funciones del puesto de trabajo. La finalidad de la a las nuevas personas adjudicatarias los requerimientos de subsana-
misma será precisar los conocimientos expuestos en la memoria, ción que procedan.
aclarar o ampliar conceptos y en general, contrastar la adecuación En el plazo máximo de seis meses contados a partir del día siguien-
del perfil profesional y aptitudes del concursante al puesto de traba- te al de la publicación de la convocatoria se dictará resolución de la
jo al que se presenta. presidencia, aprobando la relación definitiva de adjudicación de
La relación de preguntas, que se elaborará de forma previa a la puestos y la publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, sirvien-
realización de la entrevista, se incorporará al acta de la sesión así do dicha publicación de notificación a las personas interesadas.
como los criterios técnicos tenidos en cuenta por parte de la comisión Base décima. Desistimiento y renuncia
para otorgar las distintas valoraciones a los candidatos en este apar- 1.- El personal que participe voluntariamente en un concurso de
tado. méritos podrá desistir de la totalidad de la solicitud de participación
Cuando las puntuaciones a la entrevista no se hayan obtenido por en el mismo, antes de que finalice el plazo de presentación de soli-
unanimidad de criterio, se hará constar en el acta las observaciones citudes, salvo que en la convocatoria se indique otra fecha poste-
y las calificaciones de cada uno de los miembros de la comisión. En rior.
este caso, las puntuaciones se obtendrán por la media aritmética 2.- No surtirá efecto alguno la renuncia al puesto adjudicado por el
desestimándose la más alta y la más baja. concurso salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
Base sexta. Puntuación máxima. se obtenga otro puesto por resolución de una convocatoria concu-
La puntuación máxima posible a obtener por todos los apartados, rrente, tanto de concurso como de libre designación. En este caso,
será de 27 puntos. dentro de dicho plazo se deberá optar por uno de los puestos de
trabajo adjudicados, entendiéndose que renuncia al resto de puestos
En caso de empate, se adjudicará el puesto de trabajo al concursan-
adjudicados en las convocatorias concurrentes.
te que haya obtenido mayor puntuación en el apartado de «Méritos
específicos»; si persistiera el empate se considerará la puntuación A estos efectos, se entiende que dos convocatorias son concurrentes
obtenida en el apartado de «Antigüedad y grado», y por último los cuando en la fecha de finalización del plazo de presentación de so-
apartados de «Entrevista» y de «Formación». licitudes de participación de una de ellas, no se hubiera publicado la
resolución de adjudicación de la otra.
Si el concursante aspirara a más de un puesto de trabajo y sus cali-
3.- Asimismo, podrá desistirse de la participación en el concurso o
ficaciones le permitieran acceder a varios de ellos, se le adjudicaría
renunciarse al puesto adjudicado cuando transcurran más de nueve
aquel que figure en primer lugar de la solicitud.
meses entre la convocatoria y la resolución del concurso.
Base séptima. Puntuación mínima
Base undécima. Toma de posesión
Solo podrán acceder a la entrevista los concursantes que hayan ob-
En las resoluciones de adjudicación de los concursos se indicará la
tenido en los anteriores apartados una puntuación mínima de 8 fecha en que deberá efectuarse el cese en los puestos de trabajos que
puntos. estuvieran desempeñando las personas adjudicatarias, así como la
Base octava. Propuesta de adjudicación fecha de toma de posesión de los destinos adjudicados que será de
El resultado de la evaluación del baremo y la adjudicación provisio- tres días hábiles contados a partir del día siguiente al cese.
nal se expondrá al público en una lista que contendrá la totalidad del En los supuestos de nuevo ingreso, o de reingreso desde la situación
personal concursante, ordenada de mayor a menor puntuación total, de excedencia voluntaria, o si comporta cambio de residencia, se
con indicación para cada uno de ellos de la puntuación obtenida en dispondrá de un mes de plazo para tomar posesión de su destino.
los apartados del baremo, y con expresión del puesto adjudicado, en Base duodécima. Vinculación de las Bases
su caso, concediéndose un plazo de diez días hábiles para que for-
Las presentes bases vinculan a la Administración, a la Comisión de
mulen las reclamaciones que estimen pertinentes en relación con la Valoración y a quienes participen en el concurso, y tanto la presente
baremación. convocatoria como cuantos actos administrativos deriven de esta y
En ese mismo plazo, el personal seleccionado que haya aportado de las actuaciones de la Comisión de Valoración podrán ser impug-
junto con su solicitud electrónica, copia de documentos emitidos nados por los interesados en los casos, plazos y forma establecida
únicamente en soporte papel, se le informará a través de la Carpeta en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
de Personal de los méritos alegados y efectivamente baremados que común de las Administraciones Públicas.
deban acreditar, mediante la presentación de la documentación ori- Estas bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas
ginal o fotocopia debidamente compulsada, en el Punto de Atención se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
e Información del Departamento de Personal, en el Registro General de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, ante el
o en los Registros Auxiliares de la Diputación de Valencia. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en los términos del artí-
Cuando el aspirante no aporte los documentos originales o fotocopias culo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio y potestativamente recur-
debidamente compulsadas para acreditar los méritos alegados, se le so de reposición en el plazo de un mes ante el Presidente de la
retraerá de la puntuación obtenida, la correspondiente a los docu- Corporación.
mentos no justificados. Antes de la publicación de la lista provisional de admitidos, el pre-
Base novena. Resolución sidente de la Diputación podrá modificar o dejar sin efecto las con-
Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y resueltas, en vocatorias mediante la adopción del Decreto motivado correspon-
su caso, las reclamaciones formuladas, la comisión elevará una diente, que será publicado en la forma prevista.
propuesta de adjudicación definitiva al Presidente de la Diputa- Valencia, 8 de mayo del 2018.—El diputado del Área de Adminis-
ción. tración General y Transparencia, José Ruiz Cervera.
82 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

ANEXO

NÚM. DENOMINACIÓN PUESTO NÚMERO CENTRO GRUPO NIVEL C.E. PERTENENCIA FUNCIONES
P.T. DE TRABAJO DE RPT PLAZAS

1 Jefe de Unidad de Cooperación 20739 CARRETERAS Y A2 22 C3 A2 96 Asignadas por Decreto número 256 de 19 de enero de 2016
con Ayuntamientos VIAS A2 383 En general, es el responsable de los trabajos encomendados
A2 412 a la Unidad, así como de la gestión y organización de las
A2 492
funciones asignadas, y en concreto:
- Preparación y tramitación de los convenios de
colaboración técnica y económica a suscribir con los
ayuntamientos de la provincia para la ejecución de obras en
caminos y calles de titularidad municipal.
-Realizar el seguimiento de los convenios suscritos con los
ayuntamientos.
-Preparación y tramitación de los expedientes de
contratación de obras derivadas de los convenios de
colaboración suscritos con los ayuntamientos para la
ejecución de obras en caminos y calles de titularidad
municipal.
-Tramitación de los expedientes de transmisión de la
titularidad de carreteras provinciales a otras
administraciones públicas.
Y todas aquellas funciones inherentes al puesto de trabajo
y categoría profesional que se le encomienden.

2018/7128
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL 83
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

Excel·lentíssima Diputació Provincial de València


Àrea de Personal
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre bases de convocatòria per a la provisió de llocs de treball
vacants o amb adscripció provisional, convocatòria nº 9/18.
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre bases de convocatoria para la provisión de puestos de tra-
bajo vacantes o con adscripción provisional, convocatoria nº 9/18.
ANUNCI
Per Decret núm. 3843 de data 2 de maig del 2018, la Presidència d'esta Corporació hi ha disposat convocar concurs de mèrits per a la provisió
dels llocs de treball descrits en l'annex adjunt, de conformitat amb les següents
BASES
Base primera. Requisits i condicions de participació
Podran participar en la convocatòria el personal funcionari de carrera de la Diputació de València (sector no sanitari), o el d’altres administra-
cions públiques, quan s’especifique d’aquesta manera en l’annex, que reunisquen els requisits següents en la data que acabe el termini de
presentació de les sol·licituds de participació:
a) Estar en situació de servei actiu.
b) El personal funcionari que haja obtingut un lloc per concurs no podrà participar en un nou concurs fins que no haja transcorregut un any
des de la presa de possessió en aquell, excepte en els supòsits previstos en l’article 101.3 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat,
d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, en l’àmbit de la Diputació.
c) Pertànyer a les escales, subescales, classe o categoria de les exigides per a cada un dels llocs de treball, d’acord amb la vigent Relació de
Llocs de Treball de la Diputació de València, sector no sanitari.
Per al personal en situació d’excedència, reunir els requisits legals i reglamentaris per a incorporar-se al servei actiu l’últim dia del termini
establit per a la presentació de sol·licituds, sempre que no es trobe en el termini legal obligatori de permanència en aquesta situació.
Base segona. Llocs de treball
Els llocs de treball que s’han de proveir per mitjà del present concurs són els que es relacionen en l’annex.
En l’annex esmentat es faran constar les dades referents a cada lloc de treball, com ara:
a) Nombre, denominació i retribucions complementàries vinculades al lloc de treball, com també la seua adscripció orgànica i la localitat.
b) Cos, agrupació professional funcionarial o escala, grup i plaça de pertinença, com també, si és el cas, la resta de requisits exigits per al seu
exercici en la relació de llocs de treball.
c) Funcions adscrites al lloc.
Base tercera. Sol·licituds i documentació
Els aspirants que desitgen prendre part en el present procés selectiu hauran de presentar la seua sol·licitud de participació electrònica a través
de la Carpeta de l’Empleat, i per a això s’utilitzarà el model de l’apartat Les meues sol·licituds, en l’adreça-e https://carpetaempleado.dival.
es, adjuntant a aquesta la memòria prevista en l’apartat D) del barem.
Per a acreditar els mèrits que es desitge fer valdre en el present procés, en la sol·licitud electrònica els interessats donaran la seua conformitat
perquè el Servei de Personal adjunte d’ofici l’informe sobre la documentació continguda en el seu expedient personal, relativa als apartats del
barem referits a titulació acadèmica, cursos de formació i perfeccionament, coneixement del valencià i d’idiomes comunitaris.
El personal aspirant, amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud, haurà de comprovar en l’apartat Informació Laboral de la Carpeta
Personal la documentació que es troba en el seu expedient personal.
En el cas que no figuren en la Carpeta Personal activitats formatives organitzades per la Diputació, es presentarà declaració responsable en la
qual es concretaran les accions formatives esmentades per a la seua valoració.
Així mateix, es podrà adjuntar a la sol·licitud, per mitjà de la seua digitalització, qualsevol altre document en els formats següents: còpia legal
realitzada en suport paper de documents emesos per mitjans electrònics i firmats electrònicament, o còpia de documents emesos en suport
paper i que s’hauran de justificar, de conformitat amb el que disposa la base huitena de la convocatòria.
Les persones interessades que no tinguen accés a la Carpeta Personal presentaran les seues sol·licituds de participació en el Registre General
(Palau de la Batlia, carrer Serrans, núm. 2, València), o en els llocs que determina l’article 16 de la Llei 39/2015 del Procediment Administra-
tiu Comú de les Administracions Públiques, i caldrà utilitzar el model original que es troba en la pàgina web, www.dival.es/personal, o en el
Registre General de la Diputació i en el Punt d’Atenció i Informació del Departament de Personal (carrer Hug de Montcada, 9, València). La
sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la documentació acreditativa dels mèrits que es desitgen fer valdre d’acord amb el barem d’aplicació
i la memòria. Els requisits i els mèrits valorables podran acreditar-se per mitjà de la documentació original o fotocòpia degudament compul-
sada, o bé adjuntant l’informe de les titulacions i els cursos, emés pel Servei de Personal. No seran tinguts en compte aquells mèrits no justi-
ficats ni presentats correctament dins del termini de presentació d’instàncies.
La Diputació, per mitjà del servei de Gestió de Personal, aportarà l’informe de serveis prestats per a la valoració de l’antiguitat i el grau, com
també l’experiència professional.
En les sol·licituds de participació els aspirants manifestaran que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en la base
primera, referits a la data de terminació del termini de presentació de sol·licituds, i es dirigiran al president de la Diputació, dins del termini de
quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de les vacants i l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.
La convocatòria i les seues bases es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de València, i podran consultar-se en la pà-
gina web citada anteriorment.
A fi de facilitar que la comissió de valoració puga discernir entre formació genèrica i formació específica, quan els cursos estiguen realitzats
en plans de formació diferents dels de la Diputació de València, els aspirants podran adjuntar document oficial, digitalitzat, si és el cas, en el
qual constarà el contingut o programa d’aquest, en el cas de no figurar en aquest diploma o certificat.
El personal participant que sol·licite diversos llocs de treball inclosos en la mateixa convocatòria haurà de presentar una única sol·licitud, i en
aquesta caldrà indicar l’ordre de preferència.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de la Diputació aprovarà la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos,
que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en la pàgina web i en els taulers d’anuncis de la Diputació, amb indicació de les causes
d’exclusió, com també el termini d’esmena de defectes i presentació de reclamacions, en els termes de l’article 68 de la Llei 39/2015 del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Si en el termini de deu dies es formulen reclamacions, seran resoltes en el mateix acte administratiu que aprove la llista definitiva que serà
feta pública, així mateix, en la forma indicada.
84 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

Contra la resolució d’aprovació de la llista definitiva, els interessats podran interposar el recurs contenciós administratiu, en els termes de la
vigent Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, previ, si és el cas, el recurs potestatiu de reposició previst en l’article
123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d’ofici o a petició del particular.
Base quarta. Comissió de Valoració
Els mèrits dels concursants els qualificarà una comissió de valoració composta per:
President: el cap del Servei de Personal de la Diputació, o la persona en qui delegue d’entre els funcionaris de carrera del Servei de Personal,
el subgrup de classificació dels quals serà A1.
Vocals: Huit persones funcionàries de carrera de la Diputació o, si és el cas, d’altres administracions públiques, amb una classificació profes-
sional igual o superior a la requerida per als llocs de treball convocats, les quals hauran de tindre, almenys la meitat més una, una titulació
corresponent a la mateixa àrea de coneixements dels llocs convocats.
La composició concreta de la comissió de valoració, amb la corresponent designació de cada un dels seus membres, es portarà a efecte mit-
jançant una resolució, oïda la representació sindical, i es farà pública en el Butlletí Oficial de la Província i en els taulers d’anuncis de la Di-
putació.
Actuarà com a secretari o secretària el/la de la Diputació o personal funcionari que es designe a aquest efecte, amb veu i sense vot.
Cada proposta o nomenament de vocal implicarà també la designació d’un suplent amb els mateixos requisits i condicions, i en la mesura que
siga possible es tindran en compte els criteris de paritat.
Quan es tracte de convocatòria de llocs laborals, els membres d’aquesta comissió podran ser també personal laboral fix, sempre que complis-
quen els requisits previstos en aquest apartat.
La comissió no podrà constituir-se ni actuar sense la presència de la majoria dels seus membres, titulars o suplents, indistintament. Les decisions
s’adoptaran per majoria de vots, i es podrà disposar la incorporació de personal assessor especialista als seus treballs, per a aquelles proves
que ho requerisquen, que es limitarà a l’exercici de les seues especialitats tècniques, en base exclusivament a les quals col·laborarà amb la
Comissió, amb veu però sense vot.
Les comissions proposaran el candidat o els candidats que hagen obtingut major puntuació.
Correspon a la comissió de valoració el desenvolupament i la qualificació del concurs, i en la seua actuació estarà vinculada a les presents
bases, com també la resolució dels dubtes que pogueren sorgir en aplicació d’aquestes normes. El procediment d’actuació de la Comissió
s’ajustarà en tot moment al que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Base cinquena. Barem de mèrits
Només procedirà la valoració dels mèrits al·legats pels participants quan aquests reunisquen els requisits exigits per a l’exercici del lloc, segons
conste en la convocatòria.
Es valoraran els mèrits obtinguts o en condicions d’obtenir-los en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds per a parti-
cipar en el concurs corresponent.
La convocatòria per a la realització de l’entrevista prevista en la base 5 D, s’efectuarà a través del tauler d’anuncis del Servei de Personal
(carrer Hug de Montcada, 9, 46009) i en la pàgina web del Servei www.dival.es/personal.
Per a fixar l’ordre de preferència en l’adjudicació de vacants en els concursos per a la provisió dels llocs de treball convocats es valoraran els
mèrits següents:
Fase primera: mèrits generals
A) Antiguitat i grau
1. Antiguitat: es valoraran els anys de servei en actiu prestats en les distintes administracions públiques, a 0,50 per any treballat o fracció; les
fraccions es computaran proporcionalment, fins a un màxim de 8 punts.
A aquests efectes, també es computaran els serveis reconeguts que s’hagen prestat amb anterioritat a l’adquisició de la condició de funciona-
ri de carrera.
2. El grau personal dels aspirants es valorarà en la forma següent:
a) Grau personal igual o superior al del lloc sol·licitat: 2 punts.
b) Grau personal inferior al del lloc sol·licitat: 1,75 punts.
La puntuació màxima possible que s’ha d’obtindre en el present apartat A serà, en conseqüència, de 10 punts.
B) Formació
1. Titulació acadèmica. La puntuació màxima serà d’1 punt, que es distribuirà de la forma següent:
Per cada titulació del mateix nivell acadèmic que l’exigit per a pertànyer al subgrup: 0,25 punts.
Per cada titulació superior en un nivell acadèmic a l’exigit per a pertànyer al subgrup: 0,50 punts.
Per cada titulació superior en dos nivells acadèmics als exigits per a pertànyer al subgrup: 0,75 punts.
Per cada titulació superior en tres nivells acadèmics als exigits per a pertànyer al subgrup: 1 punt.
A aquests efectes, no es valoraran aquelles titulacions que van servir per a accedir a aquest cos o escala.
2. Cursos de formació. Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada
fins a la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds de participació, i fins a un màxim de 2 punts, a raó de 0,025 punts per hora
impartida i d’acord amb l’escala següent per als cursats:
De 100 o més hores: 1,00 punt.
De 75 o més hores: 0,75 punts.
De 50 o més hores: 0,50 punts.
De 25 o més hores: 0,25 punts.
De 15 o més hores: 0,10 punts.
Els cursos de duració inferior a 15 hores no es valoraran.
Només es valoraran els cursos que estiguen convocats, gestionats o homologats per l’Institut Valencià d’Administració Pública, o per les
universitats o per centres de formació del personal empleat públic o per les organitzacions sindicals o altres promotors dins del marc dels
acords de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, vigents en el moment de la seua realització.
En cap cas no es puntuaran en el present subapartat ni en l’anterior els cursos de valencià i d’idiomes ni els cursos pertanyents a una carrera
universitària, cursos de doctorat i els dels diferents instituts de les universitats, quan formen part del pla d’estudis del centre, ni els cursos
derivats de processos selectius, promoció interna, plans d’ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa dels llocs que s’ocupen.
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL 85
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

3. Valencià: el coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim d’1 punt, d’acord amb la possessió del corresponent certificat expedit o
homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, o el seu equivalent dins del marc europeu comú de referència per a les
llengües:
Certificat de coneixements orals o A2: 0,10 punts.
Certificat de grau elemental o B1: 0,40 punts.
Certificat de grau mitjà o C1: 0,70 punts.
Certificat de grau superior o C2: 1 punt.
La valoració del coneixement del valencià per mitjà de certificats s’efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut, i sempre que
no constituïsca un requisit del lloc degudament establit en la convocatòria, i en aquest últim cas es valorarà exclusivament la disposició de
nivells, entesos com a cursos complets superats, superiors a l’exigit, a raó de 0,30 per nivell.
4. Idiomes comunitaris.
Fins a un màxim d’1,00 punt, d’acord amb els nivells següents:
Certificat de Nivell Bàsic A2: 0,10 punts.
Certificat de Nivell Intermedi B1: 0,25 punts.
Certificat de Nivell Avançat B2: 0,50 punts.
Certificat de Nivell Domini Operatiu C1: 0,75 punts.
Certificat de Nivell Mestria C2: 1,00 punt.
A aquests efectes, només es tindran en compte els títols, els diplomes i els certificats expedits per les escoles oficials d’idiomes, o els seus
equivalents, com també els títols, els diplomes i les certificacions expedits per universitats i altres institucions espanyoles i estrangeres, de
conformitat amb el sistema de reconeixement de competències en llengües estrangeres que establisca l’autoritat educativa corresponent.
La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat B serà, en conseqüència, de 5 punts.
Fase segona: mèrits específics
C) Mèrits específics
1. Titulació acadèmica específica i cursos de formació específics
Només es tindran en compte les titulacions acadèmiques directament relacionades amb les funcions del lloc de treball i que siguen diferents
de les que poguera tindre el lloc de treball com a requisit, i de nivell igual o superior que les exigides per a pertànyer al grup de titulació
respectiu.
Es valoraran d’acord amb l’escala següent:
Per cada titulació igual que l’exigida per a pertànyer al subgrup: 0,25 punts.
Per cada titulació superior en un nivell acadèmic a l’exigit per a pertànyer al subgrup: 0,50 punts.
Per cada titulació superior en dos nivells acadèmics als exigits per a pertànyer al subgrup: 1 punts.
Per cada titulació superior en tres nivells acadèmics als exigits per a pertànyer al subgrup: 1,50 punts.
Es valoraran els cursos de formació el contingut dels quals estiga relacionat amb les funcions del lloc de treball, i només es tindran en comp-
te per a baremar-los els cursos de formació i perfeccionament que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, fins a la data en
què acabe el termini de presentació de sol·licituds de participació, a 0,05 punts per hora impartida, d’acord amb la següent escala per als
cursats:
De 100 o més hores: 2,00 punts.
De 75 o més hores: 1,50 punts.
De 50 o més hores: 1 punt.
De 25 o més hores: 0,50 punts.
De 15 o més hores: 0,20 punts.
Els cursos de duració inferior a 15 hores no es valoraran.
Només es valoraran els cursos que estiguen convocats, gestionats o homologats per l’Institut Valencià d’Administració Pública o per les uni-
versitats o per centres de formació del personal empleat públic o per les organitzacions sindicals o altres promotors dins del marc dels acords
de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, vigents en el moment de la seua realització.
La puntuació màxima possible a obtindre en el present apartat de titulacions acadèmiques i cursos de formació serà de 5 punts.
2. Experiència professional
L’experiència en l’exercici de llocs amb les funcions iguals o semblants a les assignades als llocs de treball que es detallen en l’annex, es
valoraran fins a un màxim de 2 punts a raó de 0,50 punts per any de servei, i les fraccions es computaran proporcionalment.
A aquests efectes no es computaran els serveis prestats per mitjà d’adscripció provisional, comissió de serveis o nomenament provisional per
millora d’ocupació, als llocs de treball objecte d’aquests.
La puntuació màxima a obtindre per aquest apartat C serà, en conseqüència, de 7 punts.
D) Entrevista
Es valorarà el resultat d’una entrevista amb un màxim de 5 punts, que tindrà com a objectiu l’exposició i la defensa d’una memòria prèviament
presentada, en la qual el o la aspirant haurà exposat un pla per a exercir les funcions del lloc objecte de concurs i les seues possibles iniciati-
ves respecte d’això, com també sobre qualsevol altre aspecte del lloc de treball que estime que haja de ser tingut en consideració. L’extensió
màxima de la memòria serà de 15 folis.
L’entrevista consistirà bàsicament en una exposició breu de la memòria, realitzada en un temps màxim fixat per la comissió de valoració, i en
una sèrie de preguntes referides a la memòria presentada i a les funcions del lloc de treball. La finalitat d’aquesta serà precisar els coneixements
exposats en la memòria, aclarir o ampliar conceptes i, en general, contrastar l’adequació del perfil professional i les aptituds del concursant al
lloc de treball al qual es presenta.
La relació de preguntes, que s’elaborarà de forma prèvia a la realització de l’entrevista, s’incorporarà a l’acta de la sessió, com també els
criteris tècnics tinguts en compte per part de la comissió per a atorgar les distintes valoracions als candidats en aquest apartat.
Quan les puntuacions a l’entrevista no s’hagen obtingut per unanimitat de criteri, es faran constar en l’acta les observacions i les qualificacions
de cada un dels membres de la comissió. En aquest cas, les puntuacions s’obtindran per la mitjana aritmètica i es desestimarà la més alta i la
més baixa.
Base sisena. Puntuació màxima
La puntuació màxima possible a obtindre per tots els apartats serà de 27 punts.
86 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

En cas d’empat, s’adjudicarà el lloc de treball al concursant que haja obtingut major puntuació en l’apartat «Mèrits específics»; si persisteix
l’empat, es considerarà la puntuació obtinguda en l’apartat «Antiguitat i grau», i finalment els apartats «Entrevista» i «Formació».
Si el concursant aspirara a més d’un lloc de treball i les seues qualificacions li permeteren accedir a diversos llocs, se li adjudicaria aquell que
figurara en el primer lloc de la sol·licitud.
Base setena. Puntuació mínima
Només podran accedir a l’entrevista els concursants que hagen obtingut en els anteriors apartats una puntuació mínima de 8 punts.
Base huitena. Proposta d’adjudicació
El resultat de l’avaluació del barem i l’adjudicació provisional s’exposarà al públic en una llista que contindrà la totalitat del personal concur-
sant, ordenada de major a menor puntuació total, amb indicació per a cada un d’ells de la puntuació obtinguda en els apartats del barem, i amb
expressió del lloc adjudicat, si és el cas, i es concedirà un termini de deu dies hàbils perquè formulen les reclamacions que estimen pertinents
en relació amb la baremació.
En aquest mateix termini, al personal seleccionat que haja aportat, juntament amb la seua sol·licitud electrònica, còpia de documents emesos
únicament en suport paper, se l’informarà través de la Carpeta de Personal dels mèrits al·legats i efectivament baremats que hagen d’acreditar,
per mitjà de la presentació de la documentació original o fotocòpia degudament compulsada, en el Punt d’Atenció i Informació del Departament
de Personal, en el Registre General o en els Registres Auxiliars de la Diputació de València.
Quan l’aspirant no aporte els documents originals o fotocòpies degudament compulsades per a acreditar els mèrits al·legats, se li detraurà de
la puntuació obtinguda la corresponent als documents no justificats.
Base novena. Resolució
Transcorregut el termini previst en l’apartat anterior i resoltes, si és el cas, les reclamacions formulades, la comissió elevarà una proposta
d’adjudicació definitiva al president de la Diputació.
Si com a conseqüència de la documentació i les al·legacions presentades s’hagueren vist modificades les relacions previstes en l’apartat ante-
rior, la comissió, abans d’elevar la proposta, farà els requeriments d’esmena que procedisquen a les noves persones adjudicatàries.
En el termini màxim de sis mesos, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria, es dictarà una resolució de la Presidèn-
cia, per la qual s’aprovarà la relació definitiva d’adjudicació de llocs i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, i aquesta publicació
servirà de notificació a les persones interessades.
Base desena. Desistiment i renúncia
1. El personal que participe voluntàriament en un concurs de mèrits podrà desistir de la totalitat de la sol·licitud de participació en aquest,
abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds, llevat que la convocatòria indique una altra data posterior.
2. No produirà cap efecte la renúncia al lloc adjudicat pel concurs, llevat que, abans de finalitzar el termini de presa de possessió, s’obtinga
un altre lloc per resolució d’una convocatòria concurrent, tant de concurs com de lliure designació. En aquest cas, dins del termini esmentat
s’haurà d’optar per un dels llocs de treball adjudicats, i s’entendrà que renúncia a la resta de llocs adjudicats en les convocatòries concu-
rrents.
A aquests efectes, s’entén que dues convocatòries són concurrents quan en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de
participació d’una d’elles no s’haguera publicat la resolució d’adjudicació de l’altra.
3. Així mateix, es podrà desistir de la participació en el concurs o renunciar al lloc adjudicat quan transcórreguen més de nou mesos entre la
convocatòria i la resolució del concurs.
Base onzena. Presa de possessió
En les resolucions d’adjudicació dels concursos s’indicarà la data en què haurà d’efectuar-se el cessament en els llocs de treballs que estigue-
ren exercint les persones adjudicatàries, com també la data de presa de possessió de les destinacions adjudicades, que serà de tres dies hàbils,
comptats a partir de l’endemà del dia del cessament.
En els supòsits de nou ingrés, o de reingrés des de la situació d’excedència voluntària, o si comporta canvi de residència, es disposarà d’un
mes de termini per a prendre possessió de la seua destinació.
Base dotzena. Vinculació de les bases
Les presents bases vinculen l’Administració, la Comissió de Valoració i els qui participen en el concurs, i tant la present convocatòria com
tots els actes administratius que es deriven d’aquesta i de les actuacions de la Comissió de Valoració podran ser impugnats pels interessats en
els casos, els terminis i la forma establits en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Pú-
bliques.
Aquests bases són definitives en via administrativa i contra elles es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos
des de l’endemà de la seua publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu, en els termes de l’article 14 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, i, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes davant del president de la corporació.
Abans de la publicació de la llista provisional d’admesos, el president de la Diputació podrà modificar o deixar sense efecte les convocatòries
per mitjà de l’adopció del Decret motivat corresponent, que serà publicat en la forma prevista.
València, 8 de maig de 2018.—El diputat de l’Àrea d’Administració General i Transparència, José Ruiz Cervera.
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL 87
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

ANNEX

NÚM. DENOMINACIÓ LLOC DE NÚMERO CENTRE GRUP NIVELL C.E. PERTINENÇA A FUNCIONS
L.T. TREBALL DE RLT PLACES

1 Coordinador de Seguretat en 34086 Serveis de C1 20 C3 C1 903 Asignadas en l'Acord de Ple de 16 de Febrer de


Higiene laboral Prevenció 2016.

En general, és el responsable de l'execució,


instrucció i coordinació dels diferents treballs del
negociat, i en concret,

-Coordinar i supervisar els treballs realitzats pel


Servici de Prevenció alié.

-Controlar l'avaluació de riscos laborals.

-Confeccionar i realitzar el seguiment dels plans


d'autoprotecció.

-Gestionar el procés de coordinació d'activitats


empresarials.

-Proposar les mesures a adoptar per a la millora de la


prevenció en els centres de la Diputació de València.

-Planificar la formació en prevenció de riscos


laborals als treballadors de la Diputació de València.

NÚM. DENOMINACIÓ LLOC DE NÚMERO CENTRE GRUP NIVEL C.E. PERTINENÇA A FUNCIONS
L.T. TREBALL DE RLT L PLACES

1 Cap de Secció d’ergonomia i 386 Serveis de A2 24 B3 A2 268 En general, és el responsable dels treballs
psicosociología laboral Prevenció encomanats a la secció, així com de la gestió i
organització de les funcions assignades de
conformitat amb allò que s'ha establit en Reial
Decret 39/1997, de 13 de gener, dins de l'àmbit de
l'ergonomia i psicosociologia laboral , i en concret:

-Promoure la prevenció en l'empresa.

-Realitzar avaluacions de riscos generals i les que


exigisquen establir una estratègia de mesurament o
una interpretació dels criteris d'avaluació.

-Proposar mesures per al control i reducció dels


riscos i vigilar el seu òmplic.

-Informar i formar els treballadors.

-Planificar l'activitat preventiva.

-Dins de l'equip multidisciplinari dels Servicis de


Prevenció de Riscos Laborals, col·laborar en les
activitats exposades i les que es proposen per òrgans
preventius, com el Comité de Seguretat i Salut o
òrgans de control i inspecció externs.

ANUNCIO
Por Decreto núm. 3843 de fecha 2 de mayo del 2018, la Presidencia de esta Corporación ha dispuesto convocar concurso de méritos para la
provisión de los puestos de trabajo descrito en el anexo adjunto, de conformidad con las siguientes,
BASES
Base primera. Requisitos y condiciones de participación
Podrán participar en la convocatoria el personal funcionario de carrera de la Diputación de Valencia (sector no sanitario), o de otras adminis-
traciones públicas, cuando así se especifique en el anexo, que reúnan los siguientes requisitos en la fecha que termine el plazo de presentación
de las solicitudes de participación:
a) Estar en situación de servicio activo.
b) El personal funcionario que hubiera obtenido un puesto por concurso no podrá participar en un nuevo concurso hasta que haya transcurrido
un año desde la toma de posesión en aquel, excepto en los supuestos previstos en el artículo 101.3 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, en el ámbito de la Diputación.
c) Pertenecer a las escalas, subescalas, clase o categoría de los exigidos para cada uno de los puestos de trabajo, de acuerdo con la vigente
Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación de Valencia, sector no sanitario.
88 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

Para el personal en situación de excedencia, reunir los requisitos legales y reglamentarios para incorporarse al servicio activo, el último día
del plazo establecido para la presentación de solicitudes, siempre que no se encuentre en el plazo legal obligatorio de permanencia en dicha
situación.
Base segunda. Puestos de trabajo
Los puestos de trabajo a proveer mediante el presente concurso son los que se relacionan en anexo.
En el citado anexo se hacen constar los datos referentes a cada puesto de trabajo, tales como:
a) número, denominación, retribuciones complementarias vinculadas al puesto de trabajo, así como su adscripción orgánica y localidad.
b) Cuerpo, agrupación profesional funcionarial o escala, grupo y plaza de pertenencia, así como, en su caso, el resto de requisitos exigidos
para su desempeño en la relación de puestos de trabajo.
c) Funciones adscritas al puesto.
Base tercera. Solicitudes y documentación.
Los aspirantes que deseen tomar parte en el presente proceso selectivo deberán presentar su solicitud de participación electrónica a través de
la Carpeta del Empleado utilizando para ello el modelo del apartado Mis Solicitudes en la dirección https://carpetaempleado.dival.es, adjun-
tando a la misma la memoria prevista en el apartado D) del baremo.
Para acreditar los méritos que se desee hacer valer en el presente proceso, en su solicitud electrónica los interesados darán su conformidad para
que el Servicio de Personal adjunte de oficio el informe sobre la documentación contenida en su expediente personal relativa a los apartados del
baremo referidos a titulación académica, cursos formación y perfeccionamiento, conocimiento del Valenciano y de idiomas comunitarios.
El personal aspirante con carácter previo a la presentación de la solicitud deberá comprobar en el apartado Información Laboral de la Carpe-
ta Personal la documentación obrante en su expediente personal.
En el supuesto de que no figuren en la Carpeta Personal actividades formativas organizadas por la Diputación, se presentará declaración res-
ponsable concretando dichas acciones formativas para su valoración.
Asimismo, se podrá adjuntar a la solicitud, mediante su digitalización, cualquier otro documento en los siguientes formatos: copia legal rea-
lizada en soporte papel de documentos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente o copia de documentos emitidos en
soporte papel y que se deberán justificar de conformidad con lo dispuesto en la base octava de la convocatoria.
Las personas interesadas que no tengan acceso a la Carpeta Personal presentarán sus solicitudes de participación en el Registro General (Pa-
lacio de la Batlía, calle Serranos, núm. 2, Valencia), o en los lugares que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, debiendo utilizar el modelo original que se encuentra en la página web, www.dival.es/
personal o en el Registro General de la Diputación y en el Punto de Atención e Información del Departamento de Personal (calle Hugo de
Moncada, 9, Valencia). La solicitud deberá ir acompañada de la documentación acreditativa de los méritos que se desee hacer valer de acuer-
do con el baremo de aplicación y la memoria. Los requisitos y méritos valorables podrán acreditarse mediante la documentación original o
fotocopia debidamente compulsada o bien adjuntando el informe de titulaciones y cursos emitido por el Servicio de Personal. No serán tenidos
en cuenta aquellos méritos no justificados ni presentados correctamente dentro del plazo de presentación de instancias.
La Diputación, mediante el servicio de Gestión de Personal, aportará el informe de servicios prestados para la valoración de la antigüedad y
grado, así como la experiencia profesional.
En las solicitudes de participación los aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en la Base
Primera, referidas a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes y serán dirigidas al Presidente de la Diputación, dentro
del plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de las vacantes y extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
La convocatoria y sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y podrá consultarse en la página web
anteriormente citada.
Al objeto de facilitar que la comisión de valoración pueda discernir entre formación genérica y formación específica, cuando los cursos estén
realizados en planes de formación diferentes a los de la Diputación de Valencia, los aspirantes podrán adjuntar documento oficial, digitalizado,
en su caso, en el que conste el contenido o programa del mismo en el caso de no figurar en el propio diploma o certificado.
El personal participante que solicite varios puestos de trabajo incluidos en la misma convocatoria, tendrán que presentar una única solicitud,
indicando en la misma el orden de preferencia.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia de la Diputación, aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, en la página web y en los tablones de anuncios de la Diputación, con indica-
ción de las causas de exclusión, así como el plazo de subsanación de defectos y presentación de reclamaciones, en los términos del artículo
68 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Si en el plazo de diez días se formulan reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto administrativo que apruebe la lista definitiva que será
hecha pública, así mismo, en la forma indicada.
Contra la Resolución de aprobación de la lista definitiva, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en los términos
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, previo, en su caso, el recurso potestativo de reposición previsto
en el artículo 123 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
Base cuarta. Comisión de Valoración
Calificará los méritos de los concursantes una Comisión de Valoración compuesta por:
Presidente: El jefe de Servicio de Personal de la Diputación, o persona en quien delegue de entre los funcionarios de carrera del servicio de
personal y cuyo subgrupo de clasificación sea A1.
Vocales:
Ocho personas funcionarias de carrera de la Diputación o, en su caso, de otras administraciones públicas, con una clasificación profesional
igual o superior a la requerida para los puestos de trabajo convocados debiendo tener, al menos la mitad más una, una titulación correspon-
diente a la misma área de conocimientos de los puestos convocados.
La composición concreta de la comisión de valoración, con la correspondiente designación de cada uno de sus miembros, se llevará a efecto
mediante resolución, oída la representación sindical y se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en los tablones de anuncios de la
Diputación.
Actuará como secretario/a el de la Diputación o personal funcionario que se designe a tal efecto, con voz y sin voto.
Cada propuesta o nombramiento de vocal implicará también la designación de un suplente con los mismos requisitos y condiciones y aten-
diendo en la medida de lo posible a criterios de paridad.
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL 89
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

Cuando se trate de convocatoria de puestos laborales, los miembros de dicha comisión podrán ser asimismo personal laboral fijo, siempre y
cuando cumplan los requisitos previstos en este apartado.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la presencia de la mayoría de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente. Las deci-
siones se adoptarán por mayoría de votos, y se podrá disponer la incorporación a sus trabajos de personal asesor especialista, para aquellas
pruebas que lo requieran, quien se limitará al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con la
Comisión, con voz pero sin voto.
Las Comisiones propondrán al candidato o candidatos que hayan obtenido mayor puntuación.
Corresponde a la Comisión de Valoración el desarrollo y calificación del concurso y estará vinculada en su actuación a las presentes bases, así
como la resolución de las dudas que pudieran surgir en aplicación de éstas normas. El procedimiento de actuación de la Comisión se ajustará
en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
Base quinta. Baremo de méritos
Solamente procederá la valoración de los méritos alegados por los participantes cuando éstos reúnan los requisitos exigidos para el desempe-
ño del puesto según conste en la convocatoria.
Se valorarán los méritos obtenidos o en condiciones de obtenerse en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes para par-
ticipar en el correspondiente concurso.
La convocatoria para la realización de la entrevista prevista en la Base 5 D, se efectuará a través del tablón de anuncios del Servicio de Per-
sonal (Calle Hugo de Moncada, 9 46009) y en la página web del Servicio www.dival.es/personal.
Para fijar el orden de preferencia en la adjudicación de vacantes en los concursos para la provisión de los puestos de trabajo convocados, se
valorarán los méritos siguientes:
Fase Primera: Méritos Generales
A) Antigüedad y grado
1. Antigüedad: Se valorarán los años de servicio en activo prestados en las distintas administraciones públicas a 0,50 por año trabajado o
fracción, computándose las fracciones proporcionalmente, hasta un máximo de 8 puntos.
A estos efectos también se computarán los servicios reconocidos que se hubieran prestado con anterioridad a la adquisición de la condición
de funcionario de carrera.
2.- El grado personal de los aspirantes se valorará en la forma siguiente:
a) Grado personal igual o superior al del puesto solicitado: 2 puntos.
b) Grado personal inferior al del puesto solicitado: 1,75 puntos.
La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado A será, en consecuencia, de 10 puntos.
B) Formación
1. Titulación académica. La puntuación máxima será de 1 punto, distribuido de la forma siguiente:
Por cada titulación de igual nivel académico a la exigida para pertenecer al subgrupo: 0,25 puntos.
Por cada titulación superior en un nivel académico a la exigida para pertenecer al subgrupo: 0,50 puntos.
Por cada titulación superior en dos niveles académicos a la exigida para pertenecer al subgrupo: 0,75 puntos.
Por cada titulación superior en tres niveles académicos a la exigida para pertenecer al subgrupo: 1 punto.
A estos efectos, no se valorarán aquellas titulaciones que sirvieron para acceder a dicho cuerpo o escala.
2. Cursos de Formación. Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento que hayan sido cursados o impartidos por la persona in-
teresada hasta la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes de participación, y hasta un máximo de 2 puntos, a razón de
0,025 puntos por hora impartida y con arreglo a la siguiente escala para los cursados:
De 100 o más horas: 1,00 punto.
De 75 o más horas: 0,75 puntos.
De 50 o más horas: 0,50 puntos.
De 25 o más horas: 0,25 puntos.
De 15 o más horas: 0,10 puntos.
Los cursos de duración inferior a 15 horas no se valorarán.
Sólo se valorarán los cursos que estén convocados, gestionados u homologados por el Instituto Valenciano de Administración Pública o por
las universidades o por centros de formación del personal empleado público o por las organizaciones sindicales u otros promotores dentro del
marco de los acuerdos de formación para el empleo de las administraciones públicas, vigentes en el momento de su realización.
En ningún caso se puntuarán en el presente subapartado ni en el anterior los cursos de valenciano y de idiomas ni los cursos pertenecientes a
una carrera universitaria, cursos de doctorado y los de los diferentes institutos de las universidades cuando formen parte del plan de estudios
del centro, ni los cursos derivados de procesos selectivos, promoción interna, planes de empleo y adaptación del régimen jurídico a la natura-
leza de los puestos que se ocupan.
3. Valenciano: el conocimiento del valenciano se valorará hasta un máximo de 1 punto, de acuerdo con la posesión del correspondiente certi-
ficado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià o su equivalente dentro del marco Europeo común
de referencia para las lenguas:
Certificado de coneixements orals o A2: 0,10 puntos.
Certificado de grau elemental o B1: 0,40 puntos.
Certificado de grau mitjà o C1: 0,70 puntos.
Certificado de grau superior o C2: 1 punto.
La valoración del conocimiento del valenciano a través de certificados se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido, y
siempre y cuando no constituya un requisito del puesto debidamente establecido en la convocatoria, valorándose exclusivamente en este últi-
mo caso la disposición de niveles, entendidos como cursos completos superados, superiores al exigido, a razón de 0,30 por nivel.
4. Idiomas comunitarios
Hasta un máximo de 1.00 punto de acuerdo con los siguientes niveles:
Certificado de Nivel Básico A2: 0.10 puntos.
Certificado de Nivel Intermedio B1: 0.25 puntos.
Certificado de Nivel Avanzado B2: 0.50 puntos.
90 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

Certificado de Nivel Dominio Operativo C1: 0.75 puntos.


Certificado de Nivel Maestría C2: 1.00 punto.
A estos efectos, solo se tendrán en cuenta los títulos, diplomas y certificados expedidos por las escuelas oficiales de idiomas, o sus equivalen-
tes, así como los títulos, diplomas y certificaciones expedidos por universidades y otras instituciones españolas y extranjeras, de conformidad
con el sistema de reconocimiento de competencias en leguas extranjeras que establezca la autoridad educativa correspondiente.
La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado B será, en consecuencia de 5 puntos.
Fase Segunda: Méritos Específicos
C) Méritos específicos
1.- Titulación académica específica y cursos de formación específicos
Solamente se tendrán en cuenta las titulaciones académicas directamente relacionadas con las funciones del puesto de trabajo y que sean
distintas de las que pudiera tener el puesto de trabajo como requisito, y de igual o superior nivel al de las exigidas para pertenecer al grupo de
titulación respectivo.
Se valorarán con arreglo a la siguiente escala:
Por cada titulación igual a la exigida para pertenecer al subgrupo: 0.25 puntos.
Por cada titulación superior en un nivel académico a la exigida para pertenecer al subgrupo: 0,50 puntos.
Por cada titulación superior en dos niveles académicos a la exigida para pertenecer al subgrupo: 1 puntos.
Por cada titulación superior en tres niveles académicos a la exigida para pertenecer al subgrupo: 1,50 puntos.
Se valorarán los cursos de formación cuyo contenido este relacionado con las funciones del puesto de trabajo y sólo se tendrán en cuenta para
su baremación los cursos de formación y perfeccionamiento que hayan sido cursados o impartidos por la persona interesada, hasta la fecha en
que termine el plazo de presentación de solicitudes de participación, a 0.05 puntos por hora impartida y con arreglo a la siguiente escala para
los cursados:
De 100 o más horas: 2.00 puntos.
De 75 o más horas: 1.50 puntos.
De 50 o más horas: 1 punto.
De 25 o más horas: 0,50 puntos.
De 15 o más horas: 0,20 puntos.
Los cursos de duración inferior a 15 horas no se valorarán.
Sólo se valorarán los cursos que estén convocados, gestionados u homologados por el Instituto Valenciano de Administración Pública o por
las universidades o por centros de formación del personal empleado público o por las organizaciones sindicales u otros promotores dentro del
marco de los acuerdos de formación para el empleo de las administraciones públicas, vigentes en el momento de su realización.
La puntuación máxima posible a obtener en el presente apartado de titulaciones académicas y cursos de formación será de 5 puntos.
2.- Experiencia profesional.
La experiencia en el desempeño de puestos con las funciones iguales o similares a las asignadas a los puestos de trabajo que se relacionan en
el Anexo I, se valorarán hasta un máximo de 2 puntos a razón de 0,50 puntos por año de servicio, y se computarán las fracciones proporcio-
nalmente.
A estos efectos no se computarán los servicios prestados mediante adscripción provisional, comisión de servicios o nombramiento provisional
por mejora de empleo, a los puestos de trabajo objeto de los mismos.
La puntuación máxima a obtener por este apartado C será, en consecuencia de 7 puntos.
D) Entrevista.
Se valorará el resultado de una entrevista con un máximo de 5 puntos, que tendrá como objetivo la exposición y defensa de una memoria
previamente presentada, en la que el o la aspirante habrá expuesto un plan para desempeñar las funciones del puesto objeto de concurso y sus
posibles iniciativas al respecto, así como sobre cualquier otro aspecto del puesto de trabajo que estime que deba ser tenido en consideración.
La extensión máxima de la memoria será de 15 folios.
La entrevista consistirá básicamente, en una en una breve exposición de la memoria, realizada en un tiempo máximo fijado por la comisión
de valoración, y en una serie de preguntas referidas a la memoria presentada y a las funciones del puesto de trabajo. La finalidad de la misma
será precisar los conocimientos expuestos en la memoria, aclarar o ampliar conceptos y en general, contrastar la adecuación del perfil profe-
sional y aptitudes del concursante al puesto de trabajo al que se presenta.
La relación de preguntas, que se elaborará de forma previa a la realización de la entrevista, se incorporará al acta de la sesión así como los
criterios técnicos tenidos en cuenta por parte de la comisión para otorgar las distintas valoraciones a los candidatos en este apartado.
Cuando las puntuaciones a la entrevista no se hayan obtenido por unanimidad de criterio, se hará constar en el acta las observaciones y las
calificaciones de cada uno de los miembros de la comisión. En este caso, las puntuaciones se obtendrán por la media aritmética desestimán-
dose la más alta y la más baja.
Base sexta. Puntuación máxima.
La puntuación máxima posible a obtener por todos los apartados, será de 27 puntos.
En caso de empate, se adjudicará el puesto de trabajo al concursante que haya obtenido mayor puntuación en el apartado de «Méritos especí-
ficos»; si persistiera el empate se considerará la puntuación obtenida en el apartado de «Antigüedad y grado», y por último los apartados de
«Entrevista» y de «Formación».
Si el concursante aspirara a más de un puesto de trabajo y sus calificaciones le permitieran acceder a varios de ellos, se le adjudicaría aquel
que figure en primer lugar de la solicitud.
Base séptima. Puntuación mínima
Solo podrán acceder a la entrevista los concursantes que hayan obtenido en los anteriores apartados una puntuación mínima de 8 puntos.
Base octava. Propuesta de adjudicación
El resultado de la evaluación del baremo y la adjudicación provisional se expondrá al público en una lista que contendrá la totalidad del per-
sonal concursante, ordenada de mayor a menor puntuación total, con indicación para cada uno de ellos de la puntuación obtenida en los
apartados del baremo, y con expresión del puesto adjudicado, en su caso, concediéndose un plazo de diez días hábiles para que formulen las
reclamaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación.
En ese mismo plazo, el personal seleccionado que haya aportado junto con su solicitud electrónica, copia de documentos emitidos únicamen-
te en soporte papel, se le informará a través de la Carpeta de Personal de los méritos alegados y efectivamente baremados que deban acreditar,
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL 91
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

mediante la presentación de la documentación original o fotocopia debidamente compulsada, en el Punto de Atención e Información del De-
partamento de Personal, en el Registro General o en los Registros Auxiliares de la Diputación de Valencia.
Cuando el aspirante no aporte los documentos originales o fotocopias debidamente compulsadas para acreditar los méritos alegados, se le
retraerá de la puntuación obtenida, la correspondiente a los documentos no justificados.
Base novena. Resolución
Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y resueltas, en su caso, las reclamaciones formuladas, la comisión elevará una propues-
ta de adjudicación definitiva al Presidente de la Diputación.
Si como consecuencia de la documentación y las alegaciones presentadas se hubieran visto modificadas las relaciones previstas en el apartado
anterior, la comisión antes de elevar la propuesta, realizará a las nuevas personas adjudicatarias los requerimientos de subsanación que procedan.
En el plazo máximo de seis meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria se dictará resolución de la presi-
dencia, aprobando la relación definitiva de adjudicación de puestos y la publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, sirviendo dicha publi-
cación de notificación a las personas interesadas.
Base décima. Desistimiento y renuncia
1.- El personal que participe voluntariamente en un concurso de méritos podrá desistir de la totalidad de la solicitud de participación en el
mismo, antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes, salvo que en la convocatoria se indique otra fecha posterior.
2.- No surtirá efecto alguno la renuncia al puesto adjudicado por el concurso salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se
obtenga otro puesto por resolución de una convocatoria concurrente, tanto de concurso como de libre designación. En este caso, dentro de
dicho plazo se deberá optar por uno de los puestos de trabajo adjudicados, entendiéndose que renuncia al resto de puestos adjudicados en las
convocatorias concurrentes.
A estos efectos, se entiende que dos convocatorias son concurrentes cuando en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes
de participación de una de ellas, no se hubiera publicado la resolución de adjudicación de la otra.
3.- Asimismo, podrá desistirse de la participación en el concurso o renunciarse al puesto adjudicado cuando transcurran más de nueve meses
entre la convocatoria y la resolución del concurso.
Base undécima. Toma de posesión
En las resoluciones de adjudicación de los concursos se indicará la fecha en que deberá efectuarse el cese en los puestos de trabajos que estu-
vieran desempeñando las personas adjudicatarias, así como la fecha de toma de posesión de los destinos adjudicados que será de tres días
hábiles contados a partir del día siguiente al cese.
En los supuestos de nuevo ingreso, o de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria, o si comporta cambio de residencia, se dispon-
drá de un mes de plazo para tomar posesión de su destino.
Base duodécima. Vinculación de las Bases
Las presentes bases vinculan a la Administración, a la Comisión de Valoración y a quienes participen en el concurso, y tanto la presente con-
vocatoria como cuantos actos administrativos deriven de esta y de las actuaciones de la Comisión de Valoración podrán ser impugnados por
los interesados en los casos, plazos y forma establecida en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas.
Estas bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en los términos del artículo 14 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio y potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Presidente de la Corporación.
Antes de la publicación de la lista provisional de admitidos, el presidente de la Diputación podrá modificar o dejar sin efecto las convocatorias
mediante la adopción del Decreto motivado correspondiente, que será publicado en la forma prevista.
Valencia, 8 de mayo de 2018.—El diputado del Area de Administración General y Transparencia, José Ruiz Cervera.

ANEXO

NÚM. DENOMINACIÓN PUESTO NÚMERO CENTRO GRUPO NIVEL C.E. PERTENENCIA FUNCIONES
P.T. DE TRABAJO DE RPT PLAZAS

1 Coordinador de Seguridad en 34086 Servicios de C1 20 C3 C1 903 Asignadas en el Acuerdo de Pleno de 16 de Febrero de


Higiene laboral Prevención 2016.
En general, es el responsable de la ejecución, instrucción y
coordinación de los diferentes trabajos del negociado, y en
concreto,
-Coordinar y supervisar los trabajos realizados por el
Servicio de Prevención ajeno.
-Controlar la evaluación de riesgos laborales.
-Confeccionar y realizar el seguimiento de los planes de
autoprotección.
-Gestionar el proceso de coordinación de actividades
empresariales.
-Proponer las medidas a adoptar para la mejora de la
prevención en los centros de la Diputación de Valencia.
-Planificar la formación en prevención de riesgos laborales
a los trabajadores de la Diputación de Valencia..
92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

NÚM. DENOMINACIÓN PUESTO NÚMERO CENTRO GRUPO NIVEL C.E. PERTENENCIA FUNCIONES
P.T. DE TRABAJO DE RPT PLAZAS

1 Jefe/a de sección de ergonomía 386 Servicios de A2 24 B3 A2 268 En general, es el responsable de los trabajos
y psicosociología laboral Prevención encomendados a la sección, así como de la gestión y
organización de las funciones asignadas de conformidad
con lo establecido en Real Decreto 39/1997, de 13 de
enero, dentro del ámbito de la ergonomía y
psicosociología laboral , y en concreto:
- Promover la prevención en la empresa.
- Realizar evaluaciones de riesgos generales y las que
exijan establecer una estrategia de medición o una
interpretación de los criterios de evaluación.
- Proponer medidas para el control y reducción de los
riesgos y vigilar su cumplimento.
- Informar y formar a los trabajadores.
- Planificar la actividad preventiva.
- Dentro del equipo multidisciplinar de los Servicios de
Prevención de Riesgos Laborales, colaborar en las
actividades expuestas y las que se propongan por órganos
preventivos, como el Comité de Seguridad y Salud u
órganos de control e inspección externos.

2018/7130
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  93
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

Excel·lentíssima Diputació Provincial de València de certificació expedida a este efecte per l'Administració Educativa
Àrea de Personal competent.
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de Va- En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en
lència sobre bases de convocatòria de l’oposició lliure per possessió de la credencial que acredite la seua homologació o con-
a la provisió de dos places d’enginyer/a tècnic d’Obres validació, si és el cas.
Públiques, convocatòria nº 23/16. Base quarta. Igualtat de condicions
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de L'òrgan de selecció establirà, per a les persones amb discapacitat que
Valencia sobre bases de convocatoria de la oposición així ho manifesten en la seua sol·licitud de participació, les adapta-
libre para la provisión de dos plazas de ingeniero/a téc- cions possibles de temps i mitjans per a la realització de les proves
nico de Obras Públicas, convocatoria nº 23/16. selectives. Per a això, hauran de presentar certificació de la Conse-
ANUNCI lleria de Benestar Social, o òrgan competent d'altres comunitats
Per Decret núm. 4004 de data 7 de maig del 2018, la Presidència autònomes o de l'Administració de l'Estat, que acredite la seua con-
d’aquesta corporació hi ha disposat convocar oposición lliure per a dició de discapacitat, com tambè la compatibilitat amb l'exercici de
la provisió de dos places d’Enginyer/a Tècnic d’Obres Públiques, de les tasques i funcions de la plaça objecte de la present convoca-
conformitat amb les següents, tòria.
BASES A aquests efectes, d'acord amb l'article 4.2 del Reial Decret Legis-
latiu 1/2013 de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la
Base primera. Objecte de la convocatòria Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seua
És objecte de la present convocatòria la cobertura com personal inclusió social, tindran la consideració de persones amb discapacitat
funcionari de carrera, pel procediment d'oposició lliure de dos places aquelles a qui se'ls haja reconegut un grau de minusvalidesa igual o
d'ENGINYER/A TÈCNIC D’OBRES PÚBLIQUES, vacants en la superior al 33 per cent. En tot cas, es consideraran afectats per una
plantilla d'aquesta corporació provincial i que figuren en l'Oferta minusvalidesa en grau igual o superior al 33 per cent els pensionis-
d'Ocupació Pública per a 2016, enquadrades en l'escala d'Administració tes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda una pensió
Especial, subescala Tècnica, classe Tècnic Mitjà, subgrup A2, dota- d'incapacitat permanent en el grau de total.
des amb les retribucions legalment establides i corresponents al seu Base cinquena. Sol·licituds i admissió d'aspirants
subgrup de classificació segons el que establix l'article 76 del Reial
En les sol·licituds per a prendre part en la present oposició, que hau-
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text
ran d'estar t omplides degudamen, els aspirants manifestaran que
refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TRLEBEP).
reunixen totes i cada una de les condicions i requisits exigits en la
Base segona. Normativa d'aplicació base tercera i, si és el cas en la base quarta, referides a la data
La realització de les proves selectives se subjectarà, en tot el que no d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, i seran dirigi-
preveuen expressament les presents bases al Reial Decret Legislatiu des al Sr. President de la Diputació, s’hauran de presentar en el seu
5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el TRLEBEP; Llei 10/2010 Registre General (Palau de la Batllía, carrer dels Serrans, núm. 2,
de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, València), o en els llocs que determina l'article 16 de la Llei 39/2015
LOGFPV, el Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril pel qual d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Adminis-
s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria tracions Públiques, degudament reintegrades, dins del termini de 20
de Règim Local, i pel Reial Decret 896/1991, de 7 de juny pel qual dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l'extracte
s'establixen les regles bàsiques i els programes mínims a què ha de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.
d'ajustar-se el procediment de selecció dels Funcionaris de La sol·licitud per a prendre part en el present procés haurà d'omplir-
l'Administració Local; i en el no previst en les mencionades normes, se preferentment per mitjans telemàtics, a través del tràmit que es
pel Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el troba en la pàgina web, www.dival.es/personal. Una vegada omplida,
Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del haurà de ser impresa, firmada i presentada en format paper en el
personal de la funció pública valenciana. termini fixat a este efecte i en els llocs descrits en el paràgraf anterior.
Base Tercera. Per a prendre part en les proves selectives d'esta con- Les sol·licituds generades telemàticament i que no siguen presenta-
vocatòria serà necessari: des en els llocs i maneres prevists, no conferiran cap dret per al
a) Tindre la nacionalitat espanyola o nacional d'un altre Estat, sempre sol·licitant.
que es complisca amb els requisits establits en l'article 54 de la Llei Així mateix el personal aspirant podrà utilitzar el model original de
10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la sol·licitud en paper que es troba en el Registre General de la Dipu-
Funció Pública Valenciana. tació de València o en el Punt d'Atenció i Informació de Personal
b) Posseir la capacitat funcional per a l’exercici de les tasques. (carrer Hugo de Moncada núm. 9 València).
c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat En el cas que s'opte per presentar la sol·licitud en una oficina de
màxima de jubilació forçosa. correus, la presentació es farà en sobre obert perquè la instància siga
d) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del ser- datada i segellada pel personal funcionari abans de ser certificada.
vici de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans La convocatòria i les seues bases es publicaran íntegrament en el
constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar- Butlletí Oficial de la Província i es podran consultar en la pàgina
se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs web citada anteriorment.
públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcio- Per a ser admés serà necessari que a més, en la sol·licitud s'acredite
nari, o per a exercir funcions semblants les què exercien en el cas l'abonament dels drets d'examen i formació de l'expedient, que es
del personal laboral, en el qual haguera sigut separat o inhabilitat. fixen en la quantitat de 50 € abonament que haurà d'efectuar-se en
En el cas de ser nacional d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o el compte que aquest fi té obert aquesta Diputació, número ES91
en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o 0049 0781 9429 1007 1969 del Banco Santander, acreditació que es
equivalent que impedisca, en el seu Estat, l’accés a l’ocupació pú- produirà amb el segell o impressió mecànica de l'entitat financera en
blica en els mateixos termes. el lloc assenyalat a aquest efecte en la sol·licitud. Els drets d'examen
e) Estar en possessió del títol Enginyer/a Tècnic d’Obres Públiques, seran tornats, únicament, prèvia petició de l'interessat, en el cas de
en qualsevol de les seues especialitats, o títol universitari oficial de ser exclòs del procés selectiu, per falta d'algun dels requisits exigits
Grau en Enginyeria d’Obres Públiques, o les titulacions equivalents per a prendre-hi part.
que corresponguen que habiliten per a exercir les activitats de carác- Estaran exempts del pagament per drets d'examen i formació de
ter profesional relacionades amb les funcions assignades, segons l'expedient:
establixen les Directives Comunitàries, conforme al sistema vigent a) Les persones amb discapacitat igual o superior al trenta-tres per
de titulacions quan així quede acreditat per l'Administració Educa- cent.
tiva competent, o en condicions d'obtindre-ho en la data en què b) Les persones que figuren com a descocupades, almenys, durant el
acabe el termini de presentació de sol·licituds. Si és el cas, termini d'un mes anterior a la data de la present convocatòria i no
l'equivalència haurà de ser aportada pel personal aspirant per mitjà haguen rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'haguen negat a
94 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  N.º 92
DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA 15-V-2018

participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, forma- quan hagen realitzat tasques de preparació d'aspirants en els cinc
ció o reconversió professional. anys anteriors a la publicació de la convocatòria.
c) Els membres de família nombrosa de categoria especial. L'òrgan de selecció no es podrà constituir ni actuar sense la presèn-
Es bonificarà la taxa en un cinquanta per cent en el cas de famílies cia de la majoria dels seus membres, titulars o suplents indistintament.
nombroses de categoria general. Les decisions s'adoptaran per majoria de vots, i podran disposar la
Per a justificar els motius d'exempció o bonificació s'aportarà, junt incorporació als seus treballs d'assessors especialistes, per a aquelles
amb la sol·licitud de participació en la prova selectiva corresponent, proves que ho requerisquen, els que es limitaran a l'exercici de les
la documentació que a continuació s'hi indica: seues especialitats tècniques en base exclusivament a les quals
a) En el cas de discapacitat, certificat del Centre de valoració i orien- col·laboraran amb l'òrgan de selecció amb veu, però sense vot.
tació de discapacitats o fotocòpia compulsada de la resolució corres- Base setena. Començament de l'Oposició
ponent. L'orde en què actuaran els opositors en aquells exercicis que no es
b) En el cas de desocupació, certificació del Servici Valencià puguen fer conjuntament està determinat per la lletra P, segons acta
d'Ocupació i Formació (SERVEF) o d’un organisme equivalent, de del sorteig celebrat el dia 11 d'abril de 2016, publicat en el Butlletí
la situació de desocupació, que continga expressament referència a Oficial de la Província, el dia 5 de maig de 2016.
tots els requisits enumerats en el punt b) anterior. Base huitena. Desenvolupament de l'Oposició
c) En el cas de família nombrosa, còpia compulsada del títol ofi- Els exercicis d'oposició no podran començar fins transcorreguts dos
cial. mesos des de la data en què aparega publicat l'anunci de la convo-
Acabat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de la catòria en el Boletín Oficial del Estado.
Corporació, dictarà una resolució, en el termini màxim d'un mes, Una vegada començat el procés selectiu no serà obligatòria la publi-
declarant aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclo- cació dels anuncis de celebració successius de la resta de les proves
sos, que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, en la en el Butlletí Oficial de la Província, es faran públics, per l'òrgan de
pàgina web i en els taulers d'anuncis de la Diputació, amb indicació selecció, en la pàgina web de la Diputació, i als locals on s'haja ce-
de les causes d'exclusió, com també el termini d'esmena de defectes lebrat la prova anterior, amb vint-i-quatre hores, almenys, d'antelació
i presentació de reclamacions que es concedix als aspirants exclosos, al començament d'aquest, si es tracta del mateix exercici, o de qua-
en els termes de l'article 68 de la Llei 39/2015 del Procediment ranta-huit hores, si es tracta d'un nou.
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La relació d'opositors aprovats es comunicarà igualment en la pàgi-
Si en el termini de deu dies hàbils es formularen reclamacions, na web i als locals on s'haja celebrat la prova anterior i seran convo-
aquestes seran resoltes en el mateix acte administratiu que aprove la cats per a cada exercici en crida única, i serna exclosos de l'oposició
llista definitiva, que es fara pública, així mateix, en la forma indica- aquells que no compareguen, excepte casos de força major deguda-
da. En la mateixa resolució s'indicarà la data, el lloc i l’hora de co- ment justificats i apreciats lliurement per l'òrgan de selecció.
mençament del primer exercici, que tindrà lloc en un termini no
En qualsevol moment, l'òrgan de selecció podrà requerir als opositors
inferior a quinze dies hàbils.
perquè acrediten la seua personalitat.
Contra la Resolució d'aprovació de la llista definitiva, els interessats
La duració màxima del procés de celebració dels exercicis serà de
podran interposar recurs contenciós administratiu, en els termes de
tres mesos.
la vigent Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administra-
tiva, previ, si és el cas, el recurs potestatiu de reposició previst en Exercicis de l'Oposició: Estarà composta de tres exercicis obligato-
l'article 123 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre. ris per a tots els aspirants i eliminatoris.
Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d'ofici o Primer Exercici:
a petició dels particulars. Consistirà en la resolució per escrit de un qüestionari tipus test, amb
Base sisena. Òrgan de selecció preguntes referents al contingut del temari. El temps màxim per a la
realització d'este exercici serà de hora i mitja.
La composició de l'òrgan tècnic de selecció haurà d'ajustar-se als
principis establits en el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 Les preguntes seran amb tres respostes alternatives, i només una
d'octubre, TRLEBEP i a la Llei 10/2010 de 9 de juliol, LOGFPV. d'elles será la correcta. Les respostes errònies es valoraran negativa-
Estarà constituït per: ment amb una penalització equivalent a un mitjà del valor de cada
contestació correcta, per tant, cada dues respostes errònies se’n
President: el/la cap de Servici de Personal de la Diputació de Valèn- descomptarà una correcta. Les respostes en blanc no penalitzaran.
cia o persona en qui delegue d'entre els funcionaris de carrera del
Servici de Personal i del subgrup de classificació A1. Les preguntes que conformen els qüestionaris es triaran per sorteig
entre les aportades per tots els membres de l'òrgan de selecció. El
Vocals: Quatre persones empleades públiques de la Diputació o, si nombre total de preguntes a sortejar serà tres vegades superior a
és el cas, d'altres administracions públiques, almenys del mateix grup l'establit per al qüestionari. El sorteig s'efectuarà immediatament
categorial al de la plaça convocada i amb titulació corresponent a la abans de la celebració de l'exercici.
mateixa àrea de coneixements que l'exigida als aspirants.
En aquest exercici es valorarà el domini teòric de l'aspirant sobre el
Actuarà com a secretari, el de la Diputació o personal funcionari que
temari.
es designe a este efecte, amb veu i sense vot.
Cada proposta o nomenament de vocal implicarà també la designació Segon exercici:
d'una persona suplent amb els mateixos requisits i condicions. Consistirà a desenvolupar per escrit, durant un període màxim de
La composició concreta de l'òrgan de selecció, amb la corresponent tres hores, dos temes, determinats per l'òrgan de selecció immedia-
designació de cada un dels seus membres, es portarà a efecte mit- tament abans de començar l'exercici, relacionats amb les matèries
jançant una resolució, oïda la representació sindical i es farà pública específiques del temari que acompanya a les presents bases, encara
en el Butlletí Oficial de la Província, en la pàgina web i en els taulers que no s'atinga a un epígraf concret d’aquest, els aspirants tindrán
d'anuncis de la Diputació, amb una antelació mínima d'un mes a la àmplia llibertat pel que fa la seua forma d'exposició es referix. El
data de començament de les proves. nombre total de temes a sortejar serà quatre vegades superior al
determinat per a l'exercici.
Correspon el desenvolupament i qualificació de les proves selectives
a l'òrgan de selecció, que està vinculat en la seua actuació a les En aquest exercici es valorarà la formació general, els coneixements
presents bases i no pot aprovar ni declarar que han superat les proves específics sobre la matèria, la claredat i orde d'idees, l'aportació
selectives un número superior d'aspirants al de places convocades. personal de l'aspirant i la qualitat d'exposició escrita.
Qualsevol proposta d'aprovats que contravinga el que establix esta Tercer exercici:
norma, serà nul·la de ple dret. Consistirà en la resolució de dos supòsits o casos pràctics, triats per
Els membres de l'òrgan de selecció s’hauran d'abstindre's d'intervindre, sorteig entre els aportats pels membres de l'òrgan de selecció, rela-
notificant-ho a l'autoritat convocant, i els aspirants podran recusar-los cionats amb les funcions pròpies de la plaça convocada i amb el
quan concórreguen les circumstàncies previstes en l'article 23 de la temari de matèries específiques de la convocatòria, en un temps
Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, o màxim de tres hores. El nombre total de supòsits o casos pràctics
N.º 92 BUTLLETÍ  OFICIAL BOLETÍN  OFICIAL
BOLETIN  95
15-V-2018 DE  LA  PROVÍNCIA  DE  VALÈNCIA DE  LA  PROVINCIA  DE  VALENCIA

que s’han de sortejar serà quatre vegades superior al determinat per tificat per la realització d'un exercici específic a l'efecte de acredita-
a l'exercici. ció, o comprometre's a assistir als cursos de perfeccionament que
Quan les característiques dels casos pràctics ho permeten, el sorteig establisca la pròpia Diputació de València.
s'efectuarà immediatament abans de la celebració de l'exercici. Els que tinguen la condició de funcionaris de carrera estaran exempts
En aquesta part es valorarà l'anàlisi, el plantejament i la resolució de justificar documentalment les condicions i la resta de requisits ja
pràctica dels supòsits plantejats a l'aspirant. acreditats per a obtindre el seu nomenament anterior hauran de pre-
Base novena. Qualificació dels exercicis de l’oposició: sentar certificació de l'Administració de la qual depenien per a
Per a la qualificació del primer exercici, el Tribunal de Selecció acreditar la seua condició i la resta de circumstàncies que consten en
determinarà el nivell mínim que s’ha d’aconseguir per a superar-lo, el seu expedient personal.
una vegada s'haja corregit de forma anònima i s'hagen obtingut les Els que dins del termini fixat i excepte casos de força major, no pre-
puntuacions netes. sentaren la documentació o si de l'examen d’aquesta es dedueix que
El segon i tercer exercici es qualificaran fins a un màxim de 10 punts, no tenen algun dels requisits assenyalats en la base tercera, no podran
i per a superar-los, será necessari obtindre un mínim de 5 punts en ser nomenats funcionaris de carrera, i es donarà lloc a la invalidesa de
cada un. Les qualificacions s'obtindran per la mitjana aritmètica de l'actuació de l'interessat i a la nul·litat subsegüent dels actes de l'òrgan
les puntuacions atorgades pels membres de l'òrgan de selecció, de selecció respecte a aquest, sense perjuí de la responsabilitat en què
desestimant-se la més alta i la més baixa. poguera haver incorregut per falsedat en la seua sol·licitud. Com a
conseqüència d’aquesta anul·lació, l'òrgan de selecció haurà de pro-
La correcció i qualificació dels exercicis escrits, sempre que siga posar nova relació definitiva d'aspirants aprovats.
possible, es farà de forma anònima, utilitzant-se per a això sistemes
que garantisquen l'objectivitat de les puntuacions atorgades i Transcorregut el termini de presentació de documents, la Presidència
l'anonimat dels aspirants. de la Diputació procedirà al nomenament, com a funcionaris de
carrera dels aprovats en la plaça objecte de la present convocatòria,
Quan s'utilitzen sistemes informàtics de correcció, es donaran les i s’obrirà un termini de trenta dies hàbils per a procedir a la presa de
instruccions precises als opositors per a la correcta realització de la possessió corresponent.
prova, adjuntant-les a l'expedient del procés selectiu.
Base dotzena. Vinculació de les Bases
Base desena. Puntuació final i relació d'aprovats
Les presents bases vinculen a l'Administració, a l'òrgan tècnic de
Amb el resultat de l'últim exercici, l'òrgan de selecció exposarà la
selecció i als que participen en les proves selectives, i tant la present
relació definitiva d'aprovats per orde de puntuació, que es confec-
convocatòria, com tots els actes administratius que es deriven
cionarà amb els aspirants que hagen superat totes les proves, sumant
d'aquesta i de les actuacions de l'òrgan tècnic de selecció, podran ser
per a cadascun les puntuacions obtingudes en tots els exercicis.
impugnats pels interessats en els casos, terminis i forma establida en
Aquesta relació començarà començament amb l'aspirant que haja
la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú
obtingut la puntuació total més alta i finalitzarà, si és el cas, quan el
de les Administracions Públiques.
número d'inclosos en la relació coincidisca amb el nombre de places
convocades. Aquestes bases són definitives en via administrativa i contra elles es
podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos
Els casos d'empat que es produïsquen es dirimiran de la manera
mesos des de l'endemà de la seua publicació, davant del Jutjat Con-
següent: caldrà ajustar-se, en primer lloc, a la major puntuació ob-
tenciós Administratiu, en els termes de l'article 14 de la Llei 29/1998,
tinguda en el tercer exercici de l'oposició i, si persistira l'empat es
de 13 de juliol i potestativament, recurs de reposició en el termini
dirimirà, successivament, per la major puntuació obtinguda en el
d'un mes davant del President de la Corporació.
segon i en el primer exercici.