Está en la página 1de 12

ÈQJHOD'L7XOOLR 05/073/036 - 12 cop.
 Lingüística Chomskyana


 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 ! "
 #$ %&'&()* 
 
+#,-,%'.",-
///###

0 12


32 
 4

#
562 78#&

92  2 


2  :

  
; < :
 
 

7 ; 2 7 
 : 
:<
:;2 =:
2 2 
 #


1/12

  
 
 
      
 
 
4 2 2 2 
 
 
 ? 

21$ F#
 2 
1 7
 
 
 4

>
  
 
;

2 
6 
>>
21#
()-() 2 
 

() # K


 #
 # L2 
 

7
 M
(///#
@#42#)

  
() # 2 ; 2 #
 ;

 
 ? 
 
 
 
21
 # N7 2 <
2 ; 6  2
 

 4 #4
2
 72 
84
 

-
 @ 1
 " 
  2  
 ? 
 -
 
FO$
M
 ? 
  
 
 6
 
 2 2 
 ZZZGJFVSJUJREP[6LQWHVLVVLQYHVKWP
4  ( #: 0
: :  !A: ,)# B 

 ! "($ 21:C):2 
() # 8 
2#
@2: 
 
 7 2 2 

  
  

 # 8 
2:$ #
8 2 :2 4 
 
  
 
(62''; #
 
#'%'9 -8-FP*P0 -- 
( #:
)
  21: 47

 Q
?'-*NH-B-Q3H9-FHB*H-H-BH-*N 
  = 821D2 2 :4
4 < -
 521WGS
  


4<
 :*
4 
(C,):
  

 #
(VWH WLSR GH PRGLÀFDFLyQ HV PX\ FRP~Q HQ ODV OHQJXDV GHO PXQGR

 :  2  @ E @/A (&) 8 F@ G
2 
667 4 :<
21:

E @/A (&):
68
< 
:
 8

 :
 
4
4=(B
G$222 -5 :CC%):6 ( :
4   
 ? 
  
 4 : 2 

CC,) (H86 R:)#
2  

 
 ?
216
 6  
: 
   21 6 
 $  F

$ F# 

 :2 2 
6 

 =
2 
 ? 
 2  
 4 :

FRPRLOXVWUDPRVHQ  
>*H93*+#
>>
 
 #
() # K

2 2 7#
#9
:
 @ 

 
21( :I
 )6 ; 
  4 2 72   # 4
 HOQLYHOGHODLQÁDFLyQQRGDSDUDHVR
 
 :#
:#B 7
 ZZZHOIRUURFRPLQÁDFLRQHVRVHDPLHUGDKWPO
"2 
8

2 2  
 #
066:!
 A"(CCC)1
;

7 ; 
 21

4=
2 ? 
 2  
 


#9
: 
  
 :7 


<
2 
 4
21: 4 

?
6  
 4 
 21#
 4:2 7
6 2
#6 
J7


2 

 
 4

: 
 
" 
  =
#
*6 : :21:!=" :9 4:F J8
6 ?
 #B 
()
 2 S4 

41 2 
TD 

#$
 
1 72   4 

6 : E VHLQWHUSUHWDFRPR¶DOJXLHQPHWLyXQJRODQWHVTXH7LJUHHQHOSDUWLGR·ÀQDOPHQWH
 (CC,)# ODRUDFLyQGH E VHLQWHUSUHWDFRPR¶HORWURHTXLSRIXHPX\VXSHULRUD%RFDHQHOSDUWLGR
(VWDDÀUPDFLyQGHEHVHUPDWL]DGD1RVRWURVQRFRQRFHPRVFDVRVGHWUDQVLWLYL]DFLyQ 
! FT#
% 
2/12
     
  

(%) # B


1 4 
2 4 # 
< 
  2  
 ? 
 8  7
 # + 4  # 2 
 

2
2  

7<

 (///#
## '###'4 
-2- 4 - 4 
4 2 2 2 
<  
; 
 
-%,C,#)
 
 #
 
: ?2 2 <
 
GHORVGRVIHQyPHQRVGHWUDQVLWLYL]DFLyQHVSHFtÀFDPHQWHHVWXGLDPRVFyPR
 D /RVQRYLRVEDLODURQHQODÀHVWD ; 
 ? 
 
(
#:2=" )
 # 
 
! #  
 #.

:
 
%:2 
:
(///#
 7
## '
 U2 #2V ) 
 
2 :

 7 


2  
 
 

< 
7

  
 2   2 
 
 ; 
 ORVVLJQLÀFDGRVLGLRVLQFUiVLFRVGHORVYHUERV
 
 2  
 
 2 
 
(
#:4 4

 2  2

2 4
 


 
 ):
7
 
 
 ?  
 

 
 
HOVLJQLÀFDGRGHODRUDFLyQVHLQWHUSUHWHFRPSRVLFLRQDOPHQWH =GURMHZVNL
&)#*2< 

 (&)8(,) 

 
17  ; 

2 
 ? 

 
 ?
D
#:
 2  2

 -
(&) 
2$ # 2 7

 

2  #
2 ? 
(%#@2():()8());J


(,) 4
 #  
 
 
 
 (%#C)#

 :  
 
 :

 
! 
 7
(&)
 2 74 
6 ? 
:8:

 4 (%#):

 2 
 

 
 -
HVWHVHQWLGRVXVLJQLÀFDGRHVSUHGHFLEOHHQ QRVHLQWHUSUHWDTXHDOJXLHQ YL]DQVLQRTXHSURGXFHQVLJQLÀFDGRVQRSUHGHFLEOHV %HMHPSORV\ 
6866
 2 
:
74 
;
41#
(VWRPXHVWUDTXHHOVLJQLÀFDGRTXHVHREWLHQHGHWUDQVLWLYL]DUXQYHUER (C) Q 3
 
& && &
&&

 4 
2 #
+
 
 
 66 =
 
 
: 6 2 7 () Q 3
 4 
&
& '&
&
&
"2 
2 
 
72 
 ? 

7;
 
 4 8 
 
 
- B
  7"6 
2 
 ? 

8<
 
4 2 2 2 
< 8<
  
 
 2 
 72 2 4 
 ;# : 7 ; 
 
  

< 8<
 
 
#
;

2 
 
 2 7;  7
 - (QORTXHUHVSHFWDDVXVFDUDFWHUtVWLFDVVLQWiFWLFDVDPEDVFODVHVGLÀHUHQ
2 
 
2 
=" :
7<
 
 
 2 2 
J
 4
7 

(
#:
SRUODVFRQÀJXUDFLRQHVVLQWiFWLFDVHQODVTXHHVWRVDSDUHFHQ(QSDUWLFXODU @
<  

72 
)#!<
 -
77  

 

6 2 ! 
? 
:@ 
 4 2 2 2 

 VHJ~QODFXDOORVVLJQLÀFDGRVLGLRVLQFUiVLFRVVHGHWHUPLQDQHQHO @  
 :2 @
 "6 


< 7
  8 4


:
 2 2 4


  
 W
#:
" 
 4
"
# @ #
 2 < 4
?  4 
 
 # 
  
 : 
  4 ; 2
 

   2 2  
2 
 
   2 
    7 2 
  ; 
 
  D
 
: 2   2 :

  
 
 #
 
:  2 

 4
 72 
21 ? 

& ,
3/12
     
  

8  ; 
 : 2;  #> 
2

%
2  2 # 
+ 2 <  2 
 2 
  6 
:@2(%) 
7
2  2 
 
 

 
2  2 # ORVYHUERVLQDFXVDWLYRVSXHGHQIXQFLRQDUFRPRPRGLÀFDGRUHVGHOQRPEUH
( =
 
 %8%)#
() # 

(2 #B4:4 2
#
 #
 2 :4 2
# (%) #2   (%!
()
 #>
 
:4 2
# #>2  4 (%! ()

() 7 4


22 

- B2   
 

 

 
2  2 ()D
 :
 
 4
 SDUWLFLSLRPRGLÀFDGRUHVGHOQRPEUHLQGLFDTXHVXVXMHWRVLQWiFWLFRH[KLEHODV
"
:7 4 

"()# 2 2 4


  
 #
 :
 
2 
@ 
 
 - 7 
 4 
4 

"
:

 7@
 
 

() ()8(%) 
 7 4
7 

@
2 


 
()# 
2 2 4
"
  
 #
 


 6 
2 2 <
 
() #! 2 8 #  
 
 :21 7 
 4 
 # 2 : #  8
 
4
;


2 
 2 


(22< )7 4

@82 2=" #
F 2 : 
 4 
() 6?
 
7 2
 2 
@:J
 4


 
2  2 : 
 4 -  
 4   22 <  2  !+
3
 ()#  ( 2  2
 7   "2 
 
 
):
 
 7 @ 
   22 < 
() #2  48 2  # 
 (2  2
7 ;2 2 7
 #> 2 : 2  # "2  )#

7
 
2=" : 
 4 8 


  7 
 ()8() 4  LQDFXVDWLYRVGLÀHUHQHQHOWLSRGHHYHQWRTXHGHQRWDQ
#* 
 :2  2 2
;
- 'HDFXHUGRFRQ9HQGOHU ORVSUHGLFDGRVSXHGHQFODVLÀFDUVHHQ
FLRQDUFRPRPRGLÀFDGRUHVGHOQRPEUH6yORVLHOVXVWDQWLYRVHLQWHUSUHWD  2:  : : ? 
 8
 4


 :
()#():

 : 4 *
 ?2 2 
 
 
 7

 2

 4
"
: 4Z [:Z
< [8Z= [#

 
 4  B 
2 
  

 
HQHOWLHPSRODGLQDPLFLGDGPDQLÀHVWDVLHOGHVDUUROORGHOHYHQWRSUHVHQWD
() #2 2
 )%!

( * XQDSURJUHVLyQ\ÀQDOPHQWHODWHOLFLGDGVHxDODVLHOVXFHVRGHQRWDGRWLHQH

2

 
#2 
 
 2 2 
%#
21 
 
4 
 
 4 2  =
 
 
:   2 7
 
; 
 2"  
7; 
2 ;2#B 
 
+#
; 

"  X 
+
  ,-
# ).
/$ *0#F 2 : 
 4 ; 


 "  # X1
 
   (
 2+ )Y# 
 ; 
 
 
"  
 

4 
 (ODVSHFWROp[LFR R$NWLRQVDUW HVODSDUWHGHOVLJQLÀFDGRGHORVSUHGLFDGRVUHODFLRQDGR
8; 
=# 

7 

2 2 #
C 
4/12
     
  

 D-XDQGHVDSDUHFLy → B  


 K
#
Z0 $+3QH[ Z039\!3*H[ Z+]B3*H[
 #K
 # → K
 
   
 
! ! !
  
6# 
2

 !
/
'
 
(QORVGRVFDVRVGH XQYHUERTXHQRUPDOPHQWHVHOHFFLRQDXQ~QLFR
 ! 4
22 

  
 #667
+-+ 22 @ 7

 
 ; #
(&)
8 (,)
 7  ; 
 X 4
Y 4 4 
 

 ; 
 
2 2 
< 8<
 2 8
@

@ 
 
 : =
68 ; 
 


27

#F 4
 :
 4 (&) #K
 
(
@8F =
6 ?#


 &:
: :#): 
 7
- #>K
 
(
@8F =
6 ?4#
 2
2 
 :77

2 
( #:%)77

2 4 ( #: )# (,) #K

(F 
2 ;J8B 6 ?

B ? 
:
 : 2 "2 

  
 # 2 
#

 :
 
17 
 4 - #>K

(F 8B 6 ?K 4#
8
 
4

2 2 2 <
 
 2  2 2 
< # 

 
:  ? 8 B; #
21 2?2 8
 -
2 2 2 
< 72 

2 8


: 
(C)#BJ

 8
7
PRGLÀFDFLyQGHODYDOHQFLDDUJXPHQWDOPHQFLRQDGRVHQODLQWURGXFFLyQ SXHGHQ PRGLÀFDU D OD ; 
 @
 () 8  4

! 7 ; 
 

"  
 
  "
()(:)
 


@ 
 
;

 
 ? 
#
(C)#K


 
8 =
6 ?@ #
 #>K


 
8 =
6 ?
2
 

   @ #

 
  
() K


 
8 =
6 ?@ #

 
 
 1 7 2  
 ? 
 

21

  
 
 
 #
 () K


 8F =
6 ?#
VHFFLyQMXVWLÀFDPRVHVWDDÀUPDFLyQUHYLVDQGRODVSURSLHGDGHVVLQWiFWLFDV\
<
  
 8
 4 
 ?# 
 

@2(&)8(,)

:4 
7

2 4 : =

 
2 
:21 
@ 
 4


 8


2  
 2 
 
  
  4
 @
#
 4:2 
 
 
 ? 

&
2 
 
  = 
 ? 
2   
 
 
 
 
#F 
:
 
 ? 
 
 2 
;

4 
&#H 
 
 
 
 4
2  
 
4 4

 4
; ?

 2 


4 4
@
 : 
( )
( ) #K

 8
# →K

 8
! #
 #B4
 # →K
4
 # 2 
1 72 2 @
 
( )

 4#
 ## →# $ * ()8F@(C)2 
 
2 2 
* 2  
 @2 ( ): @
 
 2 

 
 
 4
  

 


 
 2   
 7 2
 2 : 
7 @
 #

 
5/12
     
  
7 
  
; ?"
:
 #K
()
( 
# 
,
 2 : 
2 ? 
# 

 : #K
()
(F # 
 ? 
 
 
2 4 
TXHSURGXFHVLJQLÀFDGRVSUHGHFLEOHV(OVLJQLÀFDGRGHXQYHUERLQDFXVDWL- (%) #K
() (K 4# WW''→K
6 ? K 4#
 ? () 2 2  2 ; 2 
  #K
()
( 
# WW''→K
6 ?
 
#

 ( =
2 ,)
7"2 2 2 
 #K
()
( 
# WW''→K
6 ?
 
#
FDXVDWLYR\HOVLJQLÀFDGREiVLFRGHOYHUERFRPRVHREVHUYDHQ (QHVWRV #K
()
(F # WW''→K
6 ?
F #
@2 #"2 "
8
 
(
: 8 ) 
 066: 
 
 
 
 
:  
 -
YL]DGRVHQ SLHUGHQHOVLJQLÀFDGRTXHODVIRUPDVLQWUDQVLWLYDVVXHOHQ
() #K

 :
 # "2 : 2 7  
 
 2   
 #F 
 # 
 # ( #: %: ":%

:#):(*2:CCC)#
 #Z*[ 4 


 6 += ?8 52 # (Q SUHVHQWDPRVORVVLJQLÀFDGRVDSUR[LPDGRVGHDOJXQRVGHORVYHUERV
C
(///#2  #' '68-U24
#
 4 

 
() 
262V ^&''&)
 D-XDQOR (K 4# →
 2 6 
(
() #B
 K
# →B6  

K
#   6 #
 #B 
 F # →B6  
 F # #K

(F # → 
 2  6  %(
 #B += ?62 #→B6  
 += ?   #
  52 # #K

(F # →
 2 6 (
  #

 
 : 
  
 ? 
 
 4 ()
 #K

(F # →
 2 6 (
2 
 2 72  2
 


   #
 
7 

 
 
 
# ; 
 

() 
 
7@2()
2
 9  : 
 4: 7 2 7  
  

2 ; 2 2 ;  KDFHULQÀQLWLYR(%) YHUER LQHUJDWLYR GHED GDU OXJDU D XQ VLJQLÀFDGR QR FRPSRVLFLRQDO (Q
HMHPSORVFRPRORVGH \ ODWUDQVLWLYL]DFLyQSURGXFHDVLJQLÀFDGRV
()#K
() (K 4# 2 
 #K
()
( 
# 
(&) #2 2#  →K
22 #
/DFDXVDWLYL]DFLyQHVXQSURFHVRJUDPDWLFDOHQHOTXHXQSDUWLFLSDQWHHVSHFtÀFRXQD #SK
6 ?72 2 T#
:1 
2 #58
 
;  
2 
 
 =7

 
 4
 
 =

 
5+
#B 
 
2 2@7
8
 (,) #= #  →K
 =#

 =" 8
  ( )#* 
( )2
; 2  #SK
6 ?7=()  T#
  
 :
 
 4 #
( ) #K
6 ?Z
 ! [#
 #K
6 ?Z F [#
 #K
6 ?Z 6 @
 [#
B =" ; 
1 

 4

 
 #
2 ;  =" 2  7
 

 4
 8QDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHHVWDVFRQVWUXFFLRQHVHVTXHVXVLJQLÀFDGRUHVXOWDGLItFLO
"
(
#: 
 ) GHSUHFLVDUHQWDQWRTXHDGRSWDQVLJQLÀFDGRVOLJHUDPHQWHGLIHUHQWHVHQGLYHUVRVFRQ-
( ) #4

4 # "#0
 : 
SXHGHLQWHUSUHWDUVHFRQXQVLJQLÀFDGRVLPLODU
 #K

4 4
# %
 
 #
 
6/12
     
  

9
: 
7 
 4 
 ? "

2 

 
; 866 ; 
 
 
 2 
2 

:2  
 
 
 4
"
7
 2 4
87:2 
WUDQVLWLYL]DGRVVLHPSUHSURGXFHQVLJQLÀFDGRVFRPSRVLFLRQDOHV 
: 
7 
 
6
:8
 4
"


 

 7
 
 4 
 ? 7
 2 
 
 
< #2 -
GDQOXJDUDVLJQLÀFDGRVQRFRPSRVLFLRQDOHVORVWLSRVGHDGMXQWRVFRQORV 
 ; 
 
@
 

7
2 
(C) 
 ?#
;:@ 
 4 
 -
?
4
: 
 7@ 
 
(C) #K

(62
'2 2 7# ?
: :2

 
#
()
 #>K

(F 62
'2 2 7# 8() ; 
 #

(VWR QR VXFHGH FXDQGR HO VLJQLÀFDGR REWHQLGR SRU OD WUDQVLWLYL]DFLyQ ()#_B 
 (F #
 4  #_B 

(F #
 #_B 

(F #
() #K
 (62
'2 2 7#
 #K
 (2 62
'2 2 7# () #B 7
(
(62''///#2 #
'
;'
;&#6)
$SDUWLUGHHVWDVGLIHUHQFLDVSRGHPRVFRQFOXLUTXHHOVLJQLÀFDGRGHORVLQDFX- #F 
8 
 #
 ?2 D6


 

 (62'' /#; #' '66? -,#6)" 
 2

 2 
 
#
 : F/D~OWLPDHUXSFLyQVHGLRHQHOGHMXQLRODTXH 3
HOVLJQLÀFDGRGHORVLQHUJDWLYRVWUDQVLWLYL]DGRVQRHVSUHGHFLEOHORVKDEODQWHV 
(26
#
GHEHQDSUHQGHUFXiOHVHOVLJQLÀFDGRTXHDGTXLHUHHOYHUERHQXQDHVWUXFWXUD (62''///#4 2##
''
'''@!9#6)
 
 #2 2 ; 4 
# 7
2 
 ? 

 
 < :2 
 F 2: 
 ?2 
 =

 
 4  
 < # 
 667 @6
72

 2  
#
J <
 
4 
(8 =
 
)# 6 
:6 2 2 ; 
 
 2-

2
 2 :6

 @2
216 @
 

  4
  $ F#F 
 : ? 
 
 4
 #
2 4 :7
2 2 
<2 
"
 
 
 21# 
 

 
 7
2
 
 
B 
 4  
 ? 8  
 - 2 
4
 :6 7 
()
4 -
VDWLYL]DGRV QR VyOR GLÀHUHQ HQ UHODFLyQ FRQ VX LQWHUSUHWDFLyQ 7DPELpQ 

 2 
 

@8@
 

 
:
 

 
# ()#F 
(K
# →>K
 
(# 
 #F %(K
# →>K
 %(# 

 
&RPR VH HMHPSOLÀFD HQ  \  ORV YHUERV LQDFXVDWLYRV FDXVDWLYL-

2  ; 
 72
 
 ?2
2 

" 
 :2  

 

 ? 
2 2 <
 
 4 
 ?
#
@7 
#
< 
:

 
 
 ?
 
 4 
 ?@- () #B 
(6 @# →B6 @ 
 #

 4
"
#9
:7 4
 Z!A:,[

% 
7/12
     
  
 #B 
(F # →F 
(# (C) #B 2 
 
(2>

 

#
 #4 
( 
*0#→- 
( 
 #B  
 K


 

#
  *0#
 KWWSHVDQVZHUV\DKRRFRPTXHVWLRQLQGH["TLG 

 :4 
7 
 
 -
$$$07/ ?2 
:

@:  
 
@;
 
4 *2(CCC):(%#)#F 
(%) #K

( 
# → > 
 
(# 2 : 
 4 
 ?2 
:4 
 #K
 (F # → >F  (# 
E @/A (&):  
6
(%#)#
 #K
 '(F # → >F  '(#
>=GURMHZVNL@ () #K
' 
(2 # (4
')
 #B2 (#  (-
 )
F 2 :7

 ? #2 
 2 # (- 2 
)

 4  
 ? 2 
  4
 : 2

2 

 

 2 
 () #K
'> 
 %(! # (4
'>)
 #>!  %(#  (-
 )
 D$PLYHFLQR 

; # #
2 % # (- 2 
)
 # 

7 7 2#
 #4
 FRQHOWHPDGHODLQÁDFLyQ 
 
(&) #
=2  
( @ # 
 2   2 2  @ 
 # 

82 #
 

 
#Q :8 


 KWWSEORJVR]XHVODYLGDHVEHOODODURVDURMD E @/A (&):72 2 @
 =
 
#
 #2   ?
 6 
22 : 

 
 ?

7

1 
# 2 

 
7
 ; 
@#F 
(62'' 
 
# 4'
"#262V2 
^U

G 2 : 

 
 4 
 ?: 
 2 

/^ G ^,G3 ^C%) 
; 
 @:
2 

 
 

2  
 4
:2 


 4 
.

:  2  2  4
  2  = 
#

  
4
#* 2 2 

 4
 7 2    ; 
 
 
 

 6 6 :  
 4  
 ? 
 -  2 @  2  
 
 
  
2 
  
 
 #F 2 :   7 


# ! 
 7  
 
 
 
LQDFXVDWLYRVFDXVDWLYL]DGRVDGPLWHQHVWDPRGLÀFDFLyQGHSHQGLHQGRGH ?2
 

 
: 
 4 
 4@ 
 ? @
 4 
(,) #K

( 


 

# () #F 
 # → F #
 #K
 ( 


 

# #K
 
 # → K
 
#
 #H 4 
( 

 

#
 ZE @/A :&&[ () #K
 (F # → >F  #
 #K

(F # → >F 
#
& ,
8/12
     
  

B@
 

 
2 

 =

 
 
 
 :@ 
7 
4
#

 ; 
 ;

74 7@ 
2
 2 "  
: 2 ;
 ? 
  
 
 
  ;

:
 2 

 
< #*2 
 
 
2 2 <
 72 

#

 
 ()8(%): 

 
 
-
 ?4 
2  @ :2  

 

 4 
 ?:
# "#
$% 
 
  

() #+ =?  


62 # 
 
"2 2 2 2 
 #K

 

#
 
 4 
 ?8 7 =


 #
@:4
( # 2
2 
 
 
 4
 @

 
#
(%) #K

 > # F 2 2 2 
 
 
 #F  ># WUDQVLWLYL]DGRVQRVEDVDPRVHQODFODVLÀFDFLyQGH9HQGOHU  YpDVHOD
 #9
 

 >
@# 
)8 ? 4
 2 2
0/8(C&C)8
! 4(CCC)#2  4
 : 7; 
/DLPSRVLELOLGDGGHPRGLÀFDUDOREMHWRGLUHFWRHQ HVFRPSDUWLGDFRQ ?  
  2  2 
 2-
ORVYHUERVGHUHODFLRQHVKXPDQDV 7DPELpQFRPSDUWHQFRQHVWRVYHUERV 
4 W8:2 
:
2 = W:2 7

2  2 

 
  7


: ; 
 ? 
 4 
2

 
(&)#
 
7:
 

2 2  
= ( ? 
4 ):2
 
 
@: 
 4 
 ?2 

 
2 
 ? 
#
  
6
#
  
 


 D-XDQ %(! > #
 #K
%

(! > # B :4 8 ? 

2 
< 


7

 
72 4 

 2D2 2 :
(&) #K
 %(F # →>F <;# 
2 

< :
#: 
64=
7

 #K
%

(F #→>F <;  

 2#

 :2 
 4Z
< [
 
42 2 
#

@
2 2 
 7" 
 ; 
 
-
2 6 
 

2  
< 
 
  
 4 
 ?8
- 7 2  
< 2
 ;
 
  @  
 ?# ; 
 


2 2 
#+ 
(,):
4 

@
@#

":
667 
 
:2  2 

4 
2 
 
7  4
7-
 

; 
 
 2 

 
 
 # (,) #H 7K
2 #

= 

< : ; 
 
 2 2 
 #H 7K
2
#
 2 4
74 4
#

 - #H 7K
 #
 ?: 2  :2 4
74 4 #>H 7K
2< #

 4
"
:8
 2 
2  
 
4


#
 :
 
 ? 

 4 : 4
 <:2 
< 2
  
  
74 4
 4


#
:

 
 


 22 
:7
2 


C %
9/12
     
  
(C) #K
2 ( )# (%) #_K
4 

6 #
 #K
2
 2 ( )# #K
2
 

6 #
 #K
 2 2 7( )# #K
 2 2 7 

6 #
 #>K
< ( )# #K
 ;
 

1?#
.

: :4 8 ? 

2 
 (%) #
2 


72 :K
4#
2 ;  
 GHMDUGHLQÀQLWLYRD
 :

 #_
2 


7 ?:K
2
 #
 #_
2 


72? :K
 #
(%) #
1@4 4 # #_
2 


7 ?:K
2< #
 #K
@2
 2 # Z@22! 4:CCC&[
 #K
@ 1
#
 #>K
@ < #  2  4
  
 
 
  

 
 4 
 :2 7 
-

 2 2 
 
7
 ?
:  ?
4 

 2 
 (%%)# 

22 7
; 
2 
<  : 
 4 
 ?2 
2 
 
-
SRUWDPLHQWRQRXQLIRUPHFRPRVHLOXVWUDHQ HOYHUER
 
(%) #H 742  
@#
 2 
 (%D\F SHURFRQ 2  
 #42 
@
2 
 
# TXHQRHVSRVLEOHHVWDLQWHUSUHWDFLyQ E \ G 
 #4@2 
@2 76


 #
(%%) #_42 8
 

6 #
(%) #H 7+ 4 4 
 
2 # #_42 

@ 

6 #
 #+ 4 4
( ?7@4 
)# #
2 


724?:42 
 #+ 4 @ 
 4 
 
 
 # 8
#
 #
2 


7  :42 
   @#
 D2UWHJXLWDEDLOyDOWUHVGH%RFDGXUDQWHWRGRHOSDUWLGR
B2 
 4Z [2  
4 4 : -
 #_K
 4 
 

6 #
8 ? 
(%#+ 
)#B4 : ; 
 
 #_
2 

4:H 4  #
 2 :
 
2
8:2 
:

2 
 #

:$  4+ 4 #

@
2 7
 
 
 8
(%):

2 2

 
@
7
 


2
(%)
  


 4Z= [ 2
  
 
#
 2-
6XHOHDÀUPDUVHTXHHODGMXQWR 8

2 
2  :2 = ( 8
'
 VXSRQHQODFRGLÀFDFLyQGH
= 
&2 
(%) 7
 
2 #587 XQSXQWRÀQDOHQHOGHVDUUROORGHOHYHQWRPLHQWUDVTXHODVHYHQWXDOLGDGHV
 :
 4:7:0/8(C&C)1: 2 
72

 
 
@

2 = 
 

7 2
 
 
 2  <  
 2  = : 

 # * 1 7  
 (%%) 4  
    
 

 
 
 @
 2 7: 
 7  
 
 2 HVWDGRUHVXOWDQWH6LQHPEDUJRHVDOHFWXUDQRHVODUHOHYDQWHHQWDQWRTXHQRUHÀHUHD

 : 

2   #F 
 : 2   
 

 27 
 
7 
= :
 

@
2 
 2 7 

2 2
7
 #

 : 2 2 
  
 2
 (%# )# 7! 4(CCC) #
% %
10/12
     
  

= ( 8 )


  
:  D2UWHJXLWDEDLOyDOWUHVGH%RFDHQXQDKRUDHQXQVHJXQGR
TXHSXHGHQH[WHQGHUVHGHPDQHUDLQGHÀQLGD #K

 


4
# 

 2 2  2 
 4

  #H 4 < 
 # →32 76
2  
@
  2 8
    #
 #K
<

 
# →9 2 7
(%&) #K
2 

4
#   68
#
 #K
2


6 #
 #_K
 

6 # *
 
 
: 2 
 72 
 #_K
2< 

6 # KDEHUXQDFRUUHODFLyQHQWUHHOWLSRGHPRGLÀFDFLyQVHPiQWLFDTXHSURGXFHQ
;

 
 ? 
W : 
2 
 2 
H 4
  ?2  
 
 - ORVVLJQLÀFDGRVGHODVYDULDQWHVWUDQVLWLYL]DGDV²\VXFODVLÀFDFLyQDVSHFWXDO
 
 
 
 
 
 2 
 (VWDFRUUHODFLyQSXHGHUHFLELUXQDFRQÀUPDFLyQDGLFLRQDOVLDWHQGHPRVD

 ; 2 4 82 = 2 ;2#*
 ; 
2 2 
72 

 ? 
84 
2 = 

; 2 4 :" 2 
 

 #
7 

6 

 #F 
 :
 B2 = 2
 
4 
  
 -
2 = : 
 2 

#*
 <: ? 
  
#*
 ? 
:
4 
 - :@2(%,) 2 
2
 2 7 

? 
\VHLQWHUUXPSLyDQWHVGHÀQDOL]DUORRTXHHOHYHQWRQXQFDHPSH]y(Q
(%,) #K
< 
# → 9 2 7 K
 68 : 
 4 
 4

 2 
 2 #
   # /RV HMHPSORV GH  VXJLHUHQ HQWRQFHV TXH ORV YHUERV LQDFXVDWLYRV
 #K
<2

 # → 9 2 7 K
 68 ?
4 :87
 

< : 8
  2
 #
 8:<:

4 
 2 
 4

 #K
< 
# →32 7K
6   
#
  
#
 D(OPDJRFDVLDSDUHFHXQFRQHMR →968 -
 2 2  
 8 
 -    4`#
4 
 
 : 72 
 2  #B  2  
K
# →968 -
= D 
 : 4
 2
  =  = :  ?   4`#
GHSHQGLHQGRGHOYHUERLQYROXFUDGR\GHOVLJQLÀFDGRHVSHFLDOTXHUHFLEH
F 2 : 
 4 
 ?
 


-
(%C) #42 

@# 2 

; #4
 :
:2 

 #2 2

4
# (
#:
 

< : 8= )#
 4:
 #4<2 


@# →9 2 7  
 4  
 ? 
 2 
 

   682 # 
 
  4
  2  ? 
 (
#:
 #<2 
2# →9 2 7 
 

< : 8= )4 (
#: ):
   682 # 2 
 4`

 2 
  

HQ 

 D-XDQFDVLFDPLQyDVXYHFLQR →58 4`#


#B; 2 4 
2 
:2 
@2 #K
 4 
# →968 4`#

 22 
 4
 #

% %
11/12
     
  

 ; 
 
 
:2 
:8
8 &2 6
 2
 
2 ; 
J


RWURTXHSRGUtDMXVWLÀFDUHQDOJ~QSXQWRHVWHFRPSRUWDPLHQWRGLVSDUHVHO  
 4 8

 #
 : 

667
 
2 
 
 : 6
 :2 4
 2
 2 7=

FRPRVHHMHPSOLÀFDHQ  
 4 

 26
#
. 

  =

 
:6 2 !-
 D-XDQOHFDPLQyODERWHOODD3HGUR 
? 6 
 2  
 
  
  
 J


 #K
 4F # 4
"
:
 
 4 :4 4
 #>H 4 2  # GHXQDUJXPHQWRLQWHUQRDGLFLRQDOSRGUtDLQGXFLUXQDPRGLÀFDFLyQHQHO


 2  #
 :  
J

-
(O FRQWUDVWH HQ  VXJLHUH TXH HO VLJQLÀFDGR GHULYDGR TXH REWLHQH 4


:
 :
 

ODIRUPDWUDQVLWLYDGHORVYHUERVLQHUJDWLYRVLQÁX\HHQODGHWHUPLQDFLyQ GH XQ DUJXPHQWR H[WHUQR QR GHEHUtD DIHFWDU HO VLJQLÀFDGR TXH GHQRWD
29 66 7 2 2  2 <
 7 J

 

 
 #2  
 

2 
 
 ? 

 4 
2
:
 
: FRQÀUPDGD SRU ORV FRQWUDVWHV TXH REVHUYDPRV HQWUH OD WUDQVLWLYL]DFLyQ

 

 ?
 = 
 4 8 ? 

 42 #
VRQWUDQVSDUHQWHVGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHVXVLJQLÀFDGR²HVGHFLUGHVX ;

: 

: 2 
 
 2 
 ;  


 2 W:
 =
 
2 
2
 LGHDGHTXHHOVLJQLÀFDGRGHORVYHUERVHVWiGHWHUPLQDGRHQSDUWHSRUODV
GHVXFODVLÀFDFLyQDVSHFWXDO FRQÀJXUDFLRQHVVLQWiFWLFDVHQODVTXHDSDUHFHQ
F 
 : 

: 2 
 
  
 
 4
  
 
 
 2 
 2 
 @ 
2EVHUYDFLRQHVÀQDOHVFRQVHFXHQFLDVWHyULFDV 
 2 4
 

 4
#
<: 

 
 2 
 
" 

2  2 
72 
 42 2 
 
2 2  
 <  #
GHORVIHQyPHQRVGHWUDQVLWLYL]DFLyQUHVXOWDLQWHUHVDQWHÀQDOL]DUHOWUDEDMR
1
4

 
 72 


;

77 
 ?#

 :
4  
KLSyWHVLVGH0DUDQW] VHJ~QODFXDOORVVLJQLÀFDGRVLGLRVLQFUiVLFRV
 
< 7
  8 -
4


:87"8 4
"
#0 

HVWDKLSyWHVLVHOVXUJLPLHQWRGHHVWRVVLJQLÀFDGRVHVWDUtDFRQGLFLRQDGRSRU
; 
< : 72
 2 "2 -
 ;

#F 
:2 
  : 2
:7
VLJQLÀFDGRVVRQHOUHVXOWDGRGHXQHPSOHRPHWDIyULFRGHOYHUERHVGHFLU

  ?
4  #F :2 2
 7
 
 
 
= 
6
 

 
 #
 
J 2 
2 

 
 2 
  
@
:2 

2 2 "-
SOLFDUSRUTXpHOVXUJLPLHQWRGHVLJQLÀFDGRVLGLRVLQFUiVLFRVHVVHQVLEOHD
 
 
 
 #F "2 2 
RWURPRGRVLORVVLJQLÀFDGRVLGLRVLQFUiVLFRVIXHUDQODFRQVHFXHQFLDGHXQ
2;  :2 4
7 2
 2 7=
%% 
12/12