Está en la página 1de 3

X1 0.

0869565217 kg H2O /kg SS Sustancia kgmol kg Cp, PROMEDIO tG,1 120 °C Suposición
X2 0.0050251256 kg H2O /kg SS H2O 0.068 --- 4.187 tG,2 480 °C
SS 0.6268341709 kg SS/s CO2 0.025 1.1 45.6
AguaEVAPORATED 0.0513573987 0.0513573987 O2 0.147 4.704 29.9 tS,1 27 °C
N2 0.76 21.28 29.9 tS,2 150 °C
Total 0.932 27.084 ---
BaseCÁLCULO 1 kgmol tS,1 0
GasSECO 0.932 kgmol � 2502.3 kJ/kg H2O
PMPROMEDIO GAS SECO 29.0600858369 kg/kgmol CSÓLIDO 0.837 kJ/kg SS · K

Y2 0.0452429479 kg H2O /kg GS

Cp, PROMEDIO GAS SECO 1.0433946241 [480 --> 0] °C Solver


Cp, PROMEDIO GAS SECO 1.0053574066 [120 --> 0] °C Cambian los Cp Y1 0.125363949 kg H2O /kg GS Calcular
GS 0.640997964 kg GS/s Menor a 0, 70 kg GS/s Sí, cumple
H'G,2 656.82257953 kJ /kg GS
H'G,1 462.683380598 kJ /kg GS Calcular

H'S,1 32.4293478261 kJ /kg SS


H'S,2 128.706030151 kJ /kg SS

QLOSS 63.1532904263 kJ/s Calcular

Ecuación [12.39] 0.0513573987


Ecuación [12.40] 440.38224142

tb,h 68 °C Zona II
tG,A 68 °C Zona II
tG,B 68 °C Zona II

HS,A 81.6739130435 XA 0.0869565217 X1


Zona de secado (A --> B) --> (X1 --> X2)
HS,B 58.3467336683 XB 0.0050251256 X2

Pérdidas
0.14 Zona I
0.65 Zona II
0.21 Zona III

Cálculos para Zona III


Calor HUMEDO GAS, IN 1.1325232314
tG,D 400.977766215 °C
∆t'G 60.7533712301 °C
∆tm 331.488883107 °C
N t, OG 0.1832742343

Cálculos para Zona I


Calor HUMEDO GAS, OUT 1.2415430869
tG,c 169.897348643 °C
∆t'G 38.7875657325 °C
∆tm 97.4486743216 °C
N t, OG 0.3980307172

Cálculos para Zona II


Calor HUMEDO GAS, AVERAGE 1.1424688555
tG,TRUE 231.080417572 °C
∆t 56.0542208165 °C
∆t'G TRANSFERED 175.026196755 °C
∆tm 195.151174138 °C
N t, OG 0.8968749357

N t, OG TOTAL 1.4781798872

Tamaño del secador

TD 1.2 m
AS 1.1309733553
GS /A 0.566766636 kg GS/s · m2 Menor a 0, 70 kg GS/s Sí, cumple
SS /A 0.5542430933 kg SS/s · m2

GPROMEDIO 0.6151137846
Ecuación [12.47] 142.615673718

H t, OG 4.9255451639 m

Z 7.2808417948 m
ZESTÁNDAR 7.5 m Más cercana

Vperiférica 0.35 m/s


N 0.0928403835 s-1
Dp 0.0002 m/s
Ƿsólido seco 1300 kg SS / m3
Ecuación [12.37] 0.0330980366 [K]
�D 0.05 Holdup
�D0 0.0296409414 Ecuación [12.35]
s 0.0340397792 Ecuación [12.36] m/m Pendiente del secador
X1 0.0869565217 kg H2O /kg SS Sustancia kgmol kg Cp, PROMEDIO tG,1 125 °C Aumenta
X2 0.0025062657 kg H2O /kg SS H2O 0.068 --- 4.187 tG,2 480 °C
SS 0.6284210526 kg SS/s CO2 0.025 1.1 45.6
AguaEVAPORATED 0.0530703188 0.0513573987 O2 0.147 4.704 29.9 tS,1 27 °C
N2 0.76 21.28 29.9 tS,2 150 °C
Total 0.932 27.084 ---
BaseCÁLCULO 1 kgmol tS,1 0
GasSECO 0.932 kgmol � 2502.3 kJ/kg H2O
PMPROMEDIO GAS SECO 29.0600858369 kg/kgmol CSÓLIDO 0.837 kJ/kg SS · K

Y2 0.0452429479 kg H2O /kg GS

Cp, PROMEDIO GAS SECO 1.0433946241 [480 --> 0] °C Solver


Cp, PROMEDIO GAS SECO 1.0053574066 [120 --> 0] °C Cambian los Cp Y1 0.112243946 kg H2O /kg GS Calcular
GS 0.7920825164 kg GS/s Menor a 0, 70 kg GS/s Sí, cumple
H'G,2 656.82257953 kJ /kg GS
H'G,1 432.971149852 kJ /kg GS Calcular

H'S,1 32.4293478261 kJ /kg SS


H'S,2 127.12406015 kJ /kg SS

QLOSS 78.038652242 kJ/s Calcular

Ecuación [12.39] 0.0530703188


Ecuación [12.40] 496.02186533

tb,h 68 °C Zona II
tG,A 68 °C Zona II
tG,B 68 °C Zona II

HS,A 81.6739130435 XA 0.0869565217 X1


Zona de secado (A --> B) --> (X1 --> X2)
HS,B 57.6295739348 XB 0.0025062657 X2

Pérdidas
0.14 Zona I
0.65 Zona II
0.21 Zona III

Cálculos para Zona III


Calor HUMEDO GAS, IN 1.1325232314
tG,D 413.047443041 °C
∆t'G 48.6836944044 °C
∆tm 337.52372152 °C
N t, OG 0.1442378455

Cálculos para Zona I


Calor HUMEDO GAS, OUT 1.2168249999
tG,c 168.443257567 °C
∆t'G 32.1077950549 °C
∆tm 99.2216287833 °C
N t, OG 0.3235967344

Cálculos para Zona II


Calor HUMEDO GAS, AVERAGE 1.130109812
tG,TRUE 244.604185474 °C
∆t 56.6672378403 °C
∆t'G TRANSFERED 187.936947634 °C
∆tm 198.206283351 °C
N t, OG 0.948188647

N t, OG TOTAL 1.4160232269

Tamaño del secador

TD 1.2 m
AS 1.1309733553
GS /A 0.700 kg GS/s · m2 Menor o igual a 0, 70 kg GS/s Sí, cumple
SS /A 0.5556462048 kg SS/s · m2

GPROMEDIO 0.7555030539
Ecuación [12.47] 163.676138383

H t, OG 5.2712905868 m

Z 7.4642699066 m
ZESTÁNDAR 7.5 m Más cercana

Vperiférica 0.35 m/s


N 0.0928403835 s-1
Dp 0.0002 m/s
Ƿsólido seco 1300 kg SS / m3
Ecuación [12.37] 0.0330980366 [K]
�D 0.05 Holdup
�D0 0.0249943322 Ecuación [12.35]
s 0.0404701907 Ecuación [12.36] m/m Pendiente del secador
X1 0.0869565217 kg H2O /kg SS Sustancia kgmol kg Cp, PROMEDIO tG,1 115 °C Disminuye
X2 0.0025062657 kg H2O /kg SS H2O 0.068 --- 4.187 tG,2 480 °C
SS 0.6284210526 kg SS/s CO2 0.025 1.1 45.6
AguaEVAPORATED 0.0530703188 0.0513573987 O2 0.147 4.704 29.9 tS,1 27 °C
N2 0.76 21.28 29.9 tS,2 150 °C
Total 0.932 27.084 ---
BaseCÁLCULO 1 kgmol tS,1 0
GasSECO 0.932 kgmol � 2502.3 kJ/kg H2O
PMPROMEDIO GAS SECO 29.0600858369 kg/kgmol CSÓLIDO 0.837 kJ/kg SS · K

Y2 0.0452429479 kg H2O /kg GS

Cp, PROMEDIO GAS SECO 1.0433946241 [480 --> 0] °C Solver


Cp, PROMEDIO GAS SECO 1.0053574066 [120 --> 0] °C Cambian los Cp Y1 0.130475986 kg H2O /kg GS Calcular
GS 0.6226496204 kg GS/s
H'G,2 656.82257953 kJ /kg GS
H'G,1 470.375088548 kJ /kg GS Calcular

H'S,1 32.4293478261 kJ /kg SS


H'S,2 127.12406015 kJ /kg SS

QLOSS 61.3455494742 kJ/s Calcular

Ecuación [12.39] 0.0530703188


Ecuación [12.40] 437.98036641

tb,h 68 °C Zona II
tG,A 68 °C Zona II
tG,B 68 °C Zona II

HS,A 81.6739130435 XA 0.0869565217 X1


Zona de secado (A --> B) --> (X1 --> X2)
HS,B 57.6295739348 XB 0.0025062657 X2

Pérdidas
0.14 Zona I
0.65 Zona II
0.21 Zona III

Cálculos para Zona III


Calor HUMEDO GAS, IN 1.1325232314
tG,D 399.799833055 °C
∆t'G 61.9313043903 °C
∆tm 330.899916527 °C
N t, OG 0.1871602297

Cálculos para Zona I


Calor HUMEDO GAS, OUT 1.2511741641
tG,c 165.74776672 °C
∆t'G 39.7235028205 °C
∆tm 92.8738833602 °C
N t, OG 0.4277144595

Cálculos para Zona II


Calor HUMEDO GAS, AVERAGE 1.1472843941
tG,TRUE 234.052066334 °C
∆t 55.8189423926 °C
∆t'G TRANSFERED 178.233123942 °C
∆tm 191.509789953 °C
N t, OG 0.9306736955

N t, OG TOTAL 1.5455483847

Tamaño del secador

TD 1.2 m
AS 1.1309733553
GS /A 0.55054314 kg GS/s · m2 Menor a 0, 70 kg GS/s Sí, cumple
SS /A 0.5556462048 kg SS/s · m2

GPROMEDIO 0.598913565
Ecuación [12.47] 140.088046846

H t, OG 4.8823529675 m

Z 7.5459127425 m
ZESTÁNDAR 8.5 m Más cercana

Vperiférica 0.35 m/s


N 0.0928403835 s-1
Dp 0.0002 m/s
Ƿsólido seco 1300 kg SS / m3
Ecuación [12.37] 0.0330980366 [K]
�D 0.05 Holdup
�D0 0.0301771369 Ecuación [12.35]
s 0.0335195946 Ecuación [12.36] m/m Pendiente del secador