Está en la página 1de 19

DESARROLLODECUERPOSGEOMÉTRI

COS

POLIEDROS
o TETRAEDRO 2
o HEXAEDRO O CUBO 3
o OCTAEDRO 4
o DODECAEDRO 5
o ICOSAEDRO 6

PRISMA
o PRISMA TRIANGULAR 7
o PRISMA CUADRANGULAR 8
o PRISMA PENTAGONAL 9
o PRISMA HEXAGONAL 10

PI
RÁMI DE
o PI
RÁMI DETRIANGULAR 11
o PI
RÁMI DECUADRANGULAR 12
o PI
RÁMI DEPENTAGONAL 13
o PI
RÁMI DEHEXAGONAL 14
o PI
RÁMI DEOCTAGONAL 15
o PI
RÁMI DECUADRANDULAR
TRUNCADA 16

CILINDRO 17

CONOS
o CONO TRUNCADO 18
o CONO TRUNCADO 19

1
TETRAEDRO

2
HEXAEDRO O CUBO

3
OCTAEDRO

4
DODECAEDRO

5
ICOSAEDRO

6
PRISMA TRIANGULAR

7
PRISMA CUADRANGULAR:
Este e jempl o s e de nomi na PARALELEPÍ
PEDO
porque las bases son paralelogramos.

8
PRISMA PENTAGONAL

9
PRISMA HEXAGONAL

10
PI
RÁMI
DETRI
ANGULAR

11
PI
RÁMI
DECUADRANDULAR

12
PI
RÁMI
DEPENTAGONAL

13
PI
RÁMI
DEHEXAGONAL

14
PI
RÁMI
DEOCTAGONAL

15
PI
RÁMI
DECUADRANDULARTRUNCADA

16
CILINDRO

17
CONO

18
CONO TRUNCADO

19