Está en la página 1de 2

Genı́s Calderer Àlgebra Lineal: Entrega 2 1 de Juny de 2018

Exercici 9: Sigui A ∈ M15×15 (R) una matriu per la qual es satisfan les condicions
següents:

1. El polinomi caracterı́stic de A és cA (x) − x5 (x − 1)5 (x + 1)5 .

2. El rang de A és 13 i dim ker A2 = 4.

3. El rang de A − I és 12 i mA (x) = (x − 1)2 p(x), amb p(1) 6= 0.

4. El rang de (A + I)i és 10 si i només si i ≥ 5.

Trobar el polinomi mı́nim i la forma de Jordan.

En primer lloc es pot veure que els valors propis de A són 0,1,-1. I que per cadascun dels
valors propis hi ha caixes de Jordan que sumen mida 5.

• Caixes de Jordan per λ = 0.


Es sap que rg A = 13, per tant dim ker A = 2. D’aquı́ podem treure que hi ha dues
caixes de Jordan. Com que han de sumar 5, l’única possibilitat és que una sigui de
mida 3 i l’altre 2. Aleshores mA (x) = x3 p(x) on p(0) 6= 0.

• Caixes de Jordan per λ = 1.


Com que rg(A − I) = 12 aleshores dim ker(A − I) = 3, per tant hi ha 3 caixes de
Jordan corresponents al valor propi 1 que han de sumar una mida de 5 en total. Les
possibilitats serien
5=2+2+1 i 5=3+1+1
Com que l’exponent de (x − 1) en el polinomi mı́nim és 2, la caixa més gran té mida 2,
per tant l’única possibilitat és que hi hagi dues caixes de mida 2 i una de mida 1.

• Caixes de Jordan per λ = −1


Com que rg(A + I)i = 10 ∀i ≥ 5 aleshores dim ker(A + I)i = 5 ∀i ≥ 5. Per tant,
mA (x) = (x + 1)5 q(x) amb q(−1) 6= 0. La caixa de Jordan més gran té mida 5. Per
el polinomi caracterı́stic la mida de les caixes corresponents al valor propi -1 és 5. Per
tant hi ha una única caixa de Jordan, de mida 5, corresponent a λ = −1.

Per tant, es té que


mA (x) = x3 (x − 1)2 (x + 1)5
E = ker A3 ⊕ ker(A − I)2 ⊕ ker(A + I)5

1
Genı́s Calderer Àlgebra Lineal: Entrega 2 1 de Juny de 2018

 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
JA = 
 
 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 


 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 


 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 


 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 1 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 1 0 0
 
 
 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 1 0 


 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 −1

Exercici 10: Sigui f ∈ End(R3 ) tal que els únics valors propis són 1 i 2, el polinomi
mı́nim i el polinomi caracterı́stic són iguals (llevat del signe) i trf = 4. Trobar el polinomi
mı́nim.

Com que sabem que els valors propis són 1 i 2 i que el grau del polinomi mı́nim és el
mateix que el del polinomi caracterı́stic, que és la dimensió de l’espai vectorial, aleshores

mf (x) = (x − 2)k (x − 1)h , k + h = 3, k, h ≥ 1

Com que la traça no depèn de la base triada, i és la suma dels elements de la diagonal, podem
considerar la forma de Jordan de f de manera que en la diagonal hi haurà els valors propis.
Per tant, la única possibilitat d’obtenir 4 serà

trf = 2 + 1 + 1 = 4

Per tant mf (x) = (x − 2)(x − 1)2 .