Está en la página 1de 11

Observatie Formulier

Onderstaande vaardigheden kunnen tijdens de lesuitvoering aan de orde komen. Het formulier wordt ingezet als middel niet als doel en wordt ter afronding van de nabespreking
doorgenomen.

Communicatieve & sociale 1 2 3 Pedagogische vaardigheden 1 2 3 Didactische vaardigheden 1 2 3


vaardigh.
1 Ontvangst leerlingen x 14 Aandacht voor betrokkenheid
leerlingen
x x 26 Helderheid lesopzet / lesdoelen x x
2 Bekendheid met en gebruik van
namen
x 15 Bieden van individuele aandacht en
hulp
x 27 Helderheid activiteit docent x
3 Verstaanbaar / overtuigend spreken x 16 Aangaan van band met leerlingen x 28 Helderheid leerling-activiteit x
4 Afwisseling in intonatie / Mimiek x 17 Hanteren van regels / afspraken x x 29 Geven van uitleg (herhalen /
samenvatten)
x
5 Oogcontact met de klas x 18 Geven van opbouwende kritiek x 30 Check op helderheid uitleg x
6 Gebruik van humor x 19 Reageren op gewenst gedrag x x 31 Visualiseren x x
7 Taalgebruik x x 20 Reageren op ongewenst gedrag x 32 Concretiseren / voorbeelden geven x
8 Empathie / Tact x 21 Voor mening uitkomen x 33 Het activeren van leerlingen x x
9 Gevoel voor nabijheid en distantie x 22 Aangeven van grenzen x 34 Vragen stellen aan verschillende
leerlingen
x
10 Actief luisteren x x 23 Doelgroepgerichtheid 35 Vragen terugspelen naar de groep x x
11 Reageren op vragen x 24 Voorbeeldfunctie x 36 Gebruik maken van stiltes x x
12 Enthousiasmeren / motiveren x x 25 Inrichting klaslokaal 37 Aanbrengen van spanning in de les x
13 Ontspannen leidinggeven x 38 Afwisselen van didactische werkvormen x
39 Organiseren van afwisseling
(werkvormen)
x x
I Creëren prettige, ordelijke
werksfeer
II Creëren van een veilig
leerklimaat
40 Toepassen van zelfstandig werken x
41 Stimuleren van zelfoplossend vermogen x x
Naam Charlotte Honing 42 Controleren van huiswerk
43 Opgeven van huiswerk
Datum les 1 Vrijdag 8-12-17 mijn oordeel: Ruim
voldoende 44 Reële verwachtingen tav leerlingen x
Datum les 2
45 Hanteren van onverwachte situaties x
46 Effectief omgaan met lestijd x
Toelichting getallen: 1  aandachtspunt 2  in orde 3  goed
III Stimuleren van het leerproces
Start van de les:
De spullen die nodig zijn voor de les staan klaar. Op het bord staat het lesdoel en het spoorboekje
De leerlingen worden binnen gelaten. Jullie staan bij de deur, geven een hand en maken een praatje.
Er wordt instructie gegeven; schort aan en handen wassen
Je blijft bij de deur staan en laat de leerlingen die wat later zijn binnen en maakt een praatje
De leerlingen gaan zitten en je ziet een leerling aan een verkeerde tafel zitten en vraagt hem aan de goede tafel te zitten
Je gaat bij de jongens staan die hun handen aan het wassen zijn en maakt een praatje

Er wordt geteld door jullie en gekeken of er een andere tafelindeling gemaakt moet worden.
Je laat hen dit ‘zelf’ oplossen
Je staat bij de tafel, kijkt en communiceert

Uitleg werkkaart
Deze keer voor een cijfer…
Vragen? Eerst aan elkaar vragen! Aan jullie dan kost het misschien wel een puntje
Tijdschema  iets korter maar wel genoeg tijd. Dit gaat jullie lukken
Terugblik vorige les
Benoemen van de groente… Er worden complimenten gegeven… Je kent de namen!

Zijn er vooraf nog vragen, nu kan je dit doen!

Verwijzing naar het spoorboekje op het bord.


Een half uur de tijd voor alles

Gezamenlijke afronding van het kookgedeelte met complimenten voor de groep


Jullie zorgen er voor dat er in rust gegeten kan worden. Het heerst een prettige sfeer
Na het eten wordt de groep weer aan het werk gezet om op te ruimen. Er wordt nu door jullie heel hard gewerkt! Ik voel de verandering
van energie in het lokaal.

Op een rustige manier spreek je Sven aan. Hij begrijpt de boodschap en gaat aan het werk
Het laatste deel van de les is het hard werken voor bijna iedereen…

De laatste groepjes worden geholpen

Algemeen
Je loopt rond, pakt spullen en kijkt mee
Je loopt naar de leerlingen toe en geeft dan aanwijzingen
Je laat Rik zoveel mogelijk vertellen wat er gedaan moet worden bij het maken van kruidenboter
Je blijft rustig en dit straal je ook uit
Je geeft complimenten
Je stelt leerlingen op hun gemak
Je hebt het overzicht
Je gaat in gesprek met de leerlingen om hen na te laten denken
Er wordt een tijdswaarschuwing gegeven en vraagt daarbij of ze het gaan redden

Waar tevreden over:

Welke ontwikkelpunten zijn er nog?

Gesprek met Charlotte (en Anja)


Het was een prettige les de leerlingen waren rustig aan het werk en waren niet luidruchtig
De leerlingen deden leuk mee
Er was rust is de klas

Tijdschema dat we gemaakt hebben heeft gewerkt


Deze les van 2 keer 40 minuten is echt kort en ook geen pauze na deze les, maakt dat er hard gewerkt moet worden.
Toch op tijd klaar.
Goed achter de vodden gezeten. En ze hebben elkaar geholpen!
Door zelf goed de tijden aan te geven hadden de leerlingen in de gaten dat er niet veel tijd was. Dit doen ze (C&A) beiden en daardoor
is het gelukt om op tijd klaar te zijn met opruimen.

Het is een leuke klas; sociaal. Ze vinden het leuk, het enthousiasme is er
Hoe ga je om met verschillen?
Sven meer sturing nodig en Sven vraagt meer aandacht
Maar ook oog voor de stille leerlingen hebben! Heb ook aandacht geven;
Dit ook nu bewust gedaan. Ze heeft aangegeven dat ze trots op ze is!

Welke kwaliteiten bezit je?:


Rustig blijven
Met plezier voor de klas
De wil om de leerlingen wat te leren
Leerlingen zich veilig laten voelen en (dus) plezier hebben

Welke kwaliteiten ziet Anja bij Charlotte?


Instructies zijn duidelijk
Goed informatie overbrengen  nadruk leggen op de belangrijke zaken en geven van rust
Zorgzaam  de leerlingen het gevoel geven dat het goed gaat. Het opvangen van signalen
Ze geeft mij rust…

Wat nog verder willen ontwikkelen


Duidelijker de doelen benoemen  wat willen we ze leren?
Andere werkvorm gaan toepassen i.p.v. de werkkaarten

Wat geeft Anja haar nog mee?


Werken aan haar zelfvertrouwen!
Door dingen te doen waar ze zich onzeker geven. Dit vaker doen
Het lesbezoek… hier haar rust bewaart
Plannen en communiceren. Verrassingselementen weghalen

A spreekt
Staan waar C niet staat, aandacht verdelen
REFLECTIE N.A.V. HET LESBEZOEK
Reflectie formulier C. Honing

Lesbezoek vrijdag 8 december 2017

Terugblik op de voorbereidingen van het lesbezoek


.De voorbereiding bestond uit:
- Het maken van een lesplan
- Voorbereiden van de klas op een extra gast in de klas
- Zorgen dat alle benodigdheden/producten aanwezig waren. Dat de bestelling binnen is
gekomen.
- Het maken van een werkkaart
- Zorgen dat alle spullen, die de leerlingen nodig hadden tijdens de les, op de juiste plek
stonden
- Spoorboekje op het bord zetten
- Overleg met Anja over de inhoud en opzet van de les
- I.v.m. een verkort lesrooster stonden er al pannen met water op

Met deze voorbereidingen konden Anja en ik de les starten om 8:30 uur.

Lesdoel
Het lesdoel is: De leerlingen leren zelfstandig het gerecht tomaten-groentesoep met stokbrood en
kruidenboter te maken. Zij leren dit d.m.v. de werkkaart de soep te bereiden, het brood af te bakken
en de kruidenboter te maken.
Dit lesdoel is bereikt omdat de leerlingen heel erg zelfstandig bezig zijn geweest gedurende de les.
Zij hebben met elkaar, in de werkgroepen, goed overleg gehad waardoor zij vaak zelf al de vragen
die zij hadden konden oplossen. Dat betekent dat zij zelfsturend zijn en dus minder afhankelijk waren
van Anja of mij. De leerlingen waren in staat zelf het gerecht te bereiden en binnen de tijd van het
spoorboekje op tafel te serveren.
Mijn aandeel hierin is geweest dat ik leerlingen vragen stel als zij iets willen weten. Hierdoor moeten
zij zelf nadenken en komen ze zelf met de oplossing. Zo leren ze onbewust over het vak en dat is
mooi om te zien. Regelmatig vragen aan de leerlingen of alles goed gaat en volgens schema loopt.
Laten zien dat je er bent, maar mij zo min mogelijk met de situaties bemoeit en de leerlingen zelf
laten ontdekken. Fouten maken mag, dat is alleen maar een leermoment voor hen.
Persoonlijk leerdoel
Mijn persoonlijk leerdoel : De informatie/uitleg zodanig goed geven dat de leerlingen begrijpen wat ik
van hen verwacht tijdens de les en wat mijn doel is voor die dag.
Het vertrouwen in mijzelf hebben wat betreft het lesgeven als iemand op lesbezoek komt. Ik wil mijn
angst om te falen/fouten te maken onder controle leren krijgen. Leren accepteren dat fouten maken
mag.
Naar mijn idee is de instructie van de les goed overgekomen bij de leerlingen omdat ik merkte dat de
leerlingen aan de slag gingen op de juiste manier. Je zag aan hen dat ze wisten wat er van hen
verwacht werd. De leerlingen hebben een leidraad door de werkkaart en het spoorboekje op het
bord. Het lesdoel stond op het bord geschreven en de leerlingen konden dit duidelijk lezen. Aan het
einde van de les aangegeven dat de leerlingen nu in staat zijn hun eigen soep te maken in misschien
wel het komende weekend.
Het hebben van mijn vertrouwen van mijzelf vind ik nog een lastig verhaal. Ik moet zeggen dat ik
rustig was op het moment dat ik begon met lesgeven. Anja heeft hierin een grote bijdrage geleverd
door veel met mij te praten de dagen voor het lesbezoek. Mij het vertrouwen geven dat zij er ook is
en ik er niet alleen voor sta. Een andere kijk leren geven op een lesbezoek. Mieke heeft zeker ook
een bijdrage geleverd door mij op mijn gemak te stellen door er rustig even over gesproken te
hebben met mij. Ze is al eerder die week een keer het lokaal in gelopen tijdens de les om het gevoel
te geven hoe het is als zij in het lokaal aanwezig is.
Het stuk zelfvertrouwen staat in mijn POP. Dit is een lang traject en zal nog even duren voordat dit
doel helemaal bereikt is. Maar er is weer een stapje gezet in mijn zelfvertrouwen door deze keer
geen rode vlekken te krijgen en heel erg onrustig in mijn lijf te zijn.

Hoe heb ik de les ervaren


Ik heb deze les als prettig ervaren. Er was rust in de klas. De leerlingen deden enthousiast mee en
wisten waar zij mee bezig waren. Ik was zelf rustig en heb de samenwerking met Anja als prettig
ervaren. Wij hoeven maar naar elkaar te kijken en we weten wat we bedoelen en dat is heel fijn
samenwerken.
Er was een verkort lesrooster waardoor je merkt dat je dezelfde activiteiten doet als normaal, maar
dan met 20 minuten minder tijd. Het gedeelte van koken en het opeten van de soep gaat prima en
kost weinig moeite. Daarentegen kost het stuk ‘opruimen’ een hoop energie. Het zou fijn zijn als dat
nog gestroomlijnder zou lopen en we daar een goede oplossing voor zouden kunnen vinden om de
leerlingen toch heel gericht en snel aan het schoonmaakgedeelte krijgen.
Als ik de les nog een keer zou geven dan wil ik ervoor zorgen dat het laatste gedeelte van de les
soepeler verloopt. Het schoonmaken kost veel tijd en energie. Ik denk dat we de klas kunnen
belonen aan het einde van de les als zij binnen de tijd klaar zijn. Er zijn vele manieren van belonen.
Dan kan je denken aan het geven van iets van een toetje aan het einde van de les of je beloofd dat
de leerlingen een keer een gerecht uit mogen kiezen om te maken.

Feedback
Ik heb het gesprek na het lesbezoek met Mieke en Anja gevoerd. Ik vind het fijn om te horen wat
men van mij vindt en denkt en wat ik in het vervolg nog anders zou kunnen doen of aanpakken. Ik
kan de feedback van Mieke en Anja goed ontvangen omdat het 2 personen zijn waar ik mij veilig en
vertrouwd bij voel. Ik neem het van hen aan en zij geven mij een goed gevoel daarbij. Het komt uit 2
‘oprechte ‘ persoonlijkheden en dat maakt een nagesprek fijn. Ik heb veel positieve feedback
gekregen en dat geeft mij meer zelfvertrouwen..
Vanwege de tijd hebben wij niet heel veel feedback kunnen ontvangen van de leerlingen. Aan het
einde van de les wel gevraagd wat ze van de les vonden en ze hebben aangegeven dat ze het een
leuke les vonden.
Mijn coach vond het fijn te horen dat het lesbezoek naar tevredenheid is verlopen. Stimuleert mij om
nog meer te gaan geloven in mijzelf.
Lesplan

Module/Onderwerp/Vak: Datum: 24 oktober 2017


Verzorging/Tomaten-groentesoep
met stokbrood en kruidenboter

Doelgroep: Klas 1D/1C Aantal deelnemers: 23/26


Datum: 31 oktober 2017
Tijd: 8:30 uur

Doelstellingen van de module:


Kennis :
-Inzicht in diverse bereidingstechnieken Inzicht krijgen is lastig te ‘meten’ en hierdoor een minder geschikt werkwoord om te
gebruiken
-Gebruik van de ovens en fornuis
-Gebruik van de keukenmaterialen (messen, juiste snijplanken, pannen, kookmaterialen)

Vaardigheden :
-Samenwerken
-Hygiënisch werken
-Werkplek schoon en opgeruimd houden. Spullen opruimen, aanrecht schoonmaken,

Houding:
-Samenwerken (taken onderling netjes verdelen, elke leerling weet in zijn groepje wat hij/zij gaat doen)

Doelstellingen van deze bijeenkomst:


Kennis
De leerlingen leren zelfstandig het gerecht tomaten-groentesoep met brood en kruidenboter te maken;. Zij leren dit d.m.v. de
werkkaart de soep te bereiden, het brood af te bakken en de kruidenboter te maken.
Prima!

Vaardigheden
 Het koken van water
 Het draaien van gehaktballetjes
 Het snijden van groenten
 Het op smaak maken van een soep
 Een broodje afbakken volgens de aanwijzingen op de verpakking
 Het maken van kruidenboter
 Het dekken van de tafel

Houding
 Goede samenwerking en verdeling van de taken
 Veilig en verantwoord omgaan met de materialen en apparatuur

Persoonlijk leerdoel

Dat informatie/uitleg zodanig goed geven dat de leerlingen begrijpen wat ik van hen verwacht tijdens de les en wat mijn doel is
voor die dag.

Het vertrouwen in mijzelf krijgen hebben! wat betreft het lesgeven als iemand op lesbezoek komt. Ik wil mijn angst om te
falen/fouten te maken onder controle leren krijgen. Leren accepteren dat fouten maken mag. Ik werk graag mee aan dit doel…
vertel mij van ik voor je kan betekenen

Beginsituatie

De klas heeft al enige voorkennis over de verschillende bereidingstechnieken die wij behandelen tijdens deze les. De
bereidingstechnieken zijn koken, snijden, draaien, bakken.
prima

Tijd: Inhoud/Leerstof Didactische Lesmateriaal, Leer-cursist- Leerkracht-


werkvorm media, hulp- activiteit doceeractiviteit
middelen
Vooruit Vertellen wat wij vandaag Benoemen, -Werkkaart Uitleggen aan Instructie
kijken. gaan doen. (Controleren samenvatten. -Instructie. wie?
15 minuten van) de voorkennis. Opstarten les. -Materialen en Opletten
Vragen stellen ingrediënten die Luisteren
nodig zijn voor het te
bereiden gerecht
zullen klaar staan bij
aanvang van de les.

Uitvoeren -Soep bereiden volgens de Samenwerken, -Messen, Water koken, Begeleiden, e.v.t.
80 minuten werkkaart. Taken verdelen snijplanken, pannen, snijden van extra individuele
- Kruidenboter maken Opruimen fornuis, ovens, groenten, instructie.
volgens instructie van de servies en bestek, draaien van
docent schoonmaakmiddelen gehaktballen,
-Broodjes afbakken volgens e.d. is allemaal kruidenboter
aangegeven op de beschikbaar in het maken,
verpakking. lokaal. De leerlingen tafel dekken,
-Tafel dekken weten waar zij dit broodjes
kunnen vinden. afbakken,
samenwerken,
gezamenlijk
eten
opruimen
Terugkijken -Als de klas aan tafel gaat, Beoordelen. N.V.T. Gezamenlijk Beoordelen, kijken
5 minuten langs lopen en kijken hoe de Kijken of de met elkaar of de lesdoelen
soep, brood en kruidenboter gestelde evalueren behaald zijn. les
is gelukt. Deze vervolgens lesdoelen afsluiten
beoordelen/complimenteren. behaald zijn.
Vragen stellen

Het deel
hieronder valt
onder beoordelen
De leerlingen
kunnen hier ook
een rol in spelen.
Aan het einde
van de les
vragen stellen
aan de leerlingen
hoe zij de les
hebben ervaren,
wat ze geleerd
hebben.