Está en la página 1de 17

Editorial

•• Encara no s’ha transposat la Directiva 2014/17/UE


Ángel Serrano de Nicolás........................................................................................................................................................... 3

Tribuna

•• El Notariat: un cos que no es defensa
Esteban Fernández-Alú Mortera.............................................................................................................................................. 7
•• Sobre la “Comunitat Valenciana”: una visió crítica
Luis F. Muñoz de Dios Sáez........................................................................................................................................................ 9
•• Sobre el Llibre VI del Codi Civil de Catalunya. La compravenda (II)
Antonio Longo Martínez............................................................................................................................................................ 16
•• El vot per correu electrònic a les juntes de les societats limitades
Juan Antonio Andújar Hurtado............................................................................................................................................... 20
•• Blockchain i criptomonedes
Ramón Vázquez García.............................................................................................................................................................. 22

Entrevista

•• “El Notariat ha sabut adaptar-se a les exigències del Dret privat contemporani”
Pau Salvador Coderch................................................................................................................................................................ 26
•• “Cal retrobar el lloc de les Acadèmies”
Lluís Jou i Mirabent...................................................................................................................................................................... 31

Doctrina

•• El finançament de la compensació equitativa per còpia privada amb càrrec als Pressupostos Generals
de L’estat: crònica d’un desencert legislatiu
José Manuel Ventura Ventura................................................................................................................................................... 38
•• Els principis generals del dret. Molt més que un mite jurídic
José Luis del Moral Barilari........................................................................................................................................................ 59
•• El procediment registral
Gabriel de Reina Tartière............................................................................................................................................................ 70

Internacional

•• El nou Reglament Europeu d’Unions Registrades
Jesús Gómez Taboada .............................................................................................................................................................. 84

Pràctica

•• La penyora catalana en la pòlissa intervinguda. Algunes qüestions i advertències pràctiques
Víctor J. Asensio Borrellas .......................................................................................................................................................... 89
•• Qüenstions de Pràctica Notarial
Javier Martínez Lehmann, Javier Micó Giner, Leopoldo García Oquendo,
Carlos Mateo Martínez-Bartolomé, Elena Romeo García, María Ángeles Santamaría Juan,
Javier Santos Lloro, Andrés Valdés Segura y Pablo Vázquez Moral............................................................................... 98
•• Novacions i rang després de la RDGRN de 14 de maig de 2015
Alfonso Carbonell Aguilar.......................................................................................................................................................... 104

LA NOTARIA | | 3/2017 5
3/2015
Sentències

•• Sentències del Tribunal Suprem
Redacció Lefebvre-El Derecho.................................................................................................................................................. 106

Resolucions

•• Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat en recursos contra qualificacions mer-
cantils i de la propietat
Fernando Agustín Bonaga........................................................................................................................................................ 115
•• Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat
Víctor Esquirol Jiménez............................................................................................................................................................... 146

Bibliografia

• «El Reglamento (UE) 650/2012: su impacto en las sucesiones transfronterizas» ............................................... 154

Vida Corporativa

•• Notícies corporatives i del món del Dret .......................................................................................................................... 157

6 LA NOTARIA | | 3/2017
El procediment registral
Gabriel de Reina Tartière
Professor Doctor de Dret Civil
Universidad Isabel I

En memòria del meu oncle Víctor,


Catedràtic de Dret Canònic (Eclesiàstic) a la Universitat de Barcelona

SUMARI IV. LA QUALIFICACIÓ DEL I. EL PROCEDIMENT REGISTRAL:


REGISTRADOR ASPECTES GENERALS
I. EL PROCEDIMENT REGISTRAL: IV.1. Àmbit
ASPECTES GENERALS I.1. FASES
IV.2. Caràcters de la funció qualifi-
I.1. Fases Les variacions en el Registre no es
cadora
I.2. Naturalesa produeixen arbitràriament; resulta
IV.3. Termini per qualificar necessari que es compleixi amb cura un
II. LA ROGACIÓ COM A INICI DEL IV.4. Ordre de qualificació seguit d’actes. Aquesta successió ordenada
PROCEDIMENT de tràmits és l’anomenat procediment
IV.5. Efectes
II.1. Subjectes legitimats per registral. S’hi poden distingir tres fases:
sol•licitar la inscripció: interes- IV.5.A. La qualificació positiva
sats i presentant IV.5.B. La qualificació negativa: • La primera s’ocupa de tot el que
té relació amb la rogació instada per
II.2. Sol•licitud d’inscripció i presen- denegació i suspensió
l’interessat presentant el títol respectiu,
tació de documents de la inscripció amb referència especial a l’operació inicial
II.3. L’assentament de presentació que ha de fer el Registre: la pràctica de
V. ELS RECURSOS CONTRA LA
com a l’efecte immediat de la l’assentament de presentació.
QUALIFICACIÓ DEL REGISTRADOR
rogació V.1. El recurs governatiu • La fase següent comença a partir
II.4. Modalitats de presentació V.2. El recurs davant la jurisdicció d’aquest instant, i arriba fins a la
civil: el judici verbal registral immediatament anterior a la presa de
III. ELS TÍTOLS INSCRIPTIBLES decisió de l’encarregat sobre la registració
III.1. El títol en sentit material: actes V.3. L’impròpiament anomenat del títol en el foli de l’immoble. En aquest
i drets susceptibles d’accés al recurs judicial segon estadi del procediment, destaca
Registre la facultat dels interessats a desistir de la
VI. LA QUALIFICACIÓ sol·licitud d’inscripció ingressada.
III.2. El títol en el seu aspecte SUBSTITUTÒRIA
formal: el tòpic de la doble • La darrera etapa al·ludiria a l’acabament
qualificació BIBLIOGRAFIA del procediment. Aquesta tindria lloc amb

70 LA NOTARIA | | 3/2017


El procediment registral

la qualificació del títol pel Registrador,


el qual, després d’una anàlisi detallada
del contingut, d’acord amb els aspectes FITXA TÈCNICA
que l’autoritza a controlar la legislació, en
Resum: En aquest estudi, l’especialitat del procediment registral es contempla amb el deteniment
permetrà o no l’assentament pretès. necessari. S’estudien, així, a partir de la normativa hipotecària i de la doctrina de la Direcció General
dels Registres i del Notariat, els requisits i els efectes de la presentació de documents en el Registre
Fora del procediment registral, en un de la Propietat; la importància de la qualificació com a funció que distingeix i exalça el Registrador
sentit estricte, es trobarien els possibles dins els operadors jurídics; i els diversos recursos que s’estableixen contra la qualificació negativa
recursos amb què es comptaria davant la com a àmplia garantia del dret dels ciutadans perquè els seus títols s’inscriguin.
qualificació negativa del títol. Considerant
que a través seu es continuaria coneixent Paraules clau: Dret registral immobiliari, drets reals i personals, assentament de presentació, legi-
la pretensió qualificada, la seva interposició timació, rogació i prioritat registrals.
no faria més que diferir la resolució última
al supòsit. Això no obstant, en cada un Abstract: In the present study, the specialty of the registration procedure is provided in detail. Thus,
based on mortgage regulations and the doctrine of theDirectorate General for Registers and Nota-
d’aquests casos ens trobaríem davant un ries, we study the requirements and effects of submission of documents in the Land Registry; the
expedient de revisió, contingent (és a dir, importance of qualification as a function that distinguishes and extols Registrars within the legal
que no s’haurà de produir si l’interessat o els operators; and the various appeals that are established against negative qualification in compre-
interessats no es decideixen a interposar- hensive guarantee of citizens’ right to have their titles registered.
lo) i que, malgrat la seva plena incidència
sobre les actuacions prèvies en el Registre, Keywords: Property registry law, property and personal rights, submission of document, legitima-
s’ajustaria al seu procediment. tion, requierement and priority registration.

II.2. NATURALESA
reformes legislatives, en la doctrina recent administrativa no podrien obviar que
Difícilment es pot entendre que el
de la Direcció General. El Centre Governatiu el règim jurídic del Registre s’inspira i,
procediment registral manifesta un procés,
ha reiterat, així, que la raó de ser de les la majoria de les vegades, necessita un
en el sentit de conflicte que el caracteritza.
novetats introduïdes en aquest punt per allunyament proporcionat de les regles
Encara que, segons les ocasions, es podria
la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de comunes de l’ordenament administratiu. En
distingir un cert enfrontament entre
mesures fiscals, administratives i de l’ordre aquest ordre, fixeu-vos que, segons Sancho
postures –d’una banda, la del Registrador
social, i la Llei 24/2005, de 18 de novembre, Rebullida:
que rebutja un document, i de l’altra, la
de reformes per a l’impuls a la productivitat,
del sol·licitant o interessat–, no hi hauria • El procediment registral versaria sobre
hauria estat injectar les garanties pròpies
en el seu desenvolupament una pugna drets privats.
del procediment administratiu en el sistema
entre parts, de conformitat amb les seves
registral, en consideració, així, a la necessitat
diferents pretensions. El sol·licitant seria • La impugnació dels actes als quals donés
que el Registrador es despatxi en tot cas per
l’únic personat, sense que el Registrador lloc no discorreria per via autènticament
escrit, fent desaparèixer les qualificacions
hagi d’admetre o d’avisar tercers administrativa, ni la seva resolució
verbals; al fet que la qualificació se subjecti
suposadament afectats per la inscripció seria susceptible de recurs contenciós
en la seva estructura a la de qualsevol acte
que es practiqui. administratiu.
administratiu –expressant ordenadament
Per aquesta manca de contradicció que fets i fonaments de dret amb menció a les • L’Administració no seria part.
l’identifica, s’ha sostingut històricament vies de recurs–; al fet que es notifiquin en
la naturalesa de jurisdicció voluntària els termes dels articles 58 i 59 de la Llei • Els superiors jeràrquics del Registrador
del procediment que s’estableix per 30/1992; etc. no es podrien immiscir en les seves
a la inscripció. En aquest, no hi hauria actuacions; no el podrien instruir perquè
cap conflicte d’interessos, ja que el seu Sens dubte, les dues teories que s’han es despatxés positivament o negativament
objecte es limitaria a integrar, dotar de ple destacat tenen un tant important de
sobre el títol que es troba en espera de
contingut (en el nostre cas, de publicitat raó. Els que consideren el procediment
qualificació.
general) al títol inscriptible. Ara bé, aquesta registral com un expedient de jurisdicció
similitud entre els procediments judicials voluntària no haurien d’oblidar que el De tot això d’abans, i seguint amb
no contenciosos i els empresos en el fonament originari d’aquesta es concreta Sancho, s’hauria de concloure en favor de
Registre no seria completa, començant per en la necessitat històrica d’atribuir al poder l’autonomia del procediment registral en el
la molt diferent condició de registradors i judicial determinats actes de caràcter context del nostre ordenament. En aquest
jutges. administratiu; el marcat interès privat que sentit, l’autor fa les observacions següents,
hi concorre (autorització per contraure que hem de compartir:
En contra d’això d’abans, hi ha qui matrimoni, nomenament de tutor o
sosté que el procediment registral es curador, etc.) hauria fet convenient que • El procediment registral constituiria
mostra com una espècie autònoma dins un òrgan independent gestionés i, per un tercer gènere entre la jurisdicció i
els actes administratius. És la tendència tant, en controlés el procediment. Aquells l’Administració, ja que l’actuació registral
que s’observa, en virtut de les darreres altres que postulen per la seva naturalesa s’assembla, d’una banda, a la judicial, i

LA NOTARIA | | 3/2017 71
Doctrina
Tornant a la legislació hipotecària,
s’ha de distingir per a més claredat entre
interessat i presentador (sol·licitant o
peticionari). Moltes vegades, els dos rols
solen coincidir: és el cas del comprador que
presenta l’escriptura de la compravenda
per inscriure-la. En el concepte d’interessat,
entrarien les dues primeres categories de
l’article 6 de la Llei hipotecària; així, en els
contractes, cadascuna de les parts, però
també tot aquell que hagués de sortir
afavorit, que requereixi, per assegurar el
seu dret, que s’inscrigui amb anterioritat
un títol diferent del seu. Precisament és
aquest subjecte el qui pretendria legitimar
la tercera lletra de la norma legal.

La millor expressió de la protecció que


aquesta forma dispensa a aquest «tercer
de l’altra, presenta trets administratius, II. LA ROGACIÓ COM A INICI DEL interessat» es troba en l’article 312 del
trets avui posats de manifest pel que fa PROCEDIMENT Reglament hipotecari, que estableix com
a la necessitat d’estendre a les relacions ha de procedir el titular d’un dret real
ciutadà-Registre el plexe de garanties II.1. SUBJECTES LEGITIMATS PER INSTAR imposat sobre finques alienes (per tant,
que es reconeixen en la Llei 30/1992. LA INSCRIPCIÓ: INTERESSATS I d’una càrrega o gravamen, tot i judicial) per
Amb aquesta intenció, per tant, s’hauria PRESENTANT obtenir la inscripció del títol del propietari.
d’entendre la darrera doctrina de la La inscripció dels títols en el Registre es Les regles són les següents:
Direcció General sobre la necessària podrà demanar indistintament, estableix
«administrativització» del tràmit 1a.- L’interessat ha de presentar el seu
l’article 6d e la Llei hipotecària:
registral. títol al Registre de la Propietat, i sol·licitar
Per qui adquireixi el dret. que se’n faci l’anotació preventiva per
• En el pla de l’eficàcia pràctica, l’autonomia manca d’inscripció prèvia.
que es manté del procediment registral Per qui el transmeti.
es reflectiria en una regulació pròpia i 2a.- Efectuada l’anotació, s’ha de requerir
Per qui tingui interès a assegurar el dret el propietari, notarialment o judicialment,
suficient, sense que resulti directament
que s’ha d’inscriure. perquè en el termini de 20 dies, que han de
aplicable la legislació processal (fins i tot en
començar a comptar des del requeriment,
matèria de jurisdicció voluntària) ni la Llei Per qui tingui la representació de hi inscrigui la propietat, amb l’advertiment
de procediment administratiu, aquesta més qualsevol d’ells. que si no verifica o impugna aquesta
enllà de l’imprescindible.
pretensió dins aquest termini, l’anotant del
El precepte està pensant en els
• Suposada la condició pública del dret real pot sol·licitar la inscripció tal com
particulars, raó per la qual manca en la
Registre de la Propietat i el caràcter estableix la regla 4a.
llista la menció a les autoritats públiques,
administratiu de la seva estructura, judicials o administratives que puguin 3a.- El propietari no pot fer la impugnació
funcionalment, però, s’acosta més al lliurar els pertinents títols registrables. Per sense sol·licitar alhora inscripció del domini
que és jurisdiccional; la qualificació a aquestes, la sol·licitud d’inscripció no es per qualsevol dels mitjans que estableix el
del Registrador consisteix, en aquest pot considerar, per descomptat, facultativa. Títol 6è de la Llei hipotecària.
sentit, en un judici lògic en condicions L’article 36 de la Llei de patrimoni de
d’independència jeràrquica. les Administracions Públiques de 2003 4a.- Transcorregut el termini de 20
estableix així l’obligatorietat de la inscripció dies, l’anotant, justificant el requeriment
«Y el fin público al que tiende –la per als òrgans administratius, els quals efectuat, pot demanar la inscripció del
publicitat general dels registres, exactitud «han d’inscriure en els registres corresponents domini. Si no té els documents necessaris,
del Registre en benefici de tots– ocupa els béns idrets del seu patrimoni, ja siguin ha de comparèixer davant el Jutge o els
un segundo término en relación con la demanials o patrimonials, que siguin Jutges on radiquin els arxius en què es
finalidad privada a que el procedimiento se susceptibled’inscripció, així com tots els troben perquè, amb citació del propietari,
halla directamente orientado: la constancia actes i contractes que s’hi refereixin que mani que se’n faci una còpia i es lliuri a
y consiguiente publicación (eficacia puguin tenir accés alsregistres. Això no l’anotant a aquest objecte; en defecte de
sustantiva) de un derecho privado, que será obstant, la inscripció és potestativa per documents, o si aquests són defectuosos
mantenido mientras no se declare inexacta a les administracions públiques enel cas no opta per esmenar-los, pot justificar
por los tribunales, bajo cuya salvaguardia d’arrendaments inscriptibles de conformitat el domini del propietari en la forma que
se encuentra». amb la legislació hipotecària». estableixen la Llei i aquest Reglament.

72 LA NOTARIA | | 3/2017


El procediment registral

5a.- El Registrador ha d’inscriure el El mateix article 433 del Reglament


domini quan se li demani, segons les regles Hipotecari que admet el desistiment del
anteriors, i ha de deixar arxivat, si s’escau, el presentant amb caràcter exprés, en rebutjar
document on consti el requeriment, del qual així mateix el desistiment que perjudiqui el
ha de fer els certificats que els interessats tercer, fonamentaria aquesta interpretació.
sol·licitin i ha de convertir l’anotació del És cert que, en tècnica jurídica estricta, els
dret real en inscripció definitiva. interessats no serien tercers respecte dels
diferents tràmits que envolten la inscripció
Com veiem, en apreciació general del títol en què han intervingut o del qual
de la qual el supòsit és fidel correlat, la sorgeixen drets a favor seu. No obstant això,
qualitat d’interessat funciona, es reconeix sí que ho serien, en bona lògica, respecte
solidàriament, cosa que significa que d’un acte (el de desistiment) al qual no
només que un dels interessats possibles haguessin comparegut i del qual tan sols
demani la inscripció d’un títol, cap dels haguessin pogut tenir coneixement. Per
restants no pot oposar-se a la inscripció. això, el Registrador, en rebre una sol·licitud
de desistiment del presentant que no
Tots els subjectes anteriors es tingués la condició d’interessat d’acord
considerarien, doncs, interessats, i podran amb l’article 6 de la Llei hipotecària, hauria
sol·licitar la inscripció personalment de prendre la precaució de compulsar el
o a través dels qui, legalment o sentir dels interessats en la inscripció. qualificació, l’examen que el Registrador
convencionalment, els representin. En faci de la decisió, es pot reconduir així a
aquest sentit, l’article 39 del Reglament Exemple 1 aquells aspectes que els interessats li hagin
Hipotecari considera representant el qui És per tot el que s’ha sostingut fins aquí que manifestat en la sol·licitud. En aquest sentit,
simplement sol·liciti la inscripció d’un títol l’adquirent del domini no podria desistir de cal imaginar el supòsit que, essent diversos
en el Registre, amb la qual cosa, al final, la inscripció del seu títol quan a continuació els drets instrumentats en una escriptura,
l’entrada del títol en el Registre no es pot s›hagués presentat un gravamen constituït
es demani la inscripció d’un sol d’aquests.
rebutjar per falta de legitimació. per ell sobre la finca, ja que, si s’acceptés el
desistiment, el principi de tracte successiu Si, com és el normal, l’interessat no
Però, per més que freqüent, la impediria la inscripció del segon títol. En el
limita l’objecte de coneixement per part
coincidència entre interessat i presentador sentit contrari, res no obstaria el fet que el
titular del gravamen instés el seu desistiment,
del Registrador entorn d’algun dels actes
no és necessària. Si aquest és el cas i el inscriptibles, s’entendrà, d’acord amb
ja que d’aquesta manera no s’impedirà que
mer presentador no gaudeix de poder o s’inscrigui el títol adquisitiu. l’article 425 del Reglament Hipotecari, que
de títol habilitant com sí que passa amb el «la presentació afecta la totalitat dels actes
representant, semblaria lògic que es veiés En darrer lloc, pel que fa a les qüestions i els contractes compresos en el document i
restringit el seu marge d’actuació pel que relatives a aquest punt, correspon de les finques a les quals es refereixi el títol,
fa als tràmits que haguessin de seguir la assenyalar que la intervenció de lletrats i sempre que radiquin en la demarcació del
sol·licitud d’inscripció. No obstant això, el procuradors no es preveu com a necessària Registre».
Reglament Hipotecari, sens dubte amb un davant el Registre, cosa que no impedeix
criteri funcional, encara li atorga una sèrie que els interessats puguin comptar amb
de facultats més enllà del moment de la II.3. L’ASSENTAMENT DE PRESENTACIÓ
els seus serveis, en qualitat, aleshores, de
presentació. Així, la de rebre la notificació PEL QUE FA A L’EFECTE IMMEDIAT
representants [ex art. 6 de la LH, lletra d)].
de la qualificació desfavorable al despatx DE LA ROGACIÓ
del document (art. 429 del RH), la de Presentat un títol al Registre, s’ha de
II.2. SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ I
sol·licitar l’anotació preventiva per defectes fer constar immediatament en el Llibre
PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT
esmenables (art. 430 del RH) i, fins i tot, la Diari una breu indicació del títol a tall
de poder desistir, mentre encara no s’hagi La simple petició és insuficient per a la d’extracte. Aquest assentament, anomenat
despatxat, de l’assentament sol·licitat (art. inscripció d’un títol. Es fa imprescindible de presentació, serà el primer que causi en
433 del RH). Vol dir això que el presentant, adjuntar, presentar al Registre, el el Registre, i tindrà una importància cabdal
quan no sigui interessat, és lliure de document on es reculli l’acte inscriptible. per a la determinació –i la conservació
renunciar a la inscripció, tot i no comptar En canvi, la presentació del document, mentre s’hagin d’esmenar els defectes que
amb qui, com ara l’adquirent, ho sigui? sense acompanyar-la de la sol·licitud per adverteixi en la qualificació el Registrador o
La resposta afirmativa no convenç i això a la inscripció, val com a petició tàcita o s’hi recorri en contra– de la prioritat de la
perquè el desistiment excedeix del que s’ha presumpta. qual hagi de gaudir davant la resta.
de considerar dins una gestió ordinària, ja
que encara que, en primer terme, només Mentre que la presentació no té altra Com que és molt factible que
implicaria l’abdicació de la instància prèvia, ciència que comprendre l’ingrés material l’assentament de presentació no pugui
aquesta portaria amb si la inoposabilitat que suposa del títol, el contingut exacte ser estès en el moment d’ingressar el títol
registral d’un dret davant altres titulars que, de l’assentament que s’hagi de practicar en el Registre (perquè s’està practicant
afavorits pel desistiment, el podrien arribar dependrà directament de la sol·licitud. els d’altres presentats anteriorment, pel
a excloure. En funció del principi de rogació, la nombre de títols, per produir-se l’entrada

LA NOTARIA | | 3/2017 73
Doctrina
assentament de presentació a aquells títols
que continguin drets que «per la seva
naturalesa o finalitat» no puguin provocar
cap assentament. Però es tracta d’un motiu
que, per incorporar una anàlisi necessària
de fons, no s’hauria de produir en aquest
moment, sinó en el de qualificació. En altres
paraules, convindria que el Registrador
acceptés aquests documents quan entrin,
deixant per a la qualificació l’explicació
dels motius pels quals s’hauria de denegar
l’assentament sol·licitat.

II.4. MODALITATS DE PRESENTACIÓ

En la legislació se distingeixen les


modalitats de presentació següents:

• Presentació física. És el cas més


tradicional; només es pot fer durant l’horari
d’obertura al públic del Registre.

en hora pròxima al tancament o per • L’espècie de títol presentat, la data i • Presentació per correu. Si el títol es rep
qualsevol altra causa), els registradors autoritat o notari que ho subscrigui. per correu, s’ha de considerar presentant el
porten un Llibre d’Entrada on es fa constar remitent del document i s’ha de practicar
• El dret que es constitueixi, reconegui, l’assentament de presentació en el moment
de manera immediata la presentació
transmeti, modifiqui o s’extingeixi pel títol en què es procedeixi a l’obertura del correu
dels títols per ordre rigorós en què hagin
que es pretén inscriure. rebut en el dia.
ingressat els documents, amb expressió de
la persona que els presenti, el temps exacte • La naturalesa de la finca o dret real La presentació per correu de títols
de la seva presentació, indicant la unitat que sigui objecte del títol presentat, amb registrables planteja el problema de la
temporal precisa, el mitjà de presentació, expressió de la seva situació i del seu nom i simultaneïtat temporal en el moment de
ja sigui físic, per correu, per telefax o per número, si en té. recepció, ja que, si són diversos els títols
tramesa telemàtica, i les dades precises presentats per aquest mitjà, no hi ha la
que permetin identificar la finca afectada • El nom i cognoms de la persona a favor possibilitat material de jerarquitzar-los per
pel títol presentat. En tot cas, en el mateix de la qual es pretén fer la inscripció o ordre cronològic quan s’obri el correu del
dia en què s’hagin presentat personalment l’assentament de què es tracti. dia. En consideració a la complexitat de
els documents, el Registrador actualitzarà la situació, quan els diferents títols siguin
• La signatura del registrador en tot cas i
el Llibre Diari estenent els assentaments contradictoris entre ells, el Registrador
la de la persona que presenti el títol, si ho
de presentació pendents pel seu ordre s’ha d’abstenir, a dreta llei, de definir
sol·licita.
d’entrada. D’aquesta manera, tant si unilateralment quina ha de ser preferent.
s’estén l’assentament de presentació Estès l’assentament de presentació, si la
finca consta inscrita, immatriculada, s’hi ha L’article 422 del Reglament Hipotecari
immediatament o posteriorment, la
de fer referència en el foli a la presentació, obliga així que es pregui anotació
prioritat del títol sempre és la que marqui
per simplificar la tasca del Registrador per preventiva de cada títol, «s’ha de fer
el moment exacte de presentació, sense
quan, per exemple, se li sol·liciti una nota constar que es fa així perquè no és
que la pugui afectar l’operatòria interna, la
simple o una certificació, assegurant que possible estendre la inscripció o, si s’escau,
càrrega de treball del Registre. l’anotació sol·licitada, fins que els mateixos
s’incloguin en la informació que emeti els
títols pendents de despatx. interessats o els Tribunals decideixin a quin
S’ha de lliurar al presentant rebut en el
assentament s’ha de donar preferència. Al
qual s’expressi l’espècie de títol lliurat, el
En aquest punt, es planteja si el Registre marge dels assentaments respectius i al
dia i l’hora de la presentació i, si és el cas,
pot rebutjar la sol·licitud a limine, això és, «a peu dels documents, s’hi ha de posar una
el nombre i tom del Diari en el qual s’hagi
la seva mera presentació». La presentació nota on consti l’operació efectuada. Els
estès l’assentament de presentació.
de documents privats en aquells casos documents s’han de retornar a la persona
En l’assentament de presentació s’han en què legalment no se’n permeti la o a l’autoritat de la qual procedeixin perquè
d’expressar necessàriament: inscripció, els referents a finques situades aquella faci ús del seu dret si li convé i
en altres districtes registrals, són supòsits aquesta, si s’escau, dicti les provisions
• El nom i cognoms de qui presenti el títol. d’exclusió expressament referits en l’article que consideri pertinents». Les anotacions
420 del Reglament Hipotecari. El precepte caduquen en exhaurir-se el termini que
• L’hora de la presentació. faculta a més el Registrador a no despatxar estableix l’article 96 de la Llei hipotecària,

74 LA NOTARIA | | 3/2017


El procediment registral

«si dins aquest termini els interessats no immediatament després de l’obertura del aquests requisits formals (títol material).
acrediten, mitjançant una sol·licitud escrita Diari, simultàniament amb els altres que En el desenvolupament començarem per
i ratificada davant el Registrador, que han haguessin ingressat de la mateixa manera aquest.
acordat que es doni preferència a un dels o es presentin físicament a aquesta mateixa
assentaments, o no interposen demanda hora i, en tots dos casos, d’acord amb el III.1. EL TÍTOL EN SENTIT MATERIAL: ACTES
per obtenir dels Tribunals la declaració que preveu l’article 422 del Reglament I DRETS SUSCEPTIBLES D’ACCÉS AL
de preferència. Si s’arriba a un acord, el Hipotecari en relació amb la presentació REGISTRE
Registrador ha d’atendre la manifestació simultània de títols.
El capital article 2 de la Llei hipotecària
que hagin fet els interessats i arxivar la
estableix que al Registre de la Propietat
sol·licitud en el lligall corresponent. Si, en
canvi, es promou un litigi, el demandant s’han d’inscriure:
pot sol·licitar que s’anoti preventivament la El concepte genèric de títol té dues 1er.- Els títols translatius o declaratius del
demanda i una vegada expedit el manament
connotacions en matèria registral: domini dels immobles o dels drets reals que
oportú al Registrador, ha d’estendre s’imposin sobre aquests.
l’anotació i posar al marge de les verificades una d’adjectiva o de formal, pel que
anteriorment una nota de referència en fa a la qualitat del document on el 2n.- Els títols en què es constitueixin, es
els termes següents: «Presentat a (dia) el títol s’hagi de recollir (títol formal), i reconeguin, es transmetin, es modifiquin o
manament per a l’anotació de la demanda una de substantiva o de fons, ja que s’extingeixin drets d’usdefruit, ús, habitació,
deduïda per..., segons consta de l’anotació només alguns actes i drets sobre emfiteusi, hipoteca, censos, servituds i tots
lletra.... foli..., tom..., queda subsistent immobles es poden inscriure per els que siguin reals.
l’assentament adjunt fins que es dicti
sentència executòria».
molt que es recullin, s’instrumentin 3er.- Els actes i els contractes en virtut dels
seguint aquests requisits formals (tí- quals s’adjudiquin a algú béns immobles o
En virtut de l’executòria que es dicti s’han tol material). En el desenvolupament drets reals, encara que sigui amb l’obligació
d’efectuar els assentaments que siguin començarem per aquest. de transmetre’ls a altri o d’invertir-ne
procedents». l’import en un objecte determinat.
D’aquesta manera, el conflicte plantejat 4t.- Les resolucions judicials en què es
per dos títols de compravenda atorgats per • Presentació telemàtica. Com
declari la incapacitat legal per administrar,
un mateix venedor, ingressats en el Registre en l’anterior modalitat, la modalitat
l’absència, la defunció i qualsevol altra
alhora, s’ha de dirimir transitòriament electrònica està restringida directament als
causa que modifiqui la capacitat civil de les
anotant els títols amb grau idèntic. En particulars, que només es poden beneficiar
persones per a la lliure disposició dels seus
realitat, ens trobem davant un tancament de la celeritat dels seus efectes a través de
béns.
registral de tipus recíproc, ja que cap dels la «intermediació» de l’autoritzant (notari)
drets s’ha de registrar en la mesura que del títol pertinent. A aquest efecte, l’article 5è.- Els contractes d’arrendament de
consti l’altre. En aquesta hipòtesi, mantenir- disposa que la comunicació electrònica ha béns immobles i els subarrendaments,
se inactiu no garantiria la inscripció de cap de garantir un justificant de recepció digital les cessions i les subrogacions d’aquests
títol, que necessitaria el conveni entre els mitjançant un sistema de segellat temporal mateixos béns.
interessats (o, almenys, la renúncia d’un acreditatiu del temps exacte amb expressió
d’ells) o, si no, intervenció judicial. de la unitat temporal precisa de presentació 6è.- Els títols d’adquisició dels béns
del títol. De manera que, si el títol ingressa immobles i els drets reals que pertanyin
• Presentació a través d’un altre en hores d’oficina, el Registrador ha de a l’Estat, o a les corporacions civils o
Registre de la Propietat. Si hi ha raons procedir d’acord amb les pautes generals, eclesiàstiques, d’acord amb el que
d’urgència o de necessitat, qualsevol dels però si ho fa fora d’horari, l’assentament de estableixen les lleis o els reglaments.
atorgants pot sol·licitar al Registre de la presentació s’ha de despatxar en el dia hàbil
Propietat del districte en què s’hagi atorgat següent tot i que, a diferència del que es Per a una crítica del precepte, Díez-Picazo
el document que es remetin al Registre disposa per als títols presentats per telefax, entén que presenta un marcat caràcter
competent les dades necessàries per a la segons el rigorós ordre de presentació que assistemàtic, justificat probablement pel
pràctica del corresponent assentament de ha d’acreditar el segellat temporal indicat. seu origen històric.
presentació en aquest registre, per mitjà de
telecòpia o procediment similar. «Procede, con muy leves variaciones
III. ELS TÍTOLS INSCRIPTIBLES en su redacción, del primitivo texto de la
• Presentació per telefax. Es tracta Ley de 1861, en el cual eran seguramente
d’una possibilitat només permesa a notaris El concepte genèric de títol té dues necesarias determinadas puntualizaciones
i autoritats judicials i administratives (vid., connotacions en matèria registral: una y aclaraciones, que aparecen como
entre altres, encara que especialment, art. d’adjectiva o de formal, pel que fa a la redundantes. [Al marge d’això] por lo que
629 de la LEC). Els documents presentats qualitat del document on el títol s’hagi de se refiere al objeto de las inscripciones,
per telefax s’han d’assentar en el Diari recollir (títol formal), i una de substantiva o contienen la regla general los párrafos 1.º y
d’acord amb la regla general. Llevat dels de fons, ja que només alguns actes i drets 2.º y una regla especial para los contratos de
que es rebin fora de les hores d’oficina, sobre immobles es poden inscriure per arrendamiento el párrafo 5.º. Los párrafos
que s’han d’assentar el dia hàbil següent, molt que es recullin, s’instrumentin seguint 3.º, 4.º y 6.º en rigor no pertenecen al sistema

LA NOTARIA | | 3/2017 75
Doctrina
Davant això, les relacions obligatòries,
aquelles on l’objecte immediat consisteix
en la prestació a càrrec d’un subjecte
especialment obligat, per més que l’objecte
d’aquesta prestació (objecte mediat, per
tant, de la relació) sigui immobiliari, no
serien per principi inscriptibles. I dic per
principi perquè davant les relacions reals
que trobarien obert en bloc el Registre,
no obstant això les relacions personals
podran fer-ho, però sempre que hi hagi,
com a excepció, una previsió específica
habilitant. Passa això amb els contractes
d’arrendament que, en determinades
circumstàncies, dona el dret d’opció de
compra o el dret de retorn dels inquilins
desallotjats per enderroc de la finca per
reedificar-la.

III.2. EL TÍTOL EN EL SEU ASPECTE FORMAL:


EL TÒPIC DE LA DOBLE QUALIFICACIÓ

Per tal de fer la inscripció al Registre, es


o núcleo de problemas que el precepto trata De l’article reglamentari, sabem, deriva necessita l’instrument públic pertinent
de ordenar. En el párrafo 3.º no se contempla una certa fonamentació del numerus (notarial, judicial o administratiu) que
nada más que un supuesto especial de apertus dels drets reals en el nostre acrediti el títol que es presenta. A partir
transmisión y adquisición del dominio y Dret, però també, per al que aquí ens de la regla general de l’article 3 de la Llei
de los derechos reales, incluido ya en el interessa més pròpiament, un criteri hipotecària, el Registre hauria d’obrir les
párrafo1.º. El párrafo 4.º contiene una regla de inscriptibilitat genèric basat en la portes gairebé en exclusiva als instruments
de naturaleza especial que no pertenece en transcendència real que hagi de tenir l’acte públics, independentment del seu origen
rigor a la delimitación objetiva de la materia o el dret que es presenti. És un terme vague, notarial (escriptura pública), judicial o
de las inscripciones, sino a la facultad o poder certament, un concepte jurídic que ha de administratiu; per definició, instruments de
de disposición del titular respecto del derecho ser qualificat en cada cas pel Registrador, caràcter autèntic i fefaent quant fan plena
inscrito. Por último, el párrafo 6.º tampoco a reserva de la tasca d’uniformitat que prova del fet que motiva l’atorgament, de
contiene ninguna regla nueva, sino que se tracta de complir la Direcció General dels les declaracions contingudes i de la data
limita a hacer una aplicación muy concreta Registres i del Notariat en la matèria; si assenyalada de formalització.
de lo ya establecido en los párrafos 1.º y 2.º.» no fos per aquesta, la inseguretat en la
Centrant-nos en els títols d’índole
matèria seria insuportable; doncs bé, pot
Així sembla «más riguroso el reglamento contractual, perquè es puguin inscriure,
passar que el que per a un Registrador
cuando dice, refiriéndose a la misma doncs, han de formalitzar-se davant Notari.
hipótesis, que serán inscribibles los bienes sigui inscriptible, per a l’altre no pugui ser-
El Notari, en autoritzar un document públic,
inmuebles y los derechos reales sobre los ho en absolut.
ha de comprovar que reuneix tots els
mismos, sin distinción de la persona física o Amb tot, en una obra com aquesta, es requisits exigits per la legislació, perquè
jurídica a que pertenezcan, y por tanto, los el negoci documentat produeixi els seus
fa necessari aproximar-se tot el que es
de las Administraciones públicas y los de las efectes. Com estableix l’article 145 del
pugui al concepte. I és que si cerquem
entidades civiles o eclesiásticas (art. 4 del RH)». Reglament Notarial, «L’autorització o la
una definició en abstracte del que hem
intervenció de l’instrument públic implica el
La llista no és tancada, com sorgeix de d’entendre per transcendència real, es
deure del Notari de donar fe de la identitat
l’article 7 del Reglament Hipotecari, pel fet tracta d’un concepte que deriva, com
dels atorgants, del fet que segons el seu
que «no només s’han d’inscriure els títols en expressa el mateix article 7 del Reglament
parer tenen capacitat i legitimació, que el
què es declari, es constitueixi, es reconegui, Hipotecari, de la construcció dogmàtica
consentiment ha estat prestat lliurement
es transmeti, es modifiqui o s’extingeixi el al voltant del dret real, concepte superior,
i que l’atorgament s’adequa a la legalitat i
domini o els drets reals que s’esmenten en però al qual també cal dotar de contingut.
a la voluntat degudament informada dels
aquests paràgrafs, sinó també qualsevol Constituiria, doncs, matèria inscriptible
atorgants i intervinents».
altre relatiu a drets de la mateixa naturalesa, qualsevol dret real pel fet de ser-ho, és a dir,
així com els actes o els contractes de pel fet de conferir un poder directe sobre Ara bé, si això és així i tenint en compte
transcendència real que, sense que tinguin la cosa, així com tot «pacte que, recaient que aquests títols han de passar també
nom propi en dret, modifiquin de manera sobre el contingut de poder immediat el control posterior de legalitat en què
immediata o en el futur algunes de les atribuït a la cosa, modifiqui la configuració consisteix la qualificació del registrador
facultats del domini sobre béns immobles típica del domini o de qualsevol altre dret –de l’abast i de les conseqüències ens
o inherents a drets reals». real» (Gordillo). n’ocuparem en l’epígraf següent–, la

76 LA NOTARIA | | 3/2017


El procediment registral

pregunta és obligada: què justificaria legalitat no pugui ser definitiu o ple, sinó
aquest doble judici de legalitat, és a dir, provisional, ja que, en no existir per principi
la necessitat que el Registrador controli la un sistema obligatori de competència,
legalitat del que ja ha passat pel Notari amb un particular que ha rebut un judici
l’increment consegüent de costos per als determinat de legalitat per part d’un Notari
particulars? sempre pot acudir a un altre Notari que
emeti un judici de legalitat potser diferent,
Entre tots els arguments possibles cercant perquè les persones són diferents i en Dret
una resposta a la pregunta, i seguint en les també són diferents els criteris jurídics.
seves línies generals l’exposició que García En canvi, el Registrador «actua en la seva
García ha fet sobre això, es desenvolupen a qualificació sota el sistema de competència
continuació els quatre següents: territorial, segons el lloc de situació de
la finca, sense que es pugui acudir a un
• En primer lloc, no es pot deixar de banda
que el Notari fa la seva funció sota la idea sistema de lliure elecció, perquè està en
de client, que és essencial al notariat i no joc l’organització dels principis registrals
res té a veure amb el Registre. És cert que de l’historial d’una finca, i si hi hagués
el Notari compleix una funció important registradors que poguessin actuar per
respecte al client, que és d’assessorament i lliure, reunint cadascun l’historial de la finca,
de defensa dels seus interessos, a l’estil del es duplicarien aquests historials i seria un
que podria fer un advocat defensor. Però sistema antieconòmic, cosa que, juntament
també que manté, o pot arribar a mantenir, amb el fet que estan en joc problemes del
una íntima relació amb el client, per tal dret de propietat i dels drets reals, que són
de trobar la fórmula idònia per als seus d’ordre públic, justifica el sistema obligatori
interessos i, en aquestes condicions, falten de competència territorial i la intervenció
i publicitat (registral); es tracta, per això,
les condicions d’objectivitat perquè el judici de l’Estat en aquest punt» (Arnaiz Eguren).
del de més pes científic. Ordinàriament la
notarial de legalitat sigui definitiu i decisiu forma es concep «com una cosa afegida
• Un tercer aspecte important el reflecteix
en l’àmbit del tràfic jurídic immobiliari i dels a l’acte i exterior a ell, com un embolcall
el joc de les anomenades advertències
principis i efectes d›aquest tràfic. que cobreix la relació jurídica prèviament
notarials.
creada, dotant-la de nous efectes, que no
Quan s’aporten documents insuficients tindria sense ella, i que se solen agrupar
o no s’aporten aquests documents i sota la designació comuna de publicitat
(...) no es pot deixar de banda que el és urgent l’atorgament de l’escriptura, de la relació: una cosa que sense forma
Notari fa la seva funció sota la idea hi ha la fórmula d’atorgar-la fent les romandria secreta entre les parts, i només
de client, que és essencial al notariat «advertències» corresponents previstes seria eficaç entre elles, en rebre-la es fa
i no res té a veure amb el Registre. en la legislació notarial. No obstant això, pública, pot ser degudament provada, i
el Registrador sempre ha de comprovar arriba a aconseguir la plenitud dels seus
És cert que el Notari compleix una
el compliment de tots els requisits legals efectes, fins i tot davant persones alienes a
funció important respecte al client, la relació. Aquesta idea, però, és inexacta: en
susceptibles de qualificació, amb total
que és d’assessorament i de defensa independència de si han estat advertits o primer lloc, perquè tota relació exigeix ​​una
dels seus interessos, a l’estil del que no pel Notari. En altres paraules: el sistema forma determinada, per senzilla que sigui,
podria fer un advocat defensor. d’advertències resultarà molt oportú ja que per poder constituir-se, encara que es tracti
està en joc la urgència d’un atorgament d’una mera manifestació del consentiment;
amb la seva data, però no possibilita en segon terme, perquè, com fàcilment
Per la seva banda, «la qualificació del un judici definitiu i ple de legalitat a es dedueix de l’anterior, no tota manera
Registrador fa abstracció plena dels l’efecte dels principis del tràfic jurídic implica necessàriament publicitat» (De
interessos i dels motius que indueixen immobiliari, i es requereix el complement Cossío i Corral).
les parts a la transacció, a diferència de de la qualificació registral en què no
l’actuació notarial, ja que la proximitat existeix aquest sistema d’advertències, Certament, la publicitat s’ha de diferenciar
del fedatari als interessats pot generar sinó supòsits d’assentaments temporals de la forma, per més que aquesta també
pressions que influeixin en la redacció com l’assentament de presentació i les comporti exteriorització. «La forma és una
tècnica del negoci documentat» (Arnaiz anotacions provisionals «que permeten exteriorització de la voluntat que es declara
Eguren). donar prioritat a aquestes situacions a través de la paraula (forma verbal) o per
sense produir efectes plens fins que no escrit (forma escrita, ja sigui en document
• En segon lloc, encara que relacionat amb es compleixin els requisits de legalitat privat o públic). Per tant, la forma té a
la nota anterior, s’ha de destacar la llibertat derivats de la qualificació registral» (García veure amb l’exteriorització de la declaració
d’elecció de Notari per part del públic. García). de voluntat en què consisteix el negoci
Aquesta característica del sistema notarial, jurídic. En canvi, la publicitat opera com a
que li imprimeix un indubtable caràcter • El quart i darrer argument es basa en la exteriorització quan ja s’ha produït la forma
professional, determina que el seu judici de mateixa distinció entre forma (notarial) del negoci jurídic.

LA NOTARIA | | 3/2017 77
Doctrina
La forma és anterior a la publicitat. • Formal. En un primer terme, la de la figura acordada, atès el que s’expressa
Aquesta és un grau d’exteriorització ulterior, qualificació s’estén al voltant de les formes en pàgines anteriors sobre el concepte.
que opera en un camp diferent. Primer és extrínseques del document, és a dir, el
la forma de l’acte i després, sobre la base component extern dels documents, els seus • Registral. Per descomptat, el
d’una forma pública –normalment– hi ha aspectes formals; així, la seva autenticitat, Registrador ha de comprovar en qualsevol
la publicitat de la situació jurídica resultant la competència del notari o funcionari cas que no hi ha cap obstacle registral per
de l’acte». Mentre que la forma l’efectuen autoritzant, els requisits que s’exigeixen per a la inscripció del títol presentat. Es tracta
les mateixes parts del negoci jurídic, la llei perquè estigui vàlidament constituït o d’un condicionant essencial a la dinàmica
publicitat es fa a través de l’exteriorització operi davant tercers, la manca de descripció del Registre, a la congruència de l’ordre
de l’acte en uns llibres i assentaments. La de dades que hagin de plasmar-se en jurídic registral. La matriculació prèvia de la
forma afecta i es refereix fonamentalment a l’assentament que es demani, etc. finca, la titularitat registral de qui apareix en
les parts, facilitant que l’operació subjacent el títol com disposant o la inexistència d’un
sigui al·legada davant de tercers, però no té títol de data igual o posterior amb el qual
aquesta «finalitat de produir cognoscibilitat el presentat fora oposat o incompatible, en
general, a diferència del que passa en la Sobre la qualificació, la norma fona- serien destacadíssims exemples.
publicitat» (García García). mental es troba en l’article 18 de la IV.2. CARÀCTERS DE LA FUNCIÓ
Per això, es pot dir que en la forma Llei hipotecària, pel qual s’estableix QUALIFICADORA
l’interès predominant és el de les parts, el que «Els Registradors han de quali-
ficar, sota la seva responsabilitat, la Seguint Chico i Ortiz, es poden enunciar
dels qui compleixen, obligatòriament o
com a caràcters de la funció qualificadora,
facultativament amb aquesta; mentre que legalitat de les formes extrínseques
la funció que distingeix el Registrador, els
la publicitat es perfila amb vista a tercers, a dels documents de tota mena, en següents:
aquells que no han estat ni són partícips de virtut dels quals se sol•licita la ins-
relació formalment constituïda, encara que • És una funció de control però
cripció, així com la capacitat dels
la llei prevegi que puguin quedar afectats alhora creadora. En la seva actuació, el
de resultes d’això. Davant interessos tan
atorgants i la validesa dels actes dis-
positius de les escriptures públiques, Registrador interpreta, qualifica i estableix
diferents, es justifica la dualitat d’operadors conseqüències jurídiques. Es tracta d’un
jurídics. pel que resulti d’aquestes escriptu-
funcionari públic, però les característiques
res i dels assentaments del Registre». de la seva activitat el separen, com diu
IV. LA QUALIFICACIÓ DEL REGISTRADOR Lacruz, de qualsevol tipus de funcionari
administratiu. No som davant d’un mer
IV.1.ÀMBIT • Substantiu. Però el principi de buròcrata al servei de l’Administració.
legalitat, la qualificació registral, tindria
La qualificació registral s’ha de definir escassa projecció, si no es pogués • És una funció independent. El
amb Roca Sastre com «l’examen, censura despatxar sobre la validesa intrínseca del Registrador de la Propietat, en el nostre
o comprovació que fa el Registrador de que s’ha acordat: es rebaixaria, aleshores, sistema descentralitzat per circumscripcions
la legalitat dels títols presentats, abans a una mena de ratificació de l’autoritzat territorials, està vinculat al Col·legi Nacional
de procedir-ne al registre, accedint a això abans pel notari. El Registrador no es de Registradors i a les instruccions i les
si fos procedent i denegant o suspenent limita, ni pot, a l’estudi del que és formal, resolucions dictades per la Direcció General
la inscripció quan no s’ajustin a Dret». ja que els efectes que la inscripció ha de dels Registres i del Notariat, que depèn del
En paraules de la Direcció General, «és produir són greus. La qualificació, doncs, Ministeri de Justícia. Però es tracta d’una
l’actuació jurídica per la qual el Registrador assoleix tota la seva grandesa en aquesta dependència substancialment orgànica.
decideix si el títol i l’acte o negoci jurídic segona dimensió, prevista en l’article Per aquest motiu, en exercir la seva funció,
que documenta accedeix al registre». 18 de la Llei hipotecària quan al·ludeix en qualificar un títol, es converteixi en
a la validesa dels actes dispositius. Així, el «autoritat» única que decideix per si i davant
Sobre la qualificació, la norma Registrador ha de controlar la correcció seu, sota la seva exclusiva responsabilitat, si
fonamental es troba en l’article 18 de la del títol pel que fa a la seva causa, objecte l’acte és o no inscriptible. Es tracta d’una
Llei hipotecària, pel qual s’estableix que i consentiment (amb inclusió aquí de la nota perfectament compatible, en nom
«Els Registradors han de qualificar, sota qüestió relativa a la capacitat de les parts). de la necessària uniformitat i previsibilitat
la seva responsabilitat, la legalitat de les L’única excepció que hi hauria en aquest jurídica, amb què, en aquesta la seva
formes extrínseques dels documents de sentit seria de caràcter funcional, ja que activitat, ha de quedar vinculat per la
tota mena, en virtut dels quals se sol·licita els aspectes susceptibles de control s’han doctrina de la Direcció General en la matèria
la inscripció, així com la capacitat dels de reflectir explícitament o implícitament (cfr. art. 327 de la LH, penúltim paràgraf.).
atorgants i la validesa dels actes dispositius en el document, quedant excloses, per
de les escriptures públiques, pel que resulti exemple, les causes de nul·litat detectables Vista des de la banda dels particulars, la
d’aquestes escriptures i dels assentaments mitjançant prova aliena al títol. independència del Registrador es xifra en
del Registre». A partir del precepte, es pot la seva imparcialitat, de la qual, al seu torn,
desgranar l’àmbit de la qualificació registral A aquesta segona dimensió del control sorgeix com a correlat la impossibilitat que
en torn de tres dimensions que funcionen registral correspondria igualment la tenen els interessats de triar Registrador. És
en unitat d’acte. Són les següents: verificació de la transcendència jurídico-real competent per a la inscripció l’encarregat

78 LA NOTARIA | | 3/2017


El procediment registral

de l’oficina on es dugui la publicitat de la mateix dia, la hipoteca seria prioritària,


finca pel criteri únic de la seva localització, afectant a l’adquirent, i això en els termes
de la seva ubicació geogràfica. previstos en la Unitat precedent.

• És una funció de caràcter responsable. Doncs bé, el respecte mínim a aquests


El Registrador es fa responsable, preceptes, bastió inicial i bàsic de la prioritat
professionalment i patrimonialment, de registral, exigeix que els assentaments es
les conseqüències de la seva actuació facin d’acord amb l’ordre de presentació
qualificadora, sense que la seva dels títols que publiquen. L’ordre exacte de
responsabilitat derivi, es comuniqui, la seva presentació serà, per tant, l’ordre a
com passa amb caràcter general amb els mantenir en la qualificació dels títols, si
funcionaris públics, a l’Estat. no es vol evitar que el títol posterior acabi
despatxant abans o que la lectura del
• És una funció individual. La qualificadora foli sigui poc clara, menys fiable. Això no
es tracta d’una funció d’exercici unipersonal, obstant, s’admeten excepcions lògiques.
que no es comparteix. Els registres al nostre
país no es porten col·legiadament. En aquest sentit, la Direcció General manté
des de sempre que una aplicació rígida del
• És una funció inexcusable. La principi de prioritat «no puede impedir la
qualificació és un acte necessari, i el facultad y el deber de los Registradores
Registrador no pot al·legar foscors de examinar los documentos pendientes
legislatives, existència de llacunes, etc. Al de despacho relativos a la misma finca
mateix temps que ineludible, és un deure o que afecten a su titular, aunque hayan
indelegable, ja que la qualificació només la sido presentados con posterioridad, y han
pot dut a terme el Registrador que estigui a de tener por eso en cuenta los asientos Registre van arribar dues adjudicacions: l’una,
càrrec de l’oficina registral de què es tracti, registrales –entre los que se incluyen los conseqüència d’un constrenyiment en què
o qui actuï per substitució o interinament. presentados en el Diario– que contribuyan a es va travar el corresponent embargament;
una más acertada calificación, y así evitar la l’altra, derivada de l’execució d’una hipoteca
IV.3. TERMINI PER A QUALIFICAR anterior, execució a la qual havia estat cridat
práctica de inscripciones en que por haber
el creditor embargant. La Direcció va entendre
El termini perquè el Registrador sido declarado judicialmente el título nulo o
que la segona adjudicació, fins i tot presentada
qualifiqui i, si és el cas, inscrigui el títol és por cualquier otra causa resulta ineficaz, haya amb posterioritat, impedia la inscripció de la
de 15 dies hàbils comptats, per principi, de procederse a su inmediata cancelación primera.
des de la presentació del document. Si al despachar el título subsiguiente pre-
transcorre el termini sense que es despatxi, sentado con posterioridad». Amb aquestes Ara bé, aquesta segona possibilitat ha
l’interessat té l’opció de requerir-li perquè paraules, es reconeixen amb claredat els de quedar limitada al supòsit esmentat,
ho faci en el termini improrrogable de tres dos únics pressupostos legitimadors per per haver participat qui va accedir abans
dies o de procedir perquèse n’encarregui obviar la regla descrita, tal com es detallen al Registre en el negoci o el procediment
un altre Registrador, entre el quadre de a continuació: judicial del qual es deduís la cancel·lació
substitucions previst a aquest efecte. del seu dret. S’ha de descartar respecte
Si optant per la primera alternativa, el • En primer lloc, el registrador deixa de qualsevol altre, per la indefensió que
Registrador encara no despatxa en aquest d’estar obligat en la seva qualificació per la segurament li produiria.
termini de tres dies, l’interessat encara data de l’assentament de presentació quan
pot instar l’aplicació del dit quadre de els títols, amb l’entrada en el Registre,han EXEMPLE 5
substitucions. invertit elseu ordre lògic de relació. Amb En aquest sentit, la Resolució d’1 de juny de
aquesta mesura es busca articular, fer 1993 proclama que «si bien es cierto que es
IV.4. ORDRE DE QUALIFICACIÓ coincidir, els interessos manifestats per les doctrina de este centro que los Registradores
parts en aquests documents concatenats. pueden y deben tener en cuenta documentos
L’article 24 de la Llei hipotecària estableix, pendientes de despacho relativos a la misma
segons sabem, que la data de l’assentament EXEMPLE 3 finca o que afecten a su titular aunque hayan
de presentació ha de ser considerada la sido presentados con posterioridad, a fin de
El supòsit típic el constitueix la venda
de la inscripció per a tots els efectes que pro- curar un mayor acierto en la calificación
ingressada després de la hipoteca concedida
y evitar asientos inútiles, no lo es menos que
aquesta hauria de produir. Amb precisió, per qui actués com a comprador en aquella.
tal doctrina no puede llevarse al extremo
l’article 25 de la Llei hipotecària assenyala
de la desnaturalización del propio principio
que, entre títols presentats en la mateixa • En segon lloc, s’admet la inversió de
de partida –el de prioridad– obligando al
data, serà l’hora exacta, el moment just de l’ordre legal de presentació quan el segon Registrador a una decisión de fondo sobre la
presentació el que determinarà el rang de títol hagi de produir la cancel·lació del prevalencia sustantiva y definitiva de uno y
cada un, la prioritat entre ells. primer. otro título (decisión que tanto por su alcance
como por lo limitado de los medios de
EXEMPLE 2 EXEMPLE 4 calificación, trasciende claramente a la función
Si una hipoteca es presenta a les 10:00 del Un exemple seria el que s’analitza en que la ley encomienda al Registrador)». En
matí i una compravenda a les 12:00 d’aquest la Resolució de 22 d’octubre de 1952. Al aquest cas, s’havia denegat la inscripció d’una

LA NOTARIA | | 3/2017 79
Doctrina
o obstacles salvables, s’admeti una mena de
suspensió de la inscripció a fi de concedir al
peticionari un cert marge temporal perquè
faci les correccions o esmenes efectivament.

EXEMPLE 6
Encara que no hi hagi un elenc legal de
defectes segons que siguin esmenables o no,
cal qualificar un defecte com esmenable quan
es pot salvar a través d’una nova redacció
instrumental o l’aportació de documents
complementaris, i és justament a aquest
efecte que se suspèn la inscripció en benefici
dels interessats. La manca de traducció o
legalització d’un document estranger, de
claredat en el cos expositiu del títol o, fins i tot,
d’immatriculació de l’immoble són supòsits
que s’han declarat com a tals.

En canvi, exemples de defectes no


esmenables poden el d’un títol nul per
ser contrari a les lleis o l’ordre públic (v.gr.,
una prohibició perpètua d’alienar), el del
que no resulta inscriptible per no tenir
compravenda per haver-se presentat les en fets i fonaments de Dret, amb indicació «transcendència real» o el de l’afectat per
actuacions judicials de fallida de la societat expressa dels mitjans d’impugnació, l’òrgan raó d’incompatibilitat amb un altre de ja
venedora que, tot i que posteriors, fixaven davant el qual s’ha de recórrer i el termini registrat, no només presentat (ex art. 17
com a data de retroacció una d’anterior a per interposar-lo, sens perjudici que de la LH). En aquests casos, veiem que, per
aquell atorgament.
l’interessat exerceixi, si és el cas, qualsevol molt que l’interessat s’esforci, no podrà
IV.5.EFECTES altre que consideri procedent. salvar el defecte substancial del seu títol
mitjançant l’aportació d’altres documents
La qualificació negativa suposarà la complementaris ni impedir que l’obstacle
En els seus efectes, s’ha de distingir
pròrroga automàtica de l’assentament de registral de torn deixi d’operar si no és
segons la qualificació sigui conforme a la
presentació per 60 dies comptats des de la interposant la pertinent acció judicial per a
petició d’inscripció o no.
darrera notificació que el Registrador faci la seva supressió.
IV.5.A. La qualificació positiva als interessats, amb la finalitat que comptin
amb temps per preparar i presentar, si és En aquest sentit, l’article 19 de la Llei
Si la qualificació és positiva, el el cas, el recurs que correspongui (art. 323 hipotecària disposa que quan el Registrador
Registrador ha de fer la inscripció pertinent, de la LH). Pel que fa a la notificació, s’ha de noti algun defecte esmenable, ho
de despatxar l’assentament sol·licitat fer al presentant i al Notari autoritzant del manifestarà, al seu despatx de qualificació,
en el foli de l’immoble, expressant en la títol presentat i, si és el cas, a l’autoritat als qui pretenguin la inscripció, perquè,
que s’anomena «nota de despatx», al peu judicial o al funcionari que l’hagi expedit. La si volen, recullin el document i esmenin
del títol, les dades identificadores de notificació s’efectuarà de conformitat amb l’error durant la vigència de l’assentament
l’assentament practicat. Una nota anàloga el que preveuen els articles 58 i 59 de la Llei de presentació (prorrogat, com sabem,
s’ha de fer al marge de l’assentament de 30/1992, admetent-se la practicada per via 60 dies a comptar de la notificació de
presentació. A més, quan l’estat registral de telemàtica si l’interessat opta per aquesta la qualificació, una qualificació que no
titularitat o càrregues sigui discordant amb via en el moment de la presentació del títol deixa de ser negativa per més que els
el que es reflecteix al títol, es lliurarà nota (art. 322 de la LH ). defectes s’hagin considerat esmenables
simple informativa perquè el presentant pel Registrador). Si en aquest temps no
pugui conèixer com més aviat millor En el fons, la qualificació negativa és s’esmena l’error a satisfacció del Registrador,
aquesta contrarietat o divergència. procedent, doncs, quan no s’hagi complert la qualificació esdevindrà definitiva (que no
amb les precaucions legalment establertes, ferma, ja que això dependrà que en aquest
IV.5.B. La qualificació negativa: el títol sigui defectuós o hi hagi algun temps no hagi recorregut tampoc contra
denegació i suspensió de la altre factor que ho impedeixi. Segons la qualificació negativa; ex art. 324, 2n
inscripció la gravetat d’aquests defectes, faltes o paràgraf, del RH), sens perjudici que, abans
obstacles registrals, encara caldria distingir de concloure aquest termini, els interessats
Si la qualificació és negativa, si més no dues situacions: aquelles en què aquests puguin sol·licitar l’anotació preventiva que
en relació amb alguna clàusula, part o defectes siguin de tal envergadura, segons es disposa per al supòsit.
disposició del títol, s’emetrà per escrit signat el parer del Registrador, que impliquin la
pel registrador i hi han de constar les causes necessitat de rebutjar, denegar directament L’anotació preventiva per defectes
impeditives, suspensives o denegatòries i la inscripció o motiu d’inscripció pretès i esmenables és mitjà ideat perquè els
la motivació jurídica d’aquestes, ordenada aquelles altres on, per ser aquests defectes interessats disposin, quan els resulti

80 LA NOTARIA | | 3/2017


El procediment registral

necessari o convenient, de més temps per recursos en el seu estatut o bé davant la


a la seva esmena; exactament, l’article 96 jurisdicció civil pels tràmits del judici verbal.
de la Llei hipotecària xifra la durada en
un termini de 60 dies, a comptar des de la • Impugnar directament el motiu de fons
mateixa anotació, i que és susceptible de pel qual no s’hagi inscrit el títol davant els
prorrogar-se fins a 180 per una causa justa i tribunals de justícia.
decisió judicial.
A continuació es desenvoluparan el
L’anotació preventiva no s’estableix recurs governatiu, el recurs davant la
possible en la legislació, ja que es tracta jurisdicció civil ordinària i el –impròpiament
de defectes, faltes o impediments no anomenat– «recurs judicial». En l’epígraf
esmenables. 6ens ocupem del dret que un altre
registrador qualifiqui el títol i de la
Per a més concreció, i per la importància qualificació titllada de substitutòria.
que té l’apreciació en relació amb la
dinàmica del procediment, fixeu-vos que V.1. EL RECURS GOVERNATIU
sense ser pròpiament defectes del títol,
Per tradició, el tràmit de revisió registral
que n’afecten al fons o la forma, sinó
previst contra la negativa, total o parcial, del
obstacles registrals, també ha de suspendre
Registrador a inscriure rep el nom de recurs
la inscripció d’un títol quan, presentat, hi
governatiu, que, després de les darreres
hagi pendent de despatx definitiu (perquè
reformes legislatives, es ventila avui d’acord
la qualificació es troba en temps o vies
amb els criteris següents:
de recurs) un títol que li ho impedeixi (en
virtut de les regles dels arts. 17 o 20 de la • Es troben legitimats per a la interposició
LH, per exemple). En aquests casos, només en els cinc dies següents des de la seva
del recurs: els particulars interessats, el
el temps, que no una activitat d’esmena per recepció.
Notari autoritzant del títol, l’autoritat judicial
part de l’interessat en la inscripció del títol o el funcionari competent de qui provingui • A la vista del recurs i, si és el cas, de les
presentat en segon lloc, ha de determinar si l’executòria o manament presentat al al·legacions presentades, el Registrador
finalment es poden inscriure. Registre i qualificat negativament, i el pot rectificar la qualificació en els cinc dies
ministeri fiscal, quan la qualificació es següents després de l’entrada en el Registre
Com sosté la Direcció General,
refereixi a documents expedits pels jutges, dels escrits esmentats, i accedir a la seva
«si se encuentran presentados títulos
tribunals o secretaris judicials en el si dels inscripció total o parcial, en els termes
contradictorios relativos a una misma finca,
processos civils o penals en què hagi de sol·licitats.
lo procedente es calificar y despacharlos por
ser part d’acord amb les lleis, i això sens
riguroso orden cronológico de presentación,
perjudici de la legitimació dels particulars • Si manté la qualificació, ha de formar
subordinando el despacho del que se
interessats sobre això. expedient que ha de contenir el títol
presentó después hasta ver qué ocurre con
qualificat, la qualificació efectuada, el
el que le precedió, de modo que aquél sólo • El recurs s’ha d’interposar en el termini recurs, el seu informe i, si és el cas, les
podrá acceder al Registro si caduca el asiento d’un mes des de la data de la notificació de al·legacions del Notari, autoritat judicial o
de presentación del precedente inserinscrito» la qualificació pel Registrador al recurrent, funcionari quan no siguin els recurrents,
(Resolució de 24 d’octubre de 1998, entre sense que es pugui admetre el recurs fora de qui remetin, sota la seva responsabilitat,
altres). termini. La interposició del recurs suposarà a la Direcció General dels Registres i
la pròrroga automàtica de l’assentament del Notariat (a Catalunya, a la Direcció
V. ELS RECURSOS CONTRA LA de presentació fins que es notifiqui al General de Dret i d’Entitats Jurídiques) en
QUALIFICACIÓ DEL REGISTRADOR Registrador la resolució que recaigui. l’inexcusable termini de cinc dies comptats
des del següent dia al de conclusió del
Davant una qualificació negativa, • El recurs s’ha de presentar al Registre termini indicat en el punt anterior.
els interessats disposen (que no el mer que hagi qualificat, encara que es pot
presentador), a més de l’oportunitat fer també en els registres i les oficines • La Direcció General ha de resoldre en el
d’esmenar els defectes que hagin estat previstos en l’article 38.4 de la Llei 30/92 o termini de tres mesos, amb la particularitat
observats com esmenables, de les en qualsevol Registre de la Propietat perquè que es computen des de la interposició del
possibilitats següents: sigui immediatament remesa al Registrador recurs i no des de la recepció de l’expedient.
la qualificació del qual es recorre. Transcorregut aquest termini sense que
• Instar una nova qualificació davant un recaigui resolució s’entendrà desestimat el
altre registrador. • Si no hi ha recorregut el Notari recurs i queda expedita la via jurisdiccional,
autoritzant, autoritat judicial o funcionari sens perjudici de la responsabilitat
• Recórrer la qualificació davant la que va expedir el títol, el Registrador, en disciplinària a què això doni lloc.
Direcció General o l’òrgan jurisdiccional el termini de cinc dies, ha de traslladar
competent de la comunitat autònoma que a aquests el recurs perquè facin les • Pel que fa als seus efectes, si s’estima
tingui atribuït el coneixement d’aquests al·legacions que considerin oportunes el recurs, el Registrador ha de practicar

LA NOTARIA | | 3/2017 81
Doctrina
Complementàriament, en tractar-se d’un
expedient, segons deia abans, desvinculat
de l’operatòria del Registre, com que la
sentència que recaigués gaudiria de prioritat
a partir del moment en què s’aportés i no
des de l’entrada inicial del títol qualificat,
l’eventualitat d’un pronunciament
favorable s’hauria d’assegurar mitjançant
l’anotació preventiva de demanda que,
a sol·licitud de l’actor, s’arribi a tramitar.
Cal tenir en compte que els recursos
estrictament registrals produeixen la
pròrroga automàtica de l’assentament de
presentació que s’hagi expedit per al títol
qüestionat, fins que la seva desestimació
adquireixi fermesa o es practiqui el
pertinent assentament definitiu.

VI. LA QUALIFICACIÓ SUBSTITUTÒRIA

Davant la qualificació negativa, al costat


dels recursos, hi ha la possibilitat que
la inscripció de conformitat amb les més de recórrer contra la qualificació per la l’interessat insti l’aplicació del quadre
indicacions donades per la Direcció General qual es suspengui o denegui la inscripció, de substitucions aprovat per la Direcció
en la seva resolució; en el cas contrari, s’ha poden «acudir, si volen, davant els Tribunals General dels Registres i del Notariat a
de mantenir la qualificació. de Justícia per ventilar i contendre entre si aquest efecte (art. 19 bis de la LH). En aquest
sobre la validesa o la nul·litat dels títols». quadre, cada Registre compta assignats
V.2. EL RECURS DAVANT LA JURISDICCIÓ els titulars de sis registres de la mateixa
CIVIL: EL JUDICI VERBAL REGISTRAL L’exercici de l’acció a la qual s’al·ludeix
província o províncies limítrofes, mai de la
difícilment es pot equiparar a les altres dues
mateixa localitat o plaça, que faran torns
Segons l’article 328 de la Llei hipotecària, alternatives analitzades fins aquí. A través
per qualificar.
les qualificacions negatives del Registrador d’aquesta, no s’impugna la qualificació,
i, si és el cas, les resolucions expresses o sinó la causa «de fons» per la qual al Cal distingir els Registradors substituts
presumptes de la Direcció General amb capdavall s’hagi desestimat la inscripció. dels Registradors interins, que són aquells
motiu del recurs governatiu es poden El procediment es desenvolupa al marge designats per fer-se càrrec d’un Registre
recórrer directament davant els òrgans de de les instàncies registrals, pels tràmits del temporal o circumstancialment vacant.
l’ordre jurisdiccional civil, i són aplicables judici declaratiu que correspongui i sense
les normes del judici verbal. que el Registrador sigui part. Per a quan, transcorregut el termini per
inscriure i interpel·lat per l’interessat, el
La demanda ha d’interposar davant els Per tant, a través d’aquesta tercera Registrador no emeti la seva qualificació,
jutjats de la capital de la província on s’ubiqui possibilitat que es preveu, el peticionari també està previst el dret que un altre
l’immoble, en el termini de dos mesos des de pot atacar el motiu de fons pel qual no Registrador pugui qualificar el document
la notificació de la qualificació o, si és el cas, s’ha pogut registrar el títol directament que es pot exercir en els 15 dies següents
de la resolució corresponent de la Direcció en seu judicial, i això fins i tot sense haver a la notificació de la qualificació negativa,
General (si es tracta de recursos desestimats d’esperar la resolució del recurs registral mitjançant l’aportació al Registrador
per silenci administratiu, en el termini de que hagi interposat. D’una altra manera, el substitut del testimoni íntegre del
cinc mesos i un dia). A la vista de l’expedient, procediment judicial no paralitzarà en cap títol presentat i de la documentació
el Secretari Judicial ha de convocar tots els cas la resolució definitiva del recurs. complementària.
quihi apareguin com a interessats (amb
EXEMPLE 7
inclusió especial aquí del Notari autoritzant El Registrador substitut ho ha de
Imaginem el cas en què un títol sigui rebutjat comunicar al Registrador substituït, que pot
i del Registrador), els ha de citar perquè
per incompatibilitat amb un altre ja inscrit
puguin comparèixer i presentar-se a les sol·licitar, amb caràcter previ i amb aquesta
(v. gr. la doble venda). El sol·licitant que es
actuacions en el termini de nou dies. finalitat, que se li aporti informació registral
cregui amb dret per sobre de qui va ingressar
primer estaria legitimat per demandar-lo completa, si no existeixo és insuficient la
V. 3. L’IMPRÒPIAMENT ANOMENAT per tal que es declari el seu dret cancel·lant- remesa amb el testimoni íntegre del títol.
RECURS JUDICIAL se correlativament l’assentament de l’altre.
L’estimació de la seva demanda comportaria El Registrador substituït ha de fer constar
L’article 66 de la Llei hipotecària, l’anul·lació de l’assentament que li impedia la aquesta comunicació el mateix dia de la seva
complementat per l’article 328 de la Llei inscripció juntament amb la possibilitat que el recepció o el dia hàbil següent, per nota al
hipotecària, recorda que els interessats, a seu fos despatxat efectivament. marge de l’assentament de presentació,

82 LA NOTARIA | | 3/2017


El procediment registral

indicant que s’ha exercit el dret a sol·licitar artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria DÍEZ-PICAZO, L.: Fundamentos del
la qualificació dels títols a un Registrador que, en ningún momento, dispuso la Derecho civil patrimonial, t. III, Cizur Menor:
dels inclosos en el quadre de substitucions, calificación sustitutoria como un recurso Thomson-Civitas, 2008.
la seva identitat i el Registre del qual és impropio que se presenta ante otro
titular. A partir de la data de recepció de Registrador, sino como un medio de GARCÍA GARCÍA, J. M.: «La función registral
la comunicació esmentada, el Registrador obtener una segunda calificación. Por ello, y la seguridad del tráfico inmobiliario», en
substituït ha de subministrar al Registrador la calificación sustitutoria, como tal, debe Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm.
substitut informació continuada relativa a cumplir todos y cada uno de los requisitos
625, 1994, págs. 2.283 y ss.
qualsevol nova circumstància registral que de fondo y forma establecidos en la
pugui afectar la pràctica de l’assentament. legislación hipotecaria, bien que limitada GÓMEZ GÁLLIGO, F. J.: «La calificación»,
a los defectos señalados por el registrador
ponencia presentada en el XVI Congreso
Si el Registrador substitut qualifica sustituido, por cuanto no cabe la reformatio
positivament el títol, ha d’ordenar al in peius mediante la ampliación de la Internacional de Derecho Registral
Registrador substituït que estengui calificación con la alegación de nuevos (Valencia, 2008), en http://www.cinder.info/
l’assentament sol·licitat, remetent el text defectos por el Registrador sustituto (cfr.
amb els termes en què s’hagi de practicar, art. 19 bis, reglas 4.ª y 5.ª de la LH). Pero GORDILLO CAÑAS, A.: «Bases del Derecho
juntament amb el testimoni íntegre del títol si (...) el Registrador sustituto confirma de cosas y principios inmobiliarios-
i la documentació complementària. Estès sólo uno de los defectos expresados en registrales: sistema español», en Anuario de
l’assentament, el Registrador substituït ho la calificación inicial, el posterior recurso Derecho Civil, 1995, págs. 527 y ss.
ha de comunicar al Registrador substitut i debe ceñirse exclusivamente a ese defecto
tornar el títol al presentant amb una nota confirma- do, sin que pueda decidirse sobre IGLESIA MONJE, I. de la: El principio de
al peu, estesa d’acord amb la legislació los defectos que hayan sido revocados rogación y el procedimiento registral, Madrid:
hipotecària. por el Registrador sustituto en su nota de Colegio de Registradores de la Propiedad y
calificación» (Resolucions de 5 de març, 24 Mercantiles de España, 2010.
En canvi, si el qualifica negativament, d’abril i 5 de maig de 2008).
ha de tornar el títol a l’interessat a l’efecte LACRUZ BERDEJO, J.L. y SANCHO
d’interposició del recurs per la qualificació REBULLIDA, F. DE A.: Derecho inmobiliario
del Registrador substituït davant la Direcció BIBLIOGRAFIA
registral, t. III bis, Barcelona: Bosch, 1984.
General dels Registres i del Notariat, recurs ARNAIZ EGUREN, R.: «Una reflexión
que s’ha de cenyir als defectes assenyalats personal sobre la función notarial en el MANZANO SOLANO, A.: La demanda de
pel Registrador substituït amb els quals el tráfico sobre inmuebles: su relación con las inscripción en el Registro de la Propiedad,
Registrador substitut hagi manifestat la distintas modalidades de organización de Barcelona: Atelier, 1999.
seva conformitat. la seguridad preventiva», en Revista Crítica
de Derecho Inmobiliario, núm. 666, 2001, MÉNDEZ GONZÁLEZ, F.P.: «La función
Sobre la qualificació substitutòria, la
págs. 1.587 y ss. económica de los sistemas registrales», en
Direcció General ha tingut l’oportunitat de
dir «que no es un recurso de clase alguna, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm.
CHICO Y ORTIZ, J. M.ª: Estudios sobre
sino que es una auténtica calificación en Derecho hipotecario, t. I, Madrid: Marcial 671, 2002, págs. 875 y ss.
sustitución de la que efectúa el titular del Pons, 2000.
Registro, porque el legitimado para instar ROCA SASTRE, R.M.ª y ROCA-SASTRE
ésta no está conforme con la inicialmente COSSÍO Y CORRAL, A. de: Instituciones de MUNCUNILL, L.: Derecho hipotecario
efectuada. En este sentido, es claro el Derecho hipotecario, Madrid: Civitas, 1986. Barcelona: Bosch (varios tomos y ediciones).

LA NOTARIA | | 3/2017 83

También podría gustarte