Está en la página 1de 5

Sire Drame Sane

2n BATXS

Hestopascals (hPa)

És una unitat de pressió que equival a 100 pascals, és a dir, a un


milibar.

Troposfera

És la capa més baixa de l'atmósfera que està més a prop de la


superfície de la Terra. Els estats del temps succeixen en aquesta
capa.

Depressions

Són masses d'aire càlid i lleuger. La seva densitat fa que sigui


inestable, i que mogu amb facilitat a la part alta de la troposfera i
origini núvols i precipitacions

Temps atmosfèric

És l'estat de l'atmosfera pel que fa a tots els fenòmens que l'afecten la


temperatura, la humitat ….

Clima

És un conjunt de condicions atmosfèriques determinades d'una zona


format per la quantitat i la frecuència de precipitacions, el vent, la
temperatura....

Tàlveg

Zona de l'atmosfera en la qual la pressió atmosfèrica és més baixa


que a les zones del seu voltant al mateix nivell

Isoterme

Línia imaginària que uneix en un mapa els punts de la superfície de la


Terra que tenen la mateixa temperatura en un moment donat o la
mateixa temperatura mitjana durant un cert període

Pressió atmosferica
És el pes de l'aire que cau en vertical sobre una superfície

Radiació solar

És el conjunt de radiacions electromagnètiques emeses pel sol i que


arriben a la superfície de la terra

Vent

És el moviment natural de masses d'aire

Front

És una franja de separació entre dues masses d'aire de diferents


temperatures, i se'ls classifica com freds, càlids, estacionaris i oclusos
segons les seves característiques

Temperatura mitjana

És la mitjana aritmètica de la temperatura en un període, generalment


d'un dia o d'un mes.

Alzinar

És un bosc d'alzines format, fonamentalment, per arbres i arbustos de


fulla més o menys ampla (planifolis), persistent i endurida
(esclerofil·les)

Pisos vegetals

Pis nival

És un sòl altitudinal caracteritzat per la presència de neu permanent.

Maquiar

Mil·libars (mb)

Unitat de pressió equivalent a la mil·lèsima part del bar .

Isòbares
Són les línies que representen la pressió gràficament als mapes
meteorològics

Masses d’aire

Gran extensió d’aire, que cobreix una àrea mínima de centenars de


milers de km2, en la qual les propietats físiques de l’aire, temperatura i
humitat principalment, varien poc en sentit horitzontal.

Landes

Plana extensa en la qual només creixen plantes silvestres i no és apta


per al cultiu.

Estiatge

Nivell més baix o cabal mínim d'un riu o una altra corrent durant una
època de l'any determinada.

Temperatura

Grau o nivell tèrmic de l'atmosfera.

Humitat relativa

És precisament la proporció entre la quantitat d'aigua o vapor existent i


la capacitat màxima del contenidor

Oscil·lació tèrmica

És la diferència entre la temperatura més baixa (mínima) registrada i la


temperatura més alta (màxima)

Precipitació

Caiguda d'aigua provinent de l'atmosfera que, en forma sòlida o


líquida, arriba fins a la superfície terrestre.

Continentalitat

Qualitat dels climes propis de l'interior dels continents, en general amb


forta oscil·lació tèrmica diària i anual i amb pluviositat reduïda.

Precipitació anual
Valor que s'obté a partir de la mitjana de les pluges registrades en els
dotze mesos de l'any.

Matollar

És una comunitat vegetal caracteritzada per una vegetació dominada


per arbustos i mates

Bosc caducifoli

És l'ecosistema de bosc d'arbres de fulla caduca

Prats

Terreny pla i humit on creix o es conrea l'herba que serveix de pastura


al bestiar

Fagedes

És un bosc de faig.

Corrent en jet

Són fluxos d'aire en altura que circulen, a gran velocitat, al voltant del
planeta

Anticiclons

Són masses d’aire més fred i, per tant, més dens i més pesat i que
exerceix una major pressió. Aquest aire baixa de les capes altes de la
troposfera i en ser més pesat és més estable

Símbols

Indiquen magnituds físiques, monedes, elements químics, etc., i


normalment són internacionals

Pluja de fang

És un fenomen meteorològic que consisteix en una precipitació en


forma líquida que arrossega partícules sòlides en suspensió que
queden dipositades al sò
Isopletes

Línies que en una gràfica passen per punts corresponents a un


determinat valor d'un element meteorològic

Altitud

Altura sobre el nivell del mar

Temps

Condicions del clima en un lloc i en un moment determinat

Inversió tèrmica

És una capa d'aire on la temperatura creix amb l'altura.

Circulació atmosfèrica

És un fenomen impulsat i sostingut pel desigual escalfament entre


l'Equador i els pols.

Galernes

Conegut com un fenòmen meteorològic d'extrema violència amb fortes


ràfegues de vent

Index de Gaussen

S'utilitza en un climograma per determinar el període d'aridesa està


definit per: Precipitacions = Temperatures x 2.

Bosc

Formació vegetal on predominen els arbres

Arbres perennes

Planta o arbre que manté la seva verdor i les fulles durant totes les
estacions de l'any

Rouredes

És un bosc on dominen els roures de diferents espècies.