Está en la página 1de 7
Luan van tot nghiép Chuongll _ GVHD:V6 Thi Bich Ngoc CHUONG III . s - PHUONG PHAP DIEU CHE QAM (QUADRATURE AMPLITUDE MODULATION) Khi truyén tai théng tin,di liéu bing v6 tuyén hay hitu tuyén ngudi ta diéu sit dung séng mang-“carrier wave”.Séng mang la nhiing séng dign tir di chuyén vdi t6e d6 nh sang, c6 dang sine hodc cosine va c6 kha ning mang thong tin én nhitng ndi rat xa.S6ng mang cé rit nhiéu tin sé khdc nhau,ma vdi nhing tin s6 nhdt dinh séng mang sé c6 nhing tinh chat nhat dinh.Vi dy sng nh sng ma mat nhin thay duge thi khong thé xuyén qua tuing.Nhung vdi sng radio(nhat 1a cdc sng 06 tin sO thapthi dé dang xuyén qua tudng.tod nha..Va dé mot song mang c6 thé mang thong tin cn truyén di thi phi cin dén qué trinh diéu ché.Diéu ché 1A qué tinh két hgp séng mang vdi thong tin di ligu cdn truyén(tin & day ching ta chi dé cap dén cdc phudng phip de qué tinh diéu ché diéu téc dong lén higu tong ty hodc tin higu so diéu ché tin higu ky thug s6ng mang.Céc phung phap diéu ché cing tién b6 cing cho phép ma hod nhiéu bit hon vao mgt biu twgng-“symbol”(séng mang di duge diéu ché).C6 ba phudng phap diéu ché co bin doi vdi tin higu twong wy 1a: diéu ché bien do. AM,Aplitude Modulation-,diéu ché tin s-FM,Frequency Modulation- va diéu ché chuyén déi pha-PM,Phase Modulation.Tuy nhién khi tin higu ngd vao Li chudi bit nhj phan thi c&c phuong php digu ché trén sé c6 tén Mn lugt 1a didu ché ASK,FSK,PSK. Phuong phap diéu ché dich chuyén bién 49-ASK, Amplitude Shift Keying- 18 su thay d6i bién dO cia séng mang ting véi sit thay d6i cia tin higu s6 dua vao dé diéu ché. Cu thé 1a bién d6 s6ng ma thép ting véi trang thai bit “O” va bién dQ ca s6ng ma cao ting véi trang thai bit “1” cia ma nhj phn trong tin higu sO. Phuong phdp diéu ché dich chuyén tin s6-FSK,Frequency Shift Keying-la thay su ddi tin s6 ca séng mang ting véi suf thay Adi eda tin higu sO dua vao dé -dc bit khdc nhau sé duge dai dién bling ede tin sO khde nhau. diéu ch (Hinh3.1) Phung php diéu ché dich chuyén tin so° ‘To Thanh Té 26 Luan van tot nghiép Chuongll _ GVHD:V6 Thi Bich Ngoc Phuong php diéu ché dich chuyén pha-PSK,Phase Shift Keying-1a thay 6i phase cia séng mang ting v6i su thay déi cia tin higu sO dua vao dé diéu ché,sit dung cdc pha khéc nhau dé dai dién cho cée gid ti nhi phan khde nhau.Cé thé xem day 1a phyong php co ban nhat trong cde phuong phap diéu ch hiéu s6.D6i vdi phuong phap dich chuyén pha nhi phan BPSK-Binary Phase Shift Keying-méi biéu twgng biéu thi m6t trang thai ctia bO ma nhj phan: 0 49 tutong tng vGi trang thdi céia bit 0,180 do twang ttng v6i trang thai bit 1. Lebu ky pha bing 0.06 > \ \ eo pha bing 180 a5 i [ eaendy Diéu ché dich pha (Finh 3.2) Dya trén BPSK, phuong php QPSK c6 thém hai pha nia 18 90 do va 270 d6,diéu nay cho phép hai bit dutge ma hod chi voi mot biéu tugng.Tai bo gidi pha ciia biéu tugng sé duge so sinh moi tung quan vai pha cia ‘To Thanh Té 27 Luan van tot nghiép Chuongll _ GVHD:V6 Thi Bich Ngoc bigu tugng trude dé:néu pha cia bigu wong khOng dich d6i so v6i pha cba biéu tuigng true dé,thi sé duge hiéu la 2 bit “00”; néu pha cia biéu tugng dich déi so iu twang truide d6,thi sé duge hiéu 12 2 bit dich pla 9°; ale pha & v6i pha cia i Biéu wgng phase 00 o o1 90: 10 180° ul 270° “01 0 QBSK (Hinh 3.3) Dich pha 90° Néu két hgp gitta phuong phap diéu ché bién d6 ASK va phuong phip diéu ché pha PSK th sé tgo nén mot phutsng phap mdi c6 tén 1a QAM.N6i cach khéc,QAM Ia phucing phap diu ché dya trén viée thay adi pha va bién 49 cia s6ng mang.Tai thiét bi thu,qud tinh gidi diéu ché sé dd cde sy chuyén déi vé pha va bién d6 trén séng mang dé khdi phuc lai tin higu sé ban ddu.QAM 1a phudng phap diéu ché mot séng mang. Cu thé hon,phuong phip nay la nén ting ky thuat trong ca modem.Phuong phap QAM truyén thong tin duéi dang sng mang sine va cosine tai cong mét ting s6.Cac séng nay dude truyén déng thai trén mét kénh don- “single chanel”-.Bién d9 va pha cia mdi séng truyén di dai dién cho céc bit vao-“input bit”-cdn truyén.Tai modem hoje thiét bi tuyén dieée gidi thudt QAM chuyén mét nhém bit vao ma cn truyén di thanh mot diém ¢6 toa d6 toa 6 (x,y) dya trén dé thi c6 dang nhuf mOt chdm sao “constellation map”-,trong d6 cdc gid tri x,y 1A cdc bién 46 ciia hai s6ng mang cosine va sine sé duge truyén di.Vi vay biéu thite ciia séng dutge truyén di sé c6 dang: V(N=Xcos(ot)}+Ysin( at) Va tai modem hoic thiét bi nhdn,céc gidi thuat gidi diéu ché sé tin hanh viée phyc héi céc bit can truyén dya trén bién 46 va pha cia méi séng nhdn due: cde s6ng sine hoe sng cosine cing mOt tin s6.COng thife eda vige gidi S e6 thé viet nhu sau: Join cou 7 nar = 0 v6i r: 1a chu ky cia s6ng sine hodc séng cosine ‘To Thanh Té 28 Lun van tt nghigp ChugnglIl _ GVHD:V6 Thi Bich Ngge Ngoai ra séng sine hoe séng cosine e6thé phan tich riéng thinh ting phan tai modem, thiét bj nh4n lai cc gid tri bién 6 cia ig cosine va sine theo 2} > Ang thie sau: X=2 |r (noos(any "a [reosinconya cot = rer] [awa edutenén—|_ladna aM eubep T oe sate Fo cacy cation [ats i in suinaage— Loxton ‘oan |e ee (Hinh 3.4) MO hinh hé théng ma hod QAM Kj thugt ADSL sit dung bing dé chdm sao theo chudn cia ANSI,theo chudin nay mt bing dé chdm sao sé e6 kich thud 1 2" M6t edi tén hode nhan - “label”-clia bing dé chdm sao sé bling sO lugng cia cdc bit sé dutge ma hos vao mét biéu twgng,vi du mhy 4b-QAM,5b-QAM..Chom sao chin(hoic 1é) ké tiép hinh thinh dya trén chdm sao chin (hoge 18) trude d6 them vio khdi 2x2 diém nh sau: ans 4ns3 4n antz 5 2fo 42] 0 3/17 6 b2 (Hin 3.5) 24 26| 20 22 @ at| 4. 3 woul13 7 a wlo 2 1s 8 10| 0 2 16 Bis[5 7 311315| 5 7 29 1216/4 6 30 12 16| 4 6 28 2s 27| 21 23 b=4 b=5 ‘To Thanh Té 29 Lun van tt nghigp ChugnglIl _ GVHD:V6 Thi Bich Ngge MOi diém trén dé thj chdm sao biéu thi duy mht mot gid ti bién d6 va mot gid tri pha cia biéu tutgng: cdc diém trén cing tryc tung thi c6 bién d6 bing nhau,ede diém trén cling truc hoanh th c6 pha bing nhau. A 1001 Toit ono ort + 1000 i010) ‘0000 010 ; 3 a 1 3 + — + > rior nit oor ont Tibo Tito oi00 ait pha (Hinh 3.6) bién 49 va pha cia chdm sao QAM-16 Vi du diém c6 toa dé (1,1) sé 06 bién d6 1a 1 va pha 1a 90 46 Nang Igng trung binh ca mét biéu tung eda phudng phip QAM diya d 6 voi M=2"1a s6 diém trong bing 48 chm sao d 12 khoding cdch Euclidean nhé nhdit gitta 2 diém Viée ting s6 Iugng diém trong chdm sao cing ddi hdi ting ty sé SNR tung ting:chdm sao 16-QAM edn ty s6 SNR [a 21,5dB va 64-QAM cdn ty sO SNR Ia 27,5dB nhim dim bao ty 1é 151 BER-“Bit Error Rate"-li 107.M6t catch dinh tinh,khi ting thém 1 bit trong mot biéu ttgng truyén di cdn ting ty s6 SNR them 34B. ‘To Thanh Té 30 Lun van tt nghigp ChugnglIl _ GVHD:V6 Thi Bich Ngge SNR rer 19368 2548 16 2 « ne 256 tom $096 8 (Hinh 3.7) Moi quan hé giifa kich thuée chdm sao QAM va ty sé SNR Mot wu diém In cia phuong phap diéu ché QAM 1a tinh thye thi kha don gidn va sO bit ma hod vao 1 biéu tugng nhiéu hon khi so vi phuong phép PAM- Pulse Amplitude Modulation-. Lal pe aa DAN sigma fe dit tiéw 5 acoder & anise Bandpass | titi ‘hee | ben Ga Quadearuse = > b+» ‘branch f ‘Camier frequency, LPF Lowpass filter SF Shaping filter 90° Phase rotator 90° (Hinh 3.8) So dé khéi diéu ch€ QAM. Ching ta hay xét mot vi du d6i vi 4bit-QAM,4bit-QAM [2 mot bin dd c6 dung nh chdm sao ma ching ta c6 thé giti 4bit di chi véi mot biéu «wong cba QAM, mt dang s6ng sine hode cosine vdi tin sO nhdt dinh nado 46.V6i mot chudi 12 bit nhu vay [ 1010 0001 0111 J,dya vao bang 46 chdm sao cdc bit nay sé duge vé-“map”- tai cde diém c6 tog do (-1,1);(1,3);G,3).Vi thé cdc séng duge truyén sé c6 céng thite fa V() = Leos od) +1sin(ot) Ostsr Vi Icos( wt) +3sin( wt) rv