Está en la página 1de 1

Èwè njé ògún njé

- Cantiga genérica para amasi


Èwè ti kó jé èwè re ni kó pè
29 –
Èwè gbógbó ati se’gún
- Cantiga genérica para amasi
Èwè gbógbó ati se’gún
Èwè akikan baba sakojé rèrè
Èwè gbógbó ati se’gún
45 –
Èwè ma ti bóróró
- Cantiga genérica para amasi
Èwè mà si bólo miÈwè ma ti bóróróÈwè mà si bólo miIbá mi do ke iyó
Mà ti bó mà si bólo miIbá mi do ke iyóMà ti bó mà si bólo mi
46 –
Bá mi okàn sòrò iyó
- Cantiga genérica
Sòrò mi iyé iyéEmi okàn sòrò iyóSòrò mi iyé iyé
47 – Èwè mi lòlòkò- Cantiga genérica para amasiÒgùn màn lo màn
Èwè ògún màn
Èwè ása jé ògún màn lo mànÈwè ògún màn
48 – Èwè mi lòlòkò- Cantiga genérica para amasiAsinsá lòlá
Èwè asinsáÈwè ása jé w’asinsá lòláÈwè asinsá
49
– Ígi ígi otá omi o
- Cantiga genérica para amasi
Ígi ígi otá omiAládò ígi ígi ògún manÍgi ígi otá omi