Está en la página 1de 2

STANDARDE DE EFICIENȚĂ A ÎNVĂȚĂRII ȘI REFERENȚIALUL DE EVALUARE

 Standarde în educația din Republica Moldova


 Conceptul Standard de eficiență a învățării.
 Conceptul Referențialul de evaluare.
 Structura Referențialului de evaluare.
 Produse pentru evaluarea competențelor.
 Descriptorii/normele privind notarea.
Standarde în educație

• Standarde pentru educația timpurie (educația preșcolară)


• Standarde de eficiență a învățării
• Standarde de calitate a școlii prietenoase copilului
• STANDARDE DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ ALE CADRELOR DIDACTICE DIN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL
• STANDARDE DE COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ ALE CADRELOR MANAGERIALE DIN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL
Structura Standardelor de Calitate ale Școlii Prietenoase Copilului

• Structura unitară a standardelor de calitate include


Dimensiunile :
I. Sănătate, siguranță, protecție.
II. Participare democratică.
III. Incluziune educațională.
IV. Eficiența educațională.
V. Educație sensibilă la gen.
• Pentru fiecare dimensiune sunt formulate Sdandardele respective de calitate.
• În cadrul fiecărei dimensiuni și pentru fiecare standard de calitate sunt prezente următoarele
Domenii:

Management

Curriculum/proces Capacitate
educațional instituțională

Pentru evaluarea calitatii educatiei sunt identificați, în fiecare domeniu, indicatori de performanță
(asociați):
-relevanți - se referă la rezultatele asupra cărora școala poate avea influență;
-vizibili și măsurabili - cu instrumente cantitative și calitative;
-informativi - iau în considerare contextul și situația în care funcționează unitatea școlară și pot fi utilizați
în optimizarea activității din școală;
-acceptabili – percepuți ca echitabili, accesibili, usor de inteles și de aplicat;
-benefici - creează și menține motivația și satisfacerea grupurilor de interes;
-eficienți - din punct de vedere al costurilor.
Conceptul Standarde de eficiență a învățării

• Prin standarde de eficiență a învățării se înţeleg obiective complexe, largi – obiective


orientate spre ceea ce va şti, va şti să facă şi cum va fi elevul la finalizarea şcolarizării sale.
• Standardele sunt aşteptări înalte şi nu cerinţe minime.
• Conceptul de standard educaţional trebuie să fie asociat direct cu cel de criteriu de calitate a
sistemului de învăţămînt. Îndeplinirea standarelor de eficiență a învățării trebuie să fie criteriul
de bază în aprecierea performanţelor fiecărei instituţii de învăţămînt, clase şi a fiecărui elev în
parte.
• Standardul are statut de etalon pentru evaluarea nivelurilor de pregătire ale elevilor şi de
reper pentru conceptorii de curriculum şi autorii de manuale, alte suporturi şi instrumente
didactice.
• Măsurarea nivelului de atingere a fiecărui standard la finele treptei de învățămînt se face în
baza unor indicatori de performanță măsurabili, care includ acţiuni şi comportamente
concrete și observabile.
• Pentru profesori standardele și indicatorii de performanță (competență) trebuie să devine
instrumente esențiale pentru evaluarea succeselor elevilor.
Conceptul Referențialul de evaluare

Refernțialul de evaluare reprezintă ansamblul de instrumente prin intermediul cărora se


realizează corelarea dintre standardele de eficiență a învățării și competențe, din perspectiva
evaluării competențelor specifice formate elevilor.
 ATENȚIE! Referențialul de evaluare este elaborat pentru aplicare la finele treptelor de
învățămînt – clasa a IV-a, clasa a IX-a și clasa a XII-a.
 Referențialul este dezvoltat pe clase și pe trepte de învățămînt.
Elemente ale Referențialului se vor aplica și în cadrul evaluărilor formative și sumative