Está en la página 1de 503

2018

9 Internationa triennial of graphic art Bitola ITG TRIENNIAL Bitola


Меѓународно графичко триенале Битола ИТГ ТРИЕНАЛЕ Битола
1
9 IGT B 2018
Деветтото меѓународно графичко триенале,
своевиден ex libris - тапија да се биде слободен,

AFGANISTAN
да се сонува и да се биде она што постојано ни го
Битола, е со малку поинаков концепт од
зборува Универзумот над нас и во нас.
Internationa triennial of graphic предходните.
Во делот Портрети, успеавме да создаеме и
9 art Bitola ITG TRIENNIAL Bitola
Меѓународно графичко триенале Битола
Настојувањето, желбата, инспирацијата беше да
се состави антологија на современите графички
откриеме прекрасни пријателства и соработки
ИТГ ТРИЕНАЛЕ Битола : Националниот музеј во Тајван и графичката
2018 создавања во светот.Затоа беа опфатени и
уметност, Словенечкиот ликовен миг- преку
сместени голем број на држави ( над 160).
графиките на Валвасор - еден од најзначајните
Творештвото, создавањето, насекаде има еден
европски графичари од доцниот среден век,
international triennial of првичен, исконски мотив, љубов - да се поврзи
graphic art bitola ITG TRIENNIAL Bitola Валвасорјевата збирка и графички денови
безрезервно светот со она што единствено
R. Macedonia можеби единствени во Европа во својот
вистински го поседува Човекот: чувствата,
vlado goreski art director хуманизам, творештвото на Чртомир Фрелих,
international jury мислата, сонот, љубовта.Човештвото е всушност
Јанко Орач...Кратки портрети на големите :
venceslav antonov сето тоа споено во една неунишлива светлина.
Mehrdad Khataei, Деница Јанева, Унгарските
director of bieniall of Целта на ова триенале е да се покаже и открие
graphic art varna bulgaria графичари од Трансилванија,помладата
дека во сите делови на светот: некаде потонати
denica janeva генерација италијански графичари...
graphic artist and professor
во најстрашни војни, некаде во очаен глад,
Конечно, меѓународното жири, во ваков контекст
goce bodzurski осаменост, раскош, диктатури и неслободи
и со овие широки корелации и кореспонденции,
artist од секаков вид, насилства, идеализам, лажни
vlado goreski свати дека денес во вака противречен, тежок,
демократии, мачни обиди да се допре еднаквоста,
graphic arthist проблематичен, конфликтен, од омраза заболен
правдата, енормно богатење, енормна
art director ITG свет е вистинска храброст и потоплна оддаденост
todor goreski сиромаштија, утопии, верби, порази, страдања,
да се биде осамен и речиси отфрлен творец и
designe and раскалашни потрошувачки дивеења, баханални
затоа, смета дека е најголем подвиг, доблест и
computer preparation уживања, сонувања, сонувања кошмари,
translate jasminka dimovska храброст да се создаде вистинско и уметничко
сонувања надеж итн насекаде , уметноста,
print дело, да се биде денес творец е како да се биде
особено графиката е со една иста заедничка црта,
дел од една заедничка колективна, постојана
тенденција, неверојатна „колективна“ потреба да
молитва упатена кон бескрајот на небото и
се будат чувствата, мислите љубовта.Не постојат
кон нашите души како последната желба да
разлики. Постои само таа светла површина како
опстанеме во прегратките на Вселенската
порака за можното опстојување на човекот и
љубов.Не постои поединечна Голема награда, не
човештвото.
постојат поединечни награди, постои само една
Битолското триенале е замислено како мост како
и единствена награда - тоа е наградата за сите
отворени врати, како чиста и искрена состојба
творци за храброста и вербата, наспроти се да се
во која вечноста е всушност овој скоро скришен,
биде Творец.
краток миг на планетарното создавање.
Владо Ѓорески
Присуството на бројните автори само докажува
дека уметноста не е елита или привилегија туку
вистинска и најдлабока потреба за да се остане
Човек.
Покрај ова, меѓународното графичко триенале,
го задржа албумот на минијатурни графики како
2 3
9 IGT B 2018
The Ninth International Graphic Triennial in Bitola us and in us.
In the “Portrait” section, we managed to create and
portraits
is with a slightly different concept from the previous
ones. discover wonderful friendships and collaborations:
The endeavor, desire and inspiration were to com- the National Museum of Taiwan and Graphic Art,
pile an anthology of contemporary graphic designs the Slovenian Art moment - through the Valva-
in the world. Therefore, a large number of countries sor’sgraphics - one of the most important Europe-
were included (over 160). an graphic artists of the late Middle Ages; Valvasor’s
The creation, everywhere in the world has one pri- collection and graphic days perhaps unique in Eu-
mal motive, love – the goal is to connect the world rope in his humanism, the work of ChrthomirFre-
unconditionally with what the Human only truly lih, JankoOrach….. Short portraits of the great ones:
owns: the feelings, the thought, the dreams, the love. MehrdadKhataei, DenicaJaneva, Hungarian graphic
In fact,mankind represents all this combined in one artists from Transylvania, the younger generation of
indestructible light. Italian graphic artists etc…
The purpose and meaning of this triennial is to show Finally, the international jury, in this context and
and discover that in all parts in our world: some- with these wide correlations and correspondences,
where sunk in the worst wars, somewhere in des- realized that in this world full with contradictions,
perate famine, loneliness, luxury, dictatorships and difficulties, conflicts and hatred, it takes immense
oppressions of all kinds, violence, idealism, false de- courage and complete devotion to be a lonely and
mocracies, tedious attempts to even touch the equal- almost rejected creator, and therefore believes that to
ity, justice, enormous wealth, enormous poverty, create a real and artistic work nowadays is the great-
utopias, believes, defeats, sufferings, shattered con- est feat, virtue and true act of courage. To be a cre-
sumer rampages, banal enjoyments, dreams, dreams ator today, is like being part of a collective, constant
of nightmares, dreams of hope, etc., in one word prayer directed towards the infinity of heaven and
everywhere, art, especially the graphic art, which is our souls as a lasting desire to survive in the embrace
with one same commonality, the tendency and the of the universal love.
incredible “ collective” need to awaken the feelings, There is no single Grand Prix, no individual awards,
the thoughts, the love. There only exists that bright there is only one and only reward - it is a reward for
surface as a message of possible survival of human all creators for their courage and faith, as opposed to
kind and humanity. everything to be and stay a Creator.
We can imagine the Bitola triennial as a bridge, as Vlado Goreski
opened doors, as pure and sincere state in which
eternity is in fact this almost hidden, brief moment
of planetary creation.
The presence of numerous authors only proves that
the art is not only elite or privilege, but real and pro-
found need to remain human.
In addition to this, the international triennial of
graphic, retained the album of miniature graphics as
a personal “ex libris” – right to be free, to dream and
to be what the universe is constantly talking about
4 5
9 IGT B 2018
VALVASORJEVI MEDNARODNI GRAFIČNI DNEVI Pri označbi Valvasorjevega grafičnega zanimanja ne smemo pozabiti na njegovo izjemno
NA GRADU BOGENŠPERK, Slovenija zbirko grafičnih listov (preko 8000), ki jih je Valvasor nakupil po Evropi in leta 1685 tematsko
uredil ter dal vezati v 18. zvezkov velikega formata. Zbirka obsega grafike, risbe in akvarele -
Slovenski plemič, učenjak in polihistor Janez Vajkard Valvasor (1641 – 1693) je dvajset na- znanih in neznanih - nemških, avstrijskih, nizozemskih, flamskih, francoskih, italijanskih, an-
jbolj ustvarjalnih let svojega življenja (od leta 1672 do leta 1692) preživel na gradu gleških in kranjskih - mojstrov 15., 16. in 17. stoletja, tudi takšnih, kot so npr. Albrecht Dürer,
Bogenšperk.V tem času je izdal enciklopedično delo Slava vojvodine Kranjske - Die Lucas Cranach, Rembrandt van Rijn in Jacques Callot. Zbirka je bila del njegove izjemne
Ehredes Herzogthums Krain (1689), več topografskih del, izdelal je načrt za predor Ljubelj knjižnice na gradu Bogenšperk, danes pa originale hranijo v zagrebški metropolitanski kn-
načrt in izvedbo nove tehnike ulivanja kipov, ustanovil grafični zavod. Neprecenljivi so jižnici. Leta 2008 je pod okriljem Valvasorjeve fundacije pri SAZU izšla faksimilirana izdaja
njegovi zapisi o življenju in navadah kmečkega prebivalstva v drugi polovici 17. stoletja na Valvasorjeve grafične zbirke z imenom Iconotheca Valvasoriana, in dr. Gostiša, urednik tega
Kranjskem. Zaradi raziskav presihajočega Cerkniškega jezera je Valvasor leta 1687 postal obsežnega projekta, je gradu Bogenšperk predal prvi izvod, ki ga hranimo v Valvasorjevi de-
član angleške Kraljeve družbe (Royal Soceity) v Londonu, grad Bogenšperk pa zaradi Val- lovni sobi. S propadom grafičnega podjetja in prodajo knjižnice ter grafične zbirke v Zagreb,
vasorjevega izjemnega dela središče znanja, raziskovanja in ustvarjanja na Kranjskem in se je na Bogenšperku tudi končal razcvet grafične umetnosti.
širše. Po 325 letih so bili prvi Valvasorjevi mednarodni grafični dnevi, ki so na gradu potekali leta
Rojstni dan slovenske grafične umetnosti predstavlja 12. april 1678, dan, ko je Valvasor na 2014, logično nadaljevanje teh zgodovinskih dejstev in posledica ciklusa grafičnih razstav
gradu Bogenšperk, ustanovil grafični zavod – bakroreznico in tiskarno za bakroreze. Bila uveljavljenih umetnikov, ki so se do takrat zvrstile v galeriji gradu Bogenšperk. Razstavljali
je prva te vrste na slovenskih tleh zato predstavlja tudi začetek prvega velikega poglavja so Bogdan Borčić, Tinca Stegovec, Karel Zelenko, Vladimir Makuc, Hamo Čavrk, Janko
v grafični umetnosti na Slovenskem. Drzen projekt za tiste čase je Janez Vajkard Valvasor Orač,… itd. Prav srečanje z gospodom Oračem, ki ima dolgoletne izkušnje z vodenjem in
označil z naslednjimi besedami: organizacijo različnih slikarskih kolonij, je bilo prelomno, da je Javni zavod Bogenšperk, v
»Bil sem tudi – ne da bi se hvalil – prvi, ki je vpeljal v to preslavno vojvodino Kranjsko bakro- sodelovanju z omenjenim umetnikom, Galerijo Božidar Jakac Kostanjevica na Krki ter Teh-
tisk. Da tukaj na Bogenšperku sem 1678. leta sam napravil tako delavnico in pri sebi v gradu niškim muzejem Slovenije, zasnoval Valvasorjeve mednarodne grafične dneve, kot projekt,
vzdrževal nekaj let bakrorezce in tiskarje.« ki je na Valvasorjevem gradu znova obudil grafično produkcijo v klasičnih grafičnih tehnikah.
Ustanovitve grafične delavnice se je Valvasor lotil iz preprostega razloga. V njegovem času Da bi zagotovili čim višji strokovni nivo in trajnost grafičnih dni, smo oblikovali umetniški
namreč na Kranjskem ni bilo tiskarskega podjetja, ki bi moglo pripraviti slikovno gradivo za svet, v katerem sodelujejo predstavniki omenjenih institucij ter umetniški vodja grafičnih dni
njegova načrtovana topografska dela s katerimi je želel deželo Kranjsko predstaviti svetu. grafik Janko Orač. Pri izboru avtorjev umetniški svet sledi načelu, da v goste povabi umet-
Valvasor je bil v svojem podjetju hkrati organizator dela, naročnik in plačnik hkrati pa tudi nika z bogatim grafičnim opusom in prepoznavno avtorsko poetiko. Poleg bogatega znanja
glavni risar. Okrog sebe je zbral risarje, bakrorezce, domače, nemške in holandske mojstre, pa je za komisijo pomembno tudi to, da doseže generacijski preplet ustvarjalcev kakor tudi,
ki so pod njegovim vodstvom izdelovali potrebne slike in na gradu na njegove stroške tudi da pri svojem umetniškem izražanju uporabljajo različne grafične tehnike, kar je predvsem
živeli vse do izida Slave vojvodine Kranjske. Rezultat Valvasorjeve tiskarne so tako domala dobrodošlo za obiskovalce, ki avtorje opazujejo pri delu in tako spoznavajo različne grafične
vsi bakrorezi, ki so odtisnjeni v njegovih knjigah. V večini gre za posnemanje topografskega tehnike. Do sedaj smo na gradu gostili umetnike iz Hrvaške, Makedonije, Italije, Srbije in
slikarstva, ki je bilo v nemških deželah takrat zelo razvejano in modno. V 11 letnem delo- Slovenije.
vanju grafičnega zavoda so na Bogenšperku nastali 3 zemljevidi, izšlo je 7 njegovih knjig, Celoletni projekt danes povezuje cikel razstav Iz zakladnice slovenske grafike, pedagoške
od tega tri s katerimi je Valvasor posegel tudi na področje umetnosti, zadnji dve, Topografija delavnice na temo grafike, ustvarjanje šestih povabljenih ustvarjalcev v klasičnih grafičnih
stare in sodobne nadvojvodine Koroške – Topographia Archiducatus Carinthiae antiquaeet tehnikah v okviru pet dnevne grafične delavnice ter septembrsko razstavo, ki na ogled
modernae completa (1688) in pa Slava vojvodine Kranjske - Die Ehredes Herzogthums postavi dela, ki so nastala v okviru delavnice. Ob razstavi nastaja tudi kakovostna grafična
Krain (1689) sta bili natisnjeni v Nürnbergu. zbirka, saj del ustvarjenih grafik ostaja na gradu.

6 7
9 IGT B 2018
Goran Milovanović, direktor in kustos Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki ter VALVASORJEVI INTERNATIONAL GRAPHIC DAYS IN THE CITY OF BOGENSPERK,
strokovni sodelavec Valvasorjevih mednarodnih grafičnih dni, je ob prvi razstavi zapisal Slovenia
sledeče:
»Izvedbo Valvasorjevih mednarodnih grafičnih dni lahko brez dvoma označimo kot uspešen Johann WeikhardValvasor (1641 – 1639) was a Slovenian nobleman, scientist and natural
poizkus popularizacije in utrjevanja grafičnega medija v javnosti kot tudi uspešen simpozi- historian who spent twenty of the most creative years of his life (from 1672 – till 1692) at the
jski pomen druženja in izmenjave avtorskih znanj in konceptov, kar je v današnjem času Bogenschpek Castle in Slovenia. In the days of his creativity he published his encyclopedic
pretirane individualizacije in usmerjenosti zgolj v osebno dobrobit več kot koristno, grafična work under the title “The Glory of the Duchy of Carniola (original title: Die EhredeßHer-
zbirka gradu Bogenšperk pa se je dopolnila z imeni šestih avtorjev prepoznavne in bogato zogthumsCrain,Slovene: SlavavojvodineKranjske, 1689)”, a few topographical works, pre-
uveljavljene avtorske poetike. To pa je brez dvoma dragocen doprinos k vzgoji in bogatitvi pared a plan for the passage of Ljubelj, implemented a new technique for statue molding,
tako lokalnega kot širšega kulturnega prostora.« and also founded the Graphic institute. His notes that referred to the life and customs of the
Za nami so sedaj štiri leta grafičnega ustvarjanja, pred nami pa jubilejni, 5. Valvasorjevi rural population in the second half of the 17thcentury in Carniola (Kranjsko) are considered
mednarodni grafični dnevi, ki bodo to leto med grajske zidove zopet prinesli ustvarjalni nemir as invaluable. Due to his research of the specific Lake of Cerknica, Valvasor became a
in vonj po tiskarski barvi. member of the Royal Society in London (1687), and the Bogenschpek Castle thanks to the
great work of Vlvasor, got the title of center of knowledge, research and creativity in Carniola
Joži Vovk, and wider.
direktorica Javnega zavoda Bogenšperk The day when Valvasor founded the Graphic art institute in the Bogenschpek Castle,
together with the engraving workshop and printing work shop, 12th April 1678, is considered
as the birthday of the Slovenian graphic art. The foundation of the Graphic Art Institute rep-
resents the beginning of the first major chapter in Slovenian graphic art, and was the first of
its king on Slovenian soil. Johann WeikhardValvasor marked this highly important moment
with the following words:
“ I was also – without boosting – the first one who brought in this famous Duchy of
Carniola in 1678, the first workshop of this kind and in this castle (Bogenschpek Castle ) for
several years I engaged in the printing of engraved works. “
The Valvasor’s graphic workshop was created for one sole reason. At the time in the
Duchy of Carniola, there was no printing house nor printing press, where Valvasor could
realize his plans and topographical works with which he wanted to bring Carniola area to the
world. Valvasor worked side by side with the printers, he organized and realized the daily
workin the printing workshop, and also worked as a designer. He was surrounded by print-
ers, engravers, domestic, German and Dutch masters, who under his leadership printed the
necessary paintings, exclusively at his expense; he also lived, constantly, exclusively at his
own expense, in order to celebrate the Duchy of Carniola. As a result, all copper prints that
were made in the graphic institute, Valvasor inserted into his books. Most of them represent
the perfection of topographic painting, which was then widespread in the German lands.
During the 11 years of work at the graphic Institute in Bogenschpek, 3 geographic maps

8 9
9 IGT B 2018
were created, 7 of Valvasor books were published, of which in three, Valvasor, creates ar- rich graphic opus and recognizable authorial poetics.In addition to extensive knowledge that
tistic graphic works, while in the last two he works on the Topography of the old and modern is important for the Commission, it is also important to achieve a generational mix of artists,
Carinthian archduchy – “TopographiaarchiducatusCarinthiaeantiquae et modernaecomple- and that in their artistic expression a variety of graphic techniques for the purpose is used,
ta (1688)”, as, glory of the Carniolaarchduchy – “Die Ehre des HerzogthumsKrain (1689)” simply said, a variety of creative art making and using of a variety of graphic techniques. So
which were later printed in Nuremberg. far, artists from Croatia, Macedonia, Italy, Serbia and Slovenia have been present.
When processing Valvasor’sgraphic interests and engagements, we should take into The multi-annual project, today is already marked with the cycle of exhibitions from
account his extraordinary collection of graphics (over 8000), which Valvasor enriched, buy- the Slovene Graphics Treasury, educational workshops on graphics, the art work of six invit-
ing graphics from Europe, so in 1685, he thematically arranges them and connects them ed artists in classical graphic techniques within the five-day graphic workshop and the Sep-
to 18 volumes of large format. The Valvasar’s collection is consisted of prints, drawings tember exhibition, featuring works created within the graphical workshop. The exhibitions
and aquarelles by well known and unknown artists from, Germany, Austria, Netherlands, also feature a high-quality graphic collection, which remains as an art collection in the castle.
and Flanders. The collection is also enriched with French, English and Crannies masters The director and curator of the BozidarJakac Gallery at KostanjevicanaKrki- Goran
of the 15th, 16th and 17th century, such as, for example, Albrecht Durer, Lucas Cranach, Milanovic, also an expert on The Valvasor InternationalGraphic Days, at the first exhibition
Rembrandt Van Rijn, and Jacques Callot. During the time this collection was part of his ex- wrote the following:
traordinary library in Bogenschpek Castle, but today the collection is kept in the library of “The realization of The Valvasor InternationalGraphic Dayswithout any reservation
the Zagreb Mitropoly. In 2008, under the leadership of Valvasar’s Foundation, SASA (The can be described as a successful attempt to popularize and consolidate the graphic medium
Slovenian Academy of Sciences and Arts) published a facsimile of Valvasar’s collection by in public, as well as a successful symposium for socializing and sharing author’s creations
the name “IconothecaValvasorina”, et al. Gostich, the editor of this inclusive project had the and conceptswhich in today’s exaggerated individualization and orientation are usually only
honor to hand the first copy of this collection to the Bogenschpek Castle, which today is in personal well-being, is not only more than a useful creative moment, but rather a solid
preserved in Valvasor’s working room. With the collapse of the graphic workshop and the basis for the creation of the graphic collection of the Bogenschpek Castle, which is supple-
sale of the library and graphic collection in Zagreb, the rich graphic artistic activity ended mented with the names of six authors who possess a recognizable and well-established au-
inBogenschpek. thorial poetics. This well-organized concept, without any doubt, is an important contribution
The Valvasor InternationalGraphic Dayswere held after 325 years, in 2014 in the Bo- for educating and enrichment of the local and wider cultural space”.
genschpekCastle. As a logical continuation of this historical facts is considered the cycle of As the time passes, we can say that there are already four years of graphic creations
graphic exhibitions of famous artists, which were placed in the gallery of the Bogenschpek behind us, and before us is the 5th anniversary of TheValvasorInternationalGraphic Days
Castle. Many artists were included in these exhibitions; works of BogdanBorčić, TincaStegov- which will again cause creative turmoil and will awake the smell of the printing color through
ec, KarelZelenko, Vladimir Makuc, HamoCavrak, JankoOrach, etc. were exhibited.Also, at the Castle of Valvasor.
the meeting with Mr. Orach, who has many years of experience with the management and
organization of various art colonies, it was decided the national institution Bogenschpekin Jozi Vovk,
cooperation with the above artist, the BozidarJakac Gallery at KostanjevicanaKrkiand the Director of the Bogenschpek Public Institution
Technical Museum of Slovenia, to be founded The Valvasor InternationalGraphic Days, a
project that re-animates graphic art in classical graphic techniques at Valvasor’s Castle.In
order to ensure the highest possible level of expertise and sustainability at these Valvasor’s
graphic days, we have created an artistic council in which members are the representatives
of these institutions and as well with the title of an artistic director - the graphic artist Jan-
koOrach.When selecting authors, the art council follows the principle of inviting artists with

10 11
9 IGT B 2018

J. V. Valvasor - Zmagoslavje smrti, 1682

JANEZ VAJKARD VALVASOR - Portret, 1689

12 13
9 IGT B 2018

J. V. Valvasor - Bogenšperk, 1679

J. V. Valvasor - Kistus pade pod križem 1679

14 15
9 IGT B 2018

J. V. Valvasor - Ikarov padec, 1680

J. V. Valvasor - Kozolec, 1689

16 17
9 IGT B 2018

Janko ORAČ - Topografija I, 2014

Nevenka ARBANAS - Brez naslova, 2014

18 19
9 IGT B 2018

Svetlana JAKIMOVSKA RODIĆ - Kaplje, 2014 Ivo MRŠNIK - Zapis B, 2015

20 21
9 IGT B 2018

Mojca ZLOKARNIK - B. G. I., 2015

Zora STANČIČ - Sence samih sebe, 2015

22 23
9 IGT B 2018

Matjaž GEDER - B, 2016

Nataša MIRTIĆ - Mreženje, 2016

24 25
9 IGT B 2018

Franco VECCHIET - Obsesije V. 1, 2017

Leon ZAKRAJŠEK - Crucifixion, 2016

Aleksandra ZALOKAR - No title


26 27
9 IGT B 2018
National Taiwan Museum of Fine Arts, NTMoFA
Office of the International Biennial Print Exhibit: 2018 ROC
Clay Yi-Hsiang Chen, project coordinator

LAU THOW BENG

CHANG Teng-Yuan

28 29
9 IGT B 2018

Tzou Shin-Huei

Hu Kun Jung

30 31
9 IGT B 2018

TSENG, MEI CHEN Ying Chou

32 33
9 IGT B 2018

Shu Chuan Lee


Shu Chuan Lee

34 35
9 IGT B 2018

Pei - shan Yen Pei - shan Yen

36 37
9 IGT B 2018

Yu-Fang Liu
Hsu Ming - Feng

38 39
9 IGT B 2018

Wang Yi - Pin

Yenping Lee

40 41
9 IGT B 2018

Tzu Yi Lin

Yenping Lee

42 43
9 IGT B 2018

Hyun-Jin Kim

Hsuan-Te Su

44 45
9 IGT B 2018

Hsuan-Te Su
Ting-Shiuan Wang

46 47
9 IGT B 2018

Wing Man Chung Ya Lan Yu

48 49
9 IGT B 2018

Liao Shiou-Ping

50 51
9 IGT B 2018
Črtomir Frelih - Slovenia

Hop 2018 Rep 2018

52 53
9 IGT B 2018

Sam 2018 Smo 2018 Star 2018 Ziv 2018

54 55
9 IGT B 2018

You... I’ll... I’m... Lajkamo

56 57
9 IGT B 2018
Janko Orač - Slovenia

Over + Over Yes

V Modrem, 2017

58 59
9 IGT B 2018

Prepletanja 1, 2017 Prepletanja 2, 2017 Prepletanja 3, 2017 Prepletanja 4, 2017

60 61
9 IGT B 2018

Prepletanja5, 2017

Prepletanja 7, 2017 Prepletanja 8, 2017

Prepletanja 6, 2017
62 63
9 IGT B 2018
Mehrdad Khataei - Iran

V Rdečem, 2017

0 And 1
64 65
9 IGT B 2018

Give Me Benzin

One from series of works called Glassy Rooms One from series of works called Glassy Rooms

Hedgehog

66 67
9 IGT B 2018

One from series of works called Glassy Rooms

Pasolini Isfahan The Barber

Silence
68 69
9 IGT B 2018
Hungarian printmakers from Transylvania, Romania
I was very happy to respond to my friend Mr.Vlado Goreski request for an exciting subject for the
catalogue of the prestigious Triennial of Bitola in his quality of artistic director.
I stopped for a familiar to me subject but for sure original enough in the printing world and taking
advantage of this I am ready to reveal in a concentrate and subjective manner the world of Hungar-
ian printmakers of Transylvania coming up with 15 remarkable creative artists.
Being subjective until the end of this article I would tell you that this legendary territory known for
its vampires was giving to the world the talented jeweler Albrecht Ajtósi, father of Albrecht Dürer.
Despite the fact that Dürer activity known as “Father of the Western Printmaking” is happening
around Nürnberg (Germany), he is genetically spiritually and educationally tributary to a region
between Cluj and Gyula listening to his father stories and admiring his drawings. As a result there
were many landscapes in his works background reminding of Transylvanian scenery and views
In the spirit of Dürer a woodcut printing master was born of the legendary Transylvania, Mr. Gy.
Szabo Bela (1905-1985), who is having his outstanding artistic work practiced here and exemplified
by a set of illustrations of Dante’s Divina Comedia.
Being a student myself in Cluj I had a chance to catch the glory of printmaking section of the Art
Institute under the mastering of László Feszt (1930-2013),well known Transylvanian printmaker, a
master of highest quality intaglios, mezzotints and colographies the last ones technique being a
subject of study and perfectioning for his students of that time.
The majority of this selection were his students or influenced heavily by his work and genuine per-
sonality.
Beside László Feszt I would like to mention two Hungarian printmakers Ferenc Deák (1935-2013)
and Gusztáv Cseh Jr. (1934-1985). This triangle of excellence influenced to a big extent the Tran-
sylvanian printmakers especially the Hungarian printmakers and the ones mentioned here in my
selection.
My selection was made keeping in mind the high artistic value, the originality and diversity of print-
ing techniques of those selected ones. I carefully selected those artworks that shows all the print-
making techniques except lithography that’s more present at academic level.
The selection also was made in a way that represents the most of printmakers born in the interval
1945-1990 which are active, dedicated, well known in their country and abroad.
Here is the list by date of birth: István Orth (1945), Gyöngyi Károly Zöld (1949), Jakab Ábrahám
(1952), Gyöngyvér Horváth (1952), Sarolta Puskai (1955), Géza Székely (1958), Dénes Miklósi (1960),
István-Miklós Koszti (1961), Gabriella Lakatos (1963), Ferenc Siklódy (1968), Tibor Egyed (1969),
Elemér Bartis (1970), Csaba Léstyán (1975), Imola Ábrahám (1978), Attila-Levente Németh (1990).
Dystopian Future
I like to conclude that all this artists were proposed in the spirit and guidelines of Tribuna Graph-
ic exhibitions that I have the honor to organize since 2010 and therefore cached the attention of
Mr.Vlado Goreski for the catalogue of the last passed Triennial of Bitola

Ovidiu Petca
organiser of Tribuna Graphic exhibitions, Cluj-Napoca

70 71
9 IGT B 2018

Abraham Jakab - Pro és kontra Abraham Imola - Elefantido Imola


Jakab Ábrahám - Pros and cons, 2016 Ábrahám - Elefantido, 2016

Abraham Jakab - Jelentes a jelenbol prelucrat Abraham Imola - Kabala


Jakab Ábrahám - Report from the present, 2006 72 Imola Ábrahám - Kabala 2, 2016 73
9 IGT B 2018

Egyed Tibor - Eternal, 2011


Bartis Elemer - Elmebezgeto Tibor Egyed - Eternal, 2011
Elemér Bartis - Bother meaning machine, 2014

Egyed Tibor - Camping-remembrance, 2011


Bartis Elemer - Sello Tibor Egyed - Camping remembrance, 2011
Elemér Bartis - Mermaid, 2014 74 75
9 IGT B 2018

Horvath Gyongyver - Tension Karoly Konstellacio, 2012


Gyöngyvér Horváth - Tension, 2011 Gyöngyi Károly Zöld - Constellation SD6, 2012

Horvath Gyongyver - Rupture Karoly Geminiade, 2017


Gyöngyvér Horváth - Rupture, 2016 Gyöngyi Károly Zöld - Geminiade, 2017
76 77
9 IGT B 2018

Koszti István - Miklós


István-Miklós Koszti - Still life, 2006

Lakatos Gabriella - After world


Gabriella Lakatos - After world, 2015

Koszti István - Tri angle Lakatos Gabriella - Sky 1


Gabriella Lakatos - Sky 1, 2016
István-Miklós Koszti - Tri angle, 2009 78 79
9 IGT B 2018

Lestyan Csaba - Hawk, 2009 Miklosi Denes - SMS, 2016


Csaba Léstyán - Hawk, 2009 Dénes Miklósi - SMS, 2016

Lestyan Csaba - Requiem, 2015 Miklosi Denes - Dog school, 2014


Csaba Léstyán - Requiem, 2015 Dénes Miklósi - Dog-school, 2014
80 81
9 IGT B 2018

Orth Istvan - 04
István Orth - Gaia and Oceanus, 2012

Németh Attila Levente The Crown Chakra II, 2015 Németh Attila Levente - The Root Chakra, 2014
Attila-Levente Németh - The Crown Chakra II, 2015 Attila-Levente Németh - The Root Chakra II, 2014

Orth Istvan - 27
István Orth - Adam’s apple tree, 2012
82 83
9 IGT B 2018

Puskai Sarolta - Fuku shine


Sarolta Puskai - Fuku-shine, 2014 Siklody Ferenc - Paraphrase Of The Boss 1
Ferenc Siklódy - Paraphrase of The Boss 1, 2016

Puskai Sarolta - Statisztika Siklody Ferenc - Paraphrase Of The Boss 3


Sarolta Puskai – Statistics: in three, 2017 Ferenc Siklódy - Paraphrase of The Boss 3, 2016
84 85
9 IGT B 2018
Denica Janeva - Bulgaria

Géza Székely - In memoriam Sziveri János


Géza Székely - In memoriam János Sziveri, 2016

Denica Janeva - Хармония I


Géza Székely - De profundis
Géza Székely - De profundis, 2015
86 87
9 IGT B 2018

Denica Janeva - Генезис I


Denica Janeva - Композиция

Denica Janeva - Генезис II Denica Janeva - Проекция

88 89
9 IGT B 2018

Denica Janeva - Спомен I

Denica Janeva - Равновесие I

Denica Janeva - Равновесие II Denica Janeva - Спомен II


90 91
9 IGT B 2018

Denica Janeva - Ферментация I


Denica Janeva - Хармония II

Denica Janeva - Ферментация II Denica Janeva - Без название


92 93
9 IGT B 2018
Italian Pavilion
Valeria Bertesina, curator

Alberto Balletti - Junk Bones Alberto Balletti - Junk Split

Giovanbattista Nitti - Marini, 2016


94 95
9 IGT B 2018

Olivia Pegoraro Olivia Pegoraro Sergio Bigolin - Birches in the snow Sergio Bigolin - The white dover cliffs

96 97
9 IGT B 2018

Toni Pecoraro - Riflesso

Vincenzo Zancana - Artagon

98 99
9 IGT B 2018

Roger Benetti - Untitled (from the series, The last man on Roger Benetti - .La luce del pianto, 2015
earth Mocharonle la choya!) 2017

Nicola Salotti - Pensdiero Liquido

100 101
9 IGT B 2018

Silvia Braida - Percorsi di linfa Silvia Braida - Percorsi di linfa Claudio Olivotto - Mammut

102 103
9 IGT B 2018

Revital Nidam - David Giovanna Ruggieri - Costruzioni intellettuali Giovanna Ruggieri - Pressione meccanica

104 105
9 IGT B 2018

Leonardo Marenghi - La partita

Ellena Molena - No title

Leonardo Marenghi - Conceal


106 107
9 IGT B 2018

Marina Vidali - No title Marina Vidali - No title

Silvia Sala - Entro

108 109
9 IGT B 2018

Andrea Pacini - Trasmigrazione, 2018

Franca Pacchioni - No title


Andrea Pacini - Trasmigrazione, 2018
110 111
9 IGT B 2018

Marco Trentin - No title

Sandro Bracchita - Rosso Dentro, 2016 Sandro Bracchita - Tre Blu II, 2016

112 113
9 IGT B 2018

Irene Podgornik Badia - Daugava alpha

Luigi Golin - No title

Irene Podgornik Badia - Daugava


114 115
9 IGT B 2018

Luigi Golin - No title Luigi Golin - No title

Roberta Pancera - No title


116 117
9 IGT B 2018

Laura Fonsa - Water Energy


Valeria Bertesina - No title

118 119
9 IGT B 2018

Verena Winkler - No title

Laura Fonsa - Co ultura

120 121
9 IGT B 2018

Veronica Longo - No title

Valeria Bertesina - No title

122 123
9 IGT B 2018
Edward John Bartram Canadian

Edward John - Bartram

Edward John - Bartram

Edward John - Bartram


124 125
9 IGT B 2018

Edward John - Bartram Edward John - Bartram

Edward John - Bartram Edward John - Bartram


126 127
9 IGT B 2018
Hisaharu Motoda - Japan

Edward John - Bartram Edward John - Bartram

Hisaharu Motoda - Japan


128 129
9 IGT B 2018

Hisaharu Motoda - Japan Hisaharu Motoda - Japan

Hisaharu Motoda - Japan Hisaharu Motoda - Japan

130 131
9 IGT B 2018

Hisaharu Motoda - Japan


Hisaharu Motoda - Japan

Hisaharu Motoda - Japan


Hisaharu Motoda - Japan
132 133
9 IGT B 2018
Serbian Pavilion
autor Suzana Vučkovic, curator
assistant Biljana Vuković
Medjunarodno Trijenale Grafike - Beograd International Printmaking Triennial Beograd

Hisaharu Motoda - Japan

Vladimir Velickovic - Untitled


134 135
9 IGT B 2018

Biljana Vukovic - Studenica Bojan Otasevic - B1

136 137
9 IGT B 2018

Dimitrije Pecić - The Rain Dimitrije Pecić - Cities

138 139
9 IGT B 2018

Vladimir Milanovic - Banquete

Midrag Mladjovic - Linearne igre VI

140 141
9 IGT B 2018

VelizarKrstić - Pramajka I

Nebojsa Radojev - Dva slikara i model

142 143
9 IGT B 2018

Veljasevic Vladimir - Untitled

Suzana Vuckovic - The view


144 145
9 IGT B 2018

Nenad Zeljić - A Day in The Life

Veljasevic Vladimir - Untitled

146 147
9 IGT B 2018
continents

AFGANISTAN
anthological selection
166 states

Latifa Attaii

148 149
ALBANIA
9 IGT B 2018

ALGERIA
Agim Sulaj
Hania Zaazoua

Agim Sulaj Hania Zaazoua


150 151
ALGERIA
9 IGT B 2018

ANDORRA
Naima Saadane

Silvia Guillem

Naima Saadane
152 153
ANGOLA
9 IGT B 2018

ANTIGUA AND BARBUDA


Francisco Vidal

Jennifer Meranto

Francisco Vidal
154 155
ANTIGUA AND BARBUDA
9 IGT B 2018

ARGENTINA
Ana Maria Daskal

Jennifer Meranto

Ana Maria Daskal


156 157
ARGENTINA
9 IGT B 2018

АRGENTINA
Floki Gauvry

Leonardo Gotleyb

Silvana Blasbalg

158 159
АRGENTINA
9 IGT B 2018

ARMENIA
Grigoryan Hayk

Juan Roberto Arjona

Grigoryan Hayk
160 161
ARMENIA
9 IGT B 2018

ARMENIA
Sergey Narazyan

Vahan Roumelian

162 163
ARMENIA
9 IGT B 2018

ARUBA
Stan Kuiperi

Vahram Davtian

164 165
AUSTRALIA
9 IGT B 2018

AUSTRALIA
Juli Haas

Danielle Creenaune

166 167
AUSTRALIA
9 IGT B 2018

AUSTRALIA
Nicci Haynes

Neli Malone

Nicci Haynes
168 169
AUSTRALIA
9 IGT B 2018

AUSTRALIA
Olga Sankey

Nicci Haynes

Nicci Haynes
170 171
AUSTRALIA
9 IGT B 2018

AUSTRALIA
Rebecca Beardmore Roslyn Kean

172 173
AUSTRALIA
9 IGT B 2018

AUSTRALIA
Senye Shen

Wayne Crothers

Wayne Crothers

174 175
AUSTRALIA
9 IGT B 2018

AUSTRALIA
Annika Romeyn

Anne Starling

176 177
AUSTRALIA
9 IGT B 2018

AUSTRALIA
Martin King
Danielle Creenaune

178 179
AUSTRALIA
9 IGT B 2018

AUSTRIA
Helga Cmelka

Stephanie Jane Rampton

180 181
AUSTRIA
9 IGT B 2018

AUSTRIA
Helga Cmelka

Manfred Egger

Helga Cmelka
182 183
AZERBAIJAN
9 IGT B 2018

BAHAMAS
Teyimur Daimi
John Cox

Teyimur Daimi
184 185
BAHAMAS
9 IGT B 2018

BAHRAIN
Jamal Abdul Rahim
Peter D. Gerakaris

Jamal Abdul Rahim


186 187
9 IGT B 2018

BANGLADESH
BAHRAIN

Jamal Abdul Rahim

Anisuzzaman Sohel

188 189
9 IGT B 2018

BARBADOS
BANGLADESH

Paola Baldi

Maksuda Iqbal Nipa

190 191
9 IGT B 2018

BELARUS
BELARUS

Aleksandr Ulybin Jakovenko Yuri

192 193
9 IGT B 2018

BELGIUM
BELARUS

Alexander Nekrashevich

Dewint Roger

Roman Sustov

Dewint Roger
194 195
9 IGT B 2018

BELGIUM
BELGIUM

Goedele Peeters

Dewint Roger

Goedele Peeters
196 197
9 IGT B 2018

BELGIUM
BELGIUM

Lene Bennike

Ingrid Ledent

Lene Bennike

198 199
9 IGT B 2018

BELGIUM
BELGIUM

Thierry Lenori Thomas Amerlynck

Thierry Lenori Thomas Amerlynck


200 201
9 IGT B 2018

BELGIUM
BELGIUM

Christine Ravaux

Daniel Hompesch

Wieme Frederic Belgic


202 203
9 IGT B 2018

BELGIUM
BELGIUM

Diarmuid Purcell Hugo Besard

204 205
9 IGT B 2018

BELGIUM
BELGIUM

Martin R.Baeyens

Luc Etienne

Martin R.Baeyens

206 207
9 IGT B 2018

BELGIUM
BELGIUM

Paul Dumont

Maurice Pasternak

208 209
BELIZE
9 IGT B 2018

BENIN
Lee Vander Walker

Dominique Zinkpe

210 211
BHUTAN
9 IGT B 2018

BHUTAN
Gyempo Wangchuk

Solongo Monkhooroi

212 213
BOLIVIA
9 IGT B 2018

BOSNIA AND HERZEGOVINA


Mamani Mamani Admir Mujkić

214 215
BOSNIA AND HERZEGOVINA
9 IGT B 2018

BOTSWANA
Ditiro Makwena

Taida Jasarevic

Ditiro Makwena
216 217
BOTSWANA
9 IGT B 2018

BRAZIL
Márcio Pannunzio

Mothusi Sejakgomo

218 219
BRAZIL
9 IGT B 2018

BRAZIL
André Berger
Elaine Santos Rocha

220 221
BRAZIL
9 IGT B 2018

BRAZIL
Djenane Pamplona Isabel Gouveia

222 223
BRAZIL
9 IGT B 2018

BRAZIL
Maria Bonomi
Jacqueline Aronis

224 225
BRAZIL
9 IGT B 2018

BRAZIL
Maria Lucia Ribeiro Maria Villares

226 227
BRAZIL
9 IGT B 2018

BRUNEI
Regina Carmona

Dario Puggioni

228 229
BULGARIA
9 IGT B 2018

BULGARIA
Darina Peeva

Aleksandar Todorow

Darina Peeva
230 231
BULGARIA
9 IGT B 2018

BULGARIA
Biserova Snezhina

Bochev Ivan

232 233
BULGARIA
9 IGT B 2018

BULGARIA
Boryana Doncheva

Chukich Vladimir

234 235
BULGARIA
9 IGT B 2018

BULGARIA
Desislava Unger

Denica Janeva

236 237
BULGARIA
9 IGT B 2018

BULGARIA
Dimo Kolibarov

Desislava Hristova

238 239
BULGARIA
9 IGT B 2018

BULGARIA
Edward Penkov

Emanuela Kovach

Edward Penkov
240 241
BULGARIA
9 IGT B 2018

BULGARIA
Goran-Trichkovski

Hristo Kerin

242 243
BULGARIA
9 IGT B 2018

BULGARIA
Ivan Mateev

Hristo Staikov

Ivailo Ivanov
244 245
BULGARIA
9 IGT B 2018

BULGARIA
Ivelina Ivanova Kalinov Romil

246 247
BULGARIA
9 IGT B 2018

BULGARIA
Daniel Karadzhov - Dano

Karatonev Dimitar

248 249
BULGARIA
9 IGT B 2018

BULGARIA
Olga Georgieva

Nikolay Maystorov

250 251
BULGARIA
9 IGT B 2018

BULGARIA
Rumen Nechev

Pavel Celkoski

252 253
BULGARIA
9 IGT B 2018

BULGARIA
Temenuga Hristova

Stoimen Stoiov

254 255
BULGARIA
9 IGT B 2018

BULGARIA
Vasil Kolev

Todor Ovcharov

Vasil Kolev
256 257
BULGARIA
9 IGT B 2018

BULGARIA
Veliko Marinchevski

Vasil Angelov

258 259
BULGARIA
9 IGT B 2018

BULGARIA
Vencislav Antonov

Vencislav Antonov

Yohan Yotov
260 261
BULGARIA
9 IGT B 2018

BULGARIA
Zoran Mise
Galina Aleksandrova

Bojan Janev Galina Aleksandrova


262 263
BULGARIA
9 IGT B 2018

BULGARIA
Galina Aleksandrova

Ninov Ivan

Galina Aleksandrova Marincevski Veliko


264 265
BULGARIA
9 IGT B 2018

BURKINA FASO
Michelle De Blois

Evgeni Pantev

266 267
BURMA
9 IGT B 2018

BURUNDI
Aung Myint Nathalie Du Pasquier

268 269
9 IGT B 2018

CAMEROON
CABO VERDE

Boris Nzebo

Fernando Hamilton Barbosa Elias

Boris Nzebo

270 271
CANADA
9 IGT B 2018

CANADA
Briar Craig
Derek Michael Besant

Agata Derda
272 273
CANADA
9 IGT B 2018

CANADA
Miriam Rudolph

Sean Caulfield

Miriam Rudolph
274 275
CANADA
9 IGT B 2018

CANADA
Bonnie Baxter

Bill Zuk

Christiane Roy
276 277
CANADA
9 IGT B 2018

CANADA
Egidijus Rudinskas

Davida Kidd

Egidijus Rudinskas
278 279
CANADA
9 IGT B 2018

CANADA
Gerald Hushlak

Laine Groeneweg

Guy Langevin Jacinthe Tétrault


280 281
CANADA
9 IGT B 2018

CANADA
Micheline Couture

Taiga Chiba

Michael Derek Besant


282 283
CENRAL AFRICAN REPUBLIC
9 IGT B 2018

CHILE
Evans Mbugua Cristóbal Lehyt

Evans Mbugua Catalina Bauers


284 285
CHILE
9 IGT B 2018

CHILE
Léon Garreaud de Mainvilliers

Victor Femenias

Paula Quintela Manuel Marchant Rubilar


286 287
CHINA
9 IGT B 2018

CHINA
Guilan Qiu

Guilan Qiu Guilan Qiu


288 289
CHINA
9 IGT B 2018

CHINA
Minjie Zhang
Zhixin Chen

Minjie Zhang Minjie Zhang


290 291
CHINA
9 IGT B 2018

CHINA
Li Kang

Chun Lee Wang Gurt

Meng Xianhua
292 293
CHINA
9 IGT B 2018

CHINA
Song Jixin

Song Jixin
Xu Haoyujpg

294 295
COLOMBIA
9 IGT B 2018

COLOMBIA
Carlos Eduardo Marín

Viviana Moncayo

Randy Mora
296 297
COMOROS
9 IGT B 2018

CONGO,DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE


Christopher Corr

Alejandro Porras Zamora

298 299
CONGO,DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE
9 IGT B 2018

COSTA RICA
Eddy Kamuanga Ilunga

Alberto Murillo

Eddy Kamuanga Ilunga


300 301
COSTA RICA
9 IGT B 2018

COTE D,IVOIRE
Ouattara Watts

Rebeca Alpízar

Quattara Watts
302 303
CROATIA
9 IGT B 2018

CROATIA
Edvin Dragičević

Edvin Dragičević

Edvin Dragičević
304 305
CROATIA
9 IGT B 2018

CROATIA
Lucija Berdin

Ivana Gagić Kičinbači

Lucija Berdin
306 307
CROATIA
9 IGT B 2018

CUBA
Šimun Šutej
Lia Galletti

Šimun Šutej Lia Galletti


308 309
CUBA
9 IGT B 2018

CUBA
Belkis Ayon

Victor J. Gomez

Belkis Ayon
310 311
CURACAO
9 IGT B 2018

CYPRUS
Zanolino Philippe

Marianna Kafaridoum

312 313
CYPRUS
9 IGT B 2018

CZECH
Alexander Nisbet

Aleny Kučerové

Miroslav Hlinka
314 315
CZECH
9 IGT B 2018

CZECH
Teresa Ślusarek

Teresa Ślusarek

Teresa Ślusarek
316 317
CZECH
9 IGT B 2018

CZECH
Vladimir Boudnik

Šafránek Jan

Vladimir Boudnik Šimon Brejcha


318 319
CZECH
9 IGT B 2018

CZECH
Ondřej Michálek
Ranný Emanuel

Ovčáčková Berenika Ondřej Michálek


320 321
CZECH
9 IGT B 2018

CZECH
Michal Rataj

Jan Měřička

Marek Sibinsky Aleny Kučerové


322 323
CZECH
9 IGT B 2018

DENMARK
Dušan Kállay

Jyrki Markkanen

Dušan Kállay
324 325
9 IGT B 2018

DOMINICA
DJIBOUTI

America Rodriguez

Derick Chrismas Ganzo

Derick Chrismas Ganzo Miguel Hernandez


326 327
DOMINICAN REPUBLIC
9 IGT B 2018

EAST TIMOR
Ramon Peralta

Gareth Sansom

Ramon Peralta
328 329
ECUADOR
9 IGT B 2018

ECUADOR
Lisa Brunetti

Alejandra Bedón

Lisa Brunetti
330 331
EGYPT
9 IGT B 2018

EGYPT
Hazem Taha Hussein

Fathi Ahmed

332 333
EL SALVADOR
9 IGT B 2018

EL SALVADOR
Sonia Lazo

Mauricio Linares Aguilar

334 335
EMIRATES
9 IGT B 2018

EQUATORIAL GUINEA
Esther Mahlangu

Karen Oremus

Sergi Barnils
336 337
ERITREA
9 IGT B 2018

ESTONIA
Benjamin Vasserman

Ahmed Awad

Daniela Yohannes Benjamin Vasserman


338 339
ESTONIA
9 IGT B 2018

ESTONIA
Inga Heamagi

Benjamin Vasserman

340 341
ESTONIA
9 IGT B 2018

ESTONIA
Kelli Valk

Peeter Allik

Kelli Valk
342 343
ESTONIA
9 IGT B 2018

ESTONIA
Peeter Allik
Reti Saks

Peeter Allik Reti Saks


344 345
ESTONIA
9 IGT B 2018

ESTONIA
Tatjana Diščenko
Kalli Kalde

Tatjana Diščenko
346 347
ETHIOPIA
9 IGT B 2018

FIJI
Dawit Ababe
Irami Buli

Sheraton Addis Waqa Vuidreketi


348 349
FINLAND
9 IGT B 2018

FINLAND
Eija Pii

Piia Lehti

350 351
FINLAND
9 IGT B 2018

FINLAND
Eeva Liisa

Anita Konkka

Eeva Liisa
352 353
FINLAND
9 IGT B 2018

ESTONIA
Esa Riippa

Eve Eesmaa

Ina Colliander
354 355
FINLAND
9 IGT B 2018

FINLAND
Kirsi Kuusisto

Kimmo Hakonen

Kirsi Kuusisto

356 357
FINLAND
9 IGT B 2018

FINLAND
Leena Golnik

Kirsi Neuvonen

Kirsi Neuvonen Liisa Malkamo


358 359
FINLAND
9 IGT B 2018

FINLAND
Samuli Heimonen

Pekka Hokkanen

Tarja Pitkänen
360 361
FINLAND
9 IGT B 2018

FRANCE
Nicolas Poignon

Tuija Arina Sundelin

Nicolas Poignon

362 363
FRANCE
9 IGT B 2018

FRANCE
Nicolas Poignon

Isbe De Baudus

364 365
FRANCE
9 IGT B 2018

FRANCE
Judith Rothchild

Jason Reittom

366 367
FRANCE
9 IGT B 2018

FRANCE
André Bongibault

André Bongibault

André Bongibault
368 369
GABON
9 IGT B 2018

GAMBIA
Raven Haired

Shauna Southam

370 371
GEORGIA
9 IGT B 2018

GERMANY
Anastasia Mikhaylova

Rusudan Khizanishvili

372 373
GERMANY
9 IGT B 2018

GERMANY
Brigit Fiedler

Franca Bartholomai

Franca Bartholomai

374 375
GERMANY
9 IGT B 2018

GERMANY
Gerda Muehl Jochen Köhn

Gerda Muehl Jochen Köhn


376 377
GERMANY
9 IGT B 2018

GERMANY
Patrick Fauck

Roman Klonek

Patrick Fauck
378 379
GERMANY
9 IGT B 2018

GERMANY
Bernd Koblischeck

Bahaiden Germ

Bernd Koblischeck

380 381
GERMANY
9 IGT B 2018

GERMANY
Li Portenlaenger

Horst Steier

Louise Heymans

Ewa Stawiarska Zygalska


382 383
GERMANY
9 IGT B 2018

GHANA
Emmanuel Opoku

Philipp Haucke

Owusu Ankomah
384 385
GREECE
9 IGT B 2018

GREECE
Konstantina georga

Xenophon Sachinis

Konstantina georga
386 387
GREECE
9 IGT B 2018

GREECE
Amaryllis Siniossoglou

Alexandra Gouda

Aristea Kritsotaki
388 389
GREECE
9 IGT B 2018

GREECE
Dina Kotsiou
Mary Schina

390 391
GREECE
9 IGT B 2018

GREECE
Rania Schoretsaniti

Vicky Tsalamata

392 393
GREECE
9 IGT B 2018

GRENADA
Xonoglou Dimitris

Jason Decaires

Xonoglou Dimitris
394 395
GRENADA
9 IGT B 2018

GUATEMALE
Julian Schnabel

Alvaro Sanchez

Julian Schnabel
396 397
GUINEA
9 IGT B 2018

GUINEA - BISSAU
Mathias Kauauge
Andrew Kauage

398 399
GUYANA
9 IGT B 2018

HAITI
Andie Jairam

Frantz Zephirin

Kwesi Abbensetts’s
400 401
9 IGT B 2018

HONDURAS
HOLY SEE

Legan Rooste

Jessica Bromley

Legan Rooste
402 403
HONDURAS
9 IGT B 2018

HONG KONG
Shuk Fan Tsang

Legan Rooste

Lui Wai Chu Judith


404 405
9 IGT B 2018

HONG KONG
HONG KONG

Liu Kuo

Wendy Wong

Lee Siu Woon Liu Kuo


406 407
9 IGT B 2018

HONG KONG
HONG KONG

Xu Lei

Marc Domage

Yang Jiechang

Pak-Keung Wan

408 409
HUNGARY
9 IGT B 2018

HUNGARY
Istvan Drozsnyik

Istvan Haasz

Pató Károly
410 411
HUNGARY
9 IGT B 2018

IRELAND
Jozsef Olexa
Rikhardur Valtingojer

Peter Lendvai Rikhardur Valtingojer


412 413
ICELAND
9 IGT B 2018

INDIA
Kavita Jaiswal

Elva Hreidarsdottir

414 415
INDIA
9 IGT B 2018

INDONESIA
Bayu Putra Pratama

Rakesh Bani

Bayu Widodo

416 417
INDONESIA
9 IGT B 2018

IRAN
Eddie Hara

Masoud Ghafari

418 419
IRAN
9 IGT B 2018

IRAN
Mehrdad Khataei

Mehrdad Khataei

Mehrdad Khataei
420 421
IRAN
9 IGT B 2018

IRAQ
Massoud Arabshahi

Al-Mu’allaqat

422 423
IRAQ
9 IGT B 2018

IRELAND
Nazar Yahya

Adam Dostrzwa Kos

Nedim Kufi
424 425
IRELAND
9 IGT B 2018

IRELAND
David Lilburn

Terence Gravett

Struan Hamilton
David Lilburn
426 427
IRELAND
9 IGT B 2018

ISRAEL
Pamela de Brí irla

Basil Colin Frank

428 429
ISRAEL
9 IGT B 2018

ISRAEL
Gal Weinstein

Sergey Bunkov

Tennopent Sooster
Abir Athalla
430 431
ITALY
9 IGT B 2018

ITALY
Emilia Bonfanti

Alberto Balletti

Emilia Bonfanti
432 433
ITALY
9 IGT B 2018

ITALY
Sandro Bracchita
Paolo Ciampini

Sandro Bracchita
Maria Chiara Toni
434 435
ITALY
9 IGT B 2018

ITALY
Toni Pecoraro

Alessandra Angelini

436 437
ITALY
9 IGT B 2018

ITALY
Lara Costa

Gabriele Berretta

Lara Costa
438 439
JAPAN - FRANCE
9 IGT B 2018

JAPAN
Ayaka Yamada
Jumpei Mikami

Mikio Watanabe Ayaka Yamada


440 441
JAPAN
9 IGT B 2018

JAPAN
Ayaka Yamada

Fuki Hamada

442 443
JAPAN
9 IGT B 2018

JAPAN
Miwako Oso

Kinichi Maki

Miwako Oso
444 445
JAPAN
9 IGT B 2018

JAPAN
Taichi Kodama

Taeko Sato

Taichi Kodama

446 447
JAPAN
9 IGT B 2018

JAPAN
Toshimi Kitano Toshimi Kitano

Toshimi Kitano Toshimi Kitano


448 449
JAPAN
9 IGT B 2018

JAPAN
Yuichi Sawada

Akihiro Tomoda

450 451
JAPAN
9 IGT B 2018

JAPAN
Cho Haruko
Asuza Ito

Azumaya Takemi Fukuda Masahiro


452 453
JAPAN
9 IGT B 2018

JAPAN
Fukuda Masahiro Hiroya Yasukochi

Hasegawa Yuki
Hitsuda Tamami
454 455
JAPAN
9 IGT B 2018

JAPAN
Ikuhiro Kugo

Honda Eiko

Imamura Aya
456 457
JAPAN
9 IGT B 2018

JAPAN
Izumi Ueda Yuu

Iton Akiyoshi

Kamekawa Shoko
458 459
JAPAN
9 IGT B 2018

JAPAN
kiko Ohno Kiyono Kohichi

Kawachi Seikoh Kohsei


460 461
JAPAN
9 IGT B 2018

JAPAN
Kuroyanagi Masataka
Kouki Tsuritani

Kudou Tadataka

Maruyama Hiroshi
462 463
JAPAN
9 IGT B 2018

JAPAN
Mera Mayumi

Miwako Oso

Mera Mayumi
464 465
JAPAN
9 IGT B 2018

JAPAN
Moriyama Yumiko

Nagai Kenji

Muto Shogo
466 467
JAPAN
9 IGT B 2018

JAPAN
Nakako Niikura

Nagashima Mitsura

Nakatoh Fumihiko
468 469
JAPAN
9 IGT B 2018

JAPAN
Naoji Ishiyama

Noda Tetsuo

Naoji Ishiyama
470 471
JAPAN
9 IGT B 2018

JAPAN
Ryoji Ikeda

Noriko Fujita

Ryoji Ikeda
472 473
JAPAN
9 IGT B 2018

JAPAN
Sakuta Tomiyuki

Sawada Tetsuro

Sakuta Tomiyuki Sawada Tetsuro


474 475
JAPAN
9 IGT B 2018

JAPAN
Suganuma Minoru

Shinano Kazuko

476 477
JAPAN
9 IGT B 2018

JAPAN
Susumo Endo

Takakko Ishikawa

Taichi Kodama
478 479
JAPAN
9 IGT B 2018

JAPAN
Takuji Kubo

Takuji Kubo

Takuji Kubo
480 481
JAPAN
9 IGT B 2018

JAPAN
Tamekane Yashikatsu

Toshihisa Fudezuka

Toshihiro Hamano
482 483
JAPAN
9 IGT B 2018

JAPAN
Yamamoto Keisuke

Tsuchishima Toshio

Yamamoto Keisuke
484 485
JAPAN
9 IGT B 2018

JAPAN
Yoshiko Fujita

Yasui Maruo

Yoshio Nakajima
486 487
JAPAN
9 IGT B 2018

JAPAN
Yoshito Arichi

Yoshisuke Funasaka

488 489
JAPAN
9 IGT B 2018

JORDAN
Yoshizumi Toshio

Damien Deroubaix

490 491
JORDAN
9 IGT B 2018

JORDAN
Rachel Henriques

EddiE Hara

Ebony G. Patterson
Rachel Henriques
492 493
JORDAN
9 IGT B 2018

KAMBODIA
Leang Seckon

Rateb Shaban

494 495
KAMBODIA
9 IGT B 2018

KAZAKHSTAN
Yim Maline

Leyla Mahat

496 497
9 IGT B 2018

KENYA
KAZAKHSTAN

Marzija Zhaksygarina

Miroco Machiko’s

Miroco Machiko’s

Ola Volo
498 499
KENYA
9 IGT B 2018

KIRIBATI
Fatu Feu

Peterson Kamwathi

500 501
KOREA SOUTH
9 IGT B 2018

KOREA SOUTH
Hongmin Lee

Jiyen Lee

Hongmin Lee
502 503
9 IGT B 2018

KOREA SOUTH
KOREA SOUTH

Sea Hyun Lee

Sungyee Kim

504 505
KOSOVO
9 IGT B 2018

KUWAIT
Ali Cherri

Agim Salihu

Agim Salihu

Mohammed Omar Khalil


506 507
9 IGT B 2018

LAOS
KYRGYZSTAN

Marisa Darasavath

Alexander Lufer

508 509
LATVIA
9 IGT B 2018

LATVIA
Jonas Čepas

Paulis Liepa

Jonas Čepas
510 511
LATVIA
9 IGT B 2018

LEBANON
Algimantas Kaveckis

Mona Amal Jabbour

Guntars Sietins
512 513
9 IGT B 2018

LIBERIA
LESOTHO

Lina Iris Viktor


Willie Bester

Caoimhghin Ó Croidheáin

514 515
LIBIYA
9 IGT B 2018

LIBIYA
Jennifer Segal

Alla Abudabus

516 517
LICHTENSTEIN
9 IGT B 2018

LICHTENSTEIN
Günter Fruhtrunk

Karl Otto Götz

518 519
LITHUANIA
9 IGT B 2018

LITHUANIA
Aistė Ramūnaitė
Agnė Juršytė

520 521
LITHUANIA
9 IGT B 2018

LITHUANIA
Birutė Stančikaitė

Arvydas Stanislavas Každailis

Augustas Bidlauskas Birutė Stančikaitė


522 523
LITHUANIA
9 IGT B 2018

LITHUANIA
Birutė Zokaitytė

Birutė Zokaitytė

Birutė Zokaitytė
524 525
LITHUANIA
9 IGT B 2018

LITHUANIA
Daliutė Ivanauskaitė-Kezienė

Daliutė Ivanauskaitė-Kezienė

Daliutė Ivanauskaitė-Kezienė

526 527
LITHUANIA
9 IGT B 2018

LITHUANIA
Danutė Gražienė

Danutė Gražienė

Danutė Gražienė
528 529
LITHUANIA
9 IGT B 2018

LITHUANIA
Dovilė Tomkutė

Dovilė Tomkutė Dovilė Tomkutė


530 531
LITHUANIA
9 IGT B 2018

LITHUANIA
Eglė Vertelkaitė

Eglė Vertelkaitė

Eglė Vertelkaitė

532 533
LITHUANIA
9 IGT B 2018

LITHUANIA
Elena Grudzinskaitė Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė

Elena Grudzinskaitė

Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė


534 535
LITHUANIA
9 IGT B 2018

LITHUANIA
Gerardas Šlektavičius

Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė

Gerardas Šlektavičius
536 537
LITHUANIA
9 IGT B 2018

LITHUANIA
Giedrė Mikulskaitė

Gerardas Šlektavičius

Giedrė Mikulskaitė
538 539
LITHUANIA
9 IGT B 2018

LITHUANIA
Grendaitė Greta

Gražvyda Andrijauskaitė

Grendaitė Greta
540 541
LITHUANIA
9 IGT B 2018

LATVIA
Guntars Sietiņš

Grendaitė Greta

Guntars Sietiņš
542 543
LATVIA
9 IGT B 2018

LITHUANIA
Guntars Sietiņš

Irena Daukšaitė

544 545
LITHUANIA
9 IGT B 2018

LITHUANIA
Irina Panaskova
Jolanta Sereikaitė

Irina Panaskova
546 547
LITHUANIA
9 IGT B 2018

LITHUANIA
Kęstutis Grigaliūnas

Jurgis Bernatonis

Kęstutis Grigaliūnas

548 549
LITHUANIA
9 IGT B 2018

LITHUANIA
Kęstutis Vasiliūnas

Kęstutis Petras Ramonas

Kęstutis Vasiliūnas

Kęstutis Petras Ramonas


550 551
LITHUANIA
9 IGT B 2018

LITHUANIA
Kęstutis Vasiliūnas

Laisvydė Šalčiūtė

Kęstutis Vasiliūnas

Laisvydė Šalčiūtė
552 553
LITHUANIA
9 IGT B 2018

LITHUANIA
Lida Dubauskienė

Marcelionytė Marija

Marcelionytė Marija
554 555
LITHUANIA
9 IGT B 2018

LITHUANIA
Marius Mindaugas Danys

Milda Dainovskytė

Marius Mindaugas Danys


556 557
LITHUANIA
9 IGT B 2018

LITHUANIA
Nijolė Šaltenytė

Nele Zirnite

Nijolė Šaltenytė

Nele Zirnite
558 559
LITHUANIA
9 IGT B 2018

LITHUANIA
Oksana Judakova

Nijolė Šaltenytė

Oksana Judakova

560 561
LITHUANIA
9 IGT B 2018

LITHUANIA
Ramūnas Petrusevičius

Rasa Žmuidienė

562 563
LITHUANIA
9 IGT B 2018

LITHUANIA
Rasa Žmuidienė

Rolandas Rimkūnas

Rasa Žmuidienė
564 565
LITHUANIA
9 IGT B 2018

LITHUANIA
Tatjana Kazimierėnienė

Tatjana Kazimierėnienė
Spelskytė Rūta

566 567
LITHUANIA
9 IGT B 2018

LITHUANIA
Virginija Kalinauskaitė

Vilija Galdikaitė

568 569
LITHUANIA
9 IGT B 2018

LITHUANIA
Vladimir Leleiva

Žygimantas Augustinas

Vladimir Leleiva
570 571
LITHUANIA
9 IGT B 2018

LUXEMBOURG
Jolanta Mikulskytė

Marc Frising

572 573
LUXEMBOURG
9 IGT B 2018

MACAU
Marc Frising

John Young

Marc Frising Catherine Cheong


574 575
MACEDONIA
9 IGT B 2018

MACEDONIA
Ana Jovanovska

Anke Klein

Zoran Altiparmakov
576 577
MACEDONIA
9 IGT B 2018

MACEDONIA
Evgenij Pantev

Goce Trajkovski

578 579
MACEDONIA
9 IGT B 2018

MACEDONIA
Maja Anastasova Hris
Ivana Nasteska

Ilija trajkovski Mijalkovic Jovica


580 581
MACEDONIA
9 IGT B 2018

MACEDONIA
Atanas Botev

Valentina Ilijevska

Atanas Botev
Robert Mihajlovski
582 583
MACEDONIA
9 IGT B 2018

MACEDONIA
Boge Dimovski

Dimitar Malidanov

Dijana Tomik Radevska

584 585
MACEDONIA
9 IGT B 2018

MACEDONIA
Jana Manevska Cupovska

Ladislav Cvetkovski
Goran Jovanov
586 587
MACEDONIA
9 IGT B 2018

MACEDONIA
Marija Svetieva Momcilo Avramovski

Marija Svetieva Pande Petrovski

588 589
MACEDONIA
9 IGT B 2018

MACEDONIA
Sasho Blazeski

Shqipe Mehmeti

590 591
MACEDONIA
9 IGT B 2018

MACEDONIA
Simon Shemov

Slavica Janeslieva

592 593
MACEDONIA
9 IGT B 2018

MACEDONIA
Todorce Atanasov

Valdeta Vuciterna

Trajce Blazevski

594 595
MACEDONIA
9 IGT B 2018

MADAGASCAR
Zoran Jakimovski

John Dinglasa’s

Zoran Mishe
596 597
MALAWI
9 IGT B 2018

MALAYSIA
Abdul Mansoor
Ibrahim Malaysia

Susanne Mitchell

Abdul Mansoor
Ibrahim Malaysia
598 599
MALAYSIA
9 IGT B 2018

MALAYSIA
Wong Chee Meng

Abdul Mansoor
Ibrahim Malaysia

600 601
9 IGT B 2018

MALI
MALDIVES

Julie Simpson

Mamadou Cisse

602 603
MALTA
9 IGT B 2018

MAURITANIA
Andrew Birk

Sam Francis

604 605
MAURITIUS
9 IGT B 2018

MEXICO
Dura Hana

Jorge Arturo
Serrano Ortiz

606 607
MEXICO
9 IGT B 2018

MEXICO
Elvira Sarmiento

Jose Mariano

Jorge Alberto
Mateos Suarez
608 609
MEXICO
9 IGT B 2018

MEXICO
Oziel Alfonso
Muñoz Martinez Sergio Sanchez Santamaria
610 611
MEXICO
9 IGT B 2018

MEXICO
Sergio Sanchez Santamaria

Sergio Sanchez Santamaria

Sergio Sanchez Santamaria


612 613
MEXICO
9 IGT B 2018

MEXICO
Victor Manuel
Hernandez Castillo

Victor Manuel
Hernandez Castillo

Victor Manuel
Hernandez Castillo
614 615
MICRONESIA
9 IGT B 2018

MOLDOVA
Robyn Kahukiwa

Adriana Mirabela Gajos

616 617
MOLDOVA
9 IGT B 2018

CHILE
Ximena Medina
Sancho Moldavia

Ximena Medina
Macovei Alexandru
Sancho Moldavia

618 619
MONACO
9 IGT B 2018

MONTENEGRO
Stevie Tate

Jelena Jovancov

620 621
9 IGT B 2018

MONTENEGRO
MONTENEGRO

Zeljko Djurovic

Zeljko Djurovic

Zeljko Djurovic
622 623
MONGOLIA
9 IGT B 2018

MONGOLIA
Gerelkhuu Ganbold

Suren Hash

624 625
MOROCCO
9 IGT B 2018

MOROCCO
Elkahfai Moulay Youssef

Razan Sabbagh

626 627
9 IGT B 2018

NAMIBIA
MOZAMBIQUE

Butcheca

John Ndevasia Muafangejo

628 629
NAMIBIA
9 IGT B 2018

NAURU
Joshua Yeldham

David Amukoto

630 631
NEPAL
9 IGT B 2018

NEPAL
Sudeep Kumar Bashyal

Birendra Pratap

632 633
NETHERLANDS
9 IGT B 2018

NETHERLANDS
Herman Noordemeer

Jacomijn den Engelsen

Herman Noordemeer Jacomijn den Engelsen


634 635
NETHERLANDS
9 IGT B 2018

NETHERLANDS
Béa Verheul

Stanisław Lewkowicz

Caroline Koenders
636 637
NETHERLANDS
9 IGT B 2018

NETHERLANDS
Else van Luin
Marisa Keller

638 639
NETHERLANDS
9 IGT B 2018

NEW ZEALAND
Kyla Cresswell

Pieter Ploeger

640 641
NEW ZEALAND
9 IGT B 2018

NEW ZEALAND
Béatrice Carlson

Jacqueline Aust

Toni Mosley
642 643
NICARAGUA
9 IGT B 2018

NIGER
Ruby Onyinyechi

Carlos Barberena

644 645
NIGERIA
9 IGT B 2018

NIGERIA
Victor Ekpukh

Bruce Onobrakpeya

646 647
NORWAY
9 IGT B 2018

NORWAY
Elly Prestegård
Ellen Karin Maehlum

Ellen Karin Maehlum

Elly Prestegård
648 649
NORWAY
9 IGT B 2018

NORWAY
Hermann Isaksen

Torill Elisabeth Larsen

Hermann Isaksen
650 651
NORWAY
9 IGT B 2018

NORWAY
Elisabet Alsos Strand

Ellen Kalvig

Elisabet Alsos Strand Erling Valtyrson


652 653
NORWAY
9 IGT B 2018

NORWAY
Kaare Espolin Johnson

Jan Svensen

654 655
NORWAY
9 IGT B 2018

NORWAY
Siw Luraas

Ornulf Opdahl

Sveinung Iversen
656 657
NORWAY
9 IGT B 2018

NORWAY
Terje Risberg

Terje Risberg

Terje Risberg

658 659
NORWAY
9 IGT B 2018

NORWAY
Terje Risberg

Terje Risberg Uliana Turchenko

660 661
OMAN
9 IGT B 2018

OMAN
Radhika Hamlai

Radhika Hamlai

662 663
PAKISTAN
9 IGT B 2018

PANAMA
Manuel Montilla

Shahzia Sikander

Tim Thomas
664 665
PAPUA NEW GUINEA
9 IGT B 2018

PARAGUAY
Claudia Casarino

Daniel Waswas

666 667
PERU
9 IGT B 2018

PERU
Manuel Lau

Manuel Lau

Manuel Lau
668 669
PERU
9 IGT B 2018

PERU
Carlos Estévez
Alberto Teodoro
Ramos Palacios

Chamekh Nidal

670 671
PHILIPPINES
9 IGT B 2018

PHILIPPINES
Aleah Angeles

Louie Cordero

Don Salubayba

672 673
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Agata Dworzak-Subocz
Agata Gertchen

Agata Gertchen

Agata Dworzak-Subocz
674 675
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Agnieszka Łukaszewska

Agnieszka Cieślińska

Agnieszka Ewa Braun


676 677
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Andrzej Kalina

Aleksandra Owczarek

Aleksandra Supińska

678 679
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Andrzej Węcławski

Barbara Czapor Zaręba

Andrzej Węcławski
680 681
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Bogdan Przybyliński

Barbara Czapor Zaręba

682 683
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Dominik Cierpiał

Cezary Paszkowski

Dominik Cierpiał
684 685
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Dorota Ziółkowska

Dominika Staniaszek

Dorota Ziółkowska

Dominika Staniaszek
686 687
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Grzegorz Banaszkiewicz

Elżbieta Gawlikowska Łabęcka

Grzegorz Banaszkiewicz

Elżbieta Gawlikowska Łabęcka


688 689
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Grzegorz Dobiesław Mazurek

Grzegorz Cofta

Grzegorz Dobiesław Mazurek


690 691
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Henryk Krolikowski Jacek Machowski

Henryk Krolikowski Jacek Machowski


692 693
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Jankiewicz Agnieszka

Jankiewicz Agnieszka

Jankiewicz Agnieszka
694 695
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Jarosław Janas

Jerzy Gorbas
696 697
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Katarzyna Łukasik

Kamil Kocurek

Karol Pomykała

698 699
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Katarzyna Pyka

Katarzyna Pyka

Katarzyna Pyka
700 701
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Koldryn Maria

Katarzyna Russek

Koldryn Maria

702 703
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Krzysztof Tomalski

Krzysztof Szymanowicz

Krzysztof Tomalski
704 705
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Leszek Kiljański

Krzysztof Wawrzyniak

Leszek Kiljański
706 707
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Magda Szplit

Łukasz Butowski

Magda Szplit
708 709
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Malgorzata Chomicz

Małgorzata Rekusz

Malgorzata Chomicz
710 711
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Manfred Bator

Małgorzata Warlikowska

Małgorzata Warlikowska

Manfred Bator
712 713
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Marek Sibinsky

Marcin Surzycki

Marek Zajko
714 715
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Adrian Schichta

Mariusz Filipowicz

Michał Cygan
716 717
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Michał Minor Mirosław Pawłowski

Michał Minor Mirosław Pawłowski


718 719
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Mirosław Pawłowski
Natalia Romaniuk

720 721
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Paweł Bińczycki Paweł Delekta

Patryk Lutomski Paweł Delekta


722 723
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Paweł Puzio

Piotr Smolnicki

724 725
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Stefan Kaczmarek Piotr Bąk

Waldemar Węgrzyn
Stefan Kaczmarek
726 727
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Witold Kaliński
Wiesław Gołuch

Wiesław Gołuch
Wojciech Domagalski
728 729
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Wojciech Tylbor Kubrakiewicz

Zbigniew Lutomski
Wojciech Tylbor Kubrakiewicz
730 731
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Agnieszka Barezowska
Aleksandra Ilkiewicz

Agnieszka Dobosz

Tomalski Krzysztof
732 733
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Alicja Habisiak Matczak

Aleksandra Prusinowska

Aleksandra Prusinowska Alina Jackiewicz Kaczmarek


734 735
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Artur Masternak

Andrzej Labuz

Artur Masternak
736 737
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Barnaba Mikułowski

Artur Masternak

Barnaba Mikułowski

738 739
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Christopher Nowicki Jan Baczynski

740 741
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Lena Maria Achtelik

Mariusz Gorzelak

Łukasz Koniuszy
742 743
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Mateusz Wit Bednarz
Marta Bozyk

Tomasz Winiarski
Marta Bozyk
744 745
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Michalina Wawrzyczek

Katrina Sadrak

Katrina Sadrak

Sebastian Łubiński
746 747
POLAND
9 IGT B 2018

POLAND
Weronika Bogumita Siupka Leslaw Miskiewicz

Weronika Bogumita Siupka Wieslaw Haladaj


748 749
PORTUGAL
9 IGT B 2018

PUERTO RICO
Nuno Canelas

Ivelisse Rivera

Regina Costa
750 751
9 IGT B 2018

ROMANIA
PUERTO RICO

Adriana Lucaciu

Martin Garcia Rivera

Adriana Lucaciu
Martin Garcia Rivera

752 753
ROMANIA
9 IGT B 2018

ROMANIA
Elena Hlodec

Adriana Lucaciu

754 755
ROMANIA
9 IGT B 2018

ROMANIA
Livia Mateiaş
Ovidiu Petca

Ovidiu Petca

Livia Mateiaş
756 757
ROMANIA
9 IGT B 2018

ROMANIA
Ovidiu Petca Ovidiu Petca

Ovidiu Petca Ovidiu Petca


758 759
ROMANIA
9 IGT B 2018

ROMANIA
Ovidiu Petca

Rada Nită

Ovidiu Petca Rada Nită


760 761
ROMANIA
9 IGT B 2018

ROMANIA
Atena Simionescu Csaba Lestyan

Blanca Anton Dana Stana


762 763
ROMANIA
9 IGT B 2018

ROMANIA
Elena Felicia Selejan
Daniel Apostu

Dragos Patrascu Florin Stoiciu


764 765
ROMANIA
9 IGT B 2018

RUSSIA
Tudor Câmpean
Vladimir Zuev

Vladimir Zuev
Tudor Câmpean
766 767
RUSSIA
9 IGT B 2018

RUSSIA
Olga Zhiteneva Olesya Dzhurayeva

RWANDA
Ade Adesina Innocent Nkurunziza
768 769
SAN MARINO
9 IGT B 2018

SERBIA
Piyun Chu

Ana Bondžić

770 771
SERBIA
9 IGT B 2018

SERBIA
Milan Krajnović

Dimitrije Pecic

Milka Vujović
772 773
SERBIA
9 IGT B 2018

SERBIA
Snezana Kezele Mina Rakidzic

Snezana Kezele Bojan Bikić


774 775
SERBIA
9 IGT B 2018

SINGAPORE
Snezana Petrovic

Andre Tan

Tanja Tomislav Djokic


776 777
SINGAPORE
9 IGT B 2018

SINGAPORE
Choi Ying Loh

April Ng Kiow Ngor

Emma Hack
778 779
SINGAPORE
9 IGT B 2018

SLOVAKIA
Eng Joo Heng

Dominika Dodeková

Ezekiel Wong Kel Win


780 781
SLOVAKIA
9 IGT B 2018

SLOVAKIA
Milan Sokol

Dusan Kallay

Kaja Renkas
Milan Sokol
782 783
SLOVAKIA
9 IGT B 2018

SLOVAKIA
Katarina Vavrova

Zdennek Bugan
Katarina Vavrova
784 785
SLOVENIA
9 IGT B 2018

SLOVENIA
Alja Košar Barbara Jurkovšek

Alja Košar
Barbara Jurkovšek
786 787
SLOVENIA
9 IGT B 2018

SLOVENIA
Luka Popič

Barbara Jurkovšek

Luka Popič
788 789
SLOVENIA
9 IGT B 2018

SLOVENIA
Andrej Brumen

Alja Košar

Alenka Sottler Andrej Jemec


790 791
SLOVENIA
9 IGT B 2018

SLOVENIA
Arjan Pregl Brut Carniollus

Berko Brut Carniollus


792 793
SLOVENIA
9 IGT B 2018

SLOVENIA
Aleksandra Zaloka

Brut Carniollus

Črtomir Frelih Aleksandra Zaloka


794 795
SLOVENIA
9 IGT B 2018

SLOVENIA
Herman Gvardjančič

Janko Orač

Ivo Mršnik

796 797
SLOVENIA
9 IGT B 2018

SLOVENIA
Matjaž Geder
Milena Gregorčič

Miha Perčič Špenko Tanja


798 799
SLOVENIA
9 IGT B 2018

SLOVENIA
Svetlana Jakimovska Rodić
Tina Mohorovic

Tomaž Gorjup
Tanja Lažetić
800 801
SLOVENIA
9 IGT B 2018

SOUTH AFRICA
Zora Stančič

Christiaan Diedericks

Zdenko Huzjan
802 803
SOUTH AFRICA
9 IGT B 2018

SOUTH AFRICA
Karin Miller
Christiaan Diedericks

Karin Miller
804 805
SOUTH AFRICA
9 IGT B 2018

SOUTH KOREA
Ed Bernstein

Muziwandile Gigaba

Chang Soo Kim


806 807
SOUTH KOREA
9 IGT B 2018

SPAIN
Lita Cabellut
Hye Jeong Kwon Wonseok Jang

David de la Mano
Sohee Kim 808 809
SPAIN
9 IGT B 2018

SPAIN
Beatriz Mahan

Adriano Castro

810 811
SPAIN
9 IGT B 2018

SPAIN
Haitz de Diego

Ming Yi Chou

Haitz de Diego

Ming Yi Chou
812 813
SPAIN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Yolanda Carbajales Ferreiro

Aleksandra Kern

814 815
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Anders Karlsson

Anders Karlsson

Anders Karlsson
816 817
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Ann Makander Annette Hammarén

Ann Makander Annette Hammarén

818 819
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Ann Marie Söderberg Birgitta Samuelsson

Ann Marie Söderberg Arnold Hagström


820 821
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Björn Brusewitz Björn Krestesen

Björn Brusewitz Brigitta Lorentzon


822 823
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Christel Hansson
Caroline Färnström

Cecilia Enberg Christel Hansson


824 825
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Curt Hamne

Christina Lindeberg

Curt Hamne
826 827
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Denis Stéen

Denis Stéen

Denis Stéen
828 829
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Eva Holmér Edling
Gert Petersson

Fredrik Lindqvist
830 831
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Gun Rodenius Hans Lindh

Håkan Berg Helena Bergenrud


832 833
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Helena Mellin

Helena Elfgren

Helena Mellin
834 835
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Jannis Karydakis

Hjördis Johansson Becker

Jannis Karydakis
836 837
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Josefin Skön

Jenny Olsson

Josefin Skön
838 839
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Jukka Vänttinen

Josefin Skön

Jukka Vänttinen
840 841
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Katarina Lönnby

Kathie Pettersson
Katarina Lönnby
842 843
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Kersti Rågfelt Strandberg
Lars Hoffsten

844 845
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Lars Östling

Lars Palm

Lars Östling
846 847
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Leif Elggren Lise Lundgren

Leif Elggren Lena Forsberg


848 849
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Maria Björklund

Martisa Vásquez

Maria Björklund
850 851
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Mattias Fagerholm

Mats Svensson

Mattias Fagerholm
852 853
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Mia Malmlöf

Mia Jarnsjö

Mia Malmlöf
854 855
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Mikael Kihelman Mikael Kihelman

Mikael Kihelman Mikael Kihelman


856 857
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Mikael Wahrby Minako Masui

Mikael Wahrby Modir Ahmed


858 859
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Olof Sandahl

Nina Kerola

Olof Sandahl
860 861
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
P.O Larsson

Pär Sundling

Örjan Wikström P.O Larsson


862 863
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Tomas Holmqvist

P.O Larsson

864 865
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Torbjörn Damm
Ulla Wennberg

Torbjörn Damm Ulli Evans


866 867
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Vera Ohlsson

Ann Kristin Källström

Ann Kristin Källström

Vera Ohlsson
868 869
SWEDEN
9 IGT B 2018

SWEDEN
Christina Ruthger

Nina Kerola

Jukka Vänttinen

870 871
SWITZERLAND
9 IGT B 2018

SWITZERLAND
Bouke De Vries

Alain Huck

Alain Huck
872 873
SWITZERLAND
9 IGT B 2018

SWITZERLAND
Didier Rittener

Jean Michel Jaquet

Didier Rittener
874 875
SWITZERLAND
9 IGT B 2018

SYRIA
Eva Gallizzi
Ammar Abd Rabbo

Mireille Ripoll

Ammar Abd Rabbo


876 877
SYRIA
9 IGT B 2018

SYRIA
Diana Al-Hadid Diana El Jeiroudi

Diana Al-Hadid Fadi Al-Hamwi


878 879
SYRIA
9 IGT B 2018

SYRIA
Hrair Sarkissian

Houmam Al Sayed

Houmam Al Sayed
880 881
SYRIA
9 IGT B 2018

SYRIA
Kevork Mourad
Nihad Al Turk

Nihad Al Turk
Khaled Takreti
882 883
SYRIA
9 IGT B 2018

SYRIA
Thaer Maarouf
Safwan Dahoul

Sara Shamma

Tammam Azzam
884 885
TAIWAN
9 IGT B 2018

TAIWANxxxxxx
Ava Pao-shia Hsueh

Yuwen Lin Ava Pao-shia Hsueh

886 887
TAIWAN
9 IGT B 2018

THAILAND
Kraisak Chira Chaisakul

Chu Teh Chun

Kraisak Chira Chaisakul


888 889
9 IGT B 2018

THAILAND
THAILAND

Puritip Suriyapatarapun

Praween Piangchompu

Puritip Suriyapatarapun
890 891
9 IGT B 2018

THAILAND
THAILAND

Akawat Deeto

Yutthana Nimgate

Amorn Thongpayong
892 893
9 IGT B 2018

THAILAND
THAILAND

Jirapat Tatsanasomboon

Fearless Aesthete

894 895
9 IGT B 2018

THAILAND
THAILAND

Kit Chirachaisakul

Tinnakorn Kasornsuwan

896 897
TURKEY
9 IGT B 2018

TURKEY
Cinla Seker

Selvihan Kilic

Erhun Sengul

898 899
9 IGT B 2018

UNITED KINGDOM
UNITED KINGDOM

Inga Dargužytė

Peter Clarke

Judith Stroud
Inga Dargužytė
900 901
9 IGT B 2018

UNITED KINGDOM
UNITED KINGDOM

Stuart Duffin
Ian Brown

Anne Desmet

Jake and Dinos Chapman


902 903
9 IGT B 2018

UNITED KINGDOM
UNITED KINGDOM

Rebeca Alpízar

Marija Lopac

Stuart Duffin

Monica Petzal
904 905
9 IGT B 2018

UKRAINE
UNITED KINGDOM

Sumi Perera

Konstantin Kalynovych

Virginia Wade
906 907
URUGUAY
9 IGT B 2018

URUGUAY
Aida Stolar

David De La Mano Diego Jourdan


908 909
USA
9 IGT B 2018

USA
Deborah Cornell
Amanda Lilleston

Art Werger Deborah Cornell


910 911
USA
9 IGT B 2018

USA
Deena Des Rioux

Edward Bateman

Deena Des Rioux


912 913
USA
9 IGT B 2018

USA
Endi Poskovic Jill Parisi

Endi Poskovic Kate Conlon


914 915
USA
9 IGT B 2018

USA
Leslie Golomb

Kate Gesel

Leslie Golomb

916 917
USA
9 IGT B 2018

USA
Merrill Shatzman

Sergey Zlotnikov

Merrill Shatzman

Sergey Zlotnikov
918 919
USA
9 IGT B 2018

USA
April Katz

Brittany Bernstrom Carrie Lingscheit

920 921
USA
9 IGT B 2018

USA
Douglas Bosley
Connie Wolfe

Denise Bookwalter

Chelsea Herman

922 923
USA
9 IGT B 2018

USA
Douglas Bosley

Eduardo Fausti

E. Valentine

924 925
USA
9 IGT B 2018

USA
Frances Valesco

Jackson Fallen

926 927
USA
9 IGT B 2018

USA
Jacob Crook Jeremy Plunkett

928 929
USA
9 IGT B 2018

USA
Jeremy Plunkett Kana Veradacha

Jeremy Plunkett Kana Veradacha


930 931
USA
9 IGT B 2018

USA
Katharine Libretto

Kana Veradacha

932 933
USA
9 IGT B 2018

USA
Linda Whitney

Kirsten Flaherty

Linda Whitney
934 935
USA
9 IGT B 2018

USA
Manuel Lau

Linda Whitney

936 937
USA
9 IGT B 2018

USA
Summer Ventis
Michelle Rozic

Michelle Rozic Tony Holmquis


938 939
USA
9 IGT B 2018

VENEZUELA
Merlin Serrano

Trevor Foster

Manya Donaque
940 941
VENEZUELA
9 IGT B 2018

VENEZUELA
Alirio Rodriguez

Veda Luna

Francisco Hung
942 943
VENEZUELA
9 IGT B 2018

VIETNAM
Manuel Quintana Castillo Anh Ta

944 945
9 IGT B 2018
Gallery of miniature graphics
VIETNAM

Nguyen Trung

Nguyen Trung
946 947
9 IGT B 2018

Dean Bowen Yoshizumi Toshio Agustin Rolando Rojas Alberto Balletti

Adam Czech Adam Czech Alejandra Carambia Aleksandar Leka

Adriana Lucaciu Agnieszka Kalnik Ana Jagić Ana Jagić


948 949
9 IGT B 2018

Ana Melano Andrew Levitsky See Less Artemio Rodriguez

Andrzej Fydrych Andrzej Fydrych Artemio Rodriguez Artemio Rodriguez

Anna Rybak Anselm Kiefer Artur Blusiewicz Barbara Czapor-Zaręba


950 951
9 IGT B 2018

Bartlomiej Trzos Bruce Muirhead Chantal Hardy Chantal Hardy

Carol Wax Carol Wax Dean Bowen Hugh Ribbans

Vladimir Vereschagin Christina Kirchinger Craig Mcpherson Dagmara Dąbkowska


952 953
9 IGT B 2018

Debbie Lee Deborah Chapman Dr. Hanna Grzonka Dr. Szepessy Béla

Dominika M. Dobrowolska Donald Furst Edward Hopper Elżbieta Bocianowskaf

Donald Furst Dorotea Gašpar Emma Kwiatkowska Eva Mossing Larsen


954 955
9 IGT B 2018

Florence Alfano McEwin Français Véronique Giulio Bonatti Grant McGean

Francisca Brante Fukuhara Teiko Heather Ryan Kelley Herman Noordermeer

Gácsi Mihály Gérard Bastien Hiroyuki Miyazaki Hyun Jin Kim


956 957
9 IGT B 2018

Ignacia Mesa Žarko Smiljanić Juha Laakso Julia Nelson

Jakub Jaszewski Jan Lebenstein Julian Davies Juliette Planque

Jayant Gajera Joel Rendón Vázquez Kalli Kalde Karinna Gomez


958 959
9 IGT B 2018

Katarzyna Tomaszewska Katarzyna Kalczynska Kurek Magdalena Laura Manfredi

Katerinna Gomez Kim Hyun Ju Laurent de Troïl Laurent de Troïl

Ertan Aktaş Desislav Gechev Leonard Baskin Liliana Esteban


960 961
9 IGT B 2018

Livio Ceschin Łukasz Cywicki Marcin Bialas Marcin Bialas

Magda Vamvatira Malena Carrera Marek Zajko Mariusz Gorzelak

Małgorzata Stanielewicz Małgorzata Stanielewicz Marta Sztuka Maz Jackson


962 963
9 IGT B 2018

Mehdi Darvishi Mehrdad Khataei Michele del Campo Michele del Campo

Mehrdad Khataei Michał Szwerc Mikio Watanabe Miler Lagos

Michał Szwerc Michel Ouaniche Mirko Molnar Mirosław Pawłowski


964 965
9 IGT B 2018

Natalija Cernecova Nicolas Poignon Paulina Tkacz Hanna T. Głowacka

Nicolas Poignon Ning Yen Junko Nagano Hana Čapová

Oskar Gorzkiewicz Csaba Pál Peeter Allik Peter Milton


966 967
9 IGT B 2018

Piotr Duh Piotr Duh Robert E. Grady San Sarakornborirak

Piotr Szurek Prakarn Jantaravichit Sergey Zlotnikov Sigartuan Johanes


Jimi Tjandra Ahmad Faham

Krzysztof Wawrzyniak Rékassy Csaba Silvana Blasbalg Silvana Blasbalg


968 969
9 IGT B 2018

Sławomir Grabowy Sławomir Grabowy Szepessy Béla Szepessy Béla

Stanielewicz Małgorzata Stanislav Matsilevitch Takanori Iwase Takesada Matsutani

Shigeki Tomura Sylwia Suchane Thomas Bouquet Tinnakorn Kasornsuwan


970 971
9 IGT B 2018

Tobias Crone Tomiyuki Sakuta Ximena Medina Sancho Ximena Medina Sancho

Traian Gligor Véronique Desmasures Marina Probatidoy Olivia Pegoraro

Victoria Goro Rapoport Wang Suoyuan Vlado Goreski


972 973
9 IGT B 2018

Adriana Asenjo Pato Karoly Anast sia-Mikhaylova Arpad Šalamon Chrysalis Gall Aryat Teregulov

Ann Löwenstein Ann Löwenstein Anna Kodź Barbara Sosnowska Birgitta Lundmark Brian Reedy

Anna Rosłan Annie Savin Annie Savin Brian Reedy Bryn Perrot Carles Mitja
974 975
9 IGT B 2018

Carlos Barberena Chantal Hardy Charles Jones Eva Mossing Larsen Ewelina Wajgert Eyvind Earle

Dom and Jean Paul Ruiz Donna Diamond Dorotea Gašpar Fiammala Burgban Florence Alfano McEwin Helen Elstone

Dorotea Gašpar Emma Kwiatkowska Eva Mossing Larsen Helene Bautista Hind Abdelqadir Hiroya Yasukochi
976 977
9 IGT B 2018

Hiroya Yasukochi Ignacia Mesa Javier Barrera Karel Demel Karina Kopczyńska Janiszewska Karolina Gilewicz

Jean Michel Mathieux Marie Jevgenija Tkacenko Juliusz Szczęsny Batura Kasia Koczubiej Pogwizd Katarzyna Makowska Kent Ambler

Kacper Bozek Kanakorn Kachacheewa Karel Demel Kotkowski Włodzimierz Kouki Tsuritani Kriangkrai Kongkhanub
978 979
9 IGT B 2018

Krystyna Maniecka-Bogdan Krystyna Maniecka-Bogdan Laura Fonsa Luis Antonio Torres Maksymilian Snoch Małgorzata Chomicz

Laura Fonsa Laurent de Troïl Leonard Baskin Maria Luisa Boullosa Maria Luisa Boullosa Maria Kostareva

Leonard Baskin Leszek Kiljański Leszek Kiljański Marina Terauds Marina Vidali Mark Graver
980 981
9 IGT B 2018

Marta Bożyk Marta Bożyk Maya Tcholakova Eva Mossing Larsen Rebecca Beardmore Ruslan Agirba

Michel Ouaniche Mikio Watanabe Mikio Watanabe Sean Caulfield Sergio Bigolin Sutthirak Prasitsar

Nadja Sayej Pato Karoly Peter Kocák Szepessy Béla Taichi Kodama Takao Sano
982 983
9 IGT B 2018

Takesada Matsutani Ted Hughes Ted Hughes Vladimir Zimakov Wayne Crothers Yavora Petrova

Ted Hughes Tobias Crone Vahe Berberian Veronica Longo Veronica Longo Veronica Longo

Victoria Goro-Rapoport Victoria Goro-Rapoport Vladimir Zimakov Veronica Longo Veronica Longo Veronica Longo
984 985
9 IGT B 2018

Adrian Gorea Agata Gertchen Ana Melano Ana Melano

Agnieszka Samocka Alejandra Carambia Andrew Binkley Anne Desmet

Aleksandra Jarosz Ana Melano 986 Arthur Wesley Dow Aryat Teregulov
987
9 IGT B 2018

Brut Carniollus Brut Carniollus Cleo Wilkinson Colin Gillespie

Carla Chan Carol Nunan Csaba Pál Csaba Pál

Charles Jones Cleo Wilkinson 988 Dominique-Van-Der-Veken Donald Furst


989
9 IGT B 2018

Edvin Dragičević Elżbieta Bocianowska François Houtin Grant McGean

Ewa Kutylak-Katamay Fabiola Notari Grant McGean Hanna T. Głowacka

Farkas Zsuzsa Florence Alfano McEwin 990 Jan Cernos Jayne Jackson
991
9 IGT B 2018

Julia Nelson-Gal Julia Nelson-Gal Luis Antonio Torres Villar Luis Antonio Torres Villar

Kamila Wojciechowicz Karina Kopczyńska Janiszewska Małgorzata Chomicz Małgorzata Stanielewicz

Karina Kopczyńska Janiszewska Liliana Esteban 992 Łukasz Cywicki Łukasz Cywicki
993
9 IGT B 2018

Malou Oi Yee Hung Marco Trentin Sean Caulfield Shigeki Tomura

Marjan Seyedin Natalija Cernecova Shigeki Tomura Shigeki Tomura

Olesya Dzhuraeva Peter Kocák 994 Shivaji Shet T. Klacsmann 995


9 IGT B 2018

Agustin Rolando Rojas

Victoria Goro-Rapoport Vladimir Zujev

Bartlomiej Trzos

Carsten Borck
Véronique Desmasures Wieslaw Haladaj

Carsten Borck

Włodzimierz Kotkowski Snezana Kezele 996 997


9 IGT B 2018

Agustin Rolando Rojas Judy Woodborne

Cristina Sandor Livio Ceschin

Ewa Kutylak-Katamay Mavis Glover

Jaco Putker Nicolas Poignon

998 999
9 IGT B 2018

Oleg Denysenko Zygmunt Gornowicz

Oleg Denysenko

Oskar Gorzkiewicz

Szepessy Béla

1000 1001
9 IGT B 2018

CIP - Каталогизација во публикација


Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент
Охридски”, Скопје

76.037/.038(100)(06.064)

ЃОРЕСКИ, Владо
9th International triennial of graphic art Bitola = 9-то
Меѓународно графичко триенале Битола / Владо Ѓорески : 2018. -
Bitola : Internationa triennial of graphic art = Битола = Меѓународно
графичко триенале, 2018. - 974 стр. : илустр. ; 22x20 см

Текст на мак. и англ. јазик

ISBN 978-608-245-279-1

а) Графика - Современа уметност - Триенале


COBISS.MK-ID 106449930

ISBN 978-608-245-279-1

9 Internationa triennial of graphic art Bitola ITG TRIENNIAL Bitola


Меѓународно графичко триенале Битола ИТГ ТРИЕНАЛЕ Битола

NI Institute and museum Bitola


Ministry of Culture of R. Macedonia

1002 1003
ALBANIA
9 IGT B

1004

También podría gustarte