Está en la página 1de 23

Au Fond du Temple Saint

Eugène Cormon (No. 2B - Duo) from "Les Pêcheurs de Perles"


Michel Carré Georges Bizet


Andante = 63


 
              
 
Nadir

Au fond du tem ple saint pa


Ở bên trong ngôi đền thánh trang

      
Zurga 

        
           
          


               
Piano con sordina

             
    
 

    
      
5

   
N.
 
ré de fleurs et d'or. U ne femme ap pa
hoàng bởi hoa và vàng. Một người con gái xuất

   
Z. 

        
                        
      
         
       
Pno.

           

        

      
  

First performance September 30, 1863 at the Théâtre Lyrique, Paris, France
(translation for Dao Mac)
      
8

     
N.
  
raît. Je crois la voir en
hiện. Ta ngỡ như thấy nàng lần

          
Z. 
U ne femme ap pa raît.
Một người con gái xuất hiện.

    
    
       

     

      
Pno.

               
        
  

  
10

N.     
core!
nữa!

 
Z.
 
            


Je crois la voir en core!
Ta ngỡ như thấy nàng lần nữa!


                      
         
  
                
Pno. 

        
     

  

2 First performance September 30, 1863 at the Théâtre Lyrique, Paris, France

13

            
 
N.

La fou le pros ter né e


Đám đông đang cúi rạp quỳ lạy .

  
Z. 

 
         
     
Pno.    

     
     
 
 
   

  
15

         
3
N.

La re gar de, é ton né e
Ngước nhìn nàng, họ ngạc nhiên thay

   
Z. 

     
    


 
Pno.   

  
   

      
     
 

First performance September 30, 1863 at the Théâtre Lyrique, Paris, France 3
  
17

          
3
N.
 
Et mur mu re tout bas: "Vo yez,
Và khẽ thì thầm rằng : "Nhìn xem

  
Z.         
 
 
    
Pno.     

    


   
 
   
 
  


19

N.            
c'est la dé es se." Qui dans
đấy là bậc nữ thần." Nàng đứng

   
Z. 

    
         
  

Pno. 


   

 
        

 
 
  

4 First performance September 30, 1863 at the Théâtre Lyrique, Paris, France
  
21

N.     
  
l'om bre se dres se, Et vers
khẽ lánh trong bóng râm, và khẽ

  
Z. 

    
 

   
Pno.

              
   

   
     
 
   


23

        
 
N.

nous tend les bras!


chìa tay ra hướng ta.

       
Z.  
Son
Tấm

      
    


Pno.

   

        
     

   

First performance September 30, 1863 at the Théâtre Lyrique, Paris, France 5
  
25

N.  

    
cresc. poco a poco
   
cresc.

Z.      
voi le se sou lè ve; Ô
khăn che mặt nàng khẽ bay Ôi,

         
 
 
       
 

      
cresc.

                     
Pno. cresc.   

    
   

 

 
27

N.  

     
Z.     
vi si on! Ô
hình bóng ấy! Ôi,

      
         


Pno. 
  
 
   

          
 

6 First performance September 30, 1863 at the Théâtre Lyrique, Paris, France
 
28

N.  

 cresc. molto 
    
Z.  
rê ve! La
nên thơ! Đám


    

   
  

Pno.
   

   
  
 

         

 
29

N.  

     
   
Z. 
fou le est à ge
đông bỗng hạ xuống quỳ

            

       

Pno.
    
  

       
 

   


First performance September 30, 1863 at the Théâtre Lyrique, Paris, France 7
       
30

N.    
 
Oui, c'est el le, c'est la dé


Phải, là nàng ấy, là một nữ

 
  
   
Z.   
noux. Oui, c'est el le, c'est la dé
lạy. Phải, là nàng ấy, là một nữ

   
     
 
 

     
Pno.    

        
  
      
  
   

   
   
32

N.     
  
es se, Plus char man te et plus
thần , Duyên dáng thay và thật

      
    
Z.  
es se, Plus char man te et plus
thần , Duyên dáng thay và thật

     
        
  
   
Pno.
      
    
   

   
    
   

8 First performance September 30, 1863 at the Théâtre Lyrique, Paris, France
34
         
N.    
 
bel le; Oui, c'est el le, c'est la dé


xinh đẹp; Phải, là nàng ấy, nàng là bậc

   
      
Z.   
bel le; Oui, c'est el le, c'est la dé
xinh đẹp; Phải, là nàng ấy, nàng là bậc

   
  
    
  


Pno.

   

        
   

   
 
   

36
   
cresc.
   
    

 

N.

es se Qui des scend par mi


nữ thần. Người ngự xuống đây, giữa chúng

           
Z.    
es se Qui des scend par mi
nữ thần. Người ngự xuống đây, giữa chúng

        
   
      
  
cresc.
  
Pno.
  
  

                  
   
 
   

First performance September 30, 1863 at the Théâtre Lyrique, Paris, France 9


   

38

N.      
nous. Son voi le se sou


ta. Tấm khăn che ấy khẽ

 
   
   
Z. 
nous. Son voi le se sou
ta. Tấm khăn che ấy khẽ

     
       
  

   
Pno. 

                           
   

  
  

40
   
cresc.
     
    
N.

lè ve Et la fou le est à ge
tung bay. Và đám đông sững sờ quỳ lạy trước

  
cresc.
 
      
Z.   
lè ve Et la fou le est à ge
tung bay. Và đám đông sững sờ quỳ

     
  
cresc.
      
  

 
Pno.
 
   

          

    


   

10 First performance September 30, 1863 at the Théâtre Lyrique, Paris, France
       
42

N.  
noux.
nàng.

       
Z.  
noux.
lạy nàng.

     
      
       

 
  
 
Pno.    

    
    
  
   

  
45

N.  

   
Z. 


    
  
       
   
 
  
Pno.

 

        
   
 dim.

First performance September 30, 1863 at the Théâtre Lyrique, Paris, France 11
Nadir:
  
47

N.       
Mais à tra vers la
Nhưng băng qua giữa đám

  
Z. 

      
    
  
 con sordina
Pno. 
 

 

     
    

  
49

       

N.

fou le, el le s'ou vre un pas


đông người, nàng khẽ mở đường đi

   
Z. 

   
       
           
  
        

Pno.  

   
   

        
     

12 First performance September 30, 1863 at the Théâtre Lyrique, Paris, France
   
51

N.   
sa ge.
trước họ.
Zurga:

       
dim.

Z.      
Son long voi le dé jà
Tấm khăn che mặt giờ đây

      
             
   


Pno. 
       

      


         
 
   

 
53

N.      
Mon re
Á nh mắt

  
(dim.)
         
Z.   
nous ca che son vi sa ge.
lại che giấu mất gương mặt của nàng.

     
 
     

 


  
  
  

 
    
  
Pno.  

 
   

     
     

First performance September 30, 1863 at the Théâtre Lyrique, Paris, France 13

55

            
 
N.

gard, hé las, la cher che en vain.


ta, than ôi, kiếm nàng trong vô vọng...

  
Z. 


                    
    


Pno.    

                           
   

  

  
57

N.  

   
Z.    
El le
Nàng đã


          
     

Pno.  smorzando
      
      
3
 3 

14 First performance September 30, 1863 at the Théâtre Lyrique, Paris, France
 
 
59

N.         
El le fuit!
Nàng đi rồi!

    
Z.    
fuit!
đi!


 
      

      
3

  
 
Pno.   3 
   
   


3

      
4
  
    
3  3 
5
5 

Récitatif


       
63 Nadir:
    
3
N.   
Mais dans mon â me sou dain Quel le é tran ge ar deur s'al
Nhưng trong lòng ta, bỗng dưng bùng lên một ánh lửa kỳ lạ

Z.
  



          
 
 

Pno.

     
     

First performance September 30, 1863 at the Théâtre Lyrique, Paris, France 15
    
65

       
N.

lu me? Ta main re pous se ma
thiêu đốt? Tay anh đã hất tay tôi
Zurga:
   
Z.
        
Quel feu nou veau me con su me?
Ngọc đuốc nào lại bùng cháy trong ta?

     
     
Pno.  
  
   
 

    3 
67

N.      
main! De nos cœurs l'a mour s'em

  
ra! Từ con tim, tình yêu đã

      
Z.    
Ta main re pous se ma main!
Tay anh đã hất tay tôi ra!

          

Pno.  
  
   
 

16 First performance September 30, 1863 at the Théâtre Lyrique, Paris, France
      3   
43
69

N.      
pa re Et nous chan ge en en ne mis.


dâng trào Và biến chúng ta thành kẻ thù. Zurga:

     3
Z. 4
Non, que
Không, đừng

   
       
 43
 

Pno.




       43
 

Nadir:

Andantino ma non troppo = 84

 43 
71

  

N.

Non, rien!
Không gì!

      
 43    
Z.

rien ne nous sé pa re! Que
để điều gì chia rẽ ta! đừng

 43
I. 6 6 6 6 6 6

                                  


 
Pno.

3     
4     
   

First performance September 30, 1863 at the Théâtre Lyrique, Paris, France 17

 
73

  
N.

Non, rien!

 
Không gì!

    
     
Z.

rien ne nous sé pa re! Ju
để điều gì chia rẽ ta! Hãy

6 6 6 6 6 6

                      
        
Pno.

    

   

   

       
cresc. ed animato
          
75

N.     
Ju rons de res ter a mis! Ju rons Oh! oui, ju
Hãy thề mãi là bạn của nhau! Hãy thề! Ôi! Phải, hãy

                

Z.
     
rons de res ter a mis! Ju rons de res ter a mis! Oh! oui, ju
thề mãi là bạn của nhau! Hãy thề mãi là bạn của nhau! Ôi! Phải, hãy

         


         
cresc. ed animato cresc.
Pno.

       
          
   

18 First performance September 30, 1863 at the Théâtre Lyrique, Paris, France
 
Tempo I
         
79

 

N.        
rons de res ter a mis! Oui, c'est


thề chúng ta mãi là bạn của nhau! Phải, là
 


       
Z.     
rons de res ter a mis! Oui, c'est
thề chúng ta mãi là bạn! Phải, là

   
 
        
 
dim. 
Pno. 

     
       
  
  

     
    
81

  
N.
  
el le, c'est la dé es se, En ce
nàng ấy, nàng là đấng thần linh, Ngày hôm

    

     

Z.  
el le, c'est la dé es se, qui
nàng ấy, nàng là đấng thần linh, tới

    
     
 
Pno.   
   

           
     

   

First performance September 30, 1863 at the Théâtre Lyrique, Paris, France 19
        
  
83

N.    
jour qui vient nous u nir. Et fi

 
nay, tới đây đoàn tụ chúng ta. Và trung

     

Z.     
vient nous u nir. Et fi
đây đoàn tụ chúng ta. Và trung

        
        

    
     

 
Pno.
  
   

         
     
 
   

     
   
85

  

N.

dèle à ma pro mes se. Comme un


thành với lời hứa này đây, Như người anh

        
Z.   
dèle à ma pro mes se je
thành với lời hứa này đây, tôi

    
      
   
cresc.

Pno.
    
   

        
       
 
   

20 First performance September 30, 1863 at the Théâtre Lyrique, Paris, France

 
cresc. 
  
87

     

N.

frè re je veux te ché rir. C'est


em, tôi sẽ mãi yêu quý anh. Là

    

   
Z.  
veux te ché rir. C'est
sẽ mãi yêu quý anh. Là

     
   
          
 
(cresc.) 
   
Pno. 

                           
   

  

  

   
cresc.
      
89

N.     
el le, c'est la dé es se Qui vient


nàng ấy, chính là đấng nữ thần Người đến
      
     
Z. 
el le, c'est la dé es se Qui
nàng ấy, chính là đấng nữ thần Người đến

  
     


cresc.
 
 

   
Pno.
    
   

                
 
 
   

First performance September 30, 1863 at the Théâtre Lyrique, Paris, France 21
(cresc.)


      

91

N.     
   
en ce jour nous u nir. Oui, par ta
hôm nay đây, đoàn tụ chúng ta. Đúng, hãy đồng

   

   

 
Z.   
vient nous u nir. Oui, par ta
đoàn tụ chúng ta. Đúng, hãy đồng

       
        
     

 

Pno.
 
   

      
        
  
   

      
molto
 
93

  
cresc.

N.

geons le mê me sort!! Soy ons u
cam cộng khổ chung kiếp này! Mãi tình thân

  
cresc.
     
molto
 
 
Z.

geons le mê me sort!! Soy ons u
cam cộng khổ chung kiếp này! Mãi tình thân

      
  
    

  
Pno.

 

    
  
 

22 First performance September 30, 1863 at the Théâtre Lyrique, Paris, France
 
     
95

     
N.
 
nis jus qu'à la mort!

 
gắn bó tới tận cùng!
  
  
     
Z.  
nis jus qu'à la mort!
gắn bó tới tận cùng!

     
            
  

 
 
Pno.

    
 

       
   

   
97

N.  

    
Z. 

  
        
       
  
Pno.

              
 
     
     

First performance September 30, 1863 at the Théâtre Lyrique, Paris, France 23