Está en la página 1de 8

20 PALABRAS CON ACENTO PROSODICO

20 PALABRAS GRAVES

1. Abadía
2. Afonía
3. Agonía
4. Albedrío
5. Altanería
6. Apatía
7. Apología
8. Apóstol
9. Armonía
10. Categoría
11. Embriología
12. Enfermería
13. Grácil
14. Hipocondría
15. Joyería
16. Judío
17. Majadería
18. Mercancía
19. Sandía
20. Tecnología
21. Teología
22. Tranvía
23. Vacío
24. Valentía
10 PALABRAS CON ACENTO ORTOGRAFICO

1. Ábaco
2. Acérrimo
3. aéreo
4. agrícola
5. Álbum
6. Alcázar
7. Alférez
8. Ámbar
9. América
10. Anaxágoras
11. Ángel
12. ángulo
13. Anís
14. antiácido
15. Antígona
16. apóstrofe
17. Árbol
18. aritmética
19. Armazón
20. arsénico

10 palabras con acento prosódico


 Adoptar
 Brevedad
 Cantar
 Encadenar
 Oriental
 Regresar
 Salir
 Señor
 Universal
 Vecindad
10 PALABRAS AGUDAS

10 PALABRAS ORTOGRAFICAS
1. ladrón
2. colibrí
3. locución
4. intención
5. bongó
6. sofás
7. pizarrón
8. jabalí
9. canción
10. cafés
11. dieciséis
12. buscapiés
13. alacrán
14. arnés
15. cinturón
16. león
17. intentarás
18. avión
19. reacción
20. interés
10 palabras prosódicas
 Mantel
 Azul
 Comer
 Salir
 Audaz
 Capataz
 Coronel
 Capaz
 Total
 Hacer
 Enchufe
 Parlante
 Milanesa
 Pregunta
 Comunidad
 Baño
 Agua
 Taza
 Museo
 Piano
 Barco
 Mesa

20 palabras esdrújulas
10 palabras sobresdrújulas

1. ábremelo
2. ágilmente
3. agítamelo
4. álzatelo
5. apágamelo
6. apréndetelo
7. atízatelo
8. atrápamelo
9. averíguaselo
10. avísamelo
11. bájensela
12. bébanselo
13. cálidamente
14. cándidamente
15. cantándotelo
16. cántaselo
17. castíguesele
18. cédemelo
19. cocínaselo
20. cómanselo

15 palabras monosílabas
20 palabras bisílabas

20 palabras trisílabas

1. Androide
2. Aniñado
3. Ansiado
4. Ansiedad
5. Añora
6. Apesta
7. Aplasta
8. Aragón
9. Asechas
10. Aumenta
11. Aumentó
12. Comida
13. Condición
14. Conocer
15. Conocí
16. Camello
17. Contiene
18. Corbata
19. Corneta
20. Cornisa
21. Cortina
22. Cuaderno
20 palabras tetrasílabas

1. Absolución
2. Absorbente
3. Aburrido
4. Accidente
5. Acérrimo
6. Aclamación
7. Aclamador
8. Alambrada
9. Anticuado
10. Anticuario
11. Archivador
12. Argentino
13. Arquetipo
14. Arquitecto
15. Ascético
16. Atlética
17. Atlético
18. Auditivo
19. Auditorio
20. Banderola
21. Bañadera
22. Baquelita
23. Barandilla
24. Barbaridad
25. Barbarismo

20 palabras polisílabas

 Abastecido: a bas te ci do (5 sílabas)


 Abigarrado: a bi ga rra do (5 sílabas)
 Abominable: a bo mi na ble (5 sílabas)
 Aborrecible: a bo rre ci ble (5 sílabas)
 Abotonado: a bo ton a do (5 sílabas)
 Absolutismo: Ab so lu tis mo: (5 sílabas)
 Absolutorio: ab so lu to rio (5 sílabas)
 Abstencionismo: abs ten cio nis mo (5 sílabas)
 Abundamiento: a bun da mien to (5 sílabas)
 Adversamente: ad ver sa men te (5 sílabas)
 Aerodinámico: a e ro di ná mi co (7 sílabas)
 Afortunadamente: a for tu na da men te (7 sílabas)
 Alineamiento: a li ne a mien to (6 sílabas)
 Alegremente: a le gre men te (5 sílabas)
 Altisonante: al ti so nan te (5 sílabas)
 Alumbramiento: a lum bra mien to (5 sílabas)
 Anestesiología: a nes te sio lo gí a (7 sílabas)
 Anticoncepción: an ti con cep ción (5 sílabas)
 Antropología: an tro po lo gí a (6 sílabas)
 Apetecible: a pe te ci ble (5 sílabas)
 Arqueología: ar que o lo gí a (6 sílabas)
 Artísticamente: ar tís ti ca men te (6 sílabas)
 Asesoramiento: a se so ra mien to (6 sílabas)
 Astrofísica: as tro fí si ca (5 sílabas)

También podría gustarte