Está en la página 1de 230

Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.
Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.
Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.
Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
+ No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.
+ Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
+ Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com
This is a reproduction of a library book that was digitized
by Google as part of an ongoing effort to preserve the
information in books and make it universally accessible.

https://books.google.com
*.*.
---

-- и
л".
.
т
-
-
-1-
- --
- -- -- -
-
* *
-!
-*-;* .-
.*
.т-
и}--
«},л -

.
-
-

-
-

--
*

-
*
-
.

-
-

-
-
.

-
- - .
-

-
-

-
e
*
-------

.
.

скамматсавкамсес Nпакт

-
-
-

- -
*

-
.
н

-
-

--

-
-
.

-
-
.
-
-

*
-
*

-
-
-

-
-
-

-
-
} *

.
*".-*-.

-
-
-и}я"

-
.38
*. --" .*-
т

-
-л-
-
-.
--5-
-if||-
-

"- ||
|*
----

--
y.
.-..-
--мл
- --
*".|- ---*
-
-*3-- |--
-},
*|- --.-
.x}.--.-
..-- - *-50
" - и
13.".. .ё

'enal=fepert
-**

л:

-
apudLeonem

-
-

-
-
.

те
-

"
- - - --
Iy DОСVS СLIСНТНОVEVSNЕОРОRTVENSIS *
аd lестокеs.

55 К vam neceтaria fitgrâmaticae artis cognitio is quiad lit


5} \terarum fludia alpirant.veleoconfiatфfinecius prefidio
() |тепедпs uidem intentionem exprimere: ncф fermonё
} 44|latinбformaтepofuппscu, adminiculo diciplina omis
*="acqцiritur.Tollegrammaticam qua obfecroratione quod
pettore clautum teneur:ore explicabitur fО uomodorette quis loa
фuctur: latinifermonis preceptionй ignarusfnihilo magis qquispia
дtoriae artisprorfusinexpertusirette Imaginёdepinxerit. Denirвne
gledagrammatica 8.cgteredifcipling ignorentur neceffeeft:quado
quidemper camin caeterasaditus/acceiufф haberidebeat. At vero
(vtinfummadicatur) quodeius negledgfuntincommoditates: rot
eiufdem cognitaevtilitarcsefieprobantur.Siquidёрeream apte quod
volumuseloquemuri&guodmentclatet verbisparefaciemus. Perca
retta in alias fcientiaspatet viavtque omnibus fermonibas vfumfub
miniftret Inuentaф videatur vt ceterisomnib adminiculetur.С uог
circaadcam confequendamfummopereelaborandum etomnibus:
чuivitam litterariamprofiteriinftituunt.Сum autem multidegrama
maticafcripferint: 8. eiuspraecepta certis regulis complexa fuerint.
Francifcus Niger&latinae 8. grectlitrcraturg non mediocriter gna
rusnбinterpoitremos numeraduseft: quifane recentiores artisgraa
matice autores longeexuperat. palmamф intereospraeript.Сирре
auialiorumdida mirabrcuitateaptisdiuifonibus/fuccinais diffinia
tionibus) ассбmodatifimis exemplispulchroordine complexuseft:
8 infuper multaab aliispretermifia compendiofius in luccmeduxit :
Еrqug.cgterifereoés ex nuo 8 latinis fumpferuntiple explenifimo
fontee grecafclicetlitterarum fertilitate deprompfita qualinguala."
tinafuйTumpfit cxordium.Ipfusigiturgrammaricen nouis charade
ribusinfculptam &exactalmaccftigatalibenteradmittiteldiligenter
perlegite:8precepta eius memorig mandata advium ассбmodate:
breuiquidem temporein Romanofermonecófilmmati(fimodo hge
monita nonrecufaueritisjenaluri.- : , "С
Valete.
г— — — —

р.FRANCISCVSNIGER.А.VENETVS.SАСЕRDOS.АRa
ТIVМ О VВ DОСТОR LВОNARDО ВОТТАЕ.ЕС VES
ТRIS ОRDINIS VIRО РRО МЕDIOLANENSI DVСЕ,
АрVD VENETVМ SENATVМ ОRАТОRI FACVNDIS
SIМО SAPIENTISSIМОО VEFОЕLIСТАТЕМ.
-/

iВАnneo Senecalitteriscбmёdatб accepimus:eguesfplё


didiilime.Parthorй гcgёПnemunerefalutarepotuifenea *-ce-je
}minё.Еgo vero сйforte(vtaiйt)apollinёfugiffem:fagita
}tisarmati &pharetra: patriäqвmea atraluepercutiétem:
**quippeapegafidasforores8: ipfum fidibus ornatй:lyraq:
teftudinea phoebйabhorreret.Сйф расato deo: rurfum in patria rea
uerti dipofufemitedвnб minus clariffimйgdodifimй virum cone
uentre decreuifiem , Sepusexcogitabcm: quonam munereteprimй
falutare deberem.Еt cum multa quidёvitro citroфfe offerrent nihil
tamё nobiliusfore arbitratus fum:gilayirtutis opera сбdonate: ge
busadeoinuigilaiti:vt neplus tuillisigillatibifplёdoris reddiderint
non facile iudicandй } enimaurea vafa:multi argentea:
reliqui diuerfa fortunae dona offerre conantur.Еgoautёdehuiufcea
modi donatoribuscй ifocratemeo: adnicoelem de imperio fcribёre
facile fentia.Ноseninбdonatores: fedтovo eдaтopiaparotov
длepovo is orator.appellat.Nó igit diuitias:fed pauper dat carmina
vates:йtanto diuitiis nobiliora (unt quanto illefiuхg fragilefq;уira
tus gternaclaraqi habetur: Grammaticesergoperbrcue opufculum:
nuper a meortum: adhucqвnon benevagituй oblitumkadte virprae
tantifime mitteredecreui. Нficināqilaborem fufception quiafatis
fuperф aprifcis audtoribus intalifciétiafcriptйfuifie diffiderё:m
vetilisgquare:veldmin?fufficiéter didaeffent:adderevelle: nбей
tātainmeetitemeritas velaudacia, Sedfйmointe affedusamored
tot? militig decus necnб8 mediolanёfisfenatusfplédor atфуnicй
firmaméri exiflisigoвauâtйdgarina:&f} vales:tifipróbitate:
ptetateФ in oés:ceterostufordinis virosfacilсfuрсras: cuiego & de
bitusfum;& pcuitis dignitatefacile emoripofem.Сtimeetiipfeco
gitalem:gto adolefcétuilabore.hactépetlate infudat:vtadhumani
ftudii fattigiaptingátnбеnimperhos deduciturcalles:quivia core
ripiat:quafemitamбftratVtfiliotuo:adolefcétulo 8: ingenuо 8 по
: blifimo:ginpatriis artibus erudiёduseftmcafacientcfucubratione
prodefem cuiuspclara indolesfacile omnitiopinionёfiperarepo
teitуtexcellensanimus prefiansin rempublicamvirtus dometica
pietas parфin оёshumanitas:quam apertifiimeintuentibuspolice
iurideficiat:y:non facile dilexcristunetantofilio:anipietatopa
- а 11
рRОЕМIVМ.
tre dignior videatur.Вreuiter omneshumanitatisfiores in vnum cer ,
pus redegi: mбftrauicВ viambreuiffimam quaillos facillimecapere:
etin doétumvirй } poffit.Sednon deerunt fortafe quifcripa
tisnothis detrahere conёturciprefertim ante operis editбnem: ve
teresfufcitauerim':nouos quodвасquifuerimus obtredatores: quos
tantifaciendoseffecenfemus:quanticulicumbartiaeftimant morius
Пlos autёexoratos velim quifcriptanoftrafattidiunt:ytpriuslegant
deinde vituperent. Namlicetin menбfit doctrinafufficiens:nбres:
cognitioplena:qua forteopus effet. Пludtamenmihifortaffecбtin =
getiquodapelliinalexandroiphidigфlin dympioіоне сбtigiTeledi
amusiquostantomaioreelatum filiffelaude comperimusiquantop2
ftantioresformefuereiquorum archeripisfuntimitati.Ita 8 mihinб
2." parum decoris & ornamenti.exoperis exponendinobilitate accefu
a grвии
4-2 rumpero.Асcedit&illudiquodficutatlantiherculem in celiрбdere
ett , , futtinёdiopemtuliffeferuntSic8 mihi:vndehuicprouincie auxiliй
} leonarde:vir magnifice; tandalterhercu.
«les occurritiquideficientisonusfubires: idфfortifimetuereris: na
"cumdoctrinaingenio:8. eloquétia neminicelleris: pares admodum
\ttibipaucos nofristemporibus confccutuses.Vtigitur olim a numie
aliquoyeteresitaetegoate initiumfumesaggredlaronustulceptй
glibentifime.Quod principaliterindecem confumeturlibellos.Pri
musenim devoce gramatica: 8.eiuspartibus diputabit. Secundus
odopartes orationis:8:earum accidentia сбtinebit.Теrtius logifche.
natademonitrabit. Quartus grâmaticas conflrudionesbreuillime
explanabit.Quintus dicendielegitiamhaud difficile docebit.Sext?
fyllabarum quantitatemmetietur.Septimus fyllabarum accentus nec
non 8 punèandi modum explicabit. О3auus carminum qualitates
defgnabit.Nonus ipforum varietatёdittinguet.Poitremus poetarй,
officium:fcribendig diuerfitatemcomplettetur. -- Vale.

Р.FRANCISCINIGRI.А.VENETISacerdotis.artiumфdodoris
}
|breuis grâmatica ad equitemleonardam bottam:Р
ferenifimo duce mediolanitapudilluftriiiimum venatorum SENAе
ТVМoratorem FACVNDISSIМУМ,
цввкркмvsовvocвнт
ЕIVSРАRTIВVS. - -
- . -

VОХ..
слpvтркмvм
IIВЕR PRIMVS
Оxettaerpcufus:auditufenfibilis:proutvtriufqipotetiavalet
Vox didaefta vocado:vel aтуотеu poacopico qdё clamo.
Vocis accidentia funtduo fcilicet auditus:8: officium.
- АVDITVS. -

Аuditus et qualitasfenfituaqua vocemdifcernerepofumus.


Auditusett duplexfcilicetadualis:&potentialis. |

Аdualisauditus:eft qualitasfenfitiua:guainadu vocem difcernimus:vt


fonitustaliquoprefente.
Роtérialisauditusefiqualitasfenfitiua qualicet in adu voccmnбdifcer
namus.inpetentiamtamen difcernerepoffumus:yttumultus:prefen
tenemine,
ОFFICIVМ. - .

Оfficium vocis et qualitas:quavnavoxabalia difcernitur.


Оfficium vociseft triplexfcfliceteloquium:tinnitus 8 fonus.
Eloquium eithumanae pronunciationisexprefa fignificatiofacilem mё
tibus exprimens intelledum.
Тinnituseft:fabricatae materiae illifio tenuifomo auditionemaugens,
Sonus eftcorporalis collifio:repentinum auribus inferens fragorem.
vосis divisiо.
Voxeft duplex fcilicet articulata:&inarticulata.
Voxarticulata et quae ab aliquo affedu mentisproficifcituт:vtpetrus:
gemitus.
Vox inarticulataet quae a nullomentisaffeduproficifcitur vt fonitus:
* соах. , -

- VОСIS ARTICVLАТАЕ DIVISIО,


Voxarticulataett duplexfcificetlitterata:& illitterata.
Litteraravox & articulata:eftiila:quae ab aliquomёtisaffedu pfedafcri
bipoteft:vt petrus. -

Пlitteratavox & articulata:eftilla:quae ab aliquomentis affettu profeda


fcribinon poteft:vt gemitus.
VОСISfnarticulateDIVISIО.
Voxinarticulatafimilitereft duplexfclicetlitterata&ilitterata.
Litteratavox &inarticulata:eftНla:quganullométisaffeduprofedafcri
bipoteft:vt coax:cra.
IIlitterata vox 8: inarticulataeftilla: quga nullométisaffedu pfedafcri
- binon poteft:vttumultus. -

- -VОСIS littcratae DIVISIО.


Voxarticulata&litteratain duaspartes diuifaeft:intriuійfcilicet 8 qua
driuium.
Тriuium efttriumfcientiarum connexioquacdam:qua vnafine alianбbe
necognofcipoteft.
ouadridiumeliquattuorfcientiarйconnexio quedamiquaynafinealia
3.111
LIBER
non benecognofcipotett. , . "
* » ТRIVII DIVISIО, , , ,
\Triuialesfcientiefunttresfcilicetgrammaticathetorical&dialectica, и

* Сrammaticaertfcientiaredeloquendi:redeфfcribendi:poetarum & au
. -
-

Ч. êtorum lectionibus obfcruata. - - - у 2: a t

т. и Rhetoricaeftarsidehis rebus dicendi: quae advfumciuiem pertinent:


tum moribustum legibus conftitute. , ,
Dialectica сftars:qug argumcntando:rerum rationes concluderedocet.
С VADRIVII DIVISНО.
м ", Сиафriuialesfcientigfunt quattuor-farithmetical geometrial mutical8e
* ,) aftrologia. , -

1 д:tang mater:ad ceteras obtinetportionem.


-

eftars:quae eam multitudinem peculatur: quaepcrfeeft:8:


,
1 Geometriaeftars:quae immobilisnoticiam magnitudinispolicetur.
Мuficaeftars: quae eius: quaeeftadaliquid multitudinistempcramenta
prenofcit. - - - - - - - - - -

* Аfirologiaeftars:quaemobilisnoticiam magnitudinispolicetur.
G - СRАММАТcАЕвтимоLoGIА.
. САрVТSВСVNDVМ.
2 Grammatica didaefta ауотсор урадедмастор. hocetta litteris.
2 Grammaticae accidentia funt quattuor:fclicet orthographia/profodia:
by etymologia/8 fintaxis.
ОRТНОСRАРНПА. - ... ." "

& orthographiaefifyllabae:ditionifBredafcriptura fecidumliterarum


9, vim ac poteftatem. - -

- *

Оrthographiaett duplexfcificernaturalis & accidentafis.


з 3)
} orthographiaeitlitterarum rettafcriptura fecundinaturalem
уlabcdaióniepoetaemiyrtolo. -

б Аccidentalisorthographiaeft litterarum.re8tafcriptura:fecundum accia }


о феntem. infyllabaeditionifue compolitionepotcitaten:vtattolo. 1
рROSOD{А. -

, Profodiaettlex fueregula: adeleua : deprimendamuefyllabarum


vocem:vnicuiqвparticulae oration*tcommodatam. .
Profodiaefttriplex fcilicet diftinguenslambigua/8 neceifaria.

) *
}
} к?
«у
Profodiodiftinguensettleх:fineregulatadelcuandam:deprimenёamue
\ fyllabarum vocemiad alterius diftinétionem vocis:vtpenevna.
(Profodia ambiguaetilexfueregulatadeleuandam deprimendamuefyi
\ labarum vocem: ad diuerfarum didionum ambiguitatem tolendam
I vtintcrealoci:8:longopoft.
Profodianecefariaeflexifuercgulatadeleuandam/deprimёdamuefyi
labarum vocent:fccundum fequentis monofyllabgparticuleinclina--
-

n tionemyt caelorumф:legifner -
- * рRIMVS,
втумоLocПА: .

Вtymologiaeltvera cunctarum originis inquifitio didionum,


Еtymologiaeftduplex fcilicetpropria:& accidens.
Propria etymologia et cundarum originisinquifitio didionum:fecune
um naturalem carum proprietatem.vt mare quafiamarum.
Аccidens etymologia eit vera cuntarum originisinquifitio didionum:
fecundum } earumfignificationё:vtaнcnsqualifinemen
te. . . . .

SINТАХIS, -

Sintaxisetcognitio bonae iug наlg confirчёionisperfeda.


Sintaxiseft triplex fcilicetfamiliaris:media:& elegans. . -

Familiaris fintaxiseft:circafamiliaremloquendi modumperfettacбflru


ctio:vttelaudantomnes.
Меdiafintaxis eft circa lautбremdicendimodйperfetta conflrudio: vt
teomnes quidemhonoreafficiunt.
(Elegans fintaxis et circaelegantifimum dicendinodйperfettaconfiru
ctio:vtlaustua:nб oblcuго:nec vario fermone:fed&claritima&vna
omnium voceprofertur.
GRАММaticae diuffio САРVТ.III.
Grammaticaeft:triplexfcilicethoritica:methodica:ё exegetica.
- "нена? eft:finitiuagrammatica quaepraecepta demonitrat.
и Меthodicaeft quae loquendirationemieuconftructionem oftendit.
в сана eft.narratiuagrammatica quae adledion» officiapertinet.
НОR1ST1САБ DIVlSiО,
Ноriftice grammaticaepartes (untfexfcilicetlittera:fyllabadidioloratio
уitia:8 уirtutes.
-
LlТТЕRАВdiffinitio.САРVТ.IIII,
Littera сftpars minimavocisarticulate:ab elemёto incipiens:ynafigura
notabilis, - i,
1ittera dicituralituristgrplerunф in ceratistabulisantiquifcriptarecба
fueuerunt:8 pofica delere. - -

1itterfaccidunt quinфfclicet nomёlfigurapoteitas|cognatio & ordo.


NОМlЕМ. -

Nomёlittere cf vocabuliei deignatum: adaliarum difcretionem vta.


INomen littergeft duplex fcilicet purum:8 mixtum,
Рurumlittcrg nomen:fignum vociscit implсх:vta.е.i.o.v.
Мixtum1faenomё:Пgnйсftvocis expluribus compolitйlfis:vtb.f.x.x,
- FIGVRА. - ---

Figuralittereeft qualitastermino velterminisclaufa.


Figuralitterg eft triplexfcilicetlonga:rotonda:8 communis.
. Longalitteraefiguraeft qualitas:longaterminatalinea:vtl.
Rotundatincrgfiguraёqualitas circulaticircundata linea:vt.о.
-- * aiiii
.
-
».
------

LIBER
Сбmunis litterg figuracit qualitas.interlonga & rotundamfinitaliane:
vt.b.d.fg, . ": ,, , ; ; ; ; ; -"
РОТЕSTAS,
Роteftaslitteraeetpronйciatio qugcircalitterarй сброitionёattёditur.
Роteftaslitterg in duobus confi(ht:inpronunciatione:8 fono,
Pronunciatio:eftlitterae vis:propter quamfigure &nominafuntfada.
Sonuseftlitterequalitas:fectidieius diuerfampronйciationem.Singule
д. папфvocales denosfonoshabent. Nam.a.breuisalpirata acuitur:
и
vt habeo.8:grauaturvthabemus.Similitera.breuis exilis acuitur vt
Na abео:8:graнatur:vtabim".Irёa.lбgaafpirata acuitur:vthamus:grae,
uatur vthamorum:8 circifieditur:vthamis.Similiter.a.longa exilis
acuitur:vtare:granaturivtararum circiidettitur:vtara:&fic dealis.
СОСNАТИО. - - }

А Сognat
iolfgeftqlitastipaffinitatёin deriuatione:vnainalia сбmutat.
"Сognatio littere et triplex.f.vocalium:fcmiuocalium:8 mutarum. "
СОСNАТЛО VОСАLIVМ. -

Сognatio vocaliumeftqпumperaffinitatem:in deriuatione:vna vocalis


inaliam mutatur:vtinfrapatebit. . -

А:correptamutaturin.a.produtan:vt faueo:fauі.
In.e-correptam:vt pario:peperi.
In.eproductam:vt facio:feci. -

In.icorreptam:vtamicus.inimicus. -

Пn.o.vt Алардарор: marmor. - -

In.u.wtfalfus:infulfus. .

Еicorreprattantitine.produёam:vtlego:iegi.
In.a.vtfero:fatus.
In.i.vt momeo:monitus.
Дn.o.vttego.toga:Vndeantiqui voitrisprovcitris dicebant. -

* In.u.yttegotuguriй. Vndeantiquiquйpoite.fequebatur.nd.loco.е.
ponebant.u.vtleganduspro legendus. - ,

I:tranfitin.a.vtpauli:paulatim.
In.е.vtforti:forte. - .

In.o.vtfaxi:faxofus:
Inли.vtlibensilubens.Vndein duorйnominй сброitione: primiex
a tremafyllabai.vocalena recipitivtarmagerenstarmiger.
оiguod apud vmbros&tufcosin vfunonerat:fedeius loco.u.ponebät
уtfrundesprofrondes:traniitin.a.vt creo creaui.
In.е.vttutor:tutela.Vndeantiqui compes pro compos dicebant.
In.i.yt virgo:virginis, in.us.
In.u.vttremotremui, Vndequgapudgrecosin.os.apudnos
vertuntur: уt кvкорост: cyprus.
ViqdapudaliquoslatinosinvfunбеratiedlocoePoponebät&maxia
-
РRIMVS.
digimo antecedёtevtferuos:pferuus:trafiti.aytvered":veredarius
In.е.vtpondus:ponderis peierat. properiurat, Vnde antiquiauger:pro
augur dicebant. 1— -

In.i,yt cornu:cornicen,
In.o.vt nemus:nemoris.
In.u.confonantem:vtgaudeo:gauifus.u.confonansin.u.vocalem:vt ca
цеО:CaUtUS. " -

сосNлтоsвмvocАшум.
*
Сognatio femiuocaliumеtiquumperaffinitatemin deriuatione:vnafe
-
.
miuocalisinaliam litteram mutatur:vt infrapatebit.
2.Liquod triplicem habet fonum.f:exilem:quumgeminaturin medio diat
onis:vt metelР.Plenumiquum didionem finit:yelfyllabam:vtfol:fil
ша:vel quando antefehabetaliam confonantem.vtclarus. Меdiйve
ro quumalioin locoponiturytlego.traniitin.x.ytpaulй:pauxillum.
In.r.vt tabula.taberna. -
-

) Мquod triplicem habetfonum.fobfcurum: in extremitate didionis:vt


".
с templum.Apertum:in didionis principio:vt malus.Меdiocre.inme
dio:ytymbra:traitin.n.fequёtibus.d.t.c.8.q.vttädёidёridёinuncu
bi.cйф.Similiterampraepofitio:fequёtibus.f.с.8.q.mutat.m.in.n.vt
anfraetustancepsianquiro.Sequêteti vocali.intercipit.b.vtambefus
Niquod duplicem habetfonum.f. plenuminprimis:8:vltimis partibus
"
fyllabarum ytnomen:&exilem in mediis;уtamnis:tranitin.cvt en:
фuid:ecquid. -

Пn.g.ytinnotus:ignotus.
In.l.vt vnus:vllus.
In.m.fequente.b.vel.m.vel.p.vtimber:immotus:impero.
In.r.yt conrumро:corrumро. -
In.fvtfcindo:fciffus.
In.t.vt canis:catulus.
In.u.confonantem:vtfino:fiui.
Riquo} ettexle:vtromulus:8:ingraecarum didionumprincia
piofimplex:velgeminain medioalpiratur:vtrhodus.pyrrhus:tranit
in.l.vt nigerinigellus. -

in.n. Vtaereus:aenetis,
In.f.fimplex:ythonor:honos.
In.Н.duplex vt geroigefii.
In.u.confonantem:vrtero:triui. -

8;quodingraecisdictionibaspro alpirationeponitur:vtsovта:feptem:
tranfitin.d.ytpalus paludis, -

Пn.m.ytrurfus:rurfum.
In.n.vtfanguisfanguinis.
In.r.ytfiosfloris. - . . . -- -
". * * ** --
i LIBER
in.tvtneposinepotis, .

In.u.confonantem:vtbosibouis,
In.x.vt attacor:aіах.
Х.duplex:quodmodopro.cs.modo p.gs.accipitur:tranйtin.cvtnux:
илt1С15»
In.d.vtnoх:noétis. -

In.fvtexfacio efficio Extamёргаеpofitio:in compofitionepolita:fe


quentevocalivel.c:vel.p.vel4.vel.f.integraremanet:vtcxurorexcito
expeaolextraholexfequor, -

In.g.vtgrex:grecis.
Иn.u.confonantem vtnix niuis.
- СОGNАТПО МVТАRVМ.
Сognatiomutarum et quumperafinitatem:in deriuatiбе:ynamutain
aliam litteram сбmutatur:vtinfrapatebit,
В:trantitin.c.vt obcurrotoccurro.
In.f.vtobfacio:officio. -
:
In.g.vtfubgero:fuggero. s
In.m.ytglobus glomus.
Иn.p.vt fubponolfuрpono.
Пнл.vtfubrapio)furripio.
in.f.ytiubeoliufii. Sub tamen ofitiofinfubtinio/&fubcumbo.b.
fcruatintegrum, Namfufcipio futuli:fulpicor) &fulpiciolafutium :
vel furfum compolitafunt.
С:prepolita.fatiquandointegra remanet/vtnancifcor.natus/aliquado:
tranfitin.t.vt irafeor:iratus.
In gantecedent
In.f.vtparco e.п.vtquincentilquingenti.
lparfi. ни

In.и.confonantem/vt quiefcolquieui,
In.x.vt dicoldixi.
p;quodaliquando interponiturhyatus caufa prohibёdivtredigopro
reigof&aliquandofubtrahiruricumfequensfyllabaab.fcum alia con
fonâteincipitivrapiropto adipiroltráfitin.cytadcadoaccidojad
curro:accurro.
In.g.vtadgero/aggero, - , т.

Пn.l.vtadledo/all1do.
no/appono. *.
Лn.p,vtadpo й

} adrapio arripioVndeantiquilaruocatusproaduocatus dice- :,

ЯПt.
In.f.fimplex:vtradorafi.
In (f.duplex:vtcedolcefii.
In.t.ytadtango:attingo,
Рачodlocoapitationisponiturmflenapobelспаніitin.b.ytii.
рRIMVS "-,
Ius.fblus.Vndeantiqui.afproab dicebant. * . . .
G:tranitin.a.vtlegor:lectus *

In.fvt pargo:fparfi.
In.x.vr tego:texі. - -

Счнodeandcayinhabetiquam cyndeantiquiarquus:proacus di
cebant:tranfitin.fvttorqueotorfi.
In.x.vt coquo; сохі.
Т.traniitin.fvtverto:verfus.
Пn.x.duumpraeit.с.vt pedopexui.
R:8.p.nullam habent mutationem.
y-ponitur loco.u.vtfuga:pro фvгн,
* ропни, produplicifуtmaia-pro да?avetprofimplici.буtiethus
pro &нёoor.veIpro.d.vt mezentius:promedentius. * ,

- ОRDО LITTERARVМ. .

ordolitteractionalitas quae demonfiratiqua praepont: 9паеuefuрponi


y ), fittera debeat.inpronunciatione.
. // ordo litterae et triplex,fvocalium)femiuocalium/8 filt;tafilm,
. oRDoVocАLiум.
Огdovocalium et qualitas:quavna vocalisalteri praeponitur:veIfubii
citurin pronunciatione. - - , -
*-
Vocales praepolitiuefunttres.fa.е.о.
Vocalesfubiunctiugfunt tres.e.ui.
Рtaepolitiug autem:fubiundtuis praepolitae diphthongos ана ваш:
aeau.ei.eu.8.ое. - -

ОRDO SEMIVocАLIyМ.
Отdofeminocaliumеtqualitas: quaynafemшocalisalten praeponitur:
-

z vel fubiciturin pronunciatione. - -

1.m-n.rante.s.infinefyllabaeponipoduntvt pulshyems/mons/ars.Еt
1imiliterante.x.praeter.m.yt falх/arx/lanх. -

Мfequenten.incademfyllabaponipoteavtmneeusemnis.
Sifequentem.ineadem yilabaponipoten, уtfinaragdustfmyrna.
ОRDО МVТАRVМ. - -

Огdomutarйeft qualitas. qua vna mutaalteri praeponitur: vtfublicitur:


zВ.В.g
in pronunciatione. . -

praeponuntur.d.ineademfyllabayt bdaelium:migdonides. ,
С.8.p.praeponuntur.t.vtaptus:ledus. -

Sipponif.bvtarbutus.cytfcutum.q.vt fqualor pytfpes.8.tvt.natus.


Мuraepeneomnesliquidis femiuocalibus }
Lyt blandusklarus/abodlasifiauusg adiusplanes/atlas.
N:vt abпиокnidosiatiadnegneusletnatherapnc. и

К;уthтеuis:ceberdrances:faterigratus.pratimaans, -

Майttipoft.crepetitуtpyracmб.pon.d.y: admet":pot.gvtagmen
LIBER
8:poit.tvttmolus, -

LITTERАЕ DIVISIО, -

Litteraeft duplex,fvocalist&confonans.
VОСАLIS. :-

Litteravocaliseft:quae defeperfedumfonum habetvt.a. " "


Suntautem vocales quinф.fa.е.i.o.u.8 vnagraeca.y.
СОNSONANS, -

Littera confonanseft: quae defefonumperfectum non habet:fedciatio


fonat:yt.be.ce.elem - . -

Litteraconfonanseit duplex.f.femiuocalis & muta.


SЕМIVОСАЕIS, , -

Litterafemiuocaliseft:quae defefonum perfectum non habet:fedctivo»


cali praepolitafonat:ytelem.
Suntautemiemiuocalesfeptem.f.fl.m.n.r.s.x.F.tamen quantum ad no
men:eftfemiuocalis: quantum veroad potcitatempotiusef muta.z.
duоф in graecisapponitur didionibus. - -

Бx femiuocalibus.autem quattuorfunt liquidae.fl.m.n.r.quae ancipi


temin didionefyllabam faciunt.
МVТА. ,

Iittera mutaeft: quae defefonumperfedum nбhabet:fed civocalipoft


polita (onativtbe.ce. - -

Suntait mutaenouё.fb.c.d.g.h.kp.qt.Н.tinotamagisetapiratiбis.
SyLLАВАЕ DIFFINIто
САрVТ.V. -

Syllabaeft comprehenfiolitterarumenunciatз:quae vno accentu:8:vno


iрiнitu.indiftanterprofettur.
Syllaba dictacitoyaрaтo ouлладирарепртаурадидата:hoca
alitteratum comprehenfione.
Syllabeaccidunt quinqв.ftenor:pis.tёрus: litterarum numerus:8:ordo
ТЕNOR. - -

Тenoreft qualitas:quaynaqugф eleuatur.feudeprimitur fyllaba.


Тenorefttriplex.facutus:grauis:8 circumflexus. -

/ Аcutustenorettacсёrusalini(train
turfyllaba:vtpene. dextramverfus: quovnaqugфеleua т.

| Grauistenorettacсёtusadextrainfinitramverfusiquovnaqugф depri
mitur fyllaba:vtante deum.
Сircйflexustenorettaccentus; in femicircularifiguraformatus;quovna
| qugфеleuaturdeprimitur fyllaba:ytromanus.
SPIRITVS. .

Spiritus et qualitas:quaalpere:leuiteruefyllabaprofertur.
С Spiritus eftduplex.faiper:8:leuis.
у Aperfpiritusettapiratio:qua alperavocefyllabaproferturythomo.
\
рRIMVS.
1.euispiritus eftexilitas:qualeuivoceryllabaprofertur vtomen.
-
ТЕМрVS. -

Тempuseftfuccefiua duratio:infyllabeprolatione.
Тempuseftquincuplex.fvnum:vnбfemisiduoduofemis:&tria.
Тempus vnumhabetfyllaba quumvocalis pfebreuiseft: vtque:velvna
confonansfequatur:vt caput. -

Тempusvnйfemishabetfyllaba: quumyocaliscбmuniseft vtpharetra,


Тempora duo habetfyllaba:quam vocalismaturavelpolitionelongaeft:
Vt atS:Оta,
Тempora duofemishabetfyllaba:quumроitvocalemnatura lбgamivna
fequitur confonans:ytdos.
Тemporatriahabet fyllaba quumроitvocalem naturalбgam: duefequй
turconfonantes.vel vna duplсх:ytmons:rex.
nvмеrvs litterarvм.
Litterari numerus:eft сбргеhёfio diuerforй caraderum fyllabieleuantiй.
I.itterarum numeruseft (excuplex.f.fimplex: duplex:triplex: quadruplex:
.quincuplex:8 (excuplex.
Simplexlitterarum numerus: ettabufiua vniustantй litterae сбрrehenfio:
ad fyllabae eleuationem vt:a.Vndequae fingularum litterarumfuntfуla
1abae:ex vocalibus conftant:vt.a.е.i.o.u.
Duplexlitterarum numerusettadfyllabgeleuationem: duarum сбрrehen
fio litterarum:vtab:au:Vnde queex duabus litteris сбftant fyllabe: aut
a vocalibus.fiunt 8.eft diphthongus: уtae.ce.au.eu.ei.auta vocalibнs
& confonantc:quae aliquandopraecedit:ytda:aliquandofequit vtab.
Тriplexlitterarum numerus:eft:adfyllabgeleuationemitrium comprehё
fio litterarum:vt dos. -

Ошadruplexlitterarumиumerus:eft:adfуHabaeeleuationem:quattuor c5
prehenfolitterarum:vt crux
o aincuplexlitterarum numerus:eft:adfyllabae eleuationem:quinфcom
prehenfiolitterarum:vtplebs.
Sexcuplexlitterarum numerus:ettadfyllabae eleuationem;fexcomprehё
fiolitterarмn:vtftirps.
уndefriendumeitig nonplures gtres сбfonantesantecederenecplures
4 tres:vocalenconfequipofunt.О nodfitresantecedant;nonplures
bх : fequitur:vtmonitrans. Sivero tresfequantur: nonplures quё
uae antecedunt:vtfirps. -

ОRDoSyLLАВАRVМ.
Оrdofyllabae et qualitas:quae circa initiales:feu finales attёditurlitteras,
Отdo fyllabae et duplex.finitialis:&terminalis.
Initialis ordofyllabarett qualitas:quae circaprinciplaattёditur fyllabarб.
*Vndefciendfieltg:abomnibitterisfyllabeinciperepofunt Exёрla
Аvocalibus:ytab;exin:ob:vrbshyacinthus:hyulcus,
ILIBER
}
Аfemiuocalibus:vt far:1aus:mons:non: res: fol: xenodochium:zona: In
peregrinistamen didionibusfemper.z.inprincipio fyllabae reperitur, |
Si autёalia antecedit fyllaba:neceffe eitillam:velin vocalem:velin.n.
velin.r.definere:vt gaza.melanzophosariobarzanes.
А mutis:vtbos:cum:dos:grus:hic:kyrielcyfon per:qui:tu.
Тerminalisordofуlabgeft } finemattenditurfyllabarб.
4 Vпdefciendй eitgin omnes vocalesfinirepofunt fyllabgaquaciiq;
- \confonanteincipiantfequentes:fednon in omnes confonates: vt n
frapatebit.
А:terminalisefi fyllabg:vt damma.
В; terminaliseft(yllabgin fimplicibus.fifequensabeadёincipiatvt.gibs
bus. In compolitis verofequentec.f.g.m.p.yel.r.mutaturinillas:vt
fuccido:fufficio:fuggero:fummitto:fuрpono:furripto.Aliisautem lite
teris fequentibus integraremanet:vtfubdo.
С:terminalisetifyllabae:fifequensa.cvel.a.q.incipiatуtbucca:quicq.
D:terminaliseit fyllabaeinfimplicibus fifequensabeadёincipiat:vtred
do.In compolitis yero:fequente.c.g fl.np.r.l.vel.t.mutaturinilasvt
accido:aggero:afficio:allido:annuo:applico: arrideo:affitto: attineo.
Alisaatenilitterisicquentibusintegratemanet:vtadmitto.
Е.terminalis eft fyllabae: vt bene. :

)F.nulius terminalisetifyllabgnififoco.b.d.fvel.x.in сброПtionepena


- tur:vt officio:affero:difficilis:efficio.
С:nulliusterminalisetifyllabaenifiloco.b.vel.d.incompofitioncpona
tur:vt fuggero:aggero. Solenttamen greciloco.n.fequente.v.vel.к.
vel.Х.r.ponere: vtayys7\oor:фраукотсткосгархо-то. Vndean
tiq quофlatinorй:pro.ng.ponebit:aggulus:proangulus dicentes.
Н:nullusterminaliseft(yllabaenii napocopatis:vtahivah:quod fit vel
x euphonie caufa namaha yaha debuit #} velф abfconditavoce
folent interiettiones proferri,
I.terminalisetifyllabх:vtvini,
К:nulliuspenitus terminaliseftfyllabae.
S Literminaliseitfyllabaequacunqвconfonante fequente: prete" h.k.q.8.r.
Гvtalbus.vlcus.valde.alfinus.algeo.illud.vlmus.alnus.culpa.rulit.al
tus.filua.mulxi. - *
М.terminalis eit fyllabae: fifequensa.b.m. vel.p.incipiat:vtambulo.am
mon: imperium. -

Niterminaliséfyllabg.fifequés a.c.d.fig.n.q.f.tiu.vel.x.incipiat vttrй


cus:mando.confiteoricongius:annus.inquiro.confitusmantua.cona
funxiconuerto:anxius. In compolitistancnfequente.r:vertiturinila,
tudiv corrumро:8.fequente.b.m.yelp.vertiturin.m.ytimbibo:im-"
manis: impertior.
o:terminalisetifyllabg:vthomo.
".

ч.

рRIMV8 - .
Рtnuliusterminalisetifyllabaeniiiincompolitioneifequesabeademin
cipiat:vtappareo. 4. -

С:nulliuspenitus terminalisetifyllabзе.
Riterminalis citylabe quacйф confonantefequente: praeter.k.vt more, .
bus.parcus:ordoperficiomargoperhibeo: periuceo.carmenicamust
corpusarchitenens:currus.morius.artus:xerxes.pcriurus сопшs. In &
compofitionetamen fequente.l.vertiturin illud.yt pellego. -
S:terminalisefifyllabacifequente.finfimplicibustvtatis in compofitis
verofequente.i.confonante.c.p.vel.tvt difiedus: difcutio: difpliceo:
.abitereo.Näinfimplicib'.fc.fm.fp.8.ft.funteiufdёfyllabg:vtpafcua:
|
cofmus.properteftis.
"Titerminaliseifyllabacififequensab eademincipiativtmitto.
}
| V:erminaliseftfyllabae:vt nudus.
>x.p}nalisctylabeninin compolitisabexicquente.c:1p.q.
t:vel.fivbiintegraremanet:vt excurro/exlex) expedolexquiroexten
dol8exfequor.Euphoniatamcn:fecundum graecostablicit.f.pcedene
} te.x.8 схеапог facit.
y:terminalisefifyllabaevtzephyrus.
znuliuspenitus terminalisefifyllabе.
SyLLАВАЕDIVISIo.
Syllabaefttriplex.fbreuis/longa[8: communis,
Syllababreuiseft.quaebreuem vocalemhabet.vt paterineфlvia.
Syllabalonga citiquae longam vocalem habet:yt dos/arхрах.
1 ОКСА }
Longaefyllabae:aut
y natura:autpolitionefiunt,
N}

Спае maturalongefuntfyllabf quinфmodisordinantur.


Рrimo:quum vocalis producta folaeft:vt.a.
Secundo:quum diphthongus erit:vt Neu,
р
Тertio:quumvocalis confonantemanteceditvtЕn.
} Сиarto:quumyocalis confonantem fequitur:vt Da.
Guintoicum vocalisinter duas confonantes.velpturesponturytтоя.
РОSITIONE,
} 99" Veropolitionelongefuntfyllabaefeptem modisordinantur.
Рtimo:guum correptavocalis in duas definitconfonantes:y: eft.
Secundoquum vocalisa duabus fonfonantibusexcipitur vtacritiones.
Тerrio:quum vocalis longain duplicem definitconfОtlantem:vt mОх.
9 шапоччum vocalisbreuisinduplicemdefinitconfonantemyinex.
С uinto:auum vocalis dupliciexcipitur confonanteytaxis.
- LIBER
Sexto:quam vocalisinvnam definitconfonantem:&ab.i.vel.u.confonй
tibus excipitur:vtatvenus.
Septimorquйvocalis correpta:interpolita.i.abaliaexcipitvocalivtaiах.
СОММVNISSyLLАВА.
Syllaba сбmuniset quae ancipitem vocalem habetvtpharetta.
Соmmuniumfyllabarum modifuntnouem.
Primus:quum correpta vocalisexcipituramuta cum liquida:Eftenim (бе
gainhoc.Virginibustirismosettgeftarepharetram. Вreuisautemin
Пос.Сuipharetra exhumero:crinesnodanturinaurum.
Secundus:cum locйbreuislonga occupat: vel cum diphthongйfequitur
vocalis.Еftenim lбgain hoc.Мufaeaonides.Вreuis autem in hoc. Те
coridonoalext:8.lnfulae ionioin magno. -

Тertius: quum vitima didionisfyllaba correptain vnam definit confoni


tem:8 fequens didio a longa incipit vocali:Eftenimlбgain hoc.Na
tibi tymbre caputeuandrius abfiulitenfis Breuis auteminhoc.Perca
puthociuroper quod paterantefolebat.
С uartusiquum correptam vocalem duae confonautes fequuntur: quarй
prioreti.f Eftenimlбgainhoc:Vnde pifacoma. Вreuisautёinhoc
Роnite pesfibi quifф Iuas.
С uintus:eft quum correptam vocalemfufcipitz.duplex. Eftenimlonga
in hoc. Ме2entiiducisexuuias:tibi magnetropheum.Вreuis autemin.
thoc.Iammedio apparetfiudunemorofa zacynthos. .

Sextusiquum pronomenhic velhocvocalisftatim fequitur.Еftenim lon. .


ainhoc.Ноceratalmaparёs.Вreuisайtihoc.Solushiciflexitfenfus:
Septimusiquum correpravocalisin vnam definitconfenantem.fequente.
b.Еft enim longain hoc.
тетgafatigamushatta.Вreuisauteminhoc. Semperhonostnomёфtuбt;
laudefa manebunt.
oaauusiquum nudamvocalem vocalisfequituretenin longainhoc.
o egoinfelix Breuisautem in hoc.Sub ilioalto.
Nomusiquum audoritaspoetarй уlabas modolongasimodobreuespoi
nitiquod ipforum exemplate docerepoterunt Namin cerete mediamм
сбmunemprotulitmaro, Eftenim longainhoc.О цicerete domo:qui
funtminionisinaruis. Вreuisauteminhoc. Ettingensgeladumlucus,
prope ceretis amnem. -

DIСТПОМПS DIFFINITIО,
САРVТ.VI.
Dialoettexfyllabisfinita:cumaliqua fignificatione certatocatio.
Оidio adicendo ditta } } eft 1 d
9 }
Didioniacciduntquattuor.Lignificatio:etymologia:figura:&
ogia:figи ordo.

y significatio dialonia eitчualitas quatumefebreuiter oftendit.


- РRIMVS
Significatio et duplсx.fvniuоса:8:equiuоса.
LVniuоса didionis fignificatio.eft multorum:fub vno nomine:et eadёrae
tiomedenotatio vthomo qui ioannё:paulum: petrum: hieronymйф
fignificatratione:qua animalrationale. "
Еquiuоса dictionisfignificatio:eft multorum:fubvno noie:8:eadem di
uerfarationeidenotatio:vtcanisfiellampifcem:8:latrabile:animaldi
ueriis rationibus fignificans. -:

- ВТуМОLOGIA. -

Бtymologiaeftpfedadidionisoriginisinquifitio:de quafupravifumё.
F(GVRА. -

Figuradidбlseftqualitas:quafimplexa compolita cognofcitur didtбе.


S-Figuraeft duplex fcilicet fimplex 8, compofita. .

Simplex dictionisfigura et qualitas:qugfolampuramфdidionёoften


dit/vt facio. - : {

Сompolita dictionisfiguraeft qualitas. quae alteriadhaerentcm oftendit


dictionem:vt inficio. -

Сompofitarum didionum modifunt quinф:


Primusiquum cx duobus integris componitur didio:vtrepublica.
Secundusiquum ex duobuscorruptis componitur didio.vtfinciput.
Тertius:quum ex integro:8 corrupto componitur didio:vtinficio.
| С uartus:quum ex corruptoetintegro componitur didio:vtarmipotês.
Счintus;quum explurlbuscomponitur dictio:vtinexpugnabilis,
| ОRDO D1СТНОМ VМ.
ordo didioniseft qualitas:quaynaquaeф alteripreponitur:vc1fuрponi
. tur dictio.
Оrdo diétioniseft triplex.fpraepofitiuus:fubiundiuus:& communis.
- Praepolitiuusdictionis ordo etiqualitas:quayna didio alteri praeponif;
| vtadiectiuum fubftantiuо:nomen verbo. -

Бubiundiuus dittiбis ordoeft qualitas:qua vna didio alterifuрponitur:


vtverbum nomini:nominatiuus genitiuо.
communis didionis ordo et qualitas:quaynadidio alteripponi&fuр
} \ ponipoteft:vtverbum verbo.
| - Г)[СТПОМПS DIVISIО.
Didio eftoduplexfcilicet alpera/lenisprocera:retoridabarbaragr:cula
dura:8 mollis.
с —Apera didioeftqugaiperumfonum habetуttruх:cruх.
(Lenis dictioeft:quaelenemfonum habetvtlanalima,
) Procera didio ё:dinatepenultimavocala accétulбga habet:vt facilitas.
, Retoridadidioeft:qug mutam habetextreman:vthichaec:hoc.
Ватbara dictioeftque a barbarovcnitidiomate:vtgaza,
* Grecula didioeft:quga grecovenit:yt cypros:hymnos.
Dura didio:eft que durum fonum habetуtignotus. bi
ч.
ЕГВЕR -

Моilis didio:eft que mollemfonum habetуtgdes.


ОКАТО САРVТ.VII. -

| eratio:eftfermo contextus.ad clau'ulamtendês.Claufulaautem: eitvet


borum compofino.plaufibilis Bruture exituterminata.
Оratio didaeft a ayoтou capt?eiphoc effermocinari.
Оrario en quadruplexfcificerperfeda:imperfeda:finita:&infinita
Perfetta oratio eitiqueinauditoris animo:perfedum feniumgenerativt
, htteris operam praeftes.
Иmperfeda oratioetquaein auditoris animo:fenfungeneratimperfedй
Пtlitteris operam praeftiteris.
Рinita oratioeftilla:in quafinitum ponitur verbum:vt rhetoricesprgсер
tis incumbinus.

4
и] oratioettilla:inqua verbumponiturfinitum:vtlybyёtencrema
111101},
Оrationisaccidentia funtodo.f.nomen:pronomen:verbum:aduerbium:
participium:praepolitio:coniundio:8, interledio. -

EXPLICITVS ESTLIBER PRIMVS DE voce grâmatica8teius para


tibus.Incipit liberfecundus.de octopartibusorationis:8:eorumacci
Фentibus.
nомеn*
САрVТРRIМVМ.
Оmenettpars orationis:cum calu corpus:autremiproprie.com
muniteruefignificans.
Nomen dicitur a bro тov peдceiphocetatribucndo quod
graeci opoдa dicunt.
nомinis divisiо.
Кomenefttriplex fcilicet fixum.mobile:nec in totum mobile.
Fixum nomenefiiludiquod fubitantlantignificans:pcrvnum:vel duos
articulos variatur:vthic petrus.
Моbilenomёeitilud: quod accidensfignificaspertresfcu vocesfeuar
ticulos variatur:vtbonus:boma:bonum:hichaec 8 hocfcelix.
Мес in rotum mobile nomenett illudiquod maiculino rantum &femini
по: communecft:vt leolegnagraius:graia. -

Nominisaccidёnafuntfex.Сqualitas:fpecies:nйerus:figura & declinatio


с valitas сарvт.ii.
) 9 изlitas поisettaccidesper quod appellatiuйaproprio difcernit noie.
С ualitas nominiseit duplexfc icetpropria:& appellatiua.
рrорrша.
,\ Proprianominisqualitas.ettaccidens:quod propriam8 circumfcriptana
-V. ( rem:pecialiter defignativt petrus. -

Proprianominis qualitas in duo diutfaeft.f.innaturam:8 (peciem.


Naturapropriorum etiquaenaturale fulfignificatum oftendit.
- SЕСVNDVS.
А Propriorum naturain oëtopartes duifacii.Nam autvnica funt deorum
vtiuppiter.Аutbina:vtliberpater.Аuthominum:vtromulus.Аut vr
bium:vt thoma.Аutprouinciarum:vtaphrica. Аutinfularй:vtficilia.
Аut montium:vtpyrene.Autfiuminй:vt tyberis. "

. у Ногит Ipecies funt uor:nam alta funt corporalia:vt petrus.Aliaine


corporalia:vipudicicia. Alia omonyma vipyrrhus filius achillis &
} pyrrhus rexepyrotarum.Аllafinonyma:vtpublius.cornelius:fcipio:
aphricanus:quae idem fignificant.
Рropriorum pecieseft qualitas:qua vnйabalio difcerniturnorrine.
Рropriorй pecies funt qttuor.I.pnomёnomen/cognomen/8 agnomen.
Praenomen: quodgraecipronymondicuntefiquodnominibus gentili
ciispraeponitur: vtmarcus. *

* Nomen proprium efigentilicium:quodgentis originem vel familig dee


clarat:vt marcus portius. -

2 Сognomen:eft quod vniufcuiufфpropriй eft & cuiufq perfonepropria


notat diffinitionem:vt marcus portius cato.
4Аgnomё:quod greciepigenetan diciit.eft quodextrinfecus cognomё
tum:cx aliqua ratione:adiicifolet:vtaphricanus.
арреllativа.
Арpellatiuanominis qualitas:ettaccidens quodea que generaliter.com
muniterф dicuntur.appellat:vthomo.
Арpellatiuanominis qualitas in.xxxyii.partcs diuifaeft:vtinfrapatebit.
3 Сотрoralenomen:quod corpusfignificat:vthomo.
incorporale:quodcorpus non fignificat:ytvirtus. fi
Оmonymum quod non fignificatione:fed voceconuenit:vt nepos., iii
Sinonymй:qdfi voce:fedignificatбесбuenit:ytentismucrogladР.iiii
Аd aliquid dictum:quod fineintelledueius:ad quod dicitur.proferri nб
*} , " - - - y

Сиабаdaliquid didum:quodguisaliquodhabeat contrarium:&qt.afi


femper } neq ipfonominefignificat illud: necfecum
interimit:vt vox)dies/dexter/finifter. vi
Сentile:quod gentemfignificat:vtgrccus. уii
Рatrium:quodapatria funitur:vtrhomanus. уiii
Interrogatiuй:quod cum interrogationeprofertur:vt quist ix
1 Infinitй:quod in ledlбеgrauipronйciatur accentu:vt quifquam. :
, Redditiuй:quod aliquid tacitereddiintelligit:vttalistantus, хі
СolledПи:auod in fingulari multitudinёfignificativt populus xii
+ Бmidtii; quod aduobus vcipluribusad fingulos velplures relationem
t:ytalter/fingulusivterф. xiii
| Diftributiцum:quod diftributionem fignificat:ytomnis. xiiii
Сспета(счuodin diuerfaspecies diuidi poteft:vtanimal arbor. xv
Speciale:quod agenerсdiuifumettythomotequuslaurus: р"}, xvi
- - 11
LIBER - .

Еiaumiquodafonorum proprietate.perimitationemfatumeft vtture -


, tur:grus. - - - xvii
Оrdinale:quod ordinem fignificat:vt primus:fecundus, хуiii
Numerale quodnumerum fignificat:ytynus/due trcs. - xix
Аbfolutum:quodperfeintelligipoteft:vt deus, xх.
Тemporale quod tempus oftendit:ytannus, - xxi
Locale:quod locumfignificat:vtpropinquus, xxii
О чай diminutiuй:cuius origononcernitur:vttabulamacula. xxiii
Grgcolшm:quod totumeftgrect declinationis:vt panpanosicalipfolcae
lipfus. - xxiiii
Latinulй:ddtotй intatinä rcgula сбuerfum eft:vtpolluxpollucis. xxv
thй:quodeltingrgса:latinaф forma:vtachilles:vtvlixes. xxvi
Аdiectiый vcl medie } пominibusadiectum:aconiundis
fignificationem funit:ytmagnus fortis. - : xxvii
С ualitatiuumiquod qualitatem ignificat:vtbonus/malus. xxviii
О uantitatiuй:quod quautitatёfignificat:ytmagnus/longus. exxix
Рarticipiй Гоnans:qdparticipio fimile videtur:vt fapiens/clemёs. xxx
VerbiTonansiguodvetbofimile videtur:vt comedolepulopalро. xxxi
Diminutiuum (onans quodfignificatione comparatiuй: intelleau vero
diminutiuum eft;vt grandiufculus. - xxxii -

Сontёtiuй:quodab his qug сбtinenturnomёtrahit:ytipinetй. xxxiii


Sonomalculinum:intellectufogmininй;уtpirus, , , , , , , , xxxiii
Вpithetum:quod quibutcйфреrfonis adicitur:laudandilvel vituperad}
gratia:vtfortisfapiens. . . . - " " . XXXV

| Epithetafeptem modistumuntur, и , но
-*
Primoia qualitateaning:vtfapiensidemens,
2 \ Secundoaqualitate corporisytformous deformis.
Тertica qualitatefacti:vtlaufus:equum doнnitor.
О цаrto:a qualitate extrinfeca:vtpurpuratus:palliatus, i
Ошіnto:a quantitate:vtfublimis:humilis.longusibreuis
Sexto:ab accidentibus:vt diues:pauper:egruleus.
Роitremora qualitate nature:ytignisedax aqua corrumpens.
RELATIVА. , , ; , - * *

Relatiuum:quod remantelataniterum refert:vtpetrus qui. .

Relatiuum et duplex.f.fubftantig:& accidentis, , , :


: ,, * *

Relatiuйfubitätigetiludiqdantecedesfubitantiuйrefert vrpetrus qui.


:Suntauté relatiuafubitantiaevndecim.f quisvetqai:is:fuus:ipfe:fut:file
& idemalius:alter.reliquus:8 cetera. - " : ", . :
Relatiuum fubitantig eit duplex fcilicetidentitatis:8. diuerfitatis.e:"
Relatilimbiitigidёнtatisiёildiqdidёсйfuorefertaicedetevtрен"g
ч5} fubrtantig idепнин, feptem (ансачн, velqui; is:
fuus:iple.fui.ile:8 idem.
- -
SECVNDVS - ,

Relatiuumfubtlantig diuerfitatisettillиd:quod diuerta afuorefert ante


-
cedente:vtalius legit dodorum:aliusfcribit.
с+} айtrelatiuafubitätig diueritatis qttuor.fall":alter:reliqu". 8:cttera.
у Relatiuйfubitantifidentitatiseft duplex.freciprocum:8 mбreciprocй.
Reciprocйrelatiuй:ёqdinteful fignificationёrededit:vtcato defёditfe
егSuntaute m reciprocarelatiuaduол.fuus:&ful.
recipr ocum.relatiuumeliquodinfefuifignificationemnбrefiedit:
Non
vt catodefendit illum. 1 -

Sunt autёnоn reciprocarelatiua quinф.fquis vel qui; is:ipfe:ille:8 idё.


(3 Reciprocumро}
картоап } poffeffiuum.
ietiiuum:etquodreciprocumроiellionemfignificativt
fuus:quod folum potieffiuumeft.
Reciprocumnonpoietiiuumteftquodpodeffionem nбfignificat: vtfui
.quod folum reciprocum non } eft.
Насc:autё quangmagisinpronominibus tradāda videntur:hoctamen
inloco difiererevolui:tangneceifaria.
АССIDENTIS. -

Relatiuumaccidentisett illud: quod antecedensadiediuirefertvtquae


lis ego velciuuienus.
Relatiuum accidentis: et decuplex:vtinfrapatebit.
О шаlitatiuum:quod qualitatem refert:ytiufus qualis caefar.
С маntitatiuum, quod quantitatem refert:vtfummus quantus tuppiter.
Numerale:quodnumerum refertvt decem:quot caefar.
Оrdinale:quod ordinem refert:vtprimusiquotus pompeius.
Аnnale:quod annos refert:vt decennis quotenniscato.
Роfielfiuum:quod poffeffionem refert:vttroius enfis.cuiaeftgalea.
Сentile:quodgentemfeupatriam refert:ytfarmata cuiastambellanus.
Роnderale:quod pondus refert:vt libycifume duplum tritici:quotupium
fuburbani. -

Plicable quodplicas:feufpecies refertvtduplexlaena:quotduplextoga


112.
рі фuoddiuifionёrefert vtfingulosgrccos detecithedor:quote
enostroas achilles.
Anomalum: quodaliorum nominй regulamnon feruat. xxxvii.
Аnomalumnomentin.xv.partes diutium et vtinfrapatebit.
Мafculinain neutrum verfa. 4.
. 2 Sы} afibilando Соеtus.animal marinum,
Тartarus quia ilicomniaturbata funt.
Аuernus 1.acuspropeputeolos,
}-Suparus. tneumbrachialepuellarum.
i} .quia inferiorett.
асмачи mons appullae,
biii
LIBER
Gargarus. moнtiseacumenin myПа.
Locus, loca et locos facit.
Iocus. foca:8 iocos facit.
Меnalus, mons arcadig.
Didimus. infingulari dubius:ipluralimбsphrygie
3 Ifmarus mons traciae. Pileus. арех.
\ Intybus. gen" herbae dua graecielitropiidicunt.
tТenarus. mбslaconiae:vnde defcёfuseft adimferos,
}
Femininain neutrum verfa
cingui" militaris:gbaltea: etbalteos facit.
it
Сarbatus. finifpecies mollifima.
SupeШех. facultas:fuperledilestameninuenimus.
) Реrgamus. infingularifёgтотпрuraligdificiafublimi a troiana
Rhetorica. . ars dicendi. ".

Аrbutus. genus virgulti:frondibus raris.


zizania. - genusherbg:quaelolium dicitur.
Вucolica. pattoralecarmen.
Georgica. reirufticaccarmen.
Рafcua. pabulum apafcendo,
Аltilis. - auis faginata.
Тоpica. . argumentilocus,
.Сeta. pticis maior,
Neutra in mafculinum verfa. fii.
Саеlum. mundusiquemiouem dicunt.
Роrrum. fedile:5 capitatum.
Еilпm. a filando. - - - - -

Argos. triplexingrecia.
Сарiftrum. laqueus.
Frenum. freni:8 frena dicimus,
деPorum. tamen fora melius dicimus.
Сlauftrum. vel.cloftrum.
Rafirum. raftra:8 raftros facit.
Neutrainfoemininum verfa. - - iiii.
f? Delitium. - ресcatiinfingularitinpluralivoluptates.
Сaере. velсера.
Ерulum. abерulando.
Вalneum. - balnea:8.balneas facit
Velper. fiella:antenodemapparens.
Incertigenerisinter mafculinum:8 foemininum. Va
Silex. . arbor, Finis. termintis,
Тalpa animal Согtex. tiber.
Grus, auis. Dama. animaltimidum.
SЕСVNDVS
|Dies, lих. Мargo. libriextremitas,
Вubом auis feralis.
Pantherа. animal.
Сlunis. parspudibunda.
Цinх. animal maculofum.
чStips. progenies.
Рampinus: vitis ramulus.
y}
/ Аdeps.
cuiufq rei initium.
pinguedo Serpens. aferpendo
Аluus. venter;quo fordespurgantur.
Incertigeneris:inter mafculinum &neutrum. vi.
Vulgus. populus rudis.
Ресus. omne animal.humanalinguacarens.
Sal. fapientiae:8 :falfedo
Incertigeneris:interfoemininum:8. neutrum. vii.
РесиS. animal } arbor.
Рirus arbor 3lUS, arbor
Тantum fingularia mafculina. уiii.
Fumus, a fumando Fimus. limum.
Sanguis. cruor Рuluis. 8puluer:
Нереrus, della:antenotem apparens,
Velperus. fiella:antenodemapparens,
Sol folestamendicuntpoete&lunas
м
ВМundus, quem graeci кроpoor
Vifus, . quod fubpellelatet.
Limus. СоепUПП.
Аer inferior. "
Аether. aer lucidus.
Роntus. стате,
Реnus. яdetiam feminino: &neutrorepetitgбе.
Мufcus herbaiparietib"velarboscorticib°hgret
Nemo. nullus. -
Гeorum nomina: - vt iupiter.
Еlementorum nomina: vtignis.aer:
Тantum fingularia foeminina fх.
Lих— a lucendo. Sitis. defiderium, -

2:ье.
Моrs,
fanguis corruptus.
libitina.
Vita. aviuendo.
Fames . inedia. -

Labca. *
ruinaalapiu.
- biiii
ЕЛВЕК
29} agloriando. *

2" Fama. malum veloх. ."

Salus. quod vulgusfanitas.


Рах. fano dicata. *
Нumus.terra, Тellus, deaterrae,
Ещcs, petilentia:morbus. —

Proles. foboles.
Rabies, morbus rabidus.
Sanies. tabes.
Сaries: vetuftas,
Реrniciest iculum екitium,
Scabies, morbusfcabidus,
Indoles, fignumfuturae virtutisinpueris.
Strues, congeries.
Сulpa. *ох2»
Еloquentia. ornata oratio."
Вlegantia. dicendifacundia,
Profapia. affinitas digna.
moria. a memorando.
2 Socordia. (egnities, Soboles.progenies.
* Seneda. rauisaetas.
Senettus. enum colledio.
иenta. dea:iunonis filia.
Iuuentus. inuenum collectio.
Deorum nomina, уtiuno.
Еlementorum nomina: vtaqua.
Nominaquintae declinationis:praeter.residies:facies:progenies:Ipecies:
8 materies.
Тantum fingularianeutra. 14
Lac. ct cyoтov ya7\etктеб".
21111}, fpecies aromatica.
Solum. qualifolidum.
1.cetum. mors. Соеnum. lutum.
Рus, fanies. Fas. afando.
Меfas, nefandum. Iufticium, fuя.
Salum. tmare» Virus. venenum,
Аllium. herba calida. Alec. muria.
Сrocum. herbaaromatica.
}
Ingenium. }
animusacris.
quo fapimus, т

afatrt11}}
Аециm. ос"apudathenas ybinoxН praecipitätя.
Iongagtas. f
:
SЕСVNDVS,
Аrdor. genusfarris:aptumfacrificiisideclinabile,
eceffe, necefiarium.
Ver. auarta pars anni,
Пt. indeclinabile,
Рper. - fpecies aromatica,
zinziber. fpecies aromatica.
Fel, - 2П21:11:11, -

Sal. nam mafculinй facitfales.


Inftar: - м admenfuram.
Реnu. } efculenti:autpotulentumeft.
Senium. eneautisimpedimenta. -

Vulgus. fed mafculinum pluralem admittit.


Реlagus. Пlafe,

Nominametallorum:vtaurum: argentum tamencshabet


cafibus. «и "
graintribus

onderifubledayelmenfurtуttriticumvinum quaetamenhabeat plu


4} auctoritate poetarum,
Тantum pluralia malculina. Ха
Primates. - primiciues. . -

Рroceres, prioresprincipes. t: .

Sales. vrbanitates.
Сani, indecanicies.i.fenedus,
Реnates, deiquos domicolimus.
Мanes, уmbrg:velanimemortuorum,
I.iberi. filii:velfiliae.communiter.
Superi. delceletes Vepres dumi.
у»-2uirites.thomantabhaitatamenquiritem reperimus,
Lemures. Пmagines
Аntes.
поасарparentes:
eminёtes lapidesadfabricam fuftinenda,
, — .

Сarceres. - loca vnde educuntur quadrigt.


Сancelli. tranfuerfispalis fadi;
Loculi. diminutiuumaloco. -

Мaiores. } Мinores, defcendentes,


Роfteri. cfcendetes Gentes. populi.
Оptimates, - optimi vrbium viri.
Natales. generis mobilitas,
} tabellefcriptiles:
Рtimores. primi vrbium viri.
Спанг, .minerug fefta:,
Рafces. , - fummiconfulumhonores,
Аrtus. membra РНces fignum caelete.
Inferi. delinfanale", "
LIBER
Сtfares:aiaces:fabii:fed tunc funtappellatiua.
} *} foeminina. ысльо! xii.
|
i}
Inducie foederis р
partes. }
Маnubie.fpolia,inuenimus.
(atebram }}

Thermae. balnea:loca calida.


28}, a calendo. 2Idus. abiduando.
Nonae, .quafinouзе. Feriae. afando. .

Nundinae, - commertia:ftationes. -

Nugae. a nugando. Excubie. vigiliae.


acetiae, ioca. Scalae. afcandendo,
Мinae. aminando. Scope. afcopando. | |

Вхuuiae. fpolia occiforum. |


Ralerae, equorum ornamenta. }
Тenebrae, pronottetantum.
Suppetiae. auxilia:quefungiturfcmpercumfero.ferя.
)} в militum multitudo. |
Еxcubiae. diurnae:8 modurnae, |

Vigiliae. noëturnaetantum.
Litterae. proepitola. Пlecebrae, blanditiae.
Inimicitiae, ab inimicando. - .

Рrimitiae. primifrudus. "- *


Inficiae, " mendacia:negationes,
Inferiae. mortuorum exequiae. J

Вxequiae. , : funerisprofecutiones,
Reliquiae. arelinquendo. . \
2}}. montesthomani. *
22" Blanditiae adulationes Diuitiae. opes: |
С uifquiliae. terrarumpurgamenta. *
Infidiae. fraudes. Маnubiae polia. |
Valuae. фuae aperiuntur 8fcvoluunt. к.
Fores. portae quae extrinfccus aperiuntur.
Ро(tes, porte qug intrinfecus aperiuntur 2
Ага. propenatib Aedes.prodomibus. "
Вtgae. curris duarum rotarum. ,, , ,

8#ite currus quattuor rotarum.


Сompedes. pedumvincula.
Crrimonie. a cerctanis dedudae.
: Сunae. " vbiiacentinfantuli.
Сrates, craticule. Fortune, properitates.
Gingiue. - vbiiacent dentes. -

Рrettigie. venena magica. .

e" Сtatig. deaeyeneridicate.


SEcVNDVS.
Сtates, gratig relate Naptie. antibendo.
Sortes. factorum indagationes.
Sordes, " vndefordidus.
Nominaciuitatumpluralia:vtathengthebg.
Тantum pluralia neutra, xiii.
Моеnia. . interioravrbis edificia.
Precordia, cordis radices.
Роndo. ponderisgenus.
-

:Millia. amillefecundumgelium,
Вxta. animaliumintcriora.
в. " . laterum cxilia.
-

Сrepundia. puerorum manibusludendigratiadata.


1uga. fummamontifi Intettina. interiora.
>tRofira. ybiconcionatur.
.Spolia. tamenfpolium inuenimus.
} aferendo: - Сattra
loca
quaficata.
vbinaicuntu
?
domus pattorales.rpueri. "
Сunabula
и

Seria. ociaytilia Сarthelia poculabacchi.


iМарpali paftorum tabernacula.
cuiufa rei inftrumenta.
Sponfalia, res ad matrimoniumpertinentes,
ф loca amoena theffaliae.
Аmbo. - * de duobus.
. Duo: - deplurib. Тria. tres.
|Numeralia aquattuorvidad centum:
Lumina. pro oculis:tfiluminis dicimus.
. Spectacula. afpettando.
Еefta quофdiuorum:vt neptunalia:faturnalia:vulcanalia.
Пеуna declinatione:inaliam verfa. xiiii.
Vasyafis, terti Vafayaforum. —fecцnde.
efectiuain trespartes diuffafunt. XV.
. 2-Ана enim nominatiuо 8 vocatiuofingularicarent.pluralis vero inte
gereft:y:Necis.Cicerotamen nexprotulit.
Dapis. deorum:8 magnifice.
Precis. аprecando, Ditionis, potetiatis.
Frugis: fegeris. Verberis. a verberando.
Орis. opestamen reperiturpro deaterrae
Aliagenitiuotdatiuо:8. abitбplurali carёtfingularis veroitegerettyt
Оs:oris: facies. - - -
Меl, cecropium carius.
Мare, quafiamarum.
LIBER
Thus, are diuina. , :
Ius. humanum: diuinumф.
Rus. abeo quod eit apovpat.
Alia per diuerfos cafus defeatua funtvt:
23Spes. trestantum pluralicafushabet.
{8}}pes, ape innoiariuоё vocatiuotif repertur
Verua.8 verubustantum in plurali.
Роrs, - non habetnififorte.
Тabi.8.tabo. dumtaxat
Еrugi. indeclinabile.
Vicem & vice. tantum in fingularipluralisintegerett.
Sponte. - ablatiuusfoluseft.
atеrеm:&latere. tantum in fingulari:pluralisintegerett.
Мade, — tantum vocatiuo dicimus.
Vis:vim:yi. tantum in fingularipluralis integerett.
Repetundarum: & repetundis; tantum dicimus.
Preftonullй habetcarum:fedcйfubitantiuo verboiungitur:vtpftofum.
Interrogatua:vt quist Relatiua:vt qui.Infinita:vtquirg. Diftributiua:vt
omnis.Negatiua:vt nullus.
Pronomina omnia:pretertu:meus:nofter:& notras:vocatiuis carent.
SРЕСIES, САрVТ.III.
Specieseftdidio originemtrahensa genere paucioribus confifafignie
ficatis: ggenus: vthomo: arbor. - -

. Speciesnomniseit duplexf.primitiua:& deriuatiua. -

Primitiua nominispecieseftquae primarium didionisfignificatii often


/ dit:vt homa:mons. Сцius (pecies (uprain appellatiuistraditae funt:
tam primitiuisg deriuatius сбmunes.
periuatuanominispecies:eft quae fecundarium didionisfignificatum !
oftendit: vt romanus:montanus. |
Еt(ciendum etq exipfa fignificatione:8:rerum natura.primitiua a dee |
riuatis nofcuntur.Na vnйabalterona(citurquodnon potettefe:nifi
prius adus illiusineointelligatur.vtarmo.as.abarmisdicitur nam i
non poliumus dicere armotnifiprius fintarma quibusarmemur. }

Deriuatorum peciesfunt decem.f.patronymicum: polieffiuum: compae


ratiuum:fuperlatiuum:diminutiuum:denominatiuum:verbale:partia :
cipiale:aduerbiale:8paronymum.
РАтRoNуМlCVМ.САРVт.IIII. -)
Patronymicum et quod apropriistantбmodo deriuaturpatrйnomini- |
busiecundumformamgraecam: &Пgnificat cum genitiuoprimitiui
fliosvelnepotes:vtaeacides:filius:velneposaeaci.
— "утопушко accidunt tria.f.deriuatio:terminatio:8&forma.
|
DERIVАТЛО.
|
РRIMVS,
Deriuatiopatronymicieft qualitas quefuioriginem oftendit.
eriuatiopatronymiciin.x.partes diuifaeft:na patronymica deriuantur
aut apatre:vtpelidespelci filius:achilles.
Аuta matreiphyllyrides:chyron:phyllirae filius,
Аnt ab auо:vtaeacides:achillesiacaci nepos.
Аutabauia:vtledaea:hermionelсdae neptis.
\ \Ашt ab auomaterno:vtatlantiadis:mercurius atlantis.natae filius,
Аutafratribus;уtphaetontiades.phetontisforores.
Аuta maioribus:vt belides.palemedes: abeleo.
utautfiliis:vtmeleagristalthea:meleagrimater.
ut a maritis: уt menelais:helena:menelai vxor.
utavitrico: vtamphitrionides.
- - -
ТЕRMINATIО.
Тerminatioeft qualitas:quae patronymici vocem oftendit.
TeriatioБpartitaettinä autmaiculinafantpatronymica:autfoeminina.
д Магculina patronynicatapudgrccostreshabétterminationes.f.indes.
veПn,adios, yel in.ius.velin.ion.
Рatronymica mafculina:in.des.terminata:vtatridescбmunia:&tantum
patronymica dicunturi&hacfortnavtifolèt poetae:pro qua romani:
cognominib" familiarib°уtuni.vt cornelii:marcellia prio cornelio:
vel marcello: Sicut & gr:cithelidas omnesthefei minores appellant.
Рatronymica mafculina in adios.termiata:vthirradios:hirrefiliusplitae
custvelin.ius:vtpeleius:patronymica diciit.ё poffeffiua.Inde8.pofe
fefiuainuenimus:apud latinos vfurpata propatronymicis:ytaemilia
: musicipioproaemilii filius:8 octaulanuscgfarproodantifilius.
Рatronymica mafculina In.ion.terminata:vt nerion:in latinйfermonem
non tranfeunt. сё- -

Foeminina patronymica:apudggcos: tres habentterminationes.fin.is.


Пn.as.8 in neproductam:qug арыdnostranfeunt:vtinfrapatebit.
*" . ' : ' FORМА, , & - - - - -

Роrmaefimodus*uo aprimitiuispatronymica defcendunt.


, Formaeidiplex Lgraeca:&latina. - - -
Роrmagrcca in malculinis intres partes diufaeft. - -

Рrima: Graecanoiainas.vtpelias:8, inios.vtlaertios.mittentiagth in


ou patronymica formantin ades.terminata:vtpeliades:laertiades, e. r
у Secund a:Graecanominain.es.vthippotestcorinetes:mittentiagenitiuй {
", inev.patronymica formantinades.&in.ides.ythippotadesicorine= }}
tides.vnde anchifestanchifades:8 anchifides facere debuit. Sedane
- chiliadesfecitiquafiabanchifos yeniens. Nungenim patronymicй
fuperatprimitiuum: nitivnafyllaba.
Яertia:caeteranominagraeca mittentiagenitiuumin. ov.velin. сv&а
in.oo.velin.or.mutanteasinides.vtpriamus:priamu:priamide»:
~
- ~ м
-
".
- *
LIBER
nefiorineloros/nettoridespliftenisplittenuspliftenidespeleuspeles
ospelides.Vbiper finerefim:eimutaturin.et.diphthongum.
Еorma graeca infoemininisefttriplex.
Prima:Patronymica foemininain.is.formantura mafculinis.remota de,
vt priamides.priamis.Stautem mafculina.i.longāhabueritante des,
illumin.ei.vertunt:vtpelides:pelets.
Secunda:Patronymicafoemininain.as.formantur fimilitera mafculinis
remota.de.vtpeliades:pelias. Vnde cneades quоф eneas facere dea
buit:Sedaeneis:auttoritatefua:protulit maro in libri tirulo.
Тertia:Patronymica foemininain.ne.formantura primitiuis hoc modo.
Siprimitiuum habuerit.i.in nominatiuo.o.produêta reperiturin раз
tronymico:ante.ne,vtacrifios:acrifione.Siveroprimitiuum non ha
buerit.i.in nominatiuo;tunc.i.produétareperiturinpatronymico: an
te.ne.vtadraftosiadraftine.
тт-, роrма latinа.
: Formalatinain duaspartes diuia eti.fin maculinam: &focmininam.
Мafculina patronymica latina quinфformashabent.
Рrima:Siprimitiuum et declinationis primaeae.genitiui vertiturin.a.8;
additur.des.vtandreae:andreades.
Secunda:Siprimitiuum et declinationisfectidae 8. genitiuus in.i.folam
definat.genitiuo additurtantum des:vt petrus.petripetrides.
Тertia:Siprimitiuй eit declinationis fecundae:ё genitiuus in duo.ii.defi
natvltimй.i.genitiuivertifin.a.8 addit.des.vrantonii:antoniades.
ouarta:fiprimitiuumeft declinationisfecundg&genitiuusin.ei.dcfinat
ei.genitiui vertitur in.i.longum.8, additur.des.vt mattheus:matthei:
matthides.
О uinta:Si primitiuum eit declinationisterrie:datiuotantйadditur.des.
vtioanni:ioannides. -

Foemininapatronymicalatina formaturamafculinis remota.de.vtpe


trides.petris.In nominibus autem fecundae declinationis:mittétibus
genitiuйin.eigenitiuo addits.fola:vt mattheus:matthei:mattheis.
Мafcufinapatronymica funtdeclinatбtsprimg:vt petrides.pctridae.Fое
ninina vero tertiae:8:funtperitofyllabica:vt mattheis:mattheidis.
АВVSiО,
|Аbutioquоф fitin patronymicisduob"modis.fadditiбе 8 diminutбе.
Аdditione:quumaliquid contraregula additur:vt peliadespropelides.
(Diminutione:quйaliquid сбtra regula minuitur:vtaenidesprogneades,
} РОSSESSIVVМ. САрVТ.V.
Роietiiuчmetilud quodcumgenitiuoprincipali ignificataliquides
this: фuaepollidenturivttroius.
- а Роieffiuo accidunttria.f.deriuatio/terminatio/&forma.
х DБRIVАТНО.
-
SЕСVNDVS, - -

Deriuatiopoffefutetigualitas quaefutoriginem oftendit.


periuatiopoietiiuliquattuorpartes diuia et Nantaliaanбbasfiunt:
vt caefarcefare".Alia a verbis.vtegeo:egenus.Alia a praepolitionib*
vt extra.extraneus.Aliaab aduerbiis:vt cras craftinus.
тerminatiо.
Terminatioetqualitas quae poietiiuivocem oftendit.
Тerminatiobipartitaefinipoffeituaautagrrcisfйptafuntautalatinis,
-
PoSfeiTuaagrrcisfumРТА.
* Роffefua.agraecisfüptaiduashabёr terminati5es.f.in.cus,8. in.uspurй
* In cus.terminatapotieffiuaintrespeciesdiuifafunt:Nāalia autamore
bis formanturivt cardiacus.
Аlia aprofeflionibus.vrgrimaticus:
Alia a difciplinis.vtfocraticus.
In.us.puram terminatiain duas pecies diuifafint Namalia ex materia
principalium confiant:vtferreus.
Аliaprimitiuifignificationem haberepoПntуttraciusprotrax. в
РОSfefliua a latinis fumРТА.

*
- iua alatnisfüpta duas fimihterhfit termiati5es.f.inri",8in.nas,
In.rius.terminata poffeffiua:inфипф pecies duifafant.
год
Аb officiis venicntia:vttabellarius. х:
А dignitatibus:vt cenforius. -

А rebus in duibus funt:vt collarium duodin coloei’.


А rebus de quibus funr:vt frumentaria.lex.defrumentis.
А rebus quascontinent:vt vinaria cella duaevinumhabet } }
Пn.us.terminata potiethua:in.xiiii.fpccies diuifaeft.
Propriae poticifiua vtcefarianusmiles.
Рarria:&poНейua:vtrhomanusciuis:8 thomanusager.
Аgnominapolfetiiuis fifia:vtaphricanusfcipio.
Propriacadem.8, agnomina:vr quintilianus:hadrianus. }
Propriaeadem:8poietiiua:vtlatinus:faunifilius:&latinusager,
Роifetiiua:8patronymicaytacmilianusfcipio:aemiliifilius.
Аlocisvenientia:vt rufticanus.
Аtemporibus:vt diurnus.
А dignitatibus 8 officiis:vttribunus. . .
. А generibus:vt mafculinus. -м

- А mutis animalibus:vt taurinus,


А materia; ex dua confiant:vthumanus. "
Аfortuna:vt egenus:libertinus.
Аnumeris:vtbшnus:ternus.
РОRМА. - -
у Forma:eftmodus:quo aprimitiispoTefluadcfcendant.
Formacit duplex.fagraecis fumpta:&alatinis,
IIВЕR
Рогmaagraecisiumptain duas partes diufact. Nä aut incus.aut in as
-

С "{
puram exeuntpoficiliuaytfupra
IN СVS
diximus.
) Incus.exeuntia poffefiiuatres regulas.habent, -

Рtima. Siprimitiuum.c. litteram habueritin nominatiuо: vltima fyllaba


verfa inus.remanente.c.tacietpoffetiiuum primitiuo acquifyllabum:
vt ithaca:ithacus. . . -

> Scda:Siprimitiuipenultima.i.litteramhabuerit/vltimafyllabaverfa.ina
8 addita.cus.remanёte.i.facietpoliciliuum primitiuoperitofyllabй:
vt cyprius/cypryacus. -

Тertia: Siprimitiut vltima.o.litteram habuerito.verfain.i.ё, addita.us.


facierpoietiiuum.primitiuо peritofyllabum:vthetorosthetoricus.
IN.VS.PVRАМ. -

и, Inus.puram exeuntia poietiiua/feptem regulashabcnt.


Prima:Nominajad materiam pertinétia.i.verfain.e.breuemlin quo cafu
vltima fuerit.i.8 addita/us/faciunt polfeffiua/vt marmori:marmore".
3. "к plumbiplumbеus:praeterpaucalqua non habcnt.evtquernus; colur
nus/abiegnus/oleaginus|8 faginus,
Secunda.Graecanomina:habentia.st diphthongйin oo.ci.vertunt moa
doine.longimorcionico:velattico:yt о суорленос :(рбdeus:mo
doine.brcuёнn:vt arv9avcpstoo::pythagorcus/modoin.i.longam:
fequente digimovtapletoo argiuus/qd in latinis quoqi obferuatur
vt nominatiuus/genitiuus. -

, тенia:Nominapropria agenitiaoye! daнuovbicialitica finalis re


л 3. periturjadditaus.facunt polfefiiua/vt matti martius.caefaricaefarius
- Dicimus tamen & caefareuspcr.е.
О uarta)Nomina appellatiuain.us.terminatalante.us.eidiuifasrecipié.
tia)faciuntpolietiiuavtpatulus patuleius Solent quoq:8plgraфpro
priahancformam tenere:vtherculesherculeius.
o uinta:Nomina in os.terminata inter.o.8.s.interpolita.u.folcntpoffer
fiua formare:vtarctos:arctouв. - . -

— 2Sexta: Nominace.diphthengum in penultimahabёria:vitimain.us.ver


и fapoffefiuaformantlytetiboeaeuboeus.
SeptimaNominain.a.termiata:velgraecafoeminina:in.е.longam definё
tia.a.vel.e.mutantinae.diphthongum&addita.us.faciuntpoffefiiua
vt craeta:crgteus:dione:diongus. *

| "топа alatinis fumptain


na lat h
FoRМА LATINoRVМ.
dnaspartes diuifaeft:Na autin.rius.att.in.us
exeuntpodefiua. -

«АсVи t- In.rius.exeuntia.a.poffeПіца:tres regulashabent. -

Prima:Nomina.terminatain.a.additarius.faciuntipotieПua:vttabella:
—f tabellarius. - ".

ЗЕСVNDVS. —

2": declinationisternetadatiuoadditaus.formatponefii
-

ца:vt cenfo,i:cenforius.
1N.NVS, -
-

"

44
.

и 14.
-

In nus.exuntia poietiiuaxxxiiii.regulashabent.
Prima.Nomina in a definentianiliiint mutorumaialium.produda.a.8;
additanus.faciuntpoietiiua vt homa homanus Exciplituriugur
tinus:mefТalinus:8 terrenus.
Sectida:Pluralia:inae.diphthбgum:velin ga.definёtia:rёota.c.etaddita
nus.faciuntpoПеfiiua:vtthebae:thebanus:membra: membrana.vene
tiae tamen venetusfacit. ".

Тertia:in.ius.terminata:vltima.i.genitiui in.a.verfa:etaddita.nus.facifit
poietiiuaytpompeius:pomрепроmpetanus. \}
О uarta:aduerbiatéporalia:in.e.loga termiata.e.in.a.verfa:et addita.nus "*"
factunt poffeffiua:vt quotidiequottidianus:hodietfihodiern*facit.
С uinta:Diffyllaba п.cus.termiata agenitiuо:velaliocaiu:vbi vocalis fi --- --r
nalis fueritadditanus:facuntpoietiiuaytmancus.mancinus.lacus.
tacuna:preter:prifcus:priftinus.
Sexta:Polliiyllabain.cus.velin.cultus.definentiai.genitiuiina.verfa8:( .
addita.nus.faciunt polleliua:vt rufticus.ruiticanus:tuicuius:tuiculae
nuspraeternafculinus amaiculo. -

Septima:Neutrain um.terminata antecedátecбfonâteigenitiuii.a.ver)" "


faiet addita.nus.faciuntpoПе!iua:vtoppidй:oppidroppidanus.
Оdaua:Маiculina:velfoeminimatertie declinationis.appellatiua:peritto
fyllabica.i.datuitn.a.veria:etaddita.nus.faciuntpoiletiiua:vtfoti:fб-fe нат
tanus:praeter aetaseternus:yetus veternus:8, veteranus:mёlismёiure …"

nus:8 menitruus:hyemshibernus:cenfor cenfоrin':8 timilia:qugex


poetarum audoritate contra regulamfiunt.
Коna:Neutratertig declinationis:In.e.termiata:a datiuo:addita.nus.faa и fr"
сіuntpoffeffiua:vtmare:marinus. и, - их ла

Decima:Nominatertig declinatiбls equifyllabicaa datiuo addita.nus.fa


сіuntpoietiiua:vt collis.collinus.
Уndecima:Nominain.er.fecunda declinationisagenitiuo:addita.nus.
faciuntpoffetiiua:vtadulter:adulterinus:preter aufter:aufterin":8; ve
(per.velpertinus.
Duodecima:Noiain.usfecunde declinationisprecedenteconfcnateni.
fidefinātin.cus.filpra duas1yllabas.veli.culus.agentiuo addita.nus
facuntpoffefiua:vtcarus:carinus; marcellusmarcellinuspraeterhu
manus:mundanus: pricianus:ё: taciturnus.
Тettiadecima: Nominain.ium.propriafecundae declinationis.vltima.i.
genitiuiableda:& addita.nus.facшntpolleifша:vt canufium canufi
пUS. - -

Счartadecima:Gentiliagr:cain.tes.tcrminatamutata.cs.in.a.&addita
с 1
в —- —r

— .. Llввк
nus.faciuntpoffefiua:vt neapolites:neapolitanus.
- ,.

О шintadecima. Nominamutorum animalium:fifuerintprimae declinae *


tionis.ae.geniriuіin.i.vertentia: fifecundae a genitiuо:fitertiae a dae
tiuo:addita.nus.faciunt poffeПua:vt capra:caprinus:taurustaurinus
са111S:ca111ПtIS» - 3
Sextadecima:Aduerbia temporalia in.tinus.velin.urnus.facifitpoffeffie
ua:vt craftinus;diurnus:heritamenheiternus:ettemperfempiternus:
alternitatis caufa faciunt. --

Decimafeptima:Nominain.er.tertie declinationis:velmittétiagenitiuf
in.ius.nififint mutorum animaliumia nominatiuo addita.nus.facifit
poieliua:vt pater:paternus:alter:alternus.
Decimaodaua: prepolitiones in.ra.inpoietiiuis.er.habentante.nus.vt
infra:infernus;extra:externus.
Decimanona:Nominain.teria.definёtia:abietta.ia.8 addita.nus.facifit
poffeffiua:vt fabrateria:fabraternus.
Vicefima:Nominain.ia.precedente.n.ableda.ia.8 addita.us.faciйtpofa
fetiiua:vt lauinia:lauinus.
Vicefimaprima:Nominain.ia.finonprecefferit.n.mutata.a.in.nus.faci
unt potieffiua:vtalexandria:alexandrinus.
Vicefimafecunda:Nominagentiliafrequenterin.tanus.formantpoffeffie
ua:vt drepanum:drepanitanus. - -

Vicefimaterria: Nominaarborum in.ginus.formant poietiiua:vt olea:


oleagnus:fagus:faginus.preter pauca:vt quernus:abiegnus:ficulnus
colurnus a corylo. -

Роirema:Aduerbia qugda in gaus.poffefiua format:ytmale:malignus


bene:benignus:pridem:preuignus.
DIVISIО РОSSESSIVI,
} Роffeifidum et duplex.f.mobile:8 fixum. - -

2 | Мobilepoietiiuum: eft quodpertres voces variatur:ytmartius: martia:


martium. -

ixumpoffeffinum eft:quod per vnйarticulйdeclinatur:vthocarmаrіб.


differentia inter роssessivvм:
Srs"нл ЕТРАТRoNумlсVМ.
ifferun autem polieffiua a patronymicis in quattuor,
t
rimo:О uia patronymica fignificat filios:vel nepotes.Роfefiuaайt nб
) tantum filiosfignificant: fedomnia:que poffideripofunt
и Secundo: Сuia patronymica apropristantum nominibus deriuantur:
- Роietiiua auremetiam ab appellatiuis veniunt.
Тertio:Quia patronymica vt plurimйanafculio defcёdбt:naab aliis ge
nerib'yeniétia:ipropriadicitРоiefliuaайtab oigenerederiuātur.
Очагto:Quiapatronymica ad hominestantum:veldeospertinё:Роё
* feliua autemadonnesres. . . - -

и
SЕСVNDVS,
- СОМРАRАТIVVМ.САрVТ.VI,
Сбраrationisgradus functres.fabfolut"сбрaratiuus:etfuperlatiuus.
Аbfolutioeitelatio fine comparatione:vtfortis;dodus, , ,

Сбраratioettelatio:cйrelationeadaliй:vtfortior:dodiorpetro:
Superiatioeitenunciario:cumfuperiationead oés:vt fortifim" graecов:
Сomparanturautёnomina: queaut qualitatё:aut quititatem:fignificat:
\z
тquepointincremeta:ycГdiminationesaccipereper quae cбрaratio
naicitur:finequibus fubitantiaintelligipoteft.
} Ipecies funt (ex.
Аbanimo:vt dodior:dodifimus.
А corpore:yt candidoricandidiffimus.
Аfortuna:ytmiferior:miferrimus.
Аmeniura:vt longior:longiffimus.
А loco:yt exterior extremus.
Аbordine:vt prior:primus:.
Кlomina vero qualitatumfex retinentformas.namautincipient.autfit:
—» ant veniunt:autadliciuntur autinueniuntur:aut exeunt. -

Incipiнnt nomina qug comparatione deficiente etfuperlatiuо:politiuu


tantumhabent:vtfobrius:fingulus.
Sunt nominaqugexpolitiuiimagineper omnes grad?formatur:vt for
tis:fortior:fortifiimus. - -

Veniuntnomina: quae poftpolitiuum pergradus ceteros:imaginemala


teram fumunt:vtbonus:melior.optimus, -

Аdiiciunturnonlina que extrinfecus politiuotantum:adiedavice fecun


digradustaduerbiafex admitrйt.f.tam:g.minus.magis.minime:mae
xime:yttä bonus:9 malus:minusbonus:magismalus.minimebon":
maxime malus:8. Пmilia.
Inueniunturnomina:quibus vnusgraduum tätum deficit:aut politiuus:
vtociorocifimus.Аutcomparatiuus:vt pluspitfimus. Аut fuperiae
tiuus уtfenex:fenior.
Ехеuntnominaquaefuperlatiuumtätumhabent:ytnouillimus.
СОМРАRАТIVI DIFFINITIО,
Сomparatiuum nomeneit illud: qнodad vnum:veladplures tamfuig
alienigeneris comparatumicii intelleau politiui:yel cum aliquo eius
participeienfusamagisaduerbiumfignificativtalыor:magisabus:.
vlteriotmagis vitra:gillequieftvltra.
fee} tamen: quae ad perfonas:velres:politiuiparticipes:fiйt:
adidionibuscafu carentibus deriuanturf.avcrbis: aduerbiis:8ppo
fitionibus. - - - - - -

Сomparatiuо accidunttria.f deriuatio:forma:&diminutio.


DERIVATIО. : ,
рянно comparatiuiet qualitas quaefuioriginem oftendit.сіі.
LIBER
ж Periuatio comparatiulin quinфрartes diuifaeft,
Namauta nominibus deriuantur comparatiua:vt dodus.or.
Аuta verbis:vt detero.ris.deterior potior.ris.hiccthecpotiorethocре
tius:quodetiam a potisacciperepoffumus.
Аuta participiis:vtamans:amantior:que quando comparantur in vine
м ministranfeunt.
Аut appofitionibusque locales appellanturytextra:exterior:
Аutab aduerbiis:vtpridemprior.
роrма.
) Forma сбраratiuietmodus quo aprimitiuis сбраratiuadefccndunt.
Еorma comparatiui qninф regulas habet.
Prima:Nomina adiediuafectide declinationis:agenitiuo addita.or.faci
unt comparatiua:vt dodus.dotior.Preter nomina habёria vocalem
ante.us.quaedeyfuper magisformant comparationem:Аutpropter
hyatum intolerabilem trium vocalium: continue politarum: aut quia
buiufmodinominum comparatiua: politiuum non fuperät quod fue
um et comparatiui:guisapud antiquoshuiufmodi comparatiain vfu
fuerunt.Еt praeterbonus melior:malus pelor:magn" maior:paru" mi
normultus plus:dexter dexterior:finiflerfinifterior:munific?mйificё
tiorbeneficus beneficentior:&fimilia que fecundйantiquamformi
. - anominibusin.ens.definentibus fiunt.
- Seciida:Nomina adiedшatertie declinationis: a datiuoaddita.or.facifit
сбраratiua;уtfortis.fortior:preteriuuenisiunior:perfincopen.
) Тertia:Aprepofitionibusin.ra.mutata.ra.in.er.8 additaлor.fiunt come
» paratiua:vtintra interior.Роitfimiliter erante 8: in erior.formantcб
paratiua:vtpolterioranterior:propetamenpropior facit.
О uartа:Abaduerbiisfiuntcomparatia:vtpenituspenitior.Аfaepetamё
песробtiuum comparatiuum nomeninuenitur: quisfaepillimusfuр
Iatiuuminueniatur.Apridem quoqi abietta dem.8, addita.or.fitprie
/ or comparatiuum.tampronumero:qpromeliorepofitй.
Ошinta:Comparatiua in or generisiunt communis.et mutata or.in.us.
№ faciunt neutra:vt dodiordodius:prxterfenior:quodcumfltapofiti
по quantйad vocem fixo:eiusferuaultgenus:vthic fenex:hic feniori
-

иии илtд -
licet illud antiquncomune accipiebant.
diмinvтно -

) Diminutioeft qualitas. quaeprimitiui iminutionen: cum comparatione


adalium oftendit:Vnde a comparatiuis neutralibus addita.culus fifit
diminutiua quae apudgraecos noninueniuntur:vt maius: maiufcu -
ius. -

|- АВVSIО СОМРАRАТIVI,
«К льulofitin comparatius quattuor modis.iconйшаioneignificatio
млн ие:comparationeetformatione.
SECVNDVS . —

Соntrutionequumpartitiue denunciatur &genitiuоiungiturytfcien "tr"


tiarum nobihorettaitronomia. " "

Significatione: Aut quum comparatiuuspropolitiuoponitur vt fenior ge:Р.


profenex.Аut quum min" (ignificatpolitiuо: &nulicomparatur:vt
trialorprofubtnits.Autчшmmin' ignificatpolitiuо:ёadcontra
пасбрaratur:vtmareрбticum
Сomparatione.Autquum dulcius:gcgtera.hocetminus
fuperlatiuo comparatiuus comparatur: amarй
vthe- гара,
н ае
Гёorefortifimo achillesfuitfortiot.Ашt quйalio cópatatщо сбраraa
tpr.fortiorachilleshedore.fortiore patroclo:Аut quйad duerfasф.
Нtates comparatur:& aliquoiad bonancбрarationem requifito caret -

vtnix albior coruo.Аd bonam enim сбраrationemquattuor requirй 37


turres.fcбрarata:rek cui compareturiqualitas:&g qualitas сбmuni
cet cum vtroqвextremo:vthectorforrior troianis. -

Еormatione quй fubtitlца:yelpronoia сбраrant vtneronior. 8: ipfior. (22, не


SVPERLAT1VVМ.САрVТ.VII,
Бuperiatiuum nomen citiludquodadplures luigeneriscбрaratum:fuр
ponituromnibus vel.profeprolatumhabetintelledum politiui cum
valde aduerbio:vtachillesfortifimusgrecorй idеft(uper omnesgre
cosfortis;& fortiflimus cgfarideft valdefortis.
3uperlatiuo accidunt tria.f:deriuatio:terminario:&forma.
DERIVАТ1О.
|Deriuatiofuperlatiuiet qualitas:qug futoriginem oftendit.
пj")
12ct r7

Deriuatio fuperiatiнiin quinфрartes diuifaeftNamautanominib" dee


riuanturfuperlatiua:vt doctus dodifimus.
Аuta verbis:vtdetero deterius:potior potifimus,
Аut aparticipiis:vtamanstamantifimus.
Анtapraepofitionibus:vt extra extremus. — -
Аutab aduerbiis:vtpridem primus. —
ТЕRМlNАТ1О, te, "tate
Terminatiofuperiatiнieft qualitas qug finemfuivacemoftendit. /*бе
Тerminatio fuperlatiui in octopartes duifacit. -

Namaut infimus terminant (uperiatua vt dodifimus.


Аutin.rimus:vtacerrimus.
Аutin.limus:vtfacillimus.
Аutin.ximus.vt proximus.
Аutin.timus:ytintimus.
Аutin.remus:vtfupremus:
Аutin.fimus:vtinfimus.
Аutin.nimus:vt minimus.
FORМА. " .

Formafuperiatiuiefimodus:quo aprimitiuis filperiatiua defcendunt.


} Formafuperlatui quinф regulashabet. - - . *
citi
LIBER
Prima:Nomina adiedluain.eranoiatiщoaddita.rimus.faciuntfilplatia:
vt nigerinigerrimus pter dexter:dextimusetfinitter.finitimus.
Secundo.Noia in.us.fecunde declinationis:agenitiuo addita.s.&fimus
faciuntfuрсrlatiua.vt dodus.doétifimus.Praeterbonus:optim°.maa
Ius petim':magnus:maxim"paruustminimus mult":plurinus:muг
nificus:munificentiflimus.beneficus.beneficétifiim*:et fimilia:atiqui
+? tamen munificifimusetbeneficifim"proferebantЕtpraeter maturri
rimus:quodamaturantiquonomine deriuarividetur. «1-
Тertia:Noiain.is.tertie declinationistagenitiuo additafimus.faciйtfuр
latiua:vtfortis.fortifimus.Preterfacilis:agilis:gracilis:humilis:finiif
etfuа сбробta:quae a noiatiuorёota.is.et addita limus.faciйtfuplati
ца:vtfacilis.facilim":Etpternoiain bris.teriata.qug mutata.risi.er.
etadditarimus.facifitfu }:Vetus quоф
}veterrimus fuplatiufifacittangavèter:politiuo antiquifimo.
Оиаrtа:Арrepofitionibusin.ra.mutata.ra.inmus facifitfuplatiua:vtina
traintimus Preterfipra.flpraem" extra.extremusextim?ti dicebät
antiquiРоitfimiliterpotrem?facitetpropeproxim"чdprocogna
topofitum comparaturabfd;fuperlatiuо. -

Сцinta:Abaduerbiis funtfuplatiua:vtpenepenifimuspenituspeniti.
finus;quod tamen magisa penitus naicitur,
ріVISIО SVPERLATIVI.
".-- Superlatiuй eft duplex.firefpediuцm:etabfolutum.
Reipediuйfuplatiuйeftillпd: quod ad plures cй сбраratione repedum
babet: etoibusfuрponitur vt cefar fortifiim? rhomanorй idеftfortis
fuper omnes rhomanos. -

Аbfolutifuperiatiuйetilud: quodfine сбраrationeenйciatur: ethabet


intelledйpofitiui:cйvaldeaduerbio:vt cgfar fortifim".і.valdefortis
DIСТО degradibus comparationistantegadalia defcёdamusiduono
tanda funt. ,-

Primo pcomparatio eit duplexfcilicetretta et inequalis.


Reda comparatioetqug fyllabāprimamintegraper оёsferuatgradus:
уt dodus:dodior:dodifiimus.
Inequaliscomparatioetqugprima fyllabā.per omnesgradusintegram
nonferuat:vt bonus:melior.optimus.
-
Secido:g, comparatio:pertametgiminusietmagis:fieripotefi.
* 4-й3- Таm et gсбрaratiuo: veIfuplatiuo adicifiturqui duo:veiplures huiuf
modigrad'diuerft (ignificationis:interfeaequantivelidem gemina
turyttäiuitiorgifoeliciorgneas fuithedore Etnбta in bellisijin p
miffis:dexteram firmiorem.
Мinuspolitiuotundum: yelcontrariaefignificationis comparatiuй dea
} monitrat vt minustultus:proprudentior:Velpro nonaccipitut: vt
minus bonuspronon bonus.
- SECVNDVS,
маgsponfolumробнцоiedcomparaннoetiamingturiquumaddi "уч
пerfacбрaraturytachilles enea.fortior.magisgiutionЕtalaxviixe
fortior:magisidiomede.
ППМINVТIVVМ.САРVТ.VIII. - .

piminutiuumnomeneitilud:quod diminutionem fui primitiui aыolu-Т"


tedemonfirat:vtregulus.paruus rex.
piminutiuaproptertria inuёtafunt primonecellariefignificationiscau
favt.regulus:paruus rex. --.------------------ -

Secundo:vrbanitatis caufa:ytfraterculus:matercula.
тенio:adulationiscaufavtantoniafterpatriciolus,
Diminutiuo accidunt duо.fterminatio:etforma.
теrмinатно,
Тerminatio diminutiufeft qualitasta finalem fuivocem oftendit:
Тerminatio diminutiuіin tres partes diнifaeft:Naautmafculina aut ReХ
minina:autneutrafunt diminutiua.
Мafculinorum terminationes diminutiuorum funt decem.
In.culus.vtagniculus,
In vius:vttantulus. In.olus.vt capreolus.
In.elius.vtagnellus. Inxillus.vipauxillus, и
In.illus.vtcodicillus, ---

Invilus.ythomulus){"
inciovthomuncio
In.after.vt paraftafler/ .
In.leus.vtaculeus. . - - "

Foemininorum terminationes diminutiuorumfuntfeptem:


In.cula.vtauicula. Inula.vtfiluula,
In.ola.vtvnciola. Пn.ella.vt }
In.xilla.vt maxilla?
in.illavtangola) \ Inullavtvia.
Neutrorum terminationes diminutiuorumfunt (eptem:
In.culum.vt corculum,
in.ulum.vt capitulum, f * * *
Пn.olum.vtlaureolum. -

- Inellum.vtlucellum. -
:
In.xillum.vexillum,
Пn.illum.ytvillum.) И'
Пn.vllum.vt vllum,7 -

ЕОКМА.
вопadiminшtiuietmodusiquo aprimitiuisdiminutiuadetendant;
Formadiminutiniindeсёetfeptèregulasdiuifact.Prima:Monotylaba f},
in.s.teriata:etnoiaiertertigdeclinatiбistetnoiai.ns.neutra antбad },
-
ciiii
LIBER
dita.culus.inraafculino.cula.infoeminime:&culum:in neutro:facifit
aiminutiua:vtplus.plufculus:os:ofculum:vel ofcillum: pauper:paus
гаре- erculus:munus:munufculum:preter venter:ventriculus. Similiter &
epus quod lolйmafculinum et in us:tertiae declinationis:lepufculus
facit:8. vetus.vetulus:8: fus:fucula.
:-а -- Secunda: Politiщain or.yel mutata.or.in.us.etaccepta, culus.vt rumor;
- : rumufculus:velanominatiuo addita.culus.facific diminutiua:vtama
с Storamatorculus:foror:fororcula.
в "= Теrtia:Nomina in.is.yelin.e.terminataetmonofyllabain.ns.velin.rs.s
"""" datiuo correpta.i.8 addita.culus.faciunt diminutiua:vtignis:ignicu
lus.retereticulй:fons fonticulus.pars:particula:praeter ценаршин
anguis:anguilla:vnguistупgula:8 дualis:quaxillum.
гt . О uarta:Nomina quarte declinationis: anoiariuo: mutataus.vel.u.in.i.
8 addita.culus.faciuntdiminutiua:vt curr":curriculus:vel curriculй:
praeter domusхdomuncula:&acus:aculeus, р

к " " С цinta:Nominain.x'yelin.t.terminata:8polifyllabain.ns.agenitiuо:


mutata.is.ih.u.8 addita.lus.faciuntdiminutiua:vt codex:codiculus:
vel codicillustadolefcens:adolefcentulus:caput:capitulum.
.f Sexta:Foeminina:in.es.longam terminata:anominatiuо:remota.s.& ad
dita.cula.facitdiminutiuaytaubes.nubecula:velnubilй:preterme
ces:mercedula:ctapestapicula.
м
Septima: N}aыне
culus.faciunt diminutiua:vthomo:homficulus:Diciturtamen etho
-

mutata.o.in.um.et addita

- mficio:homulus:ethomululus:furquофfurunculus facit: etleno:le


, ---- nunculus:vellenulus. с
., , , 93}, na.velin.nй.fidifyllaba fuerint:abieda.n.duо
affumбt.il 8 aliumptavnajyllahain.elius.faciót diminutiua:vtagn":
agnellus: (camnй:fcamnellй.velfcamnillum:Preternullamhabentia
confonantёanten quaeparesprimitiuisfyllabas habent: vtbon"bel
lus.Еrpreterhabentiapcmultima naturaliterlongam: quae fuäferuāt
vocalem:vtynus:vllus:yinйvillцm:Еrpraeterneutrahabentia.gan
ten.qugin.illйformant diminutiua:vtfignum:figillum:Еrpraeterpu
gnus pugilluspanus:panniculus pannula:vel pannicula:rana: ranб
culus.Siverotritylabafuerit; paresfyllabas primitiuishabebйtdimi
"nutiuaytcatulusicatellus.preterhabёна сбfonantёante.nqugfylla
bam affumunt.vt columna:columnella.
Моna:Notain.lus.velin ia.nifihabeant.П.geminatб:in.elius.factбt dimi
nutiuatoculusiocellus:fabulafabella practerpauluspauluР:vndepao
дxillus:8pauxillulus.talus.taxillustet malamaxilla. —

Б] ilй.neutra:iillй.faciйtdiminutiua:vttatulб:tantilium.
уndecima. Noiain.lus.in.lavelin.lй.П.П.habueritgemiarй:diminutius
in.lus.pfimplex.lfaciйt:ythomul'homuluРpauxilia.pauxillula.
SECVNDVS, -

рuodecima.Nomiainer.fecide declinati5is.velin.ravelin.rum.teria
ta.in.ellus.velin.illus.faciunt diminutiua:vtfacer:facra:facrй:facell";
facella:facellii:Preternomiain.ra.quae nбfuntamaiculinisiner.nec
яnter.ineadёfyllabaaliam recipiunt confonantem:vtara:arula. \
Тertiadecima: Nomina.in.us.fecunde declinatiбis velin.a.velin.uman
tecedáte.е.vel.i.vltimafyllabain.o.verfa:8; addita.lus.facifit diminu
tiua:vtalueus alueolus.filia filiolapallifipalliorй:preterantonius:an
toniafter:erglandium:glandula. --- --

О uartadecima:Nominain.us.in.a.velin.um.antecedente cбfonâte:vlti
mademptalittera.et addita.lus.faciunt diminutiua:vttatus:tantulus
fуluafуluula:frutumfcutula:velfcutella. ал
y_О uintadecima:Diminutiuain.after.terminatapauca funt:vtifa antoni /\-
usantoniafterfurdus:furdafter:parafitusparafitaftercatul"catulafter,
Sextadecima.Diminutiuain cioterminata:pauca funt:ytifia:homo:hoa
muncioiegex} icio. -

Робrema:diminutiain.leus.terminata: paucafnt:vtinaequusecule":
acus aculeus.oculus oculeus. - - -

рido:dediminutiuis; anteg adalia defcendamus duonotandafunt.


Рtimo:Фdiminutitagenus feruantprimitiuorum vthic fons:hicfбticuге
lus.Praeterhaec rana:hicranticulus:hiccanishfccanicula:hocfcutб
hecfcutula:vffcutella:hic dies:hgсdiecula:hicális:hocquaxillй:hoc
pidrinй:hgсрitrilla:htcacus:hic aculeus.hicanguis:hecaguilla:hic
уnguishec vngula:haec nubes:hoc nubilй:hic pannushecpannula:
veipaniculahoc gladiй:hgcgiādula:hicёfishgcenficula:velaficul".
secundo:ф diminutiuorum tresfuntgradus quorum forma quantoma
gis minuituritantomagis crefeit numer"fyllabarum:vtarca:arcula: ar
cella:arcellula.Sedex fcdograduqueda fiti vfu:pauca veroextertio.
- DENОМINАТIVVМ.САРVТ.IX.
— Denominatiuйnomёeft illudiquod aprimitiuivocenon ab aliqua pect
alignificationefic appellatur.
Еt quia multrinueniйturformaeta denominatiuis;qyerbalibus particle
pialibustaduerbialibus: etparonymiscбmunes пбincongruum exi
fhmo:dehis оibusivno locotradare: Ideopfefingula:pri?diffiniai
- VERВАLE. -

Verbalenomeneitiludquoda verbonafcitur:vtfcribo:fcriba,
- РАRTICIPIALE.
Рarticipialenomёeftiilud:quod aparticipionafcitytkäus:ledor.
аdverbiale.
Аduerbialenomeneitilud:quodabaducrbionafcif vt citoicitus,
РАRONуМVМ.
Раronymйnomenetiludiquodabalioquodātrahiteknihildemёorae
прапgnificatуfeqшseques.
|LIBER ". -

Нis quinqвnominumfpeciebus duo accidunt.fterminatio.&forma.


- тERMINАtio.
Тerminatio denominatiuieft qualitas:quefinalemfuivocemoftendit.
Тerminatiodenominatiuorum infexdecimpartes diuifaeft:Namdenos
minatiua:autin.a.definuntvt durus duricia.
" Аutin.е.vtcubo:cubile. * *
Аutin.i.vtfruges:frugi.
Аutin.o.vt cicer:cicero.
Аutin.u.vttono:tonitru. |* * *: , -

Аut.in.l.vt vigilo:vigil.
Аutin.m.vtnequeo.nequis nequam.
folor:folamen,к
Аutin.en.vtturo:fatur.
Аutin.*.vtfa и . * -

Аutin.as.vtprimus.primas." -
Аutin.es.vtpes:pedes. и
Аutin.is.vtaedes:aedilis,"
Аutin.os.vtleрus:leposc\. -

Аutin.us.vtfaxum:faxofus.
- , , . : 1 * i -
Аutin.x.vtfuror:furax. -

Аutinduas confonantes:vtpicaenum:picens: . ,
- - БОRМА. - -

Еorma denominatiuorйeft modus aprimitiuis denoiatiua defcendunt;


Еorma denominatiuorum intotpartes diuifaeft:quotfunt terminatiбез
quarum fingule fuasformas& regulashabent:ytinfrapatebit.
рriма in.а. , г ",

Оenominatiuain.a.definentia:autvocalem habentante.a.autconfonana
tem.Sivocalem duas regulas habebunt. -

Рtima:Nominafecundt declinationisin.cus.terminatanififintregionб
Еtdiffyllabain.us.definentia:eiufdem declinatiбis.Еtnominain.is.
tertiae declinationishabёriagentinum fimilem nominatiuo:agenia
tiuо:veldariuо:8, addita.cia.facifit denominatiua:vtamic" amicitia
laetuslaeticia:fegnis fegnicia.
Secunda:Polifyllaba.in.us terminata.fectidr declinationis: Еtregionй
nomina:Etnominatertiae declinatiбisperitoryllabica: Et participia
eiufdem declinationistagenitinovel datiuo addita.a.facifit denomia
natiua:vtignauusignauia:italusitalia:mifericorsmifericordia:fapiёs
Г-чи fapientia.Similiter&miferfacitmiferia.Inцeniunturtamenquaedam
. - . - - - - -

С dénominaннaчнепmonia deinunty canuscaн cattimonia.par


coparfiparfimonia. -

Sivero ante.a.confonantem habuerint:quattuorregulashabebunt.


Prima:Nominafecundedeclinationistagenitiuо:8 tertiaea dattuomие
tata.i.in.е.longam:8 addita.la.facifit denominatiua:ytсяutus:caut."
-- - SЕСWNDVS. . . . - |
la:cuitos cuttodela.cК-, . . . . "
Secunda:Verbafecundg coniugationis:afecundaperfoma imperatiutad
dita.la.faciunt denominatitia:vtf} -

Тcrtia: Denominatiuain na.terminata. (emperpenultimamproducunt,


vtmedicus medicina:luceo:lucerna.
С цarta:Verbatabvltimofupino:addita.ra.faciuntdenominatiua:vtna
fcor gaturge ,, :

- SЕСyNDA.IN.Е.
Denominatiuain.e.terminata:neutrafuntacбmunibusin.is, definentia
busformata:de quibusinfequentibusin(trueris.
ТЕКТА.IN.I. -

Denominatiua.in.i.terminata:tätum dupfunt:8: indeclinabilia.fafruge


frugi:anihilo nihili.
С VARТА.IN.О.
Гenominatiua:in.о.terminataautmafculinafuntautfoeminina. . .
Мafculinapauca funt:vta cicere cicero:abeo qd }
t?cato: a capiteca
pito:alabelabeo: alateolatip: alenioleno:agomedendo comcdo:
a palpando palpo:ab }
Foeminina vero quinф regulashabent. -

Prima:Participiapraecerita:agenitino:addita.о.faciuntdenominatiua:vt
otatus oratio:Internedustameninternitiofacitieuphonia caufa.
Securida:Denominatiuain 3o.terminatapeninmaproducuntvt.com
pago:virago, , -

Тertia: Denominatiца:in.edo.terpainata:fia nominib" deriuātur velver


bisextremaefyllabaeterminationemin.e.conuertunt:&accipiunt.do.
vt dulcis dulcedo.torpeotorpedo:capiointercapedoc
С uarta:Denominatiua:in.ido.terminata:fia verbis veniuntiextreme fy!
Iabaeterminationemin.i.cбuertunt:8, accipiunt.do.vt cupio cupido:
praeterformido quodfimileetprimitiuо:quia pfapolitiotalem haa
buitformam. txt . . :

Сиinta:Denominatiuain.tudo.terminata:fianomibus veniйt: nifi fint


participialia.genitiuo veldatiuo addunt.tudovtampliusamplitudo a
fortisfortitudo.Sivero apticipiis veniйt:vel pticipialib°in.t".definё
tib2 abieda.s.afiumйt.dovthabit?hitпdo.Siliter & ateftafitteitudo
С VINТА.IN.V. - -

1)enominatiua.in.u.terminata:pauca funt:vta pecus pecuta cornus cor


nuta pecuspecu:ateftateftuatonitrustonitru:SedheceandёПgnifi
cationenhabёr:qна primitiua:ideo dubiettan fit deriuatiна dicёda
VI.IN.L. -

Гenominatiuain.l.terminata duas regulashabent.


\} Denominatiuain.al.definentiaprimitiuaepenultimae quititatem
(eruant:yttribunus tribunal:anima:animal.
LIBER
Secunda:Denominatiua:in.il.vel.in.ul.definenttataprimitiuisivitimaab
icdalittera:velfyllaba formantur.vtpugillus pugil.confulo.conful.
vii.in.м.
Denominatiua.in.m.terminata:aut in.am.autin.um.definunt.
In.am.definens:ynum tantum reperitur denominatiuum.fneqияmane
фueonequis.deriuatum.
In.um.definentia denominatiua odoregulashabent.
Prima denominatiuain.ium.terminata:penultimam сопірійt:vtaugur:
augurium:{olor:folatium.ee
Secunda: Denominatiuain.etum.anominibusformanturvitimatermia
natione.in.etum.verfa:vt pinajpinetum:dumus.dumetum.
Тertia:Denominatiuain.bulum.terminata:fi in antepenultima.i.habuea
rintbreulantur:vt veitis vertibulum.Si vero.a.productitur:vtcut cи
nabulum:prpter(tabulum:quod corriptur.
Quarta:Denominatiua.in.culum.terminata:afectida verborum perfonя
remotas & additaculum:formátur:vtoro orasoraculum:diuertois,
diuerticulum:praeterfpecio.is.fpeculumperfincopen.
Сцinta:Denominatiua:in mentum.terminata afecunda verborum pere
fona:remota.s.8 addita.mentum formantur:vt fundo.as.fundamen
tum.praeterconcifa:vtincrementum.
Sexta:Denominatua:in,moniй.terminata: agenitiuisveldatiuis nomia
num: addita.monium formantur vt pater patripatrimonium: mater
matrimatrimonium.
Septima: Denomiatiua:participiisfinelia.in.um.terminata: aparticipits
neutralibus veniunt:vtfaëtus:fada:fadum:hocfadum:fadi.
Оdaua:Denominatiua:qug a verbis veniunt:aprimaeorumperfomamu
tata.o.in.um.formanturytregnoregnum:{tagnottagnum.
VIII.IN.EN,
Denominatiua:in.en.terminata:tres regulashabent.
Prima: Denominatiuain.mcn.terminata:a verbispring сбiugationis ve
пientia formátura fectida perfoma.remota.s.& addita.men.vtpurgo
purgas:purgamen.
Secunda: Denominatiuain.men.terminata:a verbis fecundeconiugatio
nis vententia: formatura fecunda perfoma:mutata.es.inл. breuem &
addita.men.vt moneo es monumen.x
Тertia:Denominatiua:in.en.terminata:a уды, tertiae conjugationis cor
reptefeuprodudaevenientia: formátura fecundaperfoma.remota.s.
ё: addita.men.vtrego.is.regimen:munio.is.munimen. Preter verba:
in.uo.definentia qug denominatiua format aprima perfoma remota
о.&addita.men.vtfiuofiumen:nuonumё: Еt praeter qugdam maicu
tinavrpedopeden:filo fiamё:profilamen:Et preterderiuata acano
quae in cen.delinunterpenulпmamproducuntvttbicen.
SЕСVNDVS,
- IX.IN.R.
penominatiua.in.r.terminata:quinqвregulas habent. -

Prima.Denomiatiua:in.ar.terminatapemultima pducбt: vt caefuscgfar. j\S


Sectida:Denoiariua.in.er.termiatanomibus veniétia:fiintervocalespe
nultime 8: vltime fyllabaeprimitiui:nulla fit cбfonas:in.after.definit
vtapiйapiafter:Sivero aliqfuerit сбfonās:in.etter. vtfуluafуluefter.
Тertia:Denominatiua.in.er.terminata a verbis veniétia:eorum confona
tes feruant:vt rubeo ruber:maceromacer.
О uarta:Dcnominatiua: in.or.terminata: autaverbis fiunt: remota.о.vt
иссoloro color:autverbis.r.adiungunt:ytamoamor. Аutnominibus.
in.us.terminatibus 8, participiis praeteritis mutata.us.in.or. formana
tur:vtfenatus femator:toniustonior.
С uinta:Denominatiua.in.ur.terminata:a verbisfiunt:8, remota.r.vtfae
turo fatur.
*-*---- Х.IN. АS.
Оenominatiuain.as.terminata:duas regulas habent.
Prima:Nominafectide veltertiae declinati5istagenitiuо:veldatiuoaddi —
ta.tas.format denoiatiua:vtprob°probiprobitas: capax capacicapa
citas.Preter noia.faciétia genitiuй in duo.ii.quae vitimum.i.vertitin
e.8 addunt.tasyrpius pipietastЕrpreter nomiain.er.habétia.b.vel
p.fine.s.ante.r.8; nominain.us.quaenoiariuoafiumunt.tas.vtpuber.
pubertas: pauperpauptas:yenus venuflas:Siveroante.pf.habuerint:
addunt.itas.vtproperpropcritas.Salubertamёfalubritas:&celeber:
celebritas faciór. Еtpraeter nominain.or.quae.or. mutantin.es.8 ad
dunt.tas.vt maiormaieftas:honorhonefias.
Secunda: Сuaedacircifiexain.as.definuntiqueperfincopen antiquorб
nominum proferuntur:vt primas:Dicebant enim antiquiprimatis.
XI.IN.ES.
Рcnominatiua: ines.terminata. Аutanominibusformantur. vtequus:
eques.pespedes quae paronyma dicбtur.Auta verbisprgfentibus vt
1uo:lues:macero:macies.Аutaverbispreteritis:vtrumpo.rupi:rupes:
XII.IN.IS.
Юenominatiua:in.is.terminata:inodopartes diuifa funt:namautin.alis.
autinelis,autin.ilis.autin.ulis.autin.ris.autin.tis.autinenfis.autin
is.dupliciconfonanteantecedente:definunt.
INALIS.
Denominatiца:in.alis.terminata:velin.ale.quatttuorregulashabent.
Prima:Nomina prime declinatiбisin.a.anominatiuo; addita.lis.vel.le.
faciunt denominatiua:vtcuria curialis:menfamenfalae, 2

Sectida: Noia fcdae veltertiae declinatiбis:yltima genitiuiterminationё


mutati.a.lбgä:8, afiumйt.lis vt mercuri" mercurialis virgovirginat.
Тertia:Nomina quartae:yelquintac declinatiбisanomiariuoremota.s.8;
-- - LIBER
addita.alis.facilit denomiatiua:vtmanus manualis:fpecies pecialis:
С uarta:Verba primg сбtugationis:afecйda perfoma.remota:s.ё: addita
lis.factцnt denominatiua:vtpenetro.as-penetralis.
- IN.BLIS.
Denominatiua:in.elis.terminata formaturagenitiuis:vltimaterminatio
nein.е.verfa:& addita.lis.vt crud" crudelis:praeter fraterfratruelis:8
pater рpatruelis. IN.ILIS.
Denominatiua:in.ilis.terminata:fex regulas habent.
Prima:Nomina:vel participia:agenitiuis:vltimaterminationein.ilis.cб
uerfafaciunt denominatiua:vt fenex fenilistanus anilis:fidus fictilis.
Secunda:Verbaprimx coniugationisia fecundaperfoma.remota.s.8 ad
dita.bilis.formant denominatiua:vtamo.as.amabilis.
Тertia:Verbafecundae conjugationis:afectida perfoma.es.in.ibreuёver
fa:&addita.bilis.faciйt denominatiua:vt doceodoces docibilis.prae
terhabeo habeshabilis.
Ошагta:Verbatertiaeconiugationis:tamcorreptae qproduate:afecunda
perfoma.remota.s.ёaddita.bilis.faciuntdenominatiua vt credo.dis
credibilisaudio.is.audibilis.Еthae quattuorregule:funttantidehis
фugayerbispraefentibusformantur.
О uinta:denominatiua:a verbispraeteritisvenientia formantur apraeteri
tis:addita.bilis.vt fenfiofenfifenfibilis.
Sexta:denominatiua:a verbis futuris venientia:formanturafuturismuta
ta,bo.in.bilis.vt fleofieboflebilis.
IN.VLIS. -

penomiatua.in.ulis.terminata:quaedamreperiйtur: vta curru: currulis.


IN.RIS. - |

Denominatiua in ris.terminata duas regulashabent.


Prima:Nomina:agenitiuо:vltimaterminationeina.longam:verfa:& ad
dita.ris.faciunt denominatiua:vt fchola:fcholg:fcolaris. |
Secunda:Verbaa fecundaperfona vltimaterminationein.a.longam ver |
(а:& addita.us.faciunt denominatiuз:v molomolis molaris.
IN.TIS. :

( Denoiatiuain.tis.termiata:penultima pducбt: vtfamnitis.laurétisНаес


/ tiapanosivfunбfitted pianitisjanis dicin":ё рlaurétislaurés
- IN.ENSIS.
Denominatiuain.enfis.terminata duas regulashabent.
.Prima:Noia prievelfcdcdeclinatiбisivitimanti termiationёin.en.ver
tät:8: addit.fis.vthottiahotiёПs:forйforёfis:pterathenaeatheniёfis
Secйda:Nominatertiae declinationista genitiuо: remota.is.8 addita.en
fis.formät denominatiua:vt carthago carthaginistcarthaginenfis.
- " IN.IS.cum dupliciconfonANТЕ. - -
e

SЕСVNDVS, —
Гenominatiua:in.is.cum duplicicбfonanteantecedёteterminata forma
tura noibus auta noiatiuо: abiedtavltimalfa; & addita.bris.vt falus
falubrisimulier muliebris.Аutagenitiuоiextremael?partein.е.сбuer
fa:& addita.itris:vel.fiis.ytage agriagreflis: terraterraeterreitris.
* - - XIII.IN OS, сS * , .

Denominatiца:in.osterminata:vt lepuslepostcompetосброsprocom
pes:cuflodio cuitos;do:dos, *S— ——
XIIII.IN.VS. -

Реnominatiua.in.us.terminata:in nouem partes diuifa funt: namautin


ius.aut in.nus.autin.quus autinbus.velin.cus.autin.dus.autin.lus
aut in.rus.autin.fus.aut in.tus.definunt. - -

- IN.IVS.
Реnominatiuain.ius.terminata:tres regulas habent.
Prima:Denominatiua:in.ius.terminata fuorum primitiuorбconfonantes
feruant:vt feruusferuius:fcio (cius:fauciofaucius.
Secunda.Nomina vel participia fecundae veltertiae declinationisageni
tiuo vel datiuo:addita.cius.faciunt denominatiuaytaducausaduee
éticius:faber fabricius. — -2

Тerria:Nomina primae declinationista nominatiuо: addita.cius.faciunt


denominatiua:vtgallinagallinacius.
1N.NVS,
Denominatiыain.nus.terminata:duas regulas habent.
Рrima:Notaagtбvel datiuо:vltima litterain.u.verfa8, addita.us.facifit
denoiariuavtan" annianuus:pater.tripatruus:ptermёfismёfiruus.
Seciida:Verba a prima perfoma.mutatavltimaterminatioein.u.8 addita
us.faciunt denominatiua:vt rigoriguus:ardeoarduus.
IN.С. VVS. -

Denominatiua.in.quus terminata formantur averbis mutata.o.in.us.yt


aequoiaequus:longus quoqi longinquus facit. -

IN.ВVS.VLLIN.CVS.
Denominatiua:in.bus.velin.cus.terminata: a verbisformantur.b.vel.c.
antepoftremam vocalem habetibus mutata extrematerminatione in
us.vrprobo probus.luceolucus.Sunttamen quaeda.qugin.ulcus.dea
finшnt:ytbosbubulcus.fus:fubulcuspetopetulcus. -
лS. - IN.DVS.
|Denominatiuain.dus.terminata:tres regulas habent. г.

Рrima: Nomina vel verba: vltima terminationёin.i.vertentia:& addita


dus facifit dcnominatua qug сбрhenfiua dicunt : vtherbaherbidus
fioreoforidus:pterrabiesirabidus:inuideoinuidus:8pandopadus.
Secunda: Verba afectidaperfoma: remota.s.8 addita.bundus.faciйrdea
nominatiua:quaefimilitudinem fignificant;vterro:errasierrabundus:
ludo ludisludbundus:qualiludentifimilis:preterrubcorubicidus.
LIBER
Тertia:Participiapatiua:futuritemports:fignificati mutatione: indenом
minatiuatranicuntvtamandus dignus amari.
- IN.LVS. -

Denominatiuain.lus.terminata:formatura noibusfeu verbis.vltimaeo


rum terminatione in.ulus.verfa:vt credo credulus:annus annulus.
IN.Rus. с е >"

Denominatiuain.rus.terminata:duas regulas habent.


Рrima:Noiain.r.definёia:afiumpta.us.faciйt denoiatiua:vtodorodo"
Scda:Verbaaprimaplona addita.rus.faciбt denoiatiua:vt cano canor".
- IN.SVS. -

Denominatiuain.fus.terminata:duas regulas habent.


Рrima:Verba:abyltimofupino:addita.s.faciunt denominatiua: quae aut
fecundae declinatiбisfuntivt dodum dodu:dotus doai:aut quartae
vt vifum vifu:vifus vifus.
Secйda:Nomina agenitiuо:vltimaetusterminattбein.o verfa: 8 addi
ta.fus.faciйtdenoiariua:vtfaxйfaxifaxofus.praeter met" meticulofus
- IN.TVS.
Denominatiua:in.tus.terminata:quinqвregulashabent.
Prima:Nominaprimae declinatióisina.terminata anominetiuo addita
tus.factunt denominatiua.vt trabeatrabeatus.
— Secunda.Nominafecundaeveltertiae declinationis agenitiuovltimater
minatione quadофin.a.quadофin.i.verfa & addita. tus.faciйt deno
minatiua:vtanimus animatus:auus auitus;mare maritus:praeter libет
libertus:vetusvetuftus:8 mafusffalutus. S

Тertia:nomina quartae declinarionis agenitiuovltimaterminatiбein.ua


verfa:& additatus.faciйt denominatiua/vtcornucornut" preter ma
nus manuleatus:hoc eit manicatus. -

Сиагta:Verbaab virimofupino:additas.facifit denominatiua:vt captй


captu:captus:qugaparticipiisin nomia: tёроrisamidionetrafiuerft.
Quinta:Denominatiua.in.ftus.terminata: formantura nominibus vela
verbis.vltimaterminatiбein.е.velin.u.verfa:& addita.flus.vthonor
: , honeftus.venus venuftus.praetermceror moeftus.
S—"хуiNx.
Оenominatiыa:in.x.terminata:fexregulas habent. *

Prima.Verbaaprima perfoma:vltimaterminationein.ax.verfa: faciбtde


nominatiua:vtvorovorax:fallofallax:praeter pcliciopellax.
Secunda:Verbaiaprima perfoma; velvitimaterminationein.ex.verfa:vt
-
vertovertex.lateolatex.velvltimafyllabain.x.mutata:faciunt
minatiua:vt1 e * 1-r.J
deno»
- -

—тегtianomina:yerbaliain:tor.definёria:veria.or.in.rix.factuntdcnomia
natiuavt vidoryidrix:praeternutritor:nutrix: perfincopё:Siveroin
for defuerintor.intrix.vertuntieiphonie сацfavttoniortonlirix,
sвсуNрvs
О uarta:Denominatiua:in.ox.terminata: partimanominibusytvelive
lox.partim a verbis veniunt:ytvocovoх.
О uita:Denoiatiuain.ux.teriata:a verbis veniйt:vtluceo lux:duco dux.——
Sexta:Denominatiuain.nx.velin.rх.terminata averbisveniunt:vt con
iungoconiunх:arceoarх. * * -- - - " .

XVI.INduas confonANTES.
реnominatiua:in duas confonantesterminata: auta nominibus:vtpice
nйpicensaut aparticipiispfentibus veniiit:vtamans.guae temporis
amiffionein vim noministranfiere. -

NОТА. - -

РПСТО denominatiuistantegadaliudveniamusiduofctre debemus,—


Primo:ФviTimaterminatio didionis:Inhocloco accipiturnontantum
provirimayocaliextremaefyllabaeetiācifuac5fonâte.Verй pomni
t
busfinalib°vocalibus afine numerado:vfqвadvltima сбfonātё.
Secundo: Ф quinqвmodisfiйtderiuationes.f.Additione:vt probus pro
biprobitas.Diminutione:vt vigilovigil.Мutatione:vtdodusdotor
piuerfafignificatione: vtformido.as.formidinis. Сompofitione:vt
pigerimpiger. - - . . . . , -

СЕNVS. САРVТ.Х. о
Сenusnominiseftfexus exploratio pervocem generecarentem.
Genusnominiseftfexcuplex.f.mafculinum foemininй medium:commu
ne:dubium:8: epicoenum. я - .

Мafculinum genuseft:cuinominatiuo cafu:numerofingulariarticulare


preponiturhic:vthiccefar. : : . .

Еoemininum genuseft:cuinominatiuocafu:numerofingulari:articulare
preponiturhgс:vthaeciulia. - -

Меdiumgenuseft:cuinominatiuo cafunumerofingulari articulareprae


poniturhoc:vthocpegma. -

Сбmune genuseft:quodmafculino8 foeminino:8plerбовneutrocбmи


nicat.Еftait duplex.fcбmuneduйgenerй &сбmunetriйgenerum.
Сбmuneduйgenerйgenuseftcuinolatiuo cafu: numerofingulari:artia
cularia preponйturcopulatahic &hgс:vthic&hgchomo., а
Сбmunetriйgenerйgenuseft: cuinoiariuo cafutnumerofingulariartia
culariapponfit copulata:hic &hgс 8 hocythic &hgc&hocfcellх.
Dubium genuseft:cuinominatiuo cafu:numerofingulariarticulariapre
ponunturdifundahicvelhecythic yelhgсdies. с

Ерicoenumgenuseft:quod vnoarticuloidiuerticomprehenditanimalia
fexus:vthecporphirio. *

REGVLАЕ СЕNERVМ,
9: regulgin quattuorpartes diuifaefuntinā autmafculini:autfoее
mininiraut medii:autcбmunis:fignu habencnomina.
/
m
МАSCVLINА di
* . 1
LIBER
Мafculina nominatredecim regulashabent.
Prima:Nominapropria virorum:cuiufcunqi fint terminationis:mafcuН
nafunt:vthic caefar.
Secunda:Nominamentium mafculina funt:ythic quintilis.
Тertia:Nomia fluuiorum mafculina (unt:vthic nilus.
О шагta:Prima vox adieétiui:mafculinigeneris eft.Seciidafoeminini:Ter
tia medii:vt bonus:bona:bonum.
у Сийnta:Nominatn.o.tcrminata:mafculina funt:vthic fermo.Prgter ver
} baliain.io.definёia:vtadio:erpreter noiain.do.velin.go.termiata
фuggenitiuйfaciatin.inis.vtdulcedodulcedinisorigo originistdfoe
mininafunt:exceptis ordo.cardo:cupidopro deo.margo ct virgo.
Sexta:Notain.er.definёria:mafculinafйt:vt hic anfer.Praeter noia tertiae
declinatiбis.b.vel.u.cófonātёanteer.habёria:velterrg fructusfignifi
cantia;d media funt:vthосfuber.papauer:thimber & fuacópolita fiit
mafculina.Еt preteriter:pintericacer promorbo:d mediafiit.Еt pre
ter degener:pauper.vber:que cбmunia funt. - -

Septima:Notain.ir.termiatamaiculinafit:ythic vir: Pretergadiretir


фuaefuntmedia. - -

Оtaua:Nominain.or.terminata:mafculina funtvthic honor.Preter сб


paratiua memorimemoraudtoretadecore:corporevel colorecброi
ta:que communia funt:feniorth mafculinumeft:Еtpraeterhgcarbor:
hoc marmoraequor:ardor:8 cor.
Nona/Nominain.es.correpta definentialfinulla foemininisparticipatio
nem habeat)mafculina funtlytlimes,Preterhgсfeges teges&iquies
quodeft commune. -

Decima:Noiain.os.terminata/mafculinafйtivthicfios.Praeter cosidos)
ergiosifoemininalos orisetosofiis/media/cuitos/facerdosБбScom
poslet impos[communia. -

Vndecima:Noiatn.us.correpta terminata)fectidae et quarte declinatiбis


mafculinafuntlythicannushicfexus.Preter chriftallus)cotus: phafe
tus/finodus paradiuslaarduslacus humus|aluus)domuslidus/inpluз
rali[coluslanus/nurus|focrus/tribus.etporticus.qugfocmininafiit.Ее
reterpelag"lacustaceris/virusletpus/media. Еtprgter vulgusta ma
-" } } Грес".etpen"tā mafculia/g } media.
* Duodecima:Nomina }опgum terminata/mafculina funt{vt
х. prespredis.Preteresaerisimedium, .
Tertiadecima polifyllabain duas confonantesdefinёtia/mafculinafit)
ythic manceps Preterheccohorslethycms.
РОЕМININА.
Foeminina nomina decem regulashabent.
Prima/Noia mulierй/cuiufcйф fint teriatiбіs)foeminina fitlvtheciulia:
Secunda,Nominaarborumfoemininafuntlythgcmalus.Prgter hicolса
SЕСVNDVS, *

fierdumustetrubus:ethocfiler. ,
* Теrtia:Nomia latinain.a.termiata:firmininafunt:vthaectabula.Grtc
- vero cuiufcйф teriatióisfintgen"fuйferuāt.ythic poeta:hoc }y
О наrta:Noiain.as.terminata:foeminina1unt:vrhgcpietas.Prgterpatria
et gentilia:quae cбmunia funt:ythicethecarpinas Et praetermasias:
vas vadis:maiculia:fas:nefas:vas fis.media:et nugastriйgenes сбе
С uinta:Noiain.es.producta definetia:foeminina funt:vtheclabes.Prae
terverres mediй:p } dies.qd dubiйё.
Sexta:Nomina in.is.terminata:focminiaafйt:vthgcclafiis, Praeterhabё
tia.n.vel duplicёcolonantёante.is.vt panistalpis: axis:et nominape
ritto:yllabicavtfanguisfanguinisque maiculinafunt.Вірёnistamё.
pertis;febrisinepti:veitis:vaHis:turrispelusculpis.catlisetiis foemi
|- nna funt:Molaris auофautadiediuum eft:aut maiculinum:pro den
tevellapide:Fiser chпs dubia. -

-1 Septima:Nomina In.aus.terminata:foemininafunt:vthgсfraus.
Одtaua:Nominain.x,terminatafoemininafuar:vthgсрах.Prgterpolis
| 1yllabahabёriae.ante.x:vt vertex.etnomina fruèий terre;уtmaltix
que malculinafunt: Pellex tamen: obexifupellexiet vibex: foeminina
fйt.Еtpter rex:grexcalix:varix.fornix:frutex.narix.mafculia,etcor=
} tex.filex.dubia.Verbalia quoqi in trix.licetin fingularifoeninina fйt
} in obliquistamencalibus.ram in lingularig pluralletiam medusaun
guntur:vtуictricia:arma:et victrici igno.
* Nona.Моnofyllaba in duas confonantes definentia: foeminina funt.vt
5 hgcgens.ergter hic mons.fons.ponset dens. -

Decima.eollifyllabain.us.pductá definentiafoeminina funt:vtfenedus\,


} - - МЕD1А. - - -)
* Меdia nomina decem regulashabent. r,

Prima:Nomina fruduumetlignorum.vtplurimum media funt. vthoc


natum.Preterficus et nux.
* Secunda. Pluralia In.a.terminata media funtvtarma.
* Теппа:Noia In.e.correpravelinл.terminata.media funt:vthoc monile:
} hocgammi.Preter сброita agentiuis;qtriйgenerйсбmunia fйt: vt
} huiuimodi. Erpreternihilлnancipi.fiugкqug obliquifunt calus.cй
} omnibus calibus et generibus figuratiadiundi.
| С uarta:Notain.u.vrgenuic,vtlac.in.d.vt aliad.in.l.vtmelin.m.vttё
plum.velin.t.termiata.vt caput:mediafir:preter hic fal:pugilifol:ma
| fculina:prefulicxul:vigilicommunia:etnequam trium generum.
Оainta:Noiain.n.definentia:fi penultima productit mediafunt; vthoc
folamen:Praeteracano сбробta:vttubicen:erpreterpeétcnetflamё
profacerdote:qug mafculina funt. -

Sexta:Noiaiar.tefiata:media fut:vthoccalcar.Preterboftarctlar mafcи


} шna:etpcerparicum fuis compolitis:qug triй вным, ".
11
LIBER
Septima:Notain.ur.terminata:mediafuntvthociecur.Praetergentifia:
vttуburierpraeternoia auifi:habentiax.vel.tante.ur.yt anxur.afture
dmafculinafйtet pterverbalia dfiterriedeclinatiбisfueritcбmunia
funt:vt augur:fi fecundaemafculina:vtfatur,
Оdaua:Nomia in.us.correptam termiata:tertiae declinatiбis: mediafit:
уthocvulnus Preterhiclepushaeсvenus.etpccus.dis.hicetheclig"
, i , : :
8 vetus trium generum. -

Nona:Monotylaban.usproduâåterminata media funt:vtthus.prcter


, hicmus.hicethgсfusetgrus t:

N Decima:Notaint terminatimediafuntvthoc сарыt.


СОММVNIА.
Соmmunia nomina duas regulas habent. - -

Prima:Numeralia aquattuor vfdвadcentumitrium generй funtiet inde


clinabilia:Caeteravero declinaturet mobilia funt praetermille quod
triumgenerum eftetindeclinabile. -

Secunda:Noia quorйfignificatio admarestantбpertiner.mafculinafiit:


* vt vir quori veroad foeminasifoeminina:vtmulier.quorйadvtrбов
сбmunia duйgenerйvtfcriba:fiadmedia quoq:referripotefttriйge
nerum funt:vtfofpes. - - -

Роitremoiludfciendfieltiq generaquattuor modis dignofcuntur.f Na


- tara:vt maТculus:etfoemina.Audoritate:yt dama. Аrticulo: vthicle
dor.Regula:vtfupra didum eft. -

* NVMERVS,САРVт.XI. - -

Numer"noisettincrementum quantitatis:abyno adpluraprocedens.


Numerus nominisefttriplex.f.fingularis:dualis:etpluralis.
Singularisnumer":eft quantitas:quae vnitatemfignificativt caefar.
рualisnier"ё quititas.dbinariй обёditЕtiftenumer"grec"ёietnбvfur
paturnifiinduоЬ"nominibusapudlatinos.fambo.et duочuae ideo
inequaliter declinantur. . - - -

Pluralis numeruseit quantitas quae multitudinemfignificat:vt caefares.


. - F(GVRА.САРVТ.XII, |- -

Еigura nominiset didionumfimplicium vel compolitarum difcrimen.


Figuranominiset duplex.f.fimplexiet compolita. ,

Simplex figuraeft:qugvnamrem continetietnaturaliseft:vt dodus.


Сompolita figuraeft:queexartefit&duas reshabet уtindodus. .
dесlinат(о.сарvт.xiii.
peclinationominisettin cafualibus didionibusvocis variatio:quetfine
tantum attenditur. -

Declinatio in quinф partesdiuifaeft.


Рrimaquinois.genitiuusfingularisin.ae.terminatur:ytmufae.
Sectida.quй nois genitiuusfingularisin.i.termiatur:vtdomini:
Tertia quinoisgenitiuusfingularisinis.terminaturiyt.cgiaris.
SЕСVNDVS
О наrta:quum nominisgenitiu"fingularis:in.us.velin.u.terminatur:vt
vifus:vel cornu.
О uinta:quum nois genitiuus fingularisinei.terminatur:vt diei.
Ресlinationiaccidunt quattuor.f.cafus:forma cafualis:inflexio:8:regula
саsvs,
Сafus funt quidamgrad" declinatiбisper quosplerаф nomina:aprima
fuipofitionсinflexu variantur:8: cadunt.
Сalus nominйfuntodo.f nominatiuus.genitiuus: datiuus: accufatiuus:
vocatiuus:ablatiuus:feptimus:8 оétauus cafus.
Кominatiuus:qui &redusdicitur:rem nominat:8 anulocadit:ytcaefar
germanosfuperauit. -

Сenitiuus:qui&patrius:8poffefiuusdicituriceterorum cafuum genera


toreft:&potiellionem demonfirat.necnon&patronymicaacpoietii
uapereum refoluuntur:vtcaefarisarmacanuntalii
Datiuus:qui8; сбmendatiuusdicitur:dationem: к сбmёdationem figni
ficat:vt caefari mecommittas.
Асculatiuus qui&caufatiu"dicituraliquidcaufari&in caufahominem
* fieri oftendit:vtcaefarem fugauі. -

Vocatiu°:g8:falutatiu°:vocationё:8:falutationёinfinuat:vtviue caefar,
Аblatiuus:qui &fextusappellatur: quidauferritoftendit.Нic quоф latin?
dicituriquialinguelatinaepropriuseft.vta caefare miffuз. -

Septimus caius:quipraeter confuetum ablatiuum:finepraepolitionеро


nitur:vtoratore vtor magifiro.
Оdauus cafusiquiproadб cum prepofitione poniturvt it clamorcelo
-
FORМАСАSVALIS. -

Еorma cafualiseft vocis variatio:que circa declinationem attenditur.


Еorma cafualiseftfexcuplex.f.fimplexibipartitatternaria: quaternaria:9
naria:&fenaria. -

Simplexivel vnica forma:eftquumnoiaperomnescafusvniformitercur


runtinecvfgvariantur.&hecagraecisapt dicunt vtfas.
). Вpartitaformaeft quum alternacatuum produotaáione correp
ur
tionеф:noa
minaproducunturytgelичuod innominatiuoiaccuratiuоё vocati
uо:vltimam corripitin reliquis verocafibus producit.
Тernaria formaeft:quumpertrescafus:numero fingulari:nominavarian
tur.vt fabula:fabulae:fabulam.
ouatemariaformaefiqium perquattuorcatus.numerofingularinomi
navariantur.vtpuer:pueri:puero:puerum.
С uinariaformaeft:auumper quinф cafus:numerofingulari:nominava
riantur:vt pater:patris.patri:patremipatre.
Senariaformaeft:quum perfex cafus:numerofingularinominavariatur
St уtynus:ynius:yni:vnum:vne:vno.
| INFLEXIО.
- LIBER
Infexioettcafuum ordo dipofitus.
Infexio eit quadruplex.fmonoptotaldiptotaltriptotal&tetraptota,
Моnoptota Inflexio eft:quйpablatiuйtantбnoia enunciantur:vtfponte,
Diptota indexio et quumnoia: noiariuo8:vocatiuofingularifimilibus,
cgterisautem differentibus efferuntur:vtiuppiteriouis.
Тriptotainicxioeft:qийnoia:numerofingulariperoèscafus variata: in.
} pluralitribustanticalibus efferuntur: vt maremaria.
|
Тetraptotainflexioeft:quйnomina:nominatiuо 8:vocatiuo cafu deficie
— ente:perceterosenunciantur:vt
н REGVLA. diticnis
- * г ditioni. -

Regula eitvia quaedam qug recta cuiufq; nominisforman oftendit,


- Regula declinationйprincipaliterin quinфрartes diuifaefi.Nam omnia,
- noiainablatiuofingulari quiф vocalib’ terminatur.fa.е.i.o.u.Аbla.
tiuus autёlingularis merito debet latinis nominib?regulas dare:quia.
proprius latinorum eit:necецm grecihabent. *.* -

А - -

А:vocalibus habct quinфregulas. -

Prima Сарсйф noia ablatiuй terminatin. a. nominatiuo cafu: autfn.a.


autin.as.antin.es.definйt &funtdeclinatiбis primae.Siina.vel.i.as.
pertota fingularem numerй.noiatiuivocalёferuār:exceptis genitiuо.
et datiцо:quos in.ae.mittunt:vttabulatabulae:tabula.Stin.es.eädem.
vocalё:pertotйfingularёferuāt: exceptogenitiuotantй:фuёvtfupra.
in.ae.mittйt:8, attб 5; ablatiuo quosin.е.velin.a.terminat: vt anchia
feslanchifelanchife:anchienvelanchitan:anchifes velanchife anchi.. |
fevelanchifa. 42 .

Кominaergo ablatitio cafuina.terminata addita.е. facifitnominatiuй.


8 vocatiuum pluralё:yt ab hac mufahaemufe omufg.
Тertia Ablatiuo huiufmбіaddita.rй.fitgenitiu*pluralis:vtmufamufarй.
О uarta Ablatiuo huiufmodi:mutata.a.in.i.8addita.s.fitdatiuus 8.abla
tiuuspluralis:vtmufamufis. Pretereanoiain quibus genera difcernё.
dafunt qug catusiflosin.abus.terminant;уt dea deabus. -

Счinta Ablarшо huiufmodi addita.s.fitadispluralis:ytmula mufas.


и В, -

В.vocalis habet quattuor regulas. -

Рtimaougсйф поia ablatiuйterminatiие.autprimgautterticantgnte


declinationisfцnt.Siprimg:quod th in greciseft nomiariuй[datiuй
vocatiuй 8.ablatiuйfingularёin.e.genitiuйin.es.&aceufatiuй in en.
mittunt:vt cyrcecyrces cyrcen.Sitertignominatiuйfingularё8:voe.
catiuй in quinquaginta duattuorterminationes finirepofunt. Genia Х
tiuйin.is.velin.os, Datiuumin.i.8 accufatiuйin.em.velin.a:Sivero
quintg:nominatiuйfingularem &vocatiuй in.es.terminantigenitiuй.
a datiщminei.8 acculatiuuminem. -
- SЕСVNDVS,
Secunda.Nomina ergo:ablattuocafu:in.e.terminata:inmafculinistantй
& foemininistaddita.s.In mediis autem.e.in.a.verfafaciunt noiariuй
accufatiuй 8:vocatiuumpluralcm:vltimainlatinis producta:in graez
cisautemcorrepta:in quibus et accufatiыusin.as,finit:ytpatrepatres
troetroestroas:themate themata. -

Тertia:Ablatiuo huiufmodifiquintg declinationis fift:inmafculinisad


dita.rum.informininis yero addita. um. fitgenitiuuspluralis:vt die
dierii.jpeciefpecierиm:ficcnimfectidй regulam.proferebantantiqui:
quietia in hacpeciegenitiuй Пngularёnominatiuofimilé pferebat.
Nosaйrfpecierй dicimus.Siautё terrig declinationis nominafuerint
Аut.e.in.i.verfa:&addita.um,vt montemбtium. Аut remota.e.8 ad
dita.um.faciunt genitiuum:vtdiuite diuitum:Еorum vero nominum
quaegenitiuopluraliin.ium.fyllabaracxirepollunt trina regulaeit.
Primaeorum quaenominatiuo cafu fingulari,n.8.s.litteristermina
tur:vt mons montium, Secйdaeos quae ablatiuocaiu.e.cotreptafia
niйtur:&foeminina funt:vtclade cladium. Теrtiaeorй:quae ablatiuо
caiu.i.litteraterminatur:vt nauinautum: qцgetianoiavrplurиmйace
culatiuйfingularem in.im.etpluralem in.is.mittunt:ytnauim nauis.
С uatta:Ablattuo huiufmodi:in malculinistantй 8 foemininis.e.in.i.ver
(а:& addita.bus. In mediisautё.е.in.i.verfa:& addita.s.fit datuus &
ablatiuuspluralis:vtpaterpatribus epigrammateepigrammaris.
1 -

I:vocalis quinф квы: habet.


- x} С decunф nominaablatiuo cafu:in.i.definйt: funt declinationis
tertig:&caius lingularesterminant vt upra dictum eit.
Sectida.Noia ergo:ablattuo cafu in.i.definentia: in mafculinis & foemini
nistantй:remota.i,8 addita.es.producta faciйt поiatlий 8 vocatiuй
pluralё:vt igni ignes. In mediis vero:addita.a:faciunt nominatiuum
acculatiuum & vocatiuum pluralem:vtmarimaria.
Тerria:Ablatiuohніuimбіaddita.um.fitg:fispluralis:vtomniomnium.
О uartа:Аblattuo huiufmodiaddita.s.fit actus pluralis:vtpuppipuppis.
ОaintaiАblatiuohuiulmodi addita.bus.fit datщus 8 ablatuispluralis
уt omni omnibus,

О:vocalisquinфтеgulas habet:
Prima:Ougсйфnoiaablatio cafи.о.litteraterminatur:fcde declinatiбls .
funt:Еtntm fingularёautin.er.autin.ir.autin.ur.autin.um.autin.us
autin.eus.mittitgth in.i.dtm &ablatiuйtn.o.adйnin.um.8:voca
tiийin.е.fiappeliatuum fueritin.us.autin.i.fipropriumfueritin.ius.
aut nominatiuiterminationem feruablt.
Secйda:Noia ergo:ablatiuo catu in ordelinёtia. In mafculinistantlиm &
focmininisverfao.in.i.faciiit.ntm &vocatiийpluralё:vti} dfii. In
1111
LIBER
mediisaбt.overfai.a.faciйtnoiatinй:atth:vocatiuй:vtligno:ligna.
Тertia:Ablatiuo huiufmodiaddita.rum.fitgenitiuus pluralis:ytlignolia
gnorum.
О uarta:Ablattuohuiufmodi.o.in.i.verfa:& addita.s.fitdatiuus:&ablati
uus pluralis:vtbono:bonis.
o uinta:Ablatio huiufmбіaddita.s.fitacculatiu*plurafytbonobonos.
.V. -

.V.vocalis habet quattuorregulas:


- N- Рrima:Ourcunqвnominaablatiuо саб.п.litteraterminantur.quarte de
| clinatiбis funr:Et nomiatiuйacgenitiufiin.us.mittfit:datiuй et ablati
- uumin.u.Vfustamenpotius dariufiin.ui.profert. Аdm veroin.um.
Меtiatmin.п.exeunt in fingulari:etindeclinabilia funt.
Secunda:Noia ergo:ablatiuo cafuin.u.definentia: in mafculinis:8:foemi
ninistantй:addita.s.In mediisveroaddita.a.faciйtnoiatiuй:adm8.
vocatiuum pluralem:ytviu vifusicornu cornua.
Тertia:Ablattuo huiufmбіaddita.пm.fitgenitiuusplurafvtуifuvifuum
С uartа:Аblatiuo huiufmodi.u.in.i.verfa:et addita.bus.fit datiuus:8. aa
blatiuuspluralis:vtvifu:vifibus.Praeterea:que difcretioniscaufa.bus
tantum addunt:vtarcu:arcubus.
"Сомробtorum decliNАтто.
Сompofitorum declinatio intrespartes diuifaeftnam aut cброitafunt
ex noiatiuis:autex retto et obliquo:aut ex obliquis.
Siexnolatiuis;exvtraфparte declinantvtrcpublica:reipublicae.
Siex reto et obliqно:declināturtanti exparteredi.vipaterfamilias.pa
triffamilias/quodex retto et genitiuo antiquifimo сброitum etad
grecorum imitationem.
Sivero ex obliquistantum penitus indeclinabilia fuerintvt huiufmodi.
nотаndvм.
Робremofciendum eftф duplexeit declinatio.f:vocisetfignificati,
Declinatio vociseftquum nomen/et quantum advocemetquantum ad
fignificationem infieditur:vtcefarcefaris.
| Declinatiofignificatitantйleftquum nomё quantum advocemetidecli
nabileiduatйveroadfignificationem infiediturytgelи.
РRONОМЕN.
САРVТ.РRIМVМ.
Ronomenettpars orationislquae pronomie proprio vniufcuiuf
до; accipirurperfomafq:finitas recipit.
Pronomen dicitur apro et nomiel gapro eoponiturioratione,
Pronois accidétiafuntoto.fqlitas pès gen"nйerus figuraordoperfo
na et declinatio.
С VALITAS.САРVТ.II. -

Счalitas pnoisettaccidesper quod finitiabinfinito difcernitpronoie


SЕСVNDVS.
О ualitas pnoisbipartitaёina pronominum aliafuntfinita:aliafnfinita:
Еinitapronotafiitäcertйnumerйnotätetadcertapfonägettà dirigбt.
Sunt autёfinitapronominatri "ego:tu:ille. -

Infinita pnoiafйt:deertà nбrecipitplona:fedcuilibetadaptaripoffit


INFINIТА. -

Infinitapronomia intrespartes diuifafint.f in generaliterifinitamin? -*


gfinitaetpoietilua. - -

Сeneraliterinfinitafuntiquae vnicuіф perfoneaptaripofunt.


Suntautem generaliter infinita pronominafeptё.f quisitalis:qualis:tät"
фuantus:totus quotusitâtinominapotius ab aliisvocantur. -

Мinusgfinitapronoia funt quae notarumpcrionarum commemoratio


nem habent. - -

Suntautёminusgfinitapronominafex.fipfeifteis.hicidem:etfui. \
Ноrum pecies funtduae: nam quattuorfuntablentium perfonarй com:
memoratiuafcilicetipfe:is:idem:et fui:Duo vero articularia feudemб
Пratiua.dprefentesperfomas oftendunt.fifte:ethic.
Роfefiuapronominafuntique nosaliquidpoffidereoftendunt.
Suntautёроffeffiua pronoia quinф.fme":tuus:fuus:nofter:8:vetter.
Ноrumfpecies funt quattuor:namalia funtexvtraфpartefingularia:vbi
8perfomapoffidentisetpoffefioynaettytmeus:tuus.Alaexvtraqв
partepluralia:vbifunt multipoffidentes & multa quepoffidentur:vt
побriveftriАtiaintrinfecusfingularia:et extrinfec°pluralia:qugpor
fidentis vnamperfonam oftendunt:poffelforum veroplures: vt mei:
| tui.Alia extrinfecus fingularia:etintrinfecuspluralia:qugpoffidentiй
pluresperfomas oftenduntpoffeforum verovnam:vtnoter:vetter:
-
SPECIES.САРVт.III.
Speciespronoisettproprietas deriuandiab aliquovelanulo.
Speciespronominisett duplex.fprimitiuaet deriuatiua.
Primitiuapronoisfpecieseft queprimarium eiusfignificatumoftendit.
Sбtautéprimitiapronoiaoto.fego:tu:futile:ipe:ite:hicietis.
Primitiuorumpronominй pecies(inttres.f.demonitratiua:relatiua:8:
modo demonitratiua:modo relatiua. .

| Demon(tratiuapronomina funt quattuor.fcgo:tu:hic:etifle,


Relatiuapronominafunt duо.ffuitetis. -

Моdo demбttratiua:modo relatiuapronominafit duо.filletetipfe.


Deriuatiua pronominis pecies et quae fecundarium eius fignificatum
oftendit.
Suntautem deriuatiuapronominafeptem.f.meus:tuus:fuus:nofter:ve a
fter:noftrasietvetiras. "
Vitra haec pronominatanobispolita: multareperiuntur fecundidiome
dem:quaepotius relatinanominaappellantur.
- GENVS,САРVТ.IIII.
LIBER
aenuspronominisetfexus exploratiopervocengenere carentem,
Сenus.pnoisett quadruplex.l.maiculinй/foemininй mediй,ё сбmune.
Ма(culinum genuseft quod mafculinumfexumoftenditvtmeus,
Еoemininй genuseft:quodfoemininйfexumoftenditivt mea.
Меdium pronominis genus eft: quod intermalculinйё; foemininй mes
diamfexum oftendit: vt meum.
k Сбmunepronominis genus et quod duobus veltribusgeneribus ей сё
muneduobчsytqпо:tribus уtego.
: NVMERVS. САруту. - -

Numeruspronoisetifonusdictions in yoceab vnoadpluraprocedёя,


№umeruspronominisetttriplex.Lingularispluralist8 сбmunis.
Singularispronois numeruseitquatitas:quae vnitatemfignificat:vtego
Рluralis pnois numeruseft quantitas:qug multitudinёimportat:yt nos.
—ч * - -

munis numeruspronominiscitie:guitamingularigpluraliaptati
potettiv: fui,
FloyRА.САруту. -

Еigura pnoisettaccidens:quo implexа сброita difcernitur dictione.


Figurapronominis eit duplex.f.limplex 8, compolita. -

Simplex pnois figuraeftquae vnain rcm сбtinet &naturaliseitvtquis


Сompolita pпоisfiguraelt qцg exartefit:8. duas reshabct:vt quilquis.
) Сompolitorum pronominй quattuorfiint modi.
- Рtimцs cum nominibus; vthuiufmodi,
s Secundus cumpronominibus:ytitic.
\, Тertiuscumprepolitionibus vtmccum.
* О нагtus cum aduerbiis; vt cccum. -

Аduerbiorum autem cumpronominibus compofitorй quinф funt pes


cies.[.met:te:pte:ce:5; Iyllabicarum adiedionum.
г Мег сйоibus calibuspring perfonetamfingularibus jpluralibusadiйг
glturablф genitiuoplurali:vtegomet:meinet.Secundae vero pfone
obliquistantum calibus:yttuimet:temet. -

Теcumnominatiuotantum fecundepcriongadiungitut:yttute:nefitu»
temet diceretur: verbum fonaret. -

Рte *} tātum ablarциsadщngitur:vtmeapteituapte:fuapte:nofirapte


et yeltrapte,
Се:apud },
pronomini demбftratiuoper оёscafusadiйgebatur:vt
hоссе.Ариdiuniores vero illistantietuidёрronois cafibusadiйgit:
фuiin.s.definunt:vthuiufce:hifce.Сgteraepolunt сбmuniterfyllabia
са: adiediones pronominibusadiungi:vtquifnamiquifф.
- КОRDО.САРVТ.VII. . .
Оidopronominiseft qualitas. quaynumpronomen alteriprхponitura
vel fublicitur:in oratione. - -

Отdopronominiseit duplex,fpraepolitiuus&fubiнndiция. .
- SECVNDVS. - -

Praepolitiuus pnominisordochqualitas. quavnipronomen alteriptae


poniturin oratione:8:vim habctinterrogantis; vt quis fecitt
Subiundiuuspronominisordo et qualitas quavnйpronomen alterifuр
ponitur in oratione:ё vim habetrepondentis:ytis fecit.
реrsona. сарvт.viii.
Perfomapronominisettaccidens.quod deagentis qualitateloquitut.
i Perfomapronominiseft triplex.fprimalfecunda/tertia. -

Рrimapronominisperfona etiquae defeloquituradfectida,ё:finitis pe


nominibusaccidit:ytegonos. - - - -

. Secundapronominisperfomaeftiila:quae de ea pronunciat:ad qua dire


8oloquitur fermone:8, finitispronominibus accidit:vttuvos, ,
Тcrtiaperfomaefilla:quae de eapronйciat: qug necloquitur:necadfe di
redum accipitfermonem &infinitispronominibus accidit:ytillс.
- - БЕСLINАТНО,САРVТ.IX. -

Declinatiopronominisettincafualibus didionibusvocis variatio:qua


in finetantum attenditur.
Бесіinatiopronois quattuor accidunt.f.forma/inflexio cafus/8 regula.
Dequibus fatisfüperф in nomine diximus.
| Эeclinatiopronominis in quattuor modos diutfaeft:. . . .

Primusmodus declinationispronominum et quorum genitiuus definit


in.i.vel.in.is.vt cgo meivelmis. Нuius autemmodipronominatria
funt.fego/ru/fui - - -- - --

Sectidusmodus declinationispronominйleft quorum genitiuus definit


in.ius, 8 datiuusin.i.vt ille|illiuspli. Нuius autёmodipronoia funt
quinф.fiftelleipfehicl& is, Sunt quоф 8. odonoia quaefectidum
} huncmedй declinatur.f.vnus) totus/folus/alius/vlluslyter|alter/quis.
vel qui:&ab eis compolita.
Тertius modus declinationispronominiiefteorй qпgmobilii nominй
| declinationёfequuntur.Нuiusautem modipronominafunt quinф.f..
meus/tuus)fuus/nofter|8 vefter.
Quartusmod" declinatбis pnoimetteos dnoim terriaedeclinatiбis rea.
gчläfequйtur.Нuiusайtmodipronoia funtdцо.Luoftras&vetiras..
| VERBVМ.
САРVТРRIМVМ.
iО: ettpars orationiscumtempore8perfomafine cafu:aut:
agerealiquid:autpati:aut medium fignificans,
- -

\-А.yerbumdiciturab coquodyerberato linguaintrapalatumacre.


. omnis oratio promatur.qug уtplurimйfineverboedenon poteft.
Хveы accidentia funt.x.f.formalfpecies|fignificatio/modusitёрns[nume:
rus/figura/perfoma/vox/8 coniugatio. -

РОRМА,САРVТ.II;
formaverbicagualitasquaperfeaumabimpe:fedofecernimus.
LIBER
Formaverbieftduplex.fperfetta 8:imperfeda.
Perfetta formaverbieft quae fine alteriusintellectufignificationemfuam
perfectae oftendit. -

Нuiusfpecies funt quinф.fabfoluta:tranfgrefliua:defeatua ambigua:8:


fupina. -

ды} eft:qug femelvelabfolutealiquidnosfacereindicat:ytcaleo.


Тranigrefliuaformaeft:que declinatiбisformäferuarenброfunt na tё
poreprgtcrito informam trafeйtpafiiuorum:vtgaudeogauifus fum
Defeatua formaeft:quae in verborum declinatione aliquid deficere oftё
dit:vtodi:memini. - -

, Ambigua formacitiquae verba.o.litteraterminata8adiua:8 media effe:


- prodicêtis ignificatiбеоitёdit:vtludo:quodfifignificatexerceo erit
medium fi deludo adiuum.
Supina:velabfolutiua:veldcpofitiuaformaeft quenecagёtisfignificatio
nem:neceffectum oftendit:vt dormio:vigilo.
Imperfetta forma verbieft:quefine alteriusintelleau:pfedamfignifica
tionem habere non poteft. -

Нuiuspecies funtfex.finchoatina:defideratiua.iteratiua: motiua:dimiz


nutiua:8paragoga.
ито \
} verbiformaeft:quae reminchoatam: futurum ta
*} effedina INСНОАТIVА.)
-

men fignificat:8, vimincipiédiin effeau habet: velefedumpallióis


oftendit:vt calefco:calereincipio:vel calefio.
н: -
accidentia funttria.f.ipccies terminatio:8:forma.
SРЕСIES. -

. Species inehoatiuorum et qualitas quaepforum varietatem oftendit.


tSpecies inchoatiuorum in quinф partes diuifaeft. Namichoatiuов: alia
funtadionem fignificantia:vtamafco.
Alia pationem fignificantia:vtgelafco.
Aliaprimampofitionem non habentia:vtalbefco.
Alia fine origine:vt conquiefco.
с Аlia ab appellationibus fada:vtignefco.
( ТЕRМINАТИО.
- } inchoatiuorum eft:qualitas quefinalem fuivocem oftendit,
**" Terminatio inchoatiuos:vnica eft:omnianāф Inchoatiuain.co.definit
8 mediafunt tertiae сбfugationis correpte:8preteritiscarétatф fue
pinis.Locoautempreteritorumquidanparticipiopreteritiquidapri
mitiuovtunturytcalefco:calefadus famvel calui. -

( - РОRМА. -

Formaefimodus:quo aprimitiuisinchoatiua defcendunt.


Formainchoatiuorum.vnicaeit:omniananфinchoatiuata verbis tamin
o.gi,or.definёrib'afcdapйtispionavocisadiuae:addita.co.format
SЕСVNDVS,
vt caleo cales calefco:mifereor mifererismiferefco:Inverbis eniin.or
definentibusactiuum fingimus.
- / DESIDERATIVА. —
Defideratiua:feu meditatiua verbiformaeft:qug nomadum:fedapparatй +, т.
сйdefiderio oftenditуtparturioidettparere defidero:ё efurioideit
edere cupio.
Defideratiuorumaccidentia funt duо.fterminatio8:forma.
- ТЕRМINАТИО.
Тerminatio defideratiuorum et qualitas que finalem fuivocem oftёdit,
Тerminatio defideratiuorum vnicaeft:omnianaq, defideratiuain.rio.de идиан,
finйt:8 mediafunt сбlugationis productae:Etprgteritis carétatфfu
pinispraeter efurio:quodeluriui:&efuriturus facit. -

РОRМА.
Еormaeftmodus:quo aprimitiuis defideratiua defcendunt.
Роrma defideratiuorй vnicaeft:omnianaq: defideratiua:ab vitimis vere
borumfupinisformanturiaddita.rio.ytledumlectuledurio. и -

- - 2 ITERATIVА. -

Iteratiua feu frequêtatiua verbiformaeftqualitas quae affiduam in agen) Арт


do vimhabetvnde 8 appellationem funitiquoniam frequêterage
diiterataffedum;vt merfo faepius mergo.
Iteratiuorum accidentia funttria.f.pecies:terminatio:8: forma.
.
SРЕСIES. |
Species iteratiuorum el qualitas:qugipforum varietatem oftendit. —
Species iteratiuorum tripartitaeft:nam iteratiuaalia vfqadfecundiitan
tum ordinem tranfeuntia:vt impero:imperito.Alia viq}ad tertiumor
ainem tranfeuntiavtcurro:curfo:curfito:Alia a nomine venientia:vt
apatre.patrio:vel patrizo:agraecia:graeciffo:yelgraecizo:fic & attie
cifio:ficiliffo.
ТЕRМINАТИО. -

Тerminatio iteratiuorum eit qualitas:qugfinalemfuivocem oftendit.


Тerminatio iteratiuorum tripartita eft:nam iteratiuaalia definunt in.to. }ера
vtcurfito.Alia in.fo.ytverfo.Aliain.xo.vtfiuхо.Оmnia quофiterati '
uaprimae conjugationisfunt:ё fuorum primitiuorum genusferuant
Praeter fcitor 8 Icifcitor:quae iunt deponentia:guisfcioadiuum fit.
роrма.
Formaeft modus:quo aprimitiuisiteratiua defcendunt.
Formaiteratiuorum efttriplex. -

Prima:Verbapring coniugationisab vitimofupino.a.in.i.8.u.in.o.ver


fa:formantitеratiua.vtimpero.as.imperatu:imperito.
Secunda:Verbaiquae preteritum ingi.terminantafecundapraefentisper
fona: remota.s.8 additato.formantitеratiua:vtago agiscgi:agito,
Тertia:Caeteraverbaab vltimofupino.u.in.overla:formantitеratiuayt
- LIBER
curro.is.curfu:curfo. -- - -

мотvА.\S
Моriua verbiforma:dapriciano & ceteris defideratiuadicitёaprimiti
a ui motй оitédit:ytfacefo;vadoad faciёdй:8:reuifovado ad vidёdй
}елн Мotiuistantum acciditterminatio:quae vnicaeft.Оmnianiqвmotiuain
fo.definunt:8 mediafunt:сбшgationistertiae correptae:8praetcritis
carentatфfupinis.Наесquoqi certamformam nonhabent:necabom
nibus verbis in vfufunt.
- "БіміNутvAS
Diminutiua verbiformaeft:quaefuiprimitiuidiminutionem oftendit:vt
forbillo;parum forbeo.
тии,\
Diminutiuistitum accidit terminatio:qugbipartitaeftDiminutiuorum
enimaliquain.fo.vt pitifo.Aliquain.lo.definйt:vtfcribillo.Нge auо
ф primaecбiugationisfunt & genus feruant primitiuorum.Sed certä
formam non habent:necab omnibus verbis in vfufunt.
- РАRАGOGА.
Рaragogaverbiformaet qualitas. qlimpliciter deriuata verba oftendit.
Нulus pecies quattuorfunt:Namparagoga verbaalia anoibusfійr:vta
pocta poetor. Alia a verbis vtab albo albico. Aliaabaduerbits: vta
crasprocrattinor.Alia a prepofitionibus vtabintra:intro intras.
SPECIES.САРVТ.III, -

Species verbietfermoniscertitima qualitas:quatёроracopulatafermo


nibus connectuntur. -

Species verb in quattuorpartes diuifaelt.f.inrelatiuam:vfurpatiuä:affir


matuan:8 conceffiuam.
у Relatiua verbi pecieseft:quйadeйfermonёfequêtia referuntiquodерёз
detTequês;qdfit cй interiedo fermonecйquare:qdelt.cur:&fimlib?
fubiunctiua (equif Ipecies:vt Сredoego:vosiudices mirari:gdfit ad
сйtotfami oratores:hoiefqвnobilifiimifedcat ego potifimйfurrexe
rim:quod idiotifmicos diciit:Credovos mirari:quidеft:quod furrexi
+y} verbijрёseft:quйpticipialibus modis vtimur:finepaffiua de
гcinatiбе:numero:8pfonacerta:vtlegёdo pficit:hocёdйlegit:lcgё
dicaufa venithoceft vt legat:legendum tibieft:hoceft:vtlegas.
— РАffirmatiua verbi pèseft:сйn redubiai quapas altercatib°atiétimur
трёfuБйdша:quaffitfadйaffirmamus Quod altercationistolёdae
graria fubfimulatiбесбfefióisindacitvt fi dicasfect hoc. 8. egodu
Бitans: vt nб contendam dicam: feceris:hoceft: efto credo te feciffe.
Сoncefiua verbifpecieseft:quйfpeciefubiundіна: qd nequaq volumus
—fleri:velutifiat сбcedimus:vtcбtendёdipertinaciaeuitemds:vtcйlo
чulmufnefaciatiloSIGNIFIСАТjО.САрVТ.1III,
perfeuerantey faciat:dicinus;feceris.
Significatio feugen"verbieitqualitasqua nyerbo affect"fgnificatur,
SЕСWNDVS.
Significatio verbietfexcuplex.I.adiuapafua.media:communis depo
nens:&imperfonalis. . -

в Аdiua verbi ignificatio efliqua.о.lfatermiata:vtadieda.r.pafflua reci


} perepoffittalia agète:ft gparateradйnofirйalterl" patiétiafignifia
| catЕrquй dicif poteft trafrein quёfitadus.vndepoiitficticбucrfa
} 1ocutio in primavel infectidaperfona:vtcgo amote:tu amarisame.
* Раfiua verbifignificatio efi:in qua.r.litteratermiata:vtilla amiffaadiua
reciperepolitaliopatiente:fit quiagat:8patientiam noftramalterius
aëtus fignificat:vtego laudorate.
* Меdia verbifignificatio citin qua.o.littera terminata:&nung.r.litteräre
cipicnte:vispatiendinon eftex adiua declinatione:vt facio:veliqua
: aliopatiente fubalia Ipecie:pcnesaliumnбeftadmini(tratio:vtardco
} velin quanecagёtisfignificatio plenedignofcitur:necaffect" ofёdi
} tur:vt dormio:nefcisenim.agat quisian patiatur.
Сбmunisverbifignificatioeft:in qua.r.litteraterminata quanбgpoteft
amittereitam actiuagpafiua oftenditurfignificatio:vthortor.
Героnens verbifignificatioeft quae.r.litteratermiata:quaadépta latinй
effe definit:yna fignificatione depofita:acбniunifeparatur:vtfequor
Impfonalisvcibilignificatioefliquetafibadiua pecie:gpafiua сбfiftés
fine pnominisperfona intelliginброteft:vtamatiferuit.tedet:pudet
моdvs,сарvт.v.
Моdus verbieft:diuerfaanimi inclinatio varios eius effectus oftendens.
Моdus verbieftfcxcuplex.findicatiuus:imperatiuus:optatiuus:fubiuna
étiuus:infinitiuus:8. gerundiuus. -

Indicatiuus modus:velfinitiuus:vel pronunciatiuuseft:quum quaffinia


t ta:8 timplicivtimur expofitiбелpfa dictioneperfecбmёdates (exй:
} Пncalterius diuerfo complexu:vtamo. -

i Idemod°gnфtp:ь"inficati,fpfiti.jpfedopfedoplufgpfedo:8:futuro
}} vtamo:amabâ:amautamauera:amabo.Jnpafiuaaft declinatбefep
( tёtéporahabebit pfens:vtаmоripfcdй:vtamabar:pfedйprimй:vt
| amatus fum perfedйfecundб:vtamatus ful: plufgperfedйprimй:vt
} amatusera.plufgpfcdйfectidum:vtamatusfuela:futurй:vtamabor.
Imperatiuus modus eft quienunciatextono officio imperantis:vtama.
Ifte modus duоЬ"tm tёроrib"infiedit.f.pfenti & futuro:vtama amato.
} \ Sciendum eft autéprefentisprimapcrfonäpluralё:hortatiuam vocari:vt
} \ amemus Tertiam veronunciatiuä:vtamer.Futurй quофmandatiuй
} potius velperpetuum:vtamato:hoceftfemperama.
} Оptatiuus mcdusettiquumaliquidpraecibusa disexpofcimнs:vtvtina
201a1e111?
|
Пfte modus habetgnфtёроra,fpfens: obambiguitatёipfedoiunёб:vt
vtina amarёргетийpfeaficufansfadйde qbufdad qm nбhabueri
musipollerйhfcnброilim'avolum".viytina amauerim:vrhabей
LIBER
plugperfedum: vtvtinamamauiTem:vthaberem, Futurб: vt vtina
amen.Inpaffiua auté declinationefeptёtёроra habebit.fpre ens:8:
imperfeótum fimul.vt vtinamamarer:perfedйprimйvt vtinam ama
tus fim.perfedum fecundй:vtvtinamamatus fuerim:plufgperfectum
primumytуtinamamatusefiem plufgperfedumfecundй:vt vtinam
amatus fuifiem:8:futurum:vt vtinam amer.
Subiunatiuus veladiunétiuus: fue coniundiuus moduseft: quinon per
fe exprimit:nifiinfupalius addaturfermo: exduo fuperiorpatefiat: vt
СUm aГПаЦefО,
Itemodushabet quinфtёроra.fpraefens:imperfectum.perfedum;plufg
perfettum,8, futurй.vtcti amem:cйamarem:cйamauerim:cum ama=
uffem cum amauero.Inpaffiuaauteнn declinatione octotёроrahabe
bit.fprefenstvt cum amer.imperfedб:vtcйamarerperfedumprimй
vt cum amatus imperfectum fecidum:vtcum amatusfuerim:plufg
perfedum primй:vt cum amatus effem; plufgperfedйlectidum.vt cй
amatusfuillem:futurum primum:vtcum amatusero:futurum fecun»
dum vt cum amatus fuero. * ,

Infinitiuus modusvelimpfonatiuus velinfignificatiuus:feuppetuus eft:


duiparum diffinitas perfonasi&numeroshabet:vtamare. .

Iftemodus (extёроrahabet.fprefensimperfetto iundum:vtamare:prae


teritum perfedumplufgperfettoібdum vtamauffe:futurumрпmб:
vtamatum ire:futurum iecundй:vtamaturй efie.In declinatione autё
pafua.vnicum tantum futurum habebit:vtamatum iri.
Gerundiuus: fupinusvelparticipialismoduseft:quiper offiia participiis
fimilistamagentisgpatientishabent fignificatum:vtamando dum
amat:8; dumamatur. -

I(te modus habetgnф voces:vt amāditamando:amandй:amatй:amatu.


- ТЕМРVS: САРVТ.VI.
тёрusverbietyicilitudo:rerйtriformium mutabilitate comprehenfa.
тепрusverbietquincuplex.fpraefens:imperfedumperfedйplufgpera
fettum:8 futurum. -

Рrefenstempus:velinftans:peciei pronunciatiugeftquumquidmaxime
agimus:vtamo. * * ** * , , .

Praeteritum imperfedum tempus:fpeciefinchoatiuae etiquum quidagie


mus:nonperfecimus:fedagere definimus:vtamabam,
Preteritum perfedum velabfolutumtёрus pecie exadgeftquumadum
perfecimus:&ageredefinimus:ytamauі.
Рtaeteritum plufjperfeaumtёрus pecieirecordatiuccftguum quodegi
tmus inueterauit:ytamaueram. - - -

Futurum tёрus:fpecieipromiflugeft:quum non dйagereinftituimus:ve


rцmadurospolicemury: amabo,
- NVМЕRVS,САРVТ.VII.
- SЕСVNDVS
Numerusverbietformadidionisin voce:quaequititatemfacerepoten
Numerusverbieftduplex.f.fingularisietpluralis.
Singularisyerbinйeruseitiquifingularitatemfignificatytamo:
Рturalisverbis numeruseft:quipluralitatem oftendit:vtamamus.
- FIGVRА,САРVТ.VIII,
Рiguraverbiettaccidens Quo fimplexacompofita cognofcitur didiбе
Еiguraverbieit duplex.f}compolita.
Simplex verbifiguraettaccidensiqdfolampuramфoftenditdidionem:
VtamО. -

Сброitayetbifigura ёaccidёs:qdalteriaditidādidбnёofidit:vtpamo
Сomponйtur autёverba quattuormodis: autcйalio verbo vt calefacio:4'
autciinoie:vtamplifico:aut cippofitione:vt pduco:autcйaduerbio теста у?
…"
vtmaledico.Plgraфtamёreperiuntur verba compolita.quorйfimpli
cianoninueniunturivt defendo:pcutio:allicio:compleo:apicio:repe
rio:fuffragor:appello:deleo:et defenfor.
РЕRSONА.САРVT.IX.
Perfoma verbietrationalisfubitantia quafermoexercetur \
Реrfoma verbieft triplex.fiprima:fecunda:ettertia.
Primayerbiperfomaeft:qug defeipfaloquitur:vtamo.
Secundaverbiperfomaetilla:ad quamfermorededirigitчr:vtamas.
Тertia verbiperfomaettilla:dequaloquitaliquis:ynderelatioiudicatur:
уtamat. н VOX.САРут Х. -

Voxverbiettaccidens:quoadiuaapadiua difcernitur declinatione.


Voxverbieit duplex.fadiuaierpatiua, - -

Аdiuavoxverbietiquelicetaliquandofignificationemintrinfecuspalli
uamhabeatadiuam tamёdeclinationem oftendit:vtvapulo.
Рafiuavox verbietiquaelicetaliquadofignificationem intrinfec*adiui
babeatpaffiuamtamen declinationemoftenditvtfequor.
СОNIVСАТ(О.САРVТ.XI.
Соniugatio verbietconfequens verborum declinatio quaevocalibusfe
cundae perfonae compleditur. и Ами"вел.
Сбiugatio verbiёqdruplex.fpria:fectida.tertia сопрнный pduda
prima:yerbiconiugatioettiquae infecundaperfoma prefentisdiffinitias
finalem fyllaba habet.vtamo:amas.
Secundaverbiconiugatioettiquae in fecundaperfomapraefentis diffiniti
es.finalem fyllabam habet:vt doceo:doces.
Tertiaverbiconiugatiocorreptaetqueinfectidapfonaprefentisdiffini
ti.is.correptamfinalenfyllabamhabetvtlegolegis.
Тertiaverbicбiugatio pductae:queinfectidapfonaprefentis diffiniti.is
produda finalёfyllaba habetvtaudio audis.Еthaeссбiugatiotami
am.gtn.bopromitiinum finit:ytieruio:ieruiametferuibo. i
- - С
т-гстv r и -- см - 1 - - - у
* . и

IIВЕК
REGVLAEpreteritorum&fupinorum.САрVТхff;
Оeclaratis verborйaccidёtibus:inhac vltimapte; varias ac difficillimas
pretcritorum & (upinorйformasbreuitertraétabimus quibus cogni
tis:participiorй:que exhisnafcfitur cognitio fequetur.Nareliquatё
pora non fermeapolitionefuavariantur:Praeter pauca quaedam ano
mala:de quibus pottea dicetur. -

REGVlaepreteritoRyМ. -

Regule igiturpreteritorum in Quattuor partes diuidбtur fecidum quod.


in quattuor coniugationes diuifa funt verba. -

- - REGVlg.primg contugatioNIS. * :

Primg coatugationispreterita quattuor regulashabent. }


Primя:Verba prime сбtugationis a fecundaperfomaprefentisindicatiuf
abieäta.s.etaddita.ui.faciuntpraeteritfi:vtamo:amas:amaui, Praeter
domo domui:crepo creput:fricofricut:feco-fecut:fonofonui: tonoto
nui:vetoyetui:plicoplicui.cubo cubat:nexonexai:micomicui.ftofte
ti:do deditutio iuui:8:1auolautetab his сброita:vticrepoincrepui
praeter dimico dimicauі. - - -

Secunda:Plico cum nominecompofitum.in.auipreteritum facit:yt due


plicaut.Сumalia vero orationisparteintui.vtimplicui.
Тertia:Ncco quйferroperёр:йfigificatnecauifacit:quйveroaliternecui
Спarta:Do das:cй monofyllabis compofitfi: tranfitintertiaconiugatio
nemet pteritйgeminativtreddidi.Сй difyllabis veroprint сбluga
tioniseft:ytcircundo circundedi:pefundopefundedi.
< - - REGVlaefecundeconiugaTIONIS.
* <ce»Secundae conjugationispreteritaodoregulash abent. -

verfa.facifit
Prima:verbain.ueodefinentia.eo.in.i. praeteritб:vt moneo:

moui.Соnniueotamen qdetсбniuo dicituriconniuiet connixifacit
ferueo quофferuietferbui. - -

edit.deo.in
-

Sccunda:Verbain.deo.definёria:filongavocalisvel.arantec
** fi.conuerfa:vtrideorifi:ardeo arfi.Si vero.е.vel.i.breues precedit.eo
in.i.veria.faciбtpteritб:vtfedeo fedivideovidipterftrideo:ftridi.
Тertia:Verbaideo.definёtia:fiinpriafyllabamutahabueritvel.m.fequё
te.е.vetocamliquida:pteritügeminant vtpendeopерёdi:nordeo
momordi. . - — - f : , -

Ошarta:Verbain.deo.definentiafi.au, diphthбguspcefferit; preteritum,


palliuae declinationishabebйt:vtaudeoaufus fum.Inucnittamёаша.
fim in fubiunctiuо. -

Фuinta:Ceterayctba: n.deo definentiain.ui.diuifasfyllabaspraeteritй


facifit:ytfludeofludui.preterprandeoprandipranfus fum.
*2 Sexta:Vcrbain.geo-definentia:fi.l.vel.r:precefferit.geo.in.fi.yerfafacifit
praeteritum.vtfulgeofulfi.tergeoveltergo.terti Sivero vocalislбga
preceПerit.geo.inxi.yerfafaciuntpraeteritum.ytlugeoluxi.ftigeofri.
sвсуNрvs.
xi.Сgteraautemverbain.geo.terminata.eo.in.ui.ditifasfyllabas ver
fa:faciuntpreteritum:ytfrigeofrigui.
Septima:Verbain.leo.definentia:alia antecedenteconfonanteineadem
Гyllaba:&aboleo&leo compofita.o.in.ui.jyllabamveria: faciuntpe
teritum:vt fleo fleui.exoleo exeleui.deleo deleui.
Рreteroleo.redoleo.adoleo:etaboleo:quetamineui.gin.ui.preteritum
Тасійс. Сgteraautem verbain.leo.terminata.co.in.ui.diuifastyllabas
. verfa:preteritum faciunt:vt doleo dolui. -

Оdaua:Оmniaalia verba fecunde coniugationis.duacunф confonante


antecedente.eo.in.ui.diuifasfyllabasverfa:facifitpreteritй:vt docео
docui.liqueolicui. Prgter iubeoiuffi, forbeoforpfivelforbui.mulсео
mulfi.maneomanfi.neoneui.hereohgfi.luceoluxi.poluceopolluxi.
torqueotorfi:8: fua compolita. -

REGVLАЕtertiae coniugationis corRЕРТАЕ.


Тertig coniugationiscorreptepraeterita.xxi.regulashabent.
Prima:Verbain.cio.definentia:fi.a.precefferita.in.е.verfa:8.o.remota:
faciuntpreteritб:vtfacio feci.Sivero.i.preceПcrit.i.in.е.verfa: 8 cio.
in.xi.facifitprcterirй:vtalpicio aipexi:pelliccopellexi.alliceoalext:
allicuitamen 8 pellicutvcteres dixerc:preterelicio elicui. -

Secunda:Verbain.dio.velin.gio.definentia.o.remotafaciйtpreteritum
vtfodio fodi.fugio fugi. -

Тertia Verbumin.io.definens, e.antecedentevnйinuenitur finepraetce


- rito 8.fupino:quodeft mcio, - - -
С uarta Verbain.pio.ca.aficedète, ca.in.ce.pdetta mutatia.o abiicifit
уt capio cepi. Sivero.cu.antecedat.o.intui.yertunt: vt cupio cupiui: ге
Саетеrain.pio. definentia.io.in.ui.diuifasfyllabas vertunt:vtrapio.
rapui:fapiofapuivelfapiui.Praeter coepio quod nonefiin vfu:coepi.
и 2
Сцinta:In.rio.vnum reperiturpario peperi quodetiam tertig product:
antiquifimiprotulerunt,
Sexta:in.tio.definentia.tio.in.livertit.f.duplicado:vtquatio quafii. —сто
Septiнia:In.tю.diuifas definitiamutato.in.ui.vtacuoacui.PreterПипо
ftruxipluopluuivelplui:coquo cexilinquoliqui.
Оdata: In.uо.fyllabam definentia.I. antecedente.o.in.i.comuertunt vt
foluo folui. Siautem vocalisproductapraecefferit.uo.in.xi.vertunt:
vt viuo vixi. - - - -

Коna:in.bo.definentia:vocalilonga antecedetebo.in.pfi.vertбt:vtfcri 68
bofcripfi.Сgtcravero.o.in.i.vertunt:ytbiboblbi.Preterincibo incu
bui:etalia a cubo compofиа.
Decima:In.co.definёtia:antecedёteлn.illa abieda,o.in.i.cбuertйt: vtvin
covici,Sivcro.fprecefierit.fco.in.ui.mutatytpafcopaui confuefco
confucuivel.confuetusfum.Preterinchoatiua qugptcritiscarent. Et
praeter сбquinifсосбquefi:compefco compeicui.difcordidici:poico
е 11
. . . LIBER -

\
popolcisiverovocalislбgaprxcelleritcoinxivertбtvtdicoidxt
Рarco quофparfi:velpepercifacit.
Vndecimaln.do.definentia:vocalilongaaficedёte.do.in.fi.vertбt:vtlu
dolufi. Diuido fimiliterdiuififacitet cedo:ceffii Praetercedo cecidit
pedopepedii cudo cudiyeicuП:ttrido:yelftrideoftridi:Siveroante
Зo.pcefferitn.triatifiablicit,n,f,fйdofudi.findofidi&fcindofcidi
.qdantiquifcicidipferebär.С:era усто.п.feruāt:vtpandopandi:рё
dopependi,Pretertundatutudicado cecidi. *
|Duodecima: СброПta cigeminantibuspraeteritй:non} illnd:vt
peudopependippendoрер&di Pretercópolita: do:ё to:dico:
poice:qpreteritum geminantinfine:vttrado:tradidirettorettittadi
Тcoadidicidepolcodepopofci.decurrotamdecurrietdccucurrifacit
Тertiadecima:In.go.definёria.raficedёte.go.in.fi.vertür vtmergomer
fi:Сgtcraveroin.go.vel.guoteriata.go.vel.guоin.xi.vertunt:vtagб
anxitingo veltingщotinxi.Praeter pangopepigivelрegittago tetigi:
рбgopupugivelpйxt:frägofregitago egi:legolegietfua.compolita
Notanftineglexi:dцlexigetitellext:alego compolita.
Оцartadecima:Inho.definёtia.ho.in.xi.mutantytveho vexi.
Quintadecima.ln.lo.definentialoin.lui.vertйt:ytaloalui:Preter vello
velivelvulfi.pceloperculi.excelloexculi.velexcelui quodabexcel
leo magisformatur. Еtpretergeminantia. уtpellopepuli.fallo, fea
felli.toПоretuli.pro quo futuli dicimus. -

Sextadccima.In modefinentia.vocalilongaaficedёte.o.in.pf.cбuertfit
vt demo dempfi.Сeteravero.o.in.ui.diuilasvertit:yttremotremui«
Preteremo emitetpremoprefii. -

Decimafeprima:In.nodefinёria:antecedёte.ovel.g.in.ui.diuifas.facifit
Vtponopofuf:gigno qdatiquigeno dicebätigenui.Similiteracano
сброfitafaciйt:vtoccino occinui; quod antiquioccanuiprotaleriit.
Саеrеraveroin.ui.fyllabamterminat:vtfinofiui:cerno:creui:linoliui
vellinifecundйantiquos.Naleuiet releuimagisaleolunt quodin
viunoneft.Praetertemnotempfi:cano cecini.
22 Decia oftaua:In.po definёtia.е.corretta aficedéte.o.in.ui.diuifasvertic:
vtfirepofirepui.Сgteraato.i.fi.yertбt:vtcarpocarpfi.pretrбро rupi
Ресima nonairo definёtiap.ui.Jyllabiterinit:ytterotriui:ferofeui cu
ius сброitamutatatfifignificatбei.ui.diuffasfacift:vtdefero defe
rui.Pretergerogefi:vrovfi:verroverfivelverri:curro cucurri.
Vigefima:Info.definentia.o.in.i.yertant: 8.afiumйt.ui.vtlacetiolacef>
fiutyellacei. Preterfacetio facetii capeffocapefi:vifovifi guaefo
Фugfivel qugfiці:pinfopinfut.
Vigeimapria:Into.c.aficedёteqttuoriueniiit.f.fedofexipledoplexi:
netto next:velnexui:pettopexopexui:velреqui.Е.verobreuiâteces
déteiduоinueniiitur,fpetopetiui&metometiui. R. autёantecedete
".

SЕСVNDVS
duoПmiliterinueniuntur.f.verto verti: 8.flertottertui. Т.anteccdёte
vnйтеpеritut.f.mittomlfi.S.quоф antecedёtevnйinuenitur.f.fito:
guodinfignificationeadiuapteritinonhabet inabfoluta verofteti
act:ficutflo:cun fuis compolitis:vt refifto refliti.
Vigefima fecunda:ln.xo.definentia duo reperiuntur.f.texotexui:& nexo
nexas:vel nexisnexui. ,

REGVLАЕtettiae coniugationisproDVcТАЕ.
Тertiae conjugationisproductepreteritavnicam regulam habcnt.
Тettiae coniugationis productae verba.i.habet ante.o Pretereo quco:ve
neo:8eorйcompolita:&omniapreteritum faciuntin.iui.velin.ii.vt
audio audiuivel audii:eoiuiyelii queo quiuivelquii. Praeter pauca
dueautin.fi.exeйt:vtfarciofarfi:farcio farfi:haurio haufi:fepiofepfi:
fentiofenfi.Аutin.xi.vtfanciofanxi:fulcio fulxivincio vinxi. Аutin
nivtveneoveni: 8.fua compolita.Аutin.ui, vtaperioaperui: 8.fua
compolita: preter repperio repperi,
КЕGVLAESVРINoRVМ.
Supinorum regulac funt duodecim. есте /
К т. }
Prima: A preteriton.ui.fyllabam definente.ui.in.tum:verfaftfupinum:
уt amautamatй:deleui deletum:cupiuicupitfi:audiui auditum.Preter
laui lautйvellorum:faui fautй:caui cautifoluifoluti:volui volutum
fepeliuifepultй 8 (epelitй:faliuiafali:falitй:afalofalfum: a falratione
autem:falluivelfaluifaltй:pauipatium.Seuifatum.adoleuiaduitum:
aboleuiabolitum:agnouiagnitum:cognouicognitum.
Secunda:А preteriton.ui.diufas definёte.ui.in.itum.verfa:fitfupinй:vt
domui domitй:nocul nocitй:aluialitii. Preterfecuifedй:fricuifridй
necuinedйvel necatй:fed necarйferro dicimus nedйaliter. Intonui
intonatus:fonuifonaturusparticipiйfacit:8: nбfoniturus.docui doz
ctii:tenuitentй:centuifenfum:rapuiraptй. Еrpreter сброita acano:
.qugforma fetuātprimitiui:vtoccinuioccentб.Еtprpterin.rui.definё
.tia:8 iu.xui.8in.fuі.8in.lui.vt deferui defertü:torruitoftй:pexuipe=
хum;texuitextй: mefiuimetium:pinfuipitum; colui cultй:aluialtum
velalitum:molui caretfupino.Еtpreter verbain.uo.definёtia:quae.i.
mutantin.tum.vt polluo polluipollutam.
Тertia:Apreteritoin.bi.definёte: additatum.fitfupinй:vtbibibibitum.
9 шата:Артеritoin.xi.definёte.xi.in.dй.verfa:fitfupinй:vt dilexidle
dum.Preter fixifixй:plexiplexй:fuxiāuxй:quod tamёfuduspartie
cipialefacit:minxi midumarinxiridum:pinxi:pidum:finxifidum.
С uinta.А.pteriroin.ci.velin.qui.definёte:filбgavocalispraecefferitci.
vel qui.in.dum.veria:fit (upinй: vt vicivièйнliquiliétum:fecifadй:
ieci lactum:Praeter peperci parfum. -

Sexta.Арrcteritoin.gi.definentefupinй exitin.dum.vtlegiledum; tce


tigitadum.Praterfugifugitum:cumfuis compolitis.
-

е 111
:LIBER
Septima:Apraeteritoin.pfi.pi.vel.mi.definente:fupinum exitin.ptum.
vtfcripii (criptum.rupiraptum:emiemptum:cepi captum:coepi autё
, соеptum caretpraefenti.
Оtaua:Apteritoin.fi.velin.di.definentefupinйexitin.fum.vtiufi iuf
fummomordimorfum:tctenditёfum veltenti:torfitorium: veltore
tum.Preter vffi vitum.Еt compolita a do:vttradiditraditй.Вtverba
tertie coniugationisproduttp:vthaufi hautum:fulfifultum/farfi fara
tutnietfua.comробta:que.a.in.e:vertunt:ytrefarfirefertum.
Nona:А preteritoin.ii.ri.vel.ti.definentefupinй exitin.fum.vtfefellifal
fum:vellivelvulйvulum:exculivelexcelluiexcelium verriverfum:
verti verfum.Preteratolofuftutifublatum:pfallifinefupino: peperi
partumitetiftatum:5 tua.comроita. -

Decima:Аргcterito mediorй.in.ui.diuifas definenteraro fupina veniit


vtaplacuiplacitidibuilibitum/patuipaffиm:quod fimiliterapande
8 patiorvenitcaruicaritum velcatum.valuivalitum/doluidolitum
. Similiter &quaedam adjuafupiniscarent vt metuotimeopaueo/vr
geoldifco/compefco:poГco:8: cetera. ""},

Vndecima:Inchoatiua & defideratiua vt diximuspraeteritis carentatф


fupinis:ythorrefco 8 letturio.
Duodecima: Sunt queda verba quealiorumpteritis&filpinis vttnt:yt
feriopercufipercufun: fiftoftatuttatutum:8. abeo compofitfipro
filto:prottituiprottitutй:tolofuftiihfublatiferotulilarй:furoinfani
ці:finefupino.cerno creuicretiredo eseft:efёeffetreferefumycleftб.
deeест[vа.
у Робremo: adperfedionemverborй declinationisintelligentiam:fciédй
eftфfunt quedam verba quibus defunttempora et perfong que defe
étina vocantur:8, funtffta.
Forem fores forct fore.
t:Nogiynde notum. . }
2. Оdiofum vndeexofus8.perofus.
2-Meminifine fupino.
Соеpicoeptum vnde incoeptus.
Infitinfiunt et infio antiquum.
Faxo pro faciam optatiuo faxit. }
Сedoideit dic. -

Inquamidet dixi.inquiotamen per omnia fermeinuenitur, .


Араge:apageteapageПs:hocapage fivis:ficutfodes:fiaudesietamabo
фuae funtblandientis.
Аio aisait aiuntaiebam imperatiuo.ai.
Salue faluete.
Аueauete. -

+uris.darisfaris quхprimapolitione carentantiquitamenfuro dixete.


"

- SЕСVNDVS
Рfuitfulmina:tonatningit:8:finitia que in primaetfectidaperfomadi
cinon pofuntnifiper profopeiam.
Imperionaliatamadiнggpatiug vocis:carentnumeris&perfonis dittie
dis:vtamaturettedet. - - - - -

Сompolitaafloyt benefit:malefitpraeteritumpafilux declinationishae


bent:ytbenefaëtum fuit. : - --

Тedet:fimiliterpertefum fuitet 8 miferetmifertifuit fact: Рudet quoqв


puditum fuittapudantiquos reperitur, , , .
АК6МАіА" -
Аnomala verbayelinaequalia funt quattuor.f.fum/volofero/8: edo,
АРОСОРАТА. * , .

Аросерata fimiliterverba funt quattuorfcilicet dicolducolfaciol8:fero.


фuaefecundam imperatiuiperfonamperapocopenproferunt:vt dic:
duc/facifer.pro dice/duce/facelfere: - -

NОТАNDVМ, -

Робremoantegadverbidiuifionemaccedam: quiamultafunt deponen


tiaverba8; сбmunia:quglicetadadiuam declinationem prorepertёe
disfupinisreducidebeant. Таmenplaerйфnos fallunt. Бorumideo
deponentium et сбmuniйfupinaxiiii.regulis compledemur. -

Рrima:Primg coniugationistam communia g deponentia verba:fipinй


femper mittuntin.atum. ytauxiliorauxiliaris auxiliatum: moror.ris..
mor2tum. - - -

Secunda:Secundeconiugationis deponёtiain.itum.factбtfupina:vtve
reor.ris.veritum: preterfateorfafium: confiteor confefium: mifereor
mifertum:tucortutumyelituitum cum fuis compofitis: reor ratum:8:
medeorfinefupino: - - - -

ТertiaТerticconiugationis deponentiain.bor.terminata:in.pfum.factбt
fupinum:vtlabor laptum. - -

О шата: Теrtig conjugationisverbain.gor.terminatain.ctum.faciftfu


pinum:vtfungor functum, -

-
cuinta:Tertic сбugationisverbain.uerterminatain.aum.faciitfuр
nй:ytfuorfuétum.fruitum tamёdicebätantiqui:vndefruiturus.
Sexta:Tertig eoniugationisverbain.fcor.terminatain.étum.fimiliterfaa
сіuntfupinй:vtproficifcorprofeftum: Preter adipifcoradeptum:fati
fcorfeffum:defatifcor defcffum: сбminifcorcommentum:obliuifcor
oblituminafcornarum.vlcifcorvitum;pafcorpatium.irafcor:tratum:
reminicor & vefcorfinefipinis. - -

Septima:Tertic coniugationisverbain.quor.terminata.quor.in.cuvere,
tentiaafiumunt.tum.vrfequorfecutum.
Оaaиa:Tertie coniugatбis verbain.ror.terminatafipinafaciitin.fium
vt queror queftum.
Nona: Tertig coniugationis verbain.tor. terminatafupinumfaciuntin
- С 1811
IIВЕК , -- -

fum.vtvtor vfum.Preter ampledoramplexum: . "я, г. -

Decima:Tertiae сбiugationistam correptae q.produdgyerbain.dior.ter


minata.dior.in.fum.vertuntvtordiororfй.Praeterbladior:cuiusfuрі.
num in vfu neneft. - i
Vndecima:Tertie confugationistā correptae iprodudae verbain.gior.
terminatain.itum.faciunt fupinum:vtlargior largitum.
Duodecima:Tertiae coniugationis:tam correpreqproducteverbai.lior.
terminata:in.itum faciunt fupinum:vt molior molitum. * .

Тertia decima:Verbain.rior.terminata:iram terria: correptac:gprodus


de сбtugationisfuntin.tumfaciйtfupinum: vtorior oriris vforeris:
ortum:Pretermorior:quod moritumvel mortuum facit.
Оыarta decima:Tertigсбtugationista correptae:9produêteverbairior
terminata:in.fum.faciйt Tupinй:vtaliérioratienfй.Praeter merior mё
- -
fum vel metitй.nitor nixйvel nititй:mentior mentitйpotiorpontii:
*. фuodmбtertiae correptae:modoproducte coniugationiseft:partior
partitum:impartiorimpartitumfortior fortitum. :
VERBI DIVISIО,
Verbum citduplex.fperfonaletetimperfonale.
Perfonalсverbume{tillud: quod habet numeros et perfomas diftidas:vt.
amo.as.at.amamus.amatis.amant. -

Imperionale verbй edilud:qdhabet numerosetplonasc5fufas:ytama


turiЕt dicituriperfonalequia fine pnominisplonairelliginброteft
aadditainieros difcernitet pfonas:yta meamata teamaf:abilloa
maturianobis amaturavobisamatabilitsamaf.Еrittaverborйfigni
ficatiotamfubadiua fpecie: gрайuaextat: Еttamen agentistantй.
habetfignificatum:vtlegituthocettomnes legunt.
АDVERВIVМ.САРVТРRIМVМ.
- лpuerbium et parsorationis: queadieda verbo fignificationё.
eius autcбрlet:aut mutat.aut minuit:ytiam faciam:veinon faz
- ,ciamparumfaciam. - -

Аduerbium dicitur if adderbiqi adverbi tenditineademfentёtia сб.


fpirationem:vtreetedixifti. -

duerbiaccidentiafunt quinф.f Ipecies:terminatio:forma:fignificatio:


& figura.
с - - - - SpЕСIES.САрVТ.II.
Species aduerbiettproprietas deriuandiabaliquo velanullo,
Speciesaduerbiett duplex.fprimitiuaet deriuatiua,
Primitiua aduerbilfpecieseft:dprimariйе"fignificatioftёditvt.nuper.
Deriuatiua aduerblifpecieseft:que fecundarium eiusfignificatй обёdit,
vt nuperrime. - -

Speciestamprimitiuorum g deriuatiuorum funtfeptem:nam aduerbio,


rumaliaetiamnoibus communia funt:ytfedulo:fubito.. , -
SЕСVNDVS; -

Atia pronoib":vtquiduо.Alia verbis.vtagepone Aliaparticipiis:vt


profeao.Aliaprepобtionibusivtante Aliaconiundionibustvtquan
do.alia interieétionibus.vtheus.
Ноrum autem qdiaccentu:auedamverofenfudignofcuntur, , , * .
DERIVatiuorumfpeCIES. . . * , |-

Оeriuattuorum tantumfpecies funtodo.f.denominatiuapronominatia


ua: comparatiua:fuperlatiua:diminutiua:verbalia:nominaliafimul8:
verbalia:8participalia. - " "

РЕNОМINATIVА, }
Denominatiua aduerbia fitilla: Ganominibus nafcff.Нecautёauta по
minib" рprisveniiit:vta tulliotulliane:Autabappellatiбlb":vta du
то duriter.Auta vocabulis:yt abhoniohotiatim Nomenenim vni?
Арpellatiomultorum.Vocabulum veroregrett.
РRONОМINATIVА,
Pronominatiua aduerbiatuntique apronominanefcunturyta meo mea.
tim:atuotuatim. 1.

СоМparatiua &filperiatiVА.
СomparatiuaetfuperlatiuaaduerbiafiuntiquotiensappeHationesia quie.
bus veniuni:comparantur: vt dode:doétius:dodifime: na dicimus.
Еrduoniam nбрer omnesgrad" exirepofuntaduerbiaciida: ideo
adeorumaugёdam fignificationen:pro comparatiuо 8.fuрсrlariuо:
* magis:ct maximeiungиmus:vtmagis rite:maximerite:adminuendй.
vero;minusetminime:vt minus rite:minimerite, -

D[МINVT1VА. " - !

Оiminutiua aduerbia funt: qugaprimitiuo diminuuntur. Нgcautem aut


apolitiuo venшnt:vt longelongulg.Auta comparatiuo.vt longi?lб
glufcule.Autaiuperlatiuо:quorum rara funt exempla, .
VERВАLIА. . - -

Verbalia aduerbiafunt:augaverbisnafcuntur:vta currocurfim.


VERВАLIАЕТ NOMINALIА.
Verbaliafimuletnominalia aduerbiafйt:quganominefimuletverbove
niunr:vtapedeet tento:pedetentim.
- РАRTICIPIALIА. - . . . "

Participialia aduerbiafuntiqugaparticipiisveniuntytabidulgenteiduИ:
genter:quanuis fergius illudpotius nomenappellaticum.exlecompa:
rationem faciat. - - * .
ТЕRМINАТГО.САРVТ.III..
Terminatio aduerbiieftqualitas:quae finalemfuivocem oftendit.
Тerminatio aduerbiiin vigintiet quattuor partes diuifaeit.Namautia
terminanturaduerbia:vt ita.
, Аutin.c.correptam:vt nemре.
Аutin.eproductan:ytdode..
-
IIВЕR.
Аutin.i.vtheri.
Аutin.o.vtauando,
Аutin.u.vt diu.
Аutin.ae.diphthongum:ytthomaei
Аutin.c.vt donec. - " "

Аutin.l.vtfemel. - - . »

Аutin.m.vt coram. -- - - - - - -

Аutin em.vttandem.
Аutin.im.vtpartim. -

* Аutin.um.vtfurfum. ж
Аutin.n.vtforfan.
Аutin.r.vtaliter.
Аutin.as.vtalias. -

Аutin.es.vtfodes, -

* Аutin.is.vtnimis. -

Аutin.us.vt caelitus.
Аutin.ens.yttotiens.
Аutin.rs.vtfors. - -

Аutin.ps.vt deinceps. - -
Аutin.t.vt fat. :

Аutin.x.vt vix. -

- РОRМА.САрVТ.ПП.
Бorma aduerbiieft qualitas:qua a primitiuis fuis aduerbia defcendant;
Porma aduerbiorumin.xii.regulas diuifaett. -

rima:Nominamittёtia datiuйfingularёin.i.addita.tor.formantaduee.
bia:vtmolimoliteraudaciandacitervel audader.Preterfacile pfa.
н: duidam nomenputant;proaduerbiopolitum:yttoruum
clamarptorце.Еt difficulterpro difficiliteromninoproomniteriter.
a tribus:quater a quattuor.Aliterabalis huiusalis:proalius:memore
pro memoriter.fublimeprofublimiter. Оbiter autemtantiper:parй
(perpauliper:ё бmilia:compolitafunt, -

Secunda:Participiavel participiisfimilia: mittentia datiuumfingularemт


in.i.verfa.i.in.er.faciuntadue:blavtfapientifapienter:prudentiprие
denter.
Тertia:Nominamittentiadatiuum fingularem in.о. verfa.o.in.е.factune
aduerbia:vt doëto dode.Sed сбtrahаncregulam multafaepius vfur
pauitauёoritas: namquaedam indatino cafu in.o.permanent:&fa
сіuntaduerbia:vt falfo:fedulo:quaedam vero contra faciunt:yta due
ro:non dure:fed duriter. - - -

О uarta:Proprialatina: ablatiuo cafii.o.litteraterminata:verfa.o.in.a.88


addita.ne.factбtaduebia:vtatulliotallianeAppellatiuaveroaliqua
do.o.in.i.yertunt:& affilmunt,tus.yt caelocaelitus, - -
, - - -- - - -у- ". сте» -*/*;
SЕСVNDVS
С uinta:Aduerbiagrecain.coo.terminata:apudnos.coor.in.e.mutant;уt
одинрикос":homerice. -

Sexta Feemininaablatiuo cafua.litteraterminataaddita.tim.faciuntad


uerbia:vtregula regulatim. -

Septima Nomina ablatiuo cafu.е.litteraterminata:aliquando in tus.ada


- uerbia mittunt:vt aftirpettirpirus. * есня
Оétaua Nomina ciuitatum:locum } fifineprepofitionероа
nanturinaduerbia tranfeuntvt rhomaefum;paduampergo.venetiis 2*
redeo:veronatranfeo. f

|- NonaDatiui & ablatiuicafusabfolutepoitiinaduetbiatiäfeft vtfum /* + x


- tibihonori:ero illidedecori:emicaro vel vili.
/ Decima Praepofitionesaduerbiis addinброfuntvt demane defurfum
nifiin compofitione:vt dehinciperindeproinde.
Vndecima: Aduerbia acceptiscafibus in praepolitionestranfeit: vtante
dixi:hicante aduerbium etante iudices: hic praepolitio.
Duodecima:Omnispars oratiбis:cй deficritelle quode(t:vt fedulofect
Vel cum interalias orationis partes сбnumerari non potuerit:inad.
uerbiumtranfibit vtibidem, Demenim cum aiapars orationisefie
nonpoffittaduerbiumerit.
-- SIGNIFIСАТТО.САрVТ.V, --

Significatioaduerbiieft qualitas: quae perfignificatum vnum aduerbiй


abalio difcernit.
Significatioaduebiiin.xxxiii,partes diuifaeft:ytinfrapatebit.
Numeralis:vtbts:ter.
Negatiua:vtnon:nec.
Сonfirmatiua:vtprofedo quippe
Пеmonftratiua:vt en:ессе.
Оptatiua:vt vtinamiamen. -

Аeftimatiua:vt caro.vili.
Оrdinatiua:vt primo/fecundo.
Interrogatiua:vt cur: quare.
Relatiua:vt quialquoniam.
Similitudinis:vtficut:veluti.
Dubitatiua:vtan:forfitan.
Inuocatiua:vtheus:о.
Reponfiua:vthei.
rohibitiua:vt ne. .

Сбmunicatiua:vtpariter:vna, - *

Separatiua:vt feorfum:trifarian.
Еiediua:vtpotius imo. - -

Бuentus:ytforte: fortuitu,
-
IIввR
Сиаlitatis; vtbenevfuihonori. ж.
О шаntitatis:vt multum:parum.
Рraecatiua:vtfodes:amabo.
Iuratiua:vt perpol:ecaitor.
Тemporalis:ythodie:heri. + - }
Ногtatiua:vtcia:age. - -

Реhortatiщауtue:pro:vtnon.
— Perfomatiua:vt mecum: tecum.
Сomparatiua:vttam:quam. *
Remilliua:vtpaulatim:fenfim.
, /Intentiua:vt penitus:valde.
} tandem:denique.
Diminutiua:vt clanculum:belle.
Localis inloco:vthic:adlocй:vt illucidelocovtindeploci:vtquя.
Reda 8. omniйpartium сбmunis:vt peregre:furfum.
FiGVRА.САРVТ.VI. - -

rigura aduebiettaccidensquofimplexа сброitadicerniturdièione.


Riguraaduerbitet duplexf.fimplext&compolita.
Simplex aduerblifiguraeft:queynärёcontinet:atф natюraliseft:vt diu.
сброitaaduetbiifiguraeltiladexartefit&duas reshabct:vtinterdiи.
АDVERВII diuifio.САРVТ.VII. -

Аduerbium et duplex.f.finitum:8: infinitum. ч.

Finitumaduerbium et illud: quod rem certa:&tempus finitumoftendit.


ythodie:nunc:quando.Еttaleaduerbiйfiperfefolum fueritaccentu
pronunciabituracuto: vtbene.f veroinaliarum partium contextu:
accentu grauipronunciabitur:vtbenefecitti.
Infinitum aduerblumetilud:quod necrem certamnecfinitum tempus
oftendit:vtfiquandonequande:proinde. Еttale aduerbium; contra
accentuumregulam: proptegfuaminfinitationemaccentumhabebit
in antepenultima:vtaliquando. -

- РАRTICIPIVМ
САРVТ РRIМVМ.
}, Аrticipium citparforationis:фug duarumpartium:quaefuntexie
miae in toto fermone:verbi8; nominisvim participat.
Рarticipium didum et quafiparticipium:quiapartcm capit пу
/ minis:partemф verbi.
/Participii accidentia funt decem.Сqualitastignificatio/tempus/voxinue
merus/figuragenus/terminatio|forma:8. declinatio.
/ С VALITAS.САРVТ.II.
С ualitas participiieflaccides quoperfettumab imperfedofccernimus.
Qualitas participiieft duplex.f perfeda 8: imperfeda. -

Реrfedaglitasparticipiieft:dfinealtoriusvetbiintelledu:бgnificationё
SEcVNDVS,
fuiverbiperfede oftendit, - - -

Нuiuspecies funt quinфproutinverbisdidumeil.fabfoluta:trägem


ua.defeatuatambigua:&fupina. - * ,

Аbfoluta qualitasett quae ab abfolutoverbovenit:yta caleo calens,


Trafgrefiua qualitasettia traigrefiнoverbovenit:ytagaudcogaudas,
Defectiuaqualitaseft:quaea defediuo verbovenit:vtameminimeminés
фuod nonettinyfu.
Аmbigua qualitasettquae abambiguoverbo venit:ytaludoludens.
Supina qualitasettqugafilpinoyelboyenit:ytadormio dormiens.
ПМРЕRЕЕСТА. ".

Imperfeda qualitasparticipiteft quefinealteriusvetbiintellectu:pfeta \,


verbifulignificationemhabere nonpotett. -

Нuiusfpeciestunt (ex.finchoatiua:deideratiuatiteratiuamotiua:dimi
nutiua:8paragoga.
Inchoatiuaqlitasёqabichoatiuo verbovenitivtabhorrefco:horrefcёз.
Оefideratiua qualitasettiquae adefideratiuo verbo venit:vtabamaturio
amatцriens. . -

| Iteratiua qualitasetqugabiteratiuоyerbovenit:vtalegitolegitans.
Мotiua qualitas eft:qugamoriuоyerbovenit:vta faceflofacefens,
Diminutiua ilitasё:da diminutiuoverboyenit:vtaforbillofotbillans.
ё: дlitasettiaparagogis verbis deriuanty: apoetorpoetans.
- SIGNIFIСАТИО.САРVТ.III. "

Significatioparticipiietqualitas:quaineiusverboaffetusfignificatur
:Significatioparticipiieft(excuplex fadiua:pailua.media:сбmunis.dea
ponens:&imperfonalis.
Аtiua fignificatioeft:quae abadiuoverbovenitvtamotamans.
Нuiusaurёfignificatiбlsparticipia funt duо.fpraefens:vtamans:8:futur
rum:vtamaturus.Pr:reteague carentfupinis: aux prefenstantum
participium habent:ytdicens . - -

Рaffinafignificatioetque apadiuo verbovenit:ytamoramatus.


Нuius autemfignificationisparticipia funtduо.fpreteritum;уtamatus.
a.futurum:vtamandus Pretcrea:quecarentfupinis:quae futurumta
tцmparticipium habent:vtdifcendus. »
Меdiafignificatioeltiquga medioverbo venit:vtaferuto:feruiens.
Нuius autem fignificationis participiafunt duо.fprefens:ytnocens:8:
futurй:vtnociturus.Pretertraitiuadquattuorhaben:participia duo
faaluaytarans&araturus&duopailuaytaratus&ariius. Еtp
terverbalecide coniugationis:preterittiin.ui.faciétia:qugpienstm
participiihabentcicarea:fopinistvtcaleocaluicalés exceptisalig"
bus:vtplaceoplaciturus.Еtpreter queda media quetriahabёrparti
\apia:viiiefensatis8.futurus de quibusinferius differemus.
Сбmunisfignificatioetquga сбmuniverbovenitvtalargior largtus.
1IBER. -

tНuius autemfignificationisparticipia funt quattuor.f.duoadiuaytlara .


-gens & largiturus:& duopafiuaytlargitus 8:largiendus.Praeteritб
tamenparticipium duplicenhabebit confrutionё.fadiuam &pati
uantythortatuste.8.hortatus a te,
Deponensfignificatioeltiquga deponétiverboyenitivtafequorfequёз
Нuius autemПgnificationis participiafunttria.fprefensvt fequês:futu
rum:vt fecuturus:8praeteritum.vtfecutus;quodinvocepatiua:figni
ficationёtantumadiuam admittit Praeterea quae carentiupinis que
praefenstantum participium habebuntуt medens.Еtpraeterea quae
tang } confiruunturiquae etiamin.dus.participiahabebunt:ytfe
: Фuen US. . . . . . . . . : , "" . . . . . . —
Imperfomalisfignificatioeft:qugab imperfondliveibovenit:ytpertefus:
.jaishaecПgnificatioinyfu nonfit. - -

ТЕМРVS,САрVТ.IIII, - - -

Тempusparticipiieftvicilitudo: rerйtriformii mutabilitate cбрzehёfa.


Тempus participiief octuplex,fipraefens8: imperfectй fimul: vtamans:
perfectumprimum:perfettum fecundum; plufgperfectumprimum:8
plufjperfedйfecйdйfimulytamatus:Futurumadiuum:vtamaturus
Futurumpatiuum:vtamandus. - -

- - - VOX.САРyТ.V. - - - . -

Voхparticipiettaccidens: quoadiuяapafiiua difcerniturdeclinatione.


Voхparticipiief duplex.factua&pafija, , , , . . -

Аaidaparticipii voxettiquae inans.velin.cns.yclin.rus.terminas.adie


uameius declinationёottendit vtamans legensamaturus:lecturus.
Significationemautem quandoq:adiuam:vt legens.guādoфрatiina
vt vaрнlans. . . . . - -

Рafiiuavoxparticipiieft:qugin.us.velin.dus.terminanspafiuaelus de
a clinationem oftendigytamatusamandus Significationёautё quana
doф patiuam:ytledus:quadоф aaiuamtantй:vtfecutus:quandoq:
vero уtrйфtythortatus. . . . -

NVМЕRVS.САРVТ.VI. - —

5lumerusparticipiieftforняdidionis invoce:à quatitatёfacerepoteft,


Numerusparticipiieft duplex.f.fingularis & pluralis,
Singularisparticipiinumeruseft:quifипgularitatem Пgnificat:ytamans
Pluralis participiinumeruseft:quipluralitatem oftendit:ytamantes. :
figvrа.сарvт.vii.
Еiguraparticipiiettaccidens:quofimplexа сбробtacognofcit didione.
Figuraparticipiieft duplex.f.fimplex & compolita. . . .
Simplexparticipii figura ettaccidés: quodafolорuroфverbo deriuatй
oftenditparticipium: vtamans. . :
Сompolitaparticipiifiguraettaccidens:quodacompolitoyetbo deriua
funu oftenditparticipium:vt perаmаns. *
sЕсуNрvs.
- СЕNVS.САРVТ.VIII. -

Сenusparticipiteftfexusexploratio:pervocem genere carentem.


Сenusparticipiieft quadruplex.fmafculinum; foemininum: medium:8:
trium generum commune. - . .. . -

Мafculinum participitgenus quodin.us.terminatur:vtamatutus:ama


tus:&amandus. - * " :
Рcemininйpticipiigen"ёqdin.a.termiatvtamatura:amata: &amāda.
Меdium participiigenuseft:quodin.um.terminatur: vtamaturumiama
tum:8 amandum, - :"

Тriйgenerйсберticipiigen?eft qdin.ns.terminativtamans &legens.


ТЕRMINATIО.САрVТ.IX. . . . . .
Тerminatio participiieft qualitas que finalemfuivocemoftendit.
Тerminatioparticipiieftoëtuplex: namparticipiorum aliain.ams.termia
naturivtamans.Aliainens.ytlegens.Aliain.rus.vtledurus. Atiain
нls.vtamatus. Altainfus:vtlefus.Aliain.xus.ytpexus, Aliaіи.uus.
vt nortuus, Alia in dus.vtamandus.
hansvelin.ens.definentia: praefentis &preterittimperfeditemporis
funt:vtamans:8:legens. : . .

in.tus.in.fus.in.xus.veliuus.definitiapticipiapteritiprimi8:fcdipluf
gpfedi primi8:fcditёроrisfont:vtamatus.lefus.pcxus.8 mortuus.
Нn.rus.velidus.definёtiapticipia:futuritpisfit:ytamaturus 8 amādus
. * ЕОRМА.САРVТ.Х. : :
Еormaparticipiieftmodus;quo a verbisparticipiadefcendant:
Бormaparticipiiin quattuor regulas diuifaeft. . --

Prima:Participia in.ans.velin.ens.definentiaformatura prima perfona


ichoating peciei.bam.in.ns.verfa:vtamaban:amansicgebällegens.
Secunda:Participiain.rus.definentia:abvitimofupinoformanturiaddie
ta.ruS.Vtamatц:amaturtlS. , :" , .

ТertiaParticipiain,tus.velin.fus.velin.xus, definentia:abvitimofapia.
noformanturiadditas. vtamatu amatus.lefulefus.pexupexus. In
пus.autem vnuminuenitur.Глnortuusi duod irregulariterformatura
fupino moriru, , , . :

ouarta:Participia indus.definentia.agenitiuopfcntisparticipiiforma
tuttis.indus.verfa:vtamansamantistamandus;
-эз- з5: DECLINАТНО.САРVТ.XI;} и
Беclinatioparticipiieftincatuatibusdictionibus vocisvariatio, qugin
fine tantum attenditur, " : "" - - - - , -,

Еeclinationiparticipiiquattuoraccidunt.f.formalinfcxiolcafusl&regи
1a. de quibus fatisfuperф in nomine diximus. - - -

:, , ; ; * NoТАNDVМ. *: . , , . ,, .
Infine huiuscapitistantejadaliud defcendamus xiinotaredebemus,
Внай: оiainchoaduaythoxe(cp.deideratiuaytledorio:ё родана:
LIBER
vttedet:8:plстафin.uo.diuifasfyllabasdefinetia:vtpluо.Еtmedia
, feciidae сбtugationis:faciétiapreterittiin.ui.diuifas:vtfludeo.Еtyer
baquecarentpreterito:vtambigo:fcâdo:videotvergoiarceomado:
\ Grideo.gifco:lifto:ferio:vefcor:medeor:&reminiicor:carentjupinis
Secundum:Наеспеdia:quäuisfecundae coniugationisfint & pretёт
in.ui.diuifasfacianttamentupinumhabent.Inoceoivaleoplaceo:ca
reopareo:liceo oleo:taceo:torreo:doleo.
Тertiй.Насfuntila media:quaetriain vfuhabentparticipia.Гcoenoprй
} titubopateo:mocreo:liceo
, taceo.iuro&quinфneutropailua .quorumhecfuntparticipia.fcce
} nans coenatus & coenaturus.prandenspranius&präfutus.placéspla
"7" citus&placiturusnubensnipegnuршаайuetsaietus&afie
tutus quiefcensquietus&quiethis carenscatius&cariturus:titubās
| titubatus &titubaturus.patenspatius&pailurus.mcerens moeftus 8:
moelurus:licenslicitus&liciturus:tacéstacitus8taciturнs:iuransiu
л tatus&iuraturus.gaudésgauitus 8. gaulfurus:audésaufus 8 aufur":
в нег" | folens folitus & folitur":fidès fifus&filurus:fiensfadus & futur":qd
/ "9, ideo ficfacit:nefifadurus diceremus:afacio deriuatum videretur.
Сиartum:Насfuntilla:verbaquaeabeodemfupinoyariaformantparti
cipia.forior:morior:pario:nafcor:ruо:fruor:ignofco:8:1auо. Dicim?
enim ortus 8. oriturus:mortuus & moritur":partus &pariturus.nat?
- 8 marciturus.rutus 8, ruiturus:frudus8:fruiturus:ignot?&ignofcita
rus:lautuslauturus vel loturus:&lauaturus. * ~ ,

Оцintum:Несfuntila verba:quaeprgfentiparticipiocareut.fodiccept
8 memini:guisantiqui meminens dixerint. -

Sextum:Нассfuntillaparticipia:quae duplicatofupino efferuntur.f.falit?


8 falfusifoniturus&fonaturus:altus&alitus:afitum 8, attatum.prae
" fitum 8praeftatum. -

—, , Septimum. Несquisparticipiorumformanhabeant quiatamentёро


" "}" ce re caret.nominafunt.I.Galeatus:fcutatus:pileatus:tunicatus:manica
" " tusicallgatus.bracchatuspenulatus.bacchatuspaludat'praetexta":
trabeatus:comatus:foleatus:crittatustocreatus:aftatus:lunatus:ftellas
tus:litteratus:turritus:politus:cornutus:aftutus:8thirfutus.
* ,
" " " А их у? Оdauum:Несfuntillaparticipia:quaein
-
и *
vocepatiua:fignificationёadi \/
--

* " лета, } шаm habent.f.citcipcausiconideratus difertusicantustutus: Igno


|-

|
}, "'" tus argutus:falus contentustacitusprofufus:fcitus difcretusicópia,
citus:fuхus:inueteratus:iuratus:excretus:exoletustadultus.defedus:
8:preteritaparticipiaa deponentibus 8 сбmunibusvenientia:vtfecи
* . - - tus 8 hortatus.

} Nonцm:Несfuntillaparticipia:quaein
сс
voceadiuaipafiuamfignificatio
nem habent.f.euidens:indulgens:magnificens:honorificёsiqueapd
х
и 9-м
antiquosinviuerant.Etoia participia:guae ayerbls.fignificationem,
}
-

-
.SЕСVNDVS .
padiuam habentibusveniunt:vtavapuloyapulans &yapulaturus.
iресimб:Triafintque participio itaadhgrёtvtfineipis vlomodo effe
"non poliit.fvulgare)refolutio8 regimen. , .

yolgareparticipietteius idioma:linguayernacula pronunciatum:fine


quo dignofcinon potefi. - -

Refolutie participiieftada iteriorfignificatio delustéporamanifeflat.


Regimёрarticipйёсаfuirequifitiotectidüyerbinatura aquo defcёdit.
Уndecimй Participiйablatiui cafusin confequёtiaponituricum vnafen
tentiain claufulis:exaltera dependet:vt me docente:tu difcis. -

рuodecimйnotandйeft Quod quinф modis in nomen participitran p"*е;


fit.f.conftrudione/comparatione/compolitione/temporisamillione " ");
et vulgarismutatione. -

.
/
Сonftrudione in nomentranfit parfieірій:quando cialio cafu confrui
turiticius verbum requirativtalieniappetens:fuiprofufus.
Сomparationeinnomentranitparticipium: quando exfe comparatiuй
velfuperlatiuum format:vtamantioramantifimus.
ompofitionein nomentranitparticipii: quando dictioniadiungitur:
.que cf verbo fuo non componitur:vt innocens:indoëtus.
Тemporisamiffionein nomen tranfitparticipium: quandoamiffarefoa
lutione:nullum tempus fignificat:vtamans:non qui amat:fed amore
captus: 8 dottus:8 eruditus. -

Vulgaris mutationein nomё tranitparticipium qfiamiflovulgarialiud


fignificat vtamandus:nбqui amabitur:fed dignus amari; et ptermif
furus:non quipretermittet:fed quiapruseft ad pretermittendum.
РRЕРОSIT1О.САРVТРRIМVМ.
ДО: ettparforationis qugaliisorationispartibusppofita
earumfignificationёautmutat:aut complet:aut minuit.
Prepofitio didaeft apponendo:quia ceteris orationis раньшем
tuйeftpraeponi.Vnde&poftpoita accentum mutat:vtmecum. \

Praepolitionisaccidentiafunttria.f.figurajordoletcatus requifitio.
Е1СVRА.САРVТ.II. * , .

Figurapraepofitionisettaccidens quo fimplexa compolita cognofcittх


dictione. . -

Rigчrapraepofitionisett duplex.f.fimplex: 8 compolita. .


Simplexippolitionisfiguraeft quefimplicem didionem oftendit:vtabs.
Сompolitapraepolitionisfiguraeft: que alteriadhaerёtem didionem ог
ftendit:ytablф. - -

- -
ОRDО.САРVТ.III.
Огdopraepolitioniseftqualitas:qug demonitratique preponiqueuefuр
: ponipraepolitio debeat,
* , Огdoppofitбlseft triplex.f.prepofitiuus/fubiuntiuus|8 communis.
\ Praepolitiuusfpolitionis ordo eitquipropolitionёin сбftructionepро
fi
2» (2- ут bт 5

nt oftenditivtante iudices,
Subtunditusprepofitionisordoeftquiprepofitionemin сеанаоне
fuрponioftendit:vt rhomam verfus.
Сбmunispроitionisordoeft: quippofitionёin сбftruёionepponi:ce
fuрponipolfe oftёdit:yrpertranfra8: remos:cttranitraperetremos.
- . " САSVSrequifitio.САРVТ.ПИ. -

Сafusrequifitioettpроitionismatura: in appofitionecalibus deferuit:


Сafus requfitio inppofitioneefttriplex.faccufatiuitablatiui:ё vtriufф.
Асcufatingppofitiбesfunt.xxxii.fadjapudanteraduerfumladuerfus/cis
citra[circum/circa/contralergalextra/interfintra infrajiuxtagobipone:
perpropeproptet/fecundum/pofiltranstvltralfцpra/pretercirciter:
vfpfccuspenes,ё pridie. - -

Аd:fignificatproximitatemtvtadvтbem:hocettiuxtavrbё. Еtcaufamt
vtad quidtЕtfimilitudinё:vtadequatusadvnguё.Еt contrarietatё
vtadillum:hocetcontra illum. Ettempus: vtadbellumperficii. Еt
additionem:vtad mala. *

Арud:fignificatlocum:vtapudrhoma. Еtperfonä:vtapud ротрна. -

Аnte:fignificat locum:ytantepano.Вttempus:vtante annum.


Аduerfum & aduerfusfignificatcontra:vtaduerfumte.
Сts:fignificatlocum:vtcisalpes:&iungiturснmpropriis nominibusfia
uiorum vel montium. Ettempus:vt cis diffinitum tempus Ermeta
phorice minusfignificat:vtcisnature leges:hoceftminusgpariatus
Ieges naturae.
Сitraidёрenefignificatiquod cis.Sedreliquisptergproprisnoibus fit
uiorum &montium fungitur:vtcitraforum:cirrafaniem.
Сircum praepofitionisvim habet:vt circumfero:circum montem.Еtads
uerbii localis:vtproperari littore circum, -

Сircafgnificatiuxta:yt circa forй:cireavigintiannos.Еtquandoфрой


politain compofitione reperitur:vt quocirca:circumcirca.
Сontrafgnificataduerfum:vt contra adultcrum.Еtexoppoiito:&tипа
eft aduerbйнm:vt golus hec contra.
Еrgafignificatcirca quandoproaffettuponitur:vtbonus erga amicos.
Вtverfus:vtergate. -

Вxtrafignificatpraeterytextravнаmauiculam. Et exitum;уtexeo extra


etruncpotius aduerbium cit - -

Intervimpроitionishabet:vt interrйро.Аtiquandofignificatinкvtocн
los interfeatф oratenebant.Aliquandoin mediovrinterreges,
Intraperfepoitum aduerbiumeft сайbus autemiundumprepofitio:vt
intrafe. - - *

Infia cafualibusadiundumpraepofitioeft:vtinfra omnesperfepolitum


aduerbium. и "—

Iрxtafgnificatprope:ytiuxtafiuuium.perfeveropolitumadue:blu
- SЕСyNDVS }
eihvthorum.egovitammortemф iuitaexittimo: ',
Оbfignificarper:vtobvirtutemetincброitione contra:vtoppono.
Роneignificatapud:vt pone domumpro apud domum.
Perfignificattranfitumkocalem:vtperforum.Еttemporalem:vtpеrdiё,
Еtiuramentй;уtperiouem.Еt perfectionem:vt perficio.Еtvaldevtper
pulchrum.Еtabnegationem:vt perfidus.periurus. -

Propefignificatapud:vtpropetemplum:proapudtemplum. -

Рropterfignificat caufam:vfpropteramorem hoceftcaufaamoris.


Secundum fignificatauétoritatem:vt fecundumplinium:Бtlocum;уtfe
cundumfores:pro apud fores.
Ройfignificatordinёlocitytpoltmortem: Etordinёdignitatis:vt pott
pietatem vtilitas.Еtordinem tёроris:ytpottaнnumetaliquandopo
: niturlocoaduerbii:vtpottfaciem propottea. ".

Transfignificat vitra:yttrans rhenum:pro vitrarhenum.Еtpеr:vttrano


Еtad:vt tranigredior. e .

Vitravitapraepolitieнishabetqaücafibusadiungitur:vtvltramate.Ad
uerbium vero eft:quum perfeponitur:vtquid faciam vitrat -

Supra fignificatуltra:vtfupraānum.etfupervtfupramontё: Еt additio


nem:vttresfupraviginti:hoc et vigintiettres. " - и.

Praeterfignificatvitra:vtpreterratioнеm:Вtexceptionem;уtpractercefa
rem:cundos diligo. -

Сirciterproінxtaaccipkur:8:temрнstantiни fignificatуtcirciter calen


dasianuarias. - - - -

VIфfignificatlocum:vt vfф thomam.etvalde:vtvfpmetu micuerefin"


Secus fignificataliter:vt haudfecusandrogeos vifutremefactusabibat.
Penesfignificatapud:vtomnia adfuntbonacquempeneseftvirtus. }
}
Pridie fignificatprecedenti die:vtpridie nonas:pridield?
: Iungitur quоф genitiuo;уtpridie eius diei:Sed magisaduerbiын её
АВLATiagprepofitiGNES
Аblatiueprepofitiones funt xv.faab:absicй:coramidam:de:e:expro.
pre:palam:fine:abfg:tenus. }
А.proprieverbispatiiuis velablatiuisitigitarivtamorate. Вthis didio
nibus appeniturguae a confonante incipiunt:vtacefare:aieue.
Аb:quоф verbispafiiuisiungitur:vtamorabillo. -

GuodfПеqués didioavocali incipiat:integraefertur:vtabantonio:fi


vero сбlonasfequat extremamlitteramperdit:vtagymnafio Aliter
спimbae prepolitionespofite:autthiatum:vtaantonio:autafperitae
- temfaciunt:vtabgymnafio.
Аbsin cбробtioneponit (equente.p.q.с.8.tvtabiporto:abfquolibet.
- abfcondo:8:abfineo:In appofitione autentiifequête.tvtabste.
Сumfignificatcopulationem:vtcum ducibus.Еttempus:vtcumfaciam
vitulam.ettuncadue:blumetapotiusperфlcribiturytquum.
- 11
IIВЕR
Сoram Пgnificatpalam:et magisadperfonamaccipituretadierbiйeft
vt coram quё quacritisadium.Еtfignificatante:vt coramiudice.
Сlamfignificatoccultc:&eftaduerbiй:vtctamferroincautifuperati: Еt
iungiturablatiuо:more prepofitiбis:vtnec cla teeft.Нincti maiores
tam accuratiuojablatiuоiungebant:vt clampatre et clampatrem.
Dehabetvim memoratiuam.vt departibusorationis.Еtintériuam:vtde
primo.Еt primitiua:vt demens.Еtpro deorfumaccipit:vt defcendo.
Е.temporaliseft:vteuettigio.Еt priuatiua:vtenodis.Еtintentiua:vtene
dus.Еtpro extra accipitur:vteduco.Еthis didionib°apponiturique
a confonanteincipiunt:vtcludo. -

Вх:temporaliseft:vt exillofuere.Еtpriuatiua:vtexero.Еtintériua:vtex
, pleo:Еtpro extraaccipitur:vt excludo.Еtfifequёs dittioa vocaliin
cipiat:integraeffertur:vt exacademia.Sivero confonansfeduaturex
al tremilittera perditvtefchola.Et notandй её фехdiffertaba.pро
fitione.Namex amphitheatro venit:quiinipofuft:ab amphitheatro
ил.
y айt:quiinlocofuitproximoilli:Sicutetiainteradetininterettinäаф
tribunatvenirlitigator.proad1ocum.tribunaliproximй. Intribunal
autёiudex:in illo (edet. - -

Provinhabetlocalem:vtprocuriahocёante curia:Ettёроralёvtpro
uideo hocettporrovideo:ctprofidus: cuiporrofit fundus.Еtpro e
accipitцr:vtprominetproeminet.Еtproad:vtproviribus.Еtproin
vt profiris.Еtpro apткvt.Produlcialcanio veniatЕt p varep:vt
proфоibus vnum praedicam.Еtpro caufa:vtproamore tuoi et pmi
lone dixit:hoceftcaufamilonis - . -

Preproad accipitцr:vt ego illй сбtempfipraeme:hoceft:admeicompa


rationem.etpropro:vt pre amore hoceft pamore. Еtproab:vt pre
ftudioproab Rudio.Еtpfuper:vtpfideo.Еt pro valde vtpraedico.
Вtproante:vtprepono. - - - -

Рalamfignificataperteietvtplurimйaduerbium eft:vt.f.dixipalam.
/ Sine.ncgatiuaettppofitio:etpробtaytranф fyllabamgrauat:ytfinemo
x ra:poftpolitaveroacuitur:vtТefincnilaltum mёs cogitat.
Аbfqвfimiliternegatiuaprepofitioettytabfq:vla confideratione. -

Тenus fignificat yfq:8 modo ablatiuоiungiturythattenus:modogeni


tiuо:vt crurumtenus.Еt femperpoftponitur. - -

АМВПguepraepolitioNBS.
Аmbigueppofitionesquetam accufatiuo gablatiuo deferuiuntfuntqta
/ tuor.fin.fub.fuper.&fubter.Наseimaioresidifferёterponebât:nulla
/ 1egeferuata.Nosaurёinloco:et de locofignificatesinablatiuo:adlo
cum autem 8 perlocuminacculatiuoponimus. .
In poniturprovaldevtinhabito. Еtpromon:vtiniuflus.Еtpro inter: уt
mediifqgin milibusardet.Еtpro contra:vtintyranum.Еtpromodo
Фnalitatis:ytifaciёverfusaphitrióisiuppiter.Еt,ppticula fuрuacua

——— -
SЕСVNDVS , *

уtnofcocrines:incanaq menta.Еtpro qualitatepetore:vtinfornis,


Еtpro qualitate ordinatiuaytindiescreicit. Et pipaciotёроrali:vt
dux iniucem velinnodem. Еtproppolitioneprout in magnйmo
tnumёtum dedi.Erproad:vt impulitin latus.Бtaliquandofignificat
adlocumtvt in vrbem vado.Aliquando in loco:vtin vibe maneo.
Subfignificatiupravtterfiāmatubledateluxit.Вtinfia:vtfubiecitсан
} propc:vtdeindefubiplo eccevolat. Бtin:vtfubingentitéplo
Еtproante:vr fublucё.Еrper:vt fubnodem cura recurfar. Еtaliqui
aoignificatadlocum:vtpolteigtub ptos, Aliquadoin loco:vt lub
lucemaligna, Etincompolitionemodolocalcmvinaretinet:ytfube
duconodo diminutiuam:vtfubrideo..
Superfignificat de:vt nuitafuрpriamorogitas. Еtprovtnilfubiperio
moueor. Бt intuper:vt Ecce fuрmoetii magna diomedisabyrbе: Еt
defuper:vtНасіuper euallopropectattroes.Еtfuрсreft:vt Neфеni
fugalupervila pericli.Et vitta:ytiuper garamantas&indes. -
Subter tamacculatiuо :gablatiuоiungitur vt iubter deniateiludine:ё.
fubterillud.
РRАЕРОSItionis diuifio.САРVТ.V.
р"} intrespartes duifaeft:namalia coniundiua:aliafeparatina
& alia communis. --

Сoniundiua prapofitioeft que in cброitioneloquelistantumdeferait.


Сoniunctiug prepofitiones Iuntfex.i.dif.di.re.fe.am.ё con. , ,

Рffignificationem habetieparatiuанn vtdipono.Еtiigiurdièбibна


} incipiétibus:vt dicedo:dipono:difientio:di
'ftraho:ё: difiuпgo.F.vero lequente:mutaturineam:ytdiffero.
Pitignificationem habetfeparanuam: 8 iungitur didionibusareliquis
confonantibus incipientibus:vtdirimo.
Re:Пgnificatretto:aquoperapocopen fadum videtur:vtrepicio,
Seignificationёhabetieparatiua:vtfeduco, Etabnegatiuä:vtfecurus.
Аm:lignificat circй:vtampledor:quodgreciatдификатоам дiсиюt,
con:fignificatПmul:vt compono:comparo.
*} praepolitioeftquae in appolitionetantum calibusferuit&io
quelis. - - -

Separating praepolitiones funt duodecim.fapud citra) circaergalextra:


infralluxtapenesprope/fecundum/vitra,ё fupra.
Сбmunisфpolitiones.queta in cброitionetiinappofitionerepetiбит.
funt relique omnest quead.xxxii.numerum afcendunt, .
- NoТАNDVм. -

Роitemoinfinebuiuscapitislantegadcoнiнnaionenveniamusquinф
e}
/ \Еrimй. Sipars orationis cafualispraepolitionemfequaturpraepofitionis -

|- i} Рpolitio:ytantetёрій:poltripam. Si "нет"
111
- , - - . LIBER - - "» - 3, \
. patsfequaturinyimaduebitrafbitpробtбуtätefecit,pothabeo
| Sectidum:Praepolitionespofthabite:ficaiumfuumferuentadhucprepo
| fitionesfunt:vttranitra peretretnos.Stautem calum mutent:fiuntad
i uerbia:vtlongopofttemporevenit. * ".

Тertium.prepofitionesambigue quotiensproaliis praepotitionibuspo


nunturiscafibusferuiuntiquibusile:proquibusponunturytity
rannum.pro contratyrannum:et fuperpriamo:pro depriamo. -

О uartum:Separatae prepolitionesacuйtur:vtapud. Сoniundae veroca


fibus autloquelis:vifuāfapecommutantiet graues fift:vtante lucem
С uintii:Prepotitiones сброite:aut verbacй quibus сброnuntur corrй
punt:vt сбfacio conficio:aut iptae corrйpuntur:vtadfero:affero.Aut
corrumpuntercorrumpunturytfubcapiofufcipio. -

- СОNIVNСТМО. -

- - - - САРVТ.РRIМVМ.
". Оniundioettpars orationisadnetensordinanбвfententiam,
Сoniundiodida et abeo quodelocutionemconiuвgat. -

Сoniundбnisaccidentia (unt tria.f potefias:figura:ecordб.


ротеsтаs.сарvт.ii.
Роtefiasconiundioniset gualitas. quae eiusfignificationem officiumф
in conftructione oftendit.
Роrefiasconiuntionis indeсёetodopartes diuifaetvtinfapatebiь
Сopulatiuaeft:dfenfum et verbacбійgit:vt difertuset fapiёsfuitcicero,
Сaulaliseftque cum affirmatiue caufam explanativt ambulativemonea
tur.Нecautem in quattuorpartes diuiditurincontinuatiuam,ffubc5
tinuatiuam:adiundiuameteffectiuam. - :

Сontinuatiuaeft:quae continuationem:acrerum confequentiam oftёdit,


fcilicet fifterrit:dormit. - - -

Subcontinuatiuaeft:quaecaufam continuationis oftenditicumrerumenё


tia confequentem:vt quando.ambularmouetur.
Аdiйdiua etiqueficefetvetnon effe dubitans: fubiundiuis verbisadiй
* gitur:vtfiyeneris:faciam. -

Вfediuaeft:queex caufa pcedentёfignificateffectб:vtdoa9fйna legt


Арprobatiuaeltiquae remapprobatet affirmat:vtequidem merui. -

Difundiuaetque quanuisverba difungat:fenium tamenconiungitat .


terum negans:alterй vero affirmans:yttu es dodus:velindodus.
Subdifundiuaetiduaelicetvocem habeat difuпdiuaevtrunqitameneё
fignificativelfimul:vtalexanderflueparis:vel difcrete:vttotadielea
gitvel (cribit. - -

Difertinavelelediuaetquaeexdiuerispropolitisaliquideligionendit
уt diues volo effegpauper. - - -

Аduerfatiuaettiguae aduerfumconuenientifignificat уtquangindode:


tamenlibenter. - --
SЕСVNDVS
Аbnegatiuaet quae rematiqua caufa impeditifierinonpole oftendit:
vt legeremfilibros haberem.
Сolledina: rationalis:velillatiuaeft:qugexpraemiHofermonerationёoa
fiendit:vttu eshomo ergo mortalis:
pubitatiuaeft:quae dubitationёfignificativtaut pdеft:aut non.
Нnterrogatiuaefiquae dubitationemcuminterrogationefignificat.vtelo
.quar anfileam. . - i: ",
pi(tributiaeftque diuerfisdiucrfa diftribuitvtegolegotu verodormis:
piminutiuaeftque diminutionёfignificat:ytfinonpotes legere:faltem
fcribe. - - . .. .
. Сompletiuaeft:qugornat"caufavelmetri:nullafignificationis necefiita
- te poniturytenimuero daue. . . . .
. RIGVRА.САРVТ.III. ,

Figuraconifidionisa accidés quo fimplexа сброita difcernitur didtбе


Еiguraconiundionisett duplex.f.fimplex:et compolita. . . .. "
Simplex сбійdionisfiguraeft.quaefolampuraq: didtбnёoftёdit:vtvero
Соipoftaconiundionisfigutaeftque alteriadhaerentem dittionёoftё
dit:ytenimuero.Нecautem accentu:cognofcipoteft.
oRDo.САрVт.III. - - - -

| Огdoconiundioniseft qualitas que demбftratique prepont guacuefuр


poniconiundio debeat. .
Оrdo coniunctionisetttriplex.f.pробtiuus|fubiundiuus 8 communis.
Prepofitiu" сбійdбis ordo ё:quo apparetvtrйpробtia (it cбійdбуtnä
Нuius autёordiniscбiundionesfunt.xvii.f.ac.at.att.et.atф.aut.velnect
neф.fi.quin.quatenus.fin.feu.fiue.ni.nifi. :::1 с
Subiuntiuus coniundionis ordoeft:quo apparet vtrum fubiundiuafit
coniundio:vtф. *- - --- --

= Нulusautemordinisconiidionesfuntvii.f quidem quoqi autemvero


| Фuae.ve.nequasgreciерклнтикао vocanthocettinclinatiuas.
Соmmunis coniundionisordoeft: quo apparetvtrumpreponi&fubiй
| ; gipoffit coniuпdio:vtitаф nanф. ::::: . --

Нuius autem ordinisfuntrelique omnes. ------


| СоNIVNaionis diuifio.cАРVТ.V. -

Сoniundiointrespartes diutfaeftnamaliaprincipalistalia fubfequens:


| | etalia media. - - - -- - - - - -- . ..

/ Principalis coniundioeft:quginorationisprincipioponiturvtSed qui


| teyiuum cafus : age fare viciffim Peranafrophentamen quandoq:
| poftponitur. -

Subfequensconiйdioeft qugin orationis medioponitur vtterrafфtra


| : dufф maris. . . . - - - - . . . . -

J Меdia сбійdioeftquavtralibet partepolita:fine vitioconiungiturorae


rio:vt difces filegeris&filegeris difces. - --

fiн
- - LIBER
". INТвRIEСТ[О.САрVТрRiМViМ,
| Nterieèio ёрars oratiбis: affedйmétisincбdita vocefgnificas
Interlediodidaёabiteriaciédo:gaaliis ofonispartib°ёiterieda
Interledionisaccidensettynicum.fpoteitasyelfignificatio.
РОТЕSТАS,САРVТ.li;
Роrettasiteriettionisett dualitas:quemёtisaffe8"fignificationёoftédit.
Роteitasinteriedionisin.xx.partes diuifaeft vt Infrapatebit.
Lпgentispotettasetäiudйtnfefignificat:vtheimihiquaiserat.
Dolentisporcitaseft:quaeinaliodolorem oftendit:ytveh.
Gaudёtispoteitasettiguacanimigaudiйfignificati vteuax:ho plaudite
Timentis potettaseft:qug animipauoremfeutimiditatёoftendit:ythей
Indignatis potefiascit:danimiindignationёfignificatvt prohiuppiter.
Аdmirantis poteitasetiidadmirationemfignificat: vtpapehengdett:
Ridentispoteitaseft:quae rifum oftendit:vthahahe. -

Deridentispoteitaseft:ddelutionemnotatvthuitam cito.
Сommiferantispoteitaset gug animicommiferationёfignificatуtАb
tibinetenerasglaciesfecetaiperaplantas. / -

Вxclamatis ptäseit: dai affedйad exclamationёfignificat:vtocuras


hoi3. Вxcreantis poteitaseft:quae excreationemfignificat:vtah.
Ноrtantispotettaseft: qughortatumfignificat: vteyaage rumpemoras
Laudantispotettaseft:quae laudationemalicщus:etanimieretionem fie
gnificat:vt Eugeferuebone.
Vitantispoteftaseft:qugalicuiusabdicationem oftendit:ytapagea me:
Vocantispotefiaseftquaealicuiusadnocationem notatehodum ad me.
Silentispoteftasettique filentium (ignificat:vtfi.
Intentiusaliquid demonfirantispotettaseft: qugdemonitrationemfigni
ficat:vt enim.
Вximproutfoaliquid deprehendêtispotefiaseft: quecumaliqualiadmi
rationeprofertur:vtarathocilludett. - -

} poteftasettiqueanimidefiderium notatvtofiveniat caefar:


Оbiurgantispoteitaselt guae alicuius obiurgationem oftendit:ythavit
go infoelix:quete dementiacoepit.
NОТАNDVМ,
| Ройremoinfinebutas capitis quattuornotandafunt.
| Primum: Suum eitinteriedionisabfcondita voceproferri.
| Secundum.Plaeraq:interietiones communesfuntomniumgentium vo
cesnaturales.
Тertium:Quicqdanim"orationiinferueritiquo detrato: textusinteger
remaneat:numero interiedionis accedit. -

cuartumAccentusinintericaionibus certiefenбройuntvtfereialis |
vocibus;quяs inconditasinuenimus. -

Вxplicitusёliber fecundusideodopartib2ofonis:&earumaccidentib"
тог чат г. иo "т

ТЕRСIVS. -

INcIPITLibertertius devirtutibus &уiciis:feulogifcheМАТIS.


SСНЕМА, - - - - - --

1 *=\ ScНЕМА.САрутрRIМvМ. .

Сhemaeftconformatiofeufententia quaeda abvfu cбі remota.


- Schemaintrсspartes diuiditur infigurāfcilicetvitiaetvirtutet "
- ЕIGVRА.САРVТ.II.
Figura ettaliqua artenouata dicendiratio. -

Еigurabipartitaettalia enim diancea:etalialexeos.


Danceafiguraeft:qug fenfimagis:gyerba defignatлtapotaenigrecc
cogitatio velintelled'fignificat:Нgсvero adoratorestatum attinet
1.exeosfiguraetordoverborum.aliter gdebetfiguratus.metri.aut deco
| tis:autemphafis gratia. . . ** .
| Lexcosfiguraefttriplex.f didionis.locutionis:& confirudionis,
Е1GVRА D1СТДОХJIS. -

Didionisfiguraeft:qug circadidionestantumattenditur,
| , Didionisfigurain metaplainoconfittit .
\ Меtaplaimusautёefttraniformatio quedam redifolutiф fermonis in пеете",
} alteram peciem:metriautdccoriscaufafigurata. " : -

Нuius pecies funt.xxi.vtinfrapatcbit, , -

* Profthefis eit appofitio quedam litterae velfyllabe addidionispricipй:


} littere:vtgnatopronato.fyllabg:vttetuli.protuli. ,
Бpenthefis:yelpleonatmusivelepedafisettappolitio quaedamlitterae yf
} fyllabgad didionismedium:litterae: vt religionepatrum:preligiбе
к yllabg:vtinduperator.pro imperator. - ** --
Proparalepfiseft: quum aliquidadnouifimäpartem didionis accedit:
1и vtadmittier oratproadmitti.
Рaragogeeft:quum .-
advitimamfimplicis didionis - --
claufula autlitteraій
; - gitur autfyllabз:littera:ychottisproholiapudplautй.Syllaba:ytpo
tetturpropoteft - . . . ,- -

Арhaerefis eitablatio littereyelfyllabe deditionispricipioproftheficб


} traria, Litterg:vt ruitoia late:pro eruit.SilabgiviМittite pomittite.
Sincopeeftablatio de mediadidióis.ерёtheticбtraria:vt nora pnoucra
Ароcopeeftablatio litterevelIyllabg define didionis: pparatepfi сбtra
jayelparagogelitterevtdiepro diceSyllabt:ytmipronuhi,
Еёafisё сбrrarationёcorreptgfyllabgextёio:vt Exercetdiana choros
, Sittoleet сбrrarationёрroductefyllabe correptio:vtaquotus otion.
| Digreisévni*in daasfyllabas fatta diutio:ytaulatin medioproaule,
, , Брiуnaloephaetcongluinatioduarumfyllabarщninvnamidieren сба
| traria:vtgripedem ceruam proaeripedem. -

| || Synaloephaeft:pinterёрnonё сбcurrёый in diuerfisdidібіь" interfevo


calium:lubrica quedamleuifФ collifio:ytCarthago italiam contra.
Вdhlipis vclelipliseit collioqugdādifficilis confonanumin diuerfis
- вот lгся "272
LIBER - - - - -- - - -

didionibus cumyocalibusaipereconcurrentium:vtmultifle8tera
risiaétatus 8 alto. - - -

| Antithensvelantitoechon eitlitterae plitterapolitio:vt poeni pphoeni


Меtathefis eitlitterarum ordo mutatus:vt euandre.proeuander.
Рarallogeтopaypobeo eopeltiquumaliagdebet praepofitio ponitvt
cuitantum dete licuit.pro inte.
Нypheneft:quum vna didio altericoniungitur:vtantemalorum.
Diatole eft:quum vna didio abaliadinбgitur:vtgneas neф enim patri"
confifterementem. - -

Реripleromaeft:quшmaliquaparticula: nonpropterfenfum:fedpropter
metrum velomatum additur:vt multumille & terrisiadatus 8 alto:
illerenim fuperhabundat. |

Sinaerefisettiquumduae vocalestineadem didionepofitaelinynamcogй


turearum:vt diprodii. -

Сrafiiseft:quum due vocales:ineadem didione politaein vnamabilis


| alienam vertuntur:vtolaproaula,
-, FIGVRАlocutionis.САРVТ.III.
Figuralocutioniseft:quae circa orationes:8:fententias verfatur.
Figuralocutionisin.xxvi.partes diuifaeft:vtinfrapatebit.
Prolepfis eftpronйciatio rerumordine fecutarum numeroprius reddito
vtContinuoreges:ingentimollelatinus:Velquum id quod potterius
accedit:antetёрus affcribitur:vtmбtem facrum atq:auentinй infedit
фuipofteafacer diduseft:quod lumplebsinfederat.
zeugmaetvniusverbi conclufio: diuerfisclaufulis coniunda:Eftайttri
| plex zeugma.Г.Нурегzeugma:mefozeugma:8:hypozeugma.
Нурсrzeugma etiqui verbйvnum preponifadquodfequêtes fenfuscб
ferantur:vtVicitpudorem libido:timorem audatia:rationem amёtia
Меrozeugmaeft.quйverbйvnй in mediofenfuum locopolitйrepetit:vt
, Тошgenainterpresdiniquinumia phoebi: Quitripodas clarii:lau
rusiquifiderafentis: Et volucrumрёnas: 8praepetisomniapennae.
нуpozeugma etiquumvnoverbofenfusclaudunturytdiuitiaeinuidia:
virtus gloriamparant. -

нуpozeuxiset figurazeugmaticбtraria:vbidiuerfa verbatingulis clau .


fulisadiungunt:vt Regemadit:S regimemorat:nomenф genufqв
Sylleprisetidimiliumclaufuiarum pervnum verbum conglutinatacб
ceptio:ytIampateraeneas:8: iamtroiana iuuentus Сonueniunt.
Аnadiploisetcongeminatio didionis ex vltino locopraecedёtis:&fea
.l quentisprincipio:ytSequiturpulcherrimusatur Aiturequo fidens.
Anaphora ёeiufdёverbirelatiopplurimos pricipiaverfuй:vt Nate met
уirestmea magna potёria.Sol".Natepfisfйmi:Velcficlocutionбсб.
шenièter refрбdёs:aliud refertocculte: vt Sedatea itё сбішraucrepau .
ciigь"catilinadequagbreuitimepoterodica.deq:hocёсбiuratбе
уsг ----

твRтvs
| Epanaleprisen сбmaiorefgaificato fada repetitio:vt Неubeufugaces
pofthumepotihume Labunturanni:Velquum eadem didio &princi
pium verius & claufblamtenet:vt Ante etiafceptridiági regis:&ate
Epizcuxisvctepimoneeteiufdemyerbiineodёverfu:fine aliquadilatio
не congeminatio:yt Мете:adium quifectin me conuertireferrum.
Раronomafiaeftquй didioneiterata mutata littera:autfуflaba:fimilino
mine:diuerfavtimurfignificatiбе:vt Incoeptioettamёtifi:haudama
tium:Vel quum praecedentinominiaut nomenaut verbum per deno
minationemannettitur:vtpugna pugnataeft.
Scheffonomatonvelfynthifonomatoneft quiіfinguis поibus epitheta
coniunda funt:vt maria manus:peligna cohors:feftinavirum vis:Vf
фuum in fententiarum сбnexnpluresponunfanotomafiae:vtarmipo
tenstritoniavirgo. - --

Раronomeonett.quйverbafimiliterincipit vtМаchina multaminax:


minatur maxima muris. - м

Ноmotoleuton eftoratio pariverbos exitufinita.vtbellahorrida bella.


Ноmoptotoneficumin cafusfinifesexeuntverba diuerfa:vtmoerentes:
fientes:lachrimantes:commiferantes, -

Роliptotonett multitudo cafuum:varietatedittinda:vtLittoralittoribus


contraria:findibusyndas. -

Нyrmoseft didionum feries: vniformis: vnius catustenorёadclaufula


vfф cuttodiёs:ytPrincipio.cgium:acterras:campofqвliquentes.Lucё
temф globum lunae.titaniaфafira.Spiritus intusalit.
Роiyfintheton.ettoratio;pluribus сбпеха сбtundionibus vt Athanafa;
thoafqipelidelф neoptolemus:primufqвmachaon.
pialyton:afyntheton micrologia:yelbrachylogiaeft figura:fuperioricб
traria:quae fit in oratione diuerfa:conifictionibuscarente:vtFerteciti
flammas:datetcla:impellite remos. -

Еndiadiset quumfixemnomёnmobilefoluiturivtPerfamam&popu
lum nigros efferremaritos:proper famofum populum.
Нуpallageeft:quum aliquid percontrarium dicimus vt dareclaflibusaur р
firosiproctaties auftris, - ,, ,, " .

Еmphaliseitiquum fixum promobiliponiturvtfcefus:profcelete.*


Рrofopopeiavelfomatopeia etiquifermorebus mutistribuitur:vt quй
caelum:autterraloqui introducitur. -

Antipophora et quum tacity occurrimusquaetioni:vtomnia näфtuо


fenioritequereremitio.Retrulerat naronettor. - *

Аробоpiseitiguum periram veldolorem; parten filemusorationisive


fiegofuftemfumpfero, , -

piaiyrmoseft:quйvna dictio adduofignificata trahitivt interfteperean


e

|
ferolores:Velquйmagna verbis minuunt:8 minimaextollйt:vt quo
кіaemulari exoptatnegligentiapotiusgittorй obfcuramdiligentia.
LIBER | s" - и т.
Scheiseit multitudo incбшndorйnominйineadёoratione:vtNubila:
nix:grandoф:procellae:humina:venti. . . .
Суmax yelgradatioetquotiёsabeo:guofenfusfuperior terminaturin
feriorincipitac delncepsiquaiipergradus.idёdicёdi ordoferuatur:
} (caena lupumiequiturilupus ple capellam. Florёtem cythia
.
um (equitar lafclua capella.Теcoridon oalexi. 1

з, ElGVRАconfirudionis. САРVТ.IIII.
Еiguracбtitudioniset que circagrammaticas confitualonesverfatur.
Еiguracontructionis in ottopartes diutfaeft:vt infraparebit.
Prolepisyelртgiumptioeft:quйtotiinfuaspartes diufovnaproprietas
7 attribuituriyt militespugnantynusinhoftes:alterinpatrian. ".

Syllepisyelconceptioeitчай dignuscбcipitminus dignй:ёyпapтo


prietas fubiectis diuerforйaccidétif attribuitvtegoettu legimus.
*} vnaproprietas diuerforum fubieáis accidentium tris
Бuituryniperprius 8 alteri perpotterius: quaetamen cumpropiore
concordat:vt ego 8 tufcribis. .

Syntheisei quippietasyniыеаovciplumbuscopulatis ныне


non gratia vocis:fed fignifican:vttriftelupus (tabults: 8.anferfoeta.
Аntiptoiseitiquй cafusprocaiuponit:ytyrbёiquattatuo veitraeft.
Бuocatioeft:quumprimavelfecundaperfomaterriameuocat:vtegovir
. gilius cano. -

Арpofitioeit quйvna,рprietas duobusfubiedisfinecopulaattribuitur:


vni.f.notioritaut magiscбl:8. alteriminus:vtignauumfucospecus.
Synecdocheeft quйtoti tribuit рprietaspatris:vtaethiopsalbus dentes
VlТА.САРVТ.V. . }
Vitia funt quaedam corruptelae quae cum aliquatamenratione:circarea
gulasgrammaticae flunt. - - - - - -

Vitiageneraliterfunctria.fobfcurum/inordinatum)&barbarum. i;
Оbfcurum vitium efiquumfermoneobfcuro velambiguo:fententiepro
feruntur. , , -
i
Нuiusobfcuritatisfpecies funtodo:vtinfrapatebit. . - *:

|-). ) Асуrоlogiaeft didiominusconuenienterelata:vtАt (peratedeos:proti


mete, Velnonpropriis didionibusobfcuratafententia: уtaccedead ht
**----
ignem hunciproadmeretricem. - x

Pleonatmosёfentёria:verboplufgnecefleetabйdas:ytficorelocutaet
Perifiologiaeltfuperuacuafentёtiarumadditio:finevilavi rerum:vcqua
poterantibant: et qua nonpoterant non ibant.
Аmphibologiaeft vitio compolitionisinambiguоробtafentéria:vtvi
diftatuaniauream hattam tenentemidubiumenimeft:ytrumfatuam }
-}

auream:anhattam dicam. .
Тantilogiaefteuidem reivitiofarepetitio:ytЕgometipfe. "" г ", l,
Еcipiseinecefatig
/
didionis defedusiyticalifate.pfugustpadtalii
-

/
у ит . » энерги, изката+й, barbara".
ТЕRСIVS. - *

Аenigmaeft ра incredibilia confufafententia:vtauiafiliorбсfiguema -

ter mariticum iocaftafignificetur.


Мacrologiaeftlбgadefcriptiбeproduétafentёtia:vtpoiteralихfummo
fpargebatlumineterras.Огtadies.quйprimum altofegurgitctolunt
Solis equilucemфеlaris.narbus efiant ciftfatis dixie:foleorto.
INORDINATVМ.САРVТ.VI. - -

Inordinatumvitiieft: quum in dictionibus velfcntentiis ordo mutatur.


Нuius autem vitii pecies funt quinф:vtinfrapatebit. -
Тарinofis etcбtra dignitatёrei magnae humilis expofitio: vt Мultama
lusfimulans:profceletius.
Аfchirologia eit vitio сбробtionisinuerectida oratio:vtNumerum cum
nauibusaequat. Velvnius verbiobfcaena fignificatio:vt dudabat 8:
arrexitanimos militum.
Сасорhatoseftуitio compofitionisinuerectida fulpitio:ytАtramйhйс
aperitramum qui vefielatebat. -

Саcozeliaeftperaffedionem decoriscorruptafentёtiacumeoipfo deco


returoratio:quo illum voluit audorornare:Наесfit autnimio tumoe
revt Iuppiteropfens caeliquifideratorques.Oretuo dicёdaloquar.
Аutnimio cultu:Vtaureus axiserattemo aure?aureafummae.Сигна
tura rotaeradiorum argenteus ordo:Periuga chryfoliti: politarф ex
ordinegemmae. " "

Сасоinthetonettindecens(truduraverborum.vt verfaфішеncum.Тет
gafatigamus hafia. * , -- -

- ВАRВАRVМ.САрVТ.VII.
Вarbarum vitium:quod ad quadam velutibarbariem tendit. .
Нuius айtvitiifpecies funttres.fbarbarifm":barbaralexis:8 foloecifm".
ВАRВАRISМVS. *
Вarbarifmus vel diffonanseft qui apud poetas metaplafmusdicif:efc5
tra rhomanifermonislegem:autfcripta:autpronйciata vitiofadidio
Вarbarinus odo сбmittitutmodis.f.additionedetradione.imutatiбе:
tranimutatione:iotacifmo.labdacifmo.metacifmo 8: hiatu. -

АDDITIONВ. - *

Аdditioneсбmittiturbarbarifmusmodisquinф.f.littere:fyllabae:tempo
ris:toni:8. alpirationis. -

Iitterg additione сбmittitur barbarifmusiquumvitrarationёlitteraadiй


gitur:vt Reliquias danaum:pro reliquias. - - -

Syllabae additione сбmittiturbarbarifmusquйvitrarationemfyllabaad


iungitцr:vtmauorspromars.
Тemporis additioneсбmittitur barbarifmusiquum correptafyllaba: pro
longaponitur:Vt italiam fato profugus. - - -
Тоniadditioneсбmittitur barbarifmusivtfiquisrhomanosaccentucir
cumНехоргoferreticum acutoproferri debeat. -- - .r
LIBER -- .

Арitationis additioniscбmittitur barbarifmus:vtfiquis choronam сй


alpirationeproferreticumleniterproferridebeat. - -

Petradione сбmittiturbarbarifmusmodisaequequinф.f.littercifyilabe
temporistonijё. alpirationis. - - .
«Litteredettaatбесбmittiibarbarifmusiquidetradalitteraitгиdurfgra
tiajyllabalбga corripitur:ytapud luciliй. Pretornefiaspropraetor:
: yelquйfimpliciterittera detrahirur:vtimmitis achiliproachitis.
Syllabae detractione сбmittiturbarbarifmusiquйthuauregratiafytaba
detrahirur:vtrepollumpro repofitum.
Temporis detradioneсбmittiturbarbarifmusiquйtruáuregratiapro"
dudafyllabaprobreuiponitur:vtferuereleucatemproferuere.
Тоnidetradioneсбmittiturbaibarifmus.vifiquis homanus acutopro
ferret accentu:cum circifiexo proferridebeat. - -

Аipirationis detradioneсбmittiturbaibarifmus:vtfiquisomofineat,
pirationeproferret cum debertaiperepronunciari. - - -
, , , IММVТАТПОМЕ. - 2,

Immutationefimiliterbaibarinusmodis quinфсбmittitut.rlittert/fд
Tabaetcmports/toni:&alpirationis.
Litteraeimmutationeсбmittiturbarbarifmus.filitteramprolitterapot»
erimus: vtoltipro illi. гу

уilabeimmutationeсбmittiturbarbarifmus.fifyllabamprofyllabapo
fuerimus:vt quumpro cum. ". .
Тemports immutatione сбmittiturbarbarifmus:fitempus protempore
pofuerimus:vtТerrafфtractafq}.
Тоniimmutatione сбmittiturbarbarifmus.fiaccentumpro accentuро
fuerimus:vtdos acutumpro circifiexo. - -

pirationisimutatiбесбmittiturbarbarifmus.fidateamproprilipofue»
* rinus;&econuerfo:ythamo proamo:&omoprohomo.
ТRАNSМVТАТМОNE. - -

Tranfmutati5eitidembabarifmus modisquinфсбmittitut.f.littert:fyI.
1abae:temporis:toni:&alpirationis. - -

Цitteraetranfmutatione сбmittiturbarbarifmus.yteuandrepro euander


Syllabaetrahmutatiбесбmittiturbarbarifm?ivt difplicinapro difciplina.
Temporistranimutatioпecommittiturbarbarifmusivtfiquis diceretis
tinusantepenultimaproduda:8pemultimacorreptacum debeat ec5
trario dicere. - -

Тоnitranimutatione сбmittirabarbarifmustvtfiquisdiceretadamanti
nus:tran(mutato acutoantepenultimae in penultimam.
Аipitationistranimutationeсбmittiturbarbarifmus.vifiquis diceretta
coho:tranfиmutata alpirationepenultimae in virimara.
- потАсisмо, :- .
Поiacifmo сбmittiturbarbarinus.fi,i,litterafipratuitum decoremindi
- ТЕRTIVS -3
* aionibus oftendatur:vt dominitlitteranimitiprotenta. " : " : 5
- LАВDАСISМО. , : :
Labdacifmo сбmittiturbarbarifmus:vtfi.l.litterafipraiutiumdecerem,
indidionibus oftendatur:vtalma.l.litteranimiйprotenta.
* метасisмо. * : " : , , г.
: , , ; ?

Меtacifmo сбmittiturbarbarifmus quuminfine didionispronйciatur


пm.fequente didioneavocaliincipiente quaetantumfcribinonautё
, enunciari debeativtauошfфtandem aburere.
- НАТV. . . . . "

Нlatucommittiturbarbarifmus: quumptures interfevocalesfine confa


nanteconcurrunt:vtЕoafqtacies. - - -: * , :,

2 - ВАКВАRАLEXIS. в
Вarbaralexisefttotaperegrina didio:orationi infertalatinae:vtapudcia
- сегоhem:О шёрurpurategalis non сбmouit: eйfardorum maftruca.
иmutauit.quodfardumeit vocabulum.Еtapud maronё. Аrmavirцm.
tabulgф:8 troiagazaperyndas:quodperficusetterminus.
--- SOLОЕСISМVS.. :
Soloecifmus.qapud poetasfchematabatiniocapitбeipariitas:&ayettii.
-fhortb"fcribiligo dicebat:ёicбыeniёsrhomâofermбі ійétaraverbosa
Solcecifmus,xvi.committiturmodis. : -

Primo:quum vnapars orationisproaliaponitur vtТоннmфrepente:


clзmatprotorue8:dardanuspro dardanis."
Sectido:quйgenusprogenereponit:vtpurpureanarcifus ppurpureus.
Тertio qui finitйpronomenpro infinitoponit vtfidicamus de ablen
te:hicfacit.prohicfecit:8. deprefente:isfecittproisfacit, .
ouarto:quй cafus pcaluponif:vrVrhёqчаRatuо:veitraeft:pro vibs..
Сдuintoiquйnferus pnumeroponit:ytparsin fruftafecant.profecat., ,
Sexto quum perfomaproperfonaponitur vtdanai.quiparent atridisg
primum armafumite:pro quiparetis., . — -

Septimo qчumtempusprotemporepouitpevtnec ventinififatalocй


fedcmф dedifient.proyeallem. , , , ,
Оaauо:quйverbos:Пgnificatio profignificationepoнitцr:vripoНätura
eos:&corpora nuda relinquuntpropoliant. * . . . .,
Nonotauйvelbos moduspromodoponitut:ytАtякиloregiducibuя
.eamiravideri.Aufoniisiprovidebantur. : * . к.

pecimo qui aduerbialocala paduelbisponбt:vtinмofum:pintus.


Vndecimo quumpraepolitiopropraepofitioneponitur:vt Rapuitфin.
fonitefiammam proad fomitem, . - Т.
Duodecimorquйvnus сбраганоnisgradus proakopeniии:vt Repons,
ditiunofaturnia fanda dearum:profandiflima. -

Тенlodecimo qui duginorationegemiaanturabnegatug:vtnibi nбg.


: peccaui.pronung. а -
|LIBER 2. } -

С uartodecimo:quйparticula primo locoponёdapotiponitur:velecon


uerfo:vtquum dicisarmaф virum:pro armavirumф. -

Спintodecimorquйaccentus paccentuponitur: vtlбgopoft tёроre ve


nit vbipolt: quodgraui accentu pronйciandй effet pnйciaturacuto.
Sextodecimo:quum vnum falutantes:faluete dicamus.
Funtpretereaplaribusaliis modisfoloecifmi:guos reprehendendo maa
gisjimirandonotarepofuraus.
VIRTVТЕS. САРVтVIII.
Virtutesfuntornamenta quхdam cumpedeitristumequeftris orationis
fententias exornatiua.
Virtutesgeneraliterfunt duae.f.proprietas8tornatus.
Proprietasettregulafermбlsifcdm didionйfniarй вnatura obferuāda.
Proprietasintrespartes diuifaeft.fin analogiam упtomiam:ё: tafim.
Аnalogia vel pportioettregulafermonis: quaredefcripture ratioferua
turiycfciamus:fcribipotius per.b qper.p.fcribendum effe: cй exora
dium verbiquodeltfcribo.b.retineat.
Syntomia velbreuitaseit quйreimagng:lenfusfufficiuntad dignitatem
guisbreuienicieturienretia:vtNalceturpulchra troianusoriginect
far.Imperiй oceano:famä qterminetaitris:Iulius:amagno demitium
nomeniulo.Нicenim troiana dignitas:8 се[aris principatus:8 rho
mano imperiopoffelfiopromittitur orbis.
таhsfeuprolodiaeittenor qui innexibisvocisferuādus et naquaeda
acutotenore:pleraqвgraulalia circificxo denunciantur.
". ОкNАТVS. САРVТ.IX.
Оrnatuseftfententia artificiofe compofita: ad rhomanelinguaeiluftra
tionem:auribus dulciter accommodata. -

Оrnatusin quattuor partes diutiuseft: infуntheim.f cyriologiam:trог


рum:&phrafim. - - -

Synthefis eit verborй сброitio que nбditionantё:necabfonam (trudu


ram orationis redditde qua in quintolibroplenius difierctur.
Сyriologiaeft culta:8 fanaoratio:linelenocinio (tructuram exornas:vt
Rhomanos rerum dominosgentemф togatam. Нiccnim ipia veria
tas fententiam exornauit.
Тropuseltferno:aprincipali&naturalifignificatione:tranilatusadaliz
duam fimilitudinem: exornandae orationisgratia.
Тropifpecies functredecim:vt.infrapatebit.
МЕТАРНОКА.
ar-5 1

Меtaphora et rerй verborйф tranilatio appriafignificatiбead nбpro


priaperfimilitudinёidecoris: aut neceilitatis: autemphateosgratia.
Наеcautem fit modisfex.
Вrimo abanimaliadanimale: vtТіphyn aurigam celeres fecerccarinх:
ab agitatore enimad gubernatoremtraniiulit. \
тERСIVS —
-
не * 2 *
Secundoabinanimaliadinanimalevtpelagustenuererates:pronaub"
nunc rates dixit.
Тertio abanimaliadinanimale:vtАtproculexcelfo miratus verticemб
tis:pcacuminenuncvertice dixit:quettanimalium tantum.
О шагto abinanimaliadanimale vrh tantйpectorerobur concipis.АН
gno enhmab hominem trantiulit,
Ошnto abeoquod pcedit:id quodfequitur:vtSpem vultufimulatiplae
ticia quae prouenit exfpe.
Sexto ab eo quod fequituriidquod precedit: vt meritaeф expedёtpmia
palmae:pro virtutis:ex qua palmна procedit.
Гuplсxeit methaphora.f.reciproca:et vnius partis.
Кесргоса methaphoraeft:quae facile couerti poteft:vtaltum mare caelй * теку
фрrofundum:pofunusenim conuerterealtum celй:mаrеф pfйdй.
Vnius partis metaphora:cftqug conuertinonpoteft vtgerminarevites:
fluctuarefegetes.volitare nubes.lnhisenim rebusgemina:fiudus:8
alas non inuenimus. - -

САТАСНRESIS.
Сatachrefiseit didioproprietate deficiens:alteriusfibinomen: quafi p
prium viurpas:vtparricida:qui fratrem:autvxorem occidit cum ille
.ppriefitparricida:quipatrem occidit.
-
МЕТАLEPSIS,
Меtalepiseit didio quadratimpergensadid quod oftendit vt pelticis
abdiditatns.Аbarrisenlm.nigrae intelligunturia nigristenebrofae.
& Phocin praecepsprofundg.
МЕТОNуМША.
Метонуmiaeft didio:abvnapropriafignificatiбeadalia рpria träflata
Наеcautem fex modisfit.
Primo:quum ponitur continenspro contento:vtNuncpateraslibateio
ul:pateras:provina. -

Secundo:quum poniturcontentumpro continente:vtvinacoronant:vi


napropateras.
Тerto:auumponiturinuentorveldominas:proinuentovelfubledovt
Пnecerere & liberofrigetvenus.profinepanea vino.
Сuarto.quum poniturinuentum veifubleaumртоinuentore veldomi
nante:vt vinumф precemur:probacchum. -

Сиmto:auйponitur efficienspro effetto;vtmoeflumфtimorё:quimoe


flos faciat. -

Sexto: quum ponitur effettum pefficiente:ytficmelior remis.Inferteni


velocitatem:qug per remos fit.
АNТОNОМАSIА, м

Аntonomafia et vocabulum:quodlinenominepolitum.locoeiusfungi
tur:vtiaturnia iuno.
gi
IIВЕR «. . . -

Насcautem tribusmodisfit, *- ч.

Primo abanimo:vt magnanimufф anchifiadesproaeneas,


Secido acorpore: vtАквhisaligerй didisaffaturamorё.pro cupidinё -
Тегtio extrinfecus:vt Infelixpueratф imparcongrefus achilli: piafoe
lixtroylus. -
ЕРГТНЕТОN, *
Еpithetonpraepofita diftindioproprionomini autornandi aut de(true
endi:aut indicandi.caufaornandi:vt dia camilla:de(truendi;уtfcelee
rйф inuentoryiyxes.Indicandi:vtlariffaeus achilles. -

Наеcautem tribus modisfit. . . . .. . .

Primo abanimo:vtpius eneas. Вt contemptor diuum mezentius.


Secundoacorpore:vtpulcher iulusetigtayenus. . .
Тertio extrinfecus:8thecinpluresfpecies diuifaeft.Аut a loco:vt ithac?
vlyxes.Аut abattu:vtenea nutrix cateta.Аutabeuёtu:yt Infila diues
орumtenedos, 1 - -

SуNEcpоснЕ. -

Synecdocheeft didioplus minufuepronuncians magistingnificans.


Нgcautemfit duobus modis. - -

Primo a partetotum:vt pupefqвtuaepubefфtuorй. Арupibus enim na»


ues.etapube omnes fociosjignificat. -

Secundo a totopars:vtIngensavetticepontus:proingens parsponti.


ОNОМАТОРОЕЦА. -

Оnomatopoeiaeft didiofigurata: adimirandum vocis confufaefignifia


cationem;уttinnitus aeris:clangotфtubarum.
реriрнrasis.
Реriphrafisefinumerofior didionumin.vniuerfareifignificationecona.
gregatio:verborum ambitu rem defcribens. - -

Наеcautem fit duobus modis.


Primo: ornanderci caufa q pulchraeit vtbreuitatёfplendideproducat:
vt Etiamprimanouo pargebattutnineterras.Titomicroceйlinquês
aurora cubile.Poteratenim dicerelam lucebatvcldies ortuserat.
Secundo;vitanderei caufa quaeturpiseft vtfoeditatem circuito deuitet:
vtplacidйфренци. Сoniugisefulusgremioper membrafoporem.
Нlsenimyerbisconcubitum oftendit, -

Нyperbatoneftverborum trangreilio quedamordinemconturbans,


Нutus pecies funt quinф.
Аnattrophe ёverbos tih ordoppolterus:vtItalia сбtra:рсбtraitaliam,
Diacopeveltemefiseft compoПtg dictionis diftindio:interpofito extrin
fecus verbo:vtSeptem fubiettatrioni. -

pyalitis velparenthetiseit diueriefentéria.oratio interpolitavtАeneas


(negenmpanius.confilterementem.Райusamor)rapidumadиа.
*
/

-

* -----
ТЕКТГVR ."
пespraemittitachatem. -

Syncheisetobiculum hyperbaton & exomniparte confutum:vtSaxя


vocantitalimediis Quae influctibus aras.
нуnerologiavelhyferonproteronettententigсйverbisordo mutatus
vt more(ф viris:8 moeniacondet.Priusenimmoeniaconditurdein
deleges dantur. : , , , ,
*
, .
.
-

- * . НуPERВоLE. :
нyperboleeft didio:finefententia fidem veritatis excludens.
Нgcautem fit duobus modis.
Prйmo augendigratia:vtniue candidior. : 1. - ---- ч"

Secundo minuendigratia:vt teftudine tardior.


- . : . АLLEGORIA. ..." и "не
АПegoria ёofopfmilitudinёautcбtrariйaliuddicès:& aliudfignificas
Нuius autem Ipecies funtfeptem.
Пroniaeftotatio verborumfenfusin contrarium reddenspronunciantis
grauitateadiuta:vt Egregia vero laudё8 (polia amplarefertis.Тиф
риerфtuus magnung memorable numen: Vna dolodшum fifoe
mina vitta duorum eft. , , , . -- , ", *

Аntiphratiset didioecбtrariofignificās vtbelä quiaminimebonum.


Аenigmaefi dictio allegoriae obfcuritatemonintelligibilis:ytЕt quae me
genuit mater:moхggniturex me. Significatenim aquam in glactё
conuerti 8. ex eadem rurfuseffluere.
} Сhartentifmose(ttropusiquo dura dittugratiusproferuntur:vtquй ina
rogamus.num quis qugfiueritet reipondeturbonafalus:yelfortuna:
vt exhocintelligaturneminemnosqugfife. -

- Р"}} accomodatura rebustemporibu(фрrouerbium: vtlupuseft


infabula. - -

Sarcafmosettioc*amaritudineplenus:8:plena odiohofilifф derifio:vt


Еn agros:&quabellotroianepetifti.Нelperiam:metireiacens.
Аntifmos velattelйnoseft tropus multiplexinumerofeq: virtutis:quiru
fticafimplicitate caret:8:faceta fatisvrbanitare expolituseft:vt Qui
}
Банium nоn odit.amettuacarminamoeui. Аtф idem iungat vulpes:
- *
&mulgeathyrcos. -

НОМОВsIS, . -

Ноmoefis citignotaerei defcriptio: peius imagis notaetfimilitudinё.


Нuius autem fpecies funt tres, - -

Icon:icafmos:vel catatypofisteft perfomarum:veleorum quae perfonisac


cidunt compatio:vt Оs:humerofai deofimilis, - -

Раradigmaeft caufaexempli:rei preteriterelatio:qugfit authortando:vt


Аntenor potuit mediis elapfus achiuis Illyricos penetrarefinus: Аut
dehortando:vtАtnonfic phrygius penetratlacedgmonia pattor.
Рarabolacitrerй:autadminifirationй:gеnеrefimiliumcбрaratio vtАс
g11
е. -2 5 19 s и
ILIBER / -

yelutimagno inpopulo cumfeрe cohortataetSeditio:


Нес autem fit modis odto. -

Primo: perhabitus:vt qualisineurotheripis:autperiuga cynthiexercet


diana choros.
Secundo: per magnitudinё:vt Сеu duo nubigenae cum verticemontis.
Тertio:p colorё: vt Indйfanguineo veluti violaueritoftro. Siquisebur.
О шаrto:pervocё: vt О цаlіsmugitus:fugit duum faucius aram.Ташrus.
О uito: penergia:vt Infegetё veluti quй fiama furёtibusauftris Incidit.
Sexto:paltitudinё vt Qualis aerie liquёtia flumia circй. Siuepadiriрis.
Septimo:perafedum:vtSicfunereprimo.Аttonitepatueredomusiquй
corpora nondum Сопсlamataiacent.
Оdauо:perfimilitudinem & veritatem:vtNonficaggeribusruptis:quй
Грumeus amnis. Exit.
рнrasis. сарvт.х.
Рhrafisetfermoeloqués:totius fententie fignificationem oftendens:
Phrafisin.xlii.partes diuifaeftvtinfrapatebit.
Сhronographiaettemporis defcriptio vtТempusetatiquoprima quie
esmortalibus aegris.Incipit.
Аetiologiaetcauferedditio:ytАd celйtendensardentialuminafruftra
Lumina:nam teneras arcebantvinculapalmas.
Тороgraphiaetlociveradefcriptio:ytЕftincompeau:tenedos notif
fima famainfula.
Тороthefia et loci fidadefcriptio vt Ettin fecefulongolocus.infula
portum.Еfficit obiedulaterum.
Аntapadofis et qui mediaprimis &vitimiscбueniunt:vtyetrumiam
hocfadum reprehendo. Р.С. non meum:acpulcherrimй quidemfa
dum:verum vt dixi non meum:fed veftrum.
Сharaderifmoseftquйaliquemper eius accidentia deПgnamus:vt Cala
uoneroni:pro domitiano.
Есbafiseft longus in defcribendo excurfus: vtapudgeorgica virgiliiin
tempeftatis defcriptioneapparet.
Antilogiaeit verborйcontradidio:ieurefragatio:ytНaudvngtibiphy
fluia cera functa fuit.
Аntithetoneft:quum contraria contrariis opponйtur: vtFrigidapugnae
bant calidis:humentia ficcis.
Вхоcheeft:quiiin rerum defcriptione: aliquidper excellentiamdicimus
vt Quae curaboum: quis cultushabendo fitpecori.
Liptoteeltiquum minus dicimus: 8plusfignificamus:ytmihiiulia cae
pefferefaseit.
Сanchafmas eitriusfolutus: vthahahe:apud comicos.
Арophafisyelapologiaёobieatos rfitio velcxcutatio: vt Anmihicati
dovid':nбredderetile.О чёnuea carmib°meruilletphyllula caprй,
тERCI VS * . -

Сacethoseftalicuius regionis velperfomaemalimoris feu сбfuetudinis


defcriptio:yt Exulabodauamariusbibit. -

Сatacrifiseitalicuius facinoriscondemnatio veliudicatio:vtТumpena


derepoenas.Сecropide iufi. - -

Арotheoiseitalicuiusmortalisin deos relatio:vt Candidus infuetй mi


ratur limen olympi. — - -

Ароitropheeft quiadaliquёрerfecundaperfonäfit conuetfio: vt Nec


tetuaplurimapanthu labentempietastnecapollinis infulatexit.
Сataloguseftfermo quirerйordinё8 numerumoftendit:vtТres fumus
imbelles nйero fine viribus:yxor.Laertefq#fenexithelemacufqврuer.
Еlogium eitaliculusreitettificatio:velhonorisivelyituperationisgratia
уtfolonis quidem fapientiselogiumeft:quo fenegatvelle:fua mortё
dolereamicorumlachrymisvacare. -
Еnergiaeftrerumgeftarumlaut qualigeftarum:fuboculisindudio:vtАс
velutiinfomnisioculosybiläguidaprgiiit.Node quies nequicgauia
dosextenderecurius.Vellevidemur:ё. in mediisconatibusaegri.Suc
cidimus:nonlinguavaletnoncorpore notae.Sufficit vires:necyoх
nec verbafequuntur, -

Genealogiaeftaucuiusgenerationis defcriptaferies:vtНuncfauno:8:
nymphagenitum laurente marita. Аccipimus; faunopicuspater: ifф
parentem. Теfaturne refert. -

Сenethliaconettnatalis delcriptio:vtapud virgiliuminpollione.


Моnomachiaett duorumfingulare certamen:vt deturno &аеnea.
Naumachiaeftbellinaualisdefcriptio:ytapudliuium,
Gigogantheaeftgigantumpugnae defcriptio;vtapudouidium,
Sylloglimusettoratio.confians expropolitione:afiumptione 8 conclua
} nanф haudtibiyultus mortalis:nec voxhominem fonat. О
ea certe, -

Еnthymemaeftargumentum:exynoafiumptoconcludens:ythomoeft
animaliergopetruseft animal. -

Оeconomiaeftreigubernādae dipafario: vtТuregereimperiopopulos


romanememento.Нагtibieruntartespacifq;imponere morem.Par
cerefubiedis & debellarefuperbos, -

Рalillogiaeitdittorum omatareplicatio:vtАrmavirifertearma.
Stratagemaeftexemplum militarefummo (tudioimitädum:vtapud Li
uium dehanibale,
Раradiatoleeft qий remnoftradilatamusinterpretatione: vt quйaftutй
fapientemyocamus.prodigum liberalem:temerariumfortem.
Вpanodoseftfermonisomataregreffio:vtPrincipatusbonuseft:nбаша
tembonus;quiintyrannidem commutatur.
Оrthoepeiaeftemёdata:cйfuauitate vociexplanatio:vtmecйфfouebit.
Romanos:rerum dominosigentemфtogatam. f
г» - - - - - яз.
* * *
- - IIВЕR
Рaradoxaёeledafentёria:vtouicqderitfupandaoisfortunaferёdoeft
Бpauxeiseit fententiarй incrementumab imo ad(uperiora confurgens:
vt Pompeiй et horrari:8:orare:etiam liberius accufare:8 monere: уt
magnaminfamiam fugiat:non defiftimus.
Phifiologiaeftalicuius reifculocinaturalis defcriptio:vt Albus vtob(си
rodeterget.nubiacelo.Sхpenothusineciāparturitimbresppetuos.
Ерiodium etcarmen:cadauerinonfepultocantatй: vt Extinctum nyma
phae crudelifunere daphnimfiebant:8:ca quae fecuntur.
Вpitaphieftcarmencadauerifepultocantarй:vt Daphnisegoinfluis:
hincvfq: ad fyderanotus.Formolipecoriscuitos:formotioripfe.
Problemaё рpofitio:interrogationёdetinésannexa:vtapud plutarchй.
Вpithalamium et hymnus in ponfaliciis decantatus vtapudcatullum.
Вpiphoneniaettrel narrataefumma acclamatio:vtТantg moliseratrhoe
manam conderegеntem. -

Ерicheremaeftargumentum rationatiuй:vtapud quintilianum.


вхPLICITVSESTLIBERтERтIVS DEvitiis &уirtutibusfeulogi
fchematis, Incipit LIBER quartus:de GRamariCIS сбftrudiбibus,
мЕтноDicА GRАММАтлcА. -

САРVТРRiМVМ.
Jr О}
-

- grammaticaeit quae loquendirationemifeucontrм


étionem oftendit. -

| 4,contradioet debita dipofitio partium orationis in orationa,


'onftruttio in duaspartes duitaet.fin concordantiam:8 regimen
Сoncordantiaeft debita partium orationis interfeconuenientia.
Сoncordanriaefttriplex.f.fixi8mobilis:relatiul Rantecedёris: &nomi
natiui & verbi." , ,
ixiet mobilis concordantiaintribus accidentibusattenditur, f.innua
" mero:cafu:et genere:vt caefar bonus.
Relatiui8tantecedentis concordantia in tribusfimiliteraccidёtibusattà
ditur.f.innumerogenere et perfoma:vthector quipugnat.
Nominatiuiet verbicócordaria in duobustanti accidёtibus attcnditus
fcilicetinnumero:erperfomatytpompeius fugit.
Regimeneft debita} regentis catuum exigentia.
Regimenin quinq:partes duitumeft:inregimen.i.prepolitionis:vetbi:
aduerbii:Participii:et nominis. -

РRЕРОitionisregimen.САРVТ.II. -

Regimenprepotitionisetttriplex: nam prepolitionum; aliae accufatuae:


aliae ablatiuae:etaliae ambiguae. -

Асculatiug prepofitlбesfunt.xxxii.f.ad.apud.ante.aduerfum.aduerfus.
cis.citra. circum.circa.contra.erga.extra.inter.intra. infra.fuxta.ob.
" pone.per.prope.propter.fecundum.poit.trans.vltra.fupra.preter.cir
citer,уfp.fecus penesietpridie. - - - - -- -
О VARTVS
Аblatiueprepolitiones (unt.xy.fa.ab.abs.cam.coram.ciam.de.е.expre
palam.fine.abfф.ettenus. -

*-
Аmbigugpraepolitiones funt quattuor.f.in.fub.fuper:8 fubter.
VERBlregimen.САРVТ.III. *
Regimen verbieit duplex:nayerborйaliudperfomale:aliud impfonale.
Реrionale verbйeft illиd quodhabet numeros et perfomas dittinctas; vt.
- amo.amas.amat.amamus.amatis.amant ,
Verbйpionaleeft quincuplex.i.actiuйpafiiui/mcdійсбе:8 deponens.
- АСТ1VVМ. * . " : , t

Аdiuй verbief illudqd definitin.о. 8 per additionё.r.pafiiuйformat


in.or.vtamo:amor. Еtquidicifipoteft tranfirein quёfitadius:ynie
poliit fiericonuerfa locutio in primavelin fecundaperfoma. , ,
Аdiuorum ordinesfuntfeptem.I.limplexpoffefiщs/acquititiuus/trana
fitiuusieffectiuus/leparatiuus:&ambiguus. : ,
SIMPLEX.ОRDO.I.
Аdiuumfimplex requirit nominatiuum proreagente:8accuratiuйpro
repatiente:ytegoamohieronymum, - -: ': ,
Нic quinф notandafunt.Primo qd confulo huiusordinisfignificat con сог ре
filiйpetere:vt confulo doctos.Septimi ordinis fignificat confiliйdae -

re:vt confulotibi,Mediй vero fecundi ordinis:fignificatiuuare:8pe


*
"sfidium ferre:vt confule falutitue. * :
Secйdo: Оccidopenuitimalonga:huius ordinisfignificat interficere:vt оан),
occidotaurum:Мсdium veroabfolutum penultimabreui, fignificat
mort&caderevt occiditferpens. г. г - , - . ;
Тегtio:Timeo 8 metao hui" ordinisfignificatformidarevttimeo magi +jтео
firй.Septimiatordinisfigificat vererinegd maliaccidatvtticotibi. тесто
Quarto:Suparo huius ordinisfignificatvincere: vtfuperauipompeiumмеярег
Меdiйverofecundi ordinisignificat(upereПc:ytiiperant mihidt}
uitiae:et fuperat creufa.
Сuinto:Сбmёdohui" ordinisfignificatlaudarevtcбmёdauiteinfena соте,
ки.Tertiautёordinisfignificatfideitradere: vt commendometibi.
- РОSSESSIVУМ.oRDo II. он : о а
Аdiuйpoietiiuйrequirit nominatiuйpro reagente:8: adi prepatiête
&genitiuйvelfeptimйcalumpro revitrapatiente:yr confilotereme
dii:ё. impleo domйtritico. . . . .
Нicnotandйeftqdinverbispreciй бgnificatibus iperfolied.precium esз
\: talento
}oponitury:guitemini Sicialio.infptimocабнутупо тене";
emi.Praetertantidem quodfeptimo caret. . . . . .
и 4- АСО VISITIVум. окDo III.
Азіийacquifitiuйrcquiritnoiariuйproteagente&actiprotepatiete
, 8 datiniprorevirapatientevtcommendometiы. . . . . ":"

Нc9"Фnotadafunt Primo:Darelias dicimusadeiadquёсныйn":8:


- 81111
LIBER
etcutpferёdas damus.vtdo tibilfasadcefarё:hocё:qspferasad cefarё
Secundo:Do huius ordinis:poltacсцfatiцumdцosdatiuoshabere poteft
- vt do tibi librцm dono. - - -

\s Ошarto:Reddo hui?ordinisfignificatrettituereet сбfignarelytreddoti


bipecuniasvelifas.Quartiordinisfigificatfacere:vt reddatedodй
2 см - О uinto: Dono:impartio: анgeoconduplico: accumulo:8:fimiliahuius
ordinistin quintum etiamordinem tranfirepofuntidicimusenido
} notibi librum:8. dono telibro.
"tao Sexto:Refcribo:8 mitto.tadatiцо:gaccuratiuоснmad.ійgйturytrefcri
botibi:8; adte.
- - - ТRАNSITIVVМ.ОRDО.IIII.
Аdiuйtrafitiuireguiritnoiariuй preagёte.8 admpro repatiête aiata}
vel in quatrafit ad":etites.adm prevltrapatiètevtdoceotevirtutё
(е Нic trianotanda funt.Primo.Сelotribus modis conftruitur:dicimus eni
celo tibi hancrem:celotehac re.et celote dehacre.
из слtec, Secundo: Cingo:calceo:exuo;veitio:8, induo huiusordinis: inquintum
е медке etiam tranfirepofunt:dicimus enim induoteveitem:et vette.
to -c
где-с Tertio:Peto8:poltelo huius ordinisinfextum
cimusenim peto te:8peto ate. etiamtranfirepoint di
-

- ЕЕЕЕСТIVVМ.ОRDО.V.
Аdiuieffettiufireqtitntifipro reagёte:8, admpro repatiéte aiata:veli
обо .quam tranitadius:&feptimum catum pre vitrapatiente vtfpoliote
veftibus. -

Нlcquattuornotandafunt Primo.Pafcofeptem modiscontruiрбt:dici


мье м musemibouespafcuntherbai herbapafcitboues:bouespafcfiturher
ba:egopafcobouesiegopalcoherbaibouespafcunt:&bouespafcunt
Secundo:Impartio modis quattuorcбftruipoteft:dicimuseni: Impartio
* tibibonamea:Impartiotebonis meis:impartiortebonismeistettui
partirisa mebonis meis.
са Теrtiooneroexonero.fpargo,fundo:figotterno:8:leuоhui°ordinis.i
- tertifieria trafirepoffйt:dicim"enifigoterrâ hatta:et figohaftäterre
ouarto:Нuicordintaliorum ordinum verbaaddipofunt:fiablatiuоiй
ganturyttangote digito:video te oculis.
SЕРАratiuum.ОRDО.VI.
Аdiuumfeparatiuйrequirit noiariuйproreagéteietatiprorepatiete:
- et ablattil avfab mediate previtrapatiète:vtaudiuilectionёapetro
* "й" ніс фuinф notandafunt Primo.Audiolet aufculto:huius ordinisfignifi
cantaurespberevtaudio hoc absteSeptimiveraordinisfignificat /
obedire:vtaudiotibi.
— Secundo.Recipio huiusordinisetprimifignificatacciperevtreceptна4
еее rasabste.Septimi autёordinis fignificat pmitterelytrecepiti mihi.
тоте, тено Amoucoined.hщsordinisignificatremonetevtamoneaste
- О VARTVS.
amalis.Сam.d.tertii ordiniseitetfignificatadiungerevelappropii
" re:vtadmoueo manum igni. ;":

ouarto:Еripio duobusmodiscбtruituridicimusenimeripioteamalis ee,с а


8ceripiotemalis.Еft quoquetertiiordinis:vteripiotibi opestuas.
С uinto Quero requiro пobusmodiscontrшnturidicimus enim quae гут.
rohancrem absteiet guero te dehacre.
- АМВ(СWVМ.ОRDО.VII. .

Аmbiguum:quodetadiuum & mediumefiepro dicentisfignificatione


potettrequiritnominatiuumproreagenteetdatiuumpro repatiète: J изда
vtinuideo tibi. -

icnotandйсfiguod interdico quattuor modisconfruiturdicimuseni „и,y.д.


interdicotibiaqua 8: ignitu interdiduses aqua & ignitaquaetignis -

interdidus eittibit&tibiinterdidum ettaquaetigni.


раssivvм
Рadiuumverbumеtillцdquod definitin.or.etremota.r, in adiuйredit:
vtamoramo. Еtquum dicituraliopatienteeftquiagat:&patientia
noftram alterius actusfignificat. -

Рafiuorum ordinesfuntfeptem ficut&adiuorum : &omnes requirunt


ablatiuumavelab mediantepro reagente et nominatiuum pro repa
tiente:8:vltrapatientis cafus in adiua fignificatione requiiitosnon
mutant;vt doceris a mefcientiam.
Нictrianotandafunt Primo:Sum &exifto:Vocor:nominor:dicornuna
cupor.appelor:ё:fio. Еtomnia verbareciprocadicunturfimilitico
pulatiua.Requiruntenim nominatiuйtamantefe qроitfewtfumbo=
mustdicorpetrusteuado dodus:&incedo fuperbus.
Secundo: cброitaafacioiquotiens.a.retinentinpraefentitotiёshabent
patiuumino.ytcalefacio:calefio:patefaciopatefio.Sіанёmutat.a.
in.i.faciunt paЦiuй in.or.vt conficioconficior:efficio efficior.
catentireducuntur adaёtiuam fignificationem
}|Tertio:Verbaipreteritis
pereos-praeteritalatinandйfueritуt defitimuim*nos. Nonauttime
rifuit:necaliaadmitteredebem":[enumdeliramёtabarbarorumф.
МЕDIVМ.САрVТ.IIII.
Меdium verbumeft illud:quod definitin.о.velin.m.et nбg.r.litterйreci
piens:vimpatiendiex adiuadeclinatбnenonfignificativtfacio.Ve!
in quo aliquo patiétefubalia pecie:penesaliumnбeftadmini(tratio
vtardeo.Velinquonecagentisfignificatioplenedignofcitneceffec
tus oftenditur:vt dormio:vigilo. -

Меdiorum verborum ordinesfunt nouemfcilicetfubfiantiuum:poietii


k ции:acquifitiuum:tranitlшm:efediыum-pafiщm:tranigreifluum:
/* abfolutum:etimperfettum. - -

- SVВSTANTIVVМ.ОRDО.I. -

Меdiumfubitantiuйthoceft:fiesettiinquёсeteraуеrbаrefoluunturyt
".

IIВЕR - - -

- | amo:idettamans:fum regritantefenoiatiuйpreagente:8:poltfeite
ря вя /н rйnoiatiuйvtegofum fortis:yeldtm:vteft mihipater:vel duos dtбs
| vtfum tibicurg:velaam сйppofitбе:ythocertin rёtuavel feptimй
| catum:vtfum magnoaio:velablatm сй рpolitбе: уtfumin foro:vel
| dtm ciiinfinito:ytnбeft cuipia fallere:yelinfinitйfolй vt cernerеёр
Iicet:veladmcйadytea pars âёadhipania: pvergitivelgtm 8 hoc
gnqвmodis.primo qf fignificatpoietiionё:vthic libereftpetrifcdo
qfifignificatlaudёvelyitнраtіonё:ythicliberёmagnevtilitatisivel
magni dani:сш"loco aliqf ponitablatiu":vttu es magnavicorporis
8. animi:tertio qйfignificat ptinentia:vt difcipuliefthonorare magi
ftrum.quarto quado fignificatpreciй:vt quantieftfumito:quinto qfi
anfionem Iignificat:vtfum domi. Нicnotandum eftф compolita
afum:potius intertium ordinemtranfeunt:vtprofum tibi. , -

РОSfeffiuum.orDО.II. «4»
Меdium poietiiuum requiritnominatiuum pro repatiente&feptimum
\, calumpro reagentevtabundo libris.
\, Нic quattчornotādafunt.Primo: Еgeo:indigeo:ё:fatago:tam genitiuо
ге Уфе gieptimoiunguntur vthicfatagrrerum fuarum, - -- -

*ape Secundo:Мcmini huius ordinistamgenitiuogaccufatiuоiundй:fignf- ,


гcerХот- ficatrecordari:vt meminihancrё:velhuius rei. Аblatiuo verocii de
лежи, praepofitione:velgenitiuo etia iundum:fignificatmentionem facere
vtpricianus non meminitdehacre velhuiusrei. -

*У Тertio:Abundo 6 affiuo duobus modis contrufitur dicimusenimiego


«** } abundo omnibus rebus & res omnes abundantmihi.
ка О uarto:Deficio huius ordinis 8 tettiifignificat careredicim"enim de
perate - ficiopecunia:8pecunia deficitmihi. Actiuйautéprimiordinisfigni
ficat defeferevtinopem deficiunt omnes. - - -

| - - АСС VISITIVVМ.oRDo.III.
| Меdium acquifitiuum requiritnominatiuйproteagentc:&datiuбpro
repatiente:vtinferuiotibi.
у нісяц}Нако buius ordinisfignificatadhae
* rere:vthaerentparietibusfcalae.
Оdautvero ordinisfignificatdubitare:ythgretchionem deducerefella:
го у8} .quattuormodisconfruipoteft:dicimusenim cauetbi:
2К. caue abillo:caueillum:ё: cauecadas velne cadas.
| ссиба тетно.confuloidebeo:ё fapioetiaaam habetepointcйdatino:y:c5
Stea fulotibi bonй.Sapioantigtatёth figurate dicimusficyxortemuleta
saw vomitmanti pyomёdoipargitmanti."vieisbacфарана. fonas
} afinй:redolesantiquitatё:expulfi.exfibilative excreattime peкpи
} endo:exfibilando:velexcreando dcrififtime. «

мао uarto:Vsco fidariuofбgiffignificatattёderevtyaeolitteris Sifcptia


- mo fignificat сбtrariй:ytvaco curis.Siyeroabfoluteponaftignificat
|
- -- :
- o VARтVS . -- - "-

fuperhaumetevt.x.carminayacant:yelсбmodйvt:fivacataudire.
-
ТRАNSitiuum.ОRDО.IIII. - -

Меdfйtrafitiufi requiritnoiatiuйpro reagёte 8: adm pro repatiente:vt


: tu arasterram.Еt qfid:dariuйpro revitrapatiente:vtquis сбfeuimus
- agros.Еthabetpatiuum intertiis perfonisiytterra aratura me. .
I нісquattuornotādafunt Primo:Serolinfero.8.conferoiduobusmodis
confruiturdicimus enimferotriticum in agro:8.fero agrum tritico -
Secundoventilo duobusmodisconfruiturdicimus enim ventilotri- и ""
| ticum:8:ventilofaciem flabello.
Тertio:Рulfo:8 fonofex modis conftrufitur dicimusenim capana pulfa
I и tur & nonpulfaticampanamfono8:nбfoно: campanafonuittertiä
horam:8 terriahorapulfataeft:8 fonoamaryllida.
uarto:Verba: quorйadus non funtin noftrapoteftate: in tertiistantб
perfonis reperiйtur:vtpluittonat.Нес } duplicem habent сбftru
aionem:dicimus enim pluit lapides &lapidibus.
НЕЕЕЕСtiuum.ОRDO.V.
Меdifieffettiufirequirit nominatiайpro repatiente:8:fcptimйvelaccu
fatiuй cumpropter velob:vt caleo ob ignem:yelpropter. |
Нic duonotāda funt Primo:Caleoperfimplex.l.huiusordinisfignificat c \le.»
calefacerevtcaleo igni.Сйduplici.l.fimiliterhui" ordinisfignificat глtt.,
callйfacerevtnimio dolore сбcalluit.О narrivero ordinisfignificat
aftutum effe:8. optimefcire: vt dicenda filendaqicalles.
Secйdomoereo huius ordinisfignificat moeftй effe: Sola domomoeret, ите, ес
О uarti vero ordinisfignificat meritй effe:vt meruilaudё. Оétauіайс,иггса
ordinisfignificatfubfiipédio militare:vt meruifub cefare. Меrеоб „изиса.
terea &mereor fiablatiuйhabuerint cum de:fignificattradarevibe
ne mereor dete, .

РАSfluum.orDО.VI.
Меdiumpafiiuirequiritnominatiuйprorepatiente: &ablatiufi avelab
mediantepro reagente:vt vapulo apreceptore.
Нictrianotadafint.Primo Exulo duobus modiscбftruit.dicimusenim ex ис
exulorhomaiinde difeedens & exulopaduae:ibihabitans.
Scdo:Nubodemulierib"th drivbifp5fain nt5ponitivir in dtбnuptias
. agensinablatiuo a velab mediantevta menubit lucretia colatino. имф»
Тertio:Liceohui" ordinis ignificatapreciatevttulicebis ameparuор о
cio.Аbhocautёliceor&licitor deponёtia terriordinisfiunt:8:figni ticeo
ficantvltrapreciamdeferre inactionefacienda;уnde&policeor. Ссvoy
| - ТRАNSgreffiuum.oRdo.VII. " б сего1
| Меdium tranfgrefliuй declinationisformamferuare nброteft:namtem
pore praeterito informam tranfitpaffiuorum.
АВSОlutum.orDО.VIII,
Меdium abfoluti.fipinйvel depolitiuйquod nec agentisfignificationё
- LIBER -

neceffedumoftédit requiritnominatiuйpro reagente poffeautem


nullo indigetcaiu:vtegoviuo. -

а с огs\НicnotandumeitфViuotobeo:8:fimiliaaliquadofimilium copulatiua
funr:vt viuofoelix.Аliquadoadiuaprimi ordinis:vtviuo vitamieuie
globella:hoceft vigilandobella defcribo.
lМperfedumОrdo.IX.
Меdiiiimperfedй: requiritnominatiuйpro reagente:8poftfe obliquй
} -
cum prepofitione:yellocalia aduerbialyt(toin vrbe:8:ruri.
о- - - и - 2- - * *
2 27 и Нictrianotida funt.Primo:Еo8:yeniotribusmodis сбftrufiturdicim?
eninvenio adillй:&abillo;&hofies veniiit. Excidio:padexcidiй.
лі» Secundo: Incibofiadanimй referaturduobus modis confruiturdicia
musenim incibo infludiis velad fludia:8: incumboftudiis, Sivero
adcorpus tertiiordiniseft:ytincumbo remis.
Тertio:Сurroin agrйdicimus:fifum extraagrй.Siautemfuminagro:di
cimus curro in agro.Еthocpropterpoteftatёрrepofitionisambigue
quaefimotumfignificataccufatigйrequirit.fiftatumablatiuum.
СОММУNE:САрVТ.V,
Сбmune verbйettiliudiquoddefinitin.or.8nfig.r.litterá amittensitam
и-гиги adiui.jpatiiudodenditfignificationem: vthortorte: &hortorate.
Носverbuminadiuafignificationerequiritnominatiutipro reagёte: 8;
accufatiuйprorepatiente:Inpaiiuйveronominatiuйprorepatiente
etablatiuum avelab mediantepro reagente.
Нicnotandйeft:qd multaaliaapud veteresetia reperiбtur:vtpatior:obli
| uifcor:aggredior:ё tipulor:dicin"eni aggredior te:8aggrediorate
* Stipulortitaminatiuaginpafiuafignificationeablatiuоigit:yt
ftipulorate:quod ignificat:interrogote:8:interrogorate.
--S. ГЕРОNENS,САРVТ.VI,
peponens verbйet illudqd definitin.or.8.r.littera dёрtalatiniiefe de
finit atфvnatignificatione depolita а сбmunifeparatur vt fequor,
ponentium verborй ordines funtfeptem.f.poffefiiuй;acqufitinum:
tranfitiuumieffectiuum;patiuum:abfolutum;& imperfectum. -

- РОSfefiiuum, orDО.I. -

Deponens poietiiuum requirit nominatiuйpro reagente:ё genitiuum,


vel.vii.cafumpro repatiente:ytdiivefcunturambrofia.
ада, Нicnotandum eitgperior tribus modiscontruitur, dicimusenimрог
tiorillius reipo.illamrem:8poriorillare.
АСС, VISITIVVМ.ОRDО.II.
Deponensacquifitiuumrequiritnominatiuumproreagente:8:datiuum
2)... prorepatientevtauxiliortibi. м

}е, Нicnotandum eitg medicor:moderor:ё: minor duobusmodiscбtruй


, , 2 га от " turidicimusenimmedicortbi:8 medicorte.
- TRANSITIVУМ.oRDo.III,
o VARтVS.
Геропensträftiuйrequiritnominatiuum pro reagente 8: accuratiuum
pro repatiente:vtfeguorte.
ЕFFediuum. ordo.IIII.
Героnensefedinбrequiritnominatiuйpro repatiete&feptimйсafum:
velaccufatiufi cum obvel.propter pro reagente:vtletorfoelicitate.
РАS(iuum.ОrdО V.
Deponenspafiluum requiritnominatiuuон pro repatiente 8: ablatiuum
a velabmediante:proteagente:vtortus fumabonopatre.
Нicnotandum etфраtіor 8:perpetior duobus modiscontruunturdi
cimusenim patiorateiniuriam:8tiniuriapatitura me.Ideo inter сбе
munia annumeraripofunt.
авsolvtvм.оrdо.vi.
Deponensabfolutum reguirit nominatiuf pro reagenteet poitfenullo
indigetcafu:vtegophilofophor. -

Нjenorandum etgpaucuporduobus modiscбtruipotett.f.fine cafu:vt


х" aucupor:hoceitauescapio. Et cum accuratiuо:vtaucupоrgloriam:
IМperfedum ordo.VII.
peponensimpfetirequititnoiatiuйprore agente:8pottfe obliquйсй
praepolitionevellocalia aduerbia:ytreuertor domum.
IМpERSONALE, САРVТ.VI,
Imperfonaleverbй etiludiquodhabetnйeros&perfomas сбfufas:8 ta
fubadiua pecieqpadiua:fine pnominisperfomaintelligi nonpoteft
Imperfonale verbum et duplex.fpafiuae vocis & adiuae.
Imperfomalepafiuae vocisetilud: quod definitin.tur. & formaturab
omnibus verbisin.о. definentibusfinominatiuumhabuerint pro re
agenteatertiaperfomapraefentis addita.ur. vtamaturferuituri8trea
quiritablatiuum a velab medianteprore agente:8poftfecarum fui
verbiprorepatiente:vtameferuitur deo.
Imperfonaleadiuae vocisetilud quod definitin.t &eius ordinesfunt
quinф.fpofefiuйacquifitiufi/tranitiufilmedium:ё
л РОS[effiuum.ОrdО.I. famulare.
Imperfomalepofefiuum: quipertinentiamfignificatrequirit nominae
tiuum velinfinitum pro reagente & genitiuumpro repatiente:vtcae
faris interell dimicare vel bellum.
Нictria notanda funt.Primo:Intereftfiinfinitofunèйfueritimperfomale
eritfiveroinfinitiinбhahueritadperfonale trafibitacper diftindos
numeros &perfomas declinabitur:vtpetriinterfuntlibri.
Secundo:Verbahuius ordinisquattuor modiscбtrufitur. Primo:guum
pertinentiamfignificant;vt diximus. Secundo duumpraefentiam no
tant;&tuncfuntacquititiua media:vt interfuiledionibus.Terrio:auй
фifferёtiam important;&tuncrequiruntnominatiuйpro reagente8.
duosacculatiuoscй interprepofitiбеpro repatiête:vtmultiintereft
LIBER - . ,,
inter dodos&ignaros.Quarto qui difantiamfignant&tuncrequi
runt nominatiuйpro diftantia & ablatiuйcum accüfatiuo vtabitalia
adgreciam interfunt centum milia patiuum.
Тertio:excipiйturinhoc ordinefex genitiui.f mei:tut:fuimoflri:veftri:8:
cuius:loco quorйdicimusamea:tua:йa:noftraiveftra:8 cuia.vtfixum
in сайт сйmobilicбcorder:dісіишsenimeainterettua refert.pmea
*: areetixtuaresfert.Ingбguenaq dicereimeireset &tuires fert.
- - АССДVISIT1VVМ.ОRDО.II. - - -

imperionaleacquifitiий requirit nominatiufivelinfinitumpro reagente:


, & datiuum pro repatiente:vt mihi placetfcribere:yelfcriptura. -
у Нісduo notandafunt PrimoНаесverbaйinfinitofundafuerint imper
fonaliaerunt, fi vero infinitum non habuerint: ad perfonaliatranfia
bцnt:acper diftinctos numeros & perfomas declinabantur vt caefari
placentbella. -
ecundo:Наесverba:ficum infinito verbifubflatiutiuncta fuerint:tribus
modisconftruenturdicim°еннn: mihiplacetefiebonus:mihiplacet
effe bono:8 mihi placeteflebonum. -

- ТRАNSIT1VVМ.ОRDО.IН, - а
Imperfonaletranбtiuйrequirit nominatiuйvelinfinitumprore agente&
accufatiuumpro repatiente:ytnos decet effe doctos. -

}уніс duo notandafunt. Primo: Deleétat 8 iuuatfinfinito fundafuerint


2' impcrionaliaerunt.fi vero infiniti nonbabuerint:ad perfonalia tran
fibunt:ac perdiftinetos numeros8.perfomas declinabйtur:vt me dea
. lectant iuuenes (tudiofi. - -с , , -

: с ее Secundo:Decet duobus modis confiruiturdicimus enim:nos decet effe


bonos:etnobis deceteffebonis. - - - -- - -
- МЕDIVМ.ОRDО.IIII. -

Imperfonale medium requiritgenitiuum velinfinitum pro reagente: 8;


accufatiuumpro repatiente vt me miferettui. - - --

Нictrianotanda funt. Primo. Наесverba femperfuntimperfomalia: aut


} functainfinitis: aut non. Pudettainen 8 piget aliquando perfonalia
reperiturytquidillefecittajemncppudetquicinegmetuit quёй
quodnospoileapigeat. - -

Secundo:Tedet facit preteritumpertefum fuit:fic & miferct mifertйfuit,


Reperituttamenteduit.perteduit:8, difieduit.
Тerto:Рudet duobusmodisconfruitur dicimusenimmepudet certare
8 pudetmihicertare.
: - РАМУLARE. ОRDО.V.
пmperfonalefanularefinfinitisperfonalitimiungunturiperfonalia funt
уtego incipio findereitteris Sivero infinitisfolisablolute:velinfini
| tisimperfomallйadigйtur imperfonalia.Et cos calus requirйtiquos
fua.infinita:vtincipitamari: yelmeincipitredereviae, -
О VARTVS -

- INFINITVМ. САРVТ.VII. : ,
Роft imperfonaliaverba merito infinitagerundiua:ё fupinaadicicnda
putauitangillorum naturaeproxima.
н \in finitum ergo verbum efi quod parй diffinitaspfonas acnumeros ha=
bet:8, quam verboadicitur invim noministranit:& adiediuоiigi
poteft:vtapud Perfium.Sciretuum nihileft. -

Iafinitйrequirit accufatiuйpro reagenteficafиmante fehabuerit; 8 са


fum fui verbipro repatientevtmeftuderegrammaticae:placettibi.
Нic quinф notāda funr. Primo:Infinita imperfonalйantefe8.poftfeca
fus fuorum verborum exiguntvt doleotenon poeniterevitiorum. \
Secundo: Infiнita fimiliumcopulatiuorumtamantefeqpoftferequirйt
accufatiuum:vt doleoteincederefuperbum. -

Тertio:Infinita mediorum &deponentifieffettiuorumfi vulgareadiuй


habuerintirefoluunturadfubiunctuйmodum:cumф coniunctione;
vt Iedefirequetatefouуffes de moy. Defidero q gaudeas me. Vel
melius: dcfiderotegaudere me.
Спarto:Infinita mediorй: a quibuspalliueyocisimperfonaliaformatur
fi vulgarepaffiuum habuerint:ad imperfonaliareducitur:vt ledefire
eftreferuidetoy. defideroferuiriate.
О uinto:Infinita mediorй & deponentifi:аquibuspaffiug vocisimpfona
liaformarinequedt:fi vulgarepafiiuйhabuerint: refoluuutad fubiun,
diuй modй сйф coniunctione:vt le defire due tu me aides, defidee
ro quodmihi auxilieris.vel melius, deliderotemichi auxiliari. -

- } - ser", и"

Сerundiuum verbum et quodpcromniaparticipiisfimile.tamagentis:


gpatientishabetfignificatum, - - — *

Gerundiuum requiritpoftfecaiumfutverbi:vtamando deнmiferuiendo.


deocaufacolendiagrum.
Нictrianotāda funt.Primo: Gerundiua quadофfimiléfibicatum admit
tuntici quo in genere 8 пumero сбcordant;vt caufa legendaeleaіог
nis&in legendalectione. Primйtamёgerundiuй etia pluraliadiun
\gturnumero;vtapudplautй.Nomiinditibiitorйmagisjedundi
copia.Нinceft:quod quidam gerundiuanominaputauere, 5
Secundo:Gerundiua adiua mediapraeterabfoluta,8 сбmunia.tamadia
uamqpatiuam habentfignificationem p fi fub(tantiuisfociatafuee
rint:tatum pafiiuam habebйtfignificationem:vt mulier vrit videndo
hoc et dum videtur. Sivero diftinétafuerint:aliquado aétiuam:alie
фuandopafiiuam hebebunt : vt videndo credo : hoc efidum video,
Reliqua.autem tantum actiuamfignificationem habent:ytdormiёdo
produm dormit.
- } -

Interpatticipiй 8:gerйdiuйhoc intereftquod participiйfignifie


| } cattёрusfine reladminitrationeytinlegendislibris decrittempus.
LIBER
Gerundiuum verofignificat reladmini(trationemifinetěporevtin legё
dislibris tempus confumo.
svрinvм.
Supinum et verbumparticipiale:finealicuiuscafusadmiffione:
Supinum primumnungfereetfine verbomorum (ignificanteadlocum
vtvado venatum.
Supinumfecundum anomineadiediuo regitur: nunginterueniente prae
politione vt miferabile vifu:pro quumvidetur:velad videndum.
INСНОАТIVу М.САРVТ.VIII.
Inhui?fine regiminis quinфimpfedorum pecies verborumadiciam.f.
inchoatiuam:defideratiuam:iteratiuam:motiuam:8. diminutiuam.
Inchoatiuum verbum feu effectiuйeft illud: quodreminchoatam: futura
tamen fignificat:vt vimincipiédiin cffeduhabet:veleffectum patio
nis oftendit:vt calefco:calcre incipio:vel calefio.
Наеcregula duas parteshabet.f.terminationem. &formam.
теrмinат)о.
Оmniainchoatiuain.co.definйt:8 media funttertiae coniugationis cor
reptae.Еtpteritis carёtatфfupinis.Locoautёрteritorй:quidapartici
piopterito:qudaprimitiuovtunt:vt calefco calefad"fum:vel calui.
роrма.
Оmnia Inchoatiua:a verbis tamin o.quamin.or.definentibusformant
a feciidapfentispfona vocisadiuae:addita.co.vt caleocalescalelco:
mifereor mifereris miferefco:In verbis enim:in.or.definёtibusadiua
fingimus declinationem. -

DESIDEratiuum.САРVТ.IX.
pefideratiuumfeumeditatiuumyerbum etilud:quodnбаäum:fedap=
paratum cum defiderio oftéditvtparturio:parere defidero:8.efurio:
edere cupio.
Наеcregula duasparteshabet.f.terminationem:ё formam.
ТЕRМlNАТИО.
Оmnia defideratiuain.rio.definunt:8 media funttertig сбtugationis p
dudae.Еtpteritiscarétatфfupinis.preter efurio:quod efurшl:8efuг
riturus facit.
роrма.
Оmniadefideratiuaab vltimis verborumfupinisformantur addita.rio.
vtledum ledu lecturio.
1теrativvм. сарvт.х.
Igratiuumfatfiequentaншmyelbum etiludiquodamiduaminagen
do vim habet; vnde &appellationemfumit quoniam frequenteragё
di iterataffedum.
Нагc regulatresparteshabet.f.fpeciem/terminationem/8 formam.
sресies.
О VARTVS -

Speciesiteratiuorum efitriplex.nam Aliafuntvfpadfecundumtantum


ordinemtranfeuntia:vt impero.imperito.Alia vfdвad tertium:vtcur
ro:curforcutfito.Aliaanoievenientia:vtapatrepatrifo yelpatrizo.
- - ТЕRМINАТНО.
niaiteratiua autin.to.definйt:vt curfito:autin.fo.vtverfo: autin.xo
vtfiuхо.Еtprimg сбlugatiбisfunt: асfuов:primitiuos genusferuät
| preter fcitor & fcifcitor:qugfunt deponentia:guis fcio adiuйfit.
| . FORМА. , .

| Formaiteratiuorum efttriplex.
Prima.Verba primg сбiugationisab vltimo fupino.a.in.i.8.u.in.o.vere
faformantitеratiua:vtimpero:imperas: imperatu: imperito.
Secunda:Verbapreteritum ingi.terminantia:afecundaperfomap(entis
remota.s.8 addita.to,formantitеratiua:vtagoagisegi:agito.
Тertia:Caeteraverbaab vltimo fupino.u.in.o.verfaformantitеratiua:vt
curfucurfo. -

- МОТIVVМ.САрVТ.XI. -

Моituum verbum etilud quod primitiuimotumoftendit:yt facefTo:va


do ad faciendum. - -

2Оmniamotiuain.fo.definйt:etmedia:funtconiugationistertie correp
/ te:8preteritis carentatфfupinis. Несquоф certamformam nonha
| - bent:necab omnibus verbis in vfufunt.
pIМINVТIVVМ.САРVТ.XII.
Diminutiuum verbum eftНlud:quodprimitiuidiminutionem oftёdit: vt
forbillo;parum forbeo. - -

Оmnia diminutiua:autin.fo.definйt:vtpitifo:autin.lo.vtfcribillo. Нес


quoqi prime сбtugationisfunt:8, genus feruant primitiuorй:fed cere
, tamformam non habent:necab omnibusverbis in vfufunt.
REGIMEN aduerbii,САРVТ.I. -

Аduerbiumlocaleetilud quodvetbumfpecificatfignificatiбelocali:
Interrogatiuaaduerbialocaliafuntfex.f vbi: quo: vnde qua: quorfum:
et quoufф. - *. . -

Vbi:fignificatinloco.
- Ошо:ad locum.
Vnde:deleco.
О царсrlocum.
О uorfum:verfus locum.
| О uoufф:vfфаd1ocum.
- INLoCo.cАРVт.II.
Аduetbiafgnificantiainlocofuntifia.fhicillicific.intus:forisibi:vbi:
}uperius.inferius:&omniacompolita
al101. . ,
abvbi&ibitvtficubi
- -

Нgcregula quattuorparteshabet.
hi
- LIввR : , . -

Рrima:Nomiна рpriatocorйfignificantiainlocofiprimae autfecunde


declinationis fuerint tantйfingulariter declinataproaduetbiisinge
nitiuo cafu ponunturivtfuipadue:8 mediolani. -

Secunda:Nominaproprialocorй:fitertiae deelinationis fuerint auttaria


tum pluraliter declinata proaduerbiis in datiuoconunturivtfuicar
- thagini:ё venetiis.Меtritamennecefitate quandoq ablatiuumpro
datiuo vfurpant poete.
Тertia: Nomina appellatiua: 8propria virorum.prouinciarй:regionum:
*: velinfularum.pronominibus in ablatiuoponunturcuminveicum:
-
vtfui in italia in platea:cumfocrate. -- ** , ; "3
О цаrta:Domus humus.rus:8:fimilianбtantб inhac regula:vertietinfe
фuёtibustangpropriaconfiruuntur.Illud.tamёfciendй eftф domus
5 fperfcfolifieritigenitiuo paduerbioponeturivt domifukfialis
aditidum in ablatiuo pronomine cum in:vtapudouidium. Suftinet
in viduatriftiafgna domo.
: ; ; " Ар LОСVМ.САРVТ.III. -. * :
Аduerbiafignificatiaadlocumfunt ifta.f.hucilluciducintro:forasieo:
quo:loyfgnufgfuprainfravтоф:&omniacбробtaabeo &quo;
vtalio:aliquo. . .

Наеcregula duasparteshabet. - "


Prima:Nominapropria locorum fignificatiaadlocum: proaduerbits in
x accufariuoponuntur:vt vadopatauium. -

Secunda: Nominaappellatiuapropriayirorum prominciarй:regionй:8:


3 infutarum: pronominibus in accufatiuoponunturcum ad velin: vt
- vado inforum:adgalliam:ad petrum.
:, , ; DE LОСО.САРVТ.IIII. - - С,

Аduerbia fignificatia deloco funt fla.f.hinc: ilincifНncietusforts:vn


de.inde:fuperne:Infernecaelitus:funditus:vtrinф: 8. omnia compo
** fita ab vndeterinde:vtficunde:exinde. .
Нgeregula duas parteshabct. - ".
Рtima:Nominapropria locorum: fignificantia detocoproadue:blisin
ablatiuоропuntur:vt vcnio rhoma. -

Secunda.Nominaappellanua:8propria virorum.prominciarum: regioe


- num:&infularum: pronominibusinablatiuóponuntur, сй.a.vefab
de.е.vel.ex.vtab vibe venioidegraecia:ct a cgfare. - *

".. РВR LОСVМ.САРVТ.V. : ». :


Аduerbia fignificantiaperlocum funtifia.f.hacillacifiac:vtraф:ea:gua:
8 omnia compolita ab ea8 qua:vtalia:nequa:fiqua. -*
Нес regula duas parteshabct. "- " " * :

Prima:Nominaproprialocorum:fignificantiaperlocum;proaduerbits
- in ablatinoponuntur:vt tranfeo thoma. - - - -

Secunda.Nominaappellatiua:&propriavirorumiprouinciarum.regioй
я =*
О VARTVS -

з" num:8:infularii pre nominibusin accufatiuoponunturcum pertyt


3
е.
*: tranfeopervrbemper albionent&per locumybieffcipio. : 5
VERSVS LОСVМ. САРVТ.VI. - г.
Аdценbiafignificantiaverius locup: funtita.fclicet horium.iliorium;
":" iftorium:furfum:velfuriumverius;quorium:dextrorfum:finiflrorfum
* deorfum verfus:vtroq verius:quoqueverfus:omnia cópolitaaquora
fum:vtnequorfum. - .

:Nominatampropriagappellatiua: (ignificantiaverfus Iocum;pro nonii


: nibusinacculatiuoponunturpofpolita verfus:yt yadorhomamver
fus: forum verius:et marcum verius. "- : . . . . ,ч .
- ,"-
-- -- VSQ VE АD LОСWМ - : ,,
*- - : САРVТ.VII. «. . . . . . ;,
Аduebiafignificantiayfqвadlocйfuntifia,fhucufgittuculф:illucufg
* чиoulqj8 omniaabels compolitavtalicutф. - * . .
Несregula duasparteshabet. . .
Prima:Nominaproprialocorum:fignificantia vfфadlocum:pronomia
*: nibus in acculatuoponuntur:cum vfqв:vt vado vfd; rhomam, &
5ecunda: Nominaappellatua&propriavirorum: prouinciarum:regioe
пum:ё: inlularum.pronominibus in accufatiuoponunturciyfq}ad:
vclvfф In:vtvado vfd in vibё8 vfqgad flaminiam:8 уfф ad pom?
3 peium, - - -

REGIМЕN РАRTICIPII я
: , "... " " - САРVТ РRIМVМ. . : 3
Рarticipiumеttparforationis quae duarum partium quae funteximia:in )
toto fermoneverbi.f.8 nominis vimparticipat.
Нgcregula octopartes habet.f.terminationem/formam/fignificationem
* vulgare/relolutionem/regimen/tranfmutationemрё со ******** .
* . . ТЕRМINАТНО. САРVТ.II. : :
Тerminatio participiiett oduplex:naparticipiorйalia inans.definбt: vt
amans.Аtiain.ens.vtlegens.Alia in.rus.vtledurus.Alia in tus.vta=
- matus.Ahan.fus.vtleius.Aliain.xus.vrpexus. Аlian.uus.vr mor»
tuus.Alia in.dus.vtamandus.In.ans.velin.ens.definentia participia
pfentis8.preterin imperteditemporisfuntivtamans & legens, .
In.tus.in.ius.in.xus.velin.uus.definentiaparticipia: preteritiprimi8 (е
cundi temporisfunr:vtamatus:lefus:pexus:8 mortuus. . .
In.rus.velin.dus.definentiaparticipiafuturitemporisfunt: vtamaturus
- etamandus. - 3,
РОRМА, САРVТ.III, с . . . .
Formaparticipiorum eft quadruplex. . . -- - :
Рmma:Participiain.ans.velin.cns.definёtia formáturaprimapfonaine
choatiugfpeciei bam.in.ns.verfa:vtamabamamans:legebamlegens
Secunda: participiain.rus.definentiaab vltimofupino addita кт:
м. 11
LIBER
TUS.Vt allmatЦ athatUrUS.
Тertia:Participiain.tus.velin.fus.velin.xus.definёtia:abvltimofupino
formatur:addita.s.vtamatuamatus:lefulefus:рехuрехus: In.uus au
tem vnй inuenitur.f.mortuus:qdirregulariter format a fuрio.moritu
Оaarta:Participiain.dus.definёtia a genitigoprefentis participiiformй
tur.tis.in.dus.verfa:vtamans.tis.amandus. -

SIGNIFIСАТ[О.САРVТ.IIII.
Significatioparticipiorum etfexcuplex.fclicetadiua: patiuamedia:c5
nunistdeponens:8: imperfonalis.
Аdiugfignificationisparticipia funt duо.fpfens:vtamas:et futurй:vta
maturus.Pretereadcarёtfupinisdpfistm participiumhfit:yt difсёs
Рafiiugfignificationisparticipia funt duo.Г.praeteritum: vtamatus:etfu
turum:vtamandus Praeterea que carentfupinis quefuturum tantй
participium habent:vt difcendus. -

Меdie fignificationisparticipia funtduо.fpfens.vrnocensetfuturб:vt


nociturus.Praetertranfituaqquattuorhabёtparticipia:duo fadiua
vtarans&aratur":et duo pafiiua:vrarat'etaradus.Еtpterverbafecй
фg coniugationis pterittiin.ui.facietia:quae prefenstantiparticipiti
habenticii careat lupinis:vtcaleo caluicalés exceptisaliquib":vtpla
ceoplaciturus.Еtpraeter quedam media quetriahabet participia:vt
fiofiens fattuset futurus de quibus fuperius diétumeft.
Соmmunisfignificationisparticipia funrqttuor duо.fadiua:vt largiёs
etlargiturus.et duopatiua:vtlargitus et largiendus.Practeritütamen
participium duplicem habebit сбftrudionё.fadiuametpaiiuam: уt
hortatuste:8 hortatusate. : . - - -

Героnentisfignificationisparticipia funttria.fpraefens:vtfequens:futu
run:vtfecuturus: 8prgteritum:vtfecutus quod invocepafiiuafgni
ficationem tantйadiudadmittit Preterea qugcarétfupinis qug prae
fenstm participium habebйt:vt medёs.Еtpraetereaguetangadiua
contruцntur que et in.dus.participium habebunt:vtfequendas. :
Imperfonalisfignificationis participia in vfunon (unt.tamёapudaudo
resfrpiffime reperiuntur:vrpertefus. , ,: 3
. VVLGARЕ,САРVТ.V. -

Vulgareparticipiorum eft quadruplex,fprefentis.prcteriti:futuriadiui:


& futuripafiiui. - и "

рraesentis.
Praefentisparticipii vulgareeft quicuplex.f Еn lifant.Lifant Silit.ouät
lit.Сиllit.de quibusexemplatradunturinhic modй. Еxempla
Difant pierreie aprens.
Legentepetro:adifco.
Pierre lifant me plaift. . . . -

Реrrus legens mihi placet.


o VARтуs
pierrelifantvirgileiaprenstre(bien.
Legentepetro virgilium.optime difco
С uantpierrelitieaprens.
Petro legente:adifco.
Рierrequiliteitfaige. -

Реrruslegens doduseit.
РRАЕТЕRITI.
Рraeteritiparticipietvulgarequadruplex.(Deut.Сaieitleut, Qaanted
Ieut.Аyantleut. Бxempla.
I-eutvirgileie aprens.
1.edo virgilio:adifco.
Virgile quiettleutettytile.
Virgilius lettus:ytiliseit. .
О шаnteft leut virgileieayapris.
Letto virgilio:didici.
Аyantleut virgile tu es venu.
Letto virgilio veniti.
ЕyTVRI АСТIVI.
Рuturiadiuivulgareeft quicuplex.f.Раrdeuоirlire.Аtire.Quilira.Смі
a lire.Аyanta lyre. Еxempla.
Pierrepar debuоirlrevergileeit dode.
Реrus:ledurus virgilium:dodusett. ".

Вftantpierrealite virgleiemeefloys.
Сum petrusfitledurus virgilium:egogaudeo.
Рierrequilira virgileeftdode.
Petrusletturus virgilium:doduseft.
Пеayalire virgile.
Еgoletturusfumvirgilium. -

Моyayanta lire virgileiemeefloys:


Снnlecturus fum virgilium:gaudeo.
ЕyTVRI РАSSIVI. - -

Гuturipafiuivulgareeitnonuplex.f. Par debuоirettreleut.Paretireleat.


*::: О.uifera leut. С uifa a lire.Аyata efireleut. Sedoibtlire.Doibteftre
.: leut. А аeftreleut.Еn eftantleut Еxempla.
Virgilequidoibtettre leu depierreettytile.
Virgilius legendusa petro:vtilis eit.
Рarettre leu des dodeursiemefioys.
Сum legendus imadodoribus.gaudeo,
Virgile quifera leu depierre eitvtile, * . : ",
Virgiliuslegendusa petrovtiliseft. :
Сбme virgile feaitalire depierreie apprendre.
Сиmapetrolegendusfitvirgilius:ego difcam h
iii
- LIBER -
Моyayantaetrelсиdetoyiemenouys,
Сцmatelegendusfimgaudeo, e , i
Virgilefe doibtlire detous. . - .

1egenduseftvirgilius ab omnibus. . . .
Virgile doibtetireleu depicrre.
Virgiliuslegendusettapetro.
Iefuisaeftreleu detoy.
, , Legendustum abste.
Еnettantleutvirgleieconfumeletemps.
In legendo virgilio tempus confumo.
( NОТАNDVМ.
Infinehuiuscapituli trianotanda funt. " ,

Риторpleruпgaccommodaturpaticipium verbocutadiungta:ve
и Ошаntietenfeignoyetu apprenoys.Мефоcentetu difcebas.О цätie
tenfeigneretuapprendras.Ме docentetu difces. -

Secundo:ф fidareturthemaperparticipium quod vulgarefuйnбhabe


ret:tuncantadparticipiй eiufdё temporis recurratur:autrefoluaturin
verbй:vt Ente ayantayme.Сfiego teamauerim:aut teamatoame.
Тertio Sidareturthema perparticipium quodnon reperiatur: illud.tale
refoluaturin verbum: уtЕntayant (crui. С цoniamtibiinferuiui:ve!
cum tibi inferuierim. * . . - - - -

RESOLVТПО.САРVТ.VI.
Refoluiturautёomneparticipiäinrelatiuйё:verbйpreterea:quein сбе
" - quёtiaponйtur:vtamanspro quiamat vel amabat.Vndenotandйeft
gfitalerelatiuй in nominatiuoponi debeat:participiйadmittipaa
teft:vrpetrus quilegit.petruslegens Siveroin cafu obliquoponide
beat:nullarenus participium admittitur fed in verbum refoluitur: vt
Pierrea quitayferuleftdocte Petrus cutinferuiu idoduseft. : .
regimen.сарvт.vi i. "д
Еofdem cafus exiguntpoftfeparticipia: quos & fuaverba:vtamanspee
trum: inferuienspetro:carenspecunia.
ТRАNSМVТАТ(О.САРVТ.VIII. ;; ;
+c} .quinфmod isinnomen tranfmutatur.fcflicet confirudione
e/compolitionel temporis aminone 8 vulgaris muta
- comparation
t1Оme. : , , " . -

Соntrudione:quandocumaliocafii
ufus."
confruiturgeius verbum requirat
vtalieniappetens:fuiprof я в

Сomparatione:quando exfe comparatiuumvelfuperlatiuumformat:vt


amantioramantifimus. **: -

Сompolitione:quando didiontadiungiturque cum verbofuonon сбе


ponitur:vtinnocens:indodus.
Тemporisamilione:quandoanitiatefolutionenuilйtempusfignificat
ст.л-ле
o VARтVS -- :
vtamans:non quiamat:fedamorecaptus. -

Vulgaris mutatione:qiamifio vulgarialiudiignificat: vtamādus: nбg


amabitur:fed dignus amariet ptermitiurus: nбquipraetermittit: fed
quiaptusettad pretermittendum.
СОМеquentia.САРVТ.IX. -

Siparticipiti in cбfequёnafueritponaturinfeptimo сабкvtPierreliant


| ie aprens.Legenrepetro ego difco. Sivero participiйnоn reperiatur:
| refoluatur in verbum:cumidum:donec:velpoltg:vr Lachaleurvenue
actrauaille.Роitgvenitaetus egolaboro.
- — REGIМЕNNОМINIS. :

| Regimennominis in quinфрartes diuifunettinä nominй quaeadcon?


ftructionem pedant;aliudcomparatiuй:aliudfuperiatiuй:aliud relae
2 tiuum) aliudpatronymicum:8 aliudanomalum. -

- СОМРАRАТIVVМ.САРVТРRIМVМ.
"Сomparatiuum nomeneitilud: quod advnum veladplures:tamful: g
alienigeneris comparatum: cumintelledupolitiul yelсйaliquoeius
participefenfus: magis aduerbiйfignificat: viabior magisabus: 8;
viterior magis vitra:jille qui et vltra. -

Нgcregulaquinфрarteshabet.i.deriuationem/formamydiminutionem:
| regimen:8:abulionem. А"
- DERIVАТМО.
Реriuatio comparatiuieft quincuplex.
. А nominibus:vt dodus dodior. -

Аverbis:vt detero.is.deterior:hoceftminus bonus: 8potiorpotiris


hic8chgcpotior 8:hocpotius: quodetia apotis acciperepoliamus.
Араrticipiis:vtamansamantior:quae quando сбраranturin vimno
ministranfeunt. - -

'prepolitionibusquelocalesappellanturytextra exterior.
aduetbiis:vtpridem prior.
роrма.
Formacomparatiuitres regulashabet. -

Prima:Nomina adiedinatecunde declinationis: agenitiuo addita.or.fa


сіunt сбраratiua:vt dodus dodior.Praeternomina habёria vocalem в:
ante.us. que de vfu:per magisformantcomparationё:vt pius авсё"
pius.Еt preterbonus melor:maluspelor:magnus maior:paruusmi
nor:mнltusplus.dexter dexterior:finifterfinifterior:munificus munifi
centior:beneficus beneficentior:etfimilia: quaefecundйantiqua fore
mam:anominibusin.ens.definentibusfiunt. -

Secииda:Nomina adiediuatertigdeclinatiбista datino addita.or facifit


comparatiua:vtfortisfortior.prcteriuuenisiuniorperfincopen.Еtp
ter habcntia vocalemante.is, que deyfupermagisformantcбрara
tionem:yt кnuisanagis tenuis, 1
n iiii
.

LIBER
Тertia:А praepolitionibus in.ra.mutata.ra.in.er.& addita.ior.fiunt сбра
ratiua:vt intrainterior.Potfimiliteretantepotterior &aterior facifit
Propetii рpior facit.Сeteraafitcбрaratiaimagisirregulariterformat
DIМINVТТО,
Аcomparatiuis mediis addita.culus.fiuntdimiннtiua:vt maius maiufcи
lus:hocettpaulo maior,
, REGIMEN.
Сomparatiuйrequiritpoftfefeptimficatumex natura cбратаtбnis:vtcc
farfortiorpбрeio.Pretergin quinф cafibus, Primo:quado сбраratio
ad duosfit:ybirequiritgenitiaб; уt duorйfratrum maiorettmariнз:
Secundo:qf noninueniturfeptimuscafus:vtdukinsettmareрбticй
gcgtera maria Tertio:guādointer pfaadiediuafitcбрaratio:vtego
fam magisab°gnigerietnбnigro.guarto:afiinteripia verbafit c6
paratio;уtplura audiog credo.outo:di didioia quafit exceptio:ё
innoiariuo;vtdiomedesfuitfortioritroianiomnesiptcribedor.
сбраганuietiam requiritportfenth chalocofeptimi:Preted in quit
cafibus.Primo qfiinter duos fit cбрaratio vtdidйeft.Secido.gfinб
inuenitur поiatiuus:vtnihilpotentiusditionetua.Tertio:gfirelatiuй
etterminuscбрarationis:vtvirtus quanihileft homini meli", Quar
to:qброniturcididionenegatiua:vtnullohominefis tardior.Сніе
totquido didio aquafit exceptio fueritinablatiuо:vtdiomedesfuit
fortior omnibustroianis.praeterghedore. -

comparatiuum etiamalium feptimum haberepoteft: ex natura quantita


tis excelius:ytfum longiorte vnodigito,
не совр} guоф omnescafushabere poteft quos fuинnpolitiuuв
exnaturapofiиui:vtledioeftуtiliortibi omnivoluptate.
\ АВVSIО, -- -- -

Аbutiofitin comparatiuis quattuor modis.fcontrudбne:fignificatiбе:


comparatione:8:formatione.
Соntrudione:quйpartitiue denunciatur:8.genitiuоiungitur:vtfciétia
rumnobilioretafironomia.Secйdбgrccos autemelegatius dicem"
(cientiarum nobilifiimaёaftronomia. Nam adduostihgrpcicompa
ratiuum referunt:filpertatiuum veroadplures.
Significationetripliciter.Autquum сбраratiuuspropolitiuo ponitor:vt
fenior profenex. Аutduum minusfignificatpolitiuo:etnullicбрата
tur:vttriftior profubtritis.Аut cum minusfignificatpolitio:etadcб
traria сбраratur:vtmareрбticidulciusa cetera:hocetminus amas
comparationctripliciter. Ant quйfuperiatiuo comparatiuus сбраratur:
vthedorefortifimo achillesfuitfortior-Аutduйalio comparatio fб
paratur:vtfortiorachilleshettore.fortlorepatrocio.Autqийadditier
fas qualitates сбраratur:vtnixalbiorcoruo.Аdbonam enim cбрата
tioneth quattuor requirйturres.f.compatata: rescuicomparetur:qua
ovАктvs.
litasetquequalitas сбmunicetcйvtroф:vthedorfortlortrotanis.
Роrmatione:quumfubitantiua:vel pronomina comparantur:vtneronior
etipfior. -

SурвRLATIyVм.cАрут.II.
Superiatiuumnomen eitilud:quodad plurestantum filigeneriscбрата
tum: fuperponituroibusvelperfeprolatum: habet intelledйpolitiui
cum valdeaduerbio:vtachilles fortifimus grecorйfuper omnesgrg
cosfortis:fortifimus cgfaridеftvalde fortis.
Несregulatresparteshabet.f:deriuationem;formam:8 regimen.
derivatiо,
Сeriuatio fuperlatiuiet quincuplex.
А nominibus:vt doctus dodifiimus.
Аverbis.vt detero deterrimus.potiorpotifilmus,
Араrticipiis:vtamanstamantifimus.
Арrepofitionibus:ytextra extremus,
Аbaduerbiis:vtpridem primus.
роrма.
Formafuperlatiuiquattuor regulashabet,
Prima: Nominaadietiuain.er.anominatiuo additarimus.faciuntfuper
1atiua:vt niger nigerrimus Preter dexter dextimus finifter:finitim?
Secunda.Nominainus.fecide declinatiбistagenitiuo addita.s.8.fim"
faciunt (uplatiua:vt dodus doétiflimus.Preterbonus optimus:malus .
peflimus:magnus:maximus.paruus minimus multus plurimus mu
nificus:munificétifimusbeneficusbeneficentifilmusietfimilia.Еtp
ter maturrimus qda maturantiquonomine deriuarividetur.
Тertia:Nominainis.tertiae declinationis agenitiuo addita.fimus.facifit
filperiatina.vt fortisfortifim".Praeter facilistagilisgracilis:humilis
бmilis:&fua compolita:quae anoiariuoremota.is.8 additalim".faci ,
unt (uperlatiuaytfacilisfacillim".Еrpreter noiaibris.termiatadmu'
tata.ris.in.r.addita.rimus.faciйtfuperlatiua:vt falubrisfaluberrimus.
va: .quоф veterrimusfuperiariumfacittangaveterpolitiuo antiquif
1п0» -

О шаrtа:Арrepolitбnibusin.ra.mutata.ra.in.imus fiйtfuperlatiua:vtin
traintimus.Preterfuprafupremus:extra extremus:extim"tamendice
bantantiqui, Poft (imiliter poitremus facit:8propeproximus;quod
pro cognatopolitum comparaturabfфfuperiatiuo.Сaeteraautemfu
periatiuamagis irregulariterformantur.
REGIMEN. .
perlatiuumrequiritpottfegenitiuum pluralem: velfingularem nomie
niscollediui:ex natura fuperlationis:vt caefarfortifimusrhomanorй
velpopuli rhomani. Оmnes quоф cafushaberepotettiquos fuцmpo
аи
fitiuцmexnaturapolitiui:ytditifimusagriphoenicum. « :
LIBER
- NОТАNDVМ,
Infine huiuscapitulitrianotandafunt.
Primo: Elegantius referimuscбрaratiuйad duos8:fuplatiuйad plures.
Dicimuseni.Аіасйforrior fuittelamonius:& nбfortiflimus.Еt thoa
manorйfortifimus cgfar:& nбforrior.Illud.tamёfciédй et quod ali
фuando eria comparatiuйrefertur ad plures fednбadtorй }
fuperlatiuйtottigenusreipict:vtapud virgilium. Pigmation:fceler
antcalios immanior omnis.Quosintermedius venitfuror.
Secundo:Dubitando velinterrogando:vtrum:comparatiuо:quod fuper
latiuоiigimus.dicimus enim. Queriturytrumitmelius.Еtquidfit
optimum.
Тerrio:Quifф fuperiatiuo.omnisautёfemper сбраratiuоiungitur. Dicta
musenim.optimus Quifф;&omnis melior.Iludtamennotandйeft:
duod quifqsetia numeralibus nominibus adiungfur:8 iHispolitiuis
qugfuperiariuanon format:ytdecimo quовannо 8 чuifq:pius.hu
ius tamen in vfueft fuperlatiuum pientifimus. " *, * * *

RElatiuum.САРVТ.III.
Relatiuum nomenett illud quod remante latam iterum refert.
Relatiuum et duplсx.f.fubitantiae8accidentis.
Relatiuumfubilantiae ettitud quodantecedens fubftantiuum refert: vt
petrus qui. - -

Suntautem relatiuafubitantiae vndecim.fquis velquilisfiнislipfefui/ile


/ le/8 idem|alius|alter/reliquus,8 caetera:caeterum.
NS} 8 quidnigponйturrelatiuae Sedfemperinterrogatiue:vtquises
| tut quidagistVelinfinite: vtnefcio quistis: autquidagas.
О ші:& qug: ponfitur autrelatiug: vtSumpiusgneasiraptosquiexhofie
penates claieveho nlссб.Аutinterrogating:vtSed vos quitandeme
Аut infinite:vtnefcio quem dilgas.
Is & idem ponuntur relatiug:vt deus diligitbonos 8:egoeum colo.Ацt
redditing:vtis qui deum coliteftbonus.
Suus & fuitemperreciproceponuntur:vtpateramatfiliosfuos.
Ipfeponitur autrelatiugintertiaperfonavtego deum colo:ё. ipfebenee
facit mihi.Aut.demonitratiue: vtegoipfeituipfe.
IIleponitur relatiug:vtego deum colo & illй cupio videre.Autredditiuё .
vt ille quilegit:difct.
a: Aliusponiturrelatiug:vtvideopetrum/8 alioshomines.autdifcretiuae:
vtegofum afiusate. Veldiuifug:vthominйalibonialiimali.
-- Altereidem modisponitur.Seddifferuntinamalius depluribusalterve
ro deduobusdiciturificutуter deduobus & quis deplцribus interro
}- \gatiua funt. * ————
* - РАRTITIVА,
Vndefciendйeftg advterrepondёdum efipronomina de duobusdia
- y-ze", реи
О VARтVS, - - анги
éta:yttуterфtaler neuter|8 fimilia.
Аdquisaurётеропdendum efipronomina depluribus dida:vtomnis:
nullus[memo/alius[quifqв:8:fimilia. -

RElatiua accidenТIS.
дRelatiuum accidentisetiludquodantecedes adiediuum refertvtquae
|
х lis ego:vel cluulenus; - .

untautem relatua accidentis decem:vtinfrapatebit.


О ша!is fignificat qualitatem: cui repondentadiediuaqualitatemПgnie
| ficantia:vtiuftus/qualiscefar, -

Спantusfignificat quantitatem continuà cui repondentadieätua:ean


| dem quantitatem fignificantia:vtfummus quantusiuppiter.
О uotfignificat quantitatem difcretam numeralem cuirepondёtnomie
na numeralia: уt decem vidiiquot caefar.
ОшогusfignificatЧuantitatem difcretaordinalem cui repondentnomi
naordinalia:уtprinus;quotus pompeius.
С.uotenus fignificat quatitateminparesnumeros diutiuam:vtimusbi
ni:quotenivos.
Сцоrennis fignificat quantitatem difcretamannorй cuirepondétnoe
| minaab anno compofita:vt decennis quotenniscato.
О пошplus fignificatquantitatem difcretamponderis velmenfurх: cui
repondent nominaponderalia:vtlibycifume duplum critici:quotta
plum fuburbani. -

Опошplexfignificat diutionёvelmultiplicationёformg:cuirefpondet
nomina multiplicitatёfignificantia: уt dпрlex Igna:duotuplex toga.
Сuiusfignificatpoffefiorem cuirepondentnominapolietiiuayttroius
enfis:cuiaeftgalea. - - - - -

Сuiasfignificatgentemyelpatrian: cui repondent nomina gentis vel Сил


patriae:vtfarmataculastu.
Мulta quoq:hisadiiciuntur relatiua:fedinyfu nonfintnec omniatamё
apudauctores reperiuntur. .
NОТАNDVМ.
Infine huius capitulifcxnotandafunt. *

Primo:Millefecundйgelшmfingularisefinumeri&pluralёfacit millia.
Sedinhoc differuntiquiamilleadiediufiefcpoteftfubfiantiufidict» уийе
- musenim millehomines)&millehominй.Мilliaautem femperfub
| ftantiuumeft:dicimus enim duo milliahominii:nonhomines. Vnde
diceremon pollumus duomille:fed duomillia.
Secido Relatiuaincipiétia.а.с.vel.a.qiponiitautrelatiug:vtalbusiquae,
listualitinterrogating:yt qualisestufАutinfinitevtnefciodistis.
Тertio:Redditiuaincipientia.at.autponunf.aut relating copulaimedian
te:vtfum albus:&talisestu.Аutredditiue:vtegofitalisqualistues.
Аutinfinitg:quumfequiturconiunctio:quod velvt:vtegofum talis.
": ""}<..
- --
LIBER *
quodnоn egeooperatua.
О шагto:Relatiuageminata:vt quifquisivelatiumentia cunфtvtquictiq:
autуimhabentrelatiui:cum antecedente diftributiuо:vt quiciФlegit
difcitidettomnis qlegitidifcit:Aut vimtantй relatiul habét:vt deus
omnia:qugсйф voluitfecit.pro que voluit:Autvimtantum habёrdi
ftributiui:vtd:ligo duёcunфhominem:hoc eftomnёhominem:Аut
ponunfinfinitevtouicquideritfuperida omnisfortuna ferёdoeft
С uinto:Ніс:is.ifte:8:іНeinterfe differйt:nam hic fignificatremproxia
miloquenti:Is magis remotam:Ideremproximam audiéti:Ille vero
remotam ab vtroф.
Sexto:Relatiuumelegantiuscifequêtegсйantecedentefubitantiuocon .
cordat: vtЕftlocus in carcere quod tullianй арpellatur: Еtomste
nuestatфhumiles.quamaxima multitudo inpopuloappellatur.
РАтRonymicum.САРVТ.IIII.
Рatronymicum nomёettiiudiquodapropristantimodo deriuaturpa
trum velauorй noibus }um formam graecam: 8.fignificat сйge.
nitiuoprimitiuifilios:velnepotes:vtaeacides:filius vel neposaeaci.
Наес regulatresparteshabet.f:deriuationem;formam:& abutionem.
|DERIVATIО.
Deriuatiopatronymiciettdecuplex.
Ара:re:vtpelides:peleifilius achilles.
А matre:vtphylliridesichyronphylliraefilius.
Аbauо:vtaeacides:achillesacaci nepos.
Аb auia:vtledaea:hermionae ledeneptis.
Аb auomaterno:vtatlantiades mercurius:atlantis nataefilius,
-- . Аfratribus:vtphaetontiadesiphaetontisforores.
А maioribus:vtbelides:palamcdestabeleo. -

Аfiliis:vtmeleagris:althea meleagrimater.
Аmaritis: vtmenelais:helena: menelaiyxor.
А vidrico: уt amphitrionides.
- FORМА.
Formapatronymicorumin duaspartes diuitaett.f.mafculinorum.&foc
mininorum: .
Мafculinorumforma quinфregulas habet.
Рrima:Siprimitiuum eft declinationis primaeae.genitiнivertitur in.a.8;
additur.des.vtanchifaeanchifades.Anchifiadestamen diciitpoetae.
Secunda:Siprimitiuum eit declinationis fecundae: &genitiuusin.i.folй
definat.genitiuo additurtantum.des.vt marcimarcides. -

Тertia:Siprimitiuй et declinationis fecundac: 8.genitiuus in duo.ii.dee


finativitimй.i.vertitarin.a.8 additur.des.vtvirgilii virgiliades.
С uarta:Siprimitiuйeft delinationis fecundg: 8. genitiuusineidefinas
ei.vertiturin.i.longum: &additur.des.vtpeleipclides.
|
О VARTVS
| o uinta:Siprimitiuumeft declinatiбistertiae:datiuotantйadditur.des,
vtnettori:nefiorides. - - -
";
-

Foemininorum forma duas regulashabet. -

Prima:Foemininapatronymicaformaturamafculinisremota.de.vtpria
midespriamis.Innoibusautёfectide declinationis mittentibusgeni
tiuumin.ei.genitiuoprimitiui additur.s.fola.vt peleipeleis.
Secunda:Foemininapatronymica:in.ne.terminataformaturhoemodo.
Siprimitiuй habuerit.i.innominatiuo.o productareperiturin patro
nymicoante.ne.vtacrifios acrifione.Siveroprimitiuum nб habuerit
.i.innominatiuotбс.i.productareperiturinpatronymico ante.ne.vt
. adraftistadraftine. -

Мafculinapatronymicafunt declinationisprimevtpetrides.petride.Fое.
minina verotertie:8:fйtpеritofyllabica:vtpeleispeleidis:vfpeleidos
- АВVSIО. - -

Аbufio quoqi fitin patronymicis duob°modis.fadditiбе 8 diminutiбе


Аdditionequum aliquidcбtra regulamadditur:vtpeliades.propelides.
Diminutione:quйaliquid сбtra regula minuitur:vtaenidesprogneades,
АNОМАLVМ.САРVТ.V. . -

Аnomalum nomenett illudiquodaliorйnominum regulam nonferuat.


Deanomalisfatisfuрфinprimo librotractatйeftNuncайtfciendб:dua
| tum ad сбftradionemipedattriplexeifeanomalй.ftantйfingulare8
tantum plurale: 8.defediuum.Vnde 8 tres quофtradenturregulae.
Prima:Sideturthemain pluraliperanomalum:tantum fingulariter decli
natum:fiat perfingularem numerй 8 relatiuйmultiplicitatemfignie
ficans:vtуiditriplicem fimum:nam tres fumos dicerenonpoffum':
1icetapud poetasinueniatur.
ту
- -

/ Secunda:Sideturthemain fingulariperanomalйtantйpluraliter declie


natum:fiarperpluralem numerй:& relatiuum diuifiui:vtfingula p5}\ил
falia fecimustnam vnum ponfallum dicere nonpoffumus. . -

zТertia:Sideturthemaperanomalйdefetiuй:in eo cafu:in quo defeatuй


et:fiarper allicatum fimica cirelatiuонnultiplicitatemfignificate:уза. еей
vt vtor.triplici vino:nam tribus vinis dicere nonpoffumus, ту?oи
-
Е1GVRА.САРVТ.VI. -

Infineitius libri (ciendum:aliquando de neceffitate circapreditas con


fructiones vitia cómitti quae figurae appellantur.Vnde deipfismena
tionem facere opus eit.
Еiguralgitur contructionisettaliquaartenouata dicёdiratioiduae circa
grammaticas contrutiones verfatur.
Figuraconfirudionisin ottopartes diutiaefl:vtinfrapatebit.
РROLEPSIS.
Рroleprisetattributio pprietatistothin fuas partes diuifo:ytmilitespu
gnant:ynusinhoftes:alter in patriam. - -

ч. "
«а

LIBER - - -

Inprolepfirequirunturquinф.fitotum:partes: determinationes:partii:
proprietas:ё: ordo. - ** - - - г. - ?, :

--Duplexettprolepfis.f:explicita:&implicita. . . -1
Вxplicitaprolepfisettin quafunt quinф requitita:vtaquilae volant.vna
" ad orientem:altera ad occidentem. * * *

Implicitaprolepfis eitin quanon funt quinф:requitita:vthomines inut


dent:alter alteri. -- -- -- .
т.

- - SyLLEPSIS.
Syllepiseit diuerfarum didionum fubpluraliproprietate conceptio vt
eneas&achatesgradiuntur. . -

—Infyllepfirequiruntur quinф.f.didio concipiёs: didio concepta;copula.


8 фproprietas concordet cum didione concipiente.
- IDirectafуlepfiscftgugfitperfimiles cafus:vtego 8 tulegimus.
Duplexeitfуllepfis.f.direda:8: indireda. -- -
" и , ,

Indireda yilepiseiquefit per difimilescaius v: ego tecй бныmus.


In quattuor accidёtibusfitfуllepfis.fingenerenumeroperfoma:&cafue
In genereidignius genus concipit minus dignum: vt rex & regina faufti.
Verбtamenaliquando minus dignй concipit dignius:gratia maioris
fignificativtenfislorica:& armafortia. --

In numeropluralis concipitreliquosnumeros:vtego & voslegimus.


In perfoma:digniorperfonа сбcipit minus dignй:vt ego 8 tufcribimus.
In cafu:nominatiuus concipitablatiuum cumpraepolitione cum: vt ego
tecum currimus. -

"; z EVGМА. - - -
zeugmaeft vniusproprietatisad diuerfasdidібesfada redditio: vt ego
* 8. tu fcribis.
Inzeugmaterequiruntur quinф.faliquafubitantia diuerfa: сорнla:proe
| prietas:redditioproprietatis vnipprius:8. alterippotterius: 8 чuod
. proprietas concordet cumeo:cui attribuiturperpropius.
-Triplexeitzeugma.(hyperzeugma:mefozeugma:8, hypozeugma.
Нyperzeugma citiquнmproprietaspraeponiturivtlegoego &tu.
Меrozeugmaeft:quum proprietasinterponitur:vtegolego&tu.
ypozeugmaeft:quumproprietaspoliponiturivtego 8 tu legis.
ntribus accidentibus fitzeugma.f.ingenere:numero:8perfoma. :
In genere:ytrex & reginafaufta. . - : -
In numera.vthicilliusarma:hic currus fuit. , - "

Inз"-т.
perfoma;
: .
уtego 8 tufcribis.
SуNтнвSIS. - -
*

Synthefiscitattributioproprietatis vniveipluribuscopulatisinбgratia *
vocis:fedfgnificativtparsinfruftafecant. м 4
|

Infуnthefircquirйturtria.fvnumfubieaum vel pluracopulata.proprice. |


аванныне proprietatis concordans cum fignificatotantum, 2.
.

ка ".
***

*
}
.
-- о VINтVS. - - - - - ?
InduоЬusaccidentibus fitfynthefis.fingenere:8:numero;
| | InIn numer
generevtanferfoeta.
o:vt populus currunt.
-- ,
| || - -

Antiptotisetattributio catusprocafuadaliquaproprietatё vide aqua


noneft. - - ч.

in antiptofirequirunturtria.fvnumfubledum; vnaproprietas & quod


cafusponiturpro cafu. — - - - -

| .
ЕVocАТПо. - - - -

Еnocatioenattributioproprietatis cuidārei demбtratae per demбtras


| vtegovirgilius cano. и в
Ineнocationetequirйtur quattuor.f didioeuоcansprimevel fecundae
perfone.dialoeнocaratertizabientia copulae:8proprietas.
Арройtioetimmediataconiundofubitantiuorumiyrcefaryirfortis.
парробнопеканнннн tria.f didio apponensidictio appolita:8pro
Г -- -
prietas. - - - ".

Тribus modis fit appofitio. -

Primo:gratiageneralitatis refringendae:vtanimalhomo currit.


Secundo:gratiaequiuocationistolendae:vt canisfiella lucet,
Wтегtio:gratiaproprietatis attribuenda:vt cefar virfortis. :
* г. SуNEcDocНЕ.
synecdocheeft рprietaspartis;fuotributatotivtaethiopsalbusdates:
infуnecdocherequirunturtria.ftotum; parsinaccufariuоробta:8pro
rietas.
вх}гтvsESTLIввRoVARтVSdegrâmaticisc5(truatбbus
Incipitliber quit"dedicёdielegatia feuexegetica GRАММАТИСА
2 ЕХЕСЕТ(СА GRАММАТИСА. -

САРVТРRIМVМ.
G} * "

tinet.
eftnarratiuagrammatica quaeadledionisofficia per -
- - -

Еxegeticagrammaticain oratione confiftit.


oratioeft(truduraverborum.compofitoexituad claufulam terminata.
Сlaufula veroeftcброfitio verborйplautibilis truduraecxituterminata.
oratio et duplex.f.foluta 8 metrica.
| Soluta oratio empedefirlsverborйtradura:afublimipoeticefededeca sr 8 /м.
- * :

. dens:quae priftine nonimemorfuauitaris:paucis quibufda aftridaeft;


numeris.poeticoperfufafapore.
Solutaoratio in quinqвpartes diuifaeft:inlatinitatem.Сdifcretionё eloa"
cutionen:pronunciationem:8 modulationem. ", " "
*-*s:
" ITAS. САРVТ.Н. LATIN "
1анntasen incorruptaloquediobferuatio:fectidбrhomanamtingияm.
Latinitasinquattuorpartes dinifaettinnaturam.fanalogiam confue
tudinem;&auёoritatem.

*
к
LIBER - -,
Naturaeftverborum omniйproprietas queimutabilis exiftens: пеquai.
autminus autplustraditnobisi quod accepit:ytfcriboiquodettfcri
bonen analogiae virtute:fedipfius naturae confitutione.
Аnalogiaeft ordinatio fermonis a natura proditi fecundйartispraecep
ta:vtfciamusin (cripf.blitterapotius уtendum effe: фр.cum exore
dium verbi quodefi fcribo.b.obtineat.
Сonfuetudoeft pars:non analogiae ratione:fed viribus fola recepta:quae
multorum confenfione contialuit:vt domuipro domи.
Аudoritas efregulaloquendinouifiimaiad quam vbiomnia defecerint
rangad anchoram decurrimus vtaeneis qdproaeneasprotulityira
, gilius:non ratione.natura:aut confuetudine.Sedtatum opinioeft:9
fi interrogetur:curfecerit:nefciet. -

- . DIVIfio confuetudiNIS.
Сonfuetudo in duas partes diuifaeft:in necefiitatem8:officium,
NЕСЕSSIТАS. -

Neceilitasefinecefaria artisexercitatio circa inferiora: docèsgd in vna


фuaф eiusparte efficiendumfit. - - - -

Neceffitasgrammaticaeintrespartes diuifaeft:infententiam.f.chriam:
8 ethologiam, - .. - - -

Sentёtiaeffermo vniuerfalis & eledusiquёgreci сара с;ap dictit,


Sententiaeftduplex.f.fcholaftica:8 theatralis.
cholaticafentatiaeffermoofficiousvtilis&hone("inotatiбе dign":
vtapudplautum.Оmnia adfuntbona:quempenes eit virtus.
1Theatralisfentёriaeffermomagis pbabilisghonelius: ludistheatralia
bus aptus:vtapudterentium. Оbfequium amicos:veritas odiйparit.
In huiufcefentёtigexercitatione: verfusprimofoluere difcantadolefcen
tes:mox mutatisverbisinterpretari.tumperiphrafiaudacius vertere
- qua & breuiare *}ене mброе:efenfu:facilepmittit,
| chria eitvocummutationisvis quo catcrosimitantesaaaoresadf,
.-
periorafaciliusafcendimus,
, Сhriarum genera funt tria.f.fimile (ententiereiponium:aaluum. " -

Сhriafentetiaefimiliseft: quae in fimplicivoceponitur:vt catodixit: aut


| dicerefolebat. *
- |
Inhuiufce chriae per cafusexercitatione:nominatiuustrahit verbйtertie
perfonae. Vocatinusverofecundamperfonam accipit:ytin exemplo.
Nominatiuo cafii. М.portiuscato dixit: litterarum radicesamarasefie:
fruëtus iucundiores. - . . "

Genitiuo cafu.М.portii catonis didнmferturlitterarum radices amaras


... effeifruétusiucundiores, - - |-

patiuocaiu. М.portiocatoniplacuit dicerelitterarйradicesamaraselie


frudusiucundiores.
".
о VINTVS -

Асculatiuocafu.Мportium catonem dixitieferuntilitterarumradicesa


marasefie:fructus Iucundюres. - -

Vocatiuосаби.О.М.porticato: netuegregie dixith.litterasradicesama


raselfe:frudus iucundiores: *
Аblatiuo cafu.А.М.portio carone didum acccpimus. litterarumradiccs
amaras effe:fructus iucundiores.
Septimo cafu.М.portio catonc dicentedicimuslittcrarum radicesamя
raseile:frudus Iucundiores.
Еodem modo 8, inpluralinumero.
| RBSРОNSIVА. к
| Сhria reponfiuaeit quaeinrepondendoconfiftensinterrogatum: cum
} Inhuius
Нloceididum effetrefpondiffeteftatur.
quoqi chriae per cafus exercitatione cademquget in fuperiore
feruantur:vt in exemplo. - - - - -

}
| | Кlominatiuo cafu:Demothenesoratorathenienfistinterrogatus quomo
do faëtusfittreiponditplus упоimpendensoleum. -
Genituo cafu:Deinothenisotatorisatheatentistinterrogatiquomodo
| orator factusfit:reponium ferturplus vino impendensoleum. -

| Dariuo cafu: Demolitaenioratoriathenienti.interrogato: gчomбоrator


|| 2 faëtus fit:repondereplacuirplus vino impendens oleum. -

} cafu: Demothenё:oratorёatheniёfёinterrogatiguomodo
| orator faëtusfitrepondifleferuntiplus vinoimpendensoleum.
Vocatiuocafu:o demothenestoratorathenientisiterrogatcquomodo
| oratorfadustis:neruegregiereipondifti:plusvinoimрёdensoleum
Аblatiuо саби Афепоithene:oratoreatheniёfiinterrogato: guomodo
orator factus fit reponfumaccepimus:plus vinoimpendensoleum.
Septitno cafu:Demofthene oratoreathenienfiliterrogato:quomбоrator
faëtusfit repondente difcimus.plus vino impendensoleum.
Еodem modo etinpluralinumero. 4.р. ст:
} АСТIVА, ,

Сhriaadiuaeftguecum quisnon dixifiet:aliquidtamenfecifieteitatuг.


Inhuius fimiliterchricper cafuscxercitationereademqugetinйperiori }
.

bus feruanda funt:vtin exemplo, -

| NolatiuосайнCratcs cumidodumpuerйvidiffet pedagogйеPpcutit.


Genitiuо сай:Cratisiпdoduпрucrum videntispraeclarumfacinusfer
tur:pedagogumeiuspercuffifle, - -

.
р: сайл:Cratiindoaumpuetumvidенtipedagogumeiuspercutere
placuit. -

Аdбcafu:CratёindodбрuerйvidétempedagogбeiРpercuffeferunt
Vocatiuo cafu:Остаresnetuegregleindodum puerum videns:pedogo
gum cius percuffiftif * *. "

Аblatiuo cafu:Аcrate indoaumpuerum videntepedagogum ei?pcutiй


- - |- іі
".
- , LIBER -*- г. -

. . ."
fuifie accepimus. - - - , .

Septimocalи Сrateindodйpuerй уidente:pedagogumфеiusPercutta


te quidinpueris erudiendisobferuandum fit difcimus - "
Еodem modoetinpluralinumero.Еt in his omnibusdeclinatio pereof -
demdticitureafisettamfaaorumgdidorumvna ratio et. -

ЕТНОLOGIА , : " }

\ Ethologia.ёfermo ipfoniscбRitat"чно diuerfarйmoresgёtiй explicat


In hacquофpoterйtfe exercereiuuenes put(upiusichria expolitieit
- "... :-, ОFFICIVМ. -*- . -

oficii et debita artis exercitatio circa maioradocès quidinvnaqиаф


eiusparte efficiendum fit. * — .
{ Оfficiagrammatice in quattuorpartibus confiant.Inledione.Г.narratio
neemendatione 8: iudicio. --
Leétioeft artificialis interptatio:velvaria cuiufфfcriptienunciatio:ferui }
ens dignitatiperfomarum exprimenfqi cuiufф habitum animi.
Narratio : eftobfcurorйfenfuй qugftionйue explanatio velexquifitio.p
quam vniufcuiufqвreiqualitaspoeticis glofulis exfoluitur. }

Еmendatioeit quefingulaprotitipfarespoftulat dirigimusaeftimantes


уніuerforumfcriptorumfententiam diuerfam. - -

Iudicium et quoomnemorationem redevelminus gredepronйсfata:


fpecialiteriudicamus. *. . -
- - - DISCRET[О.САРVТ.III. - *

Difcretio eitdiuerfarйconfufarumq6fignificationum plana expofitio.


Difcretio in tres partes diuifaё:incбtinuationё.f.feparationёiet lettбnё.
Сбtinuatioeftrerum contexta dictio.wtfcythiamfeptemфtriones. --
Separatio effecretio rerumanaturaійdarй queinambiguitarёсаdunt:
vt cumturniiniuriamatremadmonuitratibus facras depelleretrdas. -
Нicenim materciturnoadiidaeft:qugambiguitatis vitandae caufa
feparari debetetfactastedasabominate legendum. - - -

Lettioeft:varia cuiufфfcripticum politarisenüciatio quae iпнений : ,, :


-

-" dant copiam piritus reficiendine continuatione deficiat.


; ; роsitvrае lесткомпs.
Ledioni tres acceduntpoliture.f.diftinétio:fubdiftindio:8 mora.
| Diftinaioquamgreeciтелеар vocateftfilentinotacum feniu termi
! natavbieft liberum ceffareprolixum itavt neuter fui indigeat.Вteft
hu?nota Punaumfupraverfumadcaputlinea
nullapremuntmortali vrgemнr abhofte, politum.vt numina t

х Diftindiofit decem modis, -- ---


Рtio antepabolas.vtАсvelutimagnotpopulo effepecoortaёfeditio: -
Secundoanteantapodofesfeuredditas:vt veftrumiamhocfadй repra:
bendo.Р.С.non meum acpulcherrimum quidemfadâyerumyt die
xinonmeumfedveirum, . Газ -2 "1"за " "
. л.см
2 . . "
, "" of

, - - о VINтуs 5: : . } - -

Tettiocamaperfomaadperfonatranfitusfuert:fadusy! С:far gallos


fubiecerat.Pompeius exercitum caefatidimittereneloit .
О uarto:Ante autem conifiétionem:fiex habйdantipofita non fuerit:yt
- "cefarfcribit.Tu autemlegis "","}}"
Энinto:Antecafum vocatiuum:vthucades ofermófeptier. -

Sexto:Antefed сбtunétionem:vt Саебаrvir fetimes RitScdtyrann"


Septimo:Antequoniam:vtdoauses.qчoniarйчнаkategiti.
| Оdaпo:Antetumccefantereddita:feu antapodofi:etfuperioribus prepo
fitis:vt Remp.veftramamittitis.РСНанё4ичнâtemp.quātātofude
| с recбрarattis. Ticetus confulendfieratfututtgaumtempus dabatur.,
| Nono:AnteinterrogatidavtQaisdeusонніg quisnobisextuhtartem
Decimo:Poitinterrogatiuä:vt ouisfitoroetesqugtantalicentiaferri
2. - SурDISTINCTIo.j: " 535: «
|Subditinaio quagrccivorocriyынрvocanteftfilentinotalegittimiti
pronunctationis terminosiferifиmайёeftafilfpeaditut: vtflatinid
дuod fequiturfuccedere debeat.Нuius autem notae8panёй:fub ver
fuробtum:vtmeducedardani?fpaняmexpugnauitadulter Autego
tela dedi:ponive cupidine bella. " ",
s : " : ИОRA:ёза»;*ч *:*:**:*: 358
Моravelfubmedia: quam greci.метнрубеаннейteuisin cбtinuattбе
* fenfuй interpolita difcretio:dreipirandi pació legentibus offert, Eft
autem huiusmota virgula:velgemий?ptna2:vtefi. Vtbellifignйlaн
reatiturn" ab arce. Extulittetraucofirepuerfit cornuacantu: Vtф aa
cresconcuitequos:vtфimpulitarma:Extemploturbatianimi.
Бuabus decaufisfit haecmora Primeneconfundaturquiedicola:&tri
colaponunturivtfupra. " -
.: : . . " .

Secundo:ytaetus verboвemineataluceatgexatiquomoueturaffettu:
" miferatione.indignatione:vet quadamarétatione fermonis:vtledй*
ф iugalem:quo perii:fuperimponas. Vbtimorandй eftetrefpirandii:
filpertugalemt&ficей оттокроеос affedu.inferendб.О норerii.
ELocVто,САрут.IIII.
Вlacutioetidoneorйverborй:et fentёtiarйradinuёtionёaccomodatio. :
Вlocutio in duas partes diuifaeft:inargumentum.f.&qualitatem.
Аrgumentum elocutioniseftverborum fententiarйф fubitantiadiuerta.
| Argumentumeft duplex.fgrfcumetlatinum.
". -- АRGVМЕNTVМ GRAECVКИ,
"
-

Grecumargumentumeftfecundum quinф idiomata diuerfayerborum * ** * *


fententiarumф connexio. - на
ибет argumentumin quinф partes diuifumeft.Inionicum: atthicfi:.
| doricumeolicum:8&ommune. - .
Ionicumargumentumrelidisproprisomnibus acproprisvнатуена
turфin omnibustropis. - .
iii
глввR
Анман argumentum Бананnadensolecinosadmkнн Фnos сб,
doet fecerintinon folcecifmi:fed о Хндлеста лоyou appellantur.
Daricanarguinёtum in fingulis partibusorationis nuncadieétioni nic
breuitat tudensibarbarimos facir quoscilibi vendicauerint dodit
methaplaimosappellant.
Асolicum argumetum vitramodum copiofum et et amat percircuitum
verbaprotenderc:8pcriphrafires explicate:cuiusvitium crХнма:
Дtapolao appellant. - - -

Соmmune argumentumeft illudin quo omnesidem (entiunt.


- , АRGVMENTVмlАТINVМ.
Latinum argumentumeftfecundum diuerfasproprietates: diuerfaverbo
rцmfententiaramф connexio. - "
atinum argumentum in quinф partes diutumeft:in ratбnale,f.artificia
- lethittoricum:gloffematicum:et commune. -

Rationale argumentumeftverborum connexio:fectidum eorum rationё


vtinfra videbimus. - т.

Artificiale argumentumeftverborum connexio:non fecundum corйra


tionem fedartispreceptionem.
Нlftoricum argumentumeftverborum connexio:hiftoricam imitas pres
ceptionem. - - х".

Сlofiematicii argumentйёverborйсбnexio:poeticisgloifulis abfoluta


Соmmune argumentum eft verborum connexio fecundum communem
loquendivium.
- С VALIТАS.
/с"}, elocutioniseft vittus.finequa nulla fecundum thomanam lina
guam proditurelocutio. :
Оlualitas elocutiбisitrib? сбfumitin emёdatiбе:dilucidatiбе:etornatu,
Еmendatio ekemendate loquendi regula quegrâmatices priorettpars;
verbifingulisautpluribus contenta.
} айtemёdatus erit ratione.vetuftateaudoritate.et confuetudine.
Rationem prefiat analogia et etymologia.
yA"} viseft vt dubiusterminusadaliquodfimile referaturcompaa
1 rationeetdiminutione. . м"

Сomparatio innominibus autgenus deprehendit aut declinationem.


Genus:vtfi queraturfunis cuius generis fitfimile illifitpanis.
Declinatio vt fi queraturdomo dicendum fitinablatiuo an domu:fimile
illifint manus etanus.
Рiminutiogenustantum deprehendit.vrfi queratur-funiscuiusfitgene
ris mafculinieffefuniculus oftendir. я -

Еtymologiae уiseit verborum origineminquirere: hecaliquando vfum


babet necefariumiquum interpretationeres de quaqueritureget.
Veteramaicitasquedaiyrfidixcrim religiocommendat. i
оyINтvs - - -

| Audbritasaboratoribusvethiaoticispetifolet. . .
Сonfuetudovero certifiimaloquendi magifiraytёdбф planefermone:
vtnummocuipublicaformaeft:Inquaytinfцperioribusacreiudiciй
eXIghtUT, " - . -

pi} eitaperteloquёdiregula quaeinpreceptorйоЬferuatione.a:


contrariorum vitatione confiftit. - - , . -- :

Dilucidaertelocutio.Siverbatota exegerit quorйparsdeuorari.parsde


ftituifolet, - - -- -- -- - . - -

Оrnatuseftfententiaartificiofecброita ad homanglingueiluftratio=
, nemauribus dulciteraccommedata. 2

Оrnatus visinfequentibusapparebit.
: РRoNyNcIATIo.cАрVт.V. и

* ": -

fcripturarum fecundumperfomas accбmodata diaібіs


.fimilitudo:quum autfenis temperamёrй: autiuuentsproteruitas:aut -
foeming Infirmitas:aut qualitascululфpertoneofiedendйeft:8 moa.
res cuiufq: habitudinis exprimendi. - -

Рronunciation duaspartes duifaeft:myocem.f8.gettum.


и - - VOX. - -

Voxeit verborum obferuario:gue auditorum aures mouet: yt leuius ad


animumpenetret affectus. * .
Vox in duasconfumiturpattes.innaturam.f.&vium.
INaturavocis in quantitate& dualitate pettatur.
О шапtitasfimpliciorethin fummaenim gradis autexiguaponitur.Sed
interhas extremitatesmediefunt pecies:&abimaadfummamacre
tromultifuntgradus.
С наlitasmagis variaeftna aliacádida:alia fufca:altaplena:exilis:lenis
aipera:contracta:fufa:dura:fiexibilis:claratobtufa:Ipiritus quофionг
giorbreuiorф. - - - - - -

Vfus multiplexeitratio:nampraeterillam differёtiam quae efttripartita


acute:grauts:flexeitum intentisitum remitiisitum elatisitum inferio
ribus modis opuseft:Ipaciis quoq:leuroribus.autcitatioribus ethis
ipfis media interiacentmulta, - -

} Оrnataautёрronunciatioeft cuifuffragatyoхfacilis:magnabeata:fiexi
ыынаан:нечные"
- GESTV ф - - .

Genusetcorporismoms.qшапditorumoculosmouctivileniusadaы ея"
mumpenetretaffedus - -

Gettusin duodecimcorporispartibus confumitur,


"Primoin vultu:quойpplices.minaces:bladi:trifleshilares:fummififua
mus.Quopendenthominesintuёturipedantetiamantegdicamus,
Счopretereaquofdam amamustodimus.plunmaintelligmus;qui *
eft(cpepro omnibus verbis. —
- . iiii
*
LIBER
Secundoin oculis:quihilaritatenitefcunttriftitianubilum ducunt,
Тcrtio in fuperciliisiquetrifticia contrahuntur:hilarirate deducitur con
fenfu quoqв 8 recutatione dmittunturautalleuantur, --

Ошarton orequo magisglaboris loquendum cit. . (


О шntoin naribuslabrilф quibus nihil decenter oftendimus. -

Sextonceruice queeredadebetetienonrigida autfupina. - |

Septimo Inhumeris:quorumraro decensalleuatio atф contradioeft. * :


Одtauо: in brachiis:quorum moderata proiedio remifiishumeris: atф
explicantibusfe in proferenda manu digitis:continuos et decurrena
tes locos maxime decet.
Nono in manibusfine quibustrunca effetoratio.
ouarum optime dextraafinitraparteincipiensin dextra deponituried"
vtponere:non vtferire videatur. Sinitia veronбg folaredegeftбfa
cit: fed dextrefefrequenter accommodat. |

|Decimo in digitis:quorum mediis in policem contradus explicit tribus г


cum leninvtraфpartem motu:fimulcapite atф humeris fenfim ma
numfequentibusprincipisvriliseit. In narrando certusfed tum pau
1oproduaiorinexprobrado vero & augёdo acer atф inflas. -

Vndecimo inpeaoreatфventrequene picianturobferuādumei. "


uodecimo inpedibus:in quibus obferuatur (tatus & inccffus: na plate
re dextro (tare8 eandem manй ac pedemproferre deformeeft. Sed
dexterpesaleua auditoris fedentisproferenduseft: 8 exaltera parte
multigetius necedeettinfini(trumeantry adauditorem pedent.
МОDVLАТіО.САРVТ.VI. 11 |
Моdulatioeftcontinuati fermonisiniucundiorem dicёdirationem: ar a
tificialisfiexus:in declinabilem auditusformam сбuerius:aiperitatis 1
atф imperinae vitandaegratia. -

iМodulation trespartes dialfa ёin elegatiä.f.dignitatё:&сброitionё.


еleganт1а.
Еlegantiaeftvenu(ta verbos concinitas dulcem auribus afferens fonй.
Еlegantiae regulae:quantum ad prefensopus eft:funt.ххх.
Prima laudabituroratio:qug in verbum fgplus ginaliam orationisparв ,
tem finiat.vtfola virtuseft que hominёbearum facit
Secunda. Сomendabitur quофoratio auf didionёhabeatvniuerfalem
кxx i-гелnegatiuam infine.vt quёte } habeoneminё. Velaffira
гекту matiua.vt q virbonusfacitlaudat оёs eliniigne aliquod nomёad
ieatuum qualia
vt que adme funt infignisegregius pedatus:magnificus:illuftris: r(
fcribisfintegrega.Velaliquodinfigneaduerbium.vt
фue mihiiuffifti:perfcci omnia diligenter.
Тertia laudaturofoilla:gua obliqua dicum":hoc ёdaponeriorib"incipi- )
2 atdiaібb"vt neminёрenecóptes.gfatisfibin rebus aduerfisc5ftet " |
4 Сиartaa mobilipotius nominegafixo incipiedй cit. Itathiquod inter
.
о VINтvs
mobileetfixumaliquidinterponaturdйmodo nonnimitiitafeparen
turig, orationemoБfcuram faciant:yt Nullafatisprobataapud fuов
сіues virtuseft.
» Ошinta:fioratio ab oppofitoincipiat quodhui?relatiui:quiquae quod:
fit antecedensinterdum interrelatiuй et antecedens verbй iterpone
reconuenit:vthomincs diligo:quipaciacocioftudent.
2 Sexta:Nonnungornatus cauta:relatiuumfuo antecedentiineodem cafu
politopreponitur:vt quos in vrbetumultusincitaltimuitarumfediti
onumprincipium & caufaextitеrе. -

Septima:Quandoф & relatiuum fine antecedente ponitur:vtquetuahu


manitasett maiorembeneficiorum rationcm:ginieriarum habebis.
Оáаша:Аliquandofiantecedensinprincipio orationis fuerittelatiuum
poti verbumiliuda quo antecedensregitur:traniferturyt Ciceroelo
quentiflimus fuit:quiceteris in dicendo preflitic.
9 Nona:Rcm fimplicemelegantiuspofferimusilla exornantes: vt Vir for
tis omnia pro republica adibitpericula:et quidamimpigre. Сommo
uenturenimauditorumanimivehementius:gfi dixificmus.Vitfortis
omnia pro republicaimpigreadibitpericula.
to Decima:Sicutimmediocr figuramagisconuenitrem priusпиdam effer
re:dehincverbisidoneisillam exornare:yt Pompeius facileomnium
rhomanorum:tum armis:tum confilio:facileprinceps fuit.Itaingraa/
uifigura:ab ornatu initiumfumatur:vt Omnium rhomanorum: tum
armis:tum confilio:facileprinceps magnus pompeius fuit.
t; v}емы venufleantepoietiionemponiturytoptimiviricб
11tatme

| F. Duodecima:Progerundiuis modispulchemimeparticipialibus vtimur


nominibus:vtvenigratiaamandivirtutem:veniamädgvirtutisgraa
tia. -

2 Тertiadecima:Relatiuum venutius cum (equente:gcumantecedёtefube


(tantiuо сбcordat 8 maximefiproprium fuerithominisveireitvtfи
diafapientic quephilofophia dicitur. -

| t4 Сиагtadecima:Quum nominisfignificationemaugerevolum"per:aut ,
perqua politiuоiungimusvtperbeatiquin teilividerifolent&pquā
dodus vir.Мulto velonge.comparatiuо:vtiufticia multo velprecla
rior etceteris virtutibus.Мultofongevelgfuperiatiuо:vtlбgeamй
| titimus nofrimuito hominumfortidim":ctagotibigmaximasgra
tias.
| 15 Соintadecima.Nomina pfeda agraecistertie declinationiserpetito
fyllabica:venutius adaliam ducuntur declinatбnem:vtdelphinidela
4. phinus;elephastelephantus. *
| | Sextadecima:Cйvoluerim" oftёderealiquid nobisiuciidб:honettбtvtile
ейскdatiuis fubitätiuorum:quorйadiediuailla funticй verbofaese: ,
1 1111
LIBER . -

} eleganti"vtimur:vthgсrеsa mihifuciditatiphectes émihifucida,


Decimafeptima:In rebus paribustйvel8:geminatiponitцr:yt.С.leli"
plurimum tйlaudetй } fortis8.pl?fuit
in impatibus vero:leuічsinprincipiocumhacdialonecйpraponit
grauius vero сйhac diationetipofponitur:vt Cй обis fortunatifit
qui bene viыйttйpbeatiquiomia deferйt 8 уirtutёamplettuntur.
Ресimaoétaua:Сum vero quapia perfonam laudareautvituperarevolue
rimusяd trifaria.facerepoffum?ivt.М.catovireitmagng virtutis.М.
catovitettmagn?virtute.М.catovireftmagnavirtute.Sediludpri
mum magispoetarйeft. Pofiremйverofplendidiffimйacperpolitй.
Decima nona:Saepeparticipiorйti accufatiui cafus tüfeptimilocнm tea
* net.infinitiverbi:yrpriufgicipiascбfulroetvbicбfulueris maturefa
êto opuseft:hocё сбfulere 8: facere.Etiä vbivbieritiuentйtibicura
bo:8 mecй adduétum tuum pamphili hocettinuenire8 adducere.
4/iceima: Сй duonomina:altertifixum & alterйmobile: in eodёcafu p.
ferridebeantfepiffimetertia mobilis vocёin vimfixam tranfferim"
fixutnidpriusgenitiuo cafu locamus: vtmнltampecuniepro multa.
pecuniaparum fapientiepropauca fapientia:fatis virium fufficiétes
. vire:8 mihilotii:pronullum otium. *

Vicefmapriina: СumduоЬ?fixisidem epithetбadiciendйfit:mobilei


principio collocanus:8:fubfequёtibusfixistum geminatum vel85.
} poni mus:yt Aphricanusfingularis et vir:&imperator:p fingularis,
\ vir 8.fingularisimperator. " - -

Уicefima fecunda:Aliquando duorum fixorum alterйvimfuam сбferшаа.


bit alterum adiedionislocum obtinebit. vt cauendieftab homeftate:
naturaq: difcedamus:pro.ab homeftatematurali. - -

Viceimatertia:Plgrйф extremafupinagerйdiuaadiue vocisfignificat.


vtfacile vifu:proad videndum. -

Vicetimaquarta: cum aliquidaccideritfuperlatinum durius,a[periufqв р.


filperlattuopolitiuцmeiferamusieteifuperiatiuunaptцmфарpone
mtisaduerbium:ytmaximenecellariumproncсeffariffimum.
Viceimaquinta,Sigpenyolueris mediocriterlaudare:dicasexempligra
tia.М.antoniuspraefabateloquentia,Siverovolteris vehementerac
plurimum extollereiadditogloriam fuelaudcm:8:laudationis caufā
genitiuo.cafuconftituas:vt.М.antoniuseloquentiae gloria valuit.
Viceimatexta:Quotiens nominapluralisetfingularisnumericonnedб
turiviciniori repondendum eft:vthicilliusarmahiccurrusfait,Sive.
ropluralis numero fuerintadinobili?trafire neceffeeft:vtviri8mu.
fieresletiproperant. - -

Vicefma feptima:Nonnйgcomparatiua pробtiuisponuntur:vt Satiri


infceleravchementitisinuehunturprovehementer. -

Viceimaodaua fubiundiuusmoduspro indicatiuohaud illepidepoнi.


- - О VINTVS
tur:vtvelimpro volo:er fecerimprofect. -

Viceima nona: infinitiua oratio proconiunajuapulcherrime ponitur:


vt volo teadmefcribereiproquod admefcribas. - .
Тricetima.Pofitiuо,adiundanegatio: сбtrariipofitiui.vim retinet:vt vir
haudimprobus:pro valdeprobus. .

Pluresalios modoseffecertumeft:quiperoratiбes parfi:legenёo facili


us:9precipiendo intelligйtur.
- . DIGNITAS
pignitasettorationisgraultasieumaiet asqugdamnaturalipotiusordi
neprocedens.
Dignitatis regulequatum ad praefensopuseftfunt quinф. -

Prima:Cauenduminein retriftinimiйlafciuiatoratio:autinlaeta inculta{"


fitethorrida.Vnde didiones:quae 3jp:ponije"
interdйpoliponitur vtoměsquumhonettafacimus.nihileft quod,
., vereamur. ..., ... - - -

Secunda:Viteturilla accurata verborum сброitio: quaeloquentiam au=


ditoribus.iupeda effeintelligamus; vndeppulcher domitius apher:
apudte iudicem inquit periclitaturlelia:vbi deinduftriacauit:nein.
verbum finiret oratio,
Тertia:fiorationoitta adaliquamanimos concitationem maximamin
clinabitur:venu(teinverbum finiat vtapudiciccroneminatoniй Vt.
tibi neceiTeefictinconipcêtu populi romani vomere..
Спarta :Caputomnium:qugadelocutionisattinёtprecepta:illudeft:vt
-
omniaad rerum.dequibнsloquimurlocorumfeutemporum dignita.
tem accomodatafint. - -

Сuinta:Cйautёindicёdoeoprouettiertmus.vbifinisfacienduseft: ali
quo cgregiofenfu ofo claudat.neviteriusprouehamur:in quod vitiй».
СОМРОSITIО., 1-.
Сompofitioeftverborumjententiarйф exornata dipolitio:finequa om.
пls orationisplendor.intereat neceffeeft
Сompolitio intres partesdiuilaetin ordinё.fiundurametnumerum.
-
ОRDО,. , , , , .
ordoeftaptaqdaverborй.interfevetnaturalisvelartificiofa dipolitio
Оrdo intrespartes diuifuseft.f.innaturalem: artificialem:8:fuigeneris,
xeftridiuum..
ОRDONATVRALIS. -

Naturalisordoettile: in quonaturae quaedammagisgartis dignitasat:


tenditar.. - - . - - -

№aturalisordinisregulefiint duae. -

}
turdig
} connumeratione:fifeverbaimmediatefecй
niorfemperanteponёdaeft:ytvirfoeminae.ortus occaiui:dies,
nodi:honettaturpibus &fimilia.. ".
- 1(ВЕК
:Secunda:Stverointerfeverbadidatiafuerint&in diuerfaparteeratiбls
XS polita:autad diuerfum tёрusordinёф relatanichilobitatiquae mino
- remdignitatёhabёrpotiedignioribusanteferri:vt Сбingensagmen
prius mulierй dchincvirorum in manushotium peruenitiet (ecuta
eft fubitototius vrbis captiuitas. -

- ARTIFICIALIS.
Аrtificialisordoeftquiadrerumauxefimpertinet:quamnosamplifica
tionem dicimus. -

Artificialisordinisregulae (unttres. *
prima:Cauendumetnea maioribusad minorade(cendathonorёф бый
amittatoratio:vbifingula verba fuosfenfushabent:М-iiusenidicit
vireitoptimusiqviroptimusett. : -
y Secunda:Сашёdum nefortoriiungatur infirmustуtfacrilego fur homi
cidae corruptor:Namfenfus aparuo in maius debetinfurgere.
|Tertia:Siveroverba ad res diuerfas referatur:nullum vitififaciet: quiab
hacordinisratione difcedetvtcumvnum (acrilegum dixeris: alium
deindefцremappelles. |

* квSткістvvs. -

Retridiuusfiligenerisordoettile:quogenus perfpeciem refringitur.


Retridiufordinisregulae funttres. - -

Prima:Cauendum:ne verba ociofa in orationefint velfuperuacua.


и]unggencrifpecies anteponёdaeft:Vndeinepte diciturСattor
* 8 polluxgeminifratres. Namcй omёsgeminifintfratres.nihilop?
* et cum geminididйft:fratres adicere.Sivero fratres: deindegemi
dicereturcinбоmnes fratresgeminifintiuftareprehenббе carcret.
2} neverbarebus dequibusloquimur minus fit accбmo
data.Еtneplusminufueautaliudfignificétvtquiregemapartimo"
nia laudarettycivilem magnificumappellaret.
ivnстvrа.
Пundura etcongruaquedamatф concinalitterartifyllabarбuein сбtex
tu verborumcollocatio:abomnioffentione auriumprocul remota.
Пundura etduplex.faipera&ienis. " -

ASPERА.
Аретаiunduraelta(perarum vocalium concurfusiqui modogtaliorem -

modomelioremorationem reddit.
Аретаеfundurae regulaefuntduae. - ."

Prima:Sicutinfaporib" quedaminterdйfuauitatisamarafunt:ficinora
tionealiquaaperitatisinterfomantia:frpiusgrataeft:vtapudciceronё
* Еgoomniofficioacpotiuspietate caeteris fatiffacie omnibus.
Secunda:Маgistructurapatet quцminfelongaevocalesincidit:ytths
- **ант":
: . - х,
о VINTVS
Деnisiunduraettlenium & benefonantium vocalium concurfuя:quidu!
ciorem redditorationem.
1.enisiundurae regulae funt duodecim. -

{ Рrima:Cauendum eitneille vocalium сбcurfus crebro incidat: quivalta


8 hiantem orationё reddit:vt Мinimegratae authonette argilleefcu
1apiohabite erantiquae omnia appolitaoibusad voluptatёhabebant
4 Secunda:Vitandaeltficut eiufdem verbi itaetiameiufdemlitteraevelfyi
1abae inconfona repetitiopraefertim quumfeproxime confeqшntur:
yttutetua te virtutetuentetuetis. ,
Тertia:Cauendum nefcquensverbum abilla incipiatfyllaba:inquamрт
ссdens definit:vtofortunatam natam meconfulerhomam. *{
Ошarta:Vitandum eit:neabeademfyllaba verba continuata incipiant:vt
А"
Роetae potetiamponcntes inpoffibilibus 8 honettis rebus laudantur
) Ошinta:Cauendumeil:neiunctura verborum cacophatonfonet:quale eft
illud:Еt numerum cum nauibus aequct.
V Sexta:Seruandum.nepraecedёris verbi extremavocalis vocalem prima
includat verbifequentis:vtaereemitili incibit:Sed melioretttundu
ra:ficбfonates vocalibus applicant vtaere mercaturillitot?inetibit
Septima:Fuglendaeft сбfonansilifa vocali:vtbonйaurй:iuftй enimefta
Оétaua:Fuglendgfimiliter funt сбfonantes.queinfe incidentes:ftridere
8 quahrixari videntur:vtrexxerfes;error romuli. -;

Nona:Vocales quae maioremfonum habёr: quales:funta.8: о. minus fe


compatiuntur:fi Inuicem сбcurrant:vta na amantem.О цзе veroma
gis exilemhabentfonum:minorcmhiatumfaciйt: vthonorailluttres
V1fО8.

\, Decima: Sicut litterarumita8, didionum:feimmediatefequentium.ida


fit exitus:cauёdum eft:vrillorum bellatorum acimperatorum optimo
rum fortunalaudatur quorum probitas ciuium optimorum falutiin
tenraeft.
и Vndecima:Scruandum eft:neeadem didionefepius vtamur: nifiornat"
caufa quodfacile dignofcemus:fi iudicio aurium: quod.rarofallitur:
vti volemus:vtNonetrationis ratio: rationemilliadhibere qui in fё:
tentiisferendis.rationelegum non vritur. -

| }Duodecima:Recedendumeitabea iundura:quaenimis obfcuramoratio.


nem reddat:aut fulpentione quaetameningrauifiguraprohemis cб
cedttur. Аutverbidiuiібе:vt Наs resadtefcriptaslucimifimuseti:
pro emifimuslucili. . . .

- NVМЕRVS. г.

Мumeruseitelocutionispars:ordinisdignitatem;&concinamiundurae
} , - Cructuram in fe continens. . .. . «м
*
\ Numerus in duobus confiftit:inftructura.f:8pedibus, : , ,, ,
- STRVСТVRА. . ..
LIBER - - -

Strudura etotdoquidamorationisfingulalocisfuis venufle diponёs.


Struitur autёomnispedefirisoratio verbis:сбmatibus.colis: 8periodis"
* Ex verbisenim сбma:excбmatibus colon ex colisperiodus nafcitur
Verbanuncgeneraliteraccipiёdafuntomniaper quaefermoneditur fi=
gnificantia.vt mors.terribiliseft8:reliqua fingala. - -
2 Сбmavelincifum et fenfus nбехpletonumero conclufus:fed plerig
* pars mёbriplgrumфехfingnisverbisfad}y:norsterribilisails.
Veldiximusitettes darevolutmusicбmaeft diximus.
Сolonvelmabrumenfenfusatoto corpore abruptus:8perfenthiefie
ciens:fedtantum itiduramterminans:guiexpluribus сбmatibus сб
ftatлу:Моrsterribilisetilis:сбma:quorum civitaomia extinguй=
tur:alterum сбma.exduibusfadйeftcolon. *- - -- - - я - и

periodusiclaufula:c5prehёio.ambituscircuirascontinuatio:velcircй
( fcriptioetienfusinextremadauflacбduius: quino longior debet
efiejvtynofpirituproferaturexplutibuscolis сбройt".vt morster
) пыlsen illisiquorum civitaomniaextinguunt colon:aonhis quo
тцmlausemorinброteft:alterйcolonex quibusfaduseitperiodus.
- РЕDES. -

*} fyllabarumtemporibusinfiftбt:necalegitimo paciovngre
} Реdesoratoricianfulisaptiin quinфрartes diuiffit.finbifyllabositri
уllabostetrafyllabospcntaiyllabos:&hexafyllabos;quorйregulgin
Terius tradentur. - - - -

Sed inprimitresgenerales adhancoratoriampertinentesreguignota=


daefunr. * .

Рtimanettythmisneфmetris oratorem videce:nenбdicerefcdca


nere videatur. - - - в . . . ." " .

Secunda:Naturatātunlonge&breuesnбробtionehicaccipittur yila
baenamoratio nonferuire verbis fedimрсraredebet. Vltimgtamen
-

9uisindiferёtes fint.prolongisfemperaccipiunturiquia videturalia


. quidvacantistemporis.exeo quod infequituraccedere.
Тcria:Siin didionemmonotylaba definatoratioquelбgafiteam prae
iretrocheus debet:vtNбfcripta:fed natalex.Sivero brenis fuelirea
2. preitetamb
et modica 8: tus
totainfulausantanape incultibus variis titiamtuam
debetVtf-n eft laudoprobot - — и

"\ Vпdecauёdumeinebreuisbreuemautlongalongamprrcedat:vt нес


res meaeft:VelNon tueumpatriapriuare quacaret.fed vitavis.
- DISyLLАВI - -

Ріyllaborum pedumclaufulasterminatium regulefonttres, -

Рrima: Spondaeus aptuseftclaufulisterminandispraece"entetrohaeot


уtartpalumpf:autancpetto:ytetiampronobis.autdaayloyt crimi
пiscaufa:autiambo:vtpatrianoftracontinetbonosciues.
о VINтVS
Vndecauendumeitnepyrrhichiusantepondefinfineponatur:vt Ima
putetfibi demens. - -

Secunda:Trocheusfimiliteraptuseftclaufulisterminandis:alteroprecег
dentetrocheotvt ciutibonorйmagnacura:autiabotvtaferascaput
* legistautcretico;vtproximus rebustauttribracho;vt referocaufam:
Vnde cauendumeine amphlbrachus velpyrrhichiusantetrochef infi
neponatur:nam his p}" in rithmum caditoratio:vtvenite mecб
Velconqueritur fuafada. -

Тегtiatlambusquофсlaufulisterminandisaptusettprecedenterpondeo
vсиlfa fideaut alterotambo:vtbonam fidem.
Vndecauendiettneduoiabitautpyrrhichiitveliabusantepyrrhichiiiin
fine collocenturyt Pulchriettpugnareiuuenes:proparёtibus Iuis,
Velprofuisparentibus:Velperdidiomniabonamea.
ТRISyLLABI,
Тrifyllaborumpedumclaululasterminantiбregulpfuntfeptem;
Рrima:dactylus aptuseftclaufulis terminandisprecedentetrocheo:vtiu
refecim"autpyrrhichio:vtbenedicitur:autiрбdeo.vt caufasaцdiat/
autiambo:vt fidedicitur:auttribracho: vt recolenomia:autanapefto
* vtrepetes caetera:autpalimbacchio vtfeponecaetera:autmolofio. vt
Чuaerebant dicere.
Secunda: Molotius aptuseftclaufuisterminandis:precedentetrochaeo
* vtmarefuétuantibus littusetedis. -

Vndecauendйneipбdeus velрупhichiusantemolofuminfineponat.
vtmarefuduatibus rupesetedisVelmarefuáuantibuscoloreiedis
Тertia:Tribrachus aptuseftclaufutisterminandisprecedentecretico, vt
nobiles refero:autepitrito tertio.vt de litteris dubito,
Vnde:Аliisantepoiitis pedibus in rithmum labiturtideo cauendum.
Сиarta:Amphibrachus aptuseftclaufulisterminandis:precedentefpon
daeo.vrredelocutus:auttrocheo.vtiuftaquaerela.
Сиinta:Palmbacchiusaptosettctaufulisterminadis:precedёtetrocheo
vt contracefaremetcongrefusarmatus.
Sexta:Anapetus aptuseftclaufulisterminandis:precedёtecretico.ytno
bleshomines.auttrochcovtvbieratimperiinomenrigidi (edirith
mumfluit,
Septima:Bacchiusaptusetclauflisterminandispraecedentefpondeo ,
уt caufasagebas. -}
Vndecauendametnetochrusantebacchiuminfineponaturinamin!"
rithmum cadit.vtlittus amici, -

Tetrafyllaborumpedemiclaufulas terminantium regulaefunt quiФ.


Prima:Paeon tertius aptuseftclaufulisterminandis.vtfacerevideatur.
Secunda:Ditrocheusaptuseftclaufulisterminandisidadyiopreccdente
- LIBER -

vtcrimina detulere:autpaeometertio:vtdirimamus criminantes.


Тertia: Antipaftus aptuseftclaufulisterminandis:vt optimus videretur.
Guarta: Ionicusminoraptuseftclaufulis terminādistrochaeopraecedё
te:vtmarc fluctuantibuslitrusagitandis.
Vndecauendum eft:ne pondeus anteionicum minorёin fine ponatur:
vt marefuétuantibus rupes agitandis. - - - - - -

ouinta:Ionicus maioraptuseftclaufuisterminandis:vtcuramfolicitu
dinemф deponite, - -}: '
рENTASyLLABI. *ыки, },},},}', },
Реntafyllaborum pedum:claufulas terminantium:regulatfant duae,
prima:Verbaiquinфfyllabis confiantia:iuxioremf}еннинрангавнуt
comprehendentes arbitrornoainueniretis.
Secunda:Dochymus aptuseftclaufolisterminandiscvtamicosteнes:
НЕХАSyLLABI. , , 2

VerbafexfуHabisconfiantia:fiuxiorem facifitfiruduram:ytfiveitraereip.
commodaexcogitaretis. - * . * * * * * *.

- - NОТАNDVМ,

Infine huiuscapitistria notandafunt. . . . .. . .
aPrimo: In generedemonitratiuоipedibusytemur: quitongiores fyllabas
thabeant;Iniudiciali:quibreuiores.In deliberatiuo veropro rerum va
rietate quandoqвlongisquandoqвbreuibus.Namfigraueseruntfen
tentie:fublimefqв:autiuciidg:longis.Sivero abruptae:authumiles:aut
iracundae:breuibusvtemur. - -

Secundo:Сарutoimpraeceptorй illudeft:vtars reiferuiat & nonresarti


Тerto:Structuraefttriplex.f quadrata:confragofa:8:fiuха. -

О шаdrata (truduraeft quйpenultimй pyrrhichійpgon primus fuccedit. .


Сonfragofaftructura 8. antiquaeft qui penultimй Грбdgum: fuccedittri
brachus velpyrrhichius:8pgonesfuccefferintprimus & vitimus
Нuха:delбbis.vel mollis trutturaefiquum penuitimum tribrachumvel
dadilum:velpyrrhichium fuccefferittribrachus vel molofius:velana
petus.Vel quum vnaparsanapefium & trochaeum:veltribrachum &
trochaeum recipit:vt paricidarum 8, facilitatis.
ВXPLICITLIBER О VINTVS DE DICENDI ELEGANTIА.
Incipit liberfextus defyllabarum quantitatibus.
G tejad metricam defcёdam" guiafyllabarй quititatesad vrrāф
Хробtis his qugadorationem falutempertinerevidebaturian
pertinёt quefine accétibus&pundis nбbene dignofcipofunt
in duobusfequёtibuslibristang infolutemetricgф medio:primo de
Гyllabarum quantitatibus fecundo de earum accentibus & рundādi
modo differemus. - - - -

... SyLLАВАrum quantitatis.САРVТ.I.


Didioergopedib'aptain quinфрагtes diuidetur.Namalia monotyla
| . SEXTVS.
ba:vt viralia difyllaba:vt pyrrh":aliatrifilabavt aeneasaliatetrafy1
1aba.vt imperatoraliapollifyllaba:vtadamantinus. Secundumquam
* diuitionёfimiliter8:fyllaba quincuplexerit:aut prima:autvltima:aut
penultima:aut antepenultima:aut media. Vnde in fyllabarй numera
tionehuncordinemferuare debemus, vtprimo primam:fecundo vla
timam:tertio penultimam:quartoantepenultima:quinto medias сба
" fideremus. - -

| In pollifyilabis autem didionibus.primavltimaрenultima: 8 antepenul


tima perfemanifefte funtque vero interprimam8. antepenultima re
periuntur mediae appellantur.
In terrafyllabisvero:deficientibus mediis relique inueniuntur fyllabae.
In trifyllabis quoqi deficientib" mediis 8 antepenultima:relique refiant
In difyllabisitidemdeficientibus mediisantepenultima et penultima:vi
timatantum 8, prima refiduae funt. . . .
In monofyllabisайtdeficientibus reliquisivitimatātifyllabaremanebit
- . DIVISIО. - * -

Syllabarцm ergoin didionepolitarum quantitatemmetiturifecundum


predictum modum quota fuerit in dictione fyllaba priusinipiciendй
eftilla deindead caputfuum:vt infrapatebit dirigenda.Nosenicue
iufcйф fyllabg quantitatёfexfolum capitibus compledemur: diduri
х? defyllabarum quantitateingenerali.Secundo deptimisfyllabis
*} de vltimis.Сuarto depenultimisО uito deatepenultimisme
diifф fimul.Sextoetvltimo de communibus. г,

- REGVLАЕgenerales.САРVТ.II -

Syllabain generali:vbicunфpolitafueritfex modiscognofci poteft:po


fitione.fvocaliantevocalem.deriuatione-diphthбgo.exemplo.etre
gula. .4 ***s "… -
- - РОSITIONE 3 я: "-2" : "…as : ", .
Сицmpoft vocalem duefequunturconfonantes.vtparsyelvnaduplex
Г уtnix vel.i.duplexinter duas vocales.vttroia:Tuncillavocalispoa
(itioneproducitureteitlonga: ***: ""}" -- -- *
- VocALISantevocАtЕМ. : "", …,
N Vocalisante vocoleminiatinisbreaiatur.veluote". --- "..." 9
| } Iftemodus habet quinф exeeptiones.*","""""";- ** -
| Prima Gспине: datiquinta declinationisievocalеmputamprodue
cunt.v diei. " " " -ir: . . .
:
| Secuиda Graecanomina externaфvtplurimumproducunturytdipshe
| : lias.aer.chorea.platea. - ,
. Теrtia Genitiuiinius.funt сбmunes.ytynius preteralius longumetala ;
- -- - -

tcriuscorreptum. - -
;" " ",
}
-

.
| № Quartapoffcffiuainius, vocalёрcedentёрroducбt vttroiuspatulcius.
Оцinta Fionilipoft.efequatur,r,уtfierem producitur, , .

} }}
LIBER - -

- - DERIVATIО.
ouantafueritfyllabaprimitiui:tantaerit & deriaatiui:vtlegolegens,
1fte modushabet duas exceptiones.
Рrima:Нйanus.leges.vires.reges:fedes:vocesiucundus (taturus pedor:
vomer:fccultilaterna:nequam:regula:italia:fecius:limus: denus; no
nus:cafus monachus:humo:vitupero:fimius:feralis:fabella 8 mobi
tis contra fuipofitionem producuntur.
Secunda:Dux.cis.fopor:acerbus: dicax:aruipex:arifia:vadum:ftabulum:
ftabilis:omafus:arena.lucerna:noto:nato:fides:titulus:fodalis.bubul
cus:varicofus:vitium:ошо: elegus:8 manus:сбtrafuipofitionemcor
ripiuntur,
- DIpНТНОNGVS. -

\ Diphthongus fyllabam vbiqiproducit vtiphaera: poena:aula:eurus.niii


vocalisfequatur:vtpraeuro.
- ВХЕМРLVМ. -

Роetarum exemplaad fyllabaspercipiendasteplurimum iuuabunt:nam


inhac didionemufa:fiprime quantitatёfcirevolueris: maronis illud
Мufa mihi caufasmemora:longameffeindicabit.
regvlа.
кegulageneralisinyndecimpartes diuffaet.
Prima:Praeteritabifyllabaprimam producunt:vtemi:preterbibi:fcidi.fi
di:dedifiert:8 tuliquae primam corripiunt.
Secunda: praeterita geminataprimam &fecundam corripiunt:vtpeperi
pretercecidiquodfecundam producit.
Тertia:Supinabifyllabaprimam producбt:vtnatum.Praeterlitumitum:
citumiquitum.fitum.fatum.rutum: ratumdatumia tatumquaeрн
mam corriplunt.
ouarta:Ouātafueritfyllabapraefentistantaerit8caeterorumtemporб.
amo:amabamtamautamaueramtamabo.Рretar genui8.pofufique
уt
contra fuipolitionem prima corripiunt. - -

О uinta:In compofitionisiunétura:fyllabrbreuiantur:vtarmipotens.In
quaquidёiunduraperhyphenfolent dia5escopulari.ytätemaloв.
Sexta:Propriorum nominumprimaevelmediaefyllabaeadplacitumро
nunturinifregulam habuerintfpecialem. .

Septima:Bis bitrini.incompolitionebreuiaturvtbifortus.biuium:tria
uium:nicenus. -

Оaaua:Semiquinaria&femifeptenariabreuis:ture pentimemeris &epti


memerisproducipoteft:etia fi in nullam definat c5fonâtem:vr apud
Iuucnalem:Еtlatummediafilcum deducitarena.
Nona:Incrementanominum fia evelo.vocaliahabuerintproductitur
vrque quarum:res rerum quiquorum Sivero.i.vel.u.corripintur
vt qui quibus:yeru verubus, -

-
-
- SEXTVS
Decima:Incrementaverborum:fi.a.habuerintproducuntur:vtamo ama
repreter doetfua compofita.
Si.e.producйtur:vtlegolegemus:nifiquum fubit.r.tiicenimodocor
ripiuntur:modo producfitur qdaccentucognofcitur.Si.i.breuiantur
vt legolegim".Preterverbatertiae сбugationis pduda:8:volo8:fй
Еt quйfubit.u.vtaudiuimus
tur:vt volovolumus. tuncenimproducuntur. Si.u.corripium
г

Vndecima:Didiones fincopate&perfуnerefim:vel crafinenficiate pdu


cuntur:vtnorapronoueramparauipropataulietcotespro cautes.
РRIМА SyLLАВА,САРVт.III,
Prima fyllabatribusmodiscognolcipoteft:compofitione.fpraepofitioe
ne:etregula.
сомроsiтпо.
Сompofitione cognokturprima yilabaficialiquaparticulaaddatura
illampenultima reddat:namtuncaccétucognofcetur:vtamo pamo
duco diduco.Priagdёbrcuisefi:gagrauiseft:fectidalбga:quia acuta
Ifte modushabet duas exceptiones.
Prima:Innubapronuba:delero:peiero:cognitus:agnitus.infio:8:fuffio:
contra fuum fimplicem corripiuntur.
Secunda:Ambitusetconuitium сбtrafuifimplicem producuntur.
РRАЕРОSITIО. -

О uantafueritpraepolitio inappoiitione:tantaerit&incompolitione:vt
in domo:inhabito. -

Itemodushabet quinф partes.


Prima:Adabiobiinite:fuberconicum faciocброiteproducбturniflex
fettifyllabim reddantytadiicit quiaticillapraepolitioeft сбmunis.
— Secunda:Е:de:prefein compofitioneproducuntur.
Тertia:Di:vbiq:pducitur vt didnco:preterindirimo: & difert":vbicor
ripitur.
О шаrta:Recorripiturivtreduco:preterinrefero:quandofignificat diftā
tiam veliuuamen:vbiproducitur.
О uinta:Proproducitur:vtproloquor Preterinproteruus:procella pne
pos:profugus:profanus:pfundus:propero:profiteor:profatur: рphe
ta:profufus:proficifcor:profeto:8procuro;vbicorripitur.
regvlа,
Regulaprimarйfyllabarum in quinфрartes diuifaet.fina.e.i.o.u.
Illu.dautéinharumprincipio regularumfciendum etф didionestantй
fub his regulis сбtinёtur: quae per generalesregulas cognofcinброг
funt:Deilisautem queperpredidasregulascognofcunturinullamё
to fiet: etiamfi contraparticulares regulasponerentur:volumuseni
illas adfua loca deduci. - - |-

А.inprimisfyllabishabet.xiiii.regulas. - \
м."
ki
, . LIBER
Prima.А.ante.b.corripitur:vthabeo Preterlabor.beris.tabes:fcabies, ра
bulum.labes.ltrabo.&tabo.qugprimam producunt,
Secunda.А.antec.corripitur:vtacerpro arbore. , , , ,

Iftaregulahabet duas exceptiones. - , ." -

, Prima:Siantea.precedit.b.vtbacavel.p.vtpacistica.vocalisproa
ducitur Prgterpacifcor:baculus;&fpacifiquae primamcortipiunt.
. : Secunda:Acerproforti:traces:facundus:machina:dacus:ё graculus
primam producunt. - - -
Тertia.А.ante.d.corripiturytvadum:Preterradix.clades.fpadix:trado:
traducogradiuus &gades.qugprimamproducunt, , , , .
Спarta.А.ante.fcorripiturivtrafanum. - -
.
,
- - --

.
*
** .

Quinta.А.ante.g.corripiturivtfagax. 2
Iftaregulahabet duas exceptiones. - -

Prima:Strages.yagiotvagina.magalia:firagulй:faga:&lagana:primй
* : ja.
Secunda:Siante.a.precedatp.vtpagina:vel.fvtfagus.Tunc.aproe
* : - - - —

, ducitur Preterfagellum,fagorfraglisetplagaporetiyeloraquae
primam corripiunt. - - - ! -

Sexta.А.ante.l.indifyllabis produciturythalo.as.
Iftaregulahabettres exceptiones.
. Prima:Caloasalo.is.maius:palamfalcipales&falum;primam core
ripiunt. * , : " -- - - - - - и *

S}, Тerticdeclinationisperittofyllabica primam corripiuntivt


falus:falutis:preter calo.nis.8 ales queproducuntur. ,
Тertia:Pollifyllabaprimam corriplunt:vtcaleo, Preteralea:balifia:са
ligobalena|falebra:8:fqualeo queprimam producunt.
Septima.А.ante.m.in difyllabisproducitur:vt dama.
Iftarcgula habet duasexceptiones. -

Prima:famesl&clamysprimam corriрiнnt- - - -

Secunda Pollifyllaba primam corripiunt:vtamicus.preterlamina:lя


mentor:etamentum qug producuntur. -

Оdaua.А.ante.n.in difyllabis producitur:vt fanus.


Ifta regulahabet duas exceptiones. - - .

PrimaiМаnuslanuslanasana/8.phanum;primam corripiunt.
Secunda.Polifyllabaprimambreutant;vtlanifia, , , , ,
Nona.А.ante.p.corripiturytdapes. Prgterpapilio/vapulolрарорара:
faphyrus/crapula/etrapa que producuntur. -- --
Decima.А.ante.q.corripitur:vtaqua.
Vndecima.А.ante.r.corripitur:vt arifia. . :
-
«
. -
*
- -
..
-
" -
- и-
-

Iftaregulahabet duas exceptiones. - .

Prima:Carexivarixlareolarcanaritialgiarea) naris & carica: priman


producunt. - - - - - - - - - - -
SEXTVS
Secunda:Notain.rus.in.ra.velin.rum.terminataproducfitur:vtchя
rus.ra.rum.pter haraprofabulo.para &parum:que corripiuntur.
Duodecima:А.ante.s.in difyllabisproducitur:vt cafus.
Ifta regulahabetduas exceptiones.
Prima.Quafi:cafa:8:bafis:primam corripiunt.
Secunda:Pollifyllabacorripiuntur:vtfafelus.praetercafeus8:barium
quae producuntur. -

Тertiadecima:А.ante.t.corripitur:vtlatusris,
: Ifta regulahabettres exceptiones. . -

Prima:Saturnus.latus.tatum.vates:catholicus:quaternus & aterpria


mam producunt. -

Secunda:Siante.a.precedit.m.vtmater.vel.r.preeuntemuta:vtpratй
2 func.a.produciturpreter mathefis quod corripitur.
Тertia:Platosietftarimique priman communemhabent.
Роftrema:А.ante.u.corripitur:vtauarus.
Iftaregulahabet duas exceptiones. -

Prima:Nauisgauifus:mauors:pauо:mauis:fuauis: 8prauusprodue
* СЦ11tUt.
Secunda:Siante.a.precedat.1.prgetitemuta:vtНациs:tunca.produci
tl1t. . . . . -- - - - . :

.Е. - , , . . :

Еinprimisfyllabishabet.xiiii.regulas, . -

Prima:Е.ante.b.corriptur:vthebeto. S
Iftaregulahabet duas exceptiones. *.
Рtima:Siante.e.duосбfona prefintvt.glebatunc.eproducitur.,
Secunda:Debeo:thebae:debilis:&nebula:prima produc
m unt,
Secйda:В.antec.corripitur:vtfccus:Preterfex.cis.cecus: preco:theca:ve
-

cors:que producuntur. - "


Тertia:В.ante.d.indifyllabisproducitur:vtfedes
Iftaregula habet duas exceptiones. :. .. . ..
Prima:Cedo defeatuumiedo.es.pes.dis:8pedumcotripitur. . .
Secunda:Poliyilabacorriptunturytfedeo Preterfeduluserfeditio:
auзе producuntur. ч
СиartatЕ.ante.f corripitur:vtnefas. - - -

Quinta:Е.ante.g.corripturyt lego Praeter regia & degotiproducitur


Sextз:Е:ante.l.in difyllabis producitur:vtchela. :
- . -
Ifta regula habet duas exceptiones.
Рrima:Chelis:veltm:gelu:melos:fcelusiet celer corriptuntur. -

Secunda:Politylabacorriрiйtur:vtgelidus.preterfpelica: beluatele
ctrum:fpelea:delicie8 elifium quaeproducuntur. - -

Septima:Е.ante.m.corripitur:vthemonia.
", и, -
Пtaregulahabettres exceptiones. -
LIBER
Рrima:femistdemo:8 themis:producuntur.
Secunda:Нabentia.e.purumante.m.producинlur:vteminus:preteremo
8emio.
Тertia:Difyllabaperittofyllabica producuntуtfemё.nis.preter memort
nemus:et femur:quae corripiuntur.
Оdana.Е.ante.n.producitur.vt rhenus.
Ifta regulahabet duas exceptiones.
Prima: Feneitra:penitustenim:penetro:penes:et penus: corriptuntur.
Sectida:Siante.e.precedit.b.vtbene: vel.g.vtgen".vel.svtfenex.vf
t.vttenuis.vel.u:vtvenus:tfice.corripituripter: venйthenia:venave
nor:tenarus:&tenaxique producuntur.
Nona:Е.antep.corripiturytepos:preterfepes:cepe:fcера:&tepor.quae
producuntur. -

Ресima:В.ante.q.corripitur:vtneque.
Vndecima:Е.anter.corripitur:vtferies.
Iftaregula habet duas exceptiones. -

Рrima:Erunna:cerulum:herosieruca:ceroma:feria:ceres:clerus:erigo
neiferus:&feresproducuntur, - -

Secбda:Siante.e.precedit.u.wtverus:vel.p.vtperatunc.eproducif:
praeter:veru:8:vereor:quae corripiuntur.
|Duodecima: Е.ante.s.producitur:vtlefus:preteriefus:quodcorripitur.
Тerciadecima:В.ante.t.producitur:vt cete.
Iftaregulahabet duas exceptiones.
Prima:Metallum.metuо:fretum.thetisetiam:meto:meta:&geticus
corripiuntur.
Secunda:Siante.e.precedat.p.vtpеto:vel.u.vt vetus.tбс.e.breuiatur.
Роitrema:Е.ante.u.producitur:vtleuus:praeterleuisbreuisetfeuer":que
corripiuntur.
.I. -

I:in primisfyllabishabet,xiiii.regulas.
Prima:I.ante.b.corripitur vthiberia:preterhibernus:fibula: liburnйpro
nauitibialiber.libo:tribulum: vibex.fibilo:8: ibis queproducuntur.
Sectida:I. antec.corripitur:vt diсax:prgtervicus micaniciteria:trica:pi
cusilicium:fpica:8 } -

Тertia:I.ante.d.producitur.vtidem in mafculino.
Iftaregulahabet duas exceptiones,
Primaidёin neutro:ideo:fidis.cydon:&idoneus:corripiuntur.
Sectida:Siante.i.precedat.b.vtbidensivel.tvttideus:vel.u.vt video
tunc.i.corripirur:praeter ftrideo.
О uarta:I.ante.f.producitur:vtrifeus.
О цinta:I.ante.g corripitur:vtrigopraetervigintibige:triginta:figue
pigardus;&pige:quaeproducuntur.
SEXTVS
Sexta:I.ante.l.producitur.vtfilius . -

Iftaregulahabetduas exceptiones. *
Priбda:
а "Sec Сунцdrushilarispilus clix.philospila 8 milifi corriptunt.
ma Sian te.i.precedat.svtfileo:veltлvt.itilus.tunc.icorriptur:
pret erthyleqpodproductur. . . . . . . с :
Septima:Lantem.in difyllabisproducitur.vtlimus, ",
Iftaregula habet duas exceptiones.
Prima:Thymus.nlms.limul:8hymencorriptuntur. "
. Secu и т.
nda:Pollyllabacortiр нintur;уtcyminum,
Оèаца:Lanten.producitur:vtlinea.
Iftaregulahabet duas exceptiones.
Prima:Tinea.&linio corrpiuntur. . --
- »

Sectida: Siante.i.precedat.cvt cinis:veLs:vtfinus:vel.m.vtminus;


, tйс.i.corripitur.praeter (inusprovale:8 mino:quaeproducunt.i.
Nonal antep.compltur.v:ырespreterSphariiуреатра(срhus
(tipes:cipus.8 flipoguaeproducuntur. - . : ,
Ресima:I.ante q.corriptur.vtliqueo. .
Vпdecima:l.anter.indiyllabisproducitur.vtdirus,
i
Iftaregulahabet duas exceptiones. -

Prim r viri
aiyiPolh
Secunda:
:руга:pirus:&lyr ripiuntur. .
iyilabacorriptunturiacor
vtbiria:practerftiria:pi rula.piratя
8 pyramis:quae producuntur. " - : :
Рuodecima:l.ante.s.producitur:vtrifus preternifiptiana)&miferl quae
corripiuntur. -

Тertiadecimail.ante.t corripitur/vtitem.
Ifta regu
Prim lahabet duas exceptiones.
tislitisichtellapythongitispitifna:titan/titllopiita .
a:Distdi - - -- -

cusbrito.&fitisproductintur.
Seciida/Siante.l.praecedat.m.vtmitis:vel.r:v: trit .. ".
e:vel.u.vtviristй
f.produciturpreter vitulus;&vitellus quae corrpluntur. -

Роitremail.ante.u.produciturivt clшuspreternixniuisiguodcorripif.

o.inprimisfyllabishabet.xiiii.regulas.
Prima:Оante.b.producirur:vt gobius. - - - - - - - -

Iftaregulahabet duas exceptiones. . : 4


Рtima:Sobolesprimamcotripit.
Secunda:Siante.o.duoconfonap raefint/
Sectida:G.ante.c.corripitur)vtiocuspraetvtpr obus.tuncio.corripituri
erfocalprocerus/ocioroculus
poculum:8 ocium/quaeproductintur.
Тertia:О.ante.d.indiyilabisproduciturytrodo, -

Ita regulahabet duas exceptiones.


PrimaОdor &moduscorripiuntur, kiii
- 11} .
LIBER -
Secunda:Polifyllabacotripiuntur:vefodio, ***
Оluartа:О ante.f corripitur:vt profugus. -."
cuintao.ante.g.produciturivtcogoprgtctrogotogairogus&logos
}equaecomipluntur. , , , } }
oles:dolium
Sexta:o.ante.l.corripitur:vt color:pternolomoliorif pro
les.boletus.olmioluscolyphium.fchola.prolixus:&colo.as.qug ра
ducuntur. .*** . - - - - - - -- ----
Septima: o.antem.produciturivtomen:preterfomachus homo:dia.
comedoidomus.comoglomerocomestgomonomitto: domoa5.8
vomorque corripiuntur. , , - . . .. . . . .. .. . . .

Оáаца:Оante.n.corripitur:vtbonus. }
Ifta regulahabet duas exceptiones.
Primazona:ё поng producuntur. -- - - - -

Secunda:Siameoprecedatovтсонизveld.vтdonumтарvтро
no:tunc.o.producitur. «.

Non2:О:antep.corriptur:vtfopor, " "


Ifta regula habetduas exceptiones. -

Prima:Popul":opilio:tophus.popina: ppago:etfopio.is.pducбtur;
Sectida:Siante.o.precedat.c.vtcopulatanco.producitur:practerco
phinus:fcopulus:8 copos:qug cornpiuntur. -

Юecima:О.ante.q.cotripitur:vt coquus.
Vndecima:О.anter.corripitur:vt morior. - -

с Iftaregulahabet duas exceptiones. -

Prima:Osoris.chorusproventotoro.ascoramitorax:horaprotems
pore:mores:coralus:orapro extremitate:morusidoric":8 forexproe
ducuntur.
Secunda:Siante.o.pcedat.1.vtlorum.vel.r.vrprora:rбс.o.producif.
рuodecima:О.ante.s.pductur:vtofупs:praeterrofa.proferica:8, doist
corriptuntur. - - "-

Тertiadecima:Оante.t.corripitur:vt notus.
ifta regula hahet duas exceptiones. - -- - -

Prima:Dos dotis,potototus quotus:votum:&notusprocognito::p


ducuntur.
Secunda:Siante.o duo confonaprgfint:vtdototunc.o.producitua,
preterprotos.
Робrema:О.ante.u.corripitur:vt nouus:praeterouum,
V.inprimisfyllabis habet.xiii.regulas,
Prima:V.ante.b.corripitur:vt rubetis.
Ifta regula habet duas exceptiones.
Prima:Tuber.rubigo:fuberpubes:8:vberproducuntur.
Secйda:Siante и pcedat.by:bab'ivel.nytnubotic.u.producitur,
SEXTVS -

Весиmda.V.ante.c.produciturivtduco.
. . Ifta regula habet duas exceptiones.
., Prima:Ducentus corripitur. - -

Secunda:St.ance.u.praecedat.d.vtduces:preter ducofolum:vel.n.wt
пucis:vel.r.vкruca:runc.u.corripitur.
Тегtia.V.ane.d.producitur vctrudo.preter rudens:pudor:fudestrudis:
(tudeo:cudo:8 trudes:quae corripiumtur. - *

О чата.V.ante.f.prolucitur:vt bufo.
Счита.V.ant.g.produciturivt rugio.
tiaregulahabet duas exceptiones,
Prina: Гugarium corripttur. -

Secйda:йante.u.precedat.f.vtfugio:vel.i.vttugй:veip.vtpugiot
ч.corripturpreterfrages:iageratiugi:8frugi:quaeproducuntur.: ie
Sexta:V.ante.t.corripicuriyr culex. , »
lita regalahabet duas exceptiones. . -- -- t , , .
Prima:Vligoproducirur. * :
Secйda:Siante.u.precedat.g.vt gulio:vel.fvtfuligo:vel.m.vtmulio
tunc.u.producitur.Praeter filicaimulier:&gulaique corripiuntur.
5eptima.uante.m.producitur:vt numen.
Аtta regula haber duas exceptiones. ,
Prima:Numerus/humilis humus/8&fumustcorriptuntur *
Sectida Slante.u.pcedat.c.vccumulus vel.n.vt numerus:vel.tytta
mulus.tuncu.corripturpraeternumenetitrumaqueproducuntur.
Офаша:V.ante.n.producif:vtlunaptercuneus8tunica icorriptuntur.
INona:V.ante.p.corriptur:vtcupio. .
1ita regulahabet duas exceptiones
Рrima Stupa & cupaproducuntur.
. Secunda Siante.u.piccedatn.vспuper:vel.p.vtpupius:velл.vtrue
pes:tunc.u.producitur. -

Decima V ante.r.producitur vt furespreter fureremurus}& murialquas


corripiuntur.
Vndecima Vantes producitur vtvius:praeterpufilus1&fufuпоigua
corripiuntur
IDuodecima Vante.t.indifyllabis producitur:vttutus
1fta regula habetduas exceptiones , ,
Prima:Cutts:trutex:yterierlutum corripiuntur
Secunda:Pollifyllabacorripunturivtlutilis:pretermutuus:mutitipa
geotfutio:vterus:& vtilis:qug producuntur
Роitrema:V.ante.u.producturivtуua
yLтімАfyllaba.cАРVт.IIII.
Vltima yilabaiduobus modiscognofciporeit.f:declinatione:8:regula.
* .. . DECLINАГО. kiiii
1
-
LIBER -

Declinatione cognofciturvltimafуHaban per inflexionempemultima fa


Gaetasaccetus obieructury: carmencarminis menbruiset; фuia
pemultima effecta corriptur.Еtfalus faiutis,lus.longaeitiguia репul-.
тт нmaeffettaproducitur - : * . "

- REGVLA. . .
- -

т е

Regulaylimatemfyllabarum пxvipartes dialaen.


РпIna.А.finita producuntur:vtama. .. .
.

.
1fia parshabettres exceptiones.
Prima:Noiariu:acti& vocatiuiterminantes fna.corripiuntur.
Secйda:Numeralian.ginta.definёнaad placitйponйtur:vt triginta.
Тctria:Viputa:Itact quia:corrpuptur. " -

Secunda. В.finita corripuntur:vtab.


Тегна.С.finitaproducirur:vtdicipter песdac:&donectgue corriрiбtur.
9 шагta.D.finita corriршnturytallud. - .-

Ошnta.Е.finitaconipinturytmile. " " .


Itaparshabetfex exceptiones.
. Prima:Grecain.е.producuntur:vt pafiphe:eufrate.
SecundatАblatiufquinte declinationis producuntur:vt die. -

Тertia:Imperatiua fingularia fecide сбugatбis pducfitur vt mone.


}Ааненыaformataadatius.nomioj verfa quae regua
lantercomparanturproduaafuпнуtadoaodode, -

:: . }eproducuпинусертане
anterpreque corriptuntur. : -
анеусперто:
- -
, Sext:fermeifere&fameablatiнusproducuntur.
Sexta:i.finitaproducunturytdixi.
Itapars habet duas exceptiones. - -

Р"?9tecain is yelini.compiunturytalexisalexia finapi.pter


.verfain.i.per finerefin:vt *РФенотрhiqueproducuntur. "
Secunda:Мhttbi:fibtnifiquari:vbi:8:ыad placitumponuntur.
Septima.L.finita corriptunturytmel, -

Itaparshabettres exceptiones.
Рпma:Nilproducitur.
4. -

Secunda.Nominain.olproducunturytrol:
Тегtia:Barbarainel.producunturivt daniel,
Оtaua.М.finita corriptuntur vт templum.
INona:N.finitaproducunturiv:paean. - -

"1fiaparshabet duasexceptiones. -

*ппа Foritaniforianinettamenconipluntur, -

5}.п.compiunturytcapinegnanimenclaon.
Ресima.о.finita ad placitamponuntury: аППО, - ; . . . .

Itapars habettres exceptiones. - - :


Епma:Datiuietablatiufinoproducunturytbono.
злит —в г

sвхтvs , ; , - \
с Secunda:Мопоyllabain.oproducuntur:vt do. " " .
тегtia:Graecain.co.producuntur:vtАдo dico джepтomanto:.
Vndecima.R.finita corripiunturivt miler." , - --
Ifta parshabet duas exceptiones. " " "
внmaмonotylabain.rproducunturytverpreterperfectercor:&
virique corripiuntur. ***" і , а т от и*
Secunda:Gr?cain.r.producunturytaer:ether: " : ""
** *

| Рuodecima.S.finitain quinфрartesdiuilajuntnamautin.as:autin.es.
- autin.is.autin.osautin.is.exeunt. " " " "
Аs.finitaproducunturytmaieitas.
: Ifta regulahabet duas exceptiones. -
Рrima:Grecain.as.quegenitiuumin.dis:yelin.dos.mittйtcorriрiй
tur:vtpallas:palladis:vel pallados. *. . . . "

Secunda:Grecapluralian.as.adplacitumponunturyttroas.
Вs.finitaproducuntur:vt patres. - - -

1ftaregula habettres exceptiones.


Prima:Eseft:8penes corripluntur.
Secunda:Corripientiapenaltimagenitiui crefcatis corriptбturytmi
1es militis.Preterres:ceres:ipes:fides:8pestantum in nominatiuо:8
nominain.ies.vraries:queproducuntur.
Тertia:Pluralesnominatiul graeci corripiunturyttroes:
Is:finita corriptunturyrignis. *

Iftaregula habet duas exceptiones. .—

Prima: Dariui.adietablatiuipluralesproducunturivt dfiistois.deis,


Secunda:Monotylabaproducunturivtfcis.praeteriseaidquisimen.
vel mis:tuiveltis:&bis:que corripiuntur. " -

Оs:finitaproducuntur:vtmos. -

1ftaregula habet duas exceptiones.


* Prima:Os offiscorripitur. i, " . :
Sectida:Graecatam nominatiuigobliquicafusin.or.terminata cor
riptuntur:vrpallas:palladosidelostlogos. -

Vs:finiracorriptunturytdeus. -

1fta regula habettresexceptiones.


Рrima:Моnofyllaba producuntur:vtpus.
Secunda:Grtcain.ovc.terminataproducunturytделаитоуст
Тerria:Gtifingulares;noiatuitadiet vocariuipluralesquarte declie
nationis pducfitur:vthulus manus:hg manus:hasmanus: o manus.
Тertiadecima:Т.finita corripiuntur:vtlegat. "" "
Сиartadecima:V.finita producuntur:vt cornu т.

Ошntadecima.Х.finitapofirioneproducuntur.vtlex.. - - - -

РЕNVLтІМАfуйaba.cАрут:НП.
Реnultima fyllabaacсёiutanticognofcitur.Vпdgita daturregula.
}
LIBER }'f}}?
Indidionibustrifyllabistiut deincepsipenultima correptoaccentup
nйcabiturbкеuiserit:yt.creticus.Siveroprodudolonga eritvrtho
manus. Excipiunturaliquaggса:gчеquispепиltima correptam ha
teanctamentuum apud latinosferuant accentumiytfimois .
, , ,, , , АМТЕрепultimaнmediaфfyllaba.САРVТ.V.
Аntepenultima8mediałyllaba duobusmodiscognolcipointideния
tione.1.8. regula, :::::: ::нии и т.с "з" - 2
. . . . * - . ,. рвRIVATio, ..
* из 2.2.
:, . . .
,

ренuationecognokia fyllaba.quae mediafueritin didione.fiperinfe


xionem:vel luigeneris(vrita dixerim)cognationem ad penuttimum
(ocum reducatur.Tuncenim accentu facile cogno"cetur vtamicorй
mi.antepenultimalongaeft: naminhac didioncamicus:penultima
fattacircifiediturё eflonga. и : . . r i: " , , ;

. . . . . REGVLA. c. "
Regula mediarum ин in quinфрartes diuifael.fin.a.е.i.o.и.
А.inmediisfyllabishabet.xiil.regulas. :
Prima.А.ante.b.corriptur:vtfyllaba.
Sectida.А.ante.c.cornpif:vtamaracus:preternominafn.ceus-&in.cius
terminata.quae producuntur:vtordaceus:gallinacius. :
Тertia.А.ante.d.corripitur:vtarcades. , , . .. .
О шаrta.А.ante.f.corripitur:vtgirafa,
С uinta.А.ante.g.producitur:vtvirago. э. - i .
Sexta.А.ante.l.corripitur:ytitalus. с . . .. .
:Septima.А.ante.m.corripitur:vrthalamus.
Оétaua.А.ante.n.corriptur:vt clibanus. --
INona.А.antep.corripitur:vtgaufаре. - -

Ресima.А.anter.corripit:vtbarbarus:preternomina in:rium:&fn.riasi
terminata: quae nififinta nominibusnumerorum deriuata:vtdena
rius producuntur. *
Vndecima.А.ante.s.сorripirur:vt carbatus. .

Оuodecima.А.ante.t.corrpiturivrthemata: praeternominatn.tium.des
finentia:quae producuntur:vtpalatium.
гитлпертным cadauer. —

Е.inmediisfyllabis habet.xiii.regulas." - * -

Prima. Е.ante.b.producitur vtcorebus:preterterebinthus&eleborust


фuae corriptuntur. - :, , : " "
Secunda Fantec.produciшr:vtcyrotheca. * -
Тertia.В.ante.d.producitur:vtlycomedes. -- *:
С uarta.Е.ante.f.cortipitur:vt veneficus. -.

Ошіnta.Е.ante.g.cortipituпуtfacrileguв. :
Sвхтvs. "
Sexta:Е.antel.producitur:vt camelus,
Septияa:Е.ante.m.productur:vtracemus. -

О:raaa:Е.ante.n.producirur.vt cateня. ***


|Nona:Е antep.cornpitur:vt thelephus. G" . -- "

Оecma:Е ante.*.corriptur:vtcheres. 2.
Уndecima:В.ante.s.compturivtheretis.
iDuodecma:Е.anter.producitutvtboletus, """
Ройtcma:В.ante.u.producirur:vtlongeuus.
- 1 ::" " . . . . . . . . . .
I:in mediisfyllabis habet.xiiii.regulas." " - .

Primail.ante.b-corrlрнur:vcceltiberpraeter nominain.bilis.qих proda


cunturytientibilis. " -

.Secida:Lante.c.corripitцr:vtclericus.praeter cuticula.periculum.Еtno
nina in.culus.cula.culum.terminata.quae producunturivtigniculus:
auicula:reticulum. . . . . . . . . -

Тегta:lanted.conipitvtcupidus.practerconfidero.Еtnominatn.idій
terminata:quae producuntur:vt praetidium.
С uarta:a.ante.f.corripituт:vt vniformis.
Очшtail.ante.g.complшr:vtprodigus. . . . --
Sexta:l.ante.l.corriptur:vt agilis. -

.Septima:i.ante.m.corприur:vt animus,
Осtаша:1.ante.n.corriptur:vt cominus.
bчona:l.ante.p.corripirur:vtantipos. -

pecima:1.ante.q.productur:vriniquus, .

Vndecina:1.anter.corripturivt latyrus, " "


|Duodecima.i.ante.s.сorripitur:vt cythifus. - , , ,
Тerriadecimaa.ante.t.cornpitur:vtlenitas.
Роitremail.ante.u.producitur:vtoliua. в
-
О * . г. . . .
О:inmediisfyllabishabet.xii.regulas. -

Рrima:О.ante.b.corriркur:vtorobus.
Secundaio.ante.c.cornpirur:vtiuffoco. * . ".

Тertia:О.ante.d.corriptur:vtexodus.
Quata.o ante.g.cornpituriv:a:gloga.
Quшra:o.ante.l.corriptor:vtfoboles.
Sexta:o.ante.m.corriptur:vtathomus.
Septima:o.anten.producturivtadonis.Praeterarmonia:quodcomple
СtlТ» -

Оtaua:О.ante.p:corripitur:vtifopus. .

Nona;\).ante.г.corripirur:vtamphora.
Decimalo.ante.s.producitur:vtfaxofus. : 1 }, "
. . . .

Уndecimalo.ante.t producturiytmeotist
LIBER ; 2 :3
polemaoanteuроенантуыudo
.r". "
ukus. 2
. "е и о
--- ,
-
"-
-
" . . .
-
.
, . -- - - . . . . . . - 4 -- -----
-
-
-

-
2 - - - . . . . .
-
. . -
* . з»

V.inmediisfyllabishabet.xiregulas, , ,… -... ч. ча .
Prima:V.ante.b.corriptur:vt coluber, d, , , , , .o, ... м ..." в
Secunda:Vante.c.producitur:vt eruca из -

Тertia.V.ante.d.produciturytfortitudo. . . . . .. .
Сиагta:V.ante.g.producitцr:ytlanugo. . . .. .
С uinta:V.ante.l.corripiturytcatulus... . . . .
Sexta:Vantem.producitur:vtallimen. *
Septima:Vante.nproducitur:vtlacuna, : : С.
Оёaua:Vantepcorripittit:y:fitupus, at a . ("r,
Nona:Vanterproduciturivtleduta:Praeter песнинсепанов.de
fideratiuain-rio.ytefutic quae corripiuntur, а : :
-- -

Ресima:Vantes.producitцr:ytcerula, за -

Vndecimayantet.producturytverfutus. - т.к. из
Роirema:Vante.u.cotripitutуtprolugies, " " + i
NОТАNDVМ, : , , , …" : : , , , ,

Мulta quidemabhis regulisexcipiuntur,quae quoniamper regulasges


пеrales:fuperiusannotatasfatisfuperф cognolcipofunt confultof
termili,
На autemregulaetampenultimis:9 anкрепultimis «пен, бы, fit
СОПmtlllllleS, . : } . . . . "
пludiamenminimepretermittendum ранна fortafeрена ridebйt
Sedfexhuiufmodire:quantumprocemeritemolumentum: diligéter
confiderauerint.velinuitilaudare:yelfepfiaperirecogentur.
onibreuiteriyllabarumquatitatesnofievoluentinferiusannotatosvet
fus memoriaetradat:lбgae enim eruntill:vocales: quaeante didionй
incontextupolitarumprimasconfonantes:repertefuerint.
Вreues autem fiquae easfequentur confonantes:'incarminй сбtextu:nб
fuerintannotatae.Vltimatamencarminatantйadornatumpertinét.
"- РRIМАSyLLАВА. . . . . . . .
Арicelittoribusmodulantianumina facris. - -

Nec dubites laetum:vocetonante:falum,


Ipfadeumfacililudentianuminamotu 2 2
Nuncтeieruntvultus:nuncfuaverbafuis,
orta beatadies.gaudentmodo fandusomnes, --
Vndefinitgeidamotaq, duacanit. - .. .
Numinafanёareor:vatem voluiTetenere.
О шаntae etientprimaecarmine dantefuо, а С
МЕDIA SyLLАВА: , * . .. .С.: , ,
Аurea gratetur vicinisvatibusaetas. - *и r
- - 5
-

Вtbenecantantesducatadairaiyram, *
-
- - - "
. SEXTVS -
Моntibus in noftris: tacite virtutis amator.
Ille velit vigiles qui iubeteffeviros.
Оmnia noftrafilent; tacitis 8 уiuimusannis,
Vltima de fuperis diua reliquithumum.
Наеctenuit noftros gracili modulaminecantus.
Quantae edent mediae: fic docuifie volens.
VLTIMASyLLАВА. -
Асcipe compofitas iuuenis nunc carmine voces.
Вхоias: Danturhis(mihi crede)pedes. "
СоммуNISyllaba.cАРVт.VI. - . .
г

Сбmuniйfyllabas modilunthouem:óuiquanginprimolibroannotati
fuere: tamёvt perfectiorfithuius libellitradatus: recёferenбріgebit.
Primus:quum correpravocalis excipitura mutaciliquida.Еftenimloя
gainhoc Virginibustyriis moseitgeftare pharetram. Breuisautёin
hoc.Сuipharetra exhumerocrinesnodanturinaurum.
Secundus:quum locumbreuislonga occupat: velcii diphthбgumfequi
tur vocalis. ЕftenimlongainhocМufgaonides.Вreuisautéin hoc
Теcoridonoalexi.Einfula ionio in magno. --

Тertius:quum vitimadidionisfyllabacorreptain vnamdefinitconfonй


tem. Etiequens didio alongaincipit yocali, Etientmlongainhoc
Мamtibitimbre caputeuandrius abitulit enfis. Вreuisautem in hoc
Реr caputhociuro.
Сиartus quum corrcptam vocalem due confonantesfequuntur quarum
priorett.s.Вftenim longain hoc; Vndefpitia coma.Вreuisauremin
hoc Ponite pesfibi quiіфfuas. - +
С uintus:quum correptam vocalem fufcipitz.duplex.Еft enim longain
hocМеzentiiducisexuuias.Вreuisautem inhoc1ammedio apparet
fudu:nemorofazacynthos. |-

Sextus:quumpronomenhicvelhoc vocalis fatimfequitur. Еftenimlб


gainhocНосеrat almaparens.BreuisauteminhocSolushic inflee
xitfenfus. - - -

Septimusiquum correpta vocalisin vnam definit confonantem:fequête


h.ЕftenimlongainhocТergafatigamushatta. Вreuisauteminhoe
Semperhonosnomenфtuum:laudefФ manebunt.
Оdauusiquumnudam vocalem vocalisfequitur. Eftenim longa in hoc
О ego infoelix. ВreuisauteminhocSubilio alto.
Моnus.quйaudoritaspoetarй fyllabasmodolongas modobreuespoe
nit:quodipforum exemplatedocerepoterunt:namin cerete mediam
сбmunem protulitmaro, Eftenim longainhoc. Оцicerete domo.
Вreuis auté in hoc. Еftingensgelidum lucusprope ceretis amnem.
СвхpLIclтLIввRSEхтуs defyllabarumo VANтитАтівWS.
Incipitliberfeptimus defyllabarйaccentibus & modo pundandi,
LIBER , ,. -

АссENTyS. " " .


cАрутркимум.
Сcentusetчualitatiuaextentio veldepremio fyllabarum fecuna
dumprolata dialoniseuphoniam. . . . . . .

Ассеншsinqчанно ране duiset intonum.tempus pi


ritum:8 pationem. гc . -
-
.. ." -
:

тonuseftextenflovelremifio:yel fyllabarйmedictas, bona vocêhabés


топusetttriplex.facutus.gtauis:8ёircifexus ; "
Аcutustonusetifyllabae qualitas:vocem extéfamhabés: vt dominus:8:
etvirgulaafinifron dextrum extenia:vthic, , , ,
нuiustoni apudiatinoslocafinttria.fvitimusivipax.penultim" vtter
* - -
*.
}
crauistonuseft(yllabaequalitasyосёremitiam habés:vt acus;&eitvir
. " и "". . . .-, , . га": ": "" - - . . . . .. . . . . .

gulaadextroinfinitum extenia:vthic. . - -

Нulustoniapud latinoslocafiint omnia:quae autmonacuunturaut non


circtiflexa.funt. " "
circificxustonusetifyllabaequalitas vocemmedia intcrextenfamremif
famфhabés:ythoman*:etafryingula ex acuto&graui fada:vthic
Сircifiexustoni apudlatinoslocaluntduo,fvitmusiyrdos:8penulti
musivtianus j
ТЕМрVS. " г. -
- -

Тempus effignumproductae yelcorreptae vocalis.


Тcmpuseft duplex.i.longum & breце.
Longumtempusettignumproducte vocalis:vt dos. . ,
Еftautem ушrgula (trata:ythic.
Нuiustemporisloca funt omnia:vbi vocalis produdafuerit,
Вreuetcmpuseftfignum correptae vocalis:vt vir. - -

Еftautem pars femicirculi inferior:vthic.


Нuius temporislocatunt omnia:ybi vocalis correptafuerit.,
SPIRITVS. "
Spiritus et qualitastylabalensvelaipera.
Spiritusett duplex.fdalea:8pfile. , , , .
paleaeftqualitas:quae alperaminpronйciatione fyllabam reddit:ythoa
mo.Еftautem parsfemicirculi dextra:vt hic.
Нuius pirituslocafunt omnia:vbi vocalis velconfonansfueritalpirata.
Рfile eft:dualitas:quaclenem in pronunciatione Iyllabam reddit:ytomё.
Еftautempars femicirculifinifira:vthic.
Нuius pintus locafunt omnia:vbi vocalis exilis fuerit&finealpiratione
РАSSIО.
Рaffio efipafae vocisfignum:priuationemiconiunctionem:velleparatio,
nem (ignificans,
* * * *

. . . . SEPTIMVS: , , , ,
patic entriplex,fapotrophoshyphenj8hypodiatole.
Ароitrophoseftvocalispriuatae fignum:vtrovтеопрproтovтое р.
Еitautcmparsfemicirculifinitra:auginfuperioreditionispartepo
nitur:ythic. --

Нuius pationislocatunt omnia:vbiperfупereinvocalisabicitur,


Нyphen eit duarum didionum inuicem coniuntarum figппm:vtante
malorum. Et autemparsfemicirculiinferiorquein Непоедано
nis parte poniturythic. .
Нuiuspationis loca funtomnia:vbidue dittбes inuicёсбneduntur.
Нypodiafioleeftfeparateditionisfignum:vtnterea reges ingentimole
latinus.Еftauremparsfemicirculifinifra qug inferioreditionis par
te ponitur: ythic. . ."
—* :, - но, * : и т. 1.
Нanctamenparenthefinaliquivocant;&diobusfemicirculisfibiinuісё
contrariisorationeminterpolitam claudentibusnotant.
Нuiuspationislocafuntomnia:vbifententie abinuicemfeparantur.
томокумквоyLАв.cАрутн.
Protonorum ergocognitionenamcaeterorum accentuпmperfecognie
tiomanifettaetDiщdёdaeft didigaccèruandaintrespartesinmoa
nofyllabam.fdifyllabam)8:pollifyllabзm." "" " .
МомоSyLLАВАМ. - -

Моnofyllabadidioetiduplex fautbreuisautlonga,
Вreuis didiomonotylabaaculturytvir.
Donga didiomonotylaba circifiediturytdos. "
- * pisyLLАВА.
- - - - - - .

Рifyllabadidioeft quadruplex: autenimc5ftatex duabusbreuibus:aut


ex duabuslongis autex longa & breuilautexbrelli&longa. "
Ріyllabadidio exduabusbreubus conftanspenultima acuit:vtbonus.
Difyllabaditio ex duabuslongis } :vtreges:
рнуilabadidioexlбga8breicбtaspeninicitcifiedit vthoma.
pifyllabadidioexbreni &longa contanspemitimamacultivtboni.
РоLLISyLLАВА. -

Роilifyllabadidioeltoauplex:autenim сбftarex tribusyltimisbreuibus


at extribusvitimistбgs:autex vitimalбga & duabusbreuibusaut
ex vltimabreui & duabus longis: autex duabus vitimis lбgis & vna
breui.autex duabusvitimisbrenibus&vnalбga: autexyftimalбga
pemultimabreui: 8 апрепultimalбga:autex vitimabreui:penultima
longa; 8 antepenultimabreui, , , , , "
Роilifyllaba dialo: extribusvitimisbreuibus conftansantepenultimam
acuit:yt dominus. . . . . . . .
Роilfyllabadidб.extrib"vitimislбgiscбftāspenftima acuit:vt rhodos,
Роlifyllabadidio:exvltima longa & duabusbreuibus contansantepea
пultimamacuit:ytcapreolos. - - -
LIBER - ."

Роlifyllabadidio:exvltimabteui 8 duabus longisconfians:penultimй


circifiedit:vt rhomanus.
Роllifyllaba didio:exduabus vitimislongis & vnabreuiconfians:penui
titnam acuit:vtlatini.
Роllifyllaba didiotex duabus vitimisbreuibus & vna longa сбftans: an
tepenultimamacuit:vt carmina. …
РоIlifyllabadidio:exvltimalongapemultimabreui 8 antepenultimalб.
ga conftanstantepenultimam acuit:ytlittori.
РоIlifyllabadidiotex vltimabreui:penultimalбga & antepenultimabre
uiconftans:penultimam circifiedit:vtlatinus.
. NОТАNDVМ.
Rallittamёin accentibus regula nouem modis.f:dittindione ambiguita
te:neceilitate:coadione.infinitate:tranipolitione:contextu:idiomate
&apocope.
Бiftindione variatur accentus quum ad alteriusfimilisdictionis diffe
rentiam:didionem in fineacutampronunciamus:vt vna.
Аmbiguitatevariatur accentus:quum adamphibologiamtoПёdam:non
fuolocoponitur accentus:vtinterea loci. -

Neceilitate variatur accentus;quum didionem fequiturencietica сбiun


dio:yttelaudoprobоф:velfyllabicaadiedio:vtibidem.
Сoadionevariaturaccentus.nam vbifuperius de circifexisfada eitmё
tio:denaturaliter longisintelligendfielt. Сиiaficoadeproducerent
fyllabaeiloco circtiflexi:acutйhaberent accentum vtarma:acanthus.
Infinitatevariatur accentus.naminfinite didiones:contra accétuйregu
lamantepenaltima acuunt:vtaliquando:fiquando.proinde:deinde.
Тranipolitionevariatur accentus:nampraepolitio in ordineorationispa
polita:grauatur:vtinagrorhomano; polipolita veroacuiturytrhoa
mano Inagro. -

contextuvariaturaccentusnipartesorationisindeclinablesperfepo
fitae:vltimaacuunt:vtprotinus in contextu veroaliarum didionum;
acutum mutantingrauen:vtprotinusaeneascelericertarefagitta.
Idiomate variatur accentus:nam quaeda reperiйturgraece didiones qug
contra accentuй regulam: fui idiomatisetiamapudlatinosaccètum
feruāt:vtfimois:penultima acuta:cйgrauisetie deberetigabreuisett,
Ароcopevariaturaccentus nampriorem accentiferuant didionesapo
copatae velfincopatae contra accentuum regulam:vtmercurius meta
curi:leniuit leniit.
рvnстvs.сарvт.iii.
Рundusetfignifegregansintelledum:8 piritum recreansprolatoris.
Рundus eit duplex.fefientialis & accidentalis. -

ESSENTIALIS.
Еientialispunduseft quifemperin quacunфроnituroratione,
ОСТАVVS.
|*
Suntautempundietientiales quinф.Сfulpenfiuus:geminuspundus:сб.
ma:colon:et periodus. -

Supenfiuuseitfimplex virgula:auifoletquietisgratiaponianteifenfus
aliquisclaufulehaberipolit:vt mors. " .

Geminuspundustefiquovtimurvbiclaufulamaiorem quandamquietё
habetettamen fenium imperfedum:vtmors obitufqв:
Сбmaeitpundus planus infuperior partelineepolitus:veliniferioricй
virgulafuperius eleuata:quo vtimur:vbifenfusnбeft expletonume
ro conclufus:vtmorsobitu(ф: terribilisefthis.
Сolon eitpundusplanusin interioripattelinee politus quo vtimurvbi
fenfusa toto corpore abruptuseft: vtmorsobitulф: terribilise(this.
quorum cum vita omnia extinguuntur.
Реrioduseitpundusplanuscй virgula curuainferius circidеха: quo vti
murin fine claufulae:vrМors obitufф:terribilisefthis.quorйсй vita
omniaextinguuntur.nonhis.quorumlausemorinon poteft. -

АССIDENТАLIS. -

Аccidentalispunduseft:quinonfemper (ed exaliquo accidentein ora


tione ponitur.
Sunrautempundiaccidentales quattuor.finterrogatiuus:exclamatiuus
feнadmiratiuus:femipundusierparenthefis.
InterrogatiuuseftginterrogatioнёfignificatvtSedvosquitandem?
Еxclamatiuusfeu admiratiuus:eftquiadmirationem cum exclamatione
fignificat:vtТantae meanimis cglettibusire.
Semipunduseft virgula:qug in finelineeponitur quum didio imperfee
daeft:cuius parsinfequentemlineamtranit:ythic)
Рarentherisettiterpofitaorationifentёtia duplicifigmatadiafiolevt Nā
ф{fateborenim)dummegalatheatenebat.
ЕХPLICITLIBERSEPTIMVS:DESyllabas accètib"&рбdādimб.
Incipit liber odauus:de metrica oratione: et carminum qualitatibus.
МЕТRIСАoratio.САРVТ.I.
Хробtisfyllabarй quantitatibus.necnon etcarum accentib": ae
рundādimбqugadfoluteg metricae numeros ptinere videba
fur. Nicture ad metricam redefidum eft:vnde digreffi fumus.
Меtricaoratio eftequeftris fidae vereф:narrationiscбgruentipede com
polita (trudura: яdhominйvoluptatem vtilitatemф аccommodata.
Меtrica oratiointrespartes diuffaeft:inpoeticam.fpoema:8poetim.
РОВТПСА,
Роeticaetarвmetricя:queprima philofophiadicituriadcorrigendosa
nimimores excogitata. e

Роeticae accidunttria.fipes rhythmus etmetrum.


РES САрVТ.II. s

Реseitmetrica confitutio fyllabarum. ti -


LIBER
Реdisaccidentiafuntfex.fregioconditionumerusfyllabarum.tempus:
folutio:ё figura.
regiо.
Regiopediseft qualitas:qugeiuspolitionem oftendit. -

Кegiopedisin quinqвpartesdiuifaetiinarfim.f.thefimbafim:fyzygian
8. dipodiam,
Аrtisettyocisablatio:quaepedemincipiensintertresfyllabas сбрutat:
-

Thefis eft vocispolitio:quae pedemfiniёsnifiinter duas fyllabasefienб


poteft:quia duobus idibusarfis8thefisperquirendaeft. е.
Вaiseipedispolitio:quae in epitritis&pgonibustantum attenditur.
Syzygiaeft pedum combinatio:quae intetrafyllabiscontrariistantum at
tenditur:vt in cretico.
pipodiaefipedunduplicatioquacinpatibustetrayllabis апшпанга
ditur;уtin diambo. . :":
СОNDITIO; -

Сonditio vel proportiopediseitpartitiofeumenturatioqugdam tempo


risab eius arfiad theimiifdem Ipaciis metita. -

Сбditiopedisett.viii.faequa:dupla:tripla:epitrita:&fuрbiptiёstertias:e
piterarta:fefgquinta:eriefcupla. - -

Аequa сбditiopedis:que dadylicanominatur efi quotiёs pеdisfublatб


tёроrib"pareftpolitioni vti dadylolanapetto:Iрбdgo:er Pyrrhichio
Dadylienimaris duo tempora habet:8 theisfimiliter duо.
Рuplа сбditiopedis quae iambica nominatureft quotiéspedisfublatio:
temporib"ipareitpolitioni:vtiniambo:trochaeoetduob"ionicis.iä
bienimarii vnum tempus habetetthefis duo.Тrochgiautёeconuer
foarfis duo tempora habet:8 theisvпum.
Triplaconditiopediseit quotiёsabeius iublationeadpolitionemettp
portio tripla:vtinaphibracho:cuius artisynйtёр"habetetthefistria
Ерitrita conditiopediseitiguotiens ab eius fublatione adpolitionem сft
proportio fefquitertia:vtinepitrito cuiusariistriatéporahabet.the
fisvero quattuorinter qugettielguitertiaproportio. а

Superbipartienstertiaconditio pediseit quotiensabeiusfublatione ad


pofitionemettproportio (uperbipartiёstertias:vtin aticyprio:cui?at
fistria temporahabet theisveto quinфInterqug eittalisproportio
Вpiterartaconditiopediseitiquotiensabeiusfublationeadpolitionem
eftproportiofelquiquartatytin metobrachi cuius artis quattuortem
porahabet.thefis vero quinф inter deltproportiofefquiquarta.
Sefquiquinta conditiopediseft:quotiensabeius fublatione adpofitionё
ettproportio fefquiquinta vtin canicretico: cuiusarfisfex tempora
habet.thefis vero quinфinter que eittalis proportio.
:Sefcupla:velfefquialteracбditiopedis quaepaeonicanominatur:ёquoti
enspedes;quitemporibus quippares(untiperbinatempora diuidiif
остAVVS.
Бuoenim ad triarelatafefcuplafaciйtvt.inpeonecutusarfistriatépora
habetithetis vero duo:inter queeftproportiofefquialtera.
SyLLАВАкVмNVMERVS.
Мlumerusfyllabarum eft comprehenfio vocumpedem conftituentiйVn
de ex vnafyllaba pesconficinon poteft.
Мumerusfyllabarumin pedeen quicuplex.fiduplex:triplex: quadruplex:
quincuplex:etfexcuplex.
рч: fyllabarum numer"efiquumex duabusfyllabiscomponiturpes
VtCleЦS4
Triplexlyllabarum numeruseftquum extribusfyllabiscomponiturpes:
уt carmina.
О шафruplexfyllabarumnumeruseit quum ex quattuorfyllabis compo
niturpes:ytimperator.
Спiсuplexfyllabarum numerusettquum exquinфfyllabis componitur
pes:vtirafcibilis.
Sexcuplex fyllabasenfier"ёquй ехfexfyllabis сброnifpes vt excogitaa
retis. ТЕМрVS.
Тempuspedisettdebitaprolationismenfura quae circalongitudinё 8
breuitatemattenditur fyllabarum. -

т"},pedisin vndecimpartes diutiuseftNamaliudduplexvtinpyx


fillch1О. - - - -

}\ludtriplex:vtiniambo.
Аludquadruplex:vtinfpondro. 2.
* Aliud quineuplex:vtincretico,
Аliud (excuplex:vtin moloflo.
Aliudfeptuplex.vtinepitrito.
Аliudoduplex:vt in dipondio.
Аliudnonuplex:vtin probrachi.
* Aliuddecuplex:vtin molofofpondio:
* АНudvndecuplex:vt in creticomoloflo.
Aliud duodecuplex:vtin dimoloffo. -

Вreuis enim fyllabavniustemporisettlonga vero duorum;


*}} SOLVТНО. -

Solutiopedis et quotiens longa fyllabain duas foluiturbreues: vndefo


lutofpondei partefecundaquiprimofolus carmen pythiumabfolue
batadmifuseft dadylus.
Реdum folutioyna cum reliquisaccidentibus in corum сбnumeratione
figilatim Inferius exponentur.
figvrа.
Еigura pedisetaccidensiquofimplexa componto cognofcipotet.
Еigura реeittriplex.Nampedйalifimplices:alii duplices:etaliiethe
гор 11
----- *
1 ii
LIBER - -

Simplicespedes fitiliquipfefine alterius admixtlбе:in yerfugiaditita


Simplicespedes in duaspartes diuidunturin difyllabos.f.ё: trifyllabos.
SIMPLICESpedes DISyLLАВI.
Simplicespedesdifyllabifit quattuor.f.pyrrhichius:fpondgus:iambust
8 trocheus. 2

Рyrrhichius:dlbrachus.bibreuis.tripudians cinefias velaegeon.Conflat


ex duabusbreuib"tempos duй:vtdeus.Recipienscбditionёaequa88
nulla folutionё.Diêtus ёautёруrrhichi? атотногоyvptХно hоcё
afalta militari:ghuiufcemбіmodulationis сброПtioni сбuenitnam
breuёfyllabāproferёtes pйmardiorё:labris сбcurrentib"explicam?
Vela pyrrho achillisfilioqcrebriset citismodulationib*bisbreuites
-, prominёtё clypeйgenib’incibens:8perhuncterrorёhoftibusimit
tensinferebatur: cfiemigradusvolebatbreuiteraccedёfisoftétaremo
bile decurionёруrrhichiopede сбmentuset.Velgaprimus vidoria
potitus eogeneremetrilaudat? ё. Velagradiuobelonae filio:gсбр
mбtes & difficiliacolliйсбcitato curfu caprae more viatoresfuparet
.quotiёspdatoria vicecraffaretur:huicpedifimilécurfйreperiuit.Vei
dict" eitpyrrhichius атараторътvprophocёafiamagp caloreve
locitatis:mobilitatistripudio:fiammarum acies imitaretur. -

3pondeus velрбtificius.Сбftatex duab"lбgistёров quattuor:vtheros


Recipiёs сбditionёgquâtettres folutбnes Soluitureniidadyla ana
pettii& pceleumaticii.Diêtusett autёрбde? «тотного втордно"
hocetta libationevelfacrificio:na intёрlis pondaica carmina сбро
nebät nelibatesfonйabominofe vocis audirent:vel vtduabuslбgia
melodits:quaf duplicibus & iugibus vocibusprofpera deos volitas
firmaretur Vnde&numарбpilius:diuinarefolitus huncpedёрбtifia
cium appellauiticunфfaliosiuniores aequis greffibus circulates indu
ceretipondaico melo:patriosplacabatindigetes.
Iambus:daunius:velgradari":verfumaledico habilis.Conflatex breui88
1onga:tёроrйtriй:vt dies.Recipiés cбditionё dupla. 8; vnamfolutio
nem:Soluitureniintribrachй: Dia"eftait lamb" старато адиры
3eiphocetta сбtumelia g maledicihocgenere carmis vtebatur.Vei
а iamba puella:йturpiterhoccarmielacerata:atф omigenerе сбuttii
affetta:loqueo vita finiuit.Vela iambaniobes ancilla:qug cererё:dos
lore rapte proferping cruciata:apudqвhetamfua in atticahofpitatam
hoc carmine laudauit.Vel dicii Iambus quafi традирос a triйpha
torelibero:quihoccarmie laudat2 eit.Velтаратораллетртор
tophocetateliiaculatione:vndeё. martidicat"eitquicй crebropu
gnas inirettelumcйclamoretorquebativndeerbreuiet lбgafyllaba
conflat.Namhiquifaculantur:breui accefiu in extenfumpatium pfe
runturivt fortiorenixutelisidum confirmét.Vndeerprifciapulihйс
pedёdauniйaducefuodaunioappellarйt.Сиоdisprimusaductius
ОСТАVVS,
diomedembelligerёs:giadialipugna duos dimicareinftituitivtcol
Iaropede:afiequêtepaulatim dextro:diftentoq} & рgredientefinifro
breuifucceiu:&lбgo diftentugradusfimul&vifus firmaretur.Насф
gradariampugnam appellauit gradiuomartidicatam.
Тrocheus.rutilusivelchorus.Conflatex longa &breuitempo»trium:vt
thoma. Recipiensconditionёduplam:& vna folutionё. Soluitureni
intribrachй. Diduseft autёtrochrus aoroтovтоXou hocёa rota
tione:nam eiusmodulatiometrorй сброitiбiaptaeft:quae rotatim 8:
yolubiliterincedit.Velg fecundй muficos.ociori melo:ex rotac (itu
ё yolubilimodo:rhythmisapt"fit. Veloretратотроха?eiphoca
a difcuriu:per methaphora decurrёtiйfupernelapidй:qui curreream
bulantes cogebant.Velф currёtes:faltanteft circa aras.infacrificiis
deorй:hoc carminevtebant. Velquia decurйбibus aptusfit:Na quii
belolaborantiquotiёsamilios ordines reparant.exlongo:&difperfo
ambitu:inbreuem & ardum orbem coguntur. Vndeauruncihunc }
demrutilum appellaruntф сцmaciemconttituerét&prolatispedib"
vettigiafifterentiacfcuta brachiisprotёderent;breuiterф dextris fuca
cedentibuspedibus veitigiafifterent:reductis manibusingéticlamoa
re:quae vibraueranttelaiaciebant.О uidam autéhuncpedёmercurio
dicatumyolunt quipraecipiti fettinatione 8: impetulongoinbreuё
grefium finire videtur.
SIMPLIcESpedes TRISyLLАВI.
Simplicespedestrifyllabifuntodo:vtinfrapatebit.
Тribrachus:tnbreus.brachifyllabuspigmon:velchoreus: Conflatextti
busbreuibusa quibusnomen accepittemporum trium: vthelena:Re
cipiens conditionem duplam:ё: nullam folutionem.Diêtus eitautem
choreus quia choreiseius compofitioconuenit. -

МоioПus:vertinus:extenfipeshippius:velcanius. Соntat extribuslon


gis tempos:fex:vtaeneas.Recipiensconditionёduplam:ё feptёfolи
iones. Soluitureniminionicбmaiorё:8 minoremichoriabum mego
nacrum.parapienбруrrhicanapellum & dichoreй. Didus eitautem
molofus quia molofiadbellumprocedёtes huius moderata сброii
tione vrebantur. Velquia hocpedесбftabantodaе:quae in templo io
uiscanebātur in memoriam molofiifiliipyrrhi & andromadesia quo
feftamolofia dida funt:Didus ё quоф hippi"автотоy rayou hoc
}abatur
ab equisiquiaequefiri pugne сбueniensapta compolitionemedu
Аnapetus velantidadylus. Сonflatex duabusbreuibus &longatempo
rum quattuor:vt nebulae.Recipiensconditionemaequam:&vnamfo
lutionem.Soluiturenim in proceleumaticum.Diêtusettautem anape
ftus от араауаллеи артикроyov ростор Лактv7\opgarea
currensiono reciprocorepercuit dadylum,
- - -
1
iii
- 11ВЕК. -

padylus velpoliticus Conflatex.longaetduabusbreuibustèporй quat


tuor:vtromulus:Recipiens conditionemaequatet vna folutionё Sol
uiturenii pceleumaticfi.Did"ёautёdady" ато тov Aактило,
tranilationeiundurarй: quae indigitofunt. Namquёadmodi in die
ito:longioremprimйarticulum:{equentes verobreuiorescernimus
ta dadylusprimiproductâhabet:fequêtes verobreues: Vela tradu
digitorum:qui ad exprimenda organi modulationёaffettatur:Vela
daayiisidaeistqui exopisthetinidaeomбtecretemanuf imprefiбе
natitiouencuttodiendo:ne vagitufeparuulusproderer:lufus excogi
tato genere:clipgolisaeneisinterfecбcurrebant&tinnituaeris rhyth
mica metra dactylicipedis compofitiбeperfomantes infantis vocem
celauere. - : , ,
Amphibrachus:Ianus amphibreuis velfcolius. Соnitatexbreuilбga 8:
breui:temporй quattuor:vt carina.Recipiensconditionem triplamet
vnam folutionё.Soluitureniin proceleumaticum. Diétus eitautёam
phibrach" от eХен дvoppaХеа адм.фtдхакраpa duab°.fbreui
bus quib°ab vtraфpartelбgacбtinetur. Did"ё quофfcolius;quod
fcolio:cytharaepeciei accomodatusett. -

Amphimacrus:menialis:fefcentinus amphimarus:yelcreticus. Сonflat


exlonga etbreuietlonga:temporum quinф:vtlitterg Recipiёscбdi
tionemfefcuplamettres folutiones. Soluitur enim in paronёрrimй:
8 quartum:8 orthiй.Dicitur autёamphinacrus от eХе дuодлев
кра амфитнрppaХstapaduabus.flбgistquibusabvtraфparte
breuis continetur.Diêtuseft quоф creticus;quia cretesfaltantes;eius
ryhthmica сброitione vtebantur. -

Вacchius:cenotrius:tripodius:faltans:yelperiambus.Сonflatex breui88
фuabus longis:temporй quinqв:vtathenae.Recipiens сбditionёfefcu
plamettres folutiones.Soluitureniinpaeonёfecfidй:et quartб:et or
thiй.Diêtusettautёbacchius aorотно ракXно:gaabacchantib?
conuenienter сброnebatur.Vel quia dithyrambicorй carmen: quodi
honorёdionyfiiquibacchus diciturfierifolebat magna expartehu
iufmodipedibus conftabat. -

Рalimbacchius: latius faturnius:antibacchius: proрбticus:vel thefeleus:


Сбftatex duabus (бgisetbreui:temporй quinqв:vtnatura.Recipiens
conditionёfefcuplamiettres folutiones.Soluitur enim inpaeonёрri
mum ettertium.et orthium.Diêtuseitautёрalimbacchius:тарато
аталіркарахлор:guia ili contrarius fit.
dvplices реdes.
Duplices pedes funtilli:quiex diffyllaborum сбbinationenafcuntur,
Daplicespedes:сбbinati:yel quadrati:quos grecioru?vтияo vocat:fit
fedecim:vt infrapatebit. -

Proceleumaticus. Сбftatex duobuspyrrhichiis:hocetex quattuor fylla


- ОСТАVVS.
bisbreuibus.tёрörй quattuor:vtvaleria. Recipiёscбditionёacqua &
nulla folutionё.Dia"ёайt pceleumatic" гуара то строке лёvelр
hоcёabhortatбе&iutiunautico ad quёobceleritatёaptifm?videt
Dipondius.Сбtatex duobus pondeis: hoc et exquattuorfyllabis1б.
gis.temportiodo:vtoratores. Recipiens сбditionem equa & decem
folutiones.Soluitureniin pondiodactylй:ameboей:chorobacchium
diphyё:latiochorii.politicanapeftб: choriobacchiй:didactylй: dian
tidactylй:8 anapeftodaáylй.Pluresverofolutiбesreciperenброteft
napotifex fyllabarum numerum in orationem folutam trafit. Didus
eitautem dipondiusф dupliciconflet pondeo.
Рtambus.cóftatex duabusiäbishocettexБreuilбga:breui8:1бga:tгро
rйfex:ytpropinquitas.Recipiens сбditionёaequa; 8 tres folutiones.
Soluiturenim in periambum:pyrrhichanapeftum:8 dichoreum. Die
étuseftautem diambus g dupliciiambo conflet. -

Рichorus:catatrochaeus:vel ditrocheus.Сбftatex duobustrocheis:hoc


eftex longa breui:lбga & breui:temporйfex: vt cantilena. Recipiens
conditionem equam:8 tres folutiones.Soluitur enim inftrophum.ee
geofcolium:8 dichoreum.Diêtus eitautem dichoreusg duplicicho
го:hocettrochgoconflet.
Аntipattus.Сбftatexiambo 8 trocheo:hocettexbreuiduabus longis:
etbreuitemporйfex:ytalexander.Recipiens conditionemaequa; et
tresfolutiones. Soluitur enim inperiambй:ggeofcolium:8 dichoreй.
Рittusettaitantipattus arapaто артс стаeip gaiabusettroa
. cheus ex quibus componiturilunt contraria. - -

Сoriambus,conttatextrochco & iambo:hocettexlonga:duabus breuia


bus & longa:temporйfex:vt nobilitas. Recipiens сбditionem equa:
ettresfolutiones.Soluitur enim inparapienon:pyrrhichanapeftum:8
dichoreum.Diauseitautem choriambus.gexchoro & iambo сбро
fitusfit.Velф in choris apudveterescelebratiffimus fuerit.
Ionicus aъye7\aoo-opochoca aminore Сбftatex pyrrhichio &fpon
deo:hoc eitex duab*breuib?8 duabuslбgistёров:fex:vt diomedes
. Recipiens сбditionem duplâ8 tres folutiones. Soluitur enim in mez
fomacrй:pyrrhichanapettii:8, dichoreum, Diduseftайtionicus: ye!
ab ionibus inuentйeft Vel quod apudillosinvfufrequentifuit.
Ionicus атоден?opoo hocetta maiore. Сбftatexfpбdgo et pyrrhie
chio:hoc eftex duabuslongisetduabus breuibus:tёроrйfex:yt dea
metrius.Recipiens сбditionem dupla:ettres folutiones. Soluitureni
in parapienon:mefomacrum:et dichoreum.
Вpiritusvelhippinsprimus Сбflatexiamboet pondeo:hocёexbre
ші&tribuslбgis:temporйfeptemvt capenates.Recipiens сбditionё
epitritam:ё fex (olutiбes Soluiteniiniambodadylum:cypriй:dafiй
(coliochoreumichoriantidadylй:8 choriodactylй
- - - -- -
рай
eitautem
1111
-
*
LIBER
epitritus quonia hicpes ex pondeo contatiquiquattuorhabettem
pora 8: iamboveltrocheo: quihabenrtantйtria. Очaternarius vero
numcrusadternariйrelatus:fefquitertiäproportionem facit dgraece
еоytгритоо nominatur. -

Ерitritus velhippiusfectidus Сonflat extrocheo&fpondaeo:hocet


ex longabreui 8 duabuslongistёроrйfeptё:vtcбditores.Recipiens
conditionёepitritietfexfolutiones.Soluiturenim in chorodactylй:
firophй:dafiй:dadylochoreum.choratidadylй: 8 choriodactylum.
Бpitritus velhippiustertius.Сбtatex (рбdgo & abo:hocetex duabus
longisbreui&longatёроrйfcptё:vt difcordiae.Recipiёsconditionё
epitritam:8 (ex folutiones. Soluitur eniminfуmpledum:ftrophum:
dochimй:dadylochoreum.choriantidadylum:8: anapetochoreum,
Ерitritusvelhippius quartus.Сбftatexfpбdxo 8 trochaeo:hocettextri
bus longisetbreuitéporйfeptё:vt contantinus, Recipiens сбditio»
nemepiritam:&fexfolutiones Soluituccniminfуmpletum:dorifcй
muficum:dadylochoreum.choriofcolium:8.anapetochoreum.
Рgenprimнs Сбflatextrochco8 pyrrhichio:hocettexlбga &trib*bre
uibustёровgnф:vttlefichorus.Recipiёscбditionёfefcuplam:8:vna
folutionё. Soluiturenim in orthium.Diduseftабtpgonabinuёtoris
noie Velgphoc metroappolinislaudes canebäturquaspeanayocat:
Рgon fecundis.Conflatexiambo8 pyrrhichio:hocettexbreuilбga:et
duabusbreuibustёроrй quinф:vtcolonia.Recipiёs сбditionёfefcu=
plam:8:vnamfolutionem.Soluiturenim in orthium.
Рcontertius. Сбtatexpyrrhichio 8 trochgo:hocetex duab*breuibus
longa&breui: temporй quinфvt referamus. Recipiens сбditionem
fefcuplam:8:vnamfolutionem. Soluiturenim in orthium.
Рgon quartus. Сonflatexpyrrhichio 8: iambo:hocettextribusbreuib"
&longa:temporй quinq:vtceleritas.Recipiens сбditionёfefcuplam
etvnam folutionem. Soluiturenim in orthium,
нетbrорliс1 реdes,
Нeteroplicipedesfunt illi: qui ex variorйpedй combinationenafcбtur.
Нeteroplicipedesin duaspartes diuififunt; inpentafyllabos.f 8 hexa
РЕNTASyLLABI.
Нeteroplicipedes pentafyllabiquiex difyllabortiettrifyllaborum come
binationenaicunturfunt.xxxii.vtinferius patebit.
Огthius.Conflatexpyrrhichio etchorio temporй quinф. Recipiens сов
ditionem fefcuplam:8: nullam folutionem.
Моlofolpondius.Сбflatexfp5dcoermalofotёроrбdeсё.Recipiёscб
ditionёfefcupla, 8 фuinфfolutiones.Soluitureniin cantodadylum:
санlantidadylum:latiobacchium:dadylocantum:etantidadylocha
nium.Flures autenfolutioneshabetenonpotettinäyt diximus.pes
- ОСТАVVS - -

fifexfyllabarum numerй excedit:in orationёfolutam tranfita cuius


folutione nimia nomen admifit. -

Рrobrachis.Conflat exiambo & molofo:temporum nouem. Recipiens


conditionёduplam:8 quattuorfolutiones. Soluit enim in bacchio
dadylum:bacchantidaáylй:fcoliobacchiй:etchoricanium.
Нypobrachis. СбflatextrochgoetmoloПо:tёроrйnouё.Recipiens con
ditionёduplaet quattuorfolutiones. Soluiturenim incredicodady
lum:creticantidadylum:dadylobacchium:etchoricanium. -

:Mefobrachis.Conflat expondeo etbacchio:tёроrйnouё.Recipias сбе


ditionёepiterartam:8 quattuorfolutiones. Soluiturenim in latiodaе
dylum latiantidadylum:dadylobacchium:8 anape(tobacchium.
Spondiocreticus.Conflatexfpondgo etcretico:tёроrйnouё.Recipiens
conditionё epiterartam etquattuorfolutiones.Soluitur enim in cani
choreum:latiantidadylum:dadylocreticй:etanapeftocreticum.
Сalotibos.Conflatexfpondaeoetpalimbacchiotёроrбnouё. Recipiés
conditioncmepiterartam et quattuorfolutiones Soluiturenim in ca
niochoreum:litiofcolium:dactylolatium:etanape(tolatium.
Раrapienos conflat extrochgoetchoreotemporйfex.Recipiens condie
tionemaequam et vnam folutionem.Soluiturenim in dichoreum.
Реriambus. Сбftatexiambo et choreotemportifex.Recipiens conditio
nem equamietvnamfolutionё.Soluiturcnim in dichoreum.
Меtomacrus conflatexpyrrhichioctdatуio:temporйfex.Recipiens сб
ditionem dupla:etyna folutionёSoluitur enim in dichoreum.
Аegeofcolius Сбtatexpyrrhichio etamphibracho:tёров (ex. Recipiёs
сбditionёaequa etvnifolutionё.Soluitur enim in dichoreum.
Рyrrhicanapefins, сбflatexpyrrhichio et anapetto:tёроrüfex. Recipiёs
сбditionem equietynamfolutionem. Soluitur enim in dichoreum.
Оiphyes.conflatexpyrrhichio et molofio:temporйоёo. Recipienscon
ditionemaequiettres folutiones. Soluitureniminanapetodadylй:
diantidadylum:etchoriobacchium.
Соrobacchius.cбflatextrochroetbacchiottemporum odo, Recipiens
conditionemaequamettresfolutiones. Soluiturenim indidactylum
politicanapetum:et choriobacchium. .
Аmeboeus.Сбftatexfpondaeoetanapefto:temportiodo.Recipienscon
ditionem equalettresfolutiones Soluitureninin latiochoreumро
liticanapetum etchoriobacchium. -

Spondiodadylus.cбflatexfpondaeo et dadylotemportiodo. Recipiёs


сбditionem cquamettres folutiones. Soluitureniminlatiochoreй:
didadylum:et anapetodadylum.
Symplettiis.conflatexpondeoetchoreotemporumfeptem.Recipiens
conditionemepitritamiet duas folutiones. Soluiturenim indadylo
choreumetanapeltochoreum.
} -
*
|LIBER, -

Iambodadylus Сonflat exiambo &dadylo:temporum feptem:recipies


conditionem epitritam:8 duas folutiones, Soluitur enim in fcholio»
, choreum& choriodactylum. - .

Мulicus.conflatexpyrrhichio &palimbacchio:temporumfeptem:recia
piens сбditionemepitritam:8 duas folutiбes. Soluitur eniminana
petochoreum;& choriofcolium.
Рабus.conflatexpyrrhichio &bacchio:temporumfeptem: recipicnscб
ditionem epitritami 8 duas folutiones. Soluitur enim in choriodaе
dylum:8 choriantidactylum.
Роchimus.conflatexpyrrhichio & cretico:temporumfeptem: recipiens
conditionemepitritam:& duas folutiones, Soluitureniminanapetto
choreum:8 choreum & choriantidadylum. -

chorodadylus.conflatextrochaeo& dadylotemporйfeptemitecipiés
conditionem epitritamt8 duas folutiones Soluiturenim in dadyloa
choreum & choriodactylum.
Spondiofcolius.conflatex #}, &amphibracho:temporumoto.re
cipiens conditionemaequa:8 tresfolutiones. Soluiturenininlatioa
choreum:dactylofcolium xanapettofcolium. -

Periābodesicбflatexiābo 8bacchiottpов оёo:rccip.cбd.duplä:8 tres


(olutбcs Soluiteninfcollodactylidcolatidaaylй:8 choriobacchiй.
Сyprius сбflatexiambo & } feptem: recipiens сбdia
tionem epitritam: 8 duas folutiбes. Soluiturenim infcoliochoreum
8. choriantidactylum. . .. . .
porifcusicбtat extrochaeo &amphibracho:temporumfeptem: recipiёs
сбditionem epitritan:& duas folutiбes Soluiturenimindadylotho
reum & choriofcolium. . . . . . . . .
Аnticyprius:cófat extrochaco &palimbacchio:temporй оёo;recipiёs
сбditionemfuрсrbipartientem tertias:8 tresfolutбes.Soluiturenim
in cretichoreum:latiofcolшm:8 choriolatium. ,
Iambicreticus:сбtatexiambo & cretico:temporum odo:recipiens сбdi
tiбemfuperbipartientёtertias:8 tres (olutбes. Soluiturenim in baca
chiochoreum;&latianapetum;& choriocreticum, два ,
Periodicus:сбftatexiambo &amphlbracho:temporum leptem: recipiés
сбditiбem epitritam:8 duas folutiбes.Soluiturenim infcoliochoreй
8 chorioГcolium., .- - - : ж.- },
Аntiperiodicus,c5flatex trochaeo&cretico:temporбоёo: recipiescба
ditiбemfuperbipartiententertias:8 tres folutiбes. Soluiturenimin.
cretichoreum.politicanapettom:8 choriocreticum. , , , ,
Strophusicбftatex trochco & anapelto:temporumfeptem:recipiens сба
ditбem epitritam:8 duas folutiбes. Soluiturenim }
8 choriantidadylum. -

Аntitrophusicбtatexiambo&palimbacchiottemporйоäоirecipiens
- - - - - - - - ОСТАVVS. р

conditionemfuperbipartientemtettiasettres folutiбes,Soluitureni
in bacchiochoreum: difcolium:et choriolatium.
— НЕХАSyLLABI, , -

Нeteroplicipedeshexafyllabi, qui extritylaborum сбbinatione nafcff;


funt.lxiiii.vt inferius patebir.
pichoreus.conflatex duobuschoreis.temporumfexirecipiensconditio
nemaequam et nullamfolutionem. - -

Dicanius.conflatex duobus molofiis:temporum duodecim: recipiёs cб


ditionem aequam:et nullam folutionem:Sienimfolueretur:in oratio
nem folutam vt diximus)tranfiret.
piantidactylustcoflatex duobusanapeftistёроrбоáо:recip.cбd.aequa
Didactylusicбftatex duobus dadylistёроrumotoirecip.condaequam
iDifcolius:сбftatexduobus amphibrachis:tёроrйоáо:recip.cбd.aequa.
picreticus:сбtatex duobuscreticis:temporйdecem.recip.cбd.aequam.
Фibacthiasicбltatex duobusbacchistёров decem:recip.cбd.aequam.
pilatius:сбftatexduobuspalimbacchiis:tёров: decё:recip.cбd.aequam,
Сhoricanius;сбtatex choreoetmolofotёроrйnouёrecip,сбd. dupla.
Сaniochoreus:сбftatex moloffoetchoreo:temporum nonemirecipiens
сбditionemduplam. - -

Сhoriantidactylus; сбftatex choreoetanapefto:temporum feptem:reci.


conditionem epitritam.
Anapetochoreus.confiat exanapetto et choreo:temporumfeptem:reci
** piens conditionem epitritam. " "
Сhoriodactylus:сбflatex choreoetdadylo:temporunfeptem: recipiés
conditionem epitritam. - - -

padylochore"сбftatex.daayloetchoreo:tёроrйfeptё.reci.cбdepitrita
choriofcolius:сбtarex choreoetamphibracho; temporumfeptem:reci
piens сбditionemcpitritam. . . . .
Scohodhoreus:conttatexamphlbracho etchoreo:temporumfeptem:re:
cipiens сбditionem epitritam. *

choriocreticusicбflatex choreoetcretico:temporum odo;recip.cбd.fu


perbipartiententertias. * , -

cretidoteusicotarexcreticoetchoreotemporumodorecipcond.б.
perbipartiententertias: ..} г :

chбн5&dit&ta:horeoetbachiotaoвoаонесрабасана
Вacchiochore"сбtat exbacchio et choreo:tёроrйоёo;reci.cбd.aequa.
choriolatius.conflatex choreoetpalimbacchiottemporum odorecip,
сбd.fuperbipartienstertias.
Iatiochoreus:c5ftatexpalimbacchio et choreo:tёроrum odoreci.cбd.
fuperbipartiententertias; , , , -

caniantidadylus.conflatexmolofotetanapelto:temporum decem.reci
piens сбditionem fefcuplan. -
- LIBER -

Аntidaáylocanius:conflat exanapeto &moloНо:temporum decem:re


cip.cond.fefcuplam. - - -,

Сantodadylusiconitatex dadylo&molofotёров.х.reciр сбd.equam


Dadylocanius.cбtatex dactylo 8' molofotёров.х.reci.cбd.fefcupla.
Сaniofcolius.conflatexmoloifo &amphybracho:temporum decem re
cip.coвa.fefcuplam. - - -

Scoliocanius:conflatexamphibracho &molofo:temporum decem: re


cip.cond.fefcuplam.
Сaniocreticus.conflatexmoloПо & cretico:temporй уndecim: recipiёs
conditionem fefquiquintam
Сreticocanius.conflatexcretico &molofo.temporйvndecim:recipiёs
cond.fcfquiquintam. , . -

Сaniobacchius:conflatexmolofio & bacchio:temporum vndecim reci


piens conditionem fefquiquintam.
Вacchiocanius:сбftatex bacchio 8 moloffo:temporum vndecim:recip:
cond.fefquiquintam. .* -

Сaniolatius:conflatex moloffo&palimbacchio:temporum vndecim:re


cip.cond.fefquiquintam.
Latiocanius.conflatexpalimbacchio & moloПо:temporumvndecim:re
cip-cond.fefquiquintam.
Аnapettodadylus.conflatexanapetto è daáylo:temporum odorecip.
cond.aequam. - *

Роiticanapetus.conflatex.daaylo &anapeto:temporum odorecipias


conditionemaequam. . 2
Аnapettofcolius:сбftatex anapetto è amphibracho:temporum odorea
cipiens conditionemaequam. -

Scoliantidadylus.conflat examphibracho & anapelto:temporй odore


- cip-cond.aequam. -

Anapetocreticusicбtiatexanapetio & cretico:temporum nouem:recip:


cond.epiterartam. -

Сreticantidadylus.conflatexcretico & anapefto:temporum nouёireci.


cond.epiterartam. - .

Аnapetobacchius.conftatex anapetto 8bachiottemporum nouem:reci


piensconditionem epiterartam. - -

Вacchiantidadylus.conflatex bacchio &anapetto:temporum nouёires


cipcond.epiterartam. -

Аnapettolatius.conflatex anapetto &palimbacchio:temporum nouem;


recip.cond.epiterartam. .
1atlantidadylusicбflatexpalimbacchio & anapelto:temporum nouem:
recip.cond.epiterartam. .
padylofcolius.conflatex dadylo &amphibracho:temporum odo:reci
piens conditionemaequam.
остAvvs
. " -

scollodaaytus.c5hatexamphibrac he&daáyloitemporamoaonetip,
cond.aequam. - "м -

Рadylocreticus:сбftatex dadylo a анонерс» nonemrecip.cond,


epitetartam.
Сreticodadylus.conflat excretico&daaylo:tempo» попеи:redp.c5d,
epiterartam: -

padlobacchiusicondatexdaayloa bacchio:temporumnouem.recipi
cond.epiterartam. -

Вacchiodactylus conflatexbacchio & dadylo:temporйnonemirecipi


cond.epitetartam. . . . .. -----
Daáylolatius.conflatexdadylo8:palimbacchio:temporumnouen:te»,
cip-cond.epiterartam, от , : }
Latiodactylus conflatexpalimbacchio &dadylotemporum.nouem:re
cip.cond.epiterartam,
5coliocreticus.conflatexamphibracho:ftcreticotemporum nouem:re
cip-cond.epiterartam. -

Сreticofcolius.conflat excretico &amphibrachottemporum nonemте,


cip.cond.epiterartam. * , ." .

Scoliobacchius:conflat examphibrache 8.bacchio:temporum:nonera:


recip.cond.epitetartam. -
-

Вacchioicolius.conflatexbacchio &amphibraco:temporum nouem.re


cip.cond.epiterartam. - -

Scolilatius.conflatexamphibracho &palimbacchio:temporunnouem
:: recip.cond.epitetartam. :-; ; ; ; ;},
Latiofcolшs:сбflatexpalimbacchio &amphibracho temporum nouem
recip.cond.epitritam.
Сreticobacchius:c5flatex cretico &bacchio:tempos decem:recip.cбd,
3Ecillam»
в]ана exbacchio&cretico:temporйdecem:recip.cбd.
aequam.." - - - , :

creticolatius сбtatexcretico:8palimbacchio:temporum decemirecip.


cond.aequam.
Iatiocreticus.c5(tat.expalimbacchio:&creticotemporum.decem:reciрт
cond.aequam. -

Вacchiolatius:conflatexbacchio&palimbacchio:temporum.decem:ree
cip.cond.aequam. , . - -

1atiobacchiusiconflatexpalimbacchio &bacchio:temporum decem:re


cipiensconditionemaequam.
Vlтаайtidospedes:fubitofolutafequituroratio:aux ametrica defcédit
RнутнмуS,САРVт.III. : ""

Rhythmuseft verfusimago modulata:feruansnumerum fyllabarum:po


y
iitionenfaepefublationemф continensiquipronofiro arbitriопипс
- IIввR. * :* - - - .

,-
ыеutusattarinuacisйgiuspronehipotet." * ,,

pifia: autemrhythmus ametrog metrum certaqualitateacnumerofyi


labarumtempo»Фfiniturcettippedibuscбfitterdauditut Rhyth
mus autem temporum
multiplicatur &produitactylabarumpedйф
. congruentiaininfinitб
" .s -

МЕТRVМ.САРVТ.IIII.
Меtrum etcompofittepedum.otdinettatuto decurrensmodospolitio
nes:fublationefф conferuans.
Меtrumintrespartes diuiditurinbioticum.fpoeticum:8 сбmune.
Вioticum metrumetilud quod in vfibus fit conuerfationishumanae.
Роeticum metrumetiiud quod apoetisper verbaacverfusfiguratur.
Роeticum metrum quattuor modiscognofcitur,
Рtimopertemporis patium:vtinfyllabalongaautbreui.
Secundoper numerumfyllabarum: quumpolitionemetrum finitur: vbi
: pes difyllabus.trifyllabus:vel duplexinuenitur -

Тertio per qualitatem pedum.quia certispedibus verfibu(ф conficitur.


Guartoper numerumpedumquia verfuspromeniurafuapentametri:he
xametri:vel deinceps intelliguntur. -

Сбmunemetramettiiudiquod tamadmenfuramfipramemoratascon
uerfationishumang:gadpoeticam tёdit.Вx hacenim tenores & nйе
ros quos graeci rhythmos8.phthongos vocat: Exilla vero tempora
&interualla trahit:quibus vtimurin vfushumanos.
г . : ,, МЕТR1accidentia.САРVТ.V. - - *

Меtriaccidёtiafuntfedecim:iundura.f qualitas:figura:depofitio:cefura:
" colon:tёрus:mentura:ordo:magnitudo:appellatio:fyпphonefis:moa
, dusharmonia genus;&pecies. . ;
. - IVNСТVRА. - - - .

Пundura metrieit mutuacбtrarios velfmilium copulatio:8; velutique


* dam interfeaffinitas:quae verium terminat. -

Пundura metribpartitaeft:namalia vniformis:alia diformis.


Vniformisinetriiundura et quaeynotantumpedis generecompoПtum
carmen oftendit qualeeft illud maronis.Vnafalus vidis nullam (рея
rarefalutem:quod dactylicistantumpedibus incedit. .
Ріformis metriifiduraeftd diuerfopedisg-nerecópoliticarmёoftédit
Diformis metriiiidura in tresprincipaliterpartes diufaettin diadica.f,
trifemam:triadicam:tetrafemam:8 tetradicam:hexafemam.
Diadicatrifemaiunduraeftquotiёstriйtёроrй bifyllabispedibus inter
fecontrariiscarmen compofitumeft:vt Trochaicum 8: iambicum.
piadicatetrafemaifiduraefiquotiensquattuor tёров:triyllabispedib"
interfecontrariis carmen сброitumeft:vt dactylicumё: anapelticй.
Tetradicahexafemaiuncturaeft quotiёsfex pedum tetratylabispedib?
interfecбtrariiscarmё compolitйсft:ytantiparticum:&choriabicй
с 1 :н

ОСТАVVS, " ""


- С VALITAS, .
oualitas metrief illa:quaintelligimus уtrumprincipalefit carmёande
riuatum. - -
, . . -. -. . . , * , -- :
а - rai:" -

o ualitasmetribipartitaetnamaliafinitatalia infinita: ":


Finita qualitasmetriettilla:quaeftatatopedum conuenientium modo:8
numerofyllabarum diffinito.multiformisfitudurg сбuertionedecur
rit:vteffein omniprincipaliformacognofcimus. - *

Infinita qualitasmetriettilla:qugin deriuatiuis metrum &numerumfуle


labariimferuat/fed (tructure immutatt defetuit,
Infinita metriqualitasetttriplex. 93, " " а
Primarquum diuerfis vertibusacmetriscondructumeftcarmeniqualeeft
illudhoratii Sictediuapotes cypri Sicfratresheleng lucida fidera:
фuodex glyconio 8, atelepiadeo compofitumeft.
"Secundaquim diuerfeaйніmagine.concluditar ualeeftglyco
nium velpherecratium.quae metra dactyli } pedй
minorenumero concluduntur, с : .

Тertia quum carmёnec metrйferuat:necfyllabas-numerб:vtinfaphico


сft decafyllabo:in quo contrarii pedesinvnoverfuconiunguntur.
* . FIGVRА. к г.- : " " :
rigurametrietordo&conшеиientiainterfeinuicem: non folumpedй;
verum etiam diétionummetrorumф, ге от 3byx i
Еigurametrietttriplex:namcarminum aliud monofchematicй:aliudpё
thatchematicum:ёCaliud decafchematicum. - - - -

Моnofchematicum carmё8precipuehexametrumetiludi quod vni"


tantipedisin omnibuslocis aequa menfurapartitur qualeeftfрбdai
. cum illud.Аutleuis ocreaslento ducuntargento.veliilиd dattilicii.
Рanditur interea domusomnipotentis olympi. -

Реnthafchematicum carmёeftiiludiquod vnotantumpede varie quiФ


regionespercurrente:abaliispedibusyariatur:qualectillud. Сицm
iunoaeternum feruansfubpectore vulnus:velШud Aeolenanфtibi
diufipateratq:hominum rex. , . : «ч
Decaichematicum carmёeft illud: quod de quiqвpеdibus duos habetab
aliis diuerfos qualeeftillud.Аrmayirйф cano troie duiprim?aboris
VelilludМulta quоф 8.beliopatius:dum conderetvrbem.
Меntaerimustamenfigurasmaiores dicifidadylipluresfuerint.fifp5
dae minores. , , , ,, , ii, : " -

Siautem cuiufф carminбfpeciei figurascolledasfcite velueris: сбрuta


quotpedesaccipiantfingula loca:&ptiotis pedum adfequёrismulti
plica numerйvigadfinё:Simulсбрutatis numeris:figurastenebris
omnes:Vtputa Siheroici carminisfiguras оёsfctre defideras.Sicб
, putatoinheroicoverfu:primuslocus duospedesaccipit:daaytum.f.
&fpondacumiecundusfimilier duoseofdembis duo quattuorfiiit.
-

11ВЕК - -
Тertius itida duosibisquattuorodofiunt.Спагtus quоф duosibisodo
... Redecimfiunt.С.uintusetiiduosibis fedecim triginta & duo fiйtТri
ginta ergo8. duasfigurashabetheroicй carmё:Sісфferuato inaliis
IIludtameniciendumeiquod quiapotremain quolibetverfufyllabali
beraeft:Ideopes vitim“erit incertus.hacф decaufaincarminismen
furationefexpedesquinфbabёrinterpretationes:Vndeheroici car
men:quantum adful figurarumfuрputationem quinфtantumpedes
perfedos habebit. : .…- : .
- DEPOSITIО, * .

Depotitiometrietvniufcuiufqвcarminis definёtia:que circafinёattёdit


Оepofitiometriquadripartitaet; namcarminйaliudacataleticialiud
cataledicum.alшdhypercataledicum & aliudbracchicataledicumи
Аcataletticicarmenetiiudquodlegitimofine concluditurintegerfin
gulorurametrorum.exiftensiqualeettiliudicazon Necfontelabra p
lui caballino, , , , , - "-
Саtaledicum carmenefiiludiquodminushabet metrice сбttitutionis:
namfibivnatantumfyllabadeficitiquale eitiludfenariumiambicй:
Меа renidetin domolacunar.
Нypercataledicum carmenefiiludiquod fuprayerfusfinёvna velduas
plusfyllabashabetiquale etiludhexametrйdadylicum, Autdulcis
mufti vulcano decoquithumorem.
Вtacchicataledicticarmeneitilud: cuivtperfedйfit deficitintegerpes:
qualeettiliudariitophanium dimetrum.Venitoptimacalliope. ,
- : : СЕSVRА.
Сefurametriettdecoraterminatio vocum:in verfuumnotata medio.
Сеfura metri in quattuorpartes diuifaeft: infcanionis.f.varietatёfedio
nem:cбma8:figuram. - - -

Scanfionis varietasin hocattёditur:quiavt plurimй quilibet verfus vaa


riefcadi feucedipoteft qualeet illudaefclepiadeum Мgcenasarauis
editeregib" quod vnomodo cedi poteftpfpondeй duos choriabos:
8 pyrrhichій.Alteroveropрёtimemerimheroica & duos dadylos,
SЕСТДО. t

Sedionesfemipedesdicunturiquipartemorationisfinientes:decorбred
dunt percuffionisidum. -

Sealoin (expartes diuifaettinpétimemerim.f.catatritб:heptimemerim


tetrapodiam:cataledicon:fpondxon:&bucolicen.
Реntimemeris velfemiquinariaeft quumpoft duospedes &vnam fylla2
Бà pars orationis expletur:vtarmavirumф canohabet enimexquin
фdimidium. -

Сatatriton veltertiatrochaicaeft:auum finita parteorationistertiйtroa


chaeumponis:vtNinotiri miferere.
Неptimemeris velfemifeptenaria citiquumроittrespedes &ynafyllaba
г.
- остAvys.
- -
; parsorationisexpieturytItaliamfato profugus.
Тetrapodia velquartatrochaica etiquйроittrespedesiueniturtroche?
- *partemoratiбisfiniensorationis:vtТуtiretupatule recubāsfubteg.
Саtalediconfрбdeon velquartafpendaicaeftquйpofttres pedesiueni
turfрбdgus partem finiensorationis:vt Albaniq;patres atф altae.
Вucolice efiquipoft quattuorpedesfyllabafuperatinpartem orationis
a definens:vtNon omnes arbutta iuuâthumiles:Velcfiin quartopede
dadylйponim? finientё partёoratбis:ytNospatriaefines et dulcia,
. - СОММА.
Сomma ettparsverfus: dpottomnes quas diximus fediones remanet.
Сommain duaspartes } dadylicum.f.&fpondaicum.
Рadylicum commaeft:quumparsverfusquae afedбnibusremanet.prio
" rem dadylum habet; vtillud. Оrius ab aito quod remaneta quarto
fpondaica:Indethoropater eneasfic. -

Spondaicй commaefiquum parsverfus:quae a fedionib"remanet.prio


rem pondaeum habet: vtillud.Аntennarum quodremaneta quarta
bucolica Cornuavelatarum obuertimus.
в FIGVRА. - .

Пlпdpofiremofciendietiquodhaecincifiones:quasgraecicommataap
pellantfigurisformanturtribus.fimplici.f.compolitaetconiunda,
Simplex figuraeft:quй inueniturin verfu vnafedio:vtРādituriterea do
mus omnipotentis olympi.Vbi femiquinariatii fedio reperitur.
Сброita figuraelt.quйdugfedionesin verfu reperitur:vt Infadй regi
na iubes renouare dolorё.Vbicatatritбetfemifeptenariafediorepit
Сoniunaafiguraeft quumtresfedionesin verfu reperiunturytТalibus
ilioneus cundifimulorefremebant.Vbifemiquinaria femifeptenaria
- et quartabucolica reperitur. - - - ",

. . . . СОLА. - -

Сolain carmiefuntintegrepartes ofonis quib°ducitur verfus: vtinillo


horatiano: in quo gnф funt cola Cuidabit partesfcelus expiandi,
* - - ТЕМРVS.
Тempus metrief debitaprolationismenfuraque circalongitudinem &
breuitatemattenditur fyllabarum. - - - - -

Тempora metriinfyllabis depraehenduntur Nambreuis(vt diximus)fy!


labavnum tempus habet:longa vero duo. Vnde (icarministempora
metirivoluerispriuspedesnumerato quorum tempora ex fyllabarй
quantitatecolligenstotius reperies tempora carminis.
МЕNSVRА. -

Меnfura metriёdebitus pedйnumer":fectidйpoeticcregulas ordiatus


Меnfurametri infex partes diuifaeft: nam carminй: aliudmonometrй:
aliud dimetrum:aliud trimetrumaliudtetrametrum:aliudpentamea
trum:etaliud hexanuetrum. -

mi ,
LIBER - -

Моnometrum carmenettillцd: quod vnicopedeconflatytiludionicй


a minoremonometrum Diomedes. . . . . -

Dimetrum carmenetiiud: quod duobuspedibus conflatytiludionie


cum aminore.Sapientes amorodit. .

Тrimetrum carmenetiiudquodtribuspedibus сбfiat vtiluddaayti


cum fimonidium.Induepalliaferica. - -

Тetrametrum carmenettiliudiquod quattuorpedibus сбftat:ytiluddae


äylicumalemanium Vir decens cumulans reliquastibi,
Реntametrum carmeneitiludquod quinqвpеdibus confiat:ytiludelee
giacum.Reseftfolicitiplenatimorisamor, - . .
Нexametrum carmenettiliudiquod (expedibus conflativt illud heroicб
Nate dea:quotefatatrahuntiretrahuntф fequamur. «

Пludtamenadinonendйейф metratambicatrochaica 8.anapetНca du


plicibuspedibus computantur afcendйtф vfgad tetrametrй:Vnde
inonometrumiambicumdicunt quod duobuspedibus conflat. Саев
teraautem omnia fimplicibus. -- 2
ОRDО.
Оrdometrieft cuiuft membridipofitio:fecundum finitävelinfinitam
carminis qualitatem. -

Оrdo metrief quadruplex:Namcarminum aliud monocolon:aliuddie


colondiftrophon:aliuddicolontetrattrophon:etaliudtricolontetra
(trophon. -

Моnocolon carmёeft illud:quod vbiqi etvniforme:vtprima odeflacci


фugafclepiadeo carmine compofitaeft; - -

Dicolon diftrophoncarmen eit illud: quod duobusgeneribus verfuйсб


fiet:afecundo facta replicatione-qualeeft illudhoratianй. Laudabfit
alii clara rhodonaut mitуlenё.Аutephelumbimarifue corinthiМое
nia:velbacchothebas.apolline delphos Infignes:autthefala tempet
quod contatprimoheroicofectidofalifcotertio iterumheroico.
colon tetraftrophon carmeneitilud: quod duobus generibusverfuй
сбftetia quarto fada replicatione qualeetiludhoratianum. Integer
vitefcelerifqврurus.Non eget maurifaculisneqвarcu.Nec venematis
grauida fagittis: Futapharetra: quod conflattribusprimisfapphicis
endecafyllabis & quarto adonio dimetro:abeo fada replicationeite
rum ad fapphicum.
Тricolon tetraftrophon carmenett illud:quod tribusgeneribus verfuum
conftata quartofattareplicatione quale eitiludhoratianum. О цis
multagracilistepuerin rofa:Perfufusliquidisvrgetodoribus.Grato
pyrrha fubanto:Cuifiauamreligas comam:quod.conflatduobuspri
misaiclepiadeistettiopherecratio&quartogliconio:abeofadore
plicationeiterumadalclepiadeos. - -- -

-- МАGNITVDo,
*--
- -

- ОСТАVVS.
51agnitudoetproductio fyllabasequenatura correptefunt:VtТerraft
traduft maris:caelumфprofundum:Еtdum fanguisinerat.
АРРЕLLАТНО,
Арpellatiometrieft:qualitasvndenomen accepit.
Арpellatiometriin odopartes diuifaeftNammetraautabaccidentib"
dicunturytelegiacum ab amorummiferia. -

Аutalocisvbicaniconfueuerunt:vtattelana:abatellistoppidoitaliae.
Аutab inuentoribustvtfapphica:afapphomulierelefbia.
Аuta dis: quibus funt dedicata: уtpythiй:appollinipythioconfecratб.
Аutamen(ura:vtmonometrum:dimetrum: trimetrum.
Аut a pedumftrudura:vtanapetticum dadylicum Iambicum.
Аutafyllabarum numero:vtendecafyllabumphalerium.
Ашtapoetisfrequentervtentibus:vtariitophanium:fimonidium.
SyМpнoNESIS.
Symphonefis etquidugfyllabaefcandendo invnam coeunt.
Symphonefisin quinф partes diuifaeft. -

Prima:quйdidionem in vocalem velin.mfiniètem: fequitur didioavo


caliincipiens:tuncenim vocalispcedensivel.m.cumfua abicituryo
cali:Vtinilohexametro:Аtф iterum adtroia magn" mittetachilles
Secunda: quum in eadem didione duaefyllabelбgaeprovnalбgaponй
tur:Vtin illo heroico:Vniusobnoxametfuriasaiacis oilei.
Тertia:quamineadёdidioneduaefyllabaebreuesprovnabreuiponunt:
vtin illo heroico:Cornua velatarum obuertimus antemnarum.
О шаrta:quumineadem didiбе:longaetbreuisfyllaba:provnalбgapo
nuntur:vt in illoheroico.Fixeritaneripedem ceruam.
Ошіntatqufibreuisetlongajyllabaprovnalongaponunturytiniliohe
roico:Аtria dependentlichinilaquearibusaureis.
МОDVS,
Моdus metriefipedй in carmine difpolitio qda deius naturam oftёdit.
Моdusmetriinfexpartes diuifuseft.Lincataflicum:fchematicfi:afуnar
chem:fynchimenonzeugmenonietparagogon.
Сataflicus: diffinitus:velprincipalis modus:ёlegitimorйmetrorйordo.
Schematicus velcompofitus modusettile:quicбftatexlegitimo verfu:
8.legitimiseiufdem pedibus.
Аfynarches velincompofitusmoduseft:cum peregrinispedibus verfus
ordinatus eft.
Synchemenos vel confufus moduseft:quйexlegittimis&peregrinispe
dibus verfus ordinatur.
zeugmenos vel сбійdus modus ё: quй сx duob"metris verfus сброnit.
Рaragogosvelderiuattuus moduseft.quйa principali yerfus defcendit.
НАRМОNIА. -

(1111
11BER . . .

. Наrmoniaefimuficaepars: a caelicбрagёethбcterrarum orbёomniacв


in eis сбtёta certa ratione:et quafimetro difponit, Sine Quainftrumё
ta omnia quibus vtimuripfi quоф vocumconcentusnullifunt.
Нarmonia ergo qug adpoeta pertinetin duaspartes diuifaeft:ininftrue
mentalem.f.8 vocalem. . . . "; ; . -

Infirumentalis harmonia.in.cythara:barbito:lyra.tellitudineetfimilibus
verfatur.Decetenim vatem habilepoetice inftruenti habereiquomo
dulantecarmina condat:adpricorum imitationem poetarй: quifine
melo nullum verfum componebant. -

Сarminaenim acanendo ideo didafuntiquianifidecantatafuerint die


uinumnomen:inturpitfimiifoeditfimйф conuertant. - -

Vocalis harmonia in voce confiftit qua сбробta carmina decantantur.


Нuius (pecies funt quinф.f.heroicagrauis; heroicabellica: elegiaca:fap=
phica:etlyrica.
НЕRОПСА СRAVIS.
Нeroicagrauftharmonia etiquavtimurinilis carminib"decātādisti,
grautafada deos hoimфinpace defcribйticul'nйerifunttales.
О - - - О

- ана

О re gi na nouam cui con de re tuppi с урет.


в —Су— -

Ф в—
Iu ti ci a ф de dit gentes fre na re fи per basi'
НЕRО|САВЕЦLIСА.
Нeroica bellicaф harmoniaeft quavtimurin illis carminibus decatidis
Фugbellica fada deos hominйфdelcribiticui’numerifunttales.
н -------— -

: - у у с. — - - -
eSye
Вel la per herma ti os не
plufg в
ci вузнёв
ui li a campo. —ч

#ное“укун А -
3 д N"К) Н. Н.
}-Г-
E N К) *
V
Iut datum cele н а imus populuma potentem,
51—3 }---
*. , " , * 4. г" -
-

* - * * * * * * - - -i:
In fu a vi étri ci con uer (um vi fce ra dextra.
elegiаса.
Еlegiacaharmoniaeft quain elegiacismiferifpcarminibusdecanti
dis vtimur:cuius numerifunt tales. -

: н N wгнг
{- н - Ф

Tempora laban tur taci rif св fene cimus annis.


ЕГКУЛЛПНП-ГУX N
гуN в на ум в уны
— —
в fi gi unt fre no non re moran te di es.
в нояннегув в-e+
—Внну кв ф

внив
. — Profpe ra lux o ri tur: linguis a ni mif ф
в=
fa ue te.

— (—
Nunc dicen da bona Sunt bonaver ba di e.
г. - SАРРНСА. .- -

Sapphicaha rmoniaeft quaytimurinfapphicis carminibus decanta


dis:cuius numerifunttales. -

В н вку: \н

В но о "E хан в
о decus phoebi dapibus fuprae mi.

нынеёв
Сtata te au do io uls & laborum, ----
mii - е.
* -

л. г.- - - - * 2
"" }
}
} ы 8 " К УСПЕ =a

2 № y* * -

гр V | \
Dul ce lenimen mi hi cun q: fal ue, - - .
н .

н НК) - "н —
- - (— =a.

- Ri te vo can ti. Ri te vo can ti.


- N - - - -- - -" - - -- .

Е —В 1—

Ri te vo can ti. Ri te yo can ti.


LyRIСА.
Iyricaharmoniaeft quain ceteris vtimur carminibustam lyricis q
dadylicis necnon etinilis folutis orationibus quae ingrauifigu
ra compofitefunt cuius harmoniae numerifunttales.

— Laudaыn: a i dari hodon aut myi le nem.


-
—8-е -я
в- - - н Е" — вие

ч- V

Аut ephelumbima rifue corynthi moe nia.


—А—
во в : V
В-В
н
— -

Velbacchothebas vel apolline delphosinfignes: -

+в В 4. I

в- * 1

Аи на аи агре.
*."
- - NoNVS.
Вxplicitliber odauus de orationemetrica 8:carminй qualitatibus.
INCIPITliber nonus;degenere&fpecie metriaccarminй varietate.
сеnvs.
САрVТ.РRIМVМ. -

Еnus metrieft terminus vniuocus multas fub feverfum varieta


GСarminйgen"indeсёetodopartes diuifiet:vt infrapatebit.
tes continens:fpecie differentes. -

рriмvм iамвпсwм.
Iambicum carmenefiiludiquod fambicispedibus.conflat 8 maledicis
aptum eft. -

Iambicum carmen in duaspartes diuiditurin vetus.f.etnouum:


Vetus carmёiambicief illud:quo veterestragici:comicidвуfifucre Re
cipit enim in finitris pedibus anapeftum choretietiambй: in Quarto
autemmeliustambй:er infextoiambumvelpyrrhichiй:in dextris ve
rodactylum:fpondeum.choreum.anapeftum:etiabum.
Feriturenim combinatispedibusiambicum carmen:etfinguliscombina
tionibuspraeponiturquilibetpredidorumpedum: } a0tem

tribrachusianape(usvetiambus,Nonnйg&fpondeusaduerfarii cru
rafrangitfextum dominifedёoccupatisfitф choriambicusfcazon.
Recipitait cataleximin bacchio 8 quartam dipodiam:hoceft choe
riambй:tuncф verfus quadratusdicitur: tragoediaecomedigф сбuea
, niens. Аfurgitфа monometro intetrametrum tantum.
Нuiuscarminisgenerafunt quinф:tragicum.f.comicum: fatyricum: hi
ponadium:8 ananicum.
Тragicum carmeneft quum vnumpedemtrifyllabumfufcipit.
Сomicum carmenefiquum tresplurefuetrifyllabosfufcipit.
Satyricum carmeneft:quum duostrifyllabosfufcipit.
Нipponadiй carmёeft: quiiin vitimopede pondgйfiuetrocheihabet.
Ananicum carmeneft:quum poit quattumpedem:quinфfyllabeprodue
de metrum perficiunt.
Nouum carmeniambicum etiquotunioresvtuntur,
Recipitenim in finifrispedibustabй:infextovero iambйvelpyrrhichій
in dextrisatitiambйautfpondeй.Орtimйtamenefimetrй оё quod
уnotantum pedum genere conttata quo denominatur, Vbi multarй
iunéturavitandaeft.
breuium -ч

ii.неrонсvм.
Нeroicum carmenefiiludiquod.conflathumanis diutnifфperfonis: сб
tinens vera cum fidis.
Нeroici carmёрptereadiciturФheroumзtфvirorйfortiйgettacбme
moret Anteenthomerietatёруthiйdicebatф apollinispythii ora
cula hoc metro reddicбfueuerunt.Velф apollocipythonadelphis
propter vitionёmatrisnecafiet:accolaeprimiin eiushonorёсаrmё
tm 1111
IIВЕR
bexametrб fex (рбdeis сброfitätexuerбt: deidefolutafрбdaeialtera
fyllabafinedånotёроris dadylйfufceperйt:guisaligdicateos mae
gisgaudiofubleuatos:iambй motu celeriprotulife.Dicitur etia hexa
metrй:quodfex regionibus сбftetfpondgй:dadylйф indifferёter сб
feruans apud grecostamё creticй quadоф et palibacchiйfufcipit: fi
cutapudnos pceleumaticfietanapeftй.In vitima autёfede aliquado
trochaeйadmittit:vt verfasfeduёs celerius incipiat Diciturpraeterea
dactylicumф hocpedepcipugсбftetficutaiamboiabicй.Vndeоре
timй eitilud quodoibusdadylisconflet.vltimo excepto:quivelрб
deus veltrocheuseft:vt illudёnii.Аttuba terribilifonitutaratantara
dixit Recipitautem catalexiin moloffo velchoriaboetoés quaefu
perius annotatefunt celurae.Аfurgitф a duodecim in decemet (ep
temfyllabastantum. -

III.DАСТILIСVМ.
р"} carmёeft illud:qd dattylicispedib" сбftatetrebusarduisapti
ett.Recipitait pricipaliter daáylй (рбdзей quофetinyitio locotro
chgй:nбnбgetanapetti vfpceleumaticidaayliloco.Suicipiёscata
lexiin molotio velchoriabo.Аfurgitфа dimetroiheptametrйtätб.
iiii.аnареstiсvкм.
Аnapeticum carmenett illud:quod principaliteranapetticis pedibus cб
ftat.Recipitaбtifinitris pedib" рбdgйtribrachйetanapetti Index
tris vero qualibetex iftistrib"et qfiqdadylй. Raro.pceleumaticiet
iambй.Sapiufqivitia quйfuperetifyllabain duas foluitbreues. Suici
pitautёcataleximilionico aore7\aoréopoor.Аfurgitф amonome
tro in tetrametrum tantum.
Нuius carminis definentiafuntfex.Namaliudacataledicum.
Аliudcataledicum in fyllabam.
Аliud cataledicum in difyllabum. . ""4

Aliudhypercataledicuminfyllabam.
Aliudhypercataletticum in difyllabum.
Аliud brachicataledicum.
v.prосеlevматпсwм,
Proceleumaticii.pyrrhichiii.veltribrachйсаrmёett illud. qё рceleumae
ticopticipaliter сбftat.Recipitaйtifinitris pedib°рбdaейanapeftб
a: pceleumaticй.Indextris veroqщёlibetex iftistrib’etdaaylбgdex
tergёрpetu".Нui? quоф claufula pondeo et dadyloteriat Sufcipit
абt catalexiipyrrhichanapetto. Аfurgitфа dimetroitetrametrбtm:
VI.TRОСНАlСWМ.
Тrochaici carmenett illudiquodtrochaicis pedibusprincipaliter сбflat
Recipitaitinfinitrispedibus dadylum:(рбdaeйanapettii:tribrachй
8 trocheii:In dextris verotrochgй:tribrachй:8, dattylum.Sufcipiёs
cataleximin cretico.Аfurgitф amonometroin tetrametrumtantб.
NОNVS
Пludantem animaduertendйсftф quidocataledicietthoc metrй:troe
chaeйpotiusvettribrachй infine recipit. quado verobrachicataletti
cum nung diadicumitetrafemuminfinepatitur.
vii. сноriамв(сум. .
СhoriambicicarmenettiНudiqd choriabopedequadratoprincipaliter
сбtiat:&aliqfifolutapriorefyllabapyrrhicanapeftй admittir, Recipit
абtcatalexiin chorobacchio. Аfurgitф dimetro intetrametriitätб.
viii.antispast(cvм;
Аntipatticum carmenettilud: quod antipaftoprincipaliter сбflat. Re
cipitautem quandoферitritum quartб.Suicipiens cataleximiniame
ticretico:Аfurgitф a dimetroinpentametrum.
ix.ioniсума мinore,
Сarmёioniciaminoreёilludqdionicofuoprincipaliter сбftat.Recipit
абtqбоврут:hi canapehietmolodimcatalyneteinbreuiйfyllabas.
Suicipiёs catalexiin dyphye. Аfurgitфа dimetro intetrametrfittii,
Нuius carminis genera funt duо.f.fimplex & mixtum, -

Simplexeit quod exfolisionicis a minore conftat.


Мixtumeft quodin finetrochaicнm recipit.
х.поniсvм амапоrв,
Сarmёioniciamaioreetiludiqdionicofuopricipaliter сбflat.Recipit
autё cataleximin mufico.АНurgitфadimetro intetrametrйtantй.
Нuius carminisgenerafuntduо.f.fimplex & mixtum. -

Simplexeft quodexfolisionicisa maiore conflat.


Мixtumeft quodinfinediambum&ditrocheum recipit.
xi.раеоnicvn.
Рgonicй carmё qd rhythmicйappellateft illudqdpaeoneprincipaliter
сбflattelegatifimйgdёfipfingulospedespars ofonisimplet. Recie
pitaйtpeonёрrimйetquartй nonйфcreticй bacchiй et epitritй. Suf
cipiés cataleximinflropho. АНurgitфа dimetrointetrametrйtatii'
Нuiuscarminis generafunttria.fcretenfr:bacchiй:&palimbacchiй.
Сretenfgpeonicumeft illud quod luctibusaptum iudicatur.
Вacchiйvero &palimbacchiйpgonicй ёillä qa cätb"magisconuenit.
XII.МОLOSSIСVМ, - -

Моioficum velipondaicum.carmeneitilud: quodmoloTopede сбtat


et durifimum videtur.Recipitautem cataleximindipondio. Аfur
gitфа dimetro in pentametrum, - - *

Сreticicarmёeftiiludiquod creticopedесбfathоcёamphimacro:Re
cipitait catalexiin epitritofecйdo:Allurgitфadimetroipérametrй.
Аntibacchi carmёettiiudiquodpalimbacchiopede сбtatRecipitait
catalexim in epittitotertio Airgitфа dimetro inpentametrum.
XV. ВАССНПАСVМ. -

. Bacchiacicarmёeitiludiqdbacchiopedесбflat.Recipitautёcatalexim
. . . , - , LIBER. "
inepitritoprimo.Аfcenditфа dimetroin pentahetrum,
- XVI.ScoliacuМ. ::: " - -

Scoliacum carmenetiludquodamphibracchopеdecбtat.Recipitadt
cataleximiniambocreticum:АНurgitфа dimetroin pentametrum.
Epitritum carmeneitilud quod epitritopedecondat.Recipitauta cata
leximinprobrachi:Аfurgitф a dimetro intetrametrum.,
XVIII.МlXTVМ. . . .
Мixtum carmeneitiludquodex variismetrorumgeneribuscompolitй
eft de quo inferius diputabitur. } *
SРЕСIES.САРVТ.II. -

Species metrietterminusyniuocusmultasfubfaverfuumvarietatesc5
\ ,
№f
} tinens:numero differentes. . . . . .
Сarminumfpecies in totpattes diuifaeft:quoteorumfunt genera. Vnй
9uodф enim genusflasfubfe pecies habetvt.infrapatebit.
- IАмвlсвіpecies.cАрут.п.
Iambicorum pecies funt.xiiii.vtinferiusparebit. : ,

Prima:Arlitophanium monometrum acataledicii:confians duobuspee


dibus perfedis:vt illud.Pefiima mane. , "
Secunda:Ariftophanium monometrй hypercataleéticum.confians duое
buspedibus 8 (yllaba:vt illud.Videsvtalta.
Тertia:Euripidium dimetrum brachicataledicum: conftanstribuspedia
bus:vtillud.Daee decusmeum. - - *

О шаrta:Anacreontium dimetrum cataledicum.conftans tribuspedibus


8 fyllaba:vtillud.Praeceps amorefaeuо. -

Сиinta:Archilochium dimetrum acatalecticum.conftans quattuorintee


gris pedibus:yt illud.Serena lux micatpolo. - - -

Sexta:Alcaicum dimetrйhypercataledicum: confians quattuorpedibus


&fyllaba:vtillud.Siluae laborantesgeluф. -

Septima:Alcinanium trimetrumbrachicataledicum: conftansquinфре


dibus:vtillud.Spernis decorae virginisthoros.
Оdaua:Hipponadium colobum trimetrum cataledicii: conftans quinф
pedibus 8:fyllaba:vtillud.Dodisthalia vatibusfauebit.
Nona: Archilochiumtrimetrйacataletticй: confiansfexperfedispedia
bus:vtillud.Poetaquum primum animum adfcribendum appulit.Si
veroinyltimafedeponda:йhabрен: diceturhipponadiunicazon :
vtillud.Necfontelabraproluicaballino.
: Decima:Hipponadium trimetrй hypercataledici confiansfexpedibus
8:fyllaba:vt illud.Аmorpuellae pedus improbefatigat.
Vndecima:Ariftophaniйtetrametrйbrachicataledicii.conftanspedibus.
feptё:vt illud.Маrcent lucernae:folpropinquatnontamen yocans.
Duodecima:Anacreontium tetrametrum cataledicii:conftansfeptёрedi
bus&fyllaba:vtillud.Рогtumpetamus:auralaxat:yelafoluemalo.
NОNVS,
Тertiadecima:Arlitophanium tetrametrйacataledicii:confiansodoper
fedispedibus:vtillud.Ludosamatpuella nobilispudicos 8 leues.
С uartadecima:Anacreontiйtetrametrй hypercataledicii:conftans otto
pedib°8 fyllaba:vtillud. Сбfortiй vites eorйgpetit focdйlupanar.
- НЕRО|САЕfpecies.САРVТ.IIII.
Нeroicorum carminumfpecies(unt.xxxii.vtinferius patebit.
Рrima:Propriumheroicб. quodinprioreloco:quarto 8 texto:fpondaeй
xecipit:vtillud.Immotaqв coli dedit:8 contemnereventos. -

Secunda:Ornatiheroici.quodfinevila сбiundionequalсйфalias orae


tionispartes:ita mutuisinterfecбnexionibus colligat: vtinfcafione
рpriapesnilР: nifinouillimustätiiintegra partёoratiбlsincludat:
Аtф itafex.regionibusfuispondaeidactylidicuttodiat: vtnungda
dylus quintam regionёfuam pondaeococedat.Spondgus verofem
perpofiremus dadylumnung admittat.Intertia quофregione pon
daeuspenthimemerimdiuidaty:illud.Осcanumintereafirgensaue
rorareliquit. - - .-

Тertia:Aequitёроref (pondaicй:velmolofficiiqufipedes оёsiidёfunt8:


eadё quatitas fyllabarй:vt illud.Аut lacuis ocreaslento ducat argéto.
Quarta:Perfectum qчнmfentёtia vnometro concluditurytillud.Dixit:
8: ardentesauidobibitorefauillas, : - i ,
О uinta:Acephalum qпum verfusincipitabreuit vtillud.Italiamfato р
fuguslauinaq yenit. -

Sexta:Laxum:quod debitam сброПtionisrationem in mediononferuat


vt illud.Оmnia vincit amor:8, noscedamus amori,
Septima:Truncatum:fcazб:yeliniuriй:9uodpenultima infine contraius
correptam habet:ytillud.Моrtem contёnuntlaudato vulneregetae.
Оáаша:Аiperum: velfragofum quod 8 illeuigatovocalium interfёcon
currentium (ono exalperatur:ytilud,Tribulaф trahaeФё:iniquo рб
* dere raftri. ..."" - - - -

Nona:Mollevelfluxй.qd molliteraurib°icidit:ytilud.cgiariёnato ges


nitrix lumёф iuuentae.Purpureum & laetos oculisaffiarathonores.
Ресima:Cacophonчm:9чнm multae vocaleseiusfonumdehonefiateyi
denturytilud.Stant & Iunipericaftaneaehyrfutae.
Vndecima:Solutum quod profaegmetrofimilius videturytilud.Dono
ducite:doф volentibus cum magnis diis.
Duodecima:Procephalumiquod in principio vnйafiumit tёрus:vtiIlud
Сornua velatarum obuertimusantёnorum. - * , .

Тertiadecima Granidiquod.velin nediovelin finefyilabй fuperantё


habet:vtillud.Нісfinisfandifoliorumiuppiteraureo.
Очагtadecima:Hypermetrй:qdin finepedёtriyllabйhabet.тасабtne
celleeitvtfequensa vocalicipiatin quo fatfymphonens:ytilud,
Аutdulcismultivulcano decoguithumorem:Autfolisyndam,
|LIBER - -

О uintadecima:Catenoplifiquodbinoshabetdaáylos:8:ineorйmedio -
fpondgum:vt illud. Antefugam foboles:fiquismichiparuulusaula.
Sextadecima:Periodicum quod vicifim dadylum habet8:1pondefi:vt
illud.Troiapervndofumpetereturclaffibusaequor,
Гecimafeptima:Sapphicum quodin prima8t vitimafedefpondeum ha
betin reliquis vero dattylй:vtillud.Parsinfiuta fecit:yerubufфtre
mentia figunt.
Decimaodaua:Hyporinthinй:quйfinguli pedes partёofonisterminant
vtillud.Нgctria funtiqugtu meanuncmihi munera mittis.
XIX.Аbfolutum quod omnespartesorationishabet:ytillцd.Неufitunc
fientem huncrapuiflet in aethera mauors.
XX.Politicum quod omnispationis acfigure eftexpers:ytilud. О cru
delisalexi:nihil mea carmina curas.
Vicetimaprima: Rophalicum fiftulareyelafcendens:'quum verbaprout
}я e1Оре1Я.
fyllabascrefcfit:ytilud.Оnymphaefaciles dulcifima
-

v&нарама quod tantiex dadylis confiat:ytillud.Раn


Фiturinterea domusomnipotentis olympi.
Vicetimatertia:Neotericum reciprocuminheroicumquodafinefcatum
heroicifacit:vtillud.mufa mihi caufasmemora quo numinelefoqd
afinefcanfцmheroicum facithoc modo.Lefonumine quo:memora
/ caufas mihi mufa.
Viceimaquarta:Neotericum reciprocuminfothadicum:quodafiнefcan
fumfothadiciitrochaici facit:vt illud.Irecupisfi rus.mala vitesom
nia quaefo quod a finefcanfunifothadicum facit hoc modo. Quefo
omnia vites mala:firus cupis ire.
Vicefimaquinta:Illibatum quod integrumeft8: nullovitiocontaminatб
vt illud.Deprefoincipiatiam tum mihitaurusaratro.
Vicefimafexta:Iniugequod graeciafyntheton vocantiquum nulla сбiun
dionisfyllabacopulatur:vtillud.Teaumauguitumingens:сёiumfu
blimecolumnis.
Vicefimafeptima.Аеquiforme:quodfimplici figura oftératur:vtvbiduae
partes orationisnufgnedunturytilud.Vibe
gia pici. .а
fuitmedia laurentis re
v}али Аequidici quodfingulis ppolitiбibusantithetasappa=
rat didiones:vtillud.Alba liguftracadunt vaccinia nigrateguntur.
Vicefimanoma:Teres:quodvolubilem 8 соhaerёtem continuat didionё:
vt illud.Тоrua mimaloneis inflatur tibia bombis.
Тricetima:Somos qdfragofa pnбciationёcrepitat:ac exultantёiformat
didionё:vtilld.Аt tuba terribilifonitupculaerecanoro Increpuit.
XXXI. Vocale qd palta pdudalocutiбеfonātib°litteris vniuerfa didio
nёilluftrat:ytilud. Romul'excipietgentё8:mauortia сбdetmoenia
м.
- NОNVS .
Тricetimafecйda:Aequiuocum quodextremasmetrifyllabas fimilesha
betvt illud.Exercet mentes fraternas grata malis lis.
DАСТyLIСАЕfpecies.САРVТ.V.
Dadylicorum carminum peciesfuntxix.vtinferius patebit.
Prima:Adonium dimetrum cataledicum: confians duobuspedibus vna
deficientefyllabatvt illud.Fundite fietus,
Secunda: Нуmeniacum dimetrum acataledicum: confiansduobuspedi
busperfettis:vtillud.Tibia perfomat. -

Тertia:Archilochium dimetrum hypercataledicum.confiansduobuspe


dibus 8.fyllaba:vtillud.Garrulavenit auis,
О uarta: Alcinaniй.trimetrum cataledicum:сбftanstribuspedibus vna
deficientefyllaba:vtillud.Tunditepedorapalmis.
С uinta:Simonidium trimetrum acataletticum:confians tribus pedibus
perfettis:vtillud.Induepalliaferica.
Sexta:Alemanium trimetrumhypercataledicum:confiastribuspedibus
* 8 fyllabaytilud:Turgidabrachia curretegist
Septima:Archilochiitetrametricataleticii.confiansquattuorpedibus
yna deficientefyllaba:vt illud.Сandida mundo fidera currunt.
Оaaua:Alemaniйtetrametriacatalecticй: сбftans quattuorpfedispedi
bus:vt illud.Virgo decens cumulas reliquastibi.Recipittfi quadофі
- tertio pedetrochaeum:vtillиd Flumina confliterint acuto.
Nona:Alcinaniiitetrametrum hypercatalecticfi:confians quattuorpedi
bus8:fyllaba:vtillud.Vita quieta bonumparitingenium.
pecima:Stefichoriй:pentametrй:cataletticйсбftansquinфpedibusvna
deficientefyllabavtillud.Situareipicias mala carmina debis.
Vndecima:Simonidium pentametrйacatalecticfi:conftans quinфpedia
busperfectis:vtillud.Раrthenopaeuseratpuer.arcadiae decus.
Duodecima:Cyrilium pentametrum hypercataledicum:conftans }
pedibus&fyllaba:vt illud.Pulchrapuella comasambitfibipalmitib
Тertiadecima:Heroicumhexametrum cataleticum: conftasfexpedibus
vna deficientefyllaba: уtillud.Раnditur interea domusomnipotêtis
olympi.
о]н Вuccolicum hexametrum catalсdicum:c5ftansfexpedi
busyna deficiétefyllaba:Itatamё.vtpes primus partemorationisab
foluat:tertius fit trochaeus 8 cefura:quartus dadylus partёorationis
abfoluens:quintus 8.fextusex Integrisdictionibus:ytillud.Rufticafil
uefires refonatbenephyftulacantus.
Оцintadecima.lbicium hexametrйacataletticum.confiansfexperfedis
pedibus:vt illud. Sidera diffugiunttitubantia folis acumine.
Sextadecima:Alcinaniumhexametrum hypercatalecticfi:confiansfexpe
dibus & fyllaba: уtilludAlma venus paphoningreditur: rofaluceat
exadytis.
LIBER, и "

Decimafeptima. Stefichoriumheptametrй cataledicum.confiansfeptё


pedibusyna deficientefyllabaytiludaeacides iuuenistrahithedo $
ra:plangitepergama troes.
Decimaodaнa:lbicium heptametrйacataledicй сбftansfeptempedib"
pfedis:vtillud.Сarmia dodathaliacanitpperätb"hucades opuer.
Ресimanonalbiciйheptametrй hypcataledicйсбftäsfeptёрedib°8:fy1
laba:vtillud.Verficulostibidactylicos cecinipueroptie:quos facias.
АNАРЕSTIСАЕfpecies. САРVТ.VI.
Аnapefticorum carminum Ipecies funt.xiiii.vt inferius patebit.
Prima: Paeanicum monometrum acataledicum:cбftans duobus pfedis
pedibus:vt illud.Сalidum iubarett. -

Secunda:Pindaricum monometrйhypercatalecticum: confians duobus


pedibus &fуHaba:vtillud.Animus malefortis.
Тertia:Ariftophanium dimetrйbrachicatalecticйсбftanstribuspedibus
perfedis:vt illud.Venit optima caliope.
С uarta:Partheniacum dimetrй catalecticum veneri сбfecratum:сбftans
tribuspedibus &fyllaba:vtillud.Аdytum venerisfuge virgo,
О цinta:Pindaricum dimetrum acatalecticum:cбftansquattuorperfedis
pedibus:vtillud.Fuge moenia iamthelamoniadae.
Sexta:Alcinanium dimetrй hypercatalecticfi:contans quattuorpedibus
8 fyllaba:vt illud.Temulum maremollifiuanitet aura.
Septima:Pindaricum trimetrйbrachicataledicum:confiansquinфpedi
bus:vt illud.Меdium rapido marethybrisaditfiuuio.
Оdaua:Alcinanium trimetrum cataledicum: confians quinqipedib° 8'
fyllaba:vtillud.Datepierides mihi carminadodiloduorum.
Nona:Stefichorium trimetrйacataledicii:confians (experfectis pedib":
vt illud:Iacetinthalamotibivirgo decens venerispecie.
Decima:Simonidium trimetrй hypercatalecticfi:conftansfexpedibus &
fyllaba:vtillud.Tubaterribiliproculaerefonat.clipeum capemiles.
Vndecima:Alemanium tetrametrй brachicataletticй сбftansfeptёрedi
bus:vt illud.Sua munera fert venus alma manuiuueninitido cinare:
Duodecima:Ariftophaniйtetrametrй cataletticй:сбftansfeptёрedib°8:
fyllaba:vtilld.Date vinamihi dateferta:iuuatdaretpatotaaltoioui
Тertiadecima:Ariftophanium tetrametrйacataledicum:contanspedib?
oaoperfettis:vrillud.Date.vina mihi:dateferta: iuuat darecemроа
ranunc dominae veneri.
О uartadecima: Anacreontium tetrametrum hypercataledicum:сбftans
odopedibus 8:fyllaba:vtillud.Latio profugustveniensibenecognia
tusa iouepulcher iulus auito. -

- РRОСeleumaticae pecies.САРVТ.VII.
Рroceleumaticorum carminum pecies funt.xii.vtinferius patebit.
Рrima:Pindaricum dimetrйbrachicataledicii.confiansduobuspedibus
м

|NОNVS,
duabustamen deficientibusinfinefyllabis:vtillud.Facilemoritut,
Secunda:Archilochium dimetrum cataledicum: confians duobuspedia
busyna deficientefyllaba:vtillud.Timidafugitauis,
Тertia:Euripidium dimetrumacataledicum: confians duobusperfedis
pedibus;уtillud.Veneris adytuserat.
О uarta:Alcinanium dimetrumhypercataledicum:conftansduobuspe=
: dibus8:fyllabavtillud.Аuiculatenera fugit.
ouinta:Alcinaniйtrimetrйbrachicataledicii: сбtastribuspedibusdua
bustii deficientibus in finefyllabis:vtillud.Tuatibimaculanocuit.
Sexta:Simonidium trimetrum cataledicum: сбftanstribuspedibusvna
deficientefyllaba:vtillud.Timideprecorades, age puer.
tima:Ariftophanium trimetrйacataledicum:сбftanstribusperfettis
pedibus;ytilud Facilepaphia mihivenusadett.
odaua:Aritophanium trimetrйhypercataledicii:contanstribuspedia
bus8:fyllabavtillud.Paphiaішеnibus agevenusades.
Nona:Simonidium tetrametrumbrachicataletticum.confiansquattuor
pedibusduabustamёfyllabisinfine deficientibus:vtillud.Rigidus
agicolaproperatinaclem.
pecima:Alcinanium tetrametricataledicum: сбftans quattuorpedibus
vna deficiétefyllaba:vtillud. Ioueduceviridishabneratager aquas.
Vndecima: Euripidium tetrametrйacataledicii.confians quattuorperfe
aispedibus:vt illud.Timidanimisauiculafugeiouisalitem.
IDuodecima:Simonidium tetrametrum hypercataledicum: сбftans quat
э tuorpedib°8 fyllabaytilud. Auiculafimonidia iouisalitemoritur.
-
ТRОСНаicaefpecies.САРVТ.VIII.
Тrochaicorum carminum pecies funt.xiiii.vtinferius patebit.
Prima Bacchylidium monometrum acataledicum.confiansduobus per
featspedibusivt illud.Ferteclenam.
Secunda:Pancratium monometrum hypercataletticum: сбftans duobus
pedibus&fyllabaytilud.Ашdoropt.
Тertia:Ithiphalicum dimetrum brachicataledicum:confianstribuspedi
bus:vtillud.Васcheiungetigres.
ouarta:Euripidium dimetrum cataletticum:confianstribuspedibus &
fyllabavtillud.Vulturaltiusvolat.
o uinta:Alemanium dimetrum acatalсdicum: сбftans quattuorpedibus
vt illud.Phyftulacanitfubulcus.
Sexta:Bacchylidium dimetrum hypercataledicum.confians quattuorpe
dibus8:fyllaba:vtillud.Floribus coronatexitur.
Septima:Sapphicum.trimetrumbrachicataledicum.confians quinфре
dibus:vtillud.Rexpaterфіuppiter deorum.
Оaaua:Archilochium trimetrum catalсdicum:confians quinфpedibus
a:fyllabaytilud.Noxamoris &quietis confcia.
LIBER -

Nona:Sothadicum trimetrйacataledicum:c5ftansfexperfedispedib";
vtillud.Ite:poma:ferteivinaferrat alter. , , , ;
Decima:Sapphicum trimetrum hypercataledicum.confiansfexpedibus
& уllaba:vtillud.Splendetaurum:gёma fulgetiformafedplacet.
Vndecima:Sothadicum tetrametrumbrachicataledicum.conftansfeptё
o pedibus:vtillud.Tracium nefas renarrat cantilanshirundo. -

Duodecima:Archilochium quadratitetrametrum.cataledicum.confias
feptempedibus &fyllabavtillud. Тоllethyrfos:aerempulfans.puer
tempus puertempus venit. - -

Тertiadecima:Hipponadium tetrametrum acataledicum:confians octo


perfectispedibus:vtfНud:Parceia camceaa vatiparceiāfacrofurori
Спartadecima:Anacreontium tetrametrum hypercataledicum: сбёans
oaopedibusetfyllaba:vt illud.Pellecunaistergaponti vela tende:
iamф pergamus.
. СНокIambicae pecies.cАРVТ.IX.
Сhoriambicorum carminumfpecies funt.xii.vt inferius patebit.
Prima:Ariftophanium dimetrum brachicataleticfi:conftans ex duobus
pedibus duabustamen deficientibus infinefyllabis:vtillud.Сarmia
compone. - -

Secunda:Alemanium dimetrum cataledicum:сбftans ex duobus pedib"


vna deficientefyllaba:vt illud.Littora iampropice. - * *

Тertia:Smonidium dimetrumacataledicum:сбftans duobusintegrisp


dibus:vt illud.Davirilimembra loco.
О шаrtа:Alemanium dimetrum hypercataledicum.confians duobuspe
dibus 8:fyllaba:vt illud.Ferveteris.poculavini.
О uinta:Euripidium.trimetrum brachicataledicum.conftanstribuspedi
bus duabustamёdeficiétibus in fine fyllabis: уtillud. Сattraiuuant
corporafeuera. - . -

Sexta:Archilochium trimetrй cataledicum:conftanstribuspedibusvna


deficientefyllaba:vtillud.Prefidium dulce:decus:vitaф.
Septima:Simonidium trimetrumacataledicum: сбftanstribus perfedis
pedibus:vt illud.Сorporanuncin viridifterneloco. -

Оaaua:Alemanium trimetrumhypercataledicum.confians tribuspedi


bus 8: fyllaba:vtillud.Dulcifonum reipice iam carminavatum.
Nona archilochium tetrametrum brachicataletticum.conftans quattuor
pedibus duabustamёdeficientibusinfine fyllabis:vtillud. С шіd p
perastingerefrontem rigida ripa.
ресima:Archilochiumtetrametrum cataletticum.conftansquattuorpee
dibus vna deficientefyllaba:vt illud.Fludibus inuifuseras dardania
desimpius. -

Vndecima:Alemaniйtetrametrumacataledicй: confians quattuorperfe


dispedibus;уt illud.О цum thetis moettas voluittёderetaedasfiuuio
м
NoNys.
р} terrametriihypcataledicйсбftäföttuorpedib’etfy!
1aba:vt illud:Ненfuge crudelisяmornotıraqtiam pedoralaxa.
ANТПраficae pecies.САРVТ.Х.
Аntipafticorum.carminйfpeciestunt.xvi. vtinferius patebit.
Рrima:Euripidiй dimetrumbrachicataledicum: сбfians duob"pedibus
duabus tamёdeficientibusinfine fyllabis:vtillud.Сamoengfaueant.
Secunda:Ariflophanium dimetricataledicii: confians duobuspedibus
vna deficiente fyllaba:vt illud.Ноmeruscanitalta.
Тertia:Alemanium dimetrum acataledicii:confians duobusperfedispe
dibus:vtillud.Маrоnislatium carmen,
Сиarta:Alcalcum dimetrйhypercataledicum: сбftans duobuspedibus:
8 fyllaba:vtillud.Latinospotuitvincere,
О uinta.Раеanicй trimetrйbrachicataledicum:сбftastrib"pedib" duab?
tf deficientib?in fine fyllabis:yrillud.Faunifemidей numen adeft.
Sexta:Anacreontiйtrimetrй catale3icй; conftanstribuspedibusyna de
ficientefyllabг.ytilud.Сurasmirificant donalyaei. -

Septima: Anacreontium trimetrйacataledicum.confianstribuspfedis


pedibus:vt illud.Сuras mitificant filia lyrae dulcis, -

Оèаша:Аfclepiadeum.trimetrum hypercataledicii:conftanstribuspedi
buset{yllaba:vt illud.Fortunatevenipafioramadeliam. - -

Nona: Alcaictitetrametrйbrachicataledicйсбdas qttuorpedib" duab?


th deficiétib"ifinefyllabis:ytilld.ofortбауiris viuida dodévenias
Decima:Simonidium tetrametrum cataledicum.conftansquattuorpedi
busyna deficientefyllaba:vtillud. Amoenum veniaspulchrapuella
adloculumiani.
Vndecima:Alemaniйtetrametrum acataledicй: confians quattuorperfe
dispedib'ytilud.Infandйtetigitйdera carmen magici varis.
Duodecima:Afclepiadeum tetrametrumbypercataledicum: conйansät
tuorpedibusetfyllabaytilud.Troianasopesgreciruerint dantiБ"
almis deis,
Тertiadecima:Simonidiumpentametrumbrachicataledicum confians
quinф pedibus duabustamёdeficiétibusinfine fyllabis,vtillud.Do
lores miferum iuppiter audiprecor:8:rebus opem,
Ошагtadecima:Alemaniumpentametrum cataledicum.confiansquinqв
pedibus vnadeficientctylaba vt illud. Сhorus dulcifonum pieridй
vatibusoro faueatis, - .

Сиintadecima:Anacreontiumpentametrйacataleticнm: сбtiansgnф
perfectispedibus:vtillud.Tibi:mufa decens:plendorovatum maro
carmen.deditornatum. - . --

Sextadecima:Alcalcum pentametrum hypercataledicum confiansqnqв


pedibus & уlabaytilud.Antipaticorumfinis:hicmuleft:орёft
tepoetaepio. -

." - {1:1
LIBER
IONIСАЕa minorefpecies.САРVТ.XI. - , ."
Ionicorum minore carminй Ipecies funt.xii.vtinferiusparebit.
a
Prima:Archilochiiidimetrйbrachicataleticй: confians duob"pedibus
duabustamen deficientibus in fine fyllabis:ytillцd Rigidas arbores
Secunda:Timocratiйdimetrйacatalettici confians duobuspedib'yna
феficientefyllaba:vtillиd:Rofa veris pecimen. - -

Тertia:Anacteontium dimetrumacataletticii.confiansduobusperfedis
pedibus:vt illud. Sapientesdeus audit. -

Спarta:Alemaniй dimetrй hypercataleticum: confians duobuspediь"


8 fyllaba:vtillud.Теretes rupitaperfunes.
О цinta:Alcinanium trimetrum hypercataleticum confians tribuspedi
bus duabustamё deficientibus in fine fyllabis: vtiIlud: Аtauis edite
nafo bonis. - , "в

Sexta:Anacreontiй trimetrй cataledicum.conftanstribuspedib°vnade


ficientefyllaba:vt illud.Fuge virgo:Fuge munus veneris. *
Septima:Sapphicum trimetrum acatalecticum: confians tribusperfedis
pedibus:vtillud.Sonataltatrabefixus:tibinidus. -

Оétaua:Simonidiitrimetrumhypercataletticй:conftanstribuspédibus
et fyllaba:vtillud.Iaculatus nimium iuppiterettyrbem. -
Nona:Alemanium tetrametrumbrachicatalecticum: conftans quattuor
pedibus duabustamen deficiétibusinfinefyllabis:ytilud.Pauidos
terruit:altusniuethybris viros. -

Decima:Phalecium tetrametrй cataletticй: сбftans quattuorpedibРvna


deficientefyllabavtillud.Tbiveris ferodontifola quod datveneri.
Vndecima:Alemanitetrametrйacataledicй: сбftans quattuorintegris
pedib":vtillud.Timoroisdocet artes:timoraugetbona mentis.
Пuodecima: Anacreontium tetrametrй hypercataledicii:confiansquat.
tuorpedibusetfyllaba:vtillud. Dapibusgrataiouis сбcineverfusly
ra nafonis. - -

ПОNIСАЕ a maiorefpecies САРVТ.XII.


Ionicorum a maiorecarminйfpecies(unt.xii.ytinferius patebit: -
Prima:Hipponadiйdimetrйbrachicataletticii: confians duob°pedibus
duabustá deficiétib"infinefyllabis:ytilud.Palmamcapeviétor.
Secunda:Alemaniйdimetrum cataledicii:contiansduobuspedibusyna
deficientefyllaba:vtillud.Salue venus ornata.
Тertia: Praxilliй dimetrum acataledicйсбftās duobusperfedispedibus
уtillud.Моrtalecanuntiam tube.
ouarta:Simonidiйdimetrй hypercataledicii.confians duobuspedibus
8:fyllaba:vt illud.Sumascytharamphoebepater.
О uinta:Lecythiйtrimetrй brachicataledicii:c5aastrib" pedib" duabus
trideficientibusinfinefyllabis:vtillud.Веllumpete расёfugefortis
. Sexta:Alemanium.trimetrum cataledicum.confianstribuspedibusyna
*
»

* = е а. -- - NОNVS. * - - -

* " deficientefyilaba:vt illud.olydiapulcherrimanympharum:


Septima:Sothяdicum.trimetrumacataledicum:conftanstribusperfedis
pedibus:vtillud. Соntrariapellas venus orbisprecor. .

Оdaua:Euripidium trimetrum hypercatalecticum.conftansduobuspee


dibus8:fyllaba:vtillиd:Iamcandida quefovenias nympha mea.
Nona:Sothadicumtetrametrumbrachicatalecticum: confians quattuor
pedibus duabustamen deficientibusinfinefyllabistycillud. Salpinx
came:tempusfugit.intendelaborem,
Decima: Alcinanium tetrametrum cataledicii:confians quattuorpedib"
vna deficientefyllabavtillud.Nuncbrachia collodare circumniueo
tempUS. -

vjsшенант tetrametrum acataledicum: confians quattuor


perfectis pedib°vtilld.Неu candidanofrisfinejalabralabristägere
Бuodecima:Alemanium tetrametrum hypercataledicum.confiansquat
tuorpedibus &fyllabaytilud.Fortes finebellum rigidйdelia trada
fa reviros, - -

РАЕoNIcАЕfpecies.cАРVТ.XIII.
Расоnicorum carminum peciesfuntxii,vtinferiuspatebit.
Prima:Afclepiadeйdimetrйbrachicataledici quod duobuspedibus cб
: itatiduabusti deficientibusinfinefyllabis:ytilud. Сandidapuella.
Secunda:afclepiadeй dimetrй cataledicum: сбftans duobuspedib'yna
deficientefyllaba:vt illud.Fulmineus impetus.
Тertia:Pindaricum dimetrumacataledicum: contans duobusperfectis
pedibus:vt illud.Сornuaф miraberis.
Quartа:Alemanium dimetrum hypercataledicum.confiansduobuspee
dibus&fyllabavtillud.Fugitebellum timidius.
О uinta: Alcinaniйtrimetrйbrachicataledicii: сбftastrib"pedib" duab?
tfi deficientibus in finefyllabis:vt illud.Сandida puella benefaltar.
Sexta:Anacreontifi trimetrй cataledicii:сбftanstribuspedibus vna defi
cientefyllaba:vtillud.Меtetenimfegetem omnisimpius. . i

Septima:Euripidium trimetrumacataledicum : сбftans tribusperfedis


pedibus:vtillud.Purpureabafiadatoveneri. -

оёaua:Alemaniumtrimetrühypercataledicii:сбftanstribus pedibuset
fyllaba:vt illud.Venusalmatuisdatoprecamur opem. -

Nona:Simonidium tctrzmetrйbrachicataledicii:conftans quattuor pee


dibus duabustamёdeficiétibusinfinefyllabis:vt illud. Мorior ecce
tuis venus alma fagittis. - -

Гecima:Euripidiйtetrametrй cataledicii:conflasquattuorpedibus vna


deficientefyllaba.vt illud:Rofa decёs come capillulos venerisbong.
Vndecima: Alcinaniйtetrametriacataledicй: сбftans quattuorpfedis
pedibus:ytilud:Fauerogobacchepater orgiaferensbibula.
Duodecima:Alemaniйtetrametrihypercataledicйсбаäsquattuorpe
* 11 11
- LIBER
dib"&fyllabaytilud.Milledabishodie camoenamthicididamodos
- - - МоLoSficaefpecies,САРVТ.XIIII. -

Моlofiicorum.carminйfpecies:fant.xii.vtinferius patebit.
Prima:Anacreontium dimetrй cataledicti: сбftansduobuspedibus vna
deficientefyllabavrillud.Rhomanireges. - -
Secunda:Ariftophanium dimetrumacataledicii.confiansduobusperfee
èispedibus:vt illud.Graecibello fortes.
Тertia:Alcinanium dimetrй hypercatalettici:contansduobus pedibus
ё:fyllaba:vtitud.Lidoresiamprecedunt. - -

Сиаrta:Euripidiitrimetrйcataleticum:сбtanstribuspedibus vna des


ficiente fyllabavtillшd Fortesbello regesfplendent. -
О цinta:Alemanium.trimetriacataleticй:c5ftanstribusperfedispedia
bus:vt illud.Маиоrsbello rhomanosterret. * . .
Sexta:Archilochiйtrimetrй hypercataledicй: сбtanstribuspedibus8
fyllaba:vt illud.Сurruntturmg:immoriperftant ciues.
Septima:Alemaniйterrametrй cataledicй:сбtans quattuorpedibusvna
deficientefyllaba:vtillud.Аduentanteshoftes ciues occidunt. ,
Оáаша:Аriftophaniйtetrametrйacataletticй:сбftans duattuorperfedis
pedibus:vt illud.Infandumtrattantbellum rhomaniciues.
Nona:Euripidium tetrametrйhypercataledicйсбtis quattuorpedibus
8 (yllaba:vt illud.Troianasvertuntarces graeci bellotardo.
Decima:Alcaicipentametricataletticйсбftās quinфpedibusvnadeti
cientefyllabatvtillцd.Dudores regnйalbaniyincunt regnatorefqв.
Vndecima:Simonidiйpentametrйacataledicй: сбftans quinф perfectis
pedibus:vt illud.Сundispulfis regno inuaduntarces hoftes diri
рuodecima:Anacreontiumpentametrum hypercataledicum: confians
quinфpedibus8 fyllabaytilud Rhomanum vidoremlaudabйtho
Resinfenfiquondam, -.

- СRETIСАЕfpecies.САРVТ.XV.
Сreticorum.carminй pecies funt duodecim:vt inferius patebit.
Рrima:Alcalcum dimetrum cataledicum: contans duobuspedibus vna
deficientefyllaba:vt illud.Parceiam nobis. - - -

Secunda: Ariftophaniй dimetrйacatalettici conftans duobusperfettis


pedibus:vt illud.Ferte mufisfacra. .
Тertia:Euripidiй dimetriihypercataledicii:сбftās duobuspedibus &fyi
laba:vt illud:Poneve(tes puella. ".

С uarta:Pindaricitrimetrй cataledicfi:сбftanstribuspedibus vna defie .


cientefyllaba:vtillud:Phoebe dignoslegas verfus. -

ouinta:Ariftophaniйtrimetrйacataledicii contanstribusperfetispe
dibus:vt illud.Оvenus pulchranobis ades.
Sexta:Simonidium trimetrum hypercataledicй:сбftāstribuspedibus &
fyllabaytilud.Sponia prodit: facestendeiuno. -
NОNVS * "

Septimя:Аrсhilochium tetrametricataleticum: сбftans quattuorpedi


busvna deficientefyllaba:vtillud.Vospuellgiocosferteamatori.
Оáама:Simonidiumtetrametrum acataledicum.conftansquattuorpera
fedispedibнs:vtillud.Сoncinatiam chorus nofter orta dea.
Nona:Alemanium tetrametrum hypercataletticum: сбftans quattuorpe
dibus&fyllabavtillud.Solue crinesapollo:facros folue crines.
Ресima:Alcaicipentametrй cataledicйсбftans quinфpedibus vnade
ficientefyllaba:vrillud. Verte vultum puer:verte ocellos tuosin me.
Vndecima: Ariftophaniumрёtametrum acataledicum: confians quinq;
perfedispedibus:ytilud:Pallidusquidcolorvrget onympha vultй
tUUm. - , - - - - -

Рuodecima:Afclepiadeumpentametrйbypercataleaісіісбtans quinф
pedibus &fyllabatytilud. Тергеcorcandidospulchranobis date
пуmpha nexus. -

- ANтIВАСchiae pecies.cАРVтхуI.
Аntibacchiorum carminum pecies funt.xii.vrinferius patebit. -

Рrima:Alcalcum dimetrum cataledicum: confians duobuspedibusyna н


: deficientefyllaba:vt illud.Vatesapollo , " "
Secunda:Hipponadium dimetrum acataledicii:contansex duobusper
fedispedibus:vt illud.Infanderhomane. * .--

Тertia:Alemanium dimetrum hypercataledicum.confiansex duobuspe


dibus &fyllaba:vt illud.Regina mundipraecor, -

Сиагta: Alcinanium trimetrum cataledicum: contans extribuspedia


busvna deficientefyllaba:vtillud.Incertafedesapollo. , -

Сніnta:Alemaniumtrimetrum acataledicum: confians tribus perfeats


pedibus:vt illud.Diuerfa fortunatentanda. -

Sexta:Ariftophanium.trimetrumhypercataledicum:сбftans extribuspe
dibus:8:fyllaba:vt illud. Оvirgo nofris ocellisplacens. ".

Septima:Bacchilidiumtetrametricataledicum: confians quattuorpedi


bus vna deficientefyllabavtillud.Latonie virginis nymphaproles.
Оaaua:Simonidium tetrametrum acataledicum: confiansquattuorim
perfettispedibus:vt illud.Sacrata fedes iouis vatibusfernet.
Nona:Archilochium tetrametrйhypercataledicii.confiansquattuorpe
dibus &fyllaba:vtillud.Сontidetacrispropagotuorumviros.,
|Decima:Alemaniйрёtametruncataledicй сбtians quinфpedibusyna
4eficientefyllabavtillud.Сносйфрегgisfalutavirosimpudicos.
VndecimaЕntipidiumpentametrйacataledicum.confiansquinфрега
fedispedibus:vrillud.Vates apollovenivatibusfertuisferta.
Рuodecima:Ariftophasiumpentametrumhypercataleaicum: contans
" чuinфpedibus
fibusfloridis:&fyllabaytilud.Parnafusalmastefertvirginesya
с: , , ; . . - * -

ч.
|
- ВАССНПАСАЕfpecies.cАРутхуII.
11 111
LIBER ","", " - - -

Вacchiachorum.carminumfpecies funt duodecim:vtinferius patebit, ,


Prima: Anacreontium dimetrumcataleticum.conйans duobuspediы"
*- vna deficientefyllaba:vt illud.Apollofaue. - }
Secunda:Alemanium dimetrum acataletticum.confiāsduobusperfedis
pedibus:vt illud.Сamoenefauete. ", 4}, .
Тегtia:Simonidium dimetrumhypercataledicum.conftarduobuspedia
: bus &fyllaba:vtillud.Latinumcanoturnum. :, , ,
Ошагta:Stefichorium trimetrй cataleticй: сбftanstribuspedib'ynade
" ficientefyllaba:vtillud.Laboresfugantotia. в , :
Quinta:Alemaniйtrimetrumacataledicй:confianstribusperfedis реа
dibus:vt illud.Ноnorem venus carpediuum. , . "

Sexta:Bacchilidiйttimetrumhypercataledicii.confianstribuspedib?8:
fyllabayrillud.Adorantpuellaetuum numen. , , , ,
Septima:Alemaniйtetrametricataledicum.conftans.quattuorpedibus
- vna deficientefуHaba:vt illud.Sonoramcamoenaecanuntadlyram.
Оétaua: Simonidiйtetrametrйacatalecticй: confiansquattuor perfedis
- знрedibus:v: illud,Superboiouivota reddamusada п::::: -:::::*
Коna:Anacreontiй кнmathyperaticaitoniansч начно: р
andidasferte.
** dibus:etfyllabavtillud.Puellasprecorvatibusc "..
Decima:Ariftophaniйpentametrй catalecticй:сбflasgnqipedib"vna de
- ficiente fyllabatvtillud.Penatescolйtfrigidiperlaborёfenes. -
Vndecima:Buripidiйpentametrйacatalecticй: сбftans quinфрfedispe
dibus:ytilud.Dicatastibi iam puellas venusreddenobis. . .
Оuodecima: Archilochiumpentametrum hypercataledicum: confians
quinqвpеdibus etfyllabavtillud.Сaring freto exaiperantein vadoe
fas ruunt oras. - * -
- ScoLIАСАЕfpecies.САРVТ.XVIII.
Scoliacoti carminumfpecies funt duodecim:vtinferius patebit.
Рrima:Archilochium dimetrй cataledicii.confiansduobuspedibus vnя
deficientefyllaba:vt illud.Сarina fugit. ..

Secunda:Euripidiй dimetrumacataledicii:contans duobusperfedispe


: dibus:vt illud.Dicata filperbo, , , , , .
Тегtia:Alemaniйdimetrйhypercataledicii.confiansduobuspedibus &
fyllaba:vt illud.Iouifuperum deo.
Quarta:Alcinaniйtrimetrйcataledicii.conftanstrib°pedib'yna deficiё
-

tefyllabavtillиd,Sonora camoenacanit.
О uinta:Alemaniйtrimetrйacatalecticum: сбftans extribusperfedispe
dibus:vtillud.Ruitpecudum genus omne. - -

Sexta:Euripidittimetrй hypercataledicum: contanstribuspedibusa


fyllabatytilud.Puerganimedis alumnuses 2
Septima: Alemanitetrametrй cataledicй: сбftansquattuorpedib"уна
4eficientetylabaytilud.Puela deccuanйnium9placena.
NОNVS. 2
оáана:Simonidiйtetrametrйacataledicii: confians quattuorperfectis
* pedibus:vtillud.Venuspaphon almatuacitolinque. * .
Nona:Euripidiйtetrametrihypercataledicii:сбftans quattuorpedibus
* 8:fyllabaytilind.Apollomihilyricos referamodos.
Decima:Pindaricumpentametrй cataledicй: сбttas quinфpedibusvna
* deficientefyllabalytillud.Sona cytharavenusalmatua iuueni.
va} pentametrйacataledicum:cбftās quinфperfez
} dispedibus:vtillud.Sequivarios refonantelyrafine verius.
Рuodecima:Simonidiйрёiametrйhypcataledicii:cottisguinфpedibus
" &fyllabaytilud.Puellarofascapepulchra Puellarofascape.
- ЕР тRIТАЕipecies.cАРVтxix.
Бpitritorum.carminйfpecies funtxii.vtinferiasparebit. . .

Рrima:Ariftophaniй dimetrйbrachicataledieй: сбftans duobuspedibus


; duabustá deficientibusinfinefyllabis:ytilud.Аdetoyatibus.
$ecunda:Simonidium dimetrum cataledicii.confians duobuspedibus:
vna deficientefyllabaytilud.Phoebevates adiuца. -

Tertia:Pancratium dimetrйacataledicii confians duobusperfedispedi


bпs:vt illud.Мufa fautumprefta modum.
Ошагta:Pindarici dimetriihypercataledicй: confians duobuspedibus 4.
&fyllaba:vrillud.Venuspulchram facem tam tende. - - .
Сuinta:AlemaniйtrimetriibrachicataleaicticбRastribuspedib" dua=
bustfideficiétibusinfinefyllabis:vtillud.Puellamcattolocatofinц.
:Sexta:Pindaricйtrimetricataledicйсбflastribuspedibusvna deficiéte
fyllabaytilud.Fertetgdascaftipuelle viri.
:Septima:Alemaniйtrimetrйacataledicii.confians tribusperfedispedia
- bus:vt illud.Сothurnovincirefuraspotesnympha. --
Оdaua:Archilochiйtrimetrй hypercataledicii:confianstribuspedibus
, ё fyllaba:vrillud.Libetridesvatinuncadefielaurato. . . .
fNona: Euripidium tetrametrumbrachicataletticum: confians quattuor
pedibusduabustamen deficientibusinfinefyllabis:vtillud.Superbй
vatem canamus virgines parnatii. , :

Ресima:Ariftophaniйtetrametrй cataledicй:сбflasquattuorpedb"vna
deficièrefyllabayrillud.О reginagnidipreftafefis opem vatibus.
Vndecima:Simonidiйtetrametrйacataledicii: сбfias quattuorperfeats
pedibus.ytilud.Nouellaepulchraponiepraetendevirgo facespias.
Duodecima:Archilochium tetrametrumhypercataleaісб: сбftansquare
-

tuorpedibus&fyllabayrillud. Venuspulcherrimslamcitciidapue!
* lisvatestuos,
МIxТАЕfpecies.cАРVт.xxII. * 2.
Мixtorum carminй pecies funt.xxxyii.ytinferius patebit.
Prina: Choriambicum dimetrum heptafytabum:c5ftanschoriambo &
bacchiovtillцd.Purpureus tyrannus, . -
niiii
- *
IIВЕR *

Secunda: Anacreontium dimetrumprocephalum: conftans anapetto 8:


duobustambis: vnamfyllabaminprincipio recipiens:vt illud. Бxis
guiruunt chori. - -

Тertia: Anacreontium dimetrumbrachicataledicum.conftansanapeto


& duobusiambis:vtillud.Меnorem decetloqui. . . -

Сцarta:Anacreontiй dimetrй cataletticйсбftansanapetto duobus iam


bis 8.fyllaba:vt illud.Мiferaethumana vita.Sйttamёquihifceanя
creontiis trimetris vtäturponentes inprima fedetrochgиm:infecбе
daiambй:intertia 8. guinta pyrrhichiii:in quartapondaей: infexta
фuёlibet indifferenter;vt illud.Сarminapulchra venus diligenoftra.
Оцtnta:choriambicitrimetrйendecafyllabйсбftans duobus choriam
bis 8 bacchio:vtillud.Virgiliusmantua quem creauit.
Sexta:Pherecratiйtrimetrйheptafyllabum: сбtans pondaeodadylo 8
fpondeo:vtillud.Reges purpura monitrat.
Septima:Glyconiйtrimetrum odofyllabum.confians (pondaeochorii
bo8:pyrrhichio:vt illud.Оdiparthenium nemus.
Оtaua:Phalicйtetrametriendecafyllabй сбftästribus dadylis &руге
rhichio:vtillud.Doétaphalifca docere reparas.
Nopa:Afclepiadeйtetrametrйdiodecafyllabй: сбftäsex (рбdaeoduоЬ?
choriambis 8. pyrrhichio:vt illud.Vitae parsmelior citolabitur.
pecima:Choriambicйtetrametrйfapphicum:сбftanstribus choriambia
8 bacchio:vtillud.Dulcifonepieridesverfifico fauete.
Vndecima:Alcalcitetrametrбgrauidй:confianspentimemeridadylica
8 duostrochaeis:vtillud.Luna rubenszephiros comminatur.
Duodecima: Alcaісбtetrametrii iambicй: сбftanspentimemeriiambicя
8. duobus dadylis:vt illud.Vides vtaltaftetniuecandidum.
Тertiadecima: Alcaicipentametrй:сбftās Iрбdaeotribus choriambis 8t
pyrrhichio:vtillud.Tune qfierisfcirenefas:quem mihi:quentibi.
Quartadecima: Elegiacйрёrametrйсбftanspentimemeriheroica 8. da
êtylica:vt illud.Reseftfolicitiplena timoris amor.
Ошintadecima Eulogicumpentametrum contas primopede difyllabo
фuicunфfitile:8 Guattuor dattylis:vt illud. Sapphopofuitmalecae
(ta poemata. -

Sextadecima:Sapphicfiendecafyllabй сбftanstrochacofpondaeodadya
lo: 8 duobustrochaeis:vtillud.Integer vitaefcelerifфрurus.
Decimafeptima:Phalaecifiendecafyllabйсбftansfpondeo daáylo &tri
bus trocheis:vt illud.Нemus diuitibus fuperbit vndis. -

Decimaoëtaua:Anapetticii pentametrйarchilochiй:сбftas quattuor ana


petis&palimbachio:vtillud.Deafбniferoyaga curriculoprelucer.
Ресimanoma:Encomiologicй:pentamctrй: сбftanspentimemeridadys
lica:ё: tambica:vt illud.Сarminabellamagis velimfonare.
Viceimalambioglumpentametrumicondanspentinemeritambicact
NoNVS /
dadylica:vtillud.Fontesligabunt graminalaetificos. -

Vice(imaprima:Reciprocumiambicinelegumpentametriquodafine
fcantum elegumfacit:vtillud.Мicatnitoretedta fublimiaurea:quod
afinefcaniumpentametrum elegum facithoc modo. Ашreafublimi
tecta nitote micant. -

Viceimafectida:Reciprocumin duoselegos:quoda finefcanfum duos


elegos facit:vt illud.Сonditiotualit(tabilisinectёроreparuо.Viuere
tefaciathic deus omnipotensiquodafinefcanium duoselegosfacit
a hoc modo.Оmnipotés deus hic faciatteviuereparuо. Тепporenec
ftabilisfit tuaconditio. -

Vicefimatertia:Choriambicum pentametrй callimachiнm: confias quat


tuor choriambis 8 bacchio:ytilud.Аrmipotens marsgenitor dave
niam curriculoprecamur. -

Viceima quarta: Priapium hexametrum confians pondaeochoriambo


. pyrrhichiopondeodadylo8:Ipondeo:vt illud.Неlleipontiaciituos
numenprotegathortos.
Vicefmagnta:Saturniйhexametrйсбftans dimetrofambicocataledico
8.brachicatalettico:vt illud.Inspereratorbem cornibusprofufis.
Vicefima (exta:Archilochium hexametrum: сбftans anape(tico dimetro
catalectico 8 trochaico dimetrobrachicatalettico:vtillud. Remeat
virab arte tyranni:vultibus cruentis. -

Viceimafeptima: Archilochiihexametrum: confianspentimemeridae


dylica:8. dimetroiambicoacataledico:vt illud. Scribere verficulos
amoreperculfum grauf.
Viceima ottaua:Archilochiihexametrб hypercataledicii:confians di
metroiambicoacataledico:8pentinemeriheroica:vtillud.Niuelt
deducuntiouem: nunc marenunc fуluae. -

Vice(imanona:Saliambicй hexametrб:сбftans dimetroiambico catale.


dico:ё: anapetto velipondeo:& duobustambis:vtillud. Furens re
fundit vnda tremulosfinus freti.
Tricetima:Archilochiйheptametrйсбftästetrametrobucolico:8 tribus
trochaeistvtillud.Soluitur acris hyemsgrata vice veris 8, fauonii.
Тricefmaprima:Eposeftverfus quolibetmetrofcriptus:in quo fingulis
verfibusfingulgclaufulae adiісібtur:vtillud.Noxerat8.
Iuna fereno:Suis 8: ipfarhoma viribus ruit. celo lucebat л.

Тricetimafectida:Terpfichorifiangelicum nunciisapti:confians exinfe


rioripartetambici &tribuspedibusdadylicis:vtillud.Incidipatulй
in pecum;procumbentepriapo. - - - -

Тricetimatertia:Archibulicarmёybihexametroprima fyllaba & abvi.


timatertiaaufertur:vtillud.Tibinafcitomne pecus:tibi crefcitherba
Reftituefyllabas 8: implebis hexametrйfic.Namtibinarcitur omne
pccus:tibi crefcitin hеrbа. - - -
- я у
- - - - - .
- L(ВЕК.
Тricetimaquarta: Caliambrй moecenatium conftansanapetotribracho
8.pyrrhichio:vtillud.comіtumchorus viulet. 2. -

Тriceimaquinta: Septenariiiiambici qибfambicoverfuitrijyllabuspes


additur:vtillud.О ціd in merentibus nocest Quidinuides amicist
Тricetima(exta Sapphicum choriambicum tetrametrum: сбftansepitria
to fectido duobuschoriambis 8.bacchio:vt illud. Те deos orofiba=
rim curproperasamando. -

Тricetimafeptima:Archilochium tambicumdimetruta:contansamphie
" bracho & duobustambis:flue altero pondaeo:vt illud. Nбebutneq;
2111Cl1(П. - -

. - NОТАNDVМ. - - - -- : - 4
Робremo:infine huius libellifciendй et quodomnisverfusa pedibus
duos in finiftrislocis:vtplurimйreciperefolet:fpeciem fuā oftendit.
ВXPLICITLIBER NОNVS DE GENERЕМЕТКИ АСSpЕСПЕ:
necnon de carminй varietate. INCIPIТ liber decimus & уltimus
depoemate&poefi:8. depoetarum officio,
".. РОЕМА. . .

cАрvт РRмум. -

Оemaeftoperis metricipatsfectidброcticaeprecepta cброiti.


Роematis accidentia funt duо.f.charadcr8tobferuatio.
- СНАRАСТЕК. -

Сharader efiftiligenus quo inpocmatefaciendovates vtuntur.


Сharacterett duplex.fvniuerfalls &particularis.
Vniuerialis charadereftfiilus quo in vniuerfooperevtiturpoeta.
Vniuerfalis charaderetttriplex,f.arduus:medius:8. humilis. * *
Аrduus characteriquem graciaДpop dicunt: eitfiilus quo ardua8fue
blimia defcribuntur:vtinaeneide virgilii:&iliadehomeri.
Меdiuscharader:quёgrgсідлесор dicuntietitilus quo mediocriade
., fcribйturytin georgico virgilii:&heiodiep гого кандералог.
Нumilis charader quem graeciloХрор dicunt etitilusquo vilia defcri
bunturytinbucolico virgilii.
РАRT[СWLARISСНАRАСТЕR.
Рarticularis character eit tilus quo in operisfuipartibus viturpoeta.
Рarticularis charaderin quattuor partes diuifuseft:inbreuem.I.longum
medium:8:fioridum.
Вreuischarader:quem graecipрахур dicunteftfiilusquoftridinale
quidnarratur:vtin quinto aeneidos:vbiganimedespidus defcribit.
Intextufqврuerfrondofa regius ida. , ,,

Longus charader quёgraeci макрор diciit.eft tilus quoprolixealigd


narratur:vt intertioaeneidos deaeneae erroribusprolixe defcriptis.,
Меdius character:quёgtaeci десор dictitet filus quo cattigataeallqd
narraturitatamёvtomniacomplexafinty:inprimoaneidos:ddie
- DECIMVS, .
charbadidonis viro.Нuicconiunхfichaeuseratditifimusagri.Phoe
nicum & caetera:quae (equuntur, -

Floriduscharadenчнёgча аренрорdiantettiiusчноioride&ve
nuftealiquid recitatur: vtinieprimoaeneidos: vbithiberinifiuminis
amoenitas defcribitur.Нüc inter fluuiothibernus amoeno. Vorticib?
rapidis & multafiauusarena.In mareprorumpit:variae circйф: fupra
ф АНuetaeripis volucres:8:fiuminis alueo: - -

ОВSERVATIО.
Оbferuatioetquedamin rerum expolitione cultodia:quae inregulisge
neralibus conttitutaeit. . . . . . - .з

Оbferuationispoeticaegenerales regulae funt decem.


Prima: Оmnia effingerepotettpoetadйmodofidum (implex fit &уnб
2 inquo contraria contrariis nonfintconnexa. *

Secunda.Аtaliprincipioicipere debet poeta:quod narrationi future сб


gruatne defcenderefedpotiusafcenderevideatur oratio.
Тertia:Auxilium numinis non femperimploradumetnifiarduumfit8:
difficile:quod narraridebet. - ,
Спarta:Inlibrisegraecoin latinumvertendis.necverbumverboreddat
a interpres:necinardum defiliat. , . "

С uinta:Verbisnouisprecipueagraecofonte cadentibus уtendumeft:


veteraautem nimirum fugienda.
Sexta:Inte aliquadefcribenda:nonabeiusprincipio incipiédum et fed
a medietate:perfidionemaliquam principia recenfendo. *a

s"}, fint &pulchrapoemata.quae auditoris animum oblcáа


repoint. - * -

Одtaua:Perfomarum in poemateloquentium nontantum conditio:yerй


genusferuetur&patria. -

NonatTriftisin poemate moefiu vultutrilia verbadicat.Iratusplenami


narum.Ludenslafciua feuerusautem feria diétu.
Оecima:Introdudaein poemattpfongaetasferuetur: &actatis natura.In
fansenimpede certo humйfignareiducaturpatib" colluderegенёв
iramcolligenstenlercф ponens:acfacile mutabilis. Аdolefcens autё
cuttode remoto equisgaudereinducatur canibцfqв 8, capisatфvena
tione. Iuuenisveroad vitiaprocliuis inducaturmonitoribusalper.
Vtiliumtardusproutfor:prodigus:fublimis:cupidus: 8.facileconcupita
relinquens. --

}irilis quоф opes qugritareinducatur:&amicitias:honoribusinferuiёs.


necпon&cauensea facere.que mutanda fint.Senexpraeterea auarus
inducatur qugrens:&inuentisabitinenstimidaegelidaeфomnia fa
cienstdilator:Ipelongustincrs:futuri:auidus.difficilisiquaerulus:laue
datortiporisadinecnon&rminorum cenforacerrimus. --

PoЕМАТISdiuiflo.САРVТ.Ш.
LIBER
Роemaet triplex.fadiuum:enarratiuum:8 mixtum: -

Аdiuйpoemavclimitatiuй:quod greei Apадаткорн илдинтиков


vocantief illudin quoperfone aguntfolg:finevila poete interlocu»
tione vtfehabenttragicae velcomicaefabult.
Аdiuipoematis generafunttria.ftragoedia:comoedia:&fatyra.
* NОТАNDVМ.
Profiorйexplicationegenerй:primofciendб:eftquod Strabonistenten
tia:primбарцdmortales apparitiopoetica pcelfitin medium.delnde
cum metriifoluidentiremfcriptiscбmendare coeperйtcadmusphere
cydes & haecateus.Еtquipoftillosfuereicйaliquidex talibusadima
, rantadeй quinйсvfurpatmodй velutiab ipfofattigio adiferiorara
duxere.Сarminisautёinitiйarebus diuinisichoauit tragoedianäli
beropatrip frugibusvotafoluёtesantiqui, incaisia altarbus & ad
motohyrcogen?carminiseidёdeo facerreddebatchor":tragoedia
appellatii:Deindenбdб coadisin vrbёatheniafibus apollininomio
hocettpattos-prefidi:c5(trudisarisihonorёdiuinetei:circйattice
vicos:vilas-pagos:ё сбрita:fettii carmёfolénitercatabat comoedia
appellantes.Еratenifimplex carmёiquodchoruscirca arasfilmätes:
nйсfpaciatus:nбcreuoluensgyroscitibicinecбcinebat. Sedprimo
vnaperfonafubduda etcantoribus querelрбdensalternis vertibus
chorйlocupletabat:rёф mufica variabat:Тёaltera:tätertia:&adpoe
firemйcrefcétenfieropadores diuerfospfont:paleicothurni occi
etceteriernatusatфfccnicorбіignia aБgfchylo repertafunt&vni
сціфfuushabit?iquiprimas partifiquifectidarй:&tertiatб:quartiФ
locf8 guitiadoreseilent.Vnde quicupartitaaaaetttotafabula:aug
uidёin principio archca didaeft quiaineratin ea veluthittoricafi
es verae narrationis 8. omniй } .quibusliber defcribe
hat Naperpricospoetas nбvtpenitus fida argumёta:fedresgeflac
a ciuіь"paläitбeotifepequigeferät noie decātabant.ideoipfafuо
tёроremorib"multбрfuirciuitatisicum vnufquifф caueret culpa.ne
fpedaculoceterisextitifiet.Sedcйpoetaeabutilicati?ftilo:&pafim
уirosbonosexlibidineledere coepifёtlegecautäeft: nequfgialte
rum.carmёifamie pderetExhincaiudgen"fabulaefatута.f.tumpfit
exordium:vtineaguis duro & agrettimodo devitiisciutб tradaret
* finevilotamёрropriinoministitutocarmenedetiquod fabulegen"
multisobfuitpoetiscum in fuipitionem potentibus venifent:iflorй
fada refcripfiffeipeius acdeformaflegen"filo carminis quod prio
Iucilius nouо modo сбfcripfit:ytpoefimindefecerit:hoceftvni2car
minisplureslibros.Носigitmalo соаёifuntpoetaefatyriomittere:
& aliudgen" carmishoceft noua comoedia reperire:dargumёto сбf
magis&generaliteradоёs:quimediocrib"fortunisagбtptineretЕt
.min'amaritudinis pedatorib"&eadёopamitйdeleáati5isafferret
-

«дв" - . -- "
DECIMVS } -

Сoncina argumёto сбfuetudine сбgtua:vtilisfentёtis:grata falibus


aptaqвmetro:quae cetcrarйvltima apudnos relittaett.С.uia ergo in |-

teralias fabulastragoediaprima fuitabeaigiturinitium capiemus.


ТRАСОЕDIА.САРVТ. III. -

Tragoedia eitheroice fortunaeinaduerfis determinatacomprehenfio. * .

Тragoediadidaet «охотоу трагоукатно сооёногhoceft abhyr --С


covinearйhofte:quiincёfisaltaribusalternohoc carminis genere de
catatoliberopatri madabatur. Velghyrco donabature" carminis
poeta:Velg vter eius multiplenus folènepraemiй cantoribusfuerat
трvgenimvinйolim dicebatur.Velф horafua amurcefecibus quas
graeciтрvгcto appellantiperungebantfcenicianteperfonarйvium
ab efchylo repertum. -

Тragoedigaccidйteapeneoiaduginferius comoediae accidёtia dicem".


DIFferentiaintertragoediam & comoediam. , ,
Пludtamёfciendбg intertragoedia & comoedia:feptёfunt differentiae.
Prima:Intragoedia ingentes inducuntur perfont:in comoedia autёme= \
diocreshominumfortunae, ,. . . - { -
Secunda:Intragoedia magnitimores exprimunturincomaedia autёрar "?"
ui impetus:periculoф. - -- - " счи:3.4т ,
Тertia:Intragoediaexitus funettihabёturin comoedia vero laetifuntext
tus adionum. и * .

О.uarta:Intragoedia tranquilla funtprima & turbulêtavltima: in comoe


dia vero econuerfo. - -

Quita:Intragoedia fugiёda vitaexprimitin comoedia verocapeflenda.


Sexta:Intragoediafaepius dehiftoricafidepetitur: comoedia vero defia
diseftargumentis. -

Septima:Intragoedia vtimurcothurnis: in comoediavero foccis» |

СОМОЕD1А.САРVТ.IIII. - — ,
Сomoediaeftfabula diuerforйсбttituta:сбtinensafedum ciuiliйacprie c, пЛ а -
uatorum qua difcituriquid in vitalitytile:quid contraeuitandum. -

Сomoedia didaeftaъyoтov кода;elpquodeft сбmefiarйire cantae


tes:quod appolitis foléni dievelamatorielafciuiétibus choris: comt
cis non abfurdй eit. Velaaroтор кодор hoc etapatorйpagis
feucбuёticulis.luuentusenimatticacireйuicosirefolebat:8 qugfius
fui caufa hoc genuscarminis pnйсiare.Velaъуотсор кодисорка,
тно оогено. Napoteagexagris athenas сбmigrati et &hiludi
conftitut funt:ficut rhomgcompitalitti: ad canendйprodibant. Ve!
«охотсор кодлор hocёaviculis ganбvt in tragoedia publicarйre
garйф (edhumiliй inhacfabula domuйfortunae сбрrghendantur.
Сomoedig accidёtiafuntduodecim.Гgenus:fpecies:qualitas:nomё:ludi
araehabitus:cantica:fcaena:drama.membrum;& obferuario.
GENVS.
ILIBER. - . :
Genus comoedicetterminus vniuocuspluresfubfecomoediasic&tinёз
peciedifferentes. уt 5 - у м -

Genus comoedig eit duplex:namcomoediarй:aliapalliata8taliatogata.


Рallatacomoediaeft: quefdmritus 8.habituspaliatoв hоcёgraecorй
fcaenicisatфargumentisgrecispalliorum habitum defiderat.
Тоgatacomoediaeft:quaefecundum ritus 8: habitus togatorum hoceft
} fcriptafcaenicisatф argumentislatinis: habitйtogarй
el1С1erat, . , "

- spвствs
Species comoedigeitterminusyniuocus pluresfuьfecomoediascбtinёs
numero differentes. - *: - -

Species comoedig in tot partes diuifaeltquoteiusfuntgenera.


Рalliatarum fabularum pecies funtquattuor.f tragica.comica:fatyrica:
etmimeca, .

Тragica fabulaetin quaheroes introducunturique & tragoediadicitur,


Сomica fabulaeftin quagreciritus8:grece inducuntur perfomae.
:Satyrica fabulaeitin quaferefatyrorйperfoпae8t ridiculgfatyrisfimiles
inducunturludendiiocandiqs caufa vt pedatorinter restragicasfe
riafqвlatyrarum quофіocis 8.lufibusdelettetur.
Мimeca fabulaeftfermonis cuiuilibermotus finereuerentia:velfadorй
cum lafciuia imitatio quea diuturna vilium rerum & leuійperfonarй
imitatione nomen affumpfit. -- -

Тоgatarumfabularum pecies funtquattuor.fpretextata:tabernaria:ate!


lana:& planipedia -

Рrgtextata fabulaefilatinahittoria:in qua imperatorumnegocia ageban


tur qugadtragicarum dignitatem pertinet perfonarй.Sic dida a pre
texta quareges vel magifiratus rhomaevtebantur. -
Тabernaria fabulaeitin quanбmagifiratusregefфfedhumileshomines
etpriuatedomus inducuntur: ab argumente&filihumilitate dida:
velф olim tabulistegerentur. } -

Аtellanafabulaeitin qua argumentis didifфtocularibusobfcent indu =


cunturperfong:fic dida aciuitate ofcorumatella vbiprimй соеpte.
Planipedia fabulaeft queob argumenti humilitatem:auёorйфvilitatem
Пcettappellata:quinбcothurnovttragici:necfoccoyt comiciinfce
na autpulpito vtebant:fedpedibus nudisinprofcenій introibat: Ve!
.quia nonea negociacбtinebat:qug forent perfomarum in turribus aut
in cenaculishabitantium:fed in plano &humiliconfiftentium loco.
- Q VALIТАS. - . -

О ualitas comoedigeitaccidens:quo vnaabalia difcernitur


О ualitas comoedigtripartitaeft:na comoediarum:alia motoria:aliaftata
ria:8talia mixta. - -

IMotoria comoediaeftilla que resturbulentasinducit.


DECIMVS,
Statariacomoediaeftiila:augresquietasinducit, , -
Мixta comoediaeftilla:que exytroфadu confiftit.
"t," -- : "... NOМEN.
№omёcomoediae ettappellatio:quam ab aliquaratiбе:vel caufafufcipiti
Nomen comoedigeftquadruplex:namaucabalicuius nominepfongap
.pellationemfumit:ytamphitrio.Autaloco:vtandria.Auta fadovt
afinaria.Аutabeuentu:vtheautontimorumenon. * . .

LVDI. к .
и

Ludifunt cerimoniae: abaediiibus currulibusinititutaein quibusvtplue


rimum comoedigrecitabantur. - -

Ludicomoediis aptiquattuorerat.f.megalenfes:funebres:plebgi&apo!
1inares. - * . - . . .

Меgalёfesludifuntiquimagnis discбfecratierätioui.f.minerug & mer


curio:quiapud rhomanosmagni diappellabantur.
Funebresludifunt:quiadretinёdum populum inditutierantidumрбра
funeri decreta:inhonorempatricii viripleneinftruebatur. -

Plebgiludifuntiquiprofaluteplgbisinftitutierant.
Ароilinaresludi
- - -
"]
В.
deofapientifimoconfectatierant. 3
** -я
Аtaealtaria funtin profcenio diis dedicata.
Аraeinfcena due con(truebantur dextra.f8:finifra: в 2 ***

Dextraaraliberopatriin fcenadicabatur:tangdeo cuipriustalesredde


bantur hymni. и ".

Sinifiraarailli deo:infcenadicabaturin cuius laudem ludifiebant.


: - НАВіTVS. . -

Нabitusfcenicus eitindumentigenus: quo vtebanturfcenicitytalter ab


altero dignofceretur. - .- : - .
Соnitatenim theipimpriustragicapoemata plauftrisvexiffehobusora
fecibusperunetis.Sedrofcius gallusprecipu*hiftrio:cioculisobuer
fisefiet:necfatis decoruspriusparatiros infcenam deduxit.Aefchy
lus autemperfone:palle cothurni8:focci repertor fuit. -

Нabitusайtfernic"particularisinxii.partesdiuiuscitvt.inferi? patebit
Primo:Vlixes infcgnam palliatus intrabat:fiuеф aliquido infania fimu
laritiquotemporete&uselievoluit:neagnitus cogereturinbellapdi
re. Velobfingularem fapiétiamquatectus munitufqiplurimum deci
pientisingenio profuit.Velфиhaceficut locriincole palliatifuere.
Secundo:Achiles neoptolemufa:infcena diadematecoronati prodibat
guistegalianungfceptratenuerinthacramecaufa quiacum reliqua
grecietuuentute:adgerёdacumtroianisbellaconiurationismundini
cerunt facramentanecyng fub agamennonis imperio fuere. -

Terio:Comicifenescandido infcenamintrabantvetimento quodid


corumantiquitimumfuerit. . - -
IIВЕR
Quarto:Adolefcentulidifcoloreinfcaenяminftitu veniebant:ytfuimo
.

bilitatemingeniipraefeferrent.
Ошinto:Seruiamiau exiguoprodibantin fcaenam:paupertatisantique
graria:vel quo expeditioresagerent.
Sexto:Parafitiquumitortispalliis veitiebatur: laeto dabaturcididus ve
-

ftitus:erбnofo abfoletusidiuitipurpureus:pauperiautéphoeniceus.
Septimo:Мilesinfcaenampurpurea clamydeveltitusintroibat.
Оétauо:Рuellaperegrinoinfcaenaftabatamidu.
Моno:Lenoin feenavariicolorispano veitiebatur. .
Decimo:Меretrix infcena ob auaritiam:luteopanno induta erat.
Vndecimo:Luduofaeperfone:fyrmatis obfcentcam luxuria incedebant
.quae fuiincuriam obnegligentiam oftendebant.
Duodecima:Aulaeainfcaena in terrafternebant quod pictus ornat"effet
ex attalica regiarhomam delatuspro quibusfuрpara etaspotterior
accepit quodetminutam velumрорыloobfiftésidum fabularйad?
сбmutarentur:&deymbrahiflrionespronunciarent.
- САNТПСА, -

Сantica funtharmoniaequae non apoeta:fedamufice artispetitotёрее


rabantur:nбіifdem fed faepe mutatis modis: vnde 8: in quibufda со
noediistresnumerosponйt. Nomen autёia principio fabulg &fcri
ptoris&actoris carminibus adtibiasfadis:pronunciabantvt difcea
retantepopulus quamfcaenieifabulamadurieffent. -

canticain comoediistripliciteragebantur tibiis,f.paribusvelimpatibus


dextris autfinifrisivel vtriГф. -

Раrеsvetimpacestibiae invjerantigefiquandomonodioagebantvna
-

tibiaminflabant:fiquando fynodio vtramф.


Dextrae velfinitraeautiferanetibig invfuerät na dextretibig fuagraut
tate:feriem conditionёф comoedig.pronunciabant.Sini(treautё8:fe
ranae acuminis leuitatejocumincomoedia oftendebant,
virtфtibic dextra f.&finitramixtosiocos:granitat ёфprefeferebant.
in
Illud autemfciendйeftфрatomimus&choraules comoediapriusca
nebatinteradores comoediarum tampotioresgiferiores.Sed demй
dumpotioresinferioribusieruire dedignarёturfeipiosa comoedits
feparaueruntindevnufqufgartisfue remexequicoepitouādoeni
chorus canebatchoricistibiishoceft choraulicisartifex concinebat
In canticis autempyraulicisrefponfabat,
sсаеnа.
sernaen vmbraculum exaboribuscбtitutamarutic ispriusin vmbra
piusdecintabant.
tioniscaufa сбрertum:vbicarminaincбditafae Et
ettea.parstheatri que velutcordaiterarcus & cornuapatebatbinis
в серерішнь"сбtignationibus.confians,Theatrumautёetaedificiй
- qчodcйagricultores feriatisdiebusfacra diuerisnuminib"plucos
- DECIMVS, -

vicofф celebrarent: athenienfesprimum agretteprincipiäinvrbanй


|
г. ipedaculй collegeнntitheatrйgrecoyocabuloappellantestgemine
* aftansturbacбщeniёsfinealiquoipedimentoconf}
* inceps ex duobustheatris amphiteatrum fadum eit. 4. «

Scaena citdaplex.fverfilis&ductilis, , : , «. . ."

Verfilisfcaenaeit que fubitotota machinis quibu(damconuertebatur:8:


: aliampidurae facient oftendebat. * -
Dualisfcenaeit quetraalstabularishacatфillac peciépidurcnuda
и batinteriorem.Infcgnaautёerantpegmata peripetafmata:aulga:pan
tomimi:precones:tibicinesicytharoedi: cornicines choraules:orga
y nariifymphoniacitragoediicomordi.homcriticae:funiambul: pilaa
:orii.podariitetfimiles. . ... - . - : . .
- DRАМА. -

Пrama eitfabulaeadio:quae per variasin fcaena exerceturperfonas.


Drama et duplex.f.tragicum et comicum. . . С

Тragicum dramaeitfabulagraeca in qua nonmultae fednobiles inducй


8}a fabulalatinain
comicima.amaea * " : quaplura
, 3 funtcantica:etpluresіна
— .. . . 2

r, ducuntur perfonзе:vtfpacioresfrequentia faciant. - - - - -

." , , ." . . -МЕМвRVм. --- - - -

Меmbrumettparscomoedia:quopluresaaібesinmedium adducfitur,
Меmbracomoedigfunttria.f diuerbid:canticum:etchorus. :
|Diuerbiumеttpars comoedigin qua diuerforйperfomaeverfantur.
Сanticiettpars comoediae in quavnatantidebeteffeperfoma. }
Сhorusettpars comoediginquaperionarum нumerus diffinitus nбей
fed confufus. . "

овSERVATIo.
Оbferuatio etcuttodia.qugin regulis confiftit. -

Оbleruationis comice regulae funt.xi,vtinferiuspatebit.


} necminor necprodudior quinфаāibuseffeconflat.
nda:Quingestantiincomoedia perfomaintroducatur:ynde quae (е
melinductaettinfabulaeprincipioietin nullisdeinceps fabulae parti
|busadhibeturprotiaticaperfomanuncupatur. -

Тertia:In diuerbiis duae auttresperfoneefe debentiquattaautem (iina


dudafueritmutafitetloquinon laboret. - - . .
О шаrta:Incanticisvnatantum debetefieperfonaautfidux fuerint it*
debentefevrex occultoynaaudiarnec loquaturfedfectifiopus fue
rit verba faciat. - - и "а *

ouinta:Inchorisnumer"perfomarum diffinitus nбeft: fediundim on


nesloguidebeatiquaivoce.confufaet concentuminynamperion3
a reformantes. . . . . . . .. . - - - --a=
Sexta:Lating comoedit фоinбыbateddoын нimabriscбtät
o1
-- - - LIBER " * *

diuerbio.f8:cantico. - - o.i.in
Septima: puellarum liberalium nullaoratioinducaturinpr
|-

ofeeni
palatacomoediapreterinuocationёiunon isluci ng que&ipfi quoqв
poft fcaenamfieri folet. . . . . ее . — : ** - -

oaaua:Chorus defendatpartesactoris:&omniabonacбGliaatфfada
* peragat necnon & deos deprecarifolusinducatur.
Nona:Mortes comicae quum ad argumentinecetitatemreferunturinon
ficattragice fint:Sedaut meretrix.fumaturautfenex: aut de duabus
fimulvxoribus vna:itag huiufmodiobitus velgaudiovelmediocri
trifici a excipiatur.
Decim a Quema nifettaridignafintin comoedianоnabfcondantit:8:
.qug indigna ex oculistollantur:8. deindenarrentur: qualiterfilios
trucidaueritmedea. - - -- -
Vndecima: In argumentis8.primisfcaenisytplurimitrimetrisiambia
-
*

. . meit.
cis vtendu . . СомовDIE DIVIS . ::
Io. :
в …; .
нас: *:
Сomoediaprincipali
mepita
gum:protheli quinфрartesdiuifaeft:inargumentб.f.prol.
terinfim:8
catattrophen. " " грые
Аrgumentumeft totius agendefabule narratio:quae fidaeft:fed tamen
fieripotuit.Na fabulaeft:quaeneq verasneq verifimiles res сбtinet. -

Нftoriaveroettresgeftafed abgtatismemoria remota. кв. -

Prologus efiprimadidio:veram fabule compofitionem «пtecedensia


.quo benidoloshabemus auditores. сни:
Differt autéprologus aprologio: namprologus eftуbipoeta excufaturi
aut fabula commendatur. . ."

Prologium autemeft quum tantum argumentum defcribitur.


Рrologifpecies funtquattuor:nam prologorйalius сбmendatiuus: alius
relatiuusalius argumentatiuus:& alius mixtus.
Сommёdatiuusprologusettile:quofabulavelpoetacommendatur. "
, . .

Relatiuusprologusettille quo autaduerfatiomalediaa:autgratiepopu


lo referuntur.
Argumёtatiuusprologus etile:in quo fabulgargumentumexponitut.
."

Мixtusprologusettilleinquоhgcomniafuperius diala continentur.


Protheiseitprimusadusfabule:quoparsargumentiexplicaturpatsre
ticeturadpopuli expedationem tenendam.
Вpitafis et argumentiinuolutio:cuiuselegantiaconneditur.
-

Сatattropheeftfabulg explicatio per quem euentuseius approbatur,


СомовDIARуМScRIртокES,
Scriptores comoediarum:in tresaetates diuififunt. r: -

Primaaetas fugarionemimulum:8 magaemcomicosfcriptoreshaы


q}=diciplineioculatoria чихdam minusfcfgacycnute pe
nunciabant. - - - - --
----
-

- - DECIMVS :
Secundartastariitophanemieupolimet cratinum comicosfcriptoresha
buir:qui principum vitialectaacerbillimas comoedias compofuerйt.
Тerta gras; menandrum etphilemonem comicosfcriptores habuit qui
omnem acerbitatem comoediae mitigauerйt:atфmultiplicia argumё
tagrects erroribus fecut funt.Vпde etrhomanifabulastranitulerunt
apud quospumusillui"andronicuslatinocmбеcomoeda (спрnt.
SАТyRА. - -

. - САРVТ.С. VINTVМ, -

Satyraetcarmёmaledicum.ad hominum vitia carpёda:archaegcomoe


die charaderecompofitum. -

Satyradidaeftafatyris deisiquosillotosacpetulates effefcimus:фfimi


literinhoccarmineridicule respudendeфdicйtur.Velafatyralace:
-- gue referta variis multifq}primitiis in facrisiferebatut:ficetacopia
&reifaturitate fatyra dicitur. Velaquodamfarciminis generequod
multis refertum rebusfatyradicitur.compofitumefteniexpalla:рог
lentatnucleispinismulfo coniperfis et maiipunicigranis.Vela lege
fatyra qugvnorogatu:multa fimulcomprehendit. -

Satyrarum duo funt genera.Namalia antiqua:alia noua.


Аntiqua fatyrata agraecisgabatiquislatinis vfurpatafolavarietatecar
пinumcбftat.perfonifq#introduais.comoedigpenepar:fed maiore
laiciuienslicentia:falibus&iocisabfoluitur. Nä introduaifatyridei
: filuefiresetprocaces:fatyrus.fican":fatyrus impuber:fatyr"adolefrёв
etIylenuspateriocularia etlalciuia interfeiadant.Нuius autem faty
rae fcriptores fuere.Раcuuiusetennius.
Nouafatyraigutabantiqua deduxitalatinistantumvfurpataeft:acexli
centiailla veterifatyrorum:inapertamhominumreprehenfionem &
obiurgationёexiuitmutatocarminis colore et numerisinamin hexa
metrosafurgiticum priusintraiambicos etetusgeneris сбtineretur.
Еftautem poema:ftio hеroicum:libertatefimplex:figuris intercifum
cuiperiphrafis que velandereprehёioniadhibeturfrequenter occur
ritifuorum temporumhiftorie cognitione plurima: ná qugantiquio
rafunt non inferunturinifiin prefentiuminuidiam: perfontiq;pteter
viuas et illuftresnonparcitylis. Нuiusautemfatyre (criptoresfuere
lucilius:horatius:et perfius. - - -

,. ЕNARRATIVVМРОЕМА.
- САРVТ.VI. -

Еnarratiuum poemayelenunciatiuum:quodgreci stжунтикорн ато


7\ovиткор dictitettiludin quopoetaipfeloquitur.fineperfone v!
lius interlocutione:vtfehabenttres virgiligeorgict. .

Еnarratiuum poema intrespartes diuitumeft:inangelticcn.f.byttoricё:


& didafcalicen. - -

оii -
- LIBER , ; ; .
Angeliceetpoemaiquotientitiedelcribitorytettheogutaisibet.
нliorice etpoemaquo hidoricenarrationes&genealogie delcribйtur
уtefthefoditheogonia. . . . . . . . . . . . ..
Didalcaliceetpoema quophilolophiavelatrologia comprehenditur
"-" уt lucretii & aratifiber. i* 3 *
* * *
- , СОММУNEpoema.САРVТ.VII. уг
Соmmune velmixtйpoemaquod graeci корорндликтор dicunt: e6
illudin quo ipfepoetaloquitur:8perfongloquёtesintroducйtur: vt
fehabet virgiliiaeneis:8homeriilias&odifiea.
Соmmunepoemain (expartesdiuium etinepodon.f thзрfodiambue
colicon:elegiam:lyricum:8 heroicum. ,
: " : ЕРОS, а он н е "
вposetcarminehexametro:dioinarйreriheroicarй.humanarйфсбрге
* " henfio.In quogenereprimusdignefcriptitliuius:quirhomanorйge
ftadeсё8 бао сбрnehenfusettiibris: qui&annales dicunturgfere
fingulos annosaetus сбtineätiguospбtificesfcribeФconficiant.
Бposautem dicituraraрaтоесто толе гоqчoniamhocvetiavere
ba mutuo repondent. ***" - :
-
их -
- -
, .
-

- RНАРSОDIА. . . . . . . * *
-
** *

Кhapfodiaetpoema aliquaparticuladifcretum atф diuulum.


Кhapfodia autem dicituraraрaторакутер ф verius in vnum volu
men velut confuantur & comprehendantur:Velg olimparteshome
* rici carminisintheatralibus circulis.cumbaculopronunciabantiqui
* ab homeriftae dictifunt. - - - --
- - - - ВVСОLIСОN.САРVТ.VIII. .
Бucolica dicunturpoemata:carmine pattoralicompolita. . .
Висоlica autem didta funt abouum cuttodia. Na cum pattorumgenera
* funt tria.Alienim minimiquos greciararoлovo vocant nosait -

caprarios:alii paulo honoratiores:quiapud grecosarolдлереогdicй


* tur:арnd nosautem opiliones.Aliivero hoпeftifimi maximiq quos
" graecipevколоyo dicunt:nosautembubulcosta maiore pattorum
* generebucolica dicidebuereid depattoribustradant. -

Нuшsautem carminis origo.x.modisexponifolet. - "

Рrimo dictitaliquitbacolicum.carmenalacedemoniispattoribus diane


curiatidi primoredditum fuifie:cumenim propterbellйxerfisperter
riti:in diuerfaspartes confugilient:ё virginestimorelatètes:demo
reeidёdegfacracanerenonpoffent:ex rarein vrbem conuenerepaa
* fiores & meritus facrorй interrumpereturpattore carminecбробto:
honorem diue celebrauerft; vnde 8bucolifmos didusetthymnus,
Secйdo:Aliexittimatab horette circaficiliam vago:id carminis genus:
:" peripfumatфрattoresredditй fuifiediane quotempore defcythia
сиmруiadefugeratiurreptonuminisfimulachrotinfafceglignorй
DECIMVS * - - -

lato:vndefafcelidemdianamperhibentnicupatam:apud cuius aras


hotettesperfacerdotem etuidem numinisiphigeniamfororёfиam:
.c., a paricidiofileratexplata, - - - - }
Tertio:Alliapollini nomiopattorali.fideo:hoccarmen confecratumvo
1untiquotempore: propter gigantes iouis ob gfculaptivindida inter
fedosidtiinitatepriuat’admetiregisapudamphryfumpauitarmёta.
О шаrto:Aliilibero:nympharum.f.&fatyrorum: 8.eius generis numinй
principi:hoccarmёdicatйaffirmantiquibus rufticacarmina placent:
О шпto:Alй mercurio daphnidispatre: pattorй omniйprincipi: 8.apud
theocritum 8, apud virgilium:hoccarmen dicatum volunt.
Sexto:Aliiin honorempanos:pafloralis dei peculiariter (criptйhoccara
. mendicunt.itemфfilent:filuani:fauniф. "м

Septimo: Alia ficulishоccarmeninuёtumaieruntiquotempote:antej


hierorex fyracufasexpugnaret:morboficilia laborate:variis 8 affidu
iscerimoniis diana placates:finёmalisficultinuenerunteandёlyen
cognominantesqualimalorum folutricem:Vnderes incбfuetudinё
tractaeft:ytgreges ruficorum in theatrumingrederёtur & vittoriam
canerenthuiuimodihabituormati.Еrat eniminmanupanis magn":
omniйferarum imagines complexus:cumvino &foliisomniйlegue
minйgeneris. Inerat corona in capitc: 6; in manualtera pedum cla
uatumatф itavidorum omniйfores carmine circuibant:vidoriam
чuam adeptifuerant camentes:&liminafrugibus pargentes.
Оétaao:Alii in italiam:lydiam & egyptum:tranifiehoccarmen volunt:
vnde 8:cantorestуdiaftae acbucolitae appellatifunt.
Nono:Аlii circйpagos 8. oppidafolitos fulfie pattorescброitocarmie
praecaripecorum&frugum omniйф:prouentumdicuntiatфindein
huncufф diem manerenomen8: ritumbucolicorum.
Decimo:Aii quorum melioreitfententia apricistemporibus hoccara
menoriginem duxifieaffirmant quibus vitapatoralis exercitaetat:
- ф velutaurei faeculifpeciem:inhuiufmediperfomarumfimplicitate
cognofcipotett. -

- ВVСОLICI carminis АССIDENTIА,


Вucolicicarminisaccidentiafunt quattuor.faegloga:aeglogarumnume
rus.fimplicitas & cetura. - -

Аeglogaёсарганushumilifфfermo quibucolicicarminisparseitatга
enim graecercapradiciturlatine:yndeaegloganomendeduáumett.
Аeglogarum numerusinhocattendidebet quod quicбfideraueritfcae
narum pattoralium aetatem: quae vitra denariйnumerйproferrinon
potettdecemtantumaeglogas fuоinferetoperi.ytmarofccit.
Simplicitasinbucolicisattёdёdaeitvtnufgatiquid figuratedicaturfed
tantumfimplicitategaudentes inducanturperfone. . -
Сеuravltimo locomotidaeit.Nбеnimeritbucolicus yafusnininччо
- О 111

я.
. . - LIBER
, etpesprimusfitdadylus partёorati5isabfoluёs:&tettius
8 себura: quartus dadylus magisg(рбdeus partёfimiliterfiniёsora
tionis:quintusvero 8.fextus ex integris didionibus componatur:vt
illud.Нucades oformoff puer, tibilliapienis. :
elegia.сарvт.ix. . . . . . . . .
Еlegia etcarmen miferable quo defundorum laudesamorica labores
сбртghendйtur. Арudthomanosautёidcarmen quod cйlamenta
tione extremйatф vltimum mortuo canitur arapa то рнторта
soХаторneniadiciiquodin chordisextremusnerunsiguimortuis
velmoriturismouiffimus affcribitur pнтнарpellatur. —
Еlegia vero dicta etorаратовv7\e гертоуз тё9petoтachocet
a defundorйlaudatione.Velacayo тov 87\eou hocetta miferatiбе.
; Vnde&miferabileselegidicuntur. - .
Нlegiae accidentia funt duо.fmeios & claufula.
Меlosett dulcis quidam сбcentus;quimaximein elegiacisverfibusoba
feruandusefthominй erumnisamorumфlaboribusaptus.,
Сlaululaeft ordo quidam:quосбtinuotenorc.primi verfus fenfus:inver
: , fufequenticбcluditurytinhoc.Сarioreitauroiuueniscuimolliaful
gent Ora:necamplexus tigidabarbatenet. »
* , . . . . LyRIcVМ.САРутх. ,, ,
1yricumроеma etcarmenpropriaquadamfuinatura.lyrefono8can
tibus aptum. - - - - - - - - -- - .

Lyricum carmen dicituralyra: quoniam vetereshuiufmodi carminum


fcriptoresadlyrampoematafuacancreconfueuerunt, , ,
Iyricum carmenin quattuor partes diutium citinoden.f.epodon:palia.
nodiam:8pfalmodiam. - - - -
Оde effermo quidam modulatus quiproprieadalicuius laudem acco
modatuseft. ... . : .
вposen carmenin quoitaordinatitunt yerfusvtfingulisclaufulaida
fitiqueprimiverfusfcntentiaconcludat. Claufulasenianlyrice dicit .
praeciofos verfus:lyricisfubledos. - - - - -

Рalinodiaeftretradatio quedam vituperationisinlaudem.


Рfalmodia eithymnusfeucarmen: cantibus aptum atф choraeis, :
LyRICISCRIртоквS.
Iyricicarminisfcriptoresapudgrecognouem fuere: adnouem mutatб.
** imitationem. . . - -

, Primus:Alcinan:ynde alcinanium carmendidum eit. . .


Secundus:Stefichorus vndefihelichoriumcamen.
Тertius:Аlceus:ynde alcaicum.
О uartus:Ibycus:yndeibycium.
Guintus:Anacreon:vndeanacreontium.
. Sextus:Simonides:yndefimonidium. . " "
*
. . . .
3 . .
*. ."
- *
, . DECIMVS , , ,
-

" Septimus:Pindarusivndepindaticum. }

Оёauus:Васchylides:vndebacchylidium.
** Nonus:Sapphomulier:lefbiaaplatбеamata: vndefapphicficatmё.
. Ноrumautem princepstefte quintiliano fuitpindarus.
Ариd latinos verolyrici carminisfcriptorestres fuere:horatius.f:ceius
batius:ё yaleriusmartialis.Ноrum autemprinceps fuithoratius. "
LyRIcoRVМ NАтVRА.
Еyricusverfus duodecim modisfcribipoteft:vtinferius patebit. -
Рtimo:Pragmaticghocetcaufatiue:quum caufe:hominumф negocia
" tradantur.
Secundo:Нурotetice.hocettperfomatiue:quum perfone defcribuntur.
Terrio:Paranetice:hocettinterpofitiue:quпmaliquid interpoiite narrat.
Сиarto: Prophonetice:hocettexclamatorie:quum exclamatorigiducii
turfententiae, . - - - - -
с"}еено:
ententie.
ettdeprecatorie:quum depraecating inductitut
-

Sexto:Рgonice:hocetlaudatiue:quumalicuius laudesattinguntur.
Septimo:Рgomprofeuctice:hocettlaudatue 8: deprecatorie:quйalicut?
laudes complettendo.eidёbonam deprecamuffortunam.
Оétauо:Eroticehoceftamatorie: quum resamore: digne defcribuntur.
:Nono:Eucharttice:hoceit gratiariue quum aliquid gratiofй exprimit:
|Decimo: Symbuletice:hoceftfignatiue quum aliquidfymbolonotatur.
Vndecimo:Profagoreutice:hocettexpofitiue:quumaliquid exponitur.
рuodecimo:Alegotice:hocettalienilocutue quialluddicituretallud
fignificatur, --- - -

нвRolсум. |- -

: : , САрVТ.XI.
Нeroicumроеmaetcarmёiquod.conflatex diuinishumanifpperfonis:
continetis vera cum fidis.
Нeroicum carmen didum ettab herойgeftis: qugabhomeroprius hoc
carminefcriptafйt:namanteapythiumdicebatureo quodpithliapo!
linisoraculahocverfu edita funt. -

- Негоicйpoemaintrсspartes diuium cit.inpropolitionem.finuocatioa


} nemiet narrationem, . - - - - - -
" "
2:
- рRoposlто. "
Propolitioetquumin operisprincipio quidintotocarminediáurifint
poete pponuntiquodyim habetexordii:in quopea que narrare pol
licemurtauditores feu lettoresattentosreddimus etdociles.Сианg
grecorumplurimipropolitioneminuocationiinierueretvtfecitie di
*
}... . .
. .
дNyОСАТО. .... :
. .
- и
.
- оiiii
т.
".
-

1IBER
-
*
Inuocatioetquumpoftdicendorumpropolitionemin rebustantum ar
duis:iuxtaflaccipreceptimufarum in fui auxiliuminuocat poetenu
men vel propria abutentesinuocatione:adalicuiusprincipiscбfugia
unt auxilium:cutopusfuum dedicauerevtinfaitisouidiusfecitiquod
fimilitervim haber oxordii: in quo auditoresnobis beniuolos confli
tuimus.Еoquia de mutis mentionem fecimus.deipis aliquid dicere
nonabfurdum erit. * .

МVSА. -

Мufaque et nymphadiciturideaetta poetisfiáа:que fuoopempoema


tiferrefolet.Vnde et mutica dictaet.Сonflatautemfecundum varro
-nem triplicёeffemuficam.Vnam.fque exaque motugeneraturaltee
ram ex aerisfonopercuП.Теrtia veroiduaein mera voce сбfiftit. Оis
autemhgcmuficaafuperceleft harmoniadeрёdet.Мufaautёdidae
старато диазо 9athoceft ab inquifitione.
Мufae accidentiafunttria.f.nomen:officium:e:ordo.
NОМЕN. -

Nomenmulae ettaccidens:quovna abalia dignofeitur.


Моmenmufeetinonuplexinamfecundumheilodumintheogoniama
feiouis filicfunt nouem. -

клиотеuтерьунте6алетатедиелотодлернтетерYiXорнте
: Растоте атолvдкретаточpаpнте каллоотн6нде курс в
. Фарао’атнестраогастасор. -

Сlioenim didaeft acaroтov клёovhocettagloria. - .

Вnterpedidaeft oraрaтo evка тотерьтёiphocёabenedeletido


Меlpomene didaeftoтара то длё7\arsip hocetta dulci cantu.
Тhalia dittaettoraрaто аллер hoc eitageminando velvirendo.
Роlymnia didacitoyaрaто столvкантнрдлpstaphocёa multame
СПОt1a. & . . ."

Бrato dictaettiiнератог hocёamabilisaaroтovepov.i.abamore


Тетрfichore didaeftarapa то тзрства 9athocetta deledando.
Уtania didaet celeths старатор ovpophocettactio.,
Сalliopedidaeft старато калліттаёiphocetta benedicendo.
oFF1c1VМ. -

Оfficium mufaeeftproprietas: vnicuіфmufg fecundumeius naturamae


сбmodata
officium mufe in totpartes diutium et quot funter mufe.
Сhoenigibonafamainterpretatur resgitacanir8: httorias:vndeapud
grecoshittorica dicta ё: 8.fecundй martianй ilunariorbеё сбltitutя
*
Еuterpetque bene deletansinterpretatur maficam docet; vndeagrecis
tibicinariaeftappellata:etin orbe dialiconditutaett. * . , ",

Меропenequg modulatiointerpretaturtragoediascanitviuобвinчег
nit diftinguetecatus:yndeagтgcistragicanuncupaturetino.befola
** .
*
- овстмvs . -

riconditutaet. - - -- -
Тhalia:que capacitasinterpraetatut comoediasieteantaditeraporainue
nit:yndeagreciscomica vocitaturetinterraatф filétio сбttituta ё.
Роlymnia que memoria interpretaturcolores canitthetoricos:fulcosin
иenit fegete(ф: vndeagrecisrhetorica didacitetin orbefatumieit
conftituta. , . : " : .
Еrato: quginuentio interpraetaturamorescanitet сбnubia:vndeagrae,
cisamatrix vocataeitetin orbemartialietconttituta.
Тетрfichore:quae deledansinftrudiointerpraetatur resiuciidas capit 8:
. choraeas: уndeagreciscythariftiae6appellata:&in veneris orbе сб ".

(tituta eit., f, . . . . . . "- :


Vrania: quae celeftis interpraetaturattrorum motus canit&portёtapolo
- rumiyndeagraecisailtologianuncupatact
conftituta.
&inodaиaiphara}ii.
et *

Сalliope quae bonavox interpretaturheroicacarminacanit:vates ornati}


vocenфferenativndeagtcispoetisdicitur etimercuriorbec5dt} -
tutaett. Несautemalias fectidum heiodum vt diximus (uperatforo -- --
rescum &illasinfecontineater diuina quanda metrovifuperaddat
ОRDО. * . -

Оrdo mutarum manifeftuseft:naclioettprima:euterpefecunda: melров


menetertiathalia quarta:polymniaquinta:eratofexta:terpfichore (ep
tima:vrania odaua:calliopeautem nona&vltima.
Оrdinisverocaufaea quidemfummadiligentia notanda eit, , -

Мutas neminidublйейapoetisfidasprohis quae ad cuiufcunф fciena


tie perceptionёnecefaria funt.In omnienim acquirendafcientia:no
uem requituntur.finequibus nullusvnquam efcauspropicipotett.
Primum eftvoluntas.Secundumdelettatio.Теrtium diligeria. Ошак
tum capacitas.Quintй memoria.Sextuminuentio.Septimum iudici
um.Оétauum eledio.Vltimum veropronunciatio.Indenouem fide
funtapoetismuftau*hominem in omniliterarйdiciplinaadop
timum finem perhge media ducant. . . , . . . .

Сlio ergoprimaponitur:bonafama interpretata чее hominisvolбна


regat:fcientiaenim volumus vtnoftrafamaaugeatur.
Euterpefecundabenedeledansinterpretata.qugpoit dicendi volata
ftudii quоф deledationemadiciat. - - - - -

Меlpomenetettia modulariointerpretata.quepotiftudii deledationem


virtuti operam nofiramadiungat. -

Тhalia quarta: capacitasinterpretata.quepoidiligentiam tudiopraetti


tam rescaperedoceat difcereф. - " "

| Роymniaquinta:memoriainterpretata.qперойcaptamicientiamilius
perpetuamadhibeat memoriam. . .
Еtatoicatalinuleingeniensinterpretataqчерой,непопашнбmileali
--

- цввR
quidreipercepte componeredoceat. . ,
Тerpfichorefeptimadelegans inftradiointerpretataiquaepotifimileій
нentumidiudicatelytrumbonum malйuefitprudenteredoceat.
Vraniaoфанасаеleftisinterpretata.quaepoltreicброitae iudicium:ópй
* - наqugqreligeremoneat."---- -- -- ... - а 4. «

Сalliopenona:vltimaфbonavoxinterpretata qugpoftreioptionёopti
* meillambene concineq}proferreinftraat. с . .
Насcautem omniaeopercipiendafuntordiне:vtfequёtiafemperpraece
dentia includantРНmoenim virottudiofo песейeeitvelle doctrinä.
Secido delettari eoiqupd yelit.Tertioinflateadid quo delettatus ё.
ouartocapereadquodintitit.Quito memoriaetradere:quodcepit.
Sextoeifimile quidiuenirequod memoriae tradiditSeptimo iudica
requodiucnehit.Оáаиoetigere quodiudicauerit.Poitremoproferre
quodelegerit. - \

- NARRATIо, ге и 3
Кarratioetquцmpoftdiuinum auxilium imploratumiampropofitum
:: poetaeaggrediuntur opus.
, . -- РОБSIS,САРVТ.XII. : : - 2 =
Росfis eft contextus:&corpus totius operisfecundum predictam artё8:
eius regulas effecti.Аd quod tibiperuenire сбcedant tudiofeadolefe
" censiquihuicnotroinuigilauertsoperiheliconigfororestheipiadef
} lyramdanteapolline&fidib°8:vo
- ce deco arepofiisaнratam, " . , о
: ,, : , : .. 2 . . . -
вхpыст LIввR рвспмуsЕтулимуspЕ РовмАтва:
poehacpoetarumofficio,
3 .. ... : . . . . .. . . * * *
-
*
-
- -
-

* * * РЕRoRАто.
и ; ; ; ; ; ; ; ; ; *, , , : "", : *, , , ; ;,

fam deбannuate.Leonarde virmagnificetadfinemfииm proteaam et


opus noftrй:quod tamё vtoptabam:8:ftudianoftra requirebant:non
fineatiqua animorual contentioneabfolutum et Pudet me quotdam
nominaredemetrНquidemiudicio quadratastatuasiyrma:ventrem
* "pudenda:&barbamtantum habemtes:quifuls ineptiis.nugifф molli
синstudianoftrainhuiнiceopulculicompolitбeadeo vexare cona
* tifunt:vtmepenea ppolitoreшоcareviderent Quodm:hitantomo
3.1ettius fuit:quando maiore cбропепdi operislaborategrauabar.Sed
"longemolettius crat quedagermanis.gallispänoniifq quibutda:ho
munculisfane ineptilfimisiadeo impetebar:vtmihi fasefie videretur
latinos deferere:&rhomanam linguamabarbaris edifcere:Horiege
contumeliaseoanimoferёdas ducочие virumfortёaduerfus male
iaafичиваеноскiasappobauititanifleganmabфтерона
., рвспмvs , - -

remium.Addequodcuminopetenottroidiomedemicaptum:phoa
camiagretium:donatum:feruium.fergium.pricianum:rufinum:quina
titianum:ftrabonem perphirium: acronem; marcitullium:8pleroft
* aliosvirosdodifimosimitatifuerimus necnon&peritifimй virum
"vtriufфlingue decus;domitium calderinum.preceptoremnotiri nie
: hileorum ineptiasaeftimabimusiquifime accufauerintomnesdeniqв
Нlosaccufauerint quorum (vtterentianisverbisvtar)aemulariexopto
negligentiam potius qiftorбоЬfcuram diligentiam,Adhibeboigitur
: huncineos animum:quemfocrates adhibendumputauit.Сumenim
}aquodamcalcepercufusefletadmirantibusillustolerantiam dixit:
}ouldfineafinus impetite:hunquidiidёdixiemtЕhpreterea5 "
} elрпumiludquod mehutufmodilatratoresaeguo animoferrecбре!
* lit.Namdodivirifunthiaemuftauthdoéti:Sidodidaetorequidem:
mecum adeofoelicitercgifle fortunana: vtetia dodis in inuidia incia
* derepotuerim.Siindoaiitidem8elaetorquodmeindodifufferrenб
potintiquippe quieogin(citiamhaadimitariappareiSediludmini
mepatipofum quodittiinmebarbariquotidiedamität opusnoa
nйaggrefiimfaiffefacerdotёdiuinequidemfciétiaeinfenfumiq ora
" toriam рбetteach:fnutiesnon modoartes verumё.animisdamnoa
fas complettatur:eufebium inexemplum hieronymum adducentes:
qui obtales artes du fit flagellatus.Tananefelatflagellapatiumfulfie
hieronymй попquia.oratoria poeticeФindulgeret quarumanium
plenaefunt eius epitolae:fed quiahisadeo dedituserat:vtnequidem
vnйprophctarumlegerepotlit. Dicantmihiquaefohiboniviri(vtad
oratoria mecбuertà)quae eftiilafcientiaiduae perpolitanon indigeat
oratione: Scientia enim(vttaliasinquit)funteorй:quiiilasprofitene
tur Illuftrare autemorationefiquisitasartes velitadoratoriseicбfu
gіёdum etfacultateminifortafebarbariemfuam: quanon loquёdo:
fedfirependopotius:indiesytifolentifcientiam appellauerint.Nonne
platoantoteles & reliquiphilofophi:guidephilefophiabenemeriti
funt:fimiliter &theologi omnes: auguftinus:gregorius:hieronymus:
ambrofius:proprisfacultatephilofophiactheologi:ornataautёрhilo
fophantes oratione rhetores fuerefSienim arsoratoria nihilatiudett
nificopiofe8, ornate dicere:quomodo hiquos поininauinus:fineea
fciatiaiduam eisnбсбcedimus.copiofe8tornatedicente Inornateau
tem cos dixiffequёlibetpudeat affirmare. Sediamadpoeticam.accee
damus.Аfferte viriboni poeticaeinimici: Аfferte quaefovedraindigt
tamёta:pontificalefф codices.Legite hymnos:legiteodas:legitepfal.
modiasidiuino cultuifacratas:nonnehaecpoetica funtrSednimirum
orebalbutiente:8: ignorantiamfuamiamprottituente: non poetica:
quadrata vero:feu quadrangularia rhytmica:&huiufmodidelyramёa
"tanicupabitis.Таcerevirtutis expertes&poeticamfinequanecdais
цввк -
миннесctialismo пeceнenanohtalaiни наёіншініанале.
, Nón enimtemeregraecos ciutates:рнicistemporibusabipioprie
mordio:eorйpuerosin poeticaerudiendos curaiere:non nudg volu
ptatis:fedcatte moderatiбisgratia:hасфdecaufa femorйmagitros
etcmёdatoresputauere. Fabulofis enim obledationibus puerorйani
т. fe mosineicans metricainttituit:vtprouettoreaetatead rerй difciplina
perducёdi:corroborata iam cogitationepertingät. Fabulofum tamё
poetam quenфрudeatappellare. Na fi poeta fabulofum nugatorёф
tixerimus quialiosoratorestaliosimperatorestaliosdenique reliqua
virtutis opera demбftrantesinducat:quatandem confiantia oratorё
veridicum afferemus:quёapoetaindudй:prius nugatorёvocaueria
. mustТaceteigtutinquaviriboni&poeticizquo animofufcipite.
Еgocnimfirexittimo fipoeticacaiu deltrui contingeretbreutfutu
rй:vtnequidem vnus ornateloquiauderet:fed cum exficcatofonte:
riuulos quофpenitus defedutos.Audeopreterea illudnonimmerito
affirmare:quod fiyatibus credendum efteaquae a vobis nuncdeipia
citur:&velutprofcripta; in exiliй miliaetpoetica: nonpoit multum
temporisfpacium:quod prius obtinuerattotius orbis imperium recu
perabit:8:vosinuitiquофpergermaniastgalliaspannoniafq:veltras
libereyagantёietianudatocapite deprefiabarbarieverebtmini. Non
fcribohgс:vtingermanos:gallofueautpannoniosinuehivelim:quos
menonlatet viros omniquidёfciétiapraeditos effe:8, quodlaudable
liuseft:omnireligione 8. vitaefandimonia exornatos. Nбenim eius
fum naturae:ytmaledicendicбfuetudinegaudea:imo &faepenume
- rolacefit?ad extremйvfф perpefus fim. Sedtataeratinmetabulae
rum quorйdam yerfainfania:tantusfuror&impetus:vt cum diufile
tiumtenuifiem:8 eo magisifloruminfaniam quotidie crefcerevide
remihaudamplius reticerepotuerim.Аd teautem reuertor virpreflä
tidimercui8; noftrum gratum fulfielaborёconfido:8 tugprgftantic
dicatйорusmitto:vtinter caeterashaereditates:filiotue:adolefcétu
to:tepatre digno cбnumeratй relinquatur. Аridippusenim rogatus
a ciue:quораёomelior cuafuruseffet ei?filius:fierudiretur relрбdit.
Еrciceгo optimameamputaulthaereditatёapatribus traditam libee
isomniq,patrimonopraetantiorёgloriam.f virtutisterйфgetta=
rй:cui dedecorieffenefas8: vitium iudicidum foret.ltidё 6 menana
}irmault.
poeta араферетор etpatктнда трота17\lap pретоia"
Асcipeigfopustibifacrati:& adtetaj patronйfuй рапа .qdfiexhia
latifrбtefufceperis.igrâmaticagrgса 8 } nfa qua рpediё
editutifum’nбрaruasgdёnobis viresaddideris.op"айtpfisfacile
amalinolorйobtredatiбib°tueripoteris:ficutaueris:vtinman?hoa
minйgemёdaniimйveniat Siquidvero mёdohm &minuspoliti
DECIMVS \,
dif7/slettorrepereritidinбmihifedimprefioribusaТcribendйdioв
mriis mei quae iurefragmenta dixerim: caeterorйф dodorum adeo
orrupta volumina:vtvix fuйnomen teneanufacile probabunt.Нос
enim et frequensimprefiorйvitiй уt modopraepolteras 8: inцerfast
* modoaliasproaliis litterasponāt:quitamёinhoc excufaripofunt:
quodyx.dlligensp;ao}яmendantlanguaemaiaiaprime
| docorrigerepoteit. Ilayero que corrigendafunt (epiTimeleuia:8:
perfefaciliusfintemendada,Valedecus militiatpatriaefalufituх:
prefidiumfummй&dulcedecus meum. Г. . .
тё7\от. * ::::::" " * ненаталии, К. -

(, Р.FRANCISCINIGRI.А.VENETISАСЕRDотISAttiйф dodaе
\ risiaruntina 2ra:maticз зd plendidiffimбеquitemigonardйbotta
}--proferenitimo ducemediolaniapuddlefinitimй,ve "prчmjenatй
oratorem facundiffimumfoeliciter explicitaett.Еха: «imgфеmene
-

} }ie
data a ludoco clichthoueo nti
Аnno dominiМlefimo.СССССVII.Сalen.Nouembris.
.
,
а : 2, , ;: f: , , ; ;: ; ; ; ; ; ; 2:1; ; ; ; :; ; - : , .}}
и
- С.Ioannes Lucilius Santreiter aeromeынноины,
- - 1
внёiolisadolefcentibusfolicitatemdicit.:
.. :: г. 2, " " "

Ехpulerattriplicifacilesgensbarbaratheno:
-
Ріcrides quondam:cattaliaeq: deas. : ,
Сепsignara dei caiplectra fonantiacurac. 2: : ,,. . .
С u e nullospegafinoucratantclares. алка: ; ; ;
Refilteratф vetus depulfisyndiФmufis: a на с
Вз-baratingua: fuosteftificata dies. , , ,
Нinctniferifubito liquerepoemata ciues: , , , ,..., , ,, ,
Еtiuuenestudia 8.deferuerefenes. —
Nam malabarbaries; thomanum extinguerenomen. a. - ,
- Аufaeft:8; nymphasphoebepolitetuas.
Тuncego quem mufsgenuitcylleniusaptum. , ,
О uid facerempolitis: artibus vfфmeist , : ,
Necmihiiampatrias fedes habitare licebat: … . . . .
Profcriptae miferas quastenuere deae, - -

|- Inde velutradiis premeretcyllenius:ipfam - i, o


Еtpatriamliquitunc patriofфlares, : , , , ,,,
Асvenetas fubito coepiluftrarelacunas. с
Еtquasperdideram.quereremoctius aquas, i
Тuncmihi felaetze retuleruntvndіф nymphae,,
| Solantes moetto (pemфdedereviro. -

( Еtdценntplacida:fianciciprodnusedes
Очеn anymphus genuit.nigerauitusaruns: , , ,
|
)
* ь *
-

- , , :
Кanфрiusprofugasexceperataequoremufas, к
* Еtpariterfedesholpitiumq: dedit. . , -
Нic mihiprimaneae vifacitfortunafalutis:
Нic dulceshaufinecfaturatus aquas. ".

Нincmepieridestraxereadfiumina fummi .
parnaiipegafos.cattalirф choros.
Еtmeacephilipenetraruntagminaripas. . .
3. Раrmiifofpfinus;&tuafacre themi,
Еt quia nonaliud eitnobis charite maius:
officium:prompfigrammatadoda nigri,
- нosquibusadduansparnadiadimina facri.
"-

Impreditbros & monumentafii, ,


сотgoneer" riveniuntquibusantranedule - --
: Еttaticci (tantmeliefuentefacros.
Еt vobis iuuejestatuipraecepta deditle:
Vtfoloquilquis codice cundalegat.
Sed quiaiamrlienusfaciles admitteremulas.
* в} pio. . . . .
нincmhifшнnaq}a+gaudiactefan:
Еtvatum&patriaemuneralaeta meae. . .

Сerteigiturpatriam:reliquarumpacelocutus. -
Virtutum dicamfepofuifieducem:
piuinasartes:&confciafiderafati.
Еtphaetontaeoshic reperimusaequos. - м

ОцidnumerosinumeriФ геарmetita quadratis,


Аgminatquid referam quae iuacutafophose
Сае(areas referam legest&iura quidvitraf и
Sacrareceniebopontificale decust
oratortantumhic&lingua difertapoetae
Defuerat.patriae quae modotundabone.
Оfortunatos nimium:meagaudiaciues.
О foetix patriae tempus&omnemeae.
Мunctua melaetum excipiantbonancenia ciuена
Inфfinupatriae iam moriturus.ero,
Sedpriusanobisparuahaecmunufculafume:
С uae michi doctorisfunt monumentamel,
cuireferes dignas quumtantomuneregrates. &
Lucilimenorespatriacharatui. « с ра
Valete, }

- tmprelimethoc opus Parhifils ProIohanne рансионный уico


ріші Iacoы AdIntetignium Leonem Argenteum.