Está en la página 1de 3

LESFORMULIER

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden


Instituut Educatie en Communicatie
Afdeling Talen wg/gm/jh/00

Naam student : Auke van der Wal School : NHL Hogeschool

Naam vak : Onderwijskunde Klas : Engels 1D Aantal lln.: 22

Naam NHL-docent : Richard Jones Datum : 05-04-2018

LESOPDRACHT: Uitleg met betrekking tot de oefeningstypologie van Neuner.

LESDOEL(EN): (in termen van eindgedrag) KERNDOEL(EN):

Aan het eind van de les kunnen de studenten:


 De vier fasen van de typologie van Neuner noemen.
 Uitleggen waarom deze typologie belangrijk is voor MVT-docenten.
 Uitleggen hoe de typologie is opgebouwd en wat de meerwaarde is van
deze theorie m.b.t. de Engelse taal.

LEERSTOF:
 Bestudeer de oefeningstypologie van Neuner

Belangrijke keuzes/ overwegingen voor de lesopzet (beginsituatie, werkvormen, rol


Leerling/docent, lesstof in de leergang, te verwachten knelpunten, persoonlijke leerdoelen):

Beginsituatie leerstof: De student heeft zich ingelezen in de theorie omtrent de typologie van Neuner en
heeft reeds een globaal idee van stof.
Werkvormen:
 Denken, delen, uitwisselen.

Doen voor aanvang van de les (bijvoorbeeld kopiëren, OHP klaarzetten): PPT klaarzetten voor aanvang van de les.
Tijd Functie lesdeel * Lesopzet Leerlingactiviteit Docentactiviteit Leer-/hulpmiddelen
90 min.

0–3 Inleiding Lln. welkom heten, les openen door onderwerp in te leiden, daarna Luisteren Vertellen Digibord + PPT
lesdoelen benoemen.

Kern Uitleg geven n.a.v. ABCD-fases, daarna voorbeelden uit de praktijk laten Vragen bedenken, Vertellen, instuctie geven. Digibord
5-8 Theorie m.b.t. zien om een beeld te schetsen hoe deze theorie wordt toegepast. overleggen, vragen
typologie van Neuner. stellen en beantwoorden.
Instructie geven.

Studenten gaan aan Luisteren, overleggen in Toelichting geven.


8-11 de slag. Met de buurman redenen bedenken waarom de typologie van Neuner van tweetallen. Vragen beantwoorden.
belang is voor MVT-onderwijs.
Klassikaal bespreken Luisteren, vragen Beurt geven
11-13 Klassikaal bespreken van de gevonden redenen en evt. toelichten. beantwoorden.

Slot
Terugkoppeling naar Luisteren Complimenten geven,
13-15 lesdoelen en Terugkoppelen naar lesdoelen en kernpunten van de les herhalen. bedanken voor de Digibord + PPT
weergeven van Checken of er nog vragen zijn naar aanleiding van de les. aandacht.
belangrijkste redenen.