Está en la página 1de 9

2.

Ο ΞΑΝΘΙΑΣ (α)

VOCABULARIO

Verbos
ἐκβαίνει, sale (3a persona sing. del pte.) Pronombre
ἐλαύνει, empuja; conduce, guía (3a persona ἐγώ, Yo
sing. del pte.)
ἐλθέ, ¡ven! Adjetivo
καθεύδει, duerme, está dormido (3a persona ἀργός, ocioso, perezoso, indolente
sing. del pte.)
καλεῖ, llama (3a persona sing. del pte.) Adverbios
πάρεστι(ν), está presente; está aquí; está ahí (3a οὕτω, así, de esta manera
persona sing. del pte.) μή, no, funciona con imperativos
σπεύδει, se afana por, se apresura (3a persona τί, ¿por qué?
sing. del pte.)
Partículas
Substantivos μέν … δέ …, pospositivo, por una parte …, por
τὸ ἄροτρον¸ arado otra parte …; ciertamente …, pero
ὁ δοῦλος, esclavo
Nombre propio
ὁ Ξανθίας, Jantias

1
ὁ Δικαιόπολις ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου καὶ καλεῖ τὸν Ξανθίαν. ὁ Ξανθίας δοῦλός ἐστιν, ἰσχυρὸς μὲν
ἄνθρωπος, ἀργὸς δέ· οὐ γὰρ πονεῖ, εἰ μὴ πάρεστιν ὁ Δικαιόπολις. νῦν δὲ καθεύδει ἐν τῷ οἴκῳ. ὁ οὖν
Δικαιόπολις καλεῖ αὐτὸν καὶ λέγει· «ἐλθὲ δεῦρο, ὦ Ξανθία. τί καθεύδεις; μὴ οὕτως ἀργὸς ἴσθι ἀλλὰ
σπεῦδε». ὁ οὖν Ξανθίας βραδέως ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου καὶ λέγει· «τί εἶ οὕτω χαλεπός, ὦ δέσποτα;
οὐ γὰρ ἀργός εἰμι ἀλλὰ ἤδη σπεύδω». ὁ δὲ Δικαιόπολις λέγει· «ἐλθὲ δεῦρο καὶ συλλάμβανε· αἶρε
γὰρ τὸ ἄροτρον καὶ φέρε αὐτὸ πρὸς τὸν ἀγρόν. ἐγὼ γὰρ ἐλαύνω τοὺς βοῦς. ἀλλὰ σπεῦδε· μικρὸς
μὲν γάρ ἐστιν ὁ ἀγρός, μακρὸς δὲ ὁ πόνος».
[ἐκ τοῦ οἴκου, (fuera) de casa; εἰ μὴ, a menos que; νῦν, ahora; ἐν τῷ οἴκῳ, en la casa; δεῦρο, aquí; μὴ
… ἴσθι, ¡no seas!; βραδέως, lentamente; δέσποτα, amo; ἤδη, ya; συλλάμβανε, ¡ayuda!; αὐτό, lo (3a
persona sing. en acusativo); τοὺς βοῦς, los bueyes (acusativo)]

ESTUDIO ETIMOLÓGICO
1. ¿Qué significan despótico y cronología? ¿Qué palabras griegas encuentras en estos términos en
español?
2. ¿Qué raíz griega está relacionada con la palabra española dendrita?
3. Explica qué plantea una teoría heliocéntrica del universo.
4. ¿Qué es un cronómetro? ¿Qué significa τὸ μέτρον?

GRAMÁTICA
1. Formas verbales: modo indicativo, presente singular
Los modos indican si la acción es comprendida como siendo real o ideal. El modo indicativo se usa
para expresar oraciones y preguntas sobre la realidad o sobre uno o más hechos:

ἐλαύνω τοὺς βοῦς. Estoy conduciendo los bueyes.


τί καθεύδεις; ¿Por qué estás durmiendo?

Las distintas terminaciones del verbo no sólo muestran quién o qué está llevando a cabo la acción
(Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos), sino también desde qué perspectiva se observa la acción
(modo). En los siguientes ejemplos planteamos solamente las posibilidades del modo indicativo
singular:

Raíz: λυ-, desatar


1a singular λύ - ω desato, estoy desatando
2a singular λύ - εις desatas, están desatando
3a singular λύ - ει desata, está desatando

Raíz: φιλε-, amar


1a singular φιλέ-ω > φιλῶ amo, estoy amando
2a singular φιλέ-εις > φιλεῖς amas, estás amando
3a singular φιλέ-ει > φιλεῖ ama, está amando

Raíz: ἐσ-, ser


1a singular εἰμί* soy
2a singular εἶ eres
3a singular ἐστί(ν)* es

2
*enclítico
Dado que las terminaciones son distintas para cada persona, el pronombre, como en español, no
tiene que aparecer necesariamente. Por ejemplo:
ἐλαύνω = conduzco
ἐλαύνεις = conduces
ἐλαύνει = (él) conduce
Como en español, el uso de los pronombres es enfático, por ejemplo:
ἐγὼ μὲν πονῶ, σὺ δὲ καθεύδεις = Yo estoy trabajando, pero tú estás durmiendo.

Ejercicio 2α
Lee en voz alta y traduce al inglés:
1. τὸν δοῦλον καλῶ.
2. ὁ δοῦλος ἐν τῷ οἴκῳ πονεῖ.
3. τί οὐ σπεύδεις;
4. οὐκ εἰμὶ ἀργός.
5. ἰσχυρὸς εἶ.
6. τὸ ἄροτρον φέρει.
7. πρὸς τὸν ἀγρὸν σπεύδω.
8. τί καλεῖς τὸν δοῦλον;
9. ὁ δοῦλος οὐκ ἔστιν ἀργός.
10. ὁ δοῦλος ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου.

2. Proclíticas
El adverbio negativo οὐ, οὐκ, οὐχ es un proclítico. Usualmente las palabras proclíticas no tienen
acento tónico sino que “se apoyan” en la palabra que viene a continuación (véase lo indicado sobre
las enclíticas), por ejemplo, τί οὐ σπεύδεις; (ejercicio 2α, N 3). Cuando la palabra proclítica οὐ es
seguida por el enclítico εἰμί (primera persona singular), el enclítico retiene un acento tónico en su
segunda sílaba, por ejemplo: οὐκ εἰμὶ ἀργός (Ejercicio 2α, N 4). Cuando οὐκ es seguida por el
enclítico ἐστί(ν) (tercera persona singular), el enclítico recibe un acento tónico agudo en su primera
sílaba, por ejemplo ὁ δοῦλος οὐκ ἔστιν ἀργός (Ejercicio 2α, N 9).

Ejercicio 2β
Traduce al griego. No comiences tu oración en griego con un enclítico. Cuando sea necesario, aplica
las reglas para proclíticas y enclíticas brindadas en el capítulo 1, gramática 5.
1. (Él) no se apresura.
2. ¿Por qué no estás trabajando?
3. Estoy llevando el arado.
4. Vas rápidamente al campo.
5. (Él) es ocioso.
6. No soy fuerte.
7. No eres un esclavo.
8. El esclavo no está trabajando.
9. El esclavo está llevando el arado al campo.
10. (Él) no es ocioso.
3
3. El imperativo
El imperativo es el modo utilizado para expresar órdenes:
σπεύδ-ε ¡apresúrate! φίλε-ε > φίλει ¡ama! ἴσθι ¡sé!

En el caso de prohibiciones (órdenes negativas), se usa μή + el imperativo:


μὴ αἶρε τὸ ἄροτρον. ¡No levantes el arado!
μὴ ἀργὸς ἴσθι. ¡No seas ocioso!

Ejercicio 2γ
Copia las siguientes oraciones y escribe C, OD, o IMP (para imperativos) sobre las palabras
correspondientes. Luego traduce las oraciones al español:
1. ἔκβαινε ἐκ τοῦ οἴκου, ὦ Ξανθία, καὶ ἐλθὲ δεῦρο.
2. μἠ κάθευδε, ὦ δοῦλε, ἀλλὰ πόνει.
3. μὴ οὕτω χαλεπὸς ἴσθι, ὦ δέσποτα.
4. αἶρε τὸ ἄροτρον καὶ σπεῦδε πρὸς τὸν ἀγρόν.
5. κάλει τὸν δοῦλον, ὦ δέσποτα.

SABIDURÍA GRIEGA
μέτρον ἄριστον Κλεόβυλος (de Lindos)

4
Ο ΞΑΝΤΙΑΣ (β)

VOCABULARIO
Verbos Preposición
ἄγω, conduzco; llevo εἰς + acusativo, a, hacia (el interior)
εἰσάγω, llevo (hacia adentro), introduzco
βαίνω, ando, recorro, voy Adverbios
βλέπω, normalmente intransitivo, miro, veo βραδέως, lentamente
λαμβάνω, tomo, cojo ἔπειτα, entonces, luego (temporal)
συλλαμβάνω, [σύν-, con + λαμβάνω], ayudo ἤδη, ya; ahora, al punto

Substantivos
ὁ βοῦς, buey
τὸ δένδρον, árbol
ὁ δεσπότης, amo

ὁ μὲν οὖν Δικαιόπολις ἐλαύνει τοὺς βοῦς, ὁ δὲ Ξανθίας ὄπισθεν βαδίζει καὶ φέρει τὸ ἄροτρον. δι΄
ὀλίγου δὲ ὁ Δικαιόπολις εἰσάγει τοὺς βοῦς εἰς τὸν ἀγρὸν καὶ βλέπει πρὸς τὸν δοῦλον· ὁ δὲ Ξανθίας
οὐ πάρεστιν· βραδέως γὰρ βαίνει. ὁ οὖν Δικαιόπολις καλεῖ αὐτὸν καὶ λέγει· «σπεῦδε, ὦ Ξανθία, καὶ
φέρε μοι τὸ ἄροτρον». ὁ δὲ Ξανθίας λέγει· «ἀλλ΄ ἤδη σπεύδω, ὦ δέσποτα· τί οὕτω χαλεπὸς εἶ;»
βραδέως δὲ φέρει τὸ ἄροτρον πρὸς αὐτόν. ὁ οὖν Δικαιόπολις ἄγει τοὺς βοῦς ὑπὸ τὸ ζυγὸν καὶ
προσάπτει τὸ ἄροτρον. ἔπειτα δὲ πρὸς τὸν δοῦλον βλέπει· ὁ δὲ Ξανθίας οὐ πάρεστιν· καθεύδει γὰρ
ὑπὸ τῷ δένδρῳ.
[ὄπισθεν, detrás, por detrás; δι΄ὀλίγου, pronto, al poco tiempo; μοι, me (dativo de primera persona
singular, a mí); ὑπὸ τὸ ζύγον, bajo el yugo; προσάπτει, junta, une a]
5
ὁ οὖν Δικαιόπολις καλεῖ αὐτὸν καὶ λέγει· «ἐλθὲ δεῦρο, ὦ κατάρατε. μὴ κάθευδε ἀλλὰ συλλάμβανε.
φέρε γὰρ τὸ σπέρμα καὶ ὄπισθεν βάδιζε». ὁ μὲν οὖν δοῦλος τὸ σπέρμα λαμβάνει καὶ ἀκολουθεῖ, ὁ
δὲ δεσπότης καλεῖ τὴν Δήμητρα καὶ λέγει· «ἵλεως ἴσθι, ὦ Δήμητερ, καὶ πλήθυνε τὸ σπέρμα». ἔπειτα
δὲ τὸ κέντρον λαμβάνει καὶ κεντεῖ τοὺς βοῦς καὶ λέγει· «σπεύδετε, ὦ βόες· ἕλκετε τὸ ἄροτρον καὶ
ἀροῦτε τὸν ἀγρόν».
[ὦ κατάρατε, execrable, detestable; τὸ σπέρμα, la semilla, la simiente; ἀκολουθεῖ, sigue; τὴν
Δήμητρα, Démeter (diosa del grano); ἵλεως, propicio(a), grato(a); πλήθυνε, acrecienta, multiplica; τὸ
κέντρον, látigo; κεντεῖ, fustiga; ἕλκετε, tiren (de + acusativo); ἀροῦτε, aren].

ETIMOLOGÍA
En las lecturas has encontrado las siguientes preposiciones: εἰς, hacia (dentro de); ἐκ, (fuera) de; ἐν,
en y πρός, a, hacia (en dirección a). Estas preposiciones pueden colocarse delante de verbos
(prefijos) para constituir verbos compuestos, por ejemplo:
βαίνει, camina, recorre ἐκβαίνει, sale fuera de

Deduce el significado de los siguientes verbos compuestos:


1. προσφέρει 4. προσβαίνει
2. ἐκφέρει 5. ἐκκαλεῖ
3. προσελαύνει 6. εἰσελαύνει

Puedes deducir el significado de muchos verbos compuestos de este tipo, los cuales son muy
frecuentes en griego. Ya desde el inicio de tu estudio del griego debes comenzar a reconocer el
significado de muchas palabras nuevas a partir del conocimiento de aquellas que ya te resultan
familiares. Para promover el desarrollo de dicha capacidad, el significado de los verbos compuestos
no será aclarado en las secciones dedicadas al vocabulario, siempre que el significado esté claro a
partir de los componentes individuales de la palabra. Cuando los verbos compuestos tengan un
significado especial, éste será brindado en las listas de vocabulario.

GRAMÁTICA
4. Artículos, adjetivos y substantivos; singular. Todos los casos
Masculino Neutro
Nominativo ὁ καλὸς ἀγρός τὸ καλὸν δένδρον
Genitivo τοῦ καλοῦ ἀγροῦ τοῦ καλοῦ δένδρου
Dativo τῷ καλῷ ἀγρῷ τῷ καλῷ δένδρῳ
Acusativo τὸν καλὸν ἀγρόν τὸ καλὸν δένδρον
Vocativo ὦ* καλὲ ἀγρέ ὦ καλὸν δένδρον
Ν.Β. Las terminaciones del nominativo, acusativo y vocativo neutro son las mismas.
*No es un artículo definido, sino una interjección que se usa con el vocativo.

5. Uso de los casos


El sujeto de la oración y el complemento del verbo “ser” están en el caso nominativo, por ejemplo: ὁ
ἀγρὸς καλός ἐστιν = el campo es bello. ὁ Δικαιόπολις αὐτουργός ἐστιν = Diceópolis es un
campesino.

6
El caso genitivo ha sido usado hasta ahora solamente luego de algunas preposiciones, incluidas
aquellas que indican el movimiento desde un lugar, por ejemplo: ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου = sale fuera
de la casa.
El caso dativo también ha sido utilizado hasta el momento únicamente luego de algunas
preposiciones, incluyendo aquellas que indican el lugar donde algo sucede o donde algo o alguien se
encuentra, por ejemplo: καθεύδει ἐν τῷ οἴκῳ = duerme en la casa.
El caso acusativo indica el objeto directo de un verbo transitivo (por ejemplo καλεῖ τὸν δοῦλον) y se
usa luego de algunas preposiciones, incluyendo aquellas que indican el movimiento hacia alguien o
algo, por ejemplo: πρὸς τὸν οἴκον βαδίζει = camina hacia la casa.
El caso vocativo se usa al dirigirse a una persona, por ejemplo ἐλθὲ δεῦρο, ὦ δοῦλε = ¡Ven aquí,
esclavo! Suele ir precedido de ὦ, que no requiere ser traducido.

6. Acento persistente de substantivos y adjetivos


Los acentos tónicos de los substantivos y adjetivos son persistentes, es decir permanecen como se
presentan en el caso nominativo a menos que sean forzados a cambiar debido a una regla o la
conjunción de varias reglas. Una de dichas reglas dice que los sustantivos y adjetivos del tipo
presentado en las listas más arriba, si es que tienen un acento tónico agudo en la última sílaba en el
caso nominativo, deben cambiar su acento a uno circunflejo en la última sílaba en los casos genitivo y
dativo. Nótese cómo esta regla se aplica a los adjetivos καλός/καλόν y al substantivo ἀγρός
anteriormente mencionados (evidentemente, los acentos agudos de καλός/καλόν como aparecen en
los casos nominativo, acusativo y vocativo se han vuelto graves debido a que son seguidos
inmediatamente por palabras acentuadas). Nótese además que el artículo definido sigue una regla
semejante y tiene un acento circunflejo en el genitivo y el dativo.

Ejercicio 2δ
Coloca la forma correcta del artículo y completa las siguientes frases, ten cuidado con el acento:
1. ___ δοῦλον
2. ἐν ___ ἀγρῷ
3. ___ ἄνθρωπος
4. ἐκ ___ οἴκου
5. ___ ἄροτρον
6. ὑπὸ ___ δένδρῳ
7. ἐν ___ οἴκῳ

Ejercicio 2ε
Completa las siguientes oraciones colocando la terminación correcta de los verbos, substantivos y
adjetivos, y traduce las oraciones al español:

1. ὁ δοῦλος σπεύδ___ πρὸς τὸν ἀγρ___.


2. ὁ Δικαιόπολις τὸν ἀργ___ δοῦλον καλ___.
3. ἐλθ___ δεῦρο καὶ συλλάμβα___.
4. ἐγὼ ἐλαύν___ τοὺς βοῦς ἐκ τοῦ ἀγρ___.
5. μὴ χαλεπ___ ἴσθι, ὦ δοῦλ___, ἀλλὰ πόν___.

7
7. Acento recesivo de los verbos
Posteriormente veremos más detalles sobre los acentos de los verbos (por ejemplo en el capítulo 5,
Gramática 2), pero por ahora observemos que las formas ἐλαύνω, ἐλαύνεις y ἐλαύνει tienen acentos
en la penúltima sílaba, siempre que la última sílaba tenga una vocal larga o un diptongo. Cuando la
última sílaba es corta, como en el imperativo, el acento retrocede a la antepenúltima sílaba, de ahí
ἔλαυνε. En el segundo parágrafo de la historia β, encuentra seis verbos acentuados en la
antepenúltima sílaba.

Ejercicio 2ζ
Traduce los siguientes pares de oraciones:
1. ὁ δοῦλος οὐκ ἔστιν Ἀθηναῖος.
Jantias no es fuerte.
2. ὁ Δικαιόπολις ἐκβαίνει ἐκ τοῦ οἴκου καὶ καλεῖ τὸν δοῦλον.
El esclavo corre al campo y lleva el arado.
3. ὁ δοῦλος οὐ συλλαμβάνει ἀλλὰ καθεύδει ὑπὸ τῷ δένδρῳ.
El hombre no está trabajando sino caminando a casa.
4. εἴσελθε εἰς τὸν οἴκον, ὦ Ξανθία, καὶ φέρε τὸν σῖτον.
Ven, esclavo, y conduce los bueyes.
5. μὴ πόνει, ὦ Ξανθία, ἀλλὰ ἐλθὲ δεῦρο.
No duermas, hombre, más bien trabaja en el campo.

Ο ΔΟΥΛΟΣ
Lee el siguiente pasaje y responde las preguntas de comprensión:

ὁ αὐτουργὸς σπεύδει εἰς τὸν ἀγρὸν καὶ καλεῖ τὸν δοῦλον. ὁ δὲ δοῦλος οὐ πάρεστιν· καθεύδει γὰρ
ὑπὸ τῷ δένδρῳ. ὁ οὖν δεσπότης βαδίζει πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει· «ἐλθὲ δεῦρο, ὦ δοῦλε ἀργέ, καὶ
πόνει». ὁ οὖν δοῦλος βαδίζει πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει· «μὴ χαλεπὸς ἴσθι, ὦ δέσποτα· ἤδη γὰρ πάρειμι
ἐγὼ καὶ φέρω σοι τὸ ἄροτρον». ὁ οὖν δεσπότης λέγει· «σπεύδε, ὦ Ξανθία· μικρὸς μὲν γάρ ἐστιν ὁ
ἀγρός, μακρὸς δὲ ὁ πόνος».
[σοι, te (dativo de 2a persona sing.)]

1. ¿Qué está haciendo el campesino?


2. ¿Qué está haciendo el esclavo?
3. ¿Qué hace el esclavo cuando le dicen que venga y ayude?
4. ¿Por qué se le pide al esclavo que se apresure?

Ejercicio 2η
Traduce al griego. En caso que necesites usar μέν junto con otra partícula pospositiva, siempre utiliza
μέν antes que la otra partícula pospositiva (mira la historia anterior):
1. Diceópolis ya no (οὔκετι) trabaja, sino que desata los bueyes.
2. Y (usa δέ, pospositivo) entonces llama al esclavo y dice: "Ya no trabajes más (μήκετι), más bien ven
aquí y coge el arado".
3. “Pues yo estoy conduciendo los bueyes a casa, tú por otra parte lleva (imperativo) el arado”.

8
4. Entonces Diceópolis lleva los bueyes fuera del campo, mientras el esclavo coge el arado y lo lleva a
casa.

Griego clásico
Calímaco
Calímaco de Alejandría (acmê 250 a.C.) fue un poeta que rechazó los géneros tradicionales como la
épica y se dedicó a la escritura de poemas cortos y ligeros. El siguiente dicho basado en el fragmento
465 (Pfeiffer) muestra claramente su preferencia:

Μέγα βιβλίον μέγα κακόν.


[βιβλίον, libro; κακόν, mal, problema; el verbos ser está elidido]

Griego Neotestamentario
Lucas 3:22
El contexto es el siguiente: “Y sucedió que mientras todo el pueblo era bautizado y Jesús era
bautizado y estaba orando, el cielo se abrió, el espíritu santo descendió sobre él en forma corporal
como una paloma y una voz vino del cielo”. La voz dijo:

"σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός … "


[ὁ υἱός μου, mi hijo; ὁ ἀγαπητός, el amado]