Está en la página 1de 2

M. H. Sr.

Roger Torrent i Ramió


President
Parlament de Catalunya
Parc de la Ciutadella, s/n
08003 Barcelona

M. H. Sr. Torrent,

Us adrecem aquesta carta per manifestar-vos el nostre més profund rebuig per la manera com
esteu exercint les competències que us atorguen el Reglament del Parlament i la Llei 13/2008
de la presidència de la Generalitat i del Govern en allò referent a l’impuls de la investidura de
president de la Generalitat de Catalunya.

Arribem a aquesta convicció després d’haver constatat malauradament que, per la via que heu
triat de presentar sistemàticament candidats a la investidura dels quals en coneixíeu
perfectament i per endavant la inviabilitat, la vostra intenció ha estat dilatòria i al servei dels
interessos dels partits independentistes. Aquesta manera de procedir no té precedents en
democràcia i ha donat lloc a una situació de bloqueig d’una institució central de l’autogovern
de Catalunya que representa els set milions i mig de catalans, que contemplen estupefactes
com passen els mesos i no es forma un govern respectuós amb l’ordenament jurídic que pugui
abordar els seus problemes reals.

En conseqüència, davant d’una situació tristament excepcional com aquesta, la segona


autoritat de Catalunya té l’obligació institucional i moral de comparèixer davant dels
representants de la ciutadania per donar explicacions i impulsar la fórmula de desbloqueig
suggerida pels lletrats del Parlament en l’informe del passat 8 de febrer. En aquest Parlament,
on s’ha declarat la independència i s’han aprovat lleis contràries a l’ordre estatutari i
constitucional, seria inexplicable que el seu president no doni la cara per no voler donar les
explicacions que la ciutadania mereix, necessita i reclama.

Atentament,

Inés Arrimadas García

Presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans

Palau del Parlament, 13 de març de 2018


M. H. Sr. Roger Torrent i Ramió
President
Parlament de Catalunya
Parc de la Ciutadella, s/n
08003 Barcelona

M. H. Sr. Torrent,

Le dirigimos esta carta para manifestarle nuestro más profundo rechazo por el modo en que
está ejerciendo las competencias que le otorgan el Reglamento del Parlament y la Ley 13/2008
de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno en lo relativo al impulso de la investidura de
presidente de la Generalitat de Cataluña.

Llegamos a esta convicción tras haber constatado a nuestro pesar que, por la vía que ha
escogido de presentar candidatos a la investidura cuya inviabilidad conoce perfectamente y de
antemano, su intención ha sido dilatoria y al servicio de los intereses de los partidos
independentistas. Esta manera de proceder no tiene precedentes en democracia y ha dado
lugar a una situación de bloqueo de una institución central del autogobierno de Cataluña que
representa a siete millones y medio de catalanes, que contemplan estupefactos como pasan
los meses y no se forma un gobierno respetuoso con el ordenamiento jurídico que pueda
abordar sus problemas reales.

En consecuencia, ante una situación tristemente excepcional como ésta, la segunda autoridad
de Cataluña tiene la obligación institucional y moral de comparecer frente a los representantes
de la ciudadanía para dar explicaciones e impulsar la fórmula de desbloqueo sugerida por los
letrados del Parlament en su informe del pasado 8 de febrero. En este Parlament, donde se ha
declarado la independencia y se han aprobado leyes contrarias al orden estatutario y
constitucional, sería inexplicable que su presidente no dé la cara por no querer dar las
explicaciones que la ciudadanía merece, necesita y reclama.

Atentamente,

Inés Arrimadas García

Presidenta del Grupo Parlamentario de Ciutadans

Palacio del Parlament, 13 de marzo de 2018