Está en la página 1de 7

CM-N2-13

Certificados de profesionalidade.
Competencias clave
Proba escrita

Competencia matemática
Duración: unha hora
1º apelido/ 1º apellido

2º apelido / 2º apellido

Nome / Nombre

Lugar do exame/
Lugar del examen

Data / Fecha

Obxectivo / Objetivo Avaliar as capacidades vinculadas á competencia matemática / Evaluar las capacidades
vinculadas a la competencia matemática.

Duración 1 hora

Estrutura da proba./ A proba está integrada por 15 preguntas de resposta múltiple./La prueba está integrada
Estructura de la por 15 preguntas de respuesta múltiple.
prueba

Materiais que pode Papel, lapis e calculadora. Útiles de debuxo


utilizar o candidato./
/ Papel, lápiz y calculadora. Útiles de dibujo.
Materiales que puede
utilizar el candidato

Criterios de Cada pregunta valórase con 1 punto. A puntuación máxima é de 15 puntos. Para superar
cualificación da proba/ a proba é necesario obter 9 puntos (60 por cento)./ Cada pregunta se valora con 1 punto.
Criterios de La puntuación máxima es de 15 puntos. Para superar la prueba es necesario obtener 9
calificación de la puntos (60 por ciento).
prueba
1. Cantos azulexos lle faltan a Xurxo para cubrir unha parede cadrada se na primeira fila
colocou 5 azulexos e quedaron ben axustados?

¿Cuántos azulejos le faltan a Jorge para cubrir una pared cuadrada si en la primera fila
colocó 5 azulejos y quedaron bien ajustados?
 A. 25 azulexos / 25 azulejos.
 B. 20 azulexos / 20 azulejos.
 C. 15 azulexos /15 azulejos.

2. Ao acender o computador aparece na pantalla a mensaxe “1 024 Kb de memoria”. Como se


escribe ese número en potencias de 2?

Al encender el ordenador aparece en la pantalla el mensaje “1 024 Kb de memoria”.


¿Cómo se escribe ese número en potencias de 2?
 A. 212
 B. 28
 C. 210

3. Exprese numericamente a cantidade seguinte: cento oito unidades catro milésimas.

Exprese numericamente la cantidad siguiente: ciento ocho unidades cuatro milesimas.


 A. 10,804
 B. 108,004
 C. 108,4

4. Cada semana Luís recibe 6 € e gasta 4 €. Cantas semanas teñen que pasar para que aforre
18 €?

Cada semana Luís recibe 6 € y gasta 4 €, ¿cuántas semanas tienen que pasar para que
ahorre 18 €?
 A. 6 semanas
 B. 8 semanas
 C. 9 semanas

5. Na selección para un concurso de TV, eliminan a 1/3 dos aspirantes na primeira proba e, na
segunda, abandonan 1/2 dos que quedaban. Que fracción dos concursantes superan a
segunda proba?

En la selección para un concurso de TV, eliminan a 1/3 de los aspirantes en la primera


prueba y, en la segunda, abandonan 1/2 de los que quedaban. ¿Qué fracción de los
concursantes superan la segunda prueba?
 A. 1/3
 B. 2/3
 C.1/2
6. Gastamos 0,75 m de papel para envolver un paquete pequeno e 1,8 m para un paquete
grande. Dispoñemos de 25 m de papel. Cantos paquetes de cada tipo podemos envolver,
se queremos gastar o máximo de papel posible?

Gastamos 0,75 m de papel para envolver un paquete pequeño y 1,8 m para un paquete
grande. Disponemos de 25 m de papel. ¿Cuántos paquetes de cada tipo podemos envolver,
si queremos gastar el máximo de papel posible?
 A. 9 pequenos e 10 grandes./ 9 pequeños y 10 grandes.
 B. 8 pequenos e 11 grandes./ 8 pequeños y 11 grandes.
 C. 9 pequenos e 11 grandes./ 9 pequeños y 11 grandes.

7. María e Xoán fan quendas para ir ver aos seus avós. María vai cada 5 días e Xoán, cada 6.
Se coincidiron o día de Noiteboa, cando volverán coincidir?

María y Juan hacen turnos para ir a ver a sus abuelos. María va cada 5 días y Juan,
cada 6. Si coincidieron el día de Nochebuena, ¿cuándo vuelven a coincidir?
 A. O 24 de xaneiro/ El 24 de enero.
 B. O 23 de xaneiro/ El 23 de enero.
 C. O 25 de xaneiro/ El 25 de enero.

8. Cantas botellas de litro e medio se necesitan para baleirar un deposito de 2,6 kl 8,9 hl 56
dal?

¿Cuántas botellas de litro y medio se necesitan para vaciar un deposito de 2,6 kl 8,9 hl 56
dal?
 A. 2 000 botellas.
 B. 2 700 botellas.
 C. 3 000 botellas.

9. 324 casas, que representan o 25% de todas as vivendas dunha vila, teñen dous televisores.
Cantas casas hai na vila?

324 casas, que representan el 25% de todas las viviendas de un pueblo, tienen dos
televisores. ¿Cuántas casas hay en el pueblo?
 A. 968 casas.
 B. 1 296 casas.
 C. 648 casas.

10. Que figura ten máis volume, un cubo de 4 m de lado ou unha esfera de 4 m de diámetro?

¿Qué figura tiene más volumen, un cubo de 4 m de lado o una esfera de 4 m de diámetro?
 A. O cubo./ El cubo.
 B. A esfera./ La esfera.
 C. A mesma./ La misma.
11. Se 30 galiñas tardan 10 minutos en consumir un saco de penso, canto tardarán 50 galiñas?

Si 30 gallinas tardan 10 minutos en consumir un saco de pienso, ¿cuánto tardarán 50


gallinas?
 A. 12 minutos.
 B. 6 minutos.
 C. 15 minutos.

12. Unha boneca mércase co seu vestido por 70 euros. O custo do traxe é 2/5 do total. Canto
custan por separado?

Una muñeca se compra con su vestido por 70 euros. El coste del traje es 2/5 del total.
¿Cuánto cuestan por separado?
 A. 28 € traxe e 42 € boneca./ 28 € traje y 42 € muñeca.
 B. 20 € traxe e 50 € boneca./ 20 € traje y 50 € muñeca.
 C. 30 € traxe e 40 € boneca. / 30 € traje y 40 € muñeca.

13. Cal é o resultado desta ecuación? 3(x - 1) = 6(x + 2) - 2( x -1)

¿Cuál es el resultado de esta ecuación? 3(x - 1) = 6(x + 2) – 2(x – 1)


 A. x = 3
 B. x = -17
 C. x = 9

14. Pasouse unha proba de matemáticas a dous grupos A e B de 2º de ESO e os resultados


presentáronse nos gráficos que aparecen abaixo. Cal delas ten maior media?

Se pasó una prueba de matemáticas a dos grupos A y B de 2º de ESO y los resultados se


presentaron en los gráficos que aparecen abajo. ¿Cuál de ellos tiene mayor media?
 A. a)
 B. b)
 C. A mesma./ La misma.

a) b)
15. Para realizar un curso de inglés en EEUU, necesito aforrar 700 euros e, para a viaxe, 450
euros. O meu pai faime un préstamo de 500 $. Canto necesito aforrar pola miña conta?
1$ = 0,75 €

Para realizar un curso de inglés en EEUU necesito ahorrar 700 euros y, para el viaje, 450
euros. Mi padre me hace un préstamo de 500 $. ¿Cuánto necesito ahorrar? 1$ = 0,75 €

 A. 775 €
 B. 750 €
 C. 650 €
Folla de respostas

Respostas
Nº A B C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nº de respostas
correctas
Nº de respostas
incorrectas
Puntuación total da
proba
Solucións ás preguntas
Respostas
Nº A B C
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
Nº de respostas
correctas
Nº de respostas
incorrectas
Puntuación total da
proba