Está en la página 1de 2

mmpto

ASKATASUNA ALA HIL

IM
Euskal Herriari eta munduko gizon
eta emaztekiei E. T. A. Ten Ageria

BEIHL Jaun Konsula askatu dugu. Gaur- ¡txu bat. Ez-eta ere, ñor nahi etsai gar- da lehen aldiz : Espainiar eta Frantziar
tík, berriz, bere jabe da. bitu nahiz, odol-gosez ibilki den buru ga- egiazko zati herrikoi haundi bat guztiz
beko andana bat. gure alde ezarri da. Ez bakarrik sosialis-
tak bait gera ; baizik eta gure euskal
Gure mende hartu genuenean, hau izan
Espainíako inperialismu fatxismukeriak abertzaletasuna ere onhartzen asiak dire-
zen gure lehen helburu : Burgos ko mili-
hol-hola agertu nahi izan gaitu. Baina lako. Eskerríkasko deneri.
tar jauntxo odoitzaleen atzaparretatik,
gure aberkideen bizitza saiba. ez. Ez gera hori eta ez gera hola. Egiazko
hrltzaleak, egiazko eraileak, heurak diré Estadu herrikoi, gizontiar, batua eta so-
eta ez gu : Nahiz eta beren burua lege- sialista nahi dugu. Hargatik, egun haue-
Eta bigarren xedez : Euskal Herriaren ¡txuraz nahi bestitu. tan, egiazko ¡nternazionalizmoaren atsa
IZAITEA eta gure Herriaren askatasun-go- sentitu dugu. Eta horrek atsegin haundia
se eta borroka-erabakia, ludí osoaren aur ekarri izan.
Jokabide zuzen baten jabe gera. Euskal
rean agertzea. Hauek bait diré gure bor
Herriaren iraultza-jokabidea da gurea. Jo-
roka helburuak : Euskal Herriaren aska
kabide horren mutil gaituzute ; eta bu- Milesker kartsu bat, mundu barna la-
tasun eta batasun osoa lor. Bait-eta Eus
ruraino, harén zerbitzari ¡zango. Hargatik gundu gaituen Gobernamendu, Alderdi,
ka[ Erresuma berri bat sortarazi : Erresu
garbitu genuen Manzanas. Eta harén on- Talde, eta Gizarte guziei. Bai-eta gu b*-
ma guztiz errikoi, euskeldun eta sosialista
doko beste zenbait Manzanas ere garbi- zela menperatuak dagozen Herri denei.
tuko. Berdin, mundu osoko eta asmo denetari-
Gaineko bi nahikunde hoiek, gure idu- ko zenbeit eta zenbeit gizon eta emazte-
riko, lortuak izan diré, oraingoz beintzat. Ez dezala, beraz, ¡nork bere burua ge- kiei. Heíek oro tagundu bait gaitue gure
zurtatu. Ez ditezela gure etsaiak alperrik anaien bizitza salbatzen.
Madrileko inperialismu-fatxismukeri ar- Hluratu ere. Gure ¡raultza goseari ez
roa, Herri txiki baten kemenak astindu diogu uko eginen. Eta bururaino joaitea Iragan-berri dugun eginaldi hau, bidé
du. erabakia dugu. Gure ana i bakar bat ero- zatiska bat besterik ez dugu, Luzea iza-
ríko balitza, berezko eta baítezpadakoa nen da gure gatazka.
i zango litzake gure erantzuna. Eta Hego-
Gure Burgos ko 16 aberkídeen bular-in- Euskadiko espainiar inperialista gizon
Borrokari jarraitzen diogu.
dar ra naikoa izan da, Madrileko militar- bat, edo gizon batzu zuzen-zuzen garbí-
keriaren arrabots eta espantu guztiak lo- tuak Hrake. Etsaien eremua zabala baita,
tsarazi eta nahastutzako. Gure buruz-bu- jakinen genuke ñor, noiz eta nun gaia bi-
ruko orma hilun azkar hura, ianeko urra- tatu. CORA EUSKADI ASKATUTA !
tzen asía baita. Ez da gutxi.

Bestalde, gure Euskadiko hego-aldea es- ASKATASUNA ALA HIL !


Bestalde, Jaun Beihl, bere famüiari bi- painiar kasta nagusiaren mendean bizi
zirik eta sanu itzultzea erabakitzearekin, zaigunez geroztik — eta etxe-barneko bur-
E.T-A.'k ezagunarazi nahi izan dio, bai E.T.A.
gesi haundi hori ere heiekin batean ezar-
gure Herriari lehenik, eta mundu osoari tzen dugu, euskaldungotik ez bait dute
gero, ez déla sentxu gabeko talde ero eta izena baino — egintza berri bat gertatu Euskadi, 1970'garrengo Abenduaren 24'an
-%A§/

p(ETAji
ASKATASUNA ALA HIL

IM
Comunicado de E. T. A. al Pueblo
vasco y a la Opinión publica mundial

Hemos l i b e r a d o al Cónsul BE1HL. En ésa la imagen que el imperialismo auténtico Pueblo español — y también
fascista-español ha intentado trazar sobre del francés — se ha p r o n u n c i a d o y ma-
nosotros . En vano. Los asesinos — en n i f e s t a d o , apoyando no solo nuestras rei-
Al secuestrarlo y r e t e n e r l o , n u e s t r o pri-
el sentido mas vulgar de la palabra — vindicaciones socialistas, sino también
mer objetivo ha sido salvar la vida de
son e l l o s , p o r m u y " i n s t i t u c i o n a l y legal- nuestras reivindicaciones en favor de
nuestros compatriotas, tras su compare-
mente" que lo hagan. nuestra independencia nacional : Forma-
cencia ante la p a r o d i a de Burgos.
ción de un Estado Vasco democrático,
u n i f i c a d o y s o c i a l i s t a . He ahi el auténtico
Nuestro segundo o b j e t i v o ha constituido Somos poseedores de una moral la
sentido del Internacionalismo. Hemos si-
en atraer la atención del mundo entero moral revolucionaria del Pueblo Vasco.
do muy sensibles a tales gestos, que
sobre la existencia de nuestro Pueblo y Nuestra e s t i m a hacia e l l a es grande y la
agradecemos muy profundamente.
sobre la i n q u e b r a n t a b l e v o l u n t a d de lucha respetamos hasta las ultimas consecuen-
por su liberación integral independen- cias. Conforme a la misma, ejecutamos
cia nacional, reunifícacíon del Sur y limpiamente a Manzanas. De la misma Queremos, asimismo, hacer publico
Norte de Euskadi y la instauración de suerte, otros Manzanas le seguirán.
nuestro hondo r e c o n o c i m i e n t o a todos los
un moderno Estado Vasco, democrático, Gobiernos, Partidos, Agrupaciones, Insti-
euskeldun y socialista. tuciones, otros Pueblos oprimidos, per-
Oue n a d i e , pues, sea llevado a engaño,
y sobre t o d o , que nuestros enemigos no sonas de todos los horizontes políticos
Consideramos que ambos o b j e t i v o s han se dejen deslumhrar por una subestima- del mundo entero que, de una f o r m a u
sido alcanzados, al menos por el mo- c i ó n de nuestros o b j e t i v o s revolucionarios otra, han ayudado eficazmente a salvar
mento. La bravura de nuestro pequeño y de nuestra r e s o l u c i ó n de i r hasta el f i n . la vida de nuestros companeros.
Pueblo ha hecho tambalear la base del Si uno solo de nuestros hermanos cayera,
coloso f a s c i s t a - i m p e r i a l i s t a de M a d r i d . La nuestra acción de represalia seria auto-
Lo que acaba de o c u r r i r no es mas que
actitud heroica de nuestros 16 compa- mática, y ejecutada directamente en la
un episodio de nuestro largo combate
triotas ante las marionetas uniformadas persona o personas pertenecientes al apa-
de liberación.
de Burgos, ha bastado para sembrar la r a t o hispano i m p e r i a l i s t a de o c u p a c i ó n de
c o n f u s i ó n , y a b r i r grietas en el imponen- Euskad¡-Sur. Este es numeroso, lo que
te aparato del enemigo No es poco. nos permite amplias posibilidades de La lucha continua.
elección en c u a n t o a personas, momento
y lugar.
Por otra parte, a! decidir E.T.A. de-
volver el Sr. Beihl sano y salvo a su CORA EUSKADI ASKATUTA !
f a m i l i a , deseamos mostrar en p r i m e r lu- Deseamos resaltar otro importante as-
gar a nuestro Pueblo, y luego ai mundo pecto de estos acontecimientos. Practica-
entero, que E.T.A. no es una « banda » mente, por primera vez desde que Eus- ASKATASUNA ALA HIL !
i r r e s p o n s a b l e , fanática y sedienta de san- kadí-Sur es ocupada y colonizada por la
gre, cuyo placer máximo consistiría en casta dominante española — de la que
E.T.A.
matar toda persona que cae en sus ma- forma parte integrante la gran burguesía
nos, sea ésta enemiga directa o no de financiera vasca, que de vasca no tiene
nuestra Causa. mas que el n o m b r e — un gran sector del E u s k a d i , 24 de d i c i e m b r e de 1970.