Está en la página 1de 2
j1l1t EN ]) 0., ~ ./1., "TOo/VIO C ., ,.,rlS .l1.U , & I&~RJ.ll C.~S.f1J(O,
j1l1t EN ]) 0., ~ ./1., "TOo/VIO C ., ,.,rlS .l1.U , & I&~RJ.ll C.~S.f1J(O,
j1l1t EN ]) 0., ~ ./1., "TOo/VIO C ., ,.,rlS .l1.U , & I&~RJ.ll C.~S.f1J(O,

j1l1t

j1l1t EN ]) 0., ~ ./1., "TOo/VIO C ., ,.,rlS .l1.U , & I&~RJ.ll C.~S.f1J(O, CORONEL

EN

]) 0., ~ ./1., "TOo/VIO

C ., ,.,rlS

.l1.U

,

& I&~RJ.ll C.~S.f1J(O, CORONEL DE LOS REALES

, & I&~RJ.ll C.~S.f1J(O, CORONEL DE LOS REALES INTERINO DE JlRTILLEIlIJl EL E ~YPEDICIO~ .L lO

INTERINO

DE

I&~RJ.ll C.~S.f1J(O, CORONEL DE LOS REALES INTERINO DE JlRTILLEIlIJl EL E ~YPEDICIO~ .L lO ,. GOBER.N·.f1DOR

JlRTILLEIlIJl

EL E ~YPEDICIO~ .L lO ,.

GOBER.N·.f1DOR

DE JlRTILLEIlIJl EL E ~YPEDICIO~ .L lO ,. GOBER.N·.f1DOR , y SU p.~RTInO, &c. J I

,

JlRTILLEIlIJl EL E ~YPEDICIO~ .L lO ,. GOBER.N·.f1DOR , y SU p.~RTInO, &c. J I I

y SU p.~RTInO, &c.

JIILITJlR

Y

rOLITICO

DE

Q

J I I L I T J l R Y r O L I T I

kJ~ El: D~ u~a de las pt'incip a es ntencion~s á r¡ne tl ehc (le¡Ji d r Sil

z d

d

y

e

o

)'

:l p ll c ::\clO n

t:I

Gobi '\'no

CJl1e

de se a

la

1"

I"'OCtlt':!t '

,.

.

la

cOI1 Sel '\' <lcion

, l 1 Ita1 , (111t~ se

Hea 1~1

de

de

la

sa!uu

psta":ecc l',

CI\

pal'a

f'e1ici ( :ul ell os '

"

,

de

lo s

P llt, hlos

la

el

G()[¡¡el' 10

Poi í t ico

clI mpli¡'

en

o st a

p:~!'te 001\

Sil

ó: le',

o!:,~(' O tan

S:llIi, i:¡tl,

(JI!

'dal'

un

t {' ~ tirllolli/) púhlico <Iel

i ltCI'CSalltt'

,

h ·

ddio e ratio

f Ol'mul '

ap,' cc io

una

c¡ue

JUllta

'

se

ocupe

t:1l

I'l'mo \'el '

los

pCr~I'OS, qn o de

l e

l! !" l'l'ce

pl' o vi s ' ulla l

qua ql!i era

lIlt

do

mo -

do

P I H'd;:r 1 ¡ I(' I~ t1( licarit ', c\ i ta l ' el cOll tagi o d'

las

(')li t e l lli<l S d~=so!au()l'as ,

) '

P 'opol'c i onÍlI '

C'1l

la s

cn' l'meoud es

comunes

á

los

mi 'l 'I'alJ lt:s

l'l d'(' \'lll OS

I()~ ¡¡lI\Ih/1¡

Ilpcl':wl' ios

p

lo

I!(!

las

J" ill!tas

~'~;: I'{)'}n , PU l'

a.llll'a

fj

le

!lO

pHI'!1

11::)'

cO \lloLitl atl, e s ta ileCit as

su

PIlI, ¡It~

jWIH'l'Se

ell

a si s tt'ncia y CIII'tH'ioll ;

(t

n,Cill.

CIl

{' I

la s

Ciudades

l: e

y

t ono

i:t h l l'ada '

(l o

(

tlt!

eX!~F la

Ya s t:!

t'~t ':1 :>:on

de

!!S

l os

t

us

p:':iltil lOS

c:m

( ':1',,'1';1 lt ' llt051, y

C'lI l

<¡Ile

!III<'¡! ; : 1l

Sil

Ilt'en ¡:l! '

i n tit uto;

pu es

:líJlldb

Pt'I ' Pc('c i o ll

00 que

Ilin gt :la

o h '~l

es

S!\5CC:,tlh!e ,

I H~ O:I~l' l' \'ac¡()ll~S ir á n pro ) OI'('ion:w\ () lus

(! ¡dal'se

las

l'f' f;

us

qu e

aSt> g ul' e n

1,1

:te

sale

El

dl'sdu

IjCWPIl,

elJ!I OCillliL:ll -

I't

( O

)'

ú til

11I'!!)",jo

<10

( 'st :"

l' st:: J!(' ('im :ClIt ll :

:

(lo!' :dlltl'!)

!SiJlo

se

p l' l"i'(,l'ilH' l ' la,

q

IU

Se

l' ( , :\Si¡!(' I' :Ul

{ "IlIt'lltaks , COIllO ~ :' ,'e(!onocer:t pOI ' los

1.:>

"

1

.1

l' :ll ,~( , ue

 

E

ta

.1::1 La

I

'"

"

~

1 )'3

:('l · n~ J.

¡l' 'm:uIL:l'eJ'a

ha:o

!;l

ill l ll'CU ' utu

Ul'i lcu ! os

"i~tl 't' I¡ti'i¡ ,

pl'U ceciull

J'

: lIt ' i ·

2. e

:La

('O l d;) ();)(l¡';ll l

el

A

(' t;

tic

Ol'll in:wi o de

pl'illH'I'

(¡to,

1111

P.e -

~ id()!', l'l S i:I':: , ") pl' ( ) (' ur:,díll' . G t'!\ ( 'r:!, UI~ ~d(> s i a s ti r o , qn: d l'o "C <:! 1I0S 1011 -

J' aJo

,

ll!l

",ll'{:¡"o,

1l1l:il' n j;\I1I1,

1111

Si.'cl'da l'i o ,

 

\ln

POl'tt ' l'Il .

 

3

, o

J,a

l,i'!lile ' :1

Il!lHliullCion

a

l:'!~'á el

GO ' li(' I'1l0,

y

las

succcsiyas

h misma

4 , o

Jtlit:' ::,

pOi '

p!

'('1 ': 1;:1 ,

j ,;

~ ic ;d<l(~ Ol'di 1; l'iH

á p;u 'ali'fa ti

l:C

I'imc t'

de

v otO! ,

Voto

St' l'[\

<>l

PI'C!\¡1 (,ll te

(.t'

la

tinta, (1\l :~tI,:o 110

asist a

l'

GOlHC!'llaUOl',

y

en

su

o C' ': cto

d

que le

succo .

ói,' 'l '

l'll

5 o

la

Se

Jlld¡ ':Itm':l.

¡'I'tlnirflll

á

l as

flllntl'o

d

la

tnl'(le

los

J\ nl'te¡

y

Yi C I'O('íI,

Jl :~:': !

tl' atlll '

y

t :a!l(I()

OCllrl':t

(i" ,)O:

e nl l SfI

(' 1'

lo

COII \ -' ('flicllte

1 :'f;" ll tc,

el

'JIU:

en

l os

pl'e si dc

l' ftmos

po ud\.

<l e

cit a l'

Sil

in specci on,

y

pal'a

la !; Juntas

(').tr:lrJ!'dill:ll'i:!s

fjl~! COllcPptl a l'e

pl't:ti §as ,

PCl'O si

hay

uecla,'aoa <'pi de /lIia,

se

l"unirá

todo"

los

días,

Ui'

6 , o los

L:

l)/'!llci?~l ohlil~ncion de la J ntn, 05 consel'val' la sftlliua([

Pu ell lo "

P OI¡ l l' lldo el

Ola '0 1'

f'Smel'O y vigilAncia,

en

<lile

la

sallltl

}l :tl.llica

at a e:lda

ni

I' csp oll gables

Ill' ljutlicad n:

á

las mellO l'

no

se a

la co:npollt'n

culna

ó

SCI'Ú¡¡

desctlido

C¡1if~ eaus~ 1'1

pOI'

lo

l' esllltas,

uaÍlo.

mismo

los

ll1,i emh¡'os, ~llIe

pOI'

qua csqtllC¡ 'U om lSlOn,

CHI'

la

Jo

,

7 , o

Para

ollmpli ¡'

con

esta

q l: lII tos

tn('('jos

conl ugt'I'l'11

cstl'\.~cha y natm'ul

Ú

la

consenaei<m

O) igncion, d e ben

apli-

de

la ~n lud, como

es

eal'dad

c"tCl'iol '

y hO!1tl a d

pOI'

las

o

los

calles,

a illlf?ntos,

sino

en

la

la

de

limpie :l~ (1 ~ 1 L ugn ¡'.' n,o solo Cll

l as

hau ltnc OI)('S,

P l'lI1clpalmentc

en

!\

las

tj(:lIl1a s,

at aj:ll'á n

l os

y aun

mal e s

r i.r icmio

los

d e ('ec tos,

en

I

en el

a s(' o

de

mi smo

las

misma s

IWI'so ll:\ s, 1)e esta

ol'igen,

l' efol'lIlalHlo

los

a

sos,

suel'te

COI'·

y

cstil'pando

los

vicios

(IU~ causan las ?JI cl'me"a~-

•les .

])al'u

l ogra l'

estos

finf's,

C~l lo

JIl' :: Il!:J,

]0

dlll'f~ L

Juntll

108

iufll'llWS

filie 'se

cl'('nn

la J:l!lh toma ¡'

pl'or' !ic lIcia

aVI s os

di gllos

algllna

n cceslt

notlet:l,

eI,e , cOllt~n(HOn" . ' . • a-~(

con ,lO SI

t

1 1 ¡~[l

n _ 1 lUe

. ' . • a-~( con ,lO SI t 1 1 ¡~[l n _ 1 l

e

' . • a-~( con ,lO SI t 1 1 ¡~[l n _ 1 l U

que

se

Opol'tunos

de

('n

Sil

l'stos

~l, GOUICl no,

{lu

s

pOl'

,

láll os .

B, e

COll

d

may ol' zl:lo

y

np' cu ciou

en

la s

epiuemIas ucstruCl~l'al

{lu s pOl' , láll os . B, e COll d may ol' zl:lo y np'

,

-

~

,

• • , - ~ , evital' el CO'lt" ,. pl'()CUl'a¡' ári - - - -

evital' el CO'lt" ,.

pl'()CUl'a¡' ári

-

-

-

-

qua ldo se Il cg lle á tencl.'.' Y IO con q~tt~tos al'Litl'ios sean pos'bl

I O con q~tt~tos al'Litl'ios sean pos'bl 1, : , )':,t prendido 1 ns 9 .

1, :

,

)':,t

prendido

1

ns

9

.

o

al(j' lllln pe s tU gun~l notl?l:l positiva que t:n los I[ e';

COl'tal'a la e

'

"

UI'al'

b'

e,

se

pl'ec auc iollCS

en

e s ta

ollesponuencinde ' el i

no

¡

ti

11 ]C lünc

[la

:lquc el mal

'

Cillll ' d

:Ir lo

d

11 ]C lünc [la :lquc el mal ' Cillll ' d :Ir lo d rt a

rt

a

'

uema s

Q

e s

e f Ue

UI,y

S

liando

á l os 1

e tOlll

f Cl'!l1 t>Clad

l'i os

c ontao'ios'}

<:l

l~ab'I't .1,' u_ otl'O

llucblo, se experi

\l ga l'es sallQ¡'

se

l 1 1 al'Un In~neuht,

alli

P

de las

en donde ta rn' '

',

mente'

l,

• e: t l':lmUI'OS, para <]ue

I'e cis a e -- :- ,1IIlerJt~ los Lt\zal'c to Ullaeo ,

,

<l

c'

1 m dlsp ,ens ublemente se t' , SI neCrl ,

1<1"

pe l'So ':

d, 1

,n

I

n"~ ' I)'

.1

IOn a gun' , ni"

,'el'

1"

c. ~epclon de

en

t

es,

se

1 lC~H as y Ilur1i

I

U1 SP0l1l\¡, :- '1

cntL~I'mosconta~i.dos sin dispell s

1 a

pnl'a

c es.u 'lO

,

-.J

comodid(Hl

'

y

asco

en

IOSi

I.azul'ctos

1
1

algulI cri a do, doméstico' ó P'II' l ' C I1t

,

f

<s e~le n ISO t,s P ~i'tn itirá l a a'i tea ~n"

"-lI n

as

e

'

"

Ilc'uc

.I CUIl , St :1UC l ilS y lacl a 'c ~a

la en ~' l'm edad, precediendo el conoci ~ ,ícn to

10.

,

Pal'u

Gste

los

que cl!rnp lm le nto, la

(

,

Junta

en

1

,

le ntes,

pal':\

qu e

in tel 'esante nombl'al'á

fil'tl' Clllo Yt , PCl' lnISD UO l a Junta

(

,

IIU O'c t

~

e n

.' n n'a

;:,

S ti

,

os, veCl n0 5

'"

'

I

ocho

pun tual y uebiJ

(1l' i

"

VI

, ~clpales

ocho Qual'teles

l

t

t

e s s eñ ale á cada uno d suyo con h ~bligac1UO ~~ta omuah la Ci~~~~'

'

<.

1'01\ ti n l'

U"

o n

h'

u e

1

1

,

tienda s, á fin de arel'igu'u'

el

mOlllento

lo

(

h'IO':l

c as o

,

que

sed:.

'

lleo'ue

!"l

,

si

'I nl'lalnruie

,1

lo ue

'

1

OS plta l,l

1

01 as

ag'l

-

I

as

casas y

que

¡

a (' un

"

:.lY

él

enC' 1'1l

'"

,~

,

CH

raS"l'

1

pam

I' CSpectlro TI

"

,

O i1l ISIO I1

en

1"

"

)

, be"

' 17.:u'etu;

:ra ll

t

pues ell

,;"

Ll

el

á dc scnl)l 'il "c

~

óu i'

en {'I'mo

/

1

o

1

es

cont:1g lOs o,

ma s,

< '1

SI

.,

con denado

1'1 Zchdo l'

<

311il 1lO!1

a mu1ta 1\ e d

'

tI ,

as cll'cunst~nciai lo re o ll: c l'cn

.\

'

y

l as

,

' J

1

cnntid~ues se

~

,

todo secr eto

cnfl'I'mos,

,

y

p.lI ,1 contenclOn I

,,,

,

_1, ,

'

'

el t, ,C,ll an

t'

o

"

la mi l

aI

'

"

,1

a ni IlUu

!

CO!)ú13 SCC n u CIlClaS,

<]l11cn

de

se

p'u::tl"ual'u

b

sem eja llt es

L

<

CI( ' 11 ' os prsos

,

'

C";lS

n

l

.'

.

Cl' imlna

"

(J enunCI.H 01,

,

~' nsto- de la

cm" CI"11

11. I.J¡

'a

e

¡tat ' cl co~ta gi o oe

l a s V il 'llcla s nntUl'u es, q n

¡em I'e IJi

c :t ll sado

,1

ti ()

,a

,

C'st¡'agos

s c nsIbl es ,

muy

se

' fT

']

' aCUIlCl ,

pn ctlcan( O~C

pa¡'a S,il

mallt e ndrá

en

n

,

yeJ'l1 H1I1CIlC¡tl la s

vi,'o! ' la

::>

ipoP 1, :

,CUat,.

n'gla~ y opmcill'l

p 'e,c\'! ") as

en

el

ReDI:u lellto

quo

<.lIÓ

ei

S up"i'i ol' Gú ¡ jel'lIo tic 1,elJ/

2 de

805.

j¡':\ I'ZOUC

1 2, Q~!nlldo $e experin,ente l a e pidcmia de Vim ebs' , COln O aCfJr.tC'ct en el d( -1, 1

fuera de 1. \ Cil:dJ d, p :lr. \ c or t r el cont Jg- i o , y pr e ca v er I JS demá s C¡ .[.: , I1 \t d)dtS Que e U'J

a yr c i nf-:st :do, en niflg'un:1 C;¡S , se pcrmitira algun virolent o, v tod o s i; ¡jisp{,;¡Sl~:~n'(j;u'"

c onducic.105 á l os L az areto~, que se e sta n pre¡w-nmlo. Los Zd ,do;'l'~ t::r.dran P¡rt;cu:¡rc;.

d

c

o de íj'Je c!>t s e v er i íiq ll e ,b a o la mult a im puesta en c!ln tlClI,O ckcim o,y 1 15 (km~~~nji~:

o ntr , l ellos, y l os P adres de Fa liJi3 que reten ga n en Sll c a S : l ÍOHllt't:rmo s , s~aj1l5toímp,: :~

s egul1 b g rdv~d. ld y t¡'ils c cncl cnci:t d e 135 r csukl s : qu edando con a mi snu rc snolls~bd::':d~

l\ 1cdico Ó cur,mdero , que as ist;¡ t ¡¡ 1 en fermo, y t;¡n~b ien el Boti ar i 0 que de s~ache 1,1 5 r:c-:·

si no dle rell U10rtu ll ilmeate m' iso al G o bierno, o á la Ju nt,1 , e' e la c;¡sa en 'lL.c~ere :l!C ' lo

rolento,

13 ,

y p :1ra. procederse con las atenciones que son d cbic1 t.s, se t~l~ d , entc:!diclo ~e'

d(' )('11 5cr t('.!!>h\d ~\dos lo l os Ln a ret os 105

a c un a dos, á qui

enes un i e:!mtllt e

b rot~ el bU

\

I

hs poca s "irucl as b enignas, r¡ue produce la ino c ul acion : pero s iempre que ,re 5 111~CIl r L:r::c x;

"

-

gltim 15, auuqu e hayan sld

u¿xo bs pr e \ 'e!lc i o nes ypen(ls di s puestas en el ar tíc~llo ¡]nt~ced el1 tt' ,

,

1110cul.\c1os , dcb erall precls;lInente ser cun

dUCld os alo!)

,IZ~

d "

11 "

i .l g,mclo

ser cun dUCld os alo!) ,IZ~ d " 11 " i .l g,mclo UII :\ de

UII :\ de las enfe rmed ad~s con tag ios :ls, es el m a l de S a ll Ln a ro. y cd? m o ~es o~-:;'

eYl,lO,

"d

'

la Juntu tom:Hl1 en COO S l cr3ClOO

l os m e 10~ Ol a r-

COl! ra pIdez 'R e? el

('fieJe s para extlrpa.rlo, o conten e r sus progresos ,

C'

'

Ir te de ce:,

'qu3nUS pr"

110 S

"

,

t

xcrz '!O e 2

1"

15.

D c la r a d a l a ~pidem ia, Jos M~di cos, Iruj'lnOI)' quan os e

""

1

1

J

'

1

1

-, 1

Y responc eran a

d Jrall r artc dw\'lo al j\l~dlCO e ~ a_ tJnt~, a. a lora., qlle s;na e,

,

k

p~ra (]ue

pu ed~ Instruir de toclo

llegue a 1l0tll ' ,'d , Hl

'

d 1 d'

·'t

~ los

\ oC:ll e s,

Ol

pu

á l a hulll ,

O'UI1t.I'

o

s

h ola;} ,

,r

De sd~ 11IeO'o e spe ra el Gobierno del buen zelo de esta Joot3, y s U ,amlo t :lO útil, ,r:

¡.;

I

f

~

~

pc ns:l

'~ 'I'

ml Cn o

b" '

l os

do

ba ,.1 ; " ,

e,

;

en (SI J

1o:'

,

~

"l~

cJ I d

nue el P úlJ lico disfrutar a l os f<1vorab es e C'ctos que o¡ r e~e uo

"

"

'

d"

'd

Jrlgl

O

Y

d

so

t

e

do

e

t o

'a

,q

os ,

'

\le

.

h ' Il 'a le' IC CS

t erc:sante ' \,' ql e e!>te Ramo de POIlClól bie n

,

~n esta

J

ProvillCla.

,

,

Para que

J"

bh uese por l ),111 '

"

g

,

bl

p

romnC1 '3n e

ell lo atl Jpt a

,

i

s

'G8 d: u

p

t " l, '! comunIqu ese a las uS~lclas e

,

,

lStll o, P,ll,

Santa fé JunIO ~

I

J

(

p

c5tJbl cci:niento en la5 PoblólclOnes de sus respect1\ os 1 erntor o ,

en la5 PoblólclOnes de sus respect1\ os 1 erntor o , SANTAFE, -En /, lm/lrlnla c/d

SANTAFE, -En /, lm/lrlnla c/d CQ;itrll o , flor

o , SANTAFE, -En /, lm/lrlnla c/d CQ;itrll o , flor oI~lItoll'O , 'lana C a
o , SANTAFE, -En /, lm/lrlnla c/d CQ;itrll o , flor oI~lItoll'O , 'lana C a
o , SANTAFE, -En /, lm/lrlnla c/d CQ;itrll o , flor oI~lItoll'O , 'lana C a

oI~lItoll'O

,

'lana

Cas nllO

o , SANTAFE, -En /, lm/lrlnla c/d CQ;itrll o , flor oI~lItoll'O , 'lana C a

"

,

o , SANTAFE, -En /, lm/lrlnla c/d CQ;itrll o , flor oI~lItoll'O , 'lana C a
o , SANTAFE, -En /, lm/lrlnla c/d CQ;itrll o , flor oI~lItoll'O , 'lana C a