Está en la página 1de 115

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016

LAPORAN
PRODUKTIVITI
2015/2016
MERENTASI CABARAN SEMPADAN, MEMPERKASA RAKYAT
Dalam usaha ke arah menjadi peserta utama di peringkat global, Malaysia
hendaklah menerima pakai pendekatan yang holistik dan bersepadu untuk
Perbadanan produktiviti Malaysia (MPC)
Lorong Produktiviti, Off Jalan Sultan
meningkatkan produktiviti. Usaha ini memerlukan sokongan padu daripada
pelbagai peringkat Kerajaan, swasta, organisasi yang tidak berorientasikan
46200 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
+(603) 7955 7266
+(603) 7957 8068
www.mpc.gov.my

keuntungan dan juga rakyat.


Laporan Produktiviti 2015/2016 Ke-23
9 771394 410003 >

© 2016 Perbadanan Produktiviti Malaysia

Semua hak terpelihara

Tiada satu pun bahagian penerbitan ini boleh dicetak semula, disimpan dalam sistem yang boleh diambil atau dipindah alih
dalam mana-mana bentuk seperti elektronik, mekanikal, cetakan semula, rakaman atau sebaliknya, tanpa kebenaran bertulis dari
Perbadanan Produktiviti Malaysia.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Ketua Pengarah
Perbadanan Produktiviti Malaysia
Peti Surat 64, Jalan Sultan
46904 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA

: +(603) 7955 7266


: +(603) 7957 8068
: marketing@mpc.gov.my
: www.facebook.com/MPCHQ
: www.twitter.com/@MPC_HQ
PENYATAAN BERKANUN
Laporan ini diterbitkan untuk Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri mengikut
Seksyen 7 Akta Majlis Produktiviti Malaysia (Diperbadankan) (Pindaan) 1991.
X Perutusan Menteri
XI Pernyataan Pengerusi

KANDUNGAN XII


Perbadanan Produktiviti Malaysia
XII Lembaga Pengarah
XII Kumpulan Pengurusan
XIII Panel Perundingan MPC
XV Penghargaan

PRESTASI PRODUKTIVITI

PRESTASI PRESTASI PRODUKTIVITI


PRODUKTIVITI NEGARA 2 MENGIKUT SEKTOR 14
Prestasi Produktiviti Malaysia 4 Prestasi Produktiviti bagi Sektor-sektor
• Trend Pengambilan Pekerja 5 Utama Ekonomi 15
• Produktiviti Antarabangsa 7
Meningkatkan Produktiviti Pekerja Melalui
Penentu Produktiviti 8 Produktiviti Faktor Menyeluruh 18
• Intensiti Modal 9 • Intensiti Modal 18
• Produktiviti Faktor Menyeluruh 9 • Prestasi Produktiviti Faktor
• Perbandingan Antarabangsa Terhadap Menyeluruh 19
Prestasi TFP 11
Merangka Produktiviti bagi
Unjuran Malaysia bagi Tahun 2016 12 Sektor Pembuatan 19
Produktiviti dalam Sektor Perkhidmatan
yang Diliberalisasikan 22
Memodenkan Sektor Pertanian ke Arah
Produktiviti Lebih Tinggi 24
Mendorong Sektor Pembinaan untuk
Mencapai Produktiviti Lebih Tinggi 27
Transformasi Produktiviti Mengikut Sektor 28

MENGUKUHKAN FIRMA DAN KEUPAYAAN INSTITUSI

MENINGKATKAN PRODUKTIVITI MENINGKATKAN PRODUKTIVITI


FIRMA 30 MELALUI TADBIR URUS YANG
LEBIH BAIK 44

Persekitaran Perniagaan yang Mengapa Malaysia Memerlukan GRP? 45


Kondusif bagi Meningkatkan Produktiviti 31
Pemodenan Peraturan Perniagaan 48
• Kecekapan Perniagaan dan Produktiviti 32
• Kecanggihan Perniagaan Menambah Baik Peraturan Sedia Ada 49
dan Produktiviti 33 • Mengurangkan Beban Kawal Selia
yang Tidak Wajar 49
Faktor yang Membentuk Produktiviti
• Pemodenan Perlesenan Perniagaan 51
Terkumpul 34
Memastikan Peraturan Berkualiti 55
Memacu Kecekapan dan Produktiviti Firma 35
• Analisis Impak Peraturan 55
• Pengurusan Bahan yang Efektif 36
Pematuhan kepada Keperluan
• Strategi bagi Meneroka Peluang
Pengurusan Proses Peraturan 57
Pertumbuhan 38
• Tahap Pemasaran 39 Cabaran dalam Meningkatkan Pelaksanaan
• Kapasiti untuk Berinovasi 40 Amalan Peraturan yang Baik 57
Memperkukuh Firma Melangkaui Kecekapan 42
MAJU KE HADAPAN LAMPIRAN 76

MELANGKAUI PENGUKURAN: Apakah itu Produktiviti? 77


PERUBAHAN KECIL YANG
Lampiran A.1: Mengukur Produktiviti 78
MEMBERIKAN IMPAK BESAR 60 • Istilah dan Definisi 78
Menjuarai Produktiviti dan Daya Saing 61 • Kaedah Pengukuran Produktiviti 78
• Tenaga Kerja yang Cekap, • Lampiran A.1.1: Pengukuran Produktiviti
Inovatif dan Berkemahiran 62 Faktor Separa 78
Kemahiran Masa Hadapan: • Lampiran A.1.2: Penguraian
Latihan untuk Peluang Hari Esok 62 Pertumbuhan Produktiviti Pekerja 79
• Memanfaatkan Penyelidikan dan • Lampiran A.1.3: Pengukuran
Inovasi 62 Produktiviti Faktor Menyeluruh 80
• Daya Saing Pasaran 65 • Spesifikasi Modal dalam Menghasilkan
• Mengukuhkan Keupayaan Sumber Pertumbuhan Ekonomi dan
Perusahaan 66 Produktiviti Jangka Panjang 80
Kerjasama dengan Persatuan • Akaun Output dan Input Perantaraan 81
Industri 68 • Akaun Pekerja 82
Kerjasama dengan Persatuan • Akaun Modal 82
dan NGO 68
Kerjasama dengan Koperasi 69 Lampiran A.2: Petunjuk Produktiviti 83
• Daya Saing Buruh 83
Peningkatan Produktiviti Membawa kepada • Produktiviti Modal 83
Kesejahteraan Hidup yang Lebih Baik 70 • Produktiviti Pekerja 84
• Penjagaan Kesihatan Berkualiti 71 • Intensiti Modal 84
• Pertumbuhan Hijau yang Inklusif
bagi Produktiviti dan Kemampanan 72 Lampiran B.1: Statistik Subsektor
Pembuatan, 2015 85
Maju ke Hadapan 74
Lampiran B.2: Statistik Subsektor
Perkhidmatan, 2015 86

Lampiran C.1: Liberalisasi Subsektor yang


Telah Berlaku 87

Lampiran C.2: Liberalisasi Subsektor yang


Telah Berlaku 88

Lampiran D.1: Penambahbaikan Proses


Melalui RURB Permit Kelulusan
Kenderaan Individu 89

Lampiran D.2: Penambahbaikan Proses


Melalui RURB Permit Kelulusan
Kenderaan Individu 90

Lampiran E: Insentif untuk Meningkatkan


Produktiviti 2015/2016 91

Akronim dan Singkatan 97


SENARAI RAJAH Rajah 3.1
Rangka Kerja Produktiviti Firma.......31
Rajah 1.1
Prestasi Produktiviti Pekerja Malaysia, 2006-2015.......4 Rajah 3.2
Perbandingan antara Kecekapan Perniagaan dan
Rajah 1.2 Produktiviti Keseluruhan (PPP) bagi Ekonomi
Pertumbuhan dalam Jumlah Pampasan Per Pekerja Terpilih.......32
dan Produktiviti Pekerja; dan Nisbah dalam Kos Buruh
Seunit, 2011-2015.......5 Rajah 3.3
Perbandingan antara Kecanggihan Perniagaan
Rajah 1.3 dan Produktiviti Keseluruhan (PPP) bagi Ekonomi
Prestasi Produktiviti Pekerja Negara-negara Maju Terpilih.......33
Terpilih, 2015.......7
Rajah 3.4
Rajah 1.4 Indeks Produktiviti Firma dalam Sektor
Prestasi Produktiviti Pekerja Negara-negara Asia Pembuatan.......34
Terpilih, 2015.......7
Rajah 3.5
Rajah 1.5 Pecahan Jumlah Output bagi Firma Terpilih, 2014.......35
Kedudukan Produktiviti Pekerja dalam Ekonomi
Terpilih.......7 Rajah 3.6
Hubungan antara Produktiviti dan Keuntungan, 2012-
Rajah 1.6 2014.......36
Pecahan Pertumbuhan Produktiviti, 2006-2015......9
Rajah 3.7
Rajah 1.7 Rangka Kerja Kecemerlangan Perniagaan......38
Perbandingan TFP Malaysia dengan Ekonomi
Membangun Terpilih.......10 Rajah 3.8
Isu Hot Button Global dalam CEO Challange 2016.......42
Rajah 1.8
Pertumbuhan TFP dalam Ekonomi Terpilih.......11 Rajah 4.1
Rangka Kerja Pemodenan Peraturan Perniagaan.......48
Rajah 2.1
Sumbangan Output dan Tenaga Kerja dalam Sektor Rajah 4.2
Utama Ekonomi, 2015.......15 Inisiatif Pemodenan Peraturan Perniagaan di
Malaysia.......49
Rajah 2.2
Prestasi Produktiviti Pekerja Sektor Utama Ekonomi, Rajah 4.3
2014-2015.......16 Tindakan Utama di Bawah Program Pemodenan
Pelesenan Perniagaan.......51
Rajah 2.3
Prestasi Produktiviti Mengikut Sektor, RMKe-9 dan Rajah 4.4
RMKe-10.......17 Memperkemas Permohonan Lesen.......51

Rajah 2.4 Rajah 4.5


Intensiti Modal, TFP dan Pertumbuhan Produktiviti Peraturan dan Perekayasaan Semula Proses
Pekerja Sektor Utama Ekonomi.......18 Perniagaan di Peringkat Persekutuan, 2011-2014.......53

Rajah 2.5 Rajah 5.1


Perbandingan Produktiviti dengan Gaji bagi Subsektor Faktor Penting dalam Menjuarai Produktiviti dan Daya
Pembuatan, 2010-2012.......20 Saing.......61

Rajah 2.6 Rajah 5.2


Prestasi Produktiviti Subsektor Perkhidmatan yang Indeks Kualiti Kehidupan di Negara-negara Terpilih,
Terpilih, 2010-2015.......22 2015.......70

Rajah 2.7 Rajah 5.3


Nilai Ditambah Agro-Makanan (RM juta), 2015.......25 Penentu Kualiti Kehidupan.......70

Rajah 2.8
Nilai Kerja Pembinaan oleh Pemilik Projek.......27
SENARAI JADUAL
Jadual 1.1
Pertumbuhan dan Sumbangan Produktiviti dan Bilangan
Pekerja terhadap KDNK......5

Jadual 1.2
Pelaburan GFCF Mengikut Jenis Aset, 2012-2015.......9

Jadual 1.3
Sumbangan dan Pertumbuhan TFP, Pekerja dan Modal
terhadap KDNK.......9

Jadual 2.1
Prestasi Sektor Pembinaan.......27

Jadual 3.1
Petunjuk Terpilih Kecanggihan Perniagaan.......34

Jadual 3.2
Hasil Kecekapan Perniagaan, 2015.......34

Jadual 4.1
Status Aktiviti RIA, 2014-2015......57
PERUTUSAN MENTERI
Produktiviti telah dikenal pasti sebagai pengubah strategi yang penting terutamanya apabila
berlandaskan “Revolusi Industri Keempat” – yang mengubah cara kita bekerja, hidup dan berinteraksi
antara satu sama lain. Selain daripada menggalakkan inovasi, usaha meningkatkan produktiviti berada
pada senarai teratas agenda kerajaan di tengah-tengah era perubahan yang pesat dan teknologi yang
menimbulkan gangguan. Matlamat kita mahu menjadi sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi
menjelang tahun 2020 adalah bergantung kepada keupayaan untuk meningkatkan tahap produktiviti
pekerja.

Pada tahun 2015, pertumbuhan produktiviti pekerja ialah sebanyak RM75,538 – meningkat 3.3%
daripada tahun sebelumnya, yang menyumbang ke arah pertumbuhan sebanyak 5% dalam ekonomi.
Purata pertumbuhan produktiviti tahunan dari tahun 2010 hingga 2015 adalah 2%. Untuk mencapai
pertumbuhan tahunan sebanyak 3.7% seperti yang disasarkan dalam Rancangan Malaysia Ke-11
(RMKe-11), kita haruslah mengambil beberapa pendekatan yang sangat radikal untuk melonjakkan
pertumbuhan produktiviti. Sejumlah inisiatif strategik yang fokus kepada produktiviti dan inovasi di
kedua-dua peringkat kebangsaan dan negeri telah dilaksanakan oleh kerajaan di bawah RMKe-11.

Laporan Produktiviti 2015/2016 ini, yang bertemakan “Merentasi Cabaran Sempadan, Memperkasa
Rakyat” adalah konsisten dengan pendekatan kerajaan yang menyeluruh dan bersepadu dalam
menguatkan daya saing negara.

Sebagai sebuah ekonomi terbuka dan negara perdagangan dengan pasaran domestik yang terhad,
keseluruhan produktiviti Malaysia adalah bergantung kepada landskap ekonomi global yang berubah.
Penubuhan Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC) begitu juga pemeteraian Perjanjian Perkongsian Trans-
Pasifik (TPPA) akan membuka lebih banyak peluang baharu. Adalah penting bagi sektor swasta untuk
terus memainkan peranan utama dalam memanfaatkan sepenuhnya peluang-peluang itu.

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, menerusi agensi kami iaitu Perbadanan
Produktiviti Malaysia (MPC) begitu juga agensi-agensi kerajaan lain yang berkaitan akan terus
membantu perniagaan dalam meningkatkan tahap produktiviti. Perlu dingatkan bahawa pematuhan
terhadap Amalan Baik Peraturan (GRP) juga akan menjadi kunci kepada pencapaian keseluruhan
produktiviti dan objektif pertumbuhan ekonomi.

Meningkatkan tahap produktiviti Malaysia bukanlah satu tugas yang mudah. Agenda ini hanya akan
dicapai jika kita mempunyai pendekatan yang menyeluruh dan bersepadu, disokong oleh semua
badan kerajaan, penggiat industri dan perniagaan. Dengan pelancaran Pelan Tindakan Produktiviti
Malaysia yang akan datang, adalah menjadi harapan saya agar semangat produktiviti akan terus hidup
dan bernafas dalam kalangan rakyat Malaysia dan keperluan untuk meningkatkan produktiviti akan
menjadi agenda penting negara.

DATO' SRI MUSTAPA MOHAMED


Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri
Malaysia

X LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


PENYATAAN PENGERUSI
Masa adalah asas bagi Malaysia untuk mencapai matlamat menjadi negara maju dan ekonomi
berpendapatan tinggi menjelang penghujung dekad ini. Ia merupakan matlamat yang patut dikejar
kerana kita akan mewujudkan masyarakat yang inklusif dan penyayang di mana setiap rakyat Malaysia
akan mempunyai akses kepada kualiti hidup yang lebih baik tanpa mengira latar belakang sosioekonomi
mereka. Usaha ke arah kesejahteraan dan pendapatan lebih baik ini bermakna ia membawa semangat
mencapai produktiviti dan daya saing lebih besar yang merangkumi semua dalam kehidupan seharian.
Perbadanan Produktiviti Malaysia akan terus memainkan peranan dalam membantu agenda produktiviti
kerajaan serta Pelan Tindakan Produktiviti Malaysia. Dengan penuh kesungguhan, kita mampu
mencapai pertumbuhan produktiviti sebanyak 3.7% dalam tempoh lima tahun akan datang.

Ketika masa berdetik mantap menuju tahun 2020, peningkatan kesedaran yang lebih tinggi terhadap
produktiviti akan menjadi faktor utama pembentukan karakter dalam kalangan rakyat Malaysia. Dalam
hal ini, kita perlu mengetengahkan dan meraikan jaguh-jaguh produktiviti kita. Ini seharusnya mendorong
lebih banyak syarikat untuk lebih berdaya saing bagi mendapat lebih perhatian dan pencapaian selain
daripada membantu mereka yang dalam proses itu, terutama mereka yang ketinggalan. Dalam analisis
akhirnya, usaha bersepadu ini akan dapat menghasilkan satu kumpulan jaguh negara yang lebih besar
dan akhirnya membawa kepada pembentukan lingkaran pendukung produktiviti yang semakin luas.

Dengan mempunyai persekitaran peraturan yang memudahkan perniagaan dan rakyat, juga menjadi
kunci bagi Malaysia untuk melonjak dalam rantaian nilai kerana persekitaran perniagaan yang kondusif
adalah penting untuk menggalakkan pelaburan swasta yang lebih tinggi, di luar dan dalam negara,
selain daripada menarik dan melahirkan golongan yang berkemahiran khusus dan berbakat. Sektor
awam harus menjadi pemangkin dalam menyediakan Amalan Baik Peraturan (GRP) untuk membantu
perniagaan dengan mengenepikan peraturan yang rumit. Di pihak sektor swasta, inisiatif ini akan
membolehkan mereka untuk melaksanakan tanggungjawab lebih besar untuk menjadi pemacu utama
pertumbuhan dengan mematuhi sepenuhnya pelaksanaan pelan tindakan produktiviti.

Ini merupakan matlamat yang mencabar tetapi saya yakin kita mampu merealisasikannya. Meningkatkan
produktiviti juga bermaksud membantu menaikkan kualiti kehidupan rakyat Malaysia. Menambah baik
kemahiran dan produktiviti adalah matlamat untuk menarik ke arah memperbaiki gaji sebenar pekerja
dan seterusnya memberi manfaat kepada keluarga mereka. Marilah kita melaksanakan pelbagai inisiatif
produktiviti untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih baik bagi kita semua. Marilah kita
mempunyai rasa bangga dan berusaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara berproduktiviti tinggi.

TAN SRI AZMAN HASHIM


Pengerusi
TAN SRI AZMAN
Perbadanan Produktiviti HASHIM
Malaysia
Chairman
Malaysia Productivity Corporation

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 XI


PERBADANAN PRODUKTIVITI
MALAYSIA
LEMBAGA PENGARAH KUMPULAN PENGURUSAN
PENGERUSI KETUA PENGARAH
YBhg. Tan Sri Azman Hashim YBhg. Dato’ Mohd Razali Hussain
Kumpulan AmBank
TIMBALAN KETUA PENGARAH (PCD)
TIMBALAN PENGERUSI YBhg. Dato’ Abdul Latif Hj. Abu Seman
YBhg. Dato’ Nik Rahmat Nik Taib
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri TIMBALAN KETUA PENGARAH (QED)
Ab. Rahim Yusoff
AHLI-AHLI
YBhg. Prof. Tan Sri Dato’ Dzulkifli Abdul Razak PENGARAH KANAN
Universiti Sains Islam Malaysia Chan Kum Siew
YBhg. Tan Sri Datuk Mustafa Mansur
PENGARAH
Itco Niaga Sdn. Bhd.
Burhanuddin Saidin
YBhg. Tan Sri Dato’ Azman Shah Dato’ Seri Haron Dr. Daud Talib
Persekutuan Majikan-majikan Malaysia Kabir Ahmad Mohd Jamil
Kamaruddin Mohamad
YBhg. Datuk Ag. Buhtamam Ag. Mahmun Dr. Rahmat Hj. Md. Smail
Kumpulan Syarikat One Holdings Sdn. Bhd. Rauzah Zainal Abidin
YBhg. Datuk Ahmad Loman Dr. Roslina Md. Isa
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Sarimah Misman
Zahid Ismail
YBhg. Datuk Abang Haji Abdul Karim Tun Abang Haji Openg YBhg. Datin Zainon Bakar
Brooke Dockyard & Engineering Works Corporation
YBhg. Dato’ Sri Adenan Ab. Rahman PENGURUS KANAN
Kementerian Sumber Manusia Ahmad Murshid Abu
Azlan Kassim
YBhg. Dato’ Prof. Dr. Asma Ismail Dr. Mazrina Mohd. Ibramsah
Kementerian Pendidikan Malaysia Md Shubri Ismail
Nik Rosdi Nik Yusoff
YBhg. Dato’ Dr. Haminnuddin Haji Abd. Hamid
Nor Robaayah Mohd. Noor
Ideal Healthcare Sdn. Bhd.
Omar Othman
YBhg. Dato’ Muhamad Noor Yacob Rosmi Abdullah
Institut Automotif Malaysia Roziana Hj. Othman
Sawiah Abdul Samad
YBhg. Dato’ Mohd Razali Hussain Dr. Shaik Roslinah Bux
Perbadanan Produktiviti Malaysia Sugumar a/l Saminathan
Pn. Roszanina Wahab Suhaimi Hamad
Kementerian Kewangan Malaysia Zainudin Hj. Elias
Zulaifah Omar
En. A. Balasubramaniam
Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia PENGARAH WILAYAH
Adnan Abdullah
Pn. Zakiah Jaafar
Dr. M. Sugumaran
Unit Perancang Ekonomi
Norzirin Ariffin
YM Tengku Azmi Tengku Majid
Mohd. Zaki Ibrahim

XII LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


PANEL PERUNDINGAN MPC Pn. Aminah Abd. Rahman
Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan
Kerajaan Tempatan
PERTANIAN
En. Mohd Yazid Kasim
PENGERUSI Jabatan Perangkaan Malaysia
YBhg. Dato’ Ab Rahman Ismail En. Ahmad Izram Osman
Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

AHLI-AHLI En. Liew Hau Seng


YBhg. Prof. Datuk Dr. Mad Nasir Shamsudin IJM Corporation Berhad
Universiti Putra Malaysia
En. Mattew Tee
YBhg. Datuk Ahmad Loman Master Builders Association Malaysia
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
KREATIVITI & INOVASI
YBhg. Datuk Franki Anthony Dass
Sime Darby Plantation Sdn. Bhd. PENGERUSI
YBhg. Datuk Haji Othman Walat YBhg. Prof. Tan Sri Dato’ Dzulkifli Abdul Razak
Sawit Kinabalu Group Universiti Sains Islam Malaysia

YBhg. Dato' Lee Yeow Chor AHLI-AHLI


IOI Corporation Berhad YBhg. Datuk Seri Dr. Khair Mohamad Yusof
Kementerian Pendidikan Malaysia
YBhg. Dato’ Mohd Emir Mavani Abdullah
Felda Global Ventures YBhg. Prof. Madya Dato' Dr. Mohamed Najib Ahmad Dawa
Kolej Antarabangsa IKIP
YBhg. Dato' Wan Darman Wan Abdullah
Jabatan Pertanian Malaysia YBhg. Datuk Ahmad Shukri Tajuddin
Taman Teknologi Tinggi Senai
YBhg. Dato’ Zainal Azwar Zainal Aminuddin
Tabung Haji Plantations Berhad YBrs. Prof. Dr. Zainul Fadziruddin Zainuddin
Perbadanan Pembanguanan Teknologi Malaysia
YBhg. Dato' Hj. Aliasak Hj. Ambia
Koperasi Ladang Pekebun-Pekebun Kecil Malaysia YBrs. Dr. Sidney Yee
Exploit Technologies Pte. Ltd.
En. Hj. Zulkifli Abd Manaf
Lembaga Minyak Sawit Malaysia En. Zalaludin Abdullah
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
En. Abdul Daut
Jabatan Pertanian Malaysia En. Mark Rozario
Agensi Inovasi Malaysia
Pn. Normah Omar
Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia En. Muhammad Aziph Dato' Mustapha
Yayasan Inovasi Malaysia

PEMBINAAN PENJAGAAN KESIHATAN

PENGERUSI PENGERUSI
YBhg. Datuk Ag. Buhtamam Ag. Mahmun YBhg. Tan Sri Dato' Dr. Abu Bakar Suleiman
Kumpulan Syarikat One Holding Sdn. Bhd. Universiti Perubatan Antarabangsa

AHLI-AHLI MEMBERS
YBhg. Dato’ Hj. Mokhtar Samad YBhg. Puan Sri Datuk Dr. Suraiya Hani Tun Hussein
Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia Persatuan Kualiti Kesihatan Malaysia
YBhg. Prof. Madya Dr. Choong Kok Keong YBhg. Prof. Dato’ Dr. Syed Mohamed Al-Junid
Universiti Sains Malaysia Pusat Antarabangsa Casemix dan Pengekodan Klinikal
YBrs. Ir. Siew Yaw Yen YBhg. Dato' Amiruddin Abdul Satar
Institut Jurutera Malaysia KPJ Healthcare Berhad
YBrs. Ir. Elias Ismail YBhg. Dato’ Dr. Jacob Thomas
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia Persatuan Hospital Swasta Malaysia
YBrs. Ir. Wong See Fong YBrs. Prof. Madya Dr. Muhammad Kadar Marikar
Persatuan Jurutera Perunding Malaysia Persatuan Kualiti Kesihatan Malaysia
YBrs. Ar. Chan Seong Aun
Pertubuhan Arkitek Malaysia

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 XIII


YBrs. Dr. H Krishna Kumar
PEMBUATAN
Persatuan Perubatan Malaysia
YBrs. Dr. Ahmad Razid Salleh PENGERUSI
Kementerian Kesihatan Malaysia YBhg. Dato’ Dr. Ir. Andy Seo Kian Haw
Persekutuan Pekilang-pekilang Malaysia
En. Riduan Abd Rahman
Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia AHLI-AHLI
En. Mohamad Sabri Ab. Rahman YBhg. Prof. Datuk Dr. Abd Malik Musharat
Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia FELCRA Livestock & Agriculture Product Sdn. Bhd.
YBhg. Dato’ Dr. Ong Eng Long
Persatuan Pengeluar Produk Getah Malaysia
PELANCONGAN YBhg. Dato’ Ir. Lim Chow Hock
Institut Jurutera Malaysia
PENGERUSI
YBhg. Tan Sri Dato’ Azman Shah Dato’ Seri Haron YBhg. Dato’ Mohamad Madani Sahari
Antara Holiday Villas Institut Automotif Malaysia
YBrs. Prof. Ir. Dr. Sha’ri Mohd Yusof
AHLI-AHLI Universiti Teknologi Malaysia
YBhg. Tan Sri Datuk Seri Utama William Cheng
Malaysia Retailers Association YBrs. Ir. Chew Shee Fuee
Persatuan Elektrik & Elektronik Malaysia
YBhg. Tan Sri Dr. Ong Hong Peng
Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia En. Muhammad Razman Abu Samah
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
YBhg. Datuk Hj. Hamzah Rahmat
Persatuan Ejen-ejen Pelancongan dan Pengembaraan En. Choy Ming Bil
Malaysia Expertise Resource Association

YBhg. Dato’ Anthony K. S. Yeo En. N. Gopal Kishnam


Resorts World Berhad Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia

YBhg. Dato’ Mirza Mohammad Taiyab Pn. Giam Siew Tho


Tourism Malaysia Pusat Pembuatan Plastik Malaysia

YBhg. Dato’ Mohd. Sahar Darusman


Kementerian Sumber Manusia
YBrs. Prof. Dr. Ghazali Musa KUALITI KEHIDUPAN BEKERJA
Universiti Malaya
PENGERUSI
YBrs. Prof. Madya Zafrul Bin Hj. Isa YBhg. Tan Sri Ismail Adam
Pusat Pendidik Pelancongan Malaysia Hay Group Sdn. Bhd.
YBrs. Ir. PK Leong
Persatuan Hotel Bajet Malaysia AHLI-AHLI
YBhg. Tan Sri Dato’ Azman Shah Dato’ Seri Haron
En. Shaharuddin Mohamad Saaid Persekutuan Majikan-majikan Malaysia
Persatuan Pemilik Hotel Malaysia
YBhg. Datuk Seri Dr. Khair Mohamad Yusof
En. Cheah Swee Hee Kementerian Pendidikan
Persatuan Hotel Malaysia
YBhg. Dato’ Hafsah Hashim
En. Mazli Mohamed
SME Corporation Malaysia
Rangkaian Hotel Seri Malaysia Sdn. Bhd.
YBhg. Dato’ Sri Adenan Ab Rahman
En. Jimmy Leong Wie Kong
Kementerian Sumber Manusia
Majlis Pemandu-pemandu Pelancong Malaysia
YBrs. Ir. Hj. Mah Lok Abdullah
En. Ahmad Faizal Mohamed Noor
MEGASAP Sdn. Bhd.
Persatuan Francais Malaysia
En. Khoo Boo Seng
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
En. Davies Danavaindran
Federation of Malaysian Manufacturers

XIV LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


PENGHARGAAN
Perbadanan Produktiviti Malaysia ingin merakamkan terima kasih kepada pihak yang berikut atas
sumbangan mereka dalam menyediakan laporan ini:

Brahim’s Airline Catering


CTRM Aero Composites Sdn. Bhd.
Darul Khusus Venture Sdn. Bhd.
Fuji Electric (Malaysia) Sdn. Bhd.
Howard Alat Pertanian Sdn. Bhd.
Imperial Garments (M) Sdn. Bhd.
LKL Advanced Metaltech Sdn. Bhd.
Mahkota Medical Centre
Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE)
Method Machine Works Sdn. Bhd.
MIFF Holdings Sdn. Bhd.
Pejabat Kesihatan Wilayah Persekutuan Putrajaya
Perfect Food Manufacturing (M) Sdn. Bhd.
PLUS Malaysia Berhad
Terato Tech Sdn. Bhd.
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Zettasoft Sdn. Bhd.

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 XV


PRESTASI PRODUKTIVITI NEGARA
Ekonomi Malaysia, pada masa kini berada di tahap pembangunan dan
menggunakan sumber sedia ada, negara perlu fokus untuk meningkatkan
produktiviti bagi mencapai tahap pertumbuhan yang diingini. Dengan matlamat
untuk menjadi sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi bagi kesejahteraan
rakyat menjelang tahun 2020, produktiviti seharusnya dijadikan keutamaan.
Produktiviti yang lebih baik akan mempunyai implikasi atau faedah, sama ada
untuk negara, organisasi atau individu melalui keuntungan atau pendapatan lebih
tinggi, reputasi yang lebih baik dan pengurangan pembaziran sumber.
PRODUKTIVITI SEKILAS PANDANG

Produktiviti Buruh Malaysia dalam Keseluruhan Ekonomi

3.3% RM75,538

Pertumbuhan Produktiviti Buruh Tahap Produktiviti Buruh

Perubahan tahunan, 2014 hingga 2015, KDNK Tahap produktiviti tahunan, 2015, KDNK pada
pada harga tetap 2010 per jumlah pengambilan harga tetap 2010 per jumlah pengambilan
pekerja pekerja

Prestasi Ekonomi Malaysia dalam Keseluruhan Ekonomi

Pertumbuhan TFP Pertumbuhan Modal Pertumbuhan Buruh

1.1% 3.0% 1.2%

Pertumbuhan Purata Tahunan 2011 hingga 2015

Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia – Pelbagai isu, Laporan Tahunan Bank Negara dan Laporan Ekonomi, Kementerian Kewangan
Prestasi Produktiviti Negara

Di bawah Rancangan Malaysia ke-11 (RMKe-11) (2016- dan cara terbaik untuk membantu rakyat yang kini
2020), produktiviti dirangka sebagai pemaju perubahan terbeban dengan pendapatan sederhana dan rendah.
bagi pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Walaupun
Malaysia dijangka akan terus menggalakkan pelaburan
swasta dan melaksanakan pelaburan awam di bawah PRESTASI PRODUKTIVITI
RMKe-11, dengan memberi lebih penekanan kepada
peningkatan produktiviti untuk mencapai kadar MALAYSIA
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, mampan Pada tahun 2015, Malaysia mencatatkan pertumbuhan
dan inklusif. produktiviti pekerja sebanyak 3.3% kepada RM75,538
daripada RM73,091 pada tahun 2014. Pertumbuhan
Ini adalah untuk memastikan struktur institusi dan produktiviti ini telah menyumbang kepada 5%
dasar inisiatif menyokong pelaburan, keusahawanan pertumbuhan dalam ekonomi Malaysia kepada
dan inovasi supaya dasar-dasar ekonomi mempunyai RM1,062.6 bilion dalam tahun yang sama. Produktiviti
peranan utama dalam menentukan produktiviti yang telah berkembang pada kadar purata yang sama kira-
berpotensi bagi ekonomi Malaysia. kira 2% setiap tahun antara 2010 dan 2015, manakala
produktiviti pekerja yang dinilai oleh Keluaran Dalam
Malaysia berazam untuk meningkatkan Negara Kasar (KDNK) per jam bekerja meningkat
kepada RM34.90 pada tahun 2015 daripada RM33.71
pertumbuhan produktivitinya daripada 3%
pada tahun 2014 (Rajah 1.1).
kepada 4%, dua kali ganda berbanding 2% yang
dicapai dalam tempoh 10 tahun lepas Sektor-sektor utama ekonomi yang mencatatkan
pertumbuhan produktiviti kukuh dalam tahun yang
Berdasarkan senario ini, Malaysia menyasarkan untuk sama adalah pembuatan (7.1%), diikuti dengan
meningkatkan tahap produktiviti dan mengekalkan pembinaan (5.5%) dan perkhidmatan (3.2%).
pertumbuhan produktivitinya daripada 3% kepada 4% Bagaimanapun, pertanian (-2.4%) dan perlombongan
dua kali ganda berbanding 2% yang dicapai dalam (-15%) menunjukkan penurunan dalam pertumbuhan
tempoh 10 tahun yang lepas. Negara berpotensi produktivitinya.
mencatat pertumbuhan produktiviti sebanyak
3.7% dalam jangka masa lima tahun akan datang Prestasi pertumbuhan produktiviti ditentukan oleh tiga
(2016-2020) sebagaimana yang disasarkan di bawah faktor paling penting - pelaburan dalam jentera dan
RMKe-11. Ia merupakan matlamat yang mencabar namun peralatan, pembentukan modal insan dan keterbukaan
peningkatan produktiviti amat penting bagi menambah dalam perdagangan dan pelaburan. Setiap faktor ini
baik kualiti hidup rakyat Malaysia. Meningkatkan mengukuhkan pertumbuhan produktiviti merentasi
kemahiran dan produktiviti adalah matlamat yang ekonomi dengan menggalakkan inovasi dan
membawa kepada peningkatan gaji sebenar pekerja penggunaan teknologi baharu.

Rajah 1.1
Prestasi Produktiviti Pekerja Malaysia, 2006-2015
RM Pertumbuhan (%)
80,000 10
8.0
70,000 8

6.0
60,000 5.5 5.8 5.0 6

50,000
3.0 3.6 3.3 4

40,000 2.2
1.8
2
2.4 2.3
30,000
0
20,000

-2
10,000
61,373

66,383

65,034

68,834

70,138

71,156

70,523

75,538
73,091
64,151

0 -4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
KDNK/
Jam bekerja 1 25.81 26.77 27.71 26.68 31.80 32.15 32.84 32.59 33.71 34.90
(RM)
Tahap Produktiviti Pekerja 2 Pertumbuhan Produktiviti Buruh Pertumbuhan Bilangan Pekerja
Pertumbuhan KDNK
*Nota: 1) Produktiviti pekerja = KDNK per pekerja 2) Produktiviti buruh = KDNK per jam bekerja
Dikira berdasarkan: Jabatan Perangkaan Malaysia dan Laporan Ekonomi, Kementerian Kewangan

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 4


Prestasi Produktiviti Negara

Rajah 1.2

Pertumbuhan dalam Jumlah Pampasan Per Pekerja dan Produktiviti Pekerja;


dan Nisbah dalam Kos Buruh Seunit, 2011-2015
Pertumbuhan (%) Nisbah
6 0.360
5.3
5 0.355
4.9 0.35 0.35
0.35
4 0.350
3.8 3.6 3.8
3.3
3 0.345
0.34
2 0.340
1.3 1.7
1.1
1 0.335
0.33

0 0.330

-1 0.325
-0.9
2011 2012 2013 2014 2015
-2 0.320
Jumlah Pampasan Per Pekerja Produktiviti Pekerja Kos Buruh Seunit

Nota: Pampasan termasuk gaji dan komponen-komponen lain seperti sumbangan sosial majikan dan saraan dalam bentuk lain

Dikira berdasarkan: Jabatan Perangkaan Malaysia

Pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi tempoh Rancangan Pengenalan dasar gaji minimum sejak tahun 2013 telah
Malaysia ke-10 (RMKe-10) (2011-2015) menunjukkan mengurangkan jurang antara pampasan per pekerja dan
purata pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.2% merupakan produktiviti pekerja. Sejak dua tahun lepas (2014-2015),
sumbangan terbesar adalah daripada pertumbuhan jurang antara pampasan per pekerja dan produktiviti
pengambilan pekerja pada 3.4% (65%) berbanding pekerja adalah antara 0.2% hingga 0.5%.
dengan pertumbuhan produktiviti pekerja 1.8% (35%).
Ia juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi semasa Jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu sebelum
RMKe-10 kebanyakannya disumbangkan oleh tenaga kerja pengenalan kepada dasar gaji minimum (2011-2012),
berbanding produktiviti pekerja (Jadual 1.1). jurang adalah antara 3.2% hingga 4%. Pertumbuhan dalam
produktiviti pekerja ketinggalan di belakang pampasan per
pekerja, bagaimanapun persaingan kos buruh yang diukur
Jadual 1.1 menggunakan Kos Buruh Seunit (ULC) kekal stabil.
Pertumbuhan dan Sumbangan Produktiviti dan
Bilangan Pekerja terhadap KDNK
Peratus
Trend Pengambilan Pekerja
Pertumbuhan (%)
Sumbangan Keadaan pasaran buruh kekal kukuh pada tahun 2015.
RMKe-9 RMKe-10 RMKe-9 RMKe-10 Pengangguran menunjukkan sedikit peningkatan kepada
3.1% (2014: 3%) dengan Kadar Penyertaan Tenaga
Produktiviti 2.67 1.82 59.07 34.80 Buruh (LFPR) kekal pada jumlah 67.6% (2014: 67.5%).
Guna Tenaga 1.85 3.41 40.93 65.20 Peningkatan pekerja wanita menyumbang kepada
peningkatan keseluruhan LPFR. LPFR wanita meningkat
kepada 0.4 mata peratusan mencecah 54.1% pada tahun
KDNK 4.52 5.23 100 100
2015. Penyertaan bagi wanita dalam pasaran adalah
Dikira berdasarkan: Jabatan Perangkaan Malaysia dan Laporan tinggi, melebihi 58% bagi kumpulan umur utama, iaitu 25-
Ekonomi, Kementerian Kewangan 34, 35-44 dan 45-54 tahun.

Dalam tempoh 2011-2015, pertumbuhan dalam pampasan Keadaan keseluruhan pasaran buruh semakin
per pekerja adalah 3.5%, lebih tinggi berbanding menghampiri 14.07 juta orang dengan peningkatan
pertumbuhan produktiviti pekerja sebanyak 1.8% bersih pekerjaan sebanyak sebanyak 215,100 orang.
(Rajah 1.2). Produktiviti dan pampasan per pekerja telah
meningkat bersama-sama sejak lima tahun yang lalu tetapi Terdapat beberapa tanda kelemahan yang timbul
kenaikan yang tinggi dalam pampasan per pekerja adalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh jumlah bilangan
disebabkan oleh peningkatan dalam bilangan pekerja. pekerja yang perlahan dalam pasaran pekerjaan.

5 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Prestasi Produktiviti Negara

Permintaan bagi pengambilan baharu adalah sederhana menyerlahkan bahawa hasrat untuk mengambil pekerja
dalam suku keempat 2015 sebagaimana berkurangnya baharu kekal perlahan, dengan kebanyakan majikan
iklan-iklan pekerjaan baharu dalam Jobstreet.com (54,569 teragak-agak untuk menambah tenaga kerja mereka
jawatan; S3 2015: 62,100). Kesederhanaan ini adalah berikutan ketidakpastian dalam keadaan permintaan
meluas meliputi semua sektor, dengan penurunan ketara global dan domestik.
dalam sektor minyak dan gas dan subsektor perkhidmatan
kewangan. Petunjuk terkini oleh penggiat industri

SUMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN OUTPUT DAN PENDAPATAN

Sumbangan Terhadap Pertumbuhan Output Sumbangan terhadap Pertumbuhan Pendapatan per


Kapita
Produktiviti merupakan kayu ukur kecekapan dalam pengeluaran.
Perubahan dalam produktiviti mengikut arus perkembangan dan Pertumbuhan pendapatan bergantung kepada pertumbuhan
keputusan operasi perniagaan, perubahan dalam keputusan dalam populasi, penyertaan dan produktiviti pekerja, syarat-syarat
pelaburan awam dan dasar-dasar selain daripada perubahan perdagangan dan pendapatan asing bersih (pendapatan bersih
dalam persekitaran ekonomi domestik dan global. daripada modal Malaysia melabur di luar negara adalah kurang
berbanding modal asing melabur di Malaysia). Populasi telah
Hasil daripada kesemua perkembangan ini akan menentukan memainkan peranan penting dalam meningkatkan saiz mutlak
bagaimana produktiviti berubah mengikut peredaran masa ekonomi Malaysia tetapi pertumbuhan populasi itu sendiri tidak
dan sumbangannya dalam meningkatkan kesejahteraan bagi dapat meningkatkan output atau pendapatan sebenar per kapita.
jangka masa panjang melalui pertumbuhan output sebenar dan Sesungguhnya, semua yang lain adalah sama, pertumbuhan
pendapatan. Pertumbuhan ekonomi, seperti yang diukur melalui populasi tanpa sebarang peningkatan dalam populasi usia
KDNK, ditentukan bersama oleh perubahan dalam populasi, bekerja akan merendahkan pendapatan per kapita.
penggunaan buruh, penyertaan buruh dan produktiviti pekerja.
Dalam tempoh lima tahun RMKe-10, pertumbuhan pendapatan
Produktiviti pekerja kekal sebagai penyumbang utama di bawah negara per kapita mencapai purata sekitar 3.5% berbanding 2.6%
RMKe-10 dengan sedikit kenaikan dalam penggunaan buruh dalam RMKe-9. Selain daripada menjadi penyumbang utama
(kadar populasi usia bekerja yang diambil bekerja) berbanding dalam output, produktiviti pekerja juga telah menjadi pemacu
RMKe-9. Kombinasi pertumbuhan yang tinggi dalam produktiviti utama dalam pertumbuhan pendapatan negara per kapita bagi
pekerja dan penggunaan buruh pada masa hadapan akan kedua-dua tempoh itu, menyumbang kepada purata pendapatan
membawa kepada pertumbuhan KDNK yang tinggi kepada per kapita masing-masing pada 1.8% dan 2.7%. Sumbangan
negara. penyertaan buruh telah meningkat dalam RMKe-10 kepada 0.4%.
Keseluruhannya, sumbangan penggunaan buruh adalah pada
kadar sederhana iaitu masing-masing pada 1.3% dan 1.1% dalam
RMKe-9 dan RMKe-10.

Sumbangan terhadap Pertumbuhan Output Sumbangan terhadap


Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita
Pertumbuhan (%) Pertumbuhan (%)
6 RMKe-9 RMKe-10 RMKe-9 RMKe-10
4.0
3.5
5.2
3.5
5
4.5
2.7 3.0
1.8 2.6
4 1.8
2.5
3
2.0 2.7
1.9 1.6
2 1.5 1.3
1.3 1.0
1
1.1
1.1 0.4 0.5
0 0.4
0
-1.1
-1 -0.5 -1.1
2006-2010 2011-2015
-1.0
Pertumbuhan Populasi Penggunaan Pekerja 2006-2010 2011-2015
Penyertaan Pekerja Produktiviti Pekerja Penyertaan Pekerja Penggunaan Pekerja
KDNK Produktiviti Pekerja Pendapatan Per Kapita
Diperoleh daripada: Jabatan Perangkaan Malaysia Diperoleh daripada: Jabatan Perangkaan Malaysia

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 6


Prestasi Produktiviti Negara

Produktiviti Antarabangsa Di Asia, aktiviti ekonomi terus disokong oleh permintaan


domestik berikutan prestasi eksport yang lemah. Pendirian
Pada tahun 2015, aktiviti ekonomi global terus berkembang dasar monetari mengalami perbezaan yang lebih ketara,
pada kadar sederhana. Ekonomi maju mencatatkan memandangkan cabaran domestik negara tertentu yang
peningkatan yang sederhana tetapi kadar pertumbuhan berbeza hingga membawa kepada produktiviti pekerja
kekal dikekang oleh legasi yang berkaitan dengan krisis yang lebih rendah.
seperti hutang yang tinggi dan kelemahan pasaran buruh.

Rajah 1.3 Rajah 1.4


Prestasi Produktiviti Pekerja Prestasi Produktiviti Pekerja
Negara-negara Maju Terpilih, 2015 Negara-negara Asia Terpilih 2015
USD Pertumbuhan (%) USD Pertumbuhan (%)
80,000 3.5 30,000 8

6.7
70,598

70,000 3.3 3.0 7


25,000
60,000 6
2.5
50,000 4.7 5
20,000
52,665

2.1 2.0 4.2


44,436

40,000 4
3.3 3.3
1.5
30,000 1.5 15,000 2.8 3

1.2 1.0
20,000 2
5,000
0.5
54,801

48,456

26,761

26,761

18,797

18,360

13,089

10,320
10,000 0.6 1

6,907
0 0.3 0
0 0
USA Australia Singapura Korea Jepun Malaysia Malaysia Thailand China Indonesia India Vietnam

Produktiviti Pertumbuhan Produktiviti Produktiviti Pertumbuhan Produktiviti

Nota: Produktiviti pekerja bagi setiap orang yang diambil bekerja dalam 1990 USD Nota: Produktiviti pekerja bagi setiap orang yang diambil bekerja dalam 1990 USD
(ditukar di Geary Khamis PPP) (ditukar di Geary Khamis PPP)

Sumber: Total Economy Database, The Conference Board Sumber: Total Economy Database, The Conference Board

Rajah 1.5

Kedudukan Produktiviti Pekerja dalam Ekonomi Terpilih


2000 2005 2010 2015
Amerika
01 01 01 01
Syarikat
05
08
19
Taiwan 22

06
07 08 10
Australia
09
13
16
Singapura 19 18
21
26
Korea Selatan 28

Malaysia 45 46 47 47

70
82
China 93
98

Nota: 1) Produktiviti pekerja bagi setiap orang yang diambil bekerja dalam 1990 USD (ditukar di Geary Khamis, PPP)
2) Kedudukan daripada 128 ekonomi

Sumber: Total Economy Database, The Conference Board

7 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Prestasi Produktiviti Negara

Dari segi kedudukan produktiviti dunia, Amerika Syarikat oleh faktor-faktor bekalan seperti bilangan pekerja dan
mempunyai reputasi sebagai negara produktif yang paling pertumbuhan produktiviti pekerja. Pertumbuhan produktiviti
konsisten. Ia mengekalkan kedudukan teratas sejak tahun pekerja dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti TFP dan
2000. Antara negara Asia yang terpilih, Malaysia menduduki intensiti modal. Pertumbuhan produktiviti bermakna lebih
tempat ke-47 pada tahun 2015 dan kedudukan ini jatuh banyak nilai yang ditambah dalam produk dan perkhidmatan
beberapa kedudukan sejak tahun 2000. Singapura yang seterusnya mewujudkan lebih banyak pendapatan untuk
(kedudukan ke-19 pada tahun 2000 naik ke-9 pada tahun diagihkan.
2015), Korea (kedudukan ke-28 pada tahun 2000 naik ke-
18 pada tahun 2015) dan Taiwan (kedudukan ke-22 pada
tahun 2000 naik ke-5 pada tahun 2015) kesemuanya BAGAIMANA PRODUKTIVITI DIUKUR?
mencatatkan kenaikan yang mendadak sejak tahun 2000.
Reputasi negara China sebagai sebuah daripada negara Pada umumnya, terdapat dua cara pengukuran produktiviti;
paling pesat berkembang menyaksikan kenaikan dalam produktiviti pekerja dan TFP. Produktiviti pekerja mengukur
kedudukan produktiviti pekerja dari tangga ke-98 pada tahun output ekonomi (KDNK) per unit buruh manakala TFP berkait
2000 kepada tangga ke-70 pada tahun 2015. Australia pula, dengan output gabungan penggunaan faktor input, iaitu buruh
berjaya mencatatkan kenaikan yang kukuh dalam produktiviti dan modal.
pekerja di tangga ke-6 pada tahun 2015 selepas menduduki
tangga ke-8 pada tahun 2005 dan ke-10 pada tahun 2010. Produktiviti pekerja boleh dihuraikan kepada tiga komponen,
iaitu modal berkualiti, buruh berkualiti dan TFP. TFP kemudian
menjadi sebahagian daripada pertumbuhan output yang tidak
Produktiviti pekerja di Malaysia meningkat dengan mantap dapat dijelaskan dengan perubahan dalam kuantiti atau kualiti
pada 3.3%, paras pertumbuhan tertinggi pada tahun 2015 faktor input. Sebaliknya ia menunjukkan perubahan dalam
berbanding negara-negara maju terpilih, iaitu Australia (2.1%), teknologi, pengetahuan, organisasi dan kecekapan.
Korea (1.5%) dan Singapura (1.2%). Bagaimanapun, Amerika
Syarikat hanya mencatatkan pertumbuhan sebanyak 0.6% PERTUMBUHAN OUTPUT
dan Jepun mengalami peningkatan pertumbuhan yang
sedikit iaitu 0.3%.

Kajian terhadap produktiviti pekerja pada tahun 2015


menunjukkan Malaysia kekal di hadapan beberapa
negara membangun pada jumlah USD26,761. Dari segi
Peningkatan dalam
pertumbuhan produktiviti, China dan India adalah lebih output per pekerja Peningkatan
tinggi daripada Malaysia dengan masing-masing pada kadar (produktiviti buruh) pekerja

6.7% dan 4.2%, tetapi paras produktiviti mereka adalah lebih


rendah daripada Malaysia. Prestasi pertumbuhan negara
India yang tinggi kebanyakannya datang daripada sektor
perkhidmatan mereka yang kukuh. Bagi negara-negara
ASEAN yang terpilih, Thailand dan Indonesia menyaksikan
pertumbuhan produktiviti pekerja yang berkembang pesat
pada tahun 2015 dengan masing-masing berjumlah USD
18,797 dan USD 13,089.

Dalam tempoh 2000-2015, adalah penting untuk diambil Peningkatan Peningkatan dalam Peningkatan dalam
perhatian bahawa banyak negara seperti Singapura, China, dalam sumbangan modal kecekapan output
Korea dan Taiwan telah mencatatkan jumlah yang lebih tinggi sumbangan insan (kemahiran, dan inovasi (TFP)
modal (jentera, kecekapan
berbanding Malaysia dari segi produktiviti. Ini disumbangkan peralatan, pengurusan)
oleh Produktiviti Faktor Menyeluruh (TFP) yang lebih struktur)
tinggi walaupun produktiviti Malaysia telah disokong oleh
intensiti modal yang kukuh dalam projek-projek mega dan Kestabilan makroekonomi dan aturan institusi yang mantap
penerokaan minyak. Ini menunjukkan wujudnya keperluan menyediakan teras di mana individu atau firma-firma boleh
untuk melihat ke dalam semua bidang penentu produktiviti merancang dan melabur. Dasar mikroekonomi yang efektif
seperti TFP, kualiti input buruh dan penggunaan teknologi juga boleh mencipta persekitaran yang dapat memberikan
yang lebih baik, kaedah yang cekap dan pengetahuan ganjaran kepada firma dan inovasi, menyediakan sumber
serta fleksibiliti kepada firma untuk mengenal pasti peluang
lanjutan.
ekonomi dan mengambil peluang itu.

Pertumbuhan produktiviti juga menentukan taraf hidup negara

PENENTU PRODUKTIVITI pada masa hadapan. Pertumbuhan ini bergantung kepada


beberapa faktor seperti pengembangan kuantitatif modal
Sebagai penentu utama dalam pertumbuhan ekonomi jangka fizikal per pekerja (atau intensiti modal) dan pertumbuhan
TFP, yang mengukur peningkatan dalam aspek kualitatif input
masa panjang, langkah-langkah produktiviti merupakan
buruh dan modal serta tahap kecekapan apabila kedua-dua
penanda aras ekonomi yang penting. Pertumbuhan ekonomi input ini bekerjasama.
dalam jangka masa sederhana dan panjang ditentukan

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 8


Prestasi Produktiviti Negara

Intensiti Modal Rajah 1.6


Kualiti pelaburan modal di Malaysia juga mempengaruhi
Pecahan Pertumbuhan Produktiviti,
pertumbuhan produktiviti pada tahun 2015, menyaksikan
2006-2015
pelaburan dalam industri dengan nilai ditambah yang Pertumbuhan (%)
tinggi, pengetahuan intensif dan kemahiran intensif. 6
5.1
5
4.1
Intensiti modal menunjukkan perubahan dalam jumlah 3.2
modal yang ada bagi setiap pekerja dan dikira dari segi 4 3.1 3.6
3.3
nisbah stok modal per pekerja. Pecahan pertumbuhan 3
produktiviti pekerja ke dalam intensiti modal dan
2 1.5
pertumbuhan TFP menunjukkan bahawa kelembapan 1.3
dalam pertumbuhan produktiviti pekerja semasa 1

RMKe-10 adalah hasil daripada pertumbuhan dalam 0


intensiti modal dan TFP yang lemah. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-1 -0.9
Intensiti modal banyak menyumbang kepada -2 -2.1
pertumbuhan produktiviti pekerja dan ia lebih besar Produktiviti Faktor
-3 Intensiti Modal
dalam tempoh RMKe-9 iaitu pada jumlah 1.4% Menyeluruh
Produktiviti Buruh
berbanding 0.7% di bawah RMKe-10 (Rajah 1.6).
RMKe-9 RMKe-10
Ia muncul sebagai pelaburan dan pengumpulan Produktiviti Buruh : 2.7% Produktiviti Buruh : 1.8%
modal yang agak kukuh semasa RMKe-10, sebahagian Intensiti Modal : 1.4% Intensiti Modal : 0.7%
besarnya menunjukkan kenaikan dalam pembahagian TFP : 1.3% TFP : 1.1%

sumber yang digunakan oleh aktiviti pelaburan modal Dikira berdasarkan: Jabatan Perangkaan Malaysia

intensif yang berkembang pesat (Jadual 1.2).


Produktiviti Faktor Menyeluruh
Walaupun terdapat tahap pelaburan industri yang
Dalam memenuhi aspirasi Malaysia untuk menjadi negara
tinggi, terdapat juga kenaikan ketara dalam input berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020, strategi
buruh dan penurunan dalam pertumbuhan TFP. Ini pertumbuhan masa hadapan banyak menjurus kepada
menunjukkan kelembapan umum dalam pertumbuhan sektor yang diterajui oleh pihak swasta. Ini sepatutnya
produktiviti pekerja disebabkan oleh kemelesetan mewujudkan penghasilan lebih banyak aktiviti dengan nilai
dalam kadar penggunaan inovasi teknologi yang ditambah apabila TFP menjadi satu daripada faktor utama.
memacu produktiviti atau kurangnya kemajuan dari segi
kecekapan di mana modal dan buruh telah digunakan. TFP adalah alat mengukur kecekapan dalam penggunaan
input. Input yang berkualiti secara langsung menghasilkan
penjanaan lebih output terutama apabila input digunakan
Jadual 1.2 secara efektif dan cekap. Untuk melaksanakan standard
taraf hidup lebih tinggi di Malaysia, prasyaratnya ialah
Pelaburan GFCF Mengikut Jenis Aset, 2012-2015
sumbangan besar TFP kepada pertumbuhan ekonomi
2012 2013 2014 2015
Jadual 1.3
Pembentukan
Modal Tetap Kasar 233,203 252,271 264,276 274,144 Sumbangan dan Pertumbuhan TFP, Pekerja dan
(GFCF) Modal terhadap KDNK
RMKe- RMKe- 2006 - RMKe- RMKe- 2006 -
Struktur 115,720 128,073 140,698 150,433
9 10 2015 9 10 2015
Jentera dan Pertumbuhan (%) Peratusan Sumbangan
95,037 100,335 99,659 99,409
Peralatan
TFP 1.3 1.1 1.2 29.0 20.9 24.7
Aset lain 22,446 23,863 23,919 24,302
Pekerja 0.7 1.2 0.9 15.2 22.2 19.0
Dikira berdasarkan: Jabatan Perangkaan Malaysia
Kualiti 0.1 0.2 0.2 16 18 17

Kuantiti 0.6 1.0 0.8 84 82 83

Modal 2.5 3.0 2.7 55.8 56.9 56.4

ICT 1.0 1.1 1.0 39 37 38


Bukan-
1.6 1.9 1.7 61 63 62
ICT
KDNK 4.5 5.2 4.9 100 100 100
Dikira berdasarkan: Jabatan Perangkaan Malaysia dan Laporan Kewangan
Kementerian Kewangan Malaysia

9 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Prestasi Produktiviti Negara

TFP merupakan salah satu daripada sumber bagi TFP disifatkan sebagai faktor penyumbang kedua
pertumbuhan produktiviti pekerja yang lebih tinggi terpenting ke arah pertumbuhan ekonomi dalam kedua-
kerana ia meliputi aspek kualitatif dari segi modal dan dua tempoh, masing-masing sebanyak 29% dan 20.9%.
buruh. Input modal dalam konteks ini diklasifikasikan
sebagai modal teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) Pertumbuhan ekonomi kebanyakannya disokong oleh
dan modal bukan ICT. Input modal ICT termasuk nilai pertumbuhan modal sejak tempoh 10 tahun yang lalu.
ditambah barang dan perkhidmatan, nilai tambah yang Modal berkembang kepada 2.7% dalam tempoh 2006-
lebih tinggi berkaitan dengan ICT. 2015 dan menyumbang kepada 56.4% pertumbuhan
ekonomi. Pertumbuhan modal telah disokong oleh
Input buruh dibahagikan kepada dua kumpulan yang pelaburan dalam kedua-dua modal ICT dan bukan
dikenali sebagai kuantiti dan kualiti buruh. Pertumbuhan ICT yang berkembang masing-masing pada 1.7% dan
kuantiti buruh mewakili pertumbuhan ekonomi yang 1%. Sepanjang RMKe-10, pertumbuhan modal ICT
datang daripada perubahan dalam jumlah keseluruhan mencatatkan sedikit kenaikan pada 1.1% berbanding 1%
buruh. Perubahan dalam kualiti buruh menunjukkan dalam RMKe-9. Bagaimanapun, sumbangan modal ICT
perubahan dan pertumbuhan sesuatu ekonomi yang adalah lebih rendah berbanding pelaburan dalam modal
wujud daripada penambahbaikan dalam kemahiran bukan-ICT.
buruh (dan taraf pendidikan).
Pelaburan dalam modal ICT adalah penting untuk
Semasa RMKe-10, sumbangan TFP terhadap KDNK mendapatkan manfaat daripada kemajuan ICT. Pelaburan
adalah pada 20.9%, mencetuskan isyarat bahawa Malaysia yang lebih tinggi dalam aset ICT seperti perkakasan
telah tersasar daripada strategi pertumbuhan yang dipacu komputer dan peralatan; perisian komputer dan
oleh produktiviti. Sumbangan modal yang tinggi pada perkhidmatan selain daripada peralatan telekomunikasi
56.9% berpunca daripada pengembangan pelaburan aset adalah penting untuk meningkatkan sumbangan modal
dalam bukan-ICT (63%) dan ICT (37%) bagi peningkatan ICT. Output bagi 2006-2015 meningkat kepada 4.9% dan
aktiviti akan datang (Jadual 1.3). Pelaburan bukan-ICT ini disumbangkan oleh input buruh yang disokong oleh
yang mengatasi pelaburan ICT adalah disebabkan projek pertumbuhan dalam kuantiti buruh pada 0.8% dan kualiti
pembangunan mega yang sedang dibangunkan seperti buruh pada 0.2%. Pertumbuhan buruh adalah lebih tinggi
inisiatif infrasturuktur berkaitan pengangkutan. semasa RMKe-10 iaitu sebanyak 1.2% berbanding 0.7%
semasa RMKe-9 (Jadual 1.3).
TFP menyumbang 24.7% kepada pertumbuhan KDNK
dalam tempoh 10 tahun 2006-2015 manakala sumbangan Pertumbuhan dalam kualiti buruh juga meningkat semasa
daripada modal dan buruh masing-masing adalah pada RMKe-10, menunjukkan peningkatan dalam kecekapan
56.4% dan 19% (Jadual 1.3). Satu analisis bagi dua tempoh pekerja. Bagaimanapun, pertumbuhan dalam kualiti
yang berselang lima tahun menunjukkan sumbangan buruh ini masih rendah berbanding pertumbuhan kuantiti
TFP terhadap KDNK adalah lebih tinggi semasa RMKe-9 buruh. Ini adalah satu peringatan bahawa terdapat
berbanding RMKe-10. Penurunan dalam sumbangan TFP permintaan yang kuat untuk meningkatkan kualiti pekerja
adalah disebabkan oleh permintaan luar yang perlahan dan kuantiti pekerja masih kekal sebagai penyumbang
akibat kelembapan ekonomi dunia. utama kepada pertumbuhan output negara.

Rajah 1.7

Perbandingan TFP Malaysia dengan Ekonomi Membangun Terpilih


Pertumbuhan (%)
2005
6
2005

2 2005

2005
1 2005
2014
2014 2014
0
‘Dipacu oleh TFP’

2014
-1
2014 2014 2005

-2

Pertumbuhan (%)
0 1 2 3 4 5
‘Dipacu oleh Input’

Sumber: Total Economy Database, The Conference Board

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 10


Prestasi Produktiviti Negara

Perbandingan Antarabangsa bagi Menurut The Conference Board (TCB), TFP yang rendah
menunjukkan ia akibat daripada kelembapan dalam
Prestasi TFP permintaan yang mengurangkan output ekonomi dunia
dan juga disebabkan oleh kurangnya implementasi
TFP Malaysia meningkat sedikit iaitu sebanyak 0.7% dalam teknologi baharu dan inovatif. Di Eropah, pertumbuhan
tempoh 2011-2014. Prestasi TFP ini hampir setanding produktiviti yang perlahan adalah kemungkinan disebabkan
dengan China (0.8%) dan Thailand (0.4%) tetapi lebih oleh ‘ketetapan berstruktur’ dalam pasaran buruh di mana
tinggi berbanding dengan ekonomi terpilih seperti individu mendapati sukar untuk bergerak daripada satu
Amerika Syarikat (0.3%), Kanada (0.1%), Singapura (-0.1%) firma ke firma yang lain dan firma-firma yang inovatif tidak
dan Australia (-0.9%). Ini juga menunjukkan pertumbuhan dapat menerima mereka ini tanpa mengatasi kekangan
TFP global yang perlahan dalam tempoh 2011-2014 substansif dan risiko yang tidak perlu.
berterusan sehingga kebelakangan ini (Rajah 1.8).

Rajah 1.8

PertumbuhanTFP dalam Ekonomi Terpilih

2001-2005 2006-2010 2011-2014

Thailand 2.3 Thailand 0.2 Thailand 0.4

Taiwan 1.6 Taiwan 2.2 Taiwan 1.2

Korea 2.4 Korea 2.8 Korea 1.0

Singapura 2.6 Singapura 1.4 Singapura -0.1

Malaysia 1.6 Malaysia 0.5 Malaysia 0.7

Jepun 0.7 Jepun 0.3 Jepun 0.0

India 0.8 India 3.8 India 0.3

Hong Kong 1.9 Hong Kong 1.4 Hong Kong 1.1

China 5.1 China 3.7 China 0.8

Australia 0.0 Australia -1.9 -0.9 Australia

Amerika Amerika Amerika


Syarikat 1.1 Syarikat 0.2 Syarikat 0.3

Kanada -0.2 Kanada -0.9 Kanada 0.1

-2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 -1.0 0.0 1.0 2.0
Pertumbuhan (%) Pertumbuhan (%) Pertumbuhan (%)

Sumber: Total Economy Database, The Conference Board

11 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Prestasi Produktiviti Negara

UNJURAN MALAYSIA BAGI Pihak Kerajaan telah memberi perhatian terhadap


permintaan luar negara yang sering berdepan dengan
TAHUN 2016 cabaran dan ketidaktentuan daripada ekonomi global,
terutamanya daripada prospek harga minyak mentah
Kerajaan telah menyasarkan bahawa ekonomi
yang rendah dan komoditi utama yang lain.
berkembang antara 5% dan 6% bagi tempoh 2016
hingga 2020 di bawah RMKe-11 berdasarkan permintaan
Oleh itu, teras RMKe-11 yang luas dan strategik adalah
domestik yang mampan dan peningkatan sumbangan
untuk mengubah strategi pertumbuhan negara kepada
daripada sektor-sektor luaran.
sesuatu yang lebih mampan berdasarkan inovasi dan
produktiviti. Ini akan mengukuhkan lagi asas-asas
Berdasarkan ramalan dan anggaran yang diperoleh,
ekonomi untuk menghadapi cabaran ekonomi akan
ekonomi Malaysia dijangka mencapai pertumbuhan
datang daripada pembangunan domestik dan luaran.
produktiviti pekerja antara 2.5% dan 3.5% pada 2016
berbanding 3.3% pada 2015. Pertumbuhan ini akan terus
Berpandukan kepada RMKe-11, pelbagai strategi akan
bergantung kepada permintaan swasta dalam negara
menyediakan platform yang kritikal bagi Malaysia untuk
yang kukuh dan peningkatan dalam perdagangan luar.
membuat perubahan yang penting terhadap dasar dan
mencipta pendekatan baharu untuk menangani cabaran
Bagi Malaysia untuk mencapai pertumbuhan produktiviti
baharu dan sedia ada. Inisiatif baharu oleh Kerajaan
pekerja yang disasarkan, ia juga perlu bergantung kepada
untuk meningkatkan produktiviti dalam semua segmen
pertumbuhan prestasi negara-negara lain. Oleh itu, adalah
dan meningkatkan kualiti tenaga kerja adalah langkah
lebih penting bagi Malaysia untuk menguruskan impak
penting bagi Malaysia untuk bergerak ke arah menjadi
daripada cabaran global dengan mewujudkan kecekapan
negara maju dengan pertumbuhan yang mampan
yang lebih baik daripada sumber-sumber dalaman seperti
dalam jangka masa panjang. Dengan bertemakan fokus
modal insan, inovasi dan kecemerlangan operasi.
kepada rakyat dan meningkatkan produktiviti, RMKe-11
telah memperkenalkan beberapa langkah yang lebih
Berdasarkan senario terkini, ekonomi Malaysia masih
menekankan peningkatan produktiviti dan pembangunan
dipacu oleh faktor pengeluaran tradisional, iaitu modal
modal insan.
dan buruh, yang menyumbang kira-kira 70% pertumbuhan
KDNK.
Di peringkat nasional, insentif berhubung produktiviti
dan sasaran prestasi akan diperkenalkan dan
Dalam tempoh RMKe-11, strategi untuk penambahbaikan
pembaharuan kawal selia akan dipergiatkan. Manakala
produktiviti akan ditumpukan melalui peningkatan
di peringkat industri, peningkatan produktiviti akan
kecekapan modal dan sumbangan daripada TFP. TFP akan
dipertanggungjawabkan kepada jaguh industri, dengan
menjadi pemacu penting pertumbuhan ekonomi negara
pemimpin-pemimpin industri bertindak sebagai contoh
dalam RMKe-11, disokong oleh Majlis Produktiviti Negara
teladan bagi rakan sejawatan dengan mengadakan
(NPC) yang akan diwujudkan tidak lama lagi. Majlis ini akan
inisiatif produktiviti khusus untuk industri.
menggariskan arahan dan merangka pelan tindakan yang
komprehensif dan khusus melalui rancangan lima tahun
Penggiat industri dan enterpris persendirian dijangka
Pelan Tindakan Produktiviti Malaysia (MPB).
mendapat insentif berdasarkan produktiviti yang
diperkenalkan oleh Kerajaan, membenarkan mereka
MPB ialah dokumen untuk menangani isu-isu dan
untuk memperuntukkan bahagian yang lebih besar dalam
cabaran produktiviti secara menyeluruh dan bersepadu.
pelaburan mereka terhadap inovasi dan pemodenan
Ia akan membentuk dan membangunkan strategi
operasi perniagaan.
penambahbaikan, inisiatif dan program peringkat nasional,
industri dan enterpris.

RMKe-11 menyasarkan sumbangan pertumbuhan TFP


terhadap KDNK meningkat kepada 40% sementara
modal dijangka berkurangan kepada 44% dan buruh
kepada 16%. Usaha bersepadu dan berintegrasi antara
Kerajaan, firma dan individu adalah penting untuk
mencapai sasaran itu. Penggunaan amalan pengurusan
bersama yang terkini dan inovatif serta juga modal
insan yang berdaya saing akan menyumbang kepada
peningkatan TFP.

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 12


PRESTASI PRODUKTIVITI MENGIKUT SEKTOR
Kemampuan untuk menggunakan pelbagai input yang berbeza bagi pengeluaran
yang efisien akan mempengaruhi tahap output secara keseluruhan atau
produktiviti enterpris dan industri. Peningkatan produktiviti mampu mengukuhkan
sesebuah ekonomi melalui pertumbuhan dan memenuhi keperluan dengan jumlah
sumber yang sama. Oleh itu, kelebihan meningkatkan tahap produktiviti adalah
meluas kerana ia memanfaatkan kesemua yang terlibat dalam rantaian nilai
ekonomi.
Prestasi Produktiviti Mengikut Sektor

Sektor-sektor utama ekonomi Malaysia, iaitu RM41.5 bilion, diikuti oleh subsektor perjalanan pada
perkhidmatan, pembuatan, pertanian dan pembinaan jumlah RM40.8 bilion dan subsektor perkhidmatan
mempunyai tahap produktiviti yang positif dalam tempoh perniagaan lain pada jumlah RM30 bilion. Sebaliknya,
RMKe-10 (2011-2015) dengan sektor perkhidmatan jumlah import bagi sektor perkhidmatan adalah
mendahului yang lain. sebanyak RM135 bilion dengan import tiga subsektor
tertinggi adalah perjalanan (RM68.7 bilion) diikuti oleh
Pada tahun 2015, sektor perkhidmatan kekal sebagai perkhidmatan perniagaan lain (RM22.1 bilion) dan
penyumbang utama kepada KDNK negara pada pengangkutan (RM15.8 bilion).
jumlah 53.5% kepada RM569 bilion. Ia juga merupakan
majikan terbesar dengan jumlah pekerjanya sebanyak Perdagangan luar bagi sektor pertanian pada tahun
8.6 juta. Sumbangan daripada sektor pembuatan kekal 2015 bernilai RM110 bilion, menunjukkan peningkatan
pada jumlah 23% kepada RM244 bilion dengan 2.3 juta sebanyak 0.9% berbanding tahun 2014 pada jumlah
pekerja. Sumbangan daripada sektor pertanian dan RM109 bilion. Begitu juga dengan nilai import yang
pembinaan terhadap KDNK adalah pada kadar 8.8% meningkat sebanyak 7.7% kepada RM84 bilion
dan 4.4% dengan nilai masing-masing RM94 bilion dan daripada RM78 bilion pada tahun 2014. Sektor ini
RM47 bilion. Dari segi tenaga pekerja, sektor pertanian kekal sebagai pengeksport bersih bagi ekonomi
mencatatkan sebanyak 1.8 juta pekerja sementara Malaysia, dengan imbangan perdagangan sebanyak
pembinaan sebanyak 1.3 juta pekerja. RM26 bilion bagi tempoh bawah kajian berbanding
RM32 bilion bagi tahun 2014.
Barangan pembuatan yang dieksport meningkat
sebanyak 6.5% atau RM38.29 bilion kepada RM625.46
bilion, dan membantu menaikkan prestasi sektor
komoditi pada tahun 2015. Barangan pembuatan telah PRESTASI PRODUKTIVITI BAGI
membentuk sebahagian besar daripada jumlah eksport SEKTOR-SEKTOR UTAMA
dengan kadar 80.2% berbanding 76.7% pada tahun 2014.
Dengan pengecualian produk petroleum serta produk EKONOMI
besi dan keluli, kesemua barangan pembuatan yang lain Pada tahun 2015, sektor pembuatan kekal sebagai
mencatatkan peningkatan dalam pemasaran luar negara. sektor tertinggi dalam tahap produktiviti berbanding
Eksport bagi barangan elektrikal dan elektronik (E&E) sektor-sektor ekonomi yang lain, selain perlombongan.
meningkat 8.5% atau RM24.8 bilion kepada RM277.92 Sektor pembuatan mencatat tahap produktiviti sebanyak
bilion, iaitu nilai eksport tertinggi sejak tahun 2007, dan RM105,156 diikuti oleh perkhidmatan (RM66,346),
telah menyumbang sebanyak 35.6% daripada jumlah pertanian (RM53,540) dan pembinaan (RM35,673).
eksport. Perubahan besar ini didorong oleh permintaan
bagi aplikasi baharu dalam Internet of Things (IoT) bagi
Pertumbuhan produktiviti bagi sektor pembuatan
komunikasi tanpa wayar dan peranti boleh pakai.
telah mencatat peningkatan tertinggi iaitu sebanyak
Eksport bagi sektor perkhidmatan meningkat sebanyak
7.1% diikuti oleh pembinaan sebanyak 5.5%
5.1% kepada RM156 bilion dengan bahagian terbesar manakala perkhidmatan hanya mencatat 3.2%
datang daripada subsektor pengangkutan pada jumlah

Rajah 2.1
Sumbangan Output dan Tenaga Kerja dalam Sektor Utama Ekonomi, 2015

53.5% 23% 4.4% 8.8% 8.9%

Perkhidmatan Pembuatan Pembinaan Pertanian Perlombongan


Output
RM569 bilion RM244 bilion RM47 bilion RM94 bilion RM95 bilion

Perkhidmatan Pembuatan Pembinaan Pertanian Perlombongan


Tenaga
8.6 juta (61%) 2.3 juta (16.5%) 1.3 juta (9.3%) 1.8 juta (12.5%) 0.1 juta (0.7%)
Kerja

1 juta
Sumber: Jabatan Perangkaan, Malaysia

15 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Prestasi Produktiviti Mengikut Sektor

Dari segi pertumbuhan produktiviti, sektor pembuatan telah Sementara itu, penggunaan elektronik dan gas yang
mencatat peningkatan tertinggi iaitu sebanyak 7.1% diikuti semakin meningkat serta kenaikan permintaan untuk
oleh pembinaan sebanyak 5.5% manakala perkhidmatan bekalan air pengguna, merupakan penyumbang kepada
hanya mencatat 3.2%. Walau bagaimanapun, sektor kenaikan pertumbuhan subsektor utiliti. Harga yang
pertanian mengalami penurunan produktiviti sebanyak agak rendah bagi petrol dan diesel serta bahan mentah
2.4% dalam tahun yang sama. pertanian telah menyumbang kepada pertumbuhan yang
kukuh dalam subsektor perdagangan borong dan runcit.
Dalam sektor pembuatan, antara subsektor yang mencatat
pertumbuhan produktiviti dua digit adalah kenderaan Kemunculan Malaysia sebagai destinasi membeli-belah
bermotor dan peralatan pengangkutan (23.1%), jentera utama dengan karnival jualan mega yang diadakan
dan kelengkapan (20.5%), produk getah dan plastik (20.3%) sepanjang tahun juga membantu mengekalkan segmen
serta E&E (16.8%). Prestasi produktiviti bagi subsektor perdagangan runcit secara khusus.
kenderaan bermotor dan peralatan pengangkutan dan
E&E terutamanya didorong oleh permintaan dalam pasaran Sebaliknya, sektor pembinaan mempunyai tahap produktiviti
tempatan dan global. Kenaikan dalam pengeluaran alat paling rendah tetapi menunjukkan pertumbuhan yang
ganti dan aksesori bagi kenderaan bermotor dan motosikal memberangsangkan. Tahap produktivitinya yang rendah
begitu juga produk elektronik pengguna merupakan menunjukkan bahawa industri-industri dalam sektor ini
penyumbang terbesar keseluruhan prestasi. Di samping itu, perlu menjadi lebih agresif dalam menerima pakai teknologi
subsektor jentera dan kelengkapan yang secara berterusan dan amalan moden bagi mengurangkan kebergantungan
didorong oleh kemajuan teknologi, pengkhususan proses terhadap buruh berkemahiran rendah.
dan keperluan pelanggan bagi tempoh pemprosesan
yang singkat, penghantaran yang lebih cepat dan kos lebih Tahap dan pertumbuhan produktiviti dalam sektor pertanian
rendah, telah juga membolehkan subsektor itu menjual perlu dipertingkatkan supaya tidak terlalu bergantung
produk mereka dengan harga yang kompetitif. kepada pekerja asing dan pekerja yang berkemahiran
rendah. Penyelarasan dan koordinasi institusi perlu ditangani
Sektor perkhidmatan semakin meningkat dengan sepenuhnya bagi membolehkan hasil sinergi antara pihak-
ketara disebabkan oleh penggunaan domestik yang pihak berkepentingan untuk mendorong sektor itu maju
kukuh, terutama dalam subsektor ICT, utiliti serta bagi mencapai rantaian nilai yang lebih tinggi. Di samping
borong dan runcit. Pertumbuhan yang ketara dalam itu, tahap keupayaan dinamik yang rendah turut memaksa
subsektor ICT terutamanya, didorong oleh peningkatan sektor berkenaan untuk kekal fokus kepada komoditi
penggunaan peranti mudah alih, media sosial, dan menghadkan kemampuan membina industri hiliran
komputasi awan, e-dagang dan Big Data Analytics bernilai tinggi. Permodenan sektor ini mampu melonjakkan
(BDA), yang mendorong pertumbuhan IoT di Malaysia. produktivitinya ke arah pertumbuhan yang positif. Secara
khususnya, pertumbuhan yang kukuh dapat dilihat
dalam komoditi makanan yang terdiri daripada ternakan,
perikanan, padi, buah-buahan, sayur-sayuran, kelapa,
Rajah 2.2 tembakau, teh, bunga, lada, koko dan nanas.
Prestasi Produktiviti Buruh
Sektor Utama Ekonomi , 2014-2015 Satu kajian lanjut tentang sektor-sektor utama ekonomi telah
RM Pertumbuhan (%)
dijalankan berdasarkan rancangan pembangunan negara
120,000
12.6 12 iaitu RMKe-9 dan RMKe-10. Hasil kajian itu menunjukkan
bahawa semasa RMKe-9, pertumbuhan output bagi
100,000 10
sektor-sektor utama ekonomi kecuali sektor pembuatan,
didorong oleh produktiviti. Prestasi produktiviti bagi sektor
pembinaan dan perkhidmatan diperlihatkan dengan jumlah
80,000 7.1 8 kadar pertumbuhan tahunan terkumpul (CAGR) sebanyak
6.1 7.2% dan 4.8%, melepasi pertumbuhan guna tenaga
60,000
5.5
6 masing-masing sebanyak -0.4% dan 2.3%. Sebaliknya,
hanya output bagi sektor pembuatan sahaja didorong
oleh pertumbuhan guna tenaga sebanyak 1.7% yang lebih
40,000 3.7 3.2 4
2.5 tinggi daripada pertumbuhan produktiviti sektor tersebut
(Rajah 2.3).
20,000 2
105,156
98,153

54,881
53,540

64,259
66,346

33,803
35,673

Sektor pertanian mencatat jumlah CAGR dalam


0 0 pertumbuhan guna tenaga dan produktiviti masing-masing
sebanyak 5.4% dan -3.7% semasa RMKe-10 berbanding
-2.4 -2 -0.04% dan 1.9% semasa RMKe-9. Sektor perkhidmatan
mencatat jumlah CAGR dalam pertumbuhan guna tenaga
Pembuatan Pertanian Perkhidmatan Pembinaan -4 dan produktiviti sebanyak 3.5% dan 2.5% masing-masing
2014 2015 Pertumbuhan
semasa RMKe-10 berbanding 2.3% dan 4.8% semasa
RMKe-9.
Diperoleh dari: Jabatan Perangkaan, Malaysia

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 16


Prestasi Produktiviti Mengikut Sektor

Rajah 2.3
Prestasi Produktiviti Mengikut Sektor, RMKe-9 dan RMKe-10

PERTANIAN PEMBUATAN
RM Pertumbuhan (%) RM Pertumbuhan(%)
70,000 30 110,000 15
RMKe-9 RMKe10 RMKe-9 RMKe10

60,000 105,000 10
20
50,000
100,000 5
10
40,000
95,000 0
30,000 0
90,000 -5
20,000
-10 -10

105,156
10,000 85,000
47,837

48,587

50,409

50,437

51,672

62,347

54,911

51,733

54,881

53,540

95,258

95,634

94,884

90,335

94,422

90,289

93,389

94,642

98,153
0 -20 80,000 -15
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RMKe-9 RMKe-10 RMKe-9 RMKe-10


CAGR KDNK = 1.91% CAGR KDNK = 1.48% CAGR KDNK = 1.43% CAGR KDNK = 4.74%
CAGR T. KERJA = -0.04% CAGR T. KERJA = 5.41% CAGR T. KERJA = 1.65% CAGR T. KERJA = 0.82%
CAGR PROD = 1.95% CAGR PROD = -3.74% CAGR PROD = -0.22% CAGR PROD = 3.88%

PEMBINAAN PERKHIDMATAN
RM Pertumbuhan (%) RM Pertumbuhan(%)
40,000 20 80,000 12
RMKe-9 RMKe10 RMKe-9 RMKe10
70,000
35,000 10

66,346
15
60,000
30,000
8
56,617

50,000
25,000 10
40,000 6
20,000
5 30,000
4
15,000
33,803

20,000
60,202

62,707

0 2
10,000
49,483

52,920

56,236

62,517

64,259
59,744

10,000
18,723

20,268

21,124

22,299

24,712

25,703

30,032
29,572

35,673

0 -5 0 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RMKe-9 RMKe-10 RMKe-9 RMKe-10


CAGR KDNK = 7.58% CAGR KDNK = 12.16% CAGR KDNK = 7.19% CAGR KDNK = 6.05%
CAGR T. KERJA = -0.37% CAGR T. KERJA = 3.34% CAGR T. KERJA = 2.26% CAGR T. KERJA = 3.51%
CAGR PROD = 7.19% CAGR PROD = 8.54% CAGR PROD = 4.82% CAGR PROD = 2.46%

Tahap Produktiviti (RM) Pertumbuhan Pengambilan


Pertumbuhan GDP (%) Pertumbuhan Produktiviti (%)
Kerja (%)
Diperoleh dari: Jabatan Perangkaan Malaysia dan Laporan Ekonomi, Kementerian Kewangan

Pertumbuhan produktiviti yang menurun memberi Sebaliknya, sektor pembuatan menunjukkan prestasi
dorongan kepada Kerajaan untuk meningkatkan produktiviti yang lebih baik semasa RMKe-10 dengan
produktiviti dalam kedua-dua sektor itu seperti sektor jumlah CAGR sebanyak 3.9%. Prestasi yang kukuh ini
ekonomi yang lain. Pelaksanaan Program Transformasi disebabkan oleh permintaan domestik yang kuat dan
Ekonomi dan inisiatif-inisiatif Kerajaan yang lain bagi galakan eksport, terutamanya Amerika Syarikat dan
kedua-dua sektor ini telah mewujudkan lebih banyak ekonomi-ekonomi maju yang lain berikutan pemulihan
pekerjaan baharu namun masih belum mencetuskan ekonomi global.
tahap produktiviti lebih tinggi.

17 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Prestasi Produktiviti Mengikut Sektor

Di samping itu, dasar Kerajaan untuk menggalakkan Pertumbuhan intensiti modal dalam sektor pertanian
penggunaan automasi, permodenan dan pendigitalan meningkat sehingga 3% di bawah RMKe-10 dari 2.8%
proses-proses dan sistem turut mengurangkan semasa RMKe-9. Ini menggambarkan sektor itu adalah
kebergantungan terhadap pekerja berkemahiran rendah sangat menggunapakai jentera secara meluas terutamanya
seperti yang dapat dilihat daripada pertumbuhan guna di ladang pertanian.
tenaga yang perlahan sebanyak 0.8% semasa RMKe-10
berbanding 1.7% semasa RMKe-9. Sumbangan yang lebih tinggi dari modal turut berkait
dengan inisiatif Kerajaan untuk menganjakkan sektor
pertanian ke arah aktiviti hiliran bernilai tinggi seperti
penubuhan Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM)
MENINGKATKAN PRODUKTIVITI dan penggunaan ICT dan teknologi perladangan moden.
PEKERJA MELALUI PRODUKTIVITI
Ini diikuti oleh sektor pembuatan dengan peningkatan
FAKTOR MENYELURUH pertumbuhan modal sehingga 0.8% semasa RMKe-10 dari
-0.8% semasa RMKe-9. Ini disebabkan oleh pelaburan yang
Terdapat dua faktor penentu bagi produktiviti pekerja,
besar dalam jentera canggih untuk perindustrian seperti
iaitu produktiviti faktor menyeluruh (TFP) dan intensiti
peralatan perubatan, aeroangkasa, serta jentera dan
modal. TFP berkait rapat dengan dinamisme teknologi
kelengkapan yang menjurus ke arah pendalaman modal.
manakala intensiti modal merujuk kepada penggunaan
Dengan pelaburan modal yang tinggi, khususnya dalam
modal dalam kalangan tenaga pekerja. Pelaburan
kilang baharu dan teknologi terkini, kapasiti pengeluaran
bagi modal sahaja tidak menggambarkan produktiviti
dapat digunakan dengan lebih baik.
yang tinggi, namun harus dilengkapi dengan amalan
pengurusan yang cekap dan prosedur kerja, jentera dan
Bagaimanapun, sektor perkhidmatan menunjukkan hasil yang
teknologi canggih serta pekerja mahir.
berbeza, apabila intensiti modalnya mencatat penurunan
sebanyak 0.2% semasa RMKe-10 daripada pertumbuhan
sebanyak 0.8% semasa RMKe-9. Meskipun terdapat
Intensiti Modal penurunan, permodenan turut dilaksanakan dalam sektor ini
Peranan input modal dalam mendorong prestasi dengan meningkatkan penggunaan ICT dalam transaksi dan
produktiviti bagi sektor-sektor utama ekonomi memang mengamalkan sistem operasi yang menitikberatkan kualiti,
tidak dapat dinafikan. Kesemua sektor ekonomi mengalami kelajuan, kebolehpercayaan dan kepuasan pelanggan yang
pertumbuhan dalam intensiti modal bagi tempoh 2006- seterusnya dapat meningkatkan TFP sektor itu. Corak yang
2015 kecuali sektor pembuatan (Rajah 2.4). sama dapat dilihat pada sektor pembinaan dengan intensiti
modalnya mengalami pertumbuhan yang lemah sebanyak
1% semasa RMKe-10 daripada1.5% semasa RMKe-9.

Rajah 2.4

Intensiti Modal, TFP dan Pertumbuhan Produktiviti Pekerja Sektor Utama Ekonomi
RMKe-9 RMKe-10 2006-2015
2006-2010 2011-2015
7.74
6.77

5.78
4.62
3.37
2.87 1.32 2.09
5.50
6.71 2.13
0.04
4.29 3.86
0.52 2.98 2.25 1.38 3.11
2.83 2.90
2.37
1.52 1.49 2.90
1.34 1.03 1.42 1.27
0.76
0.26
-1.67 0.76 -0.24 -0.82 -0.03
-0.82
Pembuatan

Pembinaan

Perkhidmatan

Pertanian

Pembuatan

Pembinaan

Perkhidmatan
Pertanian

Pembuatan

Pembinaan

Perkhidmatan

Pertanian

Intensiti Modal TFP Pertumbuhan Produktiviti Pekerja

Diperoleh dari: Jabatan Perangkaan Malaysia

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 18


Prestasi Produktiviti Mengikut Sektor

Prestasi Produktiviti Faktor Perbandingan antara prestasi TFP bagi RMKe-9 dan
RMKe-10 menunjukkan pada tempoh sebelumnya,
Menyeluruh TFP telah mendorong produktiviti bagi kebanyakan
Statistik menunjukkan bahawa pertumbuhan TFP yang sektor-sektor ekonomi, terutamanya pembinaan diikuti
lebih tinggi amat diperlukan dalam semua sektor ekonomi oleh perkhidmatan. Senario ini juga dapat dilihat semasa
di Malaysia jika ingin mencapai aspirasi sebagai sebuah tempoh RMKe-10 ketika TFP bagi sektor pembinaan
ekonomi berpendapatan tinggi. Sepanjang tempoh 10 tumbuh sehingga jumlah 6.7%, yang merupakan jumlah
tahun (2006-2015), produktiviti bagi semua sektor utama tertinggi di antara sektor-sektor utama ekonomi.
ekonomi kecuali pertanian, kebanyakannya didorong oleh
TFP.
TFP SEBAGAI PENDORONG KEPADA
Sumbangan pertumbuhan TFP tertinggi terhadap TRANSFORMASI
produktiviti adalah dalam sektor pembinaan dan ini
terutamanya disebabkan oleh intensiti permintaan hasil Sumbangan TFP yang tinggi dalam sektor pembinaan
daripada projek-projek pembinaan mega di seluruh negara. berpunca daripada permintaan dan penggunaan
Penggunaan amalan dan sistem pembinaan maju dengan teknologi moden dari beberapa buah projek
lebih meluas seperti Indeks Bangunan Hijau (GBI), Sistem pembinaan mega bagi minyak dan gas begitu juga
Pembinaan Berindustri (IBS) dan Pemodelan Maklumat industri pengangkutan. Antaranya adalah Komplek
LNG Petronas di Bintulu, terminal Petroleum Laut
Pembinaan (BIM) turut menyumbang kepada peningkatan
Dalam Pengerang dengan kemudahan marin dan
prestasi dalam sektor pembinaan.
jeti, pembinaan Lebuh raya Pan-Borneo, kerja-kerja
menaik taraf jalan, termasuk Lebuh raya Pulau Indah
Bagi sektor perkhidmatan, pertumbuhan TFP kekal sebagai dan Jalan Bintulu-Samalaju, projek Mass Rapid Transit
pendorong produktiviti pekerja, semasa RMKe-9 dan (MRT) yang sedang berjalan dan juga bangunan-
RMKe-10, masing-masing menyumbang pertumbuhan bangunan kediaman dan komersial.
sebanyak 3.9% dan 2.4% . Permodenan sektor perkhidmatan
telah beransur-ansur diambil alih oleh penggunaan ICT Projek-projek pembinaan mega ini memerlukan
yang lebih banyak dalam transaksi dan pengamalan penggunaan teknologi moden, dengan penekanan
sistem operasi yang menitikberatkan kualiti, kelajuan, khusus kepada BIM dan IBS. Inisiatif kerajaan bagi
kebolehpercayaan dan kepuasan pelanggan. menggalakkan pemain-pemain industri untuk
menggunakan teknologi moden dalam projek-
Tambahan pula, Kerajaan juga telah merumuskan Pelan projek pembinaan akan meningkatkan lagi kadar
TindakanSektorPerkhidmatanbagimemudahkanpelarasan penggunaan IBS, dengan anggaran jumlah terkini
struktur yang diperlukan oleh sektor itu untuk menaik taraf sebanyak 42%. Pelancaran Program Transformasi
rantaian nilainya. Pelan tindakan tersebut menjanjikan Industri Pembinaan (CITP) akan menangani isu-isu
pencetus pelbagai perubahan pada sektor itu dengan semasa produktiviti yang melibatkan industri ini dan
pengantarabangsaan pembekal perkhidmatan, insentif mengubahnya menjadi lebih moden dan terkini.
pelaburan yang berkesan, meningkatkan pembangunan
modal insan dan menggalakkan pembaharuan tadbir
urus sektor secara bersepadu. Kesemua di atas dapat
menambah baik kecekapan sektor perkhidmatan untuk
bergerak ke tahap yang lebih tinggi.
MERANGKA PRODUKTIVITI BAGI
Bagi sektor pembuatan pula, jumlah TFP dilihat mempunyai
pertumbuhan yang tinggi sebanyak 1.5% semasa
SEKTOR PEMBUATAN
RMKe-10 berbanding 1.3% semasa RMKe-9. Peningkatan Prestasi yang berterusan bagi sektor pembuatan
pertumbuhan TFP semasa RMKe-10 merupakan hasil bergantung kepada kesan pemangkin produktiviti yang
daripada pelaburan yang dibuat oleh sektor pembuatan lebih tinggi pada masa hadapan oleh pelbagai subsektor
bagi menghasilkan produk yang lebih kompleks dan seperti yang ditekankan dalam RMKe-11.
pelbagai, pelaburan yang tinggi dalam jentera dan
automasi canggih bagi menguatkan daya saing industri- Analisis matriks adalah berdasarkan tempoh sepanjang
industri di pasaran global. Di samping itu, peningkatan tahun 2010-2012. Petroleum ditapis, tembakau, kimia
kemahiran tenaga pekerja dan kerjasama erat dengan dan produk-produk berkimia dan juga subsektor E&E
institusi penyelidikan juga menyumbang kepada nilai berada di dalam kuadran produktiviti dan upah yang
pertumbuhan TFP yang tinggi. tinggi berbanding purata sektor pembuatan. Subsektor-
subsektor ini menikmati pendapatan tinggi berbanding
Sementara itu, pertumbuhan TFP bagi pertanian menurun subsektor lain sejajar dengan penghasilan nilai ditambah
sebanyak 1.7% semasa RMKe-10 dari 0.04% semasa tinggi (Rajah 2.5).
RMKe-9. Penurunan bagi pertumbuhan TFP sektor itu
adalah akibat daripada pelaburan yang tinggi bagi input
modal yang dijangka dapat menghasilkan keuntungan
yang lebih banyak pada masa hadapan.

19 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Prestasi Produktiviti Mengikut Sektor

Walaupun subsektor produk kelapa sawit mencatat Majoriti subsektor pembuatan ini dicirikan oleh produktiviti
produktiviti lebih tinggi berbanding purata namun gaji dan gaji yang rendah bagi tempoh 2010-2012. Kajian
yang diterima lebih rendah daripada purata industri lanjut telah menunjukkan bahawa subsektor-subsektor ini
disebabkan oleh kebergantungan subsektor itu ke atas kebanyakannya industri berorientasikan pasaran dalam
pekerja berkemahiran rendah. negeri kecuali getah, tekstil, pakaian, perabot dan kayu.
Walaupun berorientasikan eksport, tetapi subsektor-
Subsektor-subsektor lain seperti kelengkapan subsektor ini berintensifkan buruh dan beroperasi dalam
pengangkutan, automotif, jentera dan kelengkapan serta rantaian nilai yang rendah.
logam asas menunjukkan di bawah purata produktiviti
tetapi melebihi gaji purata. Ini menunjukkan bahawa Inisiatif yang lebih besar diperlukan untuk mendorong
industri-industri ini mengambil pekerja berkemahiran subsektor-subsektor yang berpotensi, iaitu jentera dan
tetapi gaji yang diterima tidak setimpal dengan kelengkapan, logam asas, automotif dan kelengkapan
produktivitinya. Produktiviti subsektor-subsektor ini boleh pengangkutan lain yang menikmati gaji tinggi untuk
ditingkatkan dengan memberi tumpuan kepada inisiatif menambah baik prestasi produktiviti mereka dengan
produktiviti yang dipacu oleh kedua-dua sektor awam memperluaskan pasaran mereka ke dalam rantaian
dan swasta. nilai global. Industri-industri dalam subsektor ini harus
meningkatkan keupayaan mereka untuk menerima
Kebanyakan subsektor yang memperoleh tahap tinggi pakai teknologi yang ada, menambah baik proses dan
bagi kedua-dua produktiviti dan gaji ini mencapai memastikan produk dan perkhidmatan mereka adalah kos
pertumbuhan produktiviti lebih daripada 3%. Sementara itu, efektif.
jentera dan kelengkapan serta subsektor pengangkutan
yang lain terletak di atas gaji purata tetapi di bawah purata
produktiviti, menunjukkan pertumbuhan produktiviti yang
memberangsangkan iaitu lebih daripada 3%.

Rajah 2.5
Perbandingan Produktiviti dan Gaji bagi Subsektor Pembuatan, 2010-2012
Tinggi

Kelengkapan
Jentera Pengangkutan Petroleum Ditapis
Lain Kimia
Logam Asas E&E Tembakau
Automotif Tahap Purata: RM30,716

Pembaikan & Farmaseutikal


Pemasangan
Bukan Logam Minyak Kelapa
Gaji Setiap Pekerja

Sawit
Kertas Fabrikasi Minuman
Penerbitan Getah & Plastik
PERTUMBUHAN CAGR
Makanan PRODUKTIVITI 2010-2012 (%)
Tekstil <0
Pembuatan Lain
Kayu Kulit 0-3.0
Perabot
>3.0
Rendah

Pakaian
Tahap Purata: RM117,065

Rendah Produktiviti Tinggi

Nota: 1) Warna lingkaran menandakan magnitud pertumbuhan produktiviti


2) Kedudukan lingkaran mewakili tahap produktiviti dan gaji setiap pekerja, yang berdasarkan data tahun 2012 seperti yang
dibandingkan dengan purata sektor pembuatan
Dikira dari: Jabatan Perangkaan Malaysia

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 20


Prestasi Produktiviti Mengikut Sektor

MENINGKATKAN KECEKAPAN INDUSTRI JENTERA DAN KELENGKAPAN

Subsektor jentera dan kelengkapan memberi sumbangan Kebanyakan industri itu adalah PKS yang mengeluarkan
penting kepada subsektor-subsektor pembuatan yang lain dan jentera mudah di segmen bawahan pasaran produk itu
menghasilkan pelbagai jenis jentera dan kelengkapan untuk yang tidak memerlukan teknologi tinggi dan pekerja yang
penjanaan kuasa, industri pemprosesan tertentu, pertukangan berkemahiran tinggi namun lebih fokus kepada keberkesanan
logam dan aktiviti perindustrian am. Ia menyokong sebilangan kos. Sokongan Kerajaan dari segi dasar, program dan insentif
besar enterpris kecil dan sederhana (PKS) yang menghasilkan seharusnya memacu penambahbaikan produktiviti yang lebih
jentera dan kelengkapan bagi pasaran domestik dan eksport, besar dalam subsektor ini.
dan seterusnya disokong oleh pelbagai jenis perkhidmatan
kejuruteraan penting yang kebanyakannya disediakan oleh Terdapat peluang yang besar bagi industri-industri ini untuk
PKS lain. bergerak ke arah kuadran produktiviti dan gaji tinggi jika mereka
fokus kepada produk-produk mewah yang memerlukan
Perkhidmatan kejuruteraan ini merangkumi pemesinan; peningkatan kemahiran. Di samping itu, penjenamaan
tuangan logam; pertukangan kepingan logam; rawatan haba; semula persekitaran pekerjaan ‘3D’ (dangerous, dirty,
fabrikasi am; reka bentuk; pembangunan dan prototaip; difficult) kepada pekerjaan yang selamat, bersih dan menarik
dan perkhidmatan ujian dan pensijilan. Eksport bagi jentera, akan menggalakkan lebih ramai pekerja tempatan kepada
perkakasan dan peralatan terus mencatat pertumbuhan persekitaran kerja baharu dan gaji yang lebih tinggi.
dua angka sebanyak 14.3% pada bulan Januari-Ogos 2015
(Januari-Ogos 2014: 15.6%) dengan nilai RM23 bilion dari Inovasi mampu mempercepatkan produktiviti dan ketahanan
RM20 bilion sebelumnya. sesebuah industri untuk berkembang maju dalam pasaran
dunia yang kompetitif. Jika tidak, firma itu akan diketepikan
Ia disokong kuat oleh jentera khusus bagi industri tertentu, atau dianggap tidak relevan dalam industri itu. Penyelidikan
terutama untuk kejuruteraan awam begitu juga pengeluaran dan Pembangunan (R&D) memainkan peranan kritikal
semikonduktor dan alat ganti. Selain itu, permintaan yang tinggi dalam proses inovasi. Pelaburan tinggi dalam teknologi
juga dijana daripada jentera dan kelengkapan perindustrian dan keupayaan pada masa hadapan amat penting bagi
am, khususnya peralatan pemanasan dan penyejukkan begitu transformasi kepada produk dan perkhidmatan yang baharu.
juga pam, pemampat, kipas dan alat-alat ganti. Destinasi Dengan itu, kerjasama antara penggiat industri, institusi
utama eksport bagi jentera, perkakasan dan alat-alat ganti penyelidikan, persatuan, pembekal teknologi dan badan
adalah Singapura, Thailand, Amerika Syarikat, China dan kerajaan akan membantu merealisasikan objektif ini. Inovasi
Vietnam. memerlukan pelaburan, usaha dan masa yang banyak, maka
industri-industri perlu melindungi ciptaan mereka melalui
Corak yang sama dapat dilihat pada subsektor jentera dan paten dan cap dagangan untuk meningkatkan penjenamaan.
kelengkapan di mana majoriti daripada industri itu masih
ketinggalan dalam produktiviti, menyebabkan gaji yang rendah.

Perbandingan Produktiviti dan Gaji bagi Industri Jentera & Kelengkapan, 2010-2012
Tinggi

Peralatan tangan jana kuasa dengan Jentera untuk perlombongan,


pemacu elektrik serba lengkap/ kuari & pembinaan
motor tanpa elektrik/pneumatik
Mesin penghawa dingin, termasuk
Jentera untuk pemprosesan untuk kenderaan bermotor
makanan, minuman & tembakau Tahap Purata: RM34,433
Gaji setiap Pekerja

Jentera untuk metalurgi

Elemen bearing, gear, Jentera pembentukan logam


peralatan & pemanduan & peralatan mesin

Ketuhar, relau & pembakar relau Mengangkat & pengendalian peralatan

Enjin & turbin, kecuali enjin Pam, pemampat, kepala paip dan injap lain
kapal terbang, kenderaan & kitaran Jentera bertujuan khas lain
PERTUMBUHAN CAGR
Jentera tujuan Jentera pertanian & perhutanan PRODUKTIVITI 2010-2012 (%)
Jentera & kelengkapan am lain
pejabat <0
Peralatan penyejukan atau pembekuan perindustrian
0-3.0
Jentera untuk penghasilan >3.0
Rendah

tekstil, pakaian dan kulit


Tahap Purata: RM82,931
Rendah Produktiviti Tinggi

Nota: 1) Warna lingkaran menandakan magnitud pertumbuhan produktiviti


2) Kedudukan lingkaran mewakili tahap produktiviti dan gaji setiap pekerja, yang berdasarkan data tahun 2012 seperti yang dibandingkan
dengan purata subsektor

Dikira dari: Jabatan Perangkaan Malaysia

21 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Prestasi Produktiviti Mengikut Sektor

PRODUKTIVITI DALAM SEKTOR CAGR bagi produktiviti perkhidmatan pendidikan swasta


dan perkhidmatan perniagaan adalah masing-masing
PERKHIDMATAN YANG sebanyak 2.4% dan 2%. Bagi perkhidmatan pendidikan
DILIBERALISASIKAN swasta, pertumbuhannya adalah dari peningkatan kemahiran
rakyat dan kerjasama kedua-dua institusi awam dan swasta
Perkhidmatan yang diliberalisasikan berpotensi dalam untuk menguatkan lagi inisiatif pemasaran bagi menarik
meningkatkan produktiviti sektor perkhidmatan melalui lebih ramai pelajar asing dan tempatan.
pemindahan teknologi dan ekonomi bidangan.
Memandangkan sektor perkhidmatan kekal sebagai Sebaliknya, produktiviti bagi subsektor perkhidmatan
penyumbang terbesar terhadap KDNK negara, kesihatan swasta mengalami penurunan sebanyak 2.8%.
pembaharuan menyeluruh dalam sektor perkhidmatan Ia disebabkan oleh peningkatan dalam guna tenaga
amat disarankan bagi meningkatkan produktivitinya ke arah sebanyak 10% manakala output meningkat 7%. Tahap
ekonomi berpendapatan tinggi. Liberalisasi perdagangan produktiviti bagi subsektor perkhidmatan kesihatan swasta
perkhidmatan boleh menyebabkan peningkatan produktiviti dan perkhidmatan perniagaan boleh dipertingkatkan
bagi sektor-sektor lain, termasuk pembuatan melalui input- dengan penggunaan ICT secara meluas melangkaui tugas
input yang pelbagai, lebih berkualiti dan kos yang rendah. asas dan meningkatkan kemahiran kakitangan mereka.

Rajah 2.6 mempamerkan kesan liberalisasi yang pelbagai Sementara itu, subsektor runcit dan borong yang tidak
dalam subsektor perkhidmatan. Ia menunjukkan diliberalisasikan, hanya mengalami sedikit peningkatan
bahawa aktiviti di bawah subsektor maklumat dan dalam prestasi produktivitinya dalam tempoh 2011-
komunikasi, yang merupakan antara subsektor yang 2015 dengan jumlah CAGR sebanyak 2.7%. Subsektor
telah diliberalisasikan sebelumnya, menunjukkan prestasi bagi produktiviti ini boleh dipertingkatkan lagi dengan
cemerlang berbanding subsektor lain. Khususnya, bagi penggunaan ICT yang lebih meluas di serata aktiviti rantaian
tempoh 2011 hingga 2015 (selepas pelaksanaan liberalisasi nilai, termasuk pusat pengedaran serantau, pusat perolehan
fasa kedua) subsektor ICT telah mencatat CAGR yang antarabangsa, perkhidmatan ujian teknikal dan analisis serta
tertinggi iaitu sebanyak 7.8%. Prestasi produktiviti yang perkhidmatan perundingan pengurusan di Malaysia.
tinggi ini disebabkan oleh pertumbuhan output tinggi
berbanding pertumbuhan yang perlahan dalam tenaga
kerja. Statistik juga menunjukkan bahawa produktiviti
subsektor tersebut boleh terus meningkat jika industri
dan perniagaan meningkatkan akses dan penggunaan
kepada ICT.

Rajah 2.6

Prestasi Produktiviti Subsektor Perkhidmatan yang Terpilih,


2010-2015
RM (Ribu)
300

250

200

150

100

50

0
Perdagangan Borong Perkhidmatan Kesihatan Perkhidmatan Perkhidmatan Maklumat & Komunikasi
dan Runcit Swasta Pendidikan Swasta Perniagaan

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dikira dari: Jabatan Statistik, Malaysia

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 22


Prestasi Produktiviti Mengikut Sektor

LIBERALISASI SUBSEKTOR YANG TELAH BERLAKU

Pada tahun 2009, kerajaan telah meliberalisasikan sektor pelancongan, perkhidmatan pengangkutan, perkhidmatan
perkhidmatan bagi menarik minat lebih banyak pelaburan perniagaan dan komputer dan perkhidmatan berkaitan. Pada
asing dan membawa masuk lebih banyak pakar dan teknologi tahun 2011, sebanyak 18 subsektor perkhidmatan tambahan
selain memperkuat daya saing sektor itu. Dengan mengenal telah diliberalisasikan, dan ia membolehkan sehingga 100%
pasti potensi pertumbuhan bagi sektor perkhidmatan, penyertaan ekuiti asing secara berperingkat. Terkini, 45
kerajaan telah meliberalisasikan 27 subsektor perkhidmatan, subsektor perkhidmatan telah diliberalisasikan bagi membantu
tanpa mengenakan syarat ekuiti. Subsektor yang terlibat menyerlahkan potensi mereka bagi memacu pertumbuhan
adalah perkhidmatan kesihatan dan sosial, perkhidmatan dalam perkhidmatan.

Sukan dan Perkhidmatan


Komputer dan Perkhidmatan Berkaitan
Rekreasi Lain

Perkhidmatan Sewa/Pajakan
tanpa Pengendali

2009
Kesihatan dan
Perkhidmatan Sosial

Perkhidmatan Perniagaan

Perkhidmatan
Pelancongan
Perkhidmatan Pengangkutan
Sokongan dan Tambahan
Perkhidmatan Pengangkutan

Perkhidmatan Kurier

Telekomunikasi

2011
Perkhidmatan
Pendidikan

Perkhidmatan Perdagangan
Peredaran
Penjagaan
Kesihatan

Perkhidmatan Alam Sekitar

Perkhidmatan Profesional

Nota: Butiran perkhidmatan subsektor diliberalisasi boleh dirujuk pada Lampiran C:1 dan C:2

Sumber: http://www.mida.gov.my/home/liberalisation-of-the-services-sector/posts/

23 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Prestasi Produktiviti Mengikut Sektor

PRESTASI ICT MALAYSIA, INDEKS INOVASI GLOBAL 2011-2015

Mengikut Indeks Inovasi Global (GII), Malaysia menyaksikan KedudukanHongKongyangcemerlangdalamperkhidmatan


peningkatan dalam akses dan penggunaan ICT, dalam talian ICT adalah disebabkan oleh pelbagai jangkauan
perkhidmatan dalam talian Kerajaan dan e-penyertaan dari yang dilakukan Kerajaan sejak tahun 2011 yang inklusif
tahun 2011 hingga 2015. Bagaimanapun, Singapura dan untuk masyarakat berasaskan pengetahuan melibatkan
Korea kekal jauh di hadapan Malaysia dalam bidang ini. jabatan-jabatan Kerajaan, perniagaan, ahli akademik dan
penduduk termasuk warga emas dan kurang upaya. Ia
Prestasi Malaysia masih tertinggal jauh di belakang Korea telah dijayakan melalui perkhidmatan maklumat sektor
sebagai tanda aras dari segi penyertaan dalam talian dan awam yang efisien, perkhidmatan peribadi e-kerajaan
penggunaan ICT pada tahun 2013. Namun pada tahun dan penggunaan ICT untuk meningkatkan perdagangan
2015, perkhidmatan dalam talian Kerajaan Malaysia telah wilayah dan daya saing ekonomi.
merapatkan jurang dengan Korea. Walau bagaimanapun,
jelas bahawa prestasi Malaysia masih belum mencapai
sempadan yang ditetapkan oleh Hong Kong pada tahun
2013 dan negara itu kini mendahului dari segi akses ICT.
2011 2013 2015
E-Penyertaan Dalam Talian (100.00) (100.00) (100.00)
Korea
Amerika Syarikat
Singapura
Jepun
Malaysia
Hong Kong N/A
2011 2013 2015
Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan (100.00) (100.00) (97.64)
Korea
Amerika Syarikat
Singapura
Jepun
Malaysia
Hong Kong N/A
2011 2013 2015
Penggunaan ICT (66.87) (66.22) (82.60)
Korea
Hong Kong
Jepun
Singapura
Amerika Syarikat
Malaysia
2011 2013 2015
Akses ICT (88.18) (92.07) (92.40)
Hong Kong
Singapura
Korea
Jepun
Amerika Syarikat
Malaysia
50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00

2011 2013 2015

Sumber: Indeks Inovasi Global (GII), Pelbagai Tahun

MEMODENKAN SEKTOR Produktiviti bagi sektor pertanian mencatatkan penurunan


dari segi pertumbuhan iaitu sebanyak 2.4% pada tahun 2015
PERTANIAN KE ARAH berbanding 6.1% pada 2014. Ini disebabkan oleh kekurangan
PRODUKTIVITI LEBIH TINGGI pengeluaran minyak sawit mentah (CPO), berikutan permintaan
global yang rendah, tekanan daripada harga persaingan minyak
Sektor pertanian sering dikaitkan dengan sektor yang kacang soya dan minyak biji sesawi serta kejatuhan harga minyak
bergantung kepada input dan dianggap sebagai sektor sawit mentah.
tradisional. Banyak faktor yang menyebabkan pertumbuhan
produktivitinya rendah seperti cuaca yang tidak menentu, Komoditi makanan diramalkan akan terus berkembang berikutan
kualiti tanah dan benih, kurang penggunaan teknologi permintaan isi rumah yang lebih tinggi. Subsektor ternakan
baharu, kebergantungan kepada pekerja berkemahiran dijangka akan berkembang disebabkan oleh output yang lebih
rendah dan juga kekurangan serta kelemahan dalam tinggi bagi ternakan ayam seiring dengan permintaan yang lebih
memelihara infrastruktur pertanian. Di samping itu, wabak banyak daripada aktiviti hiliran yang berkaitan dengan ternakan
penyakit juga merupakan salah satu daripada faktor ayam. Bagi subsektor agro-makanan, ternakan, perikanan dan
penyumbang, yang disebabkan oleh kekurangan langkah- sayuran telah mencatat nilai ditambah yang tinggi masing-
langkah biosekuriti, termasuk kelemahan pengurusan haiwan masing sebanyak RM10,272 juta, RM10,218 juta dan RM7,871
perosak dan ancaman penyakit serta ketiadaan pengesanan juta. Selain itu ternakan dan perikanan juga menunjukkan
awal dan sistem amaran. sumbangan dua digit pada KDNK sektor pertanian (Rajah 2.7).

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 24


Prestasi Produktiviti Mengikut Sektor

Rajah 2.7

Nilai Ditambah Agro-Makanan (RM juta), 2015

Ternakan (RM10,272)
28.4%
Lain-lain (RM1,766)
4.9%

Perikanan (RM10,218) Agro-Makanan


28.2% (RM36,200)
Padi (RM1,956)
5.4%

Sayur-sayuran (RM7, 871)


21.7%
Buah-buahan (RM4,117)
11.47%

Dikira dari: Jabatan Perangkaan Malaysia

Produktiviti sektor pertanian Malaysia boleh ditingkatkan Ini akan memastikan pendapatan mampan bagi petani melalui
melalui penggunaan teknologi pertanian moden dan ICT. kontrak permintaan yang terjamin, harga pintu ladang yang
Ia mampu meningkatkan kecekapan dan mengurangkan lebih baik dan perkongsian keuntungan daripada aktiviti
kebergantungan terhadap buruh. Aplikasi berasaskan ICT, pemprosesan.
pengurusan bersepadu haiwan perosak dan ancaman
penyakit serta penambahbaikan ciri produk merupakan inisiatif
yang dapat menjamin hasil dan produktiviti lebih tinggi.

Selain daripada memodenkan sektor itu, adalah amat penting


untuk meningkatkan R&D dan juga pengkomersialannya bagi
menghasilkan benih, baka dan anak ikan ternakan berkualiti
tinggi melalui kerjasama antara institusi-institusi penyelidikan,
universiti dan sektor swasta.

Beberapa buah program telah dikenal pasti dapat


menggalakkan penggunaan mesin dan peralatan dengan
lebih banyak dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti
pertanian serta untuk mengurangkan kebergantungan
terhadap buruh asing berkemahiran rendah. Bagi
menyokong insiatif ini, latihan kemahiran penggunaan dan
penyelenggaraan jentera dan kelengkapan pertanian akan
diberikan untuk mempercepatkan lagi mekanisasi pertanian.

Di pasaran antarabangsa yang kompetitif pada masa


kini, adalah amat penting untuk memperkasa dan
memperkukuhkan kapasiti koperasi dan persatuan dalam
bidang pengurusan, kewangan, pelaburan serta pemasaran
begitu juga mewujudkan peluang-peluang perniagaan
baharu selari dengan rantaian bekalan. Pembinaan koperasi
yang berjaya, mampu menggabungkan petani berskala besar
dan pekebun-pekebun kecil untuk mendapatkan bahagian
pasaran yang lebih besar.

25 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Prestasi Produktiviti Mengikut Sektor

CABARAN INDUSTRI MAKANAN TERNAKAN AYAM TEMPATAN

Industri makanan ternakan di Malaysia adalah kukuh kerana ia Harga yang tinggi dan kenaikan permintaan beras juga
mengeluarkan makanan haiwan terutamanya untuk kegunaan membuatkannya tidak sesuai dijadikan sebagai pengganti
ternakan dalam penghasilan makanan. Industri makanan jagung dalam pengeluaran makanan ternakan tempatan.
haiwan di negara ini juga terutamanya lebih kepada sektor Kebanyakan jagung import di Malaysia datang dari negara-
ternakan ayam kerana industri ternakan tempatan sangat maju negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Brazil. Pada masa
disebabkan oleh kenaikan permintaan domestik bagi produk- lalu, jagung boleh dibeli dari negara-negara terdekat seperti India
produk berasaskan ayam. Permintaan domestik bagi produk dan Pakistan namun beberapa tahun kebelakangan ini kenaikan
berasaskan ayam telah mengalami kemajuan pesat sejak tahun permintaan domestik di negara-negara itu telah menyebabkan
1999, disebabkan peningkatan kemampuan isi rumah untuk kekurangan bekalan untuk dibeli oleh pengilang makanan
membeli daging ekoran pertambahan jumlah penduduk di ternakan Malaysia.
negara ini.
Biji soya kebanyakannya diimport dari Argentina. Dengan bahan-
Populasi Malaysia telah meningkat sebanyak 30% dalam tempoh bahan mentah yang bergantung kepada harga komoditi global
10 tahun yang lalu kepada 30 juta pada tahun 2014 daripada 23 bersandarkan USD, ia juga bermaksud bahawa walaupun
juta pada tahun 2004. Penggunaan domestik untuk daging ayam harga bagi komoditi-komoditi ini rendah, penurunan ringgit
meningkat daripada 0.9 juta tan pada tahun 2004 kepada 1.5 Malaysia pada tahun 2015-2016 juga telah mempengaruhi
juta tan pada tahun 2014. Peningkatan jumlah penduduk beserta harga import. Walau bagaimanapun, impak kenaikan USD telah
permintaan ayam yang tinggi, terdapat keperluan untuk menaik diimbangi oleh penurunan harga komoditi semenjak 2012. Jika
taraf industri ternakan ayam tempatan dan ia memerlukan trend harga komoditi mengalami kenaikan dalam jangka masa
bekalan makanan ternakan yang berterusan. panjang, pengilang makanan ternakan tempatan akan terjejas.
Bagi memastikan kemampanan industri makanan ternakan
Di Malaysia, 75% makanan ternakan menggunakan sumber dalam jangka masa panjang, sokongan dan inisiatif dalam
bijirin yang diimport, merangkumi 50% jagung dan 25% biji mengurangkan kebergantungan kepada bahan-bahan import
soya. Manakala, baki 25% terdiri daripada bijirin dan benih lain- perlu dilaksanakan.
lain yang dikeluarkan di dalam negara seperti beras sebagai
pengganti jagung. Walau bagaimanapun, permintaan beras
untuk kegunaan penduduk tempatan melebihi pengeluaran.

Kepentingan Makanan Haiwan dalam Rantai Bekalan Ternakan Ayam Bersepadu

Peratusan Bahan-
bahan Makanan
Ternakan Import
yang Tinggi
Syarikat Penternak
Utama Campuran Catuan
Makanan
Kilang
Makanan
Ayam Penternak Produk Sekunder Pemprosesan
Selanjutnya

Ladang Penternak • Pengedar


• Peruncit
Kilang Tebus • Pemborong
Penetasan Telur Guna • Institut Perkhidmatan
Makanan
• Pengeksport

Produk Sekunder Kilang


Pemprosesan
Penetasan

Ayam Daging
Anak Ayam
Pasaran Pasar Basah
Rumah
yang Tersedia
Ternakan

Kemudahan Dimiliki oleh


Industri Bersekutu Industri Kemudahan Dimiliki oleh Pengusaha
Ladang Ternakan Berintegrasi
Ternakan Ayam Kontrak atau Penyepadu
Menegak
Sumber: Universiti Putra Malaysia

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 26


Prestasi Produktiviti Mengikut Sektor

MENDORONG SEKTOR PEMBINAAN Jadual 2.1


UNTUK MENCAPAI PRODUKTIVITI Prestasi Sektor Pembinaan
LEBIH TINGGI Nilai Kerja Peratus
Tempoh Bil. Projek Pembinaan Perubahan (%)
Produktiviti rendah merupakan satu daripada cabaran yang
(RM juta)
dihadapi oleh sektor pembinaan tempatan. Secara amnya, Sukuan Tahunan

majoriti daripada kerja pembinaan digerakkan oleh sektor


swasta, berjumlah sehingga RM20.5 bilion berbanding sektor 4Q/2015 10,230 30,129 4.5 11.2
awam sebanyak RM9.7 bilion pada suku keempat tahun 2015
3Q/2015 9,883 28,834 5.9 14.0
(Rajah 2.8).
4Q/2014 10,000 27,099 7.1 9.7
Kekurangan minat untuk melaksanakan IBS, terutama dalam
kalangan pemilik projek sektor swasta, memperlahankan Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia
pertumbuhan produktiviti sektor itu. Mewajibkan penggunaan
IBS amat digalakkan bagi projek awam dan swasta untuk MENGGIATKAN PENGGUNAAN SISTEM
merangsang pertumbuhan produktiviti dan akhirnya BINAAN BERINDUSTRI
mengurangkan kos pembinaan.
Di Jepun dan Finland, IBS merupakan peralihan industri
Program Transformasi Industri Pembinaan (CITP) pembinaan daripada berintensifkan buruh kepada
mengetengahkan tiga pendorong utama untuk menggalakkan berintensifkan teknologi. Peralihan ini akan membawa
produktiviti dalam sektor pembinaan, iaitu tenaga kerja, kepada pengurangan kos dalam kaedah pembinaan
canggih, gaji yang lebih baik untuk pekerja dan suasana
teknologi dan proses. Pendorong tenaga kerja berkait dengan
pekerjaan yang lebih selamat. Dengan menggunakan
penambahbaikan modal insan untuk meningkatkan output kaedah pembinaan konvensional, ia memerlukan lebih
bagi setiap pekerja. Pendorong teknologi berkait dengan kurang 400 orang pekerja untuk membina sebuah
bagaimana teknologi dapat meningkatkan had pengeluaran bangunan 30 tingkat. Berbekalkan sistem IBS dan
dan menambah kecekapan manakala pendorong proses pula automasi, bagaimanapun, bangunan yang sama dapat
berkait dengan bagaimana proses boleh dijadikan lebih cekap dibina oleh 70 orang pekerja dalam masa yang lebih
dan berkesan melalui perancangan dan pengurusan yang singkat, di mana kesemua pekerja akan menerima gaji
lebih baik. Di peringkat firma, beberapa inisiatif produktiviti yang lebih lumayan dan suasana pekerjaan yang lebih baik.
untuk merangsang kecekapan telah disarankan, termasuk
Dengan projek IBS, komponen binaan telah dipasang siap
pengurusan LEAN seperti pengurusan bahan-bahan yang
secara pukal di kilang khas pembuatan komponen IBS
efisien, mengoptimumkan masa dan perancangan tenaga sebelum dihantar ke tapak pembinaan untuk pemasangan.
kerja. Menjadi sebuah firma LEAN bermaksud menyingkirkan Oleh itu, pengeluar IBS boleh meraih ekonomi berskala,
aktiviti-aktiviti yang bukan bernilai tambah di sepanjang penambahbaikan kualiti dan peningkatan kecekapan
rantaian nilai bagi memastikan sistem pengeluaran lebih cekap yang akan memanfaatkan pelanggan dalam jangka masa
yang menghapuskan sisa buangan, mengurangkan kelewatan panjang.
dan kos yang akan meningkatkan kualiti.

Rajah 2.8

Nilai Kerja Pembinaan oleh Pemilik Projek


RM bilion
30

25

20

15
20.5
18.8
19.7

18.2
19.0
17.7

17.7

10
15.2

17.1
15.8

18.1
14.2

16.1

5
10.0
7.0

6.4

6.9

6.8

7.6

6.9

7.5

7.6

8.1

9.1

9.0

9.7

0
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2012 2013 2014 2015

Sektor Swasta Sektor Awam


Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia

27 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Prestasi Produktiviti Mengikut Sektor

PENGURUSAN LEAN BAGI SEKTOR PEMBINAAN

Pengurusan LEAN memerlukan penglibatan pengurus projek Projek-projek pembinaan sering dibandingkan dengan bangku
di samping jurutera dan arkitek dalam memastikan nilai input berkaki tiga, dengan kaki-kakinya diwakili oleh kos, jadual dan
pembinaan dimaksimakan. Bahan-bahan utama pembinaan kualiti. Meskipun kepentingan tiga faktor ini perlu diselaraskan
juga perlu dibeli dan diuruskan oleh pengurus binaan semasa dalam apa-apa projek pembinaan, sering kali ia tidak berlaku.
fasa pembinaan mereka bentuk lagi. Pembekal-pembekal Melangkah ke hadapan, pengurusan LEAN merupakan satu
perlu juga dilibatkan dalam proses bagi mengeksploitasi percubaan untuk mengimbangi kesemua faktor berkenaan.
peluang untuk meningkatkan nilai di setiap fasa projek. Di samping itu, penggunaan amalan terbaik LEAN akan
memberikan manfaat projek yang lebih selamat, dengan
Teknologi terkini untuk perkongsian maklumat telah kepuasan lebih baik kepada semua pihak terlibat dan memberi
memudahkan kerjasama yang diperlukan bagi reka cipta kesan yang mampan.
LEAN dan pembinaan. BIM dan memindahkan reka bentuk
terperinci kepada fabrikator dan pemasang adalah contoh
bagaimana penyelesaian lebih baik dilaksanakan.

Jadual induk amat berguna untuk membangunkan pencapaian


utama dan memahami turutan peristiwa serta perkara utama
dalam jangka masa panjang. Jadual fasa, disertakan dengan
sistem kawalan pengeluaran LEAN membolehkan kakitangan
barisan hadapan membuat keputusan segera untuk tugasan
semasa dan akan datang (proses penarikan), amat penting
untuk meminimumkan bahan buangan dari masa berhenti
dan kerja semula.

Sistem-sistem ini sentiasa memantau kerja supaya langkah


pembetulan boleh dibuat untuk membetulkan isu sebelum
ia menjejaskan jadual projek. Pendekatan usaha sama
memastikan semua yang terlibat memahami dan menyokong
jadual itu dan berkerjasama untuk melaksanakan penyelesaian
bagi membetulkan perbezaan sebelum ia memberi kesan
besar kepada projek.

TRANSFORMASI PRODUKTIVITI Bagi sektor pembinaan pula, produktiviti boleh meningkat


secara berganda jika penggiat dalam sektor itu menukar
MENGIKUT SEKTOR pemikiran mereka daripada meraih keuntungan jangka
Kepentingan produktiviti sebagai pendorong utama dalam pendek kepada kemampanan jangka panjang. Ia juga dapat
semua sektor diperlukan untuk mencapai prestasi yang membantu mengurangkan kos dan mempercepatkan
lebih baik. Produktiviti menjadi kunci yang penting kepada masa pembinaan. Persoalannya adalah: Bilakah pelaburan
peningkatan ekonomi. Apabila dilihat daripada perspektif sektor swasta yang lebih besar akan ditumpukan kepada
negara-negara jiran yang mempertingkatkan keupayaan peningkatan produktiviti?
pengeluaran mereka, Malaysia tiada pilihan selain
merangsangkan produktivitinya untuk lebih berdaya saing. Kesemua sektor perlu menerima pakai teknologi dan
Ini kerana Malaysia mungkin tidak lagi dapat menandingi inovasi, pengurusan yang lebih baik dan amalan
kos buruh tetapi produktiviti tetap menjadi kunci utama kecemerlangan organisasi. Pendekatan yang menyeluruh
bagi peningkatan keuntungan dan tahap pendapatan. oleh sektor awam dan swasta adalah penting untuk
menguatkan ekosistem ke arah persekitaran ekonomi yang
Begitu juga sektor pertanian, peningkatan dalam mampan.
produktiviti mampu membolehkan negara untuk bersaing
dalam kos di beberapa subsektor dan berhijrah ke arah
penghasilan tanaman produk ternakan dan perikanan yang
bernilai tinggi. Ia juga akan membantu mengurangkan
pembaziran yang disebabkan oleh kemajuan rantaian ke
hadapan dan ke belakang di dalam memasarkan produk
dengan kadar segera.

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 28


MENINGKATKAN PRODUKTIVITI FIRMA
Firma merupakan nukleus bagi pertumbuhan produktiviti negara dengan disokong
oleh tenaga pekerja mahir, persekitaran perniagaan berkualiti dan pengurusan yang
berkesan. Firma perlu beroperasi melampaui kecekapan dengan memanfaatkan
peluang yang ada untuk mencapai kedudukan terkehadapan di peringkat global. Firma
juga harus mewujudkan autonomi untuk menerap fleksibiliti dan ketangkasan rakyat,
digabung dengan kreativiti dan teknik penyelesaian masalah serta penggunaan
teknologi yang efektif bagi mempercepatkan pertumbuhan produktiviti secara
menyeluruh.
Meningkatkan Produktiviti Firma

Produktiviti firma penting bagi pertumbuhan pasaran dan peraturan persekitaran mempunyai kesan yang
ekonomi kerana ia adalah pemangkin untuk mendalam ke atas produktiviti firma. Pelbagai faktor luaran
ekuiti pendapatan yang lebih besar di semua seperti Akta Pekerjaan dan insentif Kerajaan juga memberi
peringkat dan pelindung terbaik terhadap kesan kepada keadaan makroekonomi dan seterusnya
mempengaruhi kecekapan firma dalam menguruskan
ketidakstabilan ekonomi pada masa depan. sumber dan pelaburan dalam teknologi. Persekitaran pasaran
Oleh itu, prestasi sesebuah firma adalah penting yang mempunyai insfrastruktur pelaburan yang efisien dan
bagi menentukan impak keseluruhan ke atas berkesan dapat mengurangkan kos dan meningkatkan
pertumbuhan produktiviti negara. Merangsang hubungan global. Di samping itu, persekitaran peraturan
produktiviti firma akan memberikan asas yang kondusif dengan penyediaan akta seperti Akta
kepada pembangunan ekonomi mampan, Perlindungan Pengguna, Akta Persaingan dan Akta Paten
adalah penting bagi menggalakkan inovasi dan produktiviti
mewujudkan peluang baharu ekonomi dan dapat
dalam persekitaran yang kompetitif di kalangan firma
memastikan kesejahteraan serta kemakmuran (Rajah 3.1).
negara yang berterusan.
Kecekapan perniagaan (BE) di dalam sesebuah pasaran
menggambarkan pengukuran tahap atau had di mana
persekitaran negara menggalakkan firma untuk beroperasi
PERSEKITARAN PERNIAGAAN YANG secara inovatif, menguntungkan dan bertanggungjawab.
KONDUSIF BAGI MENINGKATKAN Selain itu, tahap kecanggihan perniagaan (BS) juga
merupakan ukuran kepada kualiti keseluruhan rangkaian
PRODUKTIVITI perniagaan sesebuah negara merangkumi firma-firma
Ke arah memastikan pertumbuhan produktiviti di peringkat beserta operasi dan strategi.
global yang mantap, firma-firma perlu meningkatkan prestasi
produktiviti masing-masing. Cabaran ekonomi seperti dasar Ekonomi yang mempunyai pencapaian tinggi di dalam
kemasukan dan dasar pemisah, peruntukan sumber, faktor kecekapan perniagaan dan kecanggihan perniagaan serta
persekitaran, tenaga buruh dan amalan pengurusan perlu menunjukkan tahap produktiviti tinggi adalah Luxembourg,
ditangani oleh firma. Selain itu, persaingan sengit yang Singapura, Amerika Syarikat, Hong Kong dan Switzerland.
berterusan memerlukan firma, khususnya enterpris kecil dan Bagi Malaysia, kecekapan perniagaan dan kecanggihan
sederhana (PKS), untuk menjadi lebih inovatif dan efisien, perniagaan telah bertambah baik dari semasa ke semasa.
atau sebaliknya ia akan diketepikan oleh firma-firma baharu Bagaimanapun, dari segi produktiviti keseluruhan (PPP),
dan yang lebih berdaya saing. Malaysia mencatat kedudukan ke-41 daripada 61 ekonomi
pada tahun 2015. Oleh yang demikian, Malaysia perlu
Produktiviti firma mencerminkan bagaimana ia menggabungkan menambah baik prestasi produktiviti untuk menyaingi
buruh, modal dan input lain untuk menghasilkan barang ekonomi teratas yang di tanda aras.
dan perkhidmatan. Walau bagaimanapun, persekitaran
perniagaan yang dipengaruhi oleh keadaan makroekonomi,

Rajah 3.1
Rangka Kerja Produktiviti Firma

an Makroekonomi
ada
Ke Pem
ega
h ng
ru Sa
Bu h
am

Akta Pekerjaan Undang-undang


Korporat

Skim
Penggu

Pinjaman
Mudah bagi Akta
Output

FIRMA
Persekitar
Modal

Input

Automasi Perlindungan
P e r s e k it

na

dan Pengguna
Modenisasi

Akta Akta
ara

an P

Perdagangan Persaingan, Akta


nP

Komoditi Paten, Akta Hak


asa

Cipta
er

La
in

ra
at

ra La n
n

in - aa
n
u

g
la in
Pe rni a

31 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Meningkatkan Produktiviti Firma

Kecekapan Perniagaan dan Berdasarkan Rajah 3.2, keseluruhan ekonomi telah


dilihat dapat merapatkan jurang antara produktiviti dan
Produktiviti kecekapan perniagaan. Taiwan berjaya mengecilkan
Malaysia merupakan antara 10 negara teratas sejak jurang tersebut manakala produktiviti Singapura
empat tahun lalu bagi kecekapan perniagaan di dalam telah melangkaui tahap kecekapan perniagaannya.
World Competitiveness Yearbook (WCY) di mana Ini menunjukkan bahawa banyak yang perlu dilakukan
kedudukannya semakin meningkat sejak tahun 2008. oleh Malaysia untuk merapatkan jurang antara
Berbanding dengan empat ekonomi terpilih iaitu kecekapan perniagaan dan prestasi produktiviti. Firma
Singapura (ke-7), Taiwan (ke-17), Korea (ke-39), lebih perlu memanfaatkan insentif dan sokongan Kerajaan
rendah berbanding Malaysia yang berada di tempat ke untuk meningkatkan kecekapan dalam mengeluarkan
lima kecuali Amerika Syarikat di tempat pertama dalam produk dan perkhidmatan yang mempunyai nilai
kecekapan perniagaan. Produktiviti bagi ekonomi- ditambah lebih tinggi.
ekonomi ini – Singapura (ke-4), Amerika Syarikat (ke-5),
Taiwan (ke-19) dan Korea (ke-27) berada di kedudukan
yang lebih tinggi berbanding Malaysia, di tempat ke-38
(Rajah 3.2).

Rajah 3.2
Perbandingan antara Kecekapan Perniagaan dan Produktiviti Keseluruhan (PPP)
bagi Ekonomi Terpilih
MALAYSIA AMERIKA SYARIKAT
Kedudukan Kedudukan
0 0 1 1
4 6 4 2
5 5 2 3
10 4
10 4 5 5 5 5
14 13
6
15 6
14 6
20 8
25 10
10
30 12 11

35 14 13
39 38
40 41 41 41 41
40 16
16
45 18
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tahun Tahun

KOREA SINGAPURA
Kedudukan Kedudukan
0 0
1
5 1
2 2 2
10 2

15 3
4 3
20 4
26 25 4 4 4 4
25 27 27 5
29 29 5 5
30 6
29 28 28 29 7 7
35 37 7
34
40 36 8
39 8
45 9
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tahun Tahun

Kedudukan TAIWAN
0
3 3 4
5

10 10
10
14 Kecekapan Perniagaan
15 17
Produktiviti Keseluruhan (PPP)
20
21 19
22 22 22 22
25
26 26
30 Sumber: IMD World Competitiveness Yearbook, Pelbagai Tahun
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tahun

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 32


Meningkatkan Produktiviti Firma

Kecanggihan Perniagaan dan firma, pembekal, pengeluar produk dan perkhidmatan


dan institusi khusus dalam bidang tertentu), bilangan
Produktiviti pembekal tempatan yang tinggi dan teknik pemasaran
Satu analisis tentang kecanggihan perniagaan sepanjang yang telah menggunakan peralatan dan teknik
tempoh 2010-2015 menunjukkan Malaysia mencapai pemasaran yang canggih oleh firma-firma terbabit
prestasi yang sangat baik dengan peningkatan yang (Jadual 3.1).
ketara dari kedudukan ke-22 (2008) ke kedudukan ke-15
(2014). Kesemua ekonomi terpilih yang lain seperti Taiwan Bagaimanapun, untuk meningkatkan lagi prestasi
(ke-17), Singapura (ke-19) dan Korea (ke-27) berada pada produktiviti, firma Malaysia perlu beralih ke arah teknologi
kedudukan lebih rendah berbanding Malaysia kecuali tinggi, proses pengeluaran berintensifkan pengetahuan,
Amerika Syarikat (ke-4). Bagi Malaysia, terdapat jurang meningkatkan pelaburan dalam R&D dan menambah baik
yang besar antara kecanggihan perniagaan dan prestasi kualiti pembekal tempatan. Usaha bersepadu di peringkat
produktiviti (Rajah 3.3). industri negara amat penting agar firma dapat bersaing di
peringkat global untuk meningkatkan eksport teknologi
Malaysia berada di kedudukan yang baik dalam indikator tinggi dan memenuhi kehendak pembeli yang semakin
kecanggihan perniagaan seperti kelompok yang canggih (Jadual 3.2).
maju dan mendalam (penumpuan geografi terhadap

Rajah 3.3
Perbandingan antara Kecanggihan Perniagaan dan Produktiviti Keseluruhan (PPP)
bagi Ekonomi Terpilih
MALAYSIA Kedudukan AMERIKA SYARIKAT
Kedudukan
0 0

5 2
10 13 4 4 4 4
15 4
15 5 5 5
20 20 20
20 22 5 6 5
24 6
25 6 6
25
30 8
8
10
35
39 38 10
40 41 41 41 41
40
45 12
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tahun Tahun

Kedudukan KOREA Kedudukan SINGAPURA


0 0

5 2 3
4 4 4 4
4
5 5
10 6

15 16 8
10
21
20 22
12
24 24 14 14 14
25 26 14
25 27 15 15
16
30 18
29 29 28 28 29 29 18 17 19
35 20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tahun Tahun

Kedudukan TAIWAN
0

10 12 13 13 13 13 Kecanggihan Perniagaan
15
15
17 Produktiviti Keseluruhan (PPP)
21 21
20 22 22 22
19
26 26
25

30 Sumber: IMD World Competitiveness Yearbook dan Global


2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Competitiveness Report, World Economic Forum; Pelbagai Tahun
Tahun

33 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Meningkatkan Produktiviti Firma

Jadual 3.1

Petunjuk Terpilih Kecanggihan Perniagaan, 2015

Malaysia Singapura Korea Taiwan Amerika Syarikat


Petunjuk
Kedudukan Nilai Kedudukan Nilai Kedudukan Nilai Kedudukan Nilai Kedudukan Nilai

Kualiti Pembekal
6 5.3 71 5.1 24 5.1 13 5.3 7 5.5
Tempatan
Kuantiti Pembekal
19 5.4 26 4.5 27 5.0 20 5.2 10 5.4
Tempatan
Tahap Pemasaran 6 5.5 18 5.3 33 4.8 22 5.1 1 6.0

Sumber: Global C
 ompetitiveness Report 2015-2016 World Economic Forum

Jadual 3.2
Hasil Kecekapan Perniagaan, 2015
Malaysia Singapura Korea Taiwan Amerika Syarikat
Petunjuk
Kedudukan Nilai Kedudukan Nilai Kedudukan Nilai Kedudukan Nilai Kedudukan Nilai

Jumlah Perbelanjaan
34 3,368 28 6,046 6 54,163 18 15,280 1 453,544
untuk R&D (USD)
Eksport Berteknologi
11 60,372 4 135,602 5 130,460 8 79,368 3 147,833
Tinggi (USD)

Kecanggihan Pembeli 4 5 7 4.6 8 4.6 1.9 4.3 14 4.5

Sumber: Global C
 ompetitiveness Report 2015-2016 World Economic Forum

FAKTOR YANG MEMBENTUK Secara keseluruhan, perniagaan di Malaysia didominasi oleh


firma PKS sebanyak 97%, di mana pecahannya adalah 77%
PRODUKTIVITI TERKUMPUL firma mikro, 20% firma kecil dan 3% firma sederhana. Walau
Produktiviti negara dipacu oleh pengumpulan produktiviti bagaimanapun, melalui satu kajian yang telah dijalankan
firma-firma. Firma ini boleh dikategorikan sama ada firma di Kanada, menunjukkan bahawa saiz atau sektor tidak
yang merentasi sempadan atau firma yang tidak merentasi mempunyai impak yang signifikan ke atas produktiviti, yang
sempadan. Secara amnya, firma yang merentasi sempadan penting adalah produktiviti firma itu sendiri.
di peringkat global bukan sahaja lebih produktif berbanding
firma yang tidak merentasi sempadan tetapi ia juga
mempunyai lebih banyak modal dan berintensifkan paten, Rajah 3.4
mempunyai jualan yang lebih besar, lebih menguntungkan
Indeks Produktiviti Firma dalam
dan lebih cenderung untuk menjadi sebahagian daripada
kumpulan multinasional. Dalam laporan ini, firma yang
Sektor Pembuatan
merentasi sempadan merupakan firma yang paling produktif Indeks
dalam sektor pembuatan dari segi produktiviti pekerja. 3.0

Firma-firma yang merentasi sempadan menunjukkan aliran


10.8%
produktiviti yang semakin meningkat sepanjang tempoh 2.0
2000-2012, mencatat pertumbuhan dalam produktiviti
pekerja sebanyak 10.8% berbanding purata pertumbuhan
sebanyak 4.7% bagi firma yang tidak merentasi sempadan
1.0 5.5%
(Rajah 3.4). Firma yang tidak merentasi sempadan perlu
meningkatkan kecekapan operasi mereka dengan
mengguna pakai amalan terbaik yang dipraktikkan oleh 4.7%
firma-firma yang merentasi sempadan. Bagi firma yang 0.0
merentasi sempadan, 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012
mereka perlu melakukan inovasi dan meningkatkan
penggunaan teknologi terkini untuk berada di sempadanan -1.0 Semua Firma Firma Merentasi
global. Sempadan
Firma Tidak Merentasi CAGR
Sempadan
Nota: Indeks Produktiviti adalah berdasarkan tahun 2000=0

Dikira dari: Jabatan Perangkaan Malaysia

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 34


Meningkatkan Produktiviti Firma

Objektif firma-firma adalah untuk memaksimumkan


SAIZ BUKAN FAKTOR UTAMA pulangan atau keuntungan dalam kekangan persekitaran
di mana mereka beroperasi. Bagaimanapun, untuk
Sebanyak 98% daripada keseluruhan firma di Amerika Syarikat memenuhi objektif, keuntungan perlu dikaitkan
dan Kanada merupakan firma-firma kecil yang mempunyai dengan produktiviti kerana keuntungan sesebuah firma
pekerja kurang daripada 100 orang. Di Kanada, 55% firma dipengaruhi oleh usaha-usaha peningkatan produktiviti.
menggunakan kurang daripada lima orang pekerja, 33% Produktiviti firma boleh dirangsang melalui kecekapan
kurang daripada 20 orang dan 11% kurang daripada 100 dalam menguruskan sumber pada tahap yang optimum
orang pekerja. Di Amerika Syarikat pula, 56% mengambil untuk memaksimumkan output, meminimumkan kos
kurang daripada 5 orang pekerja, 32% kurang daripada 20 atau membentuk strategi untuk meneroka peluang
orang, dan 10% kurang daripada 100 orang pekerja. Binaan
pertumbuhan.
struktur firma yang sama dapat dilihat pada negara Malaysia.
Bagaimanapun, Amerika Syarikat dan Kanada mencatat
tahap produktiviti masing-masing sebanyak 2.3 dan 1.7 kali Produktiviti diukur oleh nisbah output kepada input.
lebih tinggi daripada Malaysia. Di peringkat firma, output diukur dari segi nilai tambah
manakala input boleh dirujuk sebagai pekerja, aset tetap
Malaysia merekodkan tahap produktiviti pada jumlah atau input pertengahan atau dikenali sebagai Bought-
USD47,491 berbanding Amerika Syarikat USD107,608 dan in Materials and Services (BIMS). BIMS merangkumi
Kanada USD80,293 pada tahun 2010. Ini menunjukkan kesemua bahan dan perkhidmatan dibeli oleh firma dari
bahawa saiz firma bukan menjadi masalah untuk mencapai
pembekal luar. Bagi pengiraan nilai tambah, BIMS ditolak
produktiviti yang tinggi bagi negara.
daripada jumlah output.

Pengagihan Firma bagi Kanada Bagi firma menjana nilai tambah lebih tinggi, mereka perlu
dan Amerika Syarikat Mengikut Saiz, 2010 mengurus BIMS mereka dengan cekap. Berdasarkan
satu kajian yang dijalankan ke atas firma pembuatan yang
Peratus Semua Firma
terpilih, ia menunjukkan bahawa secara purata, kandungan
60
BIMS firma kepada jumlah output adalah 80%, sekali
56%
55% gus membawa kepada penciptaan nilai tambah yang
50 rendah. Kos bahan merupakan 78% daripada jumlah BIMS.
Dapatan ini selari dengan purata standard industri iaitu 84%
daripada BIMS adalah kos bahan (Rajah 3.5).
40
33%
32%

30
Rajah 3.5

Pecahan Jumlah Output bagi


20 Firma Terpilih, 2014
11%
10% Perbelanjaan Lain
10 7.5%
Keuntungan Operasi
1.7% 1.9% 1.9% 14.8%
0.2%
0 Cukai Tidak
1-4 5-19 20-99 100-499 >500 Langsung 0.9%
Kos Buruh
Pekerja
42.9%
Kanada Amerika Syarikat
Susut Nilai
Nilai
28.3%
Faedah Tambah
Nota: Definisi firma sedikit berbeza di antara Kanada dan Amerika 5.5% 20%
Syarikat. Di Kanada, ia mengira lokasi perniagaan individu manakala
Amerika Syarikat pula mengira enterpris (yang mungkin mempunyai
beberapa lokasi). Perbandingan enterpris di Amerika Syarikat dan
Bahan dan Perkhidmatan
Kanada dijangka mempunyai jurang yang lebih kecil dalam segmen yang Dibeli (BIMS)
firma sederhana dan besar. 80%
Sumber: Clear Choices for a Competitive Canada, The Future of Utiliti
Productivity, 2012 3%

Kos Subkontrak

MEMACU KECEKAPAN DAN 1%


Perbelanjaan Lain
PRODUKTIVITI FIRMA Kos
6%

Overhed Lain
Keberhasilan produktiviti di peringkat firma secara langsung 11% Kos Bahan
akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara, 78%
yang kemudian membantu untuk meningkatkan kualiti
hidup dan memberikan faedah kepada rakyat secara
keseluruhannya.

35 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Meningkatkan Produktiviti Firma

Rajah 3.6

Hubungan antara Produktiviti dan Keuntungan, 2012-2014


Produktiviti (RM Ribu)
80

E
60 E
R

40
A
A
Keuntungan (RM Ribu)

20 N
T R
S
G FE
O O C T J B PD B K K
O LJ
D H I M
M
H
-20

-40
N

-60
-400 -300 -200 -100 100 200 300 400 500

2012 2014

Keuntungan firma dipengaruhi oleh prestasi produktiviti


mereka (Rajah 3.6). Firma-firma yang mempunyai produktiviti
Pengurusan Bahan yang Efektif
yang rendah akan menunjukkan keuntungan yang rendah. Bahan memainkan peranan utama dalam firma-firma
Berikut adalah gambaran pola analisa kajian ke atas prestasi kerana ia mewakili komponen utama kos dan penentu
firma terpilih bagi tempoh 2012-2014: utama keuntungan. Pengurusan bahan yang efektif mampu
membantu menyepadukan rantaian proses kerja bahan
dan bekalan secara keseluruhan.
Firma A Produktiviti dan keuntungan meningkat
Kajian yang sama menunjukkan terdapat peningkatan ketara
Keuntungan kekal berterusan, manakala pada keuntungan firma hasil daripada pengurusan bahan
Firma B
produktiviti meningkat yang efektif. Keuntungan juga dibantu oleh penyelarasan
antara jabatan atau aktiviti-aktiviti bersilang fungsi melalui
Produktiviti dan keuntungan meningkat, tetapi aktiviti kumpulan kecil, menggunakan kemudahan serba
Firma M
masih tidak mampu mengatasi kerugian canggih seperti Material Resource Planning (MRP) dan
pendekatan inovatif seperti Pengurusan LEAN.
Firma N Produktiviti dan keuntungan menurun
Pengurusan LEAN adalah satu pendekatan jangka
panjang sebuah organisasi bagi menyokong konsep
Secara keseluruhannya, sebahagian besar firma yang penambahbaikan berterusan yang sistematik bertujuan
meningkat produktivitinya menunjukkan kenaikan dalam untuk mencapai perubahan dalam proses bagi
keuntungannya. Kenaikan kecil dalam keuntungan meningkatkan kecekapan dan kualiti.
bagi beberapa buah firma adalah hasil daripada
penambahbaikan marginal dalam produktiviti. Sifat operasi The Small Group Activity (SGA) merupakan satu platform
sesebuah firma pembuatan, yang sangat bergantung bagi menyelesaikan masalah dalam kumpulan,
kepada penggunaan BIMS, menghadkan kapasiti firma menggalakkan kerjasama dan membawa kepada inovasi
untuk membuat lonjakan produktiviti yang lebih tinggi. yang berguna bagi produktiviti di tempat kerja dan
Oleh itu, firma-firma perlu menggunapakai amalan terbaik penambahbaikan produk. Firma-firma boleh menggunakan
untuk membolehkan mereka merancang secara strategik. penyelarasan antara jabatan melalui pendekatan Innovative
Ini akan membangunkan kapasiti dan keupayaan firma and Creative Circle (ICC) untuk mengenal pasti penyelesaian
untuk mengoptimumkan sumber-sumbernya dan membuat bagi mengoptimumkan penggunaan bahan mentah.
pembaharuan bagi merentasi sempadan global.

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 36


Meningkatkan Produktiviti Firma

BRAHIM’S AIRLINE CATERING CTRM AERO COMPOSITES SDN. BHD.

Roti Croissant LEAN Mengoptimumkan Reka Bentuk Lapisan


Brahim’s Airline Catering (BAC), sebuah syarikat katering halal Melalui ICC
premium, menggalakkan penggunaan LEAN untuk mengenal CTRM Aero Composites Sdn. Bhd. (CTRM AC), sebuah syarikat
pasti kos pembaziran sebenar dan kerugian bahan. Menetapkan pembuat komponen komposit bagi segmen aeroangkasa,
sasaran bagi penjimatan kos makanan pada jumlah 35% setiap mengamalkan fleksibiliti dalam memenuhi skala dan standard,
tahun dan menggunakan kaedah penambahbaikan Kaizen untuk serta menunjukkan tanggungjawab keselamatan tanpa
menangani pembaziran dalam pengeluaran roti croissant, BAC kompromi. CTRM AC telah menggunakan pendekatan ICC
mendapati bahawa pembaziran kebiasaannya berlaku pada dalam menyelesaikan masalah lapisan bersaiz besar hasil
peringkat awal adunan doh dan aktiviti pembungkusan. daripada reka bentuk yang tidak sempurna yang menyebabkan
bahan mentah tidak digunakan secara optimum.
Dengan usaha gigih BAC mengamalkan LEAN, penjimatan
sebanyak 11.16% dapat dilihat dalam penghapusan pengeluaran Mereka bentuk lapisan baharu:
roti croissant yang berlebihan sebanyak RM2,842.39 sebulan.
Terdapat juga penjimatan sebanyak RM40,271.10 sebulan dari
segi pembelian bahan mentah seperti tepung. Dalam setahun, Menggunakan program pencorakan

01
BAC berjaya mengurangkan pembaziran pada pengeluaran roti rata CATIA CD3 yang serba canggih
croissant secara berlebihan dan perbelanjaan untuk bahan mentah (tidak pernah digunakan dalam
dengan jumlah RM576,601. CTRM sebelum ini)

Matriks Sebelum dan Selepas Projek LEAN


Mengutamakan penggunaan
Kos

02
Keterangan Sebelum Selepas ciri-ciri bahan untuk memperkemas
Penjimatan
proses (daripada menggunakan
kaedah cuba-jaya)
Kos penjimatan baki
doh/ bahan mentah
(RM setiap bulan) Menggabungkan orientasi

03
• Tepung 78,758.80 40,271.10 38,487.70 mengoptimumkan lapisan
• Mentega (penemuan baharu dalam program
73,080.00 66,360.00 6,720.00
nesting)

Pengeluaran berlebihan Dari segi penjimatan kos, CTRM AC berjaya melakukan


2,842.39 0 2,842.39 penjimatan sebanyak RM475,212 setiap tahun daripada
roti croissant (RM)
pengurangan penggunaan bahan mentah, kos tenaga
Jumlah penjimatan pekerja dan penggunaan mesin begitu juga inisiatif mesra
(RM setiap bulan) - - 48,050.09 alam dengan mengurangkan bahan buangan yang perlu
dilupuskan di tempat pelupusan sampah. Untuk perancangan
Jumlah penjimatan (RM masa depan, prosedur baharu reka bentuk lapisan ini akan
- - 576,601.08
setiap tahun) dimasukkan ke dalam Prosedur Standard Operasi (SOP)
sedia ada bagi semua pembuatan lapisan dalam CTRM AC,
untuk mengelakkan pengeluaran lapisan terlebih besar yang
membawa kepada kos bahan yang tinggi.
Impak
Inisiatif ICC dalam Reka
Bentuk Lapisan Sebelum Selepas

Menghapuskan proses
pemangkasan manual dengan
843 minit 480 minit
mengurangkan jumlah kitaran
masa

Menambahbaik masa
berkumpulan dengan
8,102 4,496
mengurangkan masa tenaga
jam kerja jam kerja
pekerja setiap tahun; peningkatan
sebanyak 44.5%%

Menambahbaik proses
bekerja dengan mengurangkan
penggunaan bahan mentah; 10,569m2 7,479m2
pengurangan sebanyak 29.2%
dalam penggunaan bahan

Meningkatkan penggunaan
62.6 jam 55.8 jam
mesin setiap tahun

37 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Meningkatkan Produktiviti Firma

Strategi bagi Meneroka Peluang Penggunaan rangka kerja kecemerlangan perniagaan juga
amat sesuai untuk menangani cabaran makro di peringkat
Pertumbuhan mikro dalam strategi sesebuah firma. Cabaran-cabaran ini
Firma perlu memupuk amalan kecemerlangan dalam struktur boleh ditangani melalui kecemerlangan perniagaan kerana
organisasi mereka untuk menjadi penggiat di peringkat ia menyediakan rangka kerja yang strategik untuk menangani
global.Kajianmenunjukkanbahawafirmayangmenggunakan isu-isu berkenaan. Melalui penekanan kepada penanda
pendekatan kecemerlangan perniagaan kebiasaannya aras dan amalan kecemerlangan perniagaan, rangka kerja
mendapat manfaat besar melangkaui peningkatan dalam ini menggalakkan firma untuk lebih maju. Rangka Kerja
penunjuk kewangan. Ia termasuk peningkatan inovasi Kecemerlangan Perniagaan Malaysia (MBEF) menyediakan
dan penjanaan idea, peningkatan kepuasan pelanggan, alat untuk firma-firma mengukuhkan lagi sistem pengurusan
pertumbuhan organisasi (pekerja), peningkatan kepuasan dan keupayaan untuk mencapai kemampanan dan daya
dan penglibatan pekerja, penambahbaikan kecekapan dan saing. Di peringkat antarabangsa, lebih daripada 96 buah
keberkesanan serta kebolehpercayaan produk. negara telah mengamalkan rangka kerja yang sama bagi
mendorong kemampanan organisasi (Rajah 3.7).

Rajah 3.7

Rangka Kerja Kecermelangan Perniagaan


1. KEPIMPINAN 2. PERANCANGAN 3. MAKLUMAT
Kepimpinan menangani Perancangan fokus kepada Maklumat bergantung pada
bagaimana pemimpin pembentukan objektif strategik pengurusan maklumat yang penting
membangun dan sebuah organisasi dan pelan untuk menggalakkan
memudahkan pencapaian tindakan, penempatan penambahbaikan dan inovasi
misi, visi dan membentuk rancangan dan pertukaran organisasi bagi mewujudkan nilai-nilai
nilai yang diperlukan untuk rancangan jika keadaan unik, pengetahuan dan penggunaan
kejayaan jangka masa memerlukannya untuk membuat data perbandingan untuk menyokong
panjang. perubahan; dan bagaimana pembuat keputusan dan
kemajuan diukur dan dikekalkan. penambahbaikan di semua peringkat
organisasi.

PENDORONG SISTEM HASIL

PERANCANGAN
KEPIMPINAN

MASYARAKAT
HASIL

MAKLUMAT
PROSES
PELANGGAN

INOVASI
BELAJAR MENGUBAH

4. PELANGGAN 5. MASYARAKAT 6. PROSES


Pelanggan menekankan Masyarakat mengetengahkan Proses mengarah bagaimana
penglibatan mereka sebagai bagaimana organisasi organisasi itu merencana, mengurus
hasil pembelajaran dan menguruskan, dan menambah baik proses-proses
prestasi strategi membangunkan dan bagi menyokong dasar dan strategi
kecemerlangan yang menyebarkan pengetahuan mereka dan memenuhi serta
penting, menentukan dan potensi penuh menjana peningkatan nilai untuk
pelanggan dan keperluan masyarakat berasaskan pelanggan dan pihak
pasaran, membina individu, berasaskan berkepentingan yang lain. Suatu
hubungan dengan kumpulan dan peringkat proses boleh ditakrifkan sebagai
pelanggan dan menentukan keseluruhan organisasi. satu set aktiviti kerja yang saling
kemahuan mereka. berkaitan di mana setiapnya
mempunyai input dan output yang
ditetapkan.
7. HASIL
Kriteria ini merangkumi apa yang organisasi itu telah dan sedang
dicapai. Sesebuah organisasi menggunakan beberapa parameter
utama untuk mengukur prestasi mereka.

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 38


Meningkatkan Produktiviti Firma

Tahap Pemasaran FUJI ELECTRIC (MALAYSIA) SDN. BHD.


Nadi sesebuah perniagaan terletak pada pemasarannya.
Pemasaran adalah satu proses bilamana sesebuah produk Strategi Mengutamakan Pelanggan
atau perkhidmatan diperkenalkan dan dipromosikan kepada Fuji Electric (Malaysia) Sdn. Bhd. (FEM) mempunyai gabungan
pelangganyangberpotensi.Perniagaanmampumengeluarkan pengeluaran cip semikonduktur dan modul pemasangan
produk atau perkhidmatan yang terbaik dalam industri, namun pintu penebat transistor bipolar (IGBT). Cip-cip yang dihasilkan
tanpa pemasaran, tiada seorang pun pelanggan berpotensi oleh FEM digunakan secara meluas dalam sistem inverter,
akan tahu mengenainya. robot perindustrian, lif berkelajuan tinggi dan kincir angin.
Dengan menggunakan maklum balas pelanggan untuk
menambah baik proses kerja, FEM mengubah suai suhu ujian
Perniagaan pada hari ini menuntut peningkatan terhadap dinamik (DT) daripada 125°C kepada 150°C berdasarkan trend
fokus pemasaran. Sekiranya sesebuah firma ingin memenuhi pasaran modul kuasa yang terkini.
kehendak pelanggan mereka dengan baik, mereka
memerlukan pelan pemasaran yang dapat mengenal pasti dan
memenuhi keperluan pelanggan. Dalam senario perniagaan Tindakan yang Diambil
terkini, firma perlu menyelaraskan struktur organisasi mereka
dengan pasaran yang disasarkan. Mengoptimumkan proses dengan
menempatkan semula ujian rintangan haba
PERFECT FOOD MANUFACTURING (M) untuk dilaksanakan sebelum ujian dinamik
dijalankan
SDN. BHD.
Mereka bentuk semula riben baharu untuk
Misi Pembelian dan “Share the Love” memastikan label mampu menahan suhu
Sejak penubuhannya, Perfect Food Manufacturing, yang tinggi
terkenal dengan produk biskut Julie’s mereka, telah
mengamalkan strategi pemasaran luar biasa. Pada tahun Riben AXR8 melengkapkan siri ujian dan
2010, syarikat ini telah mengaturkan lawatan yang ditanggung berkelayakan untuk digunakan dalam
sepenuhnya untuk sekumpulan pelanggan berpotensi dari pengeluaran besar-besaran
China dengan kepercayaan bahawa apabila pelanggan-
pelanggan ini melihat sendiri bagaimana biskut Julie’s dibakar Memasang tiub lengan pada kontraktor pin
dengan baik dan penuh perhatian, mereka akan berminat di Jig DT
untuk mengedarkannya kepada pasaran mereka. Tepat sekali, • Tiub lengan amat senang dan murah untuk
syarikat ini berjaya memeterai satu perjanjian yang sangat dipasang, dan ia mampu menyelesaikan
lumayan bersama pelanggan dari China ini. Sehingga kini, isu pin bengkok dan percikan
terdapat banyak pelanggan sedia ada dan yang berpotensi,
termasuk dari Taiwan, Vietnam, Indonesia, Singapura, Thailand,
Amerika Syarikat, Kemboja, Filipina, Brunei dan Jepun telah Matriks Sebelum dan Selepas Projek ICC
melawat kilang-kilang Perfect Food.
Keterangan Sebelum Selepas
Sebagai tambahan, syarikat ini telah menganjurkan pergerakan
“Share the Love”. Ia berteraskan mesej memberi inspirasi serta Produktiviti
melibatkan masyarakat dengan kasih sayang dan kesyukuran. (keping/jam/garisan/jumlah 20 25
Syarikat ini telah mengedarkan banyak biskut kepada yang pekerja)
memerlukan di serata Malaysia. Dengan mangambil langkah
seterusnya bagi pergerakan itu, pengedar dan cawangan- Bilangan kes kerosakan
1,200 600
cawangannya di luar negara juga telah mendapat ilham untuk (pin bengkok)
mengikut jejak mereka. Selain itu, syarikat ini turut terlibat
dengan aktif dalam acara-acara yang dianjurkan oleh Lion’s Bilangan kes kerosakan
1,000 200
(percikan)
Club of Malaysia and Harvest Centre, sebuah organisasi bebas
yang membantu pelarian dan kanak-kanak tanpa pengenalan
atau terabai. Bilangan pengecutan pin 900 240

Jumlah keseluruhan penjimatan


0 3,070,824
(RM setiap bulan)

Melalui penambahbaikan ini, FEM berjaya menghapuskan


kerosakan pin bengkok dan percikan yang membawa kepada
peningkatan ketara dalam produktiviti. Syarikat ini sedang
merealisasikan satu kejayaan dalam pasaran kerana ia telah
melepasi kepuasan pelanggan begitu juga meningkatkan
margin keuntungannya dengan ketara. Dengan inisiatif
ICC, aktiviti bukan bernilai tambah telah disingkirkan dan
FEM mampu untuk menikmati jumlah penjimatan kos
sebanyak RM3 juta pada masa yang sama. Ini juga telah
mempertingkatkan pengalaman dan keyakinan pelanggan
terhadap FEM dan membantu memperluas pasaran bagi
memenuhi kehendak pelanggan.
Sumber: From Zero to Hero, MATRADE

39 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Meningkatkan Produktiviti Firma

Kapasiti untuk Berinovasi perniagaan mereka untuk menjadi lebih produktif, responsif dan
inklusif. Berikutan itu, firma perlu memanfaatkan sumber mereka
Inovasi merupakan proses pengambilan idea baharu secara untuk menonjolkan kreativiti dan menghasilkan lebih banyak
efektif, membawa keuntungan dan ia adalah penting bagi firma- idea, pakatan perniagaan yang strategik dan mengoptimumkan
firma menjadi lebih maju, berkembang dan dapat memasuki penggunaan data yang besar serta membina budaya R&D
pasaran baharu. Firma perlu meletakkan inovasi sebagai pusat yang kukuh sebagai prasyarat di kalangan pekerja.

TERATO TECH SDN. BHD.


Memanfaatkan Kecerdasan Pekerja pengekodan komputer. Terdapat juga ganjaran lain untuk insentif pengambilan
Bermula secara sederhana, beroperasi dengan hanya dua orang pada tahun pekerja jangka panjang dan penambahbaikan inovasi.
2008, Terato Tech kini berkembang menjadi sebuah syarikat yang mempunyai
40 orang bakat muda. Pada tahun 2009, syarikat ini dianugerahkan status MSC. Dengan hanya menggunakan tablet, Terato Tech telah mengubah perniagaan
Ia juga telah menerima pelbagai anugerah seperti Pembekal Perkhidmatan restoran kepada sebuah syarikat yang lebih tinggi teknologinya dan sesuai
Paling Inovatif bagi Anugerah Frost and Sullivan 2011, 2011 Best of Startup untuk semua generasi. Ia merupakan syarikat pertama yang membangunkan
APICTA (merit) dan disenaraikan sebagai finalis dalam Red Herring Asia produk yang digelar “SLURP” dengan menggunakan teknologi yang terdapat
2013. Syarikat ini menyediakan persekitaran pekerjaan yang berkualiti untuk dalam pasaran, sekali gus menjadikannya lebih murah dan berpatutan untuk
memupuk inovasi di kalangan pekerja dengan menganggap mereka seperti restoran-restoran.
keluarga, menyediakan sarapan dan makanan tengah hari percuma. Ia juga
membenarkan etika berpakaian yang fleksibel kerana pekerja-pekerjanya Ia merupakan rekaan yang inovatif yang memaksimumkan tempoh maklum
adalah daripada generasi muda yang lebih kasual dan santai dalam gaya balas tempat jualan bagi menambah baik kecekapan. Penetapan cawangan,
berpakaian. barangan dan proses boleh dikawal dan dipantau dari ibu pejabat. Teknologi
Pesanan Jauh membolehkan pelanggan membuat pesanan sendiri tanpa
Untuk menambah nilai dalam fungsi pekerjaan mereka, syarikat ini masalah. Ia juga mengoptimumkan perniagaan dengan adanya analisa jualan
mengadakan sesi perkongsian dan menyediakan bimbingan mentor bagi atas permintaan pada cloud. Data tidak akan hilang dengan adanya khidmat
pengaturcaraan komputer. Ini memberikan peluang kepada pekerja-pekerja sandaran 24/7. Penyelarasan data masa sebenar adalah intipatinya apabila
untuk meningkatkan kemahiran dalam pengaturcaraan komputer dan laporan jualan boleh diakses di mana sahaja.

IMPERIAL GARMENTS (M) SDN. BHD.


Berkongsi Kekayaan Untuk Menggalakkan Inovasi
Imperial Garments menyediakan persekitaran tempat kerja yang Komponen Tetap Komponen Berubah
menggalakkan inovasi di kalangan pekerja dengan mempraktikkan
perkongsian kekayaan. Perkongsian kekayaan ini adalah melalui Pekerjaan Pendapatan Sampingan
Productivity-Linked Wage System (PLWS), pengukur prestasi berdasarkan (PWE) yang berdasarkan output
produktiviti untuk memastikan kenaikan gaji setimpal dengan peningkatan dikeluarkan oleh setiap pasukan
produktiviti serta untuk memastikan pekerja menerima perkongsian sama modular
rata daripada pertumbuhan produktiviti dan peningkatan prestasi. Syarikat
*
PWE = Output x SMV x Kadar hasil
Gaji Pokok Minit Bekerja
ini melaksanakan dua komponen asas utama dalam sistem gaji mereka
(RM36.10/hari)
iaitu komponen tetap dan komponen berubah. • Nilai Minit Standard (SMV): masa
Elaun Makan standard yang diperlukan untuk
PLWS bagi Imperial Garment telah direka untuk sistem pengeluaran menghabiskan kerja itu
(RM1.20/hari)
mereka bagi meningkatkan kecekapan daripada pembuatan konvensional • Kadar Hasil : satu set harga
kepada pembuatan bermodul. Dalam sistem pembuatan bermodul, stesen Elaun Kedatangan standard oleh majikan berdasarkan
kerja disusun semula bagi membentuk satu barisan dinamik dan pekerja (RM1.50/hari) kesusahan dan kerumitan setiap
dibahagikan kepada kumpulan berdasarkan tahap kecekapan mereka. kerja
Penstrukturan semula secara bersepadu ini dengan aliran dan turutan • Minit bekerja: tempoh masa untuk
proses telah mengimbangkan bebanan kerja dalam kalangan pekerja hari bekerja biasa dalam minit
dan telah mewujudkan susun atur yang fleksibel. Usaha syarikat ini telah • Output: kuantiti yang boleh
dianugerahkan dengan peningkatan output sebanyak 67% serta gaji bersih dikeluarkan dalam satu hari oleh
yang lebih tinggi untuk pekerja kira-kira 74%. satu pasukan modular

Kebaikan PLWS
Individu (Gaji Bersih) Pembuatan Konvensional Pembuatan Modular
Output 300 keping 500 keping
SMV 1.2 minit (tali yang diperlukan untuk 35 minit (masa diperlukan untuk menjahit
menjahit sepasang poket depan seluar) satu pakaian lengkap dalam satu pasukan)
Kadar hasil RM32 RM32
Minit Bekerja 500 setiap pekerja 14,000 minit (500 minit x 28 pekerja)
*
PWE RM23.04 RM40.00

Syarikat Impak
Penjimatan kos-purata kadar sekeping (RM/Dz) RM1.50 11%
Penjimatan masa-masa pemprosesan kumpulan Dikurangkan 2 hari 67%
pertama
Pengurangan pembaziran
• Kerja-kerja dalam kemajuan (WIP) menjahit • Dikurangkan 1.5 hari • 43%
• Kadar kehadiran • Ditambahbaik • 4%

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 40


Meningkatkan Produktiviti Firma

PLUS MALAYSIA BERHAD MAHKOTA MEDICAL CENTRE

Daripada Idea Menjadi Realiti Jalinan Perniagaan Strategik


PLUS Malaysia Berhad (PLUS), pengendali lebuh raya bertol Dengan memanfaatkan industri pelancongan kesihatan,
terbesar di Malaysia, menitikberatkan tiga elemen penting Mahkota Medical Centre telah mewujudkan jalinan perniagaan
untuk penyampaian perkhidmatan iaitu pasaran, komuniti strategik dan bekerjasama dengan kumpulan perhotelan, syarikat
dan persekitaran. Ini adalah bagi memastikan kemudahan penerbangan kos rendah, syarikat teksi dan perkhidmatan
yang disediakan oleh PLUS sentiasa dalam keadaan yang insurans. Antara inisiatif mereka adalah kad diskaun untuk
baik bagi keselamatan pengguna jalan raya di samping ahli keluarga pesakit, pusat perkhidmatan bersepadu untuk
meminimumkan impak persekitaran kepada masyarakat. pesakit serta ahli keluarga mereka membuat pembelian tiket
penerbangan daripada syarikat penerbangan tambang rendah,
perkhidmatan teksi dan perkhidmatan insurans.
Peningkatan kes kehilangan pintu perkhidmatan
penyelenggaraan untuk lampu jalan yang disebabkan oleh
Hospital ini juga telah menubuhkan cawangan di luar negara
vandalisme memaksa PLUS untuk menggunakan alatan untuk menarik pesakit yang memerlukan rawatan khusus
dan teknik ICC bagi mengurangkan pembaziran masa, kos dengan menawarkan pakej rawatan jangka pendek termasuk
penyelenggaraan dan elektrik. Idea daripada hasil kajian kos pembedahan, penginapan hospital dan perubatan.
ICC membawa kepada pembentukan skru baharu, yang
dikenali sebagai skru R5o6, untuk mengelakkan vandalisme. Mahkota Medical Centre dapat menarik minat pesakit dari
Pemasangan skru baharu ini pada 2,103 lampu jalan negara-negara jiran, contohnya Indonesia dan Singapura. Ia telah
sepanjang lebuh raya telah membantu PLUS berjimat memberi perkhidmatan kepada kira-kira 300,000 orang pesakit
sebanyak RM336,480 setiap tahun dan mencapai kadar sifar setahun dan 30% daripada pesakitnya adalah warga luar negara.
vandalisme. Selain itu, skru R5o6 kini dalam proses untuk
dipatenkan bagi tujuan komersial.

Matriks Sebelum dan Selepas Projek ICC


LKL ADVANCED METALTECH SDN. BHD.
Keterangan Sebelum Selepas
Inovasi Melebihi Jangkaan Pelanggan
LKL Advanced Metaltech, sebuah anak syarikat milik penuh
Kos penyelenggaraan lampu LKL International Berhad, adalah syarikat tempatan yang
jalan sepanjang lebuhraya 399,570 63,090 mengeluarkan katil, perkakasan dan aksesori perubatan untuk
pertukaran Gelang Patah (RM) sektor penjagaan kesihatan sejak tahun 1996. Pengkhususan
mereka adalah katil perubatan, troli pengangkutan pesakit, rak
perubatan, troli peralatan, meja ujian dan perkakasan serta
Penjimatan kos menggunakan aksesori perubatan yang lain. Produk mereka dikenali dengan
skru R5o6 sepanjang lebuhraya 0 336,480 kualiti yang terbaik dan disokong oleh perkhidmatan selepas
pertukaran Gelang Patah (RM) jualan yang cemerlang. Ini membolehkan syarikat ini menerima
kepercayaan dan keyakinan sebagai pembekal penjagaan
Bilangan aduan pelanggan 7 0 kesihatan di dalam dan luar negara.

Dalam usaha mencapai kepuasan pelanggan mereka, LKL


Bilangan kes vandalisme
80 0 mendapatkan makluman balas pelanggan semasa sesi
lampu jalan perkhidmatan dan penyelenggaraan. Maklumat itu kemudiannya
dikongsikan dengan pasukan R&D untuk mereka merekayasa
dan membuat pembaharuan kepada produk-produk LKL untuk
penyelesaian yang lebih baik. Dengan mempunyai teknologi
maju, LKL merupakan antara syarikat tempatan yang pertama
dalam industri ini untuk mendapatkan penggunaan sistem
kimpalan robotik dalam proses pengeluaran mereka. LKL telah
melabur dalam kemudahan R&D dengan pasukan R&D yang
terdiri daripada jurutera berkelayakan dan berpengalaman. Aktiviti
R&D dijalankan dengan bantuan reka bentuk komputer 2D dan
3D serta aplikasi perisian draf yang menambah baik kejituan
proses pembuatan.

Satu lagi ciri yang mengatasi jangkaan pelanggan adalah


penciptaan sistem Longitudinal Patient Transfer Trolley (LPTT).
Diubah suai daripada sistem troli pemindahan pesakit dari
sisi, sistem LPTT memudahkan pemindahan pesakit dengan
kaedah menggelongsor ke bawah dari troli ke troli atau ke
katil kepada yang lain untuk kesesuaian koridor hospital yang
kecil dan ruangan sempit. LKL memberi tumpuan kepada
peningkatan kualiti keseluruhan penjagaan pesakit di institusi
penjagaan kesihatan dengan meningkatkan estetika inovasi bagi
penginapan hospital yang selesa dan mudah untuk pesakit dan
* Nota: Pintu perkhidmatan penyelenggaraan adalah plat juga penjaga mereka.
logam yang menutup kelengkapan elektrik dalaman (fius,
kabel dan kotak penamatan) yang ada pada lampu jalan.

41 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Meningkatkan Produktiviti Firma

MEMPERKUKUH FIRMA Dalam menguruskan kerumitan perniagaan baharu, pemimpin


perlu mewujudkan suatu persekitaran yang membolehkan
MELANGKAUI KECEKAPAN pekerja melaksanakan autonomi dan bekerja bersama.
Firma-firma yang berinovasi tinggi boleh juga menjadi Mewujudkan autonomi boleh memanfaatkan fleksibiliti dan
firma yang mempunyai pertumbuhan yang tinggi di dalam ketangkasan pekerja manakala kerjasama menguatkan lagi
bentuk pengeluaran, pekerja dan produktiviti. kesan daripada usaha melalui sinergi. Kesemua ini, apabila
digabungkan dengan teknologi digital akan mempercepatkan
peningkatan produktiviti firma. Bagaimanapun, firma-firma
Persoalannya ialah: Adakah firma-firma tempatan
Malaysia sedang berdepan dengan cabaran mengenal pasti,
yang merentasi sempadan ini berinovasi atau
melatih dan melibatkan bakat yang ada, serta membimbing
mereka merupakan firma dengan pertumbuhan pemimpin-pemimpin baharu untuk memastikan kejayaan
yang tinggi? mereka pada masa hadapan. Ini juga sebagai pengiktirafan
terhadap kaji selidik CEO Challenge 2016 oleh The Conference
Inovasi adalah kunci kepada penggunaan dan pembentukan Board (TCB) di mana pemimpin perniagaan global telah
teknologi serta perancangan dasar untuk meningkatkan menyatakan keprihatinan mereka terhadap bakat dan
pertumbuhan dan pembangunan. Oleh itu, mengkaji penentu kepimpinan sebagai dua cabaran teratas yang berpunca
inovasi adalah langkah pertama yang amat penting dalam daripada ketidaktentuan dalam landskap makroekonomi
memahami bagaimana firma-firma mahu berada di hadapan global.
dari segi teknologi.
Perniagaan global menekankan kepada strategi dalam
Kapasiti sesebuah firma untuk inovasi dipengaruhi oleh banyak menangani cabaran perniagaan untuk meningkatkan
faktor, termasuk akses kepada kewangan, persekitaran berdaya keupayaan organisasi dalam usaha mempergiat inovasi. Ini
saing, dan permintaan pasaran. Selain kerjasama erat bersama mampu dilakukan dengan menggunakan pelbagai strategi
universiti dan institusi penyelidikan, keupayaan firma itu untuk merentasi fungsi organisasi. Strategi ini meliputi banyak aspek
membuat pembaharuan akhirnya bergantung kepada sama dari peningkatan terhadap prestasi pengurusan kepada
ada ia mempunyai pekerja berkemahiran berserta sikap meningkatkan penglibatan kakitangan kepada menyediakan
dan tingkah laku yang sesuai. Sebagai tambahan kepada latihan dan pembangunan kemahiran kakitangan dalam
spesifikasi kerja, kemahiran teknikal dan tenaga pekerja, setiap usaha mewujudkan budaya berteraskan pengguna dan fokus
individu perlu ada “kemahiran inovasi” untuk menyumbang terhadap inovasi. Ini akan menyokong ketangkasan kesatuan
dengan jayanya terhadap prestasi inovasi korporat. Ini termasuk dan memperkukuh proses pembaikan serta pengurusan kos.
kemahiran bagi kreativiti, menyelesaikan masalah, mengambil Adalah amat penting untuk membina budaya firma yang kukuh
risiko, membina perhubungan dan pelaksanaan. bagi memacu prestasi, daripada kecekapan operasi kepada
perkhidmatan pelanggan yang lebih baik, menarik minat dan
pengekalan bakat yang lebih besar, prestasi perniagaan tahap
tinggi dan kejayaan inovasi.

Rajah 3.8

Isu Hot Button Global dalam CEO Challange 2016

Kegagalan untuk menarik/mengekalkan bakat cemerlang

5 Isu Hot Button Global yang Teratas


Kebimbangan mengenai bakat dan
kepimpinan begitu juga pengurusan 01
fiskal dalaman yang berpunca dari Membentuk pemimpin “Next Gen”
ketidaktentuan makroekonomi global.

02

03
Memperlahankan pertumbuhan ekonomi
dalam pasaran yang membangun
05 04
Pesaing-pesaing baru daripada peringkat global

Ketidaktentuan aliran tunai

Sumber: CEO Challange 2016, The Conference Board

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 42


MENINGKATKAN PRODUKTIVITI MELALUI
TADBIR URUS YANG LEBIH BAIK
Sering kali disebut bahawa Kerajaan tiada hak untuk campur tangan dalam
perniagaan tetapi harus memudahkan perniagaan untuk berkembang maju dengan
menyediakan persekitaran yang kondusif. Cabaran bagi kerajaan adalah untuk
mewujudkan dinamisme ekonomi dan pertumbuhan produktiviti dalam semua
bidang dan sektor. Ini memerlukan pengenalan kepada strategi yang sesuai bagi
pertumbuhan produktiviti dalam pembangunan sektor swasta dan mewujudkan
tenaga kerja yang terlatih dan berkemahiran untuk memenuhi kehendak perniagaan.
Meningkatkan Produktiviti
PART 1 I CHAPTER Melalui Tadbir
2 I Sectorial Urus yang
Productivity Lebih Baik
Performance

Malaysia berhasrat untuk mencapai status negara Walaupun sektor swasta telah disasarkan untuk menerajui
maju pada tahun 2020 dan sedang melaksanakan pertumbuhan ekonomi negara, kerajaan akan memainkan
pelbagai inisiatif bagi meningkatkan daya saing peranan penting untuk memudahkan persekitaran
dan dalam masa yang sama menumpu kepada pengawalseliaan yang menggalakkan produktiviti dan daya
saing yang lebih besar.
pembangunan mampan serta pertumbuhan
yang inklusif. Di bawah RMKe-11, Malaysia perlu
mencapai purata pertumbuhan sebanyak 2.7% MENGAPA MALAYSIA
dalam pelaburan awam sebenar untuk mencapai
aspirasi wawasannya. Justeru itu, kepentingan MEMERLUKAN GRP?
persekitaran pengawalseliaan yang menggalakkan Malaysia memerlukan GRP untuk membina ekosistem di
perniagaan dan rakyat menjadi keutamaan mana semua peraturan dapat menangani objektif dasar
kerajaan. Melaksanakan amalan baik peraturan yang dikehendaki dengan efektif dan memenuhi keperluan
dilihat menjadi keutamaan dalam memperbaiki negara dengan cara yang seimbang, saksama dan telus. Ia
juga untuk mengemaskini proses membuat peraturan agar
persekitaran pengawalseliaan. sentiasa ditambah baik bagi memastikan peraturan rumit
yang mempengaruhi perniagaan dan melemahkan daya
Persekitaran perniagaan yang kondusif amat penting
saing boleh dikurangkan atau dielakkan.
untuk menggalakkan pelaburan awam yang lebih tinggi.
Dengan itu, peranan kerajaan sebagai pemangkin,
GRP diperlukan:
perlu menyediakan Amalan Baik Peraturan (GRP) untuk
• Untuk menangani jurang dalam sistem pengurusan
memudahkan perniagaan bagi kemudahan menjalankan
pengawalseliaan;
perniagaan.
• Untuk menyeragamkan proses kawal selia dan
membuat peraturan dengan penekanan kepada
Apabila Malaysia menyedari bahawa potensi pembaharuan
perundingan awam dan pengukuran;
melalui prinsip GRP seperti yang dibuktikan oleh
• Untuk menjadi konsisten dengan perkembangan
penambahbaikan yang dilakukan oleh ahli-ahli Pertubuhan
antarabangsa mengenai kesepaduan peraturan; dan
Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam
• Untuk mematuhi cadangan Bank Dunia bahawa
tempoh 30 tahun yang lepas, ia telah memulakan
Malaysia perlu mempunyai GRP yang terkandung
pembaharuan kawal selia sejak tahun 2011 untuk
dalam proses pembangunan peraturan.
meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Tranformasi Kerajaan dan Ekonomi Perpendapatan Tinggi

Program transformasi menyeluruh untuk menganjak


Kerajaan kepada satu institusi yang efisien dan
Keutamaan
berfokuskan rakyat. GTP berakar umbi dari motto
yang paling
1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan.
penting bagi
rakyat
Bidang
Keberhasilan
Utama
Negara Struktur
OBJEKTIF (NKRA) Program
Transformasi
Kerajaan (GTP)
Melaksanakan
ETP diformulasikan untuk perubahan
memartabatkan negara asas di
kepada sebuah negara yang seluruh negara
berstatus negara maju
menjelang tahun 2020 Bidang
menyasarkan PNK per kapita Keberhasilan
sebanyak USD 15,000. Sasaran ETP akan dapat Utama
dicapai melalui pelaksanaan 12 Bidang Ekonomi Utama Kementerian
Negara (NKEA). (MKRA)
USD15,000

PROGRAM <USD6,000

TRANSFORMASI
EKONOMI

45 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Meningkatkan Produktiviti
PART 1 I CHAPTER 2 I Melalui Tadbir
Sectorial Urus yang
Productivity Lebih Baik
Performance

Dengan pelaksanaan GRP untuk perniagaan dan aplikasi-


aplikasi lain yang memberi kesan ke atas rakyat, ia akan Fungsi MPC dalam
membawa kepada kesedaran untuk menambah baik
kualiti peraturan sedia ada. Ini akan berfungsi untuk Amalan Baik Peraturan
menambah baik daya saing Malaysia dalam cara yang
mampan dan inklusif selain menambah baik persekitaran
Membantu Jawatankuasa Perancang
untuk kesejahteraan rakyat Malaysia. Cabaran ekonomi
luaran juga membuatkan penting untuk negara bergiat
Pembangunan Negara (NDPC) dalam
penilaian RIS
01
melaksanakan langkah-langkah bagi menghapuskan
ketidakcekapan dan pembaziran. Dalam konteks ini,
Menyediakan garis panduan
mengekalkan persekitaran pengawalseliaan yang
membolehkan dan responsif untuk perniagaan serta dan program untuk
pelaksanaan dasar
02
kerjasama dan penyelarasan antara pelbagai kementerian
dan agensi bagi persekitaran pengawalseliaan yang
ditambah baik, adalah menjadi keutamaan kerajaan. Memastikan program pembinaan kapasiti
untuk pengawal selia tersedia 03
GRP bermatlamat untuk mengubah proses membuat
peraturan dalam Kerajaan dan seterusnya memodenkan Memberi panduan dan bantuan

04
peraturan perniagaan bagi memastikan kualiti dalam kawal untuk pengawal selia dalam RIA
selia baharu seperti yang ditekankan di bawah RMKe-10 dan penyediaan Penyata Impak
(2011-2015) dan Program Transformasi Ekonomi (ETP). Peraturan (RIS)

Kerajaan sedang berusaha secara berterusan untuk Menjalankan kajian kemajuan berkala
mengekalkan dan menambah baik kecekapan dan
daya saing sektor swasta untuk pertumbuhan yang
yang telah dibuat dan mengemukakan
laporan kepada NDPC
05
mesra rakyat. GRP telah membuktikan keberkesanannya
dalam memanfaatkan usaha negara dan sumber untuk
melestarikan pertumbuhan ekonomi. MPC telah diberi
mandat untuk menerajui semakan menyeluruh terhadap
peraturan perniagaan dan menambah baik proses kawal NDPC adalah jawatankuasa penyelerasan perancangan
selia serta prosedur dalam negara. peringkat tinggi yang dipengerusikan oleh Ketua
Setiausaha Negara. Ciri penting NPDIR yang lain adalah
Objektifnya adalah untuk meningkatkan produktiviti dan keperluan untuk melaksanakan Analisis Impak Peraturan
daya saing di bawah pelbagai Bidang Ekonomi Utama (RIA) dan penyediaan Penyata Impak Peraturan (RIS)
Negara (NKEA) sebagaimana yang ditakrifkan dalam ETP. dalam pembangunan peraturan. Pengawal selia perlu
MPC akan menyemak dan mencadangkan perubahan mengemukakan RIS kepada pembuat dasar untuk
terhadap peraturan dan dasar sedia ada dengan tujuan membantu mereka dalam membuat keputusan.
untuk menghapuskan dan mengurangkan beban peraturan Sebelum dikemukakan kepada pembuat keputusan, RIS
yang tidak diperlukan dan memudahkan cara menjalankan perlu dinilai untuk pengesahan kepatuhan oleh NDPC.
perniagaan.
Keperluan untuk mengekalkan sistem bagi
GRP akan mengubah proses membuat peraturan dalam menguruskan proses pengawalseliaan adalah penting.
Kerajaan untuk mewujudkan persekitaran perniagaan yang Ini dapat dilakukan dengan meneliti dan mencadangkan
kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan produktiviti yang perubahan kepada peraturan dan dasar sedia ada
lebih baik. dengan yang baharu untuk menghapuskan peraturan
yang tidak diperlukan dan kos pematuhan serta
Dasar Negara bagi Pembangunan dan Pelaksanaan meningkatkan kelajuan dan kemudahan penyampaian.
Peraturan (NPDIR) menetapkan dasar dan prinsip bagi
pengurusan persekitaran pengawalseliaan melalui QRMS dikaji semula untuk memberi perhatian kepada
Sistem Pengurusan Kualiti Pengawalseliaan (QRMS). ex-ante atau penilaian kesan ramalan dan ex-post atau
Oleh itu, QRMS memperkenalkan peranan pengawasan penilaian impak sebenar peraturan sebagai sebahagian
Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara (NDPC) daripada pendekatan berdasarkan bukti untuk membuat
untuk menilai kecukupan pematuhan terhadap GRP seperti keputusan dan selaras dengan ‘Perakuan OECD
yang digariskan dalam NPDIR. terhadap Dasar Pengawalseliaan dan Tadbir Urus’.

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 46


Meningkatkan Produktiviti
PART 1 I CHAPTER Melalui Tadbir
2 I Sectorial Urus yang
Productivity Lebih Baik
Performance

RANGKA KERJA SISTEM PENGURUSAN KUALITI PENGAWALSELIAAN (QRMS)

Mematuhi
Menguat kuasa
Membuat keputusan –
undang-undang utama
Kementerian Perniagaan
Membuat
Keputusan Parlimen
Berperanan
sebagai pengawal Menggubal
untuk memastikan
pengawal selia
Undang- Kabinet
undang
memenuhi kriteria Menganalisis
AGC undang-undang
dan peraturan
sedia ada
Semakan
automatik NDPC
Memberikan maklumbalas terhadap cadangan MPC terus
Aliran Kementerian menyediakan
perkhidmatan
untuk
Undang-undan kerjasama
dan Peraturan inovasi
Advocacy
(PEMUDAH)
Memberikan cadangan dan memantau pelaksanaan

1 2 3
Melatih pengawal Akauntabiliti Bahan bimbingan,
Advisor selia dan penilai audit bagi penanda aras dan
jaminan kualiti repositori amalan
terbaik

AGC:Jabatan Peguam Negara Peranan NDPC (Sekretariat: MPC)

Peranan dan Fungsi Entiti Utama dalam (NDPC), Jabatan Peguam Negara (AGC) dan Institut
Proses Membuat Peraturan Tadbiran Awam Negara (INTAN). Fungsi utama
Pelbagai entiti diperlukan untuk menyelaraskan entiti-entiti ini termasuklah menganalis persekitaran
dan melaksanakan penambahbaikan dalam proses peraturan, menggubal peraturan perniagaan baharu,
membuat peraturan. Ia termasuk Pasukan Petugas menawarkan nasihat guaman dan melatih penjawat
Khas Pemudahcara Perniagaan (PEMUDAH), awam untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih
Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara baik yang memberi faedah kepada rakyat.

Entiti yang Terlibat Peranan dan Fungsi

Pasukan Petugas Khas Menyemak status sistem penyampaian perkhidmatan awam dan swasta
Pemudahcara Perniagaan dari segi proses, prosedur, undang-undang dan sumber manusia serta
(PEMUDAH) mencadangkan dasar baharu bagi penambahbaikan.

Diamanahkan untuk mengambil alih peranan gatekeeper bagi menambah


Jawatankuasa Perancang
baik proses dan kualiti pembentukan peraturan perniagaan baharu dan
Pembangunan Negara (NDPC)
memeriksa RIS untuk kecukupannya.

Bertanggungjawab menawarkan nasihat guaman berhubung perkara


berkaitan kepada Kabinet atau mana-mana Menteri. Khidmat
Jabatan Peguam Negara nasihat berkaitan kualiti undang-undang yang diperincikan dalam
(AGC) RIS, terutamanya pematuhan undang-undang mengenai hal-hal
perlembagaan.

Institut Tadbiran Awam


Bertanggungjawab menyediakan latihan berkenaan RIA.
Negara (INTAN)

47 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Meningkatkan Produktiviti
PART 1 I CHAPTER 2 I Melalui Tadbir
Sectorial Urus yang
Productivity Lebih Baik
Performance

PEMODENAN PERATURAN Dalam MBR, semakan peraturan perniagaan secara


menyeluruh, termasuk menambah baik proses dan
PERNIAGAAN prosedur pelesenan telah dibentuk. Pelbagai inisiatif
Pemodenan Peraturan Perniagaan (MBR) bertujuan untuk utama telah diperkenalkan termasuk perasmian
meningkatkan pertumbuhan produktiviti dan pasaran NPDIR, Mengurangkan Beban Kawal Selia yang Tidak
serta menjana penjimatan kos pematuhan sehingga RM1 Wajar (RURB), inisiatif untuk Kemudahan Menjalankan
bilion setahun dengan menghapuskan peraturan dan Perniagaan, menggalakkan Rangka Kerja Pemboleh
prosedur yang tidak diperlukan. Sejajar dengan aspirasi Perniagaan dan mengendalikan saringan Pelesenan
ini, menambah baik kualiti peraturan sedia ada dan Perniagaan secara menyeluruh (Rajah 4.2).
memastikan peraturan yang berkualiti lebih diperlukan
oleh persekitaran perniagaan (Rajah 4.1).

Rajah 4.1

Rangka Kerja Pemodenan Peraturan Perniagaan

PENINGKATAN PRODUKTIVITI DAN DAYA SAING MELALUI


VISI PEMODENAN PERATURAN PERNIAGAAN

Peningkatan dalam Mengenepikan


Pematuhan Penjimatan Kos
MATLAMAT Produktiviti dan Undang-undang dan Peraturan
RM 1 Bilion setiap tahun
Pertumbuhan Pasaran yang tidak diperlukan

Memperbaiki kualiti Memastikan kualiti


peraturan sedia ada peraturan yang baik
(PEMUDAH) (NDPC)

BIDANG
TUMPUAN Perspektif Perspektif
Bertema Kriteria Kawalan Ketelusan &
kementerian Perniagaan
(WBDB) Kecukupan Kualiti Akauntabiliti
(menegak) (melintang)

PELAN TINDAKAN

1. Kajian garis dasar 1.Menggalakkan dan melatih kecukupan kriteria


2. Menilai dan memberi cadangan 2.Mewujudkan fungsi kawalan kualiti
3. Memantau dan penilaian 3.Membina kecekapan penilai/juruaudit

SOKONGAN Pangkalan Data Dalam


INSTITUSI Talian yang Dipercayai Penyelarasan Efektif Kerjasama Inovasi

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 48


Meningkatkan Produktiviti
PART 1 I CHAPTER Melalui Tadbir
2 I Sectorial Urus yang
Productivity Lebih Baik
Performance

Rajah 4.2

Inisiatif Pemodenan Peraturan Perniagaan di Malaysia

Meningkatkan Inisiatif dalam Memudahkan


Pelaksanaan Perniagaan
• Meningkatkan ketelusan dan akauntabiliti bagi sektor awam dan swasta
• Memanfaatkan kumpulan fokus untuk mempercepat inisiatif dalam pelbagai
bidang, iaitu memulakan perniagaan, berurusan dengan permit pembinaan,
mendapatkan bekalan elektrik, pendaftaran hartanah, mendapatkan kredit,
melindungi pelabur minoriti, pembayaran cukai, perdagangan merentasi
sempadan, menguatkuasakan kontrak dan menyelesaikan insolvensi.

Pengimbasan Pelesenan Perniagaan


Rangka Kerja Pelaksanaan Perniagaan Secara Komprehensif
• Melibatkan pemilik perniagaan untuk melaksanakan • Memudahkan kementerian, agensi dan pihak berkuasa
langkah-langkah yang tepat dalam memulakan tempatan di peringkat persekutuan dan negeri
perniagaan • Melaksanakan projek Pemodenan Pelesenan
• Menyediakan langkah-langkah mudah kepada Perniagaan (MBL)

03
pemilik perniagaan dalam pelbagai aspek, seperti
pendaftaran perniagaan, pemohonan bagi kelulusan
dasar, penyediaan premis perniagaan, pengambilan
pekerja, permohonan permit operasi, pengurusan
cukai dan sebagainya 04

02 05

01
Inisiatif Mengurangkan Beban Kawal
MBR Selia yang Tidak Wajar (RURB)
• Memodenkan peraturan perniagaan
Dasar Negara Mengenai Pembangunan di Malaysia dan mewujudkan lebih
banyak persekitaran perniagaan yang
dan Pelaksanaan Peraturan (NPDIR) menggalakkan
• Memastikan peraturan baru dan pindaan • Mengurangkan beban kawal selia yang
menyokong aspirasi kerajaan untuk menjadi sebuah tidak wajar dalam bidang ekonomi
negara berpendapatan tinggi dan progresif utama seperti: pendidikan, penjagaan
• Memperkukuhkan Buku Panduan Amalan Terbaik kesihatan, khidmat profesional, minyak
Peraturan dan melaksanakan Analisis Impak sawit, pelancongan, minyak & gas,
Peraturan (RIA) borong & runcit, elektrikal dan elektronik,
telekomunikasi, pertanian dan sebagainya

MENAMBAH BAIK PERATURAN Mengurangkan Beban Kawal Selia


SEDIA ADA yang Tidak Wajar
Memandangkan negara ini bercita-cita untuk menjadi Beban kawal selia yang tidak wajar wujud apabila terdapat
negara maju di bawah Wawasan 2020, berlaku peningkatan ketidakcekapan dalam rejim peraturan. Ia sering berlaku
kesedaran untuk menyemak peraturan-peraturan terkini dalam kes-kes apabila peraturan tidak dibentuk atau ditulis
untuk meningkatkan lagi persekitaran perniagaan dalam dengan baik atau sudah lapuk.
Malaysia. Oleh itu, Kerajaan telah memulakan pelbagai
langkah seperti, Mengurangkan Kawal Selia yang Tidak Dengan mengambil kira kepentingan awam dalam Permit
Wajar (RURB) dan Pemodenan Pelesenan Perniagaan (MBL), yang diluluskan (AP- lesen import dan eksport berdasarkan
untuk menambah baik peraturan sedia ada yang mengawal Akta Kastam 1967) untuk pengimportan kereta, Kerajaan
semua jenis aktiviti perniagaan dalam negara. telah memutuskan untuk memulakan semakan terhadap
keseluruhan proses untuk mengurangkan kerumitan aplikasi.

49 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Meningkatkan Produktiviti
PART 1 I CHAPTER 2 I Melalui Tadbir
Sectorial Urus yang
Productivity Lebih Baik
Performance

JENIS-JENIS BEBAN KAWAL SELIA YANG TIDAK WAJAR

1. Liputan yang berlebihan oleh sesuatu peraturan yang 5. Permohonan lesen dan proses kelulusan yang sukar
mempengaruhi lebih banyak aktiviti ekonomi daripada yang dilaksanakan, kelewatan yang keterlaluan dalam menerima
sepatutnya atau diperlukan untuk mencapai objektifnya jawapan dan keputusan daripada pengawal selia
(termasuk ‘regulatory creep’) 6. Permintaan yang tidak wajar bagi penyediaan lebih banyak
2. Peraturan khusus tertentu yang bertindih dengan peraturan maklumat daripada yang diperlukan
umum 7. Permintaan yang tidak wajar untuk menyediakan maklumat
3. Peraturan preskriptif yang terlalu mengehadkan fleksibiliti yang sama lebih daripada satu kali atau memang sudah ada
seperti menghalang perniagaan daripada: pada pihak berkuasa yang lain
• menggunakan teknologi yang terbaik atau memupuk 8. Pendekatan peraturan atau penguatkuasaan yang secara
amalan yang lebih baik; tidak sengaja mengakibatkan perniagaan beroperasi dengan
• membuat perubahan produk untuk memenuhi kehendak cara yang kurang cekap
pengguna dengan lebih baik; dan 9. Tingkah laku invasif pengawal selia yang tidak wajar, seperti
• memenuhi objektif asas peraturan dengan cara-cara pemeriksaan yang terlalu kerap atau tidak relevan atau
yang berbeza permintaan duplikasi maklumat
4. Peraturan yang terlalu kompleks

PENAMBAHBAIKAN PROSES MELALUI RURB


PERMIT KELULUSAN KENDERAAN INDIVIDU
Kajian tentang Proses dan Prosedur untuk Permit Kelulusan Rantaian proses ini melibatkan beberapa agensi utama, iaitu MITI
(AP)Kenderaan Individu dasar Kerajaan ke atas AP persendirian (permohonan AP), Kastam (penilaian cukai eksais), PUSPAKOM
dengan itu boleh dipertimbang untuk rakyat Malaysia yang bekerja (pemeriksaan) dan JPJ (pendaftaran).
atau belajar di luar negara secara sepenuh masa, untuk membantu
mereka membawa pulang kenderaan milik persendirian yang Sepanjang projek ini, beberapa siri perundingan, mesyuarat dan
telah digunakan sepanjang keberadaan di luar negara. bengkel dengan pihak-pihak berkepentingan telah dijalankan
untuk memahami proses dan mencadangkan cara baharu untuk
AP persendirian bukan insentif atau hak pada semua rakyat memproses permohonan bagi AP kenderaan individu yang lebih
Malaysia tetapi diberi mengikut syarat yang ditetapkan oleh baik, mudah, cepat dan kos efektif. Pasukan projek mencadangkan
Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI). proses kerja baharu dengan anggaran penjimatan kos pematuhan
Antara objektif projek ini adalah untuk menyemak proses dan sebanyak RM5.4 juta setahun.
prosedur yang terbabit apabila kenderaan tiba di pelabuhan
sehingga ia berada di atas jalan raya. Ia juga bertujuan untuk
menangani beberapa isu berkaitan dengan peraturan kenderaan
individu yang menghalang kecekapan dan produktiviti.

Proses Penambahbaikan melalui RURB terhadap AP Kenderaan Individu

1
YANG DIMANSUHKAN

Rayuan
LANGKAH-LANGKAH

MITI SEDIA ADA

2
15
Kastam Pemeriksaan
LANGKAH

3 Syarikat Insurans Menyediakan


Insurans CADANGAN

4 JPJ Mengeluarkan Plat


Perdagangan
10

5
LANGKAH
Penyedia Memasukkan Data

IMAT
Perkhidmatan dalam E-Daftar
J

SEDIA ADA CADANGAN


165.5 53 112.5
Jam Bekerja Jam Bekerja Jam Bekerja
(21 hari bekerja) (7 hari bekerja) (14 hari bekerja)

Nota: Aliran proses terperinci mengenai proses AP kenderaan individu sedia ada dan yang dicadangkan. Rujuk Apendiks D.1 dan D.2

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 50


Meningkatkan Produktiviti
PART 1 I CHAPTER Melalui Tadbir
2 I Sectorial Urus yang
Productivity Lebih Baik
Performance

Pemodenan Pelesenan Perniagaan Di samping itu, Pelan Induk untuk Enterpris Kecil dan
Sederhana (PKS) 2012-2020 menekankan integrasi
PEMUDAH yang ditugaskan dengan tanggungjawab pendaftaran dan pelesenan perniagaan sebagai satu
untuk meningkatkan prestasi sistem penyampaian awam daripada enam Program Impak Tinggi (HIP) untuk
dan memudahkan pelaburan perniagaan telah memulakan memacu transformasi PKS. Selaras dengan ini, FGBPR
Pemodenan Perlesenan Perniagaan (MBL) pada Mac telah melaksanakan beberapa inisiatif pada tahun 2015
2011. Ia dilaksanakan melalui penubuhan Kumpulan untuk memperkemaskan permohonan dan pemprosesan
Fokus Perekayasaan Proses Perniagaan (FGBPR). FGBPR lesen perniagaan supaya lebih efisien di pihak berkuasa
telah bekerjasama dengan 23 kementerian, termasuk tempatan (Rajah 4.3).
dua daripada Jabatan Perdana Menteri – Jabatan
Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Suruhanjaya Kerajaan telah menyusun semula fungsinya untuk
Pengangkutan Awam Darat (SPAD); serta 13 kerajaan memenuhi objektif RMKe-11. FGBPR akan menumpukan
negeri untuk menyemak semula prosedur berkenaan kepada memperluaskan penerapan NPDIR dan
dengan permohonan lesen berkaitan perniagaan. Objektif menjalankan semakan semula pengawalseliaan secara
MBL adalah untuk membuatkan persekitaran perniagaan berterusan terhadap kementerian dan agensi. FGBPR
lebih cekap dan kondusif dengan mengurangkan beban juga akan menerbitkan dokumen-dokumen amalan dan
peraturan dan membolehkan peningkatan produktiviti buku panduan kawal selia perniagaan untuk membantu
untuk perniagaan dan ekonomi secara keseluruhan. komuniti perniagaan supaya terlibat secara aktif dalam
inisiatif ini. Bersama dengan itu, pelan tindakan komunikasi
FGBPR dalam Pelesenan Perniagaan pula menangani FGBPR juga akan melibatkan program pendidikan awam
keperluan untuk meningkatkan usaha bagi mengurangkan melalui bengkel-bengkel, seminar dan penglibatan serta
halangan dalam menjalankan perniagaan dengan perundingan awam dengan pihak berkepentingan yang
menghapuskan peraturan yang tidak perlu dan kos berkaitan.
pematuhan, serta mewujudkan perkhidmatan nilai tambah
baharu melalui perubahan pemikiran antara pihak berkuasa Rajah 4.4
persekutuan dan negeri ke arah mempercepatkan sistem
penyampaian. Memperkemas Permohonan Lesen

Menambah baik koordinasi dengan


Rajah 4.3 menghapuskan keperluan yang bertindih atau
bercanggah oleh badan pelesenan yang berbeza
Tindakan Utama di Bawah Program
Pemodenan Pelesenan Perniagaan
Mengumpul maklumat dan memahami impak
Mengurangkan stok dan menyemak lesen-lesen yang pelbagai untuk mengetahui
1 semula proses dan prosedur dalam
meluluskan lesen-lesen perniagaan
bagaimana perniagaan-perniagaan yang berbeza
mematuhi keperluan peraturan

Menyemak semula keperluan


2 lesen-lesen, dan menambah baik
kualiti lesen baharu
Menggunakan portal dalam talian untuk
menambah baik maklumat yang disediakan oleh
pihak berkuasa melesen berkaitan pematuhan

Mengurangkan beban peraturan

3 yang tidak perlu, dengan itu


menghapuskan halangan birokrasi
Menyediakan peniaga-peniaga dengan peraturan
pengawalseliaan yang lebih bertolak ansur atau
diberikan pengecualian
Menghasilkan manfaat produktiviti
4 dan penjimatan sebenar yang boleh
diukur kepada komuniti perniagaan
Menambah baik sistem kerja untuk
mengurangkan kitaran kerja, menghapuskan
Memudahkan maklum balas dan
5
aktiviti yang tiada nilai ditambah dan
komen bagi menyediakan platform menyeragamkan prosedur
untuk komuniti perniagaan

Menunjukkan ketelusan proses Mengkompositkan barang berdasarkan tiga kategori


6 membuat peraturan oleh Kerajaan dan
pentadbiran pelesenan yang lebih baik
daripada lesen yang dicadangkan, iaitu Lesen Premis
Perniagaan dan Lesen Pengiklanan, Lesen Penjaja dan
Permit Perniagaan

51 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Meningkatkan Produktiviti
PART 1 I CHAPTER 2 I Melalui Tadbir
Sectorial Urus yang
Productivity Lebih Baik
Performance

PROJEK PELESENAN PERNIAGAAN BERIMPAK TINGGI

Proses memperkemas dan memudahkan pelesenan yang Ia merupakan satu Pusat Perkhidmatan Sehenti yang
dilaksanakan secara bersama di antara MPC, MAMPU dan membantu syarikat untuk mendapatkan lesen perniagaan
Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU) akan memastikan tepat pada masanya dan dengan cara yang teratur. BLESS
kesemua lesen perniagaan boleh didapati dalam talian melalui ditadbir oleh ICU, Jabatan Perdana Menteri, Malaysia.
Business Licences Electronic Support System (BLESS).
Inisiatif MBL ini telah diterapkan ke dalam Projek Pelesenan BLESS memudahkan pemohon untuk memilih lesen yang
Perniagaan Berimpak Tinggi bagi PKS pada tahun 2015. bersesuaian, lengkap dan mengemukakan permohonan
dalam talian dan mengikuti perkembangan permohonan
Objektif projek ini adalah untuk mewujudkan satu pusat sehingga mendapat notifikasi keputusan. Pada masa yang
pendaftaran dan permohonan pelesenan perniagaan dengan sama, BLESS menyediakan satu platform dalam talian bagi
menggabungkannya dengan Sistem Pendaftaran Perniagaan agensi pelesenan untuk berhubung secara terus dengan
Kebangsaan dan aplikasi BLESS. Langkah ini memudahkan pemohon bagi sebarang kemusykilan dan justifikasi untuk
prosedur dan mengurangkan masa dan kos untuk permohonan lesen itu. BLESS telah terbukti menjadi platform
menjalankan perniagaan, terutama bagi PKS di Malaysia. yang efektif serta dapat menjimatkan masa dan sumber
kedua-dua pihak.
BLESS adalah merupakan satu portal yang menyediakan
maklumat dan membantu syarikat untuk memohon lesen
atau permit bagi menjalankan perniagaan di Malaysia.

Sistem Pendaftaran Perniagaan Kebangsaan dan Integrasi BLESS

Integrasi

Portal Maklumat Pelesenan Perniagaan


Pendaftaran Perniagaan Dalam Talian

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 52


Meningkatkan Produktiviti
PART 1 I CHAPTER Melalui Tadbir
2 I Sectorial Urus yang
Productivity Lebih Baik
Performance

Aktiviti utama di bawah MBL ialah membuat tapisan Hasil semakan menunjukkan 454 daripada 767 lesen
secara menyeluruh atau pengiraan bilangan semua telah dikenal pasti untuk dimansuh dan dipermudahkan,
lesen perniagaan di Malaysia dengan tujuan untuk manakala 29 lesen telah dimansuhkan (Rajah 4.4). Adalah
mengurangkan stok lesen perniagaan. Ini dilaksanakan dijangkakan bahawa inisiatif MBL pada peringkat
melalui kajian peraturan secara berperingkat oleh persekutuan akan menjana pengurangan kira-kira RM729
kementerian dan agensi Kerajaan. juta dalam kos pematuhan lesen perniagaan. Lesen yang
dipermudahkan akan diautomasikan atau disepadukan ke
Tindakan lain termasuklah inisiatif yang tertumpu kepada dalam portal BLESS.
penambahbaikan kualiti lesen baharu dan meningkatkan
interaksi antara Kerajaan dan komuniti perniagaan. MBL Projek MBL menunjukkan hasrat dan kemampuan Kerajaan
menambah nilai dan integriti ke dalam sistem penyampaian untuk melaksanakan pembaharuan yang penting bagi
awam dengan memperkenalkan prosedur pelesenan mengekalkan daya tarikan Malaysia kepada para pelabur
perniagaan yang lebih ringkas dan mudah lebih telus tempatan dan asing. Ia juga menunjukkan komitmen
dan kos efektif apabila berurusan dengan Kerajaan selari Kerajaan dalam menyediakan persekitaran perniagaan
dengan ETP. yang kondusif untuk meningkatkan persaingan dan
pertumbuhan ekonomi.
Kajian semula peraturan dan perekayasaan proses
perniagaan (BPR) yang pertama berhubung dengan
permohonan lesen perniagaan di kementerian dan agensi-
agensi Kerajaan Persekutuan telah dilaksanakan pada 2011
hingga 2014.

Rajah 4.5
Peraturan dan Perekayasaan Semula Proses Perniagaan di
Peringkat Persekutuan, 2011-2014

KPDNKK

MPIC

MINISTRY OF INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRY

SEDIA ADA DIMANSUHKAN


767 29
Penjimatan Kos
Pematuhan sebanyak
RM729 juta
CADANGAN
454

53 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Meningkatkan Produktiviti
PART 1 I CHAPTER 2 I Melalui Tadbir
Sectorial Urus yang
Productivity Lebih Baik
Performance

PENCAPAIAN PEMODENAN PELESENAN PERNIAGAAN DI PERINGKAT NEGERI

Pembaharuan berstruktur yang digariskan di bawah GTP Akhir sekali, satu jawatankuasa dipengerusikan oleh Yang
termasuklah penambahbaikan dalam sistem penyampaian Dipertua MDR akan bermesyuarat untuk meneliti permohonan.
perkhidmatan awam. Inisiatif ini juga bertujuan untuk MDR telah meringkaskan dan memperbaiki sistem pelesenan
mempercepatkan proses pelesenan perniagaan dengan perniagaan dengan menggunakan prosedur yang lebih
menggunakan struktur tadbir urus yang jelas bagi memastikan tersusun, meluluskan pelesenan berdasarkan pendekatan
pelaksanaan yang cekap dan pematuhan yang efektif, berasaskan risiko, menambah baik borang permohonan dan
sekaligus mengurangkan pertindihan. mengukuhkan undang-undang dan pematuhan. Hasilnya,
masa yang diperlukan bagi mendapatkan kelulusan telah
Kajian semula yang dilakukan di peringkat kerajaan negeri berkurangan kepada 20 minit berbanding 30 hari sebelumnya.
melibatkan 13 buah negeri iaitu Pahang, Negeri Sembilan,
Melaka, Johor, Perak, Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Dengan melaksanakan inisiatif MBL, MDR dapat menambah
Kelantan, Terengganu, Sarawak dan Sabah. Sebanyak 2,659 baik penyampaian perkhidmatan, meningkatkan kepuasan
lesen telah dikaji semula, direkayasa dan dikurangkan kepada pelanggan, mengurangkan kos operasi dan meningkatkan
1,915 lesen dikomposit melibatkan anggaran penjimatan kos kutipan hasil.
pematuhan sebanyak RM1.7 bilion.
Perniagaan, terutamanya PKS, sering berhadapan dengan
pelbagai undang-undang dan peraturan yang dikenakan oleh
agensi-agensi dan jabatan Kerajaan. Pematuhan terhadap
peraturan ini biasanya melibatkan kos tambahan di mana kos
pematuhan merujuk kepada kesemua kos yang ditanggung
oleh mereka bagi mematuhi prosedur pelesenan. Projek
pelesenan perniagaan berimpak tinggi di Pahang dianggarkan
2,659 Penjimatan
Kos
telah dapat menjimatkan kos sebanyak RM150 juta bagi

Lesen Dikaji Pematuhan Pemodenan Pelesenan Perniagaan


Semula
RM1.7 bilion Lesen Premis Perniagaan dan Pengiklanan
1. Lesen Premis Perniagaan
2. Lesen Perniagaan Barangan Terpakai
3. Lesen Dobi
4. Lesen Penubuhan Restoran/Kedai Makan
5. Lesen Hiburan
6. Lesen Perindustrian
Projek MBL telah dipelopori oleh negeri Pahang pada tahun 7. Lesen Pengiklanan
2014 dan melibatkan kerjasama daripada 16 organisasi, 8. Lesen Pusat Kecantikan dan Urutan Tradisional
iaitu 11 pihak berkuasa tempatan dan lima jabatan negeri, 9. Lesen Hotel/Resort/Rumah Tamu
termasuk Jabatan Tanah dan Galian, Jabatan Perhutanan 10. Lesen Stesen Minyak
Pahang, Jabatan Agama Islam Pahang dan Badan Kawal 11. Lesen Nurseri/Pusat Jagaan
Selia Air Pahang. Pelaksanaan bermula dengan kajian 12. Lesen Salun
untuk mengenal pasti dan mengkategorikan lesen, permit, 13. Lesen Bengkel Kereta
pendaftaran dan pemeriksaan yang tidak perlu. Sebanyak 214 14. Lesen Gudang/Storan
telah dikaji dengan 60% daripada nilai itu direkayasa semula.
Pasukan kajian semula juga menilai proses permohonan, Lesen Penjaja
peraturan dan garis panduan, keperluan dokumen sokongan
serta kesesuaian borang permohonan. Lebih daripada 200 15. Lesen Gerai/Pasar
lesen perniagaan di bawah bidang kuasa pihak berkuasa 16. Lesen Penjaja – Penjaja/Penjaja Statik/ Penjaja
tempatan negeri telah dibahagikan kepada tiga kategori Randah/ Penjaja Kereta Sorong/ Vendor Pasar
utama. Malam/Pasar Tani
17. Lesen Pasar Malam
Satu contoh projek MBL di Pahang adalah Majlis Daerah
Raub (MDR), iaitu pihak berkuasa tempatan yang mentadbir Permit Perniagaan
pekan Raub, Pahang. Tanggungjawab MDR adalah termasuk 18. Permit Perniagaan Sementara/Buah Bermusim
kesihatan awam, perancangan bandar dan pembangunan 19. Permit Pasar Sehari/Pasar Malam
ekonomi bandar. Pelaksanaan MBL di MDR bermula dengan 20. Permit Hiburan/Ekspo/Karnival
kajian asas untuk mendapatkan profil pelesenan dan 21. Permit Bahu Jalan
pemprosesan lesen. 22. Permit Perayaan/Ramadan
23. Permit Pengiklanan/Kain Rentang/Bunting
Masalah biasa yang dihadapi oleh komuniti perniagaan di
Raub adalah waktu menunggu yang lama bagi mendapatkan
kelulusan lesen perniagaan. Seorang pegawai MDR diminta komuniti perniagaan.
untuk menjalankan pemeriksaan bagi mengesahkan maklumat
yang diberikan oleh pemohon. Permohonan juga memerlukan
maklum balas daripada agensi teknikal yang berkaitan
dengan tanggungjawab atau bidang kuasa masing-masing.

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 54


Meningkatkan Produktiviti
PART 1 I CHAPTER Melalui Tadbir
2 I Sectorial Urus yang
Productivity Lebih Baik
Performance

MEMASTIKAN PERATURAN pasti impak tidak langsung yang berkemungkinan daripada


tindakan tadbir urus dan memastikan bahawa tindakan
BERKUALITI yang diambil adalah wajar dan tepat. Ia adalah suatu
Mempunyai peraturan berkualiti adalah penting bagi keperluan utama di bawah NPDIR yang bertujuan untuk
menyokong peningkatan kecekapan dan kesepaduan
melengkapi senarai dasar ekonomi pragmatik yang
peraturan.
diperkenalkan oleh sesebuah negara. Untuk mencapai
peraturan yang berkualiti baik, semua peraturan perlu Ia paling baik digunakan sebagai panduan untuk
dikaji menggunakan Analisis Impak Peraturan (RIA). meningkatkan kualiti membuat keputusan politik dan
pentadbiran selain daripada memberi nilai penting
Analisis Impak Peraturan keterbukaan, penglibatan orang awam dan akauntabiliti.
RIA boleh diguna pakai oleh semua formulasi dasar kerajaan
RIA adalah alat pengukur peraturan yang memeriksa dan yang mana akan memberi impak terhadap perniagaan.
menilai akan manfaat, kos dan kesan sesuatu peraturan. Ia Bagi mengenal pasti keperluan RIA dalam peraturan
adalah proses yang sistematik yang mempersoal proses- mereka, badan-badan kawal selia dinasihatkan untuk
proses kawal selia pada peringkat permulaannya dan mengemukakan pertanyaan mereka kepada MPC.
menghasilkan laporan analitikal yang boleh digunakan
untuk memahami masalah, menilai alternatif, mengenal

MENILAI KEPERLUAN BAGI ANALISIS IMPAK PERATURAN

Bagi pengawal selia menentukan keperluan RIA dalam Penyelaras Peraturan (RC) dan MPC. Seterusnya, pengawal selia
menghasilkan peraturan baharu atau mengkaji semula peraturan perlu menghantar RIS kepada MPC.
sedia ada, pengawal selia perlu memaklumkan MPC dan
mengemukakan Borang Notifikasi Peraturan (RNF) kepada MPC. MPC akan menilai RIS dan membentangkannya kepada NDPC
MPC kemudian akan meneliti penyerahan dan mengesahkan untuk pengesahan. Selepas keputusan diumumkan secara rasmi,
keperluan bagi RIA. RIS akan diterbitkan oleh MPC dan disiarkan di portal GRP (www.
grp.mpc.gov.my)
Dalam kes di mana RIA diperlukan, pengawal selia perlu
melaksanakan RIA dan berunding dengan bantuan sokongan

• Telefon
Pengawal selia • Emel
memaklumkan MPC • Secara terus
• Portal GRP

Pengawal selia mengisi RNF


dan mengemukakan
kepada MPC

RIA perlu
dilaksanakan

[TIDAK] [YA]

Pengawal selia menjalankan


RIA dan perundingan

Pengawal selia mengemukakan


RIS kepada MPC
Nota:
1)RNF dan RIS boleh dimuat turun dari Portal GRP (www.grp.mpc.gov.my)
2) Pengawal selia – pihak berkuasa, selalunya sebuah jabatan dalam sesebuah kementerian atau badan berkanun yang diwujudkan
oleh Akta Parlimen. Pengawal selia mempunyai kuasa untuk membangunkan, mengkaji dan mengekalkan peraturan-peraturan yang
dikuatkuasakan.
3) Penyelaras Peraturan (RC) adalah pegawai-pegawai yang dilantik oleh Menteri atau Pengawal selia di bawah keperluan Dasar
Kebangsaan bagi Pembangunan dan Pelaksanaan Peraturan (NPDIR). Mereka bertindak sebagai titik penting bagi Kementerian atau
Pengawal selia untuk menyelia pelaksanaan NPDIR

55 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Meningkatkan Produktiviti
PART 1 I CHAPTER 2 I Melalui Tadbir
Sectorial Urus yang
Productivity Lebih Baik
Performance

TUJUH ELEMEN ANALISIS IMPAK PERATURAN:


KAJIAN KES AKTA AIR MINUM YANG SELAMAT
Air minum yang selamat adalah elemen penting dalam Di bawah fasa perundingan, satu lawatan ke Sarawak
kesihatan awam dan kesejahteraan sosial. Oleh itu, Program berhubung penggubalan Rang Undang-Undang Air Minum
Pemantauan Kualiti Air Minuman Kebangsaan (NDWQSP) telah yang Selamat Diminum telah dijalankan. Satu taklimat dan
ditubuhkan untuk melindungi orang awam daripada ancaman pengumuman mengenai Rang Undang-Undang Air Minum
kesihatan dan untuk meningkatkan keadaan kehidupan dengan yang Selamat Diminum juga dijalankan kepada industri air
secara rasional menguruskan kualiti dan tahap kebersihan air di Semenanjung Malaysia, pengumuman awam mengenai
minuman yang datang daripada semua sistem air minuman. Rang Undang-Undang Air Minum yang Selamat Diminum
RIA di sini merangkumi tujuh elemen: penyataan masalah; kepada semua pihak yang terlibat dalam industri air di seluruh
objektif; pilihan; analisis impak; perundingan; kesimpulan dan Malaysia telah dilakukan dari pertengahan hingga penghujung
cadangan; serta pelaksanaan pilihan. 2011; Pelaksanaan Penglibatan Awam dalam Talian mengenai
Rang Undang-Undang Air Minum yang Selamat Diminum
Bermula dengan penyataan masalah, didapati bahawa di laman web rasmi Kementerian Kesihatan (MOH) pada
tiada peraturan subsidiari bagi standard kualiti minimum air Disember 2013 serta menyiarkan kompilasi maklum balas
minum dan bahawa standard kualiti minimum air minum daripada Penglibatan Awam dalam Talian mengenai Rang
yang diterima pakai dan digunakan sekarang tidak boleh Undang-Undang Air Minum yang Selamat Diminum dalam
dikuatkuasakan sebagai pematuhan mandatori. laman web rasmi MOH pada Januari 2014.

Tiada penguatkuasaan telah dijalankan. Oleh itu, telah Adalah dicadangkan bahawa pilihan terbaik bagi Kerajaan
diputuskan bahawa satu akta diperlukan bagi air minum untuk menjamin bekalan air minum yang selamat diminum
yang selamat untuk melindungi kesihatan orang awam dan oleh orang awam ialah Pilihan 4 dengan mengaplikasikan
memastikan pembekal air mempunyai kewajipan untuk SDWA yang dicadangkan dan menyelaraskannya dengan
mengambil tindakan pemulihan yang perlu. peraturan sedia ada serta mengoptimumkan aktiviti kempen
galakan untuk amalan terbaik di bawah pentadbiran MOH.
Objektif akta ini adalah untuk melindungi orang awam daripada
ancaman kesihatan melalui peruntukan air minum yang Dengan meningkatkan SDWA melalui penggunaan aktiviti
selamat. Ini akan melibatkan penetapan Standard Minimum kempen galakan, SDWA dapat dilaksanakan dengan mudah
Kualiti Air Minum yang memastikan penambahbaikan kualiti dan dikuatkuasakan dengan efektif kerana sokongan kuat
air minum ke arah mencapai 100% pematuhan Standard yang diterima dari segi kesedaran yang lebih baik dan
Kualiti Air Minum. Ini juga memastikan prestasi mampan penerimaan yang meluas daripada pembekal air, pihak-pihak
sistem bekalan air minum dan 100% keberkesanan tindakan berkepentingan yang relevan dan pengguna.
yang diambil oleh pembekal dan pengedar air.
Strategi pelaksanaan SDWA mengikut Pilihan 4 terdiri
Keseluruhannya, empat pilihan telah dicadangkan dan daripada lima elemen utama bagi tindakan kawal selia iaitu:
dinilai. Hasil daripada analisis impak kos faedah, Pilihan 4 satu pelan komunikasi untuk memastikan pihak yang terlibat
telah dikenalpasti sebagai pilihan utama dan terbaik. Pilihan dimaklumkan mengenai peraturan dan pelan pelaksanaan;
4 melibatkan penggunaan Akta Air Minum yang Selamat mekanisme yang akan digunakan bagi memastikan
(SDWA) untuk diselaraskan dengan persekitaran peraturan pematuhan; strategi pematuhan dan penguatkuasaan; cara
semasa dan mengoptimumkan aktiviti kempen mempromosi untuk mengesan ketidakpatuhan; dan pelan pemantauan
amalan terbaik bagi memastikan peruntukan air yang selamat dan penilaian.
diminum.

Pilihan 4 juga dipilih kerana kos yang diperlukan bagi memenuhi


pilihan ini adalah lebih rendah berbanding pilihan-pilihan lain.
Kos tambahan dari segi modal insan dan perubahan dalam
pengurusan bekalan air adalah diperlukan apabila Pilihan
4 dilaksanakan tetapi ia berbaloi dengan pelaksanaan dan
usaha jika ia memberi jaminan perlindungan yang baik dan
sistematik bagi orang awam terhadap ancaman kesihatan
melalui peruntukan air minum yang selamat diminum.

PILIHAN ANALISIS KOS FAEDAH


Kos bagi impak kualitatif dan kuantitatif bagi Pilihan 1
1 mengatasi manfaat
Kos bagi impak kualitatif dan kuantitatif bagi Pilihan 2
2 mengatasi manfaat
Faedah bagi impak kualitatif dan kuantitatif bagi
3 Pilihan 3 mengatasi kos
Faedah bagi impak kualitatif dan kuantitatif bagi
4 Pilihan 4 mengatasi kos
(PILIHAN TERBAIK DAN UTAMA)

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 56


Meningkatkan Produktiviti
PART 1 I CHAPTER Melalui Tadbir
2 I Sectorial Urus yang
Productivity Lebih Baik
Performance

Pematuhan kepada Keperluan Daripada 95 RNF yang diterima daripada 28 pengawal


selia pada 2014-2015, 62 kertas cadangan telah melalui
Pengurusan Proses Peraturan proses RIA, 23 dikecualikan daripada RIA, tujuh di bawah
proses modifikasi dan penambahbaikan manakala
Pada 2013, inisiatif pembaharuan peraturan Kerajaan tiga ditarik semula oleh pengawal selia. Pengecualian
telah mengambil langkah penting dengan pengenalan diberikan apabila RIA tidak diperlukan kerana pindaan
dasar dan garis panduan bagi melaksanakan GRP. Satu hanya memberikan impak kecil kepada komuniti
pekeliling mengenai NPDIR telah dikeluarkan oleh Ketua perniagaan dan sedikit terhadap urusan pentadbiran
Setiausaha Negara pada 15 Julai 2013 mengkehendaki yang tidak mengubah pengaturan pengawasan sedia ada
kesemua kementerian dan agensi persekutuan untuk secara ketara.
melaksanakan GRP dan proses RIA dalam membangunkan
peraturan baru dan pindaan ke atas peraturan sedia ada. Bagi tahun 2014-2015, 12 RIS telah dihantar oleh tujuh
kementerian yang mana sebanyak lima RIS telah
Dengan pelaksanaan NPDIR, Kerajaan telah berusaha memenuhi syarat proses pengurusan peraturan. Ia akan
untuk mengukuhkan elemen utama akauntabiliti, ketelusan dibentangkan kepada NDPC dalam mesyuarat seterusnya.
dan membuat keputusan berdasarkan bukti dalam Tujuh RIS akan melalui proses penambahbaikan dan perlu
proses membuat peraturan. Ini bagi memastikan kualiti dihantar semula bagi penilaian.
keseluruhan peraturan, dalam menangani kebimbangan
semua pihak berkepentingan dalam cara yang efektif dan
saksama. Ia juga untuk menggalakkan dan mengekalkan
persekitaran peraturan yang mesra perniagaan dan CABARAN DALAM
menyokong keseluruhan matlamat pembangunan
Kerajaan. MENINGKATKAN PELAKSANAAN
AMALAN PERATURAN YANG BAIK
Laporan Tahunan mengenai Pemodenan Peraturan
(ARMR) adalah satu usaha untuk memaklumkan pihak Berdasarkan penilaian oleh OECD dalam menghasilkan
berkepentingan tentang penambahbaikan yang berlaku impak yang lebih besar dan mengekalkan peningkatan
dalam persekitaran pengawalseliaan selain daripada inisiatif, Malaysia telah dicadangkan untuk meningkatkan
kemajuan dalam melaksanakan NPDIR. Manakala, usaha dalam enam bidang berikut:
penerbitan Pelan Peraturan Tahunan menggalakkan
semua pihak berkepentingan mengambil tanggungjawab 1. Menginstitusikan GRP
yang sepatutnya dalam proses meminda peraturan. Institusionalisasi akan memerlukan penanda aras
pembangunan bagi pelaksanaan GRP di peringkat
Penerbitan ARMR juga menggalakkan penggunaan GRP Kerajaan secara menyeluruh, termasuk petunjuk prestasi
yang lebih meluas bagi persekitaran pengawalseliaan utama bagi pengurusan atasan dan menggunakannya
yang berkualiti, yang menyokong pembangunan ekonomi dalam laporan berkala dalam mesyuarat ketua
lebih responsif dan dinamik di Malaysia. NPDIR bertujuan setiausaha pelbagai kementerian Kerajaan. Ini termasuk
untuk meningkatkan sistem pengurusan peraturan mengukuhkan pengawasan peraturan selain daripada
dengan menerapkan GRP dalam proses membuat fungsi cabaran dalam RIA untuk melengkapkan sokongan
keputusan dasar Kerajaan. Ringkasan pencapaian dan dan membina kapasiti aktiviti.
kemajuan yang telah dilaksanakan bagi tahun 2014-2015
adalah seperti jadual di bawah: 2. RIA yang merupakan agenda impak GRP jangka panjang
yang perlu diserapkan ke dalam RMKe-11, di mana GRP
diberi keutamaan serantau dalam agenda pasca 2015.
Jadual 4.1 Impak sebenar NPDIR juga perlu dinilai dalam tempoh
Status Aktiviti RIA, 2014-2015 lima tahun pelaksanaannya.
No. Aktiviti 2014 2015 Jumlah
3. Komunikasi dan jangkauan yang efektif
1 RNF yang Diterima 41 54 95 Strategi komunikasi yang efektif bagi pihak
berkepentingan dalam Kerajaan harus dilaksanakan
Kertas Cadangan
2 27 35 62 dalam menguruskan jangkaan dan menyokong
Pelaksanaan Proses RIA
pelaksanaan NPDIR.
Pengecualian (RIA tidak
3 8 15 23
diperlukan)
4. Mewujudkan insentif dan permintaan
4 RNF Dalam Proses 5 2 7
Kementerian harus menerapkan GRP dalam prosedur
5 RNF Ditarik Semula 1 2 3 manual kerja, program kerja dan penilaian prestasi
struktur organisasi mereka supaya GRP tidak dianggap
6 RIS yang Dikemukakan 5 7 12 sebagai tugas tambahan.
Penyelaras Peraturan
7 297 22 319
Didaftarkan
Jumlah Pengawal Selia
8 17 11 28
yang Menghantar RNF

57 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Meningkatkan Produktiviti
PART 1 I CHAPTER 2 I Melalui Tadbir
Sectorial Urus yang
Productivity Lebih Baik
Performance

5. Membina keupayaan dan celik peraturan 3. Menghasilkan mekanisme bagi kajian penilaian dalam
Memupuk kesedaran yang lebih baik dan sokongan mengukur prestasi peraturan
kuat daripada semua badan peraturan terhadap celik GRP seharusnya diukur oleh pemantau peraturan
peraturan harus dilaksanakan. Di samping itu, program selepas lima tahun pelaksanaannya. Satu set penanda
latihan yang lebih terperinci dan berkualiti untuk aras harus dibangunkan untuk mengukur prestasi
memenuhi keperluan pegawai kerajaan dan badan dasar peraturan keseluruhannya. Rangka kerja untuk
berkepentingan yang berubah-ubah perlu dijalankan. kajian penilaian harus melihat kepada keberkesanan
Bagi tujuan ini, sokongan yang kuat daripada INTAN input yang telah digunakan, kecekapan proses kajian
adalah diperlukan. dasar serta hasil dan impak yang dihasilkan semasa
pelaksanaan untuk memastikan kualiti peraturan.
6. Pematuhan kepada Keperluan Pengurusan Proses
Peraturan 4. Melaksanakan GRP di peringkat serantau bagi
NPDIR harus dilaksanakan mengikut fasa dalam mengukuhkan kesepaduan peraturan
menggalakkan pematuhan bagi semua kertas cadangan Bagi memastikan komuniti ASEAN menjadi realiti, isu
peraturan selain daripada menambah baik kualiti yang paling mencabar ialah penubuhan institusinya.
peraturan dengan memilih kertas cadangan strategik Oleh itu, satu daripada cara untuk mempunyai
secara teliti. hubungan institusi ialah dengan menerima pakai
amalan dan prinsip yang sama atau saling melengkapi
Selain itu, inisiatif Kerajaan Malaysia untuk meningkatkan antara institusi bagi memenuhi objektif peraturan
lagi pelaksanaan GRP adalah seperti berikut: serantau. GRP bukan sahaja merentasi integrasi
ASEAN tetapi juga mengurangkan halangan selain
1. Mengukuhkan dan memantau pelaksanaan GRP di daripada menyokong perkara merentasi sempadan
peringkat persekutuan dalam penyatuan Komuniti Ekonomi ASEAN.
GRP telah diperkenalkan di peringkat persekutuan GRP telah dimasukkan ke dalam agenda utama sebagai
dan lebih daripada 300 RC telah dilantik daripada satu daripada penyampaian utama pada tahun 2015
kementerian dan agensi. Latihan secara khusus dan dan impaknya bagi pasca 2015 perlu dipastikan.
panduan telah diberikan untuk melaksanakan RIA.
Melangkah ke hadapan, konsep GRP dan metodologi Berikutan cadangan daripada OECD, pelbagai prosedur
RIA perlu dikukuhkan di kementerian yang belum bagi pelaksanaan GRP telah digerakkan. GRP telah
melaksanakannya. melepasi peringkat perbincangan dan bersedia untuk
memberikan impak yang kuat memacu keusahawanan
2. Mewujudkan kesedaran GRP di peringkat negeri yang lebih lagi dalam negara sebagai hasil daripada
Konsep GRP kini telah dihebahkan ke negeri-negeri kesinambungan peraturan yang lebih luas. Peningkatan
terpilih selain daripada pihak berkuasa tempatan, cara celik peraturan dalam negara untuk jangka masa panjang
yang sistematik untuk menyepadukan, menyelaraskan akan menyumbang kepada kesepaduan ekonomi rantau
dan menstruktur semula peraturan perniagaan. ASEAN yang lebih menyeluruh sebagai komuniti ekonomi
tunggal yang kukuh menjelang 2025.

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 58


MELANGKAUI PENGUKURAN: PERUBAHAN
KECIL YANG MEMBERIKAN IMPAK BESAR
Memperkasakan rakyat adalah cara terbaik untuk meningkatkan atau
memperbaiki kepercayaan yang diamanahkan kepada mereka. Ini memberi
peluang dan mendorong rakyat untuk terus maju dan berprestasi tinggi. Ketika
Malaysia melangkah ke hadapan untuk menjadi negara maju menjelang 2020, ia
memerlukan rakyat yang sentiasa bersemangat untuk mencapai prestasi yang
lebih baik bagi negara pada setiap masa.
Melangkaui Pengukuran:
PART 1 I CHAPTER 2 IPerubahan Kecil yang Memberikan
Sectorial Productivity PerformanceImpak Besar

Hasrat Malaysia untuk menjadi ekonomi maju banyak Untuk merapatkan jurang perbezaan dan melangkaui
bergantung kepada modal insan yang berkemahiran ke hadapan, Kerajaan sentiasa secara berterusan
tinggi, terlatih dan dimotivasikan dengan aktiviti menggalakkan usaha setiap peringkat masyarakat untuk
yang bernilai tinggi berasaskan pengetahuan. Kuasa meningkatkan produktiviti dan mencapai kelestarian
serta memperolehi kadar pertumbuhan ekonomi negara
membeli rakyat benar-benar dapat menuntut hasil yang tinggi. Melalui RMKe-11, Kerajaan telah meletakkan
produk berkualiti dan perkhidmatan cemerlang produktiviti sebagai fokus utama atau pengubah strategi
dari industri-industri dan secara langsung dapat bagi pembangunan ekonomi. Strategi holistik dan
menguasai proses dan sistem terbaik yang patut inisiatif peringkat kebangsaan, industri dan enterpris telah
digunakan dalam industri. Rakyat Malaysia perlu diperkenalkan. Sebahagian strategi dan inisiatif telah dan
memupuk pemikiran yang lebih kompetitif dan akan diterajui oleh sektor swasta, ini menggambarkan
kerjasama dan ganding bahu yang erat antara Kerajaan
produktif di semua peringkat masyarakat untuk
dan institusi swasta telah terjalin untuk mencapai satu tujuan
meningkatkan keupayaan negara dalam inovasi dan yang sama.
produktiviti negara.
Pendekatan Malaysia terhadap peningkatan produktiviti,
Strategi pembangunan lima tahun di bawah sasarannya adalah mengenal pasti penggiat industri dan
RMKe-11 sehingga 2020 menggariskan produktiviti sebagai enterpris persendirian yang berjaya sebagai jaguh produktiviti.
pengubah strategi untuk mencapai pertumbuhan yang Ini dapat memastikan perubahan dalam pelaksanaan dan
inklusif dan mampan. Pendekatan negara yang holistik dan pembelian perniagaan meliputi pelbagai pihak berkepentingan
bersepadu untuk mencapai produktiviti yang tinggi akan dalam industri masing-masing dapat membantu penggiat
meningkatkan persaingan dalam industri dan menawarkan industri lain untuk memanfaatkan peluang itu. Di samping itu,
lebih banyak peluang perniagaan dengan pekerjaan pusat produktiviti peringkat sektoral ditubuhkan dan diterajui
yang bernilai tinggi. Akhirnya akan membawa kepada oleh badan perdagangan sedia ada dan persatuan industri
peningkatan taraf hidup, jaringan sosial yang lebih besar supaya dapat memberikan impak besar dalam meningkatkan
dan kehidupan rakyat yang lebih baik. produktiviti. Mereka dijangka akan dapat menyumbangkan
input yang bernilai dan bermakna kepada enterpris dan
Tambahan pula, penyertaan Malaysia dalam Komuniti industri serta dapat mempengaruhi penggubalan dasar secara
Ekonomi ASEAN (AEC) dan kemasukan dalam Perjanjian meluas. Dari semasa ke semasa, aktiviti ini akan memberi
Perkongsian Trans-Pasifik (TPPA) menawarkan peluang Kerajaan lebih memahami keperluan setiap industri dan
pasaran yang besar pada negara. Secara kolektif, AEC membolehkan mereka menggubal dasar yang lebih efektif
adalah ekonomi ketiga terbesar di Asia dan ketujuh terbesar untuk meningkatkan pertumbuhan produktiviti.
di dunia bernilai USD2.6 trilion meliputi lebih daripada
600 juta orang. TPPA meningkatkan proses liberalisasi, Jaguh dan pusat produktiviti perlu lebih proaktif dalam
meluaskan keterbukaan, menggalakkan persaingan dan memperluas peranan mereka untuk menyebarkan pengetahuan
mengukuhkan kedaulatan undang-undang. Platform ini dan maklumat seperti membentuk tenaga kerja yang
dijangka dapat meningkatkan pelaburan, meningkatkan kompeten, berkemahiran dan berinovatif, memperkasakan
pertumbuhan eksport dan mempercepat pertumbuhan penyelidikan dan inovasi serta persaingan pasaran.
KDNK Malaysia dua kali ganda daripada kadar semasa.
Rajah 5.1
Bagi memanfaatkan yang di atas, usaha bersepadu di
kalangan penggiat industri dan perusahaan persendirian Faktor Penting dalam Menjuarai Produktiviti
adalah diperlukan untuk memperjuangkan dan menerajui dan Daya Saing
inisiatif produktiviti yang disokong oleh kerajaan.
Pemban
gun
ran an
asa Pe
P nd
n id
MENJUARAI PRODUKTIVITI DAN Baik Kawal Selia
ga

n
ik
in

ala (G
an
rsa

DAYA SAING Am RP
da
Pe

nM
)

KERAJAAN
odal

Kejayaan Malaysia dalam melaksanakan inisiatif produktiviti


Pe
Pus

terserlah dalam sasaran pencapaian tahap produktiviti


Insan

Menjuarai
r s

pekerja sebanyak RM92,000 pada tahun 2020. Peningkatan Produktiviti


a
a
J a g u h P esa

ngan
t
t

dan Daya Saing


u
P

produktiviti industri membolehkan wujudnya integrasi


a
r

IND

R IS
oduk
n

industri yang membawa kepada produk, proses dan y


erla

i li t
dan

Stab
)
US

TR
RP

(BE

E
ro d t

segmen rantaian nilai yang bernilai tambah lebih tinggi. I


E NT
ti v i

em
K

ti v
uk

an
ec

Pada peringkat enterpris, peningkatan produktiviti


ti I

K
asi

ua it i
l a n nia
Ke

ga
nd

nI
st A ma
ov

memberi inspirasi kepada perusahaan untuk menggunakan r


up

ri nd Pe
u

us
In

Kh
ay

teknologi dan kaedah paling produktif. Bagi individu, u s u tri


&

n
aa

En s a
n

mereka diberi insentif untuk menjadi lebih produktif, te ik


rpr e li d
memperoleh gaji yang lebih tinggi, menghasilkan is
P eny
kerja berkualiti dan kepuasan bekerja yang lebih baik.

61 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Melangkaui PART
Pengukuran: Perubahan
1 I CHAPTER 2 IKecil yang Memberikan
Sectorial Impak Besar
Productivity Performance

Tenaga Kerja yang Cekap, Inovatif Kemahiran Masa Hadapan: Latihan untuk Peluang
Hari Esok
dan Berkemahiran
Berdasarkan kejayaan ekonomi-ekonomi maju seperti
Kerajaan telah berusaha bersungguh-sungguh secara
Singapura dan Australia, “Kemahiran Masa Hadapan”
berterusan untuk memupuk dan menghasilkan modal
memainkan peranan penting dalam merencanakan
insan berpengetahuan tinggi, berkemahiran dan bersikap
fasa pembangunan ke arah menjadi ekonomi maju dan
positif untuk berkembang dalam ekonomi global. Bidang
mempunyai masyarakat berinklusif.
tumpuan adalah untuk meningkatkan kecekapan dalam
pasaran buruh untuk meningkatkan pertumbuhan
Kerajaan seharusnya mengambil kira Industri 4.0 bertujuan
ekonomi melalui transformasi Pendidikan dan Latihan
untuk memberi hala tuju syarikat pada masa akan datang.
Teknikal dan Vokasional (TVET) bagi memenuhi permintaan
Ini adalah cara kedua untuk membentuk potensi tenaga
industri, mengukuhkan pembelajaran sepanjang hayat
kerja. Model perniagaan pembuatan tradisional kini telah
untuk meningkatkan kemahiran, dan memperbaiki kualiti
dan akan melalui perubahan dengan kemunculan model
sistem pendidikan untuk pencapaian prestasi pelajar
baharu; pemilik sedia ada harus pantas mengenal pasti
yang lebih baik dan juga kecemerlangan institusi. Walau
dan bertindak terhadap cabaran persaingan yang baharu.
bagaimanapun, cabaran global juga memerlukan tenaga
Oleh itu, Malaysia perlu merancang dan membangunkan
kerja industri dilengkapi dengan ilmu pengetahuan
kemahiran masa hadapan untuk memanfaatkan potensi
teknologi terkini bagi memenuhi permintaan industri.
tenaga kerja dengan sepenuhnya. Ini membolehkan
Adalah penting bagi kementerian, agensi, ahli akademik
mereka untuk mengambil kesempatan terhadap
yang berkenaan untuk bekerjasama dengan persatuan-
peluang yang lebih besar dan membantu mereka
persatuan dan penggiat industri untuk merapatkan jurang
untuk merealisasikan cita-cita mereka dalam mencapai
dari segi kekurangan kemahiran.
penguasaan kemahiran.

PROGRAM LATIHAN VOKASIONAL


BERKEMBAR JERMAN Memanfaatkan Penyelidikan dan
Pusat Pembangunan Kemahiran Pulau Pinang (PSDC),
Inovasi
institusi pendidikan dan pembangunan yang dipacu Permintaan dalam daya saing pasaran ialah supaya
oleh industri, menjalankan Program Latihan Vokasional enterpris membuat inovasi produk dan perkhidmatan
Berkembar Jerman (GDVT) dalam bidang Mekatronik,
baharu sebagai agenda utama bagi mempercepat
melahirkan dan meningkatkan kemahiran tenaga
kerja teknikal sedia ada dan lepasan sekolah dengan prestasi produktiviti mereka. Enterpris, kebanyakannya
kemahiran dan kecekapan bertaraf antarabangsa. Para PKS, perlu lebih proaktif dalam memanfaatkan insentif
pelatih dilatih melalui pendekatan serampang dua mata, yang disediakan oleh Kerajaan untuk mempercepat
di mana latihan dijalankan di tempat kerja yang sebenar pelaksanaan inovasi dan teknologi baharu.
dan institusi latihan di bawah seliaan jurulatih berwibawa Malaysia berada di ambang mencapai satu rantaian
dan tenaga pengajar dalam kelas. nilai inovasi yang baharu melalui kewujudan rangkaian
di kalangan enterpris, ahli akademik dan institusi
GDVT ialah program yang diiktiraf oleh sistem pendidikan
penyelidikan untuk menjana dan mengambil bahagian
Malaysia dan Jerman. Mereka yang berjaya menamatkan
program ini akan menerima sijil daripada kedua-dua
dalam eko-sistem inovasi.
Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) (pensijilan
Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan) dan Dewan Beberapa model perkongsian inovasi yang strategik telah
Perniagaan dan Industri Malaysia-Jerman (pensijilan dikenal pasti untuk merangsang pembangunan teknologi
MGCC-AHK). dan pengkomersialan untuk mempercepat pertumbuhan
produktiviti perusahaan. Malaysia telah mengaplikasikan
Program pensijilan latihan berorientasikan industri, sebahagian daripada pengkhususan pintar OECD,
terbuka kepada pekerja yang bekerja untuk meningkatkan rangka kerja dasar serantau bagi pertumbuhan yang
kemahiran sedia ada atau pengambilan baharu untuk
dipacu inovasi.
menjadikan mereka berkemahiran dalam bidang
yang diceburi. Dengan peluang ini dapat melonjakkan
kerjaya sedia ada melalui peningkatan kemahiran,
dan berpotensi untuk menggalakkan pengekalan dan
kesetiaan pekerja di tempat kerja sedia ada. Majikan juga
dapat membentuk satu pasukan yang berkemahiran
tinggi dan juruteknik mekatronik yang berkemahiran.
Kecekapan dalam kemahiran ini dapat meningkatkan
pertumbuhan produktiviti secara tidak langsung dan juga
mengurangkan kebergantungan kepada kepakaran dan
pekerja asing dalam jangka masa panjang.

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 62


Melangkaui Pengukuran:
PART 1 I CHAPTER 2 IPerubahan Kecil yang Memberikan
Sectorial Productivity PerformanceImpak Besar

APA ITU PENGKHUSUSAN PINTAR?

Apa yang membezakan pengkhususan pintar dengan dasar berdasarkan industri tertentu. Pendekatan lebih bersifat huluan
industri dan inovasi tradisional iaitu proses “penemuan ini memberikan lebih banyak margin bagi pasaran untuk
keusahawanan” – satu proses interaktif di mana kuasa menentukan dan membawa kepada pilihan hiliran. Walaupun
pasaran dan sektor swasta menemui serta menghasilkan begitu, pengendalian proses penemuan keusahawanan dari
maklumat mengenai aktiviti terkini dan bagaimana Kerajaan perspektif dasar adalah cabaran yang besar dan memerlukan
menilai pencapaian dan memberikan kuasa kepada usahawan pengumpulan dan analisis maklumat yang pelbagai yang
yang paling berupaya untuk merealisaskan potensi (Foray, sering dipegang oleh usahawan sendiri atau bersama syarikat
2012; Hausmann dan Rodrick, 2003). Oleh itu, strategi atau institusi awam. Insentif dan instrumen bagi pendedahan
pengkhususan pintar adalah polisi bermula dari bawah ke -- secara pasif atau aktif -- maklumat (misalnya melalui
atas jika dibandingkan dengan dasar industri tradisional. rundingan pemegang saham, perkongsian awam-swasta,
Tambahan pula, tumpuan pilihan adalah berdasarkan “aset Hak Cipta Harta Intelek) adalah penting.
berasaskan pengetahuan”, kedua-duanya dalam sektor awam
(misalnya pendidikan, penyelidikan awam) dan swasta, bukan

Sumber: Innovation-driven Growth in Regions: The Role of Smart Specialisation, OECD

Selaras dengan ini, Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan Selain itu, impak produktiviti program-program ini
(NSDC) telah memperkenalkan empat Model Perkongsian dipantau oleh Majlis Pemantauan Produktiviti Kebangsaan
Strategik, iaitu Public-Private Research Network (PPRN), (NOPC). Program-program ini dinilai menggunakan
Steinbeis Malaysia Foundation, SIRIM-Fraunhofer pendekatan Pengukuran Keberhasilan Produktiviti
Partnership dan PlatCOM Ventures untuk membantu PKS. (PGM), terdiri daripada pengukuran produktiviti dari segi
kuantitatif dan kualitatif.

Public-Private Research Network (PPRN) Steinbeis Malaysia Foundation

Public-Private Research Network (PPRN) adalah Steinbeis Malaysia Foundation (Steinbeis Malaysia),
salah satu strategi untuk meningkatkan produktiviti diwujudkan di bawah seliaan Agensi Inovasi
dan mengukuhkan pembangunan ekonomi Malaysia Malaysia (AIM), berasaskan model Steinbeis Jerman.
melalui program inovasi dan pengkomersialan. Fokus utamanya adalah untuk menjadi penghubung
Ia membantu PKS meningkatkan produktiviti antara ahli akademik dan industri dalam menggalakkan
dan mempercepatkan kesediaan penggunaan kerjasama yang efektif dan efisien. Steinbeis Malaysia
teknologi, dan seterusnya memadankan mereka bertindak sebagai saluran bagi membantu syarikat-
dengan kepakaran yang ada di kalangan kumpulan syarikat mencari penyelesaian yang tepat dengan
ahli akademik untuk membangunkan penyelesaian menyediakan kepakaran dalam penyelesaian teknikal
masalah yang tepat dan bersesuaian. PPRN juga serta bukan teknikal, penyelesaian pemasaran,
menawarkan geran padanan untuk bersama- penyelesaian pengurusan, pembangunan produk
sama dengan PKS menanggung pembiayaan kos dan inovasi dalam pelbagai peringkat, dan bantuan
pembangunan inovasi dan pengkomersialan. perundangan serta pensijilan. Ia juga menawarkan
bantuan kewangan seperti geran inovasi setara bagi
penyelidikan teknikal dan bukan teknikal kepada penggiat
industri.

SIRIM-Fraunhofer Partnership PlatCOM Ventures


Fraunhofer Gesellschaft Institute (Fraunhofer), ialah PlaTCOM Ventures Sdn. Bhd. (PlaTCOM) mewujudkan
organisasi penyelidikan berasaskan aplikasi terbesar Peluang Perniagaan Inovasi (IBO), iaitu satu
di Eropah, bergabung dalam pakatan strategik selama platform dalam talian yang mesra pengguna yang
dua tahun dengan Institut Piawaian dan Penyelidikan mempamerkan kesemua ciptaan dari universiti dan
Malaysia (SIRIM) sejak 2014 untuk mengukuhkan institut penyelidikan bagi usahawan, perniagaan
pembangunan PKS. Fokus utamanya adalah untuk dan pelabur yang lebih praktikal dan ekonomikal
mentransformasi kepakaran saintifik kepada aplikasi untuk menggalakkan kolaborasi secara berterusan
untuk memberi manfaat kepada perusahaan swasta di antara industri dan ahli akademik. Ia bertujuan
dan awam serta masyarakat. Fraunhofer, bersama untuk mengubah inovasi kepada ciptaan yang
dengan SIRIM, menyasarkan untuk meningkatkan berlandaskan pasaran. Ia juga merupakan perantara
penggunaan teknologi dalam PKS di Malaysia, dengan bagi pengkomersialan dalam bidang industri khusus.
memberi penekanan dalam gabungan penyelidikan
dan perkhidmatan teknikal. Fraunhofer dan SIRIM juga
bekerjasama dalam penyelidikan strategik, berkongsi
analisis dan membuat kekerapan pemantauan dalam
pembangunan pasaran di Malaysia, permulaan
dan pelaksanaan projek R&D untuk menyokong
pembangunan perusahaan serantau dan bersama-
sama menganjurkan persidangan, bengkel dan seminar.

63 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Melangkaui PART
Pengukuran: Perubahan
1 I CHAPTER 2 IKecil yang Memberikan
Sectorial Impak Besar
Productivity Performance

Pengukuran Keberhasilan Produktiviti

Petunjuk Prestasi
Penilaian Produktiviti Intervensi
Produktiviti

• Prestasi produktiviti terkini • Penambahbaikan • Produktiviti buruh


produktiviti melalui kaedah • Produktiviti modal

HASIL
• Peluang menambahbaik
peningkatan produktiviti dan teknologi yang inovatif • Kecekapan proses
• Penggunaan amalan terbaik • Persaingan kos buruh
• Penggabungan melalui • Keuntungan
perkongsian strategik

KEPERLUAN ALAT
PENYATA PENILAIAN
OUTCOME
KEWANGAN • COMPASS
• KAJI SELIDIK

GAJI BERKAIT KEBERHASILAN PRODUKTIVITI


DENGAN Peningkatan dalam produktiviti
FIXED FIXED
GAJI PRODUKTIVITI • Peningkatan nilai tambah
GAJI
WAGES
= TETAP
WAGES
+ BERKONGSI
Pembolehubah Gaji • Penambahbaikan proses
• Pengurangan kos
• Penghantaran yang tepat
• Penambahbaikan kepuasan
pelanggan

Malaysia mengiktiraf kepentingan sains, teknologi peranan penting dalam keseluruhan spektrum bidang
dan inovasi dalam menyumbang ke arah ekonomi ekonomi untuk memberi manfaat secara langsung
mampan dan pembangunan sosial serta menjadi kepada negara. Manfaat-manfaat ini ditakrifkan sebagai
negara maju menjelang 2020. Untuk menjadi negara pertumbuhan ekonomi yang mampan, kewujudan
yang mempunyai nilai tambah yang tinggi, satu daripada pekerjaan berkemahiran tinggi, keberhasilan produktiviti
pemacu penting untuk mencapai aspirasi ini adalah berterusan, keterangkuman sosial dan kualiti hidup yang
pembentukan ekonomi berasaskan pengetahuan. lebih baik.
Oleh itu, R&D, pengkomersialan dan inovasi memainkan

MIFF HOLDINGS SDN. BHD. DARUL KHUSUS VENTURE SDN. BHD.

PPRN: Pemodelan dan Mengoptimumkan PPRN: Mengoptimumkan Penghasilan Penutup


Produk Tanah Liat Botol Menggunakan Proses Suntikan Acuan
MIFF Holdings Sdn. Bhd. menghasilkan produk khusus DarulKhususVentureSdn.Bhd.adalahsyarikatyangmenghasilkan
berasaskan tanah liat yang dinamakan Claymiff yang botol air mineral berkualiti tinggi bagi pasaran Malaysia. Syarikat
digunakan untuk menyucikan kekotoran bagi menghapuskan ini telah mengalami masalah kadar penolakan yang tinggi
kuman dan bakteria berbahaya mengikut pematuhan bagi botol dan penutup botol Polyethylene Terephthalate
Islam. Untuk menjadi lebih efektif dan efisien dalam proses (PET) kerana kualiti penghasilan produk yang tidak menentu.
penghasilan dan pembangunan produk mereka, syarikat Melalui program intervensi PPRN, sekumpulan penyelidik dari
ini sedar bahawa mereka perlu memperbaiki keberkesanan Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) menggunakan kaedah
Claymiff secara saintifik. Melalui program intervensi PPRN, Eksperimen Rekaan (DoE) untuk menghasilkan kombinasi
sekumpulan penyelidik dari Universiti Teknologi Malaysia formula campuran polimer yang betul.
(UTM) berjaya membangunkan satu model perkiraan untuk
mengkaji keberkesanan bakteria berguna dalam Claymiff bagi Ini membantu syarikat menyelesaikan isu berkaitan kualiti
menghapuskan bakteria berbahaya ketika pembersihan dan produk mereka dan mengurangkan aduan daripada pelanggan
menentukan amaun yang optimum bagi penggunaan Claymiff mengenai botol dan penutup PET yang pecah. Mereka
untuk tujuan penyucian. juga dapat mengurangkan kos operasi dan menjana lebih
keuntungan.
Dengan penyelidikan dan inovasi, syarikat ini berjaya
mengurangkan kos, meningkatkan jumlah produk dan
mendapat akses yang meluas terhadap pasaran luar negara
seperti Brazil, Hong Kong, Indonesia, Dubai dan Jepun.

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 64


Melangkaui Pengukuran:
PART 1 I CHAPTER 2 IPerubahan Kecil yang Memberikan
Sectorial Productivity PerformanceImpak Besar

Daya Saing Pasaran


PERKONGSIAN TRANS-PASIFIK
Malaysia telah melaksanakan inisiatif -inisiatif keterbukaan
perdagangan yang lebih meluas untuk manfaat
kompetitif bagi enterpris dalam pasaran tempatan Malaysia melihat TPP sebagai satu langkah positif ke arah
dan luar negara. Menjelang tahun 2020, Malaysia amat integrasi yang lebih mendalam dalam rantau Asia Pasifik yang
memberi penekanan dalam meningkatkan produktiviti, juga membenarkan Malaysia untuk terus berhubung dengan
walau bagaimapanapun, negara juga dipandu oleh Amerika Syarikat, yang kekal sebagai satu daripada rakan
perjanjian pelbagai hala. Dua daripada perjanjian ini dagangan utama negara.
adalah Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC) dan Perjanjian
Penyertaan dalam TPPA akan menawarkan Malaysia beberapa
Perkongsian Trans-Pasifik (TPPA). kelebihan dengan mengakses pasaran tunggal yang terdiri
daripada 466.9 juta orang (Australia, Brunei, New Zealand,
Singapura, Peru, Vietnam, Amerika Syarikat dan Malaysia).
KOMUNITI EKONOMI ASEAN Terdapat juga potensi untuk lebih berkembang apabila negara-
negara seperti Jepun, Kanada dan ekonomi APEC lain turut
serta kelak.
AEC berusaha untuk melancarkan satu pasaran bagi
barangan, perkhidmatan, modal dan buruh, yang mana Dengan Amerika Syarikat kekal sebagai rakan dagangan
rantau ini juga berpotensi untuk menjadi satu ekonomi dan utama dan sumber pelaburan, TPPA akan memperlihatkan
pasaran terbesar di dunia. Inisiatif ini akan membuatkan pertambahan sebanyak 11.7% dagangan global Malaysia
ASEAN lebih dinamik dan berdaya saing dengan mekanisme untuk diberikan sebagai pilihan utama. Dengan ini, keseluruhan
dan pengukuran baharu untuk mengukuhkan implementasi dagangan pilihan utama global Malaysia adalah berjumlah
inisiatif ekonomi sedia ada; mempercepat integrasi serantau 71.2%, satu fakta yang baik dalam terma keberhasilan pasaran.
dalam sektor-sektor utama; memudahkan pergerakan Selain itu, Malaysia dijangka dapat menikmati aliran masuk
ahli perniagaan, buruh berkemahiran dan bakat; dan pelaburan yang lebih besar dari negara ketiga yang berhasrat
mengukuhkan mekanisme institusi ASEAN. menjadikan Malaysia sebagai pangkalan bagi menembusi
pasaran TPPA yang lain.
ASEAN akan membenarkan aliran barangan, perkhidmatan,
pelaburan, buruh berkemahiran dan modal secara bebas Di bawah TPPA, Malaysia akan kekal sebagai sebahagian
merentasi rantau. Selain itu, pasaran tunggal dan asas dalam rantaian bekalan yang penting dan memastikan
pengeluaran ASEAN meliputi dua komponen penting, bahawa negara kekal sebagai destinasi yang menarik dan
iaitu sektor keutamaan integrasi, makanan, pertanian dan hab pengeluaran pelaburan. Peruntukan yang melibatkan PKS
perhutanan. dalam TPPA juga menawarkan ruang bagaimana perjanjian
itu dapat membantu pembangunan dan mempromosikan
Aliran barangan bebas adalah satu kaedah utama untuk PKS di pasaran antarabangsa. Ini dapat memberi manfaat
mencapai matlamat pasaran tunggal dan pangkalan kepada PKS Malaysia yang sedang meninjau peluang untuk
pengeluaran. Pasaran tunggal bagi barangan (dan mengembangkan pasaran mereka di luar negara.
perkhidmatan) juga dapat memudahkan pembangunan
rangkaian pengeluaran serantau dan meningkatkan kapasiti
ASEAN untuk menjadi pusat pengeluaran global atau
sebahagian daripada rantaian bekalan global.

65 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Melangkaui PART
Pengukuran: Perubahan
1 I CHAPTER 2 IKecil yang Memberikan
Sectorial Impak Besar
Productivity Performance

Ini mewujudkan persekitaran pasaran terbuka yang Di Kanada, organisasi awam dan swasta bekerjasama
meminta Kerajaan menguatkan dasar persaingan dalam menggalakkan eksport sebagai satu daripada
yang dikenali sebagai Akta Persaingan 2010 (di bawah agenda bagi pembangunan perniagaan. Program yang
Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC), yang berkuat dikenali sebagai ‘Smart Exporting’, memperkenalkan
kuasa pada 1 Januari 2012. tiga peringkat: Peringkat 1: Berfikir seperti pengeksport;
Peringkat 2: Menjadi pengeksport dan Peringkat 3:
Selain itu, Kerajaan telah meliberalisasikan sektor Menang sebagai pengeksport. Selain itu, penggalakkan
perkhidmatan (45 subsektor) untuk menarik lebih banyak industri juga disokong oleh persatuan masing-masing.
pelaburan asing dan membawa masuk lebih ramai
profesional dan teknologi serta juga mengukuhkan daya Aerospace Industries Association of Canada (AIAC) yang
saing dalam sektor perkhidmatan. Keterbukaan pasaran mewakili industri aeroangkasa Kanada, selain daripada
terhadap persaingan luar menyebabkan syarikat yang memudahkan peluang pembangunan perniagaan dan
tidak produktif meninggalkan pasaran dan memberi menyediakan penyelidikan aeroangkasa, sokongan
peluang kepada syarikat yang paling produktif. dan penganalisaan data, turut memaparkan produk
dan perkhidmatan industri di pameran perdagangan
antarabangsa. Persatuan lain ialah Agri-Food Export Group
Persaingan yang sengit akan membuatkan enterpris yang mewakili pengeksport makanan agro. Kumpulan ini
tempatan menjadi lebih inovatif dan cekap atau sebaliknya menawarkan seminar, persidangan, perbincangan meja
akan terkeluar daripada persaingan oleh syarikat baharu bulat, aktiviti promosi di luar negara dan validasi pasaran
yang lebih cekap. Sehubungan itu, Kerajaan telah eksport. Canadian Manufacturers and Exporters Association
menyediakan pelbagai platform bagi enterpris untuk adalah satu lagi kumpulan yang menggalakkan persaingan
meningkatkan kecekapan mereka dan menjadi lebih antara pengilang Kanada dan membantu memudahkan
berdaya saing dalam pasaran. kejayaan pengeksport Kanada dalam pasaran seluruh dunia.
Persatuan itu juga telah menyediakan panduan terperinci
dengan usaha sama Export Development Canada (EDC).
Kolaborasi antara institusi awam dan swasta dalam
mempromosikan produk Malaysia adalah satu inisiatif
yang akan dapat meningkatkan produktiviti perusahaan
Export Club melalui Singapore Food Manufacturers
dalam usaha untuk bersaing dalam pasaran antarabangsa. Association membantu pengeluar makanan tempatan
Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia untuk menembusi pasaran baharu dan mengukuhkan
(MATRADE) dan entiti Kerajaan yang lain serta institusi yang sedia ada. Kelab ini aktif membawa ahli-ahlinya
swasta, termasuk persatuan industri, bekerjasama dalam untuk menyertai pameran perdagangan dan pameran
mempromosikan produk buatan Malaysia. antarabangsa. Ia menganjurkan misi perdagangan
untuk meneroka pasaran baharu dan bekerjasama
dengan pasar raya dan pasar raya besar yang dikenali
di peringkat antarabangsa untuk mempromosi produk
MAJLIS EKSPORT NEGARA makanan Singapura. Kelab ini juga menjalankan tinjauan
di kalangan pengguna di luar negara untuk memahami
kehendak pasaran luar negara, di mana penemuannya
Perkembangan terkini dengan penubuhan Majlis Eksport akan membolehkan pengeluar untuk mengubahsuai dan
Negara (NEC) yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri menukar formula yang sesuai dengan cita rasa pelanggan.
dan MATRADE bertindak sebagai sekretariat dengan
ahli-ahlinya terdiri daripada sektor awam dan swasta
bertujuan untuk mempromosi dan meningkatkan eksport
Malaysia. Peranan majlis ini adalah untuk membangunkan
Mengukuhkan Keupayaan
dasar dan pelan tindakan bagi inisiatif berimpak tinggi
bagi mempercepat pertumbuhan eksport; mengukuhkan
Perusahaan
kerjasama dan koordinasi antara kementerian dan agensi Syarikat domestik dan multinasional di Malaysia sering kali
bagi memastikan pelaksanaan efektif strategi dan pelan menghadapi pelbagai cabaran. Walau bagaimanapun,
tindakan kebangsaan untuk meningkatkan jumlah eksport;
cabaran-cabaran ini boleh ditukarkan menjadi peluang
menangani isu-isu berkaitan ekosistem eksport seperti
standard dan pensijilan; akses pasaran dan bakat; serta dengan syarat enterpris sentiasa ingin memperbaiki proses
memastikan rangka kerja undang-undang dan peraturan mereka dan mematuhi keperluan peraturan untuk mencapai
dalam negara menyokong dan melicinkan proses eksport. kecemerlangan operasi yang lebih cemerlang merentasi
rantaian nilai.
Kumpulan tumpuan di bawah majlis ini yang mewakili
sektor eksport utama sering berbincang isu-isu seperti Dalam usaha mencapai tahap tertinggi inovasi dan
cabaran yang dihadapi semasa mengeksport, pelan pengkomersialan, enterpris perlu menjadi lebih terbuka
tindakan untuk mencapai KPI, sasaran eksport dan
dan kreatif dalam menyediakan perkhidmatan cemerlang,
penyelesaian berkaitan jurang dalam eko-sistem terhadap
kemudahan eksport, peraturan domestik, pembangunan
yang menjangkaui melebihi kepuasan pelanggan. Untuk
modal insan dan akses kepada sumber kewangan. menetapkan minda ke arah memberikan perkhidmatan
Majlis telah meluluskan 30 inisiatif ke arah mencapai cemerlang, memerlukan enterpris bagi memenuhi keperluan
sasaran eksport RMKe-11 sebanyak RM974.6 bilion. ideal pelanggan dan melakukan pengubahsuaian. Ini hanya
Inisiatif ini meliputi beberapa bidang termasuk kemudahan boleh dilakukan melalui pengukuran kepuasan pelanggan
perdagangan, perkembangan pengeksport, sektor produk dalam usaha untuk membantu enterpris mengekalkan
serta pasaran eksport seperti China dan ASEAN. produktiviti jangka panjang.

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 66


Melangkaui Pengukuran:
PART 1 I CHAPTER 2 IPerubahan Kecil yang Memberikan
Sectorial Productivity PerformanceImpak Besar

INDEKS KEPUASAN PELANGGAN

Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) ialah kaedah mengukur MPC menggunakan model American Customer Satisfaction
kepuasan pelanggan yang bersesuaian untuk syarikat Index (ACSI) untuk membangunkan CSI Malaysia. Ini
daripada pelbagai sektor dan industri seperti E&E, automotif, membolehkan industri dan negara untuk menanda aras
pengangkutan dan gudang, hotel dan restoran serta CSI antarabangsa kerana ia menggunakan kaedah yang
pentadbiran awam dan agensi Kerajaan. sama. Pengukuran kepuasan yang holistik ini akan membawa
kepada peningkatan kesetiaan pelanggan dan manfaat
Perlunya CSI sebagai pengukur penyampaian perkhidmatan kewangan yang berkait dengan lebih banyak pelanggan setia
adalah penting kerana pembeli Malaysia semakin bijak dan dalam semua pasaran. Data yang dikumpulkan juga dapat
sangat berorientasikan produk dan perkhidmatan yang digunakan sebagai asas bagi insentif prestasi, membuat
berkualiti tinggi. Pengeluar dan penyedia perkhidmatan keputusan operasi dan penambahbaikan proses.
di Malaysia perlu menjadi lebih berdaya saing dan
responsif dalam menyediakan produk dan perkhidmatan
terbaik. CSI akan dapat menangani jurang perbezaan itu
melalui peningkatan penjenamaan dan reputasi penyedia
perkhidmatan tempatan dan pengeluar.

Kecanggihan Kuasa Pembeli dan Orientasi Pelanggan:


Perbandingan dengan Ekonomi Maju

KECANGGIHAN KUASA PEMBELI ORIENTASI PELANGGAN

Pembeli lebih bersikap kritikal semasa membeli Industri perlu lebih cekap dalam memenuhi kehendak pembeli

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

19 18
17 16
11 13 14
4 4
11
Malaysia Malaysia

Amerika Amerika
Syarikat Syarikat

Singapura Singapura

Korea Korea

Taiwan Taiwan

Switzerland Switzerland

Jepun Jepun

0 1 2 3 4 5 4.8 5 5.2 5.4 5.6 5.8 6 6.2 6.4

Berdasarkan kepada Berdasarkan kepada analisis Melayan pelanggan Sangat responsif terhadap
harga terendah kecanggihan ciri-ciri prestasi secara umum pelanggan dan menjaga
pelanggan
2014 2015

Sumber: Laporan Daya Saing Global, World Economic Forum, Pelbagai Tahun

67 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Melangkaui PART
Pengukuran: Perubahan
1 I CHAPTER 2 IKecil yang Memberikan
Sectorial Impak Besar
Productivity Performance

Pihak Kerajaan, sebaliknya, harus menyediakan hala


Singapura, sebagai contoh lain, mewujudkan juara
tuju yang jelas bagi memudahkan industri dan ahli dalam kalangan industri melalui persatuan industri
perniagaan membangunkan model baharu perniagaan. mereka. SPRING Singapore, sebuah agensi Kerajaan,
Ini membolehkan mereka menerokai pasaran baharu dan bertanggungjawab untuk membantu perusahaan
memanfaatkan rantaian bekalan global. dalam mengenal pasti persatuan industri sebagai
sinergi produktiviti utama dalam pembangunan industri.
Bagi mengukuhkan keupayaan enterpris, jaguh produktiviti SPRING dan International Enterprise (IE) Singapura
yang terdiri daripada individu atau syarikat sedang melancarkan program Local Enterprise and Association
dibangunkan. Mereka dikenal pasti di kalangan persatuan Development (LEAD) bernilai SGD50 juta untuk
industri atau ahli NGO sebagai pemimpin inovasi dalam meningkatkan keupayaan industri dan pertumbuhan
industri. Jaguh produktiviti ini akan membantu persatuan PKS melalui kepimpinan persatuan industri mereka.
dan ahli NGO untuk mengukuhkan ekosistem produktiviti
dengan memberikan maklumat dan maklum balas terhadap Antara persatuan utama yang menyertai program
keperluan industri kepada Kerajaan dan sebaliknya. Ini ini ialah Restaurant Association of Singapore (RAS)
akan menyokong Kerajaan dalam membangunkan dasar bagi industri makanan dan minuman, Singapore
yang lebih berstruktur dan berkesan untuk meningkatkan Food Manufacturers’ Association (SFMA) bagi
industri pengeluaran makanan, Singapore Furniture
produktiviti industri dan juga negara.
Industries Council (SFIC) bagi industri perabot,
Association of Process Industry (ASPRI) bagi industri
kawalan pemprosesan dan instrumentasi, Singapore
Kerjasama dengan Persatuan Industri Precision Engineering & Tooling Association (SPETA)
Persatuan-persatuan industri seharusnya bertindak sebagai bagi kejuruteraan ketepatan dan Textile and Fashion
agen perubahan produktiviti yang menghubungkan inisiatif Federation (Taff) bagi industri tekstil dan pakaian.
Kerajaan untuk mengukuhkan keupayaan enterpris. Bagi
sektor pembuatan, Persekutuan Pengilang-pengilang
Malaysia (FMM) memainkan peranan penting dalam
menyebarkan pengetahuan mengenai produktiviti kepada
PROGRAM PEMBANGUNAN ENTERPRIS
ahli-ahlinya. FMM membantu ahlinya melalui pelaksanaan DAN PERSATUAN TEMPATAN
Malaysia Business Exellence Framework (MBEF) sebagai
kaedah untuk menyokong mereka meningkatkan SPRING bersama-sama dengan Restaurant Association
produktiviti yang lebih tinggi bagi negara. of Singapore (RAS), badan perwakilan industri terbesar,
telah berusaha untuk mentransformasi industri selama
tiga tahun melalui program ini. Perancangannya ialah
MBEF secara asasnya adalah versatil dan boleh
untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran
digunapakai dalam semua jenis organisasi – awam atau dan profesional dengan laluan kerjaya yang menarik,
swasta, pembuatan atau perkhidmatan, kecil atau besar. membangunkan perisikan pasaran mengenai tren dan
FMM menggunakan MBEF sebagai alat penilaian bagi peluang, serta mengukuhkan keupayaan dalam teknologi,
Anugerah Kecemerlangan Industri FMM (FMMEIA) jenama dan strategi pengembangan perniagaan.
dengan kerjasama MPC. FMM telah memulakan
beberapa siri jelajah di beberapa kawasan di seluruh Satu lagi program ialah Singapore Food Manufacturers’
negara untuk memberi galakan kesedaran kepada ahli- Association (SFMA) telah mewujudkan peluang
ahlinya. Di bawah Program Mentor Kecemerlangan kerjasama dan eksport melalui Kelab PKS dan Kelab
Eksport yang dibentuk di bawah program LEAD. Ia
Perniagaan FMM, penilai-penilai FMM telah dilatih untuk
menyediakan sumber bagi membangunkan produk-
melakukan penilaian dengan menggunakan MBEF. produk yang inovatif dan mengumpulkan maklumat
penting pasaran terhadap isu-isu yang melibatkan
Dengan objektif untuk menambahbaik MBEF dan pengeluar makanan tempatan dan antarabangsa.
menggalakkan pengunaannya dalam kalangan ahli-ahli
FMM, MPC telah melantik Ahli Majlis FMM sebagai Program-program LEAD ini menyentuh mengenai modal
Jaguh Kecemerlangan Perniagaan (BE). Jaguh-jaguh ini insan, inovasi, sistem, teknologi dan perluasan pasaran.
adalah pemangkin untuk berkongsi kepakaran mereka Program ini telah berjaya dalam membentuk persatuan-
persatuan ini menyumbang ke arah meningkatkan
dan membantu membina keupayaan PKS selain daripada
produktiviti dan pembangunan Singapura.
mewujudkan komuniti BE di kawasan masing-masing.
Sumber: Artikel laman web SPRING Singapore: We Champion Industry
Development by Nurturing Growth in Key Industry Cluster, dimuat turun
Kerjasama dengan Persatuan dan NGO pada Mac 2016

MPC telah mengenal pasti beberapa individu dan syarikat


untuk menjadi Jaguh Produktiviti dalam pelbagai industri
yang pakar dalam mengaplikasikan alatan dan inisiatif
produktiviti. Walau bagaimanapun, jumlah ini tidak
mencukupi untuk membantu enterpris yang ada dalam
pelbagai industri. Persatuan dan NGO perlu membantu
Kerajaan dalam membangunkan lebih banyak Jaguh
Produktiviti untuk membantu dan mengekalkan inisiatif
produktiviti dalam kalangan industri, enterpris dan rakyat.

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 68


Melangkaui Pengukuran:
PART 1 I CHAPTER 2 IPerubahan Kecil yang Memberikan
Sectorial Productivity PerformanceImpak Besar

Kerjasama dengan Koperasi KOPERASI ORGANIK


Koperasi perlu berusaha menjangkau melebihi daripada HANSALIM, KOREA
objektif mereka bagi meningkatkan kewangan ahli-ahli
kepada usaha alam sekitar sebagai satu cara memulihara Koperasi Organik Hansalim bermula sebagai kedai bijirin
sumber Malaysia untuk lebih mampan. Mereka perlu organik yang kecil. Kini, ia beroperasi lebih daripada 130
memperluaskan operasi dan perkhidmatan ke dalam buah kedai di Korea bersama hampir 2,000 petani organik
keseluruhan rantaian nilai, bukan hanya tertumpu kepada secara kontrak, mempunyai lebih daripada 1,900 jenis
produk makanan dan memberi khidmat kepada lebih
pemasaran dan jualan, tetapi juga memberikan tumpuan
350,000 isi rumah.
menyokong agenda produktiviti Kerajaan. Selaras dengan
ini, Dasar Koperasi Negara 2011-2020 telah menggariskan Hansalim dikenali sebagai “gerakan jualan langsung
strategi untuk membolehkan pergerakan koperasi antara kawasan luar bandar dan bandar” makanan
memainkan peranan aktif dalam membangunkan negara organik. Petani menjual secara langsung kepada
bersama dengan sektor awam dan swasta berdasarkan Hansalim melalui pertanian kontrak dan mendapat
teras strategik mereka. Ini termasuk menggalakkan pulangan 76% daripada harga jualan kerana jualan
penyertaan koperasi dalam sektor ekonomi bernilai tidak melalui orang tengah. Hansalim adalah model
tinggi, mengukuhkan kapasiti dan keupayaan koperasi kepercayaan bersama antara petani dan pengguna –
“petani memikul tanggungjawab kesihatan pengguna
dan mewujudkan serta meningkatkan keupayaan sumber
manakala pengguna memikul tanggungjawab bagi mata
manusia koperasi. pencarian petani”. Pengguna kerap melawat ladang dan
bersemuka dengan petani yang menghasilkan makanan
Di Korea, Hansalim adalah model kepercayaan bersama yang mereka makan.
antara petani dan pengguna. Pertumbuhannya telah
memberikan impak yang besar terhadap pembangunan Hansalim bukan sahaja memberi tumpuan terhadap
pertanian organik dan pertumbuhan koperasi pengguna pemasaran dan penjualan makanan organik. Kebanyakan
organik. Selain itu, ia telah menjadi penanda aras oleh tugasnya tertumpu kepada menyokong manfaat
pertanian organik, kepentingan kecukupan makanan,
koperasi-koperasi lain dan terkini empat koperasi organik
makanan tempatan serta sistem pertanian dan
utama dalam negara itu menguasai 30% daripada penternakan bersepadu dan kitaran sumber asli sebagai
pasaran organik Korea. Penjualan terus penjual kepada usaha memulihara pertanian Korea dan kelestariannya.
pengguna menjamin mata pencarian yang stabil kepada Jualan langsung yang dimudahkan antara petani dan
petani dan makanan yang selamat untuk pengguna. pengguna selain daripada bayaran kecil operasi, semua
Malaysia sepatutnya mengguna pakai model koperasi keuntungan diberikan kepada petani. Harga yang
organik Hansalim ini untuk membantu mengembangkan ditetapkan oleh petani mengambil kira kos pengeluaran
produktiviti 12,500 koperasi berdaftar di Malaysia dan dan keuntungan yang tidak mengikut harga pasaran.
memberi manfaat kepada 7.5 juta ahlinya.
Semua penanaman dijalankan melalui pertanian secara
kontrak. Dengan ini, petani dijamin “harga yang betul” bagi
produk mereka dan mata pencarian mereka dilindungi.
Tiada produk import dijual di kedai, bermakna Hansalim
tidak menjual kopi mahupun gula, kerana kedua-dua
produk ini tidak dihasilkan dalam negara.

Hansalim juga mewujudkan piawaian keselamatan


makanan mereka sendiri yang dianggap sebagai antara
paling ketat di Korea:
i. Tiada penggunaan racun serangga atau/dan baja
kimia;
ii. Sayur-sayuran dan buah-buahan segar mengikut
musim;
iii. Makanan tempatan: penghasilan tempatan bagi
pasaran tempatan;
iv. Tiada GMO bagi produk pertanian dan makanan
laut;
v. Mengelakkan bahan tambahan makanan seperti
pengawet, pewarna, perisa dan pemanis tiruan;
dan
vi. Tiada antibiotik serta hormon tumbesaran bagi
makanan ternakan.

Sumber: eng.hansalim.or.kr

69 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Melangkaui PART
Pengukuran: Perubahan
1 I CHAPTER 2 IKecil yang Memberikan
Sectorial Impak Besar
Productivity Performance

Rajah 5.2

Indeks Kualiti Kehidupan di Negara-negara Terpilih, 2015

100
KDNK (PPP) Per Kapita (RM Ribu)

80 Singapura

60 UAE Norway

Hong Kong
Switzerland
Ireland
Kanada
40 Taiwan
Belgium Jerman
United Kingdom Australia
Itali Korea Finland
Jepun
Rusia
20 MALAYSIA

China Brazil Thailand


Indonesia Afrika Utara
Filipina India
0
-100 -50 0.00 50 100 150 200 250

Sumber: Laporan World Competitiveness Yearbook 2015 dan www.numbeo.com

PENINGKATAN PRODUKTIVITI Rajah 5.3


MEMBAWA KEPADA Penentu Kualiti Kehidupan
KESEJAHTERAAN HIDUP YANG
LEBIH BAIK 1
Kesejahteraan Material
Hakikatnya, kesejahteraan material seperti yang diukur
oleh KDNK per kapita tidak boleh menjelaskan kualiti 2
Kesihatan
hidup secara lebih meluas dalam sesebuah negara.
Perbandingan antara Malaysia dengan negara terpilih, 3
dapat dilihat dalam Rajah 5.3 bahawa negara-negara Keselamatan dan
dengan ekonomi berpendapatan tinggi menunjukkan Kestablian Politik
indeks kualiti hidup yang tinggi. Tidak seperti Malaysia,
berbanding dengan julat KDNK per kapita yang serupa 4
Kehidupan Berkeluarga
seperti Hong Kong dan Taiwan, Malaysia menunjukkan
indeks kualiti hidup yang lebih rendah.
5
Kehidupan Komuniti
Terdapat faktor-faktor kuantitatif lain yang digugurkan oleh
pengukuran KDNK seperti kesihatan, kestabilan politik 6
dan keselamatan, kehidupan berkeluarga, kehidupan Cuaca dan Geografi
bermasyarakat, cuaca dan geografi, keselamatan
pekerjaan, kebebasan berpolitik dan kesaksamaan 7
jantina (Rajah 5.4). Dalam tempoh jangka masa panjang, Keselamatan Pekerjaan
produktiviti yang mengambil kira faktor-faktor kolektif
di atas, adalah penentu taraf hidup yang penting bagi 8
Kebebasan Berpolitik
sesebuah negara.
9
Kesaksamaan Jantina

Source: Economist Intelligence Unit

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 70


Melangkaui Pengukuran:
PART 1 I CHAPTER 2 IPerubahan Kecil yang Memberikan
Sectorial Productivity PerformanceImpak Besar

Penjagaan Kesihatan Berkualiti


PEJABAT KESIHATAN PUTRAJAYA
Kerajaan telah melaburkan sumber yang banyak
menerusi pelbagai rancangan pembangunan lima
tahun untuk memperbaiki penjagaan kesihatan yang Pengurusan LEAN di Pejabat Kesihatan Putrajaya
tertumpu kepada meningkatkan jangka hayat rakyat Penyedia perkhidmatan kesihatan bertanggungjawab untuk
memberikan perkhidmatan terbaik kepada pesakit mereka.
Malaysia, penurunan kadar kematian bayi dan ibu
Pejabat Kesihatan Putrajaya (PKPj) juga menyasarkan untuk
serta memperbaiki akses perkhidmatan penjagaan menawarkan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang
kesihatan. Dalam RMKe-11, penambahbaikan akan berkualiti tinggi yang mampu dimiliki dan mudah diakses
tertumpu kepada menangani populasi yang kurang oleh pesakit mereka.
mendapat perkhidmatan, memperbaiki penyampaian
sistem kesihatan bagi meningkatkan kecekapan dan Walau bagaimanapun, PKPj juga berdepan dengan
keberkesanan dengan mengukuhkan kerjasama dengan kesukaran apabila jumlah pesakit semakin bertambah
sektor swasta dan NGO. Pihak Kerajaan kekal komited saban tahun. Satu pasukan telah ditugaskan untuk mengkaji
masalah-masalah yang dihadapi serta berbincang bagi
untuk mencapai akses sama rata bagi perkhidmatan
mendapatkan penyelesaian terbaik untuk mengurangkan
penjagaan kesihatan yang mampu dimiliki dan berkualiti gangguan dan ketidakcekapan dalam pekerjaan. Satu
oleh perkhidmatan awam atau swasta. masalah iaitu jumlah masa yang diambil oleh pesakit untuk
bergerak dari kaunter pendaftaran hingga ke stesen terakhir
Untuk memperbaiki penyampaian sistem bagi kesihatan di Klinik Kesihatan Putrajaya telah dikenal pasti.
yang lebih baik, pelbagai langkah inisiatif produktiviti
telah diperkenalkan. Ini termasuk pengenalan amalan Matriks sebelum dan selepas projek LEAN:
LEAN dalam menyelaraskan proses kerja dan prosedur
bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan
Keterangan Sebelum Selepas
di hospital awam. Ini termasuk mengoptimumkan
usaha dalam pengurusan katil, penjadualan dewan Pergerakan pesakit
210 168
pembedahan yang mantap dan amalan rawatan terbaik. (langkah)
Pejabat Kesihatan Putrajaya telah menggunakan Masa pemprosesan (minit) 54 40
Pengurusan LEAN di Klinik Kesihatan Putrajaya dan ini
menunjukkan ada peningkatan dalam jangkaan dan Masa menunggu (minit) 153 110
pengalaman pesakit. Inisiatif ini juga telah memendekkan
Masa
keseluruhan (minit) 207 150
waktu menunggu pesakit, meningkatkan kepuasan
pesakit dan mengoptimumkan penggunaan sumber Jumlah
staf 5 2
penjagaan kesihatan.

Di bawah cara konvensional, jarak yang diambil dari


kaunter pendaftaran ke stesen terakhir pesakit bergerak
kira-kira 210 langkah. Selepas melaksanakan LEAN,
jarak yang diambil oleh pesakit hanya 168 langkah. Masa
pemprosesan berkurangan kepada 40 minit berbanding
sebelumnya 54 minit, penambahbaikan sebanyak 26%. Oleh
itu, tambahan 30 pesakit dapat menerima rawatan pada
hari tersebut. Masa menunggu juga menurun kepada 110
minit berbanding 153 minit sebelum ini. Justeru itu, masa
pemprosesan bagi keselurahan proses telah bertambah baik
kepada 27.5%. Sebelum projek LEAN dijalankan, lima orang
jururawat diperlukan di kaunter pendaftaran tetapi selepas
menggunakan LEAN, hanya dua orang jururawat diperlukan
manakala tiga orang ditugaskan ke bilik perundingan. Oleh
itu, produktiviti PKPj telah bertambah baik dan ini pasti dapat
meningkatkan jangkaan dan pengalaman pesakit terhadap
perkhidmatan yang lebih baik.

71 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Melangkaui PART
Pengukuran: Perubahan
1 I CHAPTER 2 IKecil yang Memberikan
Sectorial Impak Besar
Productivity Performance

Pertumbuhan Hijau yang Inklusif TEKNOLOGI HIJAU BAGI


bagi Produktiviti dan Kemampanan PERTUMBUHAN PERNIAGAAN
Strategi Pertumbuhan Hijau Malaysia adalah bertujuan Teknologi Hijau adalah terdiri dari rangkaian pelbagai
untuk menuju ke arah kualiti pertumbuhan yang lebih produk, perkhidmatan dan proses yang memanfaatkan
bahan dan sumber tenaga yang boleh diperbaharui,
baik, pengukuhan makanan, minuman dan keselamatan
mengurangkan secara mendadak penggunaan
tenaga, merendahkan risiko alam sekitar dan kekurangan sumber asli dan mengurangkan atau menyingkirkan
ekologi, dan akhirnya mempunyai kesejahteraan pelepasan dan bahan buangan. Dalam erti kata lain, ia
dan kualiti kehidupan yang lebih baik. Ini bermakna dapat memperbaiki kecekapan pengeluaran melalui
pengurangan yang ketara dalam pelepasan gas rumah pengurangan kos input, kos tenaga, kos operasi dan
hijau dan menambah baik kawasan pemuliharaan air di penyelenggaraan dan seterusnya meningkatkan
daratan selain daripada kawasan perairan dan marin, kedudukan daya saing perniagaan. Ini merupakan satu lagi
termasuklah ekosistemnya. penyelesaian apabila sesuatu perniagaan dapat memilih
untuk bertindak balas dan menyepadukan kelestarian
dengan strategi teras perniagaan mereka, yang akan
RMKe-11 sekali lagi menekankan pertumbuhan hijau menjadi asas bagi kejayaan mencapai kelebihan dalam
yang inklusif bagi membolehkan negara menguruskan persaingan jangka masa panjang.
aset alam sekitar dan sumber ekologinya dengan
mampan tanpa menjejaskan sumber di masa hadapan. Pelaksanaan Teknologi Hijau akan memberi manfaat
Ke arah matlamat untuk menjadi sebuah negara maju kepada perniagaan atau organisasi seperti berikut:
menjelang 2020, rakyat Malaysia boleh melaksanakan • Keupayaan untuk memenuhi spesifikasi ketat produk
inisiatif pertumbuhan hijau yang inklusif terdiri daripada di pasaran luar: Memenuhi keperluan dan spesifikasi
faktor berdaya tahan, rendah karbon, kecekapan sumber yang lebih ketat untuk mengeksport produk mereka
ke negara maju. Penggunaan teknologi hijau dapat
dan pembangunan sosial yang inklusif.
membantu syarikat pengeksport mendapat manfaat
dan kelebihan bahagian pasaran berbanding pesaing
Pertumbuhan Hijau bertindak sebagai pengubah strategi mereka;
yang menyokong tiga tunggak pembangunan mampan • Pengurangan kos input: Teknologi hijau dapat
iaitu ekonomi, sosial dan persekitaran. Faktor-faktor meningkatkan kecekapan pengeluaran melalui
persekitaran seperti dasar dan rangka kerja kawal selia, pengurangan kos input, kos tenaga, kos operasi dan
modal insan, pelaburan teknologi hijau dan instrumen penyelenggaraan dan seterusnya meningkatkan
kewangan, akan menganjak ekonomi khususnya dalam kedudukan daya saing perniagaan;
sektor swasta ke arah pola kemampanan penggunaan • Imej alam sekitar: Penggunaan teknologi hijau dapat
meningkatkan reputasi alam sekitar sesebuah syarikat,
dan pengeluaran, selain daripada kemampanan dari
yang mana penting sekiranya pesaing lain dan
segi sumber asli negara. Akhirnya, tugas Pertumbuhan pengguna mempunyai kesedaran alam sekitar yang
Hijau akan strengthened
mengembangkan food, water
peluang and energy
ekonomi dan security, lower
lebih tinggi; danenvironmental risks
menghasilkan produktiviti dan kemampanan melalui • Keupayaan untuk memenuhi peraturan alam sekitar
penggunaan optimum modal, tenaga kerja dan sumber yang ketat pada masa akan datang: Syarikat-syarikat
asli. yang melabur dalam teknologi hijau patut lebih bersedia
bagi peraturan alam sekitar yang lebih ketat selain
Perspektif pada peringkat enterpris, peningkatan daripada spesifikasi produk yang mana dijangka akan
produktiviti dapat dicapai dengan mengurangkan dikenakan terhadap mereka pada masa akan datang.
pembaziran terhadap sumber, menghapuskan proses
pengeluaran yang tidak diperlukan dan akhirnya

STRATEGI
menguruskan kesan karbon untuk memelihara kelestarian
alam sekitar.
PERTUMBUHAN HIJAU

MALAYSIA
bertujuan untuk ke arah kualiti pertumbuhan
yang lebih baik, memperkukuh keselamatan
makanan, air dan tenaga, mengurangkan
risiko alam sekitar dan ekologi yang terhad
ke arah kesejahteraan dan kualiti hidup yang
lebih baik

PERTUMBUHAN HIJAU
adalah sebagai pengubah utama
yang menyokong
ekonomi
alam sekitar
sosial

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 72


Melangkaui Pengukuran:
PART 1 I CHAPTER 2 IPerubahan Kecil yang Memberikan
Sectorial Productivity PerformanceImpak Besar

PENGURUSAN SISA BUANGAN:


MENUJU KE ARAH SIFAR BESI BURUK MENGGUNAKAN LEAN
Satu dari pengeluar kabel fiber optik terbesar di Malaysia telah Dengan menggunakan LEAN, lead time dapat dikurangkan
mengamalkan amalan LEAN bagi menguruskan sisa buangan kepada 308 minit/km berbanding 417.3 minit/km. Terdapat
mereka. Sebanyak 192 kabel teras diperkenalkan sebagai kabel penambahbaikan sebanyak 26% dalam lead time. Pencapaian
berteras tinggi yang baharu, ini telah meningkatkan jumlah lain adalah masa menunggu, di mana syarikat dapat menjimatkan
kabel terbuang. Terdapat empat proses utama yang terlibat iaitu masa sebanyak 39.8 minit/km dari 84.3 minit/km. Jumlah
proses pengasingan, memintal, melapis dan menggulung yang lebihan kabel buangan telah berkurangan kepada 55%. Dengan
telah meningkatkan jumlah bahan buangan yang tidak dirancang pelaksanaan LEAN ini, syarikat berjaya menjimatkan lagi kos
kepada 1.19%. Disebabkan kerugian yang besar, syarikat keseluruhan, pengeluaran dan pembaziran.
mengambil langkah sifar bahan buangan dengan menggunakan
pendekatan LEAN. Satu pasukan telah ditugaskan untuk fokus Inisiatif yang dijalankan bagi proses pengasingan adalah seperti
terhadap proses pengasingan teras dengan sasaran untuk berikut:
mencapai penghasilan yang sifar bahan buangan logam yang
tidak dirancang dan mengurangkan jumlah bahan buangan tidak
dirancang sebanyak 50%.

Inisiatif Penambahbaikan KAIZEN

Menstabilkan pergerakan air dalam zon


01 penyejukan 2.

Menggunakan sistem penyejukan udara


02 berbanding sistem penyejukan air bagi zon
penyejukan 1

03 Menunjukkan suhu dalam memantau


sistem penyejukan di Zon 2.

Memasang slot pengesanan kerosakan no.


04 2 di mana penghasilan kabel yang tidak
mengikut piawaian akan dihentikan
serta-merta.

05 Penggera akan berbunyi apabila mesin


berhenti.

73 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


Melangkaui PART
Pengukuran: Perubahan
1 I CHAPTER 2 IKecil yang Memberikan
Sectorial Impak Besar
Productivity Performance

MAJU KE HADAPAN perkhidmatan yang memenuhi permintaan pelanggan.

Akhirnya, visi Malaysia adalah untuk mempunyai Pelbagai perubahan dasar bagi meningkatkan produktiviti
masyarakat yang penyayang dan inklusif di mana setiap dalam pembangunan ekonomi Malaysia adalah untuk
rakyat Malaysia mempunyai akses untuk hidup yang memastikan kemampanan pertumbuhan dan kualiti
berkualiti, tanpa mengira latar belakang sosio-ekonomi hidup yang lebih baik bagi rakyat Malaysia.
mereka. Perjalanan ke arah dunia baharu yang berani
dengan kehidupan dan pendapatan yang lebih baik Pertumbuhan produktiviti yang lebih tinggi adalah
terletak pada semangat berjuang rakyat untuk penting bagi menampung impak tekanan demografi
meningkatkan produktiviti. dalam belanjawan awam, untuk bebas daripada
perangkap pendapatan pertengahan yang menimpa
Banyak cadangan telah dikemukakan mengenai cara ekonomi sedang membangun dan untuk memupuk satu
untuk mencapai produktiviti yang lebih baik dan ia perlu era kecekapan yang mengurangkan jejak karbon sedia
dimulakan oleh rakyat dengan memahami bahawa ada dalam persekitaran.
produktiviti adalah cara terbaik untuk maju ke hadapan.
Pihak Kerajaan sentiasa menggunakan pendekatan Pelan Tindakan Produktiviti Malaysia, yang bertemakan
pembangunan seimbang iaitu memberi penekanan “Memacu Produktiviti Negara”, dengan objektif untuk
kesamarataan dalam pertumbuhan ekonomi dan menyediakan pelan pelaksanaan bagi mempercepat
kesejahteraan rakyat. peningkatan penambahbaik pertumbuhan produktiviti di
peringkat kebangsaan, industri dan enterpris seperti yang
Pelbagai pembaharuan ekonomi yang memberi kesan ditekankan dalam RMKe-11.
terhadap proses pengagihan semula sumber dan
sumbangan mereka dalam pertumbuhan produktiviti Ia juga akan menangani isu-isu dan cabaran terhadap
kini sedang diuji. Liberisasi ekonomi dan globalisasi produktiviti secara menyeluruh dan bersepadu melalui
memerlukan Kerajaan untuk menghapuskan peraturan- pembangunan rangka kerja produktiviti negara termasuk
peraturan yang rumit dan lama. merencana dan membangunkan strategi penambahbaik
produktiviti, inisiatif dan program industri dan perusahaan
Ini akan memberi dorongan kepada enterpris untuk negara.
berkembang dan bersaing bersama-sama dengan inisiatif
produktiviti Kerajaan.Pertumbuhan,pelaburandaneksport
seringkali menjadi outcome daripada proses sebagaimana
seseorang mempunyai idea memulakan enterpris.
Mereka yang berjaya dapat memberikan produk dan

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 74


LAMPIRAN
LAMPIRAN
PART 1 I CHAPTER 2 I Sectorial Productivity Performance

APAKAH PRODUKTIVITI?
Rangka Kerja Produktiviti adalah berdasarkan nilai- Kebanyakan inovasi menghasilkan peningkatan dan
nilai Malaysia yang menjadi pemacu kepada agenda melibatkan proses yang berterusan dalam penggunaan
pembangunan negara seperti Program Transformasi teknik, kemahiran atau teknologi baharu dalam
Ekonomi, Pelan Transformasi Kerajaan dan Rancangan perniagaan. Dengan cara ini, kos pengeluaran dapat
Malaysia. Inisiatif ini membentuk dasar dan asas peraturan dikurangkan secara berperingkat, manakala produk
perniagaan dari segi modal insan dan pendidikan, dan perkhidmatan yang berkualiti meningkat seiring
peraturan, dasar fiskal, akses kepada kewangan dan dengan perubahan dalam keperluan pasaran. Inovasi
infrastruktur. akan tersebar ke seluruh industri malah pesaing akan
meniru amalan syarikat yang berproduktiviti tinggi, sekali
Dasar dan inisiatif diperlukan untuk untuk mengukuhkan gus menyumbang kepada peningkatan produktiviti
asas bagi modal insan dan pendidikan, peraturan, dalam ekonomi. Hasilnya ialah keuntungan sebenar
dasar fiskal, akses kepada kewangan dan infrastruktur dalam pertumbuhan produktiviti.
demi peningkatan dalam persekitaran perniagaan
negara yang kompetitif. Persekitaran yang kompetitif Oleh itu, inovasi dan penyebarannya merupakan
adalah penting untuk menghasilkan nilai tambah dalam asas penting untuk mempercepatkan pertumbuhan
perusahaan, meningkatkan peluang pekerjaan, menarik produktiviti. Kejayaan inovasi bergantung kepada
pelaburan dan bakat serta meningkatkan hasil. Asas sokongan dasar dan peraturan kerajaan yang menjadi
tersebut hendaklah menggalakkan penambahbaikan asas kepada produktiviti. Malaysia mampu mengekalkan
dalam produk, proses dan sistem secara berterusan kemakmuran dan menyediakan kualiti hidup yang lebih
melalui inovasi, ke arah pasaran yang lebih baik. baik untuk rakyat apabila wujudnya usaha bersama
kesemua elemen tersebut.

MENGEKALKAN KEMAKMURAN
KUALITI HIDUP YANG LEBIH BAIK
HASIL PRODUKTIVITI
INDUSTRI INOVASI

MEWUJUDKAN
PELUANG PEKERJAAN Produk Sistem
Proses Pasaran
& PERTUMBUHAN
EKONOMI

DASAR YANG JELAS


Infrastruktur
UNTUK Modal Insan Peraturan Dasar Fiskal Akses
&
MEMUDAHKAN & Pendidikan Kewangan
Pengangkutan
PERNIAGAAN

AGENDA
PEMBANGUNAN PERSEKITARAN PERNIAGAAN YANG KOMPETITIF
NEGARA
NILAI BERSAMA Kolaborasi I Koordinasi I Komunikasi I Kompetensi

BAGAIMANA PENINGKATAN PRODUKTIVITI AKAN MEMANFAATKAN NEGARA?

Memastikan taraf hidup


yang lebih tinggi dengan Membangunkan
mengurangkan kesan kemahiran dan kebolehan
Penambahan pelaburan Meningkatkan Meningkatkan
inflasi, mewujudkan peribadi, gaji yang
modal, meningkatkan daya saing negara, simpanan dan
lebih banyak peluang lebih tinggi, keadaan
perniagaan dan memperluaskan eksport penurunan harga
pekerjaan dan kerja yang lebih baik,
meningkatkan daya dan menarik lebih barangan dan
meghapuskan konflik keselamatan pekerjaan
saing industri banyak pelaburan asing perkhidmatan
sosial apabila barangan dan kesejahteraan hidup
dan perkhidmtan lebih yang lebih baik
murah

77 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


LAMPIRAN
PART 1 I CHAPTER 2 I Sectorial Productivity Performance

LAMPIRAN A.1: MENGUKUR PRODUKTIVITI


Istilah dan Definisi
Produktiviti ialah hubung kait di antara jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah input yang digunakan dalam
menghasilkan output berkenaan. Peningkatan produktiviti bermakna berlakunya pencapaian output yang lebih baik
dengan jumlah penggunaan sumber-sumber input yang sama atau berkurangan. Peningkatan produktiviti memberi
sumbangan kepada peningkatan taraf hidup, daya saing serta kualiti hidup yang lebih baik.

Kaedah Pengukuran Produktiviti


Produktiviti boleh diukur melalui dua cara: nisbah output kepada satu input sahaja, atau nisbah output kepada
lebih daripada satu input. Kaedah yang melibatkan hanya satu input dipanggil pengukuran produktiviti faktor
separa, manakala kaedah yang melibatkan lebih daripada satu faktor input dikenali sebagai pengukuran produktiviti
faktor pelbagai atau pengukuran produktiviti faktor menyeluruh. Kedua-dua output dan input pada kebiasaannya
dinyatakan dalam bentuk nilai kewangan.

LAMPIRAN A.1.1: PENGUKURAN PRODUKTIVITI FAKTOR SEPARA


Pengukuran produktiviti faktor separa ialah nisbah output kepada satu jenis input. Pengukuran bagi output termasuk
keluaran dalam negara kasar (KDNK), nilai ditambah dan nilai kewangan bagi pengeluaran, manakala pengukuran
bagi input termasuk jumlah pekerja, jumlah jam bekerja, modal atau aset tetap, kos pekerja, tenaga, dan barangan
dan perkhidmatan yang dibeli. Contoh pengukuran produktiviti faktor separa adalah seperti produktiviti pekerja
(nisbah output kepada input pekerja) dan produktiviti modal (nisbah output kepada input modal).

PEMBOLEH UBAH PENERANGAN


Nilai ditambah Nilai ditambah mengukur kekayaan yang dijana daripada usaha-usaha
bersepadu oleh mereka yang bekerja di sesebuah perusahaan (pekerja)
dan penyumbang modal (pelabur dan pemegang saham). Nilai ditambah
berbeza dengan keuntungan jualan atau nilai pengeluaran kerana ianya
tidak merangkumi kekayaan yang dihasilkan oleh pembekal kepada
perusahaan.

Terdapat dua cara untuk mengukur nilai ditambah:

i) Kaedah Penambahan

Kaedah ini dirujuk sebagai kaedah pengagihan kekayaan.

Nilai ditambah = Kos Pekerja + Faedah + Cukai + Susut Nilai + Keuntungan

Kaedah ini dirujuk sebagai pengagihan kekayaan kerana nilai ditambah yang
dihasilkan digunakan untuk membayar mereka yang telah menyumbang
kepada penghasilannya dalam bentuk gaji dan upah (kos pekerja) kepada
para pekerja, faedah kepada penyumbang modal, cukai kepada kerajaan,
susut nilai untuk penggunaan peralatan dan keuntungan kepada pemilik.

ii) Kaedah Penolakan

Kaedah ini dirujuk sebagai kaedah penciptaan kekayaan.

Nilai ditambah =
umlah Output tolak barangan dan perkhidmatan yang dibeli (BIMS)

Untuk menghasilkan barangan atau perkhidmatan, syarikat perlu membeli


bahan mentah yang diperlukan serta input lain. Perbezaan di antara jumlah
nilai output dan jumlah kos input, atau semua input dan perkhidmatan
yang dibeli dari syarikat lain dirujuk sebagai nilai ditambah.

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 78


LAMPIRAN
PART 1 I CHAPTER 2 I Sectorial Productivity Performance

PEMBOLEH UBAH PENERANGAN


Jumlah Output Nilai di kilang (Jualan – Stok awal: barang siap + Stok akhir: barang siap –
Pengangkutan keluar – Komisen kepada agensi penjualan – Cukai ke atas produk)
+ Pendapatan daripada perkhidmatan perindustrian yang diberikan
+ Nilai jualan (daripada barang/bahan yang dibeli untuk dijual semula
tanpa melalui proses selanjutnya)
+ Nilai daripada kerja perindustrian lain
+ Pendapatan output lain
+ Pendapatan daripada khidmat profesional
+ Komisen dan brokeraj yang diterima
+ Perbelanjaan modal untuk membuat/membina sendiri
+ Stok akhir: barang dalam proses
- Stok awal: barang dalam proses
+ Stok akhir: barang yang dibeli untuk dijual semula
- Stok awal: barang yang dibeli untuk dijual semula
Barangan dan Kos bahan mentah
Perkhidmatan yang Dibeli + Bahan dan bekas pembungkus
(BIMS) + Bahan yang digunakan bagi baik pulih dan penyelenggaraan
+ Keperluan kilang dan alat tulis dan peralatan pejabat
+ Utiliti, bahan pembakar, pelincir dan gas yang dibeli
+ Kos barang yang dijual (dibeli untuk dijual semula tanpa melalui proses
selanjutnya)
+ Bayaran bagi kerja memproses yang dibuat oleh pihak lain yang
menggunakan bahan yang dibekalkan oleh syarikat dan bayaran baik
pulih dan penyelenggaraan semasa yang dibuat oleh pihak lain bagi
harta tetap syarikat
+ Bayaran terhadap perkhidmatan bukan perindustrian
Bilangan Pekerja Semua kategori pekerja, termasuk pemilik yang bekerja/rakan niaga, pekerja
(purata bagi suatu tempoh) keluarga tidak bergaji dan pekerja sambilan.
Kos Pekerja Gaji dan upah (termasuk komisen, bonus dan faedah), saraan yang dibayar
kepada pengarah yang bekerja/pemilik/rakan niaga, dan KWSP/SOCSO yang
dibayar oleh majikan.
Harta Tetap (purata bagi Semua aset fizikal seperti alat pengangkutan, komputer, jentera dan kelengkapan,
suatu tempoh) dan perabot dan pemasangan.

LAMPIRAN A.1.2: PENGURAIAN PERTUMBUHAN PRODUKTIVITI PEKERJA


Model Solow-Swan (Solow 1956, Swan 1956) ialah titik permulaan bagi kebanyakan analisis teori tentang pertumbuhan
ekonomi. Kesimpulan yang utama dalam model ini adalah bahawa pengumpulan modal fizikal dan tenaga kerja
tidak mampu memacu pertumbuhan jangka panjang dalam output bagi setiap orang, sebaliknya didorong oleh
kadar perubahan teknologi (pertumbuhan produktiviti). Model ini mengandaikan bahawa bentuk fungsi pengeluaran
adalah:
Y = f (A,K,L)

Di mana A mewakili teknologi dan K dan L masing-masing mewakili modal dan buruh. A dipilih sebagai input kepada
model, dam tidak ditetapkan dalam model dan ditafsirkan dari segi stok pengetahuan atau inovasi, pendidikan dan
kemahiran terpisah, kekukuhan hak harta, kualiti infrastruktur dan sikap budaya terhadap keusahawanan dan kerja.
Rumusan teori pertumbuhan yang baharu berdasarkan konsep Solow-Swan menetapkan pertumbuhan teknologi,
modal insan, dan institusi dalam model tersebut (Solow 2005). Teori mikroekonomi mempunyai maklumat tambahan
tentang kedudukan sesebuah negara berhubung sempadan kemungkinan pengeluaran, yang mewakili cara yang
paling efektif untuk menghasilkan pelbagai barangan dan perkhidmatan. Konsep ini mencadangkan cara sesebuah
negara boleh meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertama, negara mampu mara untuk mencapai kedudukan yang lebih optimum di sempadan kemungkinan
pengeluaran domestik dengan mengubah kombinasi produk yang dihasilkan kepada set input yang tertentu.

79 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


LAMPIRAN
PART 1 I CHAPTER 2 I Sectorial Productivity Performance

Kedua, negara boleh menandingi sempadan kemungkinan pengeluaran global, dengan menerima guna proses
dan teknologi yang lebih cekap yang telah dibangunkan di tempat lain. Akhirnya, negara yang mencapai hasil yang
optimum di sempadan kemungkinan pengeluaran global mampu merentasi cabaran sempadan melalui inovasi.
TFP menunjukkan kecekapan input yang digunakan dalam proses pengeluaran, termasuk A iaitu perubahan teknologi
tulen, seiring dengan perubahan skala atas pulangan. Produktiviti pekerja (LP) mengukur tahap output bagi setiap
unit untuk input buruh (seperti pekerja dan jam bekerja). Hubungan antara pertumbuhan produktiviti pekerja dan
pertumbuhan TFP ialah:

Pertumbuhan LP = pertumbuhan TFP + sumbangan daripada pertumbuhan pendalaman modal

Pengukuran prestasi produktiviti dipengaruhi oleh semua faktor yang memberi kesan terhadap tahap pengeluaran
dan penggunaan tenaga kerja dan modal. Ini termasuk persaingan, kitaran perniagaan, perdagangan, pasaran
kewangan, peraturan, perubahan teknologi, cuaca, pertumbuhan penduduk dan penuaan, pendidikan, infrastruktur,
geogra dan perubahan struktur. Sesetengah daripada faktor ini dipengaruhi oleh dasar kerajaan dan pembaharuan
pada tahap yang berbeza.

LAMPIRAN A.1.3: PENGUKURAN PRODUKTIVITI FAKTOR MENYELURUH

Sebelum ini, teknik growth accounting digunakan untuk mengukur TFP, di mana input terhad kepada pekerja dan
modal. Pengaruh faktor ekonomi berasaskan pengetahuan dalam ekonomi global pada hari ini memerlukan satu
pendekatan baharu dalam mengukur TFP, yang dikenali sebagai KLEMS. Metodologi KLEMS menggunakan takrif
faktor input yang lebih luas dan input perantaraan seperti tenaga dan barangan dan perkhidmatan yang dibeli
diambil kira dalam pengukuran. Kedua-dua faktor input pekerja dan modal diuraikan kepada segmen yang lebih
terperinci bagi membolehkan analisis yang lebih mendalam dilaksanakan, iaitu kualiti pekerja dan kuantiti pekerja
bagi input pekerja, manakala input modal pula diuraikan kepada modal ICT dan modal bukan ICT.

Spesikasi Model dalam Menghasilkan Sumber Pertumbuhan Ekonomi dan Produktiviti Jangka Panjang
Fungsi pengeluaran diandaikan sebagai boleh diasingkan dalam input-input berikut sebagai titik permulaan:

(1)

Di mana Y ialah output, K ialah indeks aliran perkhidmatan modal, L ialah indeks aliran perkhidmatan pekerja dan
X ialah indeks input perantaraan, yang terdiri daripada input perantaraan yang dibeli daripada industri tempatan
lain dan produk yang diimport. Dengan andaian skala atas pulangan dan pasaran yang kompetitif, nilai output ialah
sama dengan nilai kesemua input seperti yang dinyatakan seperti berikut:

(2)

Di mana Pјy menandakan harga bagi output, PjX menandakan harga bagi input perantaraan, Pjk menandakan harga
bagi perkhidmatan modal dan PjL menandakan harga bagi perkhidmatan pekerja. Dengan andaian standard
memaksimumkan keuntungan, pasaran yang kompetitif dan skala atas pulangan, pertumbuhan (∆lntj) ditentukan
seperti berikut:
(3)

Pertumbuhan TFP diperoleh dengan cara pertumbuhan output sebenar ditolak dengan pertumbuhan input
dengan wajaran di mana ∆X = Xt - X t-1 menandakan perubahan antara tahun t-1 and t, dan ⊽jt dengan bar
menandakan purata tempoh dan ⊽ ialah purata syer dua tempoh bagi input dalam nilai output nominal. Nilai syer
bagi setiap input ditakrifkan seperti berikut:

(4)

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 80


LAMPIRAN
PART 1 I CHAPTER 2 I Sectorial Productivity Performance

Dengan andaian skala atas pulangan bermaksud dan membolehkan syer input digunakan
dalam penganggaran pertumbuhan TFP dalam persamaan (3). Penyusunan semula persamaan (4)
menghasilkan penguraian growth accounting standard pertumbuhan output kepada sumbangan setiap
input dan TFP (ditandakan sebaga AY):

(5)

Di mana sumbangan setiap input ditakrifkan sebagai produk kepada kadar pertumbuhan input dan
sumbangan pendapatan purata bagi dua tempoh.

Untuk penguraian pertumbuhan di tahap aggregat yang lebih tinggi, fungsi tambah nilai industri yang
lebih ketat ditakrifkan, yang memberikan kuantiti nilai tambah sebagai fungsi kepada hanya modal, buruh
dan masa seperti berikut:

(6)

Di mana V j ialah kuantiti nilai ditambah industri. Nilai ditambah meliputi input modal dan pekerja, dan
nilai nominalnya ialah:
(7)

Di mana Pv ialah harga nilai ditambah. Dengan andaian yang sama seperti di atas, pertumbuhan nilai
ditambah industri boleh diuraikan kepada sumbangan modal, pekerja dan TFP (Av).

(8)

Di mana w ialah purata syer dua tempoh bagi input dalam nilai ditambah nominal. Nilai syer setiap
input ditakrifkan seperti berikut:
(9)


(10)

Akaun Output dan Input Perantaraan


Metodologi ini diperkenalkan oleh Jorgenson, Gollop dan Fraumeni (1987). Kami mentakrifkan kuantiti
output dalam industri j sebagai agregat kepada M output yang berbeza menggunakan indeks Tornqvist
seperti berikut:

v jt dengan bar menandakan purata tempoh dan v ialah purata syer dua tempoh bagi produk i dalam
nilai output nominal. Nilai syer bagi setiap produk ditakrifkan seperti berikut:

Dengan PijY = harga asas yang diterima oleh industri j untuk jualan komoditi i.

Input perantaraan indeks kuantiti industri j ditakrifkan dengan:

Di mana vijtX = (∑ pijtX Xijt )−1 pijtX Xijt dengan p X = harga yang dibayar oleh industri j untuk menggunakan produk i
ij
i

81 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


LAMPIRAN
PART 1 I CHAPTER 2 I Sectorial Productivity Performance

Akaun Pekerja
Tujuan akaun pekerja ini adalah untuk menganggarkan jumlah input pekerja supaya ianya mencerminkan
perubahan sebenar jumlah dan kualiti input pekerja dari semasa ke semasa. Secara ringkasnya, dalam
kaedah ini, tenaga kerja dibahagikan kepada beberapa kategori berdasarkan pelbagai kriteria, dalam kes
ini ialah umur, jantina dan taraf pendidikan. Seterusnya diandaikan bahawa aliran perkhidmatan pekerja
bagi setiap kategori pekerja ialah bersamaan dengan jam bekerja, dan pekerja dibayar berdasarkan
produktiviti mereka. Oleh yang demikian, indeks yang sepadan bagi input perkhidmatan pekerja L ialah
indeks kuantiti translog bagi kategori individu, diindeks oleh l dan diberikan sebagai:

1
di mana wajaran ialah syer purata setiap kategori dalam nilai pampasan pekerja vl,t = [vl,t + vl,t−1 ] dan
2
vl,t = (∑ pl,tL H l,t )−1 pl,tL H l,t dengan pl,tL ialah harga untuk satu jam bekerja bagi kategori pekerja l.
l

Akaun Modal
Bagi pengukuran perkhidmatan modal kita memerlukan anggaran stok modal aset secara terperinci serta
syer saran modal dalam nilai jumlah output.

Pendekatan yang paling biasa digunakan dalam pengukuran stok saham ialah kaedah Perpetual Inventory
Method (PIM).Dalam PIM, stok modal (A) ditakrifkan sebagai jumlah berwajar pelaburan dahulu dengan
wajaran yang diberikan oleh kecekapan relatif barangan modal pada umur yang berbeza berdasarkan:

dengan Ak,t , stok modal untuk jenis aset tertentu k pada masa t, θk,τ, kecekapan barangan modal pada
umur t elatif kepada kecekapan barangan modal yang baharu dan Ik t−τ , pelaburan pada masa t-τ. Oleh
yang demikian, dengan diberikan kadar malar susut nilai δ, perbezaan setiap jenis aset, θt = (1−δ )t dan
stok modal bagi aset tertentu k pada masa t, Ak, t is diberikan sebagai:

Bagi agregat perkhidmatan modal untuk jenis aset yang berbeza, ianya diandaikan bahawa perkhidmatan
agregat ialah satu fungsi translog perkhidmatan aset individu. Diandaikan juga bahawa aliran perkhidmatan
modal bagi setiap jenis aset ialah bersamaan dengan stok, tidak bergantung kepada masa. Maka dengan
itu indeks yang sepadan bagi input modal Kialah indeks kuantiti translog bagi aset individu dalam industri
tertentu yang diberikan oleh:

di mana wajaran ialah syer purata bagi setiap komponen dalam nilai pampasan modal 1
K
v k ,t = [vk ,t + vk ,t−1 ]
dan vkt = (∑ p Akt ) p Akt dengan p
k
kt
−1 K
kt
kt
alah harga modal. 2
k
Dalam keadaan seimbang, pelabur tidak membezakan di antara dua alternatif: membeli satu unit modal
pada harga pelaburan pkt, mengutip bayaran sewa dan kemudiannya menjual aset yang telah susut
nilai untuk (1−δk ) pk ,t+1 dalam tempoh yang akan datang, atau memperoleh kadar pulangan norminal,
i, dalam peluang pelaburan yang berbeza. Syarat keseimbangan boleh disusun semula, menghasilkan
persamaan kos-modal yang biasa:
pkK,t = pkI ,t−1it + δ k pkI ,t − [ pkI ,t − pkI ,t−1 ] atau pk ,t = rk ,t pk ,t−1 + δ k pk ,t
K I I

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 82


LAMPIRAN
PART 1 I CHAPTER 2 I Sectorial Productivity Performance

Kadar pulangan norminal dianggarkan seperti berikut:


p Kj,t K j,t + ∑ [ pkI , j,t − pkI , j,t−1 ]Ak , j,t − ∑ pkI , j,tδ k Ak , j,t
i j,t = k k

∑p I
k , j,t−1
Ak , j,t
k

K
Di mana terma pertama p j,t K j,t ialah pampasan modal dalam industri j, yang disyarat skala atas pulangan
boleh diterbitkan sebagai nilai ditambah ditolak dengan pampasan pekerja.

LAMPIRAN A.2: PETUNJUK PRODUKTIVITI

Daya Saing Pekerja


Daya saing dari segi kos buruh menunjukkan perbandingan sesebuah industri dalam mengeluarkan barangan dan
perkhidmatan dengan kos buruh yang paling rendah.

NISBAH UNIT PENERANGAN


i) Nilai Ditambah setiap Kos Pekerja Angka Menerangkan daya saing sesebuah perusahaan dari
= Nilai Tambah Sebenar segi kos pekerja.
Kos Pekerja
Nisbah yang rendah menunjukkan kos pekerja yang
tidak setimpal dengan penghasilan nilai ditambah.
ii) Kos Pekerja Setiap Buruh Ringgit Mengukur bayaran purata bagi setiap pekerja.
= Kos Pekerja Malaysia
Bil. Pekerja (RM) Nisbah yang tinggi bermakna pulangan yang tinggi
bagi tiap-tiap pekerja dan sebaliknya.

ii) Kos Pekerja Seunit Angka Menerangkan bahagian kos pekerja dibandingkan
=__Kos Pekerja Sebenar dengan jumlah output.
Jumlah Output
Nisbah yang tinggi menunjukkan kos pekerja yang
tinggi. Ini mungkin disebabkan oleh kekurangan
pekerja dan kekurangan pekerja mahir atau gabungan
pekerja yang kurang baik. Selain itu, ia mungkin
disebabkan oleh kadar pusing ganti pekerja yang
tinggi.

Produktiviti Modal
Produktiviti modal menunjukkan tahap penggunaan aset tetap dan sejauh mana aset-aset ini digunakan
secara cekap. Ia ditakrifkan sebagai Nilai Ditambah yang dijana bagi setiap Ringgit yang dibelanjakan
ke atas Aset Tetap.

NISBAH UNIT PENERANGAN


i) Nilai Ditambah setiap Aset Angka Menunjukkan tahap penggunaan aset tetap ketara.
Tetap Sebenar
= Nilai Tetap Nisbah yang tinggi menunjukkan kecekapan
Aset Tetap penggunaan aset.

Nisbah yang rendah mencerminkan penggunaan


aset yang kurang cekap.


83 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016
LAMPIRAN
PART 1 I CHAPTER 2 I Sectorial Productivity Performance

Produktiviti Pekerja
Produktiviti pekerja ialah salah satu cara untuk mengukur prestasi produktiviti sesebuah industri.
Petunjuk yang paling biasa digunakan ialah Nilai ditambah setiap Pekerja.

NISBAH UNIT PENERANGAN


i) Nilai Ditambah setiap Pekerja Ringgit Mencerminkan jumlah kekayaan yang dihasilkan
= Nilai Tambah Malaysia (RM) oleh syarikat, dibandingkan dengan jumlah pekerja.
Bil. Pekerja Ia dipengaruhi oleh:
• Kecekapan pengurusan
• Sikap kerja
• Kesan harga
• Permintaan terhadap produk syarikat

Nisbah yang tinggi menunjukkan kesan positif faktor


pekerja dalan proses penghasilan kekayaan.

Nisbah yang rendah bermakna prosedur kerja yang


tidak menggalakkan seperti:

• Harga yang tinggi untuk barangan dan


perkhidmatan yand dibeli (BIMS)
• Pembaziran masa dan/atau bahan mentah
• Gaji dan upah yang tidak mencukupi
ii) Jumlah Output setiap Pekerja Ringgit Jumlah output yang dihasilkan oleh setiap pekerja
= Jumlah Output Malaysia (RM) dalam sesebuah perusahaan.
Bil. Pekerja
iii) Nilai Ditambah per Jam Bekerja Ringgit Mencerminkan jumlah keuntungan yang dibuat oleh
= Nilai Ditambah Malaysia (RM) syarikat berbanding dengan bilangan jam bekerja
Jumlah Jam Bekerja berdasarkan jenis pekerja:

• Sepenuh masa
• Separuh masa
• Bekerja sendiri

Intensiti Modal
Intensiti modal mengukur jumlah aset tetap yang diperuntukkan bagi setiap pekerja. Ia juga dikenali
sebagai Aset Tetap setiap Pekerja atau secara ringkasnya nisbah modal-kepada-pekerja. Nisbah ini
mengukur sama ada sesebuah industri itu berintensif modal ataupun berintensif buruh.

NISBAH UNIT PENERANGAN


i) Aset Tetap setiap Pekerja Ringgit Menunjukkan sama ada sesebuah perusahaan
= Aset Tetap Malaysia (RM) mengguna pakai dasar berintensif modal ataupun
Bil. Pekerja berintensif pekerja.

Nisbah yang tinggi menunjukkan intensiti modal


yang tinggi.

Nisbah yang rendah menunjukkan sesebuah


perusahaan bergantung kepada kaedah berintensif
pekerja atau input teknologi syarikat yang rendah.

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 84


LAMPIRAN
PART 1 I CHAPTER 2 I Sectorial Productivity Performance

LAMPIRAN B.1: STATISTIK SUBSEKTOR PEMBUATAN, 2015

2015

Nilai Tambah Pertumbuhan Pekerjaan Pertumbuhan Produktiviti Pertumbuhan


Keterangan
(RM) (%) (RM) (%) (RM) (%)

Pembuatan 244,247 4.89 2,321,171 -2.01 105,226 7.04

Produk makanan 21,453 -0.55 252,766 -4.30 84,873 3.92

Minuman 4,746 3.53 16,365 12.19 290,005 -7.72

Produk tembakau 3,736 17.23 2,377 8.16 1,571,819 8.38

Tekstil dan pakaian 3,734 6.30 104,709 1.83 35,663 4.39

Kulit dan produk berkaitan 401 6.58 12,353 3.27 32,440 3.20

Produk kayu 5,321 2.56 119,929 -4.80 44,367 7.73

Kertas dan produk kertas 3,003 10.85 73,204 -3.80 41,021 15.23
Percetakan dan penghasilan 66,133
2,881 1.58 -3.62 43,562 5.40
semula rekod media
Produk petroleum ditapis 31,767 5.58 6,426 -7.90 4,943,604 14,63

Kimia & produk kimia dan 24,822 2.40 111,946 -5.97 221,729 8.90
produk farmaseutikal

Getah & produk plastik 16,850 -1.07 321,958 1.84 52.335 -2.86

Produk galian bukan logam 9,290 5.94 100,864 -0.51 92,103 6.48

Logam asas 6,909 5.29 86,374 2.55 79,989 2.67

Produk fabrikasi logam 14,071 2.38 185,438 -4.98 75,881 7.74

Jentera dan peralatan 7,750 12.73 77,310 1.60 100,245 10.95


Komputer, elektronik dan 393,615
produk optikal 52,288 7.68 -3.69 132,841 11.80

Peralatan elektrik 4,601 13.53 89,540 -4.06 51,389 18.33

Kenderaan bermotor dan 159,131


25,574 4.35 -0.13 160,710 4.48
peralatan pengangkutan

Perabot 3,014 11.11 87,992 -4.21 34,257 15.99


Pembuatan lain dan
pembaikan & pemasangan 2,037 15.62 52,742 5.07 38,625 10.03
jentera dan peralatan

Nota: Untuk maklumat lanjut, sila layari Pangkalan Data Produktiviti Industri Malaysia di www.mpc.gov.my

85 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


LAMPIRAN
PART 1 I CHAPTER 2 I Sectorial Productivity Performance

LAMPIRAN B.2: STATISTIK BAGI PERKHIDMATAN SUBSEKTOR, 2015


2015
Nilai Tambah Pekerjaan Produktiviti
Subsektor (%) (%) (%)
(RM) (RM) (RM)
Perkhidmatan 569,046 5.15 8,595 3.59 66,204 1.51

Utiliti 27,085 3.46 127 -12.09 212,710 17.69

Perdagangan borong dan runcit 155,738 6.89 2,361 3.73 65,965 3.04
Makanan & minuman dan
29,377 6.37 1,122 0.82 26,188 5.50
penginapan
Pengangkutan dan penyimpanan 37,326 5.68 636 7.21 58,665 -1.43

Maklumat dan komunikasi 60,480 9.40 223 5.19 271,786 4.01

Kewangan dan insuran 73,488 -0.69 366 11.10 200,687 -10.62


Hartanah dan perkhidmatan
45,796 6.58 1,075 2.89 42,620 3.59
perniagaan
Perkhidmatan kerajaan 42,553 2.84 767 2.95 55,485 -0.11

Kesihatan 19,180 3.87 569 6.94 33,729 -2.87

Pendidikan 46,213 5.06 926 5.95 49,922 -0.84

Perkhidmatan lain 31,810 5.03 425 -2.35 74,922 7.56

Nota: Untuk maklumat lanjut, sila layari Pangkalan Data Produktiviti Industri Malaysia di www.mpc.gov.my

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 86


LAMPIRAN
PART 1 I CHAPTER 2 I Sectorial Productivity Performance

LAMPIRAN C.1: LIBERALISASI SUBSEKTOR YANG TELAH BERLAKU

2009
Komputer dan Perkhidmatan Berkaitan
1. Perkhidmatan rundingan yang berkaitan dengan pemasangan perkakasan komputer.
2. Sistem-perkhidmatan pelaksanaan perisian dan perkhidmatan rundingan perisian;
perkhidmatan sistem analisis; perkhidmatan sistem reka bentuk; perkhidmatan
pengaturcaraan dan perkhidmatan penyelenggaraan sistem.
3. Perkhidmatan penyediaan input perkhidmatan pemprosesan data; pemprosesan data
dan perkhidmatan penjadualan; perkhidmatan perkongsian masa dan perkhidmatan
pemprosesan data lain.
4. Perkhidmatan pangkalan data.
5. Penyelenggaraan dan perkhidmatan pembaikan komputer.
6. Perkhidmatan lain - perkhidmatan penyiapan data; perkhidmatan latihan; perkhidmatan
pemulihan data; dan pembangunan kandungan kreatif.

Kesihatan dan Perkhidmatan Sosial Perkhidmatan


Perniagaan
7. Semua perkhidmatan veterinar.
8. Perkhidmatan kebajikan disampaikan melalui institusi
perumahan kepada warga emas dan orang kurang upaya.
9. Perkhidmatan kebajikan disampaikan melalui institusi
perumahan untuk kanak-kanak.
10. Perkhidmatan pusat jagaan kanak-kanak termasuk
22. Pusat Pengedaran Serantau
perkhidmatan pusat jagaan orang kurang upaya.
23. Pusat Perolehan Antarabangsa
11. Perkhidmatan rehabilitasi vokasional untuk orang kurang
24. Perkhidmatan Ujian Teknikal dan
upaya.
Analisis – ujian komposisi dan
Perkhidmatan ketulenan dan perkhidmatan
Perkhidmatan Pelancongan Pengangkutan analisis, perkhidmatan ujian dan
analisis sistem mekanikal dan
12 Taman Tema. 20. Pengangkutan Barang Kelas C elektrikal bersepadu, dan
13. Pusat Konvensyen dan Pameran (kapasiti (Lesen Pembawa Swasta – perkhidmatan pemeriksaan teknikal.
tempat duduk lebih dari 5,000) untuk mengangkut barangan 25. Perkhidmatan Perundingan
14. Agensi Pelancongan dan Perkhidmatan sendiri). Pengurusan – umum, kewangan
Pengendalian Percutian (untuk (tidak termasuk cukai perniagaan),
pelancongan dalam negara sahaja).
15. Perkhidmatan Restoran dan Hotel (untuk
Sukan dan pemasaran, sumber manusia,
hotel 4 dan 5 bintang sahaja). Perkhidmatan pengeluaran dan perkhidmatan
perhubungan awam.
16. Perkhidmatan Hidangan Makanan (untuk Rekreasi Lain
perkhidmatan yang disediakan di hotel 4
dan 5 bintang sahaja).
17. Perkhidmatan Hidangan Minuman untuk
digunakan di dalam premis (untuk 21. Perkhidmatan Sukan (promosi
perkhidmatan yang disediakan di hotel 4 acara sukan dan penganjuran
dan 5 bintang sahaja). organisasi).

Perkhidmatan Pengangkutan Perkhidmatan Sewa/Pajakan Tanpa Pengendali


Sokongan dan Tambahan
26. Perkhidmatan sewa/pajakan kapal yang tidak termasuk kabotaj dan
18. 18. Perkhidmatan Agensi Maritim.
perdagangan luar pesisir.
19. Perkhidmatan kapal salvaj dan
27. Penyewaan kapal kargo tanpa kru (Sewa Kapal Kosong) untuk perkapalan
pengapungan.
antarabangsa.

87 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


LAMPIRAN
PART 1 I CHAPTER 2 I Sectorial Productivity Performance

LAMPIRAN C.2: LIBERALISASI SUBSEKTOR YANG TELAH BERLAKU

2011
Telekomunikasi Penjagaan Kesihatan
28. Perkhidmatan telekomunikasi 37. Perkhidmatan hospital swasta
(pembekal perkhidmatan 38. Perkhidmatan pakar perubatan
rangkaian dan lesen pembekal 39. Perkhidmatan pakar pergigian
kemudahan rangkaian)
29. Perkhidmatan telekomunikasi
(lesen pembekal perkhidmatan
aplikasi)

Perkhidmatan Perkhidmatan Alam


Profesional Sekitar
30. Perakaunan dan percukaian 36. Perkhidmatan pembakaran
31. Perkhidmatan seni bina
32. Perkhidmatan kejuruteraan
33. Perkhidmatan undang-undang
34. Perkhidmatan ukur bahan

Perkhidmatan Perkhidmatan Pendidikan


Perdagangan
Pengedaran 40. Pendidikan tinggi swasta dengan
status universiti
35. Gedung dan kedai khusus 41. Sekolah-sekolah swasta
42. Perkhidmatan pendidikan menengah
teknikal dan vokasional
43. Perkhidmatan pendidikan menengah
teknikal dan vokasional untuk pelajar
berkeperluan khas
44. Pusat latihan kemahiran

45. Perkhidmatan Kurier


Melengkapi pertumbuhan dan pembangunan dalam sektor pembuatan, kerajaan sedang mempergiat usaha mereka untuk
memajukan dan membangunkan sektor perkhidmatan. Kerajaan akan menjalankan liberalisasi subsektor perkhidmatan yang lain
secara berterusan.

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 88


LAMPIRAN
PART 1 I CHAPTER 2 I Sectorial Productivity Performance

LAMPIRAN D.1: PENAMBAHBAIKAN PROSES MELALUI RURB PERMIT


KELULUSAN KENDERAAN INDIVIDU

Proses Aliran Semasa Permohonan AP Kenderaan Individu

Mula 01 Permohonan
Pemohon
Dihantar SEDIA ADA

02 03 04
Diterima Lengkap Tidak Tidak Tiada AP
dan Diluluskan Rayuan
Tidak Lengkap Disemak
M A L A Y S I A
MINISTRY OF INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRY

05 14
Ya Memasukkan Ya Memasukkan
Pembekal data dalam data dalam
Dagang.net E-Daftar
Perkhidmatan

06 07
Kereta Tidak Ya Tidak
Pemeriksaan Penilaian Rayuan
Dirampas Kadar
Tidak

08 Bayaran Ya
Pengesahan
Semula

15
Kebenaran
Pengendali LANGKAH
Pelabuhan

09 Mengemukakan
Syarikat Perlindungan Insurans
Insurans

Pelupusan Mengemukakan
10 Perdagangan Plat 15 Pendaftaran
Kereta 12
Ya
Tidak Pemeriksaan
Semula

13
Aliran Fizikal 11 Pemeriksaan Ya Diluluskan
Kenderaan
Tidak
Aliran Dokumen

89 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


LAMPIRAN
PART 1 I CHAPTER 2 I Sectorial Productivity Performance

LAMPIRAN D.2: PENAMBAHBAIKAN PROSES MELALUI RURB PERMIT


KELULUSAN KENDERAAN INDIVIDU

Aliran Proses Permohonan Yang Dicadangkan Bagi AP Kenderaan Individu

01
Permohonan
Mula Tiada AP
Online
Pemohon
Tidak

02
CADANGAN
03
Proses Lengkap Disemak/
Permohonan AP Interim Diluluskan
Temuduga
Tidak Lengkap

Ya
04
M A L A Y S I A

Kembali ke
MINISTRY OF INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRY

Malaysia Pemberian AP Pembatalan AP


Pembekal PENGURANGAN 05
15
Perkhidmatan
DARI KE Pengisytiharan kastam oleh
pemohon/pembekal perkhidmatan

10 LANGKAH 06
Pemeriksaan
PUSPAKOM Gagal

Pemprosesan
Doket Kastam

08 07 Kereta Dirampas
Pembayaran Penilaian/ Berjaya
Duti Penaksiran

Kebenaran
10 Tamat
Belayar
Pengendali
Pelabuhan 09
Pendaftaran di
MySikap*

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 90


LAMPIRAN
PART 1 I CHAPTER 2 I Sectorial Productivity Performance

LAMPIRAN E: INSENTIF UNTUK LONJAKAN PRODUKTIVITI 2015/2016


PROGRAM/INSENTIF PENERANGAN SUMBER
Skim Jaminan Modal Kerja Permohonan WCGS bermula dari Syarikat Jaminan Pembiayaan
(WCGS) 1 Januari 2016 hingga 31 Disember Perniagaan Berhad (SJPP)
Untuk membantu Enterpris 2018 atau selepas mendapat kelulusan http://www.sjpp.com.my/
Kecik dan Sederhana (PKS) pembiayaan sehingga RM2.0 bilion sjppv2e/index.php/services/
untuk mendapatkan akses untuk PKS dengan 70% jaminan kerajaan. working-capital-guarantee-
kepada kewangan. scheme-wcgs/scheme-brief-
wcgs
Skim Jaminan Sektor Permohonan SSGS bermula dari 1 April
Perkhidmatan (SSGS) 2015 hingga 31 Disember 2017 atau http://www.sjpp.com.my/
Untuk membantu sektor selepas mendapat kelulusan pembiayaan sjppv2e/index.php/services/
perkhidmatan syarikat PKS sehingga RM5 bilion untuk PKS dalam services-sector-guarantee-
untuk mendapatkan akses sektor perkhidmatan bersama dengan scheme-ssgs/scheme-brief-ssgs
kepada kewangan dari 70% jaminan kerajaan.
Institusi Kewangan.
Dana Eksport Perkhidmatan Pembayaran SEF kepada MSP adalah Perbadanan Pembangunan
(SEF) melalui peruntukan geran dan pinjaman Perdagangan Luar Malaysia
Untuk membantu Pembekal mudah: (MATRADE)
Perkhidmatan Malaysia (MSP) • 100% bantuan dibayar balik bagi
untuk menjalankan aktiviti perbelanjaan yang layak dilakukan http://www.matrade.gov.my/
untuk mengembangkan maksimum RM50,000 per syarikat; en/component/joomdoc/
dan menceburi pasaran • 50% bantuan dibayar balik bagi doc_details/188-services-export-
antarabangsa. perbelanjaan yang layak dilakukan fund-sef-application-form
maksimum RM50,000 per syarikat;
• 50% bantuan dibayar balik bagi
perbelanjaan yang layak dilakukan
pada permulaan (12) bulan untuk
penubuhan pejabat di luar negara
maksimum RM150,000 per syarikat
(yang mana lebih dulu);
• 50% bantuan dibayar balik bagi
perbelanjaan yang layak dilakukan
maksimum maksimum RM1 juta per
syarikat; dan
• 50% bantuan dibayar balik bagi
perbelanjaan yang layak dilakukan
maksimum maksimum RM3 juta per
syarikat.
Program Galakkan Perniagaan Dua jenis pembiayaan yang terdapat di SME Corp
2.0 (BAP 2.0) bawah Program Galakkan Perniagaan
Program Galakkan Perniagaan (BAP): http://www.smecorp.gov.my/
(BAP) 2.0 adalah program • Bantuan Sepadan; dan index.php/en/programmes/
bantuan bersepadu untuk • Pinjaman Mudah. 2015-12-21-09-53-14/business-
meningkatkan keupayaan accelerator-programme-bap
enterpris kecil dan sederhana
(PKS) melalui khidmat nasihat
perniagaan dan sokongan
kewangan. Program ini
menyokong pelbagai inisiatif
peningkatan kapasiti untuk
membantu PKS untuk
mengembangkan perniagaan
mereka di dalam dan luar
negara.

91 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


LAMPIRAN
PART 1 I CHAPTER 2 I Sectorial Productivity Performance

LAMPIRAN E: INSENTIF UNTUK LONJAKAN PRODUKTIVITI 2015/2016 (samb)


PROGRAM/INSENTIF PENERANGAN SUMBER
Skim Pinjaman Mudah bagi SLSAM membantu syarikat pembuatan Pembangunan Industri Kewangan
Automasi dan Pemodenan PKS untuk: Malaysia (MIDF)
(SLSAM)
• Memodenkan dan mengautomasikan http://www.midf.com.my/index.
Dana untuk Skim ini disalurkan proses pembuatan; php/development-finance-
oleh Kerajaan Malaysia melalui • Naik taraf keupayaan dan kapasiti our-products-a-services/
Kementerian Perdagangan pengeluaran; development-finance-soft-loan-
Antarabangsa dan Industri • Meminimumkan kebergantungan scheme-for-automation-and-
(MITI) untuk MIDF bagi terhadap buruh – aktiviti intensif dan modenisation-slsam
pelaksanaan Skim ini. buruh asing;
• Mempelbagaikan kepada nilai yang lebih
tinggi – aktiviti ditambah;
• Menyusun semula dan memperkemas
operasi termasuk melalui penggabungan
dan pengambilalihan; http://www.midf.com.my/index.
• Pengambilalihan peralatan, php/development-finance-our-
pembangunan dan pengeluaran; products-a-services/soft-loan-
• Peningkatan produktiviti; dan scheme-for-services-exports-slsse
• Meningkatkan prestasi eksport.
Skim Pinjaman Mudah untuk Amaun Pembiayaan:
Eksport Perkhidmatan (SLSSE) • Pembiayaan untuk menampung kos
berkaitan dengan pengeluaran Jaminan
SLSSE telah dilancarkan Bank atau Bon Prestasi untuk pelaksanaan
pada bulan Oktober projek tidak termasuk nilai pokok Jaminan
2015 untuk menyediakan Bank atau Bon Prestasi itu – Jumlah
bantuan kepada Pembekal maksimum sebanyak RM5 juta per
Perkhidmatan Malaysia (MSP) syarikat; dan
bagi menjalankan aktiviti • Pembiayaan untuk membantu MSP
untuk mengembangkan dalam mencadang dan merancang
dan menceburi pasaran rundingan projek luar negara – Jumlah
antarabangsa. maksimum sebanyak RM2 juta per
syarikat.
Pelaksanaan dana ini bermula
dari tahun 2015 hingga 2020.
Jawatan Ekspatriat untuk Sebuah syarikat yang melaksanakan projek Lembaga Pembangunan
Teknologi Hijau (GTs) teknologi hijau atau aktiviti perkhidmatan Pelaburan Malaysia (MIDA)
perlu mengemukakan permohonan kepada
Sebuah syarikat yang MIDA http://www.mida.gov.
melaksanakan projek teknologi • Elaun Cukai Pelaburan (Projek) my/home/administrator/
hijau atau aktiviti perkhidmatan • Pengecualian Cukai Pendapatan system_files/modules/photo/
yang layak untuk insentif yang (Perkhidmatan) uploads/20151228030641_GTJA.
diberikan oleh Lembaga pdf
Pembangunan Pelaburan Sebuah syarikat yang membeli aset
Malaysia (MIDA). teknologi hijau yang disenaraikan dalam
Direktori MyHijau perlu mengemukakan
permohonan kepada MGTC
• Elaun Cukai Pelaburan (Aset)

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 92


LAMPIRAN
PART 1 I CHAPTER 2 I Sectorial Productivity Performance

LAMPIRAN E: INSENTIF UNTUK LONJAKAN PRODUKTIVITI 2015/2016 (samb)


PROGRAM/INSENTIF PENERANGAN SUMBER
Elaun Modal bagi Kategori 1: Industri intensif buruh tinggi Lembaga Pembangunan
Meningkatkan Automasi dalam (seperti produk getah, plastik, kayu, perabot Pelaburan Malaysia (MIDA)
Industri Intensif Buruh dan tekstil),
Untuk menggalakkan peralihan • Elaun modal automasi sebanyak 200% http://www.mida.gov.
dari intensif buruh tinggi ke arah akan disediakan pada perbelanjaan my/home/administrator/
aktiviti automasi dan inovasi. RM4 juta yang pertama ditanggung system_files/modules/photo/
sepanjang tempoh dari tahun 2015 uploads/20151228030641_GTJA.
hingga 2017; dan pdf

Kategori 2: Industri Lain


Elaun modal automasi sebanyak 200%
akan disediakan pada perbelanjaan RM2
juta yang pertama ditanggung sepanjang
tempoh dari tahun 2015 hingga 2020.
Insentif bagi Kawasan Kurang Insentif yang disesuaikan berdasarkan
Maju merit bagi setiap kes:
Untuk meningkatkan pakej • 100% pengecualian cukai pendapatan
insentif khas yang terdapat sehingga 15 tahun taksiran (5+5+5)
dalam Koridor Ekonomi untuk bermula dari tahun pertama penilaian
memasukkan lebih banyak pendapatan berkanun diperolehi.
kawasan kurang maju.
atau

Pelepasan cukai pendapatan sebanyak


100% daripada perbelanjaan modal yang
layak (Elaun cukai Pelaburan) yang boleh
diimbangi dengan 100% pendapatan
berkanun selama 10 tahun.
• Pengecualian duti setem
• Pengecualian cukai pegangan
• Pengecualian duti import ke atas
bahan mentah dan komponen
• Pengecualian duti import ke atas
jentera dan peralatan
Insentif bagi Pengurusan Pelepasan cukai pendapatan sebanyak 100%
Kawasan Perindustrian ke atas pendapatan berkanun selama 5
Untuk memastikan estet tahun, mulai tarikh aktiviti tertentu dimulakan
perindustrian diuruskan dengan oleh syarikat.
baik.

Insentif bagi Penubuhan Hab • Tahap 3: Kadar cukai korporat pada 10%
Utama selama 5 + 5 tahun
• Untuk menggalakkan • Tahap 2: Kadar Cukai Korporat pada 5%
syarikat asing memanfaatkan selama 5 + 5 tahun
kedudukan Malaysia dalam • Tahap 1: Kadar Cukai Korporat pada 0%
ASEAN dan Asia Pasifik; dan selama 5 + 5 tahun
• Untuk menggalakkan syarikat
Malaysia untuk membuka
ibu pejabat serantau.

93 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


LAMPIRAN
PART 1 I CHAPTER 2 I Sectorial Productivity Performance

LAMPIRAN E: INSENTIF UNTUK LONJAKAN PRODUKTIVITI 2015/2016 (samb)


PROGRAM/INSENTIF PENERANGAN SUMBER
Wilayah Ekonomi Pantai Timur • Memperkasa Program ECER melatih Majlis Pembangunan Wilayah
(ECER) 4,050 orang peserta dalam kemahiran Ekonomi Pantai Timur (ECERDC)
keusahawanan.
Dalam memastikan • Program Pembangunan Keusahawanan http://www.ecerdc.com.my/
keterangkuman kumpulan ECER (EEDP).
yang lemah, ECER • Program Suri@Home mewujudkan
membentuk pelbagai program peluang perniagaan dari rumah untuk
pembangunan keusahawanan suri rumah dan ibu tunggal.
untuk meluaskan kebolehan
kumpulan sasaran seperti wanita,
belia dan penganggur untuk
melibatkan diri dalam ekonomi.
Koridor Pembangunan Sabah SDC fokus kepada program latihan Pihak Berkuasa Pembangunan
(SDC) kemahiran: Ekonomi dan Pelaburan Sabah
• 800 orang peserta tempatan dilatih
Inisiatif untuk menambah untuk menjadi usahawan teknologi http://www.sedia.com.my/
peluang bagi komuniti tempatan dalam industri berasaskan pertanian SDC_Incentives.html
di Sabah melalui pendedahan dan pemindahan
pengetahuan dalam pemprosesan
makanan pertanian dan produk asli
istimewa;
• Program Latihan Mempercepatkan
Peningkatan Kemahiran untuk melatih
semula atau meningkatkan kemahiran
peserta bagi pekerjaan hospitaliti,
mendapat manfaat daripada peningkatan
pelaburan dalam sektor pelancongan; dan
• Universiti Kolej Yayasan Sabah (UCSF)
bersama Pihak Berkuasa Pembangunan
Ekonomi dan Pelaburan Sabah
(SEDIA) telah menjalankan program
pembangunan kemahiran kandungan
kreatif di bawah Pusat Kandungan Kreatif
Animasi Sabah (SAC3).
Koridor Tenaga Boleh Penyediaan infrastruktur dan akses kepada Koridor Tenaga Boleh
Diperbaharui Sarawak (SCORE) peluang ekonomi: Diperbaharui Sarawak (SCORE)
• Unit Peneraju Agenda Bumiputera
(TERAJU) telah memperuntukkan RM100 http://www.recoda.com.my/
juta untuk pembangunan keusahawanan, invest-in-score/what-is-score/
termasuk RM1.5 juta untuk makanan ikan
dan perusahaan pemprosesan surimi
dan RM16.1 juta Dana Mudah Cara
diperuntukkan kepada 4 syarikat tempatan
membolehkan mereka untuk menyediakan
khidmat sokongan kepada Petroliam
Nasional Berhad (PETRONAS) dan Bintulu
Port;
• Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera
(YPPB) menyampaikan program
pendidikan, termasuk sokongan untuk
kelayakan profesional seperti Association
of Chartered Certified Accountants (ACCA)
dan Program Perantis Kimpalan; dan
• Pembinaan jalan akses ke Murum dan
Baram Dam yang menyediakan jalan
berturap yang memberi akses kepada lebih
40 buah kampung dan 25,000 orang.

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 94


LAMPIRAN
PART 1 I CHAPTER 2 I Sectorial Productivity Performance

LAMPIRAN E: INSENTIF UNTUK LONJAKAN PRODUKTIVITI 2015/2016 (samb)


PROGRAM/INSENTIF PENERANGAN SUMBER
Komuniti Ekonomi Usahawan dibantu dari segi kewangan, Unit Perancang Ekonomi,
Bumiputera (BEC) khidmat sokongan, dan pembinaan kapasiti. Jabatan Perdana Menteri
Pembangunan BEC melibatkan Lebih RM9 bilion bantuan kewangan
inisiatif spesifik untuk syarikat telah diberikan kepada lebih dari 414,000 http://rmk11.epu.gov.my/pdf/
Bumiputera berdasarkan perniagaan Bumiputera: strategy-paper/Strategy%20
kehendak perniagaan mereka. • Pinjaman sebanyak RM8.6 bilion Paper%2003.pdf
memanfaatkan 413,278 buah perniagaan
mikro dan kecil.
• Bantuan kewangan berjumlah RM495.2
juta kepada 760 buah enterpris kecil
dan sederhana (PKS) Bumiputera
dalam peringkat pembangunan dan
pertumbuhan, oleh Perbadanan
Pembangunan Teknologi Malaysia
(MTDC), Malaysia Venture Capital
Management Berhad, Malaysia Debt
Ventures.
Skim Pembangunan Francais Had Maksimum Pinjaman: Credit Guarantee Corporation
Membantu perniagaan francais • RM7.5 juta Perlindungan Kemudahan
yang berdaya maju untuk Kredit; http://www.cgc.com.my/
mendapatkan pembiayaan • Pinjaman Berjangka; government-funded-schemes/
yang diperlukan melalui • Overdraf;
peruntukan jaminan pinjaman • Pembiayaan Perdagangan; dan
yang diberikan oleh institusi • Sebarang kemudahan kredit lain yang
kewangan yang menyertai skim. ditentukan dari semasa ke semasa oleh
Perbadanan.

My Creative Ventures Perniagaan yang ditawarkan hendaklah My Creative Ventures Sdn. Bhd.
Merangsang industri kreatif di termasuk dalam industri kreatif seperti yang
Malaysia melalui pembiayaan dinyatakan dalam Dasar Industri Kreatif http://www.mycreative.com.my/
strategik dan inovatif dalam Negara oleh Kementerian Penerangan, how
bentuk ekuiti atau pelaburan Komunikasi dan Kebudayaan, termasuk
hutang. antara lainnya:
• Seni Visual (cth; Lukisan & Ukiran)
• Seni Persembahan (cth; Teater & Tarian)
• Muzik (cth; Rakaman Studio & Akademi
Muzik)
• Sastera (cth; Penerbit Buku)
• Penciptaan Kandungan (cth; Kandungan
sinematik dan Televisyen)
• Fesyen dan Rekaan (cth; Akademi busana
& fesyen)
• Seni Tradisional dan Budaya (cth;
Songket & Kraf)
Rangkaian Penyelidikan Inisiatif ini ialah kerjasama antara Public-Private Research
Awam - Swasta (PPRN) Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), Network (PPRN)
Perbadanan Pembangunan Teknologi
Menggalakkan program inovasi Malaysia (MTDC), SME Corp dan industri http://portal.pprn.myain.my/files/
berdasarkan permintaan untuk swasta. infokit-pprn-BI.pdf
meningkatkan produktiviti
dan memperkukuhkan
pembangunan ekonomi di
Malaysia.

95 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


LAMPIRAN
PART 1 I CHAPTER 2 I Sectorial Productivity Performance

LAMPIRAN E: INSENTIF UNTUK LONJAKAN PRODUKTIVITI 2015/2016 (samb)


PROGRAM/INSENTIF PENERANGAN SUMBER
Program Pembangunan • Menyediakan pembiayaan perniagaan TEKUN Nasional
Usahawan Wanita Muda yang mudah.
Profesional • Menyediakan peluang perniagaan dan https://www.tekun.gov.my/en/
maklumat keusahawanan. special-program-2/
Program Pembangunan • Memberi perkhidmatan sokongan dan
Usahawan Angkatan Tentera bimbingan kepada usahawan yang
Veteran menyertai program TEKUN.
Menyediakan pembiayaan • Membangunkan masyarakat usahawan
mikro dan khidmat sokongan TEKUN dan rangkaian perniagaan yang
ke arah pembangunan progresif dan dinamik.
keusahawanan. • Untuk memupuk budaya keusahawanan
dalam kalangan rakyat Malaysia.
• Untuk menggalakkan gaya hidup
berjimat dalam kalangan usahawan
TEKUN.
Program Platform Program ini menyediakan sokongan yang PLATCOM Ventures Sdn. Bhd.
Teknologi Pengkomersialan diperlukan daripada ‘konsep kepada
(PLATCOM) pengkomersialan’. Ini dilaksanakan melalui http://www.platcomventures.com/
peruntukan akses kepada bantuan teknikal, staging/upload/
maklumat pasaran, kemudahan inkubasi, 834617hip2_brochure.pdf
kemudahan ujian dan perkhidmatan lain yang
berkaitan.
Program Kerjasama Industri Ta l e n t C o r p b e k e r j a s a m a d e n g a n TalentCorp Malaysia
Akademia Kementerian Pendidikan Tinggi (MoHE)
untuk membawa majikan kepada universiti- https://www.talentcorp.com.
universiti untuk Kerjasama Industri Akademia my/our-work/initiatives/industry-
(IAC) dengan matlamat mereka iaitu academia-collaboration
melahirkan siswazah khusus untuk industri
dengan kecekapan dalam kemahiran teknikal
dan insaniah.
Skim Permulaan Usahawan Skim Permulaan Usahawan Bumiputera Unit Peneraju Agenda
Bumiputera (SUPERB) menyediakan geran sehingga RM500,000 Bumiputera (TERAJU)
untuk menyokong idea perniagaan yang
inovatif dan kreatif. Ini merupakan dana http://www.teraju.gov.my/
untuk membantu syarikat permulaan dengan skim-permulaan-usahawan-
peruntukan sebanyak RM100 juta dalam bumiputera/?lang=en
tempoh 3 tahun. Sejumlah RM30 juta telah
diperuntukkan bagi 2014.
Program Syarikat Dana Teras adalah bertujuan untuk http://www.teraju.gov.my/teras-
Bumiputera Berprestasi memudahkan pengembangan perniagaan fund/?lang=en
Tinggi (TERAS) di bawah program Syarikat Bumiputera
Berprestasi Tinggi (Teras). Pembiayaan di
bawah Dana Teras ini untuk modal bekerja
dan pembelian aset. Dana ini disediakan oleh
TERAJU dengan kerjasama antara institusi
kewangan dan diuruskan sepenuhnya oleh
Bank SME, RHB Islamic, MIDF dan Maybank
Islamic.

Dana Teras hanya dibuka kepada syarikat di


bawah program Teras.

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 96


LAMPIRAN
PART 1 I CHAPTER 2 I Sectorial Productivity Performance

AKRONIM DAN SINGKATAN


11MP Eleventh Malaysia Plan GBI Green Building Index
10MP Tenth Malaysia Plan GDP Gross Domestic Products

9MP Ninth Malaysia Plan GDVT German Dual Vocational Training

ACSI American Customer Satisfaction Index GFCF Gross Fixed Capital Information

AEC ASEAN Economic Community GII Global Innovation Index

AGC Attorney General’s Chamber GRP Good Regulatory Practices

AIAC Aerospace Industries Association of GTP Government Transformation


Canada Programme

AIM Agensi Inovasi Malaysia HIP High Impact Programmes


IBO Innovation Business Opportunities
AP Approved Permit
IBS Industrialised Building System
ARMR Annual Report on Modernisation of
Regulations ICT Information and Communication
Technology
ASEAN Association of Southeast Asian Nations
ICC Innovative and Creative Circle (ICC)
ASPRI Association of Process Industry
ICU Implementation Coordination Unit
BDA Big Data Analytics
IE International Enterprise
BEC Bumiputra Economic Community
IGBT Insulated Gate Bipolar Transistors
BEF Business Excellence Framework
IMD International Institute for Management
BE Business Efficiency
Development
BIM Building Information Modelling
INTAN National Institute of Public
BIMS Bought-in Materials and Services Adminstration
BLESS Business Licensing Electronic Support IoT Internet of Things
System
IT Information Technology
BPR Business Process Re-engineering
JAKIM Jabatan Kemajuan Islam Malaysia /
BS Business Sophistication Islamic Development Department
Malaysia
CAGR Compounded annual growth rate
JPJ Jabatan Pengangkutan Jalan /
CEO Chief Executive Officer Road Transport Department
CITP Construction Industry Transformation JPK Jabatan Pembangunan Kemahiran
Programme
KLEMS K-capital, L-labor, E-energy,
CPO Crude Palm Oil M-materials, and S-purchased services
CSI Customer Satisfaction Index LEAD Local Enterprise and Association
DOE Design of Experiment Development

DOSM Department of Statistics, Malaysia LFPR Labour Force Participation Rate

DT Dynamic Test LPTT Longitudinal Patient Transfer Trolley

E&E Electrical and Electronics M&E Machinery and Equipment

EDC Export Development Canada MAF Malaysia Association Franchise

ETP Economic Transformartion Programme MARDI Malaysian Agricultural Research and


Development Institute
EPF Employee’s Provident Fund
MATRADE Malaysia External Trade Development
FFS Franchise Financing Scheme Corporation
FGBPR Focus Group on Business Process Re- MBEF Malaysia Business Excellence
engineering Framework
FMM Federation of Malaysia Manufacturer MBL Moderning Business Licensing
FMMEIA FMM Exellence Industry Award MBR Modernising Business Regulations

97 LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016


LAMPIRAN
PART 1 I CHAPTER 2 I Sectorial Productivity Performance

AKRONIM DAN SINGKATAN (samb.)


MDR Majlis Daerah Raub / Raub District RC Regulatory Coordinator
Council
RIA Regulatory Impact Analysis
MEP Paddy Mini Estates
RIS Regulatory Impact Statement
MGCC Malaysian-German Chambers of
RM Ringgit Malaysia
Commerce
RNF Regulatory Notification Form
MITI Ministry of International Trade and
Industry RPMR Regulatory Process Management
Requirements
MKRA Ministerial Ket Results Areas
RURB Reducing Unnecessary Regulatory
MNC Multinational Company
Burden
MOH Ministry of Health
SDWA Safe Drinking Water Act
MPC Malaysia Productivity Corporation
SFMA Singapore Food Manufacturers’
MPB Malaysia Productivity Blueprint Association
MPOB Malaysian Palm Oil Board SFIC Singapore Furniture Industries Council
MRT Mass Rapid Transit SGA Small Group Activity
MRP Material Resource Planning SIRIM Standards and Industrial Research
Institute of Malaysia
MTDC Malaysian Technology Development
Corporation SLSAM Soft Loan Scheme for Automation &
Modernisation
NDPC National Development Planning
Committee SME Small Medium Enterprise
NDWQSP National Drinking Water Quality SMV Standard Minute Value
Surveillance Programme
SOP Standard Operating Procedure
NEC National Export Council
SOCSO Social Security Organisation
NGO Non-government Organisation
SPAD Suruhanjaya Pengangkutan Awam
NKEA National Key Economic Area Darat / Land Public Transport
Commision
NKRA National Key Result Area
SPETA Singapore Precision Engineering &
NOPC National Oversight Productivity Council
Tooling Association
NPC National Productivity Council
SSGS Services Sector Guarantee Scheme
NPDIR National Policy on the Development
Taff Textile and Fashion Federation
and Implementation of Regulations
TCB The Conference Board
NSDC National SME Development Council
TFP Total Factor Productivity
OECD Organisation for Economic
Cooperation and Development TKPM Taman Kekal Pengeluaran Makanan /
Permanent Food Production Parks
PET Polyethylene Terephthalate
TPPA Trans-Pacific Partnership Agreement
PGM Productivity Gain Measurement
TVET Technical and Vocational Education
PKPj Pejabat Kesihatan Putrajaya
and Training
PLWS Productivity-Linked Wage System
ULC Unit Labour Cost
PPP Purchasing Power Parity
UniSZA Universiti Sultan Zainal Abidin
PPRN Public-Private Research Network
USD United States Dollar
PSDC Penang Skills Development Centre
UTM Universiti Teknologi Malaysia
PWE Piece Work Earning
WBDB World Bank Doing Business
QRMS Quality Regulatory Management
WCY World Competitiveness Yearbook
System
WCGS Working Capital Guarantee Scheme
R&D Research and Development
WEF World Economic Forum
RAS Restaurant Association of Singapore

LAPORAN PRODUKTIVITI 2015/2016 98


HUBUNGI MPC
IBU PEJABAT
Malaysia Productivity Corporation
Lorong Produktiviti, Off Jalan Sultan
46200 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Tel: 603-7955 7266 / 7955 7050 / 7955 7085
Faks: 603-7957 8068 / 7955 1824 / 7958 1697
Laman Web: www.mpc.gov.my
Emel: marketing@mpc.gov.my

PEJABAT WILAYAH MPC

Perbadanan Produktiviti Malaysia Perbadanan Produktiviti Malaysia


(Pejanbat Petaling Jaya) (Pejabat Kelantan)
A-06-01, Level 6, Block A, PJ 8 Level 3, Wisma PERKESO
No. 23, Jalan Barat Section 8 Jalan Kota Darulnaim
46050 Petaling Jaya 15538 Kota Bharu
Selangor, Malaysia Kelantan, Malaysia
Tel: 603-7960 0173 / 7960 0176 / 7960 0178 / 7960 0179 Tel: 609-741 6260 / 741 6262
Faks: 603-7960 0211 Faks: 609-741 6263
Emel: marketing@mpc.gov.my Emel: ecrk@mpc.gov.my

Perbadanan Produktiviti Malaysia Perbadanan Produktiviti Malaysia


(Pejabat Wilayah Utara) (Pejabat Terengganu)
Locked Bag 206, Jalan Tun Hamdan Sheikh Tahir Lot No. 1F 22
13200 Kepala Batas, Seberang Perai Utara Kompleks Usahawan Terengganu (KUT)
Pulau Pinang, Malaysia Kubang Jela, Manir
Tel: 604-575 4709 21100 Kuala Terengganu
Faks: 604-575 4410 Terengganu, Malaysia
Emel: nro@mpc.gov.my Tel: 609-615 6089
Faks: 609-615 6081
Perbadanan Produktiviti Malaysia Emel: ecrt@mpc.gov.my
(Pejabat Wilayah Selatan)
No. 8, Jalan Padi Mahsuri Perbadanan Produktiviti Malaysia
Bandar Baru UDA (Pejabat Wiayah Sabah)
81200 Johor Bahru Level 2, MAA Tower
Johor, Malaysia No. 6, Lorong Api-Api 1
Tel: 607-237 7422 / 237 7644 88000 Kota Kinabalu
Faks: 607-238 0798 Sabah, Malaysia
Emel: sro@mpc.gov.my Tel: 6088-233 245 / 456 / 498
Faks: 6088-242 815
Perbadanan Produktiviti Malaysia Emel: sbo@mpc.gov.my
(Pejabat Wilayah Pantai Timur)
Level 7, Wisma TNB, Jalan Gambut Perbadanan Produktiviti Malaysia
25000 Kuantan (Pejabat Wilayah Sarawak)
Pahang, Malaysia Lot 894, Lorong Demak Laut 3A
Tel: 609-513 1788 / 513 1789 Demak Laut Industrial Park
Faks: 609-513 8903 93050 Kuching
Emel: mpcwpt@mpc.gov.my Sarawak, Malaysia
Tel: 6082-439959 / 960
Faks: 6082-439969
Emel: sko@mpc.gov.my