Está en la página 1de 58ESTUDI PREVI PER A LA REHABILITACIÓ DE LA MASIA CAL RION 


COM A NOVA SEU DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I ARTS DE CALAFELL MEMÒRIA
 2. UBICACIÓ I SITUACIÓ URBANÍSTICA DE LA MASIA DE CAL RION
1. ÀMBIT I OBJECTE DEL TREBALL
La Masia de Cal Rion se situa en el nucli antic de la població de Calafell, just a la cantonada entre
El present treball té com a objecte principal el de clarificar i orientar les possibilitats els carrers Principal i Josep Bargés i Barba, per tant molt a prop de la plaça de l’Església, centre
arquitectòniques que té l’edifici de la Masia de Cal Rion, per convertir-se en la nova Escola neuràlgic del cas antic de Calafell. El carrer principal és, de fet, l’antic eix que unia el poble de
Municipal de Música i Arts de Calafell. Calafell (format al voltant del castell de Calafell) amb la platja i el barri de pescadors.

L’estudi té com a premisses fonamentals establir una estratègia d’actuació per a possibilitar la La Masia de Cal Rion se situa dins del nucli urbà del pobles, és una masia urbana, una de les
transformació física de l’edifici i donar lloc a la nova activitat. casses principals del poble en les que originalment es feia part de l’activitat agrària lligada als
Es predeterminaran les següents condicions que les noves actuacions hauran de complir. camps de conreu.
1.- La correcta preservació de l’edifici com a bé patrimonial i arquitectònic de Calafell. Fins a l’obertura del carrer de Josep Bargés i Barba, pocs decennis enrere, la masia tenia al seu
voltant horts i una era de treball. Posteriorment, l’obertura d’aquest carrer, va deixar la masia amb
2.- El compliment de la normativa urbanística, d’accessibilitat, ... i en general tots els la seva configuració actual: la propietat és un rectangle en el que la masia original ocupa la part
condicionants normatius que siguin d’aplicació per a aquesta iniciativa. oriental, fent façana alineada al carrer Principal, mentre que la part occidental va ser utilitzada, fins
fa no fa gaires anys, com a hort.
3.- L’adaptació a la realitat pressupostària de l’administració pública i de l’Ajuntament de Calafell, Una recent divisió parcel·lària ha dividit la propietat original en dues parcel·les de manera que part
en un marc de contenció i racionalització de la despesa pública. de l’hort ha quedat segregat com a parcel·la edificable amb façana alineada al carrer de Josep
Bargés i Barba.
La parcel·la resultant d’aquesta segregació té la qualificació urbanística SH (Creixements
suburbans històrics) amb la possibilitat de construir un nou edifici residencial de planta baixa +1
planta d’alçada, mentre que la parcel·la en la qual s’ubica la Masia de Cal Rion té la qualificació
urbanística 4 (Sistema d’equipaments). Tanmateix, l’edifici de la Masia està qualificat com a BCIL
(Bé Cultural d’Interès Local) amb un nivell parcial de protecció.
Cal destacar que en el moment que es construeixi un nou edifici a la parcel·la veïna aquest oferirà
una paret mitgera orientada cap parcel·la on se situa la Masia de Cal Rion, es a dir en front la
façana occidental del nou equipament.

BCQ Vallirana, 30, 3r 1a 08006 Barcelona T.+34 932 372 721 F. +34 932 373 218 mail@bcq.es www.bcq.esESTUDI PREVI PER A LA REHABILITACIÓ DE LA MASIA CAL RION 
COM A NOVA SEU DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I ARTS DE CALAFELL MEMÒRIA
 Tanmateix caldrà la instal·lació d’un nou ascensor per garantir l’accessibilitat a les plantes
3. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI EXISTENT I POSSIBILITATS CONSTRUCTIVES DE LA superiors.
INTERVENCIÓ

La Masia de Cal Rion és un edifici de tipologia agrària, construït amb tres cruixies que s’orienten
paral·leles al carrer Principal i una quarta nau perpendicular a aquest carrer ubicada en la zona
posterior de la casa.
La Masia disposa de tres plantes d’alçada i diversos usos afegits en diferents moments de la
història de l’edifici.
L’afegit principal consisteix en una cinquena nau o cruixia paral·lela a les tres originals principals
que va ser construïda només amb dues plantes d’alçada en la zona de l’edifici més propera a la
costa.
Els altres cossos annexes posteriors es disposen també en aquesta zona i tenen menor
importància, tant des del punt de vista patrimonial com constructiu.
De fet la fitxa corresponent al catàleg de bens a protegir del Planejament urbanístic vigent només
considera el primer dels cossos afegits com a digne de protecció patrimonial.
El conjunt de la Masia (la zona protegida) disposa de 1.086,36 m² construïts i 893,68 m² útils.

La distribució de l’edifici, com és usual en les masies catalanes, reserva a la nau principal (la
central) el caràcter d’espai de comunicació vertical i espais distribuïdors de circulacions de cada
planta.
Usualment la planta baixa s’utilitzava pel bestiar, la planta primera com a habitatge i la planta
tercera o golfes com a magatzem.
Pel fet que aquesta construcció fos una masia urbana es detecta que la planta baixa aviat va
incloure també usos relacionats amb l'habitatge o tallers i locals d’ús urbà accessibles
directament des del carrer Principal.
Les principals reformes realitzades al llarg del segle passat de cara a llogar un habitatge de
centren en la zona occidental de la masia.
La masia presenta una construcció amb murs ce càrrega de pedra amb forjats de bigues de
fusta, que arriostren els mateixos murs.

Els murs de pedra presenten, en general, una imatge sòlida mentre que els forjats presenten
estats de conservació desiguals, en funció de l’estat de conservació, insectes o humitat presents
en les bigues de fusta dels forjats.
A falta d’un estudi estructural en profunditat, es preveu que una remodelació integral de la masia
pugui consistir en el manteniment dels murs de càrrega principals però calgui substituir els forjats,
ja que no ens consta que els actuals puguin resistir les sol·licituds de càrregues pertinents en
edificis d’ús públic.
Les façanes a carrer es troben en bon estat de conservació mentre que la coberta ja ha tingut
pèrdues importants d’estanqueïtat, el que ha obligat a fer reparacions recentment. Es considera
imprescindible substituir la coberta existent.
Cal destacar també que l’escala de comunicació vertical existent no compleix les normatives
vigents d’accessibilitat i caldrà substituir-la (o completar-la) amb una altra escada de nova
construcció.

BCQ Vallirana, 30, 3r 1a 08006 Barcelona T.+34 932 372 721 F. +34 932 373 218 mail@bcq.es www.bcq.esESTUDI PREVI PER A LA REHABILITACIÓ DE LA MASIA CAL RION 
COM A NOVA SEU DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I ARTS DE CALAFELL MEMÒRIA
 La nova disposició que es planteja proposa un patí propi de l’edificació més fàcil d’utilitzar i més
4. CONSIDERACIONS PRÈVIES EN RELACIÓ ALS CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE L’EDIFICI I útil que milloraria la imatge de l’equipament cap a l’espai públic i cobrirà la paret mitgera veïna.
L’ADAPTACIÓ DE LA PROTECCIÓ PATRIMONIAL SEGONS ELS CATÀLEGS DE PATRIMONI
DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL DE CALAFELL VIGENT. Donat que es planteja fer la intervenció en dues fases i que la primera fase (renovació i
rehabilitació de l’edifici principal) no inclou la construcció de l’ampliació, es planteja que el tràmit
La fitxa del Catàleg de béns a protegir al POUM, ubica l’edifici i el descriu en detall. En quant a la de modificació de les condicions de protecció de la masia de Cal Rion en la fitxa del catàleg de
protecció defineix amb precisió tres zones. Patrimoni es pugui realitzar paral·lelament a l’elaboració de projecte i/o construcció de la primera
La zona A (edifici principal junt amb la primera ampliació) es defineix com a element protegit. fase, de manera que la redacció del projecte i construcció de la segona fase (nova ampliació)
La zona B, definida al costat occidental, prop de l’hort amb les ampliacions i construccions més pugui ser realitzada un cop hagi estat tramitada i aprovada aquesta necessària modificació.
recents, que defineix com a elements no protegits (a estudiar la proposta que es presenti de
reforma).

La zona C són dues àrees corresponents a les zones externes de la parcel·la: una és el pati
frontal, on es produeix l’accés principal a l’edifici. L’altra és la porció de l’hort (zona occidental de
la parcel·la) no ocupada pels cossos afegits no protegits de la zona B.
Cal destacar que aquesta zona compren només la part de l’hort que està dins de la parcel·la
qualificada com a equipament, no la resta de l’hort existent en l’actualitat, ja que aquesta part no
forma part parcel·la. Ambdues parts es defineixen com a zona C i estan protegides.

Aquest estudi considera molt pertinent tots els graus i zones de protecció que determina la fitxa
del catàleg a excepció d’aquest darrer pati, la porció de l’hort situat a la zona occidental de la
parcel·la.

La situació urbanística implica que un cop es construeixi la parcel·la veïna (la resta de l’hort), el
pati protegit quedarà delimitat per la paret mitgera del nou edifici d’habitatges i per la zona de
cobertes i afegits no protegits de la masia.

Ja que es planteja una futura ampliació de l’actual masia en aquesta zona, la única zona
d’ampliació possible seria en la zona B; el lloc ocupat per les ampliacions no protegides, però la
resta de l’espai o pati quedaria com un “corredor” entre la mitgera i la façana de l’ampliació.
El fondo d’aquest “corredor” seria la tàpia final del fondo de la parcel·la.
Tanmateix, si calgués mantenir escrupolosament la delimitació de la fitxa del catàleg per la zona
B, la façana lateral de la nova ampliació haurà d’adaptar-se a un límit molt irregular que està
conformat , en l’actualitat, per la petjada de les edificacions existents.

Per les raons anteriors es planteja que serà molt necessària i convenient una reconsideració de la
protecció del pati occidental de la parcel·la.

El present estudi planteja la conveniència que la nova ampliació de l’equipament se situï


majoritàriament junt a la paret mitgera de l’edifici veí, i contra el fons de parcel·la existent de
manera que pugui tenir una forma de “L” invertida que, juntament al cos principal de la masia,
formin un nou pati orientat cap el carrer Josep Bargés i Barba i envoltat, tot ell, de les façanes
antigues i modernes, del nou equipament municipal.

BCQ Vallirana, 30, 3r 1a 08006 Barcelona T.+34 932 372 721 F. +34 932 373 218 mail@bcq.es www.bcq.esESTUDI PREVI PER A LA REHABILITACIÓ DE LA MASIA CAL RION 
COM A NOVA SEU DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I ARTS DE CALAFELL MEMÒRIA
 6. EL PROGRAMA DE NECESSITATS.
5. CONSIDERACIONS A L’ADAPTACIÓ AL DECRET 179/1993 QUE REGULA LES ESCOLES DE
MÚSICA I DANSA. La nova Escola Municipal de Música i Arts de Calafell (EMMAC) es planteja com a un organisme
destinat a desenvolupar un conjunt d’activitats, i aquestes activitats necessitaran un conjunt
El Decret estableix que les instal·lacions i els espais destinats a l’ensenyament de música i dansa d’espais perquè el personal i els usuaris de l’entitat les puguin portar a terme.
siguin adequades per a la seva funció. Concretament estableix que les aules no destinades a la
pràctica instrumental individual no tindran una superfície inferior a 25 m2, mentre que les aules de Aquests espais es poden agrupar en:
dansa de les escoles de dansa disposaran de vestidors adequats i una superfície no inferior als . Àrea interna i Administració
70m2. . Grans espais (de 100m2 o més cadascun)
. Petits espais i aules (individuals aproximadament 20m2 cadascuna, i col·lectives
L’Escola Municipal de Música i Arts de Calafell compleix amb aquestes premisses des de la aproximadament 40m2 cadascuna)
primera fase, donat que es planteja que les classes de dansa es planifiquin en el nou edifici . Espais auxiliars (magatzems, biblioteca, aules d’estudi).
polivalent prop de la zona esportiva del Castell, situat a uns 250m de la Masia de Cal Rion, mentre
que la rehabilitació de la masia (en una primera fase) inclourà aules individuals i col·lectives A aquestes necessitats, cal afegir els espais servidors o necessaris perquè tot pugui funcionar: els
segons el programa que s’explica més endavant. nuclis de comunicació vertical, els vestíbuls, corredors, serveis i espais per a instal·lacions.

Tal i com es detalla també en el treball “Projecte d’intencions per a la creació d’una Escola En general es plantegen uns 95m2 per a la zona interna i d’administració, uns 405m2 pels grans
Municipal de Música i Arts a Calafell” redactat per Joan Romeu Puy, aquesta divisió funcional és espais, uns 485m2 pels petits espais i aules i uns 70m2 pels espais auxiliars.
perfectament assumible, especialment quan es produeix de manera provisional fins a la El conjunt d’espais útils serien uns 1.055m2 que junt amb un 35% d’espais servidors (incloent el
construcció i obertura de la segona fase (ampliació), quan es puguin incorporar les aules d’assaig gruix dels murs) ens donarien una superfície construïda necessària de 1.424m2.
orquestral, assaig de banda, dansa i arts plàstiques també a Cal Rion. Donat que el cos principal de la masia existent a Cal Rion suma uns 1.090m2 construïts, sembla
evident que una ampliació es farà necessària.
D’altra banda, hi ha un altre fet que impulsa a la necessitat d’una ampliació: l’estructura
constructiva de la masia a base de murs de càrrega separats un màxim de 5 metres entre sí, fa
totalment impossible l’obtenció d’espais de 100m2 de superfície.
Aquests tipus d’espais hauran de ser construïts en la nova ampliació mentre que tots els altres
poden ubicar-se en general en el cos central principal de la masia.

BCQ Vallirana, 30, 3r 1a 08006 Barcelona T.+34 932 372 721 F. +34 932 373 218 mail@bcq.es www.bcq.esESTUDI PREVI PER A LA REHABILITACIÓ DE LA MASIA CAL RION 
COM A NOVA SEU DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I ARTS DE CALAFELL MEMÒRIA
 La ubicació del nou nucli es proposa a la zona occidental perquè es preveu que aquest nucli de
comunicació vertical continuarà sent el principal nucli de comunicació un cop hagin estat
7. PROPOSTA GENERAL PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE ARQUITECTÒNIC. construïdes les dues fases (rehabilitació i ampliació), i per tant, ha d’ocupar un lloc central del
conjunt.
En general es considera que Cal Rion és un edifici que s’adequa perfectament per a l’ús de la El corredor que donarà accés al nucli de comunicacions vertical haurà de ser en el futur el
nova Escola de Música i Arts de Calafell. corredor que lligarà funcionalment la primera i la segona fase de la intervenció.
Establir en aquest edifici la seu de l’EMMAC serà de ben segur un motor d’activitat cultural i social
en el cor del casc antic de Calafell. Dotar d’activitat, no només turística o comercial el teixit històric 3. Es planteja la ubicació dels serveis i sanitaris en la zona de la masia amb més dificultat per
de la població sembla una eficaç forma de mantenir i potenciar el seu teixit social. obtenir il·luminació natural, és a dir, a la zona adossada a la mitgera a la nau transversal de
Les característiques de l’edifici, construït amb parets gruixudes de mamposteria s’adequarà l’edifici.
perfectament a les classes de música. Per un costat, la mateixa estructura de murs reticulars de D’aquesta manera, els serveis i sanitaris ocupen l’única zona de la masia que no podrà tenir
l’edifici defineix amb naturalitat els espais que es destinaran a les aules de música, i aquests il·luminació natural, especialment en planta baixa i en planta pis, i totes les altres dependències,
espais estan ben dimensionats i proporcionats en relació a les necessitats. que tindran usos relacionats amb les funcions pròpies de l’escola, disposaran al menys d’una
Per un altre costat, el mateix gruix dels murs ajudarà en el funcionament diari de l’escola, d’un obertura o finestra a l’exterior.
costat esmorteint els sons entre aules i evitant molèsties entre classes diferents; i d’un altra banda
també ajudarà a esmorteir els sons que puguin sortir a l’exterior anul·lant les possibles molèsties
als veïns.

Principals decisions de la proposta:

1. Es proposa mantenir l’estructura bàsica de circulacions i distribució de la masia. El present


treball interpreta que la distribució de la nova escola és perfectament compatible amb el sistema
estructural, el sistema general de circulacions i en general amb la tipologia edificatòria de la
masia.
Per aquest motiu es planteja mantenir la nau central com a nau general d’organització i distribució
de recorreguts, mentre que les naus laterals i la nau posterior poden servir per donar cabuda a les
funcions generals de l’escola, particularment les aules.
Es preveu que les zones de distribució, en una escola de música, no són exclusivament zones de
pas. Poden ser considerades també zones de relació, zones de socialització i trobada i
ocasionalment fins i tot zones d’activitats complementàries, per aquest motiu, és important que
siguin amples i estiguin convenientment il·luminades.

2. Es proposa substituir l’actual escala de comunicació vertical i incloure un ascensor, per tant es
proposa construir un nou nucli de comunicació vertical que se situa en el costat lateral occidental
de la masia.
Les escales existents en l’actualitat són dos trams situats en la cruixia central ubicades en llocs
diferents, la primera tramada (de planta baixa a planta pis) se situa enfrontada a l’accés en un
lateral de la nau central mentre que la segona tramada (de planta pis a planta golfes) se situa al
fons de la nau central.
S’estima que aquesta disposició no és útil ni convenient per a equipament públic amb l’ús
d’escola ja que la nova escola haurà de complir també amb funcions d’evacuació d’incendis, i per
tant haurà de mantenir la verticalitat en les tres plantes de l’edifici.
L’escala existent no compleix tampoc amb les normatives d’accessibilitat vigents en els
equipaments públics actuals.

BCQ Vallirana, 30, 3r 1a 08006 Barcelona T.+34 932 372 721 F. +34 932 373 218 mail@bcq.es www.bcq.esESTUDI PREVI PER A LA REHABILITACIÓ DE LA MASIA CAL RION 
COM A NOVA SEU DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I ARTS DE CALAFELL MEMÒRIA
 9. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ ARQUITECTÒNICA. FASE 2.
8. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ ARQUITECTÒNICA. FASE 1.
La segona fase ha de ser necessàriament diferent a la primera donat que es tractarà de construir
La primera fase de la intervenció, té com a missió principal la rehabilitació de la zona principal una nova edificació annexa a la fase anterior per ampliar i completar els nostres espais que no
protegida de la masia per a possibilitar la posada en funcionament, si més no parcialment, de la hauran pogut ser inclosos en la primera fase de rehabilitació. Lògicament la nova fase aportarà
nova Escola Municipal de Música i Arts de Calafell (EMMAC). espais de gran format.
Es planteja la substitució dels forjats amb bigues de fusta per nous forjats i una remodelació
general de l’interior mantenint al màxim possible els murs de càrrega existents. També es planteja Es preveu que s’enderroqui el darrer dels volums annexes a la masia original (no protegit) i que
el manteniment estricte i restauració de les façanes de la masia que donen als carrers Principal i aquesta ampliació es construeixi en forma de “L” invertida, alliberant un pati intern obert al carrer
Josep Bargés i Barba. Josep Bargés i Barba que il·luminarà tant les dependències de la nova ampliació com la façana
En aquesta primera fase es construirà un nou nucli de comunicacions verticals i de serveis. Es occidental del volum principal de la masia.
planteja l’habilitació d’una zona de treball intern i administratiu en planta baixa, l’habilitació de
bona part de les aules de petit format (individuals i col·lectives) així com una part des espais Aquest nou pati constituirà un nou accés al centre, amb caràcter secundari, directament des del
auxiliars (magatzem i aula d’estudi). carrer Josep Bargés i Barba. S’estima que, donat que en l’ampliació hi hauran els principals
En aquesta fase es planteja l’enderroc d’algunes de les construccions annexes a la zona espais amb públic, aquest accés pot donar serveis especials a aquestes sales en les ocasions en
occidental (prop de l’hort), però es planteja mantenir, i fins i tot fer utilitzable, un dels cossos què es facin assaigs o concerts oberts al públic.
annexes (actualment utilitzat com a magatzem) accessible des del carrer Josep Bargés i Barba
com a sala per a la nova escola. La utilització d’aquest local seria provisional fins que s’iniciïn les Es planteja la construcció de tres plantes i un àtic. La planta semisoterrada quedaria per sota del
obres de construcció de la segona fase de l’escola, moment en que serà enderrocat. nivell de l’original planta baixa de la masia i seria parcialment il·luminada i ventilada a través del
nou pati.
Cal destacar que, en la construcció del nou ascensor, podria plantejar-se que arribés fins el Cal destacar que, aprofitant el pendent del carrer Josep Bargés i Barba, el pati se situarà al nivell
soterrani. Encara que a la primera fase no hi haurà cap soterrani, és possible que en la futura inferior de la planta baixa, accessible a peu pla des del carrer, de manera que quedarà a un nivell
ampliació de l’edifici, a la segona fase, sí que s’inclogui la construcció de l’ascensor, de manera inferior a la planta baixa i superior a l’alçada de la nova planta subterrània. Aquesta diferència de
que doni servei a una planta soterrània alliberant, en la segona fase, de l’obligació de construir un nivell s’aprofitarà per il·luminar, ventilar i facilitar els accessos al soterrani des del pati.
nou ascensor exclusivament per accedir a aquesta planta, si finalment el soterrani es construeix.
La planta baixa i la planta primera, situades als mateixos nivells de les plantes corresponents de la
masia actuaran com a ampliació natural dels usos d’aquesta.

La planta àtic se situa també a nivell de la planta sota cobertes de la masia, i consta d’una àmplia
terrassa (la coberta de la planta primera) i d’un cos adossat a la mitgera veïna amb aules, un
corredor envidriat connectarà el volum de l’àtic amb la planta superior de la masia, cosa que farà
accessible l`àtic amb ascensor i delimitarà la terrassa-coberta.

Es preveu únicament la construcció d’una escala complementària en l’ampliació però no la


inclusió d’un nou ascensor, ja que totes les plantes de l’ampliació estaran connectades amb
l’ascensor original.

BCQ Vallirana, 30, 3r 1a 08006 Barcelona T.+34 932 372 721 F. +34 932 373 218 mail@bcq.es www.bcq.es


ESTIMACIÓ DE COSTOS ABANS DEL PROCÉS DE LICITACIÓ

FASE 1
PLANTA BAIXA 350,0 m2 1.300 € / m2 455.000 €
PLANTA PRIMERA 350,0 m2 1.300 € / m2 455.000 €
PLANTA GOLFES 270,0 m2 1.300 € / m2 351.000 €
PLANTA COBERTA 270,0 m2 500 € / m2 135.000 €
Total superfície construïda 1.240,0 m2 Total 1.396.000 €

PEM 1.396.000 €

DESPESES GENERALS (13%) + BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 265.240 €

PEC (SENSE IVA) 1.661.240 €

PEC Construcció 1.661.240 €


MOBILIARI 213.400 €
SERVEIS TÈCNICS DE PROJECTE I DO 225.000 €
Arquitectura, Enginyeria, Il·luminació, Interiorisme, Projecte de mobiliari, Direcció d'Execució (Estimació)
VISATS PROFESSIONALS, LEGALITZACIONS (Estimació) 7.000 €
DESPESES DIVERSES 10.000 €

TOTAL 2.116.640 € (IVA no inclòs)

FASE 2
PLANTA SOTERRANI 235,0 m2 1.600 € / m2 376.000 €
PLANTA BAIXA 191,0 m2 1.400 € / m2 267.400 €
PLANTA PRIMERA 191,0 m2 1.400 € / m2 267.400 €
PLANTA GOLFES 131,0 m2 1.400 € / m2 183.400 €
Total superfície construïda 748,0 m2 Total 1.094.200 €

PEM 1.094.200 €

DESPESES GENERALS (13%) + BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 207.898 €

PEC (SENSE IVA) 1.302.098 €

PEC Construcció 1.302.098 €


MOBILIARI 164.560 €
SERVEIS TÈCNICS DE PROJECTE I DO 175.999 €
Arquitectura, Enginyeria, Il·luminació, Interiorisme, Projecte de mobiliari, Direcció d'Execució (Estimació)
VISATS PROFESSIONALS, LEGALITZACIONS (Estimació) 7.000 €
DESPESES DIVERSES 10.000 €

TOTAL 1.659.657 € (IVA no inclòs)

(1)
PEM Pressupost Execució Material
(2)
PEC Pressupost Execució Contracta

 
ESTIMACIÓ DE COSTOS DESPRÉS DEL PROCÉS DE LICITACIÓ

FASE 1
PLANTA BAIXA 350,0 m2 1.150 € / m2 402.500 €
PLANTA PRIMERA 350,0 m2 1.150 € / m2 402.500 €
PLANTA GOLFES 270,0 m2 1.150 € / m2 310.500 €
PLANTA COBERTA 270,0 m2 400 € / m2 108.000 €
Total superfície construïda 1.240,0 m2 Total 1.223.500 €

PEM 1.223.500 €

DESPESES GENERALS (13%) + BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 232.465 €

PEC (SENSE IVA) 1.455.965 €

PEC Construcció 1.455.965 €


MOBILIARI 213.400 €
SERVEIS TÈCNICS DE PROJECTE I DO 225.000 €
Arquitectura, Enginyeria, Il·luminació, Interiorisme, Projecte de mobiliari, Direcció d'Execució (Estimació)
VISATS PROFESSIONALS, LEGALITZACIONS (Estimació) 7.000 €
DESPESES DIVERSES 10.000 €

TOTAL 1.911.365 € (IVA no inclòs)

FASE 2
PLANTA SOTERRANI 235,0 m2 1.300 € / m2 305.500 €
PLANTA BAIXA 191,0 m2 1.200 € / m2 229.200 €
PLANTA PRIMERA 191,0 m2 1.200 € / m2 229.200 €
PLANTA GOLFES 131,0 m2 1.200 € / m2 157.200 €
Total superfície construïda 748,0 m2 Total 921.100 €

PEM 921.100 €

DESPESES GENERALS (13%) + BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 175.009 €

PEC (SENSE IVA) 1.096.109 €

PEC Construcció 1.096.109 €


MOBILIARI 164.560 €
SERVEIS TÈCNICS DE PROJECTE I DO 175.999 €
Arquitectura, Enginyeria, Il·luminació, Interiorisme, Projecte de mobiliari, Direcció d'Execució (Estimació)
VISATS PROFESSIONALS, LEGALITZACIONS (Estimació) 7.000 €
DESPESES DIVERSES 10.000 €

TOTAL 1.453.668 € (IVA no inclòs)

(1)
PEM Pressupost Execució Material
(2)
PEC Pressupost Execució Contracta