Está en la página 1de 5

‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1232‬‬

‫مر�ســــوم �ســــلطان‬
‫‪2018/‬‬ ‫ر ــم‬
‫بمنــ الجن�سيــة العمانيــة‬

‫�سلطـان عمـان‬ ‫نحـ ابـو� بـ �سعيـد‬


‫بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 96/101‬‬
‫وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 2014/38‬‬
‫وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ‪.‬‬
‫ر�سمنـــا بمـــا هــــو ات‬
‫املــا ة ا ولـــــ‬
‫نح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فـي القائمة املرفقة ‪.‬‬
‫املــا ة ال انيــــة‬
‫ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ويعمل به من تاري �سدوره ‪.‬‬

‫هـ‬ ‫ما ال انيـة �سنــة ‪9‬‬ ‫‪ 4‬مــ‬ ‫سـدر ـ‬


‫رايــــــــــــــــــر �سنــة ‪2018‬م‬ ‫‪ 20‬مــ‬ ‫املـوا ــــ‬

‫ابو� ب �سعيد‬
‫�ســـلطان عـمـــان‬

‫‪-47-‬‬
‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1232‬‬
‫ا مـة با�سمـا مـ منحـوا الجن�سيـة العمانيـة‬
‫ا �ســـــــــــــــم‬ ‫م‬
‫اأحم ـ ـ ـ ــد �ساملي ـ ــن �سال ـ ـ ــم احلري ـ ـ ـ ــزي املهـ ـ ـ ـ ـ ــري‬ ‫‪1‬‬
‫اأحم ـ ـ ـ ـ ـ ــد عل ـ ـ ـ ـ ــي اأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عل ـ ـ ـ ـ ــي �سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودي‬ ‫‪2‬‬
‫اأ�سمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء بيج ـ ـ ـ ـ ــم �سي ـ ـ ـ ـ عب ـ ــدالقـ ـ ـ ـ ـ ــادر رزاق‬ ‫‪3‬‬
‫اأ�سم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء من�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور زكريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ارمنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو�س‬ ‫‪4‬‬
‫اأ�سـ ـ ـ ـ ــرف بيجـ ـ ـ ـ ــم �سليـم خــان مرت�سى خـ ـ ـ ـ ــان‬ ‫‪5‬‬
‫اآمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ـ ـ ــي اأحم ـ ـ ـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ـ ـ ــي �سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودي‬ ‫‪6‬‬
‫اأني�س ـ ــة حمم ـ ــد خاج ـ ــه حمم ـ ـ ـ ـ ــد اإ�سماعي ـ ـ ـ ـ ــل‬ ‫‪7‬‬
‫ايري ــن اخرت عبدال�سكور عبداملعبود ت�س ـ ـ ــودري‬ ‫‪8‬‬
‫بظاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم احلريزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫‪9‬‬
‫جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بيب ـ ـ ـ ـ ـ ــي اأبـ ـ ــو بكـ ـ ـ ـ ـ ــر داد حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد‬ ‫‪10‬‬
‫جميلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بيج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم داد رحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم راه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي‬ ‫‪11‬‬
‫حليم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �سمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س الديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد‬ ‫‪12‬‬
‫حم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة م�سطف ـ ـ ـ ـ ــى اأ�سع ـ ـ ـ ـ ـ ــد اأبو هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذال‬ ‫‪13‬‬
‫حم ـ ــودة اأحمد �ساملني �سامل احلري ــزي امله ـ ـ ــري‬ ‫‪14‬‬
‫خاتـ ـ ـ ـ ــون عبــدالـ ــله عبدالرحمـ ـ ــن البلو�سي ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫‪15‬‬
‫خديجـ ــة بل ـ ــو�س ج ــل حمم ــد بلــو�س �سليم ـ ــان‬ ‫‪16‬‬
‫خديجـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــي �سيـ ـ ـ ـ ـ ـ فائ ـ ــز علـ ـ ـ ـ ـ ــي اأحم ـ ـ ـ ــد‬ ‫‪17‬‬
‫خديجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �سـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري اإبراهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه‬ ‫‪18‬‬

‫‪-48-‬‬
‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1232‬‬
‫تابــ قائمة باأ�سماء من منحوا الجن�سية العمانية‬
‫ا �ســـــــــــــــم‬ ‫م‬
‫خي ـ ـ ـ ـ ــر الن�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء عبـ ـ ــدالغف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور �سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬ ‫‪19‬‬
‫خ ـ ـيـ ـ ــر بيـبـ ـ ــي ملنـ ـ ـ ـ ـ ــج مـ ـ ـ ـ ـ ــراد البلو�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫‪20‬‬
‫راني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو�س عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي‬ ‫‪21‬‬
‫رحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بيجـ ـ ـ ــم �سي ـ ـ ـ �ساند �سي جمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال‬ ‫‪22‬‬
‫رخ�سانـ ـ ــه بيـ ـ ــبي رجــب عل ــي ادينـ ــه البلو�سي ـ ــة‬ ‫‪23‬‬
‫ر�سوان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه �سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد‬ ‫‪24‬‬
‫زرينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه اأكـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر �سيـ ـ ـ ـ اأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي‬ ‫‪25‬‬
‫زهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اإ�سماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل‬ ‫‪26‬‬
‫�سالــم اأحمــد �سامليــن �سالـم احلريــزي امله ـ ـ ــري‬ ‫‪27‬‬
‫�سال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫‪28‬‬
‫�سانتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو�س دينكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار لد‬ ‫‪29‬‬
‫ال�سعـ ــد اأحمد �ساملني �سامل احلري ـ ــزي املهـ ـ ــري‬ ‫‪30‬‬
‫�سعدي ـ ــة اأحمد �ساملني �سامل احلريزي املهـ ـ ـ ــري‬ ‫‪31‬‬
‫�سعـ ـ ـ ــود اأحمد �ساملني �سامل احلري ـ ــزي املهـ ــري‬ ‫‪32‬‬
‫�سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عب ـ ـ ــدالرحيـ ـ ـ ـ ــم �سعب ــان البلو�سـ ـ ـ ــي‬ ‫‪33‬‬
‫�سلم ـ ـ ــى حممد جاهنجـ ـ ــري حممد بران �سي ـ ـ‬ ‫‪34‬‬
‫�سمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة طالـ ـ ـ ـ ـ ــب عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي العربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫‪35‬‬
‫�سازي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد البلو�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫‪36‬‬
‫�سريف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اأحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد البلو�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫‪37‬‬
‫�سف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء �سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عب ـ ـ ــدالل ـ ـ ــه العط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س‬ ‫‪38‬‬

‫‪-49-‬‬
‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1232‬‬
‫قائمة باأ�سماء من منحوا الجن�سية العمانية‬ ‫تابــ‬
‫ا �ســـــــــــــــم‬ ‫م‬
‫�سم�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاج حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عي�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى‬ ‫‪39‬‬
‫�سوجرا بيجم حممد جهاجنريا حممد مو�سى‬ ‫‪40‬‬
‫عايـ ـ ـ ــدة �سـ ـ ـ ـ ـ ــار �سمبي ـ ـ ــه غـ ـ ـ ـ ـ ــازي البلو�سي ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫‪41‬‬
‫عائ�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه‬ ‫‪42‬‬
‫عب ـ ـ ــدال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروؤوف اإبراهيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود‬ ‫‪43‬‬
‫عبــداللـه اأحمــد �ساملني �سامل احلريزي امله ـ ـ ــري‬ ‫‪44‬‬
‫ع�سمـ ـ ـ ــت خاتون حممد �س ـ ـ ــاه حممد رحي ـ ـ ـ ــم‬ ‫‪45‬‬
‫عل ـ ـ ــي اأحم ـ ــد �ساملني �سامل احلريزي امله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري‬ ‫‪46‬‬
‫فاطم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �سليم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد‬ ‫‪47‬‬
‫فتحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عب ـ ـ ــداللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه بامعـ ـ ـ ـ ـ ــ�س‬ ‫‪48‬‬
‫قمـ ـ ـ ـ ـ ــر الن�ساء حممـ ــد عـ ــازم حمم ـ ـ ــد ها�س ـ ــم‬ ‫‪49‬‬
‫قم ـ ـ ــر بيجم �سي اإ�سماعيــل �سي عبدالغف ـ ـ ـ ــور‬ ‫‪50‬‬
‫ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف فاطمـ ـ ــة �سيـ ـ ـ ــد �سابـ ـ ـ ــر �سيد ازغ ـ ـ ـ ــر‬ ‫‪51‬‬
‫كر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بيب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �سياهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل �س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــران‬ ‫‪52‬‬
‫كوث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بيجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫‪53‬‬
‫ماجـ ـ ـ ــدة غ ـ ـ ــالم ر�سول اأحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد البلو�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫‪54‬‬
‫ماريا هاتـ ـ ــف بهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروز غن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اقت�س ـ ـ ـ ـ ــادي‬ ‫‪55‬‬
‫م ـ ــال اللـ ـ ـ ــه عبدالرحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن مبارك البلو�سـ ـ ــي‬ ‫‪56‬‬

‫‪-50-‬‬
‫ا÷ريدة الر�سمية العدد (‪)1232‬‬
‫قائمة باأ�سماء من منحوا الجن�سية العمانية‬ ‫تابــ‬
‫ا �ســـــــــــــــم‬ ‫م‬
‫مانـ ـ ـ ــا هاتـ ـ ــف به ـ ـ ـ ــروز غنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اقت�س ـ ـ ـ ـ ـ ــادي‬ ‫‪57‬‬
‫حممد عبداملنعم حممد عبدالباقي عبدالقي ــوم‬ ‫‪58‬‬
‫حممـ ـ ــد علـ ـ ـ ـ ــي اأحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودي‬ ‫‪59‬‬
‫مني ـ ـ ـ ــزه بيـ ـ ـ ــرحمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد اأبوبك ـ ـ ــر البلو�سيـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫‪60‬‬
‫م ـ ــرياج بيجـ ــم �سي حمبوب �سي ـ ـ ـ ـ مي ـ ـ ـ ـ ـ ــران‬ ‫‪61‬‬
‫نازيـ ــه بيجم �سيد مدين �سيد غالم جيالنـ ـ ـ ــي‬ ‫‪62‬‬
‫جن ـ ــوى م�سطفى كمال خلي ـ ــل اإبراهيم قمـ ـ ــر‬ ‫‪63‬‬
‫نديـ ـ ـ ـ ــم حمم ـ ــد مدحـ ـ ـ ــت ح�سـ ـنـ ـ ـ ــي عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س‬ ‫‪64‬‬
‫نزيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد‬ ‫‪65‬‬
‫ن�سـ ـ ـ ــرة يوني�سـ ـ ـ ــا �سبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ـ ـ ــي اأكـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر‬ ‫‪66‬‬
‫هاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف بهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروز غنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اقت�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي‬ ‫‪67‬‬
‫ه ـ ـ ـ ــال اأحمد �ساملني �سامل احلري ـ ــزي امله ـ ـ ــري‬ ‫‪68‬‬
‫الـ ــود اأحمد �ساملني �سال ـ ـ ــم احلريزي املهـ ـ ـ ـ ــري‬ ‫‪69‬‬
‫وداد �سالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال�سقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف‬ ‫‪70‬‬
‫وزي ــران بيج ــم برك ــت عل ــي حي ـ ـ ـ ـ ــات حممـ ـ ـ ـ ــد‬ ‫‪71‬‬
‫يا�سمي ـ ـ ـ ـ ــن فاطم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد يون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س‬ ‫‪72‬‬
‫يو�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد قا�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم‬ ‫‪73‬‬

‫‪-51-‬‬