Está en la página 1de 2

Activitatea nr 1 (titlu / ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI BUNI!

scurtăă descriere) Elevii clăsei ă V-ă A vor lucră individuăl sș i pe grupe


pentru reălizăreă unor postere/ plănsș e. ÎÎn cădrul ăctivităă ții
vor lectură/ăudiă un text, vor vizionă un film, iăr ulterior
vor răă spunde lă o serie de îîntrebăă ri privind ăspectele căre
i-ău emoționat cel mai mult.
Concursul pe teme literăr-ărtistice vă fi pregăă tit lă orele
de limbă sș i literătură romăî năă , iăr reălizăreă de postere/
plănsș e, lă orele de desen. Elevii vor fi îîndrumătși săă
studieze sș i individuăl.
Subăctivităă tșile se vor orgăniză că ăctivităă tși extrăsș colăre.
Cătegorii sș i număă r de 16 elevi de gimnăziu (3 nevăă zăă tori), 3 copii nevăă zăă tori de
participanţi lă Centrul „Norocel”, 3 cădre didăctice
Instituţii părticipănte (sș coălăă , Sș coălă Gimnăziălăă ,,ALECU RUSSO”, Centrul de zi „Norocel”
ălte institutșii de lă nivelul Băcăă u, Fundăția „Cartea Călătoare” Focșani.
comunităă tșii, dăcăă este căzul) sș i
rolurile ăcestoră
Locul desfăă sș urăă rii Sălă de festivităă tși ă Sș colii Gimnăziăle ,,ALECU RUSSO”
Perioada / data 25 iănuărie 2017
Resurse necesăre / solicităte 1 Lăptop, 1 set de boxe.
prin progrămul de Măteriăle de biroticăă (20 creioăne, 20 cutii culori, top de
microgrănturi hăî rtie, cărton colorăt, 20 mărkere, 3 blocuri mici de desen,
20 pixuri, flipchărt, foi flipchărt), toner, hăî rtie xerox, 5
medălii inscriptșionăte, suc, prăă jituri, băloăne, păhăre sș i
fărfurii de plăstic de unicăă folosintșăă.
Modălităteă de implicare - pregătirea sălii, consultarea pentru implicarea în activităţile
directă a elevilor îîn proiectului;
ăctivităteă sustșinutăă prin  pregătirea materialelor necesare activităţii
microgrănt  realizarea pliantelor, posterelor
 diplome
Rezultate ăsș teptăte (produse Expozitșie cu posterele/ plănsș ele reălizăte, părteneriăte cu
ăle ăctivităă tșii, părteneriăte institutșiile invităte.
dezvoltăte, ălte ăspecte
măă surăbile ăle ăctivităă tșii)
Impact ăsș teptăt (ăsupră Atrăgereă elevilor cu probleme (copii nevăă zăă tori) spre
fiecăă rei cătegorii de ăctivităă tșile extrăsș colăre, sociălizăreă elevi-elevi sș i elevi
părticipăntși, ăsupră institutșiei -profesori, sătisfăctșiă muncii îîmplinite.
sș colăre)
Persoane responsabile Cămil Alină, Rosș u Adriănă, Bucur Mirceă
7. Buget
Linie buget Buget Activitatea /
solicitat activităţile
(lei) pentru care
se solicită
bugetul
Bunuri pentru susţinerea activităţilor de învăţare
- Măteriăle biroticăă (căriocă, mărkere, post-it-uri, 500 lei A 1,2,3,4,5
creioăne, culori, hăî rtie de diferite tipuri, foi flipchărt,
dosăre, folii, băterii, foărfece, băloăne etc.)
- Căă rtși
- Măteriăle didăctice: jocuri educătive, instrumente 200 lei A5
muzicăle, ăuxiliăre didăctice, mingi etc.
- Măteriăle pentru ămenăjăre spătșiu pentru ăctivităă tși 1300 lei A1,2, 3,5
educătive (pănouri, tăblăă măgneticăă etc.)
Consumabile
- Toner 500 lei A 1,2,3,4,5
- Hăî rtie fotogrăficăă 300 lei A 1,2,3,4,5
- Măteriăle ăctivităă tși educătșie tehnologicăă (păî nzăă , ătșăă,
ăce, tăblăă , cuie, sș uruburi etc.)
- Alimente, produse pătiserie (pentru protocol 1000 lei A 1, 3, 5
îîntăî lniri sș i ălte ăctivităă tși cu elevii, cu profesorii, cu
păă rintșii), ăpăă , ceăi, suc, căfeă
- Altele (păhăre, fărfurii, sș ervetșele, periutșe sș i păstăă 200 lei A 1, 3, 5
dintși, săă pun etc.)
Transport
- Cheltuieli ăsociăte unor ăctivităă tși specifice sprijinite 3000 lei A4
prin progrămul de microgrănturi, de exemplu,
excursii, schimburi îîntre sș coli.
Alte cheltuieli
- Bilete intrăre lă diferite evenimente, institutșii 1000 lei A4
- Mici repărătșii echipămente didăctice (de exemplu,
măsș ini de cusut)
TOTAL 8000 lei