Está en la página 1de 1

NOVETATS I REEDICIÓ LLUÍS LLORT

13
Un noi de pel·lícula
sonatges que, en realitat, només calia res-
catar del món de la prostitució i de les
18.02.2018
drogues. Ambients com la Rambla, la pla-
ça Reial i el Raval són els més sovintejats a
les seves novel·les i completen aquest re-
corregut per la Barcelona oculta. Dins les

Q
seves novel·les negres, Fuster representa ui coneix Àlex Martín Escribà guions, tasques editorials, articles teò-
els espais amb tota simplicitat, mancats no pot evitar relacionar la seva rics i documentació inèdita, com a evi-
d’artifici, perquè allò que feia l’autor era imatge, més per la banda con- dència del seu grau d’implicació. Un as-
gairebé una crònica de la societat que l’en- ceptual que física, amb pel·lícules d’es- saig sobre un escriptor sense límits, tre-
voltava. Si filem més prim, no tardem a pionatge, d’acció, policíaques... El nos- ballador, innovador infatigable i juga-
adonar-nos com és de freqüent trobar, en tre home a l’Havana, perquè fa classes dor compulsiu que va modernitzar el
la seva narrativa negra, una denúncia de la de català a la Universitat de Salamanca. gènere a casa nostra, com ho van fer, en
corrupció de les institucions i classes do- Alguna de la sèrie de l’agent 007, per- les seves respectives llengües, Jean-Pa-
minants; aspectes, d’altra banda, clàssics què la seva parella té el magnetisme trick Manchette, Leonardo Sciascia,
dins del gènere. Era precisament la Barce- d’una noia Bond. Pánico en la escena, Manuel Vázquez Montalbán...
lona d’aquells anys, des de la postguerra per posar una de Hitchcock i perquè Tot just fa un any va aparèixer Conti-
fins als anys vuitanta, un marc idoni on hi Martín mai pateix aquesta mena de pà- nuará... Sagas literarias en el género ne-
havia hagut alguns dels casos més sonats nic. L’especialista, no per l’Stallone (no- gro y policiaco español, de Martín i un JAUME FUSTER,
de la corrupció i de crims organitzats des més s’assemblen en el blanc dels ulls i el dels seus companys a Salamanca, Javier GÈNERE NEGRE
del poder o amb la seva aquiescència. negre de... bé, tant és), pels erudits co- Sánchez Zapatero. L’obra revisa la his- SENSE LÍMITS
Aquesta tendència a situar les novel·les neixements de literatura negra i poli- tòria del gènere a partir de les anàlisis Àlex Martín Escribà
en contextos identificables per als lectors cíaca que atresora. És un home afable, de les principals sèries policíaques al Editorial: Alrevés
Barcelona, 2018
inquiet, xerraire i de riure fàcil, que llarg del segle XX, creades per autors
Pàgines: 205
amaga una rata d’arxiu, de biblioteca, i com ara Alicia Giménez Bartlett, Lo-
Representa això li permet anar generant molta bi-
bliografia especialitzada. Solo o en com-
renzo Silva i Francisco González Ledes-
ma. Un panorama global amb cente-
Preu: 20 euros

els espais pañía de otros, perquè tant publica en


solitari com en col·laboració amb altres
nars de referències entre autors, títols i
personatges, tot contrastat i documen-
mancats especialistes.
Acaba de publicar Jaume Fuster, gè-
tat amb un academicisme estricte.
Finalment, s’acaba de reeditar La
d’artifici nere negre sense límits, en què analitza Cua de Palla: retrat en groc i negre (Alre-

va mantenir-se en altres obres de línia de-


tectivesca. Recordant l’ambient de la Cer-
danya, lloc de procedència familiar de l’es-
criptor, ens trobem amb Les cartes d’Hèr-
cules Poirot, que era, com deia Fuster ma- CONTINUARÁ...
teix, “una mena d’híbrid entre la novel·la, Àlex Martín i Javier
el guió televisiu i una obra de teatre”. Si- Sánchez Zapatero
tuada en un balneari a la Cerdanya entre Editorial: Alrevés
Barcelona, 2017
dues guerres –la mundial i l’espanyola–, Pàgines: 218
l’obra no deixa de ser novament un clar Preu: 17 euros
homenatge –n’era un admirador confés–
als personatges del crim de l’habitació
tancada i a la novel·la policíaca clàssica, Àlex Martín és
que després també serà adoptada per un especialista en
autor ben conegut dins la seva sèrie. Dar- literatura criminal
rere queda, també, novel·la realista, no- ANA PORTNOY
vel·la fantàstica, novel·la policíaca juvenil,
novel·la interactiva amb Àlex Barcelona i l’obra del novel·lista i guionista barce- vés, 2011), que Martín signa amb Jordi
aquella història epistolar a quatre mans loní (1945-1998), un dels iniciadors del Canal, un altre savi del gènere, director
Dossier
amb Antoni Lloret, fins i tot la novel·la re- gènere en català, juntament amb Ma- de la Biblioteca La Bòbila de l’Hospita-
portatge a l’estil A sang freda, de Truman nuel de Pedrolo i Rafael Tasis, de qui let de Llobregat, que compta amb un
Capote, amb la contribució de Fuster en el Martín també va publicar un assaig el magnífic departament dedicat al gène-
cas de la mort del jove Guillem Agulló, as- 2015, Rafael Tasis, novel·lista policíac, a re. Ells mateixos expliquen que “parlar
sassinat a Montanejos. Alrevés, editorial en què dirigeix la col- de La Cua de Palla és traçar una història
Cal recordar, doncs, Jaume Fuster com lecció Crims.cat. de gairebé cinquanta anys, atzarosa, ple-
l’introductor del gènere negre barceloní En l’assaig sobre l’obra de gènere de na d’alts i baixos, de grocs i negres, que
durant la dècada dels setanta, com l’autor Fuster ens explica que el negre i policíac ha portat i encara porta molta cua”. Ens
que va contribuir a la dignificació de l’es- a Catalunya no va tenir una tradició hi ofereixen la història i anàlisi de totes
criptura en llengua catalana, l’home que pròpia fins ben entrada la dècada dels les etapes de La Cua de Palla i, per tant,
va consolidar un públic lector amb unes setanta. Fuster va inaugurar un camí del gènere negre i policíac des dels anys
dosis justes d’innovació textual i que va que anomenava de “lladres i serenos”. seixanta a Catalunya. Una obra de con-
treballar de valent per la professionalitza- El llibre mostra bona part de la recepció sulta i també de lectura amena.
ció dels escriptors. Si a la literatura poli- del gènere durant aquells anys, a més Tot plegat fa que, tot i que visqui a
cíaca cal posar-hi fites, posem-hi, doncs, d’oferir una anàlisi de l’obra policíaca Salamanca, Àlex Martín sigui, sens dub-
les adients. ❋ de l’escriptor: novel·les, traduccions, te, Un dels nostres. ❋