Está en la página 1de 266

Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 1

Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 2


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 3
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 4
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 5

SET MOTIUS DE
JOSE PEREZGIL
(1918-1998)

Museu de Belles Arts Gravina


Gener - Març de 2009
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 6

CONSELL GENERAL DEL CONSORCI DE MUSEUS CONSORCI DE MUSEUS EXPOSICIÓ


DE LA COMUNITAT VALENCIANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

President d’honor Assessor científic Organització


M. HBLE. SR. FRANCISCO CAMPS ORTIZ FELIPE V. GARÍN LLOMBART CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Tècnica coordinadora d’exposicions Direcció Científica
Presidenta MONTIEL BALAGUER FELIPE V. GARÍN LLOMBART
HBLE. SRA. TRINIDAD MARÍA MIRÓ MIRA
CONSELLERA DE CULTURA I ESPORT Tècnica coordinadora d’exposicions Comissariat
i relacions institucionals ISABEL JUSTO
Vicepresidents EVA DOMÉNECH LÓPEZ
Coordinació
EXCMA. SRA. RITA BARBERÁ NOLLA Tècnica de gestió expositiva LUCÍA GONZÁLEZ MENÉNDEZ
ALCALDESSA DE VALÈNCIA LUCÍA GONZÁLEZ MENÉNDEZ
Transport i Muntatge
EXCM. SR. JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO Tècnica de gestió administrativa LOGÍSTICA DEL ARTE
PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT ISABEL PÉREZ ORTIZ
Adequació sala
EXCM. SR. ALBERTO FABRA PART Tècnic de programació expositiva JOSEARTE
ALCALDE DE CASTELLÓ DE LA PLANA VICENTE SAMPER EMBIZ
Il·luminació
PRESIDENT DE LA COMISSIÓ CIENTIFICOARTÍSTICA Tècnica en difusió i promoció JESÚS MARÍA MARTÍNEZ MANUEL
IL·LM. SR. RAFAEL MIRÓ PASCUAL CARMEN VALERO ESCRIBÁ
SECRETARI AUTONÒMIC DE CULTURA Retolació i Pancartes
Comunicació i RRPP ESTUDIO 55
Vocals NICOLÁS S. BUGEDA
Asegurances
EXCM. SRA. SONIA CASTEDO RAMOS Interventor AXA ART
ALCALDESSA D’ALACANT RAFAEL PARRA MATEU

EXCM. SR. CARLOS FABRA CARRERAS Administrador


PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ JOSE ALBERTO CARRIÓN GARCÍA

EXCM. SR. ALFONSO RUS TEROL Auxiliars administratius


PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA GERMÀ SÁNCHEZ ESLAVA
M. LUISA IZQUIERDO LÓPEZ
IL·LM. SR. VICENTE FERRERO MOLINA
REPRESENTANT DEL CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA Auxiliar de muntatge
ANTONIO MARTÍNEZ PALOP
Secretari
IL·LM. SR. CARLOS-ALBERTO PRECIOSO ESTIGUÍN
SUBSECRETARI DE LA CONSELLERIA DE CULTURA I ESPORT
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 7

CATÀLEG I CD-ROM Agraïments: Alfredo Amérigo, Román Bono Guardiola,


Román Bono Torres, Francisco José Candela, Mª Carmen
Coloma, Enrique Fenoll Bergua, Enrique Martínez Cerdá,
Coordinació Rafael Payá Vicens, José Pastor Guillem, Carmen Pérezgil,
GEMA IBÁÑEZ BARBERÁN Joserre Pérezgil, Juan Roselló Martínez, María Ruiz Jorge,
Antonio Server, Jose Mª Valls Trives, Ateneo Cultural
Textos Casino de Orihuela, Autoridad Portuaria de Alicante,
FRANCISCO AGRAMUNT Excmo. Ayuntamiento de Alicante, Excmo. Ayuntamiento
ISABEL JUSTO de Benidorm, Caja Mediterráneo, Cooperativa Eléctrica
CARMEN PEREZGIL Benéfica San Francisco de Asís, Excma. Diputación
JOSERRE PEREZGIL Provincial de Alicante, Museo de San Telmo de San
Sebastián, Real Liceo Casino de Alicante.
Fotografies
AGHMFOTO
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Traducció valenciana
SERVICI D’ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC
I TRADUCCIÓ
JOSEPA ASENSI CONDOMINA

Disseny i maquetació
ESTUDIOJA

Impressió
ROTODOMENENCH, S. L.

ISBN: 978 - 84 - 482 - 5139 - 0

.....................................
© DELS TEXTOS: ELS AUTORS
© DE LES IMATGES: ELS PROPIETARIS I/O DIPOSITARIS
© DE LA PRESENT EDICIÓ: GENERALITAT VALENCIANA, 2008
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 8
Perezgil_L:Perezgil 19/01/09 9:30 Página 9

ÍNDEX ÍNDICE
18 Al costat de mon pare
Mª del Carmen Pérezgil
Junto a mi padre
Mª del Carmen Pérezgil

22 Olor, color i llum


Joserre Pérezgil
Olor, color y luz
Joserre Pérezgil

José Pérezgil: L’enlluernadora lluminositat de la naturalesa alacantina


26 Francisco Agramunt Lacruz
José Pérezgil: La deslumbrante luminosidad de la naturaleza alicantina
Francisco Agramunt Lacruz

Notas [inéditas] de historia de la vida y obras del pintor José Pérezgil


62 José Pérezgil

Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


68 Isabel Justo
Siete motivos de José Pérezgil (1918-1998)
Isabel Justo

Catàleg
89 Catálogo

Exposicions citades
258 Exposiciones citadas

Bibliografía
260 Bibliografía
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 18:36 Página 10

Per a la plàstica valenciana del segle XX en general, i més específicament per a la pintura ala-
cantina d'este període, l'abundància de noms de referència amb què per fortuna comptem re-
afirma la immensa vocació artística dels seus exponents i seguidors.

Una vocació que troba en el talent, en la professionalitat i en un sentit cosmopolita de la vida


unes eficaces fórmules d'expressió i de comunicació entre els uns i els altres.

Si a això unim factors tan determinants com una llum especialment intensa, un mar suggestiu
i pròxim, junt amb un especial afecte, en este cas concret, cap a la terreta, la identificació entre
l'artista i el medi que li inspira arriba a ser completa.

D'estes característiques va participar un artista que des dels seus orígens més primerencs va fer
vàlida esta identificació. Es tracta de José Pérezgil —Conegut majorment en el món de l'art com
Pérezgil— (Caudete, 1918-Alacant, 1998), algú que a partir de la seua particular interpretació
del fet artístic va redescobrir i va contribuir a definir la personalitat visual i estètica dels pai-
satges, interiors i semblances més pròxims i estimats pels alacantins.

Per mitjà d'esta àmplia exposició antològica, la Generalitat, a través del Consorci de Museus, vol
promoure ara el coneixement de l'obra i la personalitat d'un valor creatiu a què, junt amb la
seua reconeguda trajectòria artística, acadèmica i docent, li va suposar ser distingit, per mèrits
propis, com un dels primers artistes a formar part del Consell Valencià de Cultura.

Amb esta mostra es promou en la societat alacantina l'estima per algú que, a pesar de no ser
oriünd de les nostres terres, va portar molt a gala l'exercici de la nostra idiosincràsia per mitjà
del millor instrument possible: el domini de les arts i la seua consegüent resposta, sempre fa-
vorable, entre el que va sempre ser el seu públic.

FRANCISCO CAMPS ORTIZ


President de la Generalitat
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 18:36 Página 11

Para la plástica valenciana del siglo XX en general, y más específicamente para la pintura ali-
cantina de este periodo, la abundancia de nombres de referencia con que por fortuna contamos
reafirma la inmensa vocación artística de sus exponentes y seguidores.

Una vocación que encuentra en el talento, en la profesionalidad y en un sentido cosmopolita


de la vida unas eficaces fórmulas de expresión y de comunicación entre unos y otros.

Si a ello unimos factores tan determinantes como una luz especialmente intensa, un mar su-
gestivo y cercano, junto a un especial afecto, en este caso concreto, hacia la terreta, la identifi-
cación entre el artista y el medio que le inspira llega a ser completa.

De estas características participó un artista que desde sus orígenes más tempranos hizo válida
esta identificación. Se trata de José Pérezgil —conocido mayormente en el mundo del arte como
Pérezgil— (Caudete, 1918-Alicante, 1998), alguien que a partir de su particular interpretación
del hecho artístico redescubrió y contribuyó a definir la personalidad visual y estética de los
paisajes, interiores y semblanzas más cercanos y queridos por los alicantinos.

Por medio de esta amplia exposición antológica, la Generalitat, a través del Consorcio de Mu-
seos, quiere promover ahora el conocimiento de la obra y la personalidad de un valor creativo
al que, junto a su reconocida trayectoria artística, académica y docente, le cupo ser distinguido,
por méritos propios, como uno de los primeros artistas en formar parte del Consell Valencià de
Cultura.

Con esta muestra se promueve en la sociedad alicantina el aprecio por alguien que, pese a no ser
oriundo de nuestras tierras, llevó muy a gala el ejercicio de nuestra idiosincrasia por medio del
mejor instrumento posible: el dominio de las artes y su consiguiente respuesta, siempre favo-
rable, entre el que siempre fue su público.

FRANCISCO CAMPS ORTIZ


President de la Generalitat
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 12

Quan es complixen deu anys de la defunció del pintor José Pérezgil, el seu record es manté en-
cara viu en la memòria de molts alacantins i la seua obra ja ha sigut degudament reconeguda
com a part integrant de la història de l’art modern valencià.

A pesar de la seua estreta relació amb la ciutat d’Alacant i al seu important paper dins de l’es-
cola regional valenciana del segle XX, Pérezgil és un artista que mereix un major reconeixement
no sols per la ciutat en què va viure i va desenrotllar una llarga i intensa trajectòria professio-
nal sinó també per tot el món de l’art.

En eixe sentit, esta exposició pretén recordar el seu paper com a paisatgista, mestre del dibuix
i artista marcat en la seua estètica per la llum del Mediterrani, a través d’algunes de les obres
més importants de la seua producció pictòrica. Al marge de la seua especial dedicació al paisatge
valencià, Pérezgil va ser també pintor d’interiors, bous i bodegons, a més d’un original dibui-
xant. totes estes facetes de la seua producció artística també estan presents en una mostra el
principal objectiu de la qual és mantindre viu el llegat artístic d’un dels artistes més significats
d’Alacant durant la segona mitat del segle passat.

TRINI MIRÓ MIRA


Consellera de Cultura i Esport
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 13

Cuando se cumplen diez años del fallecimiento del pintor José Pérezgil, su recuerdo se mantiene
aún vivo en la memoria de muchos alicantinos y su obra ya ha sido debidamente reconocida
como parte integrante de la historia del arte moderno valenciano.

Pese a su estrecha relación con la ciudad de Alicante y a su importante papel dentro de la es-
cuela regional valenciana del siglo XX, Pérezgil es un artista que merece un mayor reconoci-
miento no sólo por la ciudad en la que vivió y desarrolló una larga e intensa trayectoria
profesional sino también por todo el mundo del arte.

En ese sentido, esta exposición pretende recordar su papel como paisajista, maestro del dibujo
y artista marcado en su estética por la luz del Mediterráneo, a través de algunas de las obras más
importantes de su producción pictórica. Al margen de su especial dedicación al paisaje valen-
ciano, Pérezgil fue también pintor de interiores, toros y bodegones, además de un original di-
bujante. Todas estas facetas de su producción artística también están presentes en una muestra
cuyo principal objetivo es mantener vivo el legado artístico de uno de los artistas más signifi-
cados de Alicante durante la segunda mitad del siglo pasado.

TRINI MIRÓ MIRA


Consellera de Cultura i Esport
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 14

La Diputació d’Alacant se suma hui a la iniciativa del Consorci de Museus de la Generalitat Va-
lenciana que organitza una exposició antològica del nostre fill adoptiu a Alacant José Pérezgil.

Tots els que formem la corporació tenim la fortuna de poder gaudir diàriament, d’una forma
molt particular, de la pintura amable de Pérezgil, que des de jove ha estat present en la nostra
col·lecció, en les nostres galeries i fins en alguns afortunats despatxos. Ara, volem compartir-la
amb tots aquells que tinguen el gust de visitar-la.

Tindre esta mostra antològica de Pérezgil al Museu de Belles Arts Gravina suposa, a més d’una
enorme satisfacció, retre un sincer reconeixement a un creador local.

José, “Pepe”, Pérezgil és un digne exponent d’“els nostres becaris” més estimats. La institució
provincial va poder prestar-li ajuda per a cursar estudis a l’Escola de Belles Arts de Madrid i,
més avant, a l’Escola Central de Belles Arts de San Fernando.

Amb tota seguretat, la comissària de l’exposició, Isabel Justo, juntament amb la resta dels que
col·laboren en este catàleg, sabran expressar millor que jo les qualitats i les virtuts que conté l’o-
bra de Pérezgil; apreciaran la seua llum, el seu color, els seus empastaments, la seua tècnica, la
seua pintura.

La meua vocació acadèmica i professional per l’arquitectura –fins a la meua incorporació a les
responsabilitats institucionals– m’invita a fer una reflexió molt íntima d’algunes empremtes de
la seua obra: els volums.

Pérezgil recrea les línies i els conceptes geomètrics amb una sensibilitat que admirem els que
apreciem este tipus d’estructures: les cases blanques, les pedreres de calcària, els gratacels de
Chicago, construccions a l’Egeu… Tota una aprehensió continguda davall el concepte de l’art.

Espere que el concurs de la Diputació d’Alacant en este esdeveniment cultural servirà per a ce-
lebrar un “diàleg entre Pérezgil i els espectadors de la seua obra”, com a ell li agradava de dir.

JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO


President de la Diputació Provincial d’Alacant
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 15

La Diputación de Alicante se suma hoy a la iniciativa del Consorcio de Museos de la Generali-


tat Valenciana que organiza una exposición antológica de nuestro Hijo Adoptivo en Alicante,
José Pérezgil.

Todos los que conformamos la Corporación tenemos la fortuna de poder disfrutar, a diario, de
una forma muy particular, de la pintura amable de Pérezgil que desde joven está presente en
nuestra colección, en nuestras galerías y hasta en algunos afortunados despachos. Ahora, que-
remos compartir con todos aquellos que tengan el gusto de visitarla.

Tener esta muestra antológica de Pérezgil en el Museo de Bellas Artes Gravina supone, ade-
más de una enorme satisfacción, rendir un sincero reconocimiento a un creador local.

José, “Pepe”, Pérezgil es un digno exponente de “nuestros becarios” más queridos. La Institu-
ción Provincial pudo prestarle ayuda para cursar estudios en la Escuela de Bellas Artes de Ma-
drid y, más adelante, en la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando.

Con toda seguridad, la comisaria de la exposición, Isabel Justo, junto al resto de quienes cola-
boran en este catálogo, sabrán expresar, mejor que yo, las calidades y las virtudes que contiene
la obra de Pérezgil; apreciarán su luz, su color, sus empastes, su técnica, su pintura.

Mi vocación académica y profesional –hasta mi incorporación a responsabilidades institucio-


nales– por la arquitectura me invita a hacer una reflexión muy íntima de algunas improntas de
su obra : los volúmenes.

Pérezgil recrea las líneas y los conceptos geométricos con una sensibilidad que admiramos los
que apreciamos este tipo de estructuras: las casas blancas, las caleras, los rascacielos en Chicago,
construcciones en El Egeo… Toda una aprehensión contenida bajo el concepto del arte.

Espero que el concurso de la Diputación de Alicante en este acontecimiento cultural sirva para
celebrar un “diálogo entre Pérezgil y los espectadores de su obra”, como él gustaba de decir.

JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO


President de la Diputació Provincial d’Alacant
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 16
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 17
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 18

Al costat de mon pare


Mª del Carmen Pérezgil

El meu afany des de la mort de mon pare ha sigut mostrar la seua obra, tornar a exposar els seus quadros. Ho
vaig fer a Madrid, Elx i Aranjuez, i he dedicat els meus esforços a aconseguir, des de 2005, que esta exposició,
coincident amb el desé aniversari del seu traspàs i el compromís del president de la Generalitat Francisco
Camps, arribara a bon terme. No he perseguit més objectiu que el meu compromís amb l’obra de mon pare,
divulgar i enaltir la seua producció artística. Ho faig perquè en el meu interior sé que va ser creada per a gau-
dir contemplant-la, com a forma de participar en el seu art, i evidentment, per a conéixer millor l’artista.
Cada vegada que he tingut l’ocasió de muntar una de les seues exposicions, inicialment he sentit el temor de
no ocupar l’espai disponible o de fer-ho equivocadament, però al final no he sigut jo qui la penjava, sinó que
han sigut els mateixos quadros els que han ocupat el seu lloc com si ho saberen d’alguna manera. He vist com
els quadros, en passar del seu lloc d’emmagatzematge a la sala d’exposicions, han recobrat una vitalitat i una
frescor explosives. Realment els creava per a ser exposats, contemplats i gaudits. Per això quan passege entre
ells sent mon pare molt present, al meu costat, i recorde quan els va pintar, què sentia al fer-los, el perquè dels
matisos, de les llums, de les seues emocions creatives. Pocs pintors com ell crec que es reflectixen tant i amb
tanta intensitat en els seus quadros.

1. José Pérezgil en el seu debut com No crec que em corresponga a mi parlar de la tècnica pictòrica de mon pare, encara que ell em va ensenyar a
a ballarí en la revista Las Colegialas. apreciar l’art i a veure’l des d’uns conceptes que eren els seus, però que trobe que eren certs. Em va fer conéi-
Era l’any 1938, al Teatre Principal
d’Alacant. xer la bellesa i l’execució d’eixa bellesa, allò que ell denominava simplicitat, per a arribar a la qual cal ser vir-
1. José Perezgil en su debut como tuós i dominar la tècnica, i també cal ser valent per a concebre i executar una obra. Recorde eixes frases tan
bailarín en la revista «Las
Colegialas». Era el año 1938, en el
seues, com la descripció de la humilitat d’un quadro, els cels desfets, l’elegància en el color, la plenitud de ma-
Teatro Principal de Alicante. tisos i de matèria tant amb el pinzell com amb l’espàtula.
Era generós en tot i és lògic que fóra així, perquè en cada obra que creava s’en-
tregava en la seua plenitud i reflectia la seua personalitat. Els seus quadros són
ell i són d’ell, de la mateixa manera que la seua família, filles, néts i besnéts, als
quals tant parle d’ell, ens estimava, érem la seua obra i l’únic mecanisme de
transcendència i de la seua continuïtat en el temps. Ell deia que volia viure eter-
nament, encara que confessava que se sentia ple amb el que havia fet. Crec que
va aconseguir les dos coses.
I ho va aconseguir, a més, sent lliure a l’hora de viure i de produir la seua obra.
I això que no li va ser fàcil i li va suposar un gran treball, ja que feia que tot el
procés creatiu passara per les seues mans, des de la preparació de les teles fins
a l’embalatge dels quadros, el muntatge de les exposicions i la venda de l’obra.
En tot això gaudia, s’ho passava bé gaudint i fent-te partícip d’això mateix.

18 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 19

Junto a mi padre
Mª del Carmen Pérezgil

Mi empeño desde de la muerte de mi padre ha sido mostrar su obra, volver a exponer sus cuadros. Lo hice
en Madrid, Elche y Aranjuez, y he dedicado mi esfuerzo en conseguir, desde 2005, que esta exposición,
coincidente con el décimo aniversario de su fallecimiento y compromiso del Presidente de la Generalitat
D. Francisco Camps, llegara a buen término. No he perseguido otro objetivo en ello más que mi compro-
miso con la obra de mi padre, divulgar y enaltecer su producción artística. Lo hago porque en mi interior
sé que fue creada para el disfrute en su contemplación, como forma de participar en su arte, y evidente-
mente, para conocer mejor al artista.
Cada vez que he tenido la ocasión de montar una de sus exposiciones, inicialmente he sentido el temor de
no ocupar el espacio disponible o de hacerlo equivocadamente, pero al final no he sido yo quien la colgaba,
sino que han sido los propios cuadros quienes han ocupado su lugar como si lo supieran de alguna forma. He
visto cómo los cuadros, al pasar de su lugar de almacenaje a estar colgados en la sala de exposiciones han re-
cobrado una vitalidad y una frescura explosiva. Realmente los creaba para ser expuestos, contemplados y dis-
frutados. Por eso cuando paseo entre ellos siento a mi padre muy presente, junto a mí, recordándome cuándo
pintó cada uno de ellos, lo que sentía al hacerlos, el porqué de sus matices, de sus luces, de sus emociones cre-
ativas. Pocos pintores como él creo que se reflejen tanto y con tanta intensidad en sus cuadros.
No creo que me corresponda a mí hablar de la técnica pictórica de mi padre, aunque él me enseñó a apre-
ciar el arte y a verlo bajo unos conceptos que eran los suyos, pero que creo que eran ciertos. Me hizo co- 2. Mon pare pintant a l’antic estudi
del carrer Benito Pérez Galdós
nocer la belleza y la ejecución de esa belleza, eso que él llamaba simplicidad, que para llegar a ella hay que
(Alacant).
ser virtuoso y dominar la técnica, y también hay que ser valiente para concebir y ejecutar una obra. Re- 2. Mi padre pintando en el antiguo
cuerdo esas frases tan suyas como la descripción de la humildad de un cuadro, los cielos deshechos, la ele- estudio de la calle Benito Pérez
Galdós (Alicante)
gancia en el color, la plenitud de matices y de materia tanto con pincel o con espátula.
Era generoso en todo y es lógico que fuese así porque en cada obra que creaba se estaba entregando en su
plenitud y reflejando su personalidad. Sus cuadros son él y son de él, de la misma manera en que a su fa-
milia, hijas, nietos y biznietos a los que tanto les hablo de él, nos amaba igual, éramos su obra y el único me-
canismo de trascendencia y de su continuidad en el tiempo. Él decía que quería vivir eternamente, aunque
confesaba que se sentía pleno con lo que había hecho. Creo que ha logrado las dos cosas.
Y lo consiguió además siendo libre a la hora de vivir y de producir su obra. Y eso que conste que no le fue
fácil y le supuso un gran trabajo, pues hacía que todo el proceso creativo pasase por sus manos, desde la
preparación de los lienzos hasta el embalaje de los cuadros, el montaje de las exposiciones y la venta de su
obra. En todo ello gozaba, se lo pasaba bien disfrutando y haciéndote partícipe de eso mismo.
Recuerdo, siendo pequeña, cómo se iba a pintar a las salinas subido en una bicicleta desde nuestra casa es-

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 19


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 20

Recorde, sent menuda, com anava a pintar a les salines en una bicicleta des de la nostra casa estudi al carrer
Benito Pérez Galdós, amb la sola companyia de la caixa de colors lligada al traspontí; allí tenia la tela i en eixa
soledat s’enfrontava al que més li agradava, tirar endavant una obra bella. Recorde també quan baixava els
quadros al carrer i els embalava en la vorera esperant que els transportistes vingueren a endur-se’ls; quan jo
acompanyava els meus pares a les exposicions. En arribar-hi, els veia muntar una sala rere l’altra, vestir-se
després elegantment i fer els honors d’una inauguració. Ensenyava la seua obra, el seu treball, allò en què creia,
sense dubtar mai de si mateix, era valent i estava segur.
A través dels quadros de mon pare, l’he conegut millor i he conegut millor els paisatges que ha pintat. Hi veig
totes les ensenyances de l’art i de la vida, i els quadros m’han servit per a percebre les formes i els colors dels
paisatges que representaven; els grisos dels cels i de les aigües; els blancs amb contundència i la força de les
seues cases i volums; la fragilitat de les flors dels ametlers; els tons de les muntanyes de la nostra terra, roses,
malves, blaus… Ara veig el paisatge i recorde els seus quadros, així que mai sent la soledat. La llum i el color
estan en la naturalesa i ell ho va captar, ho va atrapar i ho va saber plasmar magistralment en una tela blanca,
on abans no hi havia res. Però també els seus quadros em transmeten el significat de la seua existència, el dis-
tint tractament que dóna als colors és el reflex dels seus sentiments, que van succeint-se al llarg de la seua ex-
tensa producció artística, com a mostres no sols de les seues transformacions tècniques, sinó també de les
seues distintes etapes emocionals, perquè hi manifesta la forma d’entendre i d’enfrontar-se a la vida.
L’ofici de pintor és terrible perquè requerix tant l’esforç físic com l’intel·lectual. Saber què vols pintar, conce-
bre el principi i després executar-lo materialment, són molts els passos del lli a la perspectiva del natural; l’ab-
soluta soledat davant d’una obra, i més si és de grans dimensions, resoldre tot això de bona manera, que tinga
qualitat, que siga harmònic amb el que es volia fer, requerix un enorme esforç. Però en mon pare eixe esforç
no se suspenia mai, tota sensació que sentia i contemplava la volia traslladar immediatament a un paper, per
això quan es desplaçava a qualsevol lloc, viatge, acte o espectacle, portava un llapis i un quadern de pintura, i
detenia la imatge que sentia, el moviment que notava, la bellesa que assaboria. Fins i tot dormint, les seues
mans, en moviments precisos, creaven teles imaginàries.
3. Mon pare pintant a l’estudio de
Mon pare sempre va tindre l’estudi a la seua pròpia casa o molt a prop, eren el seu refugi tant l’un com l’altra,
«Fa Cantó» (Bonavista).
3. Mi padre pintando en el estudio i quan el véiem entrar-hi a l’hora de menjar sabíem què havia ocorregut allí. Quan tot havia eixit a la seua vo-
de «Fá Cantó» (Vistahermosa). luntat, exigent i rigorosa, el seu ànim es contagiava i el gaudi s’ampliava a la menjada, a les conversacions, als
seus projectes inacabables de futur… Però quan, per contra, el llavi superior se li pronunciava i tenia l’expres-
sió corporal encesa, tots estàvem atents al moment en què faria explosió. La seua lluita interior estava en ple
fragor i no volia perdre la disputa que l’enfrontava amb la tela. Era fantàstic observar de quina manera tan es-
pecial manejava llavors els coberts. Continuava treballant, el ganivet i la forquilla eren els pinzells i les espà-
tules. Únicament l’esgotament de la jornada de treball en l’estudi li impedia alçar-se per a tornar a reprendre
la batalla pendent. Quantes vegades he passat després prop d’ell, ja assegut vora la ximenera de l’estudi, i m’ha
agafat i amb satisfacció m’ha dit: «.Mira, perla, ja està».
Espere que tots els que el vam conéixer gaudirem amb ell en esta nova exposició de la seua obra. Pérezgil torna
a invitar-nos a passar-ho bé, a fruir amb el que va crear per a nosaltres. I que els que no el van conéixer per-
sonalment, perceben la seua força, la seua llum, i conserven els paisatges en la retina, per a després, al veure-
’ls en la realitat, fruir una altra vegada i recordar aquells quadros. Perquè per a ell pintar i gaudir del que tenia
al seu voltant i en harmonia, era la vida.

20 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 21

tudio en la calle Benito Pérez Galdós, con la sola compañía de la caja de colores atada al trasportín, allí tenía
el lienzo y en esa soledad se enfrentaba a lo que más le gustaba, sacar adelante una obra hermosa. Recuerdo
también cuando bajaba los cuadros a la calle, y los embalaba en la acera esperando que los transportistas
vinieran a por ellos; cuando yo acompañaba a mis padres a las exposiciones. Al llegar les veía montar una sala
tras otra, vestirse luego elegantemente y hacer los honores de una inauguración. Iba a enseñar su obra, su
trabajo, aquello en lo que creía, nunca dudando de sí mismo, era valiente y estaba seguro.
A través de los cuadros de mi padre le he conocido mejor y he conocido mejor los paisajes que ha pintado. En
ellos veo todas las enseñanzas del arte y de la vida, y los cuadros me han servido para percibir las formas y co-
lores de los paisajes que representaban; los grises de los cielos y de las aguas; los blancos con contundencia y 4. Amb mon pare el dia de les seues
la fuerza de sus casas y volúmenes; lo frágil de las flores de los almendros; los tonos de las montañas de nues- noces d’or matrimonials, quan va fer
el seu últim dibuix, un regal per a la
tra tierra, rosas, malvas, azules… Ahora veo el paisaje y recuerdo sus cuadros, así que nunca siento la soledad. meua col·lecció de gallines.
La luz y el color están en la naturaleza y él lo captó, lo atrapó y lo supo plasmar magistralmente en un lienzo 4. Con mi padre el día de sus bodas
blanco, donde antes no había nada. Pero también sus cuadros me transmiten el significado de su existencia, de oro matrimoniales, cuando hizo
su último dibujo, un regalo para mi
el distinto tratamiento que da a sus colores es el reflejo de sus sentimientos, que van sucediéndose a lo largo colección de gallinas.
de su extensa producción artística, como muestras no sólo de sus transformaciones técnicas sino de sus dis-
tintas etapas emocionales, porque en ellos se manifiesta la forma de entender y de enfrentarse a la vida.
El oficio de pintor es terrible porque requiere tanto el esfuerzo físico como el intelectual. Saber qué es lo
que quieres pintar, concebir el principio y luego ejecutarlo materialmente, son muchos los pasos del lino
a la perspectiva de lo natural, la absoluta soledad ante una obra, y más si es de grandes dimensiones, re-
solver todo eso de buena forma, que tenga calidad, que sea armónico con lo que se quería hacer, requiere
un enorme esfuerzo. Pero en mi padre ese esfuerzo no se suspendía nunca, toda sensación que sentía y con-
templaba la quería trasladar inmediatamente a un papel, por eso cuando se desplazaba a cualquier lugar,
viaje, acto o espectáculo llevaba con él su lápiz y cuaderno de pintura, y detenía la imagen que sentía, el mo-
vimiento que notaba, la belleza que disfrutaba. Incluso durmiendo, sus manos, en movimientos certeros,
creaban imaginarios lienzos.
Mi padre siempre tuvo el estudio en la propia casa o muy cerca de ella, eran su refugio tanto el uno como
la otra, y cuando le veíamos entrar a la hora de la comida sabíamos qué estaba ocurriendo allí. Cuando
todo había salido a su voluntad, exigente y rigurosa, su ánimo se contagiaba y el disfrute se ampliaba en la
comida, en las conversaciones, en sus proyectos inacabables de futuro... Pero cuando por el contrario su
labio superior se pronunciaba y su expresión corporal aparecía encendida, todos estábamos pendientes
del momento en que haría explosión. Su lucha interior estaba en pleno fragor y no quería perder la disputa
que le enfrentaba con el lienzo. Era fantástico observar de qué manera tan especial manejaba entonces los
cubiertos. Seguía trabajando, la paleta, el cuchillo y el tenedor eran sus pinceles y espátulas. Únicamente
el agotamiento de la jornada de trabajo en el estudio le impedía levantarse para volver a retomar la bata-
lla pendiente. Cuántas veces he pasado después, junto a él, ya sentado cerca de la chimenea del estudio, y
me ha cogido a su vera diciéndome con satisfacción, «..mira, perla, ya está».
Espero que todos aquellos que le conocimos disfrutemos con él en esta nueva exposición de su obra. Pé-
rezgil nos vuelve a invitar a pasarlo bien, a gozar con lo que creó para nosotros. Y que aquellos que no lo
conocieron personalmente perciban su fuerza, su luz y se les queden los paisajes en la retina, para luego,
al verlos en la realidad, disfruten otra vez y recuerden aquellos cuadros. Porque para él pintar y disfrutar
lo que tenía a su alrededor y en armonía, era la vida.

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 21


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 22

Olor, color i llum


Joserre Pérezgil

Era un pare generós, esplèndid..., com ho són les seues obres. Generós amb el color, esplèndid amb les
textures, sensual amb les pinzellades, enèrgic amb el traç, lluitador amb els grans reptes, plàcid com les ai-
gües estancades...
Colèric amb els seus errors i amb la incompetència, indulgent amb les veladures, delicat amb els bode-
gons, amant de la naturalesa en els seus paisatges, sempre del natural, al camp.
Ciutadà als seus carrers, amic de les figures, divertit amb els dibuixos, pillet amb les seues notes de color,
sobri amb l’art.
Si ja resulta un compromís escriure sobre un artista i la seua obra, imaginen què suposa fer-ho quan ell és
el teu propi pare. Quin compromís!: entranyable però complicat.
Els primers records són els d’intentar reconéixer una persona molt simpàtica, amb una grandíssima ima-
ginació, que el feia concebre les anècdotes més gracioses, els jocs més divertits; per no parlar de la seua
enorme facilitat per a fabular històries i contes.
Vivíem en una casa gran, al carrer dedicat a Alacant a Benito Pérez Galdós. El taller era un estudi de
«conte», com els que ell recreava diàriament —jo crec que se’l va inventar ell—. Estava just damunt de
1. Retrat de la meua filla Joserre, l’habitatge familiar i era grandíssim, de sostres molt alts, almenys a mi m’ho semblaven. L’estudi era una
1961. Col·lecció particular. temptació de primer orde a l’eixida del col·legi. Una xicoteta ansietat pujar corrents les escales del pati, fer-
1. Retrato de mi hija Joserre, 1961.
Colección particular.
li una besada a papà i, de passada, tafanejar els alumnes de pintura...
L’«OLOR». L’olor de l’oli, dels olis, de les teles, de l’aiguarràs, dels pinzells. L’olor de mon pare amb la seua
brusa negra de pintar. Bé, negra era un dir, perquè semblava més un poema de colors atrets des de la seua
luxuriosa paleta.
I allí estava ell davant d’una gran tela, inclinat amb la seua famosa paleta plena de colors i carregada a ca-
ramull... I la seua mà gran, també carregada d’espàtules i pinzells.
Concentrat, treballant, acostant-se i allunyant-se de la tela en un continu recorregut sense fi. Quan el qua-
dro se li «resistia», s’hi barallava, treia el geni i o ell podia acabar el quadro, o directament el castigava.
Això volia dir que el guardava una «temporadeta» per a «atacar-lo» de nou amb més temps i ànims reno-
vats.
Si algun quadro il·lustra este costum «disciplinari» de mon pare és L’últim viatge [2]. Es barallà amb ell
des del començament. De primer va ser una gran tela de salines (1968) amb una perspectiva molt baixa i
un gran «celatge». El castigà. Després li va afegir un esquelet —que, de fet, era de veritat i va estar en una
caixa de fusta a l’estudi durant mesos. Feia una por atroç entrar a veure’l. Tampoc li agradà i tornà a cas-
tigar-lo. Quan el tragué de nou, li incorporà la vagoneta «perquè era un element imprescindible». Però va
continuar castigat.

22 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 23

Olor, color y luz


Joserre Pérezgil

Era un padre generoso, espléndido…, como lo son sus obras. Generoso con el color, espléndido con las tex-
turas, sensual con las pinceladas, enérgico con el trazo, luchador con los grandes retos, apacible como sus
aguas estancadas…
Colérico con sus errores y con la incompetencia, indulgente con las veladuras, delicado con sus bodego-
nes, amante de la naturaleza en sus paisajes, siempre del natural, en el campo.
Ciudadano en sus calles, amigo de las figuras, divertido con los dibujos, picaruelo con sus notas de color,
sobrio con el arte.
Si ya resulta un compromiso escribir sobre un artista y su obra, imagínense lo que supone hacerlo cuando
él es tu propio padre. Vaya compromiso: entrañable pero complicado.
Los primeros recuerdos son los de intentar reconocer a una persona muy simpática, con una grandísima
imaginación, que le hacía concebir las anécdotas más graciosas, los juegos más divertidos; por no hablar
de su enorme facilidad para fabular historias y cuentos.
Vivíamos en una casa grande, en la calle dedicada en Alicante a don Benito Pérez Galdós. El taller era un
estudio de «cuento», como los que él recreaba a diario –yo creo que se lo inventó él–. Estaba justo encima
de la vivienda familiar y era grandísimo, de techos muy altos, al menos a mí así se me parecían–. El estu-
dio era una tentación de primer orden a la salida del colegio. Una pequeña ansiedad subir corriendo las es-
caleras del patio, darle un beso a papá y, de paso, cotillear a los alumnos de pintura…
El «OLOR». El olor del óleo, de los aceites, de las telas, del aguarrás, de los pinceles. El olor de mi padre
con su blusón negro de pintar. Bueno, decir negro era un decir, porque más parecía un poema de colores
atraídos desde su lujuriosa paleta.
Y ahí estaba él delante de un gran lienzo, inclinado con su famosa paleta llena de colores y cargada hasta
arriba... Y su mano grande, también cargada de espátulas y pinceles.
Concentrado, trabajando, acercándose y alejándose de la tela en un continuo recorrido sin fin. Cuando el
cuadro se le «resistía», se peleaba, sacaba el genio y, o él podía con él, o directamente lo castigaba. Esto que-
ría decir que lo guardaba una «temporadita» para «atacarlo» de nuevo con más tiempo y nuevos ánimos.
Si algún cuadro ilustra esta costumbre «disciplinaria» de mi padre, ese es El último viaje [2]. Se pelea con
él desde el comienzo. Primero fue un gran lienzo de salinas (1968) con una perspectiva muy baja y gran
«celaje». Lo castiga. Después le añade un esqueleto –que por cierto, era de verdad y estuvo en una caja de
madera en el estudio durante meses–. Daba un miedo atroz entrar a verlo. Tampoco le gusta y vuelve a ser
castigado. Cuando lo saca de nuevo le incorpora la vagoneta «porque era un elemento imprescindible».
Pero sigue castigado.

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 23


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 24

El temps va passar. De tant en tant, tornava a traure l’obra. Ara pintava les vestidures i els músculs, els
tendons, amb feresa, amb ganes d’acabar. Hi apareixen gruixudes pinzellades i empastaments que cobrien
els ossos... Però la pugna entre ells encara continuava.
Finalment, arribà un dia que, després d’anys, s’assegué davant del seu amic i amb un «sorprenent realisme
figuratiu», de pinzellada xicoteta i molt carregat de color, col·locà un barret de palla a la figura, vell, tren-
cat, gastat... El va firmar.
Pintor i artista les vint-i-quatre hores del dia, amb la família, els amics, els enemics; amb tots i amb tot el
que tenia al voltant. Fruïa de cada instant, tant de les coses més senzilles com dels moments èpics. Esti-
mava els seus quadros. Les seues obres eren fills seus, «uns millors i d’altres menys bons», des que co-
mençava a muntar la tela en el bastidor fins a l’exposició i la venda. S’acomiadava dels seus quadros amb
alegria, encara que alguns els guardava zelosament per a ell i per al seu entorn.
La «LLUM». Jo crec que Pérezgil era un home «lluminós», perquè tenia llum pròpia; eixa llum interior que
reflectixen els seus quadros: encegadora, acollidora; la tènue dels dies de pluja; la que es reflectix en els vo-
lums blancs; la llum en les ombres; la quasifoscor del fons dels seus estanys i aigües mortes. Eixa llum que
l’artista capta amb la seua mirada observadora i que reflectixen els seus paisatges. Intensa, com els temes
que et toquen l’ànima.
Pérezgil va ser sempre un gran conversador, com les seues obres, que perpetuaran el seu etern diàleg amb
l’espectador.
En memòria de mon pare i de la teua «nena» Fina.

24 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 25

El tiempo pasa. De vez en cuando vuelve a sacar la obra. Ahora pinta los ropajes y los
músculos, los tendones con fiereza, con ganas de acabar. Aparecen gruesas pincela-
das y empastes que cubren los huesos… Pero la pugna entre ellos aún continúa.
Por fin llega un día que, después de años, se sienta delante de su amigo y con un «sor-
prendente realismo figurativo», de pequeña pincelada y muy cargado de color, le co-
loca un sobrero de paja a la figura, viejo, roto, gastado…Lo firma.
Pintor y artista las veinticuatro horas del día, con la familia, los amigos, los enemi-
gos; con todos y con todo lo que tenía alrededor. Disfrutaba de cada instante, igual
con las cosas más sencillas que con los momentos épicos. Amaba a sus cuadros. Sus
obras eran hijos suyos, «unos mejores y otros menos buenos» desde que empezaba
a montar la tela en el bastidor hasta la exposición y la venta. Se despedía de sus cua-
dros con alegría, aunque algunos los guardaba celosamente para él y para su entorno.
La «LUZ». Yo creo que Pérezgil era un hombre «luminoso», como que tenía luz pro-
pia; esa luz interior que reflejan sus cuadros: cegadora, acogedora; tenue de los días
de lluvia; la que se refleja en los volúmenes blancos; luz en las sombras; casi oscuri-
2. L’últim viatge, s. d. Col·lecció
dad del fondo de sus estanques y aguas muertas. Esa luz que el artista capta con su mirada observadora y
particular.
que se deja absorber por sus paisajes. Intensa, como los temas que te tocan el alma. 2. El último viaje, s/f. Colección
particular.
Pérezgil fue siempre un gran conversador, como sus obras que van a perpetuar su eterno diálogo con el es-
pectador.
En la memoria de mi padre y de tu «Nena» Fina.

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 25


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 26

José Pérezgil:
L’enlluernadora lluminositat
de la naturalesa alacantina
Francisco Agramunt Lacruz. Doctor en Belles Arts. Acadèmic de Sant Carles

Si em demanen que trie un dels més rellevants, honestos i populars artistes alacantins del segle XX, hauré
de dir indefectiblement que José Pérezgil, per la seua brillant carrera com a creador plàstic, per la seua
condició d’excel·lent docent i el seu tarannà d’home bo, que estilísticament va ser capaç de trencar amb la
tradició figurativa finisecular local per a aportar un aire d’elegància, simplicitat i modernitat a tota la seua
producció. El seu nom va estar totalment vinculat a Alacant, la terra que va estimar i que l’adoptà, i on
transcorregué la major part de la seua vida i realitzà quasi tota la seua obra. I eixe entorn geogràfic va
determinar i marcar el seu estil, centrat principalment en el paisatge alacantí i en els seus tipus, en el qual
va saber moure’s amb afecte, soltesa i èxit. Ha transcorregut una dècada de la seua mort, i el seu record
entre els seus paisans roman encara viu i latent, perquè va ser un artista popular, que va atraure l’admiració
i el respecte de tots, però no pel fet de ser un pintor distingit i reconegut, sinó per la seua cordialitat,
afabilitat i bon cor.

I tot això ho vaig poder comprovar jo personalment en la dècada dels setanta i huitanta del segle passat a
través dels contactes personals, de les conversacions telefòniques i de la correspondència que vaig
mantindre amb ell, en què sempre donava proves de la seua afabilitat. Posseïa el do, poc habitual entre els
artistes, de la humilitat, sabia escoltar i sempre estava pensant a mamprendre nous projectes, viatges i
exposicions, a pesar que es trobava llavors en els límits de la senectut i amb els símptomes latents d’una
malaltia que posaria fi a la seua vida. Un artista que no s’assemblava a cap altre, amb una personalitat
creadora que s’havia forjat en la seua infància i joventut a través del treball dur en diverses ocupacions, no
sempre volgudes, però assumides per l’obligació, perquè havia d’ajudar la seua família, i també en la seua
activitat com a creador plàstic, en què de vegades es va veure obligat a acceptar encàrrecs que no el
complaïen, o a pintar quadros banals que després venia per a aconseguir diners. Afortunadament, quan en
la maduresa va adquirir prestigi com a pintor, pogué entregar-se amb passió a la pintura que li agradava,
fins i tot va fer uns primers passos en el cubisme i l’abstracció, i va obtindre, així mateix, els guardons més
desitjats, els reconeixements acadèmics més insignes, alhora que aconseguia exposar en les galeries d’art
més prestigioses. Gràcies a eixa espècie de cordial magnetisme personal que posseïa, va tractar els millors
pintors, va mantindre una estreta relació amb rellevants crítics d’art i s’envoltà de gent poderosa, banquers,

26 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 27

José Pérezgil:
La deslumbrante luminosidad
de la naturaleza alicantina
Francisco Agramunt Lacruz. Doctor en Bellas Artes. Académico de San Carlos

Si me piden que elija a uno de los más relevantes, honestos y populares artistas alicantinos del siglo XX
tendré que decir indefectiblemente que a José Pérezgil, por su brillante carrera como creador plástico,
por su condición de excelente docente y su talante de hombre bueno, que estilísticamente fue capaz de
romper con la tradición figurativa finisecular local para aportar un aire de elegancia, simplicidad y mo-
dernidad a toda su producción. Su nombre estuvo totalmente vinculado a Alicante, la tierra que quiso y que
lo adoptó, y donde transcurrió la mayor parte de su vida y realizó casi toda su obra. Y ese entorno geográ-
fico determinó y marcó su estilo, centrado principalmente en el paisaje alicantino y en sus tipos, en el que
supo desenvolverse con cariño, soltura y éxito. Ha trascurrido una década de su muerte y su recuerdo
entre sus paisanos permanece aún vivo y latente, porque fue un artista popular, que atrajo sobre sí la ad-
miración y el respeto de todos, pero no por el hecho de que fue un pintor distinguido y reconocido, sino por
su cordialidad, afabilidad y buen corazón.

Y todo ello lo pude comprobar yo personalmente en la década de los setenta y ochenta del siglo pasado a
través de los contactos personales, de las conversaciones telefónicas y de la correspondencia que mantuve
con él, en los que siempre daba pruebas de su afabilidad. Poseía el don, poco habitual entre los artistas, de
la humildad, sabía escuchar y siempre estaba pensando en lanzarse a nuevos proyectos, viajes y exposi-
ciones, a pesar de que se encontraba entonces en el arrabal de la senectud y con los síntomas latentes de
una enfermedad que acabaría con su vida. Un artista que no se parecía a ningún otro, con una personali-
dad creadora que se había forjado en su niñez y juventud a través del trabajo duro en diversos empleos, no
siempre queridos, pero asumidos por la obligación, porque tenía que ayudar a su familia, y también en su
actividad como creador plástico, en el que en algunas ocasiones se vio obligado a aceptar encargos que no
le complacían, o pintando cuadros banales que luego vendía para conseguir dinero. Afortunadamente
cuando en su madurez adquirió prestigio como pintor pudo entregarse con pasión a la pintura que a él le
gustaba, incluso a hacer algunos escarceos en el cubismo y la abstracción, logrando asimismo los galardones
más deseados, los reconocimientos académicos más insignes, al tiempo que conseguía exponer en las ga-
lerías de arte más prestigiosas. Gracias a esa especie de cordial magnetismo personal que poseía se codeó
con los mejores pintores, mantuvo una estrecha relación con relevantes críticos de arte y se rodeo de gente

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 27


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 28

polítics i intel·lectuals, que sempre van veure en ell un pintor excepcional. Però els seus verdaders amics,
la gent amb qui li agradava estar i parlar, eren els ciutadans del carrer, els artesans modestos, els seus
jóvens alumnes i, sobretot, la seua família.

Per tot el que s’ha dit, no és gens estrany que l’obra i la personalitat de José Pérezgil, deu anys després de
la seua desaparició, siga recordada, elogiada i estudiada per la critica d’art, els col·leccionistes, els galeristes
i el públic en general, perquè va ser capaç de superar, per la seua honestedat, brillantor i bona execució,
distints estils, modes i moviments més o menys adscrits al fenomen postmodern de les últimes dècades.
Per les seues arrels classicistes dins de la modernitat, ha pogut perdurar, refermar-se i resistir, victoriós,
el pas del temps, fets que són un èxit si tenim en compte l’oblit i la marginació en què cauen molts dels
grans mestres consagrats del segle passat. Cronològicament cal situar-lo dins de la generació artística de
la postguerra, i entronca amb aquells artistes que es van veure involucrats directament en la contesa civil,
que van combatre en el front, i que amb l’arribada de la pau van haver d’afrontar les dificultats materials
d’un temps de silenci marcat per la repressió política contra els vençuts, l’escassetat de treball, la falta de
llibertat i la censura, que van aconseguir superar gràcies al treball, al sacrifici físic i a la vocació artística,
que en el seu cas estigué marcada per l’oposició paterna. Una generació que es va trobar immersa en la
pobresa física, l’austeritat, l’autoritarisme, el racionament d’aliments, l’escassetat de treball, i que estava
cridada a sacrificar-se davall l’ombra vigilant i repressora d’un règim autàrquic sorgit d’un pronunciament
militar.

Tota l’obra de José Pérezgil continua mostrant a estes altures les qualitats d’un estil personal, d’una
poderosa expressió lírica i d’un acusat i seré mediterraneisme, que enllaçava amb el que llavors practicaven
alguns dels mestres de la seua generació –Lozano, Lahuerta, Novillo, Palencia, Porcar i Baeza, etcètera–,
abans, com he dit, que la postmodernitat ho distorsionara i ho canviara tot. Com en els artistes esmentats,
el pilar principal de la seua producció seria el paisatge del seu terrer, però fet des de l’emoció i contemplat
des del seu interior, com si es tractara d’un viatge introspectiu a la part més profunda del seu jo. Una nova
poètica del paisatge que s’oposava al tradicional sistema pictòric representacional que havia sigut el recurs
de moltes generacions d’artistes locals alacantins. Però per a arribar a este estil representacional hagué de
passar temps, experimentar i evolucionar, i ho va fer viatjant, observant, comparant i pintant. Va aconseguir
desplegar finalment un llenguatge pictòric auster i simple, amb un ús abundant del color matèric i una
lluminositat mediterrània que ho envaïa tot, el rerefons del qual era expressar en clau lírica els seus
pensaments i emocions. Una senzillesa molt difícil d’aconseguir en els artistes, perquè no hi intervenia la
tècnica, ni la mestria, ni els coneixements adquirits, sinó que era innata en ell i en la seua forma de veure.

Per a la història de l’art una de les principals aportacions de José Pérezgil és que va saber reactualitzar i
modernitzar el paisatge mediterrani, destacant-ne la simplicitat, la lluminositat, tot això amb un cert grau
d’austeritat, i que alhora el popularitzà. Per edat va pertànyer a eixa brillant estirp d’artistes mediterranis
que van desplegar una poètica pictòrica radical, és a dir, arrelada en la geografia on vivia i xafava, a pesar
de la demostrada varietat del seu registre, que li va fer tocar tots els temes, formats i gèneres. Però sempre
cal encasellar-lo entre els grans paisatgistes espanyols, perquè ell sempre va tractar d’identificar-se amb
el seu terrer alacantí, fins a fer-lo seu a través d’un procés de depuració. Una simplificació resultat de la seua

28 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 29

poderosa, banqueros, políticos e intelectuales, que siempre vieron en él a un pintor excepcional. Pero sus
verdaderos amigos, las gentes con las que le gustaba estar y hablar, eran los ciudadanos de a pie, los arte-
sanos modestos, sus jóvenes alumnos y, sobre todo, su familia.

Por todo lo dicho no es de extrañar pues que la obra y la personalidad de José Pérezgil siga diez años de
su desaparición recordada, elogiada y estudiada por la critica de arte, coleccionistas, galeristas y público
en general, porque fue capaz de superar por su honestidad, brillantez y buena ejecución distintos estilos,
modas y movimientos más o menos adscritos al fenómeno postmoderno de las últimas décadas. Por sus
raíces clasicistas dentro de la modernidad ha podido perdurar, afianzarse y resistir victoriosa al paso del
tiempo, lo cual es un éxito si tenemos en cuenta el olvido y la marginación en que caen muchos de los gran-
des maestros consagrados del siglo pasado. Cronológicamente hay que situarlo dentro de la generación ar-
tística de la postguerra, y se encontraba entroncado con aquellos artistas que se vieron involucrados
directamente con la contienda civil, que combatieron en el frente, y que con la llegada de la paz tuvieron
que pechar con las dificultades materiales de un tiempo de silencio marcado por la represión política con-
tra los vencidos, la escasez de trabajo, la falta de libertad y la censura, y que consiguieron superar gracias
a su trabajo, a su sacrificio físico y a su vocación artística, que en su caso, estuvo marcada por la oposición
paterna. Una generación que se encontró inmersa en la pobreza física, la austeridad, el autoritarismo, el
racionamiento de alimentos, la escasez de trabajo, y que estaba llamada a sacrificarse, bajo la sombra vi-
gilante y represora de un régimen autárquico salido de un pronunciamiento militar.

Toda la obra de José Pérezgil sigue mostrando a estas alturas las cualidades de un estilo personal, de una
poderosa expresión lírica y de un acusado y sereno mediterraneísmo, que enlazaba con el que entonces re-
alizaban algunos de los maestros de su generación -Lozano, Lahuerta, Novillo, Palencia, Porcar y Baeza,
etcétera-, antes, como he dicho, de que la postmodernidad lo distorsionara y lo cambiase todo. Como los
citados el pilar principal de su producción iban a ser el paisaje de su terruño, pero hecho desde la emoción
y contemplado desde su interior, como si se tratara de un viaje introspectivo a lo más profundo de su yo.
Una nueva poética del paisaje que se oponía al tradicional sistema pictórico representacional que había
sido el recurso de muchas generaciones de artistas locales alicantinos. Pero para alcanzar este estilo re-
presentacional tuvo que pasar tiempo, experimentar y evolucionar, y lo hizo viajando, observando, com-
parando y pintando. Consiguió desarrollar finalmente un lenguaje pictórico austero y simple, con
abundante uso del color matérico y una luminosidad mediterránea que lo invadía todo, y cuyo trasfondo
era expresar en clave lírica sus pensamientos y emociones. Una sencillez difícilmente de conseguir en los
artistas, porque en ella no intervenía la técnica, ni la maestría, ni los conocimientos adquiridos, sino que
era innata en él y en su forma de ver.

Para la historia del arte una de las principales aportaciones de José Pérezgil es que supo reactualizar y
modernizar el paisaje mediterráneo, resaltando de él su simplicidad, su luminosidad, todo ello con un
cierto grado de austeridad, al tiempo que lo popularizó. Por edad perteneció a esa brillante estirpe de ar-
tistas mediterráneos que desarrollaron una poética pictórica raigal, es decir, enraizada con la geografía
en la que vivía y que pisaba, pese a la demostrada variedad de su registro que le llevó a tocar todos los
temas, formatos y géneros. Pero siempre hay que encasillarle entre los grandes paisajistas españoles, por-

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 29


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 30

experiència i de l’evolució del seu llenguatge pictòric fins a fer-lo quasi elemental, la qual cosa era un procés
altament satisfactori perquè molt pocs creadors ho van aconseguir. D’esta manera va recrear una poètica
que es nodria de paisatges ciutadans i rurals recòndits i apartats, aquells que no estaven en les postals
turístiques, els deixats de la mà dels seus habitants, racons humils, cases abandonades, platges desertes,
vells casalots pairals, pobles despoblats, hortes, camps en guaret i muntanyes agrestes plenes de pedres i
matolls, i al litoral, platges i salines blanques i desertes, escenes portuàries amb els vaixells fondejats i, als
dics secs, rovellats pesquers esperant el desballestament. Però no desdenyava els bodegons plens de fruites,
natures mortes, objectes senzills, que abordava amb gran lirisme i eco romàntic, la qual cosa accentuava
la seua bellesa recòndita i els donava un caràcter íntim, misteriós i melancòlic. I també els seus retrats, en
què aportava la seua fina perspectiva psicològica i afinava l’estil realista per a fer ressaltar més els detalls
fisonòmics.

Es pot afirmar que, a pesar de l’atracció que sentia pel paisatge alacantí, en el seu llarg esforç com a artista
hi hagué de tot, i sempre hi destacava la seua preocupació per l’obra ben feta, la seua idea de ser fidel a si
mateix i el seu compromís, en algunes ocasions, de complir amb fidelitat i serietat les condicions de
l’encàrrec. Amb estes maneres, fou un creador total que va assumir qualsevol repte artístic que se li
plantejava amb valentia i rigor, per això la seua obra va ser nombrosa i el seu registre ampli. Veiem com
sobren els mèrits per a considerar-lo un artista renovador, que no sols es va limitar a les seues realitzacions
pictòriques, muralístiques i dibuixístiques, sinó que fou a més un excel·lent docent que va saber traslladar
i transmetre a centenars d’alumnes la seua passió per l’art i les seues ensenyances artístiques. Tant en la
seua condició d’introductor de la modernitat com pel seu tarannà de professor i artista vinculat als grans
mestres consagrats de la seua generació, el seu nom ha de ser tingut en compte.

José Pérezgil va ser més que un artista a Alacant, una institució, perquè gaudia d’una gran popularitat i de
l’estimació i l’amor de tots els seus conciutadans, que el continuen recordant, els qui el van conéixer, amb
afecte i amor. La seua mort s’esdevingué el 28 de desembre de 1998. Aquell dia la notícia del seu traspàs
va recórrer la ciutat en poques hores i tingué eco en els mitjans de comunicació de tot el país amb sentides
necrològiques en què es remarcava la seua condició de pintor i docent. Els diaris La Verdad i Información
li van consagrar les seues portades i li van dedicar cròniques i articles firmats per rellevants crítics d’art,
professors i fins polítics. Era un dels artistes alacantins més populars i de més prestigi nacional.

Ara, quan es complix una dècada de la seua desaparició, el seu nom continua en la memòria de tots, i és
reconegut i respectat no sols per la seua condició de creador plàstic, sinó per la d’home de bé, bo, generós
i cristià. Fou un dels artistes alacantins que més empremta va deixar en la seua ciutat, i en l’àmbit de les
arts plàstiques valencianes continua sent un referent. Per això és bo que es faça una nova exposició que
permeta a les noves generacions d’alacantins descobrir i conéixer la seua obra i considerar-lo, com ja van
fer els seus pares i avis, un dels grans artistes de tots els temps. I per això hem d’agrair la iniciativa del
Consorci de Museus de la Generalitat de Valenciana, i als comissaris, Felipe Garín i Isabel Justo, que s’haja
organitzat esta mostra monogràfica de la seua producció artística, que va comprendre distints estils,
tècniques i gèneres, centrats principalment en el paisatge mediterrani.

30 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 31

que él siempre trató de identificarse con su terruño alicantino, hasta hacerlo suyo a través de un proceso
de depuración. Una simplificación resultado de su experiencia y de la propia evolución de su lenguaje pic-
tórico hasta hacerlo casi elemental, lo cual era un proceso altamente satisfactorio porque muy pocos cre-
adores lo consiguieron. De esta manera consiguió recrear una poética que se nutría de paisajes ciudadanos
y rurales recónditos y apartados, aquellos que no estaban en las postales turísticas, sino aquellos dejados
de la mano de sus habitantes, rincones humildes, casas abandonadas, playas desiertas, viejos caserones
solariegos, pueblos despoblados, huertas, campos en barbecho y montañas agrestes llenas de piedras y
matorrales y en el litoral playas y salinas blancas y desiertas, escenas portuarias con sus barcos fondeados
y en sus diques secos herrumbrosos pesqueros esperando el desguace. Pero no desdeñaba los bodegones
plagados de frutas, naturalezas muertas, objetos sencillos, que abordaba con gran lirismo y eco román-
tico, lo que acentuaba su belleza recóndita y le daba un carácter íntimo, misterioso y melancólico. Y tam-
bién sus retratos, en los que aportaba su fina perspectiva psicológica y afinaba el estilo realista para
conseguir resaltar más los detalles fisonómicos.

Se puede afirmar que, pese a la atracción que sentía por el paisaje alicantino, en su largo bregar como ar-
tista hubo de todo, y siempre destacaba su preocupación por la obra bien hecha, su idea de ser fiel a sí
mismo y su compromiso, en algunas ocasiones, de cumplir con fidelidad y seriedad las condiciones del
encargo pedido. Con estas hechuras fue un creador total que asumió cualquier reto artístico que se le plan-
teaba con valentía y rigor, de ahí que su obra fuese cuantiosa y su registro amplio. Vemos cómo sobran los
méritos para considerarlo como un artista renovador, que no sólo se limitó a sus realizaciones pictóricas,
muralísticas y dibujísticas, sino que fue además un excelente docente que supo trasladar y transmitir a
centenares de alumnos su pasión por el arte y sus enseñanzas artísticas. Tanto en su condición de intro-
ductor de la modernidad como por su talante de profesor y artista vinculado con los grandes maestros
consagrados de su generación, su nombre debe ser tenido en cuenta.

José Pérezgil fue más que un artista, una institución en Alicante, porque gozaba de una gran popularidad y
el aprecio y amor de todos sus conciudadanos, que lo siguen recordando, quienes le conocieron, con cariño
y amor. Su muerte el 28 de diciembre de 1998. Aquel día la noticia de su fallecimiento recorrió la ciudad en
pocas horas y los medios de comunicación de todo el país se hicieron eco, dedicándole sentidas necrológi-
cas en las que se resaltaba su condición de pintor y docente. Los diarios La Verdad e Información consa-
graron sus portadas y le dedicaron crónicas y artículos firmadas por relevantes críticos de arte, profesores
e incluso políticos. Era uno de los artistas alicantinos más populares y de mayor prestigio nacional.

Ahora, cuando se cumple una década, de su desaparición, su nombre sigue estando en la memoria de todos,
y se le reconoce y respeta no sólo por su condición de creador plástico, sino por la de hombre de bien,
bueno, generoso y cristiano. Era uno de los artistas alicantinos que más huellas dejó en su ciudad, y en el
ámbito de las artes plásticas valencianas sigue siendo un referente. Por ello es bueno que se celebre una
nueva exposición que permita a las nuevas generaciones de alicantinos que descubran y conozcan su obra
y que lo consideren, como ya hicieron sus padres y abuelos, como uno de los grandes artistas de todos los
tiempos. Y por ello hemos de agradecer la iniciativa del Consorcio de Museos de la Generalitat de Valen-
ciana, y a los comisarios, Felipe Garín e Isabel Justo, que se le haya dedicado esta muestra monográfica de

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 31


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 32

Per a l’elaboració d’este text he consultat, com no podia ser d’una altra manera, la magnífica monografia
José Pérezgil, 1918-1998, editada el 2000 per la Diputació Provincial d’Alacant, i escrita per l’investigador
i erudit Joaquín Sáez Vidal. El seu interés rau essencialment en l’estructuració cronològica, ben descrita
i comentada, i en els períodes, en què l’autor desgrana la seua evolució, i tot això amb una descripció
entretinguda, farcida d’anècdotes, i una informació que es llig amb facilitat. El volum s’enriquix amb un
gran nombre de fotografies personals de l’artista i reproduccions en color dels seus dibuixos i pintures,
que permeten conéixer al detall l’evolució del seu estil i la varietat del seu llenguatge pictòric.

II

José Pérezgil va nàixer el 18 de setembre de 1918 al si d’una família molt modesta de Cabdet, un municipi
de Castella-la Manxa situat al sud-est de la província d’Albacete, a la comarca del Corredor d’Almansa, que
mantenia una estreta relació històrica, econòmica i lingüística amb les poblacions veïnes alacantines.
Geogràficament pertanyia a la comarca natural de l’Alt Vinalopó, amb capital a Villena, encara que
políticament, administrativament i sanitàriament formava part d’esta comarca i del seu partit judicial. Per
motius econòmics i de servicis, es va integrar en la Mancomunitat Serralada Ibèrica-Corredor d’Almansa,
formada per municipis de tres comarques totalment distintes, tot i que la seua verdadera comunitat eren
les poblacions veïnes de l’Antic Regne de València, del qual va formar part. Fins al segle XIX s’hi parlava un
valencià ple d’aragonesismes, i des d’aquell segle tingué lloc un procés de substitució lingüística pel castellà
semblant a l’ocorregut a la comarca valenciana del Baix Segura.

La casa familiar, situada al carrer de Santa Bárbara, era molt senzilla i bonica, i com era propi d’eixa època
tenia un pati, celler, quadra i rebost, i un ampli porxe en què es guardaven els trastos vells, les eines i
ferramentes de cultiu. Un entorn escenogràfic rural que va quedar gravat en la ment del xiquet, mentre
acudia diàriament a les classes del col·legi de monges de l’antic hospital.

La seua infància rural es va interrompre als huit anys, quan els seus pares van decidir traslladar-se a
Alacant a la recerca de noves perspectives professionals. La seua nova llar era una casa d’hostes situada al
número 1 del carrer dels Sants Metges, cantó amb la plaça de Sant Cristòfol, en ple nucli antic de la ciutat.
Va prosseguir els seus estudis elementals al col·legi Ave Maria, que es trobava al barri de Carolines i que
dirigia Josep Ramos, un sacerdot amable amb què ràpidament va fer amistat. Es va matricular
posteriorment en un col·legi públic situat a la plaça de Sèneca, on va tindre com a mestre Enric Vidal, el
qual va ser un dels primers a descobrir els seus dots dibuíxistics i va revifar la seua vocació futura. Però fou
un altre dels seus mestres, Gonçal Faus, qui el va animar a fer una exposició al centre mateix, per a la qual
va reunir unes setanta obres, entre dibuixos, caricatures, esbossos i algun oli. A pesar del suport que rebia
dels seus professors, i de l’ànim d’altres persones, com el seu entranyable amic Eladio «el Campanero», de
Cabdet, son pare mostrava la seua oposició al fet que es dedicara a l’art, ja que considerava que era un ofici
de bohemis sense expectativa de futur.

El 1929 va ingressar en l’Institut d’Alacant, al carrer Ramals, per a cursar el batxillerat, però amb la decisió
fèrria i el coratge de dedicar-se completament a la pintura. A pesar dels seus pocs anys, tenia molt clar

32 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 33

su producción artística que abarcó distintos estilos, técnicas y géneros, centrados principalmente en el
paisaje mediterráneo.

Para la elaboración de este texto he consultado, como no podía ser de otra manera, la magnífica monografía
José Pérezgil, 1918-1998, editada en el 2000 por la Diputación Provincial de Alicante, y escrita por el in-
vestigador y erudito Joaquín Sáez Vidal. Su interés está esencialmente en su estructuración cronológica,
bien descrita y comentada, y en los periodos, en los que el autor desgrana su evolución, y todo ello con una
descripción entretenida, plagada de anécdotas y una información que se lee con facilidad. El volumen se
enriquece con un gran número de fotografías personales del artista y reproducciones en color de sus di-
bujos y pinturas que permiten conocer al detalle la evolución de su estilo y la variedad de su lenguaje pic-
tórico.
II

José Pérezgil nació el 18 de septiembre de 1918, en el seno de una familia muy modesta de Caudete, un mu-
nicipio de Castilla-La Mancha, situado en el sureste de la provincia de Albacete, en la comarca del Corre-
dor de Almansa, que mantenía una estrecha relación histórica, económica y lingüística con las poblacio-
nes vecinas alicantinas. Geográficamente pertenecía a la comarca natural del Alto Vinalopó, con capital
en Villena, aunque política, administrativa y sanitariamente formaba parte de esta comarca y de su partido
judicial. Por motivos económicos y de servicios, se integró en la Mancomunidad Monte Ibérico-Corredor
de Almansa, formada por municipios de tres comarcas totalmente distintas. Aunque su verdadera comu-
nidad eran las poblaciones vecinas del Antiguo Reino de Valencia, del cual formó parte. Hasta el siglo XIX
se hablaba un valenciano repleto de aragonesismos, y desde aquel siglo sufrió un proceso de sustitución
lingüística en castellano semejante al ocurrido en la comarca valenciana de la Vega Baja del Segura.

La vivienda familiar, situada en la calle de Santa Bárbara, era muy sencilla y bonita, y como era propio en
esa época tenía un patio, bodega, cuadra y despensa, y un amplio porche en el que se guardaban los tras-
tos viejos, artilugios y útiles de labranza. Un entorno escenográfico rural que quedó grabado en la mente
del niño mientras acudía diariamente a las clases en el colegio de monjas del antiguo hospital.

Su infancia rural se interrumpió a los ocho años cuando sus padres decidieron trasladarse a Alicante en
busca de nuevas perspectivas profesionales. Su nuevo hogar fue una casa de huéspedes situada en el nú-
mero 1 de la calle de los Santos Médicos, esquina a la plaza de San Cristóbal, en pleno casco antiguo de la
ciudad. Prosiguió sus estudios elementales en el colegio Ave María, que se encontraba en el barrio de Ca-
rolinas, y que dirigía José Ramos, un sacerdote amable con el que rápidamente entabló amistad. Se ma-
triculó posteriormente en un colegio público situado en la plaza de Séneca, donde tuvo como maestro a
Enrique Vidal, quien fue uno de los primeros en descubrir sus dotes dibujísticas y reavivar su vocación
futura. Pero fue otro de sus maestros, Gonzalo Faus, quien le animó a realizar una exposición en el propio
centro, para la que reunió unas setenta obras, ente dibujos, caricaturas, bocetos y algún óleo. Pese al apoyo
que recibía de sus profesores, y el aliento que recibía de otras personas, como su entrañable amigo Eladio
“El Campanero”, de Caudete, su padre mostraba su oposición a que se dedicara al arte al considerar que
era un oficio de bohemios sin expectativa de futuro.

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 33


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 34

que desitjava ser artista, la seua vocació no tenia límits, i no aspirava a un altre desig en la seua vida que a
aconseguir l’èxit i el prestigi en el món de l’art. En tot cas, hem de creure que ho va passar molt malament
perquè es trobava amb l’oposició ferma del seu progenitor, que no desitjava veure la seua vocació complida.
Quan acabava les classes en este centre acudia a l’Acadèmia de Dibuix que dirigia Manuel Cantos a la
plaça de les Monges, on va practicar el dibuix i va aprendre el maneig del llapis de carbó, l’aiguatinta, els
pinzells i la tècnica per a mesclar colors a l’oli. Per tot això el van matricular en l’Escola d’Arts Oficis, on
va suscitar l’admiració dels seus professors i companys de classe per la seua intel·ligència desperta i el
domini del dibuix. Als catorze anys va pintar els seus primers quadros, uns retrats xicotets de dos cosins
seus. Va concórrer a concursos juvenils, en què obtingué diversos guardons i recompenses. Així, en
l’Exposició de Pintors Novells que va organitzar l’Ateneu d’Alacant el 1935, va aconseguir el primer premi.
Va ser en eixe mateix lloc de la Sala d’Exposicions de l’Ateneu d’Alacant on va realitzar la seua primera
mostra en solitari, que va ser destacada per la crítica d’art.

Atesa la difícil situació econòmica que passava la família, son pare va decidir que abandonara els estudis
i es posara a treballar, decisió que va acceptar de bon grat perquè pensava que era bo guanyar-se el pa, ja
que no era «un fill de papà». No obstant això, la pretensió del seu progenitor amb esta decisió era que
desistira de ser pintor, ja que no hi veia futur. Però va seguir aferrat a la seua decisió de ser pintor i no li va
fer cas quan li va recomanar encaridament que no es dedicara a eixe ofici perquè creia que no es guanyaven
diners venent quadros. Va entrar a treballar com a aprenent en el taller d’escaiola de Ramon Ripoll, al
carrer Sagasta, i prompte va adquirir destresa en el buidatge de caps i motles.

El febrer de 1933, José Pérezgil, amb només quinze anys, va tindre l’oportunitat de participar en la II
Exposició d’Artistes Novells que va convocar l’Ateneu d’Alacant. Hi va concórrer amb les obres Bodegó,
Quietud i La muntanya i La plana, i fou mereixedor d’un premi consistent en material de pintura divers.
Eixe mateix any va entrar a treballar en la Casa Devesa, que es dedicava a la pintura de rètols i anuncis
sobre vidre, i dos anys més tard va passar al taller de pintura de Paco Muñoz, que s’havia especialitzat en
la realització d’anuncis de cinemes pintats a l’oli sobre cartoné emprimat amb cola, cosa que li va permetre
familiaritzar-se amb la tècnica de l’oli i de la composició monumental. Al mateix temps que es dedicava al
seu treball regular, i després de fer amistat amb el pintor i foguerer Gastó Castelló, va començar a
freqüentar per iniciativa pròpia els tallers de fogueres, on va ser ajudant del pintor i dibuixant Josep
Barahona, qui li va descobrir els secrets de la construcció dels cadafals. Una vegada més canvià d’ocupació,
i en esta ocasió treballà com a pintor decorador en companyia del seu amic Vicent Mira, que més tard va
ser secretari del Partit Anarquista.

Mentrestant, continuava assistint a les classes a l’Acadèmia de Manuel Cantos, on cada vegada s’imposava
més a la resta dels seus condeixebles pel seu domini del dibuix, despertant l’admiració dels seus professors.
Els seus treballs solia exhibir-los en col·lectives al saló de l’Ateneu, i allí començà a relacionar-se amb
altres artistes, com Emili Varela, Adelardo Parrilla i Heliodor Guillén, que havia sigut professor seu a
l’Institut. De tots, a qui més admirava era a Varela, que llavors ja era un home madur i un artista de prestigi,
que considerava el millor pintor d’Alacant.

34 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 35

En 1929 ingresó en el Instituto de Alicante, en la calle Ramales, para cursar el bachillerato, pero con la
decisión férrea y el coraje de dedicarse por entero a la pintura. A pesar de sus pocos años tenía muy claro
que deseaba ser artista, su vocación no tenía límites, y no aspiraba a otro deseo en su vida que alcanzar el
éxito y el prestigio en el mundillo del arte. En cualquier caso, debemos creer que lo debió pasar muy mal
porque se encontraba con la oposición firme de su progenitor, que no deseaba ver su vocación cumplida.
Al término de las clases en este centro acudía a la Academia de Dibujo que dirigía Manuel Cantos en la
Plaza de las Monjas, donde practicó el dibujo y aprendió el manejo del lápiz de carbón, el aguatinta, los pin-
celes y la técnica para mezclar colores al óleo. Por todo ello, lo matricularon en la Escuela de Artes Oficios,
donde despertó la admiración de sus profesores y compañeros de clase por su inteligencia despierta y el
dominio del dibujo. A los catorce años pintó sus primeros cuadros, unos retratos de dos primos suyos de
pequeño tamaño. Concurrió a concursos juveniles obteniendo diversos galardones y recompensas. Así,
en la Exposición de Pintores Noveles que organizó el Ateneo de Alicante en 1935 consiguió el primer pre-
mio. Fue en ese mismo lugar de la Sala de Exposiciones del Ateneo de Alicante donde realizó su primera
muestra en solitario, y que fue resaltada por la crítica de arte.

Ante la difícil situación económica que atravesaba la familia, su padre decidió que abandonara los estudios
y se pusiese a trabajar, decisión que aceptó de buen grado pues pensaba que era bueno ganarse el sus-
tento, ya que no era «un hijo de papá». Sin embargo, la decisión de su progenitor al tomar esta decisión era
que desistiese de ser pintor, ya que no veía futuro. Pero siguió aferrado a su decisión de ser pintor y no le
hizo caso cuando le recomendó encarecidamente que no se dedicara a este oficio pues creía que no se ga-
naba dinero vendiendo cuadros. Entró a trabajar como aprendiz en el taller de escayolista de Ramón Ri-
poll, en la calle Sagasta, y pronto adquirió destreza en el vaciado de cabezas y moldes.

En febrero de 1933 José Pérezgil, con tan sólo quince años, tuvo la oportunidad de participar en la II Expo-
sición de Artistas Noveles que convocó el Ateneo de Alicante. Concurrió con las obras Bodegón, Quietud y
La Montaña y La llanura, siendo merecedor de un premio consistente en diverso material de pintura. Ese
mismo año entró a trabajar en la Casa Devesa, que se dedicaba a la pintura de rótulos y anuncios sobre vidrio
y dos años más tarde pasó al taller de pintura de Paco Muñoz, que se había especializado en la realización de
anuncios de cines pintados al óleo sobre cartoné imprimado con cola, que le permitió familiarizarse con la
técnica del óleo y de la composición monumental. Al mismo tiempo que desarrollaba su trabajo regular y, tras
entablar amistad con el pintor y foguerer Gastón Castelló, comenzó a frecuentar por iniciativa propia los ta-
lleres de hogueras, siendo ayudante del pintor y dibujante José Barahona, quien le descubrió los secretos de
la construcción de los catafalcos. Una vez más cambio de empleo, trabajando en esta ocasión como pintor de-
corador en compañía de su amigo Vicente Mira, quien más tarde fue secretario del Partido Anarquista.

Entretanto, continuaba asistiendo a las clases en la Academia de Manuel Cantos donde cada vez más se
imponía por su dominio del dibujo al resto de sus condiscípulos, despertando la admiración de sus profe-
sores. Sus trabajos solía exhibirlos en colectivas en el salón del Ateneo, y allí entró en relación con otros
artistas, como Emilio Varela, Adelardo Parrilla y Heliodoro Guillén, que había sido profesor suyo en el
Instituto. De todos ello al que más admiraba era a Varela, que entonces ya era un hombre maduro y un ar-
tista de prestigio, al que consideraba como el mejor pintor de Alicante.

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 35


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 36

La seua primera exposició en solitari tingué lloc de l’1 al 12 de gener al saló de l’Ateneu d’Alacant, on va
reunir quaranta-set obres, entre olis i dibuixos, de temàtica molt variada. La crítica local va remarcar amb
vehemència les fallades d’un artista incipient, però va elogiar-ne la intuïtiva utilització del color, els efectes
lumínics i la seguretat del dibuix. El crític del periòdic local Más, en una crònica datada el 8 de gener,
valorava les qualitats tècniques i expressives: «Pérezgil pot ser un valor d’esta meravellosa i sensitiva terra
nostra tan pròdiga en generoses iniciacions, però avara després de l’afecte que mereixen per a prestar ales
a la voluntat». Per la seua banda, el crític del diari El Luchador reconeixia algunes fallades que podrien ser
esmenades en el futur. «Reverenciem la gentilesa d’exposar, perquè això ja mostra la sinceritat i el bon
desig. Gest que ja li ha donat la satisfacció de veure alguns dels seus quadros amb la targeta d’adquirits.
Ànim i avant», assenyalava el comentarista.

III

L’esclat de la guerra civil el 18 de juliol de 1936 va suposar per al jove artista una tragèdia col·lectiva i la
interrupció de la seua carrera artística, que se li presentava molt prometedora i esperançadora pels triomfs
aconseguits. Els primers dies de la sublevació militar va ser testimoni dels enfrontaments entre els guàrdies
d’assalt republicans i els falangistes de Callosa de Segura, que volien alliberar José Antonio, el qual es
trobava en la presó d’Alacant. En la seua condició d’artista, va treballar al taller de la CNT en l’execució de
grans murals, cartells i pasquins de propaganda bèl·lica, en què exaltava la República i exalçaven algunes
de les personalitats del govern i dels sindicats, com Largo Caballero, la Pasionara, Azaña, Lenin i Negrín.

Per a poder sobreviure en aquells anys difícils va treballar durant huit mesos com a ballarí en una revista
teatral denominada Las Colegialas, que estigué en cartell en els escenaris de València, Alacant i Múrcia,
i que abandonà fart d’estar ficat en una vida un poc dissipada. El temps lliure que tenia l’emprava en la
realització d’alguns retrats, com el titulat A mon pare, [1] datat el 1937, que representava en un format
allargat la figura del seu progenitor, amb el gest abatut i amb el cap inclinat cap avant, recreat amb un
vigorós realisme no exempt d’espiritualitat. Un altre dels seus retrats va ser Nativitat Verdú, que
representava una dona jove asseguda en una butaca amb la mirada absent i una gran intensitat expressiva.

El 1938 va ser mobilitzada la seua quinta, i després d’un breu període d’instrucció militar en un quarter,
va ser destinat com a dibuixant al grup d’informació de la 57 Brigada Mixta que combatia en el front de
l’Ebre. Ell mateix va reconéixer que no va tindre por d’anar al front de combat, i només una preocupació
pels seus quan els va veure plorar a l’hora del comiat. Va ser testimoni presencial dels sagnants combats
entre les tropes republicanes i rebels en el seu intent de guanyar terreny. I va tindre la sort de sobreviure
a eixos dur combats, en què el nombre de baixes es creu que va ser d’unes 50.000 o 60.000 en cada facció,
però amb 4.500 morts en la nacional i entre 10.000 i 15.000 en la republicana. En acabar la batalla, la
moral de l’Exèrcit nacional s’elevà novament, mentre que la del republicà s’enfonsà, perquè no disposava
de pertrets militars ni d’unitats útils per a prosseguir el combat. La derrota republicana ja era irreversible
amb l’avanç de les tropes nacionals per Catalunya i la guerra estava a punt d’acabar amb la victòria dels
rebels encapçalats per Franco.

36 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 37

Su primera exposición en solitario la celebró del 1 al 12 de enero en el salón del Ateneo de Alicante, y en
ella reunió cuarenta y siete obras, entre óleos y dibujos, de temática muy variada. La crítica local resaltó
con vehemencia los fallos de un artista incipiente, pero exaltó la intuitiva utilización del color, los efectos
lumínicos y la seguridad del dibujo. El crítico del periódico local Más, en una crónica fechada el 8 de enero,
valoraba las cualidades técnicas y expresivas: «Pérezgil puede ser un valor de esta nuestra maravillosa y
sensitiva tierra tan pródiga en generosas iniciaciones, pero avara luego del cariño que merecen para pres-
tarle alas a la voluntad». Por su parte, el critico del diario El luchador, reconocía algunos fallos que podría
ser subsanados en el futuro. «Reverenciamos la gentileza de exponer, porque ello ya muestra la sinceridad
y el buen deseo. Gesto que ya le ha dado la satisfacción de ver algunos de sus cuadros con la tarjeta de ad-
quiridos. Ánimo y adelante», señalaba el comentarista.

III

El estallido de la guerra civil el 18 de julio de 1936 supuso para el joven artista una tragedia colectiva y la
interrupción de su carrera artística que se le presentaba muy prometedora y esperanzadora por los triun-
fos ya conseguidos. Fue testigo los primeros días de la sublevación militar de los enfrentamientos entre los
falangistas de Callosa de Segura que iban a liberar a José Antonio que se encontraba preso en la cárcel de
Alicante y los guardias de asalto republicanos. En su condición de artista trabajó en el taller de la CNT en
la ejecución de grandes murales, carteles y pasquines de propaganda bélica en los que exaltaba a la Re-
pública y ensalzaban a algunos de las personalidades del gobierno y de los sindicatos, como Largo Caba-
llero, La Pasionaria, Azaña, Lenin y Negrín.

Para poder sobrevivir en aquellos difíciles años trabajó durante ocho meses como bailarín en una revista te-
atral denominada «Las Colegialas», que estuvo en cartel en los escenarios de Valencia, Alicante y Murcia,
pero que abandonó harto de estar metido en una vida un tanto golfa. El tiempo libre que tenía lo empleo en
la realización de algunos retratos, como el titulado A mi padre, [1] fechado en 1937, que representaba en un
formato alargado la figura de su progenitor, con gesto abatido y con la cabeza inclinada hacia delante, re-
creado con un recio realismo no exento de espiritualidad. Otro de sus retratos fue Natividad Verdú, que re-
presentaba a una mujer joven sentada en un sillón con la mirada ausente y una fuerte intensidad expresiva.

En 1938 fue movilizada su quinta y tras un breve periodo de adiestramiento militar en un cuartel fue des-
tinado como dibujante al grupo de información de la 57 Brigada Mixta que combatía en el frente del Ebro.
Él mismo reconoció que no tuvo miedo al marchar al frente de combate y sólo una preocupación por los
suyos al verlos llorar en su despedida. Fue testigo presencial de los sangrientos combates entre las tropas
republicanas y rebeldes en su intento de ganar terreno. Y tuvo la suerte de sobrevivir a esos durísimos
combates en los que el número de bajas sufridas se cree que fueron de alrededor de unas 50.000 o 60.000
en cada bando pero con 4.500 muertos en el bando nacional y entre 10.000 y 15.000 en el republicano. Al
terminar la batalla la moral del Ejército nacional se había elevado nuevamente, mientras la del republicano
se venía a bajo, pues carecía de pertrechos militares y unidades útiles para proseguir combatiendo. La de-
1. A mon pare, 1937, col·lecció
rrota republicana ya era irreversible con el avance de las tropas nacionales por Cataluña y la guerra estaba particular.
a punto de finalizar con la victoria de los rebeldes encabezados por Franco. 1. A mi padre, 1937, colección
particular.

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 37


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 38

José Pérezgil va sentir una gran alegria quan va saber que la guerra havia acabat, perquè havia sigut
testimoni presencial de la tragèdia i de la barbàrie que suposava la lluita entre espanyols. Així mateix, es
considerava un home de pau que reprovava la violència bel·licista, i si havia anat a combatre, ho havia fet
obligat per les circumstàncies. No es considerava un heroi i sí un ser humà que desitjava una vida tranquil·la
i una entrega total a l’art. Va tornar a la seua localitat natal, Cabdet, on s’havia refugiat la família fugint
dels bombardejos, i posteriorment va decidir instal·lar-se novament a Alacant, on va treballar en la
realització d’una sèrie de rètols i dibuixos publicitaris per a distints comerços a fi de poder sobreviure.

La primavera de 1940 va concórrer al concurs convocat per l’Ajuntament d’Alacant per a la confecció del
cartell anunciador de les Fogueres de Sant Joan. Va enviar el cartell titulat Joguet infernal, que va ser
reproduït en el programa de mà de les festes d’eixe any. Igualment, va participar amb els olis i aiguades
Retrat de mon pare, Llimes i cassoles, Morter, Cap de l’Horta, Manta morellana [2], Santa Faç, Nino
japonés, Revetla i Capritx en l’Exposició de Dibuix, Pintura i Escultura que, promoguda pel periòdic local
Gaceta de Alicante, es va fer als salons del Casino d’Alacant, a la que van concórrer prop de cinc-centes
obres. El 1941, el seu cartell titulat Flames de la meua terra va aconseguir el primer premi del concurs de
cartells anunciadors de les Fogueres de Sant Joan, dotat amb mil pessetes. Al mateix temps, li van
encarregar la realització de dos fogueres, la de la plaça de Gabriel Miró, que es titulava Ahir, hui i demà,
etern idil·li, i la del districte General Primo de Rivera, titulada El monument a la il·lusió.

IV

Però la gran notícia que canvià la seua vida es va produir quan la Comissió Gestora de la Diputació
d’Alacant reunida el 5 de febrer de 1941 va acordar concedir-li una subvenció de tres mil pessetes com a
ajuda de les despeses dels seus estudis de perfeccionament de pintura, i després quedà en propietat d’esta
entitat l’obra titulada Capritx. La tardor d’eixe any es va traslladar a Madrid per a cursar els estudis d’ingrés
en l’Acadèmia de San Fernando, que havia d’alternar amb el servici militar. Aprovat l’ingrés en el curs
1942-1943, es va matricular com a alumne oficial de preparatori. Després de la guerra, l’Acadèmia va
reprendre les seues activitats el 13 de juny de 1939 al seu propi edifici, que només va abandonar,
provisionalment, el 1974 per a escometre una gran reforma al vell palau de Goyeneche.

Durant els anys de permanència al vell edifici del carrer d’Alcalá, serà un alumne avantatjat de Joaquín
Valverde, Eugenio Bello, Manuel Benedito, Juli Moisés i Eduardo Chicharro (fill) i establirà una amistat
íntima amb els seus condeixebles Eduardo Capa i Rafaelito «el Cordobés».

Instal·lat al número 69 del carrer Alonso Cano, estudiava, treballava intensament i assimilava amb
promptitud les ensenyances i els suggeriments dels seus mestres. D’altra banda, va passar necessitat, feia
una certa vida bohèmia i visitava sa casa d’Alacant. Eixos dies de vacacions els aprofitava per a continuar
la seua tasca pictòrica, ara canviant de paisatge i de models i treballant en la il·lustració de llibrets de
2. Manta morellana, 1937, col·lecció fogueres, com el que va realitzar per al districte de la plaça Ruperto Chapí [3]. Aprofitava les hores lliures
particular. per a visitar els museus i els estudis dels grans mestres consagrats i freqüentar la tertúlia artística del Café
2. Manta morellana, 1937, colección
particular. del Pombo, al carrer Carretes, on va conéixer el famós pintor José Gutiérrez Solana. La seua presència allí

38 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 39

José Pérezgil sintió una gran alegría al conocer que la guerra había finalizado, porque había sido testigo
presencial de la tragedia y de la barbarie que suponía la lucha fraternal entre españoles. Asimismo se con-
sideraba un hombre de paz que reprobaba la violencia belicista, y que si había ido a combatir lo había
hecho obligado por las circunstancias. No se consideraba un héroe y sí un ser humano que deseaba una vida
tranquila y una entrega total al arte. Regresó a su localidad natal, Caudete, donde se había refugiado la fa-
milia huyendo de los bombardeos, y posteriormente decidió instalarse nuevamente en Alicante, donde
trabajó en la realización de una serie de rótulos y dibujos publicitarios para distintos comercios para poder
sobrevivir.

En la primavera de 1940 concurrió al concurso convocado por el Ayuntamiento de Alicante para la con-
fección del cartel anunciador de las hogueras de San Juan. Envió el cartel titulado Juguete Infernal, que
fue reproducido en el programa de mano de las fiestas de ese año. Igualmente participó con los óleos y
aguadas Retrato de mi padre, Limones y cacerolas, Almirez, Cabo de la Huerta, Manta Morellana [2], Santa
Faz, Muñeco japonés, Verbena y Capricho en la Exposición de Dibujo, Pintura y Escultura que, promo-
vida por el periódico local Gaceta de Alicante, se celebró en los salones del Casino de Alicante, y en el que
concurrieron cerca de quinientas obras. En 1941 su cartel titulado Llamas de mi tierra consiguió el primer
premio del Concurso de carteles anunciadores de las Hogueras de San Juan, dotado con mil pesetas. Al
mismo tiempo, le encargaron la realización de dos hogueras, una la de la plaza de Gabriel Miró que lle-
vaba el titulo Ayer, hoy y mañana, eterno idilio, y la otra para el distrito General Primo de Rivera, titulada
El monumento a la ilusión.

IV

Pero la gran noticia que iba a cambiar su vida se produjo cuando la Comisión Gestora de la Diputación de
Alicante reunida el 5 de febrero de 1941, acordó concederle una subvención de tres mil pesetas para ayuda
de los gastos de sus estudios de perfeccionamiento de Pintura, quedando en propiedad de esta entidad la
obra titulada Capricho. En otoño de ese año se trasladó a Madrid para realizar sus estudios de ingreso en
la Academia de San Fernando, los que debía alternar con el servicio militar. Aprobado el ingreso en el
curso 1942-1943 se matriculó como alumno oficial de preparatorio. Tras la guerra la Academia reanudó
sus actividades el 13 de junio de 1939 en su edificio propio que sólo abandonó, provisionalmente, en 1974
para acometer una gran reforma en el viejo palacio de Goyeneche.

Durante los años de permanencia en el viejo edificio de la calle de Alcalá será un aventajado alumno de Jo-
aquín Valverde, Eugenio Hermoso, Manuel Benedito, Julio Moisés y Eduardo Chicharro (hijo) y entabla
una amistad íntima con sus condiscípulos Eduardo Capa y Rafaelito «El Cordobés».

Instalado en el número 69 de la calle Alonso Cano estudiaba, trabajaba intensamente y asimilaba, con
prontitud, las enseñanzas y sugerencias de sus maestros. Por otra parte, pasó estrecheces, hacía un poco
de vida bohemia y visitaba su casa de Alicante. Esos días de vacaciones los aprovechaba para continuar su 3. Llibret de la foguera del districte
Plaça de Chapí, 1942.
tarea pictórica, ahora cambiando de paisaje y de modelos y trabajando en la ilustración de llibrets de Ho-
3. Llibret de la hoguera del distrito
gueras, como el que realizó para el distrito de la Plaza Ruperto Chapí [3]. Aprovechaba las horas libres para Plaza de Chapí, 1942.

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 39


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 40

va coincidir amb la iniciativa, proposada pel poeta Carlos Edmundo de Ory i el


pintor Eduardo Chicharro (fill), de fundar el moviment «el Postismo», el manifest
fundacional del qual va aparéixer el 1945, i que va suposar en aquells anys de la
difícil postguerra un gest iconoclasta i alliberador. Per a divulgar els seus principis
van publicar la revista La Cerbatana, d’existència fugaç a causa de l’escassetat de
mitjans econòmics i l’enrarit ambient social i polític de l’època.

Durant este període de bohèmia madrilenya no estigué de braços plegats, sinó


que va desplegar una gran activitat artística centrada en apunts, on insistia en el
tractament de draps i plecs; en nus, en els quals realçava la rotunditat dels
músculs i l’anatomia del model, i en els seus olis, generalment retrats de caràcter
costumista. Un dels millors el va fer el 1943, amb el títol de Gitana cega, [4] una
excel·lent composició d’una gitana jove que respira drama i soledat. També
destaquen els titulats Pobres i Rosarito, [5] on, amb un tractament naturalista,
s’entreveu el seu interés pels personatges humils. També s’interessa per les figures
més populars de l’època, com en l’obra titulada Futur banderiller, que recrea de
manera estàtica i un poc teatral la figura d’un aspirant a matador de bous. La seua
preocupació per plasmar el paisatge es reflectix en Vista d’El Retiro de Madrid,
[6] un autèntic estudi d’ombres i llums, on predominen els verds degradats de
l’exuberant vegetació.

El 1943, l’Ajuntament de Múrcia li va premiar l’esbós que havia enviat al concurs


4. Gitana cega, 1943, col·lecció de cartells anunciadors de la Setmana Santa i les Festes de Primavera. L’obra, amb el lema «Salzillo»,
particular.
4. Gitana ciega, 1943, colección
estava inspirada en el pas de Salzillo L’oració a l’Hort, que es conserva al museu d’esta ciutat. L’any següent
particular. es va traslladar a viure al madrileny carrer de Jorge Juan, on va seguir estudiant, realitzant còpies de grans
mestres del Museu del Prado i treballs d’encàrrec, com cartells de cinema, corregudes de bous i retrats i
paisatges. Algunes de les composicions, com les titulades Maniquí clàssic i vestidures, Maniquí i vestidures,
Coralet la gitana, Futur banderiller, Apunt d’El Retiro, Racó d’El Retiro, Racó del Casón, El cedre penjat,
Natura morta, Retrat de F.M, Atlàntida i L’embargament, i alguns apunts van ser seleccionades per a
participar en l’Exposició Provincial de Belles Arts que es va fer el gener d’eixe any a la Sala d’Actes del
Palau Provincial d’Alacant. El crític d’art valencià José Rico de Estasen assegurava en una crònica que de
la col·lecció d’olis presentats per José Pérezgil –en qui advertim franques i prometedores possibilitats
artístiques– «són dignes d’atenció un retrat de xiquet i uns paisatges menuts d’El Retiro de Madrid sentit
de manera profunda i meravellosa».

Dos anys després va concórrer a la II Exposició Provincial de Belles Arts, que estigué oberta durant els
mesos de juny i juliol a la Sala d’Actes de la Diputació d’Alacant. Allí va penjar els quadros Arc de ganiveters,
L’Anunciació, Aracnea, La maja xata i Un obrer. Al novembre va participar amb la pintura Perejón [7] en
el Concurs Nacional de Belles Arts, Pintura, Escultura i Gravat. El crític d’art Francisco Pompey, en la seua
crònica publicada en el diari Pueblo el 22 de novembre, reconeixia que, «comparades les obres de Gregorio
Toledo i José Pérezgil amb algunes de les exposades, amb un retard ja inacceptable per la seua feblesa

40 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 41

visitar los museos y los estudios de los grandes maestros consagrados, y frecuentar la
tertulia artística del café del Pombo, en la calle Carretas, donde conoció al afamado
pintor José Gutiérrez Solana. Su presencia allí coincidió con la iniciativa propuesta
por el poeta Carlos Edmundo de Ory y el pintor Eduardo Chicharro (hijo) de fundar
el movimiento «El Postismo», cuyo manifiesto fundacional apareció en 1945, y supuso
en aquellos años de la difícil postguerra un gesto iconoclasta y liberador. Para divulgar
sus principios publicaron la revista La Cerbatana, de existencia fugaz debido a la es-
casez de medios económicos y al enrarecido ambiente social y político de entonces.

Durante este periodo de bohemia madrileña no se cruzó de brazos, sino que desarro-
lló una gran actividad artística centrada en apuntes, en los que incidía en el tratamiento
de paños y pliegues, en desnudos, en los que realzaba la rotundidad de los músculos
y la anatomía del modelo, y en sus óleos, generalmente retratos de carácter costum-
brista. Uno de los mejores que ejecutó fue en 1943 con el título de Gitana ciega, [4] un
excelente composición de una joven gitana que respira drama y soledad. También
destaca los titulados Pobres y Rosarito, [5] donde, con un tratamiento naturalista, se
avizora su interés por los personajes humildes. También se interesa por las figuras más
populares de entonces, como el cuando titulado Futuro banderillero, que recrea de ma-
nera estática y algo teatral la figura de un aspirante a matador de toros. Su preocupa-
ción por plasmar el paisaje se refleja en su Vista del Retiro de Madrid, [6] un autén-
tico estudio de sombras y luces, donde predominan los verdes degradados de la exuberante vegetación. 5. Pobres, 1940, Fons de l’Excma.
Diputació Provincial d’Alacant.
5. Pobres, 1940, Fondos de la
En 1943 el Ayuntamiento de Murcia le premió el boceto que había enviado al Concurso de carteles anun- Excma. Diputación Provincial de
Alicante.
ciadores de la Semana Santa y Fiestas de Primavera. La obra, con el lema Salzillo, estaba inspirada en el
paso de Salzillo La Oración en el Huerto, que se conserva en el museo de esta ciudad. Al año siguiente se
trasladó a vivir a la madrileña calle de Jorge Juan, donde prosiguió estudiando, realizando copias de gran-
des maestros en el Museo del Prado y trabajos de encargo, como carteles de cine, corridas de toros y re-
tratos y paisajes. Algunas de las composiciones, como las tituladas Maniquí clásico y ropajes, Maniquí y
ropajes, Coralillo la gitana, Futuro banderillero, Apunte del Retiro, Rincón del Retiro, Rincón del casón, El
cedro ahorcado, Naturaleza muerta, Retrato de F.M, Atlántida y El Embargo y algunos apuntes fueron se-
leccionadas para participar en la Exposición Provincial de Bellas Artes que se celebró en enero de ese año
en el Salón de Actos del Palacio Provincial de Alicante. El crítico de arte valenciano José Rico de Estasen
aseguraba en una crónica que de la colección de óleos presentados por José Pérezgil –en quien adverti-
mos francas y prometedoras posibilidades artísticas– «son dignos de atención un retrato de niño y unos
pequeños paisajes del Retiro de Madrid honda y primorosamente sentido».

Dos años después concurrió a la II Exposición Provincial de Bellas Artes que permaneció abierta durante
los meses de junio y julio en el Salón de Actos de la Diputación de Alicante. Allí colgó los cuadros Arco de
cuchilleros, La anunciación, Aracnea, La Maja Chata y Un Obrero. En noviembre participó con la pintura 6. Vista d’El Retiro de Madrid,
1943, col·lecció particular.
Perejón [7] en el Concurso Nacional de Bellas Artes, Pintura, Escultura y Grabado. El crítico de arte Fran- 6. Vista del Retiro de Madrid, 1943,
cisco Pompey en su crónica publicada en el diario Pueblo, el 22 de noviembre, reconocía que «Comparadas colección particular.

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 41


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 42

pictòrica i per la seua falta d’espiritualitat, Un xiquet pintat, de G. Toledo i Perejón, de Pérezgil,
s’eleven a categoria d’excel·lent pintura moderna … El Perejón, de J. Pérezgil, oferix una novetat en
la manera de tractar els grisos, d’accent tradicional hispànic, amb un enllaç intel·lectual molt del
pintor francés Louis Charlot». Al mes següent va rebre pel seu quadro Portada neoclàssica el primer
premi de la vintena edició del Saló de Tardor celebrat a El Retiro de Madrid i promogut pel Ministeri
d’Educació i Ciència. Va ser el guardó més important que havia rebut fins llavors i per a ell va
significar una empenta que li va donar ànim per a prosseguir el seu treball. Va rebre una recompensa
de cinc mil pessetes i la composició va quedar en poder del Ministeri d’Educació. La primavera de
1947, mesos abans d’acabar els seus estudis, va obtindre dos premis de cartells en els concursos
organitzats per la Direcció General d’Assegurances i Estalvi, dependent del Ministeri d’Hisenda, i
la comissió organitzadora de la Setmana Santa de Madrid.

José Pérezgil, després de molts esforços i sacrificis, va aconseguir acabar els estudis a l’Escola de
Belles Arts de San Fernando el juny de 1947; aleshores inicià una nova etapa i es plantejà el seu futur
7. Perejón, 1946, col·lecció professional. Es va traslladar a viure a un pis situat al número 52 del carrer Ponzano, on prosseguí la seua
particular. activitat pictòrica i de copista del Museu del Prado. L’agost d’eixe any concorregué amb l’obra Carrer de
7. Perejón, 1946, colección
particular. Toledo a l’Exposició de l’Associació de Pintors i Escultors que l’Associació Artística Biscaïna organitzava
a Bilbao. Envià l’obra El 35, complet al XXI Saló de Tardor de Madrid. El 17 d’octubre de 1947 va contraure
matrimoni amb Fina Carbonell a la capella de la Comunió de la col·legiata de Sant Nicolau d’Alacant i
l’any següent va nàixer la seua primera filla.

La ciutat d’Alacant, amb el seu clima mediterrani i la seua bellesa, tirava molt a José Pérezgil, i la primavera
de 1949 va decidir tornar-hi per a establir la seua residència definitiva. Es va establir en una casa del carrer
Pérez Galdós, on el seu amic l’arquitecte Miguel López li va construir un gran estudi, amb finestrals amples
per on penetrava la llum natural. En eixe nou entorn reprén la seua activitat creadora amb més entusiasme,
si és possible, que abans, potser obligat per la necessitat de fer tirar endavant una família, i pinta
incansablement bodegons de fruites, natures mortes [8], retrats, vistes urbanes [9] i paisatges i marins.

En este sentit, va començar a mostrar un gran interés en la naturalesa de la geografia alacantina, perquè,
segons el seu biògraf Joaquín Sáez, «creia trobar-hi moltes de les essències del que considera la vida
autèntica». Va recórrer la major part de les poblacions alacantines i s’endinsà en els seus racons urbans més
ocults, en les masies, monuments, esglésies, torrasses morunes, en els camps feraços d’ametlers, en els
boscos de pinedes i palmerars, ports pesquers, platges desertes i salines blanquinoses i silencioses. Tot
això recreat amb una tècnica pictòrica d’empastament gruixut, de cromatisme fort i lluminositat
mediterrània.

Un viatge que va tindre molta repercussió en la seua vida i en la seua pintura fou el que va fer l’estiu de 1955
a Suïssa, gràcies a una ajuda concedida pel Ministeri d’Educació espanyol. S’hi va establir en una residència
de Ginebra, al costat del llac Léman, on va estar una setmana, i després s’establí a Montreaux, on va estar

42 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 43

las obras de Gregorio Toledo y José Pérezgil con algunas de las expuestas, con un re-
traso ya inaceptable por su endeblez pictórica y por su falta de espiritualidad, Un niño
pintado, de G. Toledo y Perejón, de Pérezgil, se elevan a categoría de excelente pintura
moderna … El Perejón, de J. Pérezgil, ofrece una novedad en la manera de tratar los gri-
ses, de acento tradicional hispánico, con un enlace intelectual muy del pintor francés
Louis Charlot». Al mes siguiente recibió por su cuadro Portada Neoclásica el Primer
Premio de la XX edición del Salón de Otoño celebrado en el Retiro de Madrid y pro-
movido por el Ministerio de Educación y Ciencia. Fue el galardón más importante que
había recibido hasta entonces y para él supuso un espaldarazo que le dio ánimo para
proseguir con su trabajo. Recibió una recompensa de 5.000 pesetas y la composición
quedó en poder del Ministerio de Educación. En la primavera de 1947, meses antes
de acabar sus estudios, obtuvo sendos premios de carteles en los concursos organi-
zados por la Dirección General de Seguros y Ahorro, dependiente del Ministerio de Hacienda y la Comi- 8. Bodegó clàssic, 1957, col·lecció
particular.
sión organizadora de la Semana Santa de Madrid. 8. Bodegón clásico, 1957, colección
particular.

José Pérezgil, tras muchos esfuerzos y sacrificios, logró terminar los estudios en la Escuela de Bellas Artes
de San Fernando en junio de 1947, iniciando una nueva etapa y planteándose lo que iba a ser su futuro
profesional. Se trasladó a vivir a un piso situado en el número 52 de la calle Ponzano, donde prosigue su
actividad pictórica y de copista del Museo del Prado. En agosto de ese año concurre con la obra Calle de
Toledo a la Exposición de la Asociación de Pintores y Escultores que la Asociación Artística Vizcaína ce-
lebraba en Bilbao. Envía su obra El 35, completo al XXI Salón de Otoño de Madrid. El 17 de octubre de
1947 contrajo matrimonio con Fina Carbonell en la capilla de la comunión de la colegiata de San Nicolás
de Alicante y al año siguiente nació su primera hija.

La ciudad de Alicante, con su clima mediterráneo y su belleza, tiraba mucho de José Pérezgil, y en la pri-
mavera de 1949 decidió regresar para establecer su residencia definitiva. Se estableció en una casa de la
calle Pérez Galdós, donde su amigo el arquitecto Miguel López le construyó un gran estudio, con grandes
ventanales por donde penetraba la luz natural. En ese nuevo entorno reanuda su actividad creadora con
más entusiasmo si cabe que antes, tal vez obligado por la necesidad de sacar una familia adelante, y pinta 9. La font del carrer Lucentum,
incansablemente bodegones de frutas, naturalezas muertas [8], retratos, vistas urbanas [9] y paisajes y 1952, col·lecció particular.
9. La fuente de la calle Lucentum,
marinas. 1952, colección particular.

En este sentido comenzó a mostrar un gran interés en la naturaleza de la geografía alicantina, porque, según
su biógrafo Joaquín Sáez, «creía hallar muchas de las esencias de lo que considera la vida auténtica». Reco-
rrió la mayor parte de las poblaciones alicantinas adentrándose en sus rincones urbanos más ocultos, en sus
caseríos, monumentos, iglesias, torreones morunos, en sus campos feraces de almendros, en sus bosques de
pinares y palmerales, puertos pesqueros, playas desiertas y salinas blanquecinas y silenciosas. Todo ello re-
creado con una técnica pictórica de grueso empaste, de fuerte cromatismo y luminosidad mediterránea.

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 43


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 44

pintant quasi un mes. El paisatge de targeta postal d’aquella muntanyosa i boscosa localitat
helvètica li va despertar la curiositat, ja que no s’assemblava en res a l’agrest i assolellat mediterrani.
Va reconéixer més tard que l’excessiva bellesa d’aquell paisatge encantador li va llevar la inspiració.
«La naturalesa era tan bonica –deia– que la meua sòbria paleta no podia pintar-la». Amb les obres
que realitzà va fer una mostra del 20 al 30 de juny al Casino Kursaal de la dita població. Va vendre
la major part de les obres exhibides i va decidir prolongar l’estada en esta localitat. El 7 de juliol va
pronunciar una conferència sobre art espanyol a Aarau, invitat pel seu amic el professor Jacobo
Urech, gran hispanista, que el 1946 li havia encarregat una còpia d’una pintura de Ribera
conservada al Museu del Prado. Després de romandre posteriorment a Lucerna, on estigué una
setmana, va tornar a Alacant amb nombrosos treballs d’estils, temes i tècniques diferents. Durant
la seua estada en eixe país no es va limitar a endinsar-se en el paisatge helvètic per a desentranyar,
sinó que s’interessà per la contemporaneïtat i realitzà incursions en el cubisme i l’abstracció, que
10. Castell de Chillon i les agulles van posar en evidència les seues inquietuds i una valentia de transitar per camins mai fressats fins
Du Midi, 1955, col·lecció particular. aleshores. Resultat d’esta experiència pictòrica van ser les composicions El llac i Elefants en la jungla, en
10. Castillo de Chillón y los dientes
del Midi, 1955, colección particular. què va plasmar les sensacions que li provocava el joc del color, «que és sempre el més deliciós que hi ha»,
confessava en una entrevista publicada en Idealidad d’Alacant el 1958. Al seu retorn a Alacant, va
organitzar al seu propi estudi del carrer Pérez Galdós una exposició que reunia set quadros abstractes i nou
figuratius, dels quals set eren paisatges, [10] que havien sigut pintats durant l’estada al país helvètic. La
crítica d’art local, curiosament, va destacar el vessant abstracte de l’artista alacantí, que en anys successius
inclouria molt esporàdicament composicions abstractes que feia com un mer «divertiment».

Es va produir un nou reconeixement quan l’obra de José Pérezgil Canyissos de les Salines va obtindre la
medalla d’or i el Gran Premi Nacional José Antonio Primo de Rivera en el V Concurs Nacional de Pintura
organitzat per la Diputació d’Alacant. El gener de 1956 l’obra Capvespre a la Condomina va ser guardonada
en la secció de pintura de paisatge amb la primera medalla en el XXVII Saló de Tardor de Madrid. Al
setembre, per la seua composició La Goletja, li van concedir el premi provincial d’Albacete Molí de Bronze
en la XVIII Exposició Manxega d’Arts Plàstiques, que tingué lloc a Valdepeñas.

VI

El desig de José Pérezgil de fer este viatge es va complir el 1960, quan la Fundació Juan March li va
concedir una beca de cinc-cents dòlars per a afrontar les despeses d’una estada de tres mesos. Al seu retorn
havia de presentar una memòria del treball realitzat, consistent en un estudi de pintura al fresc dels grans
cicles abordats per artistes del prerenaixement i del renaixement. L’estada a Itàlia era el somni desitjat de
tots els artistes durant els segles XIX i XX, perquè els permetia ampliar coneixements artístics i conéixer als
museus, esglésies i convents algunes de les obres d’art més importants de tots els temps. En el recorregut
que va fer per unes quantes ciutats va descobrir com van viure i crear els grans mestres consagrats, com
ara Rafael, Fra Angelico Miquel Àngel o Leonardo da Vinci, i li va servir a més per a ampliar el seu
currículum acadèmic. Per a dur a terme el seu treball va visitar les principals ciutats italianes, com Roma,
Florència, Pisa i Venècia, i va estudiar els frescos de Rafael, Miquel Àngel, Botticelli, Ghirlandaio, Roselli
i Il Perugino que es trobaven en convents, esglésies i capelles.

44 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 45

Un viaje que tuvo mucha repercusión en su vida y en su pintura es el que realizó en verano de 1955 a Suiza
gracias a una ayuda concedida por el Ministerio de Educación español. Se estableció en una residencia en
Ginebra, junto al lago Leman, donde permaneció una semana para establecerse luego en Montreaux,
donde estuvo pintando casi un mes. El paisaje de tarjeta postal de aquella montañosa y boscosa localidad
helvética le despertó su curiosidad porque no se parecía en nada al agreste y soleado mediterráneo. Re-
conoció más tarde que la excesiva belleza de aquel paisaje encantador le quitó la inspiración. «La natura-
leza era tan bonita –decía– que mi sobria paleta no podía con ella». Con las obras que realizó celebró una
muestra del 20 al 30 de junio en el Casino Kursaal de dicha población. Vendió la mayor parte de las obras
exhibidas por lo que decidió prolongar su estancia en esta localidad. El 7 de julio pronunció una confe-
rencia sobre arte español en Aarau invitado por su amigo el profesor Jacobo Urech, gran hispanista, que
en 1946 le había encargado una copia de una pintura de Ribera conservada en el Museo del Prado. Tras
permanecer posteriormente en Lucerna, donde estuvo una semana, regresó a Alicante con numerosos
trabajos de estilos, temas y técnicas diferentes. Durante su estancia en ese país no sólo se limitó a aden-
trarse en el paisaje helvético desentrañándolo, sino que se interesó por la contemporaneidad, realizando
incursiones por el cubismo y la abstracción, que puso en evidencia sus inquietudes y una valentía por tran-
sitar por caminos hasta entonces nunca trillados. Resultado de esta experiencia pictórica fueron las com-
posiciones El lago y Elefantes en la jungla, en la que plasmó las sensaciones que le provocaba el juego del
color, «que es siempre lo más delicioso que hay», confesaba en una entrevista publicada en Idealidad de
Alicante en 1958. A su regreso a Alicante organizó en su propio estudio de la calle Pérez Galdós una ex-
posición que reunía siete cuadros abstractos y nueve figurativos, de ellos siete paisajes, [10] que habían sido
pintadas durante su estancia en el país helvético. La crítica de arte local, curiosamente, destacó la ver-
tiente abstracta del artista alicantino que en años sucesivos incluiría muy esporádicamente composicio-
nes abstractas que hacia como un mero «divertimento».

Un nuevo reconocimiento se produjo cuando la obra de José Pérezgil Carrizos de las Salinas obtuvo la Me-
dalla de Oro y el Gran Premio Nacional «José Antonio Primo de Rivera» en el V Concurso Nacional de
Pintura organizado por la Diputación de Alicante. En enero de 1956 la obra Atardecer en la Condomina
fue galardonada en la sección de Pintura de Paisaje con la Primera Medalla en el XXVII Salón de Otoño de
Madrid. En septiembre por su composición La Golecha le concedieron el Premio Provincial de Albacete
«Molino de Bronce» en la XVIII Exposición Manchega de Artes Plásticas que se celebraba en Valdepeñas.

VI

El deseo José Pérezgil de realizar este viaje se cumplió en 1960 cuando la Fundación Juan March le con-
cedió una beca de quinientos dólares para afrontar los gastos de estancia de tres meses. A su regreso debía
de presentar una memoria del trabajo realizado consistente en un estudio de pintura al fresco de los gran-
des ciclos realizados por artistas del Prerrenacimiento y del Renacimiento. La estancia en Italia era el
sueño deseado de todos los artistas durante los siglos XIX y XX, porque les permitía ampliar conocimien-
tos artísticos y conocer en los museos, iglesias y conventos algunas de las obras de arte más importantes
de todos los tiempos. En el recorrido que hizo por varias ciudades descubrió cómo vivieron y crearon los
grandes maestros consagrados, como Rafael, Fray Angélico Miguel Ángel o Leonardo de Vinci y sirvió

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 45


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 46

Quan tornà d’Itàlia, va fer al novembre a la seu de la Fundació Juan March de Madrid una exposició que
reunia una selecció de vint dibuixos i esbossos realitzats durant la seua estada en aquell país. S’hi van
incloure els frescos secs: Creació d’Adam, de Miquel Àngel; La disputa del Sagrament, de Rafael;
L’Anunciació, de Fra Angelico, i Cementeri de Pisa, i els dibuixos La Verge, L’Àngel i La Mare de Déu i
l’Infant, de Fra Angelico; Esclau, Crist, Esclau I, Atlant, Pietat, El Pare Etern i Cap d’Adam de Miquel
Àngel; Crist i la Mare de Déu, Mans de la Pietat i Mà de Giovanni Bellini i L’Escola d’Atenes i La Missa de
Bolsena de Rafael. Cal destacar-hi, així mateix, la vintena d’olis de distintes tècniques i suports que va
realitzar a Venècia, la major part de dimensions reduïdes, entre els quals destacava San Marco, Venècia
fosca i Venècia, [11] resolts amb una tècnica molt solta, a base de taques cromàtiques i l’ús d’una forta
il·luminació.
11. San Marco. Venècia, 1960,
Col·lecció Carmen Pérezgil.
11. San Marcos. Venecia, 1960, El 1961 va assumir l’encàrrec de decorar sis capelles del santuari de la Mare de Déu de Cabdet amb teles
Colección Carmen Pérezgil.
de grans proporcions i de temàtica mariana. El santuari era un dels llocs de devoció religiosa més
importants del poble i d’eixa comarca, i es trobava sobre el que en època visigoda va ser un monestir
benedictí. El seu origen data del segle XV, encara que l’ampliació més important del santuari va
correspondre al segle XVIII, el 1741. El seu estil arquitectònic imita el grecoromà. Cal destacar-hi el cambril
de la Mare de Déu, revestit amb taulellets valencians de l’Alcora, del segle XVIII, i el Museu de Mantells de
la Mare de Déu, que alberga en les vitrines un important patrimoni artístic i cultural, d’entre el qual
destaquen els valuosos mantells de la Mare de Déu de Gràcia, el més antic del segle XVII. Allí va decorar
una part de l’interior del temple [12] amb diverses escenes relacionades amb la vida de la Mare de Déu, i
ho va fer amb un gran sentiment d’espiritualitat i fervor marià, perquè era un cristià convençut, fermament
arrelat a les tradicions del seu poble. El seu treball va ser molt apreciat per les autoritats locals i pels
especialistes, així com pel públic en general.

El febrer de 1962 va fer una exposició a la sala de la Direcció General de Belles Arts de Madrid, on va
reunir setanta treballs, inclosos els que va fer durant l’estada a Itàlia. La mostra va meréixer un elogiós
comentari del crític d’art Luis Figuerola Ferreti, el qual remarcava que en la seua faceta paisatgística
«apunta i fa diana precisa sobre eixe sector de la seua intimitat en què s’obliden, afortunadament, cànons
i preceptes rigorosos per a donar pas a unes figures i composicions entranyables».

El 1963, la seua obra Bugaderes del Fondo va obtindre en el XXXIV Saló de Tardor de Madrid la medalla
especial Eduardo Chicharro, que s’havia establit precisament eixe any per a distingir els artistes que havien
aconseguit les primeres medalles. Al principi de l’estiu de l’any següent, envià el quadro Oriola a l’Exposició
Nacional de Belles Arts de Madrid, en què va aconseguir el premi de l’Ajuntament d’Alacant. Abans
d’acabar eixe any va realitzar una breu escapada a París, on visità alguns dels museus més importants i va
prendre apunts als mateixos llocs on havien pintat els grans mestres impressionistes. Va executar diverses
peces de format xicotet, com Cases de Chatou, París i Església vella de Croissy. Tornà a esta ciutat el maig
de 1966 per a exposar a la Galeria Vedôme, on va reunir trenta-tres quadros de distint format. Va aprofitar
la seua estada allí per a pintar prop de seixanta apunts de racons i monuments públics de la capital
parisenca.

46 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 47

además para ampliar su currículum académico. Para llevar a cabo su trabajó visitó las principales ciuda-
des italianas, como era Roma, Florencia, Pisa y Venecia, estudiando los frescos de Rafael, Miguel Ángel,
Botticelli, Ghirlandaio, Roselli y Perugino que se encontraban en conventos, iglesias y capillas.

A su regreso de Italia celebró en noviembre en la sede de la Fundación Juan March de Madrid una expo-
sición que reunía una selección de veinte dibujos y bocetos realizados durante su estancia en aquel país.
Se incluyeron los frescos secos: Creación de Adán, de Miguel Ángel; La disputa del Sacramento, de Rafael;
La Anunciación, de Fray Angélico y Camposanto de Pisa; y los dibujos La virgen, El Ángel y La Virgen y
el Niño, de Fray Angélico; Esclavo, Cristo, Esclavo I, Atlante, Piedad, El Padre Eterno y Cabeza de Adán
de Miguel Ángel; Cristo y la Virgen, Manos de la Piedad y Mano de Giovanni Bellini y La Escuela de Ate-
nas y La Misa de Bolsena de Rafael. Hay que destacar asimismo la veintena de óleos de distintas técnicas
y soportes que realizó en Venecia, la mayor parte de pequeño tamaño, entre las que destacaba San Mar-
cos, Venecia oscura y Venecia, [11] resueltas con una técnica muy suelta, a base de manchas cromáticas y
el uso de una fuerte iluminación.

En 1961 asumió el encargo de decorar seis capillas del santuario de la Virgen de Caudete con lienzos de
grandes proporciones y de temática mariana. El santuario era uno de los lugares de devoción religiosa 12. Esbós per a la Verge de Cabdet,
1961, col·lecció J. Pastor, Ibi.
más importantes del pueblo y de esa comarca y se encontraba ubicado sobre lo que en época visigoda fue 12 Boceto para la Virgen de
un monasterio benedictino. Su origen data del siglo XV aunque la mayor ampliación del santuario corres- Caudete, 1961, colección J. Pastor,
Ibi.
pondió al siglo XVIII, en 1741. Su estilo arquitectónico imita al grecorromano. Es de destacar el Camarín
de la Virgen, revestido con manisales valencianos de L’ Alcora, del siglo XVIII y el Museo de Mantos de la
Virgen que alberga en sus vitrinas un importante patrimonio artístico y cultural, de entre los que desta-
can los valiosos mantos de la Virgen de Gracia, siendo el más antiguo del siglo XVII. Allí decoró una parte
del interior del templo [12] con varias escenas relacionadas con la vida de la Virgen, y lo hizo con un gran
sentimiento de espiritualidad y fervor mariano, pues era un convencido cristiano firmemente arraigado a
las tradiciones de su pueblo. Su trabajo fue muy apreciado por las autoridades locales y los especialistas,
así como por el publico en general.

En febrero de 1962 celebró una exposición en la sala de la Dirección General de Bellas Artes de Madrid
en la que reunió setenta trabajos incluidos los que hizo durante su estancia en Italia. La muestra mereció
un elogioso comentario del crítico de arte Luis Figuerola Ferreti, quien resaltaba que en su faceta paisa-
jística «apunta y hace diana certera sobre ese sector de su intimidad en el que se olvidan, afortunada-
mente, cánones y preceptos rigurosos para dar paso a unas figuras y composiciones entrañables».

En 1963 su obra Lavanderas del Hondo obtuvo la medalla especial «Eduardo Chicharro» en el XXXIV Salón
de Otoño de Madrid, que se había establecido precisamente ese año para distinguir a los artistas que ha-
bían conseguido las primeras medallas. A principio de verano del año siguiente envío el cuadro Orihuela
a la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid consiguiendo el Premio del Excelentísimo Ayunta-
miento de Alicante. Antes de acabar ese año realizó una breve escapada a París, visitando algunos de sus
museos más importantes y tomó apuntes en los mismos lugares donde habían pintado los grandes maes-
tros impresionistas. Ejecutó varias piezas de pequeño formato como Casas de Chatou, París y Vieja igle-

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 47


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 48

El 1968, la seua composició Sequera a Oriola aconseguix la medalla


especial Princesa Sofia en el XXXIX Saló de Tardor de Madrid, que tingué
lloc al palau d’El Retiro de Madrid. La tela guardonada, de grans
dimensions, recreava el llit del riu Segura sec, amb els tolls bruts i
putrefactes.

La seua inquietud el va fer viatjar a mitjans dels anys setanta a Londres,


una ciutat els museus i monuments de la qual desitjava conéixer i que
anhelava recórrer a la recerca de temes per a les seues obres. Volia
desentranyar pictòricament l’encís i el misteri de la seua atmosfera boirosa
i de la seua pluja. Va executar nombroses peces dels llocs més típics de la
ciutat, entre les quals destaquen les titulades Dia de pluja a Trafalgar
13. Pont de Londres, 1990., Square, Dia de pluja, La Torre i el pont de Londres, [13] Parlament i Picadilly Circus.
col·lecció particular.
13. Puente de Londres, 1990,
colección particular. Havia arribat l’hora dels reconeixements oficials i el maig de 1978 l’Ajuntament de Cabdet li va atorgar el
títol de fill adoptiu. L’acord va ser pres per unanimitat durant un ple de la corporació municipal, en
consideració «als mèrits del pintor i al prestigi adquirit i reconegut per moltes nacions del Vell i Nou Món,
entre les quals podem esmentar França, Suïssa, Anglaterra, Itàlia, Alemanya, els Estats Units, Colòmbia
i d’altres Repúbliques germanes que van conéixer el nom i l’existència del nostre poble dels seus propis
llavis», segons s’indicava en l’acta de nomenament. En agraïment, va donar l’any següent a l’Ajuntament
el quadro titulat Cabdet, que havia pintat el 1971.

Del 28 de novembre al 20 de desembre de 1985 la sala de la Caixa d’Estalvis Provincial d’Alacant va acollir
una gran exposició antològica que va agrupar trenta-sis peces de distints períodes, formats i tècniques.
Per la cronologia de les obres penjades es podia seguir tota la seua evolució pictòrica, des dels temps
d’estudiant, passant per la joventut, fins a la maduresa. Va constituir un èxit de crítica i de públic i descobrí
un pintor amb nervi, de gran vitalitat i varietat en el seu registre temàtic, en què subjeia un enamorament
íntim de la terra alacantina.

VII

Del 14 al 27 de febrer de 1996, tingué lloc a la Llotja de Peix d’Alacant l’exposició retrospectiva «Pérezgil»,
organitzada per la Diputació Provincial i l’Ajuntament d’Alacant, en la qual es van recopilar prop de
huitanta obres realitzades en els últims quaranta anys. La mostra, coordinada per la seua filla Joserre, va
ser molt elogiada per la crítica d’art i visitada per milers de persones.

En la presentació del catàleg, Julio de España destacava «la seua humanitat, senzillesa i dinamisme,
enamorat del seu i dels seus, home i artista que naix de la terra Alacantina sense haver nascut allí». Deia
que «llum i color caracteritzen les seues obres, de pinzellada clara i ferma com els ametlers del nostre
llevant que tan harmònicament porta a les teles per a decorar els paisatges dels nostres pobles, Guadalest,
Torrevella i tants altres que ens fan quedar immersos en tan encertats traços».

48 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 49

sia de Croissy. Volvería a esta ciudad en mayo de 1966 para exponer en la Galeria Vedôme, donde reunió
treinta y tres cuadros de distinto formato. Aprovechó su estancia allí para pintar cerca de sesenta apun-
tes de rincones y monumentos públicos de la capital parisina.

En 1968 su composición Sequía en Orihuela consigue la Medalla Especial Princesa Sofía en el XXXIX Salón
de Otoño de Madrid que se celebraba en el Palacio del Retiro de Madrid, El lienzo galardonado, de gran-
des dimensiones, recreaba el cauce del río Segura seco, con sus charcos sucios y putrefactos.

Su inquietud le hizo viajar a mediados de los años setenta a Londres, una ciudad cuyos museos y monu-
mentos deseaba conocer y que anhelaba recorrer en busca de temas para sus obras. Quería desentrañar
pictóricamente el embrujo y el misterio de su atmosfera brumosa y de su lluvia. Ejecutó numerosas pie-
zas de los lugares mas típicos de la ciudad, destacando las titulados Día de lluvia en Trafalgar Square, Día
de lluvia, La Torre y el puente de Londres, [13] Parlamento y Picadilly Circus.

Había llegado la hora de los reconocimientos oficiales y en mayo de 1978 el Ayuntamiento de Caudete le
otorgó el título de Hijo Adoptivo. El acuerdo fue tomado por unanimidad durante un pleno de la corpo-
ración municipal en consideración «a los méritos contraídos por el pintor y al prestigio adquirido y reco-
nocido por muchas naciones del Viejo y Nuevo Mundo, entre las que podemos citar Francia, Suiza,
Inglaterra, Italia, Alemania, Estados Unidos, Colombia y otras Repúblicas hermanas que conocieron el
nombre y la existencia de nuestro pueblo de sus propios labios», según se indicaba en el acta de nombra-
miento. En agradecimiento donó al año siguiente al Ayuntamiento el cuadro titulado Caudete, que había
pintado en 1971.

Del 28 de noviembre al 20 de diciembre de 1985 la sala de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante aco-
gió una gran exposición antológica que agrupó treinta y seis piezas de distintos periodos, formatos y téc-
nicas. Por la cronología de las obras colgadas se podía seguir toda se evolución pictórica, desde sus tiempos
de estudiante, pasando por su juventud hasta su madurez. Constituyó un éxito de crítica y de público y
descubría a un pintor brioso, de gran vitalidad y variedad en su registro temático en el que subyacía un
enamoramiento intimo con la tierra alicantina.

VII

Del 14 al 27 de febrero de 1996 celebró en la Lonja de Pescado de Alicante la exposición retrospectiva Pé-
rezgil organizada por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Alicante, en la que se recopilaron al-
rededor de ochenta obras realizadas en los últimos cuarenta años. La muestra, coordinada por su hija
Joserre, fue muy elogiada por la crítica de arte y visitada por miles de personas. En la presentación del ca-
tálogo Julio de España destacaba «su humanidad, sencillez y dinamismo, enamorado de lo suyo y de los
suyos, hombre y artista que nace de la tierra Alicantina sin haber nacido en ella». Decía que «luz y color
caracterizan sus obras, de pincelada clara y firme como los almendros de nuestro Levante que tan armó-
nicamente lleva a los lienzos para decorar los paisajes de nuestros pueblos, Guadalest, Torrevieja y tantos
otros que nos hacen quedar inmersos en tan acertados trazos».

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 49


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 50

Per la seua banda Miguel Valor Peidró, escrivia: «Dir que José Pérezgil va nàixer per a ser pintor pot
semblar una excusa per a iniciar este breu comentari sobre ell. En este cas l’afirmació és més correcta i no
tinc por ni d’equivocar-me ni de ser benèvol amb algú que no necessita els meus afalacs». També va
escriure: «Cada racó de la nostra província té en Pérezgil el clàssic, aquell que millor ens en recorda la
fisonomia. Els seus dies de pluja o els vells ametlers en flor, les salines, sempre les salines o els apunts de
corregudes de bous, els verds, els ocres, les oliveres… tot un món molt personal i alhora compartit».

El professor i crític d’art Adrián Espí Valdés en el seu text «Aproximació a José Pérezgil. Entorn d’una
definició del pintor», feia un recorregut de la seua trajectòria creativa des dels seus orígens, passant pels
guardons i viatges, fins a l’actualitat. Es referia a la seua evolució constant des d’un primitivisme fins a
l’etapa cubista, pròxima a l’abstracció, fins a retrobar-se amb el figurativisme, «però davall formes,
expressions i maneres molt distintes, encunyant un estil personal de vertebradíssima arquitectura,
emprant-hi tot allò que conduïx a l’expressió del seu llenguatge interior i, alhora, a la representació gràfica
del tema triat, que en gran part és el paisatge entranyable i íntim dels pobles, el moviment i l’actitud gestual
de la gent, la bellesa serena d’una flor tallada o la línia, el volum, l’estructura d’una tàpia i senzillament
d’una paret emblanquinada». El qualificava de «pintor de la postguerra, tel·lúric en tantes coses, un pintor
que confia en la fortalesa i els valors intrínsecs de la seua terra, i que, per tant no titubeja en el camí que
es presenta davant dels seus ulls». Definia la seua pintura de «profunda, comunicable, extravertida, feta a
través del toc enèrgic i ple de contrastos, de la pinzellada suau i precisa, rica en matisacions coadjuva a
aconseguir estes metes». «La seua matèria –deia– és sempre noble. Unes vegades sucosa i d’altres, per
exigències del tema o del mètode, més seca. Però noble sempre. Unes quantes capes superposades de
pigments perfectament barrejats i treballats donen l’exacta i necessària consistència, l’adequada textura».
Per a este crític d’art, «la seua obra, que aquí la tenim i cal valorar en el seu temps, i en cada present històric,
busca sempre una estructuració profunda». Després es referia al seu caràcter mediterrani, que «ha produït
en Pérezgil –ironia, màgia, sensualitat– l’arravatament necessari i germinador i la fascinació pel paisatge
verdader, tal com ho van sentir Carlos de Haes, Pinazo, Mir, i més prop de nosaltres, i ja en el nostre
escenari, el mateix Varela». Finalment, assegurava que Pérezgil «és un artista nat, un pintor que ha volgut
viure harmònicament amb la naturalesa, amb el seu medi ambient, potser amb un món imaginat per ell
mateix, creat o potser inventat, però amb una claríssima referència en la vida mateixa».

El catàleg, profusament il·lustrat amb fotografies del mateix pintor i il·lustracions de les seues obres,
arreplegava així mateix textos d’Ernesto Contreras, José María Moreño Galván, José Hierro, José Camón
Aznar, Rafael Santos Torroella, Juan Antonio Gaya Nuño i Gabriel Celaya, i el cloïa un text biogràfic
d’Adrián Espí Valdés.

La seua mort es va produir a Alacant el 28 de desembre de 1998, quan el pintor tenia huitanta anys, després
d’una llarga malaltia i quan es trobava en la plenitud de la seua carrera artística. El seu funeral es va oficiar
el matí de l’endemà a la cocatedral de Sant Nicolau i hi van assistir centenars de ciutadans alacantins. El
va oficiar el rector de la cocatedral, Ildefonso Cases, i s’hi trobaven l’alcalde d’Alacant, el vicepresident de
la Diputació d’Alacant, el delegat territorial de Cultura, el president de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani,
així com els pintors Edmundo Lloret i Dionisio Gázquez, entre altres.

50 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 51

Por su parte Miguel Valor Peidró, escribía que «decir que José Pérezgil nació para ser pintor puede pare-
cer una excusa para iniciar este breve comentario sobre él. En este caso la afirmación es más correcta y no
tengo miedo ni a equivocarme ni a ser benévolo con alguien que no necesita de mis halagos». Escribió que
«cada rincón de nuestra provincia tiene en Pérezgil el clásico, aquel que mejor nos recuerda su fisonomía.
Sus días de lluvia o los viejos almendros en flor, las salinas, siempre las salinas o los apuntes de corridas
de toros, los verdes, los ocres, los olivos…todo un mundo muy personal y a la vez compartido».

El profesor y crítico de arte Adrián Espí Valdés en su texto «Acercamiento a José Pérezgil. En torno a una
definición del pintor» hacía un recorrido de su trayectoria creativa desde sus orígenes, pasando por los ga-
lardones y viajes, hasta la actualidad. Se refería a su evolución constante desde un primitivismo hasta alcan-
zar la etapa cubista, próxima a la abstracción, hasta reencontrarse con el figurativismo, «pero bajo muy dis-
tintas formas, expresiones y maneras, acuñando un estilo personal de vertebradísima arquitectura, empleando
en ello todo aquello que conduce a la expresión de su lenguaje interior, a la vez que a la representación grá-
fica del tema elegido, que en una gran parte es el paisaje entrañable y entrañado de los pueblos, el movimiento
y la actitud gestual de las gentes, la belleza serena de una flor cortada o la línea, el volumen, la estructura de
un tapial y llanamente de una pared enjabelgada». Le calificaba de «un pintor de la postguerra, telúrico en
tantas cosas, un pintor que confía en la fortaleza y los valores intrínsecos de su tierra, y que, por tanto no ti-
tubea ante la andadura que se presenta delante de sus ojos». Definía su pintura de «honda, comunicable, ex-
trovertida, hecha a través del toque enérgico y lleno de contrastes, de la pincelada suave y precisa, rica en ma-
tizaciones coadyuva a lograr estas metas». «Su materia –decía– es siempre noble. Unas veces jugosa y en otras
ocasiones, y por exigencias del tema o del método, más seca. Pero noble siempre. Varias capas superpuestas
de pigmentos perfectamente amasados y trabajados de dan la exacta y necesaria consistencia, la adecuada
textura». Para este crítico de arte «su obra, que esta ahí y es menester valorar en su tiempo, y en cada pre-
sente histórico, busca siempre una estructuración profunda». Luego se refería a su carácter mediterráneo que
«ha producido en Pérezgil –ironía, magia, sensualidad– el arrebato preciso y germinador y la fascinación por
el paisaje verdadero, tal y como lo sintieron Carlos de Haes, Pinazo, Mir, y más cerca de nosotros, y ya en nues-
tro escenario, el propio Varela». Finalmente, aseguraba que Pérezgil «es un artista nato, un pintor que ha que-
rido vivir armónicamente con la naturaleza, con su medio ambiente, acaso con un mundo por el mismo ima-
ginado, creado o tal vez inventado, pero con una clarísima referencia en la vida misma».

El catálogo, profusamente ilustrado con fotografías del propio pintor e ilustraciones de sus obras, recogía
asimismo textos de Ernesto Contreras, José María Moreño Galván, José Hierro, José Camón Aznar, Ra-
fael Santos Torroella, Juan Antonio Gaya Nuño y Gabriel Celaya y lo cerraba un texto biográfico de Adrián
Espí Valdés.

Su muerte se produjo en Alicante, el 28 de diciembre de 1998, cuando el pintor tenía 80 años, tras una larga
enfermedad y cuando se encontraba en la plenitud de su carrera artística. Su funeral se ofició la mañana
del día siguiente en la concatedral de San Nicolás, y asistieron centenares de ciudadanos alicantinos. Lo
ofició el párroco de la concatedral, Ildefonso Cases, y se encontraba el alcalde de Alicante, el vicepresidente
de la Diputación de Alicante, el delegado territorial de Cultura, el presidente de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo, así como los pintores Edmundo Lloret y Dionisio Gázquez, entre otros.

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 51


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 52

Durant l’acte religiós, que va culminar amb un cant a la Mare de Déu del Remei, patrona d’Alacant, el
rector de Sant Nicolau va definir Pérezgil com «un artista contemplatiu amb una fatxada de bondat i cor
de creient», i es va referir, al seu torn, «a l’esperit cristià i fe en Déu» del pintor desaparegut.

Després del funeral, que va estar ple de mostres d’efecte envers el pintor mort, l’alcalde d’Alacant, es va
referir a la «pèrdua irreparable» que significava la mort de Pérezgil i va destacar que l’artista tindria quasi
amb tota probabilitat un carrer o una plaça a la ciutat d’Alacant.

Tots els mitjans de comunicació, la premsa escrita, les emissores de ràdio, la televisió i les agències
informatives van destacar la mort del pintor valencià i van insistir en la seua condició de mestre i de gran
paisatgista mediterrani. Deien que la seua vocació va ser el paisatge, al qual va dedicar tota la seua vida i
pràcticament tota la seua producció; durant la seua llarga trajectòria professional, va pintar tant de
paisatge, el paisatge alacantí, que no hi havia lloc d’este racó del Mediterrani que escapara a la seua atenció.
El consideraven un artista d’impetuositat llevantina, que representava, en l’art alacantí, la tradició del bon
fer, del dibuix ràpid i perfecte, que anava des de la vinyeta impressionista fins a l’esbós clàssic.

En les seues cròniques i reportatges destacaven la seua condició d’artista mediterrani, que estimava el
paisatge alacantí i que estava molt arrelat a esta exultant terra. Hi assenyalaven que pels seus pinzells
havien desfilat els camps d’ametlers en flor, les terres de secà i de conreu, les masies blanques, les cases de
Monòver, les hortes i els poblets d’Oriola, les terres de palmeres i oliveres, la marina salinera, les blanques
veles sobre el mar blavíssim, és a dir, tota la costa del sud-est espanyol. I tot això realitzat amb passió i
amb tendresa, sense presses, sense rampells, sentint el paisatge com un aire de grata respiració.

VIII

El 2000, la Diputació Provincial d’Alacant va publicar la monografia José Pérezgil, 1918-1998, escrita per
l’investigador i acadèmic Joaquín Sáez Vidal, en què es feia un recorregut exhaustiu per la vida i l’obra
d’este artista, insistint en les distintes èpoques. La va presentar el president de la Diputació, el qual recordà
que gràcies a l’ajuda de la institució provincial va poder iniciar els seus estudis, el 1941, a l’Escola de Belles
Arts de San Fernando de Madrid. Assegurava que «l’empremta del seu magisteri ha repercutit en diverses
generacions de pintors», i afegia que «la seua bonhomia sobreviu en la nostra memòria i els nostres cors».

A continuació, Miguel Valor Peidró, en la seua nota introductòria, afirmava que «José Pérezgil va construir
la seua obra amb el mateix rigor, austeritat i honestedat amb què va viure». Hi deia que, dotat d’un gran
talent natural i una capacitat creativa extraordinària, va invertir el seu esforç intel·lectual i vital a traçar
una trajectòria arrelada en la convicció i la coherència. Hi afirmava que «les seues facultats innates es van
associar a una extraordinària curiositat intel·lectual, a una capacitat intuïtiva i educada per a atrapar la
realitat». Hi escrivia que amb l’edició d’eixe llibre s’iniciava la posada en valor de tota una generació de
creadors alacantins. Hi deia que «el respecte i l’amistat que vaig sentir per José Pérezgil en vida, s’ha
convertit en admiració, si no devoció, pel seu llegat. Pérezgil, el misteri de la creació. El desafiament de la
coherència».

52 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 53

Durante el acto religioso, que culminó con un canto a la Virgen del Remedio, patrona de Alicante, el pá-
rroco de San Nicolás definió a Pérezgil como «un artista contemplativo con una fachada de bondad y co-
razón de creyente» y se refirió, a su vez, «al espíritu cristiano y fe en Dios» del pintor desaparecido.

Tras el funeral que estuvo lleno de muestras de efecto hacia el pintor fallecido, el alcalde de Alicante, se
refirió a la «pérdida irreparable» sufrida con la muerte de Pérezgil y destacó que el artista tendrá casi con
toda probabilidad, una calle o una plaza en la ciudad de Alicante.

Todos los medios de comunicación, la prensa escrita, las emisoras de radio, la televisión y las agencias in-
formativas destacaron la muerte del pintor valenciano e incidieron en su condición de maestro y de gran
paisajista mediterráneo. Decían que su vocación fue el paisaje, al que dedicó toda su vida y prácticamente
toda su producción, durante su larga trayectoria profesional, pintó tanto paisaje, el paisaje alicantino, que
no había lugar de este rincón del Mediterráneo que escapara a su atención. Lo consideraban como un ar-
tista de impetuosidad levantina, que representaba, en el arte alicantino, la tradición del buen hacer, del
dibujo rápido y perfecto, que iba desde la viñeta impresionista hasta el esbozo clásico.

En sus crónicas y reportajes destacaban su condición de artista mediterráneo, que amaba el paisaje ali-
cantino y que estaba muy arraigado a esta exultante tierra. Señalaban que por sus pinceles habían desfi-
lado los campos de almendros en flor, las tierras de secano y labrantío, los caseríos blancos, las casas de
Monóvar, las vegas y los pueblecitos de Orihuela, las tierras de palmeras y olivos, la marina salinera, las
blancas velas sobre el azulísimo mar, es decir, toda la costa del sureste español. Y todo ello, realizado con
pasión y con ternura, sin prisas, sin arrebatos, sintiendo el paisaje como un aire de grata respiración.

VIII

En 2000 la Diputación Provincial de Alicante publicó la monografía José Pérezgil, 1918-1998, escrita por
el investigador y académico Joaquín Sáez Vidal, en la que se hacía un recorrido exhaustivo sobre la vida
y la obra de este artista, haciendo hincapié en sus distintas épocas. Lo presentaba el presidente de la Di-
putación, quien recordaba que gracias a la ayuda de la institución Provincial pudo iniciar sus estudios, en
1941, en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Aseguraba que «la huella de su magiste-
rio ha impactado en varias generaciones de pintores» y apostillaba que «su bonhomía sobrevive en nues-
tra memoria y nuestros corazones».

A continuación Miguel Valor Peidró, en su nota introductoria afirmaba que «José Pérezgil construyó su
obra con el mismo rigor, austeridad y honestidad con la que vivió». Decía que dotado de un gran talento
natural y una capacidad creativa extraordinaria, invirtió su esfuerzo intelectual y vital en trazar una tra-
yectoria enraizada en la convicción y la coherencia. Afirmaba que «sus facultades innatas se asociaron a
una extraordinaria curiosidad intelectual, a una capacidad intuitiva y educada para atrapar la realidad».
Escribía que con la edición de este libro se inicia la puesta en valor de toda una generación de creadores
alicantinos. Decía que «el respeto y la amistad que sentí por José Pérezgil en vida, se ha convertido en ad-
miración, sino devoción, por su legado. Pérezgil, el misterio de la creación. El desafío de la coherencia».

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 53


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 54

L’autor del pròleg, Lorenzo Hernández Guardiola, acadèmic de Sant


Carles, hi escrivia que l’autor de la monografia, Joaquín Sáez Vidal,
«és un historiador de l’Art seriós, vocacional, rigorós, dels que
sempre han fugit de l’oportunisme d’una crítica fàcil, verbalista,
inútil i vàcua, que practiquen alguns estudiosos de l’art
contemporani, autors de nombroses pàgines a l’estil del “Bolero” de
Ravel: variacions infinites d’uns mateixos registres». Hi afirmava
que «totes i cada una de les dades d’este llibre de Joaquín Sáez són
rigorosament certes, moltíssimes de les quals desconegudes, han
sigut mil·limètricament comprovades i puc afirmar, sense cap dubte,
que és “el llibre” sobre Pérezgil, sobretot pel que fa al seu ric, acurat
i comprovat catàleg». Hi acabava reconeixent que la monografia
sobre Pérezgil «era necessària, com ho és la de tants altres bons
pintors alacantins que esperen el seu Joaquín Sáez Vidal perquè la
duga a terme».

L’autor de la monografia va confeccionar un extens i rigorós text en


què remarcava els orígens de la seua vocació artística, la formació
artística, els premis, els viatges a l’estranger, l’evolució pictòrica i les
exposicions, sempre tan ben rebudes per la crítica i el públic.

Cinc anys després de la seua defunció, el Museu de la Ciutat de


14. Alqueria o mas blanc, s.d., Madrid va inaugurar el 20 de febrer de 2004 una retrospectiva, la primera que es va fer després de la seua
col·lecció J. Pastor, Ibi.
14. Alquería o Cortijo blanco, s/f, mort, que va estar exposada fins al 14 de març. La mostra estava composta per cinquanta peces procedents
colección J. Pastor, Ibi. de la col·lecció particular de la seua filla Mª del Carmen, entre pintures i dibuixos que comprenien distintes
èpoques creatives, des del començament fins als últims quadros.

L’exposició, la materialització de la qual va ser possible gràcies a l’acord entre aquella i l’Ajuntament de
Madrid, feia un recorregut per la temàtica característica de les obres de Pérezgil, com les salines, les cases
blanques [14], la Goletja i els bodegons, en què destacava la llum d’influència mediterrània acompanyada
d’una tècnica generosa en empastaments, amb un gran maneig de l’espàtula. S’hi va penjar el quadro La
Goletja. Monòver, pintat el 1974 i que va obtindre la medalla d’honor en el XLVI Saló de Tardor de Madrid,
de 1978.

L’interés de la seua filla Mª del Carmen en la divulgació i l’exhibició de l’obra de son pare, va possibilitar
també que l’agost del 2005, a la Sala d’Exposicions de la Llotja de l’Ajuntament d’Elx, se celebrara una
exposició dedicada exclusivament al conjunt pictòric que José Pérezgil va fer sobre el Misteri d’Elx,
composta per l’imponent políptic pintat el 1966 i trenta dibuixos presos del natural els anys 1965 i 1974,
i que el febrer del 2006 es fera una exposició titulada «José Pérezgil. Llum i color», organitzada amb
l’Ajuntament d’Aranjuez a la sala d’exposicions del Centre Cultural Isabel de Farnesio.

54 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 55

El autor del prólogo, Lorenzo Hernández Guardiola, académico de San Carlos, escribía que el autor de la
monografía, Joaquín Sáez Vidal, «es un historiador del Arte serio, vocacional, riguroso, de los que siem-
pre han huido del oportunismo de una crítica facilona, verbalista, inútil y vacua, que practican algunos es-
tudiosos del arte contemporáneo, autores de numerosas páginas al estilo del “Bolero” de Ravel: variaciones
infinitas de unos mismos registros». Afirmaba que «todos y cada uno de los datos de este libro de Joaquín
Sáez son rigurosamente ciertos, muchísimos de ellos desconocidos, han sido milimétricamente compro-
bados y puedo afirmarlos, sin lugar a dudas, que ser “el libro” sobre Pérezgil, sobre todo en lo que con-
cierne a su rico, cuidado y comprobado catalogo». Terminaba reconociendo que la monografía sobre
Pérezgil «era necesaria, como lo es la de tantos otros buenos pintores alicantinos que aun esperan su Jo-
aquín Sáez Vidal para llevarla a cabo».

El autor de la monografía se explayaba en un extenso y riguroso texto en el que incidía en los orígenes de
la vocación artística, en su formación artística, sus premios, sus viajes al extranjero, su evolución pictórica
y sus exposiciones siempre tan bien recibidas por la crítica y el público.

Cinco años después de su fallecimiento, el Museo de la Ciudad de Madrid inauguró el 20 de febrero de


2004 una retrospectiva, la primera que se realizó tras su muerte que permaneció expuesta hasta el 14 de
marzo. La muestra estaba compuesta por cincuenta piezas procedentes de la colección particular de su hija
Mª del Carmen entre pinturas y dibujos que abarcan distintas épocas creativas, desde sus inicios hasta los
últimos cuadros.

La exposición cuya materialización fue posible gracias al acuerdo entre aquella y el Ayuntamiento de Ma-
drid, hacía un recorrido por la temática característica de las obras de Pérezgil como eran sus salinas, casas
blancas [14], golechas y bodegones en las que destacaba la luz influencia mediterránea acompañada de una
técnica generosa en empastes con un gran manejo de la espátula. Se colgó el cuadro La Golecha. Mono-
var realizada en 1974 y que obtuvo la Medalla de honor en el XLVI Salón de Otoño de Madrid en 1978.

El empeño de su hija Mª del Carmen en la divulgación y exhibición de la obra de su padre, posibilitó tam-
bién que en agosto de 2005 en la Sala de Exposiciones de la Lonja del Ayuntamiento de Elche se celebrara
una exposición exclusivamente dedicada al conjunto pictórico que realizó Jose Pérezgil sobre el Misteri
de Elx, compuesta por su imponente Políptico pintado en 1966 y 30 dibujos tomados del natural en los
años 1965 y 1974, y que en febrero de 2006 se celebrara una exposición bajo el titulo «José Pérezgil. Luz
y Color» organizada con el Ayuntamiento de Aranjuez en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Isa-
bel de Farnesio.

En mayo de 2006 la sala del Club Información de Alicante abrió sus puertas para acoger la exposición
de José Pérezgil titulada «Toros. Apuntes varios», en el que se colgaron trescientos dibujos a rotulador
y lápices de color de temática taurina realizados por el pintor desde su asiento de aficionado en barrera.
Una obra rápida, a pie de plaza, ejecutada entre el silencio y los oles, con el torero y el toro como prota-
gonista. De siempre había sido un enamorado de la fiesta de los toros, asistía con frecuencia al coso ali-
cantino, y contaba con la amistad de numerosos novilleros, matadores, empresarios y críticos taurinos.

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 55


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 56

El maig de 2006 la sala del Club Información d’Alacant va obrir les portes per a acollir l’exposició de José
Pérezgil titulada «Bous. Apunts diversos», en la qual es van penjar tres-cents dibuixos al retolador i al
llapis de color de temàtica taurina, realitzats pel pintor des del seu seient d’aficionat en primera fila. Una
obra ràpida, a peu de plaça, executada entre el silenci i els olés, amb el torero i el bou com a protagonistes.
De sempre havia sigut un enamorat de la festa dels bous, assistia ben sovint a la plaça alacantina, i comptava
amb l’amistat de nombrosos torejadors de jònecs, matadors, empresaris i crítics taurins. Amb una gran
destresa tècnica, va ser capaç de captar en les seues llibretes els moments més estel·lars de les actuacions
dels matadors més rellevants del moment. Els seus apunts estaven perfectament realitzats, i hi destacava
el domini de la línia, el vaivé del moviment i la tensió de la faena. Va saber recrear magistralment algunes
de les situacions i faenes més importants. Escenes bellíssimes com les banderilles, les veròniques, l’estoc,
el colp de gràcia, l’arrossegament del bou pels cavalls, el bou al batan reposant o bevent, les quadrilles
iniciant l’entrada en comitiva, els genets presidint, o el picador amb l’inconfusible barret de castor.

En ocasió de la mostra, la Diputació d’Alacant va publicar el catàleg Bous. Apunts diversos, amb il·lustracions
de la major part de les obres exposades i textos del president de la Diputació d’Alacant, el diputat de Cultura,
el director del Club Información i el catedràtic d’Història de l’Art Felipe Garín Llombart.

IX

Arribat el moment de resumir la trajectòria i la personalitat de José Pérezgil, he de proclamar que va ser
un creador honest la millor obra del qual fou meréixer i haver-se guanyat la simpatia, l’admiració i el
respecte dels seus amics i conciutadans. Va ser un artista exemplar, dotat d’una gran tècnica i una gran
sensibilitat per a abstraure els distints matisos del paisatge alacantí, el seu gran descobridor. Des del
començament, el va dominar la vocació i la passió per l’art, que fins als últims dies de la seua vida, ja malalt,
va practicar.

José Pérezgil va destacar per la seua honestedat amb uns principis artístics assumits en la seua joventut i
amb un estil impressionista modernitzat profundament personal, perquè encara que es va aventurar
fugaçment en algun moment de la seua trajectòria pels camins del cubisme i l’abstracció, ho va fer per a
experimentar «un món nou», segons va reconéixer, però sense convicció. Es va mantindre sempre fidel al
seu estil i a una forma personal d’entendre l’art i va preferir no fer canvis radicals. «Jo no he canviat –
assenyalava–, el que he fet és avançar, investigar, experimentar però pel meu propi camí, perquè en la
pintura un sempre està començant, cada quadro és com si tot començara. He sigut fidel al meu estil, als
meus principis, sense preocupar-me de les modes o dels corrents pictòrics. Això fa que sigues congruent
amb tu mateix i amb els altres. A més, pintar a gust és el que et dóna ganes d’estar en la vida...»

El seu estil, amb l’evolució, anà emancipant-se cada vegada més de la pintura tradicional impressionista i
va passar a ser concebut com un propòsit superior, de color harmònic i de línia rítmica. El va aplicar amb
pinzellades multicolors, que produïen un entrellaçament de matisos. Sentia amor pels pigments en si
mateixos i les seues mans els convertien en una cosa capaç de procurar una fruïció sensual. Amb el pas del
temps el seu innat colorit anà enfosquint-se. Es va entregar completament a descobrir i reactualitzar la

56 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 57

Con una gran destreza técnica, fue capaz de captar en sus libretas los momentos más estelares de las ac-
tuaciones de los matadores más relevantes del momento. Sus apuntes estaban perfectamente realiza-
dos, destacando el dominio de la línea, el escarceo del movimiento, y la tensión de la faena. Supo recrear
magistralmente algunas de las situaciones y faenas más importantes. Escenas bellísimas como las ban-
derillas, las verónicas, el estoque, la puntilla, el arrastre del toro por los caballos, el toro en el Batán re-
posando o bebiendo, las cuadrillas iniciando el paseíllo, los alguacilillos presidiendo, o el picador tocado
con su inconfundible castoreño.

Con ocasión de la muestra la Diputación de Alicante publicó el catalogo Toros. Apuntes varios, con ilus-
traciones de la mayor parte de las obras expuestas y textos del Presidente de la Diputación de Alicante, el
diputado de Cultura, el director del Club Información y el catedrático de Historia del Arte, Felipe Garín
Llombart.

IX

Llegado el momento aquí de resumir la trayectoria y la personalidad de José Pérezgil debo de proclamar
que fue un creador honesto cuya mejor obra es merecer y haberse ganado la simpatía, la admiración y el
respeto de sus amigos y conciudadanos. Fue un artista ejemplar, dotado de una gran técnica y una gran sen-
sibilidad por abstraer los distintos matices del paisaje alicantino, su gran descubridor. Desde sus comien-
zos le dominó la vocación y la pasión por el arte, que hasta los últimos días de su muerte, ya enfermo, estuvo
practicando.

José Pérezgil destacó por su honestidad con unos principios artísticos asumidos en su juventud y con un
estilo impresionista modernizado hondamente personal, pues aunque se aventuró fugazmente en algún
momento de su trayectoria por los caminos del cubismo y la abstracción, lo hizo por experimentar «un
mundo nuevo», según reconoció, pero sin convicción. Se mantuvo siempre fiel a su estilo y a una forma per-
sonal de entender el arte y prefirió no hacer cambios radicales. «Yo no he cambiado –señalaba–, lo que he
hecho es avanzar, investigar, experimentar pero por mi camino propio, porque en la pintura uno siempre
está empezando, cada cuadro es como si todo comenzase. He sido fiel a mi estilo, a mis principios, sin pre-
ocuparme de las modas o las corrientes pictóricas. Eso hace que seas congruente contigo mismo y con los
demás. Además, pintar a gusto es lo que te da ganas de estar en la vida...».

Su estilo, al evolucionar, se fue emancipando cada vez más de la pintura tradicional impresionista y pasó
a ser concebida como un superior propósito, de color armónico y de línea rítmica. La aplicó en pinceladas
multicolores, que producían un entrelazado de matices. Sentía el amor a los pigmentos en sí mismos y sus
manos los convertían el algo capaz de procurar una fruición sensual. Con el paso del tiempo su innato co-
lorido se fue ensombreciendo. Se entregó por entero a descubrir y reactualizar la naturaleza mediterrá-
nea desde una perspectiva alicantina, por lo que pintó al aire libre numerosos paisajes agrestes y urbanos
y marinas realizados dentro de un estilo remozadamente impresionista. Grandes y pequeñas composiciones
llenas de luz y brisa. Elegía con preferencia horizontes bajos, rehuyendo el asidero anecdótico del paisaje
pintoresco espectacular, para, en cambio, explayarse con morosidad esforzada en una naturaleza enseño-

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 57


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 58

naturalesa mediterrània des d’una perspectiva alacantina, per la qual cosa va pintar a l’aire lliure
nombrosos paisatges agrestos i urbans i marines realitzats en un estil renovadament impressionista.
Composicions grans i menudes plenes de llum i brisa. Elegia amb preferència horitzons baixos, i defugia
l’agafador anecdòtic del paisatge pintoresc espectacular, per a, en canvi, esplaiar-se amb morositat
esforçada en una naturalesa plena de lluminositat. Va recrear un sud-est espanyol de trets i personalitat
inconfusible, que no tenia res a veure amb el d’altres artistes mediterranis, ni tan sols amb els seus mestres
alacantins, que admirava, però amb els quals no compartia la manera de fer. Com a superació de
l’esgotament formal i expressiu a què va conduir el seu llenguatge pictòric impressionista, es va entregar
novament a una espècie d’impressionisme modernitzat, en què, tanmateix, i a partir d’un gradual
allunyament de la realitat, el paisatge quedava flotant en la tela, per a quedar circumscrit i fos en l’espai
ambiental.

Els seus paisatges es caracteritzaven sempre per portar l’empremta de l’home en el seu entorn, per a la
representació del qual es limitava a fer ràpids i esbossats traços de color. A penes podia prescindir de la
mesura humana, amb què tancava i segellava tota la seua producció. Eren paisatges comprensibles de la
realitat quotidiana de l’home –les cases, les tafulles, els camins. La delimitació entre la realitat i la
imaginació era, precisament, l’equilibri en què assajava el seu peculiar estil. La seua pintura estava plena
d’al·lusions imprecises a un paisatge i a uns sers recordats. Era sempre la recuperació del record a través
de la visió perduda, servida en este cas per uns colors rics i lleument contrastants i per una textura directa
en què es reflectia la llum mediterrània, verdadera protagonista. I els seus temes estaven extrets
directament del paisatge alacantí principalment, però no rebutjava el manxec o fins i tot el basc. Sentia una
especial predilecció per les poblacions d’Oriola, Monòver, Altea i Benidorm, però també l’entusiasmaven
les salines de Calp, els ametlers florents de Xixona o les cases rurals castellanes.

Va plasmar un univers pictòric poètic, tendre i pròxim, basat en experiències, en observacions i en


emocions, perquè era un gran degustador de la naturalesa, que estimava sobre totes les coses. Per a
aconseguir emocionar recorria a una escenografia amable, quotidiana, en la qual es podia endevinar la
presència humana. No hi havia alteracions brusques, sinó una participació submisa en l’orde i l’harmonia.
Tota la seua obra girava entorn del color, que era el centre de tota la seua investigació pictòrica. «No és que
siga un element immediat –deia–, és que és la vida del pintor. A més, necessite pintar amb molta matèria,
perquè l’obra ha d’enganxar a qui la veu. I el que dóna vida a un quadro és el natural, les coses que ens
rodegen, perquè la vida està plena d’autèntiques joies». Sorgia, per tant, com una síntesi exacerbada del
perceptible i a partir d’un rigor compositiu i una estructuració formal, que eliminaven totalment l’accessori.
En este sentit, el crític d’art Antonio de Santiago en destacava el vigor, el gran domini tècnic i la paleta
eternament jove. «Pintor realista –deia– de síntesi sucosa, dinàmica i robusta, amb encís i força, i amb un
colossalisme que normalment transcendix les dimensions del quadro». Per al comentarista esmentat, «la
seua pintura traspua un increïble poder: en la vitalitat de cada atmosfera, en el cromatisme de les seues
impressions, i en totes les facetes, en fi, que caracteritzen un gran realitzador-creador». La seua pintura,
inequívocament renovadora i moderna, aplegava una pràctica de tipus racional, aparent en la
geometrització i la monumentalitat estàtica dels objectes i dels sers, i una altra de tipus sentimental,
interessada sobretot en les variacions que una atmosfera irreal imprimia als seus temes.

58 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 59

reada de luminosidad. Recreó un sudeste español, de rasgos y personalidad inconfundible, que no tenía nada
que ver con otros artistas mediterráneos, ni siquiera con sus maestros alicantinos, a los que admiraba, pero
cuya manera de hacer no compartía. Como superación del agotamiento formal y expresivo a que abocó su
lenguaje pictórico impresionista, se entregó de nuevo a una especie de impresionismo modernizado, en la
que, no obstante, y a partir de un paulatino alejamiento de lo real, el paisaje quedaba flotando en el lienzo,
para quedar circunscrito y fundido en el espacio ambiental.

Sus paisajes se caracterizaban siempre por llevar la huella del hombre en su entorno y para cuya repre-
sentación se limitaba a dar rápidos y abocetados trazos de color. Apenas podía prescindir de la medida hu-
mana con la que se cerraba y sellaba toda su producción. Eran paisajes comprensibles a la realidad
cotidiana del hombre –las casas, las tahúllas, los caminos–. La delimitación entre lo real y lo imaginario era,
precisamente, el equilibrio en que ensayaba su peculiar estilo. Su pintura estaba llena de alusiones impre-
cisas a un paisaje y a unos seres recordados. Era siempre la recuperación del recuerdo a través de la visión
pérdida, servida en este caso por unos colores ricos y levemente contrastantes y por una textura directa
en la que se agarraba la luz mediterránea, verdadera protagonista. Y sus temas estaban extraídos directa-
mente del paisaje alicantino principalmente, pero no rechazaba el manchego o incluso el vasco. Sentía una
especial predilección por las poblaciones de Orihuela, Monóvar, Altea y Benidorm, pero también le
entusiasmaban las salinas de Calpe, los almendros florecientes de Jijona o las casas rurales castellanas.

Plasmó un universo pictórico poético, tierno y cercano, basado en experiencias, en observaciones y en


emociones, pues era un gran degustador de la naturaleza a la que amaba sobre todas las cosas. Para con-
seguir emocionar recurría a una escenografía amable, cotidiana, en la que se podía o adivinar la presencia
humana. No había bruscas alteraciones, sino una participación sumisa en el orden y la armonía. Toda
su obra giraba en torno al color, que era el centro de toda su investigación pictórica. «No es que sea algo
inmediato –decía–, es que es la vida del pintor. Además, para mí hay que pintar con mucha materia, por-
que la obra tiene que enganchar a quien la ve. Y lo que da vida a un cuadro es el natural, las cosas que
nos rodean, porque la vida está llena de auténticas joyas». Surgía, por tanto, como síntesis exacerbada
de lo perceptible y a partir de un rigor compositivo y una estructuración formal, que eliminaba totalmente
lo accesorio. En este sentido el crítico de arte Antonio de Santiago destacaba su vigor, su gran dominio
técnico y su paleta eternamente joven. «Pintor realista –decía– de síntesis jugosa, dinámica y recia, con
chispa y fuerza, y con un colosalismo que normalmente trasciende las dimensiones del cuadro». Para el
citado comentarista «rezuma su pintura un increíble poderío: en la vitalidad de cada atmósfera, en el cro-
matismo de sus impresiones, y en todas las facetas, en fin, que caracterizan a un gran realizador-crea-
dor». Su pintura, inequívocamente renovadora y moderna, aunaba una práctica de tipo racional, apa-
rente en la geometrización y la monumentalidad estática de los objetos y de los seres, y otra de tipo
sentimental, interesada sobre todo en las variaciones que una atmósfera irreal imprimía a sus temas.

José Pérezgil sigue siendo con el paso de los años una especie de mito en el colectivo alicantino, que lo
distinguió, que lo quiso y lo respetó como creador y hombre de bien. La mayor parte de sus conciudada-
nos, sus biógrafos, las críticos de arte e, incluso, los políticos, fueron atraídos por su personalidad y su obra.
Prueba de ello fueron los premios que le concedieron, las distinciones, las exposiciones que le hicieron y

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 59


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 60

José Pérezgil continua sent amb el pas dels anys una espècie de mite en el col·lectiu alacantí, que el va
distingir, que el va voler i el va respectar com a creador i home de bé. La major part dels seus conciutadans,
els seus biògrafs, els crítics d’art i, fins i tot, els polítics, va ser atrets per la seua personalitat i la seua obra.
Prova d’això foren els premis que li van concedir, les distincions, les exposicions que li van fer i les
monografies que li van dedicar rellevants personalitats de l’art. Hui el seu nom continua en la ment de tots
els seus amics, dels seus familiars i de les persones anònimes que el van tractar. Si a això afegim que va
deixar una gran quantitat d’obra repartida en col·leccions privades, institucions, pinacoteques i museus,
podrem assegurar com es va forjar la seua llegenda. I el seu nom, com una torxa encesa, continuarà
il·luminant l’art espanyol durant molt de temps.

Un prestigi que José Pérezgil va aconseguir perquè, a més de ser un gran home, va ser un excel·lent artista,
un gran observador, un detector d’emocions i un treballador actiu i com cal que va entregar tota la seua
existència a la creació artística, sense que li interessaren l’èxit, els diners i les modes, que rebutjava. No va
pintar mai per a viure, sinó que va viure per a pintar, perquè la pintura era la seua vida, una vida
artísticament viscuda. Eixa passió que tenia per la creació abans que res implicava una forma de viure, de
relacionar-se amb els altres, i una ètica basada en un concepte cristià de l’existència humana. Va patir el
mal dels grans artistes: ser una bona persona, un sentimental, un idealista, i tot això gràcies a una gran
vocació i una tenaç activitat creadora que li van permetre justificar tots els seus actes. I això va ser, sens
dubte, el que el va catapultar al futur i el va convertir en un dels grans artistes alacantins de tots els temps.

60 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 61

las monografías que le dedicaron escritas por relevantes personalidades del arte. Hoy su nombre sigue
estando en la mente de todos sus amigos, de sus familiares y de las personas anónimas que lo trataron. Si
a esto añadimos que dejó una gran cantidad de obra repartida en colecciones privadas, instituciones, pi-
nacotecas y museos podremos asegurar cómo se forjó su leyenda. Y su nombre, como una antorcha en-
cendida, seguirá iluminando el arte español durante bastante tiempo.

Un prestigio que alcanzó José Pérezgil porque además de ser un gran hombre, fue un excelente artista, un
gran observador, un detector de emociones y un trabajador activo y cabal que entregó toda su existencia
a la creación artística, sin que le interesase el éxito, el dinero y las modas, que rechazaba. No pintó nunca
para vivir, sino que vivió para pintar, porque la pintura era su vida, una vida artísticamente vivida. Esa pa-
sión que tenía por la creación ante todas las cosas implicaba una forma de vivir, de relacionarse con los
demás y una ética basada en un concepto cristiano de la existencia humana. Sufrió el mal de los grandes
artistas como fue ser una buena persona, un sentimental, un idealista, y todo ello gracias a una gran voca-
ción y una tenaz actividad creadora que le permitió justificar todos sus actos. Y ello fue, sin duda, lo que
lo catapultó al futuro y lo convirtió en uno de los grandes artistas alicantinos de todos los tiempos.

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 61


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 62

Notas [inéditas] de historia de la vida


y obras del pintor José Pérezgil
José Pérezgil

Yo,1 José Pérezgil, nací en la villa de Caudete, el 18 de septiembre de 1918, en el año que se llamó “de la
gripe”, porque fue azotada Europa y sobre todo España, por una epidemia brutal. También fue el año [en]
que se terminó la Guerra Europea (todo no iba «a ser malo»).

Mis padres habían pensado, siendo yo muy pequeño, el poder trasladarse a vivir en Alicante, y cuando pa-
saron varios años les oí decir que en bien de nosotros, sus hijos, lo hicieron en el año 1925 el día 2 de sep-
1. Como complemento de la obra ex-
puesta y los textos de este catálogo, tiembre, a la sazón tenía yo siete años sin cumplir.
se añade la trascripción de unas
notas autobiográficas manuscritas Dejamos Caudete con el tren de la mañana, que se llamaba “el rápido” (no sé por qué).
por José Pérezgil alrededor del año
1996; son un documento inédito que
Llegamos a esta ciudad de Alicante, llena de luz y mar por todas partes y calma en sus calles; a mí me gustó
se ha conseguido a través del doctor
Antonio Server, conocedor y colec- muchísimo. Para mí fue una gran alegría conocer el mar y poder bañarme en “el co-có”.2 Volvía a mi nueva
cionista de la obra del pintor. A él casa contento.
iban dedicadas estas palabras en las
que Pérezgil hace un resumen de su
vida con lenguaje cordial y expresivo,
Formaba[n]3 mi familia mi madre, Carmen Gil Ruiz, mi padre, José Pérez Olivárez, mi hermana Carmen
insistiendo sobre todo en primeros y mis hermanos Miguel y Eusebio. Teníamos dos hermanos más (del primer matrimonio de mi padre),
recuerdos infantiles y juveniles y en Francisco y Manuel, que se quedaron en Caudete.
sus inicios como pintor y estudiante
en Madrid. El texto comienza así:
«Mi amigo el Dr. D. Antonio Server, Después vino una hermana más, María Gracia, [de la] que yo fui su padrino bautizándola en la Colegiata
me pide que le escriba una pequeña de San Nicolás de Bari (hoy concatedral).
semblanza de mi vida de pintor. / Le
agradezco mucho esta deferencia del Nos instalamos en esta ciudad en la calle de Santos Médicos, nº 1-1º, en una pensión muy grande, que la
amigo y futuro gran coleccionista de
artes plásticas, que junto su profesión compró mi padre, pagando un traspaso y una mensualidad todos los meses.
de «meche» [sic.; metge, médico], le
da más personalidad “si cabe”». Esta casa hacía esquina a la calle Argensola, junto a la Placeta de San Cristóbal; en pleno «Barrio típico».
2. La del Cocó era una playa en la que
Está cerca de la Plaza del Carmen y del «Benacantil», nuestro castillo.
antiguamente arribaban las barcas
de pesca; en pleno centro histórico Yo jugué y me hice mis primeros amigos alicantinos ... recorríamos con nuestros juegos Santa Cruz y la
ahora forma parte de la cuidada Plaza del Puente, las Iglesias de San Roque y el Carmen; la parte más típica y antigua de Alicante.
playa del Postiguet.

3. Se han modificado algunos tiem-


Nuestro tío Miguel vivía con nosotros (era hermano de mi madre), sacerdote, fue organista de San Nico-
pos verbales y parte de la puntuación lás y canónigo. Hombre muy activo, pronto nos situó en los Colegios del Ave-María a mí y [a mi] hermano
para facilitar la lectura. Miguel. Después a mi hermana Carmen en la Graduada alicantina.

62 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 63

Así empezó mi vida de alicantino ... andando los años el Exmo. Ayuntamiento me nombró en el 1979 «Hijo
Adoptivo de Alicante», al destacar en España como pintor «medalleado».

Conocí algunos amigos por este tiempo que eran aficionados a la pintura y al dibujo, llevándome a la aca-
demia que regentaba y dirigía D. Manuel Cantos, en la Plaza de las Monjas, que la mantenía la Sociedad
Económica de amigos del País; [fue] donde recibí las primeras lecciones de dibujo y pintura, practicando
y superándome todas las noches. Yo las mañanas las dedicaba estudiando para preparar el ingreso en el
Instituto de 2ª enseñanza, que estaba en la C/ Ramales (hoy Reyes Católicos), en las Escuelas del Ave
María (en las Carolinas). La dirigía D. José Ramos, un sacerdote con mucho genio y autoridad, hacién-
donos trabajos todas las mañanas hasta las cinco de la tarde.

Todos estos conocimientos de cultura general ... adquiría hasta que cumplí los diez años, que hice el ingreso
al Instituto.

Ya empezaba a ser un hombrecito y le pedí al escultor y vaciador Ramón Ripoll que me admitiera en su ta-
ller que tenía en la C/ Sagasta (hoy San Francisco) que comunicaba por detrás con la C/ de la Pelota, a la
sazón llena de prostitutas y maricones que también enseñaban algo. «La picaresca» de todas aquellas gen-
tes era tan sencilla, que es seguro que casi todos estarán en el cielo, si lo comparamos con estas calendas
llenas de vicio y malas costumbres.

Yo iba adquiriendo una serie de cosas tan distintas como nuevas; ... mi máxima era estudiar, pintar y dibujar
para llegar a ser un artista notorio, para ser en la vida alguien, «un buen pintor».

Hice mi ingreso en el Instituto en el año 1929, estudié el Bachillerato Elemental en tres cursos (becario).

Vi proclamarse la República en el año 1934; el 14 de abril contemplé todas aquellas manifestaciones de ale-
grías y vivas que con el tiempo terminarían en verdaderos caos y desafueros, llantos, incendios de con-
ventos, iglesias, con saqueos de bibliotecas; un verdadero desastre que acabó en una guerra civil en el año
1936, quedando España rota y pobre, la peor plaga que le puede pasar a una nación. Una guerra civil es el
peor mal que puede suceder a una nación.

Cuando terminé el bachillerato, le pedí permiso a mi madre para trabajar por mi cuenta en distintos sitios,
todos relacionados con las bellas artes. Lo hice en la empresa de D. Luis Martínez, que tenía aquí varios
cinemas, El Monumental, El Central, el de Carolinas y el de Benalúa; les hacía todas las pizarras y anuncios;
también estuve como dibujante de rótulos sobre vidrios en la Casa Devesa de la C/ Bailén. Y una mañana

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 63


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 64

que bajé para tomar un bocadillo me fue presentado Paco Muñoz, pintor de cartelones de cine y de otras
muchas cosas que se hacían al temple y al óleo, o tapices, etc. Esta persona tenía su taller en Les olivere-
tes y es el padre del actual arquitecto Fco. Muñoz, amigo desde pequeño y de mi misma edad. Trabajé bas-
tante tiempo con Paco Muñoz, y seguía mis compromisos con D. Luis Martínez y sus cines.

Llegó el alzamiento y la guerra Civil y todo fue una hecatombe.

Se hizo el Control de Pintores que pertenecía a C.N.T., Confederación Nacional del Trabajo, partido po-
lítico que nos aglutinó a todos los pintores en un local de la calle Pablo Iglesias, que era más bien anarquista.
Pude capear el temporal al recibir un contrato del amigo Nicolau Sogorb, que era el empresario de la Re-
vista teatral «Las colegialas», y bailé al son que tocaban; lo pasé bien, pero mi profesión –pintor– la tuve
que abandonar por varios meses; hasta que fui llamado a filas.

Pertenecí a la 57 Brigada mixta y estuve en la batalla y corte del río Ebro. Con unos cuantos meses más nos
licenciaron, al terminar la contienda.

Al finalizar la guerra civil volví a mi casa (la de mis padres); primero en Caudete, donde ellos se habían re-
fugiado huyendo de los bombardeos que tenían todos los días en Alicante; y seguidamente ocupamos el
piso 3º de la calle, nº 1, de Jorge Juan, donde reanudé mi vida de pintor.

Se convoc[aron] nuevamente las becas de la Exma. Diputación para estudios de Bellas Artes y recibí una
para estudiar en la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Ya la tenía concedida
antes del Alzamieno, pero no pude trasladarme a Madrid hasta el año 1942.

Me dio tiempo de prepararme para hacer el examen de ingreso en la Escuela Central de Madrid. La vida
era durísima y se pasó bastante hambre, pero la verdad es que casi no llegué a sufrir mucho, porque me en-
contraba en Madrid, pensionado por la Exma. Diputación de Alicante e ingresado, después de un severo
examen, en la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando, casi un record que añadí a mi juventud y
un gran aliciente; ser estudiante oficial de Bellas Artes.

Toda estas fechas en Madrid, donde hice mi «segunda mili» y estudié lo suficiente para sacar el primer
curso en bellas artes (corría el año 1942), fuer[on] para mí fundamental[es]. Y con los conocimientos ad-
quiridos, junto con mis visitas al Museo del Prado y las exposiciones que se celebraban en Salas oficiales y
particulares, llenaron mi intelecto de conocimientos llenos de ilusiones para seguir mi carrera emprendida.

Hice dibujos y títulos para el NO-DO que cobraba bastante bien y me permitían vivir con cierto desahogo,
convirtiéndome en un auténtico pintor joven, con sus problemas propios de mi edad y de los tiempos malos
después de nuestra guerra civil, que se pasaba casi hambre. Yo le di una «larga torera» que me alivió mucho.

Madrid estaba expectante y lleno de sugerencias. Con el dinero que cobraba de mis dibujos en el NO-DO
y haciendo algún encargo, alquilé una habitación-estudio en la calle Espíritu Santo, trabajando y estu-
diando a la vez. Compaginaba esto con el Gabinete de dibujo de la Escuela Superior del Ejército, donde
hice la mili y fui dibujando creándome una personalidad que me granje[ó] amigos, compañeros, e incluso
conocí al Generalísimo, cuando impartía sus conocimientos ... [en] la Escuela Superior al ejército; ... [sus]
dibujos y pizarras las hacía yo directamente.

Estos trabajos consolidaban mi profesión poco a poco.

64 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:54 Página 65

Haciendo un paréntesis, el día 31 de julio del verano de 1943 en Alicante, hubo una explosión de dinamita
en la armería «del Gato», C/ Altamira esquina al capitán Meca, donde falleció mi futuro suegro, Manuel
Carbonell Bonmatí, de 49 años de edad. A mí me cogió en Alicante y tuve que hacer muchas cosas, entre
las patéticas de sacar a mi futuro suegro de los cascotes y escombros. Dos días, con sus noches, fatídicos.

Estos acontecimientos hi[cieron] que yo me uniese más a mi familia nueva, que eran mi novia, Josefina
Carbonell Sempere y su madre María Sempere.

Durante el periodo [en] que hice la mili en Madrid, y estudiaba en la Escuela Superior de Bellas Artes de
San Fernando, me llamó la atención una convocatoria que ofrecía diez mi pesetas como premio a una tema
de «figura» al óleo y otro de «paisaje». Decidí presentarme con un cuadro pintado en el Botánico, titulado
Portada neoclásica; [la] ... obra recibió el Premio del Ministerio de Educación Nacional y pas[ó] a ser pro-
piedad de este Ministerio. Yo recibí el premio en metálico, eran días [en] que aún no había terminado mis
estudios en la Escuela de Bellas Artes. Me trajo además de notoriedad entre los pintores y público bas-
tantes «dolores de cabeza». Lo acepté y seguí mi camino de pintor.

Estas cosas y hechos eran propias de un joven pintor que tenía ganas de saber y escalar peldaños en su ca-
rrera.

Seguí estudiando para terminar mis estudios oficiales como pensionado de la Exma. Diputación en el año
1946. El año siguiente, 1947, nos casamos mi Fina Carbonell y yo en Alicante, en la Sacristía de San Ni-
colás de Bari y ofició el entonces obispo de Orihuela-Alicante D. José Mª García Goldáraz, tocando el ór-
gano nuestro tío Miguel Gil Ruiz (hermano de mi madre) a las 5 de la tarde.

Durante los años 1949 al 1960 ... fui pensionado en Roma ... por la Fundación Juan March.

Fundamos para Alicante la Escuela Profesional de Bellas Artes que dirigí durante diez años y los resulta-
dos fueron óptimos. La monté en el año 1950. Salieron una cantidad y calidad de alumnos extraordinarios.
Dibujantes, pintores, escultores y constructores de hogueras, barracas y carrozas, etc. ...

Este avance en las artes plásticas le trajo a Alicante y su provincia notoriedad y personalidad al hacer Fo-
gueras de San Joan y barracas populares que le dieron calidad artística con conocimiento de causa. No se
caían los monumentos que se plantaban, ni había esas grescas molestas que se suceden ahora. Ningún
maestro Foguerer se comprometía [a] hacer una serie de ellas si no estaba en condiciones de cumplir sus
contratos con las distintas comisiones, que firmaban el acuerdo del costo, tamaño y calidad; com-
proba[ban] estos extremos las personas que eran nombradas por el Gremio de Artes Plásticas para razo-
nar y proteger las dos partes.

Como resumen quiero patentizar nuestro viaje a Art Chicago en compañía de mi esposa (siempre viajó y
estuvo a mi lado) [en] mayo del 8 al 18 [de] 1991, y la gran muestra que se ofreció. T[uvimos] tiempo para
visitar Nueva York y vivirlo en los tres días que nos queda[ron]. Fueron unas visitas muy sustanciales y de
un futuro lleno de éxitos, tanto en las ventas de obras como el disfrute de cosas nuevas para nuestra vida
de pintor. Chicago es una ciudad hecha para el siglo XXII. Toda una sorpresa de perspectivas.

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 65


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 66
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 67
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 68

Set motius de José Pérezgil


(1918-1998)
Isabel Justo

Organitzar esta mostra retrospectiva del pintor José Pérezgil1 ha fet que els comissaris ens vérem obligats
a ser estrictes en la selecció i, per tant, que haguérem de prescindir d’algunes obres de qualitat d’acord
amb l’espai de què disposàvem en una de les sales grans del museu de Belles Arts Gravina d’Alacant. La
raó és òbvia: Pérezgil va ser un artista prolífic; la gran quantitat de pintures i dibuixos que va crear des que
va començar en els anys 30 fins a poc abans de morir (1998) es troba dispersa en museus, fundacions i
institucions espanyoles i col·leccions particulars de tot el món. No obstant això, hem procurat que esta
exposició siga representativa de l’extensió de la seua obra i de l’ampli ventall temàtic que la conforma.
Amb esta finalitat, reunim prop d’un centenar d’obres auxiliades per les seues dos filles, Carmen i Joserre
Pérez Gil, que han col·laborat activament en la cerca i han oferit la seua experiència com a organitzadores
d’anteriors exposicions; la participació d’elles dos ha fet que este projecte siga més fructífer. En els textos
del catàleg, a més de l’obra exposada, es poden recordar alguns dels quadros que no mostrarem en esta
ocasió, però que ens continuen semblant exemples nobles d’este artista manxec de naixement i alacantí
d’adopció.

Proposem una mirada renovadora a la pintura de Pérezgil, una revisió temàtica primer i cronològica
després, ordenada, per a evidenciar els camins pels quals va transitar el pintor amb cada motiu. Els
diferents temes que va abordar al llarg de la seua trajectòria s’enumeren ací amb títols que responen a una
mirada particular; els distints calaixos en què hem tancat esta pintura s’intercomuniquen inevitablement,
i la raó de ser d’esta classificació no és una altra que la de pretendre abastar un univers ric a fi
d’aprehendre’l, de consumir-lo, d’apoderar-nos-en: paisatges que el van emocionar especialment (com
les salines d’Alacant o les vistes del Benacantil); temes anecdòtics que va tractar amb singular
espontaneïtat i soltesa (com el dels bous); gèneres clàssics com el bodegó o vistes generals de poblacions;
i subgèneres particularment originals que caracteritzen Pérezgil i el fan destacar també com a pintor
1. Ho escric tal com firmava el innovador –per molt formal i respectuosa que fóra amb la tradició la postura que va adoptar davant de
pintor, que escrivia els dos cognoms
junts i accentuava la primera «e». l’art que l’envoltava en aquell moment. Em referisc als «volums», eixes edificacions concises,
Excepcionalment ha aparegut citat monumentals, parques, molt detallades i definides, suspeses en l’espai mitjançant llums i ombres
en alguns articles com «Pérez Gil»;
en els textos d’este catàleg s’ha contrastades, que de vegades són espectaculars i es troben recolzades en el reflex de l’aigua o la repetició
preferit respectar la seua rúbrica. dels mateixos elements.

68 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 69

Siete motivos de José Pérezgil


(1918-1998)
Isabel Justo

Organizar esta muestra retrospectiva del pintor José Pérezgil1 ha hecho que los comisarios nos viéramos
obligados a ser estrictos en la selección y por tanto prescindir de algunas obras de calidad en función del
espacio disponible en una de las salas grandes del Museo de Bellas Artes Gravina de Alicante. La razón es
obvia: Pérezgil fue un artista prolífico; la gran cantidad de pinturas y dibujos que creó desde sus comien-
zos en los años treinta hasta poco antes de su muerte (1998) se halla dispersa en museos, fundaciones e
instituciones españolas y colecciones particulares de todo el mundo. No obstante hemos procurado que
esta exposición sea representativa de la extensión de su obra y de su amplio abanico temático. Para ello
reunimos cerca de un centenar de obras auxiliados por sus dos hijas, Carmen y Joserre Pérezgil, que han
colaborado activamente en la búsqueda y ofrecido su experiencia como organizadoras de anteriores ex-
posiciones; la participación de ambas ha hecho más fructífero este proyecto. En los textos del catálogo, ade-
más de la obra expuesta se pueden recordar algunos de los cuadros que no mostraremos en esta ocasión
pero que nos siguen pareciendo ejemplos nobles de este artista manchego de nacimiento y alicantino de
adopción.

Proponemos una mirada renovadora a la pintura de Pérezgil, una revisión temática primero y cronológica
después, ordenada para evidenciar los caminos por los que transitó el pintor con cada motivo. Los dife-
rentes temas que abordó a lo largo de su trayectoria son enumerados aquí con títulos que responden a
una mirada particular; los distintos cajones en los que hemos encerrado esta pintura se intercomunican
inevitablemente y la razón de ser de esta clasificación no es otra que la de pretender abarcar un universo
rico con el fin de aprehenderlo, de consumirlo, de apoderarnos de él: paisajes que lo emocionaron espe-
cialmente (como las salinas de Alicante o las vistas del Benacantil); temas anecdóticos que trató con sin-
gular espontaneidad y soltura (como el de los toros); géneros clásicos como el bodegón o vistas generales
de poblaciones; y subgéneros especialmente originales que caracterizan a Pérezgil y lo hacen destacar 1. Lo escribo tal y como firmaba el
también como pintor novedoso por muy formal y respetuosa con la tradición que fuera su postura ante el pintor, uniendo sus dos apellidos y
acentuando la primera «e».
arte que se estaba desarrollando en ese momento en su entorno. Me refiero a los «volúmenes», esas edi- Excepcionalmente ha aparecido
ficaciones escuetas, monumentales, parcas en detalles, muy definidas en el espacio que las contiene por citado en algunos artículos como
«Pérezgil»; en los textos de este
luces y sombras contrastadas, en ocasiones especulares, apoyadas en el reflejo del agua o la repetición de catálogo se ha preferido respetar su
los mismos elementos. rúbrica.

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 69


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 70

No hem volgut oblidar tampoc algunes obres emblemàtiques que de manera inusual va dedicar a la figura
com a protagonista dels seus quadros. Són exemple d’això Futur banderiller (1943-1944) i La tia Maria,
«la cocouera» (1964); la primera pertany al període en què Pérezgil estudiava en l’Escola de Belles Arts
de San Fernando de Madrid i la segona cal considerar-la una llicència per mitjà de la qual el pintor va
reprendre un tema que va tractar en l’època d’estudiant: els personatges humils (recordem, per exemple,
Pobres de 1940, Rosarito, la gitana cega de 1943, o Perejón de 1946) i que es concep com un format gran
on el motiu principal és el ser humà.

En esta mostra també disposem d’alguns esbossos de cartells i amb dos de les obres gràfiques de Pérezgil
que molt prompte li van fer guanyar dos premis. Parle de Flames de la meua terra, primer premi del concurs
de cartells anunciadors de les Fogueres de Sant Joan de 1941, i Joguet infernal, accèssit de l’edició anterior
d’este concurs i portada del programa de mà de les festes alacantines de 1940. Entre els esbossos de cartells
que exposem, en figuren dos que van servir a l’artista per a obtindre nous guardons en concursos que es
celebraren en 1947, un d’estos organitzat per la Direcció General d’Assegurances i Estalvis, i l’altre per la
Societat Espanyola d’Amics de l’Art [1 i 2].

Així construïm, a banda de les excepcions que acabe de citar, un conjunt temàtic de set grups, una solució
expositiva adaptada al públic del segle XXI, un públic amant de la serialitat i de les col·leccions, i expert
1.- Dia de l’assegurança, 1947. consumidor d’imatges, que podrà apreciar en esta ocasió les que vos proposem a continuació.
1.- Día del seguro, 1947.

Abans de passar a l’anàlisi de les obres que conformen este catàleg, caldria respondre a la pregunta que es
fa qualsevol espectador quan s’enfronta a l’obra d’un pintor: la filiació estilística de l’artista. Es podria
suposar que Pérezgil va donar l’esquena al seu entorn artístic. Tots els qui han escrit sobre la seua pintura
subratllen este fet d’una manera o d’una altra, encara que cal recordar ací algunes matisacions,
2. Joaquín Sáez ha destacat la especialment la presència del pintor en les primeres manifestacions que pretenien activar el moviment
relació entre Emilio Varela i Pérezgil
quan este començava la seua artístic alacantí. Pensem, per exemple, en la participació que va exercir en la II Exposició d’Artistes Novells
carrera, i els consells que el primer celebrada en l’Ateneu alacantí al gener de 1932; en l’Exposició de Dibuix, Pintura i Escultura de 1940 en
li donava al mostrar-li les seues
obres quan tornava de pintar el el Casino d’Alacant o en l’Exposició Provincial de Belles Arts organitzada per la Diputació d’Alacant en
paisatge alacantí. Quant a la 1944. En estes mostres Pérezgil va exposar junt amb Emilio Varela, Miguel Abad Miró, Fernando Cabrera
resolució de les copes dels arbres en
els dos pintors, Sáez definix (2000, Cantó, Gastón Castelló o Javier Soler (cfr. Muñoz 1996, 53 i Sáez 2000, 61). Més endavant, en 1960,
119) parlant de Pérezgil, «[ametler] Pérezgil va tornar a coincidir amb alguns d’estos pintors en una mostra de pintura alacantina en
de tronc rugós doblegat, amb
branques i flors formades per l’ambaixada espanyola de París (cfr. Sáez 2000, 165). Si bé s’ha volgut veure alguna relació entre la pintura
xicotets tocs de color que alterna de Pérezgil i la d’artistes com Emilio Varela i Gastón Castelló,2 la veritat és que la connexió es reduïx a la
amb taques borroses. No se’ns passa
inadvertida l’analogia amb obres coincidència del motiu pintat, els paisatges urbans alacantins, els camps d’ametlers o el Benacantil. Res
d’idèntic contingut del pintor d’això és obstacle per a reconéixer que junt amb aquells noms el del pintor de Caudete destaca com un dels
Emilio Varela». Sáez també conta
en l’extensa biografia i anàlisi de representants de l’art d’Alacant en el segle XX [3, 4 i 5].
l’obra del pintor la relació que este
va tindre amb el foguerer i pintor
Gastón Castelló quan cap a finals També s’ha assenyalat el paper de Pérezgil com a director fundador de l’Escola Sindical de Belles Arts
dels anys 20 Pérezgil treballava d’Alacant a finals dels anys 40, primer intent de regularitzar l’ensenyança artística en la ciutat (cfr. Pastor
pintant i confeccionant fogueres
amb Barahonda i Fernando Guillot 1996, 99) i la tasca docent que va dur a terme al llarg de la dècada dels 50 formant diverses generacions
(2000, 45-46). d’artistes alacantins (Agramunt, 1999, t. III, 1371). En altres textos que analitzen la història de l’art a

70 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 71

No hemos querido olvidar tampoco algunas obras emblemáticas que de manera inusual dedicó a la figura
como protagonista de sus lienzos. Son ejemplo de ello Futuro banderillero (1943-1944) y La tía María, «la
recovera» (1964); la primera pertenece al periodo en que Pérezgil estudiaba en la Escuela de Bellas Artes
de San Fernando de Madrid y la segunda cabe considerarla una licencia por medio de la cual el pintor re-
tomó un tema que trató en su época de estudiante, los personajes humildes (recuérdense por ejemplo Po-
bres de 1940, Rosarito, La gitana ciega, 1943, o Perejón, 1946), y un formato grande donde el motivo
principal es el ser humano.

Contamos también en esta muestra con algunos bocetos de carteles y con dos obras gráficas que hicieron
ganar a Pérezgil sendos premios tempranamente. Hablo de Llamas de mi tierra, primer premio del con-
curso de carteles anunciadores de las Hogueras de San Juan de 1941, y Juguete infernal , accésit de la edi-
ción anterior del mismo concurso y portada del programa de mano de las fiestas alicantinas de 1940. Entre
los bocetos de carteles que exponemos figuran dos que le sirvieron al artista para obtener nuevos galar-
dones en concursos celebrados en 1947, uno de ellos organizado por la Dirección General de Seguros y
Ahorros y otro por la Sociedad Española de Amigos del Arte [1 y 2].
2.- Setmana Santa. Madrid, 1947.
Construimos así, aparte de las excepciones que acabo de citar, un conjunto temático de siete grupos, una 2.- Semana Santa. Madrid, 1947.

solución expositiva adaptada al público del siglo XXI, amante de la serialidad y de las colecciones, experto
consumidor de imágenes que podrá apreciar las que en esta ocasión le proponemos.

Antes de pasar al análisis de las obras que conforman este catálogo cabría responder a la pregunta que se
hace cualquier espectador cuando se enfrenta a la obra de un pintor, la filiación estilística del artista. Se
podría suponer que Pérezgil dio la espalda a su entorno artístico. Todos los que han escrito sobre su pin-
2. Joaquín Sáez ha destacado la
tura subrayan este hecho de una manera u otra, aunque hay que recordar aquí algunas matizaciones, es- relación entre Emilio Varela y
pecialmente la presencia del pintor en las primeras manifestaciones que pretendían activar el movimiento Pérezgil cuándo éste comenzaba su
carrera, y los consejos que el
artístico alicantino. Piénsese, por ejemplo, en su participación en la II Exposición de artistas noveles ce- primero le daba mostrándole sus
lebrada en el Ateneo alicantino en enero de 1932; en la Exposición de Dibujo, Pintura y Escultura de 1940 obras cuando regresaba de pintar el
paisaje alicantino. Con respecto a la
en el Casino de Alicante o en la Exposición Provincial de Bellas Artes organizada por la Diputación de Ali- resolución de las copas de los
cante en 1944; en estas muestras Pérezgil expuso junto a Emilio Varela, Miguel Abad Miró, Fernando Ca- árboles en ambos pintores define
Sáez (2000, 119) hablando de
brera Cantó, Gastón Castelló o Javier Soler (cfr. Muñoz 1996, 53 y Sáez 2000, 61). Más adelante en el Pérezgil «[almendro] de rugoso
tiempo, en 1960, Pérezgil volvió a coincidir con algunos de estos pintores en una muestra de pintura ali- tronco doblado, con ramas y flores
formadas por pequeños toques de
cantina en la embajada española de París (cfr. Sáez 2000, 165). Si bien se ha querido ver alguna relación color que alterna con manchas
entre la pintura de Pérezgil y la de los artistas ahora citados, especialmente Emilio Varela y Gastón Cas- borrosas. No se nos pasa
inadvertida la analogía con obras de
telló,2 lo cierto es que la conexión se reduce a la coincidencia del motivo pintado, los paisajes urbanos ali- idéntico contenido del pintor
cantinos, los campos de almendros o el Benacantil. Nada de esto es óbice para reconocer que junto a Emilio Varela». También cuenta
Sáez en la extensa biografía y
aquellos nombres el del pintor de Caudete destaca como uno de los representantes del arte de Alicante en análisis de la obra del pintor, la
el siglo XX [3, 4 y 5]. relación que éste tuvo con el
foguerer y pintor Gastón Castelló
cuando hacia finales de los años 20
También se ha señalado el papel de Pérezgil como director fundador de la de la Escuela Sindical de Bellas Pérezgil trabajaba pintando y
confeccionando hogueras con
Artes de Alicante a finales de los años cuarenta, primer intento de regularizar la enseñanza artística en la Barahonda y Fernando Guillot
ciudad (cfr. Pastor 1996, 99) y su labor docente a lo largo de la década del cincuenta formando varias ge- (2000, 45-46).

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 71


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 72

Alacant, com els que es van escriure per a la mostra


commemorativa del 50 aniversari (1953-2003) de l’Institut
Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert (L’art del s. XX a Alacant),
Pérezgil és una referència omnipresent en la història de les
exposicions i activitats que van donar força i van crear un espai
en què van poder formar-se futurs artistes.

Per un altre costat, cal detindre’s en l’anàlisi de la pintura que


Pérezgil va elaborar mentres estudiava en l’Escola de San
Fernando de Madrid; no va estar exempta de la influència dels
3.- Emilio Varela Isabel, Benacantil, 1947. 4.- Plaça del Carme i Sant Roc (det.), 1979. seus professors, entre ells Eugenio Hermoso, Manuel Benedito,
3.- Emilio Varela Isabel, Benacantil, 1947. Col·lecció particular. Julio Moisés i Vázquez Díaz o d’altres personatges que va
4.- Plaza del Carmen y San Roque (det.), 1979.
Colección particular. conéixer en tertúlies i exposicions, com José Gutiérrez Solana,
o més breument Ignacio Zuloaga. Joaquín Sáez Vidal conta
nombroses anècdotes i conversacions entre Gutiérrez Solana i Pérezgil, entre les quals destaca aquella en
què Pérezgil va intentar almenys en una ocasió pintar aquells maniquins que tanta passió van despertar
en Gutiérrez Solana;3 no és desgavellat observar en el banderiller o en la més tardana cocouera, a més de
la coincidència temàtica i de gammes de colors, similituds en la tipologia formal de l’autor amb els
personatges de Solana.

Pérezgil va estar rodejat dels artistes i pintors del seu temps, no va ser alié a les novetats, ni li van faltar
ganes d’experimentar. Finalment, després de tornar a Alacant, es dedicà en cos i ànima a atrapar la llum
del paisatge d’una manera reconeixedora i bella, amb mestria d’artista d’ofici implicat amb la seua obra,
«agut captador de realitats», com el va denominar Felipe María Garín Ortiz de Taranco (1978, 408), amant
de l’aire lliure en què treballava i agraït que, com també s’ha dit en més d’una ocasió, els seus quadros
ensenyaren a mirar des d’una altra perspectiva el paisatge i a identificar en la naturalesa les propostes i
3. Joaquín Sáez Vidal conta que creacions d’un bon pintor.
Gutiérrez Solana s’interessava pels
maniquins que pintaven els
alumnes en l’Escola de San ***
Fernando, i es queixava a Pérezgil
que a ell li havien posat només
fruites per a pintar naturaleses Disposats en dos xicotets «gabinets» i en una gran sala allargada, estos són els set espais temàtics que hem
mortes que al final s’acabaven
menjant amb els seus companys dissenyat: fruites i animals, l’espai urbà, horta i mar, salines, pobles i ciutats, volums i tauromàquia.
(2000, 54); també com en
l’anomenada Exposició provincial
de Belles Arts de l’any 1944, 1. Fruites i animals
Pérezgil exposava, entre altres
obres, Maniquí clàssic i vestidures, i
Maniquí i vestidures «olis el tema Pérezgil va mostrar interés per la «naturalesa morta» des del principi de la seua carrera, abans de passar
dels quals, almenys, evoca per l’Escola de Belles Arts de Madrid. En 1937 va pintar Manta morellana,4 un exercici clàssic
ressonàncies solanesques» (ibíd.,
61). correctament executat on l’incipient artista combinava ceràmiques, fruites i teles amb un gust sobri i un
resultat excel·lent. L’obra es va exposar en l’exhibició de pintura que l’ajuntament d’Alacant organitzà en
4. Vegeu la il·lustració d’esta obra en
el text del doctor Francisco el casino d’esta ciutat una vegada va acabar la Guerra Civil. No tenim constància que per estes dates foren
Agramunt [2]. pintats altres bodegons, ni de si va perdre l’interés pel tema en l’època en què estudiava a Madrid (entre

72 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 73

neraciones de artistas alicantinos (Agramunt, 1999, t. III, 1371). En otros textos que analizan la historia
del arte en Alicante, como los que se escribieron para la muestra conmemorativa del 50 aniversario
(1953-2003) del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (El arte del s. XX en Alicante), Pérezgil
es una referencia omnipresente en la historia de las exposiciones y actividades que dieron fuerza y crea-
ron un espacio en el que pudieron desarrollarse futuros artistas.

Por otro lado hay que detenerse en el análisis de la pintura que Pérezgil elaboró mientras estudiaba en la Es-
cuela de San Fernando de Madrid; no estuvo exenta de la influencia de sus profesores, entre ellos Eugenio
Hermoso, Manuel Benedito, Julio Moisés y Vázquez Díaz o de otros personajes que conoció en tertulias y
exposiciones, como José Gutiérrez Solana, o más brevemente Ignacio Zuloaga. Joaquín Sáez Vidal cuenta
numerosas anécdotas y conversaciones entre Gutiérrez Solana y Pérezgil, entre ellas la de que Pérezgil in-
tentó al menos en una ocasión pintar aquellos maniquíes que tanta pasión despertaron en Gutiérrez Solana;3
no es descabellado observar en el banderillero o la más tardía recovera, además de la coincidencia temática
y de gamas de colores, similitudes en la tipología formal con los personajes de Solana.

5.- Gastón Castelló, Santa Creu i el


Pérezgil estuvo rodeado de los artistas y pintores de su tiempo, no fue ajeno a las novedades, ni le faltaron Bencanatil, 1967.
ganas de experimentar. Finalmente, tras su vuelta a Alicante, se dedicó en cuerpo y alma a procurar atra- 5.- Gastón Castelló, Santa Cruz y el
Bencanatil, 1967.
par la luz del paisaje de una manera reconocible y bella, con maestría de artista de oficio implicado con su
obra, «agudo captador de realidades», como lo denominó Felipe María Garín Ortiz de Taranco (1978,
408), amante del aire libre en el que trabajaba y gustoso de que, como también se ha dicho en más de una
ocasión, sus cuadros enseñaran a mirar de otra manera el paisaje, a reconocer en la naturaleza las pro-
puestas y creaciones de un buen pintor.

***

Dispuestas en dos pequeños «gabinetes» y en una gran sala alargada, estos son los siete espacios temáti-
cos que hemos diseñado: frutas y animales, el espacio urbano, huerta y mar, salinas, pueblos y ciudades,
3. Cuenta Joaquín Sáez Vidal que
volúmenes, y tauromaquia. Gutiérrez Solana se interesaba por
los maniquíes que pintaban los
alumnos en la Escuela de San
1. Frutas y animales Fernando, quejándose a Pérezgil de
que a él le habían puesto sólo frutas
para pintar naturalezas muertas
Pérezgil se interesó por la «naturaleza muerta» desde el principio de su carrera, antes de pasar por la Es- que al final se acaban comiendo con
cuela de Bellas Artes de Madrid. En 1937 pintó Manta morellana,4 un ejercicio clásico correctamente eje- sus compañeros (2000, 54);
también cómo en la citada
cutado en el que el incipiente artista combinaba cerámicas, frutas y telas con gusto sobrio y excelente Exposición provincial de Bellas
resultado. La obra fue expuesta en la exhibición de pintura que organizó el ayuntamiento de Alicante en Artes del año 1944, Pérezgil
exponía, entre otras obras, Maniquí
el Casino de la misma ciudad recién acabada la guerra civil. No tenemos constancia de otros bodegones clásico y ropajes, y Maniquí y
pintados por esas fechas ni de si perdió el interés por el tema en la época en que estudiaba en Madrid ropajes «óleos cuyo tema, al menos,
evoca resonancias solanescas»
(entre 1941 y 1949); lo que sí sabemos es que, en cuanto volvió a Alicante en otoño de 1949 retomó esta (ibíd., 61).
temática a la que se dedicó con gran afición, especialmente en la década del 50 y al final de su vida profe-
4. Véase la ilustración de esta obra
sional, cuando ya no podía pintar obras de formato mayor debido a su salud. Todos esos años de trabajo en el texto del doctor Francisco
hicieron de él un experto en el género [6, 7 y 8] . Agramunt [2].

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 73


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 74

1941 i 1949); el que sí sabem és que, quan va tornar a Alacant a la tardor de 1949, va reprendre
esta temàtica a la qual es va dedicar amb gran afició, concretament en la dècada dels 50 i al final
de la seua vida professional, quan ja no podia pintar obres de format més gran a causa d’una salut
malaltissa. Tots estos anys de treball van fer d’ell un expert en el gènere [6, 7 i 8].

Per a esta mostra hem buscat especialment bodegons fruiters: Un plat de bacores i Pomes
pertanyen a la primera etapa de tornada a Alacant. Les fruites i els objectes que les acompanyen
han sigut pintats per Pérezgil amb la mateixa suavitat en el traç que va utilitzar en l’anomenada
Manta morellana. Com a excepcions de pinzellada més lliure, hem triat dos xicotets esbossos de
magranes i raïm que pertanyen a una època més tardana (1990). La senzillesa de Pomes, on les
peces de fruita estan acompanyades únicament pel seu mateix reflex sobre una superfície polida
–exercici clàssic i harmònic com Peres, de 1951 –, i la delicadesa a l’hora d’elegir les gammes
tonals dins d’un sol color –com ocorre en Un plat de figues de pala, 1992– donen una idea general
del tractament de la naturalesa morta en Pérezgil.

S’ha de precisar que Pérezgil també va prestar atenció a les flors i a la caça, i va tindre especial
tacte en resoldre detalls com ara el plomatge d’ànecs, coloms i perdius o la pell suau de les llebres,
com es pot apreciar en Perdius [9], de 1961. Com a quadro representatiu que substituïsca estes
obres, hem preferit presentar Galliner [10] (1960), de connotacions més alegres i un bon
exemple de pràctiques de llum i pinzellada solta del mestre. En 1956 va pintar dos obres amb el
mateix tema i les mateixes mesures, animals de granja reunits en un espai semblant, si no el
6.- Un plat de bacores (det.), 1949.
Col·lecció particular mateix, que veiem en Galliner. Es podrien considerar, per tant, precedents d’este El corral i Les cabres; El
6.- Un plat de bacores (det.), 1949. corral va també de gallines i titots de plomatge ràpid i desdibuixat; Les cabres [11] inclou un pastor que,
Colección particular
aponat, dóna menjar als animals. En esta última obra predominen els negres blavosos de les bèsties i una
7.- Pomes (det.), 1949. Ibi. Col·lecció paleta, avivada per la llum del recinte, de tons foscos molt brillants que ressalten sobre la palissada
J. Pastor
7.- Manzanas (det.), 1949. Ibi. il·luminada pel sol que es veu al fons.
Colección J. Pastor
Per a acompanyar els bodegons fruiters i este últim, Galliner, hem optat per La tia Maria, «la cocouera»
(1964) –citada anteriorment–, que representa un rar exemple de figura detingudament resolta. La
protagonista de la pintura atén una parada en el mercat rodejada d’aus de corral i ous per a vendre; la
cistella amb ous que té a la seua esquerra constituïx, al seu torn, un bodegó dins del quadro que completa
la sèrie que ja s’ha descrit. La llum d’este gran llenç de 200 x 170 cm es també una excepció. Junt amb els
bodegons, només esta obra i les figures dels anys 40, que ja s’han comentat, s’han tractat amb una
il·luminació que no busca recordar l’aire lliure sinó que es deté en els objectes com si estos estigueren
il·luminats amb llum artificial. Es podria pensar que Dones descorfant ametles [12] és una altra excepció,
ja que està firmat per Pérezgil en 1969 i té més a veure amb els nous realismes dels anys 30 i 40 que amb
la resta de la pintura de Pérezgil, a més del sorprenent colorit, tècnica i il·luminació que presenta; però es
tracta, segons afirma Sáez (2000, 202), de la versió molt ampliada (170 x 201) d’un xicotet apunt que havia
8.- Un plat de figues de pala (det.), fet el pintor en 1950 i que va repetir en gran i va regalar a l’ajuntament d’Alacant agraït pel nomenament
1992. Col·lecció Enrique Fenoll que li feren com a fill adoptiu de la ciutat en 1979. Tornant a la Cocouera, en este quadro trobem un senyal
8.- Un plat de figues de pala (det.),
1992. Colección Enrique Fenoll a l’admiració del seu autor per la llum solar en els espais oberts: una claredat groga, que també il·lumina

74 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 75

Para esta muestra hemos buscado especialmente bodegones frutales: Un plat de bacores y Manzanas per-
tenecen a esa primera etapa de vuelta en Alicante. Las frutas y los objetos que las acompañan son pinta-
das por Pérezgil con la misma suavidad en el trazo que utilizara en la citada Manta morellana. Como
excepciones de pincelada más libre hemos elegido dos pequeños bocetos de granadas y uvas que perte-
necen a época más tardía (1990). La sencillez de Manzanas, donde las piezas de fruta están acompañadas
únicamente por su propio reflejo sobre una superficie pulimentada, ejercicios clásicos y armónicos como
Peras, de 1951, y la delicadeza al elegir las gamas tonales dentro de un solo color –como ocurre en Un plat
de figues de pala, 1992– dan una idea general del tratamiento de la naturaleza muerta en Pérezgil.

Se debe precisar que Pérezgil también prestó atención a las flores y la caza y tuvo especial delicadeza al re-
solver detalles como el plumaje de patos, palomas y perdices o la piel suave de las liebres, como puede verse
en Perdices [9], de 1961. Como representante sustituto de esas obras hemos preferido presentar Gallinero
[10] (1960), un cuadro de connotaciones más alegres y buen ejemplo de ejercicios de luz y pincelada suelta
del maestro. En 1956 pintó dos obras con el mismo tema y medidas, animales de granja reunidos en un espacio
similar, si no el mismo, que vemos en Gallinero; se podrían considerar, por tanto, precedentes de éste El co-
rral y Las cabras, el primero también de gallinas y pavos de plumaje rápido y desdibujado; Las cabras [11] in-
cluye un pastor que, acuclillado, da de comer a los animales. En esta última obra predominan los negros
azulados de las bestias y una paleta, avivada por la luz del recinto, de tonos oscuros muy brillantes que resal-
tan sobre la empalizada iluminada por el sol que se ve al fondo.

Para acompañar los bodegones frutales y este último Gallinero, hemos elegido la ya citada La tía María,
«la recovera» (1964), raro ejemplo de figura detenidamente resuelta, protagonista del lienzo, que atiende
un puesto en el mercado rodeada de aves de corral y huevos para la venta; la cesta con huevos que tiene a
su izquierda constituye, a su vez, un bodegón dentro del cuadro que completa la serie ya descrita. La luz
de este gran lienzo de 200 x 170 cm. es también una excepción. Junto con los bodegones, sólo esta obra y
las ya comentadas figuras de los años cuarenta están tratadas con una iluminación que no busca recordar
el aire libre sino que se detiene en los objetos como si estos estuvieran iluminados con luz artificial. Se
podría pensar que Mujeres descorfando almendras [12] es otra excepción, ya que está firmado por Pérez-
gil en 1969 y tiene más que ver con los nuevos realismos de los años treinta y cuarenta que con el resto de
pintura de Pérezgil, además de su sorprendente colorido, técnica e iluminación; pero se trata, según afirma
9.- Perdius, 1961. Col·lecció
Sáez (2000, 202) de la versión muy ampliada (170 x 201) de un pequeño apunte que había realizado el pro- particular.
pio pintor en 1950 y que repitió en grande y regaló al ayuntamiento de Alicante agradecido por su nom- 9.- Perdices, 1961. Colección
particular.
bramiento de hijo adoptivo de la ciudad en 1979. Volviendo sobre la Recovera, hay en ella un guiño a la
admiración de su autor por la luz solar en espacios abiertos: una claridad amarilla cae sobre los extremos 10.- Galliner (det.) 1960.
Col·lecció particular
de las jaulas apiladas tras la protagonista, iluminando también el entorno del mercado y dejando una zona 10.- Gallinero (det.), 1960.
soleada en último plano que hace más sugerente la composición. Colección particular

2. El espacio urbano

Desde temprano Pérezgil se dedicó a «retratar» ciudades. Probablemente fueran las excursiones de estu-
diante al Retiro y el botánico madrileños para tomar apuntes y realizar ejercicios académicos, las que lo

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 75


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 76

l’entorn del mercat, cau sobre els extrems de les gàbies apilades darrere de la protagonista, i deixa en últim
pla una zona solejada que fa més suggeridora la composició.

2. L’espai urbà

Des d’enjorn Pérezgil es va dedicar a «retratar» ciutats. Probablement foren les excursions d’estudiant al
Retiro i al botànic madrilenys per a prendre apunts i fer exercicis acadèmics allò que el va animar a pintar
a l’aire lliure en la capital. Les primeres obres d’este gènere tenen com a escenari estos parcs urbans, on
la naturalesa cedix a un orde que se li ha imposat; una d’estes, Portada neoclàssica (1946), li va
proporcionar un primer premi en la XX Edició del Saló de Tardor de Madrid. Entre les pintures exposades
11.- Les cabres, 1956. Col·lecció
particular.
comptem amb algunes de les obres mestres de José Pérezgil, per exemple: Fleix blanc, Llum matinal en el
11.- Las cabras, 1956. Colección passeig del Prado5 i Vista del Retiro de Madrid6. A més dels jardins de la capital, Pérezgil va retratar en la
particular.
mateixa època edificis i places emblemàtiques amb un resultat igualment satisfactori; L’arc de Cuchilleros
de la plaça Major (1945), l’edifici del Museu del Prado (s/f) o la Plaça de Santa Cruz (1948), amb l’edifici
del Ministeri d’Assumptes Exteriors i el trànsit habitual de tramvies, vianants i alguns vehicles, són les
obres que inauguren esta faceta de paisatge urbà.

De tornada a Alacant, cap al 1949, va continuar creant vistes urbanes, amb al·licients autòctons, com la
5. Encara que José Pérezgil ja no mola del Benacantil, que es dreçava sobre les cases del nucli antic alacantí. Este es un dels motius més
estava a Madrid l’any 1950, algunes
de les obres que va començar allí coneguts de Pérezgil i amb el qual més ràpidament l’identifiquem. Hi ha, a més, molts exemples de bona
durant l’època d’estudiant les acabà factura: tres de 1951, Benacantil, Alacant des de la llotja del peix, Ravals del Benacantil o Barri de Santa
a Alacant en els primers anys de la
dècada dels 50. És el cas de Fleix Cruz; Plaça del pont i Benacantil (1971); Plaça del Carme i Sant Roc (1979) i dos xicotets apunts sense data
blanc i Llum matinal en el passeig titulats Tardor i Carrer d’Alacant. En este últim parell d’esbossos s’aprecia el procés pictòric de l’artista,
del Prado.
l’essència d’este motiu: el perfil de la muntanya que es retalla en el cel, sovint aclarit, i l’estructura vertical
6. Esta obra no està datada i pot de les edificacions, en uns casos competint, per la perspectiva, amb l’altura de la roca i insistint en el
pertànyer, segons conta el seu
propietari, Antonio Server, a la caràcter empinat d’alguns carrers; en uns altres, les parets enxiquides deixen tot el protagonisme a la roca
mateixa època que el Fleix blanc de i al cel. Quasi sempre els carrers lluminosos d’Alacant es veuen habitats per diminuts personatges allargats,
la Diputació (1950); sembla que
Pérezgil el va entregar a l’amo com a penes configurats amb algunes pinzellades [13 i 14]. A excepció dels dos xicotets esbossos, en tots els
a pagament de la pensió en què quadros que hem triat podem apreciar estos curiosos habitants que passen desapercebuts d’una primera
s’allotjava durant la beca que cursà
a Madrid. Això ens fa pensar més ullada, col·locats als peus d’edificis engegantits i protegits pel Benacantil.
aïna en les dates anteriors al seu
matrimoni amb Josefina Carbonell
(11 d’octubre de 1947), ja que Encara cal citar algunes pintures més dedicades al jardí i a la ciutat, entre estes, dos quadros xicotets
després de casar-se a Alacant van bessons que estan relacionats amb la llum i les edificacions parisenques i que el pintor va elaborar en
anar a Madrid a viure en un pis que
havia triat Josefina ajudada de sa un dels viatges que va fer a la capital francesa: Vella església de Croissy7 i Cases de Chatou. París (els dos
mare (Sáez 2000, 78). També pot de 1964); Els dos bancs de Biscaia (1969), un exercici creatiu en què Pérezgil va estar treballant una
tractar-se d’alguna de les obres que,
en 1944, Pérezgil va exposar en la dècada per a poder incloure dos seus del banc de Biscaia, l’edifici antic i el nou, en la Gran Via de Bilbao;
mostra que va organitzar la i dos obres més de paisatge urbà de la seua ciutat d’adopció, una de 1973, la Plaça de Sant Cristòfol –de
Diputació Provincial d’Alacant i
que porten títols relacionats amb el record grat per al pintor, ja que va habitar allí en la infància– i un homenatge de 1978 al Jardí de Quijano
Retiro madrileny. Això faria que alacantí.
pensàrem en una data més
aproximada a 1943 o, com a màxim,
entre 1943 i 1947.

76 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 77

12- Dones espellofant ametles, 1969. Col·lecció de 13.- Alacant des de la llotja del peix (det.), 1951. Alacant, Autoritat 14.-Ravals del Benacantil (det.), 1951. Fons de
l’Excm. Ajuntament d’Alacant. Portuària. l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant
12- Mujeres descorfando almendras, 1969. 13.- Alicante desde la lonja del pescado (det.), 1951. Alicante, 14.-Arrabales del Benacantil (det.), 1951. Fondos de
Colección del Excmo. Ayuntamiento de Alicante. Autoridad Portuaria. la Excma. Diputación Provincial de Alicante

animaron a pintar al aire libre en la capital. Las primeras obras de este género tienen como escenario estos
parques urbanos, donde la naturaleza cede a un orden que le ha sido impuesto; una de ellas, Portada neo-
5. Aunque José Pérezgil ya no estaba
clásica (1946), le proporcionó un primer premio en la XX edición del Salón de Otoño de Madrid. Entre las en Mardrid en el año 1950 algunas
pinturas expuestas contamos con algunas de las obras maestras de José Pérezgil, por ejemplo: Fresno de las obras que comenzara allí en
su época de estudiante fueron
blanco, Luz matinal en el Paseo del Prado5 y Vista del Retiro de Madrid6. Además de los jardines de la ca- terminadas en Alicante en los
pital Pérezgil retrató en la misma época edificios y plazas emblemáticas con igual resultado satisfactorio; primeros años de la década de los
cincuenta, es el caso de Fresno
El arco de chuchilleros de la Plaza Mayor (1945), el edificio del Museo del Prado (s/f) o la Plaza de Santa blanco y Luz matinal en el Paseo del
Cruz (1948), con el edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores y el tránsito habitual de tranvías, pea- Prado.

tones y algunos vehículos, son las obras que inauguran esta faceta de paisaje urbano. 6. Esta obra no está fechada y puede
pertenecer, según cuenta su
propietario, Antonio Server, a la
De vuelta en Alicante, hacia 1949, siguió creando vistas urbanas, éstas con alicientes autóctonos como la misma época que el Fresno blanco
mole del Benacantil irguiéndose sobre las casas del casco antiguo alicantino. Es este uno de los motivos de la Diputación (1950); parece que
Pérezgil lo entregó como pago al
más conocidos de Pérezgil y con el que más rápidamente se lo identifica; hay además muchos ejemplos de dueño de la pensión en la que se
buena factura: tres de 1951, Benacantil, Alicante desde la lonja del pescado, Arrabales del Benacantil o Barrio alojaba durante su beca en Madrid;
ello nos hace pensar más bien en las
de Santa Cruz; Plaza del puente y Benacantil (1971); Plaza del Carmen y San Roque (1979) y dos pequeños fechas anteriores a su matrimonio
apuntes sin fecha titulados Tardor y Calle de Alicante. En este par de esbozos se aprecia el proceso pictó- con Josefina Carbonell (11 de
octubre de 1947), ya que tras
rico del artista, la esencia de este motivo: el perfil del monte que se recorta en el cielo, a menudo despejado, casarse en Alicante marcharon a
y la vertical de las edificaciones, en unos casos compitiendo, por la perspectiva, con la altura de la roca, insis- Madrid a vivir en un piso que había
elegido la propia Josefina ayudada
tiendo en lo empinado de algunas calles; en otros, empequeñecidas paredes que dejan todo el protagonismo de su madre (Sáez 2000, 78).
a la roca y al cielo. Casi siempre las calles luminosas de Alicante se ven habitadas por diminutos personajes También puede tratarse de alguna
de las obras que, en 1944, Pérezgil
alargados, apenas configurados con algunas pinceladas [13 y 14]. Exceptuando los dos pequeños bocetos, expuso en la muestra que organizó
en todos los cuadros que hemos escogido podemos apreciar estos curiosos habitantes que pasan desaper- la Diputación Provincial de
Alicante y que llevan títulos
cibidos a una primera mirada, colocados a los pies de agigantados edificios protegidos por el Benacantil. relacionados con El Retiro
madrileño. Esto haría que
pensásemos en una fecha más
Hay que citar aún algunos lienzos más dedicados al jardín y a la ciudad, entre ellos dos pequeños cuadros cercana a 1943, o a lo sumo, entre
gemelos dedicados a la luz y las edificaciones parisinas, elaborados en uno de los viajes del pintor a la ca- 1943 y 1947.

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 77


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 78

3. Horta i mar

Després d’obtindre una segona medalla en el XXVI Saló de


Tardor de Madrid (1954) per l’obra Eixida del sol a Altea,
Pérezgil es va plantejar treballar el paisatge de les comarques de
la Marina,8 interessat en les poblacions i els paratges en què es
donen cita la mar i els camps de cultiu. En este catàleg incloem
dos exemples primerencs: Benidorm i l’illot i Calp i Ifac (1952).
Els dos quadros partixen d’una idea semblant, però amb resultat
diferent. El pintor plantava el cavallet en un lloc alt des d’on
divisava part de la població i la mar. En un primer pla col·locava
16.- Febrer a Alacant. Ametlers en flor costaners,
s.d. Col·lecció particular. arbres i solcs llaurats, i dedicava la part superior del quadro a
16.- Febrero en Alicante. Almendros en flor l’harmonia de blaus del cel i de la mar. En el cas concret de Calp
costeros, s/f. Colección particular.
i Ifac, incloïa la mola en el conjunt de tons blavosos; deixava solta
la pinzellada i es demorava en claraboies ennuvolades que, a partir d’este moment, es configuraran com
un dels elements característics de la pintura de l’autor.
15.- Ametlers de Santa Faç, 1951.
Fons de l’Excma. Diputació Altres quadros estan únicament dedicats a la terra de cultiu i als seus fruits. L’heretat d’Àngela Maria
Provincial d’Alacant.
15.- Almendros de Santa Faz, 1951.
(1955) està plantejada amb un binomi de colors complementaris, solcs càlids de tonalitats terroses baix i
Fondos de la Excma. Diputación blaus lluminosos quallats de flors nívies d’ametler dalt. Les copes d’estos arbres, igual que les dels Ametlers
Provincial de Alicante.
de Santa Faç (1951), que el MUBAG [15] exposa en la seua col·lecció permanent, s’han treballat a partir
de detalls florals i masses vaporoses de tons blancs que transmeten la idea de frondositat. Els arbres de
7. En la monografia que l’editorial Pérezgil no sempre van ser així; en 1961 va revisar i va reproduir en més gran la vista que acabem de citar
Gran Enciclopèdia Basca va dedicar
a Pérezgil (div.autors 1978) apareix de Calp i Ifac amb el títol Ametlers d’Ifac o Calp. En esta ocasió els ametlers s’alliberen de la rotunditat amb
una il·lustració amb el mateix títol i què estaven a penes esbossats en la primera versió i no tenen el detall minuciós dels de L’heretat d’Àngela
motiu que l’obra que exposem en el
número 19, Vella església de Croissy. Maria; les copes carregades de flor es desintegren ací en vapors rosats que, amb el pas del temps,
A pesar del que puga semblar, no es guanyaran materialitat i apareixeran en altres obres com a conjunts cotonosos que quasi no deixen veure
tracta d’un dibuix preparatori, sinó
d’una obra posterior basada en este el paisatge de darrere. Un exemple d’este últim cas és Febrer a Alacant. Ametlers en flor costaners, de
oli datat en 1964. De vegades el col·lecció particular [16].
pintor feia dibuixos amb retolador,
llapis o sanguina a partir de les
seues composicions predilectes; Encara que Pérezgil no fóra un d’aquells pintors mediterranis exclusivament enamorats de la mar, este
ocorre el mateix en els números 60
i 61 del catàleg, oli i dibuix titulats element no va estar absent en la seua producció. Ja hem vist la presència del Mediterrani en els quadros
Cases de pescadors datats dedicats al penyal d’Ifac i a Benidorm, però disposem d’exemples en què el pintor estudia la llum d’altres
respectivament en 1972 i 1973.
latituds; ocorre en les vistes de la Concha de Sant Sebastià o en el quadro dedicat a la mar revolta de
8. Joaquín Sáez recull unes Sopelana (s/f,). Joaquín Sáez ha manifestat que Pérezgil, acostumat als paisatges mediterranis, potser no
declaracions del pintor en què es
manifestava decidit a pintar el va encertar tant amb la llum que il·lumina els paisatges del nord (cfr. 2000, 146). No obstant això, a
paisatge de la Marina (2000, 125): l’analitzar obres com La Concha. Sant Sebastià (1957) [17 i 18] es fa evident que el pintor va saber trobar
«A punt de clausurar-se una de les
seues exposicions més importants, la sintonia entre el gris del cel, el blau ultramar del Cantàbric i els verds brillants del camp donostiarra.
la que es va celebrar al febrer de Estos paisatges estan il·luminats pel sol en un dia de núvols amb intervals de clars en què els transeünts
1950 en l’ajuntament d’Alacant, un
periodista li pregunta quin dels seus s’acosten a la mar per a banyar-se o passejar vestits amb roba lleugera i acolorida, aprofitant la calidesa del
quadros creu que ha agradat més al clima i el mar tranquil d’un dia estiuenc.

78 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 79

pital francesa: Vieja iglesia de Croissy7 y Casas de Chatou. París (ambas de 1964); Los dos Bancos de Viz-
caya (1969), un ejercicio creativo en el que Pérezgil estuvo trabajando una década para poder incluir dos
sedes del banco de Vizcaya, el edificio antiguo y el nuevo, en la Gran Vía de Bilbao; y dos obras más de pai-
saje urbano de su ciudad de adopción, una de 1973, la Plaza de san Cristòfol (de grato recuerdo para el pin-
tor ya que habitó allí en su infancia) y un homenaje de 1978 al alicantino Jardín de Quijano.

3. Huerta y mar

Tras obtener una segunda medalla en el XXVI Salón de Otoño de Madrid (1954) por su obra Amanecer
en Altea, Pérezgil se planteó trabajar el paisaje de las comarcas de la Marina,8 interesado en las poblacio-
nes y parajes en los que se dan cita el mar y los campos de cultivo. Incluimos en éste catálogo dos ejemplos
tempranos: Benidorm y la isleta y Calpe e Ifach (1952). Ambos cuadros parten de una idea similar con dis-
tinto resultado. El pintor plantaba su caballete en un lugar alto desde donde divisaba parte de la población
y el mar. En primer plano colocaba árboles y surcos labrados, dedicando la parte superior del lienzo a la
armonía de azules del cielo y el mar; en el caso de Calpe e Ifach, incluía la mole en el conjunto de tonos azu-
lados, dejando suelta la pincelada y demorándose en celajes anubarrados que, desde este momento, se
configuran como uno de los elementos característicos de su pintura.

17.- La Concha, s.d. Col·lecció


Otros cuadros están únicamente dedicados a la tierra de labranza y a sus frutos. La heredad de Ángela María
particular.
(1955) está planteada con un binomio de colores complementarios, surcos cálidos de tonalidades terrosas 17.- La Concha, s/f. Colección
particular.
abajo y azules luminosos cuajados de níveas flores de almendro arriba. Las copas de estos árboles, al igual que
las de los Almendros de Santa Faz (1951) que expone en su colección permanente el MUBAG [15], están tra- 18.-Port de Sant Sebastià, s.d.
bajadas a partir de detalles florales y masas vaporosas de tonos blancos que dan idea de frondosidad. No Col·lecció particular.
18.-Puerto de San Sebastián, s/f.
siempre fueron así los árboles de Pérezgil, en 1961 revisó en mayor tamaño la vista que acabamos de citar de Colección particular.
Calpe e Ifach con el título Almendros de Ifach o Calpe. En esta ocasión los almendros se liberan de la rotun-
didad con que estaban apenas abocetados en la primera versión y carecen del detalle minucioso de los de La
heredad de Ángela María; las copas cargadas de flor se desintegran aquí en vapores rosados que, con el paso 7. En la monografía dedicada a
Pérezgil por la editorial Gran
del tiempo ganarán materialidad apareciendo en otras obras como conjuntos algodonosos que apenas dejan Enciclopedia Vasca (VV.AA. 1978)
entrever el paisaje tras ellos; es ejemplo de este último caso Febrero en Alicante. Almendros en flor costeros, aparece una ilustración con el
mismo título y motivo que la obra
de colección particular [16]. que exponemos con el número 19,
Vieja iglesia de Croissy. A pesar de
lo que pudiera parecer, no se trata
Aunque Pérezgil no fuera uno de aquellos pintores mediterráneos exclusivamente enamorados del mar, éste no de un dibujo preparatorio, sino de
estuvo ausente en su producción. Ya hemos visto la presencia del Mediterráneo en los cuadros dedicados al una obra posterior basada en este
óleo fechado en 1964. En ocasiones
Peñón de Ifach y Benidorm pero contamos con ejemplos en los que el pintor estudia la luz de otras latitudes; su- el pintor realizaba dibujos con
cede en las vistas de la Concha de San Sebastián o en el cuadro dedicado a la mar revuelta de Sopelana (s/f). Jo- rotulador, lápices o sanguina a
partir de sus composiciones
aquín Sáez ha manifestado que acostumbrado Pérezgil a los paisajes mediterráneos quizás no acertara tanto con predilectas; sucede lo mismo en los
la luz que ilumina los paisajes del norte (cfr. 2000, 146). Sin embargo, al analizar obras como La Concha. San Se- números 60 y 61 del catálogo, óleo y
dibujo titulados Casas de
bastián (1957) [17 y 18] se hace evidente que el pintor supo encontrar la sintonía entre el gris del cielo, el azul pescadores fechados
ultramar del Cantábrico y los verdes brillantes del campo donostiarra; esos paisajes están iluminados por el sol respectivamente en 1972 y 1973.
en un día cambiante de nubes y claros en el que los transeúntes se acercan al mar para bañarse o pasear vestidos 8. Joaquín Sáez recoge unas
con ropas ligeras y coloridas, aprovechando la calidez del clima y el mar tranquilo de un día veraniego. declaraciones el pintor en las que se

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 79


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 80

4. Salines

Adrià Espí Valdés (Espí 1996, 7) va presentar José Pérezgil com un artista que era alguna cosa més que
els assumptes i motius que el caracteritzaven. Així va enumerar les seues temàtiques més conegudes en
un doble exercici on, d’una banda, les destacava i revisava i, d’una altra, els donava la idea de la pluralitat
de llenguatges del pintor. Però el més interessant del comentari radica en el que va dir sobre les salines:

Pérezgil és alguna cosa més que el pintor de les salines, on el paisatge no existix i l’artista
l’inventa, on les gammes dels blancs, des del blau al rosa, en la sal, amb el blanc ocre, les
plomoses aigües estancades i les grisalles de l’horitzó oferixen una unitat completa. És
19.- Canyissos, 1976. Col·lecció alguna cosa més que el pintor dels paisatges manxecs, de blanc i negre, com un Zurbarán
particular.
19.- Carrizos, 1976. Colección nou i contemporani. És alguna cosa més que el pintor dels carrerons nostres, de les nostres
particular. muntanyes, dels nostres ravals, de les nostres places cenobials o campanars drets i estirats,
de pedres escairades i teixells blaus.

Exactament, «on el paisatge no existix, l’artista l’inventa»; ací radica la importància de José Pérezgil: va
configurar el paisatge alacantí, o almenys la visió particular que ara reconeixem i admirem. En els
recorreguts habituals que feia a la casa de camp de la família de la seua dona a l’Altet, prop de la ciutat
d’Alacant, es va topar amb les salines de la zona, ara desaparegudes, i s’ocupà a pintar-les creant diferents
enquadraments i composicions, noves pinzellades i gammes cromàtiques.

Les primeres salines que Pérezgil va pintar, en la segona mitat de la dècada dels 50, són paisatges
públic. Pérezgil... afirma: “Jo pense, harmònics en què l’aigua salada i estancada conviu amb la naturalesa, amb franges de terra desigual i
no obstant això, que encara no he manolls espessos de canyes i canyissos [19]. Més avant, les va aïllar de tot context i es va centrar en les
començat la meua gran obra, i això
serà quan comence a portar als estructures construïdes per a tancar l’aigua, dibuixant quadrícules en perspectiva, línies en zig-zag, rombes
quadros els individus i pobles de la aplatats dins dels quals el líquid reflectix el color del cel o deixa passar la foscor verdosa del fons aquàtic.
meua terra, plena de sol i de
perspectives (...)”. Poc abans havia Canyissos de les salines (1956) li va fer guanyar la medalla d’or del V Concurs Nacional i Provincial de
declarat que entre els seus projectes Pintura organitzat a Alacant per la Diputació. Estos són uns saladars del primer grup que hem descrit,
més immediats es trobava el de
“pintar la nostra incomparable que contrasten fortament, de cel ennuvolat i terra rogenca quallada de vegetació silvestre. Dos anys
Marina”. I no hi ha dubte... que per després va pintar Garbera de les salines, on s’evidencia un context industriós, els rails i les vagonetes que
a complir este objectiu s’entregarà
amb dedicació total». s’empren per a carregar la sal, amuntonada en esta pintura en un suau tossal, a penes il·luminada en la
cima pels rajos de sol potentment definits junt amb l’ombra blava del monticle. Este mateix any, 1958,
9. Esta obra de Martín Rico es va
adquirir en 1867 i s’envià el mateix Pérezgil va començar a pintar Bugaderes del fondo (1958-1959), on retratà unes salines pròximes a
any al museu de Belles Arts de Crevillent, zona que moltes vegades va treballar amb molt d’amor, fins a dates tan tardanes com el 1990.
Sevilla, des d’on es va traslladar al ja
desaparegut museu d’Art Modern.
Recuperat per al museu del Prado, Joaquín Sáez considerava Bugaderes del fondo una de les millors peces de José Pérezgil; de fet, va ser
es va exposar al públic en el Casón
del Buen Retiro a partir de 1982. guardonada amb la Medalla Especial Eduardo Chicharro en el XXXIV Saló de Tardor de Madrid de 1963.
Potser Pérezgil la vera en el museu Sáez també destaca la influència d’un dels artistes que Pérezgil admirava durant els seus anys d’estudiant en
d’Art Modern quan era un estudiant
o en alguna de les visites que va fer el museu d’Art Modern de Madrid, Martín Rico i Ortega, concretament el quadro titulat Bugaderes de la
a la capital. Varenne,9 (ha. 1865). Pérezgil es va interessar per este racó de Crevillent abans de pensar a completar-lo amb

80 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 81

4. Salinas

Adriá Espí Valdés (Espí 1996, 7) presentó a José Pérezgil como un artista que era algo más que los asun-
tos y motivos que lo caracterizaban. Así enumeró sus temáticas más conocidas en un doble ejercicio en el
que las destacaba y revisaba y daba idea de la pluralidad de lenguajes del pintor. Pero lo más interesante
de su comentario radica en lo que dijo acerca de las salinas:

Pérezgil es algo más que el pintor de las salinas, donde el paisaje no existe y el artista lo in-
venta, donde las gamas de los blancos, desde el azul al rosa, en la sal, con el blanco ocre, las
plomizas aguas estancadas y las grisallas del horizonte ofrecen una unidad completa. Es
algo más que el pintor de los paisajes manchegos, de blanco y de negro, como un Zurbarán
nuevo y contemporáneo. Es algo más que el pintor de las callejas nuestras, de nuestros
montes, de nuestros arrabales, de nuestras canobiales plazas o campanarios enhiestos y es-
tirados, de piedras escuadradas y tejuelos azules.

Exactamente, «donde el paisaje no existe el artista lo inventa»; ahí radica la importancia de José Pérez-
gil: configuró el paisaje alicantino, o al menos la visión particular que ahora reconocemos y admiramos; en
sus recorridos habituales a la casa de campo de la familia de su mujer en el Altet, cerca de la ciudad de Ali-
cante, se topó con las salinas de la zona, ahora desaparecidas, y se empleó en pintarlas creando para ellas
diferentes encuadres y composiciones, nuevas pinceladas y gamas cromáticas.

Las primeras salinas que Pérezgil pintó, en la segunda mitad de la década de los cincuenta, son paisajes ar-
mónicos en los que el agua salada y estancada convive con la naturaleza, con franjas de tierra desigual y
manojos espesos de cañas y carrizos [19]; más adelante las aisló de todo contexto y se centró en las es-
tructuras construidas para encerrar el agua, dibujando cuadrículas en perspectiva, líneas en zig-zag, rom-
bos achatados dentro de los cuales el líquido refleja el color del cielo o deja pasar la oscuridad verdosa del
manifestaba decidido a pintar el
fondo acuático. Carrizos de las salinas (1956) le hizo ganar la medalla de oro del V concurso Nacional y paisaje de La Marina (2000, 125):
Provincial de Pintura organizado en Alicante por la Diputación. Son estos unos saladares del primer grupo «A punto de clausurarse una de sus
más importantes exposiciones, la
que hemos descrito, fuertemente contrastados, de cielo nuboso y tierra rojiza cuajada de vegetación sil- celebrada en febrero de 1950 en el
vestre. Dos años después pintó Garbera de las salinas donde se evidencia un contexto industrioso, los ra- Ayuntamiento de Alicante, un
periodista le pregunta cuál de sus
íles y vagonetas que se emplean para cargar la sal, amontonada en este lienzo en una suave colina, apenas lienzos cree que ha gustado más al
iluminada en su cresta por rayos de sol potentemente definidos junto a la sombra azul del propio montí- público. Pérezgil ... afirma: “Yo
pienso, sin embargo, que no empecé
culo. Ese mismo año 1958 Pérezgil comenzó a pintar su Lavanderas del hondo (1958-1959), retratando en todavía mi gran obra y esto será
ellas unas salinas cercanas a Crevillente, zona amorosamente trabajada en muchas ocasiones, hasta fe- cuando empiece a llevar a los
lienzos los tipos y pueblos de mi
chas tan tardías como 1990. tierra, llena de sol y de
perspectivas” (...). Poco antes había
declarado que entre sus proyectos
Joaquín Sáez consideraba Lavanderas del hondo una de las mejores piezas de José Pérezgil, de hecho fue más inmediatos estaba el de “pintar
galardonada con la Medalla Especial Eduardo Chicharro en el XXXIV Salón de Otoño de Madrid de 1963. nuestra incomparable Marina”. Y
no hay duda ... que a cumplir este
Destaca también Sáez la influencia de uno de los artistas que Pérezgil admiraba en sus años de estudiante objetivo se entregará con total
en el Museo de Arte Moderno de Madrid, Martín Rico y Ortega, concretamente el lienzo titulado Lavan- dedicación».

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 81


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 82

el grup de dones que llavaven i que apareixen en primer


pla; el mateix any 1958 havia pintat una composició
molt pareguda de dimensions menors (100 x 150 cm)
[20] . Potser al veure la composició ja resolta i recordar
l’obra de Martín Rico se li ocorreguera la feliç idea
d’unir en una les dos concepcions.

Hem situat dos obres dedicades a la producció de


20.- El fondo de les salines. 1958. marbre a Novelda que acompanyen les salines.
21.- Martín Rico y Ortega, Lavanderas de la Varenne, circa 1865.
Col·lecció particular. Madrid, Museo del Prado. © Museo Nacional del Prado (España).
20.- El hondo de las salinas. 1958. Colección
Sorprenentment Pérezgil també crea ací paisatge a
21.- Martín Rico y Ortega,Lavanderas de la Varenne, ha. 1865.
particular. l’extraure reflexos interessants i colors rosats i blaus
Madrid, Museo del Prado. © Museo Nacional del Prado (España).
del producte de les pedreres, i els ordena a partir de
les línies rectes que conformen planxes i blocs. Talls de marbre en Novelda obtingué el segon premi en el
I Concurs Nacional de Pintura que es celebrà en 1966 en esta població; un altre bon exemple d’una
temàtica a mitjan camí entre l’activitat industrial i el paisatge de la seua terra adoptiva.

5. Pobles i ciutats

Ja s’han vist exemples de poblacions de la comarca de la Marina que en un primer moment van cridar
22.- Samaniego, 1961. Madrid.
l’atenció de Pérezgil i li van fer guanyar premis i obtindre l’admiració del públic. Al llarg de la seua trajectòria
Col·lecció Carmen Pérezgil.
22.- Samaniego, 1961. Madrid. artística, el pintor de Caudete va incloure a la llista de poblacions les del seu lloc d’origen, les cases
Colección Carmen Pérezgil. emblanquinades de les quals estan especialment presents en els quadros dedicats al «volum» que veurem
immediatament. Fora dels «volums» podem contemplar ací una primerenca vista del seu poble natal,
Caudete. ‘La Porta la vila’ des de ‘la Balsica el pajar’ (1954). Més avant es va interessar per ciutats
emblemàtiques com Toledo [23], Salamanca [24] o Granada; de la primera hem volgut exposar tres esbossos
i una obra definitiva, Toledo a la tardor (1979), l’anàlisi dels quals ens revelen part del procés creatiu.

Una altra ciutat que el pintor tractava amb afecte va ser Oriola –de la qual va elaborar no poques vistes
generals– i que exposem amb el número 47. Esta obra es va exhibir en l’Exposició Nacional de Belles Arts
de l’any 1964 i fou premiada i adquirida per l’Ajuntament d’Alacant. En esta tela els colors no apareixen tan
nets i separats com en versions anteriors de la mateixa ciutat, sinó que semblen haver-se fos uns amb altres
en grosses i voluminoses pinzellades que donen relleu i brillantor a diverses zones i creen un paisatge
homogeni i poc delimitat. El dibuix desapareix i finalment ens permet delectar-nos en la càrrega matèrica
de l’oli en cada fragment de la seua àmplia extensió.

Altres quadros revelen la faceta més senzilla de la pintura de Pérezgil; Cases penjades (1970) està constituït
per un conjunt de taques planes de color sense línies que les delimiten; la ciutat de Conca i les seues
famoses edificacions no necessiten molt més per a ser reconegudes, retallades en este quadro contra un
cel gris homogeni. Amb esta vista de Conca contrasten fortament els formats allargats de colors purs
dedicats a Ausejo, Pinós i Pétrola (s/f); tots estos representen mostres excel·lents de pinzellada pastosa i
brillant que conformen paisatges altament decoratius i vibrants.

82 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 83

deras de la Varenne,9 (ha. 1865). Pérezgil se interesó por este rincón de Crevillente antes de pensar en com-
pletarlo con el grupo de mujeres lavando que aparece en primer plano; el mismo año 1958 había pintado
una composición muy parecida de menores dimensiones (100 x 150 cm) [20]. Quizás al ver la composi-
ción ya resuelta y recordar la obra de Martín Rico se le ocurriera la feliz idea de unir en una ambas con-
cepciones.

Acompañando a las salinas hemos situado dos obras dedicadas a la producción de mármol en Novelda.
Sorprendentemente Pérezgil crea también aquí paisaje extrayendo del producto de las canteras intere-
santes reflejos y colores rosados y azules, ordenándolos a partir de las líneas rectas que conforman plan-
chas y bloques. Cortes mármol en Novelda obtuvo el segundo premio en el I Concurso Nacional de pintura
celebrado en esta población en 1966. Otro buen ejemplo de una temática a medio camino entre la activi-
dad industrial y el paisaje de su tierra adoptiva.

5. Pueblos y ciudades

Se han visto ya ejemplos de poblaciones de la comarca de la Marina que llamaron en primer lugar la aten-
ción de Pérezgil y le hicieron obtener premios y la admiración del público. A lo largo de su trayectoria el 23.- Toledo, s.d.
pintor de Caudete incluyó a la lista de poblaciones las de su lugar de origen, cuyas casas encaladas están Col·lecció particular.
23.- Toledo, s/f.
especialmente presente en los cuadros dedicados al «volumen» que veremos inmediatamente. Fuera de Colección particular.
los «volúmenes» podemos contemplar aquí una temprana vista de su pueblo natal, Caudete. «La Puerta
24.- Bosc de cúpules. 1963.
la villa» desde «la Balsica el pajar» (1954). Más adelante se interesó por ciudades emblemáticas como Col·lecció particular.
Toledo [23], Salamanca [24] o Granada, de la primera hemos querido exponer tres bocetos y una obra de- 24.- Soto de cúpulas. 1963.
Colección particular.
finitiva, Toledo en otoño (1979) cuyo análisis nos revela parte del proceso creativo.

Otra ciudad cariñosamente tratada por el pintor fue Orihuela, de la que elaboró no pocas vistas genera-
les; la que exponemos con el número 47 fue exhibida en la Exposición Nacional de Bellas Artes del año
1964 y premiada y adquirida por el ayuntamiento de Alicante. En esta tela los colores no aparecen tan
limpios y separados como en versiones anteriores de la misma ciudad, sino fundidos unos con otros en
gruesas y abultadas pinceladas que dan relieve y brillo a diversas zonas, creando un paisaje homogéneo y
poco delimitado. El dibujo desaparece permitiendo que nos podamos deleitar en la carga matérica del
óleo en cada fragmento de su amplia extensión.

Otros cuadros revelan la faceta más sencilla de la pintura de Pérezgil; Casas colgadas (1970) está consti-
9. Esta obra de Martín Rico fue
tuido por un conjunto de manchas planas de color sin líneas que las delimiten; la ciudad de Cuenca y sus adquirida en 1867 y enviada el
famosas edificaciones no necesitan mucho más para ser reconocidas, recortadas en este lienzo contra un mismo año al Museo de Bellas
Artes de Sevilla, de donde se
cielo gris homogéneo. Contrastan fuertemente con esta vista conquense los formatos alargados de colo- trasladó al desaparecido Museo de
res puros dedicados a Ausejo, Pinoso y Pétrola (s/f), todos ellos excelentes ejecuciones de pincelada pas- Arte Moderno. Recuperado para el
Museo del Prado, se expuso al
tosa y brillante, conformadora de paisajes altamente decorativos y vibrantes. público en el Casón del Buen Retiro
a partir de 1982. Quizás Pérezgil la
viera en el Museo de Arte Moderno
durante su vida de estudiante o en
una de sus visitas a la capital.

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 83


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 84

6. Volums

Hem volgut denominar «volums» els quadros dedicats a les cases blanques de la Manxa i del secà valencià;
Pérezgil els tenia entre els seus temes preferits, així ho va declarar al diari La Verdad en 1968 quan li van
preguntar per estos:

Les coses senzilles... les salines, les cases blanques del camp de secà... una eixida de sol, un
ametler en flor, un venedor de periòdics, la pluja, les oliveres... (cfr. Sáez 2000, 197).

Lorenzo Hernández Guardiola assenyalava en el discurs que va oferir amb motiu de l’exposició antològica
de José Pérezgil de 1985, La Goletxa. Monòver [25] (1976) com a punt de confluència d’esta temàtica
25.- Golecha. Monòver (det.),
1976, Madrid. Col·lecció de
original. El quadro se centra en els carrers, cases i coves d’un barri humil de Monòver, lloc predilecte i
Carmen Pérezgil. molt retratat per Pérezgil; es premià amb la Medalla d’Honor del XLVI Saló de Tardor de Madrid en 1978.
25.- Golecha. Monovar (det.), 1976,
Madrid. Colección de Carmen
El pintor manxec havia pintat «volums» en dècades precedents, però esta Goletxa és una de les seues obres
Pérezgil. claus, representa un resum d’allò que ha aprés fins al moment i una declaració d’intencions futures.
Hernández Guardiola deia:

Destaca... el ritme colorista dels rojos, la pigmentació monocromàtica, que lluny de conferir
al quadro una certa monotonia, oferix una riquesa de matisos realment impressionant.
Figura el pla, el volum amb una pinzellada en el seu lloc just, com correspon a un gran
tècnic... les cases de poble comencen a resoldre’s amb una senzillesa que portarà als seus
extrems màxims en la dècada de 1980 (1985, s/p).

Exposem en esta ocasió un nombre elevat de cases i construccions blanques i solitàries, deset models que
inclouen algunes poblacions que s’han de mirar com a unitats també aïllades, sòlidament construïdes,
refulgents, misterioses. Pobles manxecs sencers, cases de pescadors il·luminades, no pel sol radiant
mediterrani, sinó per la matèria calcària dels seus murs encegadors rodejats de foscor, de terrosos i blaus
profunds. Altea, paradigma dels pobles de pescadors, és el motiu que més es repetix en esta sèrie, versió
molt particular d’esta població solejada i costanera a partir de la qual el pintor establix un paral·lelisme
entre la pobresa del llaurador manxec i la de l’humil pescador mediterrani. Altres obres insistixen en el
tema de l’habitatge del treballador de la mar: Cases de pescadors (1972), reinterpretada un any més tard
en un dibuix de traços ferms i senzills, Volum blanc o Cases blanques (les dos sense data). A estos quadros
cal afegir-ne altres que estan protagonitzats per pedreres de calcària, carros i apers de cultiu, aljubs i eres
daurades i redones, abstracció de l’univers del llaurador manxec enfront de les barques fosques i buides
dels quadros dedicats a les cases de pescadors [26 i 27] .

7. Tauromàquia

El tema taurí va estar present en l’obra de José Pérezgil des que era un estudiant a Madrid. Pérezgil va
pintar Futur banderiller (1943-1944) influït potser per l’ambient madrileny en què ressonava encara la
pintura d’assumptes típics espanyols; a pesar d’això i exceptuant este banderiller de trets déco rodejat per

84 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 85

6. Volúmenes

Hemos querido denominar «volúmenes» a los cuadros dedicados a las casas blancas de La Mancha y del
secano valenciano; Pérezgil las contaba entre sus temas preferidos, así lo declaró al diario La Verdad en
1968 cuando le preguntaron por ellos:

Las cosas sencillas...las salinas, las casas blancas del campo de secano ... un amanecer, un
almendro en flor, un vendedor de periódicos, la lluvia, los olivos... (cfr. Sáez 2000, 197).

Lorenzo Hernández Guardiola señalaba en el discurso que ofreció con motivo de la exposición antoló-
gica de José Pérezgil de 1985, La Golecha. Monovar [25] (1976) como punto de confluencia de esta te-
mática original. El cuadro se centra en las calles, casas y cuevas de un barrio humilde de Monóvar, lugar
predilecto y muy retratado por Pérezgil; fue premiada con la Medalla de honor del XLVI Salón de Otoño de
Madrid en 1978. El pintor manchego había pintado «volúmenes» en décadas precedentes, pero esta Go-
lecha es una de sus obras claves, resumen de lo aprendido hasta el momento y declaración de intenciones
futuras; en ella, decía Hernández Guardiola:

Destaca ... el ritmo colorista de los rojos, pigmentación monocromática, que lejos de con-
ferir al cuadro cierta monotonía, ofrece una riqueza de matices realmente impresionante.
Figura el plano, el volumen con una pincelada en su justo sitio, como corresponde a un
gran técnico ... las casas de pueblo comienzan a resolverse con una sencillez que llevará a 26.- Cases blanques de la Manxa
(det.), 1991. Madrid. Col·lecció de
sus máximos extremos en la década de 1980 (1985, s/p).
Carmen Pérezgil.
26.- Casas blancas de la Mancha
(det.), 1991. Madrid. Colección de
Exponemos en esta ocasión un número elevado de casas y construcciones blancas y solitarias, diecisiete
Carmen Pérezgil.
modelos que incluyen algunas poblaciones que se deben mirar como unidades también aisladas, solida-
mente construidas, refulgentes, misteriosas. Pueblos manchegos enteros, casas de pescadores ilumina- 27.- Poble mariner (det.), 1986.
Col·lecció particular.
das, no por el sol radiante mediterráneo, sino por la materia calcárea de sus muros cegadores rodeados de 27.- Pueblo marinero (det.), 1986.
oscuridad, de pardos y azules profundos. Altea, paradigma de los pueblos de pescadores, es el motivo que Colección particular.

más se repite en esta serie, versión muy particular de esa población soleada y costera a partir de la cual el
pintor establece un paralelismo entre la pobreza del labrador manchego y la del humilde pescador medi-
terráneo. Otras obras insisten en el tema de la vivienda del trabajador del mar: Casas de pescadores (1972),
reinterpretada un año más tarde en un dibujo de trazos firmes y sencillos, Volumen blanco o Casas blan-
cas (ambas sin fecha). A estos cuadros hay que sumar otros protagonizados por caleras, carros y aperos
de labranza, aljibes y eras doradas y redondas, abstracción del universo del labrador manchego frente a las
barcas oscuras y vacías de los cuadros dedicados a las casas de pescadores [26 y 27] .

7. Tauromaquia

El tema taurino estuvo presente en la obra de José Pérezgil desde su época de estudiante en Madrid. Pé-
rezgil pintó Futuro banderillero (1943-1944) influido quizás por el ambiente madrileño en el que resonaba
todavía la pintura de asuntos típicos españoles; a pesar de ello y exceptuando este banderillero de rasgos

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 85


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 86

un fons que recorda els exercicis de plecs que acompanyen sovint els bodegons en les classes de dibuix i
pintura, degué ser l’afició que l’artista tenia a la tauromàquia allò que el va encoratjar a pintar en
nombroses ocasions places de bous, corregudes i tancades. Les escenes taurines es donen invariablement
en les places d’Alacant i Caudete que el pintor va voler retratar en distints moments, amb sol i amb pluja,
plenes fins a la bandera, habitades per un públic diminut i colorit semblant al qual transita pels seus espais
urbans [28] . Es poden citar respecte d’això Correguda de Sant Pere i Reinauguració de Las Arenas de
Caudete... amb pluja (1974).

Cap a 1979 un bon amic de Pérezgil, Joaquín Mas Nieves, li va demanar que il·lustrara la publicació dels
seus poemes amb dibuixos al·lusius a la festa. Part dels dibuixos, junt amb altres de similars que va
continuar pintant fins a 1984, acompanyen les pintures que hem citat abans i es recolliren en 2006 en el
catàleg de la mostra «Bous. Apunts diversos»; per a esta ocasió Felipe Garín Llombart els va descriure de
la manera següent [29] :

José Pérezgil ha sabut reflectir a través de desenes de dibuixos tots els aspectes del toreig.
I no sols amb una tècnica admirable on plasma amb un sentit instantani cada detall, sinó
que a tot això unix una precisió documental de l’estil narratiu més depurat i quasi
periodístic. Cada data, cada torero... es perpetuen a través del seu traç, així com els casos
puntuals testimonien un amplíssim coneixement de les sorts taurines. (...) Quan ja han
passat alguns anys d’haver-los fet, estos dibuixos, de tècnica diversa i color ajustat,
mantenen la seua vigència i la seua qualitat (2006, s/p).
28.- Correguda de Sant Pere (det.),
1989. Madrid. Col·lecció Carmen
Pérezgil
28.- Corrida de San Pedro, 1989. Així és, tots els moments de la festa han sigut retratats per Pérezgil, des del paseíllo [30] fins a
Madrid. Colección Carmen
Pérezgil l’arrossegament del bou, passant per anècdotes com la del banyaprim que va botar cap al tendido en la
Fira de Sant Isidre de 1981. Bous tranquils i esquellers tancats abans de la correguda, com el de la
29.- El torito colorao, 1982. ramaderia de Pablo Romero en la Venta del Batán, pintada per Pérezgil en 1977, places singulars com la
Col·lecció particular. de Salamanca i escenes de desafiament i adornaments de matadors coneguts, són altres moments que el
29.- El torito colorao, 1982.
Colección particular. pintor va dibuixar en esta col·lecció d’apunts; una bellesa singular tenen les escenes en què picadors i
rellonejadors es dirigixen a cavall cap al bou.

***

Només queda subratllar la capacitat que tenia José Pérezgil per a crear i recrear-se en el paisatge, la
mestria a l’hora de plasmar el «sol alacantí de veritat», com era el desig d’este autor (cfr. Sáez 2000, p.
111). Per descomptat, Pérezgil és molt més que els temes en què hem volgut, en esta ocasió, resumir la seua
producció amb la intenció d’acostar-nos més a les seues propostes, de comprendre la matèria dels quadros
que va pintar: a l’observar la seua obra, travessada transversalment pels motius que el van enamorar,
aprenem una nova manera de mirar el paisatge. Pérezgil ens conduïx aleshores pels camins que ell va
transitar i ens guia amb la seua pintura.

86 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 87

déco rodeado por un fondo que recuerda los ejercicios de pliegues que acompañan a menudo a los bode-
gones en las clases de dibujo y pintura, debió ser la propia afición del artista a la tauromaquia lo que lo em-
pujó a pintar en numerosas ocasiones plazas de toros, corridas y encierros. Las escenas taurinas se dan
invariablemente en las plazas de Alicante y Caudete, que el pintor quiso retratar en distintos momentos,
con sol y con lluvia, llenas hasta la bandera, habitadas por un público diminuto y colorido similar al que
transita por sus espacios urbanos [28]. Se pueden citar al respecto Corrida de San Pedro y Reinaugura-
ción de las Arenas de Caudete... con lluvia (1974).

Hacia 1979 un buen amigo de Pérezgil, Joaquín Mas Nieves, le pidió que ilustrara la publicación de sus po- 30.- Eixida de quadrilles, 1976.
emas con dibujos alusivos a las fiesta. Parte de esos dibujos, junto a otros similares que siguió realizando Col·lecció particular.
30.- Salida de cuadrillas, 1976.
hasta 1984, acompañan los lienzos antes citados y fueron recogidos en 2006 en el catálogo de la muestra Colección particular.
«Toros. Apuntes varios»; para esa ocasión los describió de la siguiente manera Felipe Garín Llombart [29]:

José Pérezgil ha sabido reflejar a través de decenas de dibujos todos los aspectos de la lidia.
Y no sólo con una admirable técnica donde plasma con sentido instantáneo cada detalle,
sino que une a todo ello una precisión documental del más depurado estilo narrativo y casi
periodístico. Cada fecha, cada torero ... se perpetúan a través de su trazo, así como los lan-
ces puntuales testimonian un amplísimo conocimiento de las suertes taurinas. (...) Cuando
ya han pasado algunos años de su realización, estos dibujos, de técnica diversa y color ajus-
tado, mantienen su vigencia y su calidad (2006, s/p).

Así es, todos los momentos de la fiesta han sido retratados por Pérezgil, desde el paseillo [30] al arrastre
del toro, pasando por anécdotas como la del astifino que saltó hacia el tendido en la feria de San Isidro de
1981. Reses tranquilas y cabestros encerrados antes de la corrida, como el de la ganadería de Pablo Romero
en la venta del Batán, pintada por Pérezgil en 1977, plazas singulares como la de Salamanca y desplantes
y adornos de conocidos matadores, son otros momentos dibujados por el pintor en esta colección de apun-
tes; singular belleza tienen las escenas en las que picadores y rejoneadores se dirigen a caballo hacia el
toro.

***

Resta únicamente subrayar la capacidad de José Pérezgil para crear y recrearse en el paisaje, la maestría
de plasmar el «sol alicantino de verdad» como era su deseo (cfr. Sáez 2000, p. 111). Desde luego Pérezgil
es mucho más que los temas en los que hemos querido, en esta ocasión, resumir su producción con la in-
tención de acercarnos más a sus propuestas, de abarcar la materia de sus cuadros: al observar su obra,
atravesada transversalmente por los motivos que lo enamoraron, aprendemos una nueva manera de mirar
el paisaje. Pérezgil nos conduce entonces por los caminos que él transitó, guiándonos con su pintura.

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 87


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 88
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 89

Catàleg
Catálogo
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 90
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 91

Frutes i animals
Frutas y animales
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 92

01 Pomes 01 Manzanas
1949 1949
24 x 30 cm 24 x 30 cm
Oli sobre cartó Óleo sobre cartón
Ibi. Col·lecció J. Pastor Ibi. Colección J. Pastor

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 85, repr. col·l. fig. 45 Sáez 2000, 85, repr. col. fig. 45

02 Un plat de bacores 02 Un plat de bacores


1949 1949
22 x 27 cm 22 x 27 cm
Oli sobre cartó Óleo sobre cartón
Col·lecció particular Colección particular

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 85, repr. col·l. fig. 43 Sáez 2000, 85, repr. col. fig. 43

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Alacant, Sala d’Exposicions de la Caixa Alicante, Sala de Exposiciones de la
d’Estalvis Provincial, 1985, núm. cat. 2 Caja de Ahorros Provincial, 1985, nº
cat. 2

92 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 93

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 93


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:55 Página 94

03 Peres 03 Peras
1951 1951
46 x 55 cm 46 x 55 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Madrid. Col·lecció Carmen Pérez Gil Madrid. Colección Carmen Pérezgil

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Alacant, sala d’exposicions de la Llotja Alicante, Sala de Exposiciones de la
del Peix, 1996. Madrid, museu de la Lonja del Pescado, 1996. Madrid,
Ciutat, 2004 Museo de la Ciudad, 2004

94 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 95

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 95


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 96

04 Dos magranes 04 Dos granadas


1990 1990
16,5 x 25 cm 16,5 x 25 cm
Oli sobre taula Óleo sobre tabla
Madrid. Col·lecció Carmen Pérez Gil Madrid. Colección Carmen Pérezgil

05 Raïm 05 Uvas
1990 1990
16 x 21,5 cm 35 x 42 cm
Oli sobre taula Óleo sobre lienzo.
Madrid. Col·lecció Carmen Pérez Gil Madrid. Colección Carmen Pérezgil

96 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 97

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 97


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 98

06 Un plat de figues de pala 06 Un plat de figues de pala


1992 1992
35 x 42 cm 35 x 42 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció Enrique Fenoll Colección Enrique Fenoll

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 247, repr. col·l. fig. 320 Sáez 2000, 247, repr. col. fig. 320

98 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 99

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 99


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 100

07 Bodegó de raïm 07 Bodegón de uvas


1992 1992
25 x 42 cm 25 x 42 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció Enrique Fenoll Colección Enrique Fenoll

100 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 101

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 101


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 102

08 Galliner 08 Gallinero
1960 1960
45 x 53,5 cm 45 x 53,5 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció particular Colección particular

102 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 103

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 103


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 104

09 La tia Maria, la cocouera 09 La tía María "la recovera"


1964 1964
200 x 170 cm 200 x 170 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció particular Colección particular

104 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 105

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 105


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 106
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 107

L’espai urbà
Espacio urbano
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 108

10 Arc de Cuchilleros 10 Arco de Cuchilleros


ca. 1945 ha. 1945
85 x 75,5 cm 85 x 75,5 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Fons de l’Excma. Diputació Fondos de la Excma. Diputación
Provincial d’Alacant Provincial de Alicante

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 67-68, repr. col·l. fig. 29 Sáez 2000, 67-68, repr. col. fig. 29

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Madrid, Concurs Nacional de Pintura, Madrid, Concurso Nacional de Pintura,
1945. Alacant, Diputació, 1946, núm. 1945. Alicante, Diputación, 1946, nº
cat. 163. cat. 163.

108 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 109

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 109


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 110

11 Plaça de Santa Cruz 11 Plaza de Santa Cruz


1948 1948
73 x 97 cm 73 x 97 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Madrid. Col·lecció Carmen Pérez Gil Madrid. Colección Carmen Pérezgil

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 80, repr. col·l. fig. 42 Sáez 2000, 80, repr. col. fig. 42

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Madrid, Museu de la Ciutat, 2004 Madrid, Museo de la Ciudad, 2004

110 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 111

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 111


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 112

12 Fleix blanc 12 Fresno blanco


1950 1950
70 x 60 cm 70 x 60 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Fons de l’Excma. Diputació Fondos de la Excma. Diputación
Provincial d’Alacant Provincial de Alicante

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 99, repr. col·l. fig. 75 Sáez 2000, 99, repr. col. fig. 75

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
València, Sala Parpalló, 1996 (amb el Valencia, Sala Parpalló, 1996 (con el
títol Jardí) título "Jardín")

112 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 113

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 113


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 114

13 Llum matinal al passeig del Prado 13 Luz matinal en el Paseo del Prado
1950 1950
46 x 55 cm 46 x 55 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció particular Colección particular

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 99-101, repr. col·l. fig. 76; Sáez 2000, 99-101, repr. col. fig. 76;
Justo; Barrón 2006, 320 Justo; Barrón 2006, 320

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Alacant, Ajuntament, 1950 Alicante, Ayuntamiento, 1950

114 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 115

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 115


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 116

14 Vista del Retir de Madrid 14 Vista del Retiro de Madrid


s/d s/f
65,5 x 52,5 cm 65,5 x 52,5 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció particular Colección particular

116 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 117

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 117


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 118

15 Museu del Prado 15 Museo del Prado


s/d s/f
23 x 28 cm 23 x 28 cm
Oli sobre tàblex Óleo sobre táblex
Col·lecció particular Colección particular

118 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 119

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 119


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 120

16 Benacantil 16 Benacantil
1951 1951
123 x 110 cm 123 x 110 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció particular Colección particular

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 102, repr. col·l. fig. 79 Sáez 2000, 102, repr. col. fig. 79

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Casino d’Elx, 1950. València, Sala Casino de Elche, 1950. Valencia, Sala
Parpalló, 1996 (Sense títol) Parpalló, 1996 ("Sin título")

120 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 121

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 121


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 122

17 Alacant des de la Llotja 17 Alicante desde la lonja


del Peix del pescado
1951 1951
85 x 100 cm 85 x 100 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Alacant, Autoritat Portuària Alicante, Autoridad Portuaria

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 102-103, repr. col·l. fig. 80 Sáez 2000, 102-103, repr. col. fig. 80

122 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 123

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 123


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 124

18 Ravals del Benacantil o barri 18 Arrabales del Benacantil o Barrio


de Santa Cruz de Santa Cruz
1951 1951
84,5 x 100,5 cm 84,5 x 100,5 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Fons de l’Excma. Diputació Fondos de la Excma. Diputación
Provincial d’Alacant Provincial de Alicante

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Espí Valdés 1996, repr. col·l. p. 34. Sáez Espí Valdés 1996, repr. col. p. 34. Sáez
2000, 103-105, repr. col·l. fig. 82 2000, 103-105, repr. col. fig. 82

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Sant Sebastià, Cercle Cultural San Sebastián, Círculo Cultural
Guipuscoà, 1951. Gijón, Institut Guipuzcoano, 1951. Gijón, Instituto
Jovellanos, 1951. Alacant, Diputació, Jovellanos, 1951. Alicante, Diputación,
1952. Alacant, L’art del segle XX a 1952. Alicante, El arte del siglo XX en
Alacant, Caixa d’Estalvis del Alicante, Caja de Ahorros del
Mediterrani, 2003. Mediterráneo, 2003.

124 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 125

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 125


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:56 Página 126

19 Vella església de Croissy 19 Vieja iglesia de Croissy


1964 1964
23 x 28 cm 23 x 28 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció particular Colección particular

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, repr. col·l. fig. 207 Sáez 2000, repr. col. fig. 207

20 Cases de Chatou. París 20 Casas de Chatou. París


1964 1964
23 x 28 cm 23 x 28 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció particular Colección particular

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, repr. col·l. fig. 206 Sáez 2000, repr. col. fig. 206

126 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 127

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 127


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 128

21 Els dos bancs de Biscaia 21 Los dos bancos de Vizcaya


1969 1969
150 x 184 cm 150 x 184 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Madrid. Col·lecció Carmen Pérez Gil Madrid. Colección Carmen Pérezgil

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Aranjuez, Centre Cultural Isabel de Aranjuez, Centro Cultural Isabel de
Farnesio, 2006 Farnesio, 2006

128 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 129

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 129


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 130

22 Plaça de Sant Cristòfol 22 Plaza de san Cristòfol


1973 1973
100 x 81 cm 100 x 81 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció particular Colección particular

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 210 repr. col·l. 243 Sáez 2000, 210 repr. col.243

130 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 131

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 131


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 132

23 Plaça del Pont i Benacantil 23 Plaza del puente y Benacantil


1971 1971
150 x 184 cm 150 x 184 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Madrid. Col·lecció Carmen Pérez Gil Madrid. Colección Carmen Pérezgil

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Alacant, sala d’exposicions de la Caixa Alicante, Sala de Exposiciones de la
d’Estalvis Provincial, 1985, núm. cat. 17. Caja de Ahorros Provincial, 1985, nº
Madrid, Museu de la Ciutat, 2004 cat. 17. Madrid, Museo de la Ciudad,
2004

132 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 133

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 133


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 134

24 Jardí de Quijano 24 Jardín de Quijano


ca. 1978 ha. 1978
65 x 81 cm 65 x 81 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció de l’Excm. Ajuntament Colección del Excmo. Ayuntamiento
d’Alacant de Alicante

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 232, repr. col·l. Sáez 2000, 232, repr. col.

134 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 135

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 135


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 136

25 Plaça del Carme i Sant Roc 25 Plaza del Carmen y San Roque
1979 1979
84 x 98 cm 84 x 98 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció particular Colección particular

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 221-222 repr. col·l. fig. 267 Sáez 2000, 221-222 repr. col. fig. 267

136 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 137

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 137


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 138

26 Tardor 27 Carrer alacantí


1985 s/d
12 x 16 cm 15 x 11 cm
Oli sobre taula Oli sobre tàblex
Madrid. Col·lecció Carmen Pérez Gil Col·lecció particular

26 Tardor 27 Calle alicantina


1985 s/f
12 x 16 cm 15 x 11 cm
Óleo sobre tabla Óleo sobre táblex
Madrid. Colección Carmen Pérezgil Colección particular

138 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 139

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 139


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 140
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 141

Horta i mar
Huerta y mar
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 142

28 Benidorm o Benidorm i l’Illot 28 Benidorm ó Benidorm y la Isleta


1952 1952
45 x 55 cm 45 x 55 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció Caixa Mediterrani Colección Caja Mediterráneo

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 129-130, repr. col·l. fig. 103 Sáez 2000, 129-130, repr. col. fig. 103

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Sant Sebastià, Sales Municipals d’Art, San Sebastián, Salas Municipales de
1953 Arte, 1953

142 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 143

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 143


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 144

29 Calp i Ifach 29 Calpe e Ifach


1954 1954
46 x 55 cm 46 x 55 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció particular Colección particular

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 130 repr. col·l. fig. 108 Sáez 2000, 130 repr. col. fig. 108

144 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 145

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 145


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 146

30 L’heretat d’Àngela Maria 30 La heredad de Ángela María


1955 1955
120 x 130 cm 120 x 130 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Museu Sant Elm, Donostia Kultura Museo San Telmo, Donostia Kultura

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 120-122, repr. col·l. fig. 101 Sáez 2000, 120-122, repr. col. fig. 101

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Barcelona, Sala La Pinacoteca, 1955. Barcelona, Sala La Pinacoteca, 1955.
Vitòria, Saló d’Art, 1955. Bilbao, Saló Vitoria, Salón de Arte, 1955. Bilbao,
Alonso, 1955. Alacant, Caixa d’Estalvis Salón Alonso, 1955. Alicante, Caja de
del Sud-est d’Espanya, 1955. Sant Ahorros del Sureste de España, 1955.
Sebastià, Sales Municipals d’Art, 1956. San Sebastián, Salas Municipales de
Arte, 1956.

146 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 147

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 147


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 148

31 Benidorm 31 Benidorm
ca. 1957 ha. 1957
60 x 80 cm 60 x 80 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció de l’Excm. Ajuntament Colección Excmo. Ayuntamiento
de Benidorm de Benidorm

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 150, repr. col·l. Sáez 2000, 150, repr. col.

148 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 149

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 149


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 150

32 La Concha. Sant Sebastià 32 La Concha. San Sebastián


1957 1957
60 x 80 cm 60 x 80 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Ateneu Cultural Casino d’Orihuela Ateneo Cultural Casino de Orihuela

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 146-147, repr. col·l. fig. 135 Sáez 2000, 146-147, repr. col. fig. 135

150 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 151

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 151


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 152

33 Ametlers d’Ifach o Calp 33 Almendros de Ifach ó Calpe


1961 1961
120x 130 cm 120 x 130 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Fons de l’Excma. Diputació Fondos de la Excma. Diputación
Provincial d’Alacant Provincial de Alicante

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 175, repr. col·l. Sáez 2000, 175, repr. col.

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Sant Sebastià, Sales Municipals d’Art, San Sebastián, Salas Municipales de
1961, núm. cat. 4 Arte, 1961, nº cat. 4

152 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 153

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 153


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 154

34 Sopelana 34 Sopelana
1979 1979
44 x 80 cm 44 x 80 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció particular Colección particular

154 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 155

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 155


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 156
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 157

Salines
Salinas
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 158

35 Salines 35 Salinas
1955 1955
62 x 72 cm 62 x 72 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Ibi. Col·lecció J. Pastor Ibi. Colección J. Pastor

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 139-140, repr. col·l. fig. 123 Sáez 2000, 139-140, repr. col. fig. 123

158 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 159

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 159


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 160

36 Canyissos de les salines 36 Carrizos de las salinas


1956 1956
75,5 x 112 cm 75,5 x 112 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Fons de l’Excma. Diputació Fondos de la Excma. Diputación
Provincial d’Alacant Provincial de Alicante

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 143, repr. col·l. fig. 126 Sáez 2000, 143, repr. col. fig. 126

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Alacant, V Concurs Nacional i Alicante, V Concurso Nacional y
Provincial de Pintura, 1956. Alacant, Provincial de Pintura, 1956. Alicante,
Sala d’Exposicions de la Llotja del Peix, Sala de Exposiciones de la Lonja del
1996. Pescado, 1996.

160 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 161

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 161


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 162

37 Garbera de les salines 37 Garbera de las salinas


1958 1958
113 x 162 cm 113 x 162 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Crevillent, Cooperativa Eléctrica Crevillente, Cooperativa Eléctrica
Benéfica San Francisco Asís Benéfica San Francisco Asís

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 154-156, repr. col·l. fig. 146 Sáez 2000, 154-156, repr. col. fig. 146

162 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 163

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 163


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 164

38 Bugaderes del fondo 38 Lavanderas del hondo


1958-1959 1958-1959
170 x 200 cm 170 x 200 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció Enrique Fenoll Colección Enrique Fenoll

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Guardiola 1985, s/p. Sáez 2000, 158, Guardiola 1985, s/p. Sáez 2000, 158,
repr. col·l. fig. 151. repr. col. fig. 151.

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Madrid, XXXIV Saló de Tardor, 1963. Madrid, XXXIV Salón de Otoño, 1963.
Alacant, Sala d’Exposicions de la Caixa Alicante, Sala de Exposiciones de la
d’Estalvis Provincial, 1985, núm. cat. 7. Caja de Ahorros Provincial, 1985 , nº
Alcoi, Galeria Sant Jordi, núm. cat. 24. cat. 7. Alcoy, Galería San Jorge, nº cat.
Alacant, Sala d’Exposicions de la Llotja 24. Alicante, Sala de Exposiciones de la
del Peix, 1996. Lonja del pescado, 1996.

164 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 165

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 165


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 166

39 Salines 39 Salinas
1976 1976
33 x 41 cm 33 x 41 cm
Oli sobre taula Óleo sobre tabla
Ibi. Col·lecció J. Pastor Ibi. Colección J. Pastor

166 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 167

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 167


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 168

40 Salines 40 Salinas
1984 1984
22 x 27 cm 22 x 27 cm
Oli sobre taula Óleo sobre tabla
Madrid. Col·lecció Carmen Pérez Gil Madrid. Colección Carmen Pérezgil

168 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 169

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 169


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:57 Página 170

41 El fondo 41 El hondo
1989 1989
11 x 15 cm 11 x 15 cm
Oli sobre tàblex Óleo sobre táblex
Col·lecció particular Colección particular

42 Salines 42 Salinas
1989 1989
15 x 21 cm 15 x 21 cm
Oli sobre tàblex Óleo sobre táblex
Col·lecció particular Colección particular

170 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 171

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 171


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 172

43 Blocs de marbre 43 Bloques de mármol


1966 1966
81 x 100 cm 81 x 100 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Madrid. Col·lecció Carmen Pérez Gil Madrid. Colección Carmen Pérezgil

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Aranjuez, Centre Cultural Isabel de Aranjuez, Centro Cultural Isabel de
Farnesio, 2006 Farnesio, 2006

172 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 173

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 173


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 174

44 Talls de marbre a Novelda 44 Cortes de mármol en Novelda


1966 1966
80 x 100 cm 80 x 100 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció Caixa Mediterrani Colección Caja Mediterráneo

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 191, repr. col·l. Sáez 2000, 191, repr. col.

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Novelda, I Concurs Nacional de Novelda, I Concurso Nacional de
Pintura, 1966 Pintura, 1966

174 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 175

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 175


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 176
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 177

Pobles i ciutats
Pueblos y ciudades
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 178

45 Caudete. La ‘Porta la vila’ des de 45 Caudete. La "Puerta la villa"


la ‘Balsica el pajar’ desde la "Balsica el pajar"
1954 1954
46 x 55 cm 46 x 55 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Madrid. Col·lecció Carmen Pérez Gil Madrid. Colección Carmen Pérezgil

178 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 179

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 179


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 180

46 Orihuela 46 Orihuela
1964 1964
114 x 162 cm 114 x 162 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció de l’Excm. Ajuntament Colección del Excmo. Ayuntamiento
d’Alacant de Alicante

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, repr. col·l. fig. 205 Sáez 2000, repr. col. fig. 205

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Madrid, Exposició Nacional de Belles Madrid, Exposición Nacional de Bellas
Arts, 1964. Artes, 1964.

180 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 181

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 181


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 182

47 El Pinós 47 Pinoso
1968 1968
60 x 154 cm 60 x 154 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Ibi. Col·lecció J. Pastor Ibi. Colección J. Pastor

182 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 183

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 183


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 184

48 Granada des de Sant Nicolau 48 Granada desde San Nicolás


1969 1969
90 x 159 cm 90 x 159 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció José Mª Valls Trives Colección José Mª Valls Trives

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 200-202, repr. col. 233 Sáez 2000, 200-202, repr. col. 233

184 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 185

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 185


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 186

49 Cases penjades 49 Casas Colgadas


1970 1970
46 x 81 cm 46 x 81 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció particular Colección particular

186 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 187

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 187


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 188

50 Pétrola 50 Pétrola
1971 1971
46 x 81 cm 46 x 81 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Ibi. Col·lecció J. Pastor Ibi. Colección J. Pastor

188 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 189

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 189


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 190

51 Toledo a la tardor 51 Toledo en otoño


1979 1979
75 x 175 cm 75 x 175 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció particular Colección particular

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 230, repr. col·l. Sáez 2000, 230, repr. col.

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Alacant, Sala d’Exposicions de la Caixa Alicante, Sala de Exposiciones de la
d’Estalvis Provincial, 1985; núm. cat. Caja de Ahorros Provincial, 1985; nº
28. Alacant, Galeria Joan de Joanes, cat. 28. Alicante, Galería Juan de
1993. Alacant, Sala d’Exposicions de la Juanes, 1993. Alicante, Sala de
Llotja del Peix, 1996. Exposiciones de la Lonja del pescado,
1996.

190 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 191

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 191


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 192

52 Esbós de Toledo 52 Boceto de Toledo


ca. 1977 ha. 1977
11 x 15 cm 11 x 15 cm
Oli sobre tàblex Óleo sobre táblex
Col·lecció particular Colección particular

53 Esbós de Toledo 53 Boceto de Toledo


ca. 1979 ha. 1979
33,4 x 39,5 cm 33,4 x 39,5 cm
Oli sobre taula Óleo sobre tabla
Col·lecció particular Colección particular

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, repr. col·l. fig. 284 Sáez 2000, repr. col. fig. 284

54 Toledo 54 Toledo
1981 1981
19 x 22 cm 19 x 22 cm
Oli sobre taula Óleo sobre tabla
Madrid. Col·lecció Carmen Pérez Gil Madrid. Colección Carmen Pérezgil

192 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 193

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 193


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 194

56 Ausejo 55 Ausejo
s/d s/f
46 x 55 cm 46 x 55 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció Caixa Mediterrani Colección Caja Mediterráneo

194 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 195

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 195


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 196
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 197

Volums
Volúmenes
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 198

56 Volums blancs. Aljubs 56 Volúmenes blancos. Aljibes


1968 1968
81 x 130 cm 81 x 130 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Propietat del Reial Liceu Casino Propiedad del Real Liceo Casino de
d’Alacant Alicante

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 196, repr. col·l. fig. 223 Sáez 2000, 196, repr. col. fig. 223

198 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 199

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 199


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 200

57 Cases blanques 57 Casas blancas


1968 1968
45 x 55 cm 45 x 55 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció Caixa Mediterrani Colección Caja Mediterráneo

200 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 201

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 201


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 202

58 Poble manxec 58 Pueblo manchego


1964 1964
27 x 96 cm 27 x 96 cm
Oli sobre taula Óleo sobre tabla
Col·lecció particular Colección particular

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Alcoi, Galeria Sant Jordi, 1990, núm. Alcoy, Galería San Jorge, 1990, nº cat.
cat. 27. 27.

59 Poble blanc manxec 59 Pueblo blanco manchego


1969 1969
60 x 150 cm 60 x 150 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Ibi. Col·lecció J. Pastor Ibi. Colección J. Pastor

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 199, repr. col·l. fig. 230 Sáez 2000, 199, repr. col. fig. 230

202 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 203

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 203


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 204

60 Cases de pescadors 60 Casas de pescadores


1972 1972
46 x 81 cm 46 x 81 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció particular Colección particular

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 214, repr. col·l. fig, 252 Sáez 2000, 214, repr. col. fig, 252

61 Cases de pescadors 61 Casas de pescadores


1973 1973
Retolador sobre paper Rotulador sobre papel
Museu Sant Elm, Donostia Kultura Museo San Telmo, Donostia Kultura

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 214, repr. col·l. fig. 253 Sáez 2000, 214, repr. col. fig. 253

204 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 205

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 205


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 206

62 Cases de pescadors 62 Casas de pescadores


1974 1974
75 x 93 cm 75 x 93 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Madrid. Col·lecció Carmen Pérez Gil Madrid. Colección Carmen Pérezgil

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Madrid, Museu de la Ciutat, 2004 Madrid, Museo de la Ciudad, 2004

206 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 207

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 207


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 208

63 La Golecha. Monòver 63 La Golecha. Monovar


1976 1976
100 x 191 cm 100 x 191 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Madrid. Col·lecció Carmen Pérez Gil Madrid. Colección Carmen Pérezgil

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Guardiola, 1985, s/p. Sáez 2000, 224. Guardiola 1985, s/p. Sáez 2000, 224.
D.a. 2004, 21, repr. col·l. AA.VV 2004, 21, repr. col.

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Madrid, Saló de Tardor, 1978. Alacant, Madrid, Salón de Otoño, 1978.
Sala d’Exposicions de la Caixa Alicante, Sala de Exposiciones de la
d’Estalvis Provincial, 1985, núm. cat. Caja de Ahorros Provincial, 1985, nº
24. Alcoi, Galeria Sant Jordi, 1990, cat. 24. Alcoy, Galería San Jorge, 1990,
núm. cat., 35. Alacant, Sala nº cat., 35. Alicante, Sala de
d’Exposicions de la Llotja del Peix, Exposiciones de la Lonja del pescado,
1996. Madrid, Museu de la Ciutat, 1996. Madrid, Museo de la Ciudad,
2004 2004

208 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 209

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 209


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 210

64 Cases blanques 64 Casas blancas


1977 1977
46 x 81 cm 46 x 81 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció Caixa Mediterrani Colección Caja Mediterráneo

210 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 211

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 211


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:58 Página 212

65 Volum blanc 65 Volumen blanco


1983 1983
24 x 30 cm 24 x 30 cm
Oli sobre taula Óleo sobre tabla
Ibi. Col·lecció J. Pastor Ibi. Colección J. Pastor

67 El passadís de l’aigua 66 El pasadizo del agua


1986 1986
15 x 11 cm 15 x 11 cm
Oli sobre tàblex Óleo sobre táblex
Col·lecció particular Colección particular

212 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 213

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 213


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 214

67 Altea o Poble 67 Altea ó Pueblo


1980 1980
24 x 30 cm 24 x 30 cm
Oli sobre taula Óleo sobre tabla
Ibi. Col·lecció J. Pastor Ibi. Colección J. Pastor

68 Altea 68 Altea
s/d s/f
18 x 23 cm 18 x 23 cm
Oli sobre tàblex Óleo sobre táblex
Col·lecció particular Colección particular

214 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 215

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 215


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 216

69 Cases humils 69 Casas humildes


1990 1990
12 x 15,5 cm 12 x 15,5 cm
Oli sobre taula Óleo sobre tabla
Madrid. Col·lecció Carmen Pérez Gil Madrid. Colección Carmen Pérezgil

216 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 217

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 217


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 218

70 Poble mariner 70 Pueblo marinero


1986 1986
90 x 150 cm 90 x 150 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció particular Colección particular

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Alacant i Orihuela, Galeria Joan de Alicante y Orihuela, Galería Juan de
Joanes, 1993. Juanes, 1993.

218 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 219

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 219


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 220

72 Volum. Pedreres de calcària 71 Volumen. Caleras blancas


blanques 1987
1987 81 x 100 cm
81 x 100 cm Óleo sobre lienzo
Oli sobre tela Colección particular
Col·lecció particular
EXPOSICIONES:
EXPOSICIONS: Elda, Galería Sorolla, 1984, nº cat. 12.
Elda, Galeria Sorolla, 1984, núm. cat. Alcoy, Galería San Jorge, 1990, nº cat. 6
12. Alcoi, Galeria Sant Jordi, 1990,
núm. cat. 6

220 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 221

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 221


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 222

73 Cases blanques de la Manxa 72 Casas blancas de la Mancha


1991 1991
81 x 100 cm 81 x 100 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Madrid. Col·lecció Carmen Pérez Gil Madrid. Colección Carmen Pérezgil

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Aranjuez, Centre Cultural Isabel de Aranjuez, Centro Cultural Isabel de
Farnesio, 2006 Farnesio, 2006

222 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 223

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 223


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 224
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 225

Tauromàquia
Tauromaquia
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 226

73 Futur banderiller 73 Futuro banderillero


1943-1944 1943-1944
94,5 x 79,5 cm 94,5 x 79,5 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Fons de l’Excma. Diputació Fondos de la Excma. Diputación
Provincial d’Alacant Provincial de Alicante

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 59 i 61, repr. col·l. fig. 22 Sáez 2000, 59 y 61, repr. col. fig. 22

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Alacant, Diputació, 1944, núm. cat. 145 Alicante, Diputación, 1944, nº cat. 145

226 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 227

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 227


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 228

74 Plaça de bous 74 Plaza de toros


1973 1973
46 x 55 cm 46 x 55 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Ibi. Col·lecció J. Pastor Ibi. Colección J. Pastor

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 216 fig. 256 Sáez 216 fig. 256

228 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 229

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 229


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 230

75 Correbou de Pamplona 75 Encierro de Pamplona


1983 1983
65 x 81 cm 65 x 81 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Ibi. Col·lecció J. Pastor Ibi. Colección J. Pastor

230 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 231

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 231


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 232

76 Reinauguració de Las Arenas de 76 Reinauguración de las Arenas de


Caudete... amb pluja Caudete... con lluvia
1986 1986
46 x 81 cm 46 x 81 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Col·lecció particular Madrid. Colección Carmen Pérezgil

232 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 233

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 233


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 234

77 Correguda de bous 77 Corrida de toros


1980 1980
14 x 18 cm 14 x 18 cm
Oli sobre taula Óleo sobre tabla
Ibi. Col·lecció J. Pastor Ibi. Colección J. Pastor

78 Apuntant una verónica 78 Apuntando una verónica


1987 1987
12 x 16 cm 12 x 16 cm
Oli sobre taula Óleo sobre tabla
Madrid. Col·lecció Carmen Pérez Gil Madrid. Colección Carmen Pérezgil

234 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 235

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 235


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 236

79 Correguda de Sant Pere 79 Corrida de San Pedro


1989 1989
90 x 115 cm 90 x 115 cm
Oli sobre tela Óleo sobre lienzo
Madrid. Col·lecció Carmen Pérez Gil Madrid. Colección Carmen Pérezgil

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Aranjuez, Centre Cultural Isabel de Aranjuez, Centro Cultural Isabel de
Farnesio, 2006 Farnesio, 2006

236 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 237

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 237


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 238

80 Plaça Major de Salamanca. 80 Plaza Mayor de Salamanca.


Correguda de bous Corrida de Toros
1972 1972
16,5 x 23 cm 16,5 x 23 cm
Retolador sobre paper Rotulador sobre papel
Col·lecció particular Colección particular

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Alacant, Bous. Apunts diversos, Alicante, Toros. Apuntes varios,
Diputació, 2006 Diputación, 2006

81 Primer bou de R. Domínguez, 81 Primer toro de R. Domínguez,


Madrid ‘posant banderilles’ Madrid "banderilleando"
1976 1976
23 x 32 cm 23 x 32 cm
Retolador sobre paper Rotulador sobre papel
Col·lecció particular Colección particular

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Alacant, Bous. Apunts diversos, Alicante, Toros. Apuntes varios,
Diputació, 2006 Diputación, 2006

238 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 239

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 239


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 17:59 Página 240

82 L’arrossegament. Alacant 82 El arrastre. Alicante


1976 1976
23 x 32 cm 23 x 32 cm
Retolador sobre paper Rotulador sobre papel
Col·lecció particular Colección particular

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Alacant, Bous. Apunts diversos, Alicante, Toros. Apuntes varios,
Diputació, 2006 Diputación, 2006

83 De Pablo Romero en el batán, 83 De Pablo Romero en el Batán,


Madrid Madrid
1977 1977
16,5 x 23 cm 16,5 x 23 cm
Retolador sobre paper Rotulador sobre papel
Col·lecció particular Colección particular

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Alacant, Bous. Apunts diversos, Alicante, Toros. Apuntes varios,
Diputació, 2006 Diputación, 2006

240 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 18:00 Página 241

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 241


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 18:00 Página 242

84 Picant el bou 1r del Niño de la 84 Picando el toro 1º del Niño de la


Capea. Alacant Capea. Alicante
1977 1977
23 x 32 cm 23 x 32 cm
Retolador sobre paper Rotulador sobre papel
Col·lecció particular Colección particular

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Alacant, Bous. Apunts diversos, Alicante, Toros. Apuntes varios,
Diputació, 2006 Diputación, 2006

85 El bou que va saltar 85 El toro que saltó en San Isidro


en Sant Isidre 1981
1981 16,5 x 23 cm
16,5 x 23 cm Rotulador sobre papel
Retolador sobre paper Colección particular
Col·lecció particular
EXPOSICIONES:
EXPOSICIONS: Alicante, Toros. Apuntes varios,
Alacant, Bous. Apunts diversos, Diputación, 2006
Diputació, 2006

242 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 18:00 Página 243

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 243


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 18:00 Página 244

86 Luis Francisco Esplá 86 Luis Francisco Esplá


1982 1982
16,5 x 23 cm 16,5 x 23 cm
Retolador sobre paper Rotulador sobre papel
Col·lecció particular Colección particular

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Alacant, Bous. Apunts diversos, Alicante, Toros. Apuntes varios,
Diputació, 2006 Diputación, 2006

87 Álvaro Domecq en banderilles 87 Álvaro Domecq en banderillas


1982 1982
23 x 32 cm 23 x 32 cm
Retolador sobre paper Rotulador sobre papel
Col·lecció particular Colección particular

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Alacant, Bous. Apunts diversos, Alicante, Toros. Apuntes varios,
Diputació, 2006 Diputación, 2006

244 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 18:00 Página 245

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 245


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 18:00 Página 246

88 Paquirri llancejant 88 Paquirri lanceando a su primer


el seu primer bou toro
1984 1984
23 x 32 cm 23 x 32 cm
Retolador sobre paper Rotulador sobre papel
Col·lecció particular Colección particular

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Alacant, Bous. Apunts diversos, Alicante, Toros. Apuntes varios,
Diputació, 2006 Diputación, 2006

89 Paquirri agafant ‘l’olivera’ 89 Paquirri cogiendo "el olivo"


després d’un parell de banderilles después de un par de banderillas
sent agafat a Alacant siendo cogido en Alicante
1984 1984
23 x 32 cm 23 x 32 cm
Retolador sobre paper Rotulador sobre papel
Col·lecció particular Colección particular

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Alacant, Bous. Apunts diversos, Alicante, Toros. Apuntes varios,
Diputació, 2006 Diputación, 2006.

246 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 18:00 Página 247

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 247


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 18:00 Página 248

90 Sense títol 90 Sin título


s/d s/f
23 x 32 cm 23 x 32 cm
Retolador sobre paper Rotulador sobre papel
Col·lecció particular Colección particular

EXPOSICIONS: EXPOSICIONES:
Alacant, Bous. Apunts diversos, Alicante, Toros. Apuntes varios,
Diputació, 2006 Diputación, 2006

248 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 18:00 Página 249

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 249


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 18:00 Página 250

91 Joguet infernal 91 Juguete infernal


1940 1940
15 x 10 cm 15 x 10 cm
Programa de les Fogueres de Sant Joan Programa de las Hogueras de San Juan
de 1940 de 1940
Col·lecció Excm. Ajuntament Colección Excmo. Ayuntamiento de
d’Alacant. Arxiu Municipal Alicante. Archivo Municipal

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 46-47, repr. col·l. fig, 9 Sáez 2000, 46-47, repr. col. fig, 9

250 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 18:00 Página 251

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 251


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 18:00 Página 252

92 Flames de la meua terra 92 Llamas de mi tierra


1941 1941
165 x 88 cm 165 x 88 cm
Cartell de les Fogueres de Sant Joan de Cartel de las Hogueras de San Juan de
1941 1941
Col·lecció Excm. Ajuntament Colección Excmo. Ayuntamiento de
d’Alacant. Arxiu Municipal Alicante. Archivo Municipal

BIBLIOGRAFIA: BIBLIOGRAFÍA:
Sáez 2000, 49-50, repr. col·l. fig. 11; D.a. Sáez 2000, 49-50, repr. col. fig. 11;
1941 (La gaseta d’Alacant, 8 d’abril) VV.AA. 1941 (La gaceta de Alicante, 8
de abril)

252 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 18:00 Página 253

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 253


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 18:00 Página 254

93 Esbossos de cartells 93 Bocetos de carteles


1947 - 1949 1947 - 1949
Guaix sobre cartó Gouache sobre cartón
Madrid. Col·lecció Carmen Pérez Gil Madrid. Colección Carmen Pérezgil
[D’esq. a dta. i de dalt a baix] [De izda. a dcha. y de arriba a abajo;]
1. Alacant. Estació hivernal (15,5 x 1. Alicante. Estación invernal
24,5 cm) (15,5 x 24,5 cm)
2. València gran Fira de Juliol de 2. Valencia Gran feria de julio de
1949 (11 x 16 cm) 1949 (11 x 16 cm)
3. Saragossa 1947. Festes en honor a 3. Zaragoza 1947. Fistas en honor a
La nostra Sra. del Pilar (22 x 34 cm) Nuestra Sra. del Pilar (22 x 34 cm)
4. Fogueres de Sant Joan 1949 (8 x 4. Hogueras de San Juan 1949
13 cm) (8 x 13 cm)
5. Setmana Santa. Madrid. 1947 (16 5. Semana Santa. Madrid. 1947
x 25 cm) (16 x 25 cm)
6. Fira Nacional del Llibre. 1949 (11 6. Feria Nacional del Libro. 1949
x 16 cm) (11 x 16 cm)
7. Dia de l’Assegurança (15,5 x 22cm) 7. Día del seguro (15,5 x 22cm)

254 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 18:01 Página 255

5 6 7

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 255


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 18:01 Página 256
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 18:01 Página 257
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 18:01 Página 258

Exposicions esmentades
1933, Alacant, “II Exposició d’artistes novells”, Ateneu.
1940, Alacant, “Exposició de dibuix, pintura i escultura”, organitzada per l’Ajuntament en el
Casino d’Alacant.
1944, Alacant, “Exposició provincial d’arts plàstiques”, Diputació provincial, sala d’actes del
palau Provincial.
1945, Madrid, Concurs Nacional de Pintura, Escultura i Gravat, Palau d’Exposicions del Retiro.
1946, Alacant, “II exposició provincial de belles arts”, sala d’actes de la Diputació Provincial.
1946, Madrid, XX Salón de Otoño.
1950, Alacant, salons de l’Ajuntament.
1950, Elx, Casino.
1951, Sant Sebastià, Cercle Cultural Guipuscoà.
1951, Gijón, Institut Jovellanos.
1952, Alacant, Diputació Provincial.
1953, Sant Sebastià, sales municipals d’art.
1954, Madrid, XXVI Salón de Otoño.
1955, Barcelona, sala La Pinacoteca.
1955, Vitòria, Saló d’Art.
1955, Bilbao, Saló Alonso.
1955, Alacant, Caja de Ahorros del Sudeste de España.
1956, Sant Sebastià, sales municipals d’art.
1956, Alacant, V Concurs Nacional i Provincial de Pintura, Diputació Provincial.
1961, Sant Sebastià, sales municipals d’art.
1963, Madrid, XXXIV Salón de Otoño.
1964, Madrid, “Exposició nacional de belles arts”, Casón del Buen Retiro
1966, Novelda, I Concurs Nacional de Pintura, Casino.
1978, Madrid, XLVI Salón de Otoño.
1984, Elda, “Olis de José Pérezgil”, Galeria Sorolla.
1985, Alacant, “Obres de Pérezgil”, Sala d’Exposicions de la Caixa d’Estalvis Provincial
d’Alacant.
1990, Alcoi, “Olis i dibuixos de José Pérezgil”, Galeria San Jorge.
1993, Alacant i Orihuela, Galeria Juan de Juanes.
1996, Alacant, “Pérezgil. Exposició retrospectiva”, sala d’exposicions de la Llotja del Peix.
1996, València, “La pintura valenciana des de la postguerra fins al Grup Parpalló (1939-1956)”,
Diputació; Sala Parpalló.
2003, Alacant, “L’art del segle XX a Alacant”, exposició commemorativa del 50 aniversari (1953-
2003) de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, Caixa d’Estalvis del Mediterrani.
2004, Madrid, antològica. “José Pérezgil (1918-1998)”, Museu de la Ciutat.
2006, Alacant, “Bous. Apunts diversos”, Diputació d’Alacant.
2006, Aranjuez, “Pérezgil (1918-1988). Luz y color”, centre cultural Isabel de Farnesio.

258 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 18:01 Página 259

Exposiciones citadas
1933, Alicante, “II Exposición de Artistas Noveles”, Ateneo.
1940, Alicante, “Exposición de Dibujo, Pintura y Escultura”, organizada por el Ayuntamiento en el
Casino de Alicante.
1944, Alicante, “Exposición Provincial de Artes Plásticas”, Diputación provincial, Salón de actos
del Palacio provincial.
1945, Madrid, Concurso Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, Palacio de Exposiciones del
Retiro.
1946, Alicante, “II Exposición Provincial de Bellas Artes”, Salón de Actos de la Diputación
provincial.
1946, Madrid, XX Salón de Otoño.
1950, Alicante, Salones del Ayuntamiento.
1950, Elche, Casino.
1951, San Sebastián, Círculo Cultural Guipuzcoano.
1951, Gijón, Instituto Jovellanos.
1952, Alicante, Diputación Provincial.
1953, San Sebastián, Salas Municipales de Arte.
1954, Madrid, XXVI Salón de Otoño.
1955, Barcelona, Sala La Pinacoteca.
1955, Vitoria, Salón de Arte.
1955, Bilbao, Salón Alonso.
1955, Alicante, Caja de Ahorros del Sureste de España.
1956, San Sebastián, Salas Municipales de Arte.
1956, Alicante, V Concurso Nacional y Provincial de Pintura, Diputación provincial.
1961, San Sebastián, Salas Municipales de Arte.
1963, Madrid, XXXIV Salón de Otoño.
1964, Madrid, “Exposición Nacional de Bellas Artes”, Casón del Buen Retiro.
1966, Novelda, I Concurso Nacional de Pintura, Casino.
1978, Madrid, XLVI Salón de Otoño.
1984, Elda, “Óleos de José Pérezgil”, Galería Sorolla.
1985, Alicante, “Obras de Pérezgil”, Sala de Exposiciones de la Caja de Ahorros Provincial de
Alicante.
1990, Alcoy, Óleos y dibujos de José Pérezgil, Galería San Jorge.
1993, Alicante y Orihuela, Galería Juan de Juanes.
1996, Alicante, “Pérezgil. Exposición retrospectiva”, Sala de exposiciones de la Lonja del pescado.
1996, Valencia, “La pintura valenciana desde la posguerra hasta el Grupo Parpalló (1939-1956)“ ,
Diputación; Sala Parpalló.
2003, Alicante, “El arte del siglo XX en Alicante”, Exposición conmemorativa del 50 aniversario
(1953-2003) del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Caja de Ahorros del
Mediterráneo.
2004, Madrid, antológica. “José Pérezgil (1918-1998)“, Museo de la Ciudad.
2006, Alicante, “Toros. Apuntes varios”, Diputación de Alicante.
2006, Aranjuez, “Pérezgil (1918-1988). Luz y Color”, centro cultural Isabel de Farnesio.

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 259


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 18:01 Página 260

Referències bibliogràfiques
D.A.
1978, Pérezgil (Colección maestros del arte español contemporáneo), Bilbao, ed. la Gran
Enciclopedia Basca.
2003, El arte del siglo XX en Alicante, 1960-2000, Alacant, Instituto Alicantino de Cultura Juan
Gil-Albert; Caixa d’Estalvis del Mediterrani.

Agramunt, Francisco
1999, «Pérezgil, José», Diccionario de artistas valencianos del siglo XX, València, Albatros, t. III.

Barrón, Sofía; Justo, Isabel


2006, «Biografías», Col·lecció Goerlich-Miquel (cat. exp.), València, Consorci de Museus de la
Generalitat Valenciana.

Espí Valdés, Adrián


1996, «Acercamiento a José Pérezgil. En torno a una definición del pintor», Pérezgil. Exposición
retrospectiva (cat. exp.), Alacant, Diputació Provincial.

Garín Llombart, Felipe


2006, «Los apuntes taurinos de Pérezgil», Toros. Apuntes varios (cat. exp.), Alacant, Diputació.

Garín Ortiz de Taranco, Felipe María


1978, Historia del arte de Valencia; reed. València, Fundació Bancaixa, 1999.

Hernández Guardiola, Lorenzo


1985, Conferència pronunciada per Lorenzo Hernández Guardiola el 9 de desembre de 1985 en
ocasió de l’exposició antològica de José Pérezgil; Vicent García, Pérezgil [compilació de textos
sobre la seua vida i la seua obra], València, Associació de Col·leccionistes d’Art, 1988.

Muñoz Ibáñez, Manuel


1996, «La pintura valenciana desde la posguerra hasta el Grupo Parpalló», La pintura valenciana
desde la posguerra hasta el Grupo Parpalló (1939-1956) (cat. exp.), València, Diputació.

Pastor Ibáñez, Tina


1996, «La década de los cincuenta en Alicante»», La pintura valenciana desde la posguerra hasta
el Grupo Parpalló (1939-1956) (cat. exp.), València, Diputació.

Sáez Vidal, Joaquín


2000, José Pérezgil (1918-1998), Alacant, Diputació.

260 Set motius de José Pérezgil (1918-1998)


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 18:01 Página 261

Referencias bibliográficas
AA.VV.
1978, Pérezgil (Colección maestros del arte español contemporáneo), Bilbao, ed. la Gran
Enciclopedia Vasca.
2003, El arte del siglo XX en Alicante, 1960-2000, Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan
Gil-Albert; Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Agramunt, Francisco
1999, «Pérezgil, José», Diccionario de artistas valencianos del siglo XX, Valencia, Albatros, t. III.

Barrón, Sofía; Justo, Isabel


2006, «Biografías», Colección Goerlich-Miquel (cat. exp.), Valencia, Consorcio de Museos de la
Generalitat Valenciana.

Espí Valdés, Adrián


1996, «Acercamiento a José Pérezgil. En torno a una definición del pintor», Pérezgil. Exposición
retrospectiva (cat. exp.), Alicante, Diputación Provincial.

Garín Llombart, Felipe


2006, «Los apuntes taurinos de Pérezgil», Toros. Apuntes varios (cat. exp.), Alicante, Diputación.

Garín Ortiz de Taranco, Felipe Mª


1978, Historia del arte de Valencia; reed. Valencia, Fundación Bancaja, 1999.

Hernández Guardiola, Lorenzo


1985, Conferencia pronunciada por Lorenzo Hernández Guardiola el 9 de diciembre de 1985 con
ocasión de la exposición antológica de José Pérezgil; Vicent García, Pérezgil [compilación de
textos sobre su vida y su obra], Valencia, Asociación de coleccionistas de arte, 1988.

Muñoz Ibáñez, Manuel


1996, «La pintura valenciana desde la posguerra hasta el Grupo Parpalló», La pintura valenciana
desde la posguerra hasta el Grupo Parpalló (1939-1956) (cat. exp.), Valencia, Diputación.

Pastor Ibáñez, Tina


1996, «La década de los cincuenta en Alicante»», La pintura valenciana desde la posguerra hasta
el Grupo Parpalló (1939-1956) (cat. exp.), Valencia, Diputación.

Sáez Vidal, Joaquín


2000, José Pérezgil (1918-1998), Alicante, Diputación.

Set motius de José Pérezgil (1918-1998) 261


Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 18:01 Página 262
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 18:01 Página 263
Perezgil_L:Perezgil 16/01/09 18:01 Página 264