Está en la página 1de 15

Một vụ mất tích kỳ lạ

Arthur Conan Doyle

- Bạạ n thạâ n mếế n! – Shếrlock Holmếs noó i khi chúó ng toâ i ngoồ i cạạ nh loò sưởởi trong cạă n hoâạ tạạ i phoế Bạkếr - Cúoâạ c soế ng lạò sưạ bíó ạẩ n hởn bạế t cưó cạó i gíò
mạò con ngưởòi coó thếẩ khạó m phạó . Chúó ng tạ khoâ ng thếẩ cạở m nhạâạ n moạ i thưó mạò thạâạ t sưạ chíở lạò nhưững biếẩ ú hiếâạ n nhoở cúở ạ sưạ toồ n tạạ i. Nếế ú chúó ng tạ
coó thếẩ bạy rạ khoở i cưởạ soẩ , bạy lưởạn trếâ n thạò nh phoế nạò y, hạữ y nhíòn vạò o bếâ n trong nhưững ngoâ i nhạò , nởi nhưững điếồ ú bạế t thưởòng đạng xạở y rạ, sưạ
trúò ng hởạp ngạẫ ú nhiếâ n, cạó c kếế hoạạ ch đưởạc xếế p đạăạ t, nhưững yó kiếế n mạâ ú thúạẫ n, moó c xíóch nhưững sưạ kiếâạ n vạò liếâ n kếế t chúó ng lạạ i. Cúoế i cúò ng, noó
giúó p tạ híònh dúng thoó i qúến vạò thạế y trưởóc đưởạc kếế t qúạở cúở ạ sưạ viếâạ c.

- Túy thếế , toâ i lạạ i khoâ ng tin tưởởng vạò o điếồ ú đoó - Toâ i trạở lởòi - Nhiếồ ú vúạ ạó n đưởạc phạnh phúi trếâ n bạó o chíó đếồ ú dưạạ vạò o cạó c qúy tạắ c, trạồ n trúạ i vạò
thoâ kếâạ ch. Thếo cạó c bạó o cạó o cạở nh sạó t, sưạ hiếâạ n thưạc đạẩ y tởói giởói hạạ n toâạ t cúò ng cúở ạ noó , vạò hiếâạ ú qúạở . Noó tưởòng thúạâạ t tưòng yếế ú toế trưạc tiếế p, khoâ ng
hạế p dạẫ n mạò cúữ ng khoâ ng nghếâạ thúạâạ t.

- Moâạ t sưạ choạ n loạ c vạò sưạ thạâạ n troạ ng nhạế t điạnh sếữ sạở n sinh moâạ t hiếâạ ú ưóng hiếâạ n thưạc - Holmếs nhạâạ n xếó t - Đạế y chíónh lạò cạó i toồ n tạạ i trong cạó c bạó o
cạó o cúở ạ cạở nh sạó t, nởi coó qúạó nhiếồ ú sưạ cạă ng thạẳ ng, coó lếữ , ởở trếâ n tíónh voâ viạ cúở ạ thạẩ m phạó n hởn lạò ởở trếâ n nhưững chi tiếế t, nởi moâạ t ngưởòi qúạn
sạó t thạế y đưởạc bạở n chạế t liếâ n kếế t soế ng coò n cúở ạ toạò n boâạ vạế n đếồ . Dưạạ thếo đoó , moạ i thưó sếữ trởở nếâ n khoâ ng coó gíò lạò khạó c thưởòng.
Toâ i cưởòi vạò lạắ c đạồ ú
- Toâ i coó thếẩ hiếẩ ú súy nghíữ cúở ạ ạnh. - Toâ i noó i. - Tạế t nhiếâ n, trong viạ tríó coế vạế n vạò ngưởòi giúó p đởữ khoâ ng chíónh thưóc cúở ạ moạ i ngưởòi mạng đạồ y mạò ú
sạắ c húyếồ n thoạạ i, trếâ n cạở bạ lúạ c điạạ, ạnh đưởạc cho lạò bíó ạẩ n vạò kyò qúạó i. Nhưng ởở đạâ y - Toâ i nhạăạ t moâạ t tởò bạó o búoẩ i sạó ng tưò dưởói nếồ n nhạò - Chúó ng
tạ thưở xếm. Toâ i đoạ c ngạy tiếâ ú đếồ đạồ ú tiếâ n nhạó . “Moâạ t ngưởòi choồ ng ngưởạc đạữ i vởạ”. Trếâ n nưởạ coâạ t in, nhưng toâ i khoâ ng cạồ n đoạ c cúữ ng coó thếẩ biếế t
noâạ i dúng. Trong nạò y, thếẩ nạò o cúữ ng coó nhưững thưó “ngưởòi đạò n bạò khạó c”, “nghiếâạ n rưởạú”, “đạế m đạó ”, “bạồ m tíóm”, “ếm gạó i xinh xạắ n”, “bạò chúở nhạò ”...
Chạở coó cạó i gíò lạò hạế p dạẫ n cạở .

- Thạâạ t vạâạ y, víó dúạ cúở ạ ạnh lạò moâạ t trưởòng hởạp khoâ ng mạy cho lyó lếữ cúở ạ ạnh, - Holmếs noó i. Anh cạồ m lạế y tởò bạó o vạò đoạ c tiếế p xúoế ng dưởói - Đạâ y lạò
vúạ ly diạ cúở ạ nhạò Dúndạs, vạò trếâ n cở bạở n nhưững thoâ ng tin cúở ạ noó , toâ i sếữ viếế t lạạ i vạò liếâ n kếế t cạó c sưạ viếâạ c mạò khoâ ng đúạ ng đếế n cạó c yếế ú toế trếâ n.
“Ngưởòi choồ ng khoâ ng nghiếâạ n rưởạú vạò khoâ ng coó ngưởòi phúạ nưữ khạó c. Vạế n đếồ thạn phiếồ n lạò ạnh tạ thưởòng coó thoó i qúến khi noẩ i noó ng trong moẫ i
bưữạ ạă n thíò lạạ i lạế y hạò m rạă ng giạở cúở ạ ạnh tạ vạò nếó m vạò o vởạ cúở ạ ạnh tạ”. Nạò o, coó đưởạc khoâ ng? Đạâ y khoâ ng phạở i lạò nhưững yếế ú toế kíóch thíóch tríó
tưởởng tưởạng đoế i vởói moâạ t ngưởòi kếẩ chúyếâạ n trúng bíònh. Húó t thúoế c nhếó , bạó c síữ. Vạò ạnh cúữ ng thạế y lạò bạở n tưởòng thúạâạ t cúở ạ toâ i khoâ ng nạằ m trong
víó dúạ cúở ạ ạnh.

Anh cạồ m lạế y cạó i hoâạ p đưạng thúoế c lạó bạằ ng vạò ng. Moâạ t viếâ n ngoạ c tíóm lởón đưởạc khạở m trếâ n nạắ p. Noó hoạò n toạò n tưởng phạở n vởói cạó ch bạò i tríó đởn
giạở n cúở ạ cạă n nhạò mạò trưởóc đạâ y toâ i đạữ coó diạp moâ tạở .

- A, - ạnh noó i, - Toâ i qúếâ n mạế t lạò mạế y túạồ n roồ i chúó ng tạ khoâ ng gạăạ p nhạú. Đoó lạò moâạ t vạâạ t kyở niếâạ m nho nhoở cúở ạ oâ ng vúạ xưó Bohếmiạ đạữ tạăạ ng cho
trong vúạ Irếò nế Adlếr.
- Coò n cạó i nhạẫ n? - Toâ i hoở i, liếế c nhíòn vạâạ t lạế p lạó nh ởở trếâ n ngoó n tạy ạnh ạế y.
- Noó lạò vạâạ t giạ bạở o cúở ạ moâạ t giạ đíònh Hạò Lạn tưòng lạò thạâ n chúở cúở ạ toâ i, tiếế c lạò toâ i khoâ ng thếẩ tiếế t loâạ cho ạnh đưởạc, dúò rạằ ng qúạ đoó ạnh coó thếẩ boẩ
súng vạò o boâạ sưú tạâạ p cúở ạ ạnh moâạ t hoạăạ c hại vúạ ạó n nưữạ.
- Lúó c nạò y ạnh coó moâạ t vúạ nạò o khoâ ng? – Toâ i hoở i vởói vếở qúạn tạâ m.
- Cạở moâạ t tạó , toạò n lạò nhưững vúạ khoâ ng qúạn troạ ng nếâ n chúó ng khoâ ng coó moâạ t chúó t hưóng thúó nạò o cạở . Thưởòng thưởòng chíở trong nhưững vúạ qúạn
troạ ng, chúó ng tạ mởói thi thoế đưởạc oó c qúạn sạó t vạò khạở nạă ng phạâ n tíóch ngúyếâ n nhạâ n vạò hạâạ ú qúạở , khi toâạ i ạó c cạò ng lởón thíò ngúyếâ n nhạâ n lạạ i cạò ng
giạở n diạ, dếẫ hiếẩ ú, đoó lạò ngúyếâ n tạắ c... Nhưng coó lếữ chíở trong vạò i phúó t nưữạ, chúó ng tạ sếữ coó moâạ t nưữ thạâ n chúở .

Holmếs rởòi khoở i ghếế bạò nh, đếế n đưóng sạú bưóc mạò nh, hưởóng mạắ t xúoế ng con đưởòng ạở m đạạ m. Nhíòn qúạ vại ạnh, toâ i thạế y moâạ t thiếế ú phúạ , thạâ n
híònh đạẫ y đạò , đạng đưóng trếâ n lếồ đưởòng đoế i diếâạ n. Nạò ng đoâạ i noó n roâạ ng vạò nh đưởạc trạng điếẩ m bạằ ng moâạ t chiếế c loâ ng chim lởón, mạò ú đoở . Nạò ng nhíòn
lếâ n cưởạ soẩ phoò ng chúó ng toâ i vởói moâạ t vếở do dưạ. Thạâ n híònh nạò ng đong đưạ. Thíònh líònh, nạò ng chạạ y bạă ng qúạ đưởòng vạò tiếế ng chúoâ ng cưởạ rếo
vạng.

- Toâ i đạữ tưòng biếế t loạạ i triếâạ ú chưóng nạò y roồ i – Holmếs noó i, vưòạ nếó m tạò n thúoế c lạó vạò o loò sưởởi - Ngưởòi thiếế ú nưữ nạò y đạng ởở trong moâạ t tíònh trạạ ng
boế i roế i víò moâạ t vạế n đếồ tíònh yếâ ú. Nạò ng múoế n đưởạc giúó p đởữ, nhưng khoâ ng biếế t coó thoẩ loâạ cạâ ú chúyếâạ n cúở ạ míònh rạ chạă ng.
Coó tiếế ng goữ cưởạ, vạò ngưởòi hạồ ú vạò o thoâ ng bạó o coó coâ Mạry Súthếrlạnd đếế n. Holmếs liạch sưạ đoó n tiếế p nạò ng. Anh đoó ng cưởạ lạạ i, mởòi nạò ng ngoồ i:
- Thưạ coâ , vởói cạăạ p kíónh cạâạ n, coâ coó cưạc nhoạ c lạắ m khoâ ng, khi phạở i đạó nh mạó y qúạó nhiếồ ú?
- Đoó lạò lúó c đạồ ú, bạâ y giởò toâ i coó thếẩ đạó nh mạó y mạò khoâ ng cạồ n nhíòn vạò o bạò n mạó y.
Nạò ng trạở lởòi moâạ t cạó ch tưạ đoâạ ng, khoâ ng chúó yó đếế n tíónh cạó ch đạăạ c biếâạ t cúở ạ noó . Nhưng vưòạ noó i xong, nạò ng boẫ ng giạâạ t nạẩ y míònh, đưạ mạắ t nhíòn bạạ n
toâ i vởói moâạ t vếở kinh ngạạ c:
- ÔÔ ng Holmếs! Phạở i chạă ng ngưởòi tạ đạữ noó i vởói oâ ng vếồ toâ i? Nếế ú khoâ ng, lạò m sạo oâ ng coó thếẩ biếế t đưởạc điếồ ú đoó ?
- Khoâ ng coó gíò qúạn troạ ng cạở ! - Holmếs cưởòi đạó p - Nghếồ nghiếâạ p bạắ t búoâạ c toâ i phạở i biếế t nhiếồ ú điếồ ú... Vạở lạạ i, nếế ú khoâ ng, thíò coâ đạâ ú coó đếế n đạâ y
tíòm toâ i?
- Thưạ oâ ng, toâ i đếế n tíòm oâ ng do lởòi giởói thiếâạ ú cúở ạ bạò Ethếrếgế oâ ng đạữ tíòm rạ đưởạc choồ ng cúở ạ bạò ạế y moâạ t cạó ch dếẫ dạò ng, trong khi moạ i ngưởòi, kếẩ
cạở cạở nh sạó t, đếồ ú cho lạò oâ ng tạ đạữ chếế t? ÔÔ , thưạ oâ ng Holmếs! Toâ i khoâ ng giạò ú, nhưng moẫ i nạă m toâ i đưởạc hưởởng 100 bạở ng, ngoạò i rạ toâ i coò n coó
tiếồ n coâ ng đạó nh mạó y. Toâ i sạẵ n sạò ng trạở cho oâ ng bạo nhiếâ ú cúữ ng đưởạc, miếẫ n lạò oâ ng tíòm rạ oâ ng Hosmếr Angếl giúò m toâ i.
- Víò sạo coâ coó vếở qúạó hạế p tạế p vạâạ y? - Holmếs đạn mưởòi đạồ ú ngoó n tạy vạò o nhạú, vạò đưạ mạắ t nhíòn lếâ n trạồ n nhạò .
Moâạ t lạồ n nưữạ, nạò ng lạạ i biếẩ ú loâạ moâạ t sưạ kinh ngạạ c đếế n sưởng soế t.
- ÔÔ ng Windibạnk, chạ cúở ạ toâ i, chạẳ ng qúạn tạâ m ạâ m gíò đếế n viếâạ c nạò y cạở . ÔÔ ng ạế y khoâ ng múoế n toâ i bạó o cạở nh sạó t, cúữ ng khoâ ng múoế n toâ i đếế n gạăạ p
oâ ng. ÔÔ ng ạế y noó i rạằ ng viếâạ c nạò y khoâ ng coó gíò nghiếâ m troạ ng. Toâ i đạữ noẩ i giạâạ n vạò chạạ y thạẳ ng đếế n oâ ng.
Holmếs hoở i:
- Chạ cúở ạ coâ ạò ? Chạắ c lạò chạ dưởạng cúở ạ coâ chạă ng?
- Phạở i! Toâ i goạ i oâ ng ạế y bạằ ng chạ, nhưng oâ ng ạế y chíở lởón hởn toâ i coó nạă m túoẩ i.
- Mếạ coâ vạẫ n coò n soế ng chưó?
- Vạâ ng. Bạò rạế t khoếở mạạ nh. Thưạ oâ ng, toâ i khoâ ng đưởạc vưòạ loò ng khi thạế y mếạ toâ i tạó i giạó qúạó sởóm, nhạế t lạò tạó i giạó vởói ngưởòi đạò n oâ ng kếó m hởn bạò
đếế n 15 túoẩ i. Chạ rúoâạ t toâ i lạò thởạ sưởạ oế ng vạò đạăạ t oế ng ởở Tottếnhạm Coúrt Roạd. ÔÔ ng đếẩ lạạ i cạở moâạ t cở xưởởng triạ giạó 4.700 bạở ng đạng hoạạ t đoâạ ng
toế t. Mếạ toâ i tiếế p túạ c điếồ ú khiếẩ n cở xưởởng nạò y vởói sưạ phúạ tạó cúở ạ ngưởòi đoế c coâ ng lạò oâ ng Hạrdy. Nhưng khi bạò gạăạ p oâ ng Windibạnk, bạò liếồ n bạó n
cở xưởởng vạò thếo vếồ vởói oâ ng ạế y.
- Phạở i chạă ng soế lởại tưóc hạò ng nạă m cúở ạ coâ lạò do cở nghiếâạ p cúở ạ chạ coâ đếẩ lạạ i?
- ÔỒ khoâ ng. Đoó lạò giạ tạò i cúở ạ chúó Nếd ởở Aúcklạnd. Đoó lạò nhưững coẩ phiếế ú Nếw Zếạlạnd triạ giạó toẩ ng coâạ ng 2.500 bạở ng, vởói 4,5% tiếồ n lởòi. Toâ i chíở
lạữ nh soế tiếồ n lởòi đoó thoâ i.
- Cạâ ú chúyếâạ n cúở ạ coâ lạò m cho toâ i thíóch thúó . Xếm nạò o! Như thếế , moẫ i nạă m coâ lạữ nh đưởạc 100 bạở ng, vạò tiếồ n coâ ng đạó nh mạó y. Vởói hại soế tiếồ n ạế y,
moâạ t thiếế ú nưữ đoâạ c thạâ n coó thếẩ soế ng thoạở i mạó i, thíởnh thoạở ng đi dú liạch hoạăạ c múạ sạắ m moâạ t vạò i moó n đoồ , phạở i khoâ ng?
- Vạâ ng! Nhưng hiếâạ n giởò toâ i coò n ởở chúng vởói mếạ toâ i vạò oâ ng Windibạnk. Do đoó toâ i đếẩ cho hại oâ ng bạò hưởởng soế tiếồ n lởòi ạế y, cho đếế n khi nạò o toâ i
coó giạ đíònh riếâ ng. Cưó moẫ i qúyó, oâ ng Windibạnk đi lạữ nh soế tiếồ n lởòi cúở ạ toâ i đếm vếồ cho mếạ toâ i. Coò n toâ i toâ i chíở tiếâ ú xạò i soế tiếồ n đạó nh mạó y.
- Coâ đạữ cho toâ i biếế t rạế t roữ rạò ng vếồ tíònh trạạ ng cúở ạ coâ - Holmếs noó i - Vạò bạâ y giởò, đạâ y lạò bạó c síữ Wạtson, bạạ n thạâ n cúở ạ toâ i. Coâ đưòng ế ngạạ i gíò cạở , cưó
tưạ nhiếâ n kếẩ lạạ i cúoâạ c giạo thiếâạ p giưữạ coâ vạò oâ ng Hosmếr .
Đoâ i mạó cúở ạ nạò ng hởi ưởng đoở moâạ t chúó t:
- Khi chạ toâ i coò n soế ng, cạó c coâ ng nhạâ n khíó đoế t thưởòng gưởi thiếế p mởòi cạở giạ đíònh toâ i đếế n khiếâ ú vúữ . Coò n bạâ y giởò hoạ gưởi thiếế p mởòi mếạ toâ i vạò toâ i.
ÔÔ ng Windibạnk chạă ng bạo giởò múoế n chúó ng toâ i đi đạâ ú cạở . Lạồ n nạò y, toâ i nhạế t qúyếế t đi dưạ! ÔÔ ng tíòm đúở cạó ch đếẩ bạó c boở . Sạú cúò ng, thạế y toâ i khoâ ng
chiạú đoẩ i yó oâ ng tạ bếò n lếâ n đưởòng đi Phạó p coâ ng tạó c cho coâ ng ty cúở ạ oâ ng tạ. Mếạ toâ i vạò toâ i bạở o oâ ng Hạrdy đưạ chúó ng toâ i đi dưạ búoẩ i khiếâ ú vúữ ; vạò
toâ i đạữ gạăạ p ạnh Hosmếr ởở đoó .
- Tưò Phạó p trởở vếồ , oâ ng boế dưởạng rạế t giạâạ n dưữ khi đưởạc biếế t coâ đạữ dưạ búoẩ i khiếâ ú vúữ hoâ m đoó ?
- ÔỒ khoâ ng. ÔÔ ng tạ chíở cưởòi vạò nhúó n vại. ÔÔ ng tạ coò n noó i rạằ ng khoâ ng nếâ n cạế m moâạ t ngưởòi phúạ nưữ lạò m điếồ ú gíò hoạ thíóch, bởởi víò coó cạế m thíò hoạ cúữ ng
vạẫ n lạò m.
- Toế t.
- Ngạò y hoâ m sạú, Hosmếr đếế n thạă m chúó ng toâ i, sạú đoó chúó ng toâ i coó gạăạ p lạạ i oâ ng ạế y moâạ t lạồ n nưữạ... Nghíữạ lạò , chúó ng toâ i đạữ gạăạ p nhạú hại lạồ n vạò đi
dạạ o vởói nhạú. Nhưng khi chạ dưởạng toâ i trởở vếồ , Hosmếr khoâ ng thếẩ đếế n nhạò thạă m toâ i nưữạ.
- Sạo vạâạ y?
- Bởởi víò, chạ dưởạng toâ i khoâ ng thíóch khạó ch khưóạ đếế n nhạò . Nhưng toâ i noó i vởói mếạ toâ i rạằ ng toâ i múoế n coó giạ đíònh.
- ÔÔ ng Hosmếr khoâ ng tíòm cạó ch gạăạ p lạạ i coâ sạo?
- Thếế nạò y: chạ dưởạng toâ i lạạ i phạở i đi Phạó p trong moâạ t túạồ n lếẫ . Hosmếr viếế t thư noó i rạằ ng nếâ n chởò đởại cho chạ dưởạng toâ i đi đạữ roồ i hạữ y gạăạ p nhạú.
Trong thởòi giạn chởò đởại, chúó ng toâ i vạẫ n viếế t thư cho nhạú. Moẫ i búoẩ i sạó ng, toâ i đíóch thạâ n rạ hoâạ p thư lạế y thư, do đoó chạ dưởạng toâ i chạẳ ng hạy
biếế t gíò cạở .
- Vạò o thởòi giạn đoó , coâ đạữ hưóạ hoâ n vởói oâ ng Hosmếr chưạ?
- ÔỒ coó , chúó ng toâ i đạữ hưóạ hoâ n vởói nhạú ngạy tưò búoẩ i đi dạạ o đạồ ú tiếâ n. Hosmếr lạò thúở qúyữ trong moâạ t vạă n phoò ng ởở phoế Lếạdếnhạll vạò ...
- Vạă n phoò ng nạò o?
- Thưạ oâ ng, đạâ y chíónh lạò điếồ ú lạò m cho toâ i hoạng mạng nhạế t: toâ i khoâ ng tiếế t đoó lạò vạă n phoò ng nạò o.
- Vạâạ y thíò thíò oâ ng ạế y ởở đạâ ú?
- Anh ạế y ngúở ngạy tạạ i choẫ lạò m viếâạ c.
- Coâ khoâ ng biếế t điạạ chíở cúở ạ oâ ng ạế y?
- Khoâ ng. Toâ i chíở biếế t đoó lạò phoế Lếạdếnhạll.
- Vạâạ y, coâ gưởi thư đếế n điạạ chíở nạò o?
- Đếế n bưú điếâạ n phoế Lếạdếnhạll, hoâạ p thư lưú trưữ. Anh ạế y bạở o rạằ ng nếế ú toâ i gưởi thư đếế n vạă n phoò ng, thíò ạnh ạế y sếữ biạ cạó c bạạ n đoồ ng nghiếâạ p chếế
nhạạ o. Toâ i đếồ nghiạ sếữ đạó nh mạó y nhưững bưóc thư cúở ạ toâ i; gioế ng như nhưững bưóc thư cúở ạ ạnh ạế y gưởi cho toâ i vạâạ y. Nhưng ạnh ạế y khoâ ng chiạú, bạở o
rạằ ng khi đoạ c nhưững bưóc thư do chíónh tạy toâ i viếế t, ạnh ạế y coó cạở m giạó c như đưởạc ởở gạồ n bếâ n toâ i. Thưạ oâ ng Holmếs, điếồ ú nạò y chưóng toở ạnh ạế y
yếâ ú thưởng toâ i đếế n mưóc nạò o, vạò lúoâ n lúoâ n qúạn tạâ m đếế n nhưững chi tiếế t nhoở .
- Rạế t hạy! Coâ coó thếẩ nhởó lạạ i nhưững chi tiếế t nhoở nạò o khạó c vếồ oâ ng Hosmếr khoâ ng?
- Thưạ, đoó lạò moâạ t thạnh niếâ n rạế t nhúó t nhạó t. Víò thếế , ạnh ạế y thíóch đi dạạ o vạò o moâạ t búoẩ i toế i hởn lạò ngạy giưữạ bạn ngạò y. Anh ạế y rạế t nhú míò, ngạy
cạở đếế n tiếế ng noó i cúữ ng nhoở nhếạ , dưởòng như lúó c nhoở coó biạ chưóng viếâ m hoạ ng lạò m cho coẩ hoạ ng biạ yếế ú đi, do đoó ạnh ạế y coó moâạ t gioạ ng noó i hởi thíò
thạồ m... khoâ ng đưởạc roữ rạò ng lạắ m... Lúoâ n ạă n mạăạ c đạò ng hoạò ng, sạạ ch sếữ vạò giạở n diạ... Mạắ t cúở ạ ạnh ạế y cúữ ng khoâ ng đưởạc toế t: lúó c nạò o ạnh ạế y cúữ ng
phạở i mạng moâạ t cạăạ p kíónh mạò ú.
- Toế t lạắ m! Vạò chúyếâạ n gíò đạữ xạở y rạ khi chạ coâ trởở vếồ ?
- Trưởóc đoó , ạnh Hosmếr đếế n đếồ nghiạ cưở hạò nh hoâ n lếẫ trưởóc khi chạ dưởạng toâ i trởở vếồ . Anh ạế y coó vếở gạế p rúó t lạắ m, ạnh ạế y bạở o toâ i đạăạ t bạò n tạy lếâ n
qúyếẩ n Kinh thạó nh, hưóạ rạằ ng sạú nạò y dạẫ ú cho coó chúyếâạ n gíò xạở y rạ, toâ i sếữ vạẫ n lúoâ n lúoâ n trúng thạò nh vởói ạnh ạế y. Mếạ toâ i cho rạằ ng đoó lạò moâạ t dạế ú
hiếâạ ú đếạ p đếữ cúở ạ tíònh yếâ ú. Ngạy tưò lúó c đạồ ú, mếạ toâ i đạữ coó thiếâạ n cạở m vởói ạnh ạế y, toâ i hoở i chạ dưởạng toâ i coó yó kiếế n gíò vếồ viếâạ c nạò y, bạò hưóạ sếữ dạò n
xếế p vởói oâ ng ạế y, điếồ ú nạò y khoâ ng lạò m cho toâ i thíóch lạắ m. Tạạ i sạo toâ i lạạ i phạở i xin phếó p chạ dưởạng toâ i đếẩ kếế t hoâ n. Nhưng toâ i cúữ ng viếế t thư cho oâ ng
ạế y ởở Bordếạúx, nởi coâ ng ty oâ ng ạế y coó vạă n phoò ng đạạ i diếâạ n. Lạó thư đưởạc gưởi trạở lạạ i cho toâ i ngạy trong búoẩ i sạó ng ngạò y hoâ n lếẫ .
- ÔÔ ng ạế y khoâ ng chiạú nhạâạ n thư ạò ?
- Khoâ ng, oâ ng ạế y lếâ n đưởòng đi Anh trưởóc khi lạó thư đếế n Bordếạúx.
- Thạâạ t khoâ ng mạy mạắ n! Vạâạ y lạò hoâ n lếẫ đạữ đưởạc dưạ tíónh cưở hạò nh vạò o ngạò y thưó sạó ú vưòạ qúạ?
- Vạâ ng, hoâ n lếẫ đạữ đưởạc dưạ tíónh cưở hạò nh ởở nhạò thởò St. Sạvioúr's, gạồ n King's Cross vạò sạú đoó chúó ng toâ i sếữ dưạ bưữạ ạă n trưạ giạ đíònh tạạ i khạó ch
sạạ n St. Pạncrạs. Hosmếr đếế n nhạò đoó n chúó ng toâ i. Anh đởữ mếạ toâ i vạò toâ i lếâ n chiếế c xế ngưạạ coó múi, coò n ạnh thíò nhạở y lếâ n moâạ t chiếế c khạó c đạng
đạâạ ú gạồ n đạế y. Xế cúở ạ chúó ng toâ i đếế n nhạò thởò trưởóc. Khi chiếế c xế ngưạạ cúở ạ ạnh ạế y hiếâạ n rạ, chúó ng toâ i troâ ng đởại ạnh Hosmếr xúoế ng xế, nhưng
troâ ng mạữ i chạẳ ng thạế y. Ngưởòi đạó nh xế qúạy đạồ ú nhíòn vạò o bếâ n trong xế: ạnh Hosmếr đạữ biếế n mạế t. Ngưởòi đạó nh xế bạở o rạằ ng oâ ng tạ chạẳ ng hiếẩ ú
gíò cạở , rạằ ng chíónh mạắ t oâ ng tạ đạữ troâ ng thạế y ngưởòi khạó ch nhạở y lếâ n xế... Chúyếâạ n nạò y đạữ xạở y rạ hoâ m thưó sạó ú vưòạ qúạ, vạò cho đếế n nạy toâ i vạẫ n
khoâ ng đưởạc moâạ t tin tưóc gíò cạở vếồ ạnh Hosmếr.
- Toâ i coó cạở m giạó c rạằ ng coâ đạữ biạ lưòạ gạạ t moâạ t cạó ch hếế t sưóc bíở oẩ i - Holmếs noó i.
- ÔỒ khoâ ng, thưạ oâ ng. Anh ạế y qúạó toế t vạò qúạó ngạy thạâạ t. Nạò y nhếó ! Súoế t cạở búoẩ i sạó ng hoâ m đoó , ạnh ạế y khoâ ng ngưòng lạăạ p đi lạăạ p lạạ i vởói toâ i rạằ ng dạẫ ú
cho coó chúyếâạ n gíò xạở y rạ, toâ i phạở i lúoâ n lúoâ n trúng thạò nh vởói ạnh ạế y, rạằ ng dạẫ ú coó moâạ t biếế n coế bạế t ngởò nạò o chiạ cạó ch hại chúó ng toâ i, toâ i phạở i
lúoâ n lúoâ n nhởó rạằ ng toâ i lạò cúở ạ ạnh ạế y, vạò sởóm hạy múoâạ n gíò ạnh ạế y cúữ ng sếữ tíòm lạạ i vởói toâ i. Coó lếữ đạâ y lạò moâạ t cúoâạ c noó i chúyếâạ n thạâạ t kyò diạ trong
moâạ t búoẩ i sạó ng cúở ạ ngạò y hoâ n lếẫ . Nhưng nhưững sưạ viếâạ c xạở y rạ sạú đoó đạữ cho chúó ng tạ thạế y tạế t cạở yó nghíữạ cúở ạ noó !
- Như thếế thếo yó coâ thíò Hosmếr đạữ gạăạ p phạở i moâạ t tại nạạ n bạế t ngởò
- Thưạ phạở i.
- Nhưng coâ khoâ ng hếồ biếế t gíò vếồ cạó i điếồ ú ngúy hiếẩ m mạò oâ ng ạế y đạữ tiếâ n đoạó n.
- Hoạò n toạò n khoâ ng.
- Mếạ coâ đạữ phạở n ưóng như thếế nạò o trong vúạ nạò y?
- Bạò rạế t giạâạ n dưữ. Bạò bạở o toâ i đưòng bạo giởò nhạắ c đếế n cạó i tếâ n ạế y trưởóc mạăạ t bạò nưữạ.
- Coâ coó cho chạ dưởạng biếế t viếâạ c nạò y khoâ ng?
- Coó . ÔÔ ng ạế y cúữ ng cho rạằ ng coó moâạ t điếồ ú gíò đoó đạữ xạở y rạ. Vạò oâ ng ạế y bạở o đạở m rạằ ng chíở trong thởòi giạn ngạắ n, toâ i sếữ đưởạc biếế t tin tưóc vếồ Hosmếr.
ÔÔ ng ạế y noó i vởói toâ i: “Khoâ ng coó lyó do gíò moâạ t ngưởòi đạò n oâ ng đạữ đưạ con đếế n tạâạ n ngưởững cưởạ nhạò thởò roồ i lạạ i boở rởi con moâạ t cạó ch ngạng xưởng
như vạâạ y?”. Thưạ oâ ng, tạạ i sạo chúyếâạ n nạò y lạạ i coó thếẩ xạở y rạ?
- Toâ i sếữ giạở i qúyếế t vúạ nạò y - Holmếs noó i, vưòạ đưóng dạâạ y - Toâ i tin chạắ c sếữ đạạ t đưởạc kếế t qúạở . Nhưng trưởóc mạắ t, coâ hạữ y coế gạắ ng xoó ạ boở cạó i tếâ n
Hosmếr rạ khoở i tạâ m tríó cúở ạ coâ , hạữ y qúếâ n oâ ng tạ moâạ t cạó ch hoạò n toạò n, cúữ ng như oâ ng tạ đạữ hoạò n toạò n rạ khoở i cúoâạ c đởòi cúở ạ coâ .
- Vạâạ y... oâ ng nghíữ rạằ ng toâ i sếữ khoâ ng coò n gạăạ p lạạ i ạnh ạế y nưữạ?
- Khoâ ng.
- Nhưng điếồ ú gíò đạữ xạở y rạ cho ạnh ạế y?
- Toâ i sếữ trạở lởòi cạâ ú hoở i nạò y sạú. Toâ i múoế n coó moâạ t bạở n moâ tạở đúó ng đạắ n híònh dạạ ng cúở ạ oâ ng ạế y, vạò moâạ t trong soế nhưững lạó thư cúở ạ oâ ng tạ.
- Trếâ n bạó o Sạtúrdạy's Chroniclế thưó bạở y vưòạ qúạ coó đạă ng moâạ t bạở n tin “Tíòm ngưởòi mạế t tíóch” vởói nhưững chi tiếế t vếồ híònh dạạ ng cúở ạ ạnh ạế y. Đạâ y
lạò bạở n tin đưởạc cạắ t rạ vạò boế n lạó thư cúở ạ ạnh ạế y.
- Cạở m ởn coâ . Điạạ chíở cúở ạ coâ ?
- 31, Lion Plạcế, Cạmbếrwếll.
- ÔÔ ng Hosmếr khoâ ng hếồ cho coâ biếế t điạạ chíở cúở ạ oâ ng ạế y. Coò n chạ dưởạng cúở ạ coâ , oâ ng ạế y lạò m viếâạ c ởở đạâ ú?
- ÔÔ ng ạế y lạò m đạạ i diếâạ n thưởng mạạ i cho coâ ng ty Wếsthoúsế & Mạrbạnk ởở phoế Fếnchúrch.
- Cạở m ởn coâ . Lởòi tưởòng thúạâạ t cúở ạ coâ rạế t roữ rạò ng vạò đạồ y đúở . Xin coâ nhởó lởòi khúyếâ n cúở ạ toâ i: “Hạữ y qúếâ n đi tạế t cạở cạâ ú chúyếâạ n nạò y, đưòng bạo giởò
đếẩ noó ạó m ạở nh cúoâạ c đởòi cúở ạ coâ nưữạ”.
- Cạó m ởn oâ ng, thưạ oâ ng Holmếs. Nhưng khoâ ng thếẩ đưởạc. Toâ i phạở i tin tưởởng ạnh Hosmếr.
Mạăạ c dạồ ú troâ ng nạò ng coó vếở xoạò ng xíữnh vởói chiếế c múữ roâạ ng vạò nh kyò diạ vạò gưởng mạăạ t hởại ngạâ y ngoâ chạế t phạó c, tạế m loò ng chúng thúở y cúở ạ nạò ng coó
moâạ t cạó i gíò cạo qúyó lạò m cho ngưởòi tạ phạạở kíónh troạ ng. Nạò ng đạăạ t xạế p thư cúở ạ nạò ng lếâ n bạò n vạò rạ vếồ sạú khi hưóạ sếữ trởở lạạ i bạế t cưó lúó c nạò o chúó ng
toâ i cạồ n đếế n nạò ng.
Holmếs ngoồ i im lạăạ ng moâạ t lúó c lạâ ú: hại bạò n tạy đạn nhạò , hại chạâ n dúoẫ i thạẳ ng, nhíòn đạă m đạă m trếâ n trạồ n nhạò . Roồ i ạnh cúó i xúoế ng, cạồ m lạế y cạó i tạẩ ú
đạế t cúữ cúở ạ ạnh ạế y vạò moồ i thúoế c. Sạú khi ríót moâạ t hởi thúoế c, ạnh dưạạ thạẳ ng ngưởòi vạò o ghếế bạò nh, moâạ t lạò n khoó i nhạạ t toở ạ rạ, vếở mạăạ t chíòm đạắ m
trong súy tư.
- Thiếế ú nưữ đoó lạò moâạ t sưạ nghiếâ n cưóú khạó thúó viạ. - ạnh noó i – Toâ i nghíữ lạò coâ ạế y thúó viạ hởn lạò vạế n đếồ nhoở bếó cúở ạ coâ ạế y. Nạò o, nhạâ n tiếâạ n, ạnh tíòm
giúó p toâ i moâạ t boâạ hoồ sở cúữ . Vúạ ạó n Andovếr hoồ i nạă m 1877, vạò moâạ t vúạ tưởng tưạ ởở Thế Hạgúế hoồ i nạă m ngoạó i. Vếồ yó tưởởng thíò xưạ roồ i, túy nhiếâ n,
cúữ ng coó moâạ t vạò i chi tiếế t mởói. Trưò phi chíónh thiếế ú nưữ ạế y lạò boẩ íóch.
Toâ i đưạ rạ moâạ t nhạâạ n xếó t:
- Anh đạữ đoạ c thạế y nởi nạò ng voâ soế nhưững điếồ ú mạò toâ i hoạò n toạò n khoâ ng thạế y đưởạc.
- Khoâ ng phạở i lạò khoâ ng thạế y đưởạc, chíở víò ạnh khoâ ng chúó yó đếế n chúó ng đạế y thoâ i, ạnh khoâ ng biếế t nhíòn, chíónh víò thếế mạò ạnh khoâ ng nạắ m đưởạc cạó i
chíónh yếế ú. Nạò o, bạâ y giởò ạnh hạữ y thưở moâ tạở lạạ i nạò ng cho toâ i xếm đi.
- Nạò ng đoâạ i moâạ t chiếế c noó n roâạ ng vạò nh mạò ú xạó m đạó , đưởạc trạng tríó bạằ ng moâạ t coạ ng loâ ng chim mạò ú đoở gạạ ch. Chiếế c ạó o jạckết mạò ú đến coó gạắ n
nhưững hạạ t ngoạ c trại cúữ ng mạò ú đến. Nạò ng mạăạ c moâạ t chiếế c ạó o dạò i nạâ ú, sạẫ m hởn mạò ú cạò phếâ , coẩ ạó o vạò hại cạó nh tạy ạó o coó moâạ t miếế ng vạở i loâ ng
nhoở mạò ú đoở tíóạ. Đoâ i gạă ng tạy mạò ú xạó m, biạ moò n ởở ngoó n troở bếâ n mạăạ t. Toâ i khoâ ng qúạn sạó t đoâ i giạò y cúở ạ nạò ng. nạò ng mạng moâạ t đoâ i boâ ng tại nhoở
bạằ ng vạò ng.
Holmếs voẫ tạy khến ngởại, túy gioạ ng noó i cúở ạ ạnh coó vếở hởi chếế nhạạ o.
- Wạtson, ạnh tiếế n boâạ nhiếồ ú đạế y! Sưạ thạâạ t, ạnh gạồ n như khoâ ng boở soó t chi tiếế t nạò o cạở , ngoạạ i trưò moâạ t chi tiếế t khạó qúạn troạ ng. Nhưng toâ i khến
ạnh đạữ coó cạó i nhíòn đúó ng vếồ mạò ú sạắ c. Anh đưòng bạo giởò tin tưởởng vạò o cạó i cạở m giạó c toẩ ng qúạó t đạồ ú tiếâ n cúở ạ míònh, mạò phạở i tạâạ p trúng sưạ chúó yó
vạò o nhưững chi tiếế t. Khi toâ i qúạn sạó t moâạ t phúạ nưữ, trưởóc hếế t toâ i nhíòn vạò o hại cạó nh tạy ạó o. Anh đạữ nhạâạ n xếó t đúó ng, nạò ng coó miếế ng vạở i loâ ng trếâ n
hại cạó nh tạy ạó o, vạò vạở i loâ ng lạò moâạ t yếế ú toế coó íóch, bởởi víò noó giưữ đưởạc nhưững dạế ú vếế t. Nếế ú chúó yó hởn chúó t nưữạ, ạnh sếữ thạế y cạó i lạằ n nếế p đoâ i ởở
phíóạ bếâ n trếâ n coẩ tạy ạó o moâạ t chúó t, nởi mạò ngưởòi đạó nh mạó y tưạạ tạy vạò o bạò n. Kếế đoó , qúạn sạó t gưởng mạăạ t nạò ng, toâ i đếẩ yó dạế ú vếế t cúở ạ moâạ t chiếế c
kíónh cạăạ p múữ i, toâ i bếò n đưạ rạ moâạ t nhạâạ n xếó t vếồ tíònh trạạ ng cạâạ n thiạ cúở ạ nạò ng vạò vếồ chiếế c mạó y đạó nh chưữ, moâạ t nhạâạ n xếó t khiếế n cho nạò ng phạở i kinh
ngạạ c víò noó trúó ng phoó c.
- Toâ i cúữ ng kinh ngạạ c nưữạ.
- Sạú đoó , nhíòn đoâ i giạò y, toâ i phạở i ngạạ c nhiếâ n vạò chúó yó. Đoó lạò đoâ i giạò y boế t cạo coẩ , nhưng moâạ t chiếế c thíò chíở đưởạc cạò i ởở hại núó t phíóạ dưởói, coò n
chiếế c kiạ thíò chíở đưởạc cạò i ởở núó t thưó nhạế t, thưó bạò vạò thưó nạă m. Khi ạnh thạế y moâạ t thiếế ú nưữ ạă n mạăạ t sạng troạ ng như thếế mạò lạạ i rạ đưởòng vởói moâạ t
đoâ i giạò y chưạ đưởạc cạò i núó t đạò ng hoạò ng, ạnh sếữ đoạó n biếế t nạò ng đạữ rạ đi moâạ t cạó ch rạế t voâạ i vạữ ...
- Coò n gíò nưữạ khoâ ng? - Toâ i rạế t qúạn tạâ m đếế n nhưững súy lúạâạ n sạắ c bếó n cúở ạ Holmếs.
- Toâ i nhởó rạằ ng coâ ạế y đạữ viếế t trưởóc khi đi nhưng sạú khi đạữ ạă n vạâạ n xong xúoâ i. Anh coó thếẩ thạế y gạă ng tạy biạ moò n phíóạ bếâ n phạở i nhưng lạạ i khoâ ng
đếẩ yó rạằ ng cạở ngoó n tạy lạẫ n gạă ng tạy đếồ ú biạ lạế m mưạc. Coâ ạế y đạữ viếế t rạế t voâạ i vạữ vạò nhúó ng búó t qúạó sạâ ú vạò o bíònh mưạc. Điếồ ú đoó chíở mởói xạở y rạ sạó ng
nạy thoâ i. Coò n nhiếồ ú điếồ ú thúó viạ khạó c nưữạ, nhưng bạâ y giởò xin ạnh vúi loò ng đoạ c cho toâ i bạở n tin rạo vạăạ t moâ tạở híònh dạạ ng cúở ạ Hosmếr.
Toâ i đưạ miếế ng bạó o cạắ t đếế n gạồ n đếò n vạò đoạ c:
“Moâạ t ngưởòi đạò n oâ ng tếâ n Hosmếr Angếl đạữ mạế t tíóch vạò o búoẩ i sạó ng ngạò y 14. Cạo gạồ n 1 mếó t 70, thạâ n híònh cạâ n đoế i, nưởóc dạ vạò ng, toó ế đến, đạồ ú
hởi hoó i, rạâ ú mếó p vạò rạâ ú mạó rạâạ m. Mạng kíónh mạò ú. gioạ ng noó i hởi khoó nghế...”.
- Như vạâạ y đúở roồ i - Holmếs noó i - Bạâ y giởò chúó ng tạ hạữ y xếm qúạ nhưững lạó thư... Noâạ i dúng cúở ạ chúó ng xoạò ng xíữnh đếế n phạó t chạó n vạò khoâ ng cho
chúó ng tạ biếế t gíò cạở vếồ oâ ng Hosmếr. Túy nhiếâ n, coó moâạ t chi tiếế t đạó ng chúó yó...
- Tạế t cạở nhưững lạó thư đoó đếồ ú đưởạc đạó nh mạó y...
- Đúó ng, nhưng đạâ y lạò chi tiếế t qúạn troạ ng nhạế t: ngạy cạở chưữ kyó cúữ ng đưởạc đạó nh mạó y. Bạạ n hạữ y xếm hại chưữ “Hosmếr” đưởạc đạó nh mạó y rạế t roữ
rạò ng ởở phíóạ dưởói lạó thư. Coó ghi ngạò y thạó ng, nhưng điạạ chíở thíò chíở đưởạc ghi moâạ t cạó ch mở hoồ lạò phoế Lếạdếnhạll. Cạó i chi tiếế t vếồ chưữ kyó nạò y coó
moâạ t yó nghíữạ rạế t qúạn troạ ng.
- ÝÝ nghíữạ như thếế nạò o?
- Coó lyó nạò o ạnh khoâ ng nhạâạ n thạế y tạồ m qúạn troạ ng cúạ noó .
- Coó lếữ oâ ng Hosmếr lạò m thếế lạò đếẩ coó thếẩ choế i boở chưữ kyó cúở ạ míònh trong trưởòng hởạp biạ đưạ rạ toò ạ vếồ toâạ i đởn phưởng húở y boở hoâ n ưởóc.
- Khoâ ng phạở i như thếế . Nhưng toâ i chíở cạồ n viếế t hại lạó thư lạò sếữ giạở i qúyếế t xong vạế n đếồ . Lạó thưó nhạế t gưởi cho moâạ t coâ ng ty ởở trúng tạâ m thưởng
nghiếâạ p London, lạó thưó nhíò gưởi cho ngưởòi chạ dưởạng cúở ạ Súthếrlạnd, yếâ ú cạồ ú oâ ng ạế y đếế n gạăạ p chúó ng tạ vạò o lúó c 6 giởò chiếồ ú ngạò y mại. Trong
khi chởò đởại, chúó ng tạ hạữ y tạạ m thởòi xếế p cạó i vạế n đếồ nhoở bếó nạò y vạò o ngạă n túở vạò khoạó lạạ i.
Súoế t cạở ngạò y hoâ m sạú, toâ i mạắ c bạâạ n sạă n soó c cho moâạ t bếâạ nh nhạâ n rạế t nạăạ ng. Mạữ i đếế n gạồ n 6 giởò chiếồ ú toâ i mởói đưởạc rạở nh, liếồ n nhạở y lếâ n moâạ t chiếế c
xế ngưạạ. Khi toâ i bưởóc vạò o, ạnh đạng nạằ m goạ n loở n trong chiếế c ghếế bạò nh ngúở gạò ngúở gạâạ t. Chúng qúạnh ạnh ngoẩ n ngạng voâ soế nhưững chại loạ ,
oế ng nghiếâạ m, vạò moâạ t múò i ạcid clohidric coò n phạở n phạế t trong khoâ ng khíó.
- Thếế nạò o, bạạ n đạữ tíòm rạ chưạ? - Toâ i hoở i.
- Tíòm rạ roồ i! Đoó lạò chạế t Súfạt bạriúm.
- Khoâ ng, khoâ ng, toâ i múoế n hoở i cạó i vúạ bíó mạâạ t cúở ạ oâ ng Hosmếr kiạ.
- AÀ , cạó i vúạ bíó mạâạ t đoó hạở ? Thếế mạò toâ i cưó tưởởng ạnh hoở i kếế t qúạở nhưững thíó nghiếâạ m hoó ạ hoạ c. Cạó i vúạ đoó chạở coó gíò lạò bíó mạâạ t cạở . Điếồ ú lạò m cho toâ i
bưạc tưóc lạò trong trưởòng hởạp nạò y khoâ ng coó điếồ ú lúạâạ t nạò o đưởạc trúò liếâạ ú đếẩ trưòng phạạ t tếâ n đếẩ ú giạở đoó .
- Vạâạ y hạắ n lạò ại? Vạò tạạ i sạo hạắ n đạữ boở rởi nạò ng?
Holmếs mởở miếâạ ng toạn trạở lởòi thíò coó tiếế ng bưởóc chạâ n ngoạò i hạò nh lạng vạò tiếế ng goữ cưởạ.
- Đoó lạò chạ dưởạng cúở ạ coâ Súthếrlạnd. ÔÔ ng tạ đạữ trạở lởòi rạằ ng oâ ng tạ sếữ đếế n đạâ y vạò o lúó c 6 giởò. Xin mởòi vạò o.
Khạó ch lạò moâạ t ngưởòi đạò n oâ ng vạạ m vởữ, cạo trúng bíònh, trạạ c 30 túoẩ i. Gưởng mạăạ t vạò ng nhạạ t, trúạ i lúở i, khoâ ng coó rạâ ú mếó p , rạâ ú cạằ m hạy rạâ ú mạó gíò
cạở . ÔÔ ng tạ coó moâạ t vếở diạú dạò ng giạở tạạ o. Đoâ i mạắ t xạó m, rạế t linh hoạạ t vạò sạắ c sạở o nếó m moâạ t cạó i nhíòn doò hoở i vếồ phíóạ chúó ng toâ i. Đoạạ n oâ ng tạ đạăạ t noó n
lếâ n chiếế c túở búyó p-phếâ , hởi nghiếâ ng míònh moâạ t chúó t vạò ngoồ i xúoế ng chiếế c ghếế gạồ n nhạế t.
- Xin chạò o oâ ng Windibạnk. Coó phạở i lạó thư đạó nh mạó y, xạó c nhạâạ n oâ ng bạằ ng loò ng đếế n đạâ y gạăạ p chúó ng toâ i, lạò cúở ạ oâ ng khoâ ng?
- Thưạ oâ ng, phạở i. Toâ i đếế n hởi trếẫ moâạ t chúó t nhưng toâ i khoâ ng lạò m chúở đưởạc thíò giởò. Toâ i rạế t lạế y lạò m tiếế c rạằ ng con toâ i đạữ đếế n qúạế y rạồ y oâ ng víò cạó i
viếâạ c nhoở nhạăạ t nạò y. Thạâạ t vạâạ y, toâ i thạế y khoâ ng nếâ n đếm chúyếâạ n xạế ú cúở ạ giạ đíònh míònh phởi bạò y rạ cho ngưởòi ngoạò i biếế t. Díữ nhiếâ n, oâ ng chíở lạò
moâạ t thạó m tưở tư, khoâ ng díónh líóú gíò cạở vởói cạở nh sạó t, nhưng dạẫ ú sạo toâ i cúữ ng khoâ ng thíóch thạế y ngưởòi tạ lạò m rúò m bếng lếâ n chúng qúạnh moâạ t
chúyếâạ n cúở ạ giạ đíònh toâ i. Hởn nưữạ, nhưững chi phíó nạò y rạế t lạò voâ íóch, bởởi víò lạò m sạo oâ ng coó thếẩ tíòm rạ đưởạc ạnh chạò ng Hosmếr.
- Trạó i lạạ i. Toâ i sếữ tíòm rạ đưởạc oâ ng Hosmếr.
ÔÔ ng Windibạnk giạâạ t nạẩ y míònh, đếẩ rởi đoâ i gạă ng tạy xúoế ng sạò n nhạò .
- Toâ i rạế t mưòng đưởạc nghế oâ ng bạó o tin nạò y.
- Điếồ ú đạó ng ngạạ c nhiếâ n, lạò nhưững mạó y đạó nh chưữ cúữ ng coó cạó tíónh riếâ ng biếâạ t cúở ạ chúó ng! Nhưững chưữ cúở ạ chúó ng đạó nh rạ khoâ ng bạo giởò y hếâạ t
nhạú. Coó nhưững chưữ coó vếở moò n hởn nhưững chưữ khạó c, coó nhưững chưữ chíở moò n coó moâạ t bếâ n... Nạò y oâ ng, trong lạó thư đạó nh mạó y cúở ạ oâ ng gưởi cho
toâ i, toâ i nhạâạ n thạế y trếâ n tạế t cạở nhưững chưữ “ế” đếồ ú coó moâạ t vếế t nhoò ế nhoở , vạò tạế t cạở nhưững chưữ “t” đếồ ú coó dạế ú gạạ ch ngạng hởi mởò. Toâ i coò n đếế m
đưởạc 14 đạăạ c điếẩ m khạó c, nhưng hại đạăạ c điếẩ m vưòạ kếẩ , lạò noẩ i bạâạ t nhạế t.
- ỞỞ vạă n phoò ng, chúó ng toâ i sưở dúạ ng cạó i mạó y chưữ đoó đếẩ đạó nh tạế t cạở nhưững thư tíón cúở ạ chúó ng toâ i, chạắ c chạắ n lạò noó khoâ ng coò n đưởạc toế t lạắ m.
Trong khi trạở lởòi, đoâ i mạắ t sạắ c sạở o cúở ạ oâ ng tạ nhíòn Holmếs đạă m đạă m.
- Vạò bạâ y giởò, toâ i sếữ tríònh bạò y cho oâ ng xếm moâạ t trưởòng hởạp thạâạ t lạò thúó viạ. Đạâ y, boế n lạó thư đếồ ú đưởạc đạó nh mạó y. Trong moẫ i lạó thư, bếâ n trếâ n
nhưững chưữ “ế” đếồ ú coó nhưững vếế t nhoò ế nhoở , vạò tạế t cạở nhưững chưữ “t” đếồ ú coó dạế ú gạạ ch ngạng khoâ ng đưởạc roữ . Nếế ú oâ ng chiạú khoó lạế y chiếế c kíónh
lúó p cúở ạ toâ i đếẩ xếm, toâ i sếữ chíở cho oâ ng thạế y 14 đạăạ c điếẩ m khạó c mạò toâ i đạữ noó i vởói oâ ng lúó c nạữ y.
oâ ng Windibạnk liếồ n đưóng phạắ t lếâ n vạò chúạ p lạế y chiếế c noó n cúở ạ oâ ng tạ.
- ÔÔ ng Holmếs, toâ i khoâ ng coó thíò giởò rạở nh đếẩ noó i nhưững chúyếâạ n tạồ m phạò o! Nếế ú oâ ng coó thếẩ bạắ t gạăạ p đưởạc oâ ng Hosmếr thíò hạữ y cưó bạắ t đi, roồ i bạó o
tin cho toâ i biếế t.
- Chạắ c chạắ n lạò như thếế ? - Holmếs đạó p, vưòạ lếạ lạò ng đưóng lếâ n khoạó trạó i cưởạ lạạ i - ÔÔ ng nếâ n biếế t rạằ ng toâ i đạữ bạắ t đưởạc Hosmếr roồ i.
- Sạo? ỞỞ đạâ ú? - ÔÔ ng Windibạnk kếâ ú lếâ n bạằ ng moâạ t gioạ ng thạở ng thoế t, gưởng mạăạ t nhởạt nhạạ t nhíòn dạó o dạó c khạắ p chúng qúạnh như moâạ t con
chúoâạ t biạ sạ bạẫ y.
- ÔỒ khoâ ng sạo... Khoâ ng sạo cạở ! - Holmếs đạó p bạằ ng moâạ t gioạ ng ngoạ t liạm - ÔÔ ng Windibạnk, bạâ y giởò oâ ng khoâ ng coò n cạó ch nạò o đếẩ thoạó t đưởạc nưữạ.
Tạế t cạở đếồ ú đạữ qúạó roữ rạò ng. Nạò o! Bạâ y giởò oâ ng hạữ y ngoồ i xúoế ng vạò chúó ng tạ sếữ noó i chúyếâạ n vởói nhạú!
ÔÔ ng Windibạnk ngoồ i phiạch xúoế ng. Gưởng mạăạ t tạó i mếó t, trạó n ưởót đạẫ m moồ hoâ i.
- Phạó p... phạó p lúạâạ t khoâ ng thếẩ lạò m gíò đưởạc toâ i! - ÔÔ ng tạ noó i lạắ p bạắ p.
- Coó thếẩ lạò phạó p lúạâạ t khoâ ng lạò m gíò đưởạc oâ ng. Nhưng hạò nh đoâạ ng cúở ạ oâ ng thạâạ t lạò voâ cúò ng đếâ tiếâạ n, tạò n nhạẫ n vạò íóch kyở.... Toâ i sếữ kếẩ lạạ i sưạ viếâạ c tưò
đạồ ú đếế n cúoế i vạò nếế ú toâ i coó sại choẫ nạò o thíò oâ ng cưó viếâạ c sưởạ.
ÔÔ ng Windibạnk ngoồ i thú míònh trong chiếế c ghếế bạò nh, hoạò n toạò n mạế t hếế t tinh thạồ n. Holmếs bạắ t đạồ ú noó i, hại tạy thoạ c vạò o túó i qúạồ n, hại chạâ n
gạó c lếâ n goó c loò sưởởi.
- Ngưởòi đạò n oâ ng đoó đạữ kếế t hoâ n vởói moâạ t ngưởòi đạò n bạò lởón túoẩ i hởn oâ ng tạ rạế t nhiếồ ú, chíở víò tiếồ n. Ngưởòi đạò n bạò coó moâạ t coâ con gạó i riếâ ng coò n
đạng soế ng chúng trong nhạò vởói hoạ , vạò cạăạ p vởạ choồ ng đoó đưởạc hưởởng soế tiếồ n 100 đoồ ng bạở ng, lởại tưóc hạằ ng nạă m cúở ạ coâ gạó i. Đoó lạò moâạ t soế tiếồ n
khạó lởón đoế i vởói hoạ , vạò hoạ múoế n đưởạc hưởởng noó mạữ i mạữ i. Díữ nhiếâ n, khi coâ gạó i lạâạ p giạ đíònh riếâ ng, ngưởòi chạ dưởạng sếữ khoâ ng coò n đưởạc hưởởng
soế tiếồ n đoó nưữạ, oâ ng tạ bếò n tíòm cạó ch ngạă n cạở n viếâạ c lạâạ p giạ đíònh cúở ạ coâ gạó i.
Thoạạ t đạồ ú, oâ ng tạ ngạă n cạế m khoâ ng cho nạò ng giạo thiếâạ p vởói nhưững chạò ng trại cúò ng lưóạ túoẩ i. Nhưng sưạ ngạă n cạế m nạò y khoâ ng coó hiếâạ ú lưạc đưởạc
lạâ ú. Moâạ t hoâ m, coâ gạó i noẩ i lếâ n choế ng lạạ i sưạ đoâạ c đoạó n cúở ạ ngưởòi chạ dưởạng, vạò bạó o cho oâ ng tạ biếế t qúyếế t điạnh cúở ạ nạò ng đi dưạ moâạ t búoẩ i khiếâ ú
vúữ . Trưởóc tíònh thếế nạò y, đạồ ú oó c thoâ ng minh cúở ạ ngưởòi chạ dưởạng liếồ n nghi rạ moâạ t kếế : vởói sưạ đoồ ng loạữ giúó p đởữ cúở ạ bạò vởạ vạò lởại dúạ ng tíònh
trạạ ng cạâạ n thiạ cúở ạ coâ gạó i, oâ ng tạ bếò n cạở i trạng thạò nh moâạ t ngưởòi đạò n oâ ng khạó c.
Mạng moâạ t cạăạ p kíónh mạò ú, đếo moâạ t boâạ rạâ ú giạở , vạò biếế n gioạ ng noó i bíònh thưởòng cúở ạ míònh thạò nh moâạ t gioạ ng noó i thíò thạồ m ếâ m diạú, oâ ng tạ đếế n dưạ
búoẩ i khiếâ ú vúữ , lạò m qúến vởói coâ gạó i vạò tưạ giởói thiếâạ ú míònh lạò Hosmếr, thếế lạò ngưởòi chạ dưởạng đạữ đoó ng vại troò moâạ t kếở si tíònh coâ con gạó i riếâ ng
cúở ạ vởạ míònh, đếẩ gạạ t rạ ngoạò i bạế t cưó ạnh chạò ng nạò o múoế n lạă m lế tạó n tíởnh coâ .
- Lúó c đạồ ú, đoó chíở lạò moâạ t troò đúò ạ mạò thoâ i - oâ ng Windibạnk noó i bạằ ng moâạ t gioạ ng rếâ n ríở - Vởạ toâ i vạò toâ i, chúó ng toâ i khoâ ng ngởò coâ ạế y lạạ i coó moâạ t tạâ m
hoồ n dếẫ sạy mếâ đếế n thếế .
- Coó lếữ ! Nhưng dạồ ú sạo, nạò ng cúữ ng đạữ sạy mếâ oâ ng Hosmếr. Tin rạằ ng ngưởòi chạ dưởạng đạng ởở bếâ n Phạó p, nạò ng khoâ ng hếồ nghíữ coó moâạ t sưạ sạắ p
xếế p giưữạ bạò mếạ vạò oâ ng tạ đếẩ lưòạ gạạ t nạò ng. Vạò nạò ng coò n sạy mếâ oâ ng Hosmếr nhiếồ ú hởn khi thạế y chíónh mếạ nạò ng cúữ ng toở rạ rạế t coó thiếâạ n cạở m
vởói oâ ng tạ. Sạú đoó hại ngưởòi đạữ coó nhưững cúoâạ c gạăạ p gởữ, nhưững cúoâạ c đi dạạ o thạâ n mạâạ t vạò đạữ đíónh hoâ n vởói nhạú. Túy nhiếâ n sưạ lưòạ gạạ t khoâ ng thếẩ
kếó o dạò i mạữ i mạữ i đưởạc. ÔÔ ng Hosmếr bếò n nghíữ rạ moâạ t cạó ch kếế t thúó c vúạ nạò y như lạò moâạ t bi kiạch đoâạ t ngoâạ t vạò bíó mạâạ t, coế yó gạâ y cho coâ gạó i moâạ t ạế n
tưởạng sạâ ú xạ, moâạ t xúó c đoâạ ng mạạ nh mếữ đếẩ coâ khoâ ng coò n nghíữ đếế n bạế t cưó moâạ t ngưởòi đạò n oâ ng nạò o khạó c trong tưởng lại. Do đoó mởói coó cạó i mạò n
oâ ng Hosmếr yếâ ú cạồ ú coâ gạó i đạăạ t tạy lếâ n qúyếẩ n Kinh thạó nh thếồ troạ n đởòi thúyở chúng vởói oâ ng tạ, vạò cúữ ng do đoó mởói coó nhưững lởòi noó i boó ng gioó
cúở ạ oâ ng Hosmếr vếồ moâạ t biếế n coế bạế t ngởò coó thếẩ xạở y rạ lạò m cho hại ngưởòi phạở i xạ nhạú. Ngạy trong búoẩ i sạó ng ngạò y hoâ n lếẫ , Hosmếr múoế n lạò m
cho coâ Súthếrlạnd phạở i yếâ ú thưởng míònh troạ n đởòi, vạò đạăạ t coâ trong tíònh trạạ ng hoạng mạng vếồ soế phạâạ n cúở ạ ngưởòi hoâ n phú mạế t tíóch. Múạ c đíóch
cúở ạ oâ ng tạ lạò lạò m cho coâ khoâ ng nghế lởòi tạó n tíởnh cúở ạ bạế t cưó moâạ t ngưởòi đạò n oâ ng nạò o, íót nhạế t lạò trong voò ng 10 nạă m nưữạ, như thếế oâ ng tạ sếữ coò n
đưởạc hưởởng 100 bạở ng trong moâạ t thởòi giạn nưữạ. ÔÔ ng tạ đưạ nạò ng đếế n tạâạ n cưởạ nhạò thởò, đếế n đoó tạế n bi kiạch lưòạ gạạ t phạở i chạế m dưót. Chúyếâạ n
phoó ng míònh rạ khoở i chiếế c xế ngưạạ đạng chạạ y thong thạở khoâ ng coó gíò lạò khoó khạă n hếế t. ÔÔ ng Windibạnk, toâ i thúạâạ t lạạ i cạâ ú chúyếâạ n tưò đạồ ú đếế n
cúoế i như vạâạ y coó sại choẫ nạò o khoâ ng?
Trong khi Holmếs mạở i mếâ noó i, oâ ng Windibạnk đạữ trạế n tíữnh trởở lạạ i. ÔÔ ng tạ đưóng lếâ n, cạế t tiếế ng cưởòi gạằ n:
- ÔÔ ng Holmếs, coó thếẩ lạò oâ ng khoâ ng sại lạồ m. Nhưng oâ ng đạữ thoâ ng minh đếế n thếế thíò chạắ c phạở i hiếẩ ú rạằ ng, trong lúó c nạò y, nếế ú coó kếở nạò o phạạ m
phạó p thíò đoó lạò oâ ng, chưó khoâ ng phạò i lạò toâ i. Tưò đạồ ú đếế n cúoế i, toâ i khoâ ng hếồ phạạ m moâạ t điếồ ú gíò mạò phạó p lúạâạ t coó thếẩ cạn thiếâạ p đưởạc. Nhưng oâ ng,
cho tởói khi nạò o oâ ng vạẫ n coò n khoạó chạăạ t cưởạ phoò ng nạò y, oâ ng coó thếẩ biạ thưạ vếồ toâạ i hạò nh húng vạò giạm giưữ ngưởòi trạó i phếó p.
- Đúó ng vạâạ y, oâ ng khoâ ng coó điếồ ú gíò phạạ m phạó p lúạâạ t cạở - Holmếs đạó p, vưòạ mởở roâạ ng cưởạ phoò ng rạ - Mạăạ c dạồ ú vạâạ y, oâ ng vạẫ n đạó ng biạ đạó nh đoò n; nếế ú
coâ gạó i đoó coó moâạ t ngưởòi ạnh hạy moâạ t ngưởòi bạạ n trại, chạắ c chạắ n oâ ng sếữ biạ moâạ t trạâạ n đoò n nhưò tưở.
Cạó i cưởòi ngạạ o nghếẫ vạò choạ c tưóc cúở ạ Windibạnk lạò m cho Holmếs noẩ i cởn giạâạ n dưữ. Anh noó i như hếó t:
- Hạữ y nếế m thưở cạâ y gạâạ y nạò y.
Anh vởói tạy chúạ p lạế y cạâ y gạâạ y ởở gạồ n bếâ n, nhưng gạữ lưú mạnh đạữ bạ chạâ n boế n cạẳ ng chạạ y xúoế ng cạồ ú thạng, roồ i coó tiếế ng cạó nh cưởạ rạ vạò o cúở ạ
ngoâ i nhạò đoó ng sạồ m lạạ i. Đưóng bếâ n cưởạ soẩ nhíòn xúoế ng, chúó ng toâ i thạế y gạữ đạng chạạ y như bạy trếâ n lếồ đưởòng.
- Đúó ng lạò moâạ t tếâ n đếẩ ú giạở mạăạ t dạò y! – Holmếs noó i, roồ i phạó lếâ n cưởòi vạò búoâ ng míònh xúoế ng moâạ t chiếế c ghếế bạò nh – Tếâ n nạò y trong tưởng lại gạồ n
sếữ coò n phạạ m thếâ m nhiếồ ú toâạ i ạó c nưữạ, cúoế i cúò ng thíò hạắ n cúữ ng sếữ đi đếế n cạâ y coâạ t trrếo coẩ thoâ i! Vúạ nạò y kếẩ rạ cúữ ng khoâ ng phạở i lạò khoâ ng thúó viạ.
- Túy nhiếâ n toâ i thúó thạâạ t rạằ ng toâ i khoâ ng thếo kiạp đưởạc nhưững súy diếẫ n cúở ạ ạnh trong vúạ nạò y.
- Nạò y nhếó ! Ngạy tưò lúó c đạồ ú, toâ i thạế y roữ lạò cạó i oâ ng Hosmếr đoó coó moâạ t thạó i đoâạ rạế t kyò qúạăạ c. Vạò toâ i cúữ ng thạế y roữ lạò ngưởòi dúy nhạế t hưởởng lởại
trong vúạ nạò y lạò ngưởòi chạ dưởạng. Thếế nhưng hại ngưởòi đạò n oâ ng đoó khoâ ng bạo giởò gạăạ p mạăạ t nhạú cạở . Khi moâạ t ngưởòi xúạế t hiếâạ n thíò ngưởòi kiạ
biếế n mạế t; sưạ kiếâạ n nạò y lạò moâạ t chi tiếế t hưởóng dạẫ n rạế t qúạn troạ ng! Vạò roồ i cạăạ p kíónh mạò ú, boâạ rạâ ú giạở , gioạ ng noó i khạó c lạạ vởói gioạ ng noó i cúở ạ moâạ t
ngưởòi bíònh thưởòng... Khi xếm xếó t đếế n nhúng lạó thư đạó nh mạó y vởói chưữ kyó cúữ ng đưởạc đạó nh mạó y, toâ i thạế y nhưững nghi ngởò cúở ạ toâ i lạò đúó ng;
ngưởòi gưởi nhưững lạó thư đoó múoế n chế giạế ú chưữ viếế t cúở ạ míònh mạò coâ gạó i đạữ qúạó qúến thúoâạ c. Tạế t cạở nhưững chi tiếế t rởòi rạạ c nạò y đưởạc sạắ p xếế p lạạ i
vạò phoế i hởạp vởói nhúng chi tiếế t khạó c, dạẫ n dạắ t sưạ súy lúạâạ n cúở ạ toâ i vạò o moâạ t chiếồ ú hưởóng dúy nhạế t.
- Vạò ạnh đạữ kiếẩ m chưóng nhúng chi tiếế t đoó như thếế nạò o.
- Toâ i biếế t oâ ng Windibạnk lạò m viếâạ c cho coâ ng ty Wếsthoúsế & Mạrbạnk ởở Frếnchúrch. Toâ i coó bạở n moâ tạở híònh dạạ ng cúở ạ Hosmếr do coâ
Súthếrlạnd trạo cho. Toâ i bạắ t đạồ ú loạạ i boở tạế t cạở nhưững gíò coó thếẩ ngúạ y tạạ o đưởạc: cạăạ p kíónh mạò ú, boâạ rạâ ú, gioạ ng noó i, vạò gưởi bạở n moâ tạở híònh dạạ ng
đoó đếế n coâ ng ty, yếâ ú cạồ ú hoạ vúi loò ng cho toâ i biếế t trong soế nhưững ngưởòi đạạ i diếâạ n thưởng mạạ i cúở ạ hoạ coó ại phúò hởạp vởói híònh dạạ ng nạò y khoâ ng.
Trưởóc đoó , toâ i đạữ chúó yó đếế n nhưững đạăạ c điếẩ m cúở ạ nhưững lạó thư đạó nh mạó y, vạò toâ i viếế t cho Windibạnk moâạ t lạó thư gưởi ngạy đếế n coâ ng ty cúở ạ oâ ng
tạ, yếâ ú cạồ ú oâ ng tạ đếế n gạăạ p toâ i. Như toâ i đạữ đoạó n trưởóc, oâ ng tạ trạở lởòi toâ i bạằ ng moâạ t lạó thư đạó nh mạó y, vạò lạó thư nạò y cúữ ng coó nhưững đạăạ c điếẩ m y
hếâạ t như nhưững đạăạ c điếẩ m mạò toâ i đạữ nhạâạ n xếó t nởi boế n lạó thư kiạ. Đoồ ng thởòi, toâ i cúữ ng nhạâạ n đưởạc cúở ạ coâ ng ty Wếsthoúsế & Mạrbạnk moâạ t lạó
thư xạó c nhạâạ n rạằ ng bạở n moâ tạở híònh dạạ ng cúở ạ toâ i gưởi đếế n hoạò n toạò n phúò hởạp vởói híònh dạạ ng cúở ạ oâ ng Windibạnk. Tạế t cạở sưạ viếâạ c chíở giạở n diạ coó
thếế thoâ i.
- Coò n coâ Súthếrlạnd.
- Nếế ú toâ i noó i sưạ thạâạ t cho coâ ạế y biếế t, coâ ạế y sếữ khoâ ng tin đạâ ú. Bạạ n coó nhởó moâạ t cạâ ú túạ c ngưữ cúở ạ ngưởòi Bạ Tư khoâ ng: "Vạò o hạng coạ p đếẩ bạắ t coạ p
con lạò moâạ t điếồ ú ngúy hiếẩ m; nhưng lạò m cho moâạ t ngưởòi đạò n bạò mạế t hếế t nhưững ạở o tưởởng cúở ạ hoạ lạạ i cạò ng ngúy hiếẩ m hởn”.