Está en la página 1de 2

2018

Port
es ober
6 de tes
Mar
ç 17h
.
GrUps inteRActius TErtúlieS dialÒGiques
· Rentabilització del temps.
COMUNITAT D’APRENENTATGE · Lectura dels clàssics.
· Major cohesió de grup. ESCOLA BRASIL · Defensa de la opinió pròpia.
· Millor convivència. · Tolerància de diferents punts de vista.
· Implicació dels familiars
en l’aprenentatge. UCATIVE
TS EID
IVI S EN EV NCIES CIENTÍS D’È
TA DÈ
T SADE FIQ X
C UE IT
A BA S

INteracCiÓ
INclusió
DIàleg

FormaciÓ i PArticiPacIó
de faMÍliEs
Model DIalÒgic EXtensió deL temPs d’APrenenTatgE
· Oberts a qualsevol formació
que interessi a les famílies.
de reSOlució de COnfliCtes De 16.00h a 18.00h · A través dels grups interactius.
· Comissions de treball.
· Parlant tot es pot solucionar! · Delegats de classe.