Está en la página 1de 8

B -

In te rn a t io l S t a n d a r s f o r Tu b e r c
n a u lo s is

C a r ¬ (ÏS r c ) , E d i s i k e 3
-

)
a


国 目

ミ ·

=1
/

'3
<


Scanned by CamScanner
In te r n a t io n a l sta n d a r d s fo r T B Ca r e,

e «l i s i ke 3

S T A N D A R D IA G N O S I S

St a n da r

U n t t Jk m e m a s t rk a n d ia gn o s is d in i pe m b e r i p e la y a n a n ke s e h a ta n ha ru s

m e n g e t a h u i fa k t o r n s ik o t u b e r k u lo s l s (T B ) u n t u k i n d i v id u d a n k e lo m po k s e rt a

m e la ku ka n e v a lu a s i k l rn i s c pa t da j i d i a g n o s t ik
e n u ya n g te p a t u n tu k o ra n g de n ga n

g e j a la d a n te m u a n ya n g m e n du ku n g TB

St a n da r 2

Se m u a pa s ie n te k k k de
,
rm a s u a n a a n a ,
n ga n ba t u k ya n g t id a k d i k e t a h u i

pe n ye ba bn y a ya n g b e r la n gs u n g du a m in gg u a ta u le b i h a ta u de n ga n te m ua n la i n

pa d a fo to to ra ks ya n g t i d a k d ik e t a h u i p e n ye ba b n ya ya n g m e n d u ku n g ke a ra h TB

ha ru s d ie v a lu a s i u ntu kTB

St a n da r 3

Se m u a pa s ie n ,
te rm a s u k a na k a na k ya
,
n g d i c u r ig a i m e m il i k i T B p a ru da n

m a m pu m e n g e lu a r k a n d a ha k ha ,
ru s m e m b e r ik a n se d ik it n y a d u a s pe s im e n

da ha k u n tu k pe m e r ik s a a n m ik r o s k o p is a t a u s a tu s p e s im e n d a ha k u n tu k

pe m e r ik s a a n X p e r t ® M T B / R I F d il a b o ra to r iu m ya n g su d a h te ru ji k u a l it a s n ya

Pa s ie n de n ga n r is ik o r e s is t e n s i o ba t de ,
n ga n H IV ,
a ta u ya n g sa n ga t sa k it ,

'
ha rus d ip e r ik s a d e n ga n X pe rt M T B / R IF se ba g a i p e m e r iks a a n d ia g n o s t i k

a w a l

u ji s e r o lo gi da ra h da n in te r fe ro n ga m m a r e le a s e a s s a ys t id a k b o le h

d ig u n a ka n u n tu k d ia g n o s i s T B a k t if

St a n dar 4

U n tu k se m u a pa s ie n ,
te rm a s u k a na k a na k , ya n g d id u g a m e m i l ik i T B

e ks t ra pa ru ,
s p e s im e n ya n g t e p a t d a r i b a g ia n tu bu h ya n g sa k it h a ru s d ia m b il

u n tu k pe m e r ik s a a n m ik r o b io l o g i d a n h is t o lo g i

Me n g in g a t p e n t in g n y a d ia g n o s i s c e p a t p a d a t e r d u g a T B m e n in g it i s m a ka

pe m e r ik s a a n X p e r t® M T B / R IF d i r e k o m e n d a s ik a n se ba ga i u ji m ik r o b io lo g i

aw a lu n tu k p a s ie n ya n g d id u g a T B M e n in g it i s

Scanned by CamScanner
1 11 ¢c r n a t i f 1n u l \ t a n d a r d \ fn r : 1$ ( a r t

e d hil k t .: 3

Sta n d a r 5

Pa da pa s te n y i ng d ld u g a m e m rli k B TB pa ru de n ga n B TA n e g a t if p e r lu

d i la k u k a n pe m e r ik s a a n X p e r l M T B / R IF d a n /a ta u b ia k a n da ha k

P a da pa s ie n de n ga n B TA n e g a t if d a n X pe r l M T B / R IF n e g a t if t e t a p i b uk

b u k l i k l i n is m e n du ku n g ku a t ke a r a h T B ,
m a ka pe n go ba ta n de n ga n o ba t a n ti

TB ha ru s d im u la i s e t e la h d i la k u k a n pe n gu m p u la n s pe s im e n u n tu k

pe m e r ik s a a n b ia k a n

Sta n da r 6

U n tu k s e m ua a n a k a n a k ya n g d id u g a m e n d e r it a T B i n t r a t o ra ks (m is a l n y a

da k e le j g e ta h be n in d ia s t i n u m a ta u h ilu s )
pa ru , p le u ra ,
n n a r g m e

d il a k u k a m e la l u i pe m e r iks a a n kre s i
Ko n f i r m a s i b a k t e r io lo g i s p e r lu n s e

lu (d a ha k e ks pe kto ra s i d a ha k ha s il in d u k s i b i la s
s a ra n pe rn a pa s a n , ,

'
tu k ik s ik r o k o p ik X pe r t M T B / R IF da n /a ta u
la m bu n g) u n pe m e r a a n m s , ,

b ia k a n

S T A N D A R P E N G O B A TA N

Sta n da r 7

te r ha d a p ke ha ta m a s ya ra ka t da n
U n tu k m e m e n u hi ke w a j ib a n s e n

ke te rha da p s ie n b e r i p e la y a n a n ke se ha ta n ha ru s
w a j ib a n n y a pa , pe m

m e m a n ta u ke pa tu ha n
m e m be r ika n pa d u a n pe n go ba ta n ya n g te pa t ,

te rha d a p pa d u a t o ba t d a d ip e r lu k a ba n tu m e n g a ta s i be r ba g a i
,
n j ik a n ,
m e m

fa kt o r y a n g m e n ye b a b ka n Pu t u s n ya a ta u te r h e n t in y a p e n g o ba t a n

U n tu k h i ke ko o r d in a s i de n ga n D in a s
m e m e n u w a j ib a n in i d ip e r lu k a n

Ke s e h a ta n s e te m pa t da n / a t a u o r g a n is a s i la i n n ya

Scanned by CamScanner
In te r n a 1l 1Bn a l \ l » n 1l a r 11\ r 11 r l I I ( a r 1' ,

Sta n da r 8

Se m ua pa s te n ya n g b e lu m pe rn a h d io b a t i se b e lu m n ya da n t id a k

m e m i li k r f a k to r r is i k o u n tu k r e s is te n s i o ba t ha ru s m e n d a pa l k a n

pe n go ba l a n li n i p e r t a m a ya n g su d a h d is e t u j u i o le h W HO de n ga n

m e n ggu na ka n o ba t y a n g te j
r a m i n k u a lil a s n y a
Fa se i n t e n s if h a r u s ku p du a b u la
m e nca n pe n g o b a ta n de n ga n

m e n ggu n a ka n ls o n ia z id R if a
,
m p is in P ir a z i n a m id d a n E ta m b u to >
, ,

P a d a fa se la j
n u ta n ha d ibe r ik a ls o
ru s n n ia z id d a n R if a m p is i n s e la m a 4
b u la n Do s is pe g o ba ta ha
n n ru s m e n g ik u t i re ko m e n da s i W HO
Pe n gg u n a a n o ba t ko m b in i d o s is te ta p d a pa t m e m pe r m
a s u da h
pe m b e r ia n o ba t

'
Eta m b u t o l d a p a t t i d a k d ig u n a k a n
pa da an a k de n gan s ta tu s H IV
n e g a t if d a n m e m ilik i T B t a n p a k a v it a s

Sta n da r 9

Pa da pe n g o ba t a p a s ie
n se m ua n , p e r lu d ib a n g u n pe n d e k a ta n ya n g
be r p u sa t ke pa da p a s ie n d a ta m
, ra n g ka m e n do ro n g ke p a tu ha n ,

m e n in g ka tka n k u a l it a s h id u p d a n m e r in ka
, ga n n p e n d e r it a a n

Pe n d e ka ta n i n i d i la k u k a n be r da s a r ka n ke b u tu ha n pa s ie n da n ra s a

s a lin g m e n gho rm a ti a n ta ra s ie n da
pa n pe n y e d ia p e la y a n a n

ke s e ha ta n

S ta n da r 10

Re s po n s te r ha d a p pe n g o ba ta n pa d a pa s ie n de n TB
ga n pa ru

(t e r m a s u k pa da pa s ie n ya n g d i d ia g n o s is de n ga n m e r ik s a a n
pe
m o le k u la r ce p a t ) h a r u s d im o n it o r de n ga n pe m e r ik s a a n m ik r o s k o p is

la j
n u ta n pa d a saa t s e le s a i n y a f a se in t e ns if (d u a b u la n )
J ika a pu s a n d a ha k m a s ih p o s it if d ia k h i r f a se in t e n s if , pe m e r ik s a a n

m ik r o s k o p i s d il a k u k a n la g i p a d a a k h i r b u la n k e t ig a ,
da n j ik a te ta p

po s it if , pe m e r ik s a a n ke p e ka a n o ba t m o le k u la r ce p a t (li n e p r o be a s s a y s
¬
a ta u X p e r e M T B / R IF ) a ta u b ia k a n de nga n u ji k e pe ka a n o ba t h a ru s

d i la k u k a n

P a d a p a s ie n de n ga n TB e ks tra pa ru da n pa da a na k a n a k ,
re s po n s

pe n g o b a ta n d i n i la i s e c a ra k li n is

Scanned by CamScanner
Sta n da r 11

Pe n il a i a n u n tl j k ke m u t rg k rn a n r e s is t o n s l o ba l ,
be r d a s a r ka n r iw a ya t
pe n g o ba ta n se b e lu m n ytl i r la u p ;tja n a n da ri ka s u s ya n g m un g k in
m e ru pa ki r n s u r T1b e r pe n u la r a n o r g a n is m e r e s is te n o ba t ,
da n s u rv e i

p r e v a le n s r e s is t o n s i o b a l d l ko m un il a s (j i k a d i k e t a h u i ) p e r l u ,
d il a k u k a n

u n lu k se m ua p a s ie n

u ji r e s is t e n s i o b a t p e r l u d ila k u k a n saa t pe n go ba ta n d im u la i u n tu k
sem ua p a s ie n de n ga n r is ik o m e m i lik i T B r e s is t e n o ba t Pa s ie n de n ga n

B TA t e t a p p o s i t i f s e t e la h m e n y e l e s a ik a n t ig a b u l a n pe n g o b a ta n , p a s ie n

de n ga n pe n go ba la n ya n g ga ga l da n p a s ie n ya n g pu tu s pe n g o b a ta n
,

a ta u ka m bu h s e t e la h m en y e le sa ik a n s a tu a ta u le b ih p e n g o b a ta n ha rus

d i p e r ik s a u n tu k ke m u n g k in a n r e s is t e n s i o ba t
Pa da pa s ie n ya n g d id u g a m e m i l ik i r e s is t e n s i o ba t pe m e r ik s a a n
,

"
de n ga n X p e rt M T B / R IF pe r lu d i la k u k a n se ba ga i pe m e r ik s a a n

d ia g n t ik a w a l J ik a d it e ka n r e s is t e n s i t e r h a d a p R if a
o s m u m p i s in b i a k a,
n

da n u ji ke p e ka a n t e r h a d a p ls o n ia z id F l u o ro k u i n o lo n da n o ba t o b a ta n
, ,

s u n t ik li n i k e d u a h a ru s s e ge ra d il a k u k a n

Ko n se lin g d a n e d u ka s i pa s ie n da n pe n g o ba ta n e m p i r ik d e n ga n pa d u a n

lin i k e d u a ha ru s se ge ra d im u la i u n tu k m e m in i m a lis a s i po te n s i

pe n u la r a n

P e r l u d il a k s a na ka n t in d a k a n y a n g sesu a i ko n d is i u n tu k pe n ge n d a lia n

in fe k s i

Sta n da r 12
Pa s ie n de n ga n a ta u ya n g s a n ga t m u n g k in m e m i lik i T B ya n g
d is e b a b k a n o le h o r g a n is m e ya n g r e s is t e n de n ga n o ba t (t e r u t a m a

M D R/X D R ) h a ru s d io b a t i d e n ga n pa d u a n khu s u s ya n g m e n ga n du n g

o ba t a n t i T B li n i k e d u a y a n g te i
r a m i n k u a lit a sn ya D o s is p e n g o b a ta n

ha ru s s e s u a i de n ga n re ko m e n da s i W HO
Pa d u a n ya n g d i p i l ih d a p a t d is t a n da r ka n a ta u be rda s a r ka n du ga a n a ta u

ha s il k o n fir m as i p o ta k e p e k a a n o b a t S e d ik it n y a d ib e r ik a n l im a je n is
o b a t P ir a z in a m id d a n e m pa t o b a t la i n n y a y a n g o r g a n is m e n y a d ik e t a h u i
a ta u d id u g a m a s ih p e k a t e ,
rm a s u k o ba t s u n t ik , ha ru s d ig u na ka n pa d a
6 8 b u la n fa se in t e ns if ,
da n g u n a ka n se t id a k n y a 3 j e n is o ba t ya n g

o r g a n is m e n y a d ik e t a h u i a t a u d id u g a m as ih p e k a p a d a f a s e l a n u ta nj
Te 1 8 2 4 b u la n s e t e la h te i d in y a ko i b ia k a n
ra pi ha ru s d ib e r ik a n r a n v e rs

da ha k B e r b a g a i t in d a k a t ke pa da p a s ie te rm a s u k
n y a n g be rp u sa n

o bs e rv a s i pe n g o b a ta n d ip e rl u k a n u n tu k m e m a s t ik a n ke p a tu h a n
,

Ko n s u lt a s i de do kte r s s ia l is ya n g be r pe n g a la m a n d a ta m
n ga n pe
pe n g o ba ta n M D R /X D R h a ru s d il a k u k a n

Scanned by CamScanner
St a n d a r 13

Un tu k se m ua p a s ie n p e r l u d ib u a t c a ta ta n ya n g m u d a h d ia k s e s d a n

d is u s u n s e c a r a s is t e m a t is m e n g e n a i:

O ba t o ba ta n y a n g d i b e r ik a n ,

R e s po ns b a k t e r io lo g ik ,

H a s il a k h i r p e n g o b a t a n ,

Ef e k sa m p in g

l m p le m e n t a s i:

D O T S d i fa s y a n ke s pe m e r in ta h da n s w a s ta

K e g ia t a n P u b lic P r iv a te M i x (P P M )

P ro g r a t ic Ma t f Dru g R e s is t a TB
m m a na ge m e n o n t (P M DT ) a ta u

P e la k s a n a a n pe n go b a ta u n tu k p a s ie TB MDR s e rta
n n pe n g u a ta n

j e j a r in g
P e lib a t a n No Go t O r g a n iz a t i o n
n v e rn m e n (N G O ) u ntu k pe n a p is a n ,

pe n e m ua n ka s u s car e ip e ba ta ba ga i pe j
r lg o n se n u n a n g ke be r ha s il a n

p ro g ra m TB
'
Pe m a k a ia n X p e r t M T E3/ R I F u n tu k ka s u s c u r ig a TB MDR

P e la k s a n a a n pt nc e9del an d a n pe n ge n d a li a n in f e k s i T B

Sta n da r 14

Ko n se li n g d a n t e s H I V p e r l u d il a k u k a n u n t u k s e m u a
p a s ie n d e n g a n ,

a ta u ya n g d id u g a T B k e c ua li s u da h a d a k o n f ir m a s i h a s il t e s ya n g
n e g a t if d a ta m d u a b u la n t e r a k h ir K a r e na hu bu n ga n ya n g e ra t a n ta r a

T B da n H IV pe n d e ka t a n g t e r in t e g r a i u ntu k pe
, ya n s n ce ga ha n ,

d ia g n o s is ,
da n pe n go ba ta n b a ik in fe ks i T B m a u pu n H IV

d ir e k o m e n d a s ik a n pa da da e ra h de n ga n pre v a le n s i H IV y a n g t in g g i
P e m e r ik s a a n H IV te ru ta m a pe n t in g s e b a g a i b a g ia n da r i

pe n a t a la ks a naa n ru t in d i d a e r a h d e n ga n p re v a le n s i H IV y a n g t in g g i

p a d a p o p u la s i um um , p a d a p a s ie n de n ga n g e j a la d a n l a t a u ta n da

ko n d i s i t e r k a it H IV d a n p a d a p a s ie,
n ya n g m e m il ik i r iw a y a t r i s ik o t i n g g i

t e r p a ja n H IV

Scanned by CamScanner
-

Sta n d a r 15
= a
P a d a p a s ie n d e n g a n i n f e k s i H IV d a n T B ya n g m e n d e r it a i m u no s u pre s i
'
be ra t (h i t u n g C D , k u r a n g da r i 50 se l/ m m ) A R T h a r u s d im
, u la i d a ta m

w a ktu 2 m in gg u s e t e la h d im u la i n ya pe n go ba ta n T B k e c u a li j i k a a da

m e n in g i t i s t u b e r k u lo s is
Un tu k se m ua p a s ie n de n ga n H IV d a n T B t e r le p a s d a r i h a
,
s il h it u n g C D 4

te r a pi a n t i r e t r o v ir a l ha ru s d im u la i d a ta m w a kt u 8 m in g g u s e m e n ja k

aw a l pe n go ba ta n TB P a s ie n de n ga n in f e k s i T B d a n H IV ha ru s

d ib e r i k a n ko t r im o ks a z o l u n tu k pe nce ga ha n in f e k s i la i n
St a n da r 16

Pa s ie n de n ga n i n f e k s i H IV y a n g s e t e la h d ie v a lu a s i s e c a ra se ks a m a

t id a k m e m ili k i T B a k t if h a ru s d io b a t i se b a g a i i n f e k s i T B la t e n de n ga n

Is o n ia z id s e l a m a s e t id a k n y a 6 b u la n

Sta n da r 17

Se m u a pe m b e r i p e [a v a r $Ai ! I ke s e h a ta n ha ru s m e la ku ka n pe n il a ia n

ya n g m e n y e lu ru h u n Èu k Wì t 3 n r ar i k r ] íì d s i ko m o r b id da n be r b a g a i fa k to r

la in n ya ya n g d i pä n eq f W ) : enqi r L1hi re s po n s a ta u ha s il a k h ir

pe n g o ba ta n T B d ;/ !I t w?ng/ i j est i f Ë#{asi p e la y a n a n ta m ba ha n ya n g d a pa t


m e n du ku n g ha s tE . 6d +t r p: ¢$Tbat an ya n g o p t im a l ba g i m a s in m a s in
g g
p a s ie n

Be rba ga i pel ayi nai 1 i rri in a r u s d ig a b u gka


n n m e n a j di re n c a n a

p e la y a n a n i n d i v id u a l ya n g m e n ca ku p pe n il a i a n da n ru u j ka n u n tu k
pe n g o ba ta n pe n y a k it l a i n n ya
P e r l u d ib e r i k a p e r h a t ia khu s pa d a pe
n n us n y a k it a ta u ko n d is i y a n g
d ik e ta h u i d a p a t m e m hi ha il k h ir pe
pe n ga ru s a n go ba ta n ,
s e p e rt i
d ia b e t e s m e llit u s pe n y a la h g u ba t ba ta da lko h o l
, naa n o o n n a ,
n u t r is i
ya n g bu ru k da ,
n pe n gg u n a ro ko k R u ju ka n u n tu k du ku n ga n p s ik o s o s ia l
la i n n y a a ta u p e la y a na n se p e r t i p e la y a na n a n te n a ta l a ta u pe r a w a ta n

b a y i j u g a p e r l u d i s e d ia k a n

l m p le m e n ta s i:

Pe n e ra pa n K o la b o b a rs i T B H IV
Pe n a n T B ya
ga na a n n g ko m p re he n s if m a s ih t e r p u s a t d i R S
/s o n ia z id Pre ti v e Th e ka
v e n ra py (IP T ) s u d a h d ila k s a n a n

d ib e b e ra pa R S v e r t ik a l
Ba da n Pe n g e lo l a J a in So
m a n s ia l (B P J S )

Scanned by CamScanner
St 1 n d · r 18 1
Se m b e r i p e la y a n a n ke se h a ta n ha ru s m e m as t ika n ba hw a
m ua pe

ko n l a k l da r i pa s ie n de n ga n T B ya n g m e n u la r ha ru s d ie v a lu a s i da n
e ra

d it a t a l a k s a n ide n ko m e n d a s i in t e r n a s io n a l
a sesua ga n re

P r io r it a s t e r t i n g g i e v a l u a s i k o n t a k a d a la h :

O ra n g de n ga n g e ja la y a n g m e n du ku n g ke a ra hTB

Anak u s ia d ib a w a h 5 ta h u n

Ko n ta k de n ga n ko n d is i a ta u d id u g a m e m ilik i k o n d is i

im u no ko m pro m a is ,
khu s u s n y a i n f e k s i H IV

K o n ta k de n ga n p a s ie n T B M D R /X D R

Sta n da r 19

A n a k u s ia d i ba w a h 5 ta h u n da n se m ua i n d iv i d u be ra pa p u n u m u rn ya ya n g

t e r i n f e k s i H IV d a n m e r u p a k a n k o n ta k e ra t p a s ie n de n ga n T B ya n g m e n u la r da n

s e t e la h pe m e r ik s a a n s e c a r a c e r m a t t id a k m e m il i k i T B a k t if h a ru s d io b a t i s e ba ga i

t e r d u g a i n f e k s i T B la t e n de n ga n ls o n ia z i d s e /a m a se ku ra n g n ya e na m b u la n

Sta n da r 20

S e t ia p f a s ili t a s p e la y a n a n ke se ha ta n ya n ig m e r a w a t p a s i e n y a n g m e n d e r it a a t a u

d id u g a m e n d e r it a TB ha ru s m e n ge m ba n gka n da n m e n e ra p ka n pro gra m

pe n ge n d a li a n in f e k s i T B y a n g te pa t u n tu k m e m /n i m a l is a s i ke m u n g k in a n n u la r a n
pe
M Tu b e l k u / o s i s k e p a s ie n da n te n a ga ke se ha ta n

Sta n da r 21

Se m ua pe n y e le n gga ra p e la y a na n ke se ha ta ha m e la
n ru s po r ka n ka su s T B b a ik
ba ru m a u p u n ka s u s pe n g o ba ta n u la n g s e rt a ha il k h ir p e
s a n go ba ta n n y a k e D in as

Ke se ha ta n s e te m pa t se sua i de n ga n pe ra t u ra n hu ku m da k e b ij a k a
n n ya n g b e r la k u
l m p le m e n ta s i

IN H p r o fi l a k s is d a h d it e
s u ra pka n pa d a a na k
Pe m a k a ia n m a s ke r

Pe n c a r ia n ko n ta k b e lu m o pt im a l
P P M te r u ta m a pe n c a ta ta n
p e la p o ra n

Scanned by CamScanner