Está en la página 1de 60

e-Rossinyol Núm.

8 | Gener 2018
La revista digital de l’AMPA www.ampajmj.com

s e b re
Pes 0 17
l 2
Nada MJ
al J
Índex

Editorial
Benvolgudes famílies . . . . . . . . . . . . 2

Carta del Director


PEI (Projecte Educatiu Institucional) . . . 3

Infantil 2017-2018
OBRES A P4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

AMPA
Assemblea ordinària i extraordinària . . . . . 6
Berenar benvinguda P3 . . . . . . . . . . . 11
Cercavila Sant Andreu 2017 . . . . . . . . 12

Infantil 2016-2017 Programa internacional


Projecte Europeu Erasmus+ . . . . . . . . 3 0
  | e-Rossinyol [8] |  2018

La graduació de P-5 . . . . . . . . . . . . . 13
U.S.A. EXCHANGE . . . . . . . . . . . . . 31
Infantil i Primària
2 ESO, AUSTAUSCH GÖTTINGEN . . . . 32
Casal d’estiu 2017 . . . . . . . . . . . . . . 15
Nadal 2017
Festes i celebracions
Concurs de nadales . . . . . . . . . . . . . 4
3
Festa cloenda del curs 2016-2017 . . . . . 1
7
Concurs arbres nadal . . . . . . . . . . . . 37
Diada inaugural del curs 2017-2018 . . . 19
Concert de nadal . . . . . . . . . . . . . . . 38
Esports Nadala AMPA . . . . . . . . . . . . . . . . 40
1 Al Manyanet Sant Andreu . . . . . . . . . 22 Visita dels Patges reials . . . . . . . . . . . 41

FEAC
Què és el FEAC? . . . . . . . . . . . . . . . 2
8 Foto Notícies Manyanet JMJ . . . . . . . 44
Trobada FEAC Nadal . . . . . . . . . . . . 29
Casal Manyanet
Casal Manyanet deTremp . . . . . . . . . 55

Pastoral JMJ
Gran recapte 2017 - Voluntariat . . . . . . 5 6
Religió amb els petits? . . . . . . . . . . . 57
Editorial

Benvolgudes famílies,
No voldria començar aquestes quatre ratlles, sense desitjar-vos abans de res, un molt bon any
2018 per a tothom.
Un any més hem iniciat nous projectes, que voldria detallar, doncs es bo que siguin públics,
perquè els esforços per a fer-ho son del tot “privats” i no es veuen, i son molts els coŀlaboradors
i coŀlaboradores que es deixen moltes hores a l’escola preparant-ho tot.
• Gimnàstica Rítmica. Activitat amb molt bona acollida que ha generat una resposta immi-
llorable que ha fet que pel nou curs seguim apostant per ella.
• Paradeta-Xocolatada pro Manyanet Solidari. Es va fer una paradeta un dels dies del
Manyanet Solidari on s’oferia cafè, xocolata i pastes. Els ingressos es van donar a Manyanet
Solidari
• Talent Show. Concurs de les habilitats artístiques dels nostres alumnes junt amb el Depar-
tament de Pastoral de l’Escola
• Senyalització del Carrer Santa Coloma (P3). Des de l’Ampa es va demanar a l’Ajunta-
ment de Barcelona que per la zona de sortida de P3 no havia cap indicació o prevenció (bandes
| e-Rossinyol [8] | 2018

rugoses, velocitat 30, ...) que advertís de la sortida dels nens. Desprès de moltes gestions es va
aconseguir que posessin una senyal de sortida d’escola
• Donació a l’escola de 6 ordinadors portàtils pels alumnes d’ESO i batxillerat de cara a
poder fer treballs en equip dins l’escola
• Cercavila. Tot i que l’any passat no es va fer per diferents motius s’ha recuperat la Cercavila
per aquest any amb bon resultat
• Canvi de la Secretaria de l’Ampa amb la substitució de la Montse (jubilació) per la Carme
Pérez
2 • Contractació d’una assegurança de responsabilitat civil.
• Beques esportives. Des de la Vocalia d’Esports s’ha aconseguit, no sense deixar-se hores i
hores de reunions amb l’Ajuntament, que puguem demanar beques esportives pels nostres
jugadors i a tots aquells que reunien els requisits se’ls hi ha concedit.
• Compra i instal·lació d’un desfibriŀlador tipus DEA. S’ha realitzat la formació a 8
persones (4 de l’escola i 4 de l’Ampa) a fi i efecte que s’intenti que sempre hi hagi una persona
amb coneixement de com fer-ho servir. El DEA es troba ubicat a la zona d’entrada i sortida
dels alumnes d’ESO i la consergeria (davant l’entrada del Teatre)
Aquestes són algunes de les noves activitats o fets realitzats l’últim any, i esperem poder oferir
una llista igual o més gran per al proper curs

Rebeu una forta abraçada, n

Antonio González Torner


President Junta AMPA-JMJ
Carta del Director

PEI (Projecte Educatiu Institucional)


Els Fills de la Sagrada Família, com a Institució Titular de la nostra escola, tenen la responsa-
bilitat de liderar, definir i vertebrar l’oferta educativa i potenciar la relació entre tots els seus
coŀlegis. El Projecte Educatiu Institucional (PEI) és l’instrument de planificació i gestió
estratègica que dirigeix i orienta tots els processos pedagògics institucionals i administratius
de la Titularitat
D’acord a les orientacions definides en el PEI, totes les escoles Manyanet volen ser autèntiques
comunitats educatives en missió compartida i compromeses amb el desenvolupament i millora
contínua d’una escola que promou la qualitat i l’excel·lència de cada persona La seva proposta
educativa es basa en la doctrina de l’Església Catòlica, en el patrimoni pedagògic heretat del
pare Josep Manyanet i en la tradició de l’Institut amb la voluntat decidida d’oferir un servei a
aquelles famílies que desitgen la millor educació possible per als seus fills.
És en aquest sentit que el PEI defineix la missió, visió i els valors que orienten tots els processos
educatius en el nostre centre
| e-Rossinyol [8] | 2018

MISSIÓ
Les comunitats educatives de les escoles Manyanet, inspirant-se en els principis del Pare
Manyanet, acollim i eduquem nens, nenes i joves en un clima familiar inspirat en la Família de
Natzaret, amb la voluntat d’oferir una formació integral (la cultura del cor i de la inteŀligència
) perquè, orientats pels valors evangèlics, vagin madurant com a persones actives en la trans-
formació i millora de les famílies i de la societat

VISIÓ
3 Les escoles Manyanet volem ser reconegudes per la qualitat humana de les persones, de la
formació i de les relacions que establim en el si de les nostres comunitats educatives
Volem convertir-nos en referents dins la nostra societat, com a comunitats d’aprenentatge in-
novadores que propiciïn la mirada interior i la sensibilitat cap als altres, l’esforç i l’aprenentat-
ge actiu, crític i creatiu per potenciar persones conscients, autònomes i competents que puguin
conduir la seva pròpia vida i comprometre per la generació d’unes relacions més humanes i un
món millor


Carta del Director

VALORS en què ens fonamentem:


La persona. Com ser únic i valuós, per la seva dignitat, originalitat i capacitat de ser amb els
altres i de transformar les realitats que viu
La família. Com a imatge o icona del clima relacional que volem i procurem en els nostres
centres: acollida, senzillesa, afabilitat. En la família se t’estima per qui ets, no tant pel que fas.
A les nostres escoles apreciem cada alumne i l’impulsem i acompanyem cap al que pot arribar
a ser (com en les famílies, cada alumne és conegut i valorat pel seu propi nom). Per això també
promovem les iniciatives necessàries per fomentar la coherència educativa entre les famílies i
l’escola
L’Evangeli. Com a referència de vida, d’estil educatiu, com a origen i horitzó dels valors dels
nostres projectes educatius. Que comprèn des de la interioritat i l’espiritualitat fins al compro-
mís i la vida de servei a la comunitat humana.
Les comunitats educatives (escoles). Com a lloc de trobada entre educadors (pares i do-
cents) i els alumnes que s’eduquen, i que són els protagonistes del seu procés formatiu. Les
comunitats liderades pels directius i integrades pel professorat, atent, implicat i investigador,
estan al servei de l’aprenentatge El model de relacions entre educadors i educands ve a cons-
| e-Rossinyol [8] | 2018

tituir com una segona paternitat, la paternitat de la cultura i la formació de l’esperit. (Pare
Manyanet)
Per això, com a escola manyanetiana que som, assumim el compromís de:
• Preparar i acompanyar els alumnes amb programes, metodologies i activitats que promouen
el creixement personal, l’exceŀlència acadèmica i el servei als altres;
• fomentar el creixement intel·lectual, físic, espiritual, emocional i social;
• promoure la inclusió de tots els membres de la comunitat;

4 • i encarnar els valors Manyanetians de l’acollida, el respecte, la humilitat, la coresponsabili-


tat, la coherència, i l’ambient de treball creatiu i de convivència, en els quals es fonamenta la
Institució
Per assumir aquest repte i
aquest projecte de futur que
ens proposa el PEI, cal la col-
laboració i el compromís de
tots els que formem part de la
nostra comunitat educativa
Ho fem fidels a l’ideal educa-
tiu manyanetià i en esperit de
servei als nostres alumnes n

Ben cordialment,

Josep Ma. Taulats, SF


Director Manyanet
Sant Andreu
Col·legi Jesús, Maria i Josep
Infantil 2017-2018

OBRES A P4
Durant l’estiu passat, l’escola va fer noves obres per adaptar i millorar les aules i instaŀlacions
de P4. Aquestes noves infraestructures milloren qualitativament els espais a on els alumnes
porten a terme el seu procés d’aprenentatge
Amb aquestes noves aules, l’escola segueix donant passos endavant en el seu compromís
d’adequació de les instaŀlacions als nous temps en consonància amb les noves metodologies i
mètodes innovadors d’aprenentatge en l’àmbit educatiu
Us deixem algunes fotografies on podeu veure aquest procés. n
| e-Rossinyol [8] | 2018


AMPA
ASSEMBLEA ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA
AMPA COL·LEGI JESÚS, MARIA I JOSEP
19 DE DESEMBRE DE 2017.

Assistents: 17 persones totals, s’adjunta a aquesta acta el llistat amb NIF i signatura dels
assistents.
Cal indicar que al llarg de les diferents votacions va haver un membre de l’associació que va
arribar més tard i per tant el total poden ser en alguna votació diferent.
L’Assemblea comença en segona convocatòria a les 20:30h.

PUNTS TRACTATS:
Es comunica als assistents que per motius laborals ineludibles d’última hora el President de
la Junta no pot assistir a l’Assemblea i que per tant i seguint els Estatuts portarà la reunió el
Vicepresident
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior, de 15 de
| e-Rossinyol [8] | 2018

desembre de 2016:
L’actual Secretaria de la Junta fa lectura de l’acta de l’Assemblea anterior. No hi ha
comentaris i s’aprova per 16 vots a favor.
2. Lectura i aprovació, si escau, de la Memòria Anual:
El Vicepresident indica que aquesta vegada a més a més de prendre la Revista Rossi-
nyol com a memòria d’activitats (annex 1) farem ressò de les principals activitats fetes
per l’AMPA en aquest curs.
Es fa un resum de les activitats realitzades i el seu estat actual.
6 Es comenta que com a noves activitats d’aquest curs s’ha fet les següents noves en rela-
ció a les que ja es fan habitualment.
Aquestes són:
- Gimnàstica Rítmica. Activitat amb molt bona acollida que ha generat una res-
posta immillorable que ha fet que pel nou curs seguim apostant per ella.
- Paradeta-Xocolatada pro Manyanet Solidari. Es va fer una paradeta un dels
dies del Manyanet Solidari on s’oferia cafè, xocolata i pastes. Els ingressos es
van donar a Manyanet Solidari.
- Talent Show. Concurs de les habilitats artístiques dels nostres alumnes junt
amb el Departament de Pastoral de l’Escola.
- Senyalització del Carrer Santa Coloma (p3). S’explica que des de l’AMPA es va
demanar a l’Ajuntament de Barcelona que per la zona de sortida de P3 no ha-
via cap indicació o prevenció (bandes rugoses, velocitat 30, ...) que advertís de
la sortida dels nens. Desprès de moltes gestions es va aconseguir que posessin
una senyal de sortida d’escola.
- Donació a l’escola de 6 ordinadors portàtils pels alumnes de ESO i batxillerat
de cara a poder fer treballs en equip dins l’escola.
- Cercavila. Tot i que l’any passat no es va fer per diferents motius s’ha recupe-


AMPA
rat la Cercavila per aquest any amb bon resultat.
- Canvi de la Secretaria de l’AMPA amb la substitució de la Montse (jubilació)
per la Carme Pérez.
- Contractació d’una assegurança de responsabilitat civil.
- Beques esportives. Des de la Vocalia d’Esports s’ha aconseguit que puguem
demanar beques esportives pels nostres jugadors i tots aquells que reunien els
requisits se’ls hi ha concedit.
- Compra i instal·lació d’un desfibril·lador tipus DEA. S’ha realitzat la formació
a 8 persones (4 de l’escola i 4 de l’AMPA) a fi i efecte que s’intenti que sempre
hi hagi una persona amb coneixement de com fer-ho servir.
El DEA es troba ubicat a la zona d’entrada i sortida dels alumnes d’ESO i la
consergeria (davant l’entrada del Teatre).
No hi ha més comentaris.
S’aprova per 16 vots a favor.

3. Examen i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’exercici anterior:


| e-Rossinyol [8] | 2018

S’adjunta a aquesta acta el document (annex 2), presentat als assistents, on es reflexa
l’estat dels comptes actual i l’estat de comptes de l’exercici anterior amb les modificaci-
ons corresponents.
Es presenta l’informe dels censors de comptes ratificant els comptes presentats (annex 3).
La Tresorera de la Junta explica que els comptes han estat revisats i aprovats pels
censors de comptes i a continuació passa a donar una breu explicació dels mateixos:
Explica que cada secció (bàsquet, hoquei, etc.) s’autogestiona i que tots els pagaments
i tràmits es solen fer per transferència bancària amb la qual cosa tot queda registrat i
7
més clar.
Els comptes a nivell de seccions han tingut els següents resultats en el període auditat:
AMPA : -13.000€ , més endavant expliquem aquest fet.
Orfenesa: +6.000€ pagament de Mapfre per fer front als pagament de l’escola dels
alumnes que s’han quedat sense algun dels progenitors. Els imports corresponents es
transfereixen a l’escola.
Social: +10.000€ (quotes-beques)
Vocalia Esports: el saldo es nodreix de publicitat entre d’altres i de la gestió de les
beques esportives
Hip Hop: Petit Resultat negatiu de -400€ però amb molt bona acollida per part dels
alumnes. El motiu es que es van donar de baixa uns quants nens a mitjans de curs i els
monitors ja estaven contractats.
Mou-te: -3.300€ Històricament aquesta activitat havia estat positiva i tot i saber que
donaria resultat negatiu (menys nens apuntats i contractes monitors) es va decidir
tirar endavant a l’espera de replantejar-la per que torni als resultats d’anys anteriors.
És la única activitat extraescolar dedicada a P3 .


AMPA
Basquet: Secció amb més jugadors i que mou més diners i que té un resultat positiu
d’uns 2.000€. En aquest números s’inclouen els ingressos i despeses generats pel Cam-
pus.
Futbol i Patinatge tenen resultat positiu.
Hoquei amb resultat negatiu però en aquest any han fet un esforç pujant quotes per
anar absorbint el resultat i també reduint despeses. És una de les activitats amb els
costos més elevats en relació a altres seccions. El problema son els costos derivats dels
contractes.
En relació al resultat negatiu del compte de l’AMPA mencionat anteriorment indicar
que s’han produït les següents despeses que originen el mateix:
- Substitució de la Secretaria de l’AMPA per jubilació.
- Increment de despeses de la gestoria per amb motiu de que hi ha més sous i salaris i
més assessorament.
- En general totes les despeses es van veure incrementades una mica sobre el pressu-
postat.
| e-Rossinyol [8] | 2018

Al final en el comptes global tenim un calaix suficient d’acord amb el que s’aconsella des
de la CCAPAC.
En relació als traspassos pendents de les seccions es demana explicació. S’informa que
les despeses Socials (Seguretat Social, IRPF) els paga des del compte de l’AMPA (no es
pot fraccionar) i posteriorment les seccions paguen al AMPA aquest cost. No es condo-
na cap deute a cap secció.
Es pregunta per l’ingrés i despesa de la loteria. L’explicació es la mateixa que en el punt
anterior. AMPA compra loteria i desprès les seccions li retornen el import.
8
Es donen per aprovats els comptes per unanimitat dels assistents.

4. Renovació de càrrec:
L’actual tresorer de l’AMPA en Francesc Germà deixa el càrrec per motius laborals i fa-
miliars. Li donem les gràcies per la seva tasca.
En el seu lloc es designa com a tresorera dels comptes de l’AMPA a la Míriam Capseta
Casals.
Per altra banda i en compte corresponent a la secció de bàsquet també hi ha canvis en la
tresoreria. Deixa la tresoreria el Juan Domingo Martínez Sola i passarà a desenvolupar
el càrrec de tresorera dels compte del bàsquet la Maria Rosa Labrador Fuster.
En Hoquei s’està preparant al Roberto Vicente Martín perquè en breu pugui substituir al
Pedro Álvarez
.
5. Revisió i aprovació dels Estatuts de l’AMPA per adaptació normativa:
EPren la paraula el Secretari de la Junta de l’AMPA qui indica que bàsicament el que
s’ha fet ha estat demanar a l’Assessoria Jurídica de la CCAPAC que fessin una revisió dels


AMPA
Estatuts per veure si calia fer algun canvi per ajustar-se a la Normativa vigent.
Les propostes de modificació per part dels assessors son els recollits en el document an-
nex i que s’ha lliurat a tots els presents a l’Assemblea.
Es donen per aprovats els comptes per unanimitat dels assistents.
Per tant es procedirà a registrar el Estatuts com normativament està establert.

6. Revisió de quotes:
Aquest punt es desenvolupa juntament amb el punt següent 7 a la reunió però les vota-
cions es faran de forma independent. De totes maneres reflectint aquí el resultat de la
votació per l’augment de quota de 3 euros de cara al curs 2018-2019.
S´aproven les quotes amb només 1 abstenció entre els assistents.

7. Aprovació dels pressupostos d’ingressos i despeses per al proper curs


2017/2018:
  | e-Rossinyol [8] |  2018

La Tresorera passa a explicar el pressupost (annex 4) .


Partim d’un saldo inicial de 34.175,27€ que amb els diferents traspassos fa que partim
d’un saldo inicial d’uns 50.000 euros.
S’explica cada una de les partides dels ingressos.
En les despeses partim de les despeses reals de l’any anterior amb un lleuger increment.
També es consideren unes despeses , com la Cercavila, que l’any passat no va tenir saldo.
Canvi en el vestuari dels Patges reials, etc.
Pressupostem el cost de la reparació (compartida amb l’escola) de la pista de la Rosaleda.
9
Si l’escola hi està d’acord hi col·laborarem. Al tractar-se d’una despesa cara per això la
fem constar.
Si tenim en compte totes les partides acabaríem tenint un resultat negatiu d’uns 7.700
euros. Si no es fes efectiu la reparació de la pista la pèrdua estimada seria d’uns 1.700
euros.
D’aquesta manera seguiríem tenint un coixí per fer front imprevistos.
En aquest punt es quan s’entra a explicar el punt 6 de l’acta.
Davant aquesta pèrdua d’uns 1.700€, si no es fes la reparació de pistes, per assumir la
mateixa es planteja pujar la quota de l’AMPA pel curs vinent per l’import de 3 euros,
passant de 30€ a 33€. Cal mencionar que seria pel curs 2018-2019 ja que per aquest curs
2017-2018 ja s’ha passat la quota durant el mes de desembre.
Històricament no es pujaven gaire les quotes però, les despeses van pujant i per tant des
de la Junta de l’AMPA es va decidir fer aquesta proposta.
Les altres quotes es mantenen amb els mateixos imports.
Es pregunta per part dels assistents quantes famílies hi ha a l’escola a fi de valorar l’im-
pacte de la pujada de la quota. S’indica que al voltant d’unes 850€.


AMPA
Un cop acabades les explicacions es passa votar l’increment de quotes que està reflectit el
resultat en el punt 6.
Un cop votat l’increment de quotes es passa a fer la votació dels pressupostos
S´aproven les quotes amb 2 abstenció entre els assistents.
S’aproven els pressupostos

8. Nomenament de Censors de Comptes per al curs 2017/2018:


Es nomenen 2 censors de comptes pel proper exercici entre els assistents i que no formen
part de la Junta:
Sra. Elisabet Robles
Sra. Eugenia Touceda

9. Precs i Preguntes:
Es demana si per les properes assemblees es pot comentar què es el que es fa juntament
| e-Rossinyol [8] | 2018

amb l’escola en quan als punts de l’article 2 dels estatuts.


S’ indica que es pren nota i que totes les petites iniciatives sobre el tema educatiu s’inten-
taran incloure en el Rossinyol.
A les 21:28 hores finalitza l’assemblea. n

10
AMPA

Berenar benvinguda P3
Com cada any l’AMPA organitza un berenar
de benvinguda per a totes les famílies dels
alumnes nous de P3.
Vol ser un punt de trobada i presentació de
l’AMPA i de les serves activitats als pares i
mares acabats d’arribar
Petits i grans comparteixen un berenar de
germanor enmig de presentacions, alegria i
entusiasme per la nova etapa que comença
a per tots
S’aprofita per fer entrega a les noves famílies
d’un exemplar de la Revista Rossinyol que
| e-Rossinyol [8] | 2018

edita l’AMPA i a on es recullen les principals


activitats dutes a terme per l’Escola i l’Asso-
ciació de Mares i Pares de l’Escola n

11
Instal·la't
l'APP
AMPA
MANYANET
JMJ
Escaneja el QR o cerca en les tendes
AMPA MANYANET JMJ

Des de començament d’aquest curs l’escola


disposa d’un equip extern i automàtic de des-
fibril.lació (DAE) per a casos d’emergència
cardíaca de risc vital El podeu trobar al pas-
www.appampas.com sadís de consergeria, sortint cap el pati.
Personal docent i de serveis de l’escola i en-
Recorda seguir les notícies de l’AMPA i trenadors i monitors de l’AMPA han rebut
d’altres activitats de l’escola a l’APP Ampa una formació específica sobre el seu ús. Du-
Manyanet JMJ La trobaràs a les princi- rant l’horari d’apertura de les instalacions de
pals botigues d’aplicacions n l’escola hi haurà personal capacitat per poder
respondre davant una eventual emergencia
Aquest aparell i la formació del personal ha
estat finançada per l’AMPA. Una bona manera
de contribuir-hi a la prevenció. n
AMPA
| e-Rossinyol [8] | 2018

12

Cercavila Sant Andreu 2017


Aquest any SI !
Infants i famílies vam tenir l’oportunitat de recuperar una tradició festiva com és la participa-
ció a la rua de les festes de St Andreu
Tothom que ho va desitjar, va poder disfressar-se de fitxa de dominó i perruca o gorro d’un dels
colors de l’escola, blau, blanc o lila.
Fèiem molta patxoca i tothom s’ho va passar d’allò més bé. A la capdavantera del grup de
l’escola es podia veure una pancarta de l’AMPA que portaven amb molt d’orgull els nostres
alumnes. Sabíeu que tenim més de 140 anys d’història?
Aquí us deixem amb algunes instantànies que recullen els millors moments durant la rua
Us hi esperem de nou l’any vinent ! n
Infantil 2016-2017

La graduació de P-5
Canvi de cicle pels alumnes de P5 al curs 2017/2018. Un any més van celebrar-ho al final del
curs passat, a les portes de l’estiu.
Hi ho van fer amb un festival ple de cançons i balls. El viatge en creuer va ser el fil conductor
d’aquest espectacle. Va ser molt emotiu per a les famílies i el professorat s’hi va bolcar de valent
per a què el festival fos un èxit
Trobareu a continuació una selecció d’imatges a on es els seus protagonistes evidencien satis-
facció, iŀlusió i emoció pel viscut en aquest dia i que se’ns dubte, perdurà per sempre. n
| e-Rossinyol [8] | 2018

13


14
| e-Rossinyol [8] | 2018

Infantil 2016-2017
Infantil i Primària

Casal d’estiu 2017:


Ja han passat alguns mesos del nostre últim ca-
sal… Que soni el Casal!, va ser la nostra primera
entrada al bloc… Vam fer un casal dedicat a la
música i vam voler apropar als nens i nenes a
diferents estils musicals Cada setmana a partir
d’una història excèntrica i divertida tractaven
un estil diferent, vam començar pel pop-rock,
seguint per la rumba, el heavy, la salsa i el rap.
Durant la setmana, els nens i nenes feien activi-
tats que giraven entorn un l’estil musical
Un any més, va ser un juliol fantàstic i molt di-
vertit, en el que vam gaudir a la piscina, a les
| e-Rossinyol [8] | 2018

15


Infantil i Primària

excursions tan desitjades dels dijous, i amb més activitats que


any rere any es van convertint en mitiques i esperades pels nens i
nenes i pels mateixos monitors, com el lipdub, el túnel del terror,
la nit al casal… entre d’altres
Per acabar, m’agradaria compartir un resum del que va ser el
casal JMJ 2017:
https://www.youtube.com/watch?v=v0mUwJUYztk
i dir, que encara fa molt fred… però ja tenim ganes de casal!. n

Vanesa Torres
http://santandreu.manyanet.org/casal/
| e-Rossinyol [8] | 2018

16


Festes i celebracions

Festa cloenda del curs 2016-2017


La festa de fi de curs és un dels esdeveniments més esperats de l’any i és en aquesta edició a on
en recollim algunes imatges del viscut durant el tancament del curs escolar 2016/2017.
Tota la comunitat educativa, alumnes, mestres, famílies van participar amb alegria i agraïment
per tot el viscut durant el curs
Les tradicionals exhibicions esportives, un any més, van ser un punt de trobada a primera hora
de la tarda. Petits i grans van donar el millor de si mateixos mostrant tot el que havien avançat
en les diferents disciplines i familiars i amics en van gaudir molt
Els inflables i jocs diversos al pati de l’escola van suposar pels més petits una bona estona de
diversió
El tradicional sopar de germanor no va faltar juntament amb la música i el ball que van posar
punt i final a una diada festiva que tots recordem amb un somriure.
| e-Rossinyol [8] | 2018

Aquí trobareu les imatges que ho evidencien.


Fins a la propera! n

17


18
| e-Rossinyol [8] | 2018
Festes i celebracions

Diada inaugural del curs 2017-2018


Com cada any, el curs escolar s’inaugura amb una celebració de l’Eucaristia a on tota la comu-
nitat educativa posem en mans del Déu i de Sant Josep Manyanet els nostres millors desitjos i
voluntat de tirar endavant una nova etapa en l’educació dels nostres alumnes i fills.
Al finalitzar aquesta celebració es dóna lloc a la ja tradicional visita a les instal·lacions de l’es-
cola per part de les famílies a on la Direcció i el professorat atenen a totes aquelles qüestions
que pares i alumnes els hi plantegen.
Un cop més aquesta jornada inaugural va comptar amb la participació del P. Jesús Díaz, de la
Congregació Fills de la Sagrada Família, qui, a més de presidir l’Eucaristia, va presidir també
una breu celebració de benedicció de les noves aules d’Infantil de P4 .
Us deixem amb un recull fotogràfic d’aquesta diada així com de la visita a les noves instal·
lacions inaugurades. n
  | e-Rossinyol [8] |  2018

19


Festes i celebracions
| e-Rossinyol [8] | 2018

20


21
| e-Rossinyol [8] | 2018

Festes i celebracions
Esports

Al Manyanet Sant Andreu


Basquet

La secció de bàsquet del col·legi Manyanet Sant Andreu aplega


tota una diversitat de jugadors i jugadores que cada tarda es
concentren en un mateix lloc per practicar esport Aquest any
la secció de bàsquet compte amb uns 135 jugadors i jugado-
res, estem orgullosos de que tants alumnes hagin decidit com-
partir una mateixa passió, el bàsquet. També estem satisfets
veient que la continuïtat de la secció està més que assegurada
degut a la potent Escoleta de la que gaudim
Tota aquesta dedicació i il·lusió per parts dels jugadors i de
les jugadores no seria possible sense el gran treball que rea-
| e-Rossinyol [8] | 2018

litzen els nostres entrenadors. Aquest any, una vegada més,


apostem pels entrenadors que han crescut a la Sibèria. Ens
encanta veure com, després d’haver sigut partícips de la secció
des de la posició de jugadors/es, ara també volen coŀlaborar
emprenent aquesta responsabilitat. I ho entenem així, com
una responsabilitat, ja que de nosaltres depèn que els que ara
són nens/es gaudeixin i aprenguin del bàsquet com ho hem fet
nosaltres anteriorment. És per això també que els ara 17 en-
trenadors/es de la secció tenen l’ambició de millorar els seus
entrenaments i les seves aportacions formant-se o replante-
jant humilment el mètode d’aprenentatge del bàsquet.
22
Com veieu, som molts els que li destinem el nostre temps lliu-
re, però a qui més volem agrair la seva dedicació és a la quanti-
tat de pares que no només dediquen el seu temps portant-nos
els seus fills a entrenar i jugar, si no que també ens ajuden a
l’hora de gestionar els equips o a tenir a punt el material. Fins i
tot, ens donem compte que sovint els pares s’iŀlusionen veient
als seus fills/es i comparteixen la passió pel bàsquet amb ells/
es i això ens encanta
A la Sibèria tenim l’objectiu de que, per una banda, els nostres
jugadors/es millorin i aprenguin a competir en equip i, per
l’altre, que assumeixin la responsabilitat del que comporta es-
tar dins d’aquest equip i del que significa voler aprendre per
decisió pròpia Entenem que l’esport en general és una eina
fantàstica per crear un hàbit saludable i que, ben emprat, con-
tribueix a una millor gestió del temps
Per últim, estem emocionats d’organitzar aquest any l’edició
número 30 de les XII Hores de Bàsquet i, una vegada més, el
Campus de Bàsquet d’estiu que l’any passat va tenir un gran
èxit i que estem decidits a repetir
Seguiu el nostre dia a dia a les xarxes socials! n


Futbol Sala

ENS HO PASSEM D’ALLÒ MÉS BÉ.


Sabeu allò que passa quan s’ajunten un grup d’amics per tal de passar-ho bé fent es port?
Doncs sí; tot just és el que ens trobem a la secció de Futbol.
Tenim el privilegi de comptar amb un grup de pares molt implicats que fan que sembli fàcil la
gestió de la secció
Un equip tècnic del que ens sentim molt orgullosos, abocat a la formació dels nostres nens i no
només en la vesant esportiva
I un grup d’esportistes que fan gran l’escut que porten a la samarreta i dels quals no podríem
sentir-nos més orgullosos
Des de l’equip dels menuts, fins als ganàpies dels Juvenil ens trobem que s’ho passen d’allò
més bé i que gaudeixen formant part d’un grup que probablement recordaran durant molts i
| e-Rossinyol [8] | 2018

molts anys
Estem vivint una etapa plena d’històries de companyerisme, de reptes, de superació i d’èxits,
molt més enllà dels resultats positius que puguin indicar marcadors
I és que pensem que el futbol formatiu, el futbol que fem a l’escola, sempre hauria de ser així.
Proper, feliç, honest i engrescador.
Hem d’agrair a Muebles CHIP i a l’assessoria Donaire el suport econòmic que ens donen i que
tan important és per fer viable la secció I al Carlos Gil per la donació de les samarretes de la
segona equipació amb MRW
Igualment és inestimable la coŀlaboració de tots els components de l’AMPA, i molt especial-
23 ment de la Carme i del Dani, sempre tan atents per ajudar a que tot funcioni.
Així que, si t’agrada el futbol i vols venir a gaudir amb els teus companys, estarem encantats
de fer més gran aquesta família
Secció de Futbol Sala! n


Gimnàstica rítmica

Som l’A E Asogym i ens dediquem a la gimnàstica rítmica Aquesta és la segona temporada
que es fa l’extraescolar de rítmica a l’escola
Entrenem tots els dilluns i dimecres de 17:30 h a 18:30 h i de 18:30 h a 19:30 h, depenen de
l’edat de les nenes
Les classes es componen de dues parts; en la primera, tots/es junts/es realitzem un escalfa-
ment que ens serveix per adquirir flexibilitat, coordinació, força i equilibri. A la segona part
ens dividim en grups (segons edat i nivell) i treballem els exercicis que mostrarem als pares/
mares/tutors/es. L’entrenadora està en tot moment dirigint la classe i ensenyant tot el que
comporta aquest esport
Aquesta temporada participen a l’activitat més de 50 nenes. El 24 de febrer faran una exhibició
amb la resta de nenes del nostre club on mostraran els exercicis de mans lliures Després parti-
ciparan en l’exhibició pròpia de l’escola i al juny participaran a l’exhibició de fi de curs del club
on faran també els exercicis d’aparells
Des d’aquí us animem que vingueu a gaudir amb nosaltres d’aquest fantàstic esport!
| e-Rossinyol [8] | 2018

Per acabar, donar les gràcies a totes les famílies que han participat perquè això fos possible i a
l’AMPA per donar-nos l’oportunitat de treballar junts!
Aquesta temporada hi ha hagut un nombre significatiu de noves participants en l’activitat,
sinònim que entre tots/es estem aconseguint fer gaudir a les nenes.
Moltes gràcies! n
A.E. ASOGYM!

24


Hip Hop

STEP BY STEP – HIP-HOP


Aquest any comencem amb força, l’activitat any rere any va
avançant i aquest hem aconseguit que hi hagi una representa-
ció de gairebé tots els cursos de primària! Amb molta iŀlusió i
esforç, els balls van sortint i entre tots ens ajudem per a pas-
sar-nos-ho bé. Les més grans no només tenen ganes d’apren-
dre sinó que també volen ajudar a les més petites, i aquestes a
la vegada estan contentes de que poc a poc els passos comen-
cin a sortir molt bé. Si t’agrada ballar i tens ganes, t’esperem
a Step by Step
Estem escalfant motors per la nostra propera actuació el dia
de les portes obertes on us esperem a tots! n
| e-Rossinyol [8] | 2018

25

MOU-TE: L’AVENTURA CONTINUA


Mou-te L’activitat de MOU-TE, dirigida als alumnes més petits de
l’escola, segueix amb la seva aposta de familiaritzar els nens
i nenes amb els esports i l’activitat física Principalment es
treballes les capacitats físiques bàsiques: córrer, saltar, qua-
drupèdia, trepes... mitjançant circuïts d’obstacles o duent a
terme jocs clàssics A la vegada mirem d’introduir els alumnes
a diversos esports d’equip, a través de la interactuació amb
el material divers i de l’aprenentatge de les normes de joc,
seguint unes determinades pautes en funció de cada activi-
tat Un dels objectius més importants és el treball en equip i
amb un objectiu comú, per tal que entre tots trobin la manera
d’aconseguir-lo Des de l’AMPA estem treballant en una ree-
laboració del projecte MOU-TE que ha començat a donar els ▼
seus primers passos en aquest curs n
HOQUEI
PATINS

AVANÇANT SOBRE RODES.


Un cop més arribem a final d’any, mit-
jans de temporada, amb la satisfacció de
saber que durant el camí recorregut fins
el moment, s’està avançant en la bona di-
recció. Gràcies a l’esforç de tota aquella gent que sense cap obligació ha volgut ajudar un cop
més a fer que aquesta secció històrica de l’escola estigui un any més, avançant sobre rodes. Per
això abans de res, s’ha d’agrair a tothom la seva coŀlaboració. No podem oblidar que créixer és
cosa de tots
Aquesta secció segueix amb la mateixa iŀlusió i força que el primer dia, de seguir proporcionant
als/les alumn@s de l’escola la possibilitat de practicar l’hoquei patins amb el propòsit de que
els practicants gaudeixin de la seva formació i amb el temps es mostrin competents en l’esport,
sense deixar de banda el que realment és important per els més menuts, que no és altra cosa
que aprendre jugant i gaudint d’allò que practiquen Tenim la sort de comptar amb uns en-
| e-Rossinyol [8] | 2018

trenadors experimentats en la formació dels nostres esportistes, i això sens dubte, és garantia
d’èxit
A totes les persones que no coneixen aquest esport, els diria que en l’hoquei patins podreu
trobar una activitat molt enriquidora per als vostres menudets, ja que els ajuda a desenvolupar
totes les habilitats motrius bàsiques i d’altres més específiques i pròpies de l’hoquei patins. A
través del joc sobre rodes els vostres fill@s, i vosaltres els pares també, trobareu una altra fa-
mília amb la que compartir noves i enriquidores experiències, perquè no oblidem que l’hoquei
patins és un esport d’equip, amb tots els beneficis que comporta el treball d’equip i les seves
relacions. És per això que si teniu nens i nenes de entre 3 i 8 anys, no ho dubteu més i veniu a
formar part de la nostra família Us ben asseguro que no us en penedireu
Així mateix, m’agradaria fer una crida especial a totes aquelles nenes de l’escola, doncs tot i que
26
aquest any estem d’enhorabona i hem crescut en número de participants, concretament amb
3, i per tant ja en som 6 en total, segueixen essent poquetes participants i ara per ara encara
no podem formar un equip femení sencer, tal i com és el nostre objectiu. No obstant, aquestes
nenes poden desenvolupar-se amb normalitat doncs en l’hoquei patins es permet jugar en
equips mixtes fins a edats molt avançades.
Pel que fa a la vessant merament esportiva, aquesta temporada hem tingut la satisfacció de
tornar a coŀlocar una altra vegada, cosa que feia molt de temps que no succeïa, a dos equips
(el Prebenjamí A, i l’Aleví A) a les lligues de preferent. Fa especial iŀlusió donar l’enhorabona
des d’aquestes línies a l’equip Aleví A, que aquesta temporada ha tornat ha aconseguir classi-
ficar-se per disputar la lliga preferent, tot un èxit desprès de l’any anterior, i ho fa deixant fora
a tot un club de Nivell OK Lliga com és el CP Vendrell Com cada temporada tenim equips
participant en les eliminatòries per tal d’accedir, com és el cas del nostre benjamí que aquest
any s’ha quedat a les portes, però que de ben segur, si continuen treballant algun dia ho acon-
seguiran i per tant, també se’ls ha de felicitar. També fer menció a la resta d’equips que tot i no
aconseguir resultats significatius dins la competició, si ho fan a nivell col•lectiu i milloren dia
a dia gràcies a l’entrega i a la seva dedicació M’omple d’alegria veure que durant els entrena-
ments i els partits que disputen els nostres esportistes, mostren l’entusiasme per l’hoquei i per
tant, es guanyen el més sincer respecte.
Des d’aquestes línies vull donar les gràcies a tots els responsables dels equips que fan possible
que els nens aprenguin l’Hoquei Patins amb l’exigència necessària de la serietat i la responsa-
bilitat pertinent
Bé, ara tan sols queda desitjar que d’aquí a final de temporada tinguem si més no, com a mínim
els mateixos èxits
Visca l’Hoquei Patins!! n Àlex Van den Camp

Patinatge artístic

Aquest any els infants de la secció de patinatge artístic del Col·legi Jesús, Maria i Josep han
viscut nous canvis, ja que hi ha hagut la introducció de les noves entrenadores, la Magalí i la
Múriel. És per aquest motiu, que ens plau realitzar el següent escrit.
En primer lloc, estem molt agraïdes per la confiança, implicació i suport constant que rebem
de les famílies amb aquest esport, ens és de gran ajut tenir una bona comunicació per tal de
compartir opinions, i reflexionar sobre la nostra tasca com a entrenadores.
El patinatge és un esport molt complet físicament i com a tots els esports individuals, cal ser
molt constant i curós en els entrenaments, ja que depens de tu mateix i del suport de les en-
trenadores. Tot i això, intentem posar l’accent en la cohesió de grup, un aspecte que treballem
a través del joc. També, volem promoure el treball cooperatiu en alguns aspectes més tècnics,
és a dir, a l’hora d’ensenyar els integratius (salts, piruetes i figures) deixem que aquells infants
que ja ho tenen assolit ensenyin a les altres, i així, aconseguim que es donin suport entre elles
compartint aquests moments d’interacció
El nostre paper considerem que és essencial perquè l’infant pugui progressar correctament,
per tant, intentem donar sempre reforç positiu animant i motivant-les en tot moment. També,
| e-Rossinyol [8] | 2018

tenim en compte les seves necessitats i interessos personals, com per exemple; com es senten,
què pensen, quins dubtes tenen, etc.
Com a entrenadores de la secció ens satisfà veure l’evolució de l’infant arran de l’esforç i
constància que implica aquest esport. És important fer conscient al nen/a del seu progrés
per tal que guanyin seguretat i a poc a poc anar introduint exercicis superiors Estem molt
orgulloses del treball que realitzen els infants i de poder veure el seu progrés i evolució en el
treball dia a dia! n
Magalí Ferreiro • Múriel Sisón

27


FEAC 2017-2018

Què és el FEAC?
El FEAC (Família-Escola Acció Compartida) és una trobada de pares amb mestres i educadors
de l’escola on des d´un pla d´igualtat es comparteixen experiències i dubtes sobre l’educació
en les diferents etapes del desenvolupament emocional, social, educatiu i familiar dels nos-
tres fills. Es tracta d’un espai de reflexió i diàleg on les dinàmiques poden ser diverses segons
l´ocasió, i on totes les idees i experiències hi tenen cabuda.
Quan ens trobem al FEAC? Les trobades FEAC es fan un dimecres al mes, a les 21,00h i a la
mateixa escola. Ens dividim per grups d’edat, per poder concentrar-nos millor en cada etapa i
aprofundir en la realitat dels nostres fills i filles en el moment en què vivim.
Us animem a relacionar-vos més amb l’escola, a conèixer els pares dels companys del teu fill,
a millorar la relació emocional amb els teus fills...i sobretot, a compartir bons moments entre
FAMILIA i ESCOLA a fer FEAC n
| e-Rossinyol [8] | 2018

28

Per a fer un seguiment de la nostra tasca


es pot consultar el nostre bloc:
http://elnostrefeac.blogspot.com.es/


FEAC
Trobada de Nadal
Com és costum, el grup de famílies inscrites al FEAC fem un sopar junts,
quan arriben aquestes dates. Aquest cop, repetim sessió especial amb
la Xantal Lobera, que ens ha animat a participar i a reflexionar a partir
d’una divertida dinàmica: construir la torre més alta i ferma Us deixem
a continuació amb algunes imatges d’aquesta trobada
Us animem a relacionar-vos més amb l’escola, a conèixer els pares dels com-
panys del teu fill, a millorar la relació emocional amb els teus fills...i sobre-
tot, a compartir bons moments entre FAMILIA i ESCOLA...a fer FEAC. n
| e-Rossinyol [8] | 2018

29
Programa internacional

HO HEM ACONSEGUIT!
Manyanet Sant Andreu ha tornat a aconseguir un projecte europeu Erasmus+. De la mà
dels socis portuguesos i alemanys amb els que vam fer el projecte Comenius entre els
anys 2013-2015, més un nou soci de Lituània hem engegat nou projecte que en aquest
cas busca fomentar la innovació pedagògica a través de l’estudi del Patrimoni de cada
país participant, el nom del projecte és “Carry on the flame, what we want to keep for the
future”. La durada del projecte és de dos anys i implica alumnes que durant aquest curs
estan fent 4t d’ESO. Durant el projecte es faran trobades d’alumnes i professors a cadas-
cuna de les escoles participants. La primera d’aquestes trobades ja l’hem fet a Lisboa, del
| e-Rossinyol [8] | 2018

8 al 14 de desembre del 2017, i hem viatjat dos professors de la nostra escola i 6 alumnes:
Laura, Júlia, Maria, Maria, Albert i Guillem!
Daniel Navarro i Conxita Payán

30


Programa internacional

U.S.A. EXCHANGE
MY TRIP TO MARYLAND
Some weeks ago, I had the opportunity to travel to Maryland, in the US, and I spent 10 days
with an amazing American family. On the 21st of September our plane took off from Barcelona
and, 9 hours later, we were landing in Maryland.
Once there, we took the bus to the school and they welcomed us with a big poster. My American
girl was called Hailey, and she was really nice and friendly. She had the car license, so she was
able to drive me everywhere.
On the first day we had dinner with some other girls in a Mexican restaurant called ‘Cafe Río’,
and I ate a delicious quesadilla. We spent two days in the school, and we had to go to different
classes with our partners. Many of them were not very exciting, but I attended a sign language
class, and I found it really interesting, I even learned how to spell my name!
Moreover, during the trip we visited some important places of DC, such as the Smithsonian
museums, the Washington Monument and George Washington’s Mount Vernon. Finally, I’d
like to conclude by saying that it has been one of my best experiences in life because I could live
| e-Rossinyol [8] | 2018

as an American girl for 10 days, and it was amazing!


Ana Saludes Clemente
1r BATX B 2017-2018

31


Programa internacional

2 ESO,
AUSTAUSCH GÖTTINGEN
(2nd ESO, Exchange to Göttingen)
For fifth time, a group of 2nd ESO students has been to Göttingen on a German/
English exchange with the school Felix Klein Gymnasium. We have been there
from 8th to 15th December and it’s been great to live the Christmas spirit all around!
Furthermore, this year it has been specially cold, with snow on the streets. All an experience!
We made lots of things there:
We walked around the city on a guided tour, visiting their interesting Christmas Market and
the most important places such as the Old Town hall or the Georg-August-Universität
in Göttingen.
| e-Rossinyol [8] | 2018

Our topic this year was “Auf den Spuren der Brüder Grimm” and all our activities were
related to the brothers Grimm and fairy tales. We worked on a project about fairy tales and
theatre, where we had to create a version of a tale and act in front of the parents the last night.
We also attended a theatrical representation of the play “Puss in Boots” by Stille Hunde
We also attended some classes with our partners and we did two Christmas workshops, one of
baking cookies and the other of decoration.
We also went a day out to Bad-Hersfeld, where we visited the Wortreich museum and
we did two more workshops there, one of Theatre and the other of Stop-Motion. Great fun and
32 fantastic results
You can read about all our adventures in Göttingen in our blog JMJ on the go: Göttingen
which you can find on the school web page. There you will find the result of our work, too.
We just want finish thanking everyone in Göttingen - school staff, teachers, host families ... -
for their attendance, and, of course, now, we are waiting for them to come back in March and
have a good time in Barcelona too!

Mònica Rovira and Lurdes Pujadas


Programa internacional
| e-Rossinyol [8] | 2018

33
Nadal 2017

Concurs de nadales
| e-Rossinyol [8] | 2018

34


Nadal 2017

Concurs de nadales
| e-Rossinyol [8] | 2018

35


Nadal 2017

Concurs de nadales
| e-Rossinyol [8] | 2018

36
Nadal 2017

Concurs arbres Nadal


ARBRES GUANYADORS

4t ESO
3r ESO
| e-Rossinyol [8] | 2018

37

ALTRES PARTICIPANTS
Nadal 2017

CONCERT DE NADAL
| e-Rossinyol [8] | 2018

38


Nadal 2017

CONCERT DE NADAL
| e-Rossinyol [8] | 2018

39


Nadal 2017
| e-Rossinyol [8] | 2018

40

Nadala AMPA
Nadala digital enviada a totes les famílies de l’es-
cola amb la qual l’AMPA va desitjar unes bones
festes de Nadal a tota la comunitat educativa que
forma part de JMJ-Manyanet Sant Andreu. n


Nadal 2017

Visita dels Patges reials


Il·lusió, alegría, màgia… és el que van viure els infants de la nostra escola durant
la visita que els patges reials ens van fer com cada any.
Només cal veure l’expressió, el somriure, els ulls d’aquests nens i nenes que
esperen poder entregar la seva carta plena de somnis i que aquests es puguin fer
realitat.
Gràcies per tornar-hi un any més! Feu feliços a molts infants. Que mantinguem,
petits i grans, la il·lusió d’aquesta festa tan especial n
| e-Rossinyol [8] | 2018

41


42
| e-Rossinyol [8] | 2018

Nadal 2017
43
| e-Rossinyol [8] | 2018

Nadal 2017
Foto Notícies Manyanet JMJ

FOTO NOTÍCIES
Celebracions inici curs
Cicle Infantil
| e-Rossinyol [8] | 2018

MATINAL INFANTIL DE FESTA MAJOR

44

JUGUEM AL PATI DE P4

P5 LA VEREMA EXPERIMENTANT A P3
Foto Notícies Manyanet JMJ

les classes


Foto Notícies Manyanet JMJ

Les classes
| e-Rossinyol [8] | 2018

46


Foto Notícies Manyanet JMJ

Les classes


Foto Notícies Manyanet JMJ

Fotos pessebre


Foto Notícies Manyanet JMJ

Primària Cicle Inicial


| e-Rossinyol [8] | 2018

Als nens i nenes de primer ens va Gimcana del Pare Manyanet


visitar un guàrdia urbà amb 1r

49

Els nens de primer hem anat al port de Vilanova


Foto Notícies Manyanet JMJ

Primària Cicle Mitjà


Els experiments de medi de 3r Els nens de tercer fan la ruta del
barri de Sant Andreu
| e-Rossinyol [8] | 2018

Ja hem començat el curs Excursió de 3r, a Capellades

50

La guàrdia urbana visita el cicle mitjà Excursió a la Masia de Can Deu


Foto Notícies Manyanet JMJ

Primària Cicle Superior

Cicle Superior. Les grans religions Tardor a Cicle Superior 6è

Cicle Superior 6è Colònies

Cicle Superior 6è Colònies

Olèrdola- 5è
fem un viatge en el temps

Welcome back to the school!!!! Projecte de comprensió - cicle superior


Foto Notícies Manyanet JMJ

Informacio del temps 15 desembre a


BTV des del JMJ
| e-Rossinyol [8] | 2018

Welcome to our Nou senyal escolar al


New Conversation Assistant carrer Sta Coloma
52
La Mercè a Ed. Infantil Concurs SPELLING BEE 2017 a CS

Pessebre al vestíbul fet pels


6e ajudant al pessebre 2017 alumnes de 4rt Primària
Foto Notícies Manyanet JMJ

Primera mobilitat ERASMUS a Lisboa


| e-Rossinyol [8] | 2018

53

Xerrada per pares P3


10 OCT 2017
Students and teachers who went to GC
school in Maryland-USA last sept 2017

Tornada de Göttingen, desembre 2017 ▼


Foto Notícies Manyanet JMJ

ESO I BATXILLERAT

1r ESO a la Sagrada Família BTX1. Alumnes de llatí

Sortida al Museu Dalí Taller de disseny a 2n ESO


Casal Manyanet

CASAL MANYANET
de TREMP
El Casal Josep Manyanet és la casa on va néixer el Sant Josep
Manyanet i Vives el 7 de gener de 1833 a Tremp. Fou el fun-
dador de les congregacions dels Fills de la Sagrada Família
Jesús, Maria i Josep i de les Missioneres Filles de la Sagrada
Família de Natzaret, canonitzat el 2004 pel Papa Joan Pau II.
El Casal Manyanet està dividit en quatre espais expositius i té
com a objectiu reconstruir l’ambient de la vila de Tremp du-
rant el segle XIX i, sobretot, aconseguir que el visitant conegui
la vida de Sant Josep Manyanet en primera persona n
| e-Rossinyol [8] | 2018

55
Pastoral JMJ

Gran recapte
2017 -
voluntariat
| e-Rossinyol [8] | 2018

56


Pastoral JMJ

Religió amb els petits?


Quan parlem de Religió com a assignatura, de seguida ens ve al cap Adam i Eva, l’Arca de Noè
i la història del naixement de Jesús. Personatges que sortien cada curs, de manera cíclica i
gairebé sempre, mostrats de la mateixa manera.
Sense entrar en debat sobre la metodologia i els continguts, explicarem breument què fem a la
nostra escola amb aquesta matèria
El punt de partida és la passada de bits amb imatges de la Sagrada Família, Sant Josep
Manyanet i algun personatge de l’Antic Testament Continuem amb la rutina de pensament
MIRO-PENSO-EM PREGUNTO a partir de la imatge d’una obra d’art relacionada amb el tema
que estem treballant:
| e-Rossinyol [8] | 2018

57


Pastoral JMJ
P3: ADAM I EVA, UNA FAMÍLIA MOLT ESPECIAL, L’ARCA DE NOÈ, JESÚS EL MEU AMIC
i JESÚS VIU!
P4: MOISÈS, EL PRÍNCEP D’EGIPTE, UNA FAMÍLIA MOLT ESPECIAL, DAVID I GOLIAT,
JESÚS EL MEU AMIC i JESÚS VIU!
P5: EL PARE ABRAHAM, UNA FAMÍLIA MOLT ESPECIAL, JOSEP, EL SOMIADOR, JESÚS
EL MEU AMIC i JESÚS VIU!
En aquest moment, l’atenció en l’obra és vital; poder entendre què ens vol dir l’autor, treure
conclusions, semblances i alguna resposta graciosa i desconcertant per part dels nens. Com
que es fa de manera cíclica —a cada sessió es fa memòria d’allò què vam fer a l’anterior classe—
van aprofundint més i fins i tot memoritzen el nom de l’obra i l’autor.
Sovint visionem algun vídeo, cantem alguna de les vídeo-pregàries que es van crear en la nostra
escola, fem les activitats que proposa el nostre Taller Naza-Red, escoltem històries directament
de la Bíblia (adaptada) o bé fem una dramatització casolana, per a poder arribar a comprendre
allò que ens hem proposat com a objectiu.
| e-Rossinyol [8] | 2018

Estem parlant d’unes sessions on no hi ha fitxes; sí algun dibuix per a pintar, retallar i engan-
xar
Finalment, totes les sessions acaben amb 5 minuts de reflexió sobre què hem après, què sabem
ara que abans no sabíem; una manera de conèixer el funcionament de la matèria. Per tant,
Religió amb els petits? I tant!
Víctor Martínez
Delegat de Pastoral
58 Gràcies a tots! n


Edita
Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Jesús, Maria i Josep
Carrer Sant Sebastià, 55
08030 -Barcelona

Podeu visitar-nos i subscriure-us a les notícies de l’AMPA de l’escola:


www.ampajmj.com

e-mail:
ampa@santandreu.manyanet.org

Equip de producció:
Vocalia de Cultura

Aquesta edició de l’e-Rossinyol ha estat possible gràcies, entre altres, a la


coŀlaboració de:
Josep Mª Taulats, Dolors Espinosa, Víctor Martínez, Conxita Payán, Lurdes Pujadas,
Vanesa Torres, Toni González, Josep Mª Purcalla, les seccions esportives i culturals
de l´AMPA, Jordi J. Aymerich, Alex Van den Camp, Magalí Ferreiro, Muriel Sisón, AE
Asogym, Carme Pérez, David Tobón, Eugènia Touceda, Ramon Riba i Manel Górriz.

Maquetació:
Sonia Salmerón Tel 607 76 14 96

Foto de Portada:
Pessebre 2017 de l’entrada de l’escola durant el període nadalenc