Está en la página 1de 4

Ministerul Sănătăţii Nr. 1.

463 din 21 decembrie 2017


Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Nr. 1 din 9 ianuarie 2018
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Nr. 16 din 18 ianuarie 2018
ORDIN pentru modificarea anexei la Normele privind solvenţii de extracţie utilizaţi în producerea alimentelor şi a
ingredientelor alimentare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi
pădurilor nr. 185/153/2002 ; Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 82 din 29 ianuarie 2018

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 13.886 din 20 decembrie 2017 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi
sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
având în vedere art. 1 alin. (3) al Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului de
stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei în domeniul alimentar, de înfiinţare a Autorităţii Europene
pentru Siguranţa Alimentelor şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei alimentelor, cu modificările şi
completările ulterioare,
având în vedere art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei,
circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 66 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.
1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (5) din
Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi
funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu
modificările ulterioare, ministrul sănătăţii, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. I - În partea a II-a din anexa la Normele privind solvenţii de extracţie utilizaţi în producerea alimentelor şi a
ingredientelor alimentare, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii,
alimentaţiei şi pădurilor nr. 185/153/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 19 aprilie
2002, cu modificările ulterioare, poziţia referitoare la eter dimetilic se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Dimetileter Preparare de produse proteice animale 0,009 mg/kg în produse proteice animale
degresate, inclusiv gelatină(*) degresate, inclusiv gelatină
Preparare de colagen(**) şi derivaţi de colagen, 3 mg/kg în colagen şi derivaţi de colagen,
cu excepţia gelatinei cu excepţia gelatinei
(*) «Gelatină» înseamnă proteine naturale, solubile, gelatinizate sau nu, obţinute prin hidroliza parţială a
colagenului produs din oase, piei, tendoane şi ligamente de animale, în conformitate cu cerinţele relevante
din Regulamentul (CE) nr. 853/2004.
(**) «Colagen» înseamnă produsul proteic derivat din oase, piei şi tendoane de animale, fabricat în
conformitate cu cerinţele relevante din Regulamentul (CE) nr. 853/2004."

Art. II - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


*
Prezentul ordin transpune prevederile Directivei UE 2016/1.855 a Comisiei din 19 octombrie 2016 de modificare a
Directivei 2009/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind
solvenţii de extracţie utilizaţi la fabricarea produselor alimentare şi a ingredientelor alimentare.

Ministrul sănătăţii, Florian-Dorel Bodog


Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Geronimo Răducu Brănescu
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea _____________
Ministerul Sănătăţii şi Familiei Nr. 185 din 19 martie 2002
Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor Nr. 153 din 11 aprilie 2002
Ordin pentru aprobarea Normelor privind solvenţii de extracţie utilizaţi în producerea alimentelor şi a ingredientelor alimentare
Cuprinde toate modificările aduse actului oficial publicate în M.Of., inclusiv cele prevăzute în: O. Nr.
1.463/2017/1/16/2018 Publicat în M.Of. Nr. 82/29.01.2018

Ministrul sănătăţii şi familiei şi ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,


având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea
producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor,
văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei
nr. DB 2.955 din 19 martie 2002 şi Referatul Direcţiei standarde, mărci şi licenţe, calitatea alimentelor şi acreditare din
cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor nr. 171.212 din 4 aprilie 2002,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu
modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, emit următorul ordin:

Art. 1 - Se aprobă Normele privind solvenţii de extracţie utilizaţi în producerea alimentelor şi a ingredientelor
alimentare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2 - Direcţia generală de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi direcţiile de sănătate
publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, împreună cu Direcţia standarde, mărci şi licenţe, calitatea alimentelor şi
acreditare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, direcţiile generale pentru agricultură şi
industrie alimentară judeţene şi a municipiului Bucureşti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3 - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de
12 luni de la data publicării.

Ministrul sănătăţii şi familiei, Daniela Bartoş Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, Ilie Sârbu

Anexă
NORME privind solvenţii de extracţie utilizaţi în producerea alimentelor şi a ingredientelor alimentare

O. Nr. 1.463/2017/1/16/2018 transpune prevederile Directivei UE 2016/1.855 a Comisiei din 19 octombrie 2016 de
modificare a Directivei 2009/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de apropiere a legislaţiilor statelor
membre privind solvenţii de extracţie utilizaţi la fabricarea produselor alimentare şi a ingredientelor alimentare.

Art. 1 - (1) Prezentele norme se aplică solvenţilor de extracţie utilizaţi sau destinaţi producerii alimentelor sau a
ingredientelor alimentare.
Normele nu se aplică solvenţilor de extracţie utilizaţi în producerea aditivilor alimentari, vitaminelor şi a altor aditivi
nutriţionali, cu excepţia cazului în care astfel de aditivi alimentari, vitamine sau alţi aditivi nutriţionali sunt enumeraţi
în anexă.
Prin utilizarea aditivilor alimentari, a vitaminelor sau a altor aditivi nutriţionali nu trebuie să rezulte alimente cu
conţinut de reziduuri de solvenţi de extracţie ce ating niveluri periculoase pentru sănătatea publică.
(2) În sensul prezentelor norme, următorii termeni se definesc astfel:
a) solvent reprezintă orice substanţă utilizată pentru dizolvarea unui aliment sau a oricărui component din acesta,
inclusiv a oricărui contaminant prezent în sau pe acest aliment;
b) solvent de extracţie reprezintă solventul care este utilizat în procesul de extracţie în timpul prelucrării materiilor
prime, a alimentelor sau a componentelor ori a ingredientelor acestor produse şi care este înlăturat, dar care poate
determina involuntar şi inevitabil, din punct de vedere tehnic, prezenţa reziduurilor sau a derivaţilor în aliment ori în
ingredientul alimentar.
Art. 2 - (1) Se autorizează utilizarea ca solvenţi de extracţie la fabricarea alimentelor sau a ingredientelor alimentare
substanţele şi materialele enumerate în lista cuprinsă în anexa la prezentele norme, cu respectarea condiţiilor de
utilizare şi cu încadrarea în limitele maxime de reziduuri precizate în aceasta.
Nu se poate interzice, restricţiona sau obstrucţiona comercializarea alimentelor sau a ingredientelor alimentare, în
cazul în care solvenţii de extracţie utilizaţi sau reziduurile lor sunt în conformitate cu prevederile prezentelor norme.
(2) Cu excepţia celor specificate în anexă, nu se autorizează utilizarea altor substanţe sau materiale ca solvenţi de
extracţie şi nici extinderea condiţiilor de utilizare sau a nivelului admis al reziduurilor solvenţilor de extracţie
menţionaţi în anexa la prezentele norme.
(3) Apa, la care s-au adăugat substanţe de reglare a acidităţii ori alcalinităţii, precum şi alte substanţe alimentare cu
proprietăţi de solvenţi sunt autorizate ca solvenţi de extracţie la fabricarea produselor alimentare sau a ingredientelor
alimentare.
Art. 3 - Substanţele şi materialele prevăzute ca solvenţi de extracţie în anexa la prezentele norme trebuie să se
încadreze în următoarele criterii de puritate:
a) nu conţin o cantitate periculoasă din punct de vedere toxic din nici un element sau substanţă;
b) conţin maximum 1 mg/kg arsen sau maximum 1 mg/kg plumb, sub rezerva unor excepţii prevăzute la criteriile
specifice de puritate.
Art. 4 - În cazul în care, ca urmare a obţinerii unor informaţii noi sau reevaluării informaţiilor existente, se constată
că:
a) prezenţa uneia dintre substanţele enumerate sau limitele maxime prevăzute;
b) utilizarea unui solvent de extracţie
constituie un pericol pentru sănătatea publică, deşi sunt respectate condiţiile prevăzute în prezentele norme, atunci
aplicarea prezentelor norme se suspendă temporar sau se limitează.
Art. 5 - (1) Se interzice comercializarea substanţelor menţionate în anexa la prezentele norme şi destinate utilizării
ca solvenţi de extracţie în alimente, dacă ambalajele, recipientele sau etichetele nu au înscrise următoarele informaţii
obligatorii, lizibile, uşor de identificat şi într-un mod care nu permite ştergerea:
a) denumirea comercială conform anexei;
b) o menţiune clară indicând că materialul este de o calitate corespunzătoare pentru utilizarea în extracţia alimentelor
sau a ingredientelor alimentare;
c) o referire prin care se poate identifica partida sau lotul respectiv;
d) denumirea sau denumirea comercială şi adresa producătorului ori a ambalatorului sau distribuitorului din
România;
e) cantitatea netă exprimată în unităţi de volum;
f) dacă este necesar, condiţiile speciale de depozitare şi condiţiile de utilizare.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), informaţiile specificate la lit. c), d), e) şi f) ale alineatului respectiv pot
apărea numai pe documentele comerciale referitoare la partida sau lotul respectiv care se furnizează o dată cu livrarea
sau anterior livrării.
(3) Menţiunile prevăzute în prezentul articol se înscriu în limba română, fără a exclude prezentarea acestora în alte
limbi.
Art. 6 - Anexa face parte integrantă din prezentele norme.

Anexă la norme
LISTA cuprinzând solvenţii de extracţie care pot fi utilizaţi în timpul prelucrării materiilor prime, alimentelor,
componentelor sau ingredientelor alimentare

Partea I - Solvenţii de extracţie care se utilizează în conformitate cu buna practică de fabricare pentru toate
utilizările1)
1
) Se consideră că un solvent de extracţie este utilizat în conformitate cu buna practică de fabricare, dacă utilizarea sa
duce numai la prezenţa reziduurilor sau a derivaţilor în cantităţi inevitabile din punct de vedere tehnic şi nu prezintă
nici un pericol pentru sănătatea umană.

Denumirea
Propan
Butan
Acetat de etil
Etanol
Dioxid de carbon
Acetonă2)
Protoxid de azot
2
) Se interzice utilizarea acetonei la rafinarea uleiului din turtă de măsline.
Partea a II-a - Solvenţii de extracţie pentru care sunt specificate condiţiile de utilizare

Denumirea Condiţiile de utilizare (descrierea sumară aLimitele maxime de reziduu în alimentul


extracţiei) sau ingredientul alimentar extras
Hexan1) Producerea sau fracţionarea grăsimilor şi 1 mg/kg în grăsime sau ulei ori unt de
uleiurilor şi producerea untului de cacao cacao
Prepararea produselor proteice şi a 10 mg/kg în alimentul ce conţine produse
făinurilor degresate proteice şi făinuri degresate
30 mg/kg în produsele de soia aşa cum au
fost vândute consumatorului final
Prepararea germenilor de cereale degresaţi 5 mg/kg în germenii de cereale degresaţi
Acetat de metil Decofeinizarea sau înlăturarea substanţelor 20 mg/kg în cafea sau ceai
iritante şi amare din cafea şi ceai
Producerea zahărului din melase 1 mg/kg în zahăr
Etilmetilcetonă2) Fracţionarea grăsimilor şi uleiurilor 5 mg/kg în grăsime sau ulei
Decofeinizarea sau înlăturarea substanţelor 20 mg/kg în cafea sau ceai
iritante şi amare din cafea şi ceai
Diclormetan Decofeinizarea sau înlăturarea substanţelor 2 mg/kg în cafea prăjită şi 5 mg/kg în ceai
iritante şi amare din cafea şi ceai
Metanol Toate utilizările 10 mg/kg
Propanol-2
Dimetileter Preparare de produse proteice animale 0,009 mg/kg în produse proteice animale
degresate, inclusiv gelatină(3) degresate, inclusiv gelatină
4
Preparare de colagen( ) şi derivaţi de 3 mg/kg în colagen şi derivaţi de colagen,
colagen, cu excepţia gelatinei cu excepţia gelatinei
1
) Hexanul este un produs comercial care constă în principal în hidrocarburi aciclice saturate cu 6 atomi de
carbon şi distilare între 64° C şi 70° C. Se interzice utilizarea combinată a hexanului şi etilmetilcetonei.
2
) Prezenţa n-hexanului în solvent nu depăşeşte 50 mg/kg. Acest solvent nu poate fi utilizat în combinaţie
cu hexanul.
(3) "Gelatină" înseamnă proteine naturale, solubile, gelatinizate sau nu, obţinute prin hidroliza parţială a
colagenului produs din oase, piei, tendoane şi ligamente de animale, în conformitate cu cerinţele relevante
din Regulamentul (CE) nr. 853/2004.
(4) "Colagen" înseamnă produsul proteic derivat din oase, piei şi tendoane de animale, fabricat în
conformitate cu cerinţele relevante din Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Partea a III-a - Solvenţii de extracţie pentru care nu sunt specificate condiţiile de utilizare

Denumirea Limitele maxime de reziduu din aliment, provenite din utilizarea solvenţilor de
extracţie la pregătirea aromelor din materiale aromatizante naturale
Eter dietilic 2 mg/kg
Hexan1) 1 mg/kg
Acetat de metil 1 mg/kg
Butanol-1 1 mg/kg
Butanol-2 1 mg/kg
Etilmetilcetonă1) 1 mg/kg
Diclormetan 0,02 mg/kg
Propanol-1 1 mg/kg
Ciclohexan 1 mg/kg
1,1,1,2-tetrafluoroetan 0,02 mg/kg
Metanol 1,5 mg/kg
Propanol-2 1 mg/kg
1
) Se interzice utilizarea combinată a celor doi solvenţi.
_____________