Está en la página 1de 1

c 

   

Sӕ trên là chính xác rӗi đó. Thӡi gian trӉ trong GSM đưӧc biӃt như là TA (Timing Advance) có
giá trӏ tӯ 0,...,63. Mӛi đơn vӏ TA tương đương 1 bit GSM (3.7 ȝs). Sóng điӋn tӯ di chuyӇn
tương ӭng 1.1 Km/bit. KӃt quҧ là khoҧng cách đi, vӅ là 1.1×64=70 Km hay b án kính cell tӕi đa
là 35km.

VӅ cách lý giҧi ra con sӕ 35km tӕi đa thì bҥn có thӇ tìm kiӇm thêm thông tin trên mҥng vӟi tӯ
khóa là TA. Có rҩt nhiӅu tài liӋu viӃt vӅ vҩn đӅ này.

Đó là các tính toán lý thuyӃt, trên thӵc tӃ bán kính phӫ sóng phө thuӝc rҩt nhiӅu thông sӕ.
Giӕng như mӝt hàm sӕ nhiӅu biӃn ( như đӝ cao; loҥi antenna; band tҫng sӱ dөng; công suҩt;
công nghӋ sӱ dөng; tilt; azimuth; đӏa hình; suy hao; traffic cӫa trҥm tҥi thӡi điӇm xác đӏnh bán
kính phӫ sóng.... ). Có rҩt nhiӅu thông sӕ đӇ xác đӏnh đưӧc vùng phӫ sóng.

Khái niӋm vùng phӫ liên quan đӃn cái gӑi là mҥng tӃ bào, nên bҥn phҧi xác đӏnh vùng phӫ
qua mӝt sӕ tool thӵc hiӋn planning cũng như tӕi ưu hóa.

Còn các con sӕ kĩ thuұt chính xác bҥn có thӇ tìm đӑc trong bӝ sách chuҭn cӫa Aircom.

Khoҧng cách tӕi đa đӇ truyӅn trong GSM là

1/2* (577us/156.25) * 63 * c =35km

Giҧi thích vӅ cái công thӭc này

1/2 chӍ ra viӋc tín hiӋu đӃn rӗi đi 2 lҫn mà

577us/156.25 là thӡi gian cҫn đӇ truyӅn mӝt bít

63 là sӕ bít tӕi đa cho phép

C là vұn tӕc ánh sáng