Está en la página 1de 19

', GeileRetion

nes - /na /unJarraí /,ere cono ol¡e/t¡o fm,tsnil,T /as ar|os o/¿

\ lq es.for; t, ro4 ,,r";::-;!3-^i!.f"rf!'¿,2:7:itgirí:r.r;:rr;;r.jr,'+


t' "{e (oi1n /e '/o ctfrwcltm,
nrzwt/s scd fÁ/e' con /a "L fe'rnc,ú lc
g,le sc pa
ce c,¿far{
(- lrLn,ent" e4,utnt, e/ ],e. "/¿ Tbra¿o ol't/ gue ua,q cLrtfr"'ixc. kl y'zrrtn a, ¿s 'ttlt?-
(.--
prt sa ( le cai oc r sv' n's/i /, n r ta y lc¡, o " tI /t Ja l''
e

t;
F/ oto/,ro Je esle copiy'r/o cs , c/ "/e .l¿/¿'roti7ar, /os r/,nrrrs,bo,s '{e hs /'rtrt'L5
'i:fiFt de zaT/ar, ot,aqlums y' kl"//ns cot¿y'r'rfiv'oS -
"

iT¡r, ,te ra¡olos ; a) 4,"/oJo, : rect'anlu/arcs f /anas f /n¡r¿o¡/o/rs,ma/,irrras.


C
{.. t) Canl,halas; "on/,h/ol, cort vt7as /e co'|r1/enrac'aíreb''
C Rrcuisiral DE FSTA BlL/ D4
D.: Conp'oloobí a/ rue/co.
i,
C . ','- l^l-. 4¿ /ue/'o, ,Po. lemt/o A.,' /"f"td" le
C ¿rT{ acu¿rdo al mo ne'1|a"

L'
f.L*l
l4,v'so/kikctbne¡ en ara suTenbr /' ze¡nl+
''t'')'p=
4
'iMo rur-",'J"rq
pcs"del 7brrcns , P;;',|;;:F,i"¡"k*
artcho del e/e'íle/)to
za¿a-fa,P?,?f Q=
át1o'^,o,Je !?:y:r"
.:absolurq cprreza a¿ 3r aqrü i.= a//'¡rq kla/ zaTala
q1""7*rátl7 .- * = f"¡,',io,:t s"g,'l,,Joy' rrcl" ({. t't)
C' '/
O ...: /'.
conPn2bacJAn-
r alt dethzamte4
l /. JIa'
.]
O
C I roía ^ ien'Jó en],e /a bose 4.1 e/""te'Jó
I

,t e I

O ,t 1¿ aaenfa 't''í tv el lerteno o /o- ¿oó"s''l i

r, tl ^,,
"ttr-f\ cfe ale.
I

lli -..lz v I

El e^pu¡e pasiu, no s,/.noLo'rn ,^rlq


I

!tr fr
I I a nenás fu'e esfe f,aranh'zalq 3d acaóf
:¿i
L1'-, m pernqnen le.
A I _ __'frerzas de ro zanicnto !
CeñWe Fsuo .r tr./. / \ r. -,- ./ / I
C
'i,h
|¡ ';i"; (A,enas)-
cotes;oí @+ c). h @o) >. 4v
C¡/i*/,s "olps,'vos (1r.i/las)' A.rJ 2,'Yt'V
(*'/ - :

?E¿= + E lva/n ,le á/,,/o /'l aígu/o de rozantent-,ofuoo


='"o.¡,'c,bnte de segurrJal ol J.s/|zart¿rt
éf, = rc) (t
C'A = Aroa Je /o bt. Ju/ e/"aento le .tnc,tloabl .' .'
Cá = +a 'no/o. ,{e ,o'/ro/o ile /o- ales¿|.'
(-, -'

?^rt,".rt ,r rrr - p,Í,,yo-,.,jÍ /:t::,*:r:! suv"rf,,e


(
-:l ':
fn la supcr{r?e /e cor/o.h tuoLserla. /9

I
cy.r't/enLt'{ & prcrfurt+ q gue. 4c arrrr/o
a /o f* n u /a fii ra co /u^mi ca^t'as eS.'

F
(^-
0"=
A
,r/' ,r/ +
ax b
TR + P

P ./f-^
c-' U= ñ
-L- -+-
' q, L f adn\J
atb '

Ir
c,l
¡{= cdrg a. n"h. (f-vrcoe Je /o "s/rrrh *)
TR= f .so ferrrrro , €o cir)Q cJe ZoPa/q.
,J-

ült P= fso Pr7io Z a Pa Ta


CI
.¿-' I To rlo P cun ct TK c/e pert /ert Je /" s /,,*rt -
Y'l stqtes cfe /a za,pafa, de /a- P1o:finJ1,/"/ fl
!L

Ce h st/¡:e r' fr'a e de cot farÉ , ¿e / c{fL/erZo
aCnt'siL'le Ú"/ y'errerto
'

rQ lorl,-n dnpe't/e de At Cirrrs,mes de /o


colu,rtnq,gn prio lu ef"rf6 pueCe r e€Í)p /a zarse

C ¡o. e/ 7t/'ferretto ¡ corl Ínn aproxl'macrbrl,-


?. P.qr.n inr'ctar lo, "o/r, /o, .se pt)eJort u /i /,'za r fo /*ts th t'c rá /es a¡roxtzrlo/os ,

C
fr Al (r) Prr'A I,, /, nl tr} Prn y', f ,^'/,
C 3s . ( 7 z5 5 ,lo
C 50. a, 6 35 6 3
C 6 5 4o 7 I
lo.
L 'lr o. v I 6o B
o
o
C 17 0, I 3 Bo 7
12 7 43s 14 6
C Joo. ??0 ?
15
c- foo i/^ C-= 2,s /*''
c'
kS
fo^ oJ* f. 4. 5 L3 /ro,z
'fi'
P= "/ ,* t{ ?= fr * t/
C t/ r)]/.x rl
C re: + 12fu-41 F / "{ r,P =
ft * ./B (

! E¡^pto, S,',{77o.r, a/n l= ?'o k3/crz., ll= z.o h.; dchro,innr ef ar¿e le /a
:::-*!-- z",prá
-.
-9.f= 7o - 4.zT . . .De la Talla ya,a 4=1oT (/ po'" P
L\-' ---::o
crn= L[ e!!!!:D-J, /o=
t 51
r'l pqra r
0'= o4^6r ' /
loo .l
'O N'= Vo t4zt-//.9 86.toÍ 0-'= ^!:
Ci - - n rH"'U ¿u'
ór _-__.
.C.ttttr^
.á - -_ ' __-t
'\- /< zop/o {ors, cuolroJa A , 4"Á=' az =/ 4= Z.bg usB4 z.to/2./o
C ;)
-"- -'-.-r: -
| ecuwtoq..
{'D¿ la Ll n TR
* P
alrnT Jotrle fl= A*L i l. t
, 5e oLfl?¡¿ Un"E
'ci A =
T i t

(' TRP
1--,
ñ"h = o/^6-- ac- donJe Añ= A,fr
-+-

/ t/2
'l',A, *, t maJ ct o,,,, te Á6-= o?o ro.?t(U ) Pl aC^U= 2,0 Ky /,,,'
I
tlZ
lc .c(rqrriÁ anfr,b' {/ ,n ^ "/'os á AU €n 4 /c^

p71,l/e átt'rr*,har e/area- 4, ,/¡/''zo'yl" /;rcclorrrü %rt co rtp alvtn Jt L' c.,4
'
tensbq¿f yo Jucr J*S por /o' co rlo ne to ,V (7r, ftvytenc ,/e /o ,j t', /" ro) ,

furn¡ /o: .S/' N - 7o'


T aJ, la 2,o 3/rr', l-/.2.00 m Dc fcrn /'n q. r A

/e t o. 2/ ( H - t)
o.?o {o t/.qo I ,z
A= G.t'" ll9 o
Á(-= o,2o + o. zt (t-r) o.q/
C Grfo = aC^ 6-- 40 = 2.0 - o.4/ = I sS k5 /rL P^r,<' za¡o*<' 'Yo/'o/+ Q -- 2./o
.1',
\- Grl' = { l' 3o t /n,
¿l 1
<- UJAft z. to/2,40
(^.

C,,orJo se .ino(crt /d"s L, /o/ls ,'por/¡',L,,rnt" Q /"ft'/'J'J H y /:t Jrlo.,:- -


__\ _ __-

.\f^, ¿rf/Í(
sion"f ,/e lo zo p.t'o e! posr'//e cá/*/cr cxalbne'tk' ./a! //¿s/bn¿-r el. /q-r strf
i" c¿,t'o"É. féü s.5^':"^ Y¿7 ft/¿ s€ ho, ca/cu/qz/o y wnÍ/aclo t' "r"._'1'
.s

.!¡,2,t8 de
t'
cú c.Aa za¡a
(_'
r,
\*
l!.
-rr
7-7- /-r -'77- 1'T-' rr-
l-
tf- l'l T'i-
Co /r,n no ceñ4rtZ o, r.s,*ú /e A zo¡o/o
CO I M= 83,7? t
r\, ü = l'7o <w
I

A= 2./ox'?,50 = 5.zl h2'


H = tso'
\-v
Y 1l
/
T
F=(, 4ox z.so x o'so) z.'{ : 6'3o
T
TR = (r ro'?'50 t,oo)'/'?'= 8'93
"
ff= A/'= 89'72r6'30+B'93
=lggj
" A 6.2s
O = 2o. T/rz
-,¿)- .,
L)
AL
Ln Un caJo /)t-t I a, ze p,fcl c k- .fo l,¿,/oJo
€sk n o so Lr^rn h
F)c M,= Z (rvx n vr) s/
omerl /os /
+:14 +
cor- /a, r-l c4 /"s ,/o J Jtkcctisrt¿S Je Ls p.l, Zo t , -
-t /V= a n"ü = (MrrMY)
carS
MX

Vx //l ¡( xt Nly = momerf* a[p,bde loru/rrr4,


I
a/'ec/e/or ce 'tos
'¡ns Y; Y ^i*t
_I
Vr, Vl = cor {on/rg
a/z a/2
Y y Y ,rtry"C,'y'anrífu, o/ pie"Js
la co/tl m r14',

Cb-; /as prtt|o,ius J"l;; L)l/r Á" . -


"Á atfo,t.n5
en /a sryir.frt,t, "/e ,cotfarÉ,,
es necesq'rtb"t{trLnr /a ft"s/á "¡ú Ce
dlrlur, *¡jo's /V/ Mr, ,My,, Vr,, /y, o
/a sv¡er fbE /a rrt/erñr ae Za¡aTa ,

N'= il G,i ir,,or e:/) *r,io Py ';)


.Y,i =
t/x l-r,h h.,o, crl ,rrnto €nf{e ftt'ro
V'/= f y J lo'irr^l
M'x= l'lxi vr.A
N'y= My-rVr h
Fs ne ceJa rio rer /7¡6 r,,' f trc s/ Je co/.r/o17
l:t P": ' ,rr rfn F, lK,
:n:t .-"'.':.10,':::r.'.n
v:|
t¡t /c dvferft,¿ l< confo;b lo, {,r,ro¡ r/: ¡4'x, M},
q hs g," p.oL_.p*yqn.¡
@-i
',!,iíiÍ'¡2,'J!"í:;"!::,,fro'.'*' )*t"ít"' coo'/cniJa¡
"''t ¡r","-'tti,'l|
Poro ,olrrl:, los prr¡,ol:t_J{l'"L, ap,bnor /os foF.u/o, pra co/unnas ,o.tc..
"
q= { t yL Dñ¿e. wx,W/ ron tos-olJu/q5 ,*,;;;:
-
- yI F ) P+ra lra'cc,bf .
O Ltlo
r-; eruacúí
7,. ,s /,r"o/n,"nl" /"2*.le,tle., pr- pLr/",.óosloro- co/cu/qr /os p.oá"s
! en /o< exfon,as "t" A r.pi"-:;;Z''i;:. en /qs punTo.r /,2,3 y4.
IC.J at /q no¡of. y'rr.n,o¡ e= z.so,, L= 2.to, 4= o.so ( 4= a"l= 5.2{ ...
.. fr _
- c. .- t wx= a, [/6= t.at _ +. L
' C'Po, o|ro prt'u, los ,orgos son., M=1s.t Lwy= L,oTe : ?./e n3

Io
ñ|t'
ó ¿4s 7'.3": 1't lo srf"rf¿,¿ de "onlo"É s¿ral .. . .

O N'= \s.T
. o
;.\. .. .. fvl'r= 3.0¡ l.g,0.5 = 3.gó r't1 Vx= ¿.4 r
M'Y = 4'o + 2't/; o I = s' 20
r-4 V'Y =t' t
r'
X

f-r.
E nos ocn
r't iúne: la rolun,ia ;; ;;fo- u Arca -
orqi,bnes
alqrl
c{-- Juna¡
cla. ín ,/, celFp lo 7o7ufq, €of ui
o e!
cltt,l I .-fff
Nlx
f, /e
'sforl
qomo,
,/"sp,úroo,r', infoi
lo-;f,5.
lo
"¿'xr'?;':

cl -l
-_--: -.F -
ltt
-
{- ody acedte, ex

Po ,o ca I 6,t f a¡ /o, p,rcsia¡t"s er) h suprrf,.l¿

3l',,1
*'r
-i X de anfo"E, -
ge3ur'ri6
^¡l,'canr!o {
..J- I
iI
q;=Y:1--M" + YL
I

'v A -. V¡ - W/ cloc, áe_

':l^r i, o/z I
iI

a/z .

:
lf '= Ñ (sin lJno, ,n ,rrn/o P, rR)
C MY
M'r= h/, el + Vy. h t /'4x
-V*
luli= A/.rx +Vx.Á t tuly

Dt
ar+ ña n't¿ner IJ
/ e /srgoo ¡.ri'L,'ru /aJ; órt¿ri /.t clo/7€ I
;/
:19 lAS (a(kzs
,
t//
lrt'crJao/eJ-
i: ,J
,y ",sr,)/r/o t{e /a s €xc¿Yt
Cn¿cuLo DE zAPnTns 4ts/nD,is,- N qcttrJo ol d,p {bl,',atrto.L/ l-/or,3-1 k'OP
orsh¿ls pra suC,srlo se ch*fr'an
I

los hfL5
(q c/or f ,'¡os:
TrpoI.- vnaí1zh (zopL r,3i,f")
(
Tip" T.- V,ral
{

I
In cva/yvtr caso , /a5 zo¡ry'o, se ¡e,-nrt a; f /evaí, cor/.
c-/t
u/u /tttzon<nrcnh
, a/Lrona.
,,C
A lculo zAPAT,+s DE/ T/Pof'-
i

Flty/o^/.
V2 = Vnqí E/,r"p":sik er J"L,,n,mr los o,noJu'os A, y Ay . .
, fttT
',f El ,onrnÉ sol¿iy'onle s. col,u /q en le se.ú'c"j 'l
'il I lo' o'i- lJ' ',!;*,!i^:o.o''sa'
¿!¿ /q cara exth''ar de

¡l¿ I I ¿'ltt,l'l ¿ pr"s,.*í n"r< c^,r.. p,t o:


-a¡o'to' n I1
p,oc/,t,e e/
t.:l I I no^¿nE inc/tcaJ,: y "t ry,*"/
:Llffl
-
=e,v,L)\
1L-yu--) Md=Y¡'fn.b'+
, ,,
/,t
2
iq WYy=r,e,t,t,.t.q
: --1 Íi-.1 Con'.r|, ,or,,tE 56 a/cu/a Ax, Pora h
: TA ¿ua/ se foma coro Lose h ái/an'a b
I
'f
l t f' v un pero/fe e/'ecfiro .

ó | o"'Grn) d=h-o.-*dr
^}--
L'
i;'--n""&. - -

')l=ol/v,a
-" h= o"^ lh
.kftt ,zapa/a,, ,-.',
d >, t'5 / -
: - - ";:. -' rcrubn'rienlo
'{nl¡'o/.n zqq/as (' 4-2.é cn)
¿: . - -- +; = /,á-nefo a*ro prin,,'¡n I
cálrrloc Ay , proc"J'nrc'tt es s"tt'hr"
ItPoro
C - '/
[, -
,¡ /^
N=e^'vn'a)\ l./-
\
C ,' Z

3-
Ci I
r) t
mil¿.._,llu¡li--l-!lll
,t,..'...,.1-f
Nld= yf
\M¿=vr'r^"21
.fn.e-,+
l, /q s;c-,bí ¿{e cál¿u/o hene cono bot" l.
,i, I - 6l;::'i'l '
I lb "/¡"nobia"le/ozafl:otyso2em/le
;. I - :- I l--efe,riroes:
c
C-r
I l--i
r
-c[=h-,e,-1¿Ce--
---
é: I ¡" | -1Asíirs, /a.J;frn,ra J" pi^ia ertJ,ros
C, . _'- pra Ax y 4y.
-2/o ,/;r/r, L',,,¿í Je' /os q,Áo/i1os, A, - Ay -cal'oJas
, ádo.en."l ¿oso de zoTo/ns
ti"i;"íi^'"'i,;ii,.ií,i,"7;';;'-l;L,to' ie /oro le /a zav/o'
f2Z
éOonJ" b, zopolos-e', ,nl'igiLris).L o,,o.lrÁ pn.L/a i/,h,/i I"/*a
C ¿n n¿¿sfro caso Ax, se dtsfr,buyc untl1'men 1/e ta lart:F del lado'
1 'n,o1
1'
C'DarL 7ue la or,nniura ¡xrd /e /a ol brlo nena' ( en ¡¿¿¡ /¡-¿ caso /1/) s9 .dts -
', -un,'fi.." ¿'/ kJ¿ cL , /+ arnaJurq c'z/cu/a'd'z Jete'
T,t¿url- rrrtt" 'a, k, /1'9o
--''
i tnc,ek¿nforse mclia4fc el !t( - -: -
.l

Je las rari//as, no-se r€co¡nl¿nJ4 ñenol. 4 4Zmm.,.n.É "+nt,li @ -


'1.

E/¿,a'^"/m
/6 pro,/enaÍ
a /oS_ Pro 6kmaÍ dg
de. cor¡e5,r'o{
co.rJs,'oí q,e c".f-"?á
?ve ln. p",iiÁl-)¡f"
fu;na poh/? iáí,J"'oL-dr
cá,/ a¡ta s,rn/re p,qcni bs qj _ -
una za(fa, en ofr4s. ¡a/<t,o5, s p,ejtrn vqri//as ¿¿.4>;2f-i /.6,.2o,2s - _r,ra. - .

Ie *Fror,'*í 'no
"/" /os u)ri'//os Jeé¿ s.r m¿rd a ¿aá.,'i.-';,9ad. io,2..

a) fr= /*J¡]uJ /c an c/o¡rc

iit
!u= n S'{ +!
Zoot- d-{
s ,m
L

'^
frk = z?5 f, t= 46eo
. _225 4 Zco

t_J T,
2 /O
2/o
(áoo
{Aoo

o/o
/1-{ercn"ú
"rle
f'rlo de nd'r /a
A rífn €ilc r'fr.
l1
i'

"- (
v,/t T6¿
/g=
o.gd,n,¿1.

EIt { m4
l_l
.*r- --. ---_

f,t Y, {r,l -ltl


l'r
fr tt( t.5 t Fn
2é g2 kplu.L
1t,n
?¿ 5 /4 t)
D ,1 .- Ll
//, " ,, /q- "
Qaf,q ^/
rE,-
Cqre. del af o/.o., /a ,Seat'uí¿
-rcskfente /,crte
(

C,,tenst'yfu¿'( 6. * dz ) . . o (o, ,l ) , /1Fn/nJo


--l

I d¿ /q /,Acoú. 5¿ wfi/'l ca (4 . q ¡n be-S ir rÉc4 O4 eJ


.l
-, *r Y'
:I

Pnro x..- ¿r; ( ['+J) *L


a ¿/t
{r
Cz z
I, ¡enJ/c
-
I

-:--
.
{l Po,q y: Qz=Q'+J) *a-
dz = yralle d/z
^
le rcr,'{, co r se
fu
z L, ,/, fr,
.

Vlt
Pq^ x VJ, Yf fn n.' L
foro y W 2 Q?. J, lrr
Vdz Yf fn 0c.a-
u
" -!* " cAtcuLo zA pni¿s .' 71fu -t

r^, __-Cr¡ arn hs cf lreccl'ones ,'


.A
V/" I -1.
J' , f.(
V"l' = Yf fn L M,

;¡;E/ ?f"/o -.-


--:- -'-*:J'-'-f'^-'--
.t t -tr-'/:f' -|"
4Le
/_o. _t"ccr*t /:Lt:
lF l4rcfe
lesrcTe el
e/ f<trt.zoGtrrtytrlo, csfq ffnloAo-

7l-**-]u la ."/u^r{.
Vlz 74 G "-+ [") Jr: ftn

ele
( cTtv0 o //z Je /a'Zo^ le /o ^/*,o-
V/, = (,V ;7; eo . tr,) Y¡ -
-__
_ o-
- 11
Vd,. = Yr f, [o.L Qo rLol
J
/ jnr t, / -
,/ .. (. n r ti^,- C ¿'f .
l
-
- (.= iinétol pne¿ln,ún< oe ¿ns D//vrEÁ/sc,1/Es De lrt Znp,trl .fg
Esiin¿lo^/
€/¿t/zAO 1o-
l¡l fks,*í n"ta 6i"É /= f,
-io.
qfo! o r"a pqlo ,lo-so-lz, /q Jq
: Crgi/" /o ?q /*t-i^..:0oi¡to.t6 áirá ooJ to,/r^o#
:3t -norr,,.fis _ /,_t"to l,
,-!t -oV. q/<rtq tr un ..
rrtcr'//a -r a¡úarnor - *frl = MTA . ¿rl ,,o'/ sc a.s77 ./ ctrYe- +.

nr¿,o'i le á zqpo/o son a.t :) A- oiÁ


ecr{qrtb . /n n Áea /r/or'úr s¡' E zoy^/o {er-v- ),,-/roJ.. o'

, - g. a,ást¡a= €o¡,)? ,^a/g.is. /1ay/.¡ J" F i É =t z É {o e7


@tc/ul,,tocl -io/rr ("o Jo I anq t cz yif¡< J" É
"f
,rry/y^r (rU, nlxr M/, Vr; Vr), e u, C¿{ O
7l(rn o,t"'
',conr,'loror/o A=Q'[
ML *'i 2, M 7='{ rl i
lvf i= M'
b = /óQ-

. A "th- €asobí s. 'brr"ra


L, q-
--as_¡_rl
-::Frq'!G 'n- éM' /¿ tL\
:%_ftl, Teso/ucr .
-- -su3,Zre {*q
?or-t4,
q_. <D

= o.Bo o- , /,
Rts,ln', ¿lldo /a . e.cugcr cYt .'
--a = z.sg/ m.
'1i: -. t. c'-?' fiS m.

8o l.fa .
[-^o{ . _.+

5.% ' l.l tt .'


-J-
= /6,/o < Cf .- q,x-

'-O- r ,--:---- "t t - tt t ' o L / - 'L


p,hrc¡ t l
. )--Esltrnaaoq ct¿l p"rr"/fe: h
L,
. ftra
/
nnbs

re"trnr/qrr¡
/ ¡
/as,4r¿,t/e
- C. --- - -- , Fn¿ la Tede a)/udaf- A esf¡nr?r u'/? r2 /o/c/.1

'-a-T-- --7- - / i -/ .-i-----


"
. S'.-.-l-l-6;i;1; anli,,ir "'ln- 4i/i),/":., i;;
¿/,n 6*=7.ó- k/,;2 --;- 7l* trülte' -
9. f"^ .diftrules , ¡7fu.ndt)'lq-4.t h .. (.'A 7ur/e ''ocn^rnfo'se 7n'ra ot,ol "-- -
C,q ¿cu¿o -Lxztprol a o DEL 4cero EN ZAP'1Tr-f f ¿4.{4 f.- {t/, d/,r/o u/; h,r"Jo Y
á- lo d,sh órc,6 rt/",yu/or -
/c /as conf*ruÉe :
( c = 3.5'/, a.Bs il C= o.Bs [# fr¿:
t-
.ri C- o.Bt f,l. t. (o u x)
.i- =tr'o
dI ---1 L
!- _L- J.5
LJ=o,SX
I

al-r d {.
3.5 J- ::-
I

Lc g

f. ---7-
I s,s d.
f, b tr5 (s^lo r reorlo f" fr¿) X/ín =

iQ* */ru/"', J"


c' P[C= c (J- o s #)
c ltd = , ui: ¡);"1? I G- o''á)

?PoÁ *trrlo, rf oo,to , ='7.


C
^ ,

\U*rr^,rn*.| o) C*or,>/o y p'¡,2/d"" le nol"r'¿/'s,"n'zí' at'"F'!


hl '-'
ñ E) Con?amr Y co4 d/''41 ' (
,) c.üt'¿ñ*" *'='' I //¡''1' Gso'-h"i
áu"Ác7e'"/É'
é. .,
':.1 n P{TA
L-
s TR 4 PE lo / D4 /83'.-
/V= tuT a/. G z,o ,g/"; fn= t,6s bÁr'
{lo .

4o oo.

A- e'/rc.so =
t!- 4-S{8 -
:r'-

\¡a -'--:- -I -'-


-\
D
/ A¡Q. e/ a'/rr'/o J"/ o'uo e' rc]lrere
I
Caoocer_ C. .' -
.. tt
-*A
\., X
qrr
(¡-)
a- a.
2.
h-t
ñ
ll
-\
fr"o */*/o, A/, ./ :'::-/:f 74t f?: :
c. c' * I es Jorde a"y'''nn /as -
t'e-nstbnel
'--.-.-
3o/so
J-
7"Zltín,*t-.-t*--rÁ/e"7"í: - - --
^I
!t
th
I

)--

/a {r r, Ce ccnt p reJrbi Se cq/cu /a ra' Pr


^ r/e ¡ect'o a q u /a r
oo/lrr,' O Án^ /^, ur
, /rq g u",h res.-
'y @ y'n
suo;q cfe
fu' '/o'
-u'l'l-+ -.v-
( \d
ll,r
lr t-
I
ft
o, &l frJ c. t
2
L
N¿= cr. (¿-,o.2.s ,il+(Cz((ad ?^.r\
r d/
t-
nCni¿,t io ,a,#rn/e ,r'e A secctbí
lrld = a. B.s fc,,l,1,,
(
t_a \ f a-c
t(d .) ) h-l
Llz
d
z l2
r d.y z

3JJ AI
,.1
c, /, 1
c.fz
I a- c L'."/ .Q-C r:
- h-t
d 2
+
F J
L
t J
¿ ,"Á €caat>4
lvl¿
o.8s f¿
------=-x
cd,
I - [* ¿aé ,]
r'- i úé,f t't ¡*f"ók p^
U

Nld = {.6' , .{6.5 ,


?675
o.ffi,A/s
zz s43

2.t

v/,
A. = ?ZO tb

'Ikl
0'
N
N
C. l¡

t_J

c -' -
C. r'
lrl rt) cunp Et
reSU¡q c
C dtk cclort".f .-
C !,
,rlo I2.5
C # = Lmr I

o
f,. V= o.g 5 \9

¡- :$
u\
C-
C.
C
L
(*)
o
/ / /.
frro rcJ¿r," "r/o /ong,'/r/ ¿¿, ,*k,nos /4 tctq /m,nie, co i','L, t/ aare d¿ aaro
sJ ¡ ll,'to /o'a /0q lslart+a ,/ onf's lc/ ¡un6 yrlrT "le / ,rn/
en k si ntbñ'/,;;,'i/
s rn,ve /a, /¿) lt on.h¡e
/
Lr) /Q ecctbn- V
^ t
g /.
t't c/le ¿'51t c=/0,,{'o*r' Á'ó'to
'/ tfr=2.5.
/o
I
. ;
I
)
' o./o tgose.z= 37801+/oof, !r,(&7y3
t
(.-- 6
r
C
(--.
I = 4,rlgt
t,.
fr
{^,
\,_

t .t"r3 i/" / /e or' /o¡e ¡s"luriJa ;

9'''
' 1-/s?. | -
t- xj J/4/)=tJ./ca I 3 \'
i./
F,) /ozopny'*/e't'Áóir1m"4':il'n''a¿ii*;Z/tie
I Aot7X.
n ^."" '?Drn -(A en ,tDlooga ctu) t'tc/q .¡.
rv: ra ,rb,
fa éuctn.¡nra ' \
/(o¿e^to, q,Le'se la ¿"s'*lá/?.f "', P.- r¿7hr/ú')
;-
\- Ó+
P*' /o /r'oto ' nP ls 7e'cJert'o' dlbl'ar /y^ctatt¿zrn
u-
'
:..'.--.'..._;_.';;;!ff",z^+;;k.¿Á;f+;'",/e./<'7rri//a.
/ooo
E Ax, n/ crre4 necesaf'a -e't Q sc'oó co'n'Fo"/"tnle es .B'7/'-' Ñfi'"i -
Por;
C fu,r= zá,!.., ,/e /a p*ra f71'1,f*-f^7iY;;'á'ñ"á''b '/"tu'
C hactd arn b t er attc,h¿''e e'do'-dá É FdJf "bí recla '

A= 2.?o

/1r=68

\- j(d = z7
+
C)
C
\*,
C'
f-,

1l

t_'
C
cl.t,
Ci
f'
C:
{

C' Pa,a X : VJz f.7, /ó50^ 0.58, 2.70


C Vlz 33.{? r= 336fo ,j
t

óz 8{ V= d L t + ¡l Q[e("L r,b ¿F *6 # É ¿l
C
/t qF
(-
t,
(./ z á = ?, Zo fr = o./o
¡Qu L= ?.Zc ,
4
-
n l.-,
L.- )
\/= / ls| +- o.(51 = Z,/oi ,rJ
t
ZAHT|S IVED/AN€LAE A¡s/ADnS.- Co.n(rn c,.sftr,¡ ion áoc,tsrva- *y".'ft =
: a "v
a,Q/a /q./,íeq nt/,ánrn, qln ,/¿.á¿¿-'/ t
i,, A ^ h fi f-":¿/J"'io''"1ái,r',ni".*'8";A;i/;-' á,,),-y'. ,
('r
\-' I| . ,/
,/ I| (-
Cuonlo
Uando /o ,o/ur* ¿s
/4 co/utnnq ,s muy f/rr,'tb , so{o
-,y J/cxrLE, sJ/o yn' onrlo tg(a/,q
a4 ancno ún.1o
C L/ I +aJ
-¿ a-' ./c /q za4fa
zanfa hrft'"tH
Frlt'"lPq co'ao
ccv,)o ac/
ac/lva
'a . hdrcsp
hd¡"s6, a2'
t "/c
¡e,eq /tAs/"'l,s'& /ra2,ifi , * 7"e4e lhcer

¡ ¿l '4,Hi;:,"12ft,f,':rp=!'r,,::* É"f:ffÉ7í&,
o rhl?rz?atr
I
B lii,l
L-'
C. I ' \ | el no'vn/ó' exrcizltzo 17 = il^e, fu,c sÍ

': [Y;l l:f .ll E/ e. /,pnnJe "/e,/adkl,Zot¿ñ 4" h:


" - t¡a/a-

c ' ' *
I alu-ia ,,.; " ' El no,t,,tÉ Me * ulu¡i,'láá/|" )f¡"/.*At

9,1.f-
c l li tr\l I N,e=t(nt^) F=-Yi:-<il"+at
,, i \ I

Tt ,, I
3
g -.ll ,]r;\tr=,v^¿
fi_
.i_ .,, ,, I f1 1í6,/7
¿',
/. f,ra6ll1 s*/; \ zy"ñ,: _.
{;!,:;t!;;':"nrt':,!;/r:;r;fu;";-:
4\ '

3' |t \II { I'll"H I a¿ "*/* éotusiros:: ¿=cot-s,á,f,

e/ nulo unto ,,1y rr,rj::i;::/[ft;;-*;,i:fl:] X;_T


E .r:¿¡r:

c ''l \ I=o,o ví= o'B


c:I .l -l .ú./oqiÁ"o Q.?n=r's'$,L"2115'-r/n? - - .' .

? lrffi,
L) Zl-
\_r 't
-- - -:/{=--nt-za-F-ry2,n&i;pl
pt<flon¿s
Dnrtbrt¿S
C ; q.
-o:gqt- '
¿, 't r t_l_t
-$i,'t*a1 b=/.42 ,- 1
3
\,
le fVr€dotoñ
e= g_ { *
/'U!Ll (rf¿*t,,t. ,n,y'",,,) _
-l- f- - .. <- /V
lVlf [ 2
Mx&
20. /6 roo = I t. sE >
I!:I !'--l- -- !.# :, ' oÍ
ü. Hn.
k s,¡ erku'go, lo
-ort/,¿,e uu .sfoó,'/;/ol .'8. /+'r'/4
Jrle rcl,siñárse con u4
momcnló M = 2o¡ o.4o/ =' "o/ut^
í í/=@,¡1¿a5rb4€s
o.gi)ot s no sean ",J¡,:r,:colrs n /7^iltr- alrrrt/n. /ai |n¿¡¡s'o'¡'t de /q
C o /u¡4/14 .

F/ co'/cu/o /e k ?fl1 ,, se e{crt'/ sgu'?n/o bs n,i.os tecom¿'tJoaóncs


7ue farq hs Zya7+s rofc'/orcg'-
¡\.
/ -/ - ¿ -t'-
r.- !)6Trtbucty) t ' preflones se conslcJera
/ndnqu,ar dc un irt¿rtm ctl to /e A t'l eq
(= ) un 33%

3,\/= fa./.Qu,rc)= 26 e=
!-i 4#+ r (rto¿ lzos./')
{)
!l !. 4..5a 7 ta= r/é
L= 4,5a- =) €= o.32rt m.
c b= 4.7J ¿

rc r''n
i ?*::' z,:::, ::,?-r'7;;: Ii^ "/:/ *4,i1í: T;!,i,,t ioí:i ni!
o,

(l
tr"/."' so/,t"tbnes, s)n aop/o lfr" cuo1Jo k 'ory^. ( "' 4qJf /,t s so/tq'/a
9 *
C ' ' :",') - ..
u onTrn ¿l" run /", coa má,nenfos rlu/os a' ./es p,rícta Á/es , ti-t'nalo
Clan,Jo
ó L,fir"' !:;";:y,;:'¿' é"' o"í'i,n Ji*uJ¡ úi7 ,TÁy'"' s, o' 2"7/" s
.C\ . .¿on íg a s de comf e/1 5a a04 -- - - -. ..

2 z¿rnrn cot vlon 2E e o-jE-u-54c-ibl;-- A. /t'-p" /" vi-"'li' -:


..ne . &tra /a Za/a' -
üil1
C _t4
. -. fo 'm"ry',aner,'Zl , ,
.c
c IIi^,".,"II
i^., o*/,^l I
C) t/i".":u/Óu I Á
r,eor"
hlole
fconfe¡tf,a
l -, -i-,J.n |-';/i"¿""r:iLb
il, .-cx/cfifr-,'co t/= €. .

O-'-ll.r.-l --i"T,-il- - I mo,nrnTó s2,x,'¡ests-


c l -fiJo p/avg1u
C l,á"r'^ I I I i ,--- I d,c¿áptnsactb"o

i Y@ll, -u.6'rl*L i Q9 I
""/:!'::;;:,/;!-.,"

ornv.Jura frtit''i*/ il¡¡ --:

ó ll ll I I lÍ1!'2=4-l l----''t)Fsr!-¡'aj
---/oa¡ttazt! 'f,fra .

3 lt il ; "
9 | !-<--<f-f kée.,,to)té_ I -* i - -l {=it^b"fn ./i'c; -
r--J
- o¡, ;7ue exr'sla no u,>T- - I .' , 'b=lfa,.
: ,. lo/t i , ! Af, a'b,2l=Jo

lr
:i 315 i
t ¿ ) fn C1 draqrama dg
r/,ot - " - -
I
t'

?=36.59't i
fi
a*L:fn
'2,5 =
0+,?
( u¡s a, ¿, :3oooo f /<

/ Jcooo+R
1.. ) 25,y3
(.. I 3) Pr "?u;/|[ria..
(',
(', so,? = n+R
(- ,

tr4.57 q = fi3.333 ,R --l-


l-
2.93 3o
c1 t, o.6gs ¡z.es tf) Tooon Jo toonlrr/ot cn 4
Ci 2.875
fi o./zl oB
o
¡

l',.0.29 I (r-") 365R=So.?(tzr)


C
I
iT 3é5 R = (oooo +R) 3?'t
o i R= ¿932.33 3
I
I /
tuego.
in ul+ = q65,5/ 4I,
?= 3(,591 T/n.
;
s)\ b= l//6,q : /f0 cm,

-*- //
cnlon /ts v ,r71?lnenras rnosZTados eO
lnornen /o 'cn h secaóf, c/e *^ntrctbñ

4 ac /n secctba f Ú-)
I' I
zsfzs f "C f/rx,aí
, .1..t.. l,zs/sy
zsfso ,,ru(* i 4',=-, ,1 ht= ó
f k' 2zt
ft k' léoo lc = /.So

ff- t
eo-
I
fl " 8.42
drcc = t2Á
UJ44
Y/se_
5e lrf, rE "t
{r,'lo"

/o dcycd o
I

/a
I
vryq.

/,,,,k q /o
fdu /lo

I
fft,-lFv
./ " oS
- C',ri Ft-€ /'1€ M rAñry;\

(
D Dy*/a ,,3/. l,yu/a c c rt/ttt t'r1, l
R= lo* go = rtoT ,?ou //o "ú..
('
3oT goT ,//c.x = lor 3.6S :) ^/-Z.Lff
-\ ^-
(* 2l /trn ¿"

/a ,or/hrl E ,/óc. f",'ot P' u/ '"'/'o Js


I

(, g * rc,Jnr/ ./e /rt t" hñ /fu.'n ?',e


/rz-<
p4 sr r¡< ^ (4 /" t"/.rf')' . ,/" ol l- 't /'¿
o,tzs: Ii _ .-
(-
4 3'(5a'
|

I
/
su, /o y la¡nT< 'sü? rJ un '
tfcrnrg. -
"'
t._.'
(-" I ''p----- L----.¡ .I S' E't - /' o k2/"'¿
('^ '.
i z,(s5 V 0.995 Anr.= #= ll.nz
C. 'o/ri'¿ a-
- =
o. /? lt- 2 (5{ =) \O = 556 /r-)

It = t.s'
ft
.¿ ln.
I
r^.
ñ
l: I 0.21 o.+0 /
3, )¿ O/,o /¿4
(-/. las /r€storl€S
r"
t ?ue
-1lh' 5€a /l
a.
I

,rl¡ i ''J
-f

/n *pt ract't4 n¡u/{e


\*
rtL_L_
I n
"
3Ár|_ÉnrL__
', _) (z .+ co /,tr1na s
C o./zs 4.785
)3
I '.
¡tt
¡
.

li
/7
og.lt riP:t x( F r,rJ. ,\oro,''1o.6
lt f = =
K=
=
,?,f b" 1""' F
L' L= fuse,
ü I
T= iner¿t4 stcr'bi
c Vr, -- 35.30: i4 {.e
g

ü ótf S/.' h = (c cnt af/u'n ,/e /o a¡^la-


f^',
;+v
f = tg_BL;to3 _ 3,s61ooo r^4
{:r 0 A'71
L. n4 Ci v
.¿r.)rL 4.39 I
t 2,?g_L/'
r

,!, E. ¿;;;:7i7%;;
//
it- ¿1

\-' =
2"'ts8
f,
I
-/l- |
f', Q = 2f tn anc|o ¿o/J'¡trYt rne/lD'

fr
fr *4'rQ=4'gz >361
.<
oK
r'
t_.'
a!
€nrr'ano
I
E",fo ' r/o, caJrchTf ,,f o f * truL '
€n k .Jlr¿cc,ú /aa,r / asurrtt m os
fu4r4<t ,
L [ff(. /a- zn¡n lo cn
¿ /in u 4 ort o ulYa V/ il a
c

L' ct1.yn/a {q hs co/ttn¡4¿s,'


C
T]
lj
f = {+- = /! 18+¿ '/'
{'^ :

fr il r- z¿s f, k= 4 2oo 4 = '.o -5= 5f


b= /33 cr4.
fr /'l'r
2(.*rn,L /34/6
\t\
(- o g - - . \ t- - - a -
n-3/.52 A-=
r,
,t-_]--'l /4+-_ri,it A= tS.43c-2 /4ó/2'
C. a-A2d y'y''gKc')2
A,nin= o'ooy'5t x /73^(o=
C' It, anrlo5 ,Jc ,o/r"/) pe ra-
/
r', a-rntny'ura 4*ns üirtoJ /-J - 6é é5 7-',
\_ Lor /€, V.= 112*/98r51/'to"o
o= artc4o 4e- co fu n rr¡
fr '
Vl= /.6^35.3o= 5(-45
(-'
U544 €sztt'tJ¿5 n íVi r"'1u5'
, /-^
fr
('^
Q ú^ ( t',J}
(-)
() Éo
/fumo,ra-{o"a / rn nr yct, s o / c,l ZJr¡4 o,/yn,r,,/r, a /o, ¿o/,.,rt40s,
() 5

(. ¡ C'a't{s,*,saa 2l
3o
(.,5 l3oT 'f= - ll ls ,/o,
4. 1¿,
z
t)
- 6-21n^'\ o. 8d I l-l : 15. 15 , o.r'{ 5 c ,
(t z
fi L= a+r/= O.25¡ 0-51= 0.3r-¡ gctot o/, 55r-t
-, I o.(o =
r)
f /] = 4.s8"',! 6/ro
ó
l-'l

f' -- a3- r/m


4.38 = {o. {o .

rt-= 40.{o o' 8( 57 t r. - f>.rl 'r-rrt


=
^ T
L -- a +il = o.4A + Z*o.SS =. -{ lo a : /5o c,,t
A = .tz.3oc-,2 14ó4L.

C
E^/
3) Y&=u/o^/Es
ii
Z,q enTAs No R e-cf.+ MG u ¿A,,?És

c ;Y" A/'l < o. r


o A crrb nes en /-
"'+
.¿
Mrtt= 6.o T-n ',"tl "e
fr ce con {¿7.{ )-f
M/t-?.o rrvl
o 2"/i t'e'{ercrtclct ct '/o, ,rx
CÑ C. /rt co /umr¡¿1 (": y ")
CT N,,I
D . t ,- ,J
o
o
lr,rois
i---
I

\
/ ro p/ €cla,/e
t _ ."._,..\ TO4€ /r I Cas'

() A,=3.o,1.Vo=S./O L z
= l.(,o j n =
Az-- 2'o, 0.8ó 6'va ni
c1
c 3.o ; = 5!o,O.8Sf 1.(o^?.lo
C i --- 6. 4-1+9 ln .

oJ\
L_/
/*r
zf{
t1r 4!'
Y,
,l 4
f r' E
r1-
X= 5'7o"4'5Ó r'/'lox/'o - 1<p4 r^.
L) F 1i-- ñ-:¡')¿/
o
C €xce,,l,'riCoq/ ,{e / e¡e ,{e /a co /unt Et ;
C €x = /,Vc-1.38/ = o.3/g m -
C €y = 1.4o -1.t43 = 0.25/ m.
C \itnl
r8\
tr I

o l¡'
l\r I /o, rr)o,,){tlh /re/*r\". d, /oe ges X', y,
ü i- \
,x=¿Zel- vr{ .'l
'¡l
{e raV , "
C ai.t X
-r-'> Mi= * {o^ o.?sl - /l.o( r.*t.
z.o
C, A B
Mi--{.ot6oro.3/9 =2f. lg T-nt.
C
O GÁoraro, 7<- si /o, ,t..n*.iciJac/es soo neja+i/.2st se u/;l;z¡rtt,¡ s¡3oot (-).
O fu- ¿tfrn 7r/e Nt= t/rt= 5o.r
!: l7,no conocer /as 7,es'Zncs ', h za ¡'tt'c. , cs tof,'c,rny'¿ éonoc¿,r /ag
n.tsífrs pu,nlos A,a, c, D, Ey'F puesl 4us s< su1,4e cit,e /".,
:
f-3
I
LOJ Or..,ton(S {C c¿rl,,lon Con'.

v/ - ú*' f x'y'
l4-, f'^'
¡!x' ,
tr, = hoo). ret¡rcfo /,e X',Y' U'-
T^, 17,- Fur)'
f x', 'Y
fl
A M^'. I"'- t4rr. l*'Y'
' :
l- -
lJ-
1-*'y , proJ'/t- .1, irterctá o,7'/' r* rJ, - (l.,¡, ,)'
,la x,', y l. ,¿' |
,. t r7'--
T.' I-
cmrl, noln 5 ," ¡"lo '[<' ,1 ,l l/I

I .t. o o.3B{

rlr1
-J
:
Urr|o Ix'.
J 2
_ ,-
_r _ J.ct* t. /o + S.l o, o. gg _ /. (81
-/-
G) , ,l.j
t<J
>= T"L -_ 7.o, o'{D.
3
J- 4.6o , o.gs7'--
.t
t,slz
/' ¿lt
C.9. ..' ls

\
X,
0.299
,:-
rh r rr(
^4
'0,650 tT-\erct rt Jr y ¡. ,
./
1.70, 3'0
_t 2
,t' u =-f )- -- 5.-10,0./rg = 3.83/
3
T
r-2
o.8or?.o
l- /,(s ¡ o'38t't= c.T{(
/:\
- 4z T: t -- 4. ct3 m
*l
t
It t /
\ r so( o 331)(ottt.,Jil- -o'7(7 rnY
fx'y'= \ o + slc (o
I
t-
trs)(-,o 299) I.[o*
'l7.: t, 0.7 É1
d.= 2E,1q,3.2t{+1 6.5ot
mt¿ , 4, ($ - (- o.1c r)Z
l7,o( ¡ 4.et3 r 2 5"/1, o'76'/
= 6.9q5
Vzt(,q.{[3 ("Vrt)2
ó-,
I'r_j
,? fl,Í) f (9/,',
Ftsro ^
A - 1.38/ - / 1..
4hI qt A JJJ
Q.
o.L- * 8.9 Bb 4*rs - 7.89s _ o,73

a
L)
.{. (r3 - r.1 ,3 I es; 10.5--/
J6 -7. s6 I + 44. {2( ¡ 4.1(
. -- /
(0.57t) ? tl2 +2:.2(3
L-
.t. ét g o. ss1 B.9st J,lt< tt /.))
- -'a

D 0.6t 9 o.5s 1 B. ssg t¡. o2B 3.17 2 {'t (.755 * 4. {,8


'4.3s4 //. o 2 b 9.7!{ +22.234 + 2.22.
E o.611 E.sst
I r a.92
rr 9.2q + 9. 215
¿l.rr a <4I Q,:<1 Q JUU
Q"A-
- .t. 381 ) ¿J
L).
U.

/t\
L IJ {ensr'oí ,{, con) f rcs,'oí
/- l lenstoí c{c {nrrcrbí (1, ac,f/"lt e4 7a¡sa/"t)

FL"L|"*,.- / C*'l tertá lr\ pos.ictb,í ,1, la colu,n na. (si "s*n P*/e otovers<:)

laS 7'e!t'o/Y's tca lr un t'{arnt"< |


ff,d 1'e
¡ .t
Y+ ty' 3) PRtsro,,/ F¡/ zAFATA rRrAn/6u¿AR
\-' b-
t, 'o./o
N'= /ó. T
(. ,
MI=My',= o.
n,'
C,,
() a l{- A = !,l.lo,
;-
s
= 4.tzl nz
f.s-D
t,' { ¡l' ¿
fr n / lj
*/3--;-)- c.q
..r o- J1/" /oo//¿re..
(^)

C -> xl T , b^3
C-,

o
I\ W I
-.>y
r/
Jx',=
#=
,.l_ Lht =
*y
6..¡to(
o.ilo(
C
ü '¿I¿
C 'vz
:fx'y'= -bh;-o.oToj
C t-
c N'= '10 .t (-t,)(o 7tot) -(-, o)(-o ,iot)
L) M'*= 'l oxo'7o = /,o r-n (-) (oruot)(oux)@ ¡ t.oLzz
-./tt
C l4')= 4o^o.'/o =/.o T-4 G)
c / c= - /4.2L
C
/3= ¿ = - 4q.2?
C
() Ptu ro ry,1
J, N/n dx' ft.2' f ( r/r")
f1 ¡(K9/c^
C
+ -0.50 I - o.5o B 8e.l v.11 7.41 zs,.tl +221
c g 4.oo I
lf t 1tJ lt

- o.ro B-a? I - tq.2z 1.44 l+ I

/,7s + 0,lg
TJ
C
c 4) Mor+t g,vro s t^/ /0s4 s gto/?EccloM,+LE<,-
.oo /
C Dt'ferert .t'a /e /uc,f : ó. /o
n q C
Pue& a¡/r'carse e/
ne'/o A le.
C Mar¿-us.
o /-
C LoSa / t fl'P" I .4-4
t,
f=o
c /
d1 = 0.ozéq 2
n n
Fy= o o2óe 2
c (ü_ lX=rr
K7=oS'
C
c ¿¿-zt-ztzz-z¿tl2 f1 = o.f
t Cl = o.ot61/(
A
^ I

I
P,t = o 03(?{
tt

,) I /t,eXo:
L
rl

¡l
/u/:. = .j7{
'u)
Ní, = 3i5
r-, ¡(i = tco tnltxr = loo 1

frtj =.8oo M,tr:7oc


-
(J
\.J F-5
U /rr3&, f'fo?, f: - yi .8r 4.of
(*) Q-3to
r-\ /t=o.oJj¿t J,2 o. oZ 314
=
t-) o. o 359[
fz=o 02724 rtz-
t) ly='/ K2 K¿- o.24Í{
= o.7143 ¿
ü ().28tr
l4
,)< ; o.1í?{
O lx='t .FZ =
dt = o.o L/0-l//
a\ dl = o.o3É'/( o.o l3oZ
() Éo = o'o3{¿"r
I /3t =

o /,1
-¿
z, = (j7 N¡,
+
= 358
t, J

L-,
Mj,= 37t Mir= {ot N¡r=
o M7= 'ff (3 Mlr= y'ato
Nl - 1086 344.

o Rrrí^rn:
c
c
ü 0
\J
o
c 1
c
ti

.-.
c
f)
o
C
c
Cr
o
o
c
c
fi
C
fi
f,r
U,
f,
f-'
l\
L-j
lC,
\_'
,Ll
,C,
rC,
io
rC'
' (-_j