Está en la página 1de 14

Apel anual pentru finanțare prin granturi Nr.

APS-2016-001

Fondul pentru Dezvoltare, Consolidare și Angajament Sectorial (SEED) din cadrul


Proiectului de Competitivitate din Moldova lansează apelul anual pentru finanțarea
proiectelor de dezvoltare în următoarele industrii: vitivinicolă, turism rural și
vitivinicol, ușoară (textile, confecții, încălțăminte și accesorii de modă), tehnologia
informației și comunicațiilor (TIC), și domenii ale serviciilor creative.

Data lansării: Octombrie 27, 2016


Data încheierii: Octombrie 26, 2017

Stimate Solicitant,

Proiectul de Competitivitate din Moldova (aici, „Proiect”) finanțat de USAID și Guvernul Suediei prin
intermediul Sida, și implementat de către Chemonics International Inc, acceptă cereri de granturi pentru
sprijinirea întreprinderilor micro, mici și mijlocii (ÎMM), precum și a organizațiilor
neguvernamentale și necomerciale inovatoare. Vor fi sprijinite idei menite să contribuie la
implementarea obiectivelor de dezvoltare ale sectoarelor economice asistate de Proiect - vitivinicolă,
turism rural și vitivinicol, ușoară, TIC, domenii ale serviciilor creative - axate pe inovație, îmbunătățiri
sistemice la nivel de industrie, îmbunătățirea calității și proceselor de producție, care pun accent pe
competitivitate, durabilitate, replicabilitate și duc la deschiderea noilor piețe de desfacere. Mai multe
detalii le găsiți în Secțiunea I, mai jos.

Procesul de aplicare va consta din 2 etape:


 Etapa 1: Solicitanții vor prezenta un concept și buget care vor fi revizuite de un comitet de
selecție. Doar cele mai viabile concepte vor fi selectate pentru etapa 2. Modelele Documentului
Concept și a Bugetului sunt incluse în acest Apel (Anexele 1 și 2).
 Etapa 2: Solicitanții selectați în baza etapei 1, vor prezenta aplicația completă. Solicitanții vor
trebui să demonstreze eligibilitatea în baza criteriilor detaliate în Secțiunea III. Solicitanții vor fi
supuși unei expertize/evaluări din partea Proiectului înainte de acordarea unui grant și solicitanții
selectați se vor alinia cu asistența tehnică recomandată de Proiect.

Granturile vor fi acordate și implementate pe bază de competiție și în conformitate cu regulamentele


USAID și ale SUA cu privire la granturi, precum și cu politicile interne de gestionare a granturilor ale
Proiectului. Angajații Proiectului și ai Chemonics nu vor cere, iar solicitanții nu vor oferi bani, onorarii,
comisioane, credite, cadouri, gratuități, obiecte de valoare sau compensații pentru a obține sau a
recompensa tratamentul favorabil în legătură cu acest Apel. Orice solicitare inadecvată din partea
oricărui angajat al proiectului va fi raportată Directorului de proiect sau la
BusinessConduct@chemonics.com. Cheltuielile suportate de către solicitanți pentru elaborarea
cererilor nu vor fi rambursate.

Anexele incluse la acest Apel:


Etapa 1. Solicitanții vor prezenta copia Certificatului de Înregistrare și următoarele documente
completate. Revizuirea cererilor se va face trimestrial.
 Anexa 1 – Modelul Documentului Concept
 Anexa 2 – Formular pentru Bugetul Conceptului – prezentat în Lei Moldovenești. Proiectul
funcționează cu TVA cota zero %; deci bugetele solicitate de la Proiect nu vor include TVA.
Etapa 2. Formularele/documentația necesară vor fi trimise solicitanților care au trecut cu succes Etapa
1.

Toate întrebările cu privire la acest Apel, vă rugăm să le adresați la: seed@chemonics.md. Subiectul
email-ului trebuie sa menționeze APS-2016-001. Proiectul va răspunde în decurs de 5 zile lucrătoare.
Fondul SEED, Proiectul de Competitivitate din Moldova

CONȚINUT

SECȚIUNEA I. Obiectivele Apelului...................................................................................................3

Industria Turism Vitivinicol și Rural.....................................................................................3

Industria Vitivinicolă...............................................................................................................4

Industria Ușoară.......................................................................................................................6

Industria TIC și Servicii Creative...........................................................................................6

SECȚIUNEA II. Etapele privind depunerea cererilor, fondurile disponibile și cofinanțarea........7

SECȚIUNEA III. Criterii de Eligibilitate pentru solicitanți și costuri neeligibile............................8

SECȚIUNEA IV. Informație cu privire la prezentarea cererilor......................................................12

SECȚIUNEA V. Evaluarea cererilor și administrarea granturilor...................................................13

LISTA ANEXELOR..................................................................................................................... ..........14

Pagina 2 din 14
SECȚIUNEA I. OBIECTIVELE APELULUI

Proiectul de Competitivitate din Moldova este un proiect de cinci ani, finanțat de către USAID și
Guvernul Suediei prin intermediul Sida și implementat de către Chemonics International Inc. Scopul
Proiectului este de a susține creșterea orientată spre export și investiții. Proiectul va sprijini sporirea
capacității locale, spiritul antreprenorial, legăturile de piață, competitivitatea, inovația și creșterea în
industriile cheie pentru Proiect – vitivinicolă, turism, industria ușoară, TIC și industria serviciilor
creative. În cadrul activităților tehnice planificate, Proiectul de Competitivitate va utiliza granturile
(Fondul SEED) pentru a stimula atingerea obiectivelor propuse în fiecare din industriile susținute de
Proiect și va susține întreprinderile micro, mici și mijlocii (ÎMM), organizațiile necomerciale și
neguvernamentale din aceste sectoare ale căror obiective se aliniază cu obiectivele Proiectului.

Turism Vitivinicol și Rural

Obiectiv general – dezvoltarea turismului vitivinicol și rural în regiunile Codru (centrul Moldovei) și
Ștefan Vodă (sud-estul Moldovei) prin îmbunătățirea produselor și serviciilor turistice ce pun în valoare
autenticitatea și tradițiile locale, care oferă experiențe deosebite turiștilor străini și sunt coerente cu
poziționarea și imaginea Moldovei ca destinație turistică, prin intermediul brandului turistic de țară
”Pomul Vieții. Descoperă căile vieții”. În special, se urmărește: (i) diversificarea ofertei turistice
naționale cu noi produse turistice cum ar fi: rute gastronomice, experiențe umane interactive
(meșteșugărit, activități agro-rurale, dansuri și obiceiuri, etc.), itinerarii de aventură ușoară (biciclete,
drumeții, tiroleane, maratoane, etc.), interacțiunea cu natura (observarea păsărilor, animalelor, etc.),
organizarea de evenimente cu potențial de atracție a turiștilor; (ii) ameliorarea calității serviciilor și a
competențelor umane din domeniul de ospitalitate turistică (servicii de acomodare în hotele, pensiuni
rurale, restaurante și puncte de alimentație publică, etc.); (iii) îmbunătățirea infrastructurii turistice și
a atracțiilor turistice (informare, însemne și orientarea turiștilor, muzee, conace, monumente, etc.). Prin
intermediul acestor acțiuni se planifică poziționarea Republicii Moldova ca o destinație de turism
atractivă, cu produse și servicii de calitate, creșterea cifrei de afaceri în domeniul turismului receptor și
sporirea numărului de unități prestatoare de servicii turistice, inclusiv: tur-operatori, agenții de turism
receptor, hotele, pensiuni rurale și agro-pensiuni, case de vacanță, centre meșteșugărești, mici
producători de vinuri și vinării turistice, ghizi, etc. Se propune de a consolida și interconecta diverși
prestatori de servicii destinate turiștilor, producători de produse cu potențial de vânzare către turiști,
cercuri și organizații de promovare a tradițiilor și culturii locale cu principalele vinării și atracții
vitivinicole creând astfel hub-uri de turism vitivinicol, în special în regiunile cu potențial rapid de
coagulare a unor itinerarii și produse turistice atractive care pot fi în termen scurt formulate de către
agențiile și tur-operatorii locali în oferte turistice și promovate pe piețele-sursă țintă pentru turismul
receptor în Republica Moldova

 Obiectiv 1 - Dezvoltarea și creșterea turismului vitivinicol, prin îmbunătățirea facilităților de


turism în vinării, ameliorarea calității produselor și serviciilor turistice, integrarea turismului
vitivinicol cu atracțiile turistice din regiunea proximă și conectarea cu prestatorii locali de
servicii turistice și producătorii artizanali din localitățile înconjurătoare. În special se va stimula
dezvoltarea produselor și serviciilor turistice care creează experiențe turiștilor, cu organizarea
unor activități participative cu turiștii, precum și stabilirea de parteneriate între vinării și
persoanele fizice și juridice din localitatea respectivă, prestatori de servicii de turism rural,
gastronomie, meșteșugărit, agricultură, precum și organizatori de activități de aventură ușoară.

Obiectiv 2 – Stimularea și dezvoltarea turismului rural, prin diversificarea produselor turistice


precum și îmbunătățirea facilităților și calității acestora pentru a diversifica și inova experiența
turistică rurală din regiunile viticole, atingerea noilor parteneriate între fabricile de vin și
prestatorii de servicii turistice rurale care ar încuraja dezvoltarea regională durabilă. În special
se va stimula dezvoltarea produselor și serviciilor turistice care creează experiențe turiștilor, cu
organizarea unor activități participative cu turiștii, precum și stabilirea de parteneriate cu vinării
și alte atracții turistice din localitatea respectivă, prestatori de servicii de turism rural,
gastronomie, meșteșugărit, agricultură, precum și organizatori de activități de aventură ușoară.

Pagina 3 din 14
 Obiectiv 3 – Elaborarea, organizarea și dezvoltarea rutelor gastronomice, activităților de
meșteșugărit pentru turiști și activităților de aventură ușoară în regiunile vitivinicole vizate și în
rezervația Orheiul Vechi pentru a diversifica oferta turistică și dezvolta comunitățile rurale. În
particular se vor stimula activități de consolidare, conectare și dezvoltare a cooperării între micii
prestatori de servicii turistice, cu agențiile de turism și tur-operatori, vinării și alte organizații
gestionare ale atracțiilor turistice, care vor prezenta cel mai înalt potențial de vânzare și
valorificare pentru turismul receptor și intern.

 Obiectiv 4 - Dezvoltarea infrastructurii turistice precum și susținerea evenimentelor cultural-


artistice, etnografice, sau sportive pentru a poziționa diverse regiuni drept zone turistice valoroase
de talie internațională. Evenimentele și activitățile vor prezenta cel mai înalt potențial de
monetizare, durabilitate și valorificare pentru turismul receptor și intern și vor fi coerente cu
valorile, poziționarea și produsele ofertei naționale turistice a Republicii Moldova, contribuind
direct la creșterea numărului de vizitatori în regiunile vitivinicole Codru și Ștefan Vodă.

o Printre activitățile ce pot fi susținute de Proiect în cadrul Obiectivelor 1-4 pot fi aduse
următoarele exemple, dar nu se reduc la acestea: procurări de echipamente, bunuri, așa
ca mobilier și decor de interior și exterior, biciclete, iluminare eficientă, panouri solare,
dotarea bucătăriilor și/sau restaurantelor și cramelor amenajarea terenurilor de joc,
panouri informaționale, etc. De asemenea, pot fi finanțate anumite servicii și costuri
specifice precum: organizarea de training-uri, vizite de schimb de experiență,
organizare de evenimente, elaborări de produse și instrumente IT(web-site, soft-uri,
etc.). Se va reține că anumite activități ce necesită asistența tehnică, transfer de
consultanță și expertiză pot fi susținute din fondurile alocate pentru activitățile tehnice
ale proiectului și vor fi complementare finanțărilor din fondul de grant.

Industria Vitivinicolă

Obiectiv general - dezvoltarea competitivității industriei vitivinicole prin susținerea unităților


vitivinicole din regiunile delimitate cu Indicație Geografică Protejată (IPG) Codru, Ștefan Vodă, și
Valul lui Traian în dezvoltarea capacităților pentru producerea vinului de calitate, prin îmbunătățirea
potențialului de marketing și creșterea exporturilor pe piețele țintă, acordarea suportului pentru start-
up-uri și dezvoltarea micilor producători de vinuri din Moldova, precum și susținerea inițiativelor
educaționale pentru dezvoltarea forței de muncă active și ameliorarea calității programelor de instruire
inițială și continuă în domeniul vitivinicol.

 Obiectiv 1. Programul de Mentorat & Suport pentru micii producători de vinuri, care fac parte
din Asociația Micilor Producători de Vinuri din Moldova (ASW) în scopul de a stimula tranziția
de la producerea vinurilor țărănești/artizanale către vinurile de calitate, îmbuteliate, produse
conform conceptului ”vin de autor” și standardelor de calitate ale ASW. Se urmărește, de
asemenea, legalizarea și instituționalizarea afacerilor micro și mici de producere a vinurilor și
ameliorarea cunoștințelor privind gestionarea afacerii conform prevederilor normative. Un alt
obiectiv este formarea unei imagini pozitive a industriei vitivinicole a Republicii Moldova pe
plan local și extern și crearea unor oportunități de dezvoltare a turismului vinicol în Moldova.

 Obiectiv 2. Programul de ameliorare a calității produselor vinicole a „vinăriilor-tranziție”


(PQUP) pentru a ameliora capacitățile de producere, implementarea bunelor practici
internaționale și instruirea personalului cu scopul de a se integra cu evoluțiile industrii
vitivinicole axate pe calitate, în special standardele brandului de țară Wine of Moldova (WoM)
și ale caietelor de sarcini pentru vinurile IGP/DOP. Un alt aspect al obiectivului este de a
stimula tranziția vinăriilor axate pe producerea și vinurilor vrac, sau(și) a vinurilor de calitate
minimă, spre crearea unui segment de vinuri îmbuteliate, conforme standardului Wine of
Moldova, IGP/DOP, și cu potențial ridicat de marketing și comercializare. De asemenea, se
urmărește educarea producătorilor de a conceptualiza produsele vitivinicole coerent și direct
interconectat cu piața și segmentul țintă, preferințele consumatorilor și cu analizarea complexă

Pagina 4 din 14
a elementelor mixului de marketing. În final, este planificat de a diversifica și extinde
portofoliul național de vinuri din oferta Wine of Moldova sporind astfel competitivitatea,
atractivitatea și performanța vinurilor pe piețele țintă.
o Exemple de tipuri de activități susținute de Proiect pentru Obiectivele 1 și 2 –
procurarea de echipamente de producere a vinului sau de cultivare a viței-de-vie;
servicii de proiectare a facilităților de producere; suport în accesarea de credite pentru
investiții în echipamente și tehnologii; accesarea de programe de instruire și dezvoltare
profesională; proiectarea și implementarea sistemelor de management al calității;
servicii de laborator și degustare specializată în scopul lansării de noi produse sau de
ameliorare a calității produselor curente; creșterea productivității prin utilizarea de noi
echipamente, tehnologii, utilaje sau implementare de noi procese; servicii de branding
/ re-branding pentru poziționarea corectă a produselor întreprinderii in raport cu
segmentul de piață selectat; implementarea activităților de marketing și promovare;
participarea la evenimente de promovare (care nu sunt parte a programului de
marketing finanțat prin intermediul ASW).

 Obiectiv 3. Dezvoltarea centrelor de promovare a culturii vinului pentru a stimula apariția unor
noi locuri și puncte de vânzare/degustare legate de cultura vinului și de a contribui la
dezvoltarea și îmbunătățirea calității serviciilor celor existente. De asemenea, se urmărește
crearea și înmulțirea oportunităților calitative de răspândire a tradițiilor legate de cultura
vinului, asocierea cu bucatele, inițierea în domeniul culturii vinului, precum și crearea de noi
puncte de vizită și recreere pentru turiști. Aceste puncte de promovare, vânzare și deservire a
vinului vor avea calitatea de ”hub” al culturii vinului în localitățile cu puternic flux de turiști,
fiind clar poziționate pe un domeniu specific al culturii vinului.
o Exemple de tipuri de activități susținute de Proiect – achiziționarea echipamentului de
degustare (pahare, arome, aeratoare / decantoare), mobilier, suport pentru programe de
promovare și / sau organizare evenimente, dezvoltarea aptitudinilor personalului în
serviciul vinului, servicii de branding / re-branding.

 Obiectiv 4. Susținerea asociațiilor IGP și Denumire de Origine Protejată (DOP) pentru a


consolida specificul legăturilor între particularitățile pe care le prezintă produsele și regiune de
origine a acestora, calități care sunt determinante pentru argumentarea specificului respectivei
indicații geografice protejate. De asemenea, se urmărește ameliorarea cunoștințelor despre
terroir-ul vinicol, sortimentul viticol particular regiunii, stilurilor și metodelor de vinificare
pretabile profilului produsului cu IGP respectiv, precum și dezvoltarea și popularizarea bunelor
practici de viticultură și vinificație care contribuie direct la dezvoltarea, consolidarea și
perenizarea IGP sau DOP respective. În final, se estimează că prestigiul vinurilor provenite din
zone vitivinicole istorice va crește atât pe piața locală și la export, precum și se va ameliora
credibilitatea sistemelor respective de producere și se va asigura trasabilitatea vinurilor din
Moldova.
o Exemple de tipuri de activități susținute de Proiect – dezvoltarea capacităților
instituționale și administrative, vizite de studiu, servicii de design, activități de
promovare și marketing, programe de servicii de extensiune și consolidare a
specificității produselor conform caietelor de sarcini specifice, înregistrare și protejare
a însemnelor de proprietate intelectuală asociate IGP /DOP.

 Obiectiv 5. Susținerea unei entități în dezvoltarea, planificarea și implementarea unui program


de formare și educație continuă ca servicii specializate pentru industria vitivinicolă pentru a
asigura o ameliorarea a competențelor în viticultură și vinificație, precum și popularizarea
inovațiilor, bunelor practici și recomandărilor de eficientizare a activităților în viticultură,
vinificație, management, marketing și vânzări în domeniul vinurilor.
o Exemple de tipuri de activități susținute de Proiect – instruiri, programe și cursuri de
educație continuă în viticultură, vinificație, management, marketing și vânzări în
domeniul vitivinicol, organizare servicii turistice, program de schimb de experiențe și
certificare internațională, etc.

Pagina 5 din 14
Industria Ușoară

Obiectiv general - dezvoltarea competitivității industriei ușoare prin susținerea întreprinderilor în


implementarea inovațiilor și modernizărilor tehnologice pentru automatizarea producerii, eficientizarea
proceselor și creșterea productivității, îmbunătățirea calității, designului, și diversității produselor,
promovarea produselor și tehnologiilor curate și a conceptului de modă sustenabilă [sustainable
fashion], îmbunătățirea potențialului de marketing și creșterea exporturilor pe piețele țintă, dezvoltarea
și îmbunătățirea capacităților de management, precum și susținerea inițiativelor educaționale pentru
dezvoltarea forței de muncă.

 Obiectiv 1. Susținerea producerii sub marca proprie pentru a ridica nivelul calității produsului
și a corelației calitate-preț, precum și a consolida imaginea și distribuția pe piețe străine.

 Obiectiv 2. Susținerea tranziției de la scheme de lucru cu valoare joasă (producerea în


LOHN) la producerea cu valoare adăugată mai înaltă. Se urmărește dezvoltarea serviciilor de
logistică, aprovizionare cu materie primă și accesorii, confecționarea de tipare, precum și
design (adică oferirea produsului finit) și a altor servicii care ar asigura capacitatea sporită a
întreprinderilor pentru exportul cu valoare adăugată mai înaltă.

 Obiectiv 3. SMART (Streamline Manufacturing, Accountability, Resource Efficiency and


Transparency) Factory Program, care vizează susținerea creșterii productivității, sporirea
eficienței proceselor de design și producere prin configurația optimă a fabricii și liniilor de
producere, eficientizarea depozitelor și sistemelor de distribuție, introducerea de procese și
tehnologii noi, eficiente și ecologice, precum și implementarea standardelor internaționale de
calitate.

o Exemple de tipuri de activități susținute de Proiect pentru Obiectivele 1, 2 și 3 -


sisteme de Design Computerizat (CAD) pentru crearea corectă a tiparelor, efectuarea
corectă a gradării, crearea unei game mai largi de mărimi și creșterea productivității
la crearea tiparelor; mașini speciale pentru îndeplinirea operațiilor speciale cu scopul
de a îmbunătăți metodele de prelucrare, ceea ce va duce la creșterea calității
produsului și a productivității muncii; mașini performante pentru operațiile de
dublare, de prelucrare umedo-termică sau alte utilaje care ar permite creșterea calității
produselor; utilaje pentru broderie sau aplicarea imprimeurilor; utilaje pentru
producerea unor articole speciale; proiectarea și implementarea sistemelor de
îmbunătățire a productivității și eficienței; și proiectarea și implementarea sistemelor
de management al calității, de mediu și a sănătății și securității ocupaționale in
conformitate cu standardele internaționale ISO-9001, 14001, și a specificației
OHSAS 18001, efectuarea auditului social.

TIC și Serviciile Creative*

* Serviciile creative vizează tot ceea ce este produs de creativitatea artistică și științifică și are
potențial industrial, adică intră în circuitul economic, produce valoare, creează locuri de munca și
ajută la dezvoltarea regională și națională. Domeniile țintă ale Proiectului al a căror activitate implică
creativitate artistică sau științifică sunt: arhitectura și regenerare urbană, design, film și video,
fotografie, inventica industrială și inteligența artificială, publicitate, software și jocuri video
interactive, web design.

Obiectiv general - Stimularea potențialului creativ, inovațional, antreprenorial și de export prin


implementarea tehnologiilor moderne și desfășurarea activităților educaționale și de consolidare a
comunităților și parteneriatelor locale și internaționale.

 Obiectiv 1 - Inițiative educaționale – educație tehnica, de design, și marketing digital - menite


să contribuie la dezvoltarea forței de muncă din Moldova și să asigure alinierea capacităților

Pagina 6 din 14
forței de muncă cu necesitățile pieței. Prioritare sunt inițiativele educaționale cu caracter
durabil, sistemic, replicabil, inclusiv cele care asigură cooperare, finanțare participativă,
implicarea comunității și a partenerilor privați și educaționali locali și externi.
o Exemple de tipuri de activități susținute de Proiect - educație în marketing digital,
creșterea competențelor tehnice (IT) care vizează studenții liceelor, universităților,
tinerii profesioniști dar și cei cu experiență; toate tipurile de activități care se axează
pe dezvoltarea abilităților creative și de design, inclusiv ateliere de lucru de design,
cursuri, schimb de cunoștințe și experiență, conferințe, întâlniri, dezvoltarea
ecosistemului;

 Obiectiv 2 - Dezvoltarea antreprenorialului în sectoarele TIC și creative prin consolidarea


comunității și a culturii antreprenoriale, închegarea comunităților open-source, facilitarea
accesului la finanțare pentru startup-uri, incubarea ideilor, echipelor si startup-urilor prin
programe de accelerare și mentorat. Obiectivul final este de a contribui la apariția de
dezvoltarea start-up-urilor tehnologice și creative în Moldova, dar și de a consolida
ecosistemul digital care include acceleratoare, platforme de finanțare participativa, spatii de
colaborare, etc.
o Exemple de tipuri de activități - inițiative de dezvoltare a comunității start-up,
programe de pre-accelerare / accelerare, programe start-up pentru industria creativă,
pitch training, dezvoltarea rețelei de business angels, activități de mentorat pentru
business angels, organizarea competițiilor de start-up / zile demonstrative pentru
investitori.

 Obiectiv 3 - Democratizarea design-ului, a ingineriei, a fabricației și a educației creative în


cadrul spațiilor comunitare și educaționale, pentru a stimula creativitatea, crește abilităților de
prototipare și fabricare a produselor noi, utilizarea tehnologiilor moderne, curate, inovative.
o Exemple de tipuri de activități - electronică și internet of things, proiectare mecanică
și imprimare 3D, design poligrafic, mobilier și stil de viață, arhitectură și urbanism,
modelare 3D și animație, lucrarea lemnului, obiecte inteligente, realitatea virtuală /
augmentată, etc.

 Obiectiv 4 – Program pentru susținerea întreprinderilor tinere și inovatoare în domeniile


serviciilor creative, care vizează creșterea capacităților de export (cu precădere UE și alte
piețe cu valoare înaltă) prin alinierea la cerințele piețelor străine prin standarde de calitate,
certificări, etc, perfecționarea abilității și creșterea calității produsului/serviciului,
implementarea de noi tehnologii. Domeniile țintă sunt arhitectura și regenerare urbană,
design, film și video, fotografie, inventica industrială și inteligența artificială, publicitate,
software și jocuri video interactive, web design.
o Exemple de tipuri de activități – procurarea soluțiilor TI și a licențelor software
pentru creșterea productivității și calității produselor, procurarea echipamentului
specializat precum scanere, imprimante pentru coduri de bara, senzori, carduri
inteligente (smart cards), planșete grafice pentru desen (graphics drawing tablet),
certificări de calitate pentru companii și angajați.

SECȚIUNEA II. ETAPELE PRIVIND DEPUNEREA CERERILOR, FONDURILE


DISPONIBILE ȘI COFINANȚAREA

ETAPELE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR

Procesul de aplicație pentru granturi va consta din 2 etape:


- Etapa 1: Solicitanții vor prezenta un Concept și Buget care vor fi revizuite de un comitet de
selecție independent. Doar cele mai viabile concepte, care corespund obiectivelor strategice ale
proiectului și cu cel mai mare potențial de dezvoltare vor fi selectate pentru etapa 2. Solicitanții
vor fi informați de decizia comitetului de selecție prin email și/sau telefon. Modelele
Documentului Concept și a Bugetului sunt incluse în acest Apel.

Pagina 7 din 14
- Etapa 2: Solicitanții selectați în baza etapei 1, vor prezenta aplicația completă care va consta
dintr-un set de documente și vor trebui să demonstreze eligibilitatea în baza criteriilor de
eligibilitate detaliate în Secțiunea III. Solicitanții vor fi supuși unei expertize/evaluări din partea
Proiectului înainte de acordarea unui grant și solicitanții selectați se vor alinia cu asistența
tehnică recomandată de Proiect. Aplicațiile complete vor fi evaluate de un comitet de selecție
independent și solicitanții vor fi informați de decizia comitetului de selecție prin email și/sau
telefon. Formularele și documentația necesară vor fi trimise direct solicitanților care au trecut cu
succes Etapa 1 și deci nu sunt anexate la acest Apel.

Revizuirea cererilor se va face trimestrial, dar Proiectul își rezervă dreptul să efectueze revizuirea mai
frecvent dacă e cazul.

FONDURI DISPONIBILE

Proiectul anticipează acordarea mai multor granturi în baza acestui apel de cereri și nivelul/bugetul
maxim a fiecărei alocări de grant vor depinde de calitatea, viabilitatea conceptelor prezentate precum și
de industrie, capacitatea de implementare a solicitantului, impactul anticipat al propunerii, activitățile
din cadrul grantului, de negocierea finală. Tipul de grant va fi determinat pe parcursul procesului de
negociere și a determinării riscului, dar Proiectul anticipează acordarea mai multor granturi pe bază de
rambursare fără avansuri precum și a granturilor în natură (procurările se vor face de Proiect iar
bunurile și serviciile se vor dona beneficiarilor selectați). Proiectul funcționează cu TVA cota zero %;
deci bugetele solicitate de la Proiect trebuie sa fie prezentate fără TVA.

 întreprinderi start-up (tinere) și micro (până la 9 angajați) – maximum 300,000 MDL;


 întreprinderi mici (până la 49 angajați) – maximum 500,000 MDL;
 întreprinderi medii (până la 249 angajați) și mari (peste 249 angajați) – maximum 600,000
MDL;
 ONG-urile, fundațiile și organizațiile necomerciale - maximum 400,000 MDL.

CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI

Contribuția din partea întreprinderilor va fi in bani (cash) din valoarea totală a bugetului activității
după cum urmează mai jos. Contribuția din partea ONG-urilor și organizațiilor necomerciale poate
fi în natură (e.g. costuri administrative și salariale alocate activităților grantului, și altele) precum și
provenite din partea părților terțe așa ca donatori locali și/sau internaționali (nu se pot include fonduri
provenite din alte proiecte finanțate de USAID).

 întreprinderi start-up (tinere) și micro – cel puțin 20%;


 întreprinderi mici – cel puțin 40%;
 întreprinderi medii - cel puțin 60%;
 întreprinderi mari – cel puțin 80%;
 ONG-urile și organizațiile necomerciale din toate sectoarele – cel puțin 20%.

Cofinanțarea din partea tuturor beneficiarilor potențiali este un indiciu al angajamentului acestora față
de Proiect. Pe lângă contribuția proprie, solicitanții pot propune suplimentar idei de cofinanțare din
partea părților terțe din sectorul public sau privat (nu se pot include fonduri provenite din alte proiecte
USAID). Solicitanții care au identificat o astfel de cofinanțare, trebuie să o indice în cererea lor.

SECȚIUNEA III. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU SOLICITANȚI ȘI COSTURI


NEELIGIBILE

Criterii de eligibilitate generale care sunt aplicabile tuturor solicitanților din toate
industriile:

Pagina 8 din 14
 Solicitanții pot fi ONG-uri, entități necomerciale, și întreprinderi private. Întreprinderile de
stat, entitățile guvernamentale, și/sau entitățile afiliate politic nu sunt eligibile.
 Solicitanții trebuie să fie înregistrați oficial în conformitate cu legislația în vigoare, cu o
reputație bună în fața autorităților moldovenești și care respectă legislația națională, inclusiv în
domeniul fiscal, administrativ și civil, entități cu experiență în domeniu și potențial de creștere.
 Solicitanții care au beneficiat de un grant din partea Proiectului în decursul anului 2016,
nu sunt eligibili sub auspiciile acestui Apel.
 Întreprinderi și ONG-uri cu experiență demonstrată în sectoarele respective și care vor
cofinanța proiectele precum se indica in Secțiunea II.
 Solicitanții care se vor alinia cu asistența tehnică recomandată de Proiect și vor fi supuși unei
expertize din partea Proiectului înainte de acordarea unui grant.
 Întreprinderi și ONG-uri care au un sistem de gestionare financiară și administrativă, precum
și proceduri tehnice și politici adecvate; aplică procese pentru protecția împotriva fraudei, a
risipei și abuzului; și vor susține realizarea scopurilor și a obiectivelor Proiectului.
 Solicitanții vor fi pregătiți să completeze toate formularele obligatorii, vor respecta cerințele de
branding și marketing aplicabile, și vor prezenta evaluări, rapoarte și formulare, în cazul
acordării grantului.
 Solicitanții ai căror denumiri nu apar în Sistemul de gestionare a granturilor (SAM) –
www.sam.gov ca fiind excluse în prezent.
 Solicitanți vor fi instituții axate pe îmbunătățirea mediului de afaceri, prestarea serviciilor de
calitate, vor avea abilitatea de a mobiliza parteneriate publice-private (PPP) (de exemplu,
colaborarea cu entități publice sau private în amenajarea spațiilor publice pentru a asigura un
aspect curat și frumos a zonei), contribuie la inovare și să fie un factor de schimbare pozitivă
în sector.

Pe lângă criteriile de mai sus, solicitanții vor trebui să îndeplinească următoarele cerințe în baza
industriei în care acționează.

Criterii de eligibilitate specifice pe industrie:

Turism Vitivinicol și Rural


 Solicitanții pot fi prestatori de servicii turistice, pensiuni rurale, agro-pensiuni, centre
meșteșugărești, vinării, inclusiv producători mici membri ai Asociației Micilor Producători de
Vinuri (ASW).
 Solicitanții vor fi din regiunile vitivinicole Codru (centrul Moldovei), Ștefan Vodă (sud-estul
Moldovei). Proiectele localizate în regiunea Valul lui Traian ar putea fi acceptate dacă cel puțin una
din condițiile următoare este întrunită:
o Solicitantul este un mic producător de vinuri, conform definiției legale și inițiază servicii
de turism.
o Pentru orice solicitanți, daca în localitatea în care se află sau în imediata apropiere se mai
situează cel puțin alți 3 prestatori de servicii turistice și cu condiția că există unele atracții
turistice de talie națională în regiunea respectivă (pe o rază de 20 km de la solicitant).
o Dacă există un proiect cofinanțat de alți donatori internaționali în regiunea respectiva ce
susține turismul regional, care influențează direct sustenabilitatea și dezvoltarea unui centru
turistic în localitatea respectivă.
 Pentru pensiuni rurale și agro-pensiuni efectivul de cazare nu poate fi mai mic de 3 camere.
 Pentru pensiuni rurale, agro-pensiuni și centre meșteșugărești, se va da prioritate solicitanților
care sunt în proximă localizare de plantații viticole și vinării, care prestează servicii de domeniul
turismului vitivinicol.
 Solicitanții care au acces la infrastructură (de exemplu, drumuri, electricitate, canalizare și apă
potabilă, sisteme de încălzire, sistem anti-incendiu) și/sau transport, vor păstra și promova
autenticitatea patrimoniului regional/local, și/sau avea oferte adaptate nevoilor familiilor cu
copii.
 Solicitanții vor fi dispuși să realizeze minimum de investiții proprii în scopul eradicării
barierelor de dezvoltare a serviciilor turistice, precum asigurarea unităților de sanitație și
siguranță alimentară.

Pagina 9 din 14
 Solicitanții care au sisteme și procese axate pe inovație, durabilitate, responsabilitate socială si
comunitară (de exemplu colectarea deșeurilor, asigurarea curățeniei și amenajarea zonelor
publice). Vor aplica eficiența energetică, aspectele ecologice ca de exemplu utilizarea
reciclatoarelor și/sau utilizarea produselor biodegradabile.

Industria Vitivinicolă
 Solicitanții pot fi unități vitivinicole private locale înregistrate în Registrul Vitivinicol deținut
de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) din regiunile delimitate cu Indicație Geografică
Protejată (IGP): Codru, Ștefan Vodă, Valul lui Traian.
 Solicitanții pot fi entități cu potențial de creștere, fără datorii la achitarea contribuțiilor în
Fondul Vitivinicol, sau cu depunerea unei declarații de stingere a datoriilor cu un grafic și
eșalonare agreată prin acord cu ONVV.
 Solicitanții pot fi vinăriile ce produc vin de calitate compatibil cu standardele IGP / Wine of
Moldova (WOM), sau care se angajează să dezvolte asemenea produse de calitate.

 Pentru Programul ASW de Mentorat și susținere pentru micii producători de vinuri:


 micii producători de vinuri, care activează în condițiile legii 57/2006, care au lansat pe
piață vinurile proprii nu mai mult de 1 an în urmă dispun de facilități minime de
producere a vinului și dețin cel puțin 1 ha de viță de vie de vitis vinifera;
 care produc vinuri ce corespund standardului de calitate al ASW, sau demonstrează
capacități de producere apte pentru a produce vinuri de calitate;

 Pentru Programul de ameliorare a calității produselor vinicole a „vinăriilor-tranziție”


(PQUP)
 întreprinderi vinicole medii și mari, cu excepția micilor producători de vinuri;
 dețin min. 20 ha de viță de vie vitis vinifera ce se află pe rod și procesează anual min.
500 tone de struguri,
 dispun de facilități de producere apte pentru a produce vinuri de calitate conforme
standardului Wine of Moldova (WoM). Prioritate se va acorda vinăriilor care sunt
membri ai asociațiilor cu IGP;
 demonstrează angajamentul companiei de a se dezvolta conform unui model de
business orienta spre producerea vinului de calitate și de a implementa recomandările
consultanților programului PQUP.

 Pentru Programul de dezvoltare și îmbunătățire a facilităților de turism în vinării și


creșterea turismului vitivinicol
 vinăriile și cramele vinicole care produc vinuri de calitate înalta (IGP/DOP, vinuri
conforme standardului brandului de țară), situate în regiunile Codru și Ștefan Vodă, in
apropierea drumurilor si pe axele turistice. Vinăriile din regiunea Valul lui Traian ar
putea fi acceptate cu respectarea cel puțin a unei condiții de mai jos:
 dacă în localitatea în care se află sau în imediata apropiere se mai situează cel
puțin alți 3 prestatori de servicii turistice și cu condiția că există unele atracții
turistice de talie națională în regiunea respectivă (pe o rază de 30 km de la
solicitant).
 Dacă există un proiect cofinanțat de alți donatori internaționali în regiunea
respectivă ce susține turismul regional, care influențează direct sustenabilitatea
și dezvoltarea unui centru turistic în localitatea respectivă.
 Dacă vinăria are angajamente și programe de colaborare în domeniul turistic
care demonstrează un flux constant și garantat de turiști.
 Vinării cu acces la infrastructură (de exemplu, drumuri, electricitate, canalizare și apă
potabilă, sisteme de încălzire, sistem anti-incendiu) și/sau transport, vor păstra și
promova autenticitatea patrimoniului regional/local, și/sau avea oferte adaptate
nevoilor familiilor cu copii, vor fi în proximă localizare de plantații viticole și alte
atracții turistice.

Pagina 10 din 14
 Solicitanții vor fi dispuși să realizeze minimum de investiții proprii în scopul eradicării
barierelor de dezvoltare a serviciilor turistice, precum asigurarea unităților de sanitație
și siguranță alimentară.
 Vor demonstra o viziune clară privind implementarea serviciilor turistice și un business
plan de dezvoltare a produsului de turism vinicol.

Industria Ușoară
 Solicitanții care sunt întreprinderi prestatoare de servicii pentru clienții străini trebuie să fie
întreprinderi cu 100% capital autohton demonstrat, să posede o experiență de cel puțin 4 ani și
să presteze servicii direct către clientul străin.
 Solicitanții care sunt întreprinderi cu 100% capital autohton demonstrat care produc și
comercializează sub marcă proprie trebuie să posede o experiență de cel puțin 3 ani, să dispună
de cel puțin un magazin propriu (sau să facă parte dintr-un magazin comun sub brandul Din
Inimă), sau să dispună de un show-room, iar întreprinderile start-up (tinere) să posede o
experiența de cel puțin 1 an.
 Solicitanții care aplică sisteme și procese axate pe inovație, durabilitate, responsabilitate.

TIC și Serviciile Creative


 Solicitanți trebuie să demonstreze cel puțin 1 an de experiență în domeniul respectiv și să fie
cu capital local 51% demonstrat.
 Solicitanții pot fi întreprinderi micro, mici, mijlocii, și mari precum și ONG-uri și organizații
necomerciale care implementează inițiative de creștere a abilităților tehnice, creative,
inovaționale și antreprenoriale precum și activități de consolidare a comunității tehnice și
creative din Moldova.
 Experiența în desfășurarea activităților cu implicarea organizațiilor, companiilor și/sau
experților din țări străine (preponderent UE și alte piețe cu valoare înaltă) constituie un
avantaj.
 Genurile de activitate de bază/statutare ale solicitanților se potrivesc cu activitățile propuse în
cadrul grantului și au un caracter durabil, sistemic, replicabil, inclusiv cele care asigură
cooperare, finanțare participativă, implicarea comunității și a partenerilor privați și
educaționali locali și externi.
 Solicitanții din industria serviciilor creative vor activa în următoarele domenii: arhitectură și
regenerare urbană, design, film și video, fotografie, inventica industrială și inteligența
artificială, publicitate, software și jocuri video interactive, web design.
 Solicitanții din domeniile serviciilor creative trebuie să demonstreze impactul activităților
propuse asupra capacităților de acces și export pe piețele străine (preponderent UE si alte
piețe cu valoare înaltă) și stabilirea parteneriatelor de colaborare cu companii și/sau
organizații din aceste piețe.

COSTURI INELIGIBILE

 Construcție sau activități de infrastructură


 Costuri pentru ceremonii, petreceri, sărbători, băuturi alcoolice
 Costuri pentru acoperirea datoriilor, amenzilor, penalităților, și profitului
 Procurarea bunurilor restricționate - mărfuri agricole (e.g. puieți, semințe, plante, etc.),
autovehicule inclusiv motociclete, produse farmaceutice, îngrășăminte, echipament medical,
echipament utilizat - fără aprobarea prealabilă a Proiectului.
 Procurarea bunurilor interzise în baza regulamentelor USAID, inclusiv produse de lux,
produse contraceptive, produse utilizate, jocuri de noroc, produse militare, si de modificarea
climei.
 Orice achiziții sau activități care deja au fost implementate.
 Procurarea de bunuri și servicii restricționate sau interzise de USAID în baza
sursei/naționalității prevalente din următoarele țări - Burma (Myanmar), Cuba, Iran, Coreea
de Nord, (Nord) Sudan și Siria.

Pagina 11 din 14
 Achiziții sau activități care nu sunt necesare pentru realizarea scopurilor grantului, în modul
stabilit de Proiect.
 Costuri salariale sunt eligibile doar în condiții speciale - când activitățile sunt de o lungă
durată și povara de management și administrare a grantului revine solicitantului aproape în
totalitate. Determinarea eligibilității se va face de către Proiect de la caz la caz.

AUTORITATE/REGULAMENTE PREVALENTE

Granturile în cadrul Proiectului sunt oferite în baza Legii SUA cu privire la afacerile externe și Sistemul
Automatizat de Directive (ADS) al USAID 302.3.5.6, ”Granturi în baza contractelor”. Granturile
acordate organizațiilor din alte țări decât SUA vor respecta instrucțiunile
https://www.usaid.gov/ads/policy/300/303 ”Granturi și acorduri de cooperare cu organizațiile
neguvernamentale” și se vor încadra în Prevederile standard pentru beneficiarii neguvernamentali din
afara SUA ale USAID, precum și în procedurile de grant ale Proiectului.
ADS 303 face referire la alte două acte regulatorii emise de către Oficiul Guvernului SUA pentru
Gestionare și Buget (OMB) și Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională: 2 CFR 200 Cerințe
administrative uniforme, principii de cheltuieli și cerințe de audit pentru granturi federale, Sub-
secțiunea E (Solicitanților din SUA li se aplică prevederile 2 CFR 200 în întregime).
Textul integral al 2 CFR 200 poate fi găsit pe http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-
idx?tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr200_main_02.tpl și 2 CFR 700 la http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-
idx?SID=531ffcc47b660d86ca8bbc5a64eed128&mc=true&node=pt2.1.700&rgn=div5. Proiectul de
Competitivitate va asigura că toate organizațiile care beneficiază de fonduri de grant din partea USAID
respectă instrucțiunile din regulamentele indicate mai sus, ca fiind aplicabile la termenele și condițiile
granturilor lor.

USAID își rezervă dreptul de a anula în orice moment autoritatea Proiectului de a acorda granturi în
cadrul programului de granturi. Fondurile USAID au caracter public care revin din taxele cetățenilor
Statelor Unite. Din acest motiv, sunt supuse unor reglementări speciale pentru utilizare, executare și
raportare. Proiectul își rezervă dreptul de a anula în orice moment această solicitare.

SECȚIUNEA IV – INFORMAȚIE CU PRIVIRE LA PREZENTAREA CERERILOR

PROCESUL DE APLICAȚIE PENTRU CEREREA DE GRANT

Procesul de aplicație va consta din 2 etape:


- Etapa 1: Solicitanții vor prezenta formularul Conceptului de Grant (Anexa 1), Bugetul (Anexa
2), și copia Certificatului de Înregistrare care vor fi revizuite de un comitet de selecție
independent. Dacă solicitantul întrunește sau depășește criteriile de evaluare, acesta va fi
informat oficial că a trecut la etapa 2 de aplicație. Solicitanții vor fi informați de decizia
comitetului de selecție prin email și/sau telefon. Modelele Documentului Concept (Anexa 1) și
a Bugetului (Anexa 2) sunt incluse în acest Apel.

- Etapa 2: Solicitanții selectați în baza etapei 1, vor prezenta aplicația completă care va consta
dintr-un set de documente și vor trebui să demonstreze eligibilitatea în baza criteriilor de
eligibilitate detaliate în Secțiunea III. Aplicațiile complete vor fi evaluate de un comitet de
selecție independent; solicitanții vor fi supuși unei expertize/evaluări din partea Proiectului
înainte de acordarea unui grant și solicitanții selectați se vor alinia cu asistența tehnică
recomandată de Proiect. Solicitanții vor fi informați de decizia comitetului de selecție prin email
și/sau telefon. Formularele și documentația necesară vor fi trimise direct solicitanților care au
trecut cu succes Etapa 1 și deci nu sunt incluse în acest Apel.

Revizuirea cererilor se va face trimestrial dar Proiectul își rezervă dreptul să efectueze revizuirea mai
frecvent dacă e cazul.

Proiectul funcționează cu TVA cota zero %; deci bugetele solicitate de la Proiect trebuie să fie
prezentate fără TVA. Toate cheltuielile pentru activitățile grantului se vor încadra în practicile normale

Pagina 12 din 14
de activitate ale solicitantului și vor respecta politicile și procedurile sale scrise. Conceptul și Bugetul
vor fi semnate de către un agent autorizat al solicitantului.

PREZENTAREA CERERILOR ȘI DATELE LIMITĂ

Cererile pentru Etapa 1 vor fi prezentate în limba română în format electronic la seed@chemonics.md
și pe suport de hârtie la oficiul Proiectului de Competitivitate din Moldova, pe adresa de mai jos, și vor
conține numărul de referință APS-2016-001. Cererile pot fi transmise până pe 26 Octombrie, 2017.
Cererile incomplete sau care nu corespund criteriilor nu vor fi examinate.

- Cererile pe suport de hârtie se vor prezenta la:


Proiectul de Competitivitate din Moldova
Atenție: Fondul SEED, APS-2016-001
Str. Nicolae Iorga 14
MD-2012, Chișinău, Moldova

- Cererile în format electronic se vor prezenta la seed@chemonics.md . Subiectul email-ului


trebuie să menționeze APS-2016-001.

Solicitantul va prezenta următoarele:


- Etapa 1: Solicitanții vor prezenta un Concept, Buget (Anexele 1 și 2), și copia Certificatului de
Înregistrare. Modelele Documentului Concept și a Bugetului sunt incluse în acest Apel.
- Etapa 2: Solicitanții selectați în baza etapei 1, vor prezenta aplicația completă. Formularele și
documentația necesară vor fi trimise direct solicitanților care au trecut cu succes Etapa 1, și deci
nu sunt incluse în acest Apel.

Întrebările cu privire la acest apel, le puteți adresa la seed@chemonics.md . Subiectul email-ului trebuie
sa menționeze APS-2016-001. Proiectul va răspunde în decurs de 5 zile lucrătoare.

SECȚIUNEA V. EVALUAREA CERERII ȘI ADMINISTRAREA GRANTULUI

Conceptele de grant (Etapa 1) vor fi evaluate de către o Comisie de selecție în baza coerenței și
viabilității conceptului și bugetului prezentat. Cererile complete (Etapa 2) vor fi evaluate în baza
criteriilor indicate în tabelul de mai jos.

Categoria de evaluare a meritului Punctaj


Viabilitatea conceptului și a abordării tehnice 30
Impactul și durabilitatea 30
Capacitate de implementare și programare 15
Rezonabilitatea bugetului 10
Performanța anterioară 15
Punctaj total acumulat (din 100 de puncte) 100

Aceste criterii de analiză a meritelor sunt descrise mai detaliat în continuare.

Concept și abordare. Calitatea și fezabilitatea conceptului în ceea ce privește metodologia propusă,


caracterul inovațional, eficiența, diversitatea în abordare, claritatea, și planul de lucru pentru realizarea
obiectivelor proiectului. Compatibilitatea conceptului cu obiectivele strategice de dezvoltare ale
industriei respective, coerența cu planurile de dezvoltare corporative din ultimul an. (30 puncte).

Impactul și durabilitatea. În ce măsură activitatea propusă va avea impact pozitiv asupra sectorului și
va avantaja în mod direct sectorul ca modalitate de introducere a inovației și îmbunătățire a calității
serviciilor prestate. În ce măsură activitatea va contribui la construirea și consolidarea capacității

Pagina 13 din 14
beneficiarilor și dacă activitatea este durabilă sau va stimula durabilitatea beneficiarilor țintă. În ce
măsură activitatea propusă este replicabilă și poate fi extinsă cu succes și pe scară largă. (30 de puncte).

Capacitate de implementare și programare. Dovada capacității de a întreprinde și realiza activitățile


propuse. Evaluarea se va baza în principal pe verificarea referințelor de către personalul proiectului;
experiența, calificările, reputația și abilitățile personalului de bază al organizației; și experiența,
reputația, realizările (inclusiv dezvoltarea activităților durabile, autonome) organizației implicate (15
de puncte).

Rezonabilitatea bugetului. În ce măsură bugetul este clar și rezonabil și reflectă cea mai bună utilizare
a resurselor organizației și ale grantului. În ce măsură bugetul include contribuții - în numerar sau în
natură - din partea beneficiarului și din partea terților care să demonstreze angajamentul solicitantului
(10 puncte).

Performanța anterioară. Experiența anterioară sau actuală de implementare a activităților similare.


Abilitatea demonstrată de realizare a activităților ce susțin obiectivele proiectului și ale grantului in
teme de dezvoltarea turismului rural și vitivinicol, experiență de marketing în industria turismului
vitivinicol. (15 puncte).

ADMINISTRAREA GRANTULUI

Toate granturile vor fi negociate, denominate și finanțate în lei moldovenești (MDL). Toate cheltuielile
finanțate prin grant trebuie să fie eligibile, alocabile și rezonabile. Cererile de grant vor fi susținute de
un buget realist și nivelul susținerii din partea Proiectului se va negocia și se va stabili în baza
activităților propuse, capacității de implementare ale solicitanților.

Emiterea acestui Apel și asistența în elaborare nu constituie o acordare de grant sau angajament din
partea Proiectului de Competitivitate din Moldova și nu obligă Proiectul să achite cheltuielile suportate
la elaborarea și prezentarea cererii. În plus, Proiectul își rezervă dreptul de a accepta sau respinge oricare
sau toate cererile primite și de a solicita clarificări suplimentare de la solicitanți. Solicitanții vor fi
informați în scris despre decizia luată în privința cererii lor.

LISTA ANEXELOR

Etapa 1. Solicitanții vor prezenta copia Certificatului de Înregistrare și următoarele documente


completate:
- Anexa 1 – Modelul Documentului Concept
- Anexa 2 – Formular pentru Bugetul Conceptului - prezentat în Lei Moldovenești. Proiectul
funcționează cu TVA cota zero %; deci bugetele solicitate de la Proiect trebuie sa fie
prezentate fără TVA.

Etapa 2. Formularele și documentația necesară vor fi trimise solicitanților care au trecut cu succes
Etapa 1 și deci nu sunt anexate.

Pagina 14 din 14