Está en la página 1de 33

1

Sekolah Menengah Kebangsaan Semambu


Depan Qtrs Loji Air Semambu 25350, Kuantan,

Pahang Darul Makmur, Malaysia

MODEL PERANCANGAN STRATEGIK
PEMBANGUNAN SEKOLAH
2

Pra Perancangan
Visi Dan Misi Panitia Ekonomi Asas
Analisis Persekitaran (SWOT)
Isu Strategik/Fokus, Matlamat, KPI & Objektif
Strategi & Taktik
Implementasi Strategi
Penilaian Prestasi & Penambahbaikan

VISI
Melahirkan pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran Ekonomi Asas

MISI
3

Panitia Ekonomi Asas berusaha melaksanakan program kecemerlangan


berkualiti bagi membolehkan murid mencapai kecemerlangan di dalam
mata pelajaran Ekonomi Asas melalui usaha secara kolektif, pendekatan
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan serta penggunaan teknologi
secara optimum.

PERANCANGAN STRATEGIK EKONOMI ASAS
ISU, MATLAMAT, NKRA DAN SASARAN
Tingkatan 5 (SPM)

Bidang Isu Strategik Matlamat Indikator TOV 2017 2018 2019 2020
Strategik Prestasi NKRA
(TOV)% (OTR)% (OTR)% (OTR) (ETR)
% %
4

Panitia Keputusan Mengekalkan % kelulusan mata


Ekonomi peperiksaan SPM pencapaian pelajaran.
100 100 100 100 100
Asas mencapai 100% prestasi dalam
lulus peperiksaan SPM
kepada 100%
lulus.

Pencapaian dalam Mencapai Peningkatan GPS


peperiksaan SPM keputusan GPS 4.0 Mata Pelajaran
4.00 3.8 3.7 3.6 3.5
tidak mencapai dalam peperiksaan

GPS 4.0 SPM.


5

PENCAPAIAN MATAPELAJARAN EKONOMI ASAS

TINGKATAN 5 DALAM PEPERIKSAAN SPM  2017­2020
6

Objektif Jangka Pendek


Menjelang akhir tahun 2014, pencapaian peratus kelulusan mata pelajaran Ekonomi Asas dalam peperiksaan
SPM adalah100% dan pencapaian GPS adalah 4.00

Objektif Jangka Panjang


Pada tahun 2018, 100% pelajar akan lulus dalam Peperiksaan SPM dan mencapai GPS 3.5

PRA­ PERANCANGAN 
SMK SEMAMBU

25350, KUANTAN
7

PROGRAM PENINGKATAN KURIKULUM DAN KEMAJUAN MATA PELAJARAN EKONOMI ASAS

2017
TAJUK PROJEK OBJEKTIF SASARAN TEMPOH TINDAKAN
A.Program utama Dapat meningkatkan: Jan - Okt Semua guru Ekonomi
Skor A a) Kemahiran menyelesaikan masalah aras tinggi Asas
b) Kemahiran mengesan isi-isi penting
c) Kemahiran berfikir
Mahir Pelajar-pelajar boleh: Jan - Okt Semua guru Ekonomi
menyelesaikan a) Memahami soalan Asas
masalah b) Mencari kata kunci soalan
c) Menggunakan semua maklumat yang diberi
d) Mengaitkan semua maklumat
e) Menggunakan format yang betul
Mahir Graf Pelajar-pelajar boleh: Jan - Okt Semua guru Ekonomi
a) Mengira nilai-nilai x atau pembolehubah Asas
b) Menentukan skala mengikut soalan
c) Menandakan atau memplot titik-titik
d) Menyambung titik-titik menggunakan pembaris
atau tidak
e) Mencari nilai sesuautu pemboleh ubah jika nilai
pemboleh ubah lain yang diberi
f) Mengintrepetasi graf
Penggunaan BBM Meningkatkan prestasi matapeajaran Ekonomi Asas Jan - Okt Semua guru Ekonomi
Asas
Latih Tubi kertas 2 Pelajar-pelajar dapat: Feb-Okt
a) Mengenalpasti bentuk-bentuk soalan sebenar
b) Menggunakan masa yang diperuntukkan dengan
sewajarnya
c) Menjawab dengan cepat tanpa keraguan tentang
bentuk dan kehendak soalan
8

Mahir konsep Pelajar-pelajar dapat: Jan-Okt


a) Mengira dengan cepat dan tepat
b) Menjimatkan masa
Modul SPM Pelajar-pelajar dapat: Jan-Apr
a) Menjawab soalan dengan langkah yang betul
b) Lebih yakin untuk menjawab soalan
c) Menjawab soalan mirip soalan sebenar
JUJ Semua pelajar dapat: Sept-Nov
a) Membiasakan diridengan soalan klon peperiksaan
b) Menjawab menggunakan teknik yang betul
c) Menjawab soalan sebenar tahun-tahun lepas dan
soalan percubaan negeri lain
B. Program Guru-guru dapat: Jan –Sept
sokongan a) Mengenal pasti format soalan SPM terkini
b) Meningkatkan kualiti pdp
Mahir Soalan c) Menilai pencapaian pelajar mengikut tahap
objektif
Program Mentor Guru-guru dapat: Julai-Sept
Mentee Guru a) Bimbingan dan tunjuk ajar daripada guru yang
Ekonomi Asas berpengalaman
b) Berbincang dan menyelesaikan masalah pdp
Kelas tambahan Pelajar-pelajar dapat: Feb-Nov
SPM a) Bimbingan tambahan selepas waktu sekolah
b) Mengukuh pesediaan pelajar untuk menghadapi
peperiksaan
c) Melakukan latih tubi yang selalu keluar dalam
peperiksaan
Pembimbing Rakan Pelajar-pelajar dapat: Mac-Okt
Sebaya a) Perhatian dan bimbingan khas daripada rakan sebaya
b) Mengukuhkan persediaan pelajar untuk menghadapi
peperiksaan
C. PROGRAM Pelajar dapat:
SAMPINGAN a) Pendedahan teknik menjawab soalan SPM
9

b) Mengetahui skema pemarkahan


Seminar menjawab
Ekonomi Asas
Kuiz Ekonomi Asas Pelajar dapat: Julai-Ogos
a) Menambah ilmu pengetahuan yang lebih mendalam
- tentang Ekonomi Asas
b) Meningkatkan kemahiran berfikir dan menjadikan pelajar
lebih bersedia melanjutkan pelajaran dalam bidang
Ekonomi Asas
Minggu Ekonomi Pelajar dapat:
Asas dan Sains a) Memupuk minat pelajar dalam matapelajaran
Ekonomi Asas
b) Menambah ilmu pengetahuan dan keseronokan
belajar Ekonomi Asas
Sudut Ekonomi Pelajar dapat: Sepanjang
Asas (dalam kelas) a) Memupuk minat terhadap matapelajaran Ekonomi tahun
Asas
b) Menambah pengetahuan Ekonomi Asas

ANALISIS S.W.O.T

STRENGTH/KEKUATAN WEAKNESS/KELEMAHAN
10

1. Pengetua mempunyai asas pengurusan yang baik. 1. Terdapat segelintir pelajar sangat lemah
2. Guru Ekonomi Asas yang dedikasi dan
penguasaan subjek Ekonomi Asas.
bertanggungjawab. 2. Pelajar kurang fokus semasa PdP .
3. Guru matemaik menguasai ICT. 3. Terdapat pelajar kurang menguasai konsep asas
4. Sekolah memberikan kerjasama yang baik kepada
Ekonomi Asas.
panitia Ekonomi Asas. 4. Segelintir pelajar kurang minat mempelajari
5. 100% guru terlatih dan berpengalaman.
subjek Ekonomi Asas.
6. 2 orang guru berpengalaman sebagai pemeriksa
5. Pelajar tidak cuba menjawab soalan kertas 2.
kertas SPM. 6. Pelajar tidak membeli atau membawa
7. 80% pelajar komited terhadap matapelajaran
kalkulator/alat tulis.
Ekonomi Asas. 7. Pelajar tidak bermotivasi untuk belajar.

OPPORTUNITY/PELUANG THREAT/ANCAMAN
1. Motivasi dari pihak luar. 1. Guru perlu keluar untuk tugas rasmi.
2. Sokongan ibu bapa. 2. Pengaruh rakan sebaya kepada aktiviti luar
3. Sokongan moral dan kewangan PIBG.
4. Kemudahan peralatan ICT. menyebabkan kurang tumpuan kepada pelajaran.
5. Kesedaran pelajar terhadap kepentingan 3. Masalah disiplin pelajar dalam kelas yang selalu
matapelajaran Ekonomi Asas menyebabkan mereka
menggangu pdp.
berusaha menguasai matapelajaran Ekonomi Asas. 4. Pelajar yang lebih memntingkan kelas tuition dan
6. Guru- guru proaktif yang menambah program sendiri
pekerjaan berbanding kelas tambahan.
11

sebagai penekanan dalam kelas yang diajar terutama 5. Waktu yang agak padat dengan program sekolah dan
yang berpotensi dan kritikal.
sebagainya yang sering mengganggu pdp.
7. Mengadakan kelas tambahan.
8. Pelajar yang kritikal diberikan soalan yang mudah
supaya dapat menguasai kemahiran yang minima.
9. Pelajar yang proaktif yang sentiasa berusaha
mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan.

ISU STRATEGIK/ FOKUS, MATLAMAT, KPI & OBJEKTIF
PANITIA EKONOMI ASAS

PELAN STRATEGIK SPM 2017 HINGGA 2020
ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR
PENCAPAIAN
Kualiti 1. Peratus lulus 1. Meningkatkan 1. Latihan yang 1. Pertambahan peratus
pencapaian cemerlang dalam peratus lulus berterusan dalam bilangan pelajar lulus
keputusan SPM Ekonomi Asas cemerlang dalam bentuk subjektif cemrlang dalam
Ekonomi Asas SPM masih dan Ekonomi Asas dan objektif. Ekonomi Asas sekolah.
dibawah target menjelang 2018 2. Pendedahan kepada 2. Peningkatan kualiti
PKKP. 2. Meningkatkan format jawapan jawapan pelajar dalam
12

2. Persembahan kualiti jawapan yang tepat. ujian dan peperiksaan.


jawapan pelajar pelajar mengikut 3. Penganugerahan 3. Pertambahan bilangan
tidak berkualiti format yang cemerlang dalam pelajar target
3. Pelajar potensi bersesuaian bentuk cemerlang dalam ujian
cemerlang tidak 3. Menambahkan “ganjaran”atau dan peperiksaan.
menunjukkan pelajar yang pengiktirafan dari
pencapaian berkeyakinana untuk awal hingga SPM.
cemerlang dalam meneruskan
ujian kecemerlangan
dalam setiap ujian
Penguasaan 1. Pelajar tidak 1. Membantu pelajar 1. Membantu pelajar 1. Peningkatan markah
konsep asas menguasai konsep menguasai konsep secara berterusan ujian dan peperiksaan
dalam masa dalam masa panjang mengingati semua dengan kualiti jawapan
panjang secara dan berterusan. konsep melalui yang lebih baik
berterusan. 2. Pelajar didedahkan kaedah neumonik. 2. Peningkatan keyakinan
dengan jelas format 2. Pendedahan kepada pelajar semasa
dalam jawapan pelajar skema menjawab soalan
soalan Ekonomi kertas 2 secara selaras dengan masa
Asas. berfokus. yang diperuntukan oleh
3. Kecukupan latihan SPM sebenar.
untuk penguasaan
dan pengukuhan
konsep.
Kurang motivasi 1. Pelajar mempunyai 1. Meningkatkan 1. Memberikan 1. Kesediaan pelajar
dan keyakinan motivasi yang keyakinan pelajar semangat yang meneruskan usaha
diri rendah kerana secara berterusan berterusan kepada mengulangkaji dalam
keputusan ujian dan bahawa kejayaan pelajar. Ekonomi Asas.
13

peperiksaaan boleh dicapai 2. Sentuhan jiwa dan 2. Pelajar menunjukkan


rendah. melalui usaha dan motivasi di saat keyakinan diri dan
2. Pelajar tidak keyakinan terhadap awal dan akhir bersemangat
berikan tumpuan potensi diri. menjelang memulakan dan
100% kepada 2. Mengekalkan peperiksaan SPM. mengakhiri
Ekonomi Asas keyakinan dan peperiksaan SPM.
menjelang motivasi pelajar
peperiksaan SPM. menjelang SPM.

PELAN STRATEGIK  TINGKATAN 5

Isu Strategik;
- Pencapaian Ekonomi Asas Masih Rendah
Matlamat Strategik;
- Meningkatkan Pencapaian Subjek Ekonomi Asas, Meningkatkan Peratus
Cemerlang dan Meminimakan peratus gagal.
Indikator Prestasi;
14

- Peratus kenaikan pencapaian mengalami peningkatan 5% setiap tahun dan


penambahbaikan GPS sebanyak 0.3%.
Objektif;
- Kenaikan minimum 3% bagi semua peperiksaan pertengahan tahun , akhir
tahun serta peperiksaan awam dan penambahbaikan GPS sebanyak 0.3
Strategi;
- Program Peningkatan Kurikulum tingkatan 5

PELAN TAKTIKAL

BIL PROGRAM TINDAKAN TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR (KPI) INDIKATOR PENCAPAIAN
1 SKOR A Ketua bidang Sepanjang Ketua panitia dan Peperiksaan akhir tahun  Sifar gagal  Keputusan PAT
Ketua panitia tahun guru Ekonomi Asas  Meningkat peratus  Keputusan SPM
Guru Ekonomi Asas cemerlang
tingkatan 4 dan 5
2 Mahir Ketua bidang Sepanjang Ketua panitia dan Peperiksaan akhir tahun  Sifar gagal  Keputusan PAT
menyelesaik Ketua panitia tahun guru Ekonomi Asas  Meningkat peratus  Keputusan SPM
an masalah Guru Ekonomi Asas cemerlang
tingkatan 4 dan 5
3 Mahir Graf Ketua bidang Sepanjang Ketua panitia dan Peperiksaan akhir tahun  Sifar gagal  Keputusan PAT
Ketua panitia tahun guru Ekonomi Asas  Meningkat peratus  Keputusan SPM
Guru Ekonomi Asas cemerlang
tingkatan 4 dan 5
4 Penggunaan Ketua bidang Sepanjang Ketua panitia dan Peperiksaan akhir tahun  Sifar gagal  Keputusan PAT
BBM Ketua panitia tahun guru Ekonomi Asas  Meningkat peratus  Keputusan SPM
Guru Ekonomi Asas cemerlang
tingkatan 4 dan 5
5 Latih tubi Ketua bidang Sepanjang Ketua panitia dan Peperiksaan akhir tahun  Sifar gagal  Keputusan PAT
Ketua panitia tahun guru Ekonomi Asas  Meningkat peratus  Keputusan SPM
15

Guru Ekonomi Asas cemerlang


tingkatan 4 dan 5
6 Mahir Ketua bidang Sepanjang Ketua panitia dan Peperiksaan akhir tahun  Sifar gagal  Keputusan PAT
Kalukulator Ketua panitia tahun guru Ekonomi Asas  Meningkat peratus  Keputusan SPM
Guru Ekonomi Asas cemerlang
tingkatan 4 dan 5
8 Modul SPM Ketua bidang Sepanjang Ketua panitia dan Peperiksaan akhir tahun  Sifar gagal
Ketua panitia tahun guru Ekonomi Asas  Meningkat peratus  Keputusan SPM
Guru Ekonomi Asas cemerlang
tingkatan 4 dan 5
9 JUJ Ketua bidang Ogos- Oct Ketua panitia dan Peperiksaan akhir tahun  Sifar gagal
Ketua panitia guru Ekonomi Asas  Meningkat peratus  Keputusan SPM
Guru Ekonomi Asas ting 4 cemerlang
dan 5

PROGRAM UTAMA

BIL PROGRAM TINDAKAN TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR (KPI) INDIKATOR


PENCAPAIAN
1 Mahir semak Ketua bidang Jan-sept Ketua panitia, 80 %  Sifar gagal  Kemahiran pedagogi guru
Ketua panitia guru Ekonomi  Meningkat  Penandaan peperiksaan
Guru Ekonomi Asas dan peratus
Asas tingkatan 4 pemeriksa SPM cemerlang
dan 5
2 Program Ketua bidang Sepanjang Ketua panitia Peperiksaan akhir
Mentor Ketua panitia tahun dan guru tahun  Sifar gagal  Keputusan SPM
Mentee Guru Guru Ekonomi Ekonomi Asas
Ekonomi Asas Asas tingkatan 4
dan 5
16

3 Kelas Ketua bidang Jun- oct Ketua panitia Peperiksaan


Tambahan Ketua panitia dan guru pertengahan tahun  Sifar gagal  Keputusan SPM
SPM Guru Ekonomi Ekonomi Asas
Asas tingkatan 4
dan 5
4 Pembimbing Ketua bidang Jan- sept Murid Peperiksaan  Sifar gagal
Rakan Sebaya Ketua panitia cemerlang dan pertengahan tahun  Meningkat  Keputusan SPM
Guru Ekonomi murid nearmiss peratus
Asas tingkatan 4 dan guru cemerlang
dan 5 Ekonomi Asas
PELAN TAKTIKAL PROGRAM UTAMA

PELAN TAKTIKAL (PROGRAM SAMPINGAN)

BIL PROGRAM TINDAKAN TEMPOH KOS/SUMBER TOV ETR (KPI) INDIKATOR


PENCAPAIAN
1 Seminar Ketua bidang Ogos -sept Ketua bidang, Peperiksaan akhir  Sifar gagal  Keputusan PAT
menjawab Ketua panitia Ketua panitia, tahun  Meningkat  Keputusan SPM
Ekonomi Guru terlibat Guru Ekonomi peratus
Asas Asas cemerlang
2 Kuiz Ekonomi Ketua bidang Julai- ogos Ketua panitia dan Keputusan tahun  Sifar gagal  Keputusan PAT
Asas Ketua panitia guru Ekonomi sebelum  Keputusan SPM
Guru terlibat Asas
17

3 Sudut Ketua bidang Sepanjang Ketua panitia dan Peperiksaan  Sifar gagal  Keputusan PAT
Ekonomi Ketua panitia tahun guru Ekonomi pertengahan  Keputusan SPM
Asas Guru terlibat Asas tahun
4 Minggu Ketua bidang Julai Murid cemerlang Peperiksaan akhir  Sifar gagal  Keputusan PAT
Ekonomi Ketua panitia dan murid tahun  Keputusan SPM
Asas Guru terlibat nearmiss dan
guru Ekonomi
Asas

PELAN OPERASI EKONOMI ASAS
LANGKAH PROSES KERJA TINDAKAN TEMPAT SENARAI SEMAK
1 i. Mesyuarat Panitia K. Panitia SMKS
ii. Pengagihan tugas dan jadual
2 i. Pelaksanaan Program K. Panitia SMKS
ii. Persediaan bahan dan edaran
iii. Pemantauan
iv. Kerjasama guru dan pelajar
3 i. Mengenalpasti pemasalahan K. Panitia SMKS
ii. Mengambil tindakan susulan
iii. Penambahbaikan aktiviti Guru Ekonomi
18

Asas

PELAN OPERASI 
TINGKATAN 5

NAMA PROGRAM PROGRAM SKOR A


OBJEKTIF Meningkatkan peratus lulus cemerlang
TEMPOH April hingga oktober
SASARAN Kumpulan cemerlang dan sederhana
GURU Semua guru
PROSES KERJA  Guru mengenalpasti pelajar yang terlibat berdasaarkan TOV
 Guru menyediakan bahan edaran
 Bahan diedarkan dan pelajar menyelesaikan
 Perbincangan antara pelajar dan guru tentang penyelesaian masalah
 Guru menilai hasil kerja pelajar
KEKANGAN Kehadiran pelajar dan masa
PEMANTAUAN GPK1, KP dan KB
PENILAIAN Hasil Latihan pelajar dan keputusan ujian dan peperiksaan
PENAMBAHBAIKAN Kekerapan program dijalankan ditambah
19

NAMA PROGRAM MAHIR MENYELESAIKAN MASALAH


OBJEKTIF Meningkatkan peratus lulus cemerlang dan menjadikan sifar gagal
TEMPOH Sepanjang tahun
SASARAN Pelajar tingkatan 4 dan 5
GURU 1. Ketua bidang
2. Ketua panitia
3. Semua guru Ekonomi Asas
PROSES KERJA  Taklimat
 Kenalpasti kumpulan sasaran
 Perbincangan
 Penyediaan ABM
 Perlaksanaan:
- Pelajar diwajibkan membuat latihan pada hari-hari yang ditetapkan
- Pelajar dan guru berbincang setiap kali latihan
- Pelajar dan guru menyemak jawapan
KEKANGAN  Ramai pelajar kelas hujung tidak minat untuk belajar
 Pelajar tidak membawa buku, alat tulis dan tidak menyiapkan kerja yang diberi
PEMANTAUAN GPK1, KP dan KB
PENILAIAN Penilaian dilakukan selepas p&p dan peperiksaan dalaman
PENAMBAHBAIKAN Dilakukan sekiranya perlu

NAMA PROGRAM MAHIR KELUK DAN FORMULA


OBJEKTIF Meningkatkan peratus lulus cemerlang dan menjadikan sifar gagal
TEMPOH Ogos- Sept
SASARAN Kumpulan potensi
GURU  Ketua bidang
 Ketua panitia
20

 Semua guru Ekonomi Asas


PROSES KERJA  Taklimat
 Kenalpasti kumpulan sasaran
 Perbincangan
 Penyediaan ABM
 Perlaksanaan:
- Pelajar diwajibkan membuat latihan pada hari-hari yang ditetapkan
- Pelajar dan guru berbincang setiap kali latihan
- Pelajar dan guru menyemak jawapan
KEKANGAN  Ramai pelajar kelas hujung tidak minat untuk belajar
 Pelajar tidak membawa buku, alat tulis dan tidak menyiapkan kerja yang diberi
PEMANTAUAN GPK1, KP dan KB
PENILAIAN Penilaian dilakukan selepas p&p dan peperiksaan dalaman
PENAMBAHBAIKAN Dilakukan sekiranya perlu

NAMA PROGRAM PENGGUNAAN BBM


OBJEKTIF Meningkatkan peratus lulus cemerlang dan menjadikan sifar gagal
TEMPOH Sepanjang tahun
SASARAN Pelajar tingkatan 4 dan 5
GURU  Ketua bidang
 Ketua panitia
 Semua guru Ekonomi Asas
21

PROSES KERJA  Taklimat


 Kenalpasti kumpulan sasaran
 Perbincangan
 Penyediaan ABM
 Perlaksanaan:
KEKANGAN  BBM sering kali lambat disediakan dan diriso
 Terdapat guru yang tidak menggunakan BBM yang disediakan
PEMANTAUAN KB, KP dan guru matapelajaran
PENILAIAN Penilaian dilakukan selepas p&p dan peperiksaan dalaman
PENAMBAHBAIKAN Dilakukan sekiranya perlu

NAMA PROGRAM LATIH TUBI (SOALAN LEPAS DAN SOALAN RAMALAN)


OBJEKTIF  Meningkatkan peratus lulus cemerlang dan menjadikan sifar gagal
 Meningkatkan kemahiran pelajar menjawab mengikut format dan teknik yang betul.
TEMPOH Feb- Oct
SASARAN Pelajar tingkatan 5
GURU  Ketua bidang
 Ketua panitia
 Semua guru Ekonomi Asas
PROSES KERJA  Taklimat
 Kenalpasti kumpulan sasaran
 Perbincangan
 Penyediaan ABM
 Perlaksanaan:
22

- Pelajar dan guru berbincang setiap kali latihan


- Pelajar dan guru menyemak jawapan
KEKANGAN  Ramai pelajar kelas hujung tidak minat untuk belajar
PEMANTAUAN Guru matapelajaran, KP dan KB
PENILAIAN Penilaian dilakukan selepas p&p dan peperiksaan dalaman
PENAMBAHBAIKAN Dilakukan sekiranya perlu

NAMA PROGRAM MAHIR KONSEP SOALAN


OBJEKTIF Meningkatkan kebolehan menjawab dengan cepat dan tepat
TEMPOH Sepanjang tahun
SASARAN Pelajar tingkatan 4 dan 5
GURU  Ketua bidang
 Ketua panitia
 Semua guru Ekonomi Asas
PROSES KERJA  Taklimat
 Kenalpasti kumpulan sasaran
 Perbincangan
 Perlaksanaan semasa pdp
KEKANGAN  Pelajar tidak memiliki kalkulator
PEMANTAUAN Guru matapelajaran, KP dan KB
PENILAIAN Penilaian dilakukan selepas p&p
PENAMBAHBAIKAN Dilakukan sekiranya perlu
23

NAMA PROGRAM MODUL SPM


OBJEKTIF Meningkatkan peratus lulus cemerlang dan menjadikan sifar gagal
TEMPOH Januari - september
SASARAN Pelajar tingkatan 5
GURU  Ketua bidang
 Ketua panitia
 Semua guru Ekonomi Asas
PROSES KERJA  Taklimat
 Kenalpasti kumpulan sasaran
 Perbincangan
 Penyediaan ABM
 Perlaksanaan:
KEKANGAN  Ramai pelajar tidak memberikan tumpuan sepenuhnya
 Terdapat guru yang tidak berminat menggunakan sepenuhnya
PEMANTAUAN KP dan KB
PENILAIAN Penilaian dilakukan selepas p&p dan peperiksaan dalaman
PENAMBAHBAIKAN Dilakukan sekiranya perlu

NAMA PROGRAM JAWAB USAHA JAYA (JUJ)


OBJEKTIF Meningkatkan peratus lulus cemerlang dan menjadikan sifar gagal
TEMPOH September -Oktober
SASARAN Pelajar tingkatan 5
GURU  Ketua bidang
 Ketua panitia
 Semua guru Ekonomi Asas
24

PROSES KERJA  Taklimat


 Kenalpasti kumpulan sasaran
 Perbincangan
 Penyediaan ABM
 Perlaksanaan:
- Pelajar dan guru berbincang setiap kali latihan
- Pelajar dan guru menyemak jawapan
KEKANGAN  Ramai pelajar kelas hujung tidak minat untuk belajar
 Guru tidak serius menjalankan program
PEMANTAUAN GPK1, KP dan KB
PENILAIAN Penilaian dilakukan selepas p&p dan peperiksaan dalaman
PENAMBAHBAIKAN Dilakukan sekiranya perlu

NAMA PROGRAM MAHIR SEMAK


OBJEKTIF Meningkatkan peratus lulus cemerlang dan menjadikan sifar gagal
TEMPOH Sepanjang tahun
SASARAN Semua guru Ekonomi Asas
GURU  Ketua bidang
 Ketua panitia
 Semua guru Ekonomi Asas
PROSES KERJA  Makluman kepada semua guru
 Persediaan tempat serta bahan
 Perbincangan
 Perbengkelan
25

KEKANGAN  Tidak sedmua guru hadir atas sebab-sebab tertentu


PEMANTAUAN GPK1, KB
PENILAIAN Penilaian dilakukan selepas p&p dan peperiksaan dalaman
PENAMBAHBAIKAN Dilakukan sekiranya perlu bagi meningkatkan keberkesanan program

NAMA PROGRAM MENTOR-MENTEE GURU EKONOMI ASAS


OBJEKTIF  Meningkatkan kemahiran pedagogi semua guru Ekonomi Asas
 Meningkatkan kemahiran guru dalam teknik enandaan kertas jawapan peperiksaan.
TEMPOH Sepanjang tahun
SASARAN Semua guru baru
GURU  Ketua bidang
 Ketua panitia
 Semua guru Ekonomi Asas
PROSES KERJA  Makluman kepada semua guru
 Taklimat
 Persediaan Instrumen
 Perlaksanaan
KEKANGAN  Terdapat kekangan masauntuk mentor bertemu mentee
PEMANTAUAN KP dan KB
PENILAIAN Penilaian dilakukan selepas sessuatu program dilakukan
PENAMBAHBAIKAN Dilakukan sekiranya perlu
26

NAMA PROGRAM KELAS TAMBAHAN SPM


OBJEKTIF Meningkatkan peratus lulus dengan kepujian
TEMPOH Julai hingga september
SASARAN Pelajar tingkatan 5
GURU Semua guru Ekonomi Asas
PROSES KERJA - Guru mengenalpasti pelajar terlibat berdasarkan PPT
- Guru penyelaras menyediakan bahan edaran
- Bahan diedarkan kepada pelajar
- Guru menyemak hasil kerja pelajar
- Perbincangan antara pelajar dan guru
KEKANGAN  Kehadiran pelajar
 masa
PEMANTAUAN GPK1, KP, KB dan guru matapelajaran
PENILAIAN Hasil latihan pelajar dan keputusan peperiksaan
PENAMBAHBAIKAN Kekerapan program dijalankan ditambah

NAMA PROGRAM PEMBIMBING RAKAN SEBAYA


OBJEKTIF Memberi bimbingan dan dorongan moral kepada pelajar yang lemah
27

TEMPOH Julai – september


SASARAN Kumpulan sederhana dan potensi
GURU Guru Ekonomi Asas murid kumpulan cemerlang
PROSES KERJA  Mengenalpasti PRS dari kalangan pelajar cemerlang
 Guru memberi taklimat kepada pelajar terlibat
 Bahan diedarkan kepada PRS
 Guru membimbing PRS untuk membantu kumpulan sasaran
 PRS membimbing kumpulan sasaran untuk membuat soalan Ekonomi Asas
KEKANGAN  Masa dan kesediaan PRS
PEMANTAUAN GPK1, KP dan KB
PENILAIAN Respon pelajar yang positif terhadap program. Pemerhatian sikap dan cara pelajar belajar
PENAMBAHBAIKAN Kekerapan aktiviti ditambah dan PRS diberikan ganjaran

NAMA PROGRAM PROGRAM SEMINAR SPM


OBJEKTIF Meningkatkan kesedaran pelajar supaya lebih bermotivasi dan berkeyakinan untuk menghadapi
peperiksaan.
TEMPOH Julai- september
SASARAN Kumpulan sederhana dan potensi
GURU Guru Ekonomi Asas dan kaunselor
PROSES KERJA  Mesyuarat jawatankuasa pengurusan untuk membincangkan tarikh perlaksanaan, agihan tugas
dan anggaran kos
 Merancang pengisian yang sesuai
 Mendapakan senarai nama pelajar
28

 Menempah tempat untuk program


 Menghubungi penceramah jemputan
KEKANGAN  Masa dan tenaga penceramah
PEMANTAUAN Tuan pengetua, Guru Penolong Kanan, Kerua Bidang, guru matapelajaran
PENILAIAN Pemerhatian terhadap sikap dan cara belajar
PENAMBAHBAIKAN Kekerapan ceramah motivasi ditambah

NAMA PROGRAM KUIZ EKONOMI ASAS


OBJEKTIF Meningkatkan kebolehan pelajar menyelesaikan masalah Ekonomi Asas
TEMPOH Julai – Ogos
SASARAN Semua pel ting 5 Superior
GURU  Ketua bidang
 Ketua panitia
 Guru terlibat
PROSES KERJA  Taklimat
 Kenalpasti kumpulan sasaran
 Perbincangan
 Penyediaan instrumen
 Perlaksanaan
 Penilaian
KEKANGAN  Pelajar tidak bersedia
PEMANTAUAN KP dan KB
PENILAIAN Penilaian dilakukan selepas program berjalan
PENAMBAHBAIKAN Dilakukan sekiranya perlu
29

NAMA PROGRAM SUDUT EKONOMI ASAS


OBJEKTIF Meningkatkan kebolehan menyelesaikan masalah
TEMPOH Sepanjang tahun
SASARAN Pelajar tingkatan 4 dan 5
GURU  Ketua bidang
 Ketua panitia
 Semua guru Ekonomi Asas
PROSES KERJA  Taklimat
 Penyediaan instrumen
 Perlaksanaan
 Penilaian
KEKANGAN  Terdapat pelahar yang tidak serius menyediakan bahan
 Bahan tidak ditukar
PEMANTAUAN GPK1, KP dan KB
PENILAIAN Penilaian dilakukan sepanjang masa
PENAMBAHBAIKAN Dilakukan sekiranya perlu
30

NAMA PROGRAM MINGGU EKONOMI ASAS


OBJEKTIF Meningkatkan kebolehan menyelesaikan masalah dan belajar Ekonomi Asas dengan seronok
TEMPOH Julai -ogos
SASARAN Pelajar tingkatan 4 dan 5
GURU  Ketua bidang
 Ketua panitia
 Semua guru Ekonomi Asas
PROSES KERJA  Taklimat
 Penyediaan instrumen
 Perlaksanaan
 Penilaian
KEKANGAN  Terdapat pelajar yang tidak berminat menyertainya
 Masa
PEMANTAUAN Guru Ekonomi Asas, KP dan KB
PENILAIAN Penilaian dilakukan selepas program
PENAMBAHBAIKAN Dilakukan sekiranya perlu

PANITIA EKONOMI ASAS

CARTA GANTT/TAKWIM PROGRAM UTAMA 2015

PROGRAM SASARAN PELAKSANAAN


31

Jan Feb Ma Apr Mei Jun Jul Og Spt Okt No

c s v
SKOR A PELAJAR TARGET / / / / / / / / / / /
CEMERLANG
MAHIR SEMUA PELAJAR / / / / / / / / / / /
MENYELESAIKAN
MASALAH
MAHIR GRAF SEMUA PELAJAR / / / / / / / / / / /
PENGGUNAAN SEMUA PELAJAR / / / / / / / / / / /
BBM
LATIH TUBI SEMUA PELAJAR / / / / / / / / / / /
MODUL SPM SEMUA PELAJAR / / / / / / / / / / /
JUJ SEMUA PELAJAR / / / /

CARTA GANTT PROGRAM SOKONGAN 2015

PROGRAM SASARAN PELAKSANAAN


Jan Feb Ma Apr Mei Jun Jul Og Spt Okt No

c s v
Mahir KELUK Semua pelajar / / / / / / / / /
32

Program Mentor Semua pelajar / / / / / / / / / / /


Mentee Guru
Ekonomi Asas
Kelas Tambahan Semua pelajar / / / / / / / / /
SPM
Pembimbing Rakan Semua pelajar / / / / / / / / /
Sebaya