Está en la página 1de 6

7.

ΜΕΜΝΩΝ 

37
1 Ἡ μὲν στρατιὰ Μέμνονος, τὰ ὅπλα δὲ αὐτοῖς
2 ἀπόκειται καὶ προτίθενται τὸν μέγιστον αὐτῶν
3 ἐπὶ θρήνῳ, βέβληται δὲ κατὰ τὸ στέρνον ἐμοὶ δο-
4 κεῖν ὑπὸ τῆς μελίας. εὑρὼν γὰρ πεδίον εὐρὺ καὶ
5 σκηνὰς καὶ τεῖχος ἐν στρατοπέδῳ καὶ πόλιν συμπε-
6 φραγμένην τείχεσιν οὐκ οἶδ' ὅπως οὐκ Αἰθίοπες
7 οὗτοι καὶ Τροία ταῦτα, θρηνεῖται δὲ Μέμνων ὁ τῆς
8 Ἠοῦς. τοῦτον ἀφικόμενον ἀμῦναι τῇ Τροίᾳ κτείνει,
9 φασίν, ὁ τοῦ Πηλέως μέγαν ἥκοντα καὶ οὐδὲν ἂν
10 αὐτοῦ μείω. σκόπει γάρ, ὅσος μὲν κεῖται κατὰ τῆς
11 γῆς, ὅσος δὲ ὁ τῶν βοστρύχων ἄσταχυς, οὓς οἶμαι
12 Νείλῳ ἔτρεφε· Νείλου γὰρ Αἰγύπτιοι μὲν ἔχουσι τὰς
13 ἐκβολάς, Αἰθίοπες δὲ τὰς πηγάς. ὅρα τὸ εἶδος, ὡς
14 ἔρρωται καὶ τῶν ὀφθαλμῶν ἀπολωλότων, ὅρα τὸν
15 ἴουλον ὡς καθ' ἡλικίαν τῷ κτείναντι. οὐδ' ἂν μέ-
16 λανα φαίης τὸν Μέμνονα· τὸ γὰρ ἀκράτως ἐν αὐτῷ
17 μέλαν ὑποφαίνει τι ἄνθους. αἱ δὲ μετέωροι δαίμονες
18 Ἠὼς ἐπὶ τῷ παιδὶ πενθοῦσα κατηφῆ ποιεῖ τὸν
19 Ἥλιον καὶ δεῖται τῆς Νυκτὸς ἀφικέσθαι πρὸ καιροῦ
20 καὶ τὸ στρατόπεδον ἐπισχεῖν, ἵνα ἐγγένηταί οἱ κλέψαι
21 τὸν υἱόν, ∆ιός που ταῦτα νεύσαντος. καὶ ἰδοὺ ἐκκέκλε-
22 πται καὶ ἔστιν ἐπὶ τέρμασι τῆς γραφῆς. ποῦ δὴ καὶ
23 κατὰ τί τῆς γῆς; τάφος οὐδαμοῦ Μέμνονος, ὁ δὲ

38
24 Μέμνων ἐν Αἰθιοπίᾳ μεταβεβληκὼς εἰς λίθον μέ-
25 λανα. καὶ τὸ σχῆμα καθημένου, τὸ δὲ εἶδος ἐκεῖνο
26 οἶμαι, καὶ προσβάλλει τῷ ἀγάλματι ἡ ἀκτὶς τοῦ
27 Ἡλίου. δοκεῖ γὰρ ὁ Ἥλιος οἱονεὶ πλῆκτρον κατὰ
28 στόμα ἐμπίπτων τῷ Μέμνονι ἐκκαλεῖσθαι φωνὴν
29 ἐκεῖθεν καὶ λαλοῦντι σοφίσματι παραμυθεῖσθαι τὴν
30 Ἡμέραν.

Notas para la comprensión del texto. 

 
1 Ἡ μὲν στρατιὰ Μέμνονος. Este es el ejército de Menón.

2 τὸν μέγιστον αὐτῶν = la mayor parte de ellos.

3 προτίθενται ... ἐπὶ θρήνῳ, se lanza al duelo, está de duelo. El treno era un
canto funerario. El verbo concuerda ad sensum.

βέβληται, está herido. Uso esperado del perfecto.

κατὰ τὸ στέρνον , κατὰ indica la localización indeterminada dentro de un


marco mayor, en el pecho, por el pecho. Ver línea 23. κατὰ τί τῆς γῆς, ¿en
qué parte de la tierra?, ¿por qué parte? ¿por dónde de la tierra?
El valor distributivo de κατά > cada (κατὰ πόλεις, κατὰ τέτταρες) tiene su
origen en este uso, en frases como οἱ ὄρνιθες κατὰ τὴν ὕλην ᾄδουσιν, los
pájaros cantan por el bosque (= colocados por diversas partes del bosque,
es decir, en cada parte del bosque, cada uno en una parte del bosque).

4 ὑπὸ τῆς μελίας, por el fresno, es decir, por la lanza de fresno.

πεδίον εὐρὺ καὶ σκηνὰς καὶ τεῖχος, antes que nuestras comas, en griego se
usa καὶ para la enumeración o bien, la falta de artículo.

6 οὐκ οἶδ' ὅπως οὐκ Αἰθίοπες οὗτοι καὶ Τροία ταῦτα. literal, no sé cómo no
(son) estos etíopes... es decir, estos tienen que ser forzosamente etíopes y
eso otro, Troya. El uso de los demostrativos nos recuerda que seguramente

39
Filóstrato está señalando con el dedo distintas partes del cuadro.

εὑρὼν concuerda con οἶδα, al encontrar (=viendo) una ancha llanura, etc.

8 ἀμῦναι τῇ Τροίᾳ. y no ἀμύνεσθαι porque Memnón no defiende su propia


ciudad, sino ajena. Héctor sí que ἀμύνεται τοὺς πολεμίους ὑπὲρ τῆς Τροίας.
Para entender mejor la estructura hay que pensar que ἀμύνω significa
rechazar, más que defender. Memnón rechaza a los enemigos en beneficio
de Troya (τοὺς πολεμίους ἀμύνει τῇ Τροίᾳ), es decir, defiende a Troya de
los enemigos, mientras que Héctor los rechaza en beneficio de su Troya.

ἀφικόμενον, que había llegado. De nuevo, un participio por oración de


relativo.

9 ὁ τοῦ Πηλέως – el (hijo) de Peleo, el griego Aquiles.

μέγαν ἥκοντα καὶ οὐδὲν ἂν αὐτοῦ μείω. Amplía el τοῦτον ἀφικόμενον


anterior, es decir, se refiere a Memnón, que en nada era menos poderoso y
fuerte que él (que Aquiles). La ventaja de las lenguas flexivas es que estas
ampliaciones pueden colocarse donde el escritor considere más dramáticas,
no necesariamente siguiendo al sintagma al que se refieren. Evidentemente,
si nosotros lo traducimos después de ὁ τοῦ Πηλέως, como aparece, se
entendería erróneamente referido a Aquiles.

μέγαν y μείω son predicativos, lit. que había llegado grande y más fuerte.

10 ὅσος μὲν κεῖται, cuán grande yace por el suelo.

ὁ τῶν βοστρύχων ἄσταχυς, la espiga de sus rizos.

12 Νείλῳ ἔτρεφε, los alimentaba (los cuidaba) para entregarlos al Nilo,


para beneficio del Nilo. Dativo de interés.

Νείλου... τὰς πηγάς, las fuentes del Nilo (que no se descubrieron hasta el
siglo XIX) eran uno de los grandes enigmas que apasionaban a los antiguos.
Las creían en Etiopía.

14 καὶ τῶν ὀφθαλμῶν ἀπολωλότων. Ablativo absoluto, aunque los ojos estén
sin vida.

ὅρα τὸν ἴουλον ὡς καθ' ἡλικίαν τῷ κτείναντι. ἴουλος es el bozo, el primer


vello de la barba. Por él sabemos que Memnón era un crío, igual que su
asesino (καθ' ἡλικίαν τῷ κτείναντι)

40
17 τὸ γὰρ ἀκράτως ἐν αὐτῷ μέλαν ὑποφαίνει. ἀκράτως μέλαν = negro sin
mezclar, es decir, totalmente negro, muy negro. El uso del verbo ὑποφαίνειν
(lucir), que se identifica con el color blanco, marca un fuerte contraste, brilla
de negro que es. Por eso dice que no parece ni negro (οὐδ' ἂν μέλανα φαίης
τὸν Μέμνονα)

18 ἐπὶ τῷ παιδὶ πενθοῦσα, ejemplo de un uso intermedio de la preposición ἐπί


entre locativo (lamentándose junto al joven) y causal (lamentándose por el
joven).

κατηφῆ, cabizbajo, abatido, triste.

19 δεῖται τῆς Νυκτὸς, pide a la noche. Este verbo rige genitivo porque
literalmente significa estar necesitado de algo, Eós está necesitada de la
Noche para conseguir algo (ἀφικέσθαι τὴν Νύκτα πρὸ καιροῦ). Es decir, le
pide a la Noche que venga antes de su hora correspondiente.

20 ἐγγένηταί οἱ κλέψαι τὸν υἱόν, lit. sea posible a ella llevar el hijo, es decir,
pueda llevarse a su hijo. οἱ es un raro pronombre de tercera persona.

21 ∆ιός που ταῦτα νεύσαντος. που indica que el hablante se limita a dar una
información sin confirmarla ni especificar su causa. Podría traducirse por al
parecer, de alguna manera. Permitiéndolo, de alguna manera, Zeus.

ἐκκέκλεπται, ya se lo han llevado.

24 Μέμνων ἐν Αἰθιοπίᾳ...- comienza la descripción de los colosos de Memnón.

25 τὸ σχῆμα καθημένου, la postura de alguien sentado, está sentado.

τὸ δὲ εἶδος ἐκεῖνο, aquello (es) su imagen. La estatua representa a


Memnón... aunque Filóstrato no parece tenerlo muy claro (οἴομαι) ¿un
punto de incredulidad de erudito ante las tradiciones populares?

28 ἐκκαλεῖσθαι φωνὴν, provocar un sonido. Por eso llama púa (πλῆκτρον) a los
rayos del sol.

29 λαλοῦντι σοφίσματι, con esta sutileza parlante, con este artificio parlante
consuela a Hemera (o Eós), la madre de Memnón.

41
Algunos elementos que aparecen en la imagen:

ἡ στρατιά, el ejército.
οἱ Αἰθίοπες, los etíopes.
τὸ πεδίον, la llanura.
τὸ τεῖχος, la muralla.
ἡ πόλις, la ciudad.
τὰ ὅπλα, las armas.
ἡ μελιά, la lanza.
ἡ ἀσπίς, el escudo.
ἡ κόρυς, el yelmo.
ὁ ἴουλος, el bozo.
τὸ στέρνον, el pecho.
ἡ ἡλικία, la talla.
τὸ στρατόπεδον, el campamento.
ὁ Μέμνων, Memnón.
ἡ Τροία, Troya.
αἱ μετέωροι δαίμονες, las diosas celestes.
ἡ Ἐώς, el Alba.
ἡ Νύξ, la Noche.
ὁ Ἡλιος, el Sol.

42