Está en la página 1de 22

Plantes medicinals per als nostres animals

©Alexis Rosell Armengol

Un gos o un gat poden saber discernir alguns senglars. I a Nordamèrica, el
Ligusticum porteri (Osha root), emprada
millor que el seu amo quines són les pels óssos contra el mal de coll i
plantes que més els convenen. Moltes l’encostipat fort i, externament, per
vegades hem vist a la nostra mascota guarir ferides i cops.
deglutir algunes fulles que al cap de poc Els qui hem tingut cura de gossos
fan que vomiti. És una neteja interna. En sabem lo difícil que resulta fer-los beure
general escullen les fulles més sanes una tisana d’herbes. En canvi, per ells
d’alguna gramínia com ara les mateixos saben escollir algunes poques
d’Oryzopsis milliacea. A part, es venen plantes que els són útils. Un gos de raça
llavors de Nepeta mussini, Mill o Ordi gran no sabia passar davant l’herbolari
per sembrar en torretes com a Manantial de Salud sense aturar-se a fer
llaminadura pels nostres gats, que, per comprar a la seva mestressa una ració de
altra banda, se senten fascinats per Cua de Cavall. Ell se la menjava seca, en
l’aroma de la Valeriana. És sorprenent petites quantitats. Però també bevia la
també que als lleons i als tigres la tisana a llepades. Seria inacabable citar
Valeriana els produeixi un estat de ara totes les virtuts de la Cua de Cavall.
consciència alterat o psicodèlic també. En aquell gos se li notava que el pèl li
Qui hagi tingut contacte amb ramats abundava i li quedava cada cop més
d’ovelles o de vaques sabrà que aquests llustrós. El meu primer pastor alemany
animals no s’equivoquen gairebé mai al menjava fulles de Lledoner, suposo
fer cada mos. I això que no han anat a la perquè així abaixava el nivell de
universitat! Les vaques, per exemple, al colesterol. I en l’època en que hi havia
final del mes de setembre, quan estan permissibilitat legal respecte el cultiu de
menjant fulles de Boix roges, indiquen la Marihuana, es va cruspir tota una
que l’endemà nevarà. I més encara quan planteta que jo havia cultivat. Només ho
s’obsessionen per anar vall avall. Els va fer un cop, quan no podia gairebé
pastors vigilen molt que els xais no es caminar degut al dolor a les potes, per
quedin endormiscats a l’ombra dels haver-me seguit a mi caminant pel
Faigs, perquè es refredarien. Per altra Pirineu Central. Com un miracle va
banda, essent l’Herba Tora una planta poder caminar, i saltar com si res hagués
proscrita pel bestiar, les mules la passat, al cap de poc d’haver-la menjat.
brostegen sense perill, com també ho fan Ell sabia cercar mates de Farigola o
els isards. Algunes ovelles esbojarrades, senyalar les trufes quan jo li ho
o bé les normals després de passar molta demanava. Es notava que, després
gana i set, poden menjar bolets d’haver menjar lecitina de Soja,
metzinosos. Algunes cabres es droguen comprenia més ràpidament les ordres
amb el Roldor. Es nota perquè van fent complicades. També menjava Parietària,
tombarelles feixes avall pel camí. Una com tants gossos, segurament per
llegenda atribueix precisament el alleujar els ronyons o per fer créixer més
descobriment del Cafè a un ramat de pèl. Diuen que la Morella Roquera també
cabres. El més segur és que moltíssims millora la intel·ligència. També prenia
usos animals hagin passat a ser humans, fulles de Lledoner (Celtis australis), qui
mitjançant l’observació. De l’etno- sap si per millorar la circulació. Als
veterinària a l’etnobotànica. Més amos excessivament exigents ens
exemples: el Yagé Àfrica, psicotròpic per convindria prendre Mixtract-2 per
als goril·les; Eleuterococo, o bé relaxar-nos. I a la majoria, que no
Rhaponticum carthamoides, afrodisíacs entenen ni ells mateixos les ordres que
per als cèrvids de Sibèria; el Panax donen i fan que els gossos les entenguin
quinquefolia, pel qual es deleixen els al revés, els convindria llegir llibres
cèrvid del Canadà; el Meu, brostejat pels sobre ensinistrament caní, que n’hi ha de
isards abans de criar, per promoure la molt bons.
fertilitat; la Valeriana, afrodisíaca pels Hi ha cures pel bestiar ben estranyes,
gats; la Thapsia, per pescar peixos que però que la tradició ha conservat:
es queden panxa amunt, segons fan  Travessar la papada de la vaca amb una 1
tija d’Helleborus viridis per guarir-la de altra banda, s’anomena “cavall” a la
moltes malalties. O el mateix a l’orella barreja d’ heroïna + cafeïna +
d’un porc per guarir-lo de l’erisipela. excipients. Pot llevar-nos la grip en
 Lligar a la cua de l’ovella un collaret de poques hores]. Ens molestem quan ens
pela de Matapoll, per tallar-li la diarrea.
volen aplicar vinagre amb sal a les
 Punxar amb una tija fina de Boix els bonys
causats per haver lligat la cua de les ferides, perquè això és una cura per les
ovelles dèbils amb un fil de llana ases. I hom critica els que comencen
gruixuda, per fer-les engreixar. O amb una amb un entusiasme excessiu qualsevol
tija d’Euphorbia characias o Helleborus cosa, perquè arrenquen com a cavalls,
niger per llevar-los la Fasciola hepatica. però s’aturen com a rucs. En el
 Penjar del coll del cavall una bosseta amb vocabulari de menyspreu de l’home de
rels d’Herba de San Benet, arrencades de ciutat hi figuren gairebé tots els
la terra abans de sortir el sol, contra les principals animals del bestiar útil.
afeccions als ulls. Resulta poc menys que irònic que
 Travessar el cor d’una de les primeres
algunes reunions de veïns es celebrin a
víctimes d’una epizoòtia, amb punxes
d’Arç Blanc, per a aturar-la.
cal veterinari (per si de cas).
 Fer creuar un riu al ramat d’ovelles atacat Un cop, el “meu” veterinari, en poques
per la sarna, quatre dijous seguits. hores, va tenir els resultats de diverses
Després, cada cop, donar-los sal. anàlisis de la sang de la meva gossa, i
Entre els adaptògens, una barreja també el medicament portat des de
d’Ashwaganda (Withania somnifera), França contra l’estranya parasitosi
Cordyceps sinensis, Ginseng, Regalèssia sanguínia (Babesia) que va descobrir
i Rel d’ Asparagus plumulosus, dieun que que tenia. Això, en humans i al ritme de
promou una major fertilitat. la seguretat social, hagués trigat mesos.
L’Ashwaganda i Eleutherococcus són els Però no tots els veterinaris són així, ja
dos adaptògens més emprats en que en una recaiguda, quan ja l’havia
veterinària, especialment pel que fa a donada per evitar conflictes amb un veí
animals engabiats. (de dues potes) que la pegava i violava,
Hi ha plantes i bolets metzinosos per un segon veterinari, al presentar-se els
als nostres animals. El mateix Alfals mateixos símptomes la va fer sacrificar.
tendre, menjat en excés per vaques o És molt important, al dur el nostre
mules, o les Garrofes no ben assecades animal al veterinari, no seguir pas la
(encara que madures), poden causar norma de “més val tard que mai” .
timpanisme (ascitis amb gasos, molt Hauria de ser: “més val ara que massa
perillosa). Les gallines s’intoxiquen o tard”.
redueixen la posta si mengen Primula L’organització “Veterinaris sense
veris. Els ànecs i les oques, s’intoxiquen Fronteres” recolza els coneixements
amb la Cicuta, com és d’esperar. Els d’etno-veterinària de països poc
conills poden morir si mengen Botons desenvolupats (http://vsf.pangea.org).
d’Or. Les vaques, si mengen Herba Tora Avui en dia, tenir cura del bestiar
(l’antídot: Paris quadrifolia). També, si significa, almenys legalment, disposar
mengen Ginestó (Osyris alba). Sempre d’inspeccions periòdiques del veterinari,
s’ha dit que el Julivert era tòxic per als vacunacions, control de malalties
lloros, però també ho és el Comí de Prat contagioses, desinfecció de locals,
(Carum carvi). Al perdre’s la cultura control de las qualitat de l’alimentació, i
etno-botànica dels qui tenen cura dels sacrifici, quan s’escaigui, dels animals
animals, pot ser que cada cop hi hagi epidemiològicament perillosos. Cal parar
més intoxicacions entre els animals de molt de compte amb les zones ruixades
les quadres. També van incrementant-se amb pesticides o herbicides, com ara els
les prohibicions arran de plantes tallafocs. Hi ha animals, com ara les
protegides. Cal dubtar, però, de llur tortugues i les lluerts, molt sensibles a
eficàcia. No crec que les vaques, per aquestes substàncies.
exemple, s’estiguin de delmar una En molts casos, les mescles per les
determinada població d’una planta rara. persones també poden servir per a
Elles poden ser ben múrries. Per gossos i gats. I els remeis homeopàtics
exemple, poden anar de nit a un camp de també. El major problema nostre serà,
Patates ben distant a menajr-hi les un cop esbrinades les plantes a usar pels
Patates i, l’endemà aparèixer al lloc de animals, decidir com els ho donarem o
sempre, com si no haguessin fet res. aplicarem, tenint en compte la general
Quan un remei ens sembla excessiu el reticència d’ells. L’All, per exemple, pot
comparem amb una cura de cavall. I donar-se amb segonet i mel (fent una
quan volem exagerar, podem dir que bola). O bullit amb llet. D’altres vegades
tenim una bronquitis “de cavall”. [Per el vehicle pot ser un formatget o algun 2
aliment que ells prefereixin (quallada,  Nabina (Brassica)
pernil, etc.). Els animals carnívors  Negreta (pels canaris) (Pennicilaria)
necessiten menys dosis d’herbes que els  Panís (Setaria)
herbívors.  Pixallits (Taraxacum)
Una cosa tan senzilla com una  Rabanissa (Diplotyaxis erucoides),
cullerada d’oli pot salvar la vida (una de  Rosella (Papaver)
les set) d’un gat agonitzant. O ajudar un  Saragatona (Plantago)
gos amb seriosos trastorns digestius.
Una punteta de bicarbonat sòdic pot O de les grans: Arròs, Civada, Cànem
salvar de l’anorreament un anyell (per cantar i covar), Ordi, Celiàndria,
desganat els primers dies de vida, quan Gira-sol (pipes), Blat de Moro, Sorgo,
no vol mamar. Els antitumorals d’ús Blat, Fajol, Beses.
veterinari més fiables semblen ser, També hi ha algunes fulles que
d’entre les plantes, Inula grandis i prefereixen: Pixallits, Plantatge,
Thevetia neriifolia (i T. peruvaiae). Per Milifulles, Herba Gallinera (Stellaria
altra banda, l’oli essencial de Vetiver media) (no humida), Senecio vulgaris,
sembla ser una panacea veterinària. Xicòria (Cichorium inthybus) etc.
La llet de les vaques o de les cabres Diuen que l’home és l’únic animal que
tindrà un sabor diferent quan hagin va a casa d’un altre animal per curar-se.
menjat Caps d’Ase, Fonoll, Espígol, Però hi ha excepcions: les persones
Menta, Orenga, Romer, Sàlvia, Farigola refractàries a que altri els curi mai, i les
—agradable— o Freixe —amarga—, Ruda qui mai ho necessiten, perquè no
Cabruna, Olivarda —aspre—, etc. pateixen del més mínim trastorn de la
Els ocells són molt amants de les baies: salut. També entre els animals hi ha
Boix (Buxus sempervirens) Grèvol (Ilex casos d’auxili, a més de la cura maternal.
aquifolium), Aranyó (Prunus spinosa), Molts animals no saben què és la traïció.
Ginebró (Juniperus communis), Arç Blanc La imposició de mans que els pastors
(Crataegus monogyna), Lantana practiquen sobre el bestiar en dificultats
(Viburnum lantana), Biscarsí (Viscum sol tenir bons efectes sobre ambdós
album), Saüquer (Sambucus nigra). protagonistes, ja que els animals solen
També de les llavors petites: ser més agraïts que algunes persones.
D’entre les nombroses anècdotes de
 Bossa de Pastor (Capsella) sants (vegi’s a www.catholic-forum.com),
 Cards (pel cant de les caderneres) se’n pot esmentar una com a exemple.
Cirsium, Carduus Sant Jeroni (347-419), poster el de la
 Enciam (Lactuca) versió Vulgata de la Bíblia, va llevar una
 Escaiola (Phallaris) punxa de la pota d’un lleó i l’animal
 Fonoll (Foeniculum) agraït li feu companyia després durant
 Hirschfeldia incana mesos.
 Llinosa (per la muda) (Linum)
 Mill (Panicum)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

BIBLIOGRAFÍA
- AGELET, ANTONI & VALLÈS, J.1999. “Vascular plants used in ethnoveterinary in Pallars”. (Herbs, humans
and animals). Pieroni, A.: Experiences Verlag. Köln
- CABARET, JACQUES. 1986. “167 plantes pour soigner les animaux”. Phytothérapie vétérinaire. Editions
du Point Vétérinaire. 94700 Maisons-Alfort (France).
- LUCIO JUNIO MODERATO COLUMELA: De los trabajos del campo.
Siglo XXI de España Editores S.A. & Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.Madrid 1988.
- HERRERA, G. A. (1513): Agricultura general. Edició a cura d´E. Terrón
(1981). Servicio de publicaciones del Ministerio de Agricultura y Pesca.
Madrid.
- LIZON, FRANCIS. 1983. “L’homéopathie pour le chien, le chat et le cheval”. Collection “santé
naturelle”. Editiones Dangles. 45800 Sant Jean de Braye (France).
- PALADIO: Tratado de Agricultura. Medicina veterinária. Poema de los
injertos. Biblioteca clásica Gredos. Madrid 1990.
- RIVOLIER, JEAN & CAROLINE. 1980. “Secrets et vertus des plantes médicinales”. (Les usages
vétérinaires). Reader’s Digest.
- ViLLAR, L. & PALACÍN, JM & CALVO, C & GÓMEZ, D & MONTSERRAT, G & SAULE, M & BUESA, J. 1987 (2 ed.)
“Plantas medicinales del Pirineo aragonés y demás tierras oscenses”. CSIC & Diputación de
Huesca.
- WINSTON, DAVID & MAIMES, STEVEN. 2007. “Adaptògens. Herbal for strenght, stamina ans stress relief”.
Healing arts press. Rochester, Vermont (USA). 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

PLANTES D’ÚS VETERINARI
 OE = oli essencial

Acònit (homeopatia) (Aconitum napellus) – gossos violents – refredaments en gossos, conjuntivitis per
exposició al vent fred en gossos.
Agrimònia (Agrimonia eupatoria) – paràsits intestinals en ovelles i vaques.
Albarcoquer (fulles) (Prunus armeniaca)— larves en la pell
Alchemilla (Alchemilla vulgaris) – icterícia en vaques.
Alfàbrega (Ocimum basilicum) - estomacal – tònica — puerperi — galactogoga
Alfàbrega Menuda (Ocimum sanctum) – alèrgies – gasos – diabetis (+ Codonopsis + Gynostemma +
Regalèssia) – tos per refredat (+ Adhatoda vasica) – glositis - pulmonia – opacitat de la còrnia UE –
taquicàrdia – mastitis – ferides.
Alfalfs — Rel: galactagoga — planta: antiinflamatòria i antiàlgica externa – galactagoga (incrementa la
qualitat de la llet) – alcalinitzant – problemes en la hipòfisi – reforçant – flor: refrescant, defatigant
All (Allium sativum) – desinfectant ambiental (fumigacions de tiges amb Caiena en pols) – repel·leix
insectes (+ vinagre) – úlceres a les cames (+ Ruda + OE Càmfora natural) — úlceres pes picades insectes
(amb vinagre, Ceba, Llimona o Tomàquet verd – tall de digestió en vaques per haver begut aigua freda (+
orina humana) – cucs intestinals (+ Donzell + Tanarida) – antiparasitari per a cabres i ovelles— bronquitis
cavalls (amb Pastanaga) — vermífug de cavalls (precedit de dejuni i seguit de Grama i Esbarzer) — (per a
menjar) picades d’escurçó en cavalls — repel·leix serps
Aloe arborescens - limfomes
Aloe saponaria — ferides (macerat 1:5 en vinagre) — laxant - cucs intestinals — purga per als porcs
Aloe vera - antiinflamatori
Alzina (Quercus ilex) — ferides (pols de ballarucs) — hemorràgies (decocció de cúpules de glans) i
empolvorar amb Pebre i Romaní en pols — diarrees - diarrees de cavalls o bous (amb Bistorta i mel) —
astènia de cavalls (farina de glans a la Civada) — aliment per a gallines — fulles: bon aliment per a cabres i
ovelles — per a enfortirr els porcs (farina de glans)
Amanita muscaria – malaltia de CARRÉ (contraccions clòniques) en gossos (homeopatia).
Amla (Emblica officinalis.)– artritis en gossos o gats – protegeix ossos, músuculs, pell, pèl, peüngles i
dents dels cavalls – fruit comestible per a ovelles, vaques i cabres – ferides, cremades, abscessos, mastitis,
esqueredes en les potes, hematúria, diarrees, tos.
Angèlica (Angelica archangelica) – anorèxia en conills convalescents.
Anís (Pimpinella anissum)– per a producir més llet les vaques (80 g) i cabres (20 g) – indigestions (en vi)
— indigestions amb gasos en vaques (amb cervesa, carbó vegetal en pols i Comí de Prat)
Api (Apium graveolens) – hematúria en cavalls – anorèxia en conills convalescents – abortiu — reuma de
cavalls (amb Bardana, Consolda, Crèixens, Salze, Julivert, Primula veris i Romaní) — reuma a les ovelles
(amb Bardana, Consolda, Freixe i Julivert)
Arboç (Arbutus unedo) — les fulles en extracte contra leishmaniasi — les flors contra el cansament en
gossos
Árbre del Te (Melaleuca alternifolia) – ferides en potas en aus – sarna – àcars.
Arç Blanc (Crataegus monogyna/oxyacantha) - crisis nervioses – epilèpsia – homeopatia: debilitat—
fruits: debilitat del miocardi – nerviosisme -
Árnica (Árnica montana) – orquitis - úlceres – tendinitis – contusions – tumor tou en colze de cavalls –
shock – reuma – homeopatia: shock, accidents, dolors musculars, sobre-esforç en gossos de caça — loció
en aiguardent (alcamforat) contra la sarna.
Artemisa vulgaris– conills convalescents – fumigacions d’estables, contra mosques – les rames atrauen i
endormisquen les mosques — fa venir la regla — ecbòlica per a vaques
Artemisia annua - leishmaniasis en gossos – càncer d’ossos en gossos
Ashwagandha (Withania somnifera) – artritis en gossos o gats – nerviosisme en gossos – artritis (displàsia
de maluc), inmunodeficiència, anèmia, hipotiroidisme, confusió mental (+ Bacopa), tos. Fruit: UE psoriasis,
tinya, sarna, úlceres.
Asparagus racemosus – ferides UE – poca llet – diarrea – uretritis – tos - inmunodeficiència
Astragalus membranaceus – xacres de la vellesa i debilitat – infeccions – inmunodeficiència – càncer (+
ginseng + eleuterococ Ganoderma lucidum – debilitat cardíaca – tos “de gossera” en gossos – tos irritativa
(+ Regalèssia) – picors en gats (+ Amla + Ocimum sanctum + Regalèssia + Lycium chinense)
Avellaner (Corylus avellana)– astringent – lesions anals en gossos – màgia: per a produir més llet les
vaques (tres copets)
Ballestera (Veratrum album) – indigestió en vaques (3 g 2 cops al dia) – diarrees en aus – tòxica –
homeopatia: vòmits en gossos — ascaricida
Bardana (Arctium majus) (rel) – sarna/alopècia i depurativa en gossos – tos en vaques – mossegades de
llop o gos (fulles matxucades) – drenatge de la pell — reuma
Bedoll (Betula alba) – sarna – caspa — refredat – icterícia
Belladona (atropina / Atropa belladona) – preventiu de la síncope post-anestèsica – ofec/ panteix en 4
cavalls – còlics intestinals – mastitis aguda – malatia de CARRÉ en gossos – sinovitis tendinosa – hipotèrmia
– homeopatia: otitis, angines, abscessos — gossos mossegadors — mastitis eritematosa en gosses,
pielonefritis aguda en gossos, mareig al viatjar, conjuntivitis dolorosa, còlics digestius en cavalls.
Bleda (Betta vulgaris)— ferides – catarro – conjuntivitis - infeccions
Boix (Buxus sempervirens)– (rel) en ús intern perquè les serps es curin de ferides – tiges: per a soport de
lloros, ja que no poden rosegar aquesta fusta – fulles: cura del pelatge (tinya, sarna) — icterícia en ovelles
Boixerola (Arctostaphylos uva-ursi) - mastitis en vaques - infeccions urinàries — hematúria
Boldo (Peumus boldus) — icterícia i problemes hepàtics
Bolsa de Pastor (Capsella bursa-pastoris) – hemostàtica – antídot mossegades d’escurçó — problemes
urinaris en cabres
Borraines (Borago officinalis)– bronquitis en porcs– inflamación en vaques.
Briònia (Bryonia dioica) – tos en vaques –cucs en aus – pleuresia – hipertèrmia – còlics hepàtics –
sinovitis tendinosa – tòxica – homeopatia: mastitis pàlida en gosses ; reuma paralitzant en gossos;
neumonía en gats (quan tenen set).
Càdec (brea) (Juniperus phoenicea/thurifera)– sarna (+ Sofre + petroli) – ferides en genoll de cavalls (10
g brea + 5 g OE Càmfora natural + 5 g AE Romaní + oli de vaselina 1 L) – ascariosis en gossos (+ oli de ricí
+ éter) – èczemes en gossos (+ ictiol + glicerina) – paràsits intestinals en cavalls (15 g brea + 15 OE
trementina + 1 bol de sabó granulat — tinya.
Caiena (Capsicum frutescens)– cremar-la per a desinfectar estables (buits).
Calèndula (Calendula officinalis/ arvensis) – tos/rinitis en rumiants (gotes) – anti-inflamatòria – cicatritzant
– tractament del cordó umbilical - conjuntivitis - fa venir la regla - mastitis - homeopatia: picades d’escorpins,
cremades, metritis, úlceres, abscessos amb fístula — perquè els ous sortin més grocs - fa venir llet millor a
les vaques – càncer de mama en gosses
Camamilla (Matricaria chamomilla) – èczemes – meteorisme (ènemes) – primers parts en gosses -
indigestió en vaques (+ Til·la + Menta + Sàlvia + llet) – diarrees en ocells – còlics – dentició en cadells —
conjuntivitis — anorèxia en gossos (amb Canyella) i gallines (fulles) — laxant — cicatrizant (flores i fulles)
Càmfora OE (Dryobalanops camphora) (totalment natural: injecció): debilitat cardíaca en gossos.
Canyella (Cinnamomon ceylanicum)– tònica i carminativa (amb vi, Farigola i Clau) per a vedells —
anorèxia en gossos (amb Camamilla) — astènia en gossos (amb Ginebrons i Genciana)
Carabassa (llavors) (Cucurbita pepo) –cucs paràsits intestinals en gossos, porcs, pollastres.
Card Marià (Silybum marianum)– drenador hepàtic –llavors: aliment per a ocells (molt bo per a galls d’indi)
– fulles: muda de plumes.
Cártam (Carthamnus tinctorius)– digestiva — gota
Carxofera (fulla) (Cynara scolymus) – acetona en vaques – febre puerperal en vaques – toxèmia de
gestació en ovelles – drenatge hepàtic 3 DH — indigestió en gats — insuficiència hepàtica en gossos i altres
animals
Càscara Sagrada (Rhamnus purshiana)– purgant – per a disminuir la producció de llet.
Castanyer (Castanea sativa) - panxa molt inflada en vaques - depuratiu per a coloms – ferides (+ Yode) —
diarrees en vedells (flors amb arròs)
Castanyer d’ Índies (Aesculus hippocastanum)– indigestió – emfisema – flebitis en gossos i cavalls —
còlics amb indigestió en cavalls (pulveritzades i mesclades amb el fenc ben sec).
Ceba (Allium cepa) – infeccions en pollastres – part de la vaca - homeopatia; coriza/ oftàlmies en vaques.
Celidònia (Chelidonium majus) – icterícia de les vaques (ús intern) – cirrosi en gossos – diarrees – vòmits
(homeopatia) – panxa inflada per indigestió – cataractes – paràsits intestinals – perquè els ous sortin més
grocs (amb Caléndula) – colagoga - hepatoprotectora
Cicuta (Conium maculatum) (15 g per a vaques/ 0.5 g per a gossos) – ganglis, sinovitis tendinosa en
gossos – mastitis i tumors mamaris en gosses – tumors ossis en cavalls – erupcions doloroses – ferides en
vaques (rel + rel d’Espinacal + rel de Julivert + oli d’ Oliva, bullit).
Cilantre (Coriandrum sativum) gasos en vaques (amb Comins Castellans) (mesclats amb el fenc)
Cinoglosa (Cynoglossum officinale)– tòxica per a animals de sang freda – mossegades de llop o de gos
(maceració).
Civada (Civada sativa)- per a produir més llet – tènica — aliment per a cignes, però no per a colomins
Clau (Syzygium aromaticum)– OE: febre — ajuda al part de las eugues (15 claus) i gosses (amb Llauree i
Gingebre)
Codonopsis pilosula – gastritis – millora aprenentatge – antioxidant (estrès metabòlic) –
Còlquic (Colchicum autumnale / colquicina) – molt tòxica: diarrees – reuma articular en gossos (5 gotes de
tintura) – sinovitis tendinosa.
Colza (Brassica campestris var. oleifera) (oli) – estrenyiment ocells granívors.
Comí de Prat (Carum carvi)– per a produir més llet en vaques y gosses – sarna en conills – psoriasis en
gossos (OE + alcohol + 8 oli de ricí — astènia de cavalls (en la Civada) — enforteix els coloms — infeccions
intestinals, digestiva
Comins Castellans (Cuminum cyminum)— per a que augmentin la post les gallines — antiespasmòdica -
contra dolor de boca – mal de panxa — per a fer entrar en zel les vaques
Consolda Major (Symphytum officinale)– carnesqueixats en cavalls (abanss bany en aigua salada
calenta) – diarrees en gossos – fractures (amb cal molt i molt apagada, i argila) – coixesa aguda en cavalls
— hemorràgies — reuma — problemes urinaris en cabres
Coraler (Berberis vulgaris) – dolors aguts al ronyó, bufetaa, fetge - reuma.
5
Creìxens (Nasturtium officinale) — èczemes en gossos (amb Veronica beccabunga) — ecbòlic per a
ovelles — anèmia en bous
Cua de Cavall (Equisetum telmateia)– èczemes amb alopècia – hematúria – remineralizant – cistitis –
còlics nefrítics – dislocacions / artrosis en gossos – hemorràgies (poc bullida).
Cues de Cirera (Prunus avium) - diürètic en vaques – nefritis agudes – cistitis.
Dent de Lleó (Taraxacum officinale) – preventiu de malàcia en ocells – còlicos/meteorisme en cavalls
(amb Fonoll)– drenatge hepàtic (en dermatosis) – ajuda a la muda dels canaris (fulla menjada) — icterícia i
problemes hepàtics en gossos i altres animals.
Digital (Digitalis purpurea/lanata)– taquicàrdia – hidropesia – debilitat cardíaca - provoca hipertensió greu
en gossos.
Dolçamare (Solanum dulcamara)– úlceres - Homeopatia: ganglis de creixement ràpid – èczemes plorosos-
reuma muscular.
Donzell (Artemisia absinthium) – indigestió en vaques per aigua massa freda: orina (humana) + 6
cabesses d’ Alls matxucats + 2 pessics de Donzell + mig grapat de sal – anorèxia en conills convalescents –
pussess o piolls en gossos / gats – picades d’ insectes – afavoreix el zel en gosses – indigestió aguda en
rumiants – vermífug – èczemes (amb Malví) – ferides (decocció amb Malví) —altera el sabor de la llet i fa
produir-ne menys.
Drosera rotundifolia– tos i Leishmaniasis en gossos.
Echinacia angustifolia/purpurea– tonifica sistema inmunitari (+ Hydrastis)

Eleuterococ (Eleutherococcus senticosus) – envelliment en gossos – estrès neo-natal en vedells —
testicles – afrodisíac – millora musculatura i ossos – convalescències – millora estat general després de
radioteràpia/quimioteràpia en gossos – augmenta fertilitat
Ensiam (Lactuca sativa) – còlics en cavalls (+ Ortiga) – abscessos: aigua de segonet + 60 g de grta de
Linosa + 2 grapats de Verdolaga + 2 grapats d’ Ensiam – estrenyiment en oques – estrenyiment en aus
(llavors).
Epazote (Chenopodium ambrosioides) – vermífug – aperitiu – cataractes (col·liri)
Esbarzer (Rubus ulmifolius/caesius)– diarrea en cavalls – aftes – angines – conjuntivitis de contacte —
èczemes (amb suc de Cogombre) (ús extern) en gossos — prevé abort en cabres — anèmia en bous
Espernellac (Santolina chamaecyparissus)– febre – paràsits intestinals — digestiva – catarro –
antisèptica
Espígol (Lavandula angustifolia/latifolia)– diuen que el 16 d’agost tenen més virtuts – malalties en ovelles
– pusses en gats – OE sarna – muda d’ocells (posada sobre la gàbia, i menjada la flor) - resolutiu en
gossos (OE + OE trementina) – dolors localitzats en cavalls: tintura + OE trementina – OE + tintura Aloe + oli
de petroli + àcido nítric: contra esquarteraments en peüngles de cavalls – cicatrizant – OE en
micoplasmatosi i pasteurelosi en conills — catarros – infeccions

Esquisandra (Schisandra chinensis)– dosis de 10-50 g abans de la cursa als cavalls, per a rebaixar el
ritme cardíac i respiratori un 20% durant la cursa – al·lèrgies – hipoglucemies – augmenta la velocitat en
animals de durant les curses
Estafisàgria (Delphinium staphisagria)– vinagre (1 L) + (en maceració un dia) 60 g Estafisàgria + 15 g
Pebre: contra pusses – cistitis / excitació sexual (homeopatia) – blefaritis.
Eucaliptus (Eucaliptus globulus/citriodora)– úlceres ploroses (OE 12 g + 100 g iodoformo + 100 g Quina
+ 100 g Benjuí + 100 g carbonat magnèsic) – coriza (+ Niauli + goma + oli) – afeccions vies respiratòries
altes: OE Eucaliptus + OE Pi + cloroformo – afeccions vies respiratòries: OE Eucaliptus + OE Menta +
guaiacol + gomenol + bàlsam de Tolú + tintura de Pulsatilla – bronquitis en cavalls o en gats — febre amb
bronquitis en gossos (injeccions OE) – OE fa venir la regla – OE paràsits de la pel.
Faig (Fagus sylvatica) (brea) – bronquitis catarral (+ Regalèssia + Malví) – bronquitis crònica en cavalls –
paràsits intestinals – cucs en bronquis (+ oli d’ oliva + OE trementina).
Falguera Mascle (Dryopteirs filix-mas)– per a allunyar les pusses - àscaris (de cavalls): 5 g FM + 3
Ginebrons + 2 g carbó vegetal + 3 g àcido arseniós. Després de 5 dies de prendre la mescla, donar sulfat
sòdico per a purgar — també a la 3DH, contra la tènia
Falzia (Adiantum capillus-veneris)– estomatitis candidiàsica en ovelles (amb orina humana).
Farigola (Thymus vulgaris/hyemalis)– preventiu de malalties en bous (+ muda de serp + sal + farina) –
úlceres – aftes – ferides al morro, mamelles - enteritis aus – anorèxia vaques – paràsits del gos
(ancilostomes, oxiürs, àscaris) — bronquitis de cavall — problemes urinaris en cavalls (compresas, +
Mostassa + Verònica) — coccidiosis en conills (afegir-lo al farratge, i també Gòdua) — còlics en cabres (amb
Menta) – antiàlgic – antiinflamatori – infeccions – ferides
Fenigrec (Trigonella foenum-graecum) – engreix de cavalls, vaques i porcs– caquèxia en vaques (+ Ordi)
– tònic reconstituent – procura aroma especial una mica desagradable a la carn.
Fonoll (Foeniclum vulgare) – anorèxia en vaques – per a produir més llet en gosses (amb Anís Verd)–
conills convalescents – millora la quantitat i el sabor de la llet en cabres – mastitis (cataplasma amb fulles
tendres) — còlics per gasos en cavalls — afrodisíaca per a gosses
Fràngula (Rhamnus frangula) – estrenyiment en gossos, gats i cavalls.
Freixe (Fraxinus excelsior/ angustifolia) (eixut) – amulet protector a l’estable contra mossegades
d’escurçons – malalties de cabres (fulla) – hematúria - diürètic – reuma – àcid úric elevat — gasos en
vaques – desintoxicant de picades (ús extern)
Fucus vesiculosus- reuma – obesitat – micosis – asma – papilomes – artrosi en gossos – anèmia. 6
Fumaria officinalis – èczemes secs amb insuficiència hepàtica.
Galzeran (rel) (Ruscus aculeatus) — circulació – problemes després de la cirurgia - hemorroides

Ganoderma lucidum (Reishi) – inmunodeficiència –autoimmunitat - càncer – al·lèrgies – hepatitis (vírica,
tòxica) – colesterol – nàusees de la quimioteràpia – úlcera estamacal – ronyonss intoxicats per medicaments
Garrofa (Ceratonia siliqua)— (infusió de farina) diarrees — obesitat en gossos
Genciana (Gentiana lutea) – puja les defenses en vaques estabulades i els fa venir gana (quan la perden
pels antibiòtics) – panxa inflada per indigestió – ferides – febre — reconstituent de gals d’indi (amb Fajols i
cuatllada) — astània en vaques (amb Càlam Aromàtic i Menta) — cucs intestinals – infeccions - cicatritzant
Gerdera (Rubus idaeus) — prevenció abort en cabres — diarrees — problemes en glàndules i en genitals
Ginebre (Juniperus communis)– tètanus (+ Al + Nou Moscada) – Fasciola hepatica – per a produir més llet
les vaques o les gosses – estomacal per a rumiants – pleuresies (+ aigua de segonet) – diarrea de conills
(rames) – preparat especial per a produir més llet: 12 g Ginebrons + 12 g Anís Verd + 3 g sulfat magnèsic +
8 g bicarbonat sòdic + 6 L aigua (macerar una nit) – urèmia – descompensacions renals — els ginebrons
són saludables per als ocells — astènia i convalescències en vaques -— oli: sarna – àcars – cucs intestinals
– icterícia – infeccions – conjuntivitis – ferides
Ginseng (Panax ginseng)– afavoreix el cambi de ploma als ocells – afavoreix la fertilitat als ocells – contra
envelliment en gossos – manca de reg sanguini al cervell – diabetis – operacions al fetge / pujada de
transaminases (hepatitis) – millora aprenentatge –leucèmia en gats (amb Astragalus membranaceus).
Gòdua (Cytisus scoparius) – preventiva de toxicitat del verí d’escurçó – emplastre anti-verinós (escurçó) –
hiposistòlia amb edema en gossos – atonia cardíaca en cavalls (amb pulmonia)
Goji - Lycium chinense (extracte hidroalcohòlic de fruits) – aterosclerosis – resistència a la insulina
(diabetis tipus 2) – tumors
Gram (Cynodon dactylon) – pèl més brillant als cavalls – diürètica.
Groseller (Ribus rubrum) – (fulles i fruits) febre en cavalls (+ mel) – al·lèrgies – coriza — artrosis en
gossos (amb Harpagophytum).
Guaiac (Guaiacum officinale) — reuma — debilitat cardíaca en gossos
Harpagopohtym procumbens + Plàtan: reuma en cavalls – artrosis en gossos ( +Groseller).
Herba de l’Ala (rel) (Inula helenium) – cavalls i rumiants (cabres, ovelles, vaques): tònica, diürètica,
expectorant – diarrees – paràsits intestinals – sarna.
Herba de San Benet (Geum urbanum) – enteritis – febre – hemorràgies (rel) – conjuntivitis.
Herba de Sant Robert (Geranium robertianum) – hematúria – sarna (+ All + fulles de Saüquer) –
estomatitis.
Herba dels Cantaires (Sisymbrium officinale)- bronquitis en gossos – laringitis.
Herba Prima (Asperula cynanchica) – per a desinflar el ventre de vaques o cavalls que han menjat massa
— diürètica
Herba Ronyonera (Polygonum aviculare) – diarrees de porcs i gallines.
Heura (Hedera helix) — infusió per al puerperi de les vaques — estimulant uterí
Heura Terrestre (Glechoma hederacea) – (suc) ferides als ulls als gallos – (+ Celidònia): mossegades de
lloo o de gos – afavoreix el part en ovelles (just abans del part) – (+Ordi): vermífuga en cavalls – contra
opilació en paròtides.
Hipèric (Hyperiucm perforatum) – ferides – inflamacions - sarna – mossegades de llop o gos – shock –
accidents – endocarditis en gossos – antiabortiu – ferides - febre
Hisop (Hysopus officinalis)– epidèmies: fumigacions d’ estables (+ Ginebrons + Encens + All), una
semana – bronquitis en gossos — diarrees - catarro
Iuca (Manihot esculenta)– suprarrenals – artritis – linfomes
Jiaogulan (Gynostemma pentaphyllum) – reuma – febre – asma – hepatitis – càncer – colesterol
Julivert (Petroselinum sativum)– estomacal/ tònic en rumiants i especialment conills – febre en cavalls - (+
Te) – desmamellament en gosses amb mamelles penjants (emplastre renovat a diari) – verola en ovelles –
picades d’ aranyes (suc) – antisèptic després de castració — problemes urinaris en cavalls (amb cues de
cirera, Xicoira i Ortigues) — digestiu en gossos joves (amb Api, Créixens i Dent de Lleó, mesclat a la carn
crua) — antigalactogog (ús extern i intern) per a gosses – embaràs psicològic en gosses (en truita).
Jusquiam Negre (Hyosciamus niger) – reuma articular en gossos (ús extern) – espasmes esofàgics –
antídot del cloroformo - còlics en cavalls - dolors tendinosos – sedant (homeopatia).
Laurel (Laurus nobilis) (pomada fruits) – aigüerol (passa indecisa) en cavalls – gota en aus - dermatitis –
mastitis – panxa inflada per indigestió – còlics — ecbòlic (amb Clau i Gingebre) per a gosses
Levístic (Levisticum officinale): panacea per a les ovelles – diürètic.
Lledoner (Celtis australis) — les fulles contra porblemes hepàtics i de pàncrees en gossos.
Llentiscle (Pistacia lentiscus) – repel·leix pusses (rentat de gossos).
Llet de Bruixa– (Euphorbia amygdalideas/characias/helioscopia) - brom en ovelles: Sofre + Marxívol
Negre + Llavors de Cànem triturades + Eufòrbia – amulet a la cort per a afavorir el part en ovelles – úlceres
cronificades — linfagitis contagiosa: 0,5L oli de Llaurer + 30 g Eufòrbia + 30 g àcid arseniós + 60 g sulfat d’
arsènic + (¡¡ Ús extern !!) — berrugues petites – purgants i irritants
Llevat de cervesa (Saccharomyces cerevisiae): repel·leix pusses (pres).
Llinosa (Linum usitatisimum) – pèl més brillant en vaques (+ segonet) – indigestió – cistitis – còlics – oli:
sarna, paràsits a les orelles — prevenció avortaments (afavoreix fertilitat) en cabres — problemes urinaris en
cabres — perquè la mantega sorti més bona - laxant 7
Lliri de Florència (Iris florentina) (rizoma) – ràbia (60 g en truita, 3 dies) – bronquitis catarral (+ mel + Sofre
en tela blanca enrrotllada a un pal que es fixa dins la boca atravessant-la) – gastritis – pirosis amb vòmit de
bilis - indigestió en gossos: Melissa + Coriandre + Regalèssia + Milifulla + Lliri de Florència + Espirulina. —
cucs intestinals
Llobet (Humulus lupulus) – icterícia en gossos o en cavalls– (+ Llinosa): mastitis — gasos en vaques
Llorrer-Cirer (Prunus laurocerassus) (hidrolat) – molt tòxic en ús intern – faringitis crònica – còlics en
gossos, gats – picors – picades.
Lobaria pulmonaria (liquen) – esquerdes als mugrons de les cabres.
Lotus (Nelumbo nucifera) (rel) – acalorament en gossos els dies de màxima calor.
Maduixera (Fragaria vesca) – rels: diürètiques, astringents, antídot contra bolets tòxics (en vaques).
Malrubí (Marrubium officinale) — icterícia — inflamacions en cavalls – purgant (lavatives) – foragita polls
dels galliners
Malva (Malva sylvestris/Lavatera cretica) – mastitis – oftàlmies – angines – febre en ovelles -
gastroenteritis en gossos — gastritis en cavalls — ecbòlica per a vaques — antiinflamatòria – antisèptica –
feridas. Malva (+ Maria-Lluïsa + Farigola): empatxs en cabres
Malvaví (Althaea officinalis)- angines en gossos i gats – èczemes – indigestió – llet escassa en vaques –
mastitis – èczemes (amb Donzell).
Marduix (Origanum majorana): modorra (parasitaria cerebral) en ovelles (tall a l’ oreja i aplicar suc de la
planta) – sedant sexual per a femelles.
Marxívol (Helleborus foetidus) — ascaricida – berrugues – gasos – congestió pulmonar
Mate (Ilex paraguaiensis)— debilitat cardíaca en gossos — astènia en cabres i ovelles
Melcoratge (Mercurialis annua) - coriza – còlics – meteorisme en rumiants (lavativa).
Melilot (Melilotus officinalis/albus)– estomacal – hemorràgia pel morro (homeopatía).
Melissa officinalis – enfisema pulmonar en cavalls (3 g aigua del Carmen amb Melisla, Llimona, Nou
Moscada, Clau, Coriandre, Canyela + 0.5 g anhídrid arseniós, 1 g carbonat potàsic + 100 g alcohol diluït) –
gastritis.
Mentha piperitha/sativa – espasmes intestinals – indigestió en vedells – meteorisme – analgèsic extern –
biliar – estomacal – bronquitis – repel·leix rates — repel·leix pusses en gats — afavoreix fertilitat en cabres
— cucs intestinals - icterícia
mentol – desodorant – antisèptic – coriza (fumigacions) – afeccions vies respiratòrias altes – antivomitiu –
picors (amb vaselina a l’ 1%) -
Meu (Meum athamanticum) – per a produir més llet – tònica – estomacal – per a promoure la fertilitat.—
purgant – infeccions intestinals
Milifulla (Achillea millefolium) – hematúria (+ Ortiga Blanca + Julivert + llet + sal) – sarna en ovelles – part
lent en vaques – anorèxia en vaques – els agrada a les serps com a jaç – hemorràgies pel morro –
cremades — infeccions intestinals – digestiva – laxant
Mostassa (Sinapis juncea/nigra/alba) (sinapismes amb vinagre a 45º C) – peritonitis – pneumonia – sarna
( OE + colodió elàstic).
Noguera (Juglans regia) – allunya les mosques (untura) en cavalls - coriza en vaques (morro) – malaties
de la pell (i depurativa) o paràsits en gossos — allunya pusses i polls del jaç — antiinflamatori – antiàlgic –
gangrenes – ferides – desinfectant (ferides) — fongs – paràsits – movilitza toxines
Nou de Kola (Cola acuminata) — (amb mel): astènia de cavalls i gossos
Nou Moscada (Myristica fragrans) — astània, convalescències
Nou Vòmica (Strychnos nux-vomica) (dosis homeopàtiques) – paràlisis i malaltia de CARRÉ (en gossos)

Olivera (Olea europaea) (oli) — antiinflamatori – ascaricida – repel·lent de serps – antipirètic – antisèptic –
carminatiu – cicatritzant – emètic – laxant – emmenagog – vulnerari
Ordi (Hordeum vulgare) – diarrees (+ vinagre) – neumonies (+ llet de cabra + sangria de la vena safena) -
pielonefritis – cistitis – dispèpsia – indigestió (+ Camamilla).
Orella de Rata (Hieracium pilosella) – drenatge renal – diürètica potent (infusió planta fresca a 80º C) –
brucelosi en vaques o cabras.
Orenga (Origanum vulgare/nitens) — puerperi de les vaques (amb farina) — laxant per a les vaques
Ortiga Blanca (Lamium album) - hematúria (+ Milifulla + sal + llet) – congestió uterina – orquitis.
Ortiga Menor (Urtica urens) – urticària en gossos i gats.
Ortiga Verda (Urtica dioica) – refredats seguits en vaques: enterrar-les en Ortigues i fems (doble capa
inferior i superior) – gasos en vaques — corns trencats (+ sal) - convalescències renals - reuma -
meteorisme – per a produir més llet les vaques - cavalls: pèl més brillant, aspecte més fogós - millora
(llavors) la posta de les gallines i activa el zel en ocells en general- cicatritzant – revitalitzant — reuma en
cavalls — mal alè en gossos — èczemes en gossos (ús extern i intern) — fortificant per a aneguets (amb
cuatllada i segonet) — para augmentar la producció d’ ous en les gallines (llavors amb llavors de cànem)
Papaia (Carica papaia)— indigestions en ocells
Parietaria officinalis— nefritis en vaques
Partenio (Chrysamthenum parthenium)— diarrees — digestiva — laxant – conjuntivitis
Passiflora incarnata/caerulea – estrès en vedells o en gossos o en gats.
Pau d’Arco (Tabebuia avellanedae/impetiginosa)– càncer – infeccions bacterianes – fongs
Pèl de Panotxa (Zea mays)– diürètic.
Pensament Silvestre (Viola tricolor) - depuratiu – èczemes plorosos – caspa.
Pi Marítim (Pinus pinaster) – úlceres en vaques (OE + rovell d’ou) – esgotament de la llet en vaques (OE+ 8
llet) masatge a mamelles – esquarterament en peüngles (grassa de cavall + cera ¼ + pyx liquida ½) –
Fasciola hepatica en rumiants – estrongiliosis en cavalls (+ oli de ricí o gel d’ Aloe vera) – antídot Fòsfor –
pneumonia o bronquitis en cavalls o en vaques, ús extern i injeccions – reuma en cavalls (OE + 4 parts
d’alcohol) – costelles fissurades en cavalls - coixesa crònica en cavalls – paràlisi en espatlla en cavalls –
OE + guaiacol + èter: dolors paralitzants amb abscessos fluctuants en cavalls 10 mL/ gossos 2 mL – inflors –
úlceres fistulosas (OE + alcohol + èter + 1/10 fucsina) – albuminúria (homeopatia) — dolors reumàtics
(trementina + oli d’ oliva 1:1) — picades d’escurçons a cavalls (ungüent de trementina + Heura + Rapòntic +
oli d’ oliva) (aplicar després d’ extreure el verí) (donar a menja All i Buglosa)
Pi Roig (Pinus sylvestris) – brea: morro de vaques untat amb brea per a prevenir rmalalties durant el
pasturatge/ broesteig – úlceres infectades (brea + carbó vegetal) – peus infectats (lanolina + brea) – diürètic
– bronquitis catarral – anorèxia en conills convalescents (ramas) – piorrea.
Plantatge (Plantago major/lanceolata) – impetigen en ovelles – antídot de picada d’escurçó – picades d’
insectes (al morro) – llavors: muda canaris (+ Pastanaga + Poma + Plàtan) – conjuntivitis de contacte.
Polígala (Polygala senega/calcarea)— tos en gossos (amb Grindelia)
Poliol (Mentha pulegium) – repel·leix pusses.
Pollancre (Populus nigra) (borrons) - (+ llard + Belladona + Jusquiam + Herbamora + Adormidera +
alcohol molt diluit): abscessos – embarassos psicològics en gosses – picors d’ èczemes -.
Polygonum multiflorum – vellesa (preventiu ) – millora aprenentatge –
Porros (Allium porrum)– malaties de bous (ou de gallina) (al dia següent: vi macerat amb Porros) – úlceres
a la llengua ( + farina + llard) – vomitius per a gossos (tiges verdes + aigua calenta amb mantega).
Pota de Cavall (Tussilago farfara) – borm en cavalls.
Prunera del Diable (Prunus pissardi) – l’escorça de les rames brostejada pels conills els refà de malalties
greus.
Pulmonaria officinlais /affinis– engreix ovelles - malaltia de CARRÉ en gossos (homeopatia).
Pulsatilla (homeopatia) vernalis – embaràs psicològic en gosses – mastitis en vaques – diarrees alternants
- bronquitis amb mucositat espessa .
Ratania (Krameria triandra)– diarrees víriques o causades por intoxicació per colquicina (ènemes) en
gossos i en gats.
Regalèssia (Glycyrrhiza glabra) – tos – bronquitis – coriza –al·lèrgies (+ Amla + Alfàbrega Menuda +
Ganoderma lucidum) – diürètica – espasmes digestius – afavoreix fertilitat en cabres — estrenyiment en
cabres––(amb Ruibarbe) – hipoglicèmia – estrès – suprarrenals amb baix rendiment – artritis en gossos o
gats – trastorns deprés de la resecció dels ovaris en gosses – poca fertilitat en eügues – gastoenteritis –
úlcera d’ estómac en cavalls o gossos – UI ferides en vaques, ovelles o cabres.
Rhaponticum carthamoides – dóna força muscular i agilitat – resistència al fred – millora aprenentatge –
trombosis
Rhodiola rosea – millora aprenentatge – cordial: protegeix fetge, cor i cervell – cor dèbil en gossos (+
Astragalus membranaceus + Panax notoginseng).
Roldor (Coriaria myrtifolia) – bafs dirigits a la mossegada de l’escurçó (antídot). Tòxica emborratxant, en
especial en cabres.
Romaní (Rosmarinus officinalis) – febre alta – gota en aus – biliar – bronquitis (amb Pino) – reforçant
cardíac – OE paràssits externs i interns — hemorràgies — reuma (amb sal)(ús extern) — icterícia –
infeccions
Roure (Quercus pubescens/petraea/mas/robur) – diarrees en conills (rames) – diarrees en oques (glans
+ llavors de cànem + fajols) – diarrees en gossos [rel + rel de Maduixera) – conjuntivitis de contacte (+ sal +
Plantatge + Esbarzer (brots)] – eritemes – picades d’ insectes (amb Broida, Donzell, vinagre i oli) — antídot
metalls pesats i alcaloides.

Ruda (Ruta chalepensis)- úlceres (+ clara d’ ou + sulfat de Zinc) – úlceres en la llengua (+ vinagre + sal +
OE Càmfora natural): panses de la fiebre – febre en vaques – paràsits intestinals – brom en cavall - parts
difícils – abortiva a evitar al poc temps d’haver criaa – estomacal - reuma (homeopatia) – paràsits intestinals
– panxa inflada per indigestió – homeopatia: coixesa aguda en cavalls – emmenagoga – ecbòlica -
antisèptica
Ruibarbe (Rheum palmatum)– dispèpsia en gossos i gats – icterícia en cavalls (ènemes) – indigestió (en
conills) – pneumo-enteritis (en porc) – diarrea en vedells (5 CH).
Salicària (Lytrhum salicaria) - diarrees – úlceres – diarrees neo-natals en vedells
Sàlvia (Salvia officinalis var. lavandulifolia)– febre – estomacal – anoràxia en vaques – erupcions amb
vesícules (+ fulles Saüquer) – pneumonia en cabres (amb mel) o ovelles – bronquitis en cavalls (amb
Grosseller i flors de Salze) — carbuncle – indigestions agudes – per a retirar la llet – infeccions
Salze (Salix caprea/cinerea)– fulles formant collaret alrededor del coll del gos que hagi estat mossegat per
serp: antídot – escorça: úlceres – diarrees conills (rames) — bronquitis de cavallo (rames, fulles o flors) —
gasos en vaques
Saponaria officinalis – immunoestimulant (amb vacunas) – drenatge pel en èczemes.
Sarsaparrilla (Smilax aspera) — dermatosis en gossos
Saüquer (flors) (Sambucus nigra) - oftàlmies en gats – pot provocar ceguesa en corrals a les gallines –
estomatitis – erupcions (+ Sàlvia) - gota en aus (banys) – fumigacions: bronquitis, mastitis, accelera el part
en ovelles – part amb hemorràgia en cabres – diarrees en vedells (escorça) – mossegades d’escurçó
(cataplasmes fulles) – nefritis aguda – coriza – laxant (en gossos; baies escaldades) – hèrnia estrangulada 9
(destil·lat de flors) — sarna (decocció de fulles i de planta d’ All i d’ herba de Sant Robert) — hemorràgies —
reuma
Savina (Juniperus phoenicea) — hipertensió – infeccions en la pell – icterícia – paràsits
Savina de Muntanya (Juniperus sabina) – desinfectant – ferides – panses de la febre (+ Sàlvia + Saüc) –
úlceres àtones – abortiva (burres, vaques).
Segonet de Blat (Triticum aestivum)— emmenagog – antiinflamatori
Sen (Cassia alexandrina)— (fruits) estrenyiment de cavalls (seguit d’ all matxucat en aigua) i en gats
Serpoll (Thymus serpyllum)– enteritis en aus – amulet en corrals per a evitar paràsits en aus – antisèptic –
tònic
shilajit (asphaltum bituminosum) – artritis en gossos o gats – úlcera d’ estómac – diabetis (hiperglucèmia)
– augmenta fertilitat
Tabac (Nicotiana rustica/tabacum)– sarna en ovelles – pusses – polls – paparres – mareig de viatge
(homeopatia).
Tanarida (Tanacetum vulgare)- allunya pusses del jaç a gats o gossos – peus adolorits (preventiu) –
paràsits: Balsamita + Tanarida + vinagre + oli d’ admetlles amargues + All + Ruda + bilis (ús intern) -
indegestions en vaques - panxa molt inflada - cucs intestinals – digestiva
Te (Thea sinensis)– perquè la femta dels porcs fassi menys pudor (restes de bossates de te en ús intern)—
immunoestimulant.
Te de Java (Ortosiphon stamineus) — problemes renals o hepàtics en gats — icterícia en gossos
Teix (Taxus baccata)– meteorisme agut en rumiants – tòxic.
Til·ler – èczema – gastroenteritis de gat, gos (carbó en pols)– indigestions en vaques (+ Menta + Sàlvia +
Serpoll + Melissa + llet) – nefritis agudes (albeca) – sedant (flors)– antiespasmòdica – còlics en cavalls –
pneumonia en porcs (flor)– vòmits en gossos, gats (flor + flora de Taronger) – crisis nervioes en gossos (+
Passiflora + Llorer-Cirer + Sarasaparrilla, tot al 1-5 % en infusió de Til·la en flor) – albeca: drenatge hepàtic i
renal.
Tinospora cordifolia – [arbust enfiladís de l’ Índia, de la família de les menispermiàcies]- pielonefritis –hepatitis –
anorèxia per paràsits inrerns en vaques i cabres – pulmonia – asma – tos – còilics – tètanus – traumatismes
– ossos trencats – ferides – tumors
Tripó (Verbascum boheravii) —mal de panxa en cavalls (+ segonet).
Tripó (Verbascum thapsus)- icterícia (lavativa) – pèrdues de pèl amb picors – pesca: adromir els peixos.
Tuia (Thuja occidentalis)– OE (+ colquicina): papilomes – menva efectes nocius de vacunes -
Ulmaria (Filipendula ulmaria)– diürètica – febre – reuma — èczemes en gossos
Valeriana officinalis – zel de gates – nerviosisme en gats — cor gran en gos – enteritis per paràsits en
cavalls (ènemes) – eclàmpsia en gosses – mal de panxa — dispnea en gossos
Vara d’ Or (Solidago virgaurea)- enteritis amb melenes – ferides – nefritis (homeopatia).
Vern (Alnus glutinosa)– atrau i enganxa paràsits de gallines o coloms (en acabat, es crema per a foragitar-
los o s’enterra dins un sac)– protegeix de picades de tàvecs als cavalls – dolors reumàtics localitzats
(cataplasma) – coriza en cavalls (escorça).
Veronica officinalis– icterícia en cavalls – coriza en ocells – asma (planta fresca en infusió) - anorèxia.
Vesc (Viscum album)– esterilitat – falta de llet – hipertensió – taquicàrdia – hipertròfia cardíaca en gossos –
tòxica — per a engreix d’ ovelles — les baies són saludables per als ocells — enforteix, millora i purifica els
conills, porcs i vaques
Vetiver (OE) (Petiveria zizanoides)– panacea veterinària contra totes les afeccions.
Vinca Menor (Vinca minor)– borm en cavalls – per a retirar la llet – hipertensió.
Violeta (Viola canina/alba/recihenbachiana)– angines.

Xicoira (Cichorium intybus) – còlics en vaques – per a tenir més llet les vaques – fórmula per a estimular
la muda de canaris: 100 g Xicoira + 400 sèmola de Civada + 200 g de llavor de cànem + 100 g de llavor
d’Ensiam blanc + 100 g Llinosa (llavors) + 50 g Nigella (llavors) + 50 g Adormidera — per a mesclar al
farratge dels conills (amb Corretjola) — per a enfortir els porcs
Xirivia (Pastinaca sativa)- per a produir més llet la vaca.

PETITA HISTÒRIA DE LA VETERINÀRIA

WANG TAO, a la Xina del segle VIII a.C. va escriure en cavalls, vaques i gossos. El rei ASOKA del segle
el primer tractat sobre veterinària, especialitzat III a.C. va fer fer clíniques veterinàries a l’Índia. 10
CATÓ, al segle II a.C., PUBLI VIRGILI, al segle I a.C. i posteriori la culpabilitat d’un dels seus defensats
COLUMELA, al segle I d.C. varen escriure quelcom declarat innocent, va dedicar-se de ple al món
sobre veterinària. El mot “veterinària” va ser dels nobles animals. D’altres escoles varen seguir
emprat per primer cop per COLUMELA. El seu sisè a la de Lyon a finals del XVIII: Alfort (Paris) i
volum (de l’obra sobre el món pagès) tracta sobre Madrid. O a principis del XIX: Bèlgica i Mèxic. Als
cavalls i vaques. RENATUS VEGETUS, del segle V d.C., Estats Units la primera fou establerta a Iowa
és considerat el pare de la veterinària europea. A (1879). A més de BOURGELAT, destacà a França un
l’edat mitjana les supersticions prengueren força seu alumne: CHARLES VIAL DE SAINT-BEL (1753-1793),
un altre cop. Contra la pesta del bestiar s’invocava qui passà de Lyon a Alfort, i d’allí (per la revolució)
a Sant Roc i a Sant Sebastià. Contra la ràbia a a London, on morí de borm equí. Al segle XIX la
Santa Quitèria i a Sant Hubert. Contra les figura principal fou PASTEUR, qui estudià malalties
fractures, a Sant Eloi, qui després esdevingué als cucs de seda, a les gallines, als porcs i als
patró dels veterinaris. Per protegir els porcs de gossos.
malalties, s’invocava a Sant Antoni (dels
porquets). Com a protector de tots els animals, a Els porcs varen ser domesticats per primer cop a
més de a Sant Antoni, hom invocava a Sant Blai. Al la Xina. Les gallines a l’Índia. I els conills a Roma o
segle XVIII, CLAUDE BOURGELAT inaugurà la primera pels romans. Els cavalls, les ovelles i les vaques
escola superior de veterinària a Lyon (1762). Era eren ja domesticades en temps neolítics.
advocat, i a rel d’un desengany al descobrir a

PETIT VOCABULARI CASTELLÀ-CATALÀ

 Infosura — aigüerol
 Huélfago — panteix  Aigüerol – infosura
 Moquillo — brom  Borm - muermo
 Muermo — borm  Brom – moquillo
 Panteix – huélfago

PETIT VOCABULARI MICROBIOLÒGIC
—Borreliota avium (coronavirus)— brom a les gallines (vies respiratòries)
—Eimeria estidae — coccidosi al fetge dels conills
—Eimeria perforans — coccidiosi intestinal als conills
—Iridovirus — pesta porcina africana
—Paramixovirus: pesta bovina / malaltia de CARRÉ (gossos)= “moquillo”=“distemper”
—Pasteurella — pesta porcina
—Pseudomonas (Actionobacillus) mallei — borm (muermo) [ganglis vaques/ moc groc a cavalls]
xarampió (humans)

ALGUNES RECEPTES PER A CADA GRUP D’ANIMALS

ÀNECS
Fortificant: Ortiga + quallada

CABRES
Per tenir més llet: Anís / Fonoll
Per afavorir la fertilitat: Llinosa / Menta / Regalèssia
Mastitis: Lobaria pulmonaria
Part amb hemorràgia: flor de Saüc
Per prevenir avortament: fulles de Gerd / Llinosa
Problemes urinaris: Bossa de Pastor / Consolda / Llinosa
Tos: Herba de l’Ala (Inula helenium)
Pulmonia: Sàlvia + mel
Febre de Malta: Orella de Rata (Hieracium pilosella)
Paràsits: All 11
Estrenyiment: Regalèssia + Ruibarbe
Còlics: Farigola + Menta
Empacho: Malva + Tomillo + María Luisa
Astènia: Hierba-Mate
Banyes trencades: Ortiga + sal
Intoxicant: Roldor
Aliment molt bo: fulles i agalans d’Alzina
Malalties en general: fulles de Freixe

CANARIS
Llavors per a la muda: Xicòria 100 g + sèmola de Civada 400 g + llavors de Cànem 200 g + Enciam
blanc 100 g + Llinosa silvestre 100 g + Cascall 50 g + Estel·la-Mare 50 g
Plantes per a la muda: Dent de Lleó (fulla) / Ginseng / Espígol (per sobre la gàbia i menjat) /
Pastanaga + Poma + Plàtan + llavor de Plantatge
Bon aliment: llavors de Card Marià / fulles de Milifulles + Plantatge + Herba Gallinera (no humida) +
Dent de Lleó + Senecio vulagris/ flor d’Espígol
Afrodisíac: Ginseng
Estrenyiment: oli de Canola
Malàcia (preventiu)[osteoporosi al bec]: Dent de LLeó
Tinya a les potes: Arbre del Te OE
Sarna: Espígol OE
Coriza: Veronica officinalis

CAVALLS
Curses: Eschizandra
Perquè s’engreixin: Fenogrec
Astènia: Comí de Prat (a la Civada) / Nou de Kola / farina d’aglans + Civada / Emblica officinalis +
Withania somnifera + Ocimum sanctum
Per accelerar el part de les EUGUES: Clau (15 claus)
Per després del part de les EUGUES: Cornona de Rei (Saxifrasga longifolia) + pòlvora
----
Borm [ganglis molt inflats, abscessos i nòduls a la pell, vies respiratòries inflamades/ Pseudomonas
mallei: aeròbic, Gram—): Ruda / Pota de Cavall / Vinca Menor
Bronquitis: All (+ Pastanaga) / Eucaliptus / Sàlvia + Groseller + Salze (flors) / Farigola
Bronquitis crònica: brea de Faig / Pi OE (endovenós)
Emfisema pulmonar: Tarongina (aigua del Carme) + anhídrid arseniós + carbonat potàssic + alcohol
diluït
Tos: Herba de l’Ala
Panteix [huélfago]: Belladona / inhibidors de la MMP-9: luteolina (camamilla), quercetina (fulles
d’Onagra), àcid ursòlic (Sàlvia) // ((-clenbuterol-))
Coriza: Vern (escorça)
Inmunodeficiència: Astragalus membranaceus+ Schisandra + All + vitamina C + Zn
----
Atonia cardíaca per pulmonia: Gòdua (Sarothamnus scoparius)
Flebitis: Castanyer d’Índies
----
Cushing: Eleuterococo + Eschisandra
----
Estrenyiment: Fràngula / Sen (fruits) + (després) All triturat amb aigua
Diarrees: Alzina (fulla) + Bistorta + mel / Ratania / Salicaria
Gastritis: Malva
Còlics per gasos: Fonoll
Dolores de barriga: Verbascum + salvado
Panxa molt inflada per gasos (timpanisme): Herba Prima
Enteritis per paràssits: Valeriana (lavatives)
Icterícia: Llobet / Ruibarb (lavatives) / Veronica officinalis
Còlics: Jusquiam / Belladona / Castanyes d’Índies, ben barrejades amb l’herba seca / Dent de Lleó +
Fonoll / Enciam + Ortiga / Tell 12
Paràlisi intestinal: brea de Càdec 10 g + trementina OE 10 g + sabó granulat (bol)
----
Cucs intestinals: dejuni + All + Grama, Esbarzer / Heura Terrestre + Civada
Àscaris: Falguera Mascle + Ginebrons + carbó vegetal + àcid arseniós
Tènia: Falguera Mascle 3 DH
----
Estrongiliosi [nemàtodes cutanis 2 mm]: Pi OE + oli de Ricí + gel d’Aloe
Sarna: segons COLUMELA: resina de Cedre + oli de Llentiscle + grasa de foca (després de parar el sol)/
betum + sofre + Helleborus + pyx liquida + llard vell, després de raspar amb una llima i rentar amb
orina (de bou) / Sambucus ebulus
Protecció dels tàvecs: Vern / Noguera
Pèl poc brillant: Grama / Ortiga / Espirulina
----
Hematúria: Api
Problemes urinaris: Julivert + Xicòria + Ortiga + cues de Cirera / Farigola + Mostassa + Veronica
officinalis
Febre: Groseller + mel / Julivert + Te
Inflamacions: Marreu
----
Reuma: Api + Bardana + Consolda + Crèixams + Salze + Julivert + Cucuts de Muntanya + Romaní /
Harpago + Plàtan
Tumor tou al colze: Àrnica
Tumors als ossos: Cicuta / Lilium martagon
Carnesqueixats: Consolva (abans bany aigua salda calenta)
Coixera forta (aguda): Consolda / Ruda
Coixera crònica: Pi OE
Laminitis: Eleuterococo + Eschisandra + Metil-sulfonil-metà + condroitin
Aigüerol (coixera) [laminitis: dilatació permanent de les anastomosis arterio-venoses]: Llorer (pasta
fruits)
Paràlisi d’espatlla: Pi OE
Costelles esquerdades: Pi OE
Reuma: Ortiga / Pi OE + alcohol (ús extern)
Dolors molt localitzats: Espígol (tintura) + trementina OE
Dolors paralitzants: Pi OE + guaiacol
Peüngles esquarterades: Espígol OE + Aloe (tintura) + oli mineral de petroli + àcid nítric
Ferides al genolls: brea de Càdec (oli de Ginebre)19 g + Càmfora OE 5 g + Romaní OE 5 g + vaselina
líquida 1 L.

CIGNES
Bo per menjar: Civada

COLOMS
Enforteix: Comí de Prat
Paràsits: Vern
Prohibit als colomins: Civada
Depuratiu: fulles de Castanyer

CONILLS
Bon aliment: Senecio
Per barrejar amb el pinço: Xicòria + Corretjoles
Anorèxia en conills convalescents: Donzell / Angèlica / Api / Pi Roig
Sarna: Comí de Prat
Conills convalescents: Altimira / Fonoll/ Prunera del Diable (Prunus pissardi)
Diarrees: rames de Ginebre / rames de Roure / Salze (rames)
Indigestió: Ruibarb
Micoplasmatosi i pasteurelosi [Pasteurella multocida: vies respiratòries altes, ulls, sinusitis, sovint
mortal]: Espígol OE 13
Coccidiosi [Eimeria estidae, al fetge = anorèxia + depresió; E. perforans al budell = diarrea amb sang +
pèrdua de pes]: Farigola + Gòdua
Depuratiu: Viscarsí
Tònic: Julivert
Intoxicant mortal: Botó d’Or

ESCORPINS
Picadures: Calèndula, Gingebre, All, Ceba, Fo-Ti-Tien (Polygonum multiflorum), Clau (OE), Plàtan

ESCURÇÓ
Picadures a cavalls: All + Buglossa / Pi OE (trementina) + Heura + Regalèssia + Rapòntic + oli d’oliva
Picadures a ovelles: Alls (bafs de l’oli + cataplasma)
Antídots: Bossa de Pastor / Ginestell / Roldor (bafs i banys) / Plantatge / Gòdua / fulles de Saüquer
(cataplasma)
Amulets (a l’estable): Freixe

GALLDINDIS
Bon aliment: llavor de Card Marià
Reconstituent: Genciana + Fajols + quallada

GALLINES
Aliment molt bo: farina d’aglans
Anorèxia: fulles de Camamilla
Diarrees: Estacarossins
Perquè els ous surtin més grocs: Celidònia / Calèndula
Perquè ponguin més ous: Comins Castellans / Ortiga (llavors) + llavor de Cànem
Infeccions: Ceba / preventiu: teranyines a la cort
Ferides als ulls: Heura Terrestre
Gota: flor de Saüquer
Enteritis: Serpoll
Per espantar els polls dels galliners: Marreu
Paràsits: Vern / Bryonia / llavors de Carabassa
Intoxicant pels ulls: Saüc

GATS
Zel de les GATES: Valeriana
Nerviosisme als GATS: Valeriana
Estrès: Passiflora
----
Puces i polls: Donzell / Espígol / Menta / Noguera / Poliol/ Tanarida
Urticària/dermatitis: Ortiga Menor / Malví + Donzell / Asparagus plumulosus + Ocimum sanctum +
Eleutherococcus + Emblica officinalis
Ferides al cap: oli (brea) de Ginebre
----
Artritis/reuma: Amla (Emblica officinalis) + shilajit + Regalèssia + Ashwagandha (Withania sonmnifera).
----
Indigestió: fulla d’Escarxofera
Dispèpsia: Ruibarb
Estrenyiment: Fràngula / Sen (fruits)
Còlics: Llorer-Cirer
Diarrees: Ratània (lavatives)
Gastro-enteritis: Tell
Problemes hepato-renals: Te de Java
Vòmits: Tell + flor de Taronger / oli d’oliva
----
Pulmonia (amb set): Bryonia (homeopatia) 9CH
Bronquitis: Eucaliptus
Amigdalitis: Malví
14
Oftalmies: flor de Saüc
Leucèmia: Ginseng + Astragalus membranaceus

GOSSOS
Afrodisíac per a GOSSES: Fonoll / Meum
Primer part en GOSSES: Camamilla
Eclàmpsia a les GOSSES: Valeriana + oli d’oliva
----
Zel poc intens: Donzell
Per desmamellar GOSSES: Julivert (ús extern)
Per accelerar el part de les GOSSES: Clau + Llorer + Gingebre
----
Per tenir més llet les GOSSES: Comí de Prat / Ginebrons / Fonoll + Anís
Mastitis eritematosa: Belladona (homeopatia) 7 CH
Mastitis pàl·lida: Bryonia (homeopatia) 7 CH
Mastitis (o tumors mamaris): Cicuta 7 CH
Embarassos imaginaris: borrons de Pollancre (o pròpolis) / Pulsatilla (homeoptia) 9 CH
----
Caràcter violent: Acònit (homeopatia) 5 CH / Belladona (homeopatia) 5 CH / Bryonia 5 CH
Crisis nervioses: Tell + Passiflora + Sarsaparrilla + Llorer-Cirer / Ashwagandha
Estrès: Passiflora / teanina (+ GABA)
Malaltia de CARRÉ: Amanita muscaria (homeopatia) / Belladona (homeopatia) / Nou Vòmica
(homeopatia) / Pulmonària (homeopatia) / Echinacea / arabinogalactans
Astènia: Canyella + Genciana + Ginebrons / Nou de Kola / Ginseng
Epilèpsia: Arç Blanc/ natrium muriaticum (homeopatia):
Por: Eschizandra + Ashwagandha + Rhodiola rosea + Ganoderma lucidum
Per millorar aprenentatge: lecitina se Soja / Codonospis/ Ginseng / Polygonum multiflorum /
Rhaponticum carthamoides /Rhodiola rosea
----
Refredats: Acònit (homeopatia)
Amigdalitis: Malví + Guaiaco
Tos: Drosera / Herba Blava + Grindèlia / pròpolis/ Ginseng + Astragalus membranaceus
Ofec (dispnea): Valeriana
Bronquitis (amb febre): Eucaliptus OE (endovenós)
Bronquitis: Herba dels Cantaires / Hisop
Inmunodeficiència: Astragalus membranaceus + Codonospis pilosula + Withania somnifera +
Eleutherococcus + Schisandra + Rhaponticum carthamoides + Rhodiola rosea + calostre (de vaca).
----
Psoriasi: Comí de Prat OE + alcohol + oli de Ricí / fruits Ashwagandha
Èczemes: Ulmària / Crèixams + Veronica beccabunga / brea de Càdec + bituminol + glicerina / Ortiga /
Parietaria
Urticària/dermatitis: Ortiga Menor/ Asparagus plumulosus + Ocimum sanctum + Eleutherococcus +
Emblica officinalis
Conjuntivitis per fred: Acònit (homeopatia)
Pupes als peus: Rabe de Gat Paràsits a la pell: Noguera
Paràsits a la pell: Noguera
Sarna: Bardana / brea de Càdec / Arbre del Te
Pusses i polls: Donzell / Menta / Llentiscle (rentar-los) / menjar llevat de cervesa / Tanarida
Paràsits interns (ancilostomes, oxiurs, àscaris): Farigola
Cucs (àscaris): brea de Càdec (+ oli de Ricí + éter)
Cucs intestinals: llavors de Carabassa
----
Leishmanniasis: Artemisia annua / Drosera / Larix (arabinogalactans)/ Hydrastis canadensis / Pareira
Brava / Heura / Boix / fulles d’Hamamelis / Passiflora / Pebre Negre / Dionaea muscipula / Salvia
lavandulifolia/ Picorrhiza kurroa/ Echinacea/ factors de transferència
Ràbia: Euphorbia cyparissias / calostre /factors de transferència
----
Reuma articular: Jusquiam (ús extern)/ Hyoasciamus 5 CH / Amla (Emblica officinalis) + shilajit + 15
Regalèssia + Ashwagandha (Withania sonmnifera)
Displàsia de meluc: Ashwaganha
Reuma paralitzant: Bryonia 9 CH
Reuma articular: Còlquic (5 gotes de tintura) 9 CH
Dislocacions degudes a l’artrosi: Cua de Cavall
Artrosi: Fucus / Groseller + Harpago
Torçades de brassos: Ceba + sucre (ús extern, embolicat)
Sinovitis tendinosa: Cicuta
Dolors paralitzants amb abscessos fluctuants: Pi OE + guaiacol
Càncer d’ossos: Artemisia annua
Càncer de mama (GOSSES): Ceba ue, Cicuta ue, Calèndula ue/ui, Artemisia annua ui
----
Anorèxia: Canyella + Camamilla
Lesions anals: Avellaner
Alè fètid: Ortiga
Obesitat: Garrofes
Vomitiu: aigua calenta + mantega + tiges de Porros
Vòmits: Tell + flor de Taronger
Diarrees: Ratània / Consolva / Roure (arrel) + arrel de Maduixera / fulles d’Alzina
Gastroenteritis: Malva / Tell
Estrenyiment: Fràngula / baies de Saüc escaldades
Oclusió intestinal: hidolat de flor de Saüquer + parafina
Vòmits: Veratrum album 7CH
Indigestions: Lliri de Florència + Tarongina + Celiàndria + Regalèssia + Milifulla / Espirulina + yogurt /
Julivert + Api + Dent de Lleó + carn picada crua
Dispèpsia: Ruibarb
Insuficiència hepàtica: fulla d’Escarxofera
Cirrosis hepàtica: Celidònia
Icterícia: Dent de Lleó / Llobet / Te de Java
----
Debilitat cardíaca (cor gran): Càmfora natural / Valeriana
Hiposistòlia amb ascitis: Gòdua
Debilitat cardíaca: Guaiaco / Hierba-Mate
Sobre-esforç de la cacera: Àrnica (homeopatia) 5 CH
Endocarditis: All, Hipericó, extracte levògir de fulla d’ olivera
Pericarditis: caldo de Ceba + Bedoll + bicarbonat sòdic
Miocarditis: Viscarsí (Viscum album)
Hipertròfia cardíaca: Viscarsí
Tumors cardíacs: Papaver orientale
Flebitis: Castanyer d’Índies
Ganglis: Cicuta
Envelliment prematur: Ginseng Siberià / Ginseng
Insolació i acalorament: Nelumbo nucifera (rel)
----
Depuratiu: Bardana
Pielo-nefritis aguda: Belladona (homeopatia)
Còlics: Llorer-Cirer-----
Intoxicant hipertensiu: Digital
Intoxicant amb diarrees: Còlquic
----
Ferides: flor de Saüquer, Echinacea, escorça groga de Til·ler, Farigola, Rabe de Gat (pupes als peus)
----
MOSSEGADES DE GOS: Bardana / Besneula / Heura Terrestre / Hipericó /All

OQUES
Estrenyiment: Enciam
Diarrees: Roure (aglans) + llavor de Cànem + Fajols
16
OVELLES
Per accelerar el part: Crèixams / Euphorbia (amulet a l’estable) / Heura Terrestre + Celidònia / flor de
Saüc
Toxèmia per gestació: fulla d’Escarxofera
Després del part: ¼ de L d’aigua de Camamilla + oli
Mastitis: mel + llard dolç
----
Malalties en general: Espígol / Levístic / Viscarsí
Aliment bo: fulles d’Alzina
Perquè s’engreixin: Visacrsí / Pulmonària
----
Reuma: Api + Bardana + Consolda + Freixe + Julivert
Ossos trencvats: pega negra (pyx liquida)
----
Icterícia: Boix
----
Estomatitis (candidiàsica): Falzia (+ orina humana)
----
Tos: Herba de l’Ala
----
Astènia: Hierba-Mate
Febre: Malva
Modorra: Marduix OE
Borm: Euphorbia + Helleborus niger + llavor de Cànem triturada + sofre
Pulmonia: Sàlvia + mel
----
Sarna: Milifulles / Tabac
Sarna (i preventiu paparres): segons CATÓ: Tramusos + vi + pòsit premsa d’oli (2-3 dies, i després
banyar amb aigua de mar). Segons PUBLI VIRGILI: esquilar, i aplicar ungüent de pòsit de premsa d’oli
+ escuma de Mercuri + sofre + cera + brea de Cade + Scilla maritima + Helleborus + betum
Verola (pigota): Julivert
Impetígen: Plantatge
Paràsits intestinals: Agrimònia
Paràsits: All

PORCS
Per enfortir-los: Xicòria
Perquè s’engreixin: Fenogrec
Astènia: farina d’aglans
Anorèxia després del part: Parietaria + Ceba + Carabassa + farina
Purga: Aloe saponaria
Bronquitis: Borraja
Paràsits intestinals: llavors de Carabassa
Diarrees: Estacarrossins
Femta fètida: Te
Depuratiu: Viscarsí
Pneumo-eneritis: Ruibarb
Pulmonia: Tell

SERPS (cf. escurçó)
Per que se’ls guareixin les ferides: Boix (rel)
Jaç: Milifulles
MOSSEGADES: collaret de fulles de Salze (amulet a posteriori per a GOSSOS)

17
VAQUES
Part: Ceba
Avortiu: Juniperus sabina / Malva + Vaccaria pyramidata
Després de parir: Heura (infusió) / Orenga
Estrès neo-natal en VEDELLS: Ginseng Siberià
Mastitis: Carabassa + greix dolç/ Boixerola / Pulsatilla (homeopatia) / sabó + ungüent de greix dolç
amb Carabassa
Febre del part: fulla d’Escarxofera / Freixa (deoccció) + farina
Per accelerar el part: Altimira / Malva + Vaccaria pyramidata / Milifulles
Després del part: ½ L d’aigua de Camamilla + oli
Per augmentar el zel: Comins Castellans
Perquè la mantega surti més bona: Llinosa
Per tenir més llet: Xicòria / Comí de Prat/ rel d’Alfals/ Ortiga / Cotó/ Comí (Anís) 80 g/ Avellaner (ritual
màgic) / Calèndula (perquè els vingui amb més qualitat) / Xirivia / Ginebrons / Ortiga / Pi OE + llet
(ús extern)
----
Perquè s’engreixin: Fenogrec + Ordi
Antídot bolets verinosos: fulles de Maduixera
Estrenyiment: Orenga
Contra els còlics: Xicòria.
Gasos: Celiàndria + Comins Castellans / Freixe / Ortiga / Salze
----
Panxa molt inflada per gasos (timpanisme): fulles de Castanyer / Herba Prima / Llobet
Diarrees en VEDELLS: flor de Castanyer + arròs / Ruibarb 5 CH / Salicària (NEONATS)/ escorça de
Saüquer
Diarrees en BOUS: Alzina (fulla) + Bistorta + mel
Diarrees en VEDELLS: aigua d’Arroç i Pastanaga
Anorèxia: Farigola / Genciana / Fonoll / Milifulles / Sàlvia
Indigestió per haver begut aigua massa freda: Donzell (2 polsims) + sal (1/2 grapat), 6 cabeces d’alls +
orina (humana)
Indigestió: Veratrum album / Menta (en VEDELLS) / Tanarida / Tell + Menta + Sàlvia + Serpoll +
Tarongina + llet
Indigestions amb gasos: Comí (Anís) + Comí de Prat + cervesa + carbó vegetal en pols / Camamilla
Acetona: fulla d’Escarxofera
Icterícia: Celidònia / Alchemilla / Genciana
----
Paràssits intestinals: Agrimònia
Sarna: All
Ferides a la pell produïdes per picades de tabacs (mosques): Marxívol (Helleborus viridis, foetidus)
Ferides: Floravia (Centaurea calcitrapa)
Bonys a la pell infectats: pyx liquida
----
Tos: Bardana / Bryonia / Herba de l’Ala
Preventiu de refredats en BOUS: Farigola + sal + farina
Coriza: Ceba (homeopatia) / Noguera
Bronquitis: Pi OE (endovenós)
Refredats seguits: Ortiga
Borm: Fenigrec + Farigola
----
Inflamació: Borraja
Pielo-nefritis: Parietària
Depuratiu: Viscarsí
Diürètic: cues de Cirera
----
Febre: Ruda
Febres de Malta: Orella de Rata
----
Tònic (i carminatiu) per VEDELLS: Canyella + Clau + Farigola + vi
Estrès en VEDELLS: Passiflora
18
Astènia: Ginebrons / Genciana + Càlam Aromàtic + Menta
Anèmia en BOUS: Crèixams
----
Ferides: oli de rels de Panical + Cicuta + Julivert
Nafres: Pi OE + rovell d’ou / oli de rels d’Espinacal + Cicuta + Julivert
Pèl poc brillant: Llinosa + segonet
Boca infectada: vinagre
----
Immuno-deprimides: Genciana
Preventiu de malalties: brea de Pi al morro / BOUS: ou de gallina i, l’endemà, vi macerat amb Porros /
pyx liquida a les peüngles

CH : centesimal hannehmanniana
DH : deciamal hannehmanniana
i.m. : intra-muscular
i.p. : intra-peritoneal
i.v. : intra-venosa
OE : oli essencial
p.a. : peri-anal
ue : ús extern
ui : ús intern

REPEL·LENTS D’ INSECTES I ALTRES ANIMALONS
Pot ser més probable que els insectes ataquin a animals o persones amb desequilibris
hormonlas (pàncrees, tiroides), nerviosos o metabòlics (fetge) que no pas a persones
amb bona salut. Com a revulsiu contra insetces o animals similars, pot servir untar-
se d’oli de fetge de bacallà i/o olis essencials de
 All
 Cedre de Virgínia
 Citronel·la
 Clau
 Espígol
 Eucaliptus citriodora
 Farigola
 Menta
 Poliol
A algunes persones /animals massa concentració d’olis essencials els pot irritar molt
la pell, especialment si després s’exposen a la llum del sol.

En agricultura ecològica s’empen les piretrines o la rotenona per combatre plagues.
També el caldo fet per maceració en fred d’ortiga fermentada en aigua durant 15 dies
pot ser molt eficaç, especialment contra pugons.

ABELLES: per intentar evitar-ne les picades pot servir untar-se amb argila i sutge de
suro. Però, un cop han picat, el remei més a ma sol ser la barreja d’orina amb argila
per aplicar a la zona inflamada. També podrien alleugir molt el dolor la pomada
d’Àrnica, el suc de Prunus laurocerassus, el suc de patata o julivert o all, o de
plantatge (Plantago major) o de Malva. Algunes persones opten per aplicar-hi unes
gotes d’amoniac.

ARANYES: hi ha almenys 3 remeis: suc de julivert / suc de Jaborandí (o gotes pels
ulls amb pilocarpina) / càmfora diluïda en alchol etílic i pasta de lecitina.

19
ARNES: com a repel·lent sembla que funcionin: Artemisia absinthium, Artemisia
vulgaris, Myrica gale, Ptaeroxylon obliquum (Sudàfrica), Sambucus ebulus,
Tanacetum vulgare.

COCODRILS: semba un bon repel·lent la planta lleguminosa Mendulea sericea.

ESCARBATS DE CUINA: com a repel·lent sembla que funcioni l’oli esencial de Llorer
i els fums de garrofes cremades.

ESCORPINS: com a repel·lents a Mèxic sembla que fuincioni bé la Bursera
sarcopoda. A Catalunya, contra les picades es pren rel de Doronicum pardalianches,
o flors de Heliotropium europaeum.

ESCURÇONS (I SERPS VERINOSES): A vegades injecten el verí (a voluntat) i a
vegades no. Els pastors diuen que les ovelles que han menjat bàlec (Genista
purgans) o gòdua (Sarothamnus scoparius) resten immunes al verí dels escurçons.
Ha de ser per la esparteïna. Alguns apliquen fulles matxucades de Sedum telephium,
i se’n surten, després de la picada de l’escurçó. Entre la literatura (oral, sobre tot)
mèdica, hi ha moltes discrepàncies. Sembla de fiar el que practiquen a Costa Rica (cf.
Dr. Clodomiro Picado) :
http://icp.ucr.ac.cr/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=5&Itemid=40&lang=es
És a adir, cal subministra antibiòtics, i sobre tot, unes quantes ampolles de sèrum
antiofídic intravenós. La cortisona només seria per quan hi hagi alguna reacció
al·lèrgica (butllofes, èczema). No s’ha de xuclar res, només aspirar el líquid de les
butllofes quan es presentin.
—picades d’escurçons a CAVALLS (ungüent de trementina + Heura + Rapòntic + oli
d’ oliva) (aplicar després d’ extreure el verí) (donar a menjar All i Buglosa). A Caldes
de Montbui aplicaven bafs de roldor (Coriaria myrtifolia) a la zona inflamada per
evitar complicacions.
—repel·lents de serps: all, ceba, freixa, tabac.

FORMIGUES: com a repel·lent sembla que funcionin els fums d’ Inula conyza o de
Chrysanthemum pyretrum. També la caputxina (Tropaeolum majus), la Mentha
spicata, la tanarida (Tanacetum vulgare) i l’espígol (Lavandula sp.) . També l’ OE de
canyella i la Euphorbia cotinifoia (de Sudamèrica).

LLOPS: al Berguedà diuen que picant dos palets curts entre sí foragitaven els llops. A
l’Alt Camp feien soroll agitant branques de Colutea arborescens (espantallops) amb
la mateixa finalitat. Alguns deien que posant-te una guirnalda a sobre el coll amb
tripó (Verbascum) els llops no t’atacaven.

MOSCA BLANCA: OE de farigola, huacatay (Tagetes minuta), caputxina (Tropaeolum
majus).

MOSQUES: com a repel·lent sembla que funcionin els olis essencials d’
Alfàbrega/Artemisa/ Clau/ Llimona/ Menta

MOSQUITS: com a repel·lent sembla que funionin millor que la resta de remeis els
olis essencials (=OE) d’ Alfàbrega / Citronel·la/ Espígol/ Eucaliptus citriodora / Poliol
(Mentha pulegium)/ Ruda.
Repel·lent de mosquits
 Achillea millefolium alcohol MILIFULLA
 Agave americana alcohol ATZAVARA
 Allium cepa alc. CEBA
 Annona squamosa alcohol GRAVIOLA
 Asparagus officinalis acq. ESPÀRRECS
 Cinnamomum camphora OE CÀMFORA
 Citrus limon OE LLIMONA
 Eucaliptus citriodora OE EUCALIPTUS
 Geranium robertianum OE HERBA DE SANT ROBERT
 Hyssopus officinalis alcohol HISOP
 Inula viscosa alcohol OLIVARDA 20
 Laurus nobilis OE LLORER
 Lavandula latifolia OE ESPÍGOL
 Mentha pulegium OE POLIOL
 Nicotiana glauca alcohol TABAC GREC
 Ocimum basilicumn OE ALFÀBREGA
 Quassia amara alcohol
 Rosmarinus officinalis OE ROMANÍ
 Ruta graveolens alcohol RUDA
 Syzygium aromaticum OE CLAU D’OLOR
 Tagetes minuta alcohol HUACATAI
 Tanacetum balsamita alcohol MENTA ROMANA
 Thymus vulgaris OE FARIGOLA
 Vainilla planifolia acq/dest. VAINILLA

Contra la picor de la picada:
 Aloe vera
 Amoníac
 Argila
 Ceba (recent tallada)
 Gel (glaçó embolicat en gassa)
 Neem (oli)
 Orina
 Plàtan (pell)
 Prunus dulcis var. amara ol. OLI AMETLLES AMARGUES
 Prunus laurocerassus acq./dest. LLORER-CIRER
 Sabó
 Vinagre
 Vitamina E

NEMÀTODES: els combaten: Huacatay (Tagetes minuta), Calendula officinalis.

PAPALLONES DE LA COL: per combatre les erugues sembla que funcionin: Donzell
(Artemisia absintium) Espernellac (Santolina chaecyparisus), Menta, Hisop.

PAPARRES: a l’hora de desengenxar-les un sistema és posar-hi oli al voltant del
caparró i esperar una hora a agafar-les amb unes pinces acabades sense angle tallant
i fent una mica de gir. Alguns creuen que aquest sistema no és bo perquè, amb l’oli,
la paparra vomita dins la sang algunes bactèries. Diuen que el millor és posar al
voltant del caparró el líquid anti-paparres de les pipetes per als gossos i, després
d’uns minuts, retirar-les amb les pinces que no tallin, fent un gir. Com a repel·lent
sembla que funcioni el huacatay (Tagetes minuta). També ho diuen del Cleome
spinosa (d’ Haití), Neurolaena lobata (de Panama i Trinidad Tobago), Piper auritum
(de Mèxic), Pothomorphe peltata (d’ Haití). I potser el tabac.

POLLS: rentar el cabell /pèl amb vinagre on s’hagi fet bullir Llorer, Camamilla
Amarga, Quassia amara, Àrnica, Matapoll (Daphne gnidium).

PUCES: com a repel·lent sembla que funcioni la Inula conyza, el Llentiscle, la Menta,
el Pyretrum i la Tanarida (Tanacetum). També la tomaquera, la falguera (Pteridium
aquilinum), i el baladre (Nerium oleander). I, d’Amèrica, la Trichilia hirta (de
Guatemala), la Torunefortia gnaphalodes (de Veneçuela i Curaçao), i la Stillingia
sylvatica (de Mèxic).

PUGONS: per matar-los sembla que funcionin: maceració fermentada d’Ortigues/i
com a repel·lents: Caputxina, Sajolida, Espígol.

RATES: com a repel·lent sembla que funcioni la Menta (o el mentol), la ruda, la rel de
Llentiscle (Pistacia terebinthus), les cebes d’ Urginea maritima. També el baladre
(Nerium oleander) i les fulles de tripó (Verbascum lychnitis, V. phlomoides) o
d’alvocat (Persea americana). I la Gymnema.

RATS-PENATS: semblaen bons repel·lents la ceba i la Petiveria alliacea.
21
SANGONERES: semblen uns bons repel·lents les Begònies i l’ Anagallis arvensis.

TALPS: com a repel·lent sembla que funcionin tant la Datura stramonium com el
Sambucus ebulus.

TAURONS: sembla un bon repel·lent, a més del sulfat de Coure, la pols de guindilla
(Capsicum frutescens).

TIGRES: a Java empren la Leea angulata com a repel·lent dels tigres.

XINXES: com a repel·lent sembla que funcioni el petroli barrejat amb unes gotes d’oli
essencial de Tanacetum balsamita.

22