Está en la página 1de 3

10 Kyu 9 Kyu 8 Kyu 7 kyu

Tachikata Yoi Musubi dachi Kiba dachi Uchi hachiji dachi


(posiciones) Fudo dachi Heiko dachi Tsuru ashi dachi Neko ashi dachi
Sanchin dachi Heisoku dachi Kumite no kamae Shiko dachi
Zenkutsu dachi Kokutsu dachi

Tsuki Seiken oi tsuki Seiken shita tsuki Uraken ganmen uchi Tettsui komikami
(golpes con las (Jodan-Chudan-Gedan) Seiken tate tsuki (J-Ch-G) Uraken sayu ganmen uchi Tettsui oroshi ganmen uchi
extremidades Seiken gyaku tsuki (J-Ch-G) Seiken kagi tsuki Uraken hizo uchi Tettsui hizo uchi
superiores) Seiken morote tsuki (J-Ch-G) Hiji ate (J-Ch) Uraken mawashi uchi Tettsui yoko uchi mae (J-Ch-G)
Seiken ago uchi Uraken oroshi ganmen uchi Tettsui yoko uchi (J-Ch-G)

Uke (Seiken/shuto) jodan uke (Seiken/shuto) chudan soto uke (Seiken/shuto) uchi uke-gedan barai Shuto mawashi uke
(Blocajes) (Seiken/Shuto) mae gedan barai (Seiken/shuto) chudan uchi uke Morote chudan uchi uke Mae shuto mawashi uke

Keri Hiza geri Mae keage Kansetsu geri Jodan uchi heisoku geri
(golpes con las Kin geri Yoko keage Yoko geri (J-Ch) Ago jodan geri
extremidades Mae geri (J-Ch) Uchi mawashi keage Mawashi geri (J-Ch-G)
inferiores) Soto mawashi keage

Ido Zenkutsu dachi Kokutsu dachi Kiba dachi Neko ashi dachi
(posiciones en Sanchin dachi
movimiento)
Kata Taikyoku sono ichi Taikyoku sono san Sokugi taikyoku sono ichi Pinan sono ichi
Taikyoku sono ni Sokugi taikyoku sono ni Sanchin no kata
Sokugi taikyoku sono san

Renraku Mae geri-chudan gyaku tsuki


(combinaciones)
Chudan soto uke-mae gedan barai-chudan
gyaku tsuki

Kumite Ippon Kumite Yakusoku Kumite Jiyu kumite Jiyu kumite


(Combate) Sanbon Kumite

Kokyu Ho Nogare (Omote, Ura) Ibuki sankai


(Respiración) Kiai
6 Kyu 5 Kyu 4 Kyu 3 kyu

Tachikata Kake ashi dachi Moro ashi dachi


(posiciones)
Tsuki Shuto yoko ganmen uchi Shotei uchi (J-Ch-G) Koken uchi (J-Ch-G) Hira ken tsuki (J-Ch)
(golpes con las Shuto sakotsu uchi Age hiji ate (J-Ch) Mae hiji ate ((J-Ch) Hira ken oroshi uchi
extremidades Shuto hizo uchi Oroshi hiji ate Haishu uchi (J-Ch) Hira ken mawashi uchi
superiores) Shuto jodan uchi uchi Jun tsuki (J-Ch-G)
Shuto sakotsu uchi komi
Ushiro hiji ate
Nihon nukite
Yonhon nukite

Uke Enkei gyaku tsuki (Seiken/shuto) juji uke (J-G) Koken uke (J-Ch-G) Gedan shuto morote uke
(Blocajes) Mawashi gedan barai Shotei uke (J-Ch-G) Gedan shotei morote uke
Juji gedan barai
Hiji uke
Jodan shuto uchi uke

Keri Ushiro geri (J-Ch-G) Oroshi uchi kakato geri Kake geri ((J-Ch-G) Mae kakato geri (J-Ch-G)
(golpes con las (3 métodos) Oroshi soto kakato geri Age kakato ushiro geri
extremidades Ushiro mawashi geri (J-Ch-G)
inferiores)
Ido Kake ashi dachi Moro ashi dachi Ura ido Yon ju go do ido
(posiciones en
movimiento)
Kata Pinan sono ni Pinan sono yon Pinan sono go Tsuki no kata
Pinan sono san Taikyoku sono ichi ura
Taikyoku sono ni ura
Taikyoku sono san ura
Renraku Mae geri-yoko geri-ushiro geri-chudan gyaku
(combinaciones) tsuki
Kumite Jiyu kumite Jiyu kumite Jiyu kumite Jiyu kumite
(Combate)
Kokyu Ho
(Respiración)
2 kyu 1 Kyu 1 Dan

Tachikata
(posiciones)
Tsuki Ryuto ken tsuki (J-Ch) Keiko uchi Toho uchi
(golpes con las Nakayubi ippon ken (J-Ch) Haito uchi (J-Ch-G) Age jodan tsuki 2º Dan
extremidades Oyayubi ippon ken (J-Ch) Morote haito uchi (J-G)
superiores) Hitosashi yubi ippon ken (J-Ch) Kata: Seipai
Yama tsuki Kata: Seienchin
Jiyu kumite (30/60 seg)
Arbitro nacional
Uke Kake uke (J-Ch) Chudan haito uchi uke
(Blocajes) Morote kake uke Osae uke

Keri Tobi mae geri Yoko tobi geri 3º Dan


(golpes con las Tobi nidan geri Mawashi tobi geri
extremidades Ushiro tobi geri Kata: Kanku
inferiores) Ushiro mawashi tobi geri Kata: Garyu
Kata de creación propia
Jiyu kumite (40)
Juez internacional

Ido Kumite no kamae 4º Dan


(posiciones en Okuri ashi
movimiento) Fumi ashi Kata: Shushiho
Kosa, oi ashi Jiyu kumite (50)
(Los tres últimos tanto en mae como Arbitro internacional
en sagari o en varios ángulos)

Kata Geki sai dai Geki sai sho Saifa


Tensho Yantsu Pinan 1 a 5 en ura

Renraku Gedan barai hacia atrás, hacia delante A: Oi tsuki, Gyaku tsuki, oi tsuki,
(combinaciones) con Ago uchi y Gyaku tsuki, un paso shita tsuki.
Mae geri (Oi ashi), Mawashi geri, B: Mawashi geri con la pierna de
Ushiro geri, Gedan barai, Gyaku tsuki delante, Oi Tsuki, Gyaku tsuki,
Mawashi geri con la pierna de atrás

Kumite Jiyu Kumite Jiyu kumite Jiyu kumite (20 de 60 segundos cada uno)
(Combate)

También podría gustarte