Está en la página 1de 663

Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.
Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.
Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.
Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
+ No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.
+ Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
+ Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com
-

\
-
, _ -^

M E NT E M ALI T ET E XC O L I T

-_ fi|||i|iii iiii
iIIi
O ( ) O 0 0
*•...,
K. K. H O F B I B L I O T H E K
OSTER R. NATIONALBIBLIOTHEK

2. E19

\`
1 « g.
+

<rpofitionagiipropbctc£b6a- j
tis3oacbiminApocalipfim.
' ©pusilIudcelebre:?lurea:v3:acp;c
ζ αττίρ longc ahiot * profundio: crpta attofi j
i3} $pccaitpftm, £tvatis?fcacbtno& ftatu*t*-
* • nerfaitrrtpubUcccbatfuan; 2eq; ccckfia
camaltfm rcrumorefcusandaatqsta
*\ ytmtuamfitctatemred'gads:tri

\άντιβfcpu!tafçculte/ 3 A.

} £adfimpIafitpetit ( § § / || ;
\_L^ fúe} agvttv `J/ * 1%J\%
>*ā; Κ (mutuofufig ταχa' *, J\(%]|
} I.
atq;refcrat£Jtniuccm pstnnovaifc.
| … \^4 ' „ £ut adiccta 4, • . *.

j£}: $iufdépfìftcriúgccc5cotdagopug ppcofufnij. § Xlä# [4/.


j ?.ccturaité plucidain £pocalipfi5 feücrëdimis $'||
gftri 159ilippipc £>antua?{uguftiniamg <rc. 1$
jJijtisgûfalyiic ecctoiigclariffìni. S.

3.%; 3iidc£qtioq5fümariuê pulcbriosa vniuerfaocfiovjc,i\[;


$.
è (}fj£ááááááá
. £um gratiatpstuikg!o.
.…, • A*.

}£*#####;s .; .• ££££££ **£* * . - -

*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ #***¥¥¥¥¥¥;
- ******* ***** ***•

IT CReuerédiffimoinChrifto Díío.D.Egy$io,TitulifanaiMathei: Præ
- *
v.
sbytero Cardinali. Eiufdem deuctus filius fratcr Siluefter, Meuccius de
Caftilione Aretino (Auguftinianæ familiæ profeffor Eremita) com
mcndationem perpetuaiii. ' - _ -
• ,•

* j] Vum fuperioribus annis(funéta legatione Yfpaniae


$${aliarüq; pulrag prouinciarum) contigerit:vt tua Re
juerenâiffima Oominatio per Venetis (vbiab hoc
Ę 3.
Illuftrifümo Senatu plurimum;ac benemerito) ve*
§§| nerata eft (ad vrbemi redirct)vifendi eam affe&tus
É£jf defideric:) adipfàm me contuli.Cui (vt valui) exhi
§%$£bita reüerentia: mox a me petiit fibi quædam afferri
§j'i opufcula Abbatis loachim:quae meicuraimpreffaau
f£/f dierat.Quibus ailatis,plectifq; aliquanti(per:non pa*
rum delcctata eft.Sibiq;rem mirum immodum gratam mefactu}::fi ali4
(eiufdem auctoris cpefa:& præ cæterisfup Apocalipfi) excudenda cura
rem) hortara cft, Qugd quum animaduerterem (vtpote) qui Domina
tioni tuæ Reuerendiffimæ rem gratam facere:dieacnocte ftudeo) me#
diusfidius jprimum egißem fiCalchographiid pra:ititiífent,Nunc vero
, (cumfacultûs opportunaeetirnerit)idardiacpraeclaro tuo fub nomine:
'armifüæinfrentémunitum:tuæq;Reuerendißimæ Dfiationi dicatum:
inlucem pro dire volui.Tum epiiìì quia idcm a me Dominatio tua Reue
irendifììma:depofcebat opus. Tum vt meam in rebeniuolétiam amplius
-declararem,Tum vt honeftiusficin publicü prefersepuscxirct:& cum
'nouitatis gratia:auctoritatem quoq;apudlcctorem haberet.Tum etiam
* qffinemo profecto te alter mihivifisetdignior cui præcla;: hocadiicere
turopus. Nam (vt innumeras fapientis animirui virtutes cmittani) tu
optimisbonag: difciplina;& ftudiis:ante omnes alios longe cx eilis.Tu nö
inhumanis mode:ve£& indiuinis:lumcneuafiflipræfulgidum.Quid di
-cam?quum nö folum latinis litteris (qua£ culmen egregie attigiíì:)ve
rum&peregrinis nöminus(vtpote) Haebrayvis:Graecis:Caldiyes at
j3;
'Arabicisfplendefcerc dicaris:ita vt non fàcile tui par:(noftra hac
gsinueniãtur: Tu quoq;fànctam verae noftræ fideireiigicnem:puro irr*
uascorde, Tu maximam in omnespietatem: pbatos meres:fummam æq
tatem:iuftitiam ac diuinam quâdam animiclementiam femppraeftas.Tu
demum is es qui Plaronici præceptiretinentiffimus ftudiofòscés diligis
fingulari er q; amplo prcgis patrecinio. Tum præcipue qyngftram hanc
* cém Eremi r £ faniiijiu (te ptectore,teduce,in melius in dies reforma»
rinö dubitem, Adde q»hanc idemmet Abbas Ioachim:& piis cclebrecho
'noribus laudcq;augeit pra:cxteris;ita vt incxtrcmamundiaetate,ordi»
^\. • ~ ;

'®°
' ;
:«.
2 . •
Ji-. • ' ** si
- -

wemipfum Eremitageviribus diginægratiaefultutm:inzeloacdeiamore ;


velutiinarde£entem ignem) Chriftifiiem:eiufq; ecclcfiae collapfà refor* ,
matup::ac vniuerfareftauratu;:foreafTerat,Sic enim aitcaß,xiiii,inhu•
ius operisexplanatione.Surgetordo quivideturnouus:& n5eft, Induti
nigrisveftibüs& defup acci|i<tizonapellicea.Hicrefcent&famaeopedi• ,
uulgabitur:& prædicábuntfidem:quàm & defendent vfq; ad mundicon
fumationem:infpitiru& virtute Helyae.Qjieritordo Eremitapæmula
tium vitam4ngelog. Quo9: vitaerit quafiTgnis ardensinamore &zelo
deiad combufëdum fpifias&tribulosChoccft)ad confumendum & ex*
tinguendum pnitiofàm vitam prauog.:memaliampliusabutanturdcipa
tientia,Hæcibi:Ethocidem ad litteram recitat Díís Archiefis Florefiti
nus:ritulo vltimo tertiæ fuæ partis hyftorialis:vbidepraefìto noftro ordi'
neptractat.Idem quoq; memorans Diis Vlricus de Vrimaria:& ipfeno
ftrae religionisdo6toregregius:intra&tatu deipfiusordinis origine:adie*
cit.Etga virtuteradicis:ramiinaltá&inlögum naturart pducunt.Ideo
virtute Inftitutoris ac Födatoris:aliorúq;fucceffop- patrüíquifuerítfti
tatis eximiae achuius ordinisprimariifuhdatores)verififr praefum&dum :
eft,3£p£oy filios&pofterosper diuinam clemétiam:bígiti9copiofa ,
defcëdet.Hæc ille,Ipfe enîordoaparétenoftrobt5Auguftino fundatus?
extitit;aquoreguláviuendiq;formâ accepit:necin dubiâ vertipót,QLde.
& idã Ioachimhicimparte ÉÉÉ dicens,Ordo Eremita;:funda''
tusfuitabtô AuguftinoinAphrica.Ordovero Ganonico;: regularifiin
Ët occiduisa btö Rufo:juis&ipfi teneant reguláipfius Auguftini.
t£fugHieremiacaj.i.ficingt. Licetnouusgrdo prædicátium tunc.iip ,
ipfatribulationefutura:vidéat oririipfieccfiae:nihilominus ipfefuitini, ,
tiatusprioa pphetis:deinde ab apfis:poftremo ado&toribustertiitpisec
clefiaftici:chárus:cognitus& cleátusa deo,fignatusinYfaac& Ioáne Ba/
ptifta,Aquogdé ordine pdiit ordo Monacho; ac ex hisduobus:caeteri
poftmodjpdierátordinés.Quiduoordines ite# reuelãdifunt:peoyno
uã acobftupédam reformatióníé:ita vt nouirer oriri videant.Ná ficut He
lyasfuitjrta ætatemádi:duc&svitáeremiticâ:Cquotpefilr Helyfe* &filii
Appfiagteremosicolcbat)&ite;* fextaaetateeftreuelidus)itu & Eremitæ,
(quigcócordij:& typô ei correfpödétes) fuerút& floruerát qrto tpeec
elefiaftico:itegvéturi& reuelidifunt(m55ii6t3) & ppagandi vfq; in fis
n£faeculi:ígreífuritpaiuftitiæ & pacis abfifantii;vifuriq;ftátuæ c5ffatio
né:atq; fugaturigladio diuimi verbi:gétcs* regna (agiita v 3 fidei veri*
tate.Vfi &ipfe Ioachim eodé.xifii.ci5. pfegtur diceris.Puto q, in tpe illo
peftruinâ BabylöisC.f.eccfiae carnalis) vita monachcg: eritáß gamber ad
irrigidi (upficiéterræ in c1 pfe&tione&iuftitia fraterfiae charitatis. Vitae.
véro Eremitagqfi ignis ardésindciaincrc& ;clo adcô ut 3 dcs trih;i!es
§ i -
.
*.
-
-
- ------

& fpinas:vtnes bonis defit gratia dei adfaluté:necimpiiabutunt amplius "


deipatiétia.Qui(fuggerét:fpä)p<ti delinquêtiü:dürius increpabütac ?
fiíiíffí& virtúte HÉyae, His dictis ac filtbus(de duobuspræfatisordini '
bris) iiena funt vniucrfa cius opufcula:vti cúctis ea legëtibus, pfpicuum : *
cßëpöt. Hæc paucaex multis,nii Dfie,R.(de ipfo Ereiiiitaiy 6fdine) me F
hic adducere ac itrrere cöpulerü:.Primü egdé:gdánoftri nioderniamici
cpinãtes & affcrètes,q vbicúq;hic auctor lóqí de ducbus ordinibusCtot
a£tät?;p fidc Xfi fáéíuris mâgnalia)itclligivult de fuis ordinibus.C\ a '
jíü difrtaveritate:ex adductis apparct.Alia ad hoc,me pellësröfuit,fie >
iätcrct,R.D.tuam.Quid de Erefiiita; ncftro ordinëfenírritifte auctor, *
$d
afferaídonifacfpüm habuifle; phetiæ : nó cft ei modica fides
adhibéda, Adieci& ciufdé Pfalteriâ decë cördag.,ln quo de fumma Tri/
nitatc eiu'q; diftin&tionc ppulchre idagat.De nùmergpfalmoy & rcg:ar'*
chanis & myfticisfenfibus.De pfalmcdia, De mö&vfüpfallcndi fimül& ;
pfàlétiíi.Quey ciumyfus& myfteri;:pyft Babylonisruini;ism data vn '
diq; pace Xjiämatoribus:accius cccíåínouata(vt aglæ iuuëtute)na* !
xinie florcbút. Addidi& pluciiáleéturâ inipfam Apocalipfim noftrifacri *
ordinis dc&torisclariffimi, Magiftriv 3 Philippi de Mirua.Quiitadccte '
clareq; dixit: vt riparé videtini neminé,Poftremonδambigôápud tuam
R. Dime cxcufarüitiexiprritia indicendifcribëdiq;facultate:quáferme
abinrüte a:tate noucritèiufmodiartis nefciétiam ÉÉ praeful
optime,hoc (iure ipfo)fefe tibi& adiicit& voget opus, I5Ium ergo acci/
$;
pê:Ipfuhiq; grato aio.Et me tibide pauculishifce laboribus addictú:
foue&amâ.Valereligiöisniae pf&decusclarißimü.Apâ Venetias in Lo ;
cello noftroitularidiüi Chriftöphori a pace, Kalendis Februarii, i s z 7, 5
yiRo maio;iintelligëtis myfteriöy άin béc & alij&cpufculig (buiug auctorit)gri *
'fient Émyftèd fùfit $v ijje ancie: Émittitjcxpóne íüp £íayi:v3:ifmie pmifiit ,
$e trib°ßrüti ftatut*;icipiè ab Adj:a;p&edè vfq5ii, finé£culi.£>einde jfdägccvdta ,
£,conuenicnti£ £u conibinatioiie9. É. fignificatatemp. :unj Ciucrfop. .
CipS;emittit a niyfçrj;iin eccl.fic.qδ annuatiin rcugluitur (in c;iconcinßrtum) in/.,
cipuę a capite ciuc:tafèptuagefima:pcr q$ £cclaranf ; fign!ficanftribulatignea α p;cf ;
fe ùs peí p:ffiiraq;cfi cccfia vfq;in múdi fiié gét fiT 3folationee a ciuinuatyifia.
©Ii(Stemittit túrnpuè ante lege::z temptio fublrg<:tteinptie gratię z cc£ facraméta.
4Γ£tbim v eiiie figtr.n) tc fignificatum:£jigiila & apcrtion£grotum. . . . -

çÎYSxmittit cacorię altcrine figure:bìtè,ßcapita.7.txfignätiap;effuraa£ti ßlia.7. ,


vHiiicr(3:w;:mala qtie pafîà pafìuraq; £ eft ipf•¢ìa a eiiieiiiéb:a pcr féptem tpa. . .
�Ti£S;eniiftit pfalt rií.y.cerg:;:iquc iftruiürfjgarg.y ccrc 3 ftipare ifidiagißitie fpé
iià ; antiq ;ofiig:q3 figuratüeit in û uid qp(ìllè ftigmaliia3itáte5£aulè fugauit.'
«Tr;;:iiii;tit : myftcriüror3£:pcr q$ miro mcdo ac ingenic£ ciftinguit multiplicce !
£fijg ; intef{ec rugoiu me fcripture l5 fpeciahue:longcq5fubti!iue a clarit:& bcc ci!uci ,
d, r in ip* pfaltcrû occ m corde;: tractatu:vbi ponit tuodecim (cnfuefácie pagin. , ;
q, hxc tyiintje fo;* éd. In £iiilia 3 ditc!£gëtiâ milte;. nyf* rc;: “ Cictc; vtiii;&gt;,
άρsia:ea (pf ctc vc câ:a? in oibug fjie fcrc opibue:ciu'iiiodi:figuri& vtctmin & yttf'
fiiw quwvuiii nwtuia:plurinlä ipfiüé cicta) intcliigiiisqu£unt.
sv per Apoca LIPSIM
æ-sg
4ÌSopfig τ Saul*
-

%^
--- --- - e-s,
£$£ duró.ílii \M. £no tefcg
iJ3iae „* 7 Ἀgrneb
ÉÉ;
•4
l.ftat?.f:cu
li OJod.xi
fily ifræ: * l\\ clcctufij.
2.ftatus
t)uodec. biidictué
3 • ftanuę. ] \$ vel ordi, ;
£pocar. prj
ὐuodcci3 ]viri intraiie,
-

gr:ff. iu:it iœfto. runt ter. /// miffiomie.


<379:u5. ' ifl4 x. ram p. 3ofue.4.
\. - §. v

Lºydii.s,
.' TA • '

`R lI1i13 Ë
f?
#g#3; ingref
apoftolo6.
fiftint £gyptum Défignant
$! daiuitabá QU£Yui £; fùnt in bcfcrtofignanteoe: ££;
8a45:cuiu9 ihiria quibue impofuit minu31; Sallué. . -

?É tio ab?3dá:cui? fi
ÖC£\uit* terra piniffionie botru3ijv£ sia.m,
nigiii rfio.©E$e cteportarüt:prefigurät pugoo:dintefutu
cundae ftatué cla rogtefte&:fic&tuôüeuägclice $itatie,£ri npc.r
tuit a 5acbaria pie tiémibi(inqt) teft:&in iudeatiXiçrùm : * áttu.i.
* **A*-•;/.:-*. 3oänig:in quo fa/ £amaria:vvfq3advltimu3terre 5ignat
^i)
-
cerdotiüfegig cbv iudealatinoe:j5irit3eccfiaftico&:famaria
N.-…-•--*--*-
-

£££
-

, , •- ' m jtuit:cuiugini,
grecog:yltimfiterréppIc6449Í3 2ucit?
* titioab f)3i3 rcge3udi:v pteiidefyig; áde,£&traat»9y*n£äarö3änge ad >j a.tbi.$.
adannâ, 1 z6o. QD?Certiuéftatueb5cú
bæg;gtra\Saulii z \\ctrü $imô magu6 18cto.3
-

■. pars
li.z6. rcfcere abiebu8 iiiie:cuius initit:o'£bę :w £lymae:gtrabucé tefteefuturoé:pata/ 1¤ct. 13• .
t9i&eyiedicto:acc:prurue finc5ingfùm, renit alijberetici infurgét:quoe 9uo ccv
i.mac;i fjone £culi.%anc p;ino ftatuiin fine5se pugbefti::ficut in?ipocal£gif£*fignaf. apoti
T ducit £intbiccuérádip pcti:*grefïeëter CIZjgfiliog3acgb yelgiiarcbagfigiiat §£
Jbides fa£twfin.igrrcia. $$o áítüi$âbifii tj&aprop£jéiudicü £jgfnarty£gje • '
il iradicüinplitatio £cderici:cuiu$ germê jppbetay.£ρ93%ffoy.£Ééfili92 Pppe/ -

vel bracbiaey eo pdciitiap;cf:cturj:fìái fa£.?Ip$eremitay a virginü.? 583ofue: $e,49


£fa•9• gia:vt in li£;o 11Sic5,legui : occupabunt.
idolatiiieytirpäüe.£55ccdic;iquo geo 3ofusis ,
*P-is. jmpofuruiit (inquit) finguli qbug poft 55 ficulugbereßø;pfligauit.?Ipòfèptii:in .:
2s* vu$$im mac: donu5fuit tcrra púgratui áíôïíôçiçöéríáêüôflúmiiiia i5abylo *'**•
toii, capitibgé fuû oyadematav miiltipli . mig:ριctédit rígidud:inquqt45claruę ę
cata fuiit iii lain terrâ.£erti6 3obaturue ppfe vndiq5foinicaf adeo. £pé aüt fcpti
e£ fiiicni:£pbetaoocêgmédacium ánte. miue crit3uertëtiu3 adríni, Clii τ υί.τ$e
A:p6;ac fi 1-i cauda ezaconie:quil;breui fit linqucf (àbbatifinug ppíò ceiquo adquie B&to.4
fpatio tpià re,na:uruâ : tìfèp;ä j credi tí libgrtatiefm (ράτη τgucrfi.n3quoad
„,., yoterit vniuerfà yaflabit.<inde 3öi;elaii fidei ßcramëtu3.«lii1ucae.£cfî eft cum Σuke.3
§5 facicn ciue $uig vo;ig;i poficiiin Giiü bapti5&ref o;e ppt&:qδ nec etj3cópletum
?>stis dotxfriti.£t %ob.£cria&quac:icbitur fuit in ccclcfia.[Complebitur aút fubfkpti^
panieui lóca fuo igne fubuerfa eft:l;érium. moangelo:vtait apoftolue, Cum intrat e go.m, .
c£•£• £É6 Dc fnagóga ortua fit veruę páníe: v. rit plenitudo gcntium:tunc oig ifraclfl,
tjc.4. bc*ofiigfia cccIefia p r ooctringm fcmp
.

uug fiet:buic in cätic%:c*pilli tui ficut $te canti,6


#'j'j££$£iiti££££*fuit;
3.4« idcirco g€0 cap:a; afcêdcntuu$ vc nóte £5alaad; ..
iivi cau&gt;iiccam ciu&oii&iamin qui caput cfl Jllbani.f.yui3alidi, . ' ••
-
• •
r

3**
·*
... - „¢£$ rante rolmarns <T
-,.«;$tra$$ignis.*iidé
$ Wάamána colligetantp;$
q.

•\$.
VO
άa$$as qufctie.• -CKo.f6.
E
S §® ζs*§úQoat •

VI 4,

„% \£g}

ji | \z%\t,
#3
q. <<\
3â? g âïí
- 23
• …
ey ?
qa, à3 • B.
go … so =*

eg § | ! ' £äg
3 3*3 ] 3 | | ###
£j£E;

δ* 3. ] § §55§
§*£
-

Ζί
£?
* Et
V.

*etujtdtxjJQ
[ ouexgju8ygjuom
jgp?u5%9i:,qi}q%
fa*J puJg»,ov6%i%

í £ Ἀβρα*
-,-. . . sv p E R A poc A LI p si M. - : . . - -

ISaßimper tempora velamen littere fublatumeft. CIinotapaulumrefpiceve


-
- - - - zf!>cykn cygtui
tu cbcrubitertj;
TReg.8. zoe illo.
£ípuéfùb gfa
¢êpngantele / '
e5fuit ob(cuz•
-
- £&pue fublege
« vtcunq;luci
fjic-
\ fuitjn£larifitg;
- -
~R
ti. Xlidcm°ntic
p. fpccultiinenilß

£? vt:gif.£e/ . d.15: vnd: fílédi


dìfictae:ffici/
yfìfìciee rpiful
fitvtfoi iiicens
£'; £! 3¢
i bat ceiitoponer
mεbsecrant füp ;
* facieii* abyfft. \*££
£ro.34. -
£ $$$ fua.
-
p. I.
. 4 II.
at. i7
€l€ Š%
ret in eum oiie,
-

g5enr. i . -

z.adco:.3.
*-

333 (Ti£egnauit nione ab£ba$ @5cêmrönemp&dictä adbuc manët tenebielfe:* emig


“Ro.; maiori partere, £pot.
vfq3ad moyfen:v idcirco pec mirata figurgp incordibug clcriccz : queex
' gatüm non imputabifquüm nioticbünf:quíangelugiuferta parte librio« celotefcéde, **
ley nó effct:oata verolegé pec rit v 11priiinauerit terrägliaptätiofue. £t tegum feptima £pro
cätum reuixit quafiper mam parte.3;oánee yidit angelü ftätem in fole:qué putamue ibe #£?
datum. - iyg;in?uiug aduëtufcripturazmyfteria cöplébunf. £inde £É :
.* . * £fiibfrrtotpe angelue amictug nubeiurauit qyin ciebug T*T
3. - - - - féptum gngeli quum tuba canere ceperit:piuinę 1|»agine fa
** --- -, '. . . Tcr3mentuin erpofitoribu6 finicntur.
... AD AM. . ^ . 2.pgrar.6z. O ZIAS. CHRISTV S. ;
. . . ' ' ... ; ! £\uafi -

jtuba er £fare
alta vo- $$* * *
lll'ijiíT.
(T$igura tube litterim p;cnotar sererig teftamíti:quei ncepit ab arto:fcdbilatataem Ίβ{al.
in predicatione 3pfo:qu* in oém rerrainfonua erinit.ihodug voa qno tubâ grcf p.,
£fcere babuit:fignifiçat infértiom* in nouiv veteria teftamêti:in quo miífugeft£fày 35ön.;
de:quifuit altera vcx Dei oep3radifo £idgm redargurne cetranfgreffionc mandati. 2ap.6.
(Libic ncfantur kptem fignaculalib:i fignati.
* * -

. ------ Ts^- %2,£>;y£3 \ λ


1 * _ • •J ' ^ £5amuel
*-~*SsS•J --S\
pelgas
*/% 3g£pb \
figi!lí. ■
û gêïr;ym. }}
(| fimi!lí. 3.
• i) ? figillú. z.
i{ iiáíôïí,
)
{]) .
'\\ 2 Syiid - {fi
§'
| figiilii.4. \\
Hjelykiie ;
- -

\ Âïíô Z— \ ÉÉÉ4. / \ Ês
-

\£r€2. 4
- s=2°RSs=-%2*§=ás
É;.
13 I!!!• Y •
Mlcemig -
z.£fd. ;• //].
-

15ccbiae

* £T£pertio primifigili;5Uitin3ndca. QT£pertioquintifigilli:gm £beosomi* £p*


4I31pertio (ecundifigilli:?Jn *oma. .. QL3pertioßxtifi£illi:gni£5oldano.
jfigilli:gni£3eciae.
QEHpcrtiotertirtifigiili3n
OCÈpertioqua yartbia. •
3n3alia.
(I&pertio%ptumifigilli:}n?jt
-

1 \6*iMlem£0 - -
. -

. . -
£Ìbbatio - - $oedyii^,
(| c&fft:ibtiefuie.
(|
£ingulibe* accipitndifuni cumfu 11), rcdce.
[M- £)
€T^S:imum tappº
biacô{eccpit ab bc. 'I}t r®. *- e$ §
rodc p(tliio* g(cut
rapitvfq; ad Acro £onftantinue.
£. fdree.
ÉÉÉ
§. É
wí fpijt? ab co vfq; w

sd2£ätinâ armianus
3-ab ipfo vfq$ ad tof
άroe fwg' pfog : fub '
3$–2 ibûricu9 fmuefi =n . '
qu^ pditu& macm& W) § 2 $ sl din'vwussa; cx
tue iualuit.4. fub il
Vovfq3 adhêricfipii $ζ^ | niia ávidifti.p.regegfät,
1.£;*[?: *£ •

mörégè alunmanc £. *
gbip(ov(q; adfâ. En -2 (J. 1. l!: ii£3*. .
adin6(oldahii baby
l$io,6.ab covfq;ad spita.*.*. tiir?iuitafunt vtiiit.£pc. $.t. 1 z. .I
%fcdcrikfiprimu3,t. .6.t5& q53 suplex, $poliz. wa

ôbro vfq3 ad3nte. £poc.ix.^


y55cfifucccffi&fua, GTtjSsimütellú
GIT£rnotidii q, fub
Ę;fuit 3u
fcptimo capite §d25 €€£:'rô3paga/
pimirtio tpte gfufibi
Iie imcrit: vt inantea
Š.
ncg;qrtu$ @rra
wádi buiu8 palea fi ceiio;:qntiiale/
mul cötritiko folito
fonriue wtntik ta mö $Tetaco magnae t ru: . mgnop:£rgüitę |
fue ppter antigtatcm tcm farracenc£:£pti
gre f&ffie arridtat: 20siet crudclitatcm effim
mόlabor quicfccnti fanguinie:toiitię cria: mú principü ita
boe iodicatur. £icitur ptopttr $olùnïç, 13:4 bereficog.
futic miiltiioiiiii€. £Qctpuo lcco in
€Γ£$5fciêéii lia eft cauda traconi6
oraconis carita alia
t«fi« be atyfiy ifidc
rj; §3 cu3
liepcpuli íalíúia qu :?tuf& a fcqua/
illa ccpcrft ab to be cibi:£?inteyßi.
rode qpftqunmue c£.
χρs iflascc fdroe mo
méte $itigmra filice
ecclefi*vifgin-liesl;
n.fintmêt:e cpabó ?{po. i z.
li bofte bujufccmo, £Γχ\ uia caude
di pu£,lctre : in con δι3C911tg eft toz/
pi-svrdtrâfifif gnte tiira:fi« ftella3 de
xßi. £spita tfib £ic
ζd, ifonniis referëda ii in teri äi tertia
funt adfiwtuif. ldal parte fui aderuo
wc*ffccta faravêica ditogre?rédum ,
vfq3 ad earpa ptoft, eft ad t rrena ę
gnura,ô6i cfâ regna
feculi adhy :£;£ fre cármit a oefide,
ptro rßi:acfi tm pedi ria prolap(urcs.
bneftatur b:tyloni
*2t«rrmf.$am &«.
tíêcumuabtfit boc
£xotge vniéda funt
qaodämögdvnlgus
§# fmfidspwt {bc
info indicio ?tg...
witwppf3mabomicit.
• •* ■rrasifptrd*
Zabulaierpönëfup?lpoc.?{bba.3oa.
£¥ erat vetua teflamentum ab 3 braam
GI3jncipit?Tabulaprincipalí vfq3 ad £Cbriftum:£ptcm fignaculig in
, um oictoru5vcnerabilis uolutum. fò.4.co. 1 .
3Abbati83oabí5 £¥ notant (epté bellabebaeog.fo.4.co.i.
£¥ libri &1I>acbabeoruni non funt in cano
'. icppofitionc5 Πε. fo.4.co.z.
fupcr £po £¥ualiter fertum tempué videaturinouo.
bu8 biuifum. fo.4.co.z.
calypfim. 0*tribueborie cum oiniidiaftetit £bi ,
fugit, cruce fufpenfue. fo.4.co.3
O. tiod£bbge3oacbi$ mddat vt oia
opufculg fuaepramini ecclefic:faltcm
£¥ iudciad/Cbrifiu3 conuerfi canfaburit
tlaudábunt dominu5. fo.4.co. 1 .
pofteiue obitum prefèntétur:fiante n6 £¥iialiterin %yto tépore effe oebent oue p
: poterit. . folio pritn9$olória (ècunda. f&cutionce, fo.y.co. ■ .
£¥b:ueadmonifbriú 1Clemétie pape:vt £\ualiter babent intelligi treeftatue niü
-q3 citiue ipfe?Joacbim compleüerit ep/ … dif&uecclefic, fo. Y.cc.v.
ld
.pofitionem fuper?Ipocalypfim velitei £\uomodo parcellengclarita8fancti I3e/
f} *pne(entare : yt fit ad vtilitatem fideli/ nedictitype£tandaeftcirca finem mum
UÌm. - fo. 1 .cc.z. di:tempoie.f.£nocb z ibelye:z popu/
£)»rebeccbatypûeccfiegerebat:fo.z.c.1 lu6iudaicué conuertetur. *fo.$.co.z.
£¥ aucto* Dicit % auctoritatepótifictg ab, £\uomodo videtur literapwiori3 teftamé/
i# ftrictum epponere velle £pocalypfigli ti pertinere adpatrem;nouiad filium g
1,1 -brum. fo.z.co.z. fpirituali9 intelligentiaque ex vtraq; p
II!
Q. Dicit (è certiet neceflarije oocumétig ccditliterapertinere adfpiritum ((ii;p
poffe oiìdere adeffe ßflura3. fo.r.co.z. quandam fimilitudinem. fo.y.co,?.
(;! £¥ növfq3 in fine5 mundi claufoe tfigna £lualiter ficut ordo coniugatorum videf
togefle (ermone8 pdiyitatigeliie oinie pcrtinere adpatrem:z ordo pnedicato;z
li:f$ wfq3ad répuép;efinitú:fo.1.co.3. ' ad filium:ita ordo monacbcrum cui er.
£¥ qui non poteft credere: intelligcre ne/ trema tempora catafunt: adfpiritum
: quit. . fo.z.co.4.
£¥ primílibrum vocat:introductoriiiau
cto: in quo totiuélibri z operie contine
fanctum. fo.5.co.3.
!\uid fittempué fubliteraeuangelij: (5v
ritualié intelligentie z manißfie vifio ,
-tnr materia. fo.z.co.4. ni8:£ qúo oiatpafüt qnq;. fo. 5.co. 3.
£¥ oiuiduntur Σibri totiu9 veteriøtefta/ £¥ occlaratur myfterium trinitatis inps
menti, - fo.r.co.4. “triarcbig. fo. 5.co.3.
£)uareoicaturlibcr?Jpocalypfig (èptenâ, Qualiter ab?ldam vfq3 ada>oy£n péc/
riué zweeiueprerogatiua. f9.3.co.z. catum non imputabatur pp carentiäle
£)uomodo %cra fcriptura oicitur aque gi6t quomodo itelligatur. fo.$.co.4.
* viue. - fo.3.co.z. £\ualitcr triatempora afcribuntur:oiucr/
£¥ apocalypfieeft omnium altarüpropbe fimode piiv filio afpü(cô.fo.s.co.4.
tiarum propbetia« omne6 aliae comā £¥ poftrcfurrectionë corpora noftraerüt
bendcne. fo.3.co.z. fpiritualia & téplü (piiefci:q:nibil cor/
£\ualiterim fingtilie partibue (emper fiat ruptibile in eieremanebit. f.6.com.
recapitulatio. fo.3.co.3. £)uomodoapatribugfitiefacri9 boctori/
£¥3oannée cuangelida bicitur camefa/ buebméiregula thyftcric;um in oiui/
„ riu6ddi, %.3.co.*• mafcripturafitquéter wtaf. fo.6.co.a.
άθ
• £abula in crpönëftipcr?ipocal, •
i>iuifioftatuum qu9adeptenfionem tem £}u9dtetnpoye pmiftatuefuit ab 8ab a£
porum. fx.6.co, & yfq3ad 3cänem baptifta3 : £cüdi ab eo ^
£>e cócordia t4fpcctuad alterutrum ouo vfq3 in preféné:tertiiapiiti tpe vfq; in,
rum teftamentorum; fo.6.co.3 , finem) mundi, fo.9.co.4.
Ðeapertione figillorum in pr'o;i fiue ve/ £)ualiter cófumatis ab infidelibuépreffü/
teriteftamento, fo.6.c0.3 rié que cito venture funt : erit tempua
3tem oe apertione figillorumnoui teftá b«atii:t erit terra plenafcicntia oei: ita
menti. fo.6.cc.3 vt viy wllua audeat negare r5m:nóeíïe
£)uomodo comparatur «cclefia oriétalia verum filium cei exceptig dumtapatg
vecem tribug ifrael. fo.7.c0,3 bufda5gétibu8 quae iii fine productu/
3mpcrium YRomanorum affimilatur inv ru3£ftwiabolu8 contra fidele8 (cilicet:,
perio cbaldeorum z illudegyptiimpio gog. - fo.9.col.4.
conßantinopolitano. fo.7.co. 3 5icut in fine fimi ftatu9 wltimugrey.ßam
3hregno grecoru$cötinetur in fpiritu fà/ tbiocbug ceterigiinmanio: fuit:itain fi
maria££gyptu8,£t inregnô latiho; ne fecüdi qui erit in proprimo feptimue
Ibierufalem τ £abylon. T fo.7.co.4 rep: ille vcnturu6 eftve quooiciturbic:
£)uomodo fitiaturimperatore8 alamano α vnué nondúvenit; fo, i o.la. ■•
rum aufcrre libertaté ecclefie pve(ertim gYuod in fine tertii ftatue.f.in fine mú
in temporalibue. fo.7.co.4. diventuru3 eft aliu3 oium peffimug.f.
£{fììmilaturoeßructio13abylonieoeflru gogqui zipfeantix56 €rit.£pe quocici,
, ctioniiRQme. fo.7.co.4 turp:incipaliter. fv.io.la, ■ .
ίΌeclaratur illud bictumbe (eptem regi/ £\ue fuerunt α erunt (eptem capita oraco
bu&in £poca.quorum quinq;iam ceci nigz quod fuitprimum (ècundum vc.
derunt ας.& qualiter adbuc epifléte fep:/ folio. - 1 o.la. i •
to yeniet fèptimug, 3temoe oecè regi/ *\uomodo intelligédum cftillud quinq;
bu9v quipofteog yenturu6£ftomniu3. reg<e cecidcrunt:z ynu9 eft v wiiu& nó
peffimu9, fo.8.co.i dum yenit. fo. 1 o.la. 1 •
£)ua!iter citopercutiédaeftnoua gêaby/ £)uomodo concordant £aniel τ $oänce
lofi:t boc a pluribugregib°. fo.8.co.z. in apocalipfi τοc bcflia:co!iiibu6v regi*
£)ualitergeng mabumerb pugnabit con^ bug {c. fo. 1 o.la. i.
, tra nóuijßabylonem. fo.8.co.3 £)uoderit ©ptimum caputosaconie zoe.
` Cy mabumerb cúfuie DiciturJßcfttaque cauda ciue quod erit aliu&t vltimiua'
fuit z nonieft τ quofnodojllabeftiaite/ rep. venien8in wirtute zfpiritu p;io;ig:
rumafcenfura eft de abyífo.i.populoin ac fi 3oannc&in (pirituv virtute li>e/-.
fidelig;bor faciet maximiie ad í833&£io! lye. . - fo. i o.la.z
nem alteriug beftiegkemdétíg oe terra: Quod nibil tam affectat >iabolu& quam.
& Depfeudo ppbcta:poft quod infide/ inueniri per omnia ccntrariu& opcru/
le9 conuerteiitur... , f3.8.co.3: bu8 crcafovi:v εμεmplificatur. | fo4,
£)uod fub (extaapertione percutiendi éít lio . 1 o.la.z&
noua 13abylon:£ ficut poft anivicgu3. £\uodille qui ofcitur in £poca.rey z ca/,
battigef*fini3 veteri teftaineiito ita v. put £ptiinum:erit ille anticbaiitu3 ma/
poft gog crit 3fumatio feculi. fq,9.c.1 3uu8 quioccipiet infiiiitam multitudi* .
£}uodáiiiio. i ìoc.fini&fuit quadragita: , ncmiudeo:um z gentium: ita vt pauci,
«generatio**tim, . fJ.9.co.3: euadant aftutiani;nequitie z callidità* . '
£)uod finie £culi in ßcra pagtna largoz {t&illiuesz ficut cbnftuò victu3£ft rey £, .
.£sicto myodo accipitur, ` s , fv,9»co/3, pontife;& propbéta;ita v ipß ß miíí,
'
tetur effe.
Abbatis3oadsin
... fo, a o.la. z. lud oe £5og.' _ . fe.i r.Ma.*,
μ\uod paedictti& ?lnticbrifugta3 magna £¥ beata virgo fignificat ecclefiam com/
fignafalfa t p;ena mendicgg faciet: vt {emplaiitium: v lixlifabetb pwdicato/
· nulla eytimétur figna 1C9xiíti in compa TlJfn, fo. 1 1 .ta.z.
• ratione iilo:um. fo. i o.la. z.£¥ (ècundu8 ftatueb3fèx rpa ficut mun/
£}uud opinentur aliquioe £5og am fit án dué fépretatee, fo. 1 1 ,!a.z.
iticb:iftu8 veru9, . . fo. 1 o.ls.z. £¥ in erotdio tertijftatuebgbét in fpiritu
£Opinio oegntirpog) nimiu8 coartatus renouari multa:acfi iterti £iyriffime naw
« potéria £Cyrifiife rétrabet ad b*rbaraa fccref:5dicaret:pateref zc.fo. i z.lg. 1 4
inationea per aliquod t£8£ poftea ibidé £¥ mtoricuffe tenendum eff:t credendu;
feductú óog t eyercitü eiu9: veniat cô efle inpatre filium:£ fpiritum fáncrumi
tra £cclefiam. fo. 1 1 .!am , effe in filio patrem a fpiritum:effe ifpia
£\uodtemipo:e £5og in capite oraconie.f. ritu fincto patrem fimul t filiiim:a bij
* ßptem tam contrita erunt ip(è aüt cau^ tree fimul vnu8 oeue (unt.fo. i a.la.z.;
daerit:que tribulatio erit articuloer/ C), in 3garoefignatur totapæ£ng wita.(.
** tremo:& fine mundi. ifo. 1 1 .la.m . . tree ftatué mundi:& in $arra futur3vi
£\uodhotitiaoe apertionibug fignaculo t3£C, fo.t 1.la. z.
' rum neceíTariafitadintelligentiambu £aualiter oportet lectorem fcripture (àcre
3 iu6 libri:fine quorum notitia ambulare babere bifcretionem α inteiligere: cum
* per libruin iftum:oeuiare eff: valiquid qutdafferitur ant'negatur vtrum fiy to
in eo biffinire temeritae fo.1 i.lâ.1. *' turmautfm partem zc. fo. 1 2 la.x.
£¥ parte8generaleg pertinentee :d f2cum gYualiter id quod operatue eft a!>oyfeg
* dumftatum:funtfer:t qu«libet oiuidi ' Inepotdio veterié teftamenti:illud ope
* tur£ oiftinguitur infeptem oiftinctio// ratue eft3Joannc6£aptiftain erosdio
'* neg. fo. 1 1 .la.m . moui. fo.u 3.'a. 1 .
$exta pare eft bnpler propter ouplicem £¥ £nocb zMxlya6venturifUnfin fine
tribulationem:feptima autem pare pcr fecüdiftatué.f.fepteetatig. fo.t 3.la.n.
tinetad tertium ftatum niundi: in quo £¥ quedam in ciuiniè perfonie propterp
€rit par* fabbattfimuginecclefia £)ei v prietatem earum attribuuntut cuilib€t
* otium. - * f. 1 1 la.t . όeper€;que tamen eadempropter vni
£5cnfue myftictisve £yacumfeptę filijs tatem effentie cofnmntjniter referuntur
fijig;τ ύ$iciycle cum ynico in vita:q; gdommc&perfonae. fo.t 3 .la. 1.
aliírimoriendo parturijt. fo. i ■ .la. 1 . £)uare non fint tria teftamenta: propter
£¥ ifleliber babet octo partee: a quomo/ aliqua attributa ciuinia pcrfonig:fèd ti . .
do.folio ; 1 i.la.1. • ttjii] OtJO. fo.i 3.l.z. ,
zibcr ifte etiam oiftinguitur in tribuése/ Cy. £ntbiocbua concordat cum £5cg ep.
' cifionibu8:p:igia pertinet ad fécundu; fine vtriufq3teftamenti. fy.i 3.12.2.
' ftatumj:(ècunda ad tertium:tertia gdfù Q. myfticaeypofitio eft:cum per minima
• turtum (ecu!um. : fo. 1 1 „la.z. • íintélliguhttir maiora:'vel per modica
£)uando £3:iftue Incarnatu3 eft;func«ö *, multa:fiue in bona fiue in mala parte;
$pleueruht quinqjetate8 mundi:a fepta vt cum per regemti»ycrufalein intelli/
gitur Xueftpefregcin babylonigoia
icboanit £ pfeuerat-ilabof.fo. 1 1 .la.2.
£\ualiter whtiierfafcriptura nouiteftamê bolu8. .' ... fo.t 3.14.2.
ti:ficpartim pertinet ad (ecundumfiay α, multaocculta* precipue ventiira: fíef
tum vt non tranfeat ad tertium *vteg ' (tnt omnin0 4}t€f€mpu9benudatavi
* illud,1®¢tre £qucretn**&£cobtra#yti] 's lcfccrent, fo.i 3.dwz.
*-
άα 2,
Zabula in erpöné fupcr?ipoca!,
£¥ infénfuliteralialiqfi maioreft oifficul, po:tionibu8 affignaf caufa.fo. 1 6.la. I.
taaquamun intellectu Ipirituali α my* £\uomodo omncgovdine&fanctosnm có/
ftico. - fo. 1 3.la.z. tra bofte&confligentium in omnitem/
Cy-tre&funt modi generaleæ quibu9 oeue ove fubueniunt alter alteria feruntfo
loquitur infcripturig. * fò. i 4.la. r • ginem, fo.i 6.la. i.
` C), in verbio byfloricionouiteftamenti in £¥ oatur depredicti&fubfidio v folamine
ueniúf ouo itcllcct°iruftici.fo. 1 4.la.z. exemplum nota. fo. 1 6.l4. 1 ;
Q, ad octauã partem bafu8libri: nullug CA liberufte cöre(pondct veteribue myfte
aliue intcllcctu&pcrtinct p;rter gnago rija.f.veteriøteftamenria plurimu5 cíí
gicug. fo. i 4 la.i. eig babet concordiam. [fo. i 6. [a.z.
Qüare 3oanncein octaua parte buiu9 li £¥ quiq; primipane8 quo3 benedixit oo
b;i vfu& efl tgnobilibu3 imaginibue:vt minue fùerunt ordeaciv (èptem vltimi
funt aurum:lapideepciofi.fo. 1 4.ld. 1.
triticei v quidfignificent. fo. 1 6.la. z.
£eoiuerfitate acceptiohię fabbato:um:fo £}:núcrue duodenariu8 iter pfecto8* (o
lio. i 4. latere fecüdo. lëne&nücroep£ctiffim?é. fo. 1 6.la.z.
£¥ in tribug ftatibue mundi fuerunt fua £¥ in quinq;co:po;ie (cnfibu& v €ptè vir
fábbata.f.antc lege3:fub lcge: τ tempore tutibug anime per'ectio bomini32tine
grati«. .. " fo. 14.li.z. tur.f.böcpterio: α iterior. fo.t 6.la.z.
£X. afïîmulatnr filentium noue babyloniæ: £¥uare vpluitveugpongreiecclefia ciuer
fìlentto veteri3, fo, 1 5.la.m . fo3 ordine& vt füfpicfbiteri: oiaconeat
CY.op3d5 cito ocfirui nouam babylone5: epifcopi;v gdfignificent. fo. 1 6 la.*.
w feedificarinouam l>yerufalem ce la £¥ natiuitae cb:ifii attribuitur facerdoti»
pidibue viuiea filije tranfmigrationis buæ:paffiosiaconibu8:refurrectio epi/
ihoue:zcantabitur illud magnum %l/ (copia;afcenfio contemplatoribue:aduę
leluia. - fo. 1 5.la,z. tu&fpüøfci:im cöi vita féruéribue : vbi
o, nó fimul totu&incarceratu& eft fàtba (üt qnq;ordine8generalcg.fo. i7,l*. r •
na8 ßp fingulum quinq3temporijm (e £¥liberufic fàcramentie fpiritualibué ple
cumdiftatus:finguluin Draconi& caput nuæ, Clirie (piritualibu8 t yaledicenti/
, incarceratumeft:&in fexto£impciouo t>u8 curu9 (éculu principalitercatuetft,
: fimul. fo. m y.la.z. folio , 1 7.la. i •
c\uid per mille anniincarcerationie5a/ Cy libcriffe agitoe £ptem ordinibu& o£fi
-tbane intclligatur. fo. 1 6.la. i . gnatio in (èptemtribubu&ifrael v in (e
{\$ feptem tempo:afunt ab aduentu fal/ pté«cclcfije á fi*nt in£fia.fo.17.1a.1 •
uatovig v(q;adepttrcmum iudicium: in oifeptem parteg buiue librinibil (onant
... ferto vero tempo:e iudicabitur babyló byftoxicum:ficut quinq3t1b:i byftoiici;
- nouat •eindebcfiiav p&udo propbe/ %d totu5 pene quodinci& intclligiturt
ta: t poftea crit (abbatum populo cei: fpiritug zwitacft. fo.17.13. ■ .
, yfq; in finem ipfiug ßyti temporié: in DEtribu&vicibu&catugeftapoftoli&fpiri
quoiteg foluef fìtbanae. fo. 1 6,la; n. tug (abcrua:piimovatu& cft qùcredide
£y.beatuê 3oannc&inuitatu&fuit abvno runrin £brißum:fecundo in oic £\a*
feptem angelorum babentium pblalae (cr;tertioinoie pcntbccofle&:p;imoba
• • uracundie o&i:ad contemplandam cla/ tueeftwt p.eueniret:£cundo vt coope
, ritatem fupcriiellycrufale3 matri& no/ raretur:tcrtio vt perficeret.%. i7la.z.
- . flre. - : •; • fc. 1 6 la. r. Q. qui fic(wtpictum efi:)non accipit fpi/
£)uare quelibet quiwq;partium generalit Triiumfanctum pcrfcctué cbriftiáììué et
.: um buu3libu in feptem, ciftiiiguitur y , (anonpoteft. $.17 la.s-
-
* • • Abbatig 3oacbim
tyfSétru&fignificat vitam actiujw 3og. qui quamuietemeant regula3beati £ty
, nee coiitemplatiuam. fo.17.la.z - guftini:funt tamé inftitutta fancto Ru
Cy quinq3fènfu&corpo;ie adactius;:v (e foin occidui& partibu8. fo. i 9. la.x,
ptè virtuteeanimi adgtëplatiua5 vitâ çlualiter fertur quafdam muliere8 emula
pertinent. fo. 17.la. 2. ta9 efîe vitam illam zad formamm cano
£¥1|>etru&prefuit quinq3£cclefij3:3Joan micorumregularium conueniße in wnij
nee autem (èptem. * fo. i7.ia.z. que vtinam non ficut vina corruptio/
£¥ ecclefiequibu&prefuit: $etru3apofmo mi9 macula oepertrant. fo. i 9.la.z
- Iu8fuerunt.ll)yerofolimitana:gntbio/ f^\ualiter inftituta funt aboctoribue fam^
cbena:?8omum 3:3ilegandruna:tconfìg ctig monafleria virginumi:cui religioni
.. tinopolitana:£qualiterquatuor anima fignificate funt in Ißala ancille mfracbe
- „libue affimulantur. fo. 17.la.** - lig:natue eft in filium ordo monacbog
£)uomodo ccclefia bictaeft Ibyeruglem grecogno«fignatuein Dan.fo. i 9. la.i.
: in triplici ftatu:£priinaaffimflata ef!« C; occideiitalia ordo monacbcrum befi/
s txfignatain $arra:{ècundain τβebec/ gnatugeftin Tleptalim: & ordinee fra/
cba:tertiain τλgcbele:prima per timo trum:bofpitaliâ a militum templi oefi
* remiunctaeft patri:£candaper bumi gnatifunt in ßad ££ìffcr. £o. 1 9 la.x.
litatem copulataeftfilio:tertia per oee £Yüaiigerit ordo figiiificatu6 in 3ofepb.
: notioncmvnitaeft fpiritui %ncto: fo/ folio, ' i 9,la.z.
Io. - m 8.la.z. £¥ populueiudeorum fignificaturin £e
£¥um erosdiofecundiftatue:filiue a fpiri niamin qui natu8 eft in obitumatrig:
t tug (anctu8 miffifunt. fo. 1 8.li.z. quiaconivertetur in finemundi.i.fecum
£¥ genu9bumanum intre&flatue cifiim dißatue α non in fine tertij flatue :(o?
ctum eft.Qconiugatorumprimug creay lio. 2o.la.m
tueadimaginem patria:(ecundue cleri £\uid péfignetgybeata virgo priu8 obijt:
corum inftitutu6adimaginemfilij:ter/ d33oannee, fo.1o.la. i
tiue monacbogadfimilitudinemifpfie £¥ religionem fignificatam in Aacbelefi
• * fancti:videep.cmplicationé.fo.i 8.ia.a uein matreoominia!>arig: oportet iw
£¥9;go coniugatoruni pcr£uerauit ab fine£cundi ftatueclarificata5pviu9 in
$dã vfq3 ad 1Cbriftú:voicitur primue bomino confumationemacciperewtfts
£tatu&mundi:fecunduea1Cbriftoiquo tuaf ovdoille quifignificatue eft in?jo/
* ordo clericorum:tertiuepofto&flrudtio £p{y. {9.2o.là,*
memnouebabyloni3in quo ordo mo, £¥3Joannee concordatim myftcrio cü3o
nacborum:appropriatue$piritui fan/ fbe* ttiam $o£p{y. fo.zola.*
CÍO. - - fo. 1 9.la.m £¥ 4I>oy¢edefigiiat 1Cbriftu3 a 3ofepb
£¥ouplcxfpiritu9 qu£3bely¢ueab fixe fpiritum (ànctum. fo.io.lä.x.
: Ivapoftulauit fignificat vitam actiuam CY-l^etrue Maulue a 3oannee gcrunt
. * a contëplatiuam. , fv.m 9.la. i myfteriu3trinitatie:quod1\aulug pie
£\ualiter affignäffinguliordinee fingulia dicauit in $lfiapcncmg ibi fundamen*
filij93agb. .fo. 1 9.1a.1' tum fidei:ibidem poftea?}oannee (uper
£¥cidopriintuéreligioforuminftitutue è Adificauit:* quare bcc. . fo.x 1 li.n
: ab apreinecciefiafimitiua.fo. ■ 9.la.m £. l5carnalié iile popu!uo bebreorum h&
£¥ quartua ordo{3eremitarumz virgi/ intelligeret veritatéve filiov fpiritu fàn
numinftitutueeftabcato £uguftino i cto:inoininie (cripturie tamgn crebra
ffiica. f9, 1 9,la.z erat w apcrta métio cefpiritu £ncto:oe
£¥ quintueg dofùnt canqiiciregularte filio yerorara zocculta zboc:q* occul/
44 3
_-
Zabulain èrpöné fupcr?ipocat,
* Tatio plerùq3 bumilitatie eft: reuelatio afcribunffecúdóftatüi*££priiiiafertior
libertati9. ' . fo. z i.la. i ' octaua vero vite future. Ifo. 1. 3.la. 1,
i^ualiter 3oanneé accepit aliquid oe bor DA omniéfere fcriptura que iurtí(piri/
ctrina iSatuli:zquomodo. fo. 2. t .la.z tualem íntellectum ppiierefpicit £bri
£¥ ßpte:necclefie £fie biffimilantiir filijg * ftum in fécundo ftatü confumanda eftí
3acob. fo.z. n.l4. i que autem refpicit fpiritum fánctu3: iis,
£¥ qui emulantur virginitatem z non vi * (ecundo v t«rtio. fo. 2. 3.la. i
' tam ccntemp!atiiiain iunguntur quidê £¥* f*r funr tempora labo:i3 (ecúdútus
contemplatoribu8 (èd non perueriiunt ¢¢rtum tempus ouplex cft : quia oue
' vfq3ad illain munditiain : oe qua oici/ in eofunt ecclefie;fèptimüwtrorfigerit
tur.T3eati mundo corde quoniam ipfi : in gete α octauiiin patria. fo.13.14.2.
t>eum yidebunt. fo.z i.la.r. £¥ualiter oatur regulâ valde notabilu9: vt
g), ovdoille qui creatugeft ad imaginem , finemagna officultate cum ociaurilio;
fpiritugfìmcti fignificatug in 3Jofepb z circa £ptépre&buiu8 lib.i.fj.z 3 .la. z. •,

3oanne:ficut fpiritUe (angtue babetfe/ £Q* fumma partium buius libri: oeclariæ. •
ptem oona : ita il!e ordo feptem fpecia/ cuiuflibet earum. mäteriam τ quibue
lee ordinegex eo procedentee babitur afcribantur fingulep3rte6. fo.* 3.la. z.
ru3 eft; fo. 1 z.la. 1. £¥ 354bylon oiciturregnum Y>iaboli; v.
βγ conuerfio populijudaifimipoft conuer * liXyerufalem regnum o&i.fo.r 3.la. z.
(fionem ciu3gentiú:íêu plénitudiné gé £¥ liyerufàlem babet quatuot animalia:
tium ptinet adtertiú ftatü.fo. z z.l3,i fcilicet ordine8p:o ea pugnäntea;z bae,
- fy, tempore (ccundi ftatuæ pp;ie attribui/ bylon quatuo: beftia8quepugnantpro*
tur yitaactiua : in parte contemplati, ea quantum iubet oeue v pugnant fina
ua:fed tempore tcrtjftatuefolum con/ * gule contra fingulae. . fo.13.la.z;.
templatiuacatur, fo.zz.la. i. £¥ quatuor beftiaé a £)aniele o:fcriptae:
£¥ fitiet prinitie ftatue proprie attribui» 3oänegfiib vna 35bédit:que ex ij$g<i/
tur patri:fcctmdtie comnjijniter filiov tuo: videtur effe cópofita. fo.z4.!a. ii
fpiritui fáhcto:tcrtiua (o!um fpirituifam £\z premifííe quatuor prelijg fpeciaiibug;:
cto:ita intellectti&fecundi ftatug com4 quinto loco z tcmpcx vicrufàlcm v ba;
mnni3 eft actiue τ comtemplatiue vite: bylon ambefimul?fligent, fw.z4.la. u
v tii magi&gt;cnit actiue. fo.1.2.l*. z. £¥ in primo tempore ßyre£tatig confli/
£,id qtiod animale eft pertinet ad vitam yit ordo apoftolicue affimilatug leoni::
actiuam quam proiicbig fi!iue Cei fu. cum fyn3goga iudeorum:quj Defignat
• bire Dignati;& ef!:fpirituale veroad,cö/ leenag. fe. 14.la. 1
-

templátiua3 qû p:cp;ium eft $piritu& ρ, in £cundo tcmpore c&flixit cxdo mar


- (<i:fiä xb (ptjg tbilibertae, fo, , ,.!:. ». ' tyrum:in tertio occte;ti:in quarto vfr
g); tcmpu8 quadrfgefimte figiiiiirlt v , cci gimum z bcrcmitaru3um partibii8 £fri:
* pitiir pro fccundó ftatis : fempite vero * ce vigentiunt. fo. 14.la. 1:
pafcbale vfq; :d£!fcemfioncm fiue }»&/ f^* quinque certamina fùnt v:q5 modo
* tbe.p:o fcrito. f0.23.13, 1: ' commitfa iiitcr militcc ii>grufalem: v.
g\ualiter earur vna regula expcfiticntJn ' militce J3abylonig in caripo buiua
labc:to(? inquifira : v tam frttcturoféêü i mundi... fo. 14.la, ni
* fcuffm cß:wt abfq; ipfâ fruflra quig (e pof. ρ, il:iido'ctum apoftoli.'.inc6fumiue in
fe áfígnare fpcrct fcripturarurn tbro/ * quce fiiire feculo;um beuenerunt: tcr,
• • pce. fo. 2. 3.li. i ! ' ticcirdttm cft intcófiigt niundi;&:p:j
£. £y octopajtittj&bjjiij&liba £y,pp:fe: • nic Cvijiijjjjgti& ficuliè ççùxviijiij;íicú
- QT

' ' zibbatig 3coadxim


4obocef inproximo;öonfumatię fęcu*
. ..
mi angeliruba caméntia:&ohfijmiabituf
li&plenitudihig gentium:tertio confu rhyficiiun oci, L. f3,15,la;*,
+matię quafiinfine mundi ßculie reli £¥ illi tuo tefieg venturifinr £nocz llxe
_ quiarum ifraelig;t gentiü. fo.2.4.la. 1 lia3:eft opinio tnon certitudo: (edpoti
£¥ oportet miro modo inferto teinpote ' ug coniectura, fo.25.la.r.
$ cmnia confundi:vt.f.onjnééreprobicö £¥ in fpirituali intelligétia in quaveritas
* traomne8electoevideantur confpira/ efi foli fpirituifancto eft bonor α gloria
_ re in vnum:fiue iudei:fiue gentilee :fi/ . exibenda qui fugatie tcnebrie igno:átie.
deberetici:fiue farraceni:fiue (ùperbi oòcet electo& fuce omneni certitudiné'
:£ maligiii cly:ifliaiii : vt wentilent eog W€rttgtig, fo.z 5 .la. z.
co:nibu% fui&;vtfificri poffét : Deleanf £¥ fiquigno9interrogaret:qd actfifit oe.
,.O£t€rra. . fo.14.la.m corpore α Sopfi:oe co:pe matrié ciii:oe
£¥ ficut fcparatie reliquije fideliunia f?/ -co:pote3oaminia p certonibilaliudre
figgogarcproba:tamiipfa3ά filio& (üóg fpôderepofTumu3:nifigynefcimuéféá
' £euè tradidit in maiiibüé romanorú: quare völuerit Í`eug ipíáoccultare affi :
ita z nunc erit oc babylonein (pirituoi , , gtiatur caufa. fo,z 5 .la.z.
: ctà idem iudicium. fo.14,Ia.r £\üomodo?{arom accipitur loco corporis
£Qualiter exponitur illud.£(jidiwmu$ be quibominibu9 loquercf;& d|»oyfeélo
-capitibu6befie occifum:quaead iiio*/ . coai&:g ocoloqueretur, - fo.2.6.la, a
teiii v plagaeiug curata eft.fo.x.4.la,z £\ualiterey (up.adtctigerëpli& apte mon
£\ualiter in fine£cund. ftatue oeftruetur frafefie vitäpoft me:té covpie.faiam
n9uababylon. fo.24.la.z. viuere eternaliter. .fQ.16.19.1
£* fyto teinpore Siabolue incarccran/ dualiter multotiene ignorâtialitere § oc
, , dué£ft in abyffo.i.inreliquiegentium: cidit fit ad(apiam pcivolété.f.2.6.1a.1
vndecyibitiöog zd^agogeíangulié £¥ j$ui&intellectué fpiritualié fàcre fcrir
terre, - 'fo.z4.la.z. pture fit in (e ynug ciug tamen plures
£¥ %5og veniettépore tertij ßatue in 3o funt [pecleg. • fo.z 6.la.z.
gnhe oefignatugqucmigni&pe celo có* £¥ giialeg oiffcrétie (piialigitelIctué á pt
biirret;zutaerit confummatio inuiidi :fo gedüt er whofonte lie für.4.v3 typica:
-lio. . _ . 24.l3.z, byftorica;Ij9;alio galleg9;ica;z qu£lib5
£¥-fubbaeuitate compilatafit oe vniuer
ßproprietate multiformieintclligentie £¥ typica itelligétia ciuidii in.7.1péé fub
libribuiue: que fub cortice figurarum ipfonoie De quaauctor p optie tractat
® occultonimi& welamine multiplici/ iiyiibtofcöopßiterijoccάςοτdag ó refe
terlatebant. fo.z4.la.24 ríf adoiuerfoe müdi ftat?, fo.2.6.la. z .
£¥ non funt£mperattendende figure im. £)» allegorica ciuidifi tre8boc é i tropole
varietatibué fcripture : fed magi& ipfe gicä3téplatiijä£ anagogicä. fc.1.6.l.z. ,
re9quia non propter myfteria reg : («d Q; giiq3fiit itelligétie generalee á pprije
, econtra:non enim credimnue £)eumef? mioibu8 paflinguüf:*5biftoxicano:alia
£ tre6 perfonae : quia myfteria ooccrit frcpologicâ:3tëplatiua v anagogtca: £ .
i£d quiaipíé filiugbeiveiiit in niundii oiij3affignatur diffinitio, fo.3.6.la.z.
apcrtiffime boc oscuit:£ poftupfumtc/ fy ncquaé veritae myftcrij&:fcd veritati
(lee plurimi. -. fo.i 5.la.z smyftcriâ fubicctafunt, fo.2.6.la, & .
£)uomodoadbucmaneat velamennegp ,
I£xplicit tabulapiimiliti£prmialis,
.£iiitclligere valeamu3:quoufq5aperijf
£###: £ptiz certE;£u*
· · t& 4 . . . -
-

Zabula in erpöné fupcr?{pocal.fo.27„la,z.


O$ quotienfcunqgrßø 3:ftig alij
quida patre er temporeaccepifTe:fi*
[réfìf.
£}: tunc in tante neccffitatis articulo:mul,
ue aliquid informaferuiperegiff&narra; ' lum meiiti9 babcri poteft &onfilium: 3
tur illiugmor apoftolici memorari o£/ quifq;ß ero omnipotefticum magno
bemue:v3;£Yuicum in forma oei effet compunctionie gêimitücötinue cômê/
non rapinam árbitratuaeft.fo.1.6.la.z. darc:vt illuminetur, fo.17.laux.
£Y. £briftue 3efu3 inquantum bomoac £Yualiterbeatu33oannea vcluitfuperedi
cepit apatrebumclib:um,f.£pocalipfi3 ficare iam al/Saulo fundatae (eptennec
α nominótum beue. fo.2.6.la. z. clefiagin?Jfia:vcurlibrum?Ipocalyp/
Cù{Xei fi'iue bomo factu8 eft na(cendo. fim eifdëßäliter velegauit.fo.x 7.l4.x.
Clitulu9 in patibulo mo!iendo.1!eo ep. £¥ quinq3funt principalegecelefie,(.If»ye'
mortuierefùrgendo: α aquila ad fupoe ro(olimitana:?3ntbiocbena:?3lerandri'
afcendendo. fo.* 6.la.z na;£onflantinopolitana:' f{omana:fo/
£¥ non malig zimpijøfienda fit bec re/ lio. 3 „la. û*
uelatio:(ed boni3t(èrui6£)ei:quia bo Q, propter principatum i^etri \{omaw :
mi a electiaudiunt verbum? Yeiad falu niaecclefiaextollit omne8 aliae.- , fo/
tem:impij autem ad maiorem eoru5 oä lio. z8.la, ut .
nationem: itavt non po(fint fe epºcu/ £)uomodo in filijøifrael figuranturono*
fare. fo.z7.la. i decim ccclefie: a quare oftenditur:fo/
C), in boclibro nomintroducitur nomen lio. 18.la.m'
gngelifimpliciter:fed nomine angeli: £}ualiter tribue3udacoaptatur i^oma^*
fémper myfticeintelligitur aliquiæ fány neecclefie:iuytaillud.^i^epulit autety
ctu3aut ordo:aut aliquidadrem pertis £>ominuetribueoegem: átribue £**.
nengtxfignatura. fo.17.la.u. fraim:nonelegit:fed elegit tribue3uI·
C. wfue eft fcripturarum fanctaru3vt bo da (ZC. fo.z. 8.la.mi -

minee miffioiuinitueangelinominem, £lualiter buodecimreperiuntur ecclefiet'.


tur:wtoicituroe 3oanne baptifta. £c/ que tribubugouodecim figillatim £on
ce ego mitto 'tc. fo.z7la.r- tieniunt:z adaptatur illud pfalmi.£on
£; miniftrialtarieoicuntur ? Ingeli: fo/ ftituitterminoegentiü... fo.18.14.&
lio... . fo.17.la.u' £\ualiter adaptantur mundi £tate9 filije
ρῶ qui ne(ciené teftimonium pcrbibet : 3frael. fo.x 8.la. z.
aut fàlfidicu9 aut adulatozeft:etta3five: £\ugregdammoneft appellatuê patriar/
rum fit quod oicit,, fo.x7.la.n! cba ficut?&braam cum fùbfèquentibu3
£, lectio adliterato&pertinet:guditu8 ät g fimiliter pater£b:iftificut £braam*
adidiota3, fo.z7la.z. Ðauid oi&tifunt. • fo.1.8.laiz :
£} ifte libcr non folum fpecialiterficut ce: £¥ oueetatee cum oimidia fuerunt ante*
trri:oicitur propbctia:verum etiamge legem zoue alie cum dimidia füerunt
neraliter:quia que larga p;opbctarum; fublege.. fo.1 9. la. 1
voluminafparfimv cönfüß protulerüt: Cyzin féfta etate in quafiimu8: ab initio
in fùmmalibxibuiu8 ppbctie (püé:{àni eiu8 vfq3in initium tertijftatu9: fepté5
ctu9 cogrtatjit,. fo.i7.la. z. temporum biftinctioneeinftitute fùnt.
£, cum plure& falfòe incurrimué'quog; folio.. - z9.la.m*
putamu3 vcrae€g;contigit vt indifféré. £)uare oominu8pafcituru8populum fi/
ttrram bonog άmaloefufpecto8 ba/ demiraculorum:ptimo quinque ordea/*
beainue :* pkrunq3 mendácce cttdi/ ceie:v poftremo%ptem: turbae fatiar:
mju&€o&quijCxo famüiariu6 adb£/?/ êigHatu6£ft,- -%.*9-la;v!
-

' * Abbatig 36adhim ' ' -_ .


`J
£y affîgnatur caufacur beatue 3oannre angeli;quinegpatresmeq;flj:ii fagi'
fcripfit (eptem ecclefije. fo.19 la. y. : nemfpiritüefáncti, £0.3 1 la.i
£¥»non oicitur pacificueille quicumcíi/ i>e£ptém angelie quiaffifluntante iSo/
ctaquelib3licent:(edille quifcddalité/ miiium: * operibue earum in bomi»
pore per£uerat illefae, * fo.29.la.z
Cywerbum bocfubftantiuum:fcilicet eft
o';magnaoperafpfbiri £.3 1 „la•■
iritus{anctu89pe'
diuin1 fibiniaieftas:in nomen fibi wen/ duo
ratuseftivt nibilincreatiertbger)eo
dicauit eternum. fo.3o.la.m cbariuevviciniueacbominib* magie*
Cyfoluéîeugbabet incommutabiliter neceffàriumefîèt. fo.3 z.la.m
effe:aquoz quicquideft:acccpit ef(e. Q»nemo poteftfigri filiuéêëunifiaccipi
folio, 3ola.1 end9fpiritum%nctumneqjoatur aiv;
£ìuomodooicif 8eue venire veííe into cuifpirituetanctuscuinom oentur vir
;;;*;
O••
per gratiam w pwe£htiam : fo/ tute6€iue. fo.32.1a.1
3o.la. ■ ' o,ficutfummacuraeftfyon(3othgremo'
£)ualiterexponitur illudfcilicet quiefi* milibuefponfamfuamfita£9iiftoecde'
· quierat tqui venturus eft:pro $ig; fiam fuam. fo.3 z.la. 1'.*
* la perfonarum in tribu9 ftatibu3:fo/ aualiter £biffugaccepitoe natura novº
lio; 3o.laii
£¥uareviriturmotamter. ©uiefv gerat
flra:fènfùé «infirmitate® ® ep: ;;:! -

tooedit nobigoona:ep:emplific v€72" -

v non quifuit zquierit: affignatiirraw ptemooni&fpiritu9 (ancticorrtfpondé


.tio. fo.3o.la.m - tibue. fo.3 z.la. ■\
£)uomodoefteternitae in£»eoéxempli/ Cymaturalitergbomnicórnię timef mos'
ficatur. ' fo,3o.la. y. wratioaffignatur. fo.3 z.la.z.
£¥ ouo tempora (cilicet preteritum : t fu 0, non funtToue cbaritatee.f.qua oiligi/'
turumque nobispr e(&ntiaeffe non pof mngöeum: zalta quaoiligimu8 proyi/
funt: fimul pnefèntiafunt ipfi?>eo: fo/ mum: (edoiuerfiâffectue quibuevengi
lio. · ` . 3o.la. 1
« bominem blligimué. fo.3 z.la, & '
1Qualiter anima adi>ei imaginem créav a Yöbene dictioaMSanaffe&£ffraim ab'ia!
tarbectriatemipuein memio;iaretinere cobfigurabat populum gentilem £ iu
, binofcitur. fo.3o.la. i
daicüv quomodoveclaraf.fo.31 la.*
£)uomodo eyemplificatur te faficta £ri £\uefi
* I1Itgte,. fo.3 o.la.z tcaufàqyinboc i{)so preßribútur
feptemfpiritue: v eifdcm fubfcribitùr
£¥£ptèoonaßirituefándtimyfiice fùnt bomo cbriftugicfue,- fo.3 z.la. z.
bifèptem fpiritue. fo.3o.la.z. C; in oieiudicijcum bomine8 viderunt:
C¥ funt peter fèptem bonafpiritualia fpi gCbriftum mágnue erit plánctué: tum:
ritu&fancti:alia infinita. * fo.3 o.la. z timo;etumgriio*;* p*efertim ceingra
£¥ patfee* filijßunaribominu5:in boc titudine redemptionis bumane ££
g) illigignunt:vifti génitifunt: adima - '• " - - 3 3 3.2-

ginem £>ei patria ffilijfpecialiterba/ duare cum fioe refpondendo ßlemua:


bcntfang:liautemfpctialiue imagine3, in fine locare.£tiam vel3mię.3:50 qu'
βiritu&fancti,- fo.3 i'.la. i
Item imprincipio? . fo.33.la.z:
£; patree teftamenti veteris: (inbocq» cybicoiëitur.άuieft* quierat wquiyé
patre&victifunt:)imaginem oeipatriæ furua eft:vtoftendatuftotafimul £ri*
confécutiquodammodb conßcutifunt. * nitae operari.- _. fo.34.la,**
£;fljteftámentingui:quiapropii:fi c% prim6(:agnofci£cit pater: pofteafili:
victi{unt}imaginemjfi u3:4yi
lij timjöyerituruê£ft£piritu&fan*
Zabulaimerpönë fupcr?pocal,
, ttuevt framiidow precipue ab elcctii . tatio:vnitatiefreffemtie:affummittir iw
fpecialiu9 agnofcifaciat:occendo omné excmplum illud.f. Matcroe celieoeue:
swgritatem v ficpariter ipfi requiefcant fili.vc. fo.36.la. r.
, a laboribuefuie. fo.34.la.m £y fiumrebug covporalibua poffumue ve/
£¥ non fùfficit mundo crederetre&perfo êre vicere idem:cíe vnumz efíe tria: á
* na&um cuuiiiu& huficredat Diffinctae z ôi : abinuicem (eparari nequeunt : poflu*
luteroiffinguatur. fo.34.la. 1 muæ non minugboc oe ipfa ?Erinitate
£Qualiterey ignorantiabiftinctioniginoi/ * bicere cum fiibil fit a ratione alientnm
„uint6 accidat aliquando : yt -4doretur • ibidem exemplificatur. fo.36.la.z;
, vnum quoddam idolum. fo.34.la. t. Quomodo auctor cicit (e babuifíe occla/
£¥ arcbarium myfterium trinitafie'zvni iratioiiem illiué incffabilia mominig: 4
.;tati8non poteft aperirianimalibu3 bo : quodam iudeonuperad 1£b:iftü con^
. niinibug;: quomodo apparuit 3b;aa5 uerfo:quod in (ccrctie (ècretorum con/
, §ßact 3acobinocooiinipotente:qd tinetur quid iudcoe : nota ibidcm, (o/-
, figiiificat, fo.34.la.x. liQ. 36.la.z.
£¥ quamuie £>eua tribua modiê iii lege £¥ ficut in quinq;etatibue prime I>eue
vcteri patribue apparuerit: ofteiidena pater vifue eft manifefte operari: zi (er
… £ effe çeum trinu$ t wnuni:nomenta itafiliu8;neceííé eft vt z ipfe fpiritus ἀm
v wienfuum $elic : quod fixbici legunt ctue 9peretur in feptimaetate:qgate/t.
* £ldonay:non indicauit eig nec aperuit nu9 ficut ocug trinitae eft:ita triú opa
, ptr {piritualemintellectu$. fo.3 5.la, m :teinpo:um finguli3 perfonig britatie p .
5y bominibu9animalibuefufficitei&fim, pietatemyftcrijoifiincta eft?videanf:
pliciter credere quod audietur: beno/ Certi0 meti3, fo.37.la.z.
, mihe autem Ðeiquod eft 3 donay me £¥ in primoftatumumdiwiguit £cclefia : '
liugreticerel3. fo.3 5. la.r. laycorum:in (ècundo ftatu ecclefia cle/
£}ualitcr bocnomen?{donaioicifur inef ricorum. 3n tertio vero ftatu vigebit .
-£abile tam alatinie j3ab Hxebxie:a qui • £cclcfia diSonacborum : z llxremita
, bu6non pronuntiaturcifdemliteri6g Iruin. fo.37.la.z
bu6fcriptum eft. fo.35.la,z. £)ualiter fupradicti ßatue epponanf my/
£¥ iftud nomen in grecooicitur £betba/ ftic<£ moraliter. fo.37.la.z
.. gramaton:v tradunt peritiffimi bcbaeo Cy principium primi ftatu8£fl w fuit ab;
rum:qj eft tante virtutie:vt fioiftingua Äbraam principium («cundi:ab aduem
tur intribu8 oictionibge:gdbgc vt fir tu comini;v principium, tertij a cöuer/ .*
gillatim proferatur:3£:£(1:(1£.fin/ fione ifrael. fo.38.la. 1
gula dicti9 £ufyllaba: integritatem fui £)ualiter aucto* £erculat:* in ercniplo •
noinini&babcat:3cfitotumnomcn pro „beclarat eaque p;iu3oireratoe illo in/
fergtur. fo.3 5.la.z. effabili nominefáncterrimitatie nequis.
£¥ mira<ftprofundita3contectaquein il per eaqueoicta funr : grbitretur eum
lopa fáto nomine:(cilicet 3cue: quod fcindcre voluifïè ynitatcm ciuiiieefßn
: quatuo: literiøfcribitur:¢ non immeri/ tie:folio. 38.la. i
toabbébieig fcribitur z non profertur £\uualiter aliomodo affignantur initia a fi
propter ineffabilitatem fuam. £t boc nee trium ftatuum:in figura oftendena
.£9ntemplabatur beatue £luguftinué in ¢ per litcraeulliuenoninie.fo. 38.la.m .
librooc?rinitate:cumoicebat. £um Cy non priu& filiuenafciturue a patre : *
cvaftarefbumana inopia. £o. 3 6.la, 1. pofteaabeodem procedit (piritug ßìes
£Wäl;t£rpro ęcclaratiQn£n9mini82 riiii
- . . -

*• • • a• • . * - - •*
v _ *" " .

- 7*. ,, - - • '1 f- 1- *- , •" - • r

' ' : 366atig 3oadbfim' *;-,


i£ftjaliter auct6*bicit bncufq;:fùiffe (alu/ ' Qualiterrionea oefberaiidimôeeié qui
-** tatiozeyo:diu3ammodov quod £qui • • inreligione (éu invitafpiritualitnöpof
.* tur totú eft oecospo* libri.fo.38.la.z funt adperfectionem attingere priufq3
*£), perii Setrum t3oannemoefignantur *' ey bac vitaoecedant:έuiefìciit quod
. ordo c!ericorum t monacbo:um:qui/ im £ eft:quia oeu3 non minue fidem*
• • bug continuefálutie verbo fecun£tur : intentioncm attendit ac remunerat j
ecclefia. fo.3 8Ma.z. opera:vbierequi nö valét, fo.4z.la.£.
• £)ualiter in nocte boninice refurrcctio/ £¥ qui fic militatim via 1Cbrifti:vt greffij
- miobova qua creditur £b:iffuga mor/ figat:exiftiman9fibifufficere poff<:gy£
tuie refurrerifle ipfi %bbati 3oacbim fola carne continet: paruipendeneTpi/
meditantiaconanti:fubitofìctaeftreue ritualem cordi&munditiam : ffultu6ę,
latio cum quadam mentiø oculi8 intel folio. 41.la. z.
ligentie claritate beplenit. dine libribu £C; aliudeft fimo:epene corporalirefiflere
iug q tota veterié gcnoui teftamentic6 ' paffioni:z aliudeft amore glorie propo*
• cordîa, fo.39.11.1. firum fpiritualig munditie t9tig mëtiæ
£¥ liberifle babet bucg intellectu8 typi/ annifibue amplccti. fo.43.la. ■;
cog:vnum.f.pertinentem ad%$3ftatü: £;antem in exemplum adducitur: cuiufq;
*• alrerum ad tértium ftatum.%. 39.la.z. : fideliaey prcpofito continentcr viuen/
'£!ualiter declaratur:quarevocatur 1Cbri/ tie:poftmodùm ruentie, fo.43.la. w
ffue fimogenitug mic*tuo?.fo. 39.lä.z. £¥ ßptem crinee $an(onie:fignificant e
£¥eo tempóre conditumeft teftamentu; ptem virtute& animi in natura nobis
• nouum:quofcripture veteri&tafamen vonante in quibug (èptem bona $piri
tiaperiri ceperunt. fo.4o.la. r tug £5ancti requiefcunt:nota pulcba.
¢¤ua!igeftoefcriptiotube voe eiu8 myfti • folio. 43.la. 1.
t cafignificatione, fo.4o.là. z g^ue fint prima:fecunda:tertia: a quarta;
f^ue fimt interpretatione6 ecclefiarü£ifie; vinculâ $an(onig quibu9 eum Cali/y.
q fenfüg (piritualeg. • fo.4 1 .la. i da meretrix MSbyluftino:uni ligauit :
£), fiìigula octarum ecclefiarum babet ? quod etiam contingit in quclibct pec/
ptem ordine8, fo.41 la.x. * cato;e.vt in £dam zoe oxdine rempta
£oupler è cuftodia cafiitatie. f 41.la. i tionia vide pulcbra. - fc.43.l3, 1,
g); oue (ùnt fpeciale8 intelligentie : circa £)ualiter p:imoadeo gratia nobi&vgtiir:
• quae fidelia anima occupari Cebet: w; vt bonum velimue:rethde vt id poffi^
: féientia cxterioruin que infra noa eft:& mu8 bonú quod vo!umija.fo.43.13. u:
: fapientia interiorum: que ocfurfumeft. g^ualiter valde timenda eftruina viria g/
'-. folio, • ,- , • • • • • *• -. -*4*.iai i
fectig exemplo £5amfonig, fo.43.la,b.
gaualitcr qui aut (ìnctarum fcripturarij3 £¥ (èptem virtntegnaturale&que funt in
1* notitiam:aut ege legendi confuetudiné anima:tenent imaginem fèptem ochoq;
* * non babét:terreni8 Defiderijg yebemé, rum ®irituefáncti. * fo,44,13. is
* iter incuimbthfit. fo.4x. la. 2. £\ualiter terrena altitudo confi;nd f:cumj;
gsnueoifferentia fit inter 3onag pelliceae: celfitudo celeftiu3apcritur.fo.44 I*. r.
• taureag:tinte8 co:poxio caftitaté t mé £¥ numq3men6bumana meliug fiijg fe/.
<ti6:folio. 42. la. z. nebra&oiiudicat: j5 cum oiuime fapieha •
g), quamuia quiapoffit aliquando gloria. tie lucem τ weritatein agno(cit: έ& qtio'
` rubemtindtti* carnié:potefl fntjltotiëg o3fureremplum3Job qui gttdita voce
* carere munditia mentiæ;£dnon econ/ cojnini conuictuè in re(ponfione fua.
*tra.folio. • • 4*.l2,2- vcfccit, fò-45 la.v
Zabulainerpöné fuper£pocal,
$£\ualiterpauum acimpium fit vclle an α άmagnaoifferentia fit inter lumew
tetempueiudicare.£tcuriuftu9 acpi in fácie JI>oyfi glumen quod ccfigna
u® omnipoten6 dcuecalamitatibu3ple , tur infácieicfu£brifti. ` fo.5 i.Ja.m
. runq3innocente&affiigat. fo.45.la.x. £¥ confuetudo (cripturarum diligenter
£¥ primu8cado fuitmartyrum : nouifli* infpicienda eft: que wnam eandemq;
mué virginumerit. fo.46.1a.1 .rembiuerfoe plerunque intellectuepa
£\uidactumfitve (àncti(fimo corporeoci : rare demonflrat: £n qyrote (cripturav
genitricie dÌ>arievfq3bodieignoratur rum pro impctu $piritu3gradiútur.
& apud multo&quimyftcrijcaufám ne folio. 5 1 la.z.
{ciunt admirationegfiftit. fo.47.la.n £¥ quine(citrtgulam quanda3 myfterio
.£¥ 3uie omnia opérafimul iaciant: p4^ rumbicpofitam bifficile tft intclligere
tef:filiu3:a fpiritu6(anctug :nibilomi/ loca multa fàcrefcripture. fo. 5 i.la.z
nu8:aliquaproprie attribuunturvnigo £\ualiterin (èptem flelli9 oe quibu9 bic
* rum quod non attribuitur alteri ;fo/ fit mcntio:ocfignatur£ oftenditur qud
- lio. 48.la.z ta fit gloriabono; pr&latop.fo. 5 a.la.m
[O, proprietae filij eft predicidi:fpiritué £¥ inquatuor animalibuévêquibus £;e
verofci eft potiu8filcndoinfpirare.\n9 cbielie primo capituloDicitur figiiificâ
* . tace clericie z monacbie. %.48.la.i. tur quáttuor ordinté,f.3poftolorum*
fo; myfterium em*mationi3oconato ma τΓ>artyrum:ooctorum,& monacborug
giaconuenit:infpirationié autem z ifuf féu virginum. . . fo. 5 z.la.u
' flationie magiæ $piritui $ancto: fo/ £¥ maiuecfttcncri 3 baberi aliquid: y
. lio. - .. 49.la.* quare. fo. 51.la.m
p, (pecialiter yifu9eft Cbriftu93éfiie in £\ualitcrnificéué aliquoeroborando te
ilite requiefcere: qui partem bumilio neret:vniucrfàtcdcfiarumfabrica pate
rem £ctatifunt:£5piritu8 verofànctug retur ruinam. fo. 5 z.l4.1
-

, imbiequilibertate letantur:vt ciuinie £¥ feptem flelieinoerterayji oicte (u


' famulatibu8 vacarequeant.fo.48.la.z etiam £ptem cornuaagniquibueyen
£¥ primue filiu83ofepb oefignat latinog lat nationee tregna. fo. 5 z.Ia.*.
fecundu9verogreco&:ad quo9 miffug £¥ ftare zf&dere proprie magiftri w pwefidê
eft 3oanne8:adlatinoe aute3 1/ȣtrue. tieeft:ire autem zrcdireoifcipuiiw cb
folio. -_ - 49.la.z ßquentie. - fv.51.la.z
£¥£licioneft wpov militieaviro oilectaq3 Cy quié ótobumiliortantobeatioreflim
1Aeginazwpot |Regié quam Aep. ncn numeroelectorum:ey quo fubditi non
tolligit. fo.sola.1 vebent prelatoefuo63clari: quum ipô
Ω,pcrquinq3 ecclefiae gencralce intelli £licio te fint:£d nóta quoinodoíío
guntur quinque ordine& iuftorum:fo lio. $ 2.la,&
lio. $ola, i
CA1\£tru83poftolorumprimue potuit
qualiterintellectu8quinquegeneralium emulari 3oannem fuper prerogatiua
ecclefiarum zquinque partitum généra pulcedini3quaa £brifto ölligcbatur:
litum buiue libri Ę;tantumadf? £d nunquam $canneé : p:iotatum;.
cundum ftatum: * intellectu8 féptem gut poteftatcm |>etri: redditur caufa,
tcclefiarum z feptem prop9rtionumpti folio, 51.la.*
, me partie buiug libripcrtinet adfécum £\ualiter tam praua bicta ac (criptafint
dum:* tertium. ... f9*$ola, & vefcptemplanetie a propbctie buiue
£)ue oireritapoftolue:&cìda£o8capitu mundi:vt loqujoeeie yiri catboliciat
* koquartoci(putaneoclitera z (piritu; bitrarenfillicitiinc gigfùffragia yidcäf
Abbati33oacbinm
mififolétlunam zflellaga etiam nomi
titit a quare.
' '
fo,f4la,z.
natim aliqua3, 'Ogplaneta(lemu3gffimilatur ifl9&:3up/
` ` fc. 53.la. i.
£¥ pbilofopbibuiug mtindi£uafirologi piter ceterigab£ftrologig prefértur ¢
dicüt buiufmodi arté nó effe peccati; .. affimilatur£bae:M>ercuriu8d">oyfi:
. q* naturalitcr babetur:fèdnota refpon d>aret>auid:$ol fxlye:z1una 3o
fionem. fo. 53.lä.i. annibaptifte.notarönée. fo. 54la, &.
£¥are auguriädi reprobafae abborret fi/ £¥ coliibaifue creationi9ovigin&eg: aêip
de& yji;v ilege veteri firr.fo. 53.la. r. ducta eft. fo. 5 5 .la.z,
£¥ Deuè tollerat ac patif aliqii bmόibo, Λμ (olaliter illuminat(mgmée in feipfoab
mincé cefpcratc& aliqua futurapredice * fconditu6:)perlunâ &aliog planeta@ 4
A. re:z quare, fo. 53.la. i. ftella&: valiter in prefèntiafuiqú calor
£¥ fol:luna:zftelle celimon (olum babent ' eiue manifeftuéèfiip terrâ,βο.$ 6la,1 .
a Deo officium lucendifuperterram p/ £¥ nullimanifcftafrje;nifiadqué venit
terbominee:verum etiam fignificädi . fpüg (anctue, fo. 56.la.n •
ucem inuifibilem α magnu3ac compe Cy etia3infideleetgentile8 in fuigerrori
tenefacrameiitum. fo. 53. la.i. bug : l5iuitimftotiée oeofic oifponéte
£¥ folfignificat £briftum z luna ecclefid: teftimonitioiciit veritati. fo.5 6.ka. z.
{Yualiter Clirgiliu&l5 verbainuentump
felle electo&:v quomodo vna£«liabif,
ferat abalia. . . . . . fo, £3 la.*, :ferret: mirabiliter tamen veritatem δε
Cy folzlunamultiplicia babcnt fignifim, ' natiuitate cbrifti,pmfit oicéé.3änous
C4tâ• fo. 53.la. z, „pgenie8celotxmittifalto.fo.56.la,z4
f\ualiter quondamoclufâ gentilitag wo/ £¥ in pfanetarum ordine miraocipuid&
cabat feptëplaneta& ceoe. fo. 54.la. t. * tiafactum eft:ytgétile8 errando quodá
Cy-curfu&fyderiip.ecipue gentileaad cr« modo non errarent. fo. 5 6.la.z.
, rorem co€git. fo.s 4.la. r . £lualiter per fùprafcripfafolênee viri affi
fy aftra celinö funt corporaviuëtia:vtali mildtur («ptëangeli3:£ptcm ecclefia;
qui- bircrunt. - fo.54.la. i. ?Jfie. fo. 57.la.i.
c¥ humeruê£p:enariu8tante eft pféctio £lualiter fèptem ordine8 cefignätür quo»
, nig vt vixautnunq3 carere poffit pcr/ ruin p:imu3eftapoftolorum.£5ccíduæ
facto myfterio. fo. 54.la. i. martyrum:tertiué coctorum: quartug,
£)ualiter £|dameftprimu8etate: a n6oi, beremitarum:{eu virginum:quintus
gnitate:quiaobculpäingbedientie fue * conuentualium:f«ytug continentitum;,
pdiditprimogenita fua:feciîdug inoe; féptimué coniugato:um:quibugv pte/
tertiue Eltygam:quaftu& £|>oy£g: qn^ 'dirtifeptë virigdaptamf. fo. 57.lä.r.
tue í>auid:£xtué 3oanne8bàptiftj;£ ■\uomodo oicti (epte5viriaffimilati fùnr
| ptimugilxiyag quia in fine fecülivemw, ' feptemjplanctiß. fo. 57.la. 1
[turuê ê:boefepté viro8,magnóø mifit. £¥ malignoftri&bene inbono vtitur bow
veuein mundü,iIlota. [fo. 54.la. I. ' nugœ113, * • fo. 57.la. r. .
£\ualiter ficut ftellarum fplendo: abfc6m [C); illoeaccepita beo mandatum:ne ipfe
I ditur z penitugofparet adortum folig aut ἐmen eiu&carne cum fànguine we/
itafpichtia mödiöcpcrit vbi minimiî fceretur. fo. 57.la.z.
fo. 54.la.z., £¥ infeptéprecepti3 oatie füpradicti3ma
qd oiidif fapienti« oei.
£¥ ÉÍdäafiimilatur £5jfurnoplanéte quo Ignig virig.f.£ìde:inoe:£brae : I>oyfit
adnatui äv curfum.f.frigide nature : « 'ÍSauid:3oinibaptifle:&Hxlyecie pic*
tardicurfug. , . ,. . T (9,53.la. z. *nitudo iuftitiegtinetur. fo. 58.la.m.
£¥ctaéptima iiyundi:cuncti&longiove; £#tuplex&ατάσ2tritioso:iaconçìo*
-
zabulaiig;p$i& fuperApocal.
épériefatifactio. fo.;8 * , fpiritu8 gutem {anctue ecclefije in boc
£¥ homfòlum nobi3 fngemifcejidum eft libro, fò.64.13.1 •
j pro malig commiffi9;ycrum etiam zp £)ualiteriudei reprebendumr Y: aJiu3 ce
* ncgligentiaboni. * fo. 58.lá.i. * circumcifione vg non cauâ falutiegen
P*t;o5(cruatione £naria ma)idato;um tium & nciirc:fcd u.nidia ftinJulatue i/
... pr&fcripta omni8 purificát.o cohfunaf fet ulla predic-ult £ vixit. ¥ittera oc* /
*, tam corpOrigó mcnti3:ram erterierig cidit. f9.65.18. r»
' boie:óiterioiia. . fo.59.la. 1. £¥* óugantiquiparrceptofeífint fe ccj
£quifunft quomodo quis con£qîif grå yidiff;;non tam n ejm viderunt quá
tiam coiJiemplatione, * fo.5 9.Ma.n. * fit inuifibilia fubftantia, (cdangcloe wi^
£¥tnicbolaueberefiarcbafuitvíéêïé * derunt. - fo.65 l3. 1 •
. ' p:tm claconibúg;quibabuit wpo;em q. £\imaliterprimo'a patre mcndacijöiabolo
** ram typofuit volentibu9 aburi:vii o:i) tranflatunyeftriomcn pci ad creatura;
' ginetn Wabuit crro* fuug. fo.6z.Ia.r. qfi ciyit,£ritie ficutoj. fc.65.1a.i
£¥ alitcr vicina z vifa:valiter longinqua 0* ityta (cntentiam &poftolum inbibcn/
(x audita perturbaiit. fo.6i.la.m. tem ßgtandam cffeiitcram:que occidit
£¥ μόmsna ecclefia eft altera Myerufalé 3fißit fcientia boniz mali.fo.65.la. r .
in principatu w cbtinuit priuilegium a £¥1are primi parenteæ in paradifo cum cr
** £onftantino imperatore. fo.6i.la,z. ' frnt: jdigiite peccatum non erubefce/
£¥ ¥Romana ecclefia é caput v matcr om/ bant,ßbene poft peccatu5.fo.65.la. 1 .
**nlum cbriftianorum. f3.61.13,1.- £9ifficile fit inceftüofia y ádultcrierelin
g\ualiterecclefia £onftantinopolitanaeti quere peccatum. fo.65.14.25
alterafuminária z caput multarum ecC* qui vtuntur vcrbi8 legia a facra fcri/
clefiarum.f.gientalium. fj.6z.Ma.p. * ptgra:vtadcarnalem intellectum eam
£¥ ficut inter 3udam z £ffraim fubqta träfferrit:bonü efiet eigocdifcef* igno
* eftinuidia propterregnum:ita interro rare magte j$ adifccf legé. fo.66.lâ.z.
maliam tgftantinopolitanäecclefij:iu £¥ qui fiofi crédit:noh intclligit kriptur
fto ceiiudicio pmittête. fo.63.la.m. , fa3oiuina&:v qui ourug è'corde adfcre/ '
fùualiter fkomana£cclcfia crit pérpetiia dendum purio:efficitur ad intelligena.
vfq5in finem f&culi non getemi3ffitino dum. fo.66.la. z •
... politana 7 orientalia. fo.63.la. 1. £¥ in boc libro oefignantur α bcdargtur.
£)ualiter accidie ecclefie o:ientaluficnt fina feptemfpecialiatémp;*1 * /feptem ordi
gogebt ablato abei&regno:t patofàcié nee notabiffufe. fo.67.la.n.
* ti fructum.flatune£cclefic;t affignatur. £¥ vita contemplatiuaeftangelo£:actiua
caufâ. - - fo.63.la. i .* vero filiorum bominum. fo.67.la.m.
£u9modo intelligiturquod befacerdote £\uefitp:oprieta8 myrrbe. fo.67.la.z.
ait apoftolué:q) oebetäe vir vniug wro £)a non folum morefugienda non cft:ve/
* ri6.f.fpiritualitcr t non ad literam: vti, * rum etiam ad eam modi& cibti9 accfle
telligunt £5*cci, fo.63.l4.z. fandum z quare. fo.67.1a.r.'
£\ualiter teneantur pr«lati ecclefiaru3 fub £¥ qui £buffum negant falfo cicuntur
ditoginftruere zanimal&e bomine88e - fudet. - fo.6 8 •la. *•
o:fumpmentea corrigere. fo.63.la.*, c¥ perpoteftatem oatam oiabolo eccem ,
£¥ multüm intereftihter werbum auditii cicbu6:intelliguntur occem generatio/*
&grati3m ßiritualiter infufàm:quiaibi negamnop, queperacte funt a tempore
bomo:bicfpjgfjelogf.fo.63.la,z. quolitxrift:fcriptugeftabapgftoiovf.
, £¥Harebicitur £briftwm alloquiängelig; q5ad3ulianum ápoftati, fo.62.la. i **
- - p ÈS. *s - -*-

*.. ?{bbati33
£, mém protinu8alicui peccatori oimiffâ lio. - _- - - 7n „la.£.
a T)c6culpaei oimittitur pena : wt in oggrauezquale fuerit p?ccatum 18ala/
eremplo £>auidbe commifTo adulte// am z multi eiu& fimile& inueniuntur,.
riov iyomicidio:nota vinbaptifmo:fo/ ?iimota. fo.7 1. la. I �

lio, 69.la.z. {Indè eftg/togtrina£alaam fit accepta


o, g5piritugfìnctuetereatu3£ft?ipofo ta in £atbalago fácrarum fcriptura /.
lie:primo quando bapti3ati fuerunt:(€? fllrm, * * fo.7z.la. i .
cumidoinoiel|»a(cbe:tertio in bie\\é/ £)uidiuftorumgemituepeccatoribu8 cô,
tbecofte8. ... fo.69.la.*. ferat? a quid oetrimehtiin£rat iuftia
o.iiemo poteft? 5eum $iligere gcbarita perditio miferorum finegligunt iuftip
tem babere: fine grátia £5piritue fan/ ditorum fàlutem. fó.7z.la. 1 3,
cti.Iflota. fo.6 9 •la.z £Q£ tetrimenta gregie bominicircdundat
«

p, oifficile eft opcratcrembonicareret; in paflovee quando culpa eorum fiunt4


tollentiemalo ob innatam buinfimcdi £lide quafdam reguláé **££ £piftola.
mutabilitatem nature: quod vitium fi folio. 72. la.n : -

mfole(cat:iturin («lue confufionie.fo/ £¥ nemo bebet fibi p»efigeretcrminum


- lio, •* 7o .la.
penitentie putaneoiem mortiafueoifa,
monare:>eu8 flagellatiuflum:nota eyem , reacoicené. 1Cum £nuero pęnitentia
plum cemedico incident£ £arnem aut gm agam: ¢ toto co:dc conuertar: fo^
membrumnonputridum. fo7ola. 1 lio, . 72.la.z.
g), occto: ecclefie eftpcttariuéparadifi:; £¥ òoctoreaecclefie in facra fcripturaoi
verbum ccieftboftiumpgradifiper qδ cuntur o&oomini:£ verbum eiu8,gla^
: intratur. ' ' f9;7o.la t. diua. fo.7z.la.**
ρ;ficut cborugbüimiliumeft («dee 1£pii £)uie eft ita perfectué in verbie vt cum
fti:ita collegium fupcrborum eft £deò loquitur poteftatibu&mundi:fiuepro
ibiaboli, _ . . .' fo.7o.la, r.
-
, captanda beniuolentia:fiue proceuitä/
cy-tempore £rrij valiorumbcrcticorum da:itaremiffiugú3oporteat;non loqua
fueruht contra&og magni Ooctor€9 : la tUr, fo.7z.la.z.
… timi q. 45reci: vt.liXylariu3 : £limbo//, Qy terrabumamicorporie fimilitudinem*
fiu3:3uguftinu& : li)ieronymug. fo/ gcrit:aqua anim£:a€r angelici (piritua
lio, - ... . , 71 <la. i igni9diuini, fo.73.la.2.
£\ue fuerint bere(«6?!rriano:u5v £5abel £); nullum aliorum elementorum illu. / ,
lianorum. fo.7 u.la. i • minat prefèntem mundum nifi folug :
f\ue fuerintberefe&£5aduceorum z pba ignig. iflpta ce viuinanatura illumia
. rifeosum. - - fo.7i .la, 1 14nt®. . •• . ' * fo.73.la,z.
£¥ ouo funt genera errorúmque frcquen £¥ ficut ep:claritate foli&illuflratur luna:
tiu&anguftant ecclefiáfii : vnum in oo/ itaey vifione£ci£cclefi4 contemplánti
, ctrina fidei: alterum in guftodia mo:ii:. , umipfumveu5illuflraf. fo.73.la. z.
primum viri fan£ti njnquam tollerät: gYuid fit fibiipfi viuere;¢quid fit ii5 fibi:
: ἐcundum yero («pe f«piu8 v quare.fo, fedoeo viuere. fo.74.la, r.
lio, . . - 71 la.*, Q; mulier proptcrid quod cft infirmiQ/
Quarefcandalumbocuit Ißalaam mitte/ ria nature : quam vir nequaquam fi/
, recoram filij& ifrael, fo.7*.la,*. bi ipfi fufficit fine adiutonio viri: fo/ /;
ρ, inciy& carnaiie multo&wagoe v inov lig. _ _ • •..' ' . . . .74l3. i •
dinatoêmotué parturit: etiam zfi oo» ρχόri°ordopjinetad vtrùq3ferü: ἀμg.
cta;.v liberalibu3 artibu6 imbuta;£o/ jrogatiuaci'kmineo Gyuiattribuafcb»
,.*
zabulaincrpéné fupcrApocal.
+et*reiitiam matrié cci aquauncboa/ ruit vita conten1platiua:& clarebiti£/
tu3 eft. fo.74la.*. ptimo tempore poft tribulationee ferti
p. vita contemplatiua:foliementibueli/ temporté. fo.77.la, i.
beriga mundie:atq3cbaritate feruenti/ £¥-futurum eft:vt ordoberemitarum qui
bu9 conceffa eft. fc.74la• i • claruitquarto tempoie:vfq$ un fine5fe
£)uomodocifferant yita actiua£ contem ' culi,Pp2getur: ingrefliiruétéposaiümi
platiua. fo.74.la.z. fiet abundantiam pacie:zwifurua com
gniiod 3egabelfimulauit (&€fte pròpb£tè » fractionem ftatue:v fiipcraturuegentes
' aggregan9fibiturbam fal(otum pr9pbe *r£gna agnitafidei $itate.fo.77.la.z.
• tATUII1, - (c.75 la. 1. C* adquinq5ecclefiae geiieraleg(όueptiv
£¥ temporehxlye afixlyßi inuenti funt 'nent ad !¥trum)pértinétquiriq; cpe
in populo grecogwiripbatiffimibabita - ta£bifti:fiuequiiiq; virtutce iiimity
: toiegberemitoè imifitce.fo.75 la. 1 • te pérea:ad£ptem vero ecclefiae: que
Q, perfectio vitemonafticeque primo wi/ Ptin£tad3oäiïë.£qbue ipfè (cribitibti
. guit apud grecoe multiplicati3 errori/ nét£ptè conafpiigfàncti.fo.78.laii.
* bu9 apud eo8 tranflata eft adlatinoe; 0*per ecclefiam (àrdie intelligitur quim,
' quoufq3 veniat tempu& wifitationié illo tu3ord9;quiefto:do monacbcnumccy
Tulit. fo.74.la. i. cidentalium:quo:u3pater fuit fánctua
Ω, mulieribu&nó eft candapoteftaabocé : 38enedictug, fo.78.la. 1.
- dif&dwirig;mulier cnimfuit («ducta w 0* m9nacbi£ureligiofi:q femetipfcgei,
non wirafcrpente. fo.75.la.z. ligitw quefuafunttanfümmodo qriit;
fy tuhcocbet rectonceffare acoireptione ¢ communem multie t vtilem páruiv
-prauo:um cum fuperabundante iniqui pendunt (àlutem:talcenon monàcbiß
· tate:nec eitutumeft babitare inter ip/ 99tiu9p£udo monacbi bicendi funr..
fogprauog;: qy nibilproficere vlteriue folio, 78.'a.r.
valet. fo.75.la.z. Ω vnitae bone voluntatie v co:dium:e£
ßs anmobomini.63o.Iberacliue impcra nutriy cbaritati9 q: wbi vnitae tali9 oe
• tov qni regemperáru3occupantè lbye eft:cbaritae ieffe nô poteft.fo.78.1a.z.
rufàlemglorioíe ceuicerat lignu3ßncte £¥ quatuorprimi ordihce qui cefignitur
* crucig:atictorege ablatum:cum ingé, in quatuca animalibue:priuerunt quo
. tiletitia populosum 1Cbtiftianop gdto ufq3 veniret tempue cöepcrtinég ad£
cum priftinumreportauit. fo.76.la. u. democi:(boc eft:)tempué qnti angeli;
f¥ gaudium ypocrite cft ad inftar pun^ • a quinti tpie ecclefie, fo.79.la. m .
* cti. fo.76.la.z. £¥ ypocritafolumnomen babet pviuat •
£¥ nóminue graueft bumanenäe vacaf fedmo:tuueeft:vt erätpbarifei ypocri
ceo:vt maria magdalena:έaliqdcorpo te a quo*tJm Doctrina uubet Oominue
• raliter agerc:v pwariae actiöae opando apoftolc6 cauere:nibilemim ceteffabili
vifturrere vt d|>artba. fo.77.ia.i , u8Ypocrifiapudveum. fo.79.la.m ,
Cy ordooefignatugipetro,f.ecclefiaflicue o;pcriculofumfitfiue officile nefcire oiv
• deficiet:a quiocfignarurin3oanneetiä fcernere inter ypocrita5& iuflü : a quot
griifta.f.beremitay remanebitoata wbi malaepinde £quantur. fo.79•la. 1 .
& träglitateyíigmatorib°.fo.77la,* £\ualiter vigilantia pafto:um fubditie p
£¥ il>eliâa fuit iúrtaetate fecfiv qpéti fe/ fitv fiegligentia obfit flamteocip×defti
primaitep reuelãdug eft. fo.77.la. 1 . 'natione electo:um zreprobosiipx fcié/
£\ualiter in quarto tépore ecclefiaftico.f. tia: nota. fo.79.la.n .
tempore bcremitarum zyirginum:cla £¥*növéficit ynugo donifi
-
P; incboat
■IIU9;
, . -

\
abbatieg
aliae;v5primu8apoftolorum:fecúdue
oadbim
• tig piopofitum. fo.8oMa.s,
martyrum:tertit.9 Doctorum:quartue βe vitije tfcclereribu8nepbädiein quo*
bcrgmitarum: quintu8 monacόortum: libet genere lupturie quibue plurimum
4qfiomali punitifint, fo.79.la.2 laborant monacbibuiufmodi belicari:
£¥ ßmper quando wnug oictoriim ordi, α moribug ccrrupti. fo.8ola,z
num adeo iudicatu8 (eu punitue fuit £¥ monacbug g {einel affociatue ?{ortio
vclicti9fiiie:(émperfecutugeftordogli £ruogoeiper(èuerat in vltima mecbie.
, ugqui ftatuereturproeo. fo.8o.la. i fpecieinfclip:eypcrgefficifa veftimétie
D, non cftoubium quin zqntiordinis,f.
mgnacboy,appropinquanterpinafufci {Oy quintuecadooefignatti&in angcloec/
té aliue peo;zaccipiatpmiffionéquâ ciefie £5ardigeft monacborum.f.quin/
ip%2%quinoneft oigntiâ, fo,8o.li.i tum tempua ecclefie. fo.8ola,&
£¥ nutriy amorie* radixcilectionigébu Cy ociofitae eftinimicaanime:zq) illi füt
fmilitae. fo.8o.la.m vere monacbifioe labore mauüum fua
£¥ Βκuemcue bebraice bicitur Hyeloy; rú viuit v qdeie liceatbére & nô babe
9δprimne angeiue,fiucifer z?>igbó/ re:vceuictua veftitumota.fo.8o.la.z,
, iuevicere noluit. fo.8o.la.n £¥ que layciæ monitafunt:monacbi iure
£¥£baritae fùbditin6eftverafi carcarra yötiterpromiffioebito:acey ipfa fpe/
dice bumilitatio;%potiuefupba liber, ciebabituéfcruare tenétur.fo.8 1 .la.m
taebicif tali&ampa£que oifferëtia em o, tempuè quintiangeliappyopinquatté
infer Amorem zcbaritáteg.fo.8ola, m postilli in quotpaliter iudicädaeft me
` ρ* tiicpbatur virtúéamoriéfùbditi;eiiiii tetriy magna qne £det fuper aquae,f.
flagellatuêp;egmomenonremurmurat *ßoma vecdefia carnalia quando ypo
&iniuriatue iniuriae non rependit:no crite radenturbe terra. Ifo.8 i.la. y.
tarationee, fo,8ola, a o;cumin fàcrafcripturabicif.iOie&iudi
£quare ciabolueper inuidiam bomicida cij fiue nouiffimuénôfemperintelligi/
effectu& eft. fo.8o.la.m tür peytremooieiudicij ád aliquán,
£¥ in fàcrafcripturababetur nibil effein doprofpecialiaduentuire pei:tpio wl
terra fine caiifa, fo.8o.la.z timiaetatez aliqualilêgo tëpore proyi/
£¥ fànctuérêçnedictue ordinauit bosae moullioiei:pquoadducifÄuguftinua
canonicae alioritu v mó ó3 *Romana *ßcrafcriptura... fo.8 1 .lA.1
ecclcfia::quare. fo.8o.la. 2 £)uidfignificent:colîîbat coruue ce qui/
•\ £¥ monacbi fàncti πάenedicti fregerunt buadicitur fuiff& in arcba.f.religio(oeq;
preceptafueregule oecimanteeiiientu; gyin quolibet ordine repcriunf bmöi
4£fi£tum wt ait oominu9. (o.8o.la.*, animalia volatilia: nota, fo.8 i.la.z
£¥fubquiiit9 curfu ecclefiaftici temporis £)ualiterbebocquifocrdine.£monacbq
fubbcati £enedictunomine pluramo rumrelinquetur £mé abomino: α mul
' mafleris edificatafunt:que wf(3ad pre/ tiplicabitur fuperterra3:v3qui ocfigna
£netempu9pcrdurant, fo.8o.ia.z. « tur incolumba:quiautem in coruo oc/
£\tg\tergiiquäta capitula regule (ancti lebuntur. fo.8 i .la,z.
Σὸςnedicti non obíéruanfäpliu3a mo £¥ cbaritagoicitur cöenomen vniuerfi/
nacbiebtlicatie effecti&ppiiimiae ciui - tateiufiog:vt vocenfciue8 Ibyerufalé
tiae;vtcft oe abftinentia: * opere ma quotquotfunt adeo elcctiv p.eordina/
nuum... fo.8o.la.z. tiadwiti:ficut adoiam cómunié quá
£¥interciuitiae torlitiae carnie officili nature oat ymiuerfàle cggnomen filija
mjumcftyitamtnopcm tenere;acafiita 3dam;yt fingulu0 quifq3 *g bo/
Zabula in erpónéfùpcr?[poca!.
* moaâoifferentia5b:utog. fo.8z.la. 1 1Serro,&equere me: oe 3oannewero!
£). C9:ifue q mediato:eft ā€iv boium $ic €um yolomjnere:irotsoe ordine,
;* oiain (èmetipfogiungit zeft terminu9 folio, 8 4.! 3.2.
aci6:7 fìctusefìciideo oeu8:cú boie £¥ ftatu&ille tertiué poft puerfionem iu/
omo:z cii angeli8 angclue quoadani deoz^zgentium:ęuie fuerit breue tße
mam:nota quomodo. fo.8z.la. i tamen babtbit v ipfe potionemfuaj *
£¥ tpe (érto z £pti angeli ecclefie pbyla/ gratiarum munere erit ceterie copio/
delpbieerit quedjinouatio (€culi£ in 'fiue:folto, 84.la. z.
cipiet tertiug ftatué mundi.fo.81.la.z C, illud bictum ISauli:fcilicetºmnlunc erg:
Ω, beata Hxlyfibetb fignificat ecclefiam te cognofcimu3:w !!!udioimia, CJnctio
* primitiua3 tlatinorum tranflatam gb deioocebit wo9 oe omnibué:ptimet ad
ibyerofolimie fimu! cum ISetro: (qui tertium ftatum principali:£ non cui
eide5 aprincipio pxfuiffe cefcribitur:) fcribebantur talia. . fo.84.la. £
18ome wtibi mater omnium oucere/ / ' £¥ folu3 ergdißipuli9:3oineerelictu6ę
' nur zeffet. fo.81.la.z. adoefignándfiórdinéillútertij ftatue:
£,inecclcfiagleric9:um y mayime greco g 5 ceterie gloriofioverit. fo.84.la.z.
rijtolleratüv difpéfatjeft y quafi lege £\u5modo iubilatiopálmog pertinet ad
publicagftitutüytclericuébéat wpovè fpí5fcü5:ficut ftudiü lectioiii84d vera
Î3nunά interreligiofoé. fo.83.la.n bît opu3 manufiadpatré.fo.84.la.z.
ςγ'in %ytotpepoftttibulationéilliueini £¥ pfàllerenópoteftoeo q nóoiligit:quá
quiffimi regie qwniuerfà vaftabit:veni uiefibi ipfipoffitpfâllere:fi autem coa*
ettßøocij zquieti3, fo.83.1a.1 cte:necfibi:neco&o. fo.8y.la.n.
£¥ecçlefia2templátiücefignata tincboa £¥ gkctio verefcientie zooctrine atq3p
ta a gloriofa virgine mari4 mfeofii da pbetieacgrifppfalmodiä* pbaf aucto
rebit in £ytotempore. fo.83.1a.r fitate pfal.t'btipape £$reg.fo.85.la.u,
ρ, nónullimonacbozinoibu8 ceiiobije £¥ clauie oapideftjiitenta v oeuota affi*
* fui3 facrum vocabulijbeate virginigaf duaq3iubilatio pfalmodie abfq3 vanita
fumpfiffe nofcunf v quare. fo.83.la.m. ngvlcere oeicaufaprolata p quäiter pa
vnu3 ordo nafcituru9eft ipfi ecclefie: ratur bfio:vt cefcendat ad co::t incen/
'fùbpeffimailliuêyndecimig £egi9;* dene illudgratiafuatctij£ςreta $eii/
aliué tempore £5ög.. fo.83.la.m telligere faciat notabelif€ú,fo.8$.la. ■*
£¥ o:docefignatué in iefuerit prec£terie. ogintìeftlaudabili9 virtu8 pfälmodiet.
fpiritualia:prcclarue:a oeoamabili&: g yt oeueqaduocafpillj:nößlüeu$ g
nafcituru6 eftα clarebit fepto tempore * fanueeft féruetin gaudio:verüetiä 2{o*
ecclefie.. fo.83.la.z; lidet tfaneteüggtritug eftcorde:zos;
£¥ oictue ordo acceptnrue effinitiú fuu$ toilli cordi9 folamine:anhentié amari/.
a£yto tpe fecüdiâatu9:f3itpe tertijcô tudine medeatur. fo.85 la.us
_ («cuturue atgmentum.I. f9.83.la.z. £)uare p:iuilegiüciauiébuiu8:magie re/
£¥ non bebet fioe mouere illudqόmulto gi£>auid ócuilib3 alij:oatum fit:nota'
. rum tenet opinio.f.qy poft3uerfionéiu caufam. -fo,85 Ja.**
deog ad rp5: tempué fupcreflebaeuiffi. £¥ in trib°pprietatibue oiftictüéoétpe
mum adolem iudicij. fo.84.la.z. bebreo;záb£baä w(q3'ad tranfmigra/
f)uomodo intelligitur illud 3oänié.ino tionem P$abylonte,{.patriarcbe: iudi/
* uiffimabo:aeft.inota. . fo.8 4la,z. -
rcc8£ regee. fo,85 .la.z.
pj^etrué fignificat clectog ©iftatue;* £¥ patriarcbefignificátflatoe primi fta!
[-39än&9tertj;&εμp9nifilJòqûait viia gu3,3udic£e fęcundi:;regcgttrtj tg*
-- abbatiggoadxim ' .
, turinoauidwt pállátsiio.fo.87las'
auipefatuê compofitum eft pgiterius
&xcè cordarii:& liberpfalmøgâ $auid: £¥ wolche (cire qualié effe ocbet iubilatio
: qui proprie ptinet ad(pfiy (ànctü loqué pfalmodie wttante walcat effe efficacie:
tem verba £piritualia;wp%llente3in eo: vt $igifopyqyoifcutiafprimoquidfibi
, nota pulcbra. - (o.85.la. & velitlcctio{cfipturag %anctag :* quat*
Ω: in fimo flatu fludiìfùit patribuaenar valeat adfcicntiäveritatiezihotitiäar/
rare magna opapfii incboataab origi cbanorum. fo.87.14.1
ne müdirim ßcüdofilij&qrarefàpiëtiâ £¥ quando fànctiwirinon poterät refpô
, miftica; rerú:a myfteriaocculta gene £i:argumëtis® cauillafionibue cótra
salibuéféculog:i tertio vero cogno(cę/ fidécurrebitadmiraculaoicentee. £t
tibu€¢2fiderätib°tot tximagnáliagrit finö poffumuefimonib°: bifputensu9 i
ßudiiip(àlkdi vJaudáduocj.f.85.1.2 9:vt legifoe (&518tr. fo.87.la.z.
£\ìdicit pater:zqî filiug:a qii{p'ie (äe {¥ illud úl>at.4.inonin (olo pane viuit
venireadnoe£ quiefcere icondibu&no bomo vc.tempcve (yto ecclefie:neceffe
- flria:cüoulcedo amovigeiue ó fuauie £rit adimpleri£ quomodo.fo.87.la. z,
fito&guftamtug itavt p(ìllere inagie li/ [Q*in exordionafcétie ecclefie neceíTe fuit
beat å$a laude vciceffare. £o.85.la.2. fierimiraculaq$ confirmädacovda cre
Qüo dicitur anobseelögaripater:aut fili dentinm:¢increduloe guertendoe ad
u®:aut (púé:fiue inbabitare pgfa5: inp. fidem:(cdpofj3ecdefiáradice5pofuit;
ta,pprietaté cuiuflib3;nota.fo,8£.l4.z. Qmmouehdum erat boc opu8 miracny
Qjpcrtria bec. nobié appropinquatur; log;acoydibueelectop öré.fo.87.la.z.
veu6.f.timoré:fàpia3α cbaritaté:v per Deiiitpe£yto ecglefia:ôiafignacuialibi
tria manet in nobi9.(.laboré:lectioné:v erüt apcrta gqüo boc erit.fo.87.la.m.
iubilationé:gbug tria3trariant.Gociofi Q* quivult ade6amari:oportetyt odiäf
t4y;gtratinioré.not.puldba.fo.8 y.lz a mundo:vtcontcmnatur ab bomini/
£¥ fi wiébabere timovébei:noli effe ocio/ bue:vtper(ècutionépatiaf,fo.89.la.m,
fúe;&fißpiengeafàpientiaque $e cel9 £¥temptatio£u tribulatiofub tempore
eft:vacabumiliter lectiói a meditatiôi fignificat9 iangelopbyladclpbyficrit
affidue:fiit cbaritatëotibabere cupiét vniuerfalie:ficut tépoveinoe.£tempore
•, aiioiavfupcia diligepfalmodiam:ita %ytoinquo ordo ille (epiffime comimé,
tii  IIOI1 3; ab boibu9: nec ad datu6£ruabitur abomino ccquo'nota
folio, 89.la.s
aliud ἀadgloiiipei:gratiaz actionee
&laudce probencficijénota.fo.85.1.z. £¥€£ piedictoordine eligendu9 eftcctue
£¥3oanneefignificat electce terrijflatue íuftorum quem ordine5fignificat ange/
α quomodo. . fo.86.la.m lu8pbyladclpbie. (0.89.la, &
4Cy daritae(quein fácie yfirefplcnduit in Cy33cbaria&propbeta capitulo decimo/
träffiguratione)repyekntgt fcyrug tem/ tertiopropbetgt beg<nerali 9 dine mo
pu6 ccclefieifi fine£cundi ftatué:q;in nacbop,(cureligioforum. fo,89.fa.z
tertiofiovcbit. . . fo.86.la.z. Cy non omnee eiufdé3ordiniemon:cbq
£¥ ßytotpe op5apcririveritatéfqript rs rum £ureligiofog %ruabunf in tali té
rum:ro qy non per miracula refiftendú ptatione &flagcllo:fiue eligcnf: %d ter/
fitanti£5o multafacturo miracula: 15 fia parepreferuabitur;tranfiene p igné
mendaciter.£dp facrae (criptura3 vim tribulationie, . fo,89,13,4
oiwcrboqû predit occxoci.f.86.l.1. £¥appetere platurâexábitione oetcflabi,
£¥ clauiei>auid«itfpiritualiapálmodia li: &f3fige appctitamosepficúlifübdi
grati® vat4tìcibu&;f&dilli6 qvkfigná/ ti3;Signu8&r€mJujj&rati0€, £? 9. la.*
Â
Zabula in erpönëfuper?Apocal.
£Y, regnum £5alomoniæ a tempu9 fuum ibi in filiü:bic autem üifpiritü ßmetu;
befignatregnu5tertijftatu&in quopa; peccauerumt:ita yt non inueniãt remif
magnaerit zotium ad contemplationi fionem vc. - fo.9 y.la.m
vacandum. fo.89,la,z Ω* creditur£bsiduepofrefurrectiones;
£¥ neceffeeft vt in ecclefia maneatg vult primoapparuiffè af>arie:oeinde ouo6°
participareoonob£i:illo.f.oono qui (pi bifcipuliéeütibiieiemane.fo.9 y,is,r
ritu8 (anctue:quodfolum ecclefieoona £¥•noneftgfundenduæ o:do£uangeliog*
tum eft. . f3.9q.la.z vt alteriiperalterüexponaf pptcrniy
C;fàcramentanomconferüt aliquidabu* ftico8intellectu9, fo.95.1a.i
* tentibu3:fedbíéquiita viuunt quomo £¥ iudei* greciquottidie conäfoifputaf
do facramentafignificant. fo.9 1 „la.1
Éyeritate áéípí:vidét illjßnô agno
£¥ ecclefia £briftiaffimulaturturturioov
fcit;* ficfiiccübütiii fide. fo. 95,lâ.n.
mienti aquare. fo.9 z.la.n-
0*inftat têpueinquo o&e quiveritatem
C; ordo cefignatu8in?Jokpb£ 3oanne: ' fitiuntullampalpent attrictenr:acfen/
qvin ägelopbyladelpbie multié oeco*g ttafit. fo.9 ς „la. T'
-

bif o6fiig igfatijøgdeo cuioabifi fpí £¥reuelatiofactabi(cipuliginoie pentbe


fcire fàcraménta ab(côdita a rimariß (o coftc&in fpecie ignie:im confumatione
lito etiam profundaoei. fo. 9 z.la. i. (èculierpgctidaeftiurtaidgintribue
£y.oeueinfolubilinodoymiuit tribuele/ ftatibug- folemniter confijmanda funt
uiz Y3eniamin cu3tribu3udavfq3ad _omnia. fo.9 $.la.z.
- aduentum £b:ifli: fo.94.la.z. £¥ arbitratur pauco8 remanfùroe pepov
Cyper 3ofepboefignaturidëm ordo:qui puloifg £briftiano.f.quicarnaliter vi
q in ecclcfiapbyladelpbieoignatu8 eft uüt:vt filijifrael qoeegypto exierüt: vt
¢idép ordoquii£enianiin vefignatur boc itribulatiöéféptitpié. %.95.la.z.
“iáé qüoq3 peccfia3laodicie.f9.93.la. 1 £¥ vnigcnituebeifiliuafocübumilem &
0. aliter záliterintélligendaeffigre fçri cefpectiitenere inter bomine8£mpc6
' pturapropter ciuerße ipetué fpiig (ci cupiuit wtofidcrct bominibug wiâ qua*
qvaricg pturitintcllcctii8. fe.93.1a.1 venitur ad beiim:virtutem w5illa3que
p,yita(piritualia fignificatain \{acv£le in infirmitate pcrficitur. f6.96.la, u!
cùfilij&fuig;que ériti tertio ftatu: cft ci Cy nemoeft täpfectua v (cüøin bac vita:
* uitagillatilecta quäcircumdabitexerci wtoicere poffit fiducialiter:n6eft mibi
' rug gog icicbu8nouiffimie.fo.93.la.z. timédú ab vllo vitio;τ marime ambi/
£e ouábüø(9;otibu8,££yav i^acbcle re - tioni3£ £xcellcntie, , fo.96.la. £.
fpectußcüdiatertijftatu6 :quomodo Q;bonofolct aquâ tepidi* cibiim («mi/
* öinerfimode accipiuntur.. fo.93.14.1. crudá(non valente fomacbo tenere:)*
duaratione veritae magi& filio: quari; euomere:ficqui nec triftie ad peniten !
patri velfpiiifcöafçribit a qtiare vicit tiam:necletu8adobfequiu3 tci tanô
à pap;incipium creatnre. f^.93.la,z. non aptu3 (aluti.. fo.97.la. 1'
cy, cp5cbriftum cöplere in mobie bieno/ £¥ naturale eft inferiore9 inuidere fupe/
firiétempcribiIe que inciepafcbc abeo rioribué, . - fo.97.la. ■!
fnultiempftcrij3oefignata fiunt:cu3im/ Ω: inuidia mendácium parit: mendáciu$
fùfflauit in pifcipulo£;vt.f.iterg3in om oftemtationem z obftenratio gfufioné3.
* nem terram predicefeuangeliú yt yeni {ìbi confufioibitriftitia.. fo. 97.la.m
arplenitudo gentifiad fidê.f3.94.la,z'. Ω, nullo vitio ceterio:ió inuidia iteriga:
ς. maiugfjitpeccatum iudegy inertin! intellectu9 bebctaf ctimei (emperadfit:
* ctione.fpiigfci ἀin myoste£b:ifti:qui4i appctitu&in anni&glori£,. f3,97,la-*
———-—-—

• •- , -

… Abbati33oadxim '_'.
* muneribue boßijßplacaf.%.98.fa.s.
©¤ im*mg:lopbyladelpbie mitiatus eft
tertine ßatue, i%.97.la,z ^ualieoifferentiaítintercenam aptaiv
£¥ laugangelipbyladelpbiepeitinet ad diumfponfi. (9.98.la,z
exordiumfertjftatus vvitupcratioan £¥ fenariügnumeru8e£p£ctiffimué:quo
gelilaoditie adfinem £gundi pro quo adopue. fò•99.la.m
ii9ta críplüceßbbatofcö.fo.97.lá z. βμ temporeillius ordinieoefignatijnan/
£¥ folentiionnulli ex folo temptationis glolaoditietquierityltimueinfccun;
tmpulfuventilativafportatisfàcrafigna doftatu:erit perfecutio magnaper illü
religioni9arripere:qui cum a ooinino * regem oefcriptum a£)anicle: capitulo
anon fint vocati:eypauefcere bebent: mo £ptimo. fo.99.la. i
tagdtale&agere debeant. fo.98.la. v. £\uareféptieerepetitumeftillud:v3 gb;
£¥ finecbaritateomniereligioeft obften» surée audiendiaudiat. fo.99.la.m
, tatio. £o. 97Ja.z.
£¥• cbarita9procedit ep. (kpientia:nô («cu ' £xplicit tabula£cundiiib:i.
ii:fedqueep: o&o eft quenoninflatficut
fcientia mundi. fo.98.la.m (T£Jncipit £abulatertijlibri£bbatiè
£¥ quiwulteternam patria; pofíiderenö $oacbiim in apoc, .
fufficitgy corporaliterniumdum bîc oc
£rat:ßdop5wrqu^ttidi* igemiftatfù/
O$ quamuieinp;ecedenti $cun/
daparteagaturbę vnofpcciali ordi
incolatufuo z bumiliterpoflulet a me:v vno tempcze ecclefie : tamen tam
J 1AXO. fo.98.la.m gunturomnia (èptem tempora ecclefie
£¥ÌOeu3 patiemtertollerat z fuftinet may fcilicet tot ordin&eg tempora quot an/
lo9prefertim quoércprobog iudicat α gelifcuecclefie3fie. fo.99.la.m
fcit:acfi fpurio&v idignoeregno veter £¥inbacfecundavifione oefcribif (écum
nabereditate:yttandem cog oamnet. due ordo.f.martyrum. fo.99.la.z.
folio. 98.la. n. £¥ percelum in bocloco intélligitur (cri
£¥ beueoiliget illum vltimum ordinëoe ptura. fo, 99.la.z.
figm3tum in angelo wltume ecclefie.f.lao £¥ pboftiííim boc loco intelligif adituò
ditie:quemadmodum 3acob patriar, fpiritualig intellecte; σ.99.14.2.
cbaióeniamin filiumfiium:eo qyin fe/ £dquid intuentum fuerit inftrumentum
nectute mundigemueriteii.fo.98.li.u tube. £0.99 la.x.
£¥£mulari bono6inbono:feruo:eftcba/ £¥ innumeropyetiofoy lapidü3afpiépxi
fitatis:fedemularimalignätce inuidie mu3 omniü (criptuéefl: (o. foola.*
feruo? eft nQn amorie. T (o.98.la.m£)uare virtue cbaritatigoibue alij&pxf.
£¥ illud quodin nulliuebonie eft:inius raf:caufâ affignatur. fo.u oi .la.m,
veuoluitur occupanti& jto magis qδ [Q, I\etru9apoftoluepoft £briftumtor/
' ponaturalicui abeo quipoffidę iufio tiu9 ecclleeftfundamétú fo.1 o i.la.z.
iure.folio. . fo.98.la,z £¥ omni&peccatos:eoipfoiuftue effe inci
£¥pulfarepomiiiiadboftiumefiaut oc/ pit:quo <mtemtuam iudicie:iuftamefle
culti9infpirationibu9epcitarecordano fatetur. [o, 1 92. la.*
ßra:aut aperti8 reuelationibue a pmif £¥ eligendi fùnt ouodeci3 viriz fcniotta
-fieinuitare adpalmam.£perire aiitem magnefanctitatie ad inftar buodecim
ngfrumeft:fciffamentiønoftreouritia apoftolosu3ey populo gentili:ficut buo
-sdciuabilcctionieamplexug;cosdiepe decimapoftolialectifuerunt ep: popu/
ametralis aperire. fo.98.la.» loiudaico:tépore quo venturu9£ft HX£
[Qwibu8(arculi%arietaturaeue;$quibus lyae:pgr quce 3tdei arguitur. ad
3
Zabulain erpönëfupcr?ipocal.
*£*£$mficütgentee paproe. fo.1 o3.1.1 platione fufpenfi. ' ; '° fo.io8.l^g!
£¥ptrquutuotanimalia ofignantur qua/ £¥ quafi quibufdam radicibué initendg;
'£ tuo:ordine8,f.paftorum:oiaconorum: eft 5teritie culpie;ne fo:te elationigaiy
« òoctogzz3tëplatiuop nota.f.io6.l.1. raopcrantem agitet:t inde altiugeieua
'£¥ Doctrina fiué fcientiaconiungitur viri tue corrnat:vnde fe firmiu& ftare con/
*, • tutibumilitatis:quia nullaefooctrinis : fidit:iIlota. * fo. io8.la.z
** gut quafi nullaque caret virtute bumi* £)uare oeuepepcit āauid:q fimul adutg
f. litati6:oicitur per apoftolum 3acobu5: terium α bomicidium perpetrauit v nö
* ' capitulo quarto. fo. s o 6.la.z • $auli:quiminue vidctur peccaffe now
βγ occet oocto:c9erponere fácrae fcriptu s len& occidcre armenta:* Amalecb con
& ra3:corrigefe vitia: componere movcg; : tramädatum $5amueli6v ofii.fo. 1 o8
* quod oocet 4|>attbeuefzciffe £xiftu3 £Quiditelligatur p quatuor aialia babera
in enangelio fuo cy eo loco vbifcriptu; s oculo3 ante zretro. fo. 1 o8.la.z.
eft.Timifiabundauerit. . . fo.v oy.ii. 1 Q; non fufficitnobi&penfàrefoueae.in q/.
£¥ quatuor ordinibu33ueniunt quatuor :, bu0 aut cadere poffumue:aut lapfi ftu*
animalia.f.leo:witultia:bomo;saquila: , mu9:nifi etiam virtute9 t vitia interio
&fimiItquatucreliägehfle.f. io7.la.z j rié bominie vigilanti difcufìone fcrute,
£¥ primi ordinia.f.pafto:um:cuiu6 caput mur:ne aut aliqua virtua ocfir nobia:fi
3: eft i!»etrue;oatum cfteuangcliu3 dI>ar ne qua nec cetere flare queant:aut furti
: ci:£cundo ordini.(.oiaconosum: cuiu8 big quitemptat.folabcluéwitiaperali
: primu3 eft 95tepbanua:cuangeliu5 Ętu ; quodfwtamen immittit. fo. 1 o8.Ia.r.
• ceitertio.£oocto;z:cuiu3p:irnug lySaul £Q, libcr intii8 v forié fignatug fepte5 figit;
; lug:euangelium 4I>attbei:quarto.f.vir ; lie;eft vnum volumen gcnerale fcriptu
* ginumfeuberemitarum:cuiu8prima è, .. rarum (anctarum:coiitineng in (e cm/
:: virgo d|>ariu materoomini:euangeliú . n€9 byftoriae editag afaiicti6,ppbeti3:
§. 3oinnie.** • ' fo. 1 o7.la,z; , fubp:io:i tçítátriciito. fo. 1 Q 9.la. z.
ßø adleonem pertinet gloria refurrectio/ Q* idietie non valéiìùùt13cap.refpirituá;
: nfg:ad aquila3fub!imiitaa ajfurnptionig, Iia:p:oponiiiiuà €£ciiipia patrum;v vi/
: ad ii>ominein natiuita2;t ad Ciitulijin ta?;w5 innoccntiam Éivçl obtineiitiam
paßio, . 'fc. 1 o7.!g.z? ?Ibide:fiinplicitatem $acob;paticntia;
£Q£ άtuor euangeliffe befignant in bacpar ;3ob:z Wie fimiiia. fo. 1 o 9 la. z.
* te quâtuo: generapxdicantium ad inr, £¥ fpirituali3boino omiiiaiudicat tanę,
„ ftruendo9illog quatuo: ordineg: verbu mine iudicatur. * . fo. 1 o 9.'a.z-
* gratia £uangclifiaapoftolog:p;imo3t«/. £\: p:cditiià liber fignatuéféptem figilii&:
t ftcg refurrectionia. {v. 1 o7,la.z gì xpi pafiejfé nulli boiu$ patebat: nã,
£¥ multiplex eft v initio!utum fánctarum. eidciii boihinc (cruubaf. fo. 1 o9.la.z.
„ fcripturarum inyit*, turn ; vclutive al £¥ ab aduëtu fìluatoris fácra fcripturano :
£* t€ra io;na in altcrafij:acfi ccra liquida; 3 bia crpit agiri τ εμpfe iä mariinaapta é*
coinmuiatiir. , . fo. 1 o7.la. z. iudci& viro ogta velamic.fo. 1. u o.la. 1£
£¥ in quatuo: animalibu3 vefignantur ét £); caufâ p:ecipue erro:um v bercfum có/
* v!tra cictc3 o:dineequatuo: opera ági, ingit ep. 13;;9:untia myftice v fpiritua/
* a jtuor virtute3 fno:aleg.'.biiitit: έ:pa/ , lié iteiiigëtic fàcra?fcripturag.fo. i io
g tientia:fide8:3 fpeg. . fo. 1 o8.ii.i: Q;: puli,lattbijg yerefibug:mifit oçuéma
Ω: in leoneiitclligútur fo:teg in fide. 3ii giioe oocrc:&:tam greco&: j3lattnoa.
: viruio robußiti; patientia: $i bominc fol o. 1 1 o.la, &-
.'- prcditiíicniiâ;$maqjiiayäo çontem. £quáre Fíé vcüeäradir»iuid znô pou*?
v.
' abbatiggoadbim
ζρέhifeeaut verter, **f. 1 1 1.1a.1
' ' -
morale:occtgibus £u£8£foribne£§
C¥£pt&cornuaagnifuntfepte5 viribefi i gnificatoperbomînem:quartu8'contë
ignatipfèptem angelo8 qui prefiicrijiit i platiijue:contemplatoribuafeuberemni
ifçptem £cclefij9?ifie:quiqiiidemifàncti : fi&:fignificatopcragum. f9. t ■ sla;i
•viri mifiifiihtper(èptemtempora eccle 0. animaleæ bominee;quinópoffunt egê
sfie;neta. fo.i ■ 1 „la.? que funt fpiritue bei percipei*nequaq;
£¥oona fpirittrofèmctixgratiarum con/. * öebeinugnoftraeybottationc prouota
surnitint:fmp;oprietatéé ordinum : w; readotium (ed ad laborem (cientcgil^,
•prelati8fortitudo: oiaconibug fcienrig: ludwirifàncti.10tium fine literiønno:&;
;9octgribu9:intcllectué:£ontemplatori έα viuiboiéfépulturä. fo.m 1 5.la.z .
buefápientiaconuentnalibue:cónfiiii. £¥ ficut inprima parte buiue libi pro «
*liyéquipanperibué miférentur pietae. prie agituroe paftoribu8:infccunda oe
4Coniugioalligati&timo.fo.i 1 i.fa.5 . : martyribuatim tertiaceboctoribue:ita ?
{¥ apertio librißcrefcriptureincboata 3. α umquartaproprie agituroebcrcmitia
: in cierefurrectionie.£quido £bri(iue w virgimbue, . fo. 1 1 s.ia, z.
;iungen8£ duobug cifcipulie;iii&epit a c&c;dóberemiticuefpecialiue mgnabat
* df»op£. ; fo, f ■ ■ .la. 2. iplagameridiana:vbiapaganiefuotpe
£¥ eftparadifif3:celeftié:terreftrie;t infér É! paííueeft. fj. 1 1 %.la.m ;
ntginf:rio:&fuperio. fo.ri 3.1a.1 C;ille quatuor beftie quaevidit ôaniel:
£¥a ópltfribn& opinatiir(: t fo:fàm non defignant quatuor bella:quatno: preno.
inc9ygrue:)g) inparadifo terremri re, 'minatorum crdinum. . . fo.1 1 6.la.1j3
• • qtiiefcant aniine fideliu$quetebitapec £¥ 4I>abumetb fuit caufa damnationis *
catorum erfélucrunt:vfqj ad ciem 'iu/ multorum. __._.. .. fo.i 1 6 la.*
t dicij:folio.' - : 1 1 3 .la.m ρ, intemporibue£ffrice3 dI>auritanie
£άinfcrnuéfuperior efiflemundijg pre/ eft quedam (cctaprocedéeexfectamaa *.
* fene:infrnu3 vero infério, illeeft:ciiiue , miettbi:que vulgobicitur me£e mti// ,
9:a per viuer%%mmndiparte&:marime tue:folic. _ ..i: 1 ■ 6, l4,1
• in $icille infula eff:rbehtibug inçendi £»omnitcnipotequoimperato,ie£éfiâ
iepatuerüt: vtqui auditu forten& cre) tinopolitanuimpcrauerunt $ometa;
dunt faltéyifi férreätur, fo.1 1 3.la.z ipfiq3epifcopiciufdévrbie claritatéip }
ß. in 83cmádo funt quatucafpeciáliage. fiu3 ißómane eccfle:quiaccepita ypo,
enera bominum:iuxtá predictae quatú/ `n5ratione:ßtyränidé obfufcare α fub^.
.o3 Qiftantiae locorum. fo. 1 1 j.la.x. uerteremolitifùnt. ; : fo. 1 , 6la,1 ,
£¥£b:iftué tépoverefùrrectioniefìuepri/ £¥ p£cutioptima gtrap;infiordinem.$
$mumreferrubitfigillum. fo.t 14.lä.i apficum:ércitataeftinijdea.2.2tra£
£¥ per quátur: animaliaque ab ££cbie; icidìrome.3.3tratertiú igrccia.4.cô
deoc£ribenf:oefignjf jtuo geiierìleé traärtiii arabia ortaeft.fo. fo. 1 1 6
«intelligétie faiictig fcrtptura:.fo. 1 1 ; c¥ ficut örtugo;do:v5bcremiticue pofta
£¥predictiintcllcctt/6£u(ènfije facrefcri pfccutionëfîii.(jrtotpgi viuerfiggiiù
4pture,f.byfto:icu3:typicué : moralia w bue monacboy ppagai*ita τάrtabe
3coiitemplaritiu8: conueniunt quatuo; fligoe çiûan.ca.7.f.tko,ipiu5i ciuer*
•animalibu8£quatuor o:dinibué:v;im fig %ctigboiu5igiog. fo. 1 1 6.14.1
4£llectu3 typicu32gruitprimo ordini: o.poft tfe cöpletüaptionie qnti figilli:.
ifapsftoliéfignifiçatopefptimum anii; idicui° extrcmitate fumu3:)£rit tribula
'màl1leonem:£cúdue byfioiicue:mar, tio maxia viplebif illô qδυ:,£ppecta/
*¥ribua;fignificato pervitulu3:tcrtige «temodiciì tpgooncc vc« *; 1 6 la.* . .
4. ` `
Zabulain erpönëfupér?Ípoca!,
f¥notababylonbabet peponerecuitum; nem fidelium effugatieoelocisfijle e$
aureumα gfiummere lamentu3 tluctij uentibu6monacborum£urdigio(orug.
quiaappropinquatmaximafuatribula ¢ clero;autocftruentur penitue vt nô
tiov perditio. f». i 17,la.z fint:autpetergaqueingrdbaiinoeoefi
CùnecefTeeft vtip(ababylon recipiat in gnatafttmt;wtilegibue (uis non finem/
%ytotemporein apertione (epti figilli: tur:folio. . . I. I u 9. la.*
id.f.malumquodin quinto tempore cô C\»imp:incipio (yti temporis c&globati ,
tulit alije z ét i ouplo magi3. £o. ■ 17 fimul invnumrege3 terre: confurgent
C. ep. (éntentijabeati?4uguftini v fore, pariter contra magnam illam meretri/
ronimiquicunq3 MSctri ecclefiam mori cem babylonem.f.carnalem ecclefiäea;
bug αvirib°ipugnât:fciät y gtremifcät oeftruente&:purgantce vineam vomir .
fé effe filio3 babylonie, fg.i 17 la.z ni (punieareampuleie;oleymurcafùa
£¥ regee qui percuffurifuntfornicariam: ¢mefieyagri oiii;i3anij8. fo.1 zo.la. :
vtemuiidentfuperficiem terret occafio £¥factoiudicio beißabylone: ideftpro/
meip(orumfalfoiumcbtiftianorum: cul pbana multitudine populorum: qui ¢
togwerog α fidele&interficient:vt mar gicunt £buiftiano9£ifexnonfuntrpum
tirio coronentur. fo.i 1 7.la.* lopoft:cúipfiinfidcleg v 4I>abometani
£% oieeiudicü accipiturlargepgo tempo attribuent fibitalem victoria3 pp fuum.
repropinquo;vflricte pro vltimo bie dyabomet pfcudoapIin. fo.11 ol.r.
iudicij:wt?Auguftinue. fo.t 1 8.la. i £¥ oicti infideles compellent £b:iftia//
ρ, impioyimatibulatione (quefubito v n08 varij&fupplicij&tranfireadritum
zerimprouifofupcrueniet:)multigpu &legemíuam negato nomine £briftia/
tabuntur ftrenuiv eptimij oocto 48:pro notzboc marimefuggerentibue p(eu/
ftrabuntur. fo.i 1 8.la.m dopropbetiequioepopulo cbriftiano
cy.pfàpiabelye ppbeteάicerta.fo. 1 1 8 egreffjrifunt. fo.m zola, ul
cj,'iieceffe&:vtfàcérdoteeecclefie in boc G9 tunc£briftus pugnabit in membris,
fèculoaderemplar nautaru3£pe time! fui& £ fuperabit gemitee illa3 infideleé:
antcontra quo3procellarum (piritu6 i catoq5euidentiffimo figno ceffábit £/•
defincnter furgit. fo.i 1 8.l4.2. ua illa tempeftae cognita Cbrifliwir/
tIJt€. fo.1 iola.ri
p.paxamicaeft conuerationi contíplán
tium τςptatatranquillita3;q;n6p£t. £¥?Ingelu8quiafcendebat ab ortu (olis :
mercaelétaoeu9tio excitari. £o. 1 i 8.i baben&fignum oeiwiui:capitulo (cptio
c), caufàquare ordo monafticué;Qu3inul eritpontife;8omanue.fo. 1 ¥ola.*
tnmlaboratwparumpoficit:eftquiani £¥prefatu& lí»apa erit magne (ànctita/
mie occupafimeyterioribu3:p.9ftipen tié:ad cuiu9€tiam voci9 virtutem ad*
áije carnie video* ftudioyite (piritua uerfàriepoteftate&quiefcent:* certigim
liéefficituralienue. . fo.* 19,14,1 ditij&pxdicabit vicicinu5 fore iudici/
g), in vita dericc;um £uin ecclefia cfcri/ um: Z omnium iufto$um refurrectio
corum nibileft:fpirituale ampliu9:£d. Π£m. fo. 1 2 9 la.*
totum pene lubricu5v carnale:litee:{ci. D, inférto tempore erit aliquantulü gau
dala: riye : inuidie: v amulatione8,fo/ dium fidclibiginterpreffuram 4px?
lic, 1 1 9 la.i. furam: vqualiterin iSetro fignificaf,
£y ficutftellein celo illuminant b£c infe/ folio. 1 zo.la.z
riora:ita zelectium ecclefia zpxlati fub ρ, pifcatioiyetri poft γάefurrectionem.
dito8,. fo. 1 1 9.la.m, i>omini:fignificáttribulationem ££ti
£%££totempor&cbmayimam tribulatio tempori&;voe ptgmdio;% caption&pi.
-

•£íum.
' Abbatig3 òadhim * *
fo. xo.la.z T genterconfiderare bebet *pau&em& fe/
C;e£b£pta aperti6ne*o*do £5anctorum ctor:folio. 1 23. la.£:
g*>artyrum confbmationem accipiet. Cy adfimilitudinemciuitatie$cricbo: p.
folio. - 1 ■ ■ la.u fepcoice.i.perßy tempora wfq3 ad £pti
Cyinillo medio tempore inter vtramq; figilli apertionem:predicatore9t (amicti
mribulationem £ptitemporie fignabum viriprediyere ruinam mundi:(ed vlti/
furmultiiudeorum z gentium figna/ motempore.(.(eptimufigilli apertionie
enlo fancte Zrinitati9:ey quibu9 com/ non femel neq3bie circuiérunt: (ed (€y.
plebitur ille magnue numerue infini/ ptieeiterando adipfù5:wîvltim6 mu/
tu&martyrum. fo.r 2. n.la.m ri3ericbocorruerunt. fo. 1 z 3 [a.*
£y numerueille.f.centumquadraginta// C;fubfèprimoangelo tubacanente:ade0
quatu* miliaey quottiam conftit mtj £ercidiumregni mundani: £octovee,
rifupcrnectuitatie magne* predarep fancteecclefie vna voce pxdicabunt:id
fectioni3eft; fo.i z i.la. i q3momentiøøffidute: ac figalluepofi/;
£¥afertiapertione fignaculi voeinde om tueinaurorainftätiue prefo!ito crebat!
negpene mundu9 conuertetur ad Co/ u6q3 damabuiit. [fo. 113.la, &
mintjm. fo. 1 zz.la.m £¥ quamuieinfép: temporibuelaboriofie
£¥ in (èptimotempore'cum ceperit (epti/ annuntiatum fit enangelium £brifti *.
mue £ngelu8 fuba canere complebi/ mundo:tamen quoad eiueplenitudi/
turmyfierium ûei.i.erit filentium in nem* quogd (piritualem intellectumt
celo:quia tempue exponendarumßrí/ nonnifiim (eptimo manifeftabitur: cuy
ururum coiifumatumerit: ¢¢¢ffìbit inimici £rucig £%rifti: conuertentur
uiufmodi labor in £cclefia £bifti : adipfu3.' fo. 1 13.la, &
%lio, I 2, 3 „la. [4 £¥ (eptem (èpenominata tempora contu»
mentur fubfeptaetate mundi.f.fub no*;
expliazstulatatjibi. uoteftamento:quaetate confijmata ru
et mundu3cum babitatoribu8 fuie:fo ,
3ncipit Zabulaquartilib.i. lio. r 24la.*
Cy in facfa{criptura quantum adbyflori.
O tiodfignificabantèpte3facerdotee cum £nfum:qui (piritualem obumbrat
intelligentiam:adueniéte («ptima aper
cumfeptemtubigfbie circa murog
3ericboihlibro3ofue:bocidem figni/ tione figilli:filentiumerit:quantum ve
ficant (eptem?Angelicum ßptem tubie ro adfpiritualcmintcllectum: tüc muí
in?Apocalypfi. fo. 1 z 3 .la,z. tomagi8 aperietur, fo.1 14.la.m,
£¥inprimaparte buiu&libri proprie tra/ £¥clarita&intelligenriefacrefcripture in
- ctaturoe principibu8populi.f.prelatie cipietapparere aliquibu&fepto tempo/
etclefiaruinin (ècundaoe exercitufqiv reque bactenue quafifbbnube latuit:
ctorum martyrum:in tertia beangelio £din feptimo:fcilicet cumfeptimuggn :
fubiécanentibuæ.f.ooctoribu3£ pncdiv geluæ ceperit tuba canere : tuncvide/
catoribus:in quartaoearcbafederiebo bunt bomineeoe£>eo multa: v agno
minitqueberemitarum zwirginum pe fcenteavcritatem£)ei quiefcent vcin/
fignatęcclefiamgw inquinta oe templo crp9abbuiufmodi labore quia nonams •
tabcrnaculi:quod multitudine; electo pliugeritopue. fo.i 24.la.m. ,
rum impopulo poßquentiarcbamoo £¥ignorantiâ (acrefcriptureeft£ fuit ma
mihi;figuratamoxfignatingtagybec j tcrerrori9 obquem vfq3 ad féptuhium,
sigfunt magnipoiid£ri&fùnt;qu&oii$ tempu9wjultefiuerjmt veruntberckaw
-

„ zabulain;ip$i&fiip$£poca!,
'_%lio. * , , , , 1 141a, 1 <aduérfusco:reptoseg. .fo.118:ta.*
Q. ignovériáéniatererrorie, fi a4l2.1 ρμ?]rriuefuit aieyandrin*t magnu% fó&
£¥fingule quinq3prime pártce biiiuali/. ptcmooum videbafin ccclefia vide bo
txif ficfuntceftie fpecialiter deputan/ iiige conditione& fuae, * fo. 1 18.la.*
'de temporibue: wftamen genéraliter £¥ in fole:luna;w ftellig fignificatur cadd.
** ad omnia (èptem tempora feferantur. biremiticue τwirgineuet w affignatur
.£10fg, ' fovi z 4.la. 1 -catffa. - (o. 1*19.l4.2.
D*yotav fufpicia iuftorum omniüm in oy quarto pie fecit beuefolem:lunä:v fiel
1C9*ifto vniucrfalitercollectafüt fimul läg z quarei boc libro oecia fit mentio
3ti5& capcie offert o&opít.fo. ) 14.l.z tin quarto angelo tubacanente:v pbpa
£¥fion föìu6£b:iftigintercedit piong. … lj ire effundentc:mcta. fo. 1 z 9.la.£a
3 tie apud patrem:v fifolug obtineat q$ De melier amictafole rc. fignificat eccle/
alij f1On mercntnr. ' fo. 1 24,lg.z s; fiam quarti tempo:ie.f.verennitartim£
£qui volunt viderifancti antej; fint;ap s virginü:nätüc claruit. fo. 1 z 9. la.x.
, paret:quia nolunt vituperari* cefpici Q; ordoberemitarum a virginum incole)
?abboibtie ficut £b:iftiie. fo. i z 5.fa.r. . bat partem meridionalem:qui tcmpore
£*propter pcriculâ proprie α inanie glo/. farracciiorum * :!>abometb:tum vi α
ric:fi£ inoccbet opera fua bona antepo/ ' martyrio:tum bcrcfiz falfa lege cefecit.
• nere Vyominibu6 intuendanififit p:iue folio. * * 1 3 o.la. ■
bcne fundatue gradictuein buiiiilita Q; ler 111>abomietbana ponit fummu3 bo
$ ft;ex&ple£b:ifliqtrigintaanhoperat num v gaudiu$ in luxuria:quod z poft
3 afiö quicó cffenderet. fo. 1 1 5.la.2 , fine3 mundi promittit féctatoribue fuie
£¥ columba3 cetereauee in p;icipio mü : que ler magi&nocuit fidei noflre : qua;
diceaque f6a;pcefíérunt.fö. 1 16.la.m , : yllaalia £cta aut bcrefie. fo. 1 3 o.l4.1
C* in fimili caufîoicti:fimilte eft caufà oi ρ. tcue foloe illcgberemitag t virginee
*. cendi, fo. 1 27.la. i fuperarip:omifit:qui morbo ypocrifia
£¥ primu6 angeluétuba canée fuit iSau/ laborabant. fo. 1 3 o.li.i
fiué aptue ciifodalib? fuig.fo. 1 17.Ia.r. Q. vox illiu6 aquilevolantie per miediu;
£¥uare pene in cmnibug angelie 8ictum; cel. m q Dicentié.(le:we:vc:babitanti/
: fit tcrtia pare: fiin erro;eiiiinducafzc. bug in terra:eft beatug £5rege;iue quia ,
folio - 1 27.la.1 multate pleiiurie v mundi fine Cipit.
£¥ tria funt genera bapti3atorum:que cö folio. s 3 o.la. 1
tinet infra wtcru5fuuni fàncta mater ec £¥ autem non cito accidit quod predixit
clcfia.f.fjpicmtum quibomum fapicntie <beatug £regoriiig:non idco nom gcct/' .
: confécutifunt acco:íécundüeo:u5 qui ; dit:quia ceceptu&eft:(ed quia iudiciu3}
{e exiftimant (cire quod nefciunt:teriiú • quod facturue erat oominu6:mifèricot
: fimplicium. • fo. i x 8.la. i diatéperauit:z öre:notg. fo. 1 3 o.la.1
!\ueeft caufaqj fempertertiapara gcmi/ £¥primum ve attribuitur quinto gngelo
fitift, dilabitur. - fo. i x.8.la.m $tuba canenti:z flellave celo cadefig eft
£¥ tertium teinpug ecclefie.(.oocto? ince quidä clericué imbutuò fcientialitera;
pitatcmpore 1'oiißätini.fo. 1 2.8.la.x. -niulta malafactuftig. fo. i 3 o.la.z.
£¥ aiiterutijam exaltatur cor boniinig ve £¥perlecuftae inteliigiturfccta vcretico;
undeey fupcrbia a libertatevcnitur ad rumpatbarenczum, . . fo. 1 3 o.la.z :
*appctituminanie glo:ie:exinde ad ob/. ■\uefitare w calliditag patbaremorum ad
*£tnationé a cordi&etiritiam:eyinde na £ducendum incautQ9q gmiatc:€€¢ cu !
&itur5«lue maluezfuro: idignationig ipidc&viuitiarum. . fc.z 3 1 la.u
`J
* , , ?{bbati3!goadbfim'
* cinäre^qyilli patbareni(émper fùnttri/
'>
* (equentiapr&lia: 3bellapsfeedehtig ad
' ..: . flea:eoium fácie8pallove perpetuo be/ * confumatione3piieniant.fo.133 la.*
; _ primuntur. fo. 1 3 i.laz djguatuo: £uáìgélifle narrafit3efìim
3. £¥ioictum velocufli&intelligituroe: fine £briftum fuiíïeTtraditum:in manue
., … quintitpie;¢oe fidelibu8. fo. 1 3 v.l. 1 * • peccatorum in fine quintioiei: vie we^
, ©, patöarenivocantfiio&igne crematoe : ro ferto £rucifixum mortuum: z£/
: : gfidelibue: 4^artyre8:ae pro vera fi/ pulfum:ficeritim fine quinti temporia
' de paffoe. fo. 1 3 z.la. u : ecclefie a in £rto : quiafoluendi fùnt
p, oiötumilludfereniffimu5£poftoli ad filij tenebrarum:fcilicet infidelea: fòr
£bimotbeum:(cilicet (piritu9 manuß/ lio. - 1 33.la;z
s, ' meoicit qyin nouiffimiétéporibue niic £¥bominue non biritwmnm tantumgb
verificatur, fo. 1 3z.l3.z ticbriftum:aut vnum pfeudo 1!>;op&e
£y ipfà£ctapatbarenœumfatttur (e £ya/ tam ; fèd multoe fore venturo3: f9^
bère apoftolicum.f.ISapa3quieftp£u/ lío. 1 34 laai
* do |»apa. fo. 133.la. i C, quatuor angelialligatiinflumine £υ
ρ, bictiiapfeudo ■\apat€net locum anti frátem:funt quatuo:£uangelifte £inti/
: gbriftificut£>auid* alijrege&liypcrufa cb:ifli. fo. 1 34.la. 1'
* lem tenuerunt locum £bifli quouf/ ρ, quarto tempore ecclefie appáruit J3e
q5veniret. fo. r 33.la. 1 ftiaque afcendit oeabyffo.f. £cta $ar
ρ, iam mulriprecefferunt buiufmodi vi/ * racenornmque refifftt quarto £ngelot
£ carij?4nticbrifti:poftquo3 reuelabitur tuba canenti;v quintotempore:£eftiû
& ille magnue. fo. 1 3 3 .la. 1 afcendengoe terra.f.£ctaz berefiéîèa
Q;auctor confideran&facr33fcripturae:¢ tbdrenorum refifteng quihto 3ngelo:
'íegrum coincordiae:credidit 3nticbri/ £dtamen occulte:illaaütem manifefte.
ι ftumtunc temporie pref&ntem effe: fo/ & folto. . I 34,lap;
.' lio. s. I 33.l4, 1
-
£), in ferto tempo:eegreffiiri funt aliquę
£);ante3 reueletur .?Inticb:ifluæ ma- / 'ex vtraq;predictaféctacontra £cccle^
5 gnug öportetcefolari $nperiuin mßo/ … fiam:folio,- \ t 34,la;t;
.* jnanum quodfibirefifiitne reueletur, - ¢¤· anno millefimo cétefimonomagefimgi
&folio. … * 1 33.la, i •' quinto patbaremimifferunt legato&ad
£¥ oictu8 £mticbtiftu6 reuelabitur fub* • fàrrarenogpoftulante& ab eig comiiiu
.£ytoängelotuba canáte;naniféft: qδ * nionem:vpacem:feuvnionem £ corife
*tempu&breueerit. fo. 133 la.i , « drrationem:quodq3illi6 concedétibtjg
£»tempu9£ptum ecclefie ouplex eft : ¢ reuerfifuntad fiiog. • fo. 1 3 4.la. 1
: adbuc non completopxlio quinti?{n o, omnee beftie filue oicte funt omm*a
kgeliz qutntjteinporig: venient nuiitj infideleg gantea:quarum quedam ve/,
.%nticbufli:fcilicet p£udo |»opbetë. t mient ab ö:iente: félicet £ijrcbi: aliea*
•folio, i , , i 33.la. 1 meridie:ficut £tbiopea:alie ab ©cci/
£¥(ubquinto3ngeloruba canente eccle. dente:vt J3arbari:(?u :1I>auri: alie ab
:fiamagnum eyterminium patietur:fub -3quilone:vt £artari. fo. 1 34. la.*
.£ytomulto maiua;vltimovero fub (e/ Q; bicte gemtegalligate fuerunt in fluffti
:ptiino maximumacvuriffimum patiet ine gufrate afRomanoimpio quod £e.
;tur:fol:o. - 1 33.la. i. u&infìituit ad munitum paciet cefet*,
£¥ (emper quilibet ££3ngeloruììì priue +ionemecclefi£;£d£yto témpore féluê+
incipit tuba cánáre óp;eceffo; fuu9 in tttjr vt veniaht, , • fo. 1 34,la:&
fohar& &%ìftat:&priu6 incbo4mtuf (uby Cyg«nt&faraceno:timin quarto* (cfi*
^
ZabulainerpöméfupcrApocal;
* *
temporeinfurgere babentcontra fide/ ctorefove£nod5autibdyay: quamuie
-
l£e:f3i£ytotpecrudciiue.fo.1 34.l.1. totp&multimittédifint. (c.n 37.la. ■
*- £)uare inftatuaquamwidit inabucbodo £¥ ficut £brifluéelegit fibi non paucos
i. - no(o;;bi&poniturkrrum* gey quar/ difcipulo6adpredicandum litcramguâ
to regno cueturaliud. fo.i 3 y.la. 1 gcly; ita cportet $piritum $anctum
£¥€y€rcitueequeftriaquem viditbtatue tiigere plurimce ad prędicandum (pi
-
- $ognnte cefignat pßudo pvopbetaefi ritualem:acviuificum intellectumanâ
mul £%rracenoe, fo.t 35 la.m gelijv (acrefcripture. fo.m 37 la.m
„ £»pfcudopropbete munient % tribue te [Oy £yfa£ta3 mundi que terminatur in
: gumcnti3.(.ira;lupuria;z ypccrifi:nota • £x (pecialibuétemporibue;pertinetad
*. quomodo. fo. m 3 5.la.m vitamaciiuam α laborcm ; feptima ve
Ω, in £pto tempovevueerunt tribulatio roque incipit in confinio(«ciidi ßatue
mee:fclio. 1 35.la. i pcrtitiet ad vitam contemplatiuam: *
o-fiiiiiiibutaleebomines: ij$ficicfa çuietam:quando mira claritae fidei c
tem aliquam accipient aliquem puniem mulletcncbre ampliu8 apparebunt:fo
di:acfileon«erugienteefrendunt ben/ lio. m 37,la»*
tibu9:nullum (2 oftcndcntee affectum £¥ fub (eytoangelotuba canenté iiber.(.
.. mifcrationiegbumanitatiebabere: vt fácrarumfcripturarum:quiciaufu& v fi
officialee]^llati:omnino immaneè cô gnatugerat:apparebit apertua: qtade«
tra£briftum. fo.u 35 la. z. fit prefinitu3tempua vt fcrmonee clau
[C, inprincipio (eptitemporie:tcrminan/ fitfignati(:wt oftenfu5fucrat IXaniel)
d4eft tribulatioadbonam cataaliquam , aperiantur.f.£n£u6£ intellectuamyfti
tulapace adcowt fi quomodo qui mo ciie zfpirituali&fanctarum fcriptura;
ranturin peccati6;conuertantur α vi elucefcat fidelibu8 nota fo.i 38. la.i
. U3fIt. fo.u 3 6.la.z. dy teftamentum wetue bicitur primum
£¥ fümtmtiltiquifeputantadováre quod cęlum:teftamentum nouum dicitur (?
non adorant;τnon adorare quod non cundum celum: v intellectu& fpiritu4
adorant;z quomodo fo. i 3 6.la.z ligfacrefcripture bicitur tcrtium£e//
£¥ poftpacem illam £cuture funt tribu lum qui procedut ex vtroqj teftaméto.
lationeequale8 non eft eypcrtu3genue foli10• n 38.la.x.
bumanuinab originemundi:kdpriue £)uomodo intelligitur figna que locuta
mittet ?Cominué bominibu9 angelum funt£pt£m tonitrua:® nolu eg ßribe
lucia:quioocebitarcbana miftcriorum re:folio. i 38.la.z
bei:que eruntelecti3ad (ubfidium a re £¥ lingua ooctoriè affimilaf. calamo (cri/
probi&eacontemnentibu9 ad cumulti :namficutcalamo (cribitur in libro;
Oamnationie, fo. 1 37.la. 1 ita boctoiislingua(cribitur in cordebo
£¥ fepto tempore mittendueeft \\xdica mini9:ei imprimcndo oiuina verba.
totveritati3aoominoquiooceat bomi folio. 139 la,-
ne& terrenaoefpicere v amare celeftia: Q, mundug £%ucarnalee bominée non
¢ vtpoßint electi redimere tempug;q; funt cigni intelligere ardbana werba:
bice malierunt;v wt reprobi efcufatio nec videre margarita6: quae pedibué
nem non babeant cum ouriué flagclla fuia%pe conculcant:£dreponenda ita
buntur. fo. 137.la.n myfterialiter in membranie: wtbi qui
£¥predictuepaedicato: erit robuftué: v fpiritualee funtfpiritualitercupiantt£
fortiein fide w bomo contemplatiutis 5iquianimalce propbanare non pof/
% multumpxdarue v crtditur ab ab fint;%lio•. 139,la»■.
* . . . ©

.' j Abbatig3oadsimi ' *'


f%tres fùnt telifacrefcripture:primum ogosdoclericog in futuratribulatiôe pe/
: partinégadprimüflatümägif.fcriptu fitict:fedberémitagtmonacbQ&relin
raveterieteâamenti£cüdüpertimême quef adpdicädüeüägeliöregnipoptis
ad (ècüdüflatú.f.(cripturanouiteftamê bucufq;icecitaterelictie, fo.i 42. la.u
i;v tertium pertinene ad tertium flav C&futurü eft:vtiudei&reliquię gentium*
tum.(.er vtróq;refiiltanéfpirituali3 in * credantiyfy wguertanf.fo,u4z.lgis
3_telligentia. fo. 1 3 9.la.n c¥ intribuêáértaminibug:(piotog£>e
C* in p;in qoictogcflogerudiüfparuiv ug trihitae eft)opyoiffoluiregnú inun'
Ii;infecüdo inflituiífgdolefcëteg:r iter di:primüfuit temiiporea Soyfifecundj
« tiointbaianturamici, fo. 1 39.la.n téporeapoftolog:tertiu5temporeillosj
ρμficut in fineptimi flatus v exordio (e/ s feufubiilie quóøoefignat beatu83oä/
… cùmdicbriftoaperitntepatuitgditu$ve * he8.(.ordo monacborum: w cofitem/
terieteftamenti;itain finefecüdivini; plantium; fo.144.la.n'
; tiotertijim literateftamétingui;v mayi £)j pfumatopcmitueordine(qué1|>etrue'
« mebui?libri aperiëte (pùfcö:opy (eptę fignicat y5clericog)ondo fignificatum
* tonitrualoquifublimiu9y9ccéfuaé vt p3oanné.f3templantiü.i.beremitaru5
ipleafillud,£úvenerit fpúe veritatis 3 inonacboyz 5dicabit & ppbetabit po/
öocebitvogoëgweritat£. f3, 139.la. r prie a liguié á regib°*nffie.f. 141.l.2.
Q,fim£Ìuguftinú:vltimîoiêoiuini iudi f); ppbetàre eftamnuntiare futura;aut p.
. cjoicimueeffe vltimü tempuæ:fed per * occultaminfpirationem aut intelligen/
quot oieetendaf:nefcimu8:q: ii/certu; tiam fpiritualem. fo.141.la, &
eft:£dmonefànctarum (cripturap*:oieé guomódobicatur ibperufalé ciuitae fám
' pvotgefolet ßpeponi. %.m 39 la.* * '«taquum nóinueniaf: vnde bicaffcät
ojp:efümifviijventurjadiudiciü:n6i ß mágie Y£omanaeccirig.f3. 141.l4.2.
fine zin vltimo articulo βdictutpig : ß Cy- ficufoecem tribu8 fciffe funt a vomo'
*. circaprincipiu3illiu8temporfe:aut nö ir>auid:ita ecclefie grecog fciff&funt gb'
longeap:incipio. . . f9. 1 49,ia.1 ecclefiai|Setri;quieftvTig paflo: eccle/
ρ, fimtoearú£uguftinú:ín fine múdi vel fie bei:cui generaliac folemni manda•
* circaipfuy finé:ty3gre& vidicimuæ affu to £)ominu8 fuaé pafcendae tradidit
• turag;w5Ibelyä:fidéiudcog:anticbrifli oueg. . fo. 1 4z.la.z.
pfecutiônê:£briftüudicatug; motuo. c), ecclefialatinia calcanda eft a gentibue
: rum refurrectioné:bcnc£ naloriiq3 vi ihfidelibu3 menfibue quadragintaduo'
fcretionem:mundigflagrationé:eiufdé buet finiiliter relige grecog ά 3figiét
q5renouaticjtétm, fo. i 4ola, i. ad ecclcfiam Aomanam, fò. ■ 43.la, 1;
C), ficut vita pifciúeft aqua:ita vita bono £¥d>aria a!>agάalemabcfignat (Viiago/
... rum clericorum eft fctentia fánct4rwm amiudcog:i'Setrue: populü latinü v.
^ . fcripturarum. fo.r'41'.la. 1: camn&e grecú5£qάo. fo. 143.la, &
*\uomodointelligiturg) cìfcptimue an CÈ1Cb;iftugcedit |>etrowniucríáié pote*
gelu3ceperit tuba canere ceffabittj$34. , ftatem foluendi a liggndi ad omne8 '
iiögritampiiue.£laborie.fo. 1 41 la.i- & fijper omnee qui cenféntur nomine
£¥o*dogtemplantiú.f.beremita;** mo, 1C9nftiano. fo. i 43.fo.x-
nacbog befignatu3i3öäne:öüie muli c¥teatug 3oanneæ batué eft pepulo gre
tapaffuruefit mala:fi6tiisefitiet vfq5 co:u3a qùo incepit pf«cto;: reiigio mo'
in finem munditficut etdoclerico;z:oe : nacborum.; fo.I43.l2,2*
*fignatus in MSctro.unotaeyemplü£>v o;3udei arclige greco: 2pertét ad rps:
t*idfugitmtie,. f•»■ 44.la,1; aghitayeritate quecftihfpiritu*-ncri*
Zabulainerpönéfuper?pocat,
■mliteraque occidit, :-.- (o. 1 44.la.z. modo;conec impleáturtempora natio
£¥%nctuetucaeoiciteoecéuéríuroe % num. . . £o,i4$.la-*
cundumpartem anteέreueletur ánti £¥ conuenientim wmumim períécutione
cbriflue: £5anctue vero &1I>attb*ue uuflorumgenteeinfidclke cum rege fuo
poftruinam%nricwuifli generaliter cô * i!>icuqq!\cpbete:cum Arg* fuot
: uertenttur ad3£m. (o. i 44.la.z. £y fkcta (alforum £buftianoriim; to*
£y,pare grecogquemöcecidit conucrte* lio. . ■ 45.la.*
tur ad Cbriftum:antcj3 conucrtantur C\ duoerunt infimul regee qui concule
vniuerfaliteriudei. fo.145.la.m cabunt ecckfiam latinam.(.tey vndeci/
Cyprimo cóuertetur tribue iudaadcbi1! muefubquoregnaturuê êalι? oe quo
4um:ęillececcm tribuetrâflatein af/ £)anielinter alia Digit.$urget rerumv
;. frrioe. ' fo. 445 .lu.i pudcne. fo.i 45. la.*
£¥3oinee adductuefuit ey £pbefo ad Q, oicti rege88efignatifunt in ip$ulato v
•** ;{omam; tibi mifîue indolinm £rué/ Ilxrcdc:nam conucnicntin wmu$ gen
, tig oieiy inde ille(u8eptien9;reftitutu9 tea infideice £p£udopropbete cíifiiie
êepbefizinde ineptiliu3.:fo. 145,la-i 1®egibue,£TR££unfidclium;α β€xbe
C, oidomcnacbo:umcefignatueiii 3oä teticorum. -£o. 145.la.z
ne agrccie; eruenis adlatino9 v eyin/ £¥ neq3inteilectu fpirituali:neq5 byffovi
de reucrrctur ad grecce permanfurue copicbaripcteftillce ouoeteftee vêtu
wfq3in finem, fo. m 45.la. t ro8 contra anticbriftum:effe £nccb z
Q,nón ciyitvominu9£»ctro. £upbäc fixlyam:¢dpotiu8d(>offen w Hxlyt/
petriedificabqecclcfiaemgag:13eccfia; Qm. folio, i 46.la.m
meam:ncta qiioitelligif. fo. 145.la. i* £¥ beatué ibperonimue interrogatuê a
fy quiocfcendunt ab vnitate £cclefiefiu/ quodam:amefIcntilliquo:£nocv HXe/
^6oeiiudiciogentibuéinfidelibueoi* lyae: refpondit,ô< £nocb α βχelya
difunt. ... £o. ■ 45.1a.1 quo9 venituro9 refert apocalypfig: vef
fy, veßimentabominifignificät quatuor £morituroe:non eft.pic£ntié tempo/
ecclefiaepatruarcbalce:(edeiu9 vefiie i rie oiiputatio ac.Vidc quid cicat:quia
cöfutilie:ecclefiäromanâ,fo. 145.la.z. {piritualiter, fo. 146.la.m
[D, veftigicôfùtilie ypifignificat ecclefia3 £¥venturi funtomposdine&£ pugnaturi
latinäz?ßomanâ:nópoff&v nö bebere cumbeâiaque afccnfuraeftve aby(To.M.
eiuidiab bereticioque tii calcandaeft infidelibue. fo. 146la,z
agentibu8infidelibu8. (o. 1 45.Ia.r. £¥£hccbfit %ciuebelye (.cumieo wem
[C, &cclefiaif»yerufalem intelligéda eft ec turu6;nccim litera:nec in (piritu: pala;
clefialatunaz in $amariaecclefia£rc/ aut in enigmate : fermo £rmoeft: (ed.
COruji]. fo. i 45.la.z tantum prefùmptum : quod ad boc
£¥oicte ecclefie ppter pctäfugambe tra/ rc£ruatué fit τ tranflatue : wt z ip(e
dende funt in manu&gentiú infideliu; cum liXlya teftimomuum perbibeat.
tentur:fedoiffimiliteriq; altera.f.greca folio. m 46.la. 2.
tradita eft obliuioni perpetuat altera £¥ bcatuspapa £regoriuetentt £nod»
£ilicetlarinacafligata α non montifica/ venturumcumHxlyabicens;£nody:
ta : £d quafimifericordiam confecuta. ¢ H)ciyapxdicante:multi £p. bi9qtúc
folio, 145.la-* ty iudeietn inf«dilitate : remanfèrint:
£¥ecclefialatinaquoad fidêßhcta gvur/ ad agnitiohem wcritati6 medient:for/
goacfine inacuia* rugaeft:quen$ $% lio, - 146.la.*
gituraandagentibu9%d calcanda tffi £¥ 4>0Y£6£Hxlyg6 in (piritu fignifi
* • -•,
•*
*
' ' ' Abbatig 3oadsiifi '
* éfitwyus ordinem clericorum:fcilicet ρ•{olue belgae venturus efíé náfvr
d'Yop£9: valiue monacbori:fcilicet tur:quia tertiae flatuêßculiquifutty,
Mχlyae. fo. 146.la.a rueeftinfinemundi£im£Xdya defigna
p, beatus3mbiofiu9« 3ofepbueiude/ tur:folio. - ■ 48Ja.r.
ugafferunt dXoykm non obijffe *(o/ f\uomodo opìnatnr fuiff& baptiyatoe g
lio 146.la. » Ðominosccculte*£nod» :a£>oyfen:*
£¥ opinari aliquid: quod non fit contra 1belyam: * poftea remiffos in lecam
catbolicam fidem:g£alli bumanum eft fuum. - - f@448. la.s
¢excufat opinantem pietae fila,££ule agomodoareaeluditurartgåTigenius
runt bomihum meuii14nefcio wbipo/ ingenio. . fo.* 48.la. ■
fuerumfeum*, fo. i 47.l4.1 £¥ beatu9f3yeromimus:£beodorus3£
ty anteάveniatii3elyaemittendifunt a £ppolinarie:videntur tenere £hocόt
• £>omino aliquißpiritualee viri fimilee * Ibelyam: non amplime morituro9£
* a»oyfi : * inelye : apparentium cum £d* in eternum viuere: nota qualiter,
: £tyriíloin monte £babo, predicaturi folio. r 48,la»s.
* bominibu8verba vite: vel certe buo £¥ %mctiquitempore ertremiiudicij in/
'• o*dine&peogoefignati:ey quibu8 ouo uenientur: non guftabunt mortem &
* * óecimeligentur.- fo.i 474a.1 £dcum alijefanctiequiey mortuiere/
p, m&eft alienüamyfterio:gyvéturifint furgent:rapienturin nubibue obuiam
£nocb moyße a fxlyae:p quoeftri -cbifloim area vqualiter.fo. 148.la. i.
miraefignificatur:nota. fo.r47.la.z. £¥giuerßfunt9pinionee voctorumtam.
£¥•poffibile gwerifimileeft a!>Qy£nmo* £nodywinyelyaéfùnt illiouo tefte :*
tüum fuif*: t paulopoft refùrreyiffe: fipotiuein (pirituintclligantur: mota,
quiwip?yéturue viteg morituru3ef. folio. i 48.la»* ;
: dìfocije fupradicti8. ' (o. 147,la.*, £¥ £>euevolueritgelare fupradictam wg
gy, fubnomine trium angelo3u5:tre6 ma ritatem te£mocbtwibtlyaiwfq3ad tér
ipsedicatoseereurlandifùnt in fine pueftatum zqyquicquid fàncti patres.
uiii& (ecundi flatus:quorum vnu&ac vebocoiperuit: opinatiue magi&quô
' ceptiirug eft euangclium eternum: vt aliter:oiyerunt: video accidit multotí/
arjnuntiet{yabitantibu8intérra:aliu& enefálli;etiam propbete wt ait beatue»
-fubfequutufue voicturu8.£¢cidit ceci £regoriu8:nota, I. . . fo.! 48.la.&
dit I3abylon magna:tertiue, $i quie Cyz 4|»oyfe& fignificat ordinem clerico/
ado;áuerit 1%f\iä'timmaginem eiu3; rum : Ibelya3 vcroz1I>onacborum.fo/
bibét cervitioireoci:zboceritfubapcr io. - 148,la,& ,
… tioneßyti figilli, . . . fo.v 47.14.2. Cy tempore pnedicationiebictorum teftv
g), ficuriipereidioprimiflatueelectifuer 'um: calcabiturßnctaciuita6:abinfide
runt a£>ominotrté ftagni |»gtriar/ libu3gentibu9{cilicet anni&tribué cú
cbe:(cilitet?Abraam :%ac s&3acob: vimtdio. fo.u 48. la.*
wih epotdio fècundi flatu9:34cbart, £¥ i^ep. vndecimu8 qui venturuê eft*
* aë:3oanne&r%aptifta**bomo£b:i tot mala facere: eft illud cornu vnde/4
= £ue 3efueiita« nuncin exordio ter/ . cimum: de quo bicit i>aniel: quod
tjftatu8eligendifunttree:quorumpi putabitqypoffit mutare tempora:&le
*mu8pmetreocbet : wt 3accbaria3&alij gre:folio. 149. la. 14
t»uo fimul (equi;v fimul occidi ab unfv. C), oporteatftarepwedictoeoucsteftee:fi ;
&libu8: wt 3oanncebaptiftavxßø:oc pereliquiaepuoiumordinum;antecó*
sififucrunt. T. ' ….147 la.s fpcctii3nticbrifti&dgbibédiítgftimo*
Zabulaiiierpöné
- -miiiwtritati:ficut 4>oy%&£aröcovi
at* mcipit?Iabulalibuquinti,
TSbaraone v \\ttrue 41 Saulue co;a;
ΊΊeronefteterunt. fo. 149.la. i
*Quomodo illi magniwiri^cciefimulcép^
O$ quarta mundietate daruerìt
in ifta«i:£iyae v ■xelyícue τ filij p
: cutiant terrá.f.bomine&carnalte cmni pbetarum:quadraginta:parte buiugii
: plaga;na3multi confurgent in bi(cepts • brionditur mulier amicta (ole «r luna:
.- tionibueßriptura pgtraeoe:fcdnon 5 fubpcdibu&tiue:vquartoeccltfie tam
ualebunt:q: ignieoe cve£o££yict.f. (pi pctc eiulcut ordobercmuricue preciptp
ritualigi telligentie: * confumet car/ uegratia caflitatie. fo.v 53. la.s
, malem intelligcntiam maloru3:a carna C&tefiamentú watnefmcarnem dicrum
: liter £ntientium. (lide. fo. t 49.la.z. tft:cuiuę filijcarnalesgrant 6 tc£lam;&
ρμcumoxti buo teftee cópleuerunt opué tum nouum catüeftfm fpiritu5cuius
minificrj fuuinter fal(o6pplance;inter filij ípiritualee (unt:cuius gfia caflutae
ficiétur ab infidelibug.. Vo.i 49 la.* Virginita&eft. fo.1 53 la.z.
£¥ oictuinfidcleg (unt illaörtabeftia quâ £¥ notaiidum $iligentereft;q/ea que in
(cribit £aniel: que bellü fáciet contra quarta parte buiuelibaicidünt genera/
{ànctoe:affiflentibue fibi p£udo pro// liter fpectant ad ftatum totiue ecclefie
pbctis:cuiue bcfue caput grit*®ey: ille 1 £dfptcialiter ad quartiifiarii.(.btremi
vmdccimug. fo. 149.la. z. g tarum+ virginum. fo. 1 $ 3.la.z.
ρ; gen9 efferatcrudcliéegredicfvc vm Ω, ficut ordomartyrü fuit ætéposangue
biliconationum, fo. 149.la.z apoftolicoóuie apoftolicùeprece(&rit
ρ, ille vndecimuerey.(3nticbiiiin& có/ ita3 bcremittcueooctog ovdini: juie
uocabit iudccg in Hypcrufàlem viccne ordo ccxtcrum iter aptigndo pxcefîè
, £ effe faluatoré eog:wt z ipfi impleant fit b£remitici* yirgineíí:v quomodo
vifioncm vcovrueiitiuytaiCanitlem* ' bocfuerit nota. . . . %. 133.la. v.
ibi interficientur illi cuo teftcemiffi a £¥ bonifémper cupiätfibifimilegimita/
Q• %, 1 59.la.1. toieefue perfectionie w gratie babere
£¥ cusllliebuobuetcflibuerefurgét mul 4 mali fimiliterccontra:íçilicet maloe
ti:ficut irefurrectiöe yji. fo.1 $ 9,Ia.r. cupiunt. fo. 1 54 la.u
£¥ tpgantiyji multi clericiadbercbüt ip Ω* perceluinbic intelligiturfcripturaci
fi3ntiyp6v («cu3multoeglioe laycoe uinaiquo vniuerfaque (cripta funt ad
¢ducent, fo. 1 y 1 la.z fignificandum oftemiduntur efk fignat
ρμvicti clericiin£ductionem αρcgptio quiaadbocfcriptafuntwt aliquid oe/
nem alio;:oiccnt refurrectioné£iiocb figme*t, fo. 1 5 y.la.m,
albelye£uillo;zouogtefiiüoti:facta3 £¥injxira%endenteincelumipcurrü
effe grteoiaboli, . fo.i 5 u Ja.& intelligentie£briftueincelíaícendée
£¥ nefcif ά$totpeafi vltimiioi&iudicij: infxlyßoodoapoftolicuefuper quo
erunt fignain (ole zlunaz ftclligac.£t r5ifpìgrequiruit, fo.i 5 5 la.m
boceftfertiü (J£.£gymoy cöpletapaf £¥iinlli funt? qui maiore9 oolo*3: cla/
fione fanctoru3:incipiet £ptimu8 ange morte: temptationee a Ciabolo:pa
iue tuba camere:oiidtne oino cöfuma/ tiantur:£ fuflineant ἀ3biqui vitam
*■£fi: myfteriavci. , £o. 1 5 A.l4.2 folitariam Z cenobiticam in beremie
ÙtjCtJ!1t, fo. 1 5 5.lass
£¥ quivincit quinq3(ènfue:quinq3fibi ac
' £xplicit £abulalibi quiritcoronae. fo. 1 5 y.la.*
~ quarti, μ\»bomopcrèctuebcbet babereum copü/
te coronâ
" Abbatis3oadsiim
&,tecofond. 1 2 „fcllag.i.virtutib°. I 2 . cę
' :
videotcmptauit eum.. fo.r;&la.s
• nafur:qua£ qnq; fijnrafragmq3(ènfùe Qy fiplene cognouiffctatëptatione veiué
que minonea fùnt:v£ptè que maiore móte beftitiffet:firaméçüvefiflere eiug
** bicunffw3 primapenitëtia:£ciidamia: ... malitia pateretur. fo.u y 8.la.m,
, tertia patieiitig:quartabumilita8:gnta • C* in illafupna ciuitatetanta eft interfam
si fidég:£yta (peeftfcptimacbaritae;que cto6fimplicita6:wr quodämodo alteri
• pcr ßptem bonafpiritu9 fancti acqfiif . alteroe credät effe maioree* tätacbari
* vide:imodtimpnlcbrum. fo. 1 5 y.ia.n tatie accenfio:vt alijg èfibi viciffiyat,
Ω. fin&£y£m6 virtuttb°5dictia nemo tribuât:imo cupiätoignitaté. (c. 13?
gueiiitadcbaritatem:qüe radir eft v £¥ fortitudo mafcbuliépulcbritudo mii/
mater omnium aliarum. fo. 1 5 5,[a.2 icrie. fo. 1 57.la.z
£)ualiteryit catbolicue pcbet pepingere £¥ graniffimue fuerit cruciatue virginig
· in co:de (Jobmöiwirüpfectü áfpialâ; , matria:q; quodcbriftu3in carne:illa in
… c:natü£dicti8 virtutibugcui fi áliqua méteritavtgraui° pateref.fo. 1 58.l.1.
•, beerit:necp£ctugnecfàluueeflepotey £)uare yjgingruce:filiiipß mfifue c&fi
* rit:nota quafroeducit. fo. 1 5 £.la.i gnauitfilij.f.icáméeuäg.%. 1 5 8.la.m
dioeyolctie virtutibué conficiáturcov Cμ αΙ>icbaeleftpricep8 celeftié exercitus
' Ignain capite viri (piritualie zpfectió apfiogftitutu9:ßdiabolue p £ ipfum
literlocentur nota, fo. 1 y y.la.z. vfurpauit fibi regnum fuper angelce
£¥,in lunatxfignatur fimplicium fratru; malog, fo. 1 $ 8.la.z
caflabumilitag;infole p*ctog iuflitia: c), eccliaoicelii:q;in altogfifit refpectu
• que ignecbaritatia fuccenfa éft:icaflro fyjagogeque %laterrefiriagcupifcit;
rum crdinataacievirtuécbaritatia frg. refpectüilloytyoiu$ qqjuie inibaptif,
: terne, £o. 1 $ 6.la.m mate figníceleftisboig3ccepit:potiué
£¥ iixely(eue typumgerit vite monaaice _ tamen terrenum bominem άceleftem
Qui quondam fratrum multitudinipse fequuntur. fg.i 58.14.v.
•_ fuit in $ericbo. . fo. 1 5 6.la.m £}uaf dicificelo fcíiseffe£liü.f.i 58.I.*
£¥12glyfeue exequo?cordierefpicitfcij; £¥ bonieboibue boni angliafííffíta ma/
< ièiidcu3tg έuia ifiitutioab éo fcä vï, *. lîmalo&acuunt vt profundius ruant.
' £e monafticeafcribat gntotpieiuetiip * • folio. 1 5 8. la.x
fectio claruit quarto tpe. f6.1 56.la.i £¥ in tcclefia y5iMetru9fuitprincepg a
Ω* psimapfonaécclefiequartitemporie,f. £iiogftitutuè:3n fvnagoga ät fatbang:
, virgihum tberemitaru3:fuit béata vir Mχrodtemaioi tenuit principatügérée
• go dI>aria. fo. 1 56.la.m yicempsaconie;yt in libro 3condi: vc.
C* cc*pue diaboli,f.myftici: émulritudo v folio. 1 58.la. z.
i reproborum; fo. 1 sy 6 .la. ■ Ω,erat micbael gngtlcgrrelatug in 1ÌSc/
£¥%ptè capitapraconiefunt ßpfanoiaty ... tropvinciperíianop.£rato:abcltiafin
ränog:gpftándo ccclefiâ fibiprpafuc cepaoemonioy ytmicíein bercde iu/
, cefferüt:3occë cornua tecę regeg funt: * d£o££lato;* in bie filije erät ádfpar/
* quifimul regnafurifunt : t ipfi contra titejiiantiüturme:nofa.fo. 1 58.la.z.
[C, ppccptietpalibu8 biificijg gfa63g</
&#â, fi; $3&;
per £gudamosaconie intelligit
_ -
£5og
-
recreatori:eo magig neceffe cft:quo ni/
quo£$ecbiel. 3 8.qun fine£culi vêtu bil eftveteriueigratitudine:tä apô bov
rue ?nouiffim* ryrinue. (o. 1 y 6.la. 2 mineé ô apudteum. | fc. i 59.la.m
£¥gujgie piabolué cognouifïètea queoe c&gratia£ actioque tco fit pro fpiritua/
.£briftofcriptaeranii£dnö adplenij; libue oonie *regno cci;lögiué cifpar
CC
Zabula in erpöiìéfupcr?ipocaL
* eft 3 biftet ortu&ab occidente: ab illa o,fapientia attribuit £7:i^g**baritas
quefitp:o temporalibug.fo. 1 $ 9.la.n fpirituifancto. fo. 1 6 r.la. ■
£¥ g p tpalibu&beiioiligunt:nó veraci/ ρμfine bigoi*4bu8 virtutib°* oonignut
tár:íéd fallaciter colütöeï:q* tempora/ lapöteffe 3templationig pfectio quec6
libueb&ficientibu8:oeficiûty ipfiquo9 tëplatonibu9neceffarieff. fo.i 6 r.la. 1»
toiabolu&bii cognofcengfuam fundane C¥in Defcrtom4nere:pptie eft a munda/
rationem bicit.illumquid fruftra3obti nie opibuæ gefceret vacaf.f. 1 6 1 ta ■;
met oeum? vc: carpeberefum£rrij valiop plures fide
fo. 1 5 9.la. i
Cy cum contemptoregiuftitie ouriue vo/ leeelegerüt vitamberemitica3: m:iitie.
lumu8increpare:vitieiaey aduerfo P decerneteecübeftje babitare infiigie*
ponimiu& obcdiétiúfratrü : quatenneg. * ó3cüÄrrianigparticipartim foro:ficut
verbig aut monitia erfuperarinequeiit v Mxlyae regü temporibus cücerneret
ey illaru3côparationibug conuicti eru iffacliticiplebéoedita errori p annoe
befcant:yt aurcorrigantur:autfi inco</ tre94 biniidiü£abillop afpectibu9ab.
rigibile&funt obtumefcit.fo. t 59.la.* gntauit accipieneacoyiepsime:*iv
£am62trariogtigit bonig zreprobigey deamuliere viduacibäcarnie.f. 1 $ .
correptione tadmonitiöeeigfci:ná vfi c¥ idéeft myfteriü:(mediante côcordia:}.
vitabono;zpficit:inde reprobo:u5pa/ Ibelye:(qvirgineeatq3 beremitice wiw
t uitae fuprá modumexcrcfcit. fo. 1 y 9 teptefigurato, erat:t in numero anno^
£¥ ocug{ànctiviri.f.3obtuftitiäcómédât rum:t fugav morafolitudinie : t cibo
* ' conipatremcndacij:vt fupbiieiuê epw ipfiu3:)tmulierigoequabicagif quei
probandoconfundat:q relictafimplici folitudinéfugijt. fo. m 6 u Ja. p.
· tatiegia:tor iu8% effe voluit prauitatis CY-locug vbi fugijt mulier:infoli tudines
; , auctorem:quiq;modiê omnibu9 veri/ : fpiritualié eft:v contemplatiua religio:
tatcmpcfcrcndgcegid¢rgt.fo.i 59.l.z τ in vtbibu&etiameft, fo:t 6 1la.}
£y.oiabolu3 conafpcûs fuú corrupte na/ £¥ plerunq;cogno(cente8culpam aliorút
I`rure a(cribcre vniöpotiu8arbitrio fuo: vitamu8 eam:que nequaάamobié ca*
** quoncquaάbcnc yfuê:£dwoluntarie uere poffet:nifipsinsip{âm biiudicädo
abufu9 eft.. , fo. 1 6o.la.m in alij& culparemue. fo, 1 6 1 la,z-
£¥pyop:ictagyerit3ti3eft cognofcere nô Qy ordo monacborum oefignatu&in 39*
gif< aliquodbonünifiafolobeo:vapud anneeuangclifta:incolunt £uicoluerüt
cum geftfumma verita8:nö céaliquä ptègregionëmeridiani. fo.i 61 la.*
iniquitatem. f9, 1 6ola, 1 £primáballüfuiteius quę genuit muli
c), tp€£öftätini cópleuitfiltìmartyru;: a'er:£cjdügI>icbaelig * angelo; ciue:
s q:tücordinatac:pitefTeecclefiaad fàlu tertitimulierib:tpebereticoy: quartu}
fé v virtuté multog z vicariueiefu yíi • vero eorum qbue oatum eft wacare ora
cepit liberi babereptäte3ad facienda;. • tionibua v pfulmie.M. beremitarum:*
vindictam in nationibug tincrepatio/ vurgunum. • fo. i 6 r. la. ■*
ncg in populig., ' fo, i 6o.ia.r. Cy mayie fubtilitatiefit liberifle:iquo ni
£\. ciabciué vidcne £fupcratü p ßcüdu3 , bil poteft affignari fpccialefine genera^
pliù3tramartireg:aggredit fidelea: * _libue. . fo.i 61..la.n,
eccIíá pcrtcrtiü piiügtrafimplicee v i. Q. fignificatübef tieafcëdëtieoe mari: 93;
pitoe:* boc pb&re£9. (9. 1 6ola,z niël viditi.4.befti j&ciuifug.f. 1 6z.l.**
£¥Duejcipuevirtuteefupcέ&alia3necef Ω, celnm fignificat ccclefiam vel facräin
fìris funt:fcire cupiétibu8 veritaté. gìa {cripturam. fo.161 lagw
« giù,ßávcfurfúé;t£baritaavxiioi 61 Ω, qúatuo;intclligenti&%crefcripturæcé
t

I .° Abbatig3oadxim ; ' ° °*
-

graiit quatuor ordinibu&fideliäv qüo ' Q£quartüpweliiiptitiftad illo8(:&efqui


adaptantur nota, fo.r 6 a.la.*^; .£unt oc fémine muliérie,£«cclefiecatío
£¥oictiátuor intellectuefpiritualeefuit glice:v3ad beremitag*wirgine8,f.1 63;
*velut quitu93fiuminaparadifi:qui ir/; £¥ bracorufue a inuidu8: primo iudeóé:
t rigant coada bomiiium fidcm baben/ 2ir4 apoftolo8:pagano83tramartiree:
• tium. £0,1 6 a.la. & 3rriano&gtracatbolicoêoureyit in bel
£¥ quatgo beftiag:primaeft fynagogaiu lum:nouifíimevero:iratué gnouúger,
sdeo*:fcgiida paganog:tertiâÄrriano; nué martyrum:beremue mittebat ad
;4uarta3g3remog, fo. 1 6z.la.* . • regnum cclorum:contraip(o6 bereiiii/ .
£¥%fätibu84poftolié:quog ovdoaffimi/ tae3garcnotumf&ctamiimmaniovegce.
laf lconi: pce(ätatraiilo£leenawe po/ , ; tcri&txlegauit. fo. i 63.lâ.z.
rpulaiudeo#*irätibnemartiribu9;p/ £¥ pcrdccem cornuaquarte beftieintelli/ '
cccffitgtraillgé w(ύ&oe populo paga/ guntur occemregc6futuroe: (boceft: .
;noy, (pirantib%ooctoribu8;q 43(effo um illaeytremitate temporig quandore
vt&victifunt:pceffitgtra illo6 pardua gnumbcfie finietur. I. £o. i64la,n
• befecta?jrriafiogtfpirätibug beremi/ ominenomé:q3gtrariûé nominii cbri
tia: pceííitatra}illoë.4,befiiaoiffimulie , ftiano nomê blaβόεmieoici poteft : *
, gtcrj&oegête£ffcrafarracenog.fi.6z. fimiliter quicquid fit aut oicitur ad in/
£aüo cóueniät3ojnea euangeliila:&om/ iuriam creatorig. fo, 1 64la.1
mirlve quatjonbefij®. . fo.J 61 la.* C,p:onibilobabefbumili&: vbi regiiat
£¥ marefige abyffijapiit$niüdü;¢cum fuperbué, fo.164.la. 13
-

* *rte re%ctuoeçribifipopulüfignifi/ £¥ullud caput befie quod cccifugadinos


: £at infidelemoequopopuloinfidcligi tem videbatur:¢pofleaplagatiuacura
fuerf&bominum («cte egreff&fùnt inté/ . taeft:intelligitur futurü efl::vt cb;iftia;
* poiibgefi;ie;que beâuali £ritat£ pcr£/ „ nipgualeant contraturcbo9;α pene wf
: quumfccdefiam pgi:queάtuosfüt prin , q3 advefkctnm tinteritionem pcrducá
;<ipaliterytoictüénotâ.fo.] 611a.1 tur:vi breuirefumpti&viribue adprifti
aretertiabefiiayefcribifbabere jtuot , näredtitferitaté* potêtiâ.f. 1 64.l.*. .
: capita:qu2lignerütjwnäbcrtfimátuo? £Ya gnno incarnationig.1 o 1 5. apparue/
;? infideliü,(grccigotbivuäda/ .rütinacre multe ftelle oifcurréiiteg in
;{i:* longobardi. , T. fo.u.63.1a.1 inodumauium:n9ta, fo.1 64.la.z
£¥quirtabcfiiasequabaniclpbctauit:& £¥gillud vndecimüconuoequo täter, ,
£ctamaumetbanâ:á ceterié bcflialio; ribilia locutu&cft Daniel:oafitelligi
* *imanig? eft:cuiue erro*nö aliquara^ snótábó erit:g fáciet täta illa malâ: 3
ratione bumana niunitue eft:£d(olo ipfep£i55 auct9* malog.£ovaco rufiíá,
s txteflandifurore mendacijw tyränica gé9iabolu9* fìtbanag. fo.i 65.la.m *
: Ptite arino£txfcnfué, fo, 1 63.la.z £¥fätbanâè pncipalrbabitabit in illo vn
multe puintuerßianog v ecclcfic oefo , decim9regefäçj3i,pprio têplo & idolo
Iatefijnfgprediciafectâ:in gbug aboli, regnifui:vtê£ illoquafipp:iapbaretra
i to hoicâjiipfiuémqumctú oetefida babitationiefiie. I Ifo. 1 % 5.Ia.m
traditiotúfiniagni ppbc oiii z 5conio £¥ Dani:! vccateictiiregêp;agü bcmiu
$ altiflimipvedicátur. fo. 1 63.la.* nem:3oannc8 autem Diabolì:n£g3pu.
£&ficut diSgy% legiflato: cei:lorigo afi tet 155g feipfo talia fìcere.fo. 1 5 5.lä. m "
$pegicceffit £b;iiiü;ita α mabujinctb £\ualitcr adiiioncntur parcnt:&ne celica,
, legiflator médacj;* fatbaye aiiccffitafi . te nutriät filice:{5 pctitie cce Soccrcte'
; ti;pmparétiitincra, (o, 1 63,Ia.r. . bcrc babitar:ui filui&;yiuere in cc£tto
- ' £ς 3, '
Zabula in erpönëfuper?1pocal.
beradicibu8 berbag:vtoiftätin monti adpecipiendum. £o. 1 67.[j.s
bue c&moxrigüferie: oonec ptranßat Cy cúexigétibua pcccatie:noua babylon
_-indignario oci magna. fo.u 65.la.2. inmanubrftie a regni eiu9 pcutiends
D* tribug'annie cü5imigiocredifg' rna tradef:eo w5tpequorey ille vndecimº
* yima illatépefta3 (eup(«cutio illiti® vim α vltimu&inregnoßrracenopregnatu
decimiregie (euier. fo. t 65. la. z. ru&eft:p(eudoppbete adibü: ipßøgé,
c); fiquerifquare ocug ficpmittit (c£3fu te&p3gánotum zabei& fufcipiét pictô
o3trucidari?nibilé q$ riideri άat : nifi $pιcie:tficvenient. fo.1 67l1:a.
q:fic o$a palcigtriticücifcerni.fo.166 Cy oue p(oncwngi3fueuerút iectfla o£i:
D. in täta neceffitate ad xj 3 pcee füdere: wnai regé:altera ipötificé.fo. 1 68.l.1
iac voce mi(erabilieyclamai:neceffè erit £), ficut bciliaque afcendit oe mari.f.po/
, notgcrationem. ' (o. 1 66.la. i pulo infidclibabiturae* quédâ regem
ρ, pabyfTum populuggentiü:*pcelüpo * befecta fua:q fit fimili&lileronie: ita*
“puluéyjjanueintelligif:q; p£cutioye beftia queafcédet o&tcrra bábitura eft
higtabifidclib't falfi5 p.5iani8.fo. 1 66 * quédâ magnüp;clatii:qfitfimiliæ $y*
c). beftia áegreffa £ftog ■nari:eft populug ' monia magi:v jfiwtie pontifex in toto
ínfideliô:(€d beftia afcëdene se terra eft o:be terra; oe popfoxpiaiio. fo.i 68
cateruap(eudo ppbcta;z£greffuraâ ec £¥ nónulli doctogíllü regé vndecimumy
clefia:nego: p;iiiia à beftieim fimul cô/ mominant antijs:ficutz illü q votat.
: tjeniét contra fidelce. fo, 1 66. la.r. £5og τboc werávidef:q: wnugeftora/
£y fepté cornuaagni:funt fepté magni vi co:fèd multa capita:& m£itiäqua3nona
Trip oiucrfa tpsinittédi: de qbueipma cöplet in vnoaiitixfio:côplebit in alio
„ parte oictumíeft:nota. fo. 1 66.!a.x w quio&terioneogerit:ip£ oicédu9 eft
d.vnufq'q5fid£lie orbct attédere z eff: `marimug aiytirÉ8. fo. i 68 la,a
[caui°:ac circúfpectugne p vergenocb c¥, predicatoveg oicuntur wnditore6:au/
• w Inely3:fufcipiatvtrüq; fàlfu3.{.p£udo fditcaegautem emptor:8 qui adiunt.4
pp5a8:goiir ouo cornua beftief. i 66 fufcipiunt verbum. fo. 1 68.la.z.
Cyolfficile &rit cognofcere pfeud9 „ppfijg C. buinamuaitcllectu8 cupidué ad'capié
nä« ipfiloquent myfticâ: ánibiiinin* daque nefcit mox agnita quę cupiérât:
* apud ipifcg z incautoe vidcäf babef: `fine morâ contenjiiit , -f*. 1 68{a{*.
adeo vt ét c&eruditiéruat,fo, 1 67.l.1 Q; fi totum fimiilfcripturafçãoetegeret:
fy oéidq$ verifimile έαςcrtäauctorita, apud iprobog t fupbog boice p fua pa*
tënöb5:è fufpectüv fub cautela manet * tefactione wtlefceret. £o. I 68.lawz.
* Donec reieyitu côprobaf.fo. 1 67.la.m C; q cupitefficiofgnu8 puenire adnefitt
Cy ficut3änce zmáb;e9 coxam.lISbaraò/ ameoy quenefcit:fiudeat babere cbv
n«:t $ymö magua in 3fpcctu incro / * riiq5iiouit:vt vidée ille q eìuiuitauit
* niea exercitua £iue: ita pieudo pp3£/ oeiiotionem ipfiué;etcat ei. £|;n'ce aftè
te coti multitudine illainfideliiit fìlßo de fuperitje. * *fo. i 68.12.1. •
rücwxiftiano;cc qbue fup;adictu5 eft: C; erpectandaeft vfq3ad tempue reuela/
facieiit fignain confpcctu illiu8 fRegig " tioiiigantixpißubeftie:q; mufitje pótef
vndecimi zexcrcitugeiue.fo. 1 67.l. i £ itellect° ire cul* lfaigrioaf. fo. i 69
Cy oracov beftia a p£udo,ppbcta facturi Q. Ifumeruêncie beftiefignificat vniuer
* funt pr«dictâ figiia. fo. 1 67. la.x. “falitatërpu3£culariiabadi wfq3 adfv
Q. predictabeftia v £#; propbeta qui nem buiug beftle que crit in tempori, /
tam magnafigna facturi fùnt: egredi^; bu9 anticbrifti. fo. 1 69.la. y.
* gntur c& fimu £cclefie ; yt magie apti £¥ ßyccnti fignificant (ex rtatee mundit
- Zlbbatig 3oacbim ' fo.: 179,la.2
fhgbueregnauit becbeftiain membrie bue £uberemítiæ.
fuigafincipio (èculi: fcp-agita fignificät Cy ordo martyráßquë3yfim cífcöo fla,
(€y tpa buiu9fepte etati3:£ptvcro fignifi tu («culi cöfumationéaccipiet:pado aüt
cät rfjg illu°cornu yndccimi. f. i 69,l.m virginü in typo (püe (ancti pf&uerabit
£¥ pfalmi;e nonu9 (päliterrefpicit tjg (ep. αυurabit yfq; in finé tertiiflatu8 (&culi
tüccclefie in quoregnaturug£ft 5öpcc veprimopictü eftpetro:£quere me :be
cati:quo veftruct9 adco 5cib'pulfàtó ec fecüdo aüt 3oanni:ficeumvclo mane/
3 clefie:reliquid iudeorum z gétiii cöuer/ Te OOfi€C Wenlahn. fo. 17 1 .la.m
TentiJi'. O. 1 69.la.z. £¥ religiofu& e$€fle cafltie z contemplati
£¥ ea á cictafuntce bubu8 bcfiijg i bac uug:q: fine bija virtutibug n5 ê verus
άrtapfereferéda funt ad ßytirpe eccIe religiofùg;q: quinô eft mundué nó pót
άre aút bicitroducaf.widefo.1'69.l.z. ociividere aut cötéplari:afinon vi;nec
£¥ beftia quarta ágité fignificat pagano/ αΓη3tur JIOt3, fo. 1 7 1 la. m
. rüquarto tpe £cclefiefurreyit aduerfug £X£ munditia cordi&finemüditia corporia
- - beremita&:v 5cipuc arabc&ecg crudcfr non pötbabcri : w caftita3corpori3fine
tractauerunt veftru£ntc&cialo£a:z cog munditia z caflitate condig nibileft: vfi
occidente8, fo. 17ola.1 caftitae corporigq covdig omnino fiece
£¥ in bac quartaparte pmgwoluit Draco faria eft, fo. 171 „la.z.f
Ipguo:are filiiiwirgini3: (côobuicbcllu3 Q. angcliét ofircyibaredi:q: iugiter lau*
, ciìmicbaelez afigciig eiua:tertio pfœcú dant ocù:zlau8illapte multa dulcedi/
tu&eft muiieré:quartoabiit facere bellô ne eft perpctuu8 cibue eog vnumquam
cúreliga qfunt δ (&inime mulierig.i.be cöfumitur (ed perpetuaf. fo. i 71 la.t
remiti9^ virginibu6 toucentibuévitâ £¥ fidc&:fpe8:ae cbafita&:füt tre& co:de cy
. monafticam z cafta3. fo. 1 7o.la. i tbare gbu9pulfat vir iuffug£ caftitatie
£¥ ecclefiagiialrad[>ariamatre oiigincbo propofitumbabcn6 a promit (onumle/
angnömifiinplenitudine gentifìconfu titie, fo. 17 i.la.z
■mjgbitur, fo. 1 7o.la. 1 £¥ nemofine fide veraciter gaudet: α fine
ρ idqδύi:vidiwnübecapitibug eiueô/ fpefructuo(.letatur;acfinecbaritate fa/
fìdcgifijmadmottét cetera jfequüf ad pienterletatur. fo.i7z.la.m
£ptútpg ecclefie referf. fo.i 7o.la.n f¥ vanita3 cytbare yoluntaria3fignificat
ρ, idq3 vi£ vidi;τecce fugamóté fyon paupertatem. fo.17z.la. i
j£cclefiäagnìftantég cüeotentüqua £¥ nemopötillagêdictagtreg virtute&p
dragintaquatuor millia:intelligifce be fécte babere:aut effectüearú:nifi vacua
remitig zyirginibug. . fq. 17o.la.m fit mene acupiditate pecunie : t rerum
£¥ gdäfimpliciüputátídictünüeg (cri/ temporalium. fo. 1 7z..la. ■;
prüeí&c«innocétibtia ab bcrode occi/ £¥ óui0 boc notiücanticii.f.caftitati6:an
• íè:federrät quî ta3magna multitudo te aduentìofii aliqui viri (àncti cätaue
vix in vno magnoregnó talibué colle^ rint vt lbelyae tbclyf&ug:in yjotii (o
ętie paruulié:cófumaripoffet: illi.n.in léniter confirmatiieft. fo. i 7z.la.n .
numero marty£cöpufidifunt geog g £¥ ifti viri fanctiquartitpig cantantcanti
p 5o%nguinë fudcrìtbogät fanctug ¢únouüqδnenjoaliuê cantare pöt:per
ÉÉ nequaάoe martyrio:icdoe cü fuilegiügoonücaftitatié* q; in ore eo
ffione laudum:& virginitate commen rum nóeftinuentú mendacitj.nd ocnú
dat. fo. 17o,la.z. fibioatíceoattribuunt. fo, i7z.la.m.
Quarebi gy multitudinem mariyru3 ney £¥ficutvcrugeftnumerué.z4.%nioru;:
mjopu/umjtrare pöt;znöcfue yirgini itayeru6tftnumcrueccntúquadragin
CC 3
Zab ula in erpönéfuper?ipocal.
taquattuor ;v a
miliú marty totidé vir, Q. tradendaeftipf meretrir 0abylon et à
impérium romanorum beftie.f.ififideli
giiiiim yt fint quafip;icipe? %p;clatiil^ um, ... fo. 173.la.z
iiugmulritudini3que ocnficiari nópo/
teft. , fo. 17z.la. z. ρ, infideli g tpfeudo cbrifti cicturi funt;
C& perangelii volanté per medium celu3 ideoeia traditum effe romanú imperij
bìtem euangeliüeternù intelligifidem q:falfâ eft religionoig cbriftiani v ffatim
cú eo q fuperiua voce magna clamauit. fùrgetgtra eo8 rpipdicato:.f.z7 }.l.z.
{leb web web babitantibu9interra qui £¥ («nip malumcogitât qui co* b5iniquij
α in ig:non
pofitue flagell odorem aro/
fuit btíggregoriu8papa.fo. 173. la.* matum:fedfàténtiæ fulpburie fumum,
Cy in boc locoperbosiiudicijncm intelli
itur eytrcmugoiegiudicij:£dtßé ba/ mittit. fo. 174.1a.1.
loniceoefolationié, fo. 173.la.n C&bomcijaffligunfbenedicunt oiiin:ti!
labenedictiofumu9 aromaticti8 eft,
£), nuntij oipotentigocialigii longe ante folio. 174.la.*
tempue aliqjiprope oirigütur;* tiifiue um affligunf murmuraiit tblaf
longe ante rp6fiue prope mittunturvni £¥ malict:tbla fpbemiaeorum quafifur
fomitcriudicium ôcipropeeffeoicunt: pbeman
, quia apudDcum omniaprope zpv£fen/ ie:aut
muæ fulpbur carnie putride f&tov
tia funt. fo. 173.la. i afcendit. . fo, 174.la. * *
C;ideoputafifte angélue effe beatuegre/ £¥ cbriftuéperpaf fioné fuam ab oipaffio
gotiué:q*einibiliter oiaque fcribit ad nequieuit:zvna cu5conforte.f. latrone
iliaree ffe cumipa lma victorieparadifu5 introiuit
ideofam conftat:q3 timo;é oí I 74. la.*
potentiéoci* piemeytrcmjiiudicijboi £¥folio.
licet latro probeli cti8fui sfucrit cruci/
bu3 fijadcre, fo. 173.la,1 firug:tiipoft confeffionêfuampenaceli
£y inoiebue beatigregorij£yovdiriiagin/ ctigvebita verfâ eft in virturem z facta
ceperat mabomettelam füäpcrquäog/
ta eft occafiowtbeftiaillaquartaegrede eft voluntaria prÊi amore.f. 174.la.*
refoe abyffoq; faceret ficut peu3 ompa £); ficut cb;iftugtalabo
paffugeft oie ßyto zfàb/
ribu6 fui3:itain (è
txue faciendü Éfciuit. _ fo. 173.la.n batore quieui
Cyz inproyimofuht reuelãdi tree angeli.(. ptotpe ecclefie comple bitur paffio cov
in fine (ecundu ftatue zquint itpie eccle potio cbrifti. f.miftic izerit poftbocfáb/
fie omnee clamantegvocemagnaguovü batum gloriofum feu in illig qui iamre^
primu3b5euangcli§are euangeliijeter/ gnabunt ciicb:iftof&uin big q anticbri
mu5oibu&gentibug:(cöe excidium ba/ florucnteremanebunt fupterram mi/
bylonie bicen8:oicéæ cecidit cecidit ba furi in vitap;o vellecei quoufq;cöplea
bylon illa magna:terti* b3probiberecô tur tempueilludqδ yocaturoie&nouif
municamenequieadowetbeftiä auteiue fimu6, - fo. 17;.la.m
imaginem. c¥ aucto: bicit fenolle videri: q$ non eft.
fo.173.la.m. fingenéaliquid er ßfcriptione fua: qrę.
C\ pdictorum angelortj3primú opo:tet 5
cedere alio9fubapertione quinti figilli: bomo agricolaaiuuentut€ fua α nego
reliquoe verofubíéqui fimul fubaptio! ertimet abeo erigendú qδabipfie quo
nefertiquierumtfoite:vtfupra cictúeft q3propbetie epigiante fua tempora nó
illiouotefiee;notaoe belya.f.i73.1. p. licebat. fo. m 75.Ia.**
tger parte videbant:ve;
* Cù poftvicinambabylonie (urgent pfeu c), ficut propbetabant
docb:iftix pfeud6,ppbrte$ beftiaque parte propbe .ita&noe modo vi!
afcemidit beterraadíducëdü(fifieripo δεmué:namaliudeft yidere multa tali
ttf)ítckcto64, fo.173.la, & udyidcre omjmia, ' (o. 175 la.s. :
\

• £bbatig 3oadbim
£¥aliterwfciuita3cumadbuc pcr bictd £¥tertiueangelu8 qgi££iuitbe téplo q$
longfue biftat;alitercüvenitur adianuä eftim celobiig zipß falcem, acutâ aliùs
¢ aliter cumpgitur intu9: nog igifqui
; adianuä fumué multalog poffumuêçí
sliqiiaut££ totoautey parte latebit:il/
jiaüt quiintu3£runt ocuload oculu3vt
ordinemfignificat, . fo.17$.la.i.
o, fimugodogoefignafinntbe£bumi
iiorfcëg:eo.£qoefignafin cęlo.f.17;
o, in fingulie gbjtfalt£e &:fignanfglig
debunt. - fo.175.la.m ordin<3:ineigaiit qqamitadeoefitev
£¥ ce $uobu8angeligbiitibu8falce&* be ligêdifunt filiué vfpüø(anctue:quoru;
duobu9 alij3 clamâtibu&ad coenoneft cúmos eftinfpiratiomanifefta:vel certè
vfq3quaq3eypofitio certa.fo.n7y.la. i aliqwirifpúaleep quoe ipfi filiue afpi/
Cj, ßatiiilliu3 ecclefi£ que futura eft in no ritijg fánctug fpecialiu6loquentur:no/
uiffimo tpe poftruinäbcftie: plene ficu
ta quomodo. fo. 175.la.*
ti fururuéèaffignai neqm*.f.175.1.1
C, nouum teftificontincfinouobu9 ftati
£¥Ä'; angelu3quifedctfup nubécá/ bug mundi. fo.17y.la.z
idä bfi&falcem acutäfignificat quédâ £¥ ἀui&primug bog buog, ordinügoefi
grdtncmiuftorum guioatu5eft perfecte gnafpángelügafcédit fupnubècandi
imitari vitam filij bominié.f. £brifti* ájcótemplatitie yiteififtatrefpcctu tov
ùoanni9£uangelifte. fo, 175.la.z rüquiterrenie iplicanf negotijg àltio/
£¥ oictu3angelu3z viribictiordinig ba/ rigii viteeftille gegredifoe téploqδ
bebunt linguam eruditâ ad euangeli33 eft in celc. fo.175 laz
dum £uangelium regniorit colligédú C; effuturueo:doper£ctQrumviro{um},
inareä oiiivltimämicíoné.f. 175.lz ¢ruantium vitam £briftia apofìolorü
£¥ ßö&angeluéquifgreffuéeft oétéploz cefignatuein primoangel9qui eft fimi
clamauit ad primùvt metat:q: v&it bo/ lig filijbominig. fo.175 la.x.
;zmeffi&aruit:fignificat filium bdig: Cy eft aliue ordo futurue cötemplatiuue
fiue aliquo maiorum nunciorum eiu3, biuiniamorieoefignatu9in angelo qui
folio. 1 75.la.z egreffugeftoetemplo qû eft incelo:qui.
£¥ Βdictu8 oidofeu wiriilliu8 ordinieba
erito:doberemitarum £mulantium vi
bebitey manifefto odioonovtnon iam tam angelo:um. {9.175 la.x.
perenigmata tntim<t mundoiudicium G, viri£ii religiofiprimiordinigqumbeo
affuturum gun veritate certabit contra militantinbumijiosi perfectióe ad vti
omnia vitiaz fuperabit eaz pro 5cedé litatem intuentiíiim confpectu electonij
tiyictoria contra.f.beftianz pf&ùdop boium batifunt quatenuò abeie accipi
pbetae pign*exiftumabifvt éuägcli£t antfâlutiemonita* pie guérâtionigac
electi3t3gregat triticumin regnum ce perféctioni8eyemplô. fo. 176.la.m
lorum. .f9, 175 la.a C), ordo beremitay qwt perfectiue viuât
£¥ 5dictu9 ordoeritoio (pialig t conté, remotiorapctunit;t fiqfi fuggerentefpi
plariuué a non erit fubditu8 4ctioni fi/ aitu egrediuntur adboie9veluticear/
cut z noe cogimur effe zfi multiinuitu: cbgigaelo; aduäiß putäf.f.176,l;s
fed illep:e gratie wbertate niagi8 conté cyúdictibcremit: fiqìfuggeréte (piri/
plationierit intentug. fo.175.la.m. tu egrediunfadbgice multotié9 folét
t¥ficut biftat inter terränigräznübëcä, cotdaboiumituéfijzadmirätiü(euvi
., didiiitazbocoiftare yi inter covpov tepfectione3(eu paeßntienouitatem ti/
iemeyercitationé &gtëplatigné celeftij móre concitere` ... fo.176,Ia.r
, nam ibi corporalia bic gárpüalia acqui/ c), ät cictiberemitefpôfuggerentepccca
ΠρύtlJT, fo.17y.la.z. ta celinquentium puriu9 increpabunt,
€¢ 4.
Tabulain érpönëfuper?Apocal.
* « nonnulloen6incuffu3ęt lingue iacu
tur:fed opinando:q: quando iftafieritn
lofine niora fuerit. fo. 176.la, 1 cipient:iaiii illiouo propbete interfecti
C»in illorpeqδ vocaf oiee iudicij.£poft * eruntabeftia;nifi forterefufcutati'fuerit
ruini babyloni3g beflieegrediet beal, 4 mortui3. -*-fo. I. 76 „la,* .

tari:boceftoeecclefiafptialium viroru; £¥ fécundum pictumbeati bierönymi:g


.f.beremttag fub qua clamitnónulli iu dam oiritbelyäv fociumeiue non fore
ftog oicentée.Clindicaoiie fànguinéno Qccidendo3 abcflia:(èd aliquoe alioe:ip
ftrüm geffufüøeftfup terrä angel°qb; fogaiitpoftruinäanticbrifti adbecom
ptätem (up igné.f.fpfigoei viuiz accen niaconfumanda finemoraventuro8 fo
det cordaillo;zberemitag, qui fibifpi/ re. fo. 176.la.m
liueadberebunt adfìcicndi vindictam £¥ quomodocumq; iftafiant: certurn ef?
* in nationibug α increpationibué in po mittendoefoveouoeviroafimul: wnty
* puliæ, | fo. 176.lâ,1; in fpü manfuetudiniequiiubeat colli,
D, eictug o:doberemitazwidebifnouu9 gimeffionem;alterum infpü3eliquiß
£dnon erit nouu3:quiindutierunt ni/ cipiatconcludi vindemiaj:q: zvfq3 ád
'grig veftibu3v accintiocfup3ona:bicre ullumtpie articulumeruntgliquip×ede
fcent zfamaeoptoeuulgabif:z p:edica, fknatiad vitam taliquip×efcitiadmo*
bunt fidé cbrifî quävöefcëdent vfque tem nota quomodo. fo, 1 76.la.z.
adconfumationem feculiin fpirituibe C; tëpore cb:ifti: completie quadraginta
lye. fo. 1 76.1a.1 generationibu3ab babraam:fup:ruenit
Q. oicto;* beremitarum vita erit: quafi meíliopopuli circumcifi:ita znunc poft
ignie ardcnein amoyez gclo oei ad cö • quadraginta generatiöegerit meffeéeo
burenditribulo&t fpini3:boceftadcô rum qui vocatifunt z vocabuntur ad^
fumendí t extinguendü pnitiofam wi/ buc in fide. fo. 176.la.z.
tam p:auorum ne ampliu3 abutätur pa £), prcdicatio vltimabuiu8 (eculi in falc i
ticntiabei, fo. 176.la, u bii8 v n5 in gladiigcefignataeft:q:{aip:
C; in illotpe poftruínam beftie vita mo/ quicquid áccipit tenet fimul znultapa
nacbo;zerit öfiimber adirrigandäfüp riter comprebédit in vnum:in a!ijg aiit
ficiem terre in omnipcrfcctióne v iufti/ tpibu8 (ecuri3 furta arborem pofita iu^
tia fraterne cbaritatiö:witaatit beremi/ dicinm muitie ictibu3 cónmiiiabaf v oif
tarum erit:quafiignigardciig in amore ferebat iillo ät nó ficncta. fs, 1 76.l.z
z3elooeiadcöburëdum tribuloa v fpi/ £¥ dictameffiotum rep:ebo:u5d5 electo
náé:vt necbcniieoefit gratia ad fàlute; rufn confumandaeft (iib (exto angelo:
', nec'impiiabutanturampliu8 patientia ® quandonon crit ampliu3 tempu3 pe
òel, fo. i 76.la.m nitentie. ' fo, 176;la,z
£¥ ordo monacbo;umerittançj3mitio: t Cy cuofiintque modúercedunt:ne orbe
fuauio: ad colligendag (ègete8 elect9:u3 ant tollerari intuéfita3.£t oiuturnita&
oci velut in fpíncyfi. Tfo« 176.!a. i culpe. <fo. 1 77.11.1
C, ordo beremiitazerit ferocio* £ arden/ ρ, neffiovltimav bgc mala á dictafùnt
tio: j3c:domonacbog:ad celligenda5 erüt in fine feretatümüdi,f§. 177.1.1
vindémiamrepr®o;iim:ac fiim fpiritu Q; impli malum qδinceperüt femperage
belye. : fo.176,14,1 reuellentetiam vfq3 ad infinitum tem
Q, illiouoangelioefignati per filiii* fpiri pu&perfiftcreinuimcibileæ in fceleribug
tum fànctum fortaffigerunt ouoteftea fule. fo. 177,lu. m.
illiqui occidendifunt abeftig.f.belyae
a (ociu&eiu9;boc aiit non affértiucoici £xplicittabulalibwiquinti.
-
21bbatig 3oadxim '
(T3ncipit?'abulafertilib:i. refurrectio:vafcéfio:mota qiio.fo.178
£¥ quintueodobequo bicagitur: agre/
OÉ nemopoteft babere veray z p/ * gatu&im bonorem fàncti fpiritugillum
fectamfidem:nifibabeatpatientia3: feeffe conuerfatione ofidit:oc quooidit
bumilitatem:cbaritatem:v (pem:mota. pfalmifta.£cce j3bonum zquam iocij
folio. 177.la.z dum babitarefratregin wnum:ficutyio
C), fine predictie quinq}tä peclarié virtu guentum zc. fo.r 78.la.■!
tibué vanu3fitq iecunq3aliabona ope £¥ adfpiritnmfanctum zadeiueeffufiov
poffidere. fo. 177. la.r. néptinet3elngoei:qvocafa irapp eog
£¥quinq;funtpr«ceterie:folemnia ope/ quo3iufleoeterrapdit fo. 1 78.la.m
ráqueoperatu9£ftrjginb9c múdo z £¥ grauiuseftpeccarein (piritum fánctij
inaduentu fpîefti:w$:primünatiuita3: q3in filium:quoifficile videbatur bomi
£cüdüpafio:tertiumrefùrrectio:quar/ nibu8 crederé cbriftumeffe oeumquu;
rumafçenfio:quintüaduentu8fpíé (ci: apparuerit quafivnué£y: mortalibugin
pque qdageremoraliter zallegoriceoe carnatngw paflibilia:videoadbonitaté
beámugieccfiaoiidif nota.f. 177.la.z füampertinebatigno(cereeie quin5f4
C¥ nonpoteftoici vir catbolicug cui bec cile eicredebät:vifie át miraculiæ a vir
quinq3tam preclara opera:non funtple tutibu&fpiigfciac,vide. fo. 178.la. 1
ne notat preciofa. fo. 177.la.z £\uarefpìifcö (ρäliue άpiit filio afcru/
£¥ quatuor parte&precedente9 attribuun bunffignaz miraculano. fo. ■ 78.l.v
tur quatuor animalibue:fedifta quinta £¥ ficut perfonafßiie (ci intelligif in vira
attribuitur (edioipotétigoci. fo. 177 tute miraculoru3:ita vperfona filij ipo
cy (cptem funr angéliquipe templopto, tentia verborum tperfonapatriginfa/
cedunt effundi3eliioei (up impio8 per brica totiu9 mundi. fo. 1 78.la.ni
fingulafeptemtcmpora. fo. 177 la.* £¥ bec triafuntque admirarifaciuntbo/
£)uare in bac quintaparte:t non in alij mineæ:w3eminentia operú creato;:pro
precedentium:pbyale iracúdit cei effú funditaé fapientie:v virtué miraculo;
dunrurfuptrtri:t cnroicäf nouiffime que tria zficöiä fint ipfi3tribu8perf6/
viilli32(gmata fitiraDei.fo. 1 z7l.z nie:q;vnainbie o;eratiotrijpiop.ie/.
£¥ oέσ (ci quo adiiitentioné zyclitate $e tate tii myfterij:primúpatri: fecüdü5fi
lar**iir vinißrentur £m q op5:v qjplug lio ztcrtiüßøüißög{cribif.(,178.la.m
Diligit μ{u& 3elatur. fo. 1 7 ila.z. quare gygufätionënöbiit quipeccant in
Q. aljg plu:e 3cli:alij& plue clementie caf fpú5fcú5:q: odiumeft in cau(a:qδέgra
adeofin qy uió oiatpa 5elo: nec omnic uiue omnifcelere. {9.178.lá.&
demeatuê apertafunt, f. 177.la. z. £)uareoicere verbum otra filiúbominia
C; ordini conucntualiti(ce quo p:incipa remittitur£iv non fiinfpiritum fánctí
piter agitur in bac quita parte lib;i)(per òlC3tur. fo.178.la.m,
çiali quadamp;£r9gatiuagmorig:3£iue £)uare magia in bacquintaparte libriagi
oonatu&eftafpjfcö. . fo. 178.la.n turoe effufione iracjdie o£i£o<plagia
£¥ quatuor fupradicti ordine8 quatuoypy nouiffimie:potiue j3i aliâ 5cedétiú:v
tiùm:perquaruor fua fpecialia tpa ba/ imilligfit2fumatairatci.fo. 178.la.z,
buerunt cöiiflictum cum fuiæ aduerfày Cy quando filiu8 ocifactue eft bomo:eré
rije.f.apoftolorum:martyrum: confeífo plumexbibuitbumilitatio:quando fì/
rüm (eu ooctorum:virginum (euberew ctu9eft vitulu3in ara crucia:eptëplijpa
mite:quibu$ umfuopoíéctu adaptâtur tientie:quandorefurrexit amoytuie;fi-
ötuosfefla (olemnia.f.nauuitae:paffio dkifostitudinem:quandoincclum afcé
Zabulainérpömé fuper£pocal;
&it:fpemi:quandomifitfpiritum (cúm: Qy ficut quiolligitindulgétiifuog pecta
ad£oiligendie cordafidelium inflam/ tog:2£quif(veritate attefjtey.£imiß
mauit, ' fo.178 la,1 fafunt eipeccatamulta.qfiioilegit mul
ρμficutbumilitate%%quitur patig: puia3 tum:)itag odit indulgcntiam cöfequi
fortitudo fidei:fortitudinëfidei(pce:®* non meretur. fo.i 8o.la. 1
•vero amor ocig eft ignie oiuunu&:itafu £¥ peccatum odij q$ vocatur iniqtae: ac
• perbiä cordie comitaturumpatientiati fiwoyay Caribdie:qu£ bominétrabiti
patientiam infirmitae fidei:infirmitaté profuudum)metuëdüeft:q; qù £meli/
fideipefperatio:fperationem vero odiú üoluit:fuffocata occidit. fo.i8o.la. ■
qöeftpeccatügd mortem:q; q odit be/ £¥bomo nópoteftoiumanere in eodem
uimalit primü:mortuu&eft v adbuc vi flatunjauta bono:pgit in meliu9 : aut
uée in cárneiifernoßpultueá, f. 1 78 amalocadit inpeiue:náfigut boniime
£¥ aliq arbitrantur multaeffe aliagrauio liue:itamaliipeiu3,pficiút.f. 1 8o.l.n
rapeccata:j3mora odij:€dnota quaft Qybgnifidei (ugaddüfpatientiam;patié
teclarafefïè maximum. fo.178.la.* tiebumilitaté bumilitati (pé: (pci vero
p,ficut animabomini® vita corp9rieeft cbaritaté:fcd mali incredulitatifue ap/
itagfafpîefcivitaaieeft:q itnöamo/ ponuntipatientiä:inpatientiefuperbi/
réf3oditib} mortuu9 é. fo. 179 la.i ûm:fuperbie cefperationé;g otfperatio
£¥ odium in corde radicatum peccatum nigdiü.$icq; fit:vt qiioeléctiin guin
eftadmortem. 'fo.179.19.1 toloco accipiút igné diuinü.f.oonú (pi
£¥ propaedictopeccatoprobibct 3oinc6 ritu3 («i:itareprobi velut inquitgapo/
ne quie oret: quiapto odigntibu9 non ftafiaicidantin 9diü:qöeft?trariü cba
eftdandum. fo. 1 79.13.1ritati:* obbgcfüp;a modü mortaliter
¢ficut?fumati9legi&eftcbaritae:itac6 peccat:quin (pümfciim. {9, 1 8o.la.m
fumatiopctöräeft odiu5.fo.179.la.m £¥ocue fuftinetpeccatoré vfq3ad tertiu;
ρ. 3diu aliquio odit: tamdiu man£tim precipitium:parcen9 v miféran9 oclin/
[II]ORI®. . fo.179.la,1 quentiin quarto terribiliter minaf nô
ρ, teme veritate oblatioadeo non fufcipi conucrfoiii tribu9:in quinto vero non
rurobpeccatum odium:quiaeft ceterie remittit nec i boc£culonec in futuro.
grauiu8* ceteriu8, £o. 179.la,1 ßlio. - 1 8o.la.z.
£¥non eftjnirum fi peccatüodijfit tam £\io ad,ppofitúadducifv eyponif illud
ey*crabileapudvcütqiiqdcmia apud sopbete;y3.35vp tribue (celeribue po
ibomine&nibileofcclefliue:nibil odibi pri t fup jrtünögucrtäeü.f. 1 8o.l.z.
íiuefit:náótumq3fit tibifrater impro £¥ Dcfpcratio cft vicinapcccato quodeß
bue &mo!eiiue:oiìtiìoeilliugoilectio/ admcrtem,f.odium. I. fo.i 8oJa.z
nenóoubitae:equanimiter eú fuflinc& [Cy primam pérditionié caufám : ptcca
α portae:fi vero tegbill9cdi9 (cié ba/ tum effe fuperbie omnibug catbolicig
bcriwiy poterie £ άt,fcúqj blandiatur notum eft,£tbanc vnigcnitu9oci fili/
ob(equiij&:quafi ádám fterkota blandi/ uevoien8 inprimafronte pcrimcre vê
mentaipfâ conteinnie. . fo. 179.la.m turu8 adredimcndum mundum: non
Qualigocbcteffe oio podiétibuenceno infuamaieftate venit£ yoluit v virtutè
tapulcbú cationéin. f9. 179.l4.1 oftendere poteftatié;¢dquierat Í`cue
£¥ qui(cienter oditocú* mébraeiue,f. factu&eftbomo. fo. 1 8o.la.z
giintjfuij:ip(e peccat peccatoin fpiritü O* quifkicn8paupertatem 1Cbrifti regie
(j3:qbn6remittifiboc:jeqji futuro fuigrubcfcit egere £xiftum offendit
£xíó;itialiterimiquitae.fo. 179J4.i pofitum impvc(«pio;% quicrubefcitatc&
2{bbatig 3oadsim
- e/
' *•,

άeremiteanimal 1Cbrifli w fpumantie buefuieegrotitibtie* £lijf3d9§fi 36


fibi&qui arrogantiam querit: £egem flibueoei:t tfi vtriq3 bifaciät.fo. 1 8z
ftium oftendifquem fùperafinum ędif Cy- £briflueprimo venit in (piritu lenita
(eremini(titur. %. m 8o.la.z. tie:fedadiudiciumventurue eft quafi
£\uomodo inducunfquatuorfcelera mo in fpirituardorie:imp;imoaduétuant/ '
raliter notapulcbra, fo. i 8ola,z matifuntpeccatosee:(èdin f&cundoti/
Ω;im (értaetate mundiprimo miffi fùnt mebunt etiamiufti, fo.181.la.ni
apoftoli:feciido martyree:tertio oocto £uroicanfplag* nouiffime.fo.18z.la.s
reetquartocontemplatore8::zmon au/ £)ualiter adfimilitudinem ficulnteeypa/
diuiteoe mtjndue: vobboc in quinto ctate vfq3adquartumannum inquin/
tpe miffìfunt alijquieffunderét fupge to omnino (uccidenda:ita&ftimbacg»
mu8peffimoppôyalae iracüdie oei:vt taetate ecclefiatemporiefuccidendate
índuratum ® occecatum gmbulet in te clefia carnalie. fo.u8z la.s,
nebrie;* nefciat quovadat;»oneci ἐμ c¥ inbeftiaocfignatur multitudo infide/
flotempore mittantur iudice8 contra liüpféquentiiiecclefijoci:iimagine:oo
illud quigtjférant oe terra memoriam ctrinaipfiue beftie:v iniieronoie giue .
babylonie. fo. 1 8 1 la.* numerofitae vitiorum. fo. 1 81.la.z
£¥ quie ętomagiebîligitorii:tantoam cybeatu8%uguftinuecommendat fupcr
pliori3elo accenditurcontrabelinqutn librumpfalmorumtregoadinfefid£liü:
' tee:tumquiaillo&ampliu3 cecet 3elari primumiiw5laycorum:fecundum cleri,
quorum vitairrepsebenfibilieeft:túq; çorum:¢tértiùm:monacborum;vbipi
non eft vmde timeátfi aduerfug eo9£j citfe nullogcompiff& melioreé ô qui i
dalum concitatur. fo. 1 8 i .la. 2. monafterio prefecerunt. (Q.184.la, &
Cy magnaeft virtu8inonefpiritualinmwi Q. ab ordinelaycalierigiturfpccialiter vi.,
rorum ad fáciendam vltionem contra ctoriabefie:adericali victoria beftit %
oclifiquente8, fo. 1 8 1 la.x. imaginiea monacbali ver9beflie ima/
£\ui& modu9fit tcnendu8 in co:rigendo gini3 a numerinoigeiue. fo.182 la.*
peccatorem. fo. 1 8 i.la.z QEmultiin ordine laycorum® clericoru;
Cy oportuit preire (piritum manfuetudi/ {perfectione3vitemionaftic£%ruauerit:
ni&in apoftolie zalij&predicatoribuew * (èruant:wecontra multibabentea ba.
£quitandem fpiritüm ibelyetv ibelyi bitümonacbalè löge funtgpf€¢tioneil.
£icirca finem adfaciendam vindicta; laquibiuefigurajtëdit.fo.183.l3.m.
in nationibu8. fo.u 81 .la.z 3dqüid religiofu&ingreditur clauftrìmo
£¥ malue v peccatosfáctu8 incorrigibilie tabe tribuévotie.T . fo.183.la.u;
¢oeteriorer increpatione incipit p[?g: o,noneftmonacbuéquimonacbuebici
vadiremedicum. fo.18z.la.m rurficutnec dericue:fiuexpiangé qcü
£)ue fit caufâ qy feuaincrepatio fanctoru; q3oiditur clericue τμΒian?.f.i 83.I,p.
victafit plaganouiffima:a qvin ipfà cô/ o, qveremonadbueé hibil feputat eííe
fumatafit iracundiaoei. fó. t 8z.la.m fìnifinouü99i€3g£goeücreatuê ê:
£¥ multotien3rctinetur a fáncti&pcr alia ait opationé piiefciiörefonättre8£os
quod tempue: impetugire i>ei:eo g/ degiialee.f.fides:fpe9gcbarita24.183
fimulenrloqui peccatoribué verba oü/ £Y. cóíillud nöpötábfolute beú laudare*
raine corruantin{ouea3 cefperationie. quodrerumimaginibue® mundi {olli
folio. 1 82. .la. 1: citudine occupatur. fo.183.la.m,
£ur aliquifànctiviriloquantur peccato Q. fine fide:fpe:a cbaritate:laudare oeum.
gibu&bumiliter wtxnignequafi fiatri/ covdk vaiominime wakm'fiu 83.l.*
Zabulaimerpöné fupcrApocal;
placere non poffit. fo.185 la.s
£}im p%lterio confiftit plenitudo legi&.
folio. 1 83,la.z O; qut£ ipfum vfq3adeo mi£rumeíTe ce
ρμοτdomonacborum proceditabordine pncbcndit vtnufi mußreatur (ui vcug ci
laycorum α clericogimtypo(püø (ci;p rgmuefittra:nu(creri potiueokbet vclum
cedentiea patre* filio. fo.i 83.l4.* quentibu9quam cflcndcrc 3elum:£o/
• £\tioviri fpiritualee oiireffüdere pbia lio. - m 85 la.z.
laeireocifup peccatore8,(o. i 84la.z. C&quiwult in peccatoribue cycrc;re 5e/
Ω»quifq3cauere ocbet ne in oifcreto 3tlo lüoricportet (àncta effe vite : *babére
accendaturadnerfue proyimoe (Jo6* manifcftafigna (anctitati6 vt non fit g *
percutiatfratree velimiquentce;ipfe pcr pofíit arguere vitameiue & bicere.£ij
: cutiendug abalio;%dtanto£i(cat ali9/ ceptimum trabcm occculotuov tunc
rücuipiebüiliter mi(crtri:ótofe mu(e perfpiciee wt educae £ftucam cc oculo
ricordiaindigere cogno(cit.f. i 85.l, 1 fratri&tui. fo. 1 85. la.x.
(Oy 3ongepcllicrae circalumboe multiba Cy indignatio ciuina cecat cculoe nicnv
bêt:%dgonae aureae circapcctotapau^ tié bominum impiorum:vt hon vide/
dbabeiit.i.carnie continentiam multi gnt veritatem. fo. 1 86.la.m
(¢ruant :(zd munditiam mentiøpauci [Q, («pe notandumeft.£qp fingule partee
poffident. • fo.185.la. i buiug libri babent propria téporatxpu
Quomodofpiritualee viriqui filentiowa tatafibi : l5 vniuerfa tempciacmnibue
cant:audiénte&mon conuerti populum partibue fint communia 55g in ianua
adpcutienté (2:accenduntur3elo z tpe buiu& opiéét fubfigura quiiiq3populo
neceffitatieingerüt (<£c. fo.J 85.la;* rumuntimatum fuit. iv. i 86.la.z.
£¥llxlyaeoefignat gtéplantiú Qrdiné.i. £¥ fingulum tempuè à primo vfq3 ad £/
beremiticum. fo. 1 85.la. 1 ptimum babcat in fc gliquid quod per/
£¥ficutlixlgagyelatuéeft prop9mino;v tineat ad paftorce t fimiliter adceteroe
tamen non effudit3elum fuú fuperbo/ ordinee;t vnufquifq3ordo a primo w(/
mumregie:£dlocofuooimifit Ibely(e q3ad («ptinuin in (eptem portionibue.
sum;ita gvdobcrgmiticue ordiné mona biflinguitur. ò.1 86.la.z
ficiiwt locofuofurgeret. fo. 1 85.la.z. £)uare fépte5 giigeli effe cicuntur q egref
Qyordoberemitaruminflituit ordinémo fi funt cc templo ad effundenda3 fepté
nacborum. fo, 1 85.la.z. pbyalae iracundie Oci : cum omnee
[Oy ordoberemiticu8 pneccffit babcng pre fint vniué ordini6;£ vniuepoteftatig.
garatae pbyalag fibi traditag : a iufto folio. 1 86.la.z.
Ì¥9;£dtamen ipfe non effuditeae («d £¥ (ep. funt tempora:(fed (ertú é cuplcr:)
tradidit eae alijgeffundkndae tpe quo que cata funt ad pęnitentiam populo
effcntconfumatapctä. fo.i 85.la.u ύci:un quibu8 electi percutiuntürwt
£¥pbyalefuntpie traditi9neepatrü:qui profitiant:a reprobine epcufatione3bg
bu9 perfectce inftituerút cifcipulo9 co beant'oepeccatofuo;zwtreueletur to/
cente8eo8 operariiuititiam z 3clari;p rum confumata malitiain cbaritateiu
ipfà:vt luccrctluy eorum coram bomi/ florum. fo. 1 86.la.z.
nibug, , fo. 1 85.la»* f\ ecckfia 5mitiua á collectaèi iudeaer
£¥ illaeft werareligioin confpcctuoei: 4 cirguncufione oictaé terra.f. 1 87.la.m
α fcri&lucct peremplú;t intuéaccenfa £¥£cclefiagentiumtxfignatur in mari.
eft p ardorem iuftitie, fo.18 5.14.2.
£¥ ita fibiconueniuntiflaouo,f.vitafám^ a$ 1 li
populuagétiliéincepit 3. £;;
a3appet 8
vfq;
ct4*y<iueoci:vtalteru3fingalterovco ad É , fo,m 87,la-*
I. 24bbatig 3oadhim -j-
c>tertium tempu8ecclefie incepitagºV 'o, ciibuius carnaleaboiee£bitiofiffiqfi
ftantingimperatore. • fo.i 88,lâ, p. 3 impeditia viriefpiritualibue:non pfit
C¥ bumanum eft incidere aliqfi in errore . ... otinere quodcupiunt:premimio oolore
- § 3 fed po&fenfioneerrori9p(equi catboli/ : uco,digin oetractionem&oggß incre/
s -cog zeovumfánguinem fundere: diabo gpantp;otinu6erumnunt.fo. 1 9ola.n
* * lictjm efl. . fo. i 88.la.z c¥ quibü increpanffuftinét patienter: *
£y wana eft oiecaftit** oi3 religio ánó :'iuile£ arguigfitenf:paulopoft fi pßue
ifîè fundstav (olidatain radice búlitáti9 writinpafiëtia:fuppetient€gratia inue
*. • etiamfiprofua cycellcnria vidëf trã{cé a, miütgíolationé vgfolatibfidicuntofi3£
* . dere aftraccli. : fo. 1 89. (a.1
* q faluat fperantgein £. fo.n 9ola.1
£¥ ypocriteg£%69 £ iufio&ac c:teriøø ôqoìcorrigunfipatienteefunt; primo
* oignioreputät:fi abaliquo increpanf: iafiidto&tibue coirectore8 fuo9: deinde
**.* täto magi9 accédit ira:qudronibileffe i crefcéteipatiëtiaz malitia;vfq3ad blaf
i putant vitamaliorum. fo.i 89.la. i s' pbemiae creatorie erünät.fo. 1 3o 1, 1 ;
£¥ folent predictiqui(eiuflo9reputdt:cô o; qaprincipionö refiftit2cgpifcétje ;
'querfoturrentibuéad£:terponere il/ .'vitijébátígeftpenitédi:ad e£tremu;
- •- liæ vitä fuä:vtfciant q*3elo inuidie zli , inuitiplicitigooloyibu8:(q; nô l3quod
f uore odij irguunf, fo. 1 89.la. 1 : lib;:)ita (agittiétéptationüiterio:acor
£y carnaleobomineefcandaligamf qii wi digfui wulnerari3tingit vt plerunq3 4
: -dent lite3v oi%ovdia&inter e 6: quo3 • , inuituerapiatur animu& adblafpbemi
• - (.53v iufto&reputabant. fo. ι 89.la. i - am:v querée penitentie aditum inueni
£¥.boie& carnale8 eftuät* accendunf ira • re non pofíit. fo.i 9ola.u
: aduerfu9 pfèquétes ypocritae quafi bo Q.ftultifùnt qoifferunt9eoiein 9ié con
: miriee pditog:quoeipfiey multo tépo uertiq; q promifit mifèricordiâ pccca*
: refcóæ inter boie& fore teftatuflìt z drey tori quacunq;lposa p:niteat eg toto co?
s debant £uppedicabant. fo. 1 89.la,z. .. defiio:oare ἐ ἐm, erp:ccantibu&affzw
£;; in quinto temporeclaruit generali&«c , ctijpenitétie:nó promifit:vnd: ciyitvo
fclefii.f.ordo clerico;::v guétuaiiì feli/ : miijue.tQöténdite initiare per aiiguftä
* gio(og in cuiu3 tempori&calce fumne. vpcatam:quiaoico vobi3:tnultiquercnt
*folio. ' . . ■ 89.14.1. - intrare α non poterunt. fo. 1 9ola. 1
f>antixperegnauita principio £cclefie i : O; quintapbyalairacúdie peieffufà eftfu
'memb;ue fuie. ; fo.i 89.14.2. <piaeoeg videbäfeff: vefamilia oomua
G, religiofi malifunt oeteriotté ô aliqfe . bei:t ordinib°pfkctog.f.clericoprcligio
* culare8 vt ait£Jug,\nulloe cöperi me, forum.©ertaverapbyalaeffundef (u ,
• * Iionee j3 qui in mónafterij& pfecerunt: * ptairregulare& £ muiidano®:ficut mili
saecótrà:nulloe c&peri veterio g8 : j$q. ste&t negotiatoreéterre. fo.1 9 o,la, u
in monafterijg *fècerunt.fo. 1891â.£ £¥ flum? £ufrateginfluebat quondä opua
c¥ taleeretigioß mali fup*4modu5 ábiüt Elétiffimäillä antiquä 15a.fo. 1 9o.la,z.
`regnaffu$a fratree fuoetvfi meritoau £¥ ciuitae f{omanaeftnouai;3abylon z
' s ferturabeie regnumbei, fo.189{a.» meretriy que (edet fupcr aquae.i.p9pu
oj ambitiofi cúa coequalibu&qu9 ad ba -logromanuumperij. fo. 1 9 o.la. v.
$eitü increpanf indigne ferütnö attédè ρ, aquae ficcari eftepercituavebilitarin£,
:reg:qjbatjitugn6pit;fed obiit:fibabi ipofîint refiflere regibué agcntibueinfi
<tue ayita olfcordet. _ (Q. 1 9 o.la.m <delium venientibu6 ab ortufoli& quod
£godtü occecat mätä;mágodit fratré fuá ad literam intelligitur. . fo.i 9 o.la.s
intcudtae è gium:nó vidit. fo.19o £¥ pvftocfolationcm rojw4wi imptry &
*
zabulaiiiexpönëmptrApocal.
aelabif£ntiyíequibabcbit in comita tae:miaudiütfiljiudcogrcproba%pw
: tufuo militijbciu3pditoga caterua; : tre9eopietum na3arcnu3quafi £ducto
: falfog clcricopa quafipropbetaru3{uo : rem* boftgmkgie fuera placet gieflu*
& rum:vt 3uocentregte infidelegad sua \ dium patrú fucgiadcowiorucificant*
• cuaiidumregnum cbrifti:quz'wocatur • tpfi voluntatc quemnonpofïunt pcrfe
• beflia que auifccnditce terra:que olcif . quiactioti£ . fo.191.l4.z*
p£udopropbeta. fo.1 9o.l2.1. £Y.beuegfiatrinqnqjtpibue fùfùnuit pw
Ω; cum cönfümatividebunfverba á 3o ticntcr tpmfit regnare babylonem in
* gnneeloquif in bcccapitulo: ppe erit *, txlitijafui&:affiigivcro filioê Ilydru%
a aduentuG oiii:adeo wtey illa bczacpo* * lema filij01®abylonia: ooncc ifc*um
* teat electoe cffe fufpc£oe z Éparato6ad : iuflitia:& illorum iniquitae complcga
aduentü iudicignckicnte8qua oie aut tUT MIC. fo, 1 93. (a. 1
bosa vcnturnefit. fo. 1 9 1 la. 1. Cyßyto tempore n5erittribnlatio aduer
Q. tremplüve pluui9tpetjloc adductü fúécltctceafilijex*abylonie.i.a falfie
> adiio* illô apti.£üoiyeritpay v («curi cbuftianiequioicumf£d nöfuntyjiara
* tae ac.tntelligédú magie éoc iterituba nitq* igfnpcletierunt. fo, 1 9 3,Ia.m
* byloni& j3oe cytremoiudicio.fo. i 9 i C&carnale8bomine& quioiligunt nun/
£¥ in %yto tempore feytue angelu6°cffum . dum: z£a que fiunt mundi fiequeút pa
dctgeneralitcr pbyalifuain cötra oée . ticntcr ferre cum audiút wIirpcrire, qδ.
repreboe:q ptinue pcufficxterminabú • amant putante&nibilcffeiocundiuavi
* tiir eeterrâÄ£t mox íequetur 6ptimue ; tap*c£nti, - fo. 1 93.la,*
-

* angelu3effundáé a ip£poyalä fuä fup £¥ latro gicrucebiyitofio.$i filiüø oei,


3. elccto9;nota. fo. i 9 1 „la.z ca:faluatemetip3&no&:crat crucifixug
£¥ ecclefia quintitcmpcriebictaeft £dce adfinifträ parte5comini.fo. 1 93.l4,z.
cei:w ecclefiageneralieque victa eft in £¥ualrreprobi yjianiblafpbemit contra
• fpiritu bperufalem: que conflictum r55 dicéteetque neceßitaefueriteüpati
babet cum ecclcfiamalignantium:fcili nä fi omnipotégeftpoterat fine paííiov,
cet babylonie. fo.i 9 1 „la.z. , ne no9 faluare. fo. 1 9+la,*
Ω, cum ocug vultperfucceffioné tempo/ £¥ vtile fit vidérea (cireoängticmię mere
rum mutare flatü:ecclcfic:pcrdút ante tricie magne:q* gnefcit qd paffura fit
aliquodanno9 nuntijfui aut miracula perroribu& (uie:oc facilioecipitur mu/,
* faciendo zoemuntuando:vt.f.fomnolé/ tibu6 oculorum fuctum, fo.i94.la.m
v tiaccefidee excitcnfafomno moitie,f. C* patre$catbolicibigerütromäefî: bic,
peccatorum fuorumj:v wtta3ipfi j3alij magni meretricè in&quoadccclefiiiue
• intelligátq)nouu3aliquidfìcturu&eft flo£ áperegrinataeftapudeá:ßquoad
toominu8(ùpcrterram, fo. 1 9 1 la.z multitudinëreprobop.igbla(pbemit*
£)uare nö p%rütwfq3modo& volente&£ impugnant opibu9 inigagandé apδ (e
α £b:iflijm wlcifcicontrainfidclcevre pęgrinantéecclefiä. fo. 1 9413.s
cuperare terráíánctam, f9;1 91 la.* Qy j5tii3 YRoma fit principaliterintclligé
£\ugiiter ipiiggrecog oabif:ßnüccatüè daipfàfìmofiffimaméretriy α babylon
géribueinfidelibué: τάre.f. i 9 &.la,z. nô£ft tì in wnoregno aut puinciaque.
£¥ wfue éfaiictap {criptura;z:vtfepc parer, réduæ locu9buiuémrretricig:£dinto
alicuiwereiaccipiaf,ptofo* qù agifi t9ipi9roman9£o&marie quop maior *-

ptereárafgdtotü:nóta áre,£* 9*.i,z. £fàcultae z volütáøpeccädiv öucüt vi


£¥a fibiuerâ funt,ptpe accidétia: vna è tilururio%3**litijeaffluétre latitur,
túrtpvQbogoiu3:ficut zeléctog:yolum £ummalckcriut τς, . %, 94:l4,*,
.* -.--..-… .

„ * • • 23bbatig 3oadsfim •,

*'ίχrege8terreinbocloco intelligiturß/ bylon:£dwniter&multidotyoiiigím/


* * latiquibue pceffugefregimè animarü; piog znatog£m carnem.fo. 19 y.l.z
* *formacitur cibabylone. %.194,1a.1 £¥beíiaque füitt n6eft:eftpopuluginfi
ty qoefiderat epifcopatüadboctifivtfit dcli&ogîectamabumetb;tqöoi:füit?
pìter orpbano;zziudeyyiduarii;bonü nó eft:(ertotempo;iecclefieâfcribendö
t : bpugoefiderarigât bcfiderat vtfiatma eft:fub quopcuffa priuababylone,£i5a
* giiuex amicue Siuitum z affinie pgten meretrice:fùperabifarßo.[& fidelibug
- tumfo:nicantur. f9.19 4la,* ipfà beftia vtin&eft:q: ceffare op3 ve^
d, pervinugq$propinatfornicaria intel lut adborgm£ritatieipfiuep:eualente
: 'ligiturbulcedo voluptatieeiue:* moie £b:iftocúmulitibu9 ftjie: vpoftmodù
fônicationie:omnia peccata volütarie 'cumafcenfuraeft que putabatur inter/
commiffaprincipaliter tfî vitiu3corru/ £cta τ άre. fo. 1 96.la.1
ptionisbabyloniice. %194l4,2. Csboiea &arnalegwidétegiterú p9pulji
tyj amovardo* luyurieregjitin oiuiti/ ; fidelέ2tracb;iftianogpugnarefcidali/
£Ttiiabuiuemungi. . Tfo.194la.* gabunturoicentee.£5fifte Cbriftu9€?
-cy ouofiuntquen$ pmittunt bominem , íétfiliue egi:vtoicitur nequaq3 p(ecit!
videreruinam filiorumbtniu6 mundi. : tioinfideliu;que nupfedata eftiterum
* 3ollicitudine8,f.terrene* (enfue litere pfurgeret in tantapotentiafed appáret
* que 9ccidit. fo.] 94 la.* qy nibil poteft. fo. m 96. la.t
ip;otiütibiin legendo:pay vfilentiü ne/ [Cyíéptem regumbic (criptorum p;imu3
.*- ceffariafunt fiwi&intclligereque legie; fuit Hyerodræ cum fuccéfforibu&fuig: (e
: folio. - 1 94.laz cundu9 inerov ip(e cum (uccefforibu8
t), fi.n.ficfemperaccipio que legia:vt le/ fuig tc.tertius £onftantius: quartus
- gie:carnalieintellectugte ad inconue *Ì>abumetb vtlpotiu8£o(droe:cum
fiienefepeoucet:namfpiritu9£ftquivi * fuccefforibue fuie. fo.i 96,14,2;
uificat:&rofitnó pdeft qcó3. fo.f 94. £& quintuerereftille qui primuginpartj
cy in bac (ertaparteeftitaferimo cómix, • bu8 occidulo cepitfatigare ecclefiam p
tugvt nonnulla intelligenda fint £m : inueftirura ecclefiarum:ob quam cau /
literamv noiinuilaßinalego:iam v άre fammulta (cifinata* tribulátioiice org
nOt3. ** fo. 1 9 5.la.m. tafunt ex eo tempore in ecclefiaoci: cô
£¥ in bac£rtaparte librizinferto tem/ fùccefforibu3 fuie. • fo. 196,la,z.
pote argbanamyfteriaaperiétur &l«ctig d*£rtuarereftille oequo bicf.t£tvn;i3
* Zerit liber adliquidü apertu3:q: adue „ eft:in cuiuatemporeaperiendaeft adli
nit ftatutum tempu8 oictum a £)anie/ : quidumreuelatio:vpcrcutiendaeft no
* l::vbicipit:gclaufi£fignatierunt%r/ ua babylon.{.romaabeodgm rege t có
monea vfq33dftjtutfitp3.fo. 1 9 5.1.1 plicibue (uie, fo. 1 96.lawz.
£, vbicopiaeftoiuiturnmibieft enormi £¥ poft percuffionem babyloni&: occide/ .
: tag witicrum. %. i 95 la. i tur («ptimuy capjtbefie:quafi admo*
c), cúfilijHyperufalé offendit verbo vel tem:toabitur fräquillita8v refpiratio,
opcreârubefcütnimia* querüt abfcon ecclefiecbsimi;ocficiente omnino impe*
dcrereatúfuícorioeo £ bominibu8ne riobabylonie. fo.i 96.la.z.
' fortefcidaliyéturboie8« p&£cit:autbe ρμpredictabeftiavelutioe morte refúrget
, ue indignatiigpuniat £9£;abfcondunt. akenfuraoeabyffo:vtfaciatadbuc vnâ.
*autë cöpenitëtiâ agiit.$ilij autem bav per£cutionem velutiii, octauòlocos*
3 bylgnigecótrariomodo. (3.) 95.1a.1 protinue zipfùin interitum ibitneam/
£»nótiíìromanaciwita%eyfimjöétábo «. gliuarefurgat. · fv.s o6la,&
-.-
-.

zabulaincrp&& fupcrfpccal.
£γέubiumeítam priueterem'illi ^rgee funt prcdicato:cg a viri (mctite orJi/
.

ccntenientee cu; aliqucmagno v$£ge : ne contentualium:quiautemticuntur


fegnante fuper beftia:¢ percuffuri fint veftendifle crcclo (umt folitarijr conv
* yariterbabylon<3:a poftea regnaturue . trmplatiui, fo. 1 9 8.!a.z
íit ille qui tree illcrtumregübumiliabit £¥ angeli effundét£epbyalae irfccirgre
fìcturijepliiigrrarpm, fo. 1 971a. £. diunturve tcmplc:tdcftcxdine ccnfcm
£¥nifipiii&ficdentur aque:idcftjpopuli tualium. fo. 1 98. la.r.
fèu excrcitug ypiani impijregeeifideleé Cy regee terre bic intelliguntur prelari ec
nöpit venire 3trafidclcé. fo. 1 97.l.z clefiarum:qtio*u* aliqiiiimo multi fov
£¥ vénturifunt infideleg qui omneg vno micanfcuim babylone. fo. 1 98.la.-
animiocdiunt £b:ifliancg : v mayime D, mercato:reterre quibiuftre fàcti funt
' Romanum imperium:vt be%lata5 fé bereiitijebabylonig:(unt fálfi faccrdo,
ciätfornicarijafilijeftjt9:7 af64 v occi teg t fpccrite quiinbiüt temporahbus
dant eo9 in ore gladij. fo.] 97.la. z. lucrie:* querunt verbie fubdclieplgce
iim sictatribulatione abifidclibu6 vna * re ciuitibue buiiie mundi crtrabcnrce
eritpcrf:cutioqucinuolurt £b:iftiance abeie£lemofynae:vt ipfioiuitee fianr:
' in die illa:fèd non wnue profectue:quia £ poffint percetcro in velitije w iimere.
alij per ipfamcctonabuitur martyrio: foiio. 1 9 8.Ma.*
* alij&ognofcentcereatum fùum q meri £¥(uftinft bcue peccatomega filiçe bgby
: tota pariantur:veniam confequéntur v lonie quamuigetiam coniinucp£quam
vitjciit.£!ij blafpbemantee £biftum tur electo8.9§cd cum peccato: ponitoe
* g oicenttg.%51bic eífct filiu&ori quem * fuumun cęlum.fblafpbemando quoti,
*' cclimugnéfincrct no8tradi in manue enfcunq5contingit cigligd aduerfi:tiic
- inimicorum fuorum:tradentur be ter/ vltra patinô pôfoeue. Tfo. i 99.la.n
* ra:folio. - 1 97,l4.1. £¥ non (emper precipit oominué dandö
£¥ ßomaéilla ciuitae magna a nouaba fore proinimicie:marimefi fint inimi,
bylon z meretrir:in qua ciuitate ét pe/ civei:fedprotpe.i.vfq;ad tempue fa/
regrinafbyerufalé citjitag (ci. fo. 1 98 tutum.f.penitentie:nam cii verierit téy
Cy non (olum illi boni vel malitribulidi pueiudicijnöé äpliue oridii. fo. 1 9 9*
nt
intclliguntur qui £otnebabita : ¢g £¥ negociatore8 terre fùnt (acerdoteç:biu
* omneg qui pertinét adimperiú eiug ό tigntmalee qui manducant peccata po
' uiefitoiuifum τριlaceratum in partu puli:quiyendunt o:ationeaz miffâ€p
` bu8,f.imptritumlatine lingue principa/ venarij&faciéteeoomum orationieapò
liter. fo.198.la. 1 £b&cain neotiationie z forum publi//
£¥ aliquicontemptaeppofitione fàncto; Cum ac, fo.zoo.l4.1.
' patrüm.f.£ugüftiniz Ibyeronimi : te C& mercce atri targenti:tlapideeprecio
. eo quodsictum eftx ;{omaadberent fi:margarite:£ byffi:t purpúre : * fimi/
Tilli vcrbo bcati£5regorijqui bicit (egtu liafpiritualiter itellecta:commiffafunt
. * diffe:gbearuer$eriedictüe propbeta * fácerdotibue® clero non vt commuté
turpro carnalibue (ed profpiritualibue
''uit q)ikomanöteftrucfabifidelibus: ' ideftprognimj abtJefidcliu5t'operibna
3 &dfcrremotibug fàtigatain feipfâ mar
| cefcet:qucdquidem vcrumeftve me Cybonig.
aliquibti8
.*: fo<*o ir.la.m
abeocommif füm efi ahrum
* nibua féd non ce babitantibue in facó (apientie targentum eloquentie ad wti
traquoeiratu8 beue tot actantagimi*
riatur mala. £.r 98.la.m litatem ecclefit:fcdtamen prcpter boc:
£¥ angcliquibicuntur£grcdi v& templo w9ijckcto3 vci;(qui plerunq3oefpccti
babenf)
: Abbatig 3oadsim
* y*bemfedificare querunt:&d magiead c¥ ficut ol£u5infundereftipercaputfigni
. brrere ciuitibug buiue mundiloquen/ catgaudium:ita puiuerem triftitiam.
teetieplaccntia;vt bonomentur abeie: folio. 2. or.la.m
£qu£flüquerátamplioré.fo.xoi.la.m Cyrey tbeodoyic*iactatua fuit in olla vul
C¥ multie commiffafunt£cramenta diui cìnimiraculo%apapaioänc.f.zoz.l.2.
habcfignatain margaritia a lapidibue Oy ficut filijiudaereptia viculi&iiliu8am
pretiofie profalute viuorum z mortuo; tique babylonig zreuerfi ad patriä cam
fednolunt ea care aliquibu9 nifi:aut ác ticumlctitic cantauerunt:itat noe cuy
cipiant aliquid:áut acciperefperent. pcrcufkritexuérmulam norfum.f.no,
folio. - 2O 1 „la. 1 uam bubulonem cantabimu& alTa:nö q*
, Qy q; câtantorufnfcelerum in vrbe forni ip(a corruet:ßdq;(ip[aruente)nob:9re
curia.i.roma principaliter manet: ideo luiqueturlib«ytae, ... [0.1 o3.la.m
adiuftumfupcrniiudicia pertincteprg/ £¥ ficutquater facta fiiitletitia mágna g
mcn;vtmagiailumctetriy qmeprouo/ populoiudareuerfo oe babylone:ita á
£atali964dfcelerafugiudicetur priue: tercantabitur alfa ab clcctio in ecclefia
qui aiit ab ea{eductifunt referuátur ad poftruinämeretricia. fo.2o3.la.m
luctum videntce ablatum fibi gaudiu3. {¥.flatim poftruinänoue babylonietéta
£c,folio. ..zoi.lam £ritletitiaelecti&ociótamon fuit aoic*
Ω:non poffunt métee carnalee pelcuiob bué cóflantuniimpatoiie.fo.x.o;.la.m
iiuifcieotumque amauerunt maxime; £¥ ficut feptofignaculoincboate percuffa
cum non babeant confolationem bece £ftbab?lon metropolia ciuitae cbaldco
19aut aliquideffe putent cęli gaudiare rumamtdie* folutaάcaptiuitaéudeo
fpcctuferrengrü:q; animal;e5omo nô rgm* recdificatumtf templu3:ita vim
percipitque funt (piiacci.fo. ιοι.la.m, cbcato nunc («yto temporc pcrcutietur
£¥ c9ncupifçentiãgule maxime a princi/ noua babylon tcltcti iiberábuntur ¢¢.
palit€r manetit, pomig pinguibiie* po lio. zo3.la•*•
gignibuein quibuéòclcctatur babylón. £¥ ab electieiii ecclefiacantabitur primâ
folio. - 3o i.la.z alIapropter peremptionem adultaretv
£¥ non folü nonnulliefiz fácerdoteeim £cundum alla propter libcrationcm ec
.plicátur negotije babyloniæ;wt buitce d£fi£p«r%cut« oppieff, abijaadultera
fiunt:verum ét nonnulii abbateg * mo •{•babylone. fo.z. O j .la, &
nacbizalijrcligiofi. £o,1oz.la.m Qainboclibro quatuoranimaliaocfignât
£¥ pergubernatôre intelliguntur pielati quatuor (päle6ordine&:v£dce (cuibro
cenobi9;â* nauesfunt monafteriaipfo nue$tigiialem ecclefiä. fo.1o4.la,!
- rumreligioforum. fo.zoz.li.i Cy pr£diciiquatuor ordineenon recipiüt
' : Q*bjomiie8 carnale&quioiligunt ipfa; inßnifi perkctog* probatogecclcfiave
« babylonem vidcntceercidiúm eiuö: : rag<%erali9:zwita communi&ita eftté
•, aliarum ciuitatum nobiliffimag: aceae p«rata apatribué fànctig:vt rccipiat ita
: ef*fine bibitatore grauiífimeliigcbunt pctkctggwtnomeyglufatin cbriftopar
3, 4 flebuntq3tcmporaliter: a carnaliter uuloe:fedmea fint fovtcov infirmu. fo/
, ■*nauerunt. . fo.1oz.la. 1 lio. • . 2o4lu.s .
* Q* carnalt&bomineenefciuntcogitareni £¥ octayitacommuniebabet fructüqu
.. figlotigm carnie : &filegunt ifi cano/ tcfimüßyagrfitntiae trigcfimiib3conté
, nici3libriæ minueintelligunt;aut plene , platorce in clauflri& opcratoreg in mini
i, £htelligentibuefidciueibibcrenópoff fierije erudiendo6in («olie.f.io4l.m.
35;*• - fo, &92,14,1 • £&cu* funtperkctorum ecclefie %; qu4/
Zabula in erpönéfùpcr? {pocal,
tur:vrrumciraprincibiumiffiue
£communitarinaeperuwt£p*dicitiâ tem* *
tefignata im Setro:v contemplanaus poiequod vocaturisdicjoiee:antmrfi
vefignataim 3oanne. %. 1 o4 la-t me :ftgrura fit refurrecuo mortuorum.* *
Q, cicere angeii:a£ aliquid exponendo (otio. zo7.!-.r .
narrare:(ambere autem audiearie:&fim o, peramgelnm qni^atin(ole in voc lo :
condue yolumine aliquid memoriterre cointclligitur ■xlraepropbetacuies^ .
timere. fo.1o y.la-1 taeftproprietaewite contemplatiaefo*
C, bcatus3oanneeimboclib:o gerit rv/ lio. - *o9.4.1: •
pampic;umauditorum. %.io6.l4.1
cymni&tiemeritiem credere qu3d ne6i/ £rplidit tabula£pttpartis.
tur:q3 querere intcllectum inßriptura
per quém perueniatur ad fidem:{o// GTgndpittabtda£primepartis,
lio; zo6.1a.1
ρμbebdomada quinta qnadragefim£ qua tiod£ptimätßøerdieêwlimaetas :
nog vocamuetepaffione:gredivocant ipfiueecdefie £midi:tieaétertius >.
£rtam αquidfignificet ^yftice:iilota farije mundi:of quoq}%bbutifinus: &: •
folio. zo6.la. 1 etserefignatur perillud genefiew5. εἐ
ρ, inftitntioneegretcrumim multe nifi requieuittxue bie£ptimo abci opere -*

fice intellugüfapòlutinoe.fo.1 o6.l.1 q5parrarar:t benedixit oifi (eptimo*-


d, in quinquagefima:folemniter incipit (anctificauit illum. fo.xo9.la.* *
abftinentiagrecorum:qualitercefignat D, (<êm beatum 3uguftinum*remigius •
ctiplicem tribulationem ©rti tenupo/ witimugoire iudicjnon rá£mperacti
ríé. fc.zo6.la.m piemdna provitimo articulofintæ mun
C, i.6.tpeeritbuplettribulatio.fo.1o8 3i:£dprò vltims temoo: t twltim*cte
o, ante alleluia quodbica fánctie canta? ' ternundu.nam poft cafùganticbrißiper
tur:* pofterit tribulatio contra£cclcfiá quct pice temdátur bccwftimumrps v
ceiquiod myfìuce in offcio fabbati (cti at23 rnfimdi incertú eft.fo.x m o.ta. t
comttnetl1r. fo.zo6.la.z. Ω, eratoin fcptimo fuo capite ad ertre*
Ω, op5£ptem tribulationegpati ecclefiä mum pugnaturue eft contra Cb:ir/-
antę per£cte con(equatur qu9d vicit flum teiue ecclcfiä cefpcratiue* gtro*
apoftoîue.{lbi fpirituatfii:ibi libertaa ciue. fo.x 1 o.la. r •
*4mpleatur id quod (criptum eft:p€r/- O, (eptim4etae que vocatur fabbatiim :
cutiamwog (èptieepropter peccata we/ erit b;euie. fo.1 m o.la.x.-:
ftra:qua; άttic. träfierät. fo.1o6.la, z. Cy qfifupabifa fidelibue beftia t pfeudo
C, buo:uhn wftimorum capirum oraco//- propbeta?£riticbrifiue:iam tunc erit in
nig prefiaturo:um contráfidele&:primú mundo tpręfene. fo. 1 i o.la. x.-*
erit ille rex qui fédet fuper bcftiain afcé Cy opinaturq/?Anticbriftue videne £ ßa^*-
furram oe mari:fecuhdum vero fuper p&ratum a fidelibué abfcondet £ a con*
beftiam afcenfuram ceterra.i.pfeudop fpectu electorum ad bona3* conferet **
pbetam. fo,zo7.la. i adgemteefytbicae:vtvocato gogcum*
££ubitaturabaliquibue an £brifluép : exercitu iterum veniat. -fo.x 1 o.la.z -

fonaliteramteoiemit:dicijwewiat adpu * ©,poftraditionem beftie £ pfeudopro/> <


gnandum contra predicfaégentre pro pbete in ftagnum'ighienon ftatim orat;
flectio fuig:annon:ip(è antem tenet gy goipfè eradcndue fit etiam in ftagnuiw*
fic. ? - fo.*c7la.i : • £$mittendug in carccrc ad têpue: fo^
£¥bcatu9£ugußiuu3£n£fcire profiteif lio.* -- -- 2. ro.\iz,
-
-
/ -

j Abbatig 3oadbim
£)uomodo wera:fit opimio eorum qui $i/
-

[Q, eotempore tollitur regntimabiabolo?


custremanere tempu9poft cafum?Jn/ quo incipitregnare in bumano genere
tiabaifti, fo.1 1 o.la. & ßirituebiuinu&qucm Dicimhaeffeuflö
£¥ wmdctur velle teytue buiue libriqyinw angelum quivefccnditoe celo ad cupié
<cboatofcytotëporeproducturu&fitcia duin(pir tum iniquum. £o. 1 1 i.la.m
bolu${àrraganoecontra dbriftianu3um Cy abyffuebicoefighat populum infide/
pertijttradendafitbabylon in manué lem; fo.1 i i.la.*
• eorum iudicanda £ beftruehdaab eig * C&ciabolue babere clauem abyffi figni/
tandé poft multamala illatafidelib°ipfi ficutbabereqpandam poteftatem ty<r/
quoq3á fidclib*fugandifunt.fiz xoJ.r cendi opcra fua : in populo infidelit
£¥ p*dicto piclioperacto erit pay inec/ quamaliquamdiu babie£iab9lu8 ma
dtfiaociquain breuicohfumata:iteru$ .lè vtiturea:quam notifTimebabebit (pi
υπιcoeptcitauit ipfàm mortuam apparé ritusfanctuéiure victorie ahferen® illi
tyrbeftiam.£pagan%«*ddct'illi&p%u regnum*poteftatem. . @1 i i.la,*
«dopropbetaéim adiutorium a rurfum £y datur£iábolo adeo taligclauia v po/
%ovtiug contracbiiflum fidelee pugnay tefiagaperiendiputeumabyffiae pròdu
buntztandem a£bxifiimilitibuéìipe cemdierea beftiae zreptilia terre po/
*abunturz mittenturbefia zp(èpdop pter peccata bominum impiorum eo/
pbctainftagnum voiabolu& incarcefa fum:fcilicet quiconfitenturfe noff&£e
bitura£biflo vfq3adtenipug ey cete nmfactieaufem negant. £o.* 1 i.lA.z.
. riconuertentur ad biiim. fo.x. i o.la.m. Qμ%ngelum baberein manu fua catbe/
£¥ ip(opxiio confumatoerit magna pax nam magnam eft virtu6concordie quâ
in ecdefiacbuifliqualia non fuit ab ini/ babet fpirituefánctu8ad féruanda com
tio;%culicuiu&termjinu64 finia erit in dafidelinminwinculopacié;tb&cfola ,
arbitriooef, fol.z 1 ola, z . eâ catbenaquatenetur£}iabolua com
£¥ beniq3ipfápáce completa:egreffugoia peditu&cum non poteftinuenire : qua ;
boluéoecarcere adducet £cum gogæ parteingrediaturwt noceat α virtuéfu
exercitumeiu9tcommittet adbuc ter/ üm profolite effundat. fc.z. 1 1 la.x
tium pigliu3 valde grauiug duobugpsi £Y. têpueincarcerationi3:5atbane ceu
mia:poftqö puniti9 omnibug qui fccií figiiatum in mille annie itfliigiiurare
venerint:ipfe quo93 biabolu3poft9mv furrectione ooniinivfq;ad tempuefo/
meetradefin ftagníignig.fo.x i o.la.z. lutioniéipfiué. fo.1 i 1 la,x.
£¥»iftatuapºdiatìm(fóìtaffig)crum. v ci/ Cy- $atbana3 tempore fue incarceratio/
na:vt£nticbrifiue poffit omnibu9 in/ nig;conclufiuéeft 3 £eoin condibußgé
terefle:maxime autem («cundo,&tertio tiumfitbicarum:(cilicet tartarorum:cö
ÌOTΩ, fo, & iola,* tralibitumfùum:quianon liceteipso/
[Q; aliquiputauerunt:eptoccafione buiue ducereoictae gentee cótra fidclcavfq*
loci wbioiciturg/ Diabolu6fit incarcc/ adfigtutum tempue. . fo. 1 1 1 la.i.
rädue permille anno6tg %ptima£tae [Q; poft ruinam %ptimi capiti& £raco/
protelaritxlxrttmille annig;que falfi/ nigeritpax:&poft pacem perßcutiooe
tae ab auguftinooeflruif.fo.x. u u.la.m fignatain caudai>raconié:fcilicet gog
ß. illudqûoiyerunt quidam carnale&bo cùrn (uoryercitugentium fitbicari}3:üh
mine8 qn oominue3efúé cum fánctie terimtamen ante £# ¢ vltimú
(jievacäturpeeftcarnalibuerpuliemil pwlium omne&infidcleg:tgniiudcię
legnniep9ftr£furrectioneipgeneralem 3entilegconucrttntur ad£b:iflum. T
eioéatitrfùafid«* £rromgü.f* 1 1 l.u. foliQ, ., . . . ….3 j 2.14.4..
. ' dd. z.
* - •
- • - 42.2 -

Zabula in erpöné,fuper? 1pocal.


ctioneiciumjfoeinde tempus pa%*e* ^,
c, idém tempuéburitioneitelligitur in-
carcerationi9 oraconi&tr£gnifanctog , in iocunditate epularú. fo, z 1 3.la.m ;
cum cbriftos fo.£11. la;i : C\ ii, (expartibuébuiuslibriagitprotte.*
quomodo concordato(ftum £5*cbielie , tide3tgibusarumnofie buiuê £yteeta : ,
oegog zbictum pauliapoftoli: mortui • tigmundiad qua3 pcrtinet vita actiua
quiin £y:ifto funtrefurgent primi. . zum (èptima parte libri.£ptimaetae mü
folio. * 2. 11.la.* di fimpliciter continetur:gerit vitacö
cy oubitatur propterea que bicpicuntur templatiua. fo.* i 3.la. 1
befànctieaii protinuepoftrefurrectio! O, §üie beuefùerit tempuefeptime eta :
ncm fuamabfq}terribili& illiu3 iudicij , ti§;non tamenbxueerit gaudiumcov
examine zabfq5 interuallo b:cru5intra , _ folationieiumosum. fo.* 1 3.la. i •
turifuntadeternam vitam:ceteri vero , O; (ecundaetas mfiditante breuitatiofu/
monftatim £dpoft confumationemiu» ; itreffxciupiimeiwrinoequi iam vige*
dicij. _ ` fo.* J * la.& : , rat(érrentümannoganteὸiluuiú: wfy :
£)uomodo illud pnedictumpoffit ftarefi ' ad finem ipfiug etati&: vinitium tertie .
poft dictam refurrectionem mortuotu; permanfiffe traditur. • • fo.x 1 3.la.z.
adbticrelinquende fint alique gent€84 • Q; (ex parte8 libribuiuepertinét ad mar
£ducemdefinit aviabolo. fo.* 1 z.la.z. tbamque turbaturerga plurima:* pò
C¥ ih illa vltimatribulatione gog: erunt (eptimuadmaria;que (édet fimpliciter
cencbiamonacbo:um quaficafìra tec £cue pedegoiii?e(u. • fo.z. 13.la, &
clefia generaligoilecta velecta ficutfo! O, initiùm fèptimèctati&:illucebit buic
& erit pax in orbe3terrarum.itagynibil mundoapiincipioferte:a bocquare vi : .
mali fufpicabuntur bominee;z ficeyin , de. fo.x. 13.la. z.
fperato veniet (upeoegog, fz 1 z.l;z , Cypopuluelatintigadbonorem filijpvoe
C&oiligenter notádumeftgy beftia£p%u , pietatc miferijclectus cfl:grecueautê .
dop:opbeta mittenturifi ftagnfiignia ád bonorcmfjjefàncti quibu&non ca ,
in fine ferte etati&:fed oraco.i.ciabolu8 fìu traditum eíìa maioribu8 fui3tempo
in fine feptime poftoiceilliu9quivoca re quadragefimali (olenniter cantareal .
tur 3og. fo.1. i 3 .la.m lclui*:nobigaijta maioribua noftriefi/
C, magniooctoxe widentur (entire gog lendumeft« ab eodem cantico wfq3 ad
effe illum quem bucitapofto!u8:aduer/ p&fcba.nota, fo.z 1 3.14. * *
fariveytollifupraomneqὸ διcitur be* Q; incertumeftanflatim cum vii&vcne
aut colitur ac. fo.1 1 3.la. t rit in maieftate fúa:£derituudicaturu3: '*
£¥ auctorinon videtur gogefTeanticbri/ , an poft aliqò tempue £uoiee;mäfcö;m
£um:(edprincipem exercitu8 anticbtt/ £uguftinum opoitetefTealiq$ tempus :
£i:vtfupra oictumeft. fo.z 1 3 la. i , mtdium inter bonam aduentué eiuę;t !
oiêiw quo(«dcbitih (ede m4teftatiéfue - v
£kplicit tabula%ptime partie, … vt ciuidat bonoeamalie.fo.* 1 4.la. u -
Cy fi £biflue non em ip(è perfonaliter
(I3ncipittabulaoctaue partia, venturu3adiudicandum?Anticbriftii£
- fed miffurua:?Jrcbangelum 4|>icbae/
tlodficut initiüoie iufìitie videfp. lem:&dipfe pofteavtiiietim fine illius *
tinere adpatrem ita confum attopti temponi&quodreftatpoftcafum?nti»
net adfpiritum (ànctus fo.* 1 3.la. 1 cbuifti:quomodo babet intelligi oictu3
Cy biem pentbecoßee valde (olemnem: ftoli:vbivicit.£)uemigomimua$ci ;
&fit obßruatio quadragcfimeum afìì, interfitictfpiritucaefui:& ccflru&t ,
' 246batig3oadsim:
tftjftrati6ne4ánétué fuitc.(.* i 4.la.m7
*
ma w tamemfemperef' wbimanst*w
o, beatuofi»ieronymu8 bicit Dominum deemanat:itabperufalem illafupérnæ
per (è ipfùm venturumad veflruendü fèmper manens incelo:per bumilitatę
23nticbriftum:cuminigneeumventu/ ; ve(cendit:videquomodo.fo.1 1 7la.i . ., .
rumfcriptura commemoret : ¢ beatue , C»pane bomoaccipitlumen fidei: quod
1 Setruggyigmig cófumpturu8 effgog. viuificatantmamioeinde lumen (cien/
* erercitiimeitie. fo.2 t 4. la.i • tieque magnificat viuificatamanima3,
Cy fi aperte loquereturfcripturaoe aduê, folio. z 17,la, a ,
rufiiijoei:wt w5infiioordine ficut mul Qgauodecimlapideepreciofi fignificant
taalia*nonoiceret oomiiiu8.£)e bona ouodecimapóftoloé:quifuntsuodeci3
illa nemofcitnifipattracae ideo quafi fundamenta:zquomodo aptantur eif^
repugnantibuefibiauctoritatibue oiui dem virtute8:vide. fo.r x 5 la.m
pietanguftiamurpariter in bac partet £¥ quiproponitwrbem edificare:ptimQin , *
bebetamur: oppiimimur voefidmue. uênitlo6cuminquofodiene iaciat funi
folio. - z 1 4. la. ■ .; damenta:fecundoedificat muro$:tcr/ *
d. nomeftintelligendum wtpeccatabe g* tio ftatuit portae aedificanturbomu9. • .^.
bii8 iudicatifuntelectium bac witaa vìa* folio. fo.* * 5 la. z.'
carij81C8:ifti:&remiffafunt:referenda : Q, adfîmilitudine3 terrenecipitatié:fun/,
fiht iterim inoieiudicij: («d reférrrent daturilla nobiliffimazfupcrna ciuitaé:
buhs ad confùfioiiem malorum: fo// … • puimoloco fundamenti electuatft po^
lib. 1 1 4.ia.z pulue 3frael: vt fieretineoprepara//
O, bic *inquratapartelibri:nominenior tiobuiiignobiliffime ciuitatio;%cundo
tig:intelligendu8 eftpfeudopro lybe a in aduentmoominielecti(unt duodeci»
tafirrgcenorum:v nomine inferni ille apoftoli:vteffentinfundamentiø ciui/
rep wndecimug regnaturue in fifie ipfi tätie;& poftipfo&filijamepotee eo;um ….
ué regni:oe quotam multa locuti fù// … in fide cep6pulogciittli. fo.1.1.6.la. i
InM18. fo.* 1 $.la. 1.* o, intertioitaiumfindicligëdifunt ouo •
C, fialiqui ce(cendunt viuiim infernum , decim viri fpirituales quando venerit
a magiium ignia:(wtbicoicitur:}nö eft ; adfidem £b:ifti plenitudogentium £ ,
credendumq) non moviantur ficut z ce ; iudeorum (ed wtrumcy populogentil!
teri:«ddi$citiu&corporaeorum artabá am iudcorum:an vtriufq3 £ligendi fint
turooloribu8: parturient nequae ani incertum]. fo.zz.6.la. ■
maeceputatae inpenie;a corpora corrü £Y, tempore tertij marisimajii erit cafti/
pentur ficut α ceterorum:quatenuæ re/ taeeiectorumz velutililiáv ro%râ flo.' -

çepturamala quegefferunt:cú ceteria: re&:purpurea&coronae martyruun cam * *


amhorterefurgant. fo, m 1 5.la. i. : dotéféquentur. . . . fo.r. 16.la. ■ '
Cyrefurrectio prima:beatioré rcfurrectio D, ouodccim margarite pcrfingulaepov
nefecundazmore fecüdainfélicio* tnos taatque fimul funtcentu$quadraginta
tepama:quiarefurrectio primapcrtiy quatio::erumradiutoveeilloru3 duode
m&t adgioiiam fanctorum:vmuoia £cú/ * cimvircaumin predicatione euangelij ,i .
daadeternafuppliciareproborum : fo/ de quaoicitoominue predicabitur boc
lio. z 1 $.la.z euahgeliumregniin vniuerfùm orb{5. ;
Q. retrufie impijeinin£rno:apparebit ce inteíimonium omnibu9;gentibuetfov ; '
Itum nouum zterranoua.fo.x 1 y.la.z. lio. ' • ; ... . zz6. la. ■-*
D, ficut fiüuiué%mper mafiameg fuofon Cy queritufquare bicaligentui centüqua *
te £aloco&minentiou;9&££ndit adpvi dragintaquaruo, Adiutoxe:illcmu3ouo ?
zabulainerpénéfupcrApocal.fo.227. la.m
&tim:cumneca Sop£e nec £yjfiue omationibu9(ùig.
* elegerit:nifi (èptuagintaduoe: vbicbia [Cy nonf&mpcrnomine(piritu8intelligé/
; (epiuagintaduos. fo.zz. 6.layi da efttertiapcrfonatrinitatis;fed aliqii
Q. margariteouodamequeyifefumti pc* … provonofptritu9 fancti;vtinllxiy%o:
tié ciuitatié predicatore&eruntcuange , cum oicit.£λοwtfiat (pirituetuué bu
liée veritati&:tempore quoifraelcöuer/ pley in me. '* fo.1 17,lsa,
teturgdoominum:quando z fixiyag Cy£b:ifìue eftlignum vit&:in£ fimplex
. venturueeft vt conuertat cordapatrn3 (td multiplexin palmitibu& £u etiam
ad filioa:* gdbercbunt duodecim pov in propaginibue {ute. . . fo.1.27.la-*
ti9 ficutfeptuagintaduooifcipuit: tuo Cy fifiecpxribuepietatis:fidce mortus è
dccijapoftolieicfu cbrifti.fo.1.1.6.la.m ¢ooctrinainutilie. fo, & &8»ia. &.
£¥ cur potiuéinquinq; partibué ciuita/ CA buiu8 werbi.£go (um.£.v & 14vir ci
ti3:ó3im (ep:autfèptem:oicit guctor! pium t finie:tcrum boc libro repctitio
' in opere pfalterijcecemdoordarump facta eft:vtintclligamue twtlnti p tr&©
niue affignauitrationein.fo.x.i6.la.z, folcmnce gradueperuenireno9 opoytei
£y autem alie porte ciuitatibabo:icmte: readplcnam notitiam critatie:
alieaboccidente:aliegbgufrovdmari tribuéyiqbue® tribuemodiéfacta 3.
die:alieabaquilone eff&fcribuntur:ad reuelatio %ncti (piie.f.incolúba:ifuffig4,
txt45gratiarumrefertndumeftv notap tionet ignc, fo.zz. 8.la.z
^ fingulae:fing!a6 virtutee.fo.x.z6.la.z. £¥ ftolc quibue induimur: funt opcra iu
£¥ pertinet ad virum{puritualem oocere ftitie quc tamen fcpe polluütur: velut
intellectum fpiritualem (acre fcripture fanguiue inortuoru.m bukm inter bona
¢ non advirum animalem:fed tantum cptraque agimuémulta quibu9pollu
fupficiëlfe pocereyalet. fo.11.7.1a.1 gntur : quottidie commitimus inala. ,
©y in £pt£tatibu3mfidi imponttur fim,6 folio, zz9.la. 1
'regno*¥abylonico: quovcftructopet £¥ £b:iflue£3gp bomooicitur ftcllafim
fidicturinfeptimaetatc&quicquid mi/ vero q) cruefoioicitur:* fi3g) flella ma
nugerit in fructura Hyperufalein ® wJ turinápweceditaduentum (clig:ita rc/
catione vniuerfipopulifuturi ica:qua/ uelatio a maniféflatio bumanutaue pr
tenuéin futuroficulo quod erit: vtlut fitj& proccffit cflcnfioneiii maicftati£ :
octauum:vniueríámque pertihetaqei quia eft verue H)cmo* yeruê íŸcue
appareant confumata. fo.r.z7.la. i £brifìue 3efug. fo.z.z9.la.n
[Cy in ipfafeptimaetate: in ecclefiafánctu C& bcatug §ogmntefciëe:gyanimaleg to
erunt aperta vifcerapietatie cei:gorn' mintefcandali3arentur $e verbie bu•
nibugpatebunt;zbocipfüm non in ca itié librinoninttlligenteealtamyfteria
ligineignotantie:ficut vfq3 ad prekne: w pfundae intelligétiagque ineo fuiu:
ßiplenitudine intellect° fo.1.27.la.m putarcntq3cpuepietati9 addere yilmri , :
£¥ tunc non erit ampliue obbrobriü: aut nucretextui in aligbueloci9: proteßa*.
erubefcentiaecclefiefàncto:um:ficut ali ttJr ἀς. • fo.z. z 9.la»*
quando:fed occue fublimitae v mgie/ C& aucto petitaoommoveniamfialitcr
fae:quia gente9 conueríé adregé£bri άipíé voluit;¢ ci placuerit in gligbue
£tumconferent gloria34 bonorcm [unj locte prefùmpferit loqui: quia ipfe %it
inillam glariffimamciuitat£5;ytpoffint gfQlumtimo, &amo: eiu&coegitipfùs -a

¢ipßeß particip«e glo;ie ipfiuß: vp 9 prefummere:eigratiae reférëgqyoecur ;


£einent £bumiiitcr veftigije (ànctorú , fiet9tactantiapclagi6tujn adpouijm, v.
b«pvccantcgytgurum ■£im©£0 fijiti/., p€rdu£it, .** . fo,&£9,lax *-
' ,
* • •

' 31bbati33oadbim
£), aucto:obfècrat fidelegoicene. [Ob£/T ctoritati (ein oibnefubmittit.fo.m 3o
cro t yo8 fideleg wt ficut ego p veflra O, fi aliquaoictain boc opereminu8 be/
falutelaborem tantionerie affiimpficu ne forte vidifbabere:acgboc abemu/
piengoare vobig fignificationemvtfu ligtraόipoffentadillicitii intcllcctu3: .
giati8 afácie arcu3:itat wo3 mibi ma/ queratoiligenter oefenfo: veri im alije
wu5nie pcrrigatie:quátenue
autalge fiin boc
opufculi9 mei6errauificutbo folio•opufculi9 v inuenict fufficienter.
füig I. 23o.la.n
mo(liccatin confciétiamô babcä:)ill:g
bonu& eft mibiindulgeat. f.z 3 o.la.m OIf£rplicit ?`abula octaueg vltime parv
£¥ auctor ep. mandatoromaneecclefic:ac tiebuiue operié ábbatio 3oacbim.
ciue licentia:boc opu9 (cripfit cuiu9au
- - -|-|-|------- *** --~~~~ ~--~--~
|
|-
|-
|-
|-----*|-|-
--r.
·|-·|-
|--

|-
||--·|-
|-|-
|-
·|-
· ·|-|-|-
·----
· ·,-|-
· -|-
|-|-|-----
··
|------••
|
|--
|-
· ·. ^

||-
|-·--º|-
|-|-
ș,!→ |-·
|-·|-
*. --·|-|-
|-|-|-
-|-|-
|-|-----
|-|-|-·*|- |-|-
----*.
|-**----|- |-··|-
|-* ,|-|-|-
|-|--*.|-
·|-
----|-|-
+----|-------|-|-
--------
*-----
-.-
.|-
|-*•
|-
-----
·
|-|--·
|-|-
, :|-
!|-·|--
|-|-|-|-
· “.· ----
*
||-|-
• • •----· |-·
|-|-|-·|-
|-|-
|
·
|-
||--
||-
|-
|-|-
-|-
|-
·
|-|-
·-
…|-
+|-*
! -|-|-|-v
|-
-
|-|-·|-|-
|-|-|-|--|-|-|-|-|-
|-|-|-
|*.----
|--|-
·
|-
|
|-|-|-
JFE§2S;%TZ-S(!)…$
-

i 5: §££%$jíí
=><

ncipitcpiftolaprolcgatiscfii£t—
ícrcnfia omuiu$cpufculc; fuc;:tá cópilato;
d£c5piando: abco omniáq; iuditioac %$)§«
cranimiromangccclcficpcgfcntìde; ,-.
fubprotcftaticicn*idatia fuia fra
tribus:cafuquc accidatciicvita •-J
vcgcdcrc intcö buiufmodi Λ
epufculaabccclcfia ap §{4$

probarcitur. ɤ
XX
'iliuerfig q. fiibtie cöprebenfij;:prout beuein .
bu& littere fpirauit a faculta3 affuit ingenij: M.
ifte offenß ad confunlatione5 pcrduyi:pvcter $%£%
$&Za
fuerunt:fra alia que in paruig libellia:f€u con
ter $caclyi3 traiudco&:fcu contra catbolice fi ζ?S
-y^
dictu8 ab// deiaduerfàriog comprcbcndi:zfi
bag 52 flo/ aliudou3(j5in boccopo;e:poft«
T€: €t€rnaii)oaturadedificatione5 fidcliúppi:
WiII in oiio falu/ ¢ mayime monacbog:oare operä
=] tem, $icut möpoftpono:£\uia vero pro an/
ey'literiøoiiipape quondä clemé, guftigtemp9y;nonpotuibucufq;
tig(queapudnoefunt)percipipöt opufculaipfa preter lib:ii concor
ex inandato Diiipape Itucijv oiii die apoftolico arbitrio:prefèntare
pape{lrbani:vifugfu3aliqua (cri, vt ab eo corrigerentur:fiqua ibi
ptitaffe:vbucufq3£ quod 9ccurret qy non abnuo v fi mibi confciug
gdgloriâ ociy vtilitatem legentiü iion fùm occurrerintcorrigéda;v
fcriptitare nöbefitio: Oeniq3librii incertu3 eft bomininumerugoie/
cócordie quinq3 voluminibu3 in/ rum fuog,$ime contigeritpxiug
cifu5:eypofitioné apocalipfig octo egrediex bacluce:ά5eapoffi5: fimi
partium titulié infignitâ.\\{àlteri qû accepi in niädatie:fiqdéea cö/
um vecem corda; tribu& yolumi ditionefufccpi victandavt meu3
£££*££$
12xologug
quidem labo: ciue veroin ei3£f'ct omni/cicari&:caritaté fuá:monemue a exborta
modo magift:riu3%di apoftoliccjfcnta/ inuruntofiop apoftolicafcripta maiidan
re:igogoeptparte omnipotétigoci:co ab tee: quatenue laboribuetuieibac parte
bate8 meo3 t βοκό τ cetero3fratre8 me peroptatum ττχbitum finem imponene
tuétegofim: fea quapof* vidco aucto (gratia oiiipro(equëte)ad vtilitatem pro
ritatepxcipio:quatenue piig (criptúaut yimo;* opus illud cöplete α τιligëte itu^
eyemplar babëte3kcum:acfip×oteftamê dcagehnëdare vcnicnfq; ad nceqj citiue
to cpufcula que bactcnue cöfcciffe vide/ opo:tunitáø adcrit : c.fciiffìoniapoftoli,
o::z fi quid me De nouo vfq5ad Cicm obi ce («die v iuditio.vtp:cfcimtc&:£5i.n.ve/
tu3mci cótigerit (criptitare(ô citiué po li&um abfcódito rctiiicie: clligenti cura
terint collecta omnia relicti3 in fálua cu/ profpitia3:quapoffi3fümi patriffamiliae
flodiaeyemplaribug apoftolico examini qffenß5 oe talento%icnti£ tibi credito:
reprefèntent recipiétee abeadem £de vi ßrifàctioneplacare.£Xatülate.£rtoidue
cemeacorreptione5:zeyponétcg ei mea3 iunij.TSontificatue noftri anno pmo.
circaip(am:oeuotionem wfidcm:vqûea €U3ncipitploguè ponipni3oacbi3£Ib
%mp tenereparatug fim:que ipfà ftatuit: bgtie floréfi3 in rypönëlub:i£pocalipfie.
vel ftatuerit:nullamq3 mea3 opinioné cô (lám p:openfio:ibu9 ftudij&
traeiuecefendcrc (àncti fidem: credens a virie catbolicisv ovtbodor
ad integrú queipfâ credtt t tam in mo:i/ p.i6 certatü fit:vt nouiter eyo*
bu& q3 in oéctrinaciu& fufcipien3 corret amecclefia5preceptie bumi/
ptioncm abijcien3quo9 ip(à abijcit:fufci lioribu&infituerent:ziacente5adbuc p
pien3quo&fu(cipit ip(àcredéfq3firmiter tempore (un cunabulis fidei lacti3 potu
nópoffeportaginferipreualereaduerfùe nutrirent: illoy queper curfum téporti:
ram:étfieamadbova3turbari£ procellia adnog vfq3 ceriuatafùnt opcra celcftius
agitaricótingat non beficere fidé ei? vfq3 ooctrini3 vberii fecundatatcftantur:?`a
ad2fumationem ©culi. ROBQRATIO. lianempe illo6 tunc tempo:ie oportcbat
Ibocfcriptumfeci ego abbaa3oacbimz oocere talia((piritu fànctófuggerente)De
ppria manuroboraui.anno oominicein, fcribere ülia lactentibcb:eo;:(tparuule:
carnationie.M.C.vficme tcnere cöfiteo: in expteq; a cibo folido)c6uenirét:vt nö
ficut in eo continetur. SVBSCRIPTIO. p:iugadalta mifteriaruitura gfcenderet
ā frater3oacbim 3bbas florig. q3pleniu9 erudita in infimigoifceret:bu
milibu9c6(&ntire: £\uô verobäcadultâ
*u£ admonito;iii(cupreceptorium
fimpötificiéytóditiue pêrficiât cxp6/ v aptä matrimonio cernerent maiora illi
ne53pocalipfi9££pontifici pscfantét. oftcndere facramétaceperunt gbug eyer
£εmég££9£ruliéfèrtiogocir>i citataoiutiugfolidiacperfecti cibi: eype
lecto filj63oadyi5%bbati:oc cu/ rirefonlcedine5:zrelictoprecepto; ypi
ratio:falntéz apiicäbiidictionë. incboatióiéférmoneadpcrfectionemfer
£anoniefugdrtvoebitiieuigcli retur: oftcndcrunt vcniq; illi fpiritualij
tec?aritati£:vtin ciìctigactibugnfi&:ad carifimata vnguentop:p:ctiofa ciuerforú
idplurimúitídamugálitcrfim veritatis fcematum v imęfepulcbritudint&indu/
liceteftimonium:operanfa bona mentain aure8 tarmilla8:7 omneqδ p
luceantco:a3bominibué:vter gie pvofi tinetadornatum.inó eft vltra quoindi
quendimateriä capiant veremiplum quij geat täta oonog copiaiäpremifíá:necef'
igitur iubentc£ eybotante bóne mcino qδ'ancbigeypectareœbcat: ta3 meritis
rieluciopapapredcceffose noftro:expofi extrcmi&άtépore mififo:te vt manifeftu
tionem?%pocalipfi3£ opue concordie in ueprefolito oftcndatur eiquébiligitanü
cboaf::z p9ftmodüauctoritate oiii pa/ maeiue:fpon(u8 vtiq; ille celcftie:cui t4
pe£lrbanifucceffoiieipfiu&compofuiííe to opere ab infántiafuaadberare qfiuit.
— ---

£afi.i.
m21pocalipfim.
ne(cit cui cultu3%rmoni&ineft fciëtiaoe
2$

βω*4 £>eniq3α γάebecca mater $acob cuiity


po£ancte buiugecclefieminiftcrigliamu eft:cuifcire concedifoicere oportunene,
mufcula catafunt* vtiq3a£ruobabrae: gatur.$ic ergonullti&idoncu8.£cdnú
qui ecclefie oocto eeoefignat:nô legituromneepariterexcufáti?ii>abet qui nefcit
circafiné itineri9quoreuerfugeft (èruue fîtiî non paruipédit:velnegligit:aut ple
ad3fàacoiim fuum vel abipfo £ruo qui nam aut qualécúq;excufationi& fiducia;
eam ouyerat:velaquolibetalio:nouabo nulläaut quafi nulläcuioatu3eft cogno
nariapercepiffe («dtantu3faciem (ponfi: fcere:velex parte:£ed num q; iftud oi/
quem auditu folooiducerat vocétefe eo/ co:alterümibieouobtiggttribuovt£iè
demoucefuocötemplatafuiffe:v indué/ tie mibi:tituliiarrogare ßfümma3?ú»i/
dapallioocconiefiuite tortuofo animali nime:fcdquime prorfu&in altero infuffi
qucdin£deratcefcendifï<:atq3in taber/ cientëptofiteo:ijialtero iuditium perti/
naculiîférre eyultante cöinge introiffe: mefco:q; vfimefcientë nönifi infipiêter
[ºjc.14 1Cuiuevtiq3£ruirectenogquoq3vltima crediderim:ignoraremetii gloquitene
imitamurveftigia:fienquam cgfignauit arnönifi mcndaciterey cufábo: 1oquar T
*Acbeccaveritaté(queeftin (pú)oemon ergoprout potero:fin munuenuttbuein/
flrare curemue:quatenue αipfaoiligéter dicabo :£>efeciffemundigaudia imine/
iftructa3tédatobliuifciquein terrafunt re pffurae: celc£ regnüadeffeinianuíg:
α apprebendere ztenere pro quo zyfq; & fi férmoneruftico z ipolito certigtiiv
ße. 44 modocucurrit:obliuifciinq3 populum neceffarije pbare nepoffearbitro* cccu
28po.u9 fuum zoomüpatriofiji;zqytj&nuptia/ mentie:fitiiilleaffuerit: qui pyefuijjètee
aº»at,
*$•
rum vrget:cooperirefeiupcta voce5 libri oe feipfi&irridet glinguae infántiü: cu;
buiue byffinofplendentizcandido:vt fibiplácetfacit ci£rtae.fnonigifoe meo
aptati&accéfifq;lampadibug:ingredicij (qδnô babeo)£doeyjibenignitate có/ gau*
fponfomereaturadnuptiae. Wleq3.n.ce/ fidene3pocalipfimquäbeatu93ojneg $apia,
IO.
lo:u5rer illiug poterit cócupifccrefpecié inpatbmo3 ifùlareligatug oefcripfit nö
nifitipfâ fponfitbalamumconcupifcat: mee prefumptionte audatia: £dromani
q: nec funt legittime nuptiein gbu6 p6 auctoritatepontifici&eyponendä affum
alteranoncö£ntit. (Jnde tabeode3ofio pfi:ep: cuiu3 vtego eytimo (èrie probari
ßat. ineuägeliovicif:quiamat patre3 aut ma plane poterit:qδ βdiyiv fiqua funt alia
30.
tremplu(j5 menö eft me dignue : quod laude ôigna:que poffint ad contéptu5 (e
fiita eft.inio q: ita eft:necpdeft fponfé culifp6fámv regni filio&aiare vwocé illâ
pulcbritudini&oeco<;nifi pópulum vpa toiiifibieffefactä quibicit:T£efpicite α le “Rut,si
triam(íponfigratia)fpernât:mimurumq; uatecapitaveftra £cc£ appropinquat rez
vel fponfum non amat: velaliu& abea q demptio veftra: Citaíit adalta nimié cô
non eftfponfugoiligitur: perfuadéda eft templandamifteria:faciliué annuête ceo
modi& omnibu3 tantioeijitareinfamiä: fublimaripoffimiuG(mancntib°nobie ad
metboto(qδabfit)regiocóprobetur indi É
inplaho)omnemlib:imateriam: in
gna:£5ed quibugea5£rmónibu&perfua iummâ3colligere opu6eft quo.n.inufita
derequiépoterit querelinquere prefén tafùntque aggredimur eo in référanda
tiap;o futurie.ceferere cogiiitapioinco lib;iianiia latióniamultiplici idigcmue
gnitia:paréte&αvicino9 quognouit:pro ¢rmone:3ndeeftgy preter ßlitúzyfüm
fponfovpstriaquoy gloriam nefcit:ficut maioruyniötäptofitione&j3libellú:vti/
ínexpertübabetitaimpoßibileputetpye litati pótiua lectcwig côfulgntee á vfui:
£rtim cünon extimet fígnuptiarú infta nonigncrite& άtecifficultati&fit 3fide
r?iilöpargug laborifleeft:qnobisbije rarefàcramcntc:u5£xcellentiam fimple/
girbuoincübit:35 adbec 93 ydoneué? nitudiné (criptura£§i!starcfnìangufte
forte v.n.quipoffct (pérnit:qii cupcrct mentiøødcötéplumdayclut # iktucculi
1,
-
- -

18*oIogu3
tam multa vti arcbanamyfteriaque we/ ceret:$i volucro gloriarinôéro infipi&a ■.«ot.®
lut in quadälubrifumma:im libro £poca/ weritatem.n.oicä.Quienim loquitur ve
lipfi&collcctafunt:quatenu3qui pomum ritatemip(e eft quiprcdicat ypm;quilo/
iliam fpiritalem in qua multi& obfecrata quitur veritaté bumiligeft:q:intelligit (è
firmaculiéfcriptura;iiitelligentiaclaufâ nió babereceproprio.£t idco nô loqtur
effintrare (àtagimuénófine clauibu&m? wt vidcatur ab boibu3:t gloricturoe fcię
fterio;acccdainu9 ad ea5:neq;uando(q% tiafu4. £5cdq; verita6v cbarita&wrget:
abfit)accidatilludquod quibufdam per iuyta id quod alibi ip?oicit.95i'euange
£fa,29 propbetamoicitur,£rit vobi& vifio omv ligauero:nóeft mibi gloria:neccffitageiii;
ę 3: iniüficut verbalibi fignatiquem $umoe mibi incúbit.Cle.n.mibieft:fi non euari
2*û, derint fcientiliterä:oicent.lege.£t refpö geli3aucro.inonergo Qi(cipuli veritatie
dcbit.inonpoffum fignatue eft.n.fflö.n.
feipfoep:edicant:fcd rpmiefum:q: mó á ^^bis
yfq;infinémundicläufogeffe fignatoß rütque fuafunt:fedquc icfuyji.£Yuigit
£rim&egρdicit angelu8 Canieli: fedvfq3 queruntque fuafunt,inuenire^nequeunt
ad tempüøprefinitu5:vfq3ad tempu&am veritaté:tefte ipfâ veritate: que icreduli9
gelipbiladelpbic:bocilliu8 ordinié qui iudciginterceteraoicit.* Yiiopotcftigcre
£po; fignificatur in xpo cuiv oicitur.llxc vicit
-
dere qui gloriamab;inuicem'accipitig:v 3oi$ '
fànctug veru&quibabet clauę cauid qui gloriam queafolooeoeft:nóqueriti&?1i
aperit z ncmo claudit:clauit znemo ape quctergognó pót credere g querit gio/
rit.3cio opcratua:ecce ocdice;ite oftiúruamfuam:tquinöpöt credere:intellige
apcrtum quodnemop§t claudere:q:mo re nequit:q:tencb:e incredulitatio cbce/
dicam babee virtut€5:£\uodfibiquiiu/ cätoculo3métieeiug vpalparein circui
rtafaluato;i&vocem n9:unt iudicarc fv tumon finitur oftiumiiiuenire.£ig auté
cicm cgli vterrefignatépovii:uut non co/ quifpcrnunt gloriam fuam: oaturaofio
gnofcüt authoh'credunt agnofcentibug vt poffint credere oaf vt credëteg intclli
ea:nomeft meumiudicare oeei&:£ft acu/ gere queit:,pgbugquodDonauerit:vcug
tu3 ocifcrmo:¢penetrabilio: omni gla/ in libcllo iftoitrodiicto;uo q velutipam/
dioancipitiquiiudicateo8:cuiu6vop.ap bulug,&in £ppöne totiu&lib.iitiinarecu/
12db.4. taqtt&rribilie nimig.3n eodcin £)jnielig; rablmtjg yt tätopicognita6 yi33'imari9
δι•1*, volumine fubfecutacitoicëg:£ligentur buiu3£curtugnauigare poffimu3:q5to
αὐcalbabuntur:zquafiignia probabun/ manétegadbucum postu' (cdcmug'cöput
turmulti:z impieagcntimpij:nec intclli täte&fumptu&qn£ceffarijfunt. £)uocir
gent omiie&impij:porro ooctiintelligét, calectoréiiioncolib;ibuiu6 vbcra fitié/
.•¥a,** iixinc z per (eipfìm veritae oicit: £onfv té:vt ficereo plenii (è capereitcllectú có
teo: tibipatcroomine celit terre : q: ab/ fidat:fiineo itétu3z itegcr finewoci&ftre
£&difti bccafàpiëtibu3 t prudentibu3 ; pitu meditcfv fubfcripteitroductiötg.fij
reuelaftiea paruuligibinc zperapoftolú mulälectitarenópiggat:in jtoti°libricô
bicif.£tfi opertúefteuangelium hoftru5 tincfnateria. ` Èyplicitp:ologue.
inbig quipereuht apertumeftim quibu& €Ì3ncipit £pbatio)fiue liber;itroductor
vcug buiu3£culiépcccauit méteginfide• riuéin egpönein 3pocaligfia. £a5,1 .
lium:vtnó fulgeat illuminatio guangelij iniucrfìbyft9;iarünemotaqve
gloriecb;iftiqiiieftimagoori,£t nequi3 tuetcftffi óbábant in qnq;pov
eum Cevanitateargueret qui:£ quidem tionibu3 oiuidunf:qua;zynage 1©tM«libuorg
intelligerewerbaoci:nónullogignorare ci nerali3eft:íituo: (pile8,(]naé.n. vet.tci,
cebat moy euiden3 fignum oedit,bumili rota quatuo: bii&facic9: vnaeft genera^
*•£ot.4 tatio (ue:cu5,ptinu3adiccit tait.illon.n. liabyfto:ia:quatuo: fpälcg:£5encialigby
noa metipßøp:edicainu8 (edicfum xpmii ft9;ia illacft;á 4 müdiincboata pncipio:
cìum noßrü:¤alccfteni5acfi apertiu3 oi vfq5ad lib:ì óßárc;recto curfu Dirigif;t
3m?■pocalipfim.
bocquidem patriarcbariip:iino: fècundo abditaquein illap:inia rotalatebät:£\ue
3

, iudicum:tertio régun: cronica9 exbibet: circanöimerito?Jpocalipfie dictué eft:€o


babciigquidem wng3narrationi9 £rleni: qy occultabctegat *reuelet arcbana. £ft
(ed (cripfoie&oiuerfoe:co gymo teciu,p/ enim clauie veterii:iiotitiafuturog:figna
bibcrenf manere:£)uattuô ver9byftctia torumapcrtio:octectiofccreto;::dt>agna
ru3®älium:primaeftqueintitulaturiob: eft α fingularig buiu*p*rogatiua volumi
fecúdatobic:tcrtia iuditb : quartabefler. nig;quiâ magnueeft veifpiritu&quiingo
3lla ergorotatftefìciee.£t gdébag oue apcrte loquif:voceefuae:petb9c.n.q/li/
minue apudbabxo6iudicantur canonice b;u5iftjfçptenariuetotu5poffidttniiiiier
vt ait $ylero,iudicaffßdnöapud ecclcfia; rug:j5familiarié fit eiqui vonog, ßptem 3owtt.
cuifpügteftimoniüreddit. IS'oquattuo; largito;eft:innotefcit: ingc miru5fiaceli
aiit bifterij&:quattuor euägcliaoatafunt: camikrariofcribif:cuirecúbent fiipraper
n5 fine oftenfionecócordięzfpiritaliemu ctug tiiigrcbana (peculari mifteria zce/
nimineintcllectu8.3jllud v€rointercete/ torcntefpúéfànctiabúdantiuebibcrepa
raviftinctaeftrönepëfàndii:gypmueeuä tumeft:vtin (è(piliue cöpletü effeproba
gelifta:tyltimue: £>atbguéîç3oaunee retqûipfè generalipomiffioneey oieyeri
apoftolifunt icfuyjiv yifa magi3 referüt tatiépxoccffiffeteftatu&eftcicè:qui ftit
q3audita.£Ouo$o medij:4 >afcue τΖu/ veniát tbibat zflufnina oevêtreei*fluët
ca8;non apoftolifunt:¢dapoftologoifci/ aqueviue.3i.n.amorem yÉ1(pümfcäma 3oi, z,
puli:&audita potiue ἀyita ocfcribunt . pâtre teodéfilioprocedenté t45pie$ca
£5icut ergo apud noefibtiano liberaref tboliceefíetenemu3:quidaliud intelligé/
iuditio:maiori3auctoritati&effe quia oice dumvicimue gy£ yjicilcctum ioannée
ret: qyapoftolivifàéqúgpoftol9y Difci/ ipfécômemoraf:nifivt gratiag fluéta abâ
puli:nötävifâ j3audita%ripferüt:itabi/ dantiug ßoepectore ypierbaufiffeteftef
íìoriap, quattuor:prime vltimeiob.£zbe/ quod ergoipfèbibitboc tádépropinauit
fler maioré iudeoppfbiteriauctoritatéoe electiesjquj.£yiuäqua3ipfepotauerat te
dcrunt:άouabué medije.?Iobie:v3 tuu/ fonte vitę.9%üt.n.aque viuefpiritale8fcri
ditb.%cdbec nequaάoixit grcbani(pe/ pture:nöattraméto zcalainoinpapirove
culato; eloquijv quiinej&fpiritaléacini/ picte: (ed in libro bumani cordiæ virtúte
ficüefîè pcipit intellectú.flunę.n.bifto íánctifpfigeparate. £alce (ameaqueinfpi/
riae ijag tä clara illuftrarét mifteria:fieae rateoiuinitu3:pducteey condieputeoim/
vigitiig ccificut α ceterae: nonfcripfiffet. fatigabiliterfluít:ep:quibu9grege6ofiici
£5icut autépro illi&quattuorquafitntne/ ammotopriue lapide adaquanf.ibe non
diorotarumrote:quattuoreuangelia vata terrayiugera:£dgridag%pe mentiiipxg
funt:itagiialibiftoriaoatug eft liber £po tarigant'tfitientiiicorda boiumfructuú
calipfi9:(ltiq3v ip(&quafirotainfrarota3: vbertate£cundant: £tbòcquidé gene/
dico illamque p;imo apparuit fuperter/ rale eftoium:£t belib:ibuiu&fi:ogatiua
ram : vt ppbetiaey intcgro côplertfque quidoiperimim quocrleftiefluminieim/
dicit,*£t fimilitudorotay, topera:quafifi petneletificat ciuitatem cei(eptem mea/
fit rotain mediorote,£ftergorotapaima tuum pleuitudine feruene ad irrigan// pf.4$•
^ Εceteriø: ííí illa biftoria:feu dam omnem terram:abundantiu3nobi3
magi&byftoriarülibro:ôq3congerie8;que bie oiebu9 ep. 3oanni3 ventreprofluxit?
abädäiiivfq3ad £fdräperfucceffioném Y®eatu9(ait) quilegit wqui audit verba
proten(aeft:poftçj3£(criptore&fâcrepagi/ propbetie buiue a feruat eaqueineafcri/
inefábbati3affe nofcunf. Ganerotebutug ptafunt: illó.n.becpropbctiaqualifciq;
eyterio;ie:liberifte £pocalipfi9rotainte/ eft:fedomniumhaliarum (fifanefápimugj
rio: factugefttehdenfq3vfq3adfine3£cu/ propbctia:vtpote queomnee:autpene
li;wpertranfignéfinéreuclamomifiariotu; omnee comprebéditin wH ¢ geofna
3
-
• -. a-^ ■•

21bb. j!ib. £rpönig


iu9 eft:cóp;ébédit vaperit.?Ilieniq;pro latebat:prodijt:t quafi cuiufdâ floriefpe/
pbetie aut pauca aut obfcura protulerüt cie6 vefcripture monuméto proceffit.i>i
fpälium populo; bellaintypo futuro:u5 fputat circaiftain epiftolaadromäog apo
tangëte&.llxc generair occultareferat:pa ftolu8& inter multaque oe lege a gratia
teficitarcbana:foluit figillo:íivtnculate/ oifferédo cöfcripfit:cür in aptiöe libi £u
nebro(àilluftrat,di>trum iftud:fed alterú leoni3 victoria.£u vite refurrctio cómen
mirabiliu3:itaecclefiafticaprelia:fuminia/dff vgrbig.ibec eadé?tinétibug;apit ci/ “Ro,6•
tim z (eriatim proféquitur:ita p curricu/ céé, ôôépultifììmuérí9 pbaptifmu5in
tatépo:ü oxdincg zbclluoiftinguit:vt tii morte:vt qiio furrexit xj&amortuie pcr
avetcribuénon oifcordet;oftédené opov glo:iäpfi&:ita tno6 in nouitate vitegm/
tere cópleriin ecclefiayji queciiq;in be/ bulemu6.£tq:litere vetußae ad morté;
b;eog populo:in figuraprecefTerant.inec fpúe nouitae pertinebat ad vita3qbufdá
cöfufoido:dinefactumeffe:vt prima v1 interpofiti&fub(ecutu3 eft bicemg, 1Ilunc “Ro.6.
tima:vltima prima (cribanf:acper bocle aút folutifuniuealegemo:ti&im qua oeti
cto, ipfiuevifficultate fibi factâ diffidat: nebamur:ita vt (èruiamug inouitate fpi -
£d vt futuraerant per têporafuccedcntia ritu8;v n6in vetuftate litere.£t poft aii/
fibifcriptaeffe nonoubitet:itatfivt ptee qua.¥\uod.n.impoffibile erat legiin qua
fingula3 prout infra oftcndemue : oiftin/ ifirmabamurp carné: ocu3filiüfüúmit/
guât zin finguli&partibu8 recapitulatio tene in fiinilitudiné carniepcti:te pecca * Ro.8•
fiat.£)uiatii bocipfum gy clarum eftne/ to oinauit pctiimin carne vtiuftificatio
£icntilibtimateriä:minug claret:nópar/ legieinplercfin nobi3:qui nößm care
uapxpbatione lecto;éindigere perpédo. néambulamue:£dßmßüm.£\ui&eft
quiniimo(vtiam yyi)nóti jpbatione enim qui p virtutefptierefiirrexit amor
q3libro:perquére£rata ianua pateitoia tuiemifiigquip×o carni& ifirmitate agno
queinoomofunt:vtfiu9;w5:quo pergat tanq;occifo fimiligefTe pbibetur ?$in.
videatówtpofteavideatpicognitapgat. mactate otiieoebilita&infirmitatépreno/
QUÍCeáptióheliterea libri. I £a5.z. tatcarnis:qd infùperabiliafortitudo leo!
a!>ne8itaq;lib:ibyftoiici quo/ nignifitriumpbato:i9fpügimaicftaté oefi
rtiin typorotag:qnq3 fupi°ęci gnat?3nde eft qp $anfom illefo:tiæ ódiu
muémétigné;inquibu9abeyo, fibifpiritu8 fortitudini8 affuit fortitudi/ 3ud.16
.
T dio têporú:vfq3ad 3oiiemba/ nemfùperauit leonié:cu3 vero amore car
ptiflägeftamyáicafcriptafùntfub gene/ nigin culpamprolapfu&cft:ne vt (eciido
raliquodálibiocollecìaerätßpté figna/ vtertioinimicierefifteret: *tute piiepti
<ulf&inuoluto:ihcuiu&folutionispálma uatueeft.£)uia igitur ih mortex5i:inue/
nemo(vtteftatur in boclibro 3oäiiea)oi teratacarni&infirmitae : infirmata vtita
gnu3 iuétuéeftnifiillequimoitie regnú vica5 in:erijt:tantique vetufta&literecö
nigricndo erfüperäelgonie fo:titudiues fumationem accepit:in refurrectione vet
refurgendo calcauit,£cge(inqt)v^git leo ronouita&fpúéz fideifortitudofurrexit.
υε tribuiuda.apire lib.iiv(oluere feptem £ecte lib:iaptiotim leoni3 victoria:recte
fignaculaeiue.iib.iergobuiu&tamima/ *, vita yÉifigillogfolutioödicaf.£üc.n.
gia:tiarcbanamyfteriafQlimositivre/ speruitdifcipuli&fenfuin vtintelligerent Ζύ»*4
furgétiûïòapire öonatüé:q:w3:zmonię fcripturae,8p«ritergo lib:iippe qui ma/
fexío:litere vig que occidebat interijt:v giftcreft omnium:aperit quiligauit z fiv
z.Cot,3• (püåligintcllectuéq viuificat:virit.£rat gnaculafoluit.35icenim vt iam pxdixi/
£iiivelutitumultigfignatu8 vndiq;liber inuein ang:lopbyladelpbie:oc eo inter
ifte:in quo vitaiac:batino tuame ipëdët cetera (criptumeft,Hxcoicitfctii&ac ve/
mortuie lumen vite. (Ibiaüt vitayßgre/ ru&quibabct clauem Dauidqui aperit v
fùrreyitatmortuie;yitalia intellcctij& qui nemo claudit;claudit tucjmoapit.
/
3oa. 3ntroductoriug 3m?Apo. *
£tiä fi fèptuagenariugeilet inardocbeue
enim vt iam oiximugteftamentuy vetug
ab Wabria3pitriarcba:vfq3ad yjm fepté gii natu&eftfrater ciue:£ feptuagenarius
fignaculigiiiuclutii:q?feptcm fjiialiap;e fratereiugqii nataeffctllX&fter : qúo cffet
lia:téporibug α figuriaoiftincta fub eódé Hocfter puellaqji affumpta eft in matri/
teftamento fcripfa fubeodc:n confumata mgniumregie:ę ad minue £yagenaria;
legútur;in quibu3 ecclefiaflicabella vfpi/ effe cöftaret.{lefumbocp;optcrT£fdra3
ritglia ßtöcüplialaborefq;fignantur. byftoriograpbìqué inter fcriptoveg vete
(LÌ¥£ptëfigillia z aptiö15°eoy.£a.3. rübrfio;iarum:vltimum fore Nyi.*»yfto
£dfruftrafignacüloii£pfëfolufio riarum autemciconon quarücunq3: (cd
nem querimu&:nifi priu& fignacula auctenticarum.£Yulalibi macbabeorum
ip(à quelibrum fignâuerantToenota eytra canonem funt,$i aút fub(cribcnda
mu8.£t quidem figillig £ptè liber ipß fi eft byftoria ifta:tuta m3gie placet lectori,
gilatuê erat:fed aliquid intereft:quodno 3n nullopropter boc offenditur £riee té
tari9porteat.£}uinq3fäneillorum vnify porum® ordo bellorum:q*£fi contempo
miafunt. 5eyrüa (èptimiiciffimfna:©üt faneifuerint £fdra z a Sárdocbeue;po/
enimfimplicia quijig;:£ytum cuplex:</ tuttamen priu&inciperebyftoria £fdre
ptimüfábbati3at.£rgoin ferfignaculig qugdoino vcrum eft:vtpote que icipiée
laboreftaliq&tefignatug.Gey:itaq3figil, agCyroyfq3adfinem cieru5 füorumque
la;ferfuntgeneraiia bclla atpe ajSoyfi: acciderüt ptpa cöpilault. £Juocirca cam
vfq;ad obitü£fdre:qué quidá efie aütu dúeft nobié aligdcircalegêlfe áoccidit
mât £1I>alacbiäppbetä in (értéporibug vt nöeytiguafin nobi3 (piie q viuificat:
ßro.i4, cófumata:zim facri&codicibueapropbe/ ¢fiue in obitu£fdrequëgdá(vt iã ciri)
3ofuc
3. “Re•
tie cöfcripta.Hxopbclloy primugfuiiegy tradiitfuiffe malacbid:fiueimcbitu nébe
30•22». ptio££«cundum gnänéop.£ertitif? miegadiúctugeftei:fiueingovobabelqui
4.° Re, riorum.£\ugrtu3affyrio;:.£)uintücbály edificauit téplüoiio:fiueiniixfter ftatua
19.13. dcog,$«ytjquodcuplex fore viximug: muefinêpie® fimpîraccipiaf:q; ®fieog
item affyriog&macedonü.£ertâ veni; ptëporaneo6fuifienô dubitam°:g&tii eo
fxr• côcertatiogtimefinbyftoiia3üditb, £ rìpue obicritg q3pofteriu3ignoramue.
ptimagtinef in byfto:iaiixefìer.£uit aút £Qatfigû victüeftoe malacbia gppbeta
Iboloférne&affri*.£mam quiá agagita ÉÉ baptifta:qj ipfe fit £fdra: *.
nari9nemaccdo.£Yuidamtìoubiè tradi opiniüculaënöafTertioi$tatuam*fipla
derüt:priu&fuiffe cöditábyftoriay £fdre cetineo finé%ytifignaculi gyltim? fuit
d3byftoriäfl>efler.£\uodq; opiiiio êmô ouodeci5gpbag;vpoftaggeii£;acbariâ
dffertio ppter ouoeartapef£&:quogali* qoarij Scrfeppôetauerüt:I3& ißnectute
poftaliáregnaffe credifinefcio vtrum fit 3o;obabe!ppbeta$$ignofcif.£etey qό
cedendâ opinioni£o£:vt v$:tépore po/ fpectatadfignaculú fertüfüb vno(ytiâ;
flerio;igartayerfiefuiiïè credaf:t nonipo viri)tpe£yto:cuetribulatiöeg vltiepene
tiue fubtpeprimifub quo z £ára:cijm fimul pactefiit:vnafub nabucbodoiiofo;
apteoicat (criptura fuiffe mardocbeüep. rege gffyriog:glterafubartayer© quire/ ■eem,8
numéro cgptiuogquogtrâfîp'erat nabu gnauitfupcétiúviginti£pté puiciáø.(Jt
cbodonoforrey babylóié cú $ecbonia re emifilijiffaelafcédétcgceegypto:ömäna £ro,
geiuda:vfmcompütationégnngy quia qόeiecelitug mittebaf : finguli gomorp 16
träfinigratione babylonig;v%agvltimü p(onge fingula&finguliégnq3oiey, cuiuf
artayer£mregnafìe ferunfplufj3oucen/ cùq3 bebdómadielegere iuffifüt:íértoûe
ti annifore tradanffàtifq3 videaturabfiur toieiduplü:bocê fimulouogonio:: vnü
dum vt böoucétop, annog eytimaretur w3:p£ytafcria:alteg. poiefábbati iquo
£ptusadminiftridutnin palatio regie:z n5licebat opari:ita in £ytotpe duplica/
baberetneptem puellam filia;fratri3fui, túeftbellum;τquafi cuplep. gngum
- 4.
A-^ ■• *.

* 21bb. 71ib. gérpönig


repofitú eftin librovnum qdemprotpe
£Éto:alterum,g1eptimoin quo gntiquo
oiêmagnipeioipotéti&.tlcrumboc ad
extremiì:qiicaputiäpememortuuin viui
I.€o£• |
illo populo ociü%bbatigatumeft:iIIa;v ficari incipiet.$atig.m.clare oftéduntur
noroiei£ytiim quopaffugeftxÉg;fifäne ifta ouoifigétiapeliain£yta parte libi
fàpimu8:ouplex fuit;q:bigingofàctaeft bujuefcömgypxdiximuéaffütura.\\i
noy::p:inio.f.procurfùtpia:feciido peter mìoenotatüeft circaeyovdiüßytepartis
lege5nature.$iczey: locoillo vbiâgitur in locovbiceregibugv tebeftiabicitur.
ceregnoíxftigque pcuffura é babylonie *3eftiaquävidiftifuitznö eft;£ gf«nfu
vfq3adcúlocúybicätafafctie £lleluia: ra eft beabyffo tuninteritíibi, $ecúdú
pr9 nocteillain quatradituryßø accipié oequoin£quétibu8;of. (Jigifti bcftiam
1¤po.13 diieft,£r rogfit vbi ei.(lidi&lüaptu3: α rege&terrezeyercitu3£9;iìcógregato3
ιΊ•19. &paulopoft,{ìidibeftiam zregegtérrex adßciédumprcliiicum illoqui vefcende
eyercituéeog«ögregatoe ad fàciendnm batinequo. Oportet.n.ocficere beftiam
ibi,*9•
preliücu5 illoqui£debatin equoz cum iftäque actenu6impertinaciafijafuperbe
epercituciu9;wfq3adeíílocu3 wbiggitur agerévifaeft,&edii5pptereacófidendiô
veincarcgrationeßtbanc:p illi&tenebris eftoepace illa:q:redujiuaipfiue beftieté
accipiédúeft quefácte fùntab bota (épta ptatiócemigrabiteä additanibilominus
vfqjadboxjnonam3nquibueboxie cru z illaquefietperaliam beftiam afcendem
cifixuéefty£gquizföwtafie mediite bo t€in Oe terra. -

ranqiia:tradidit (püm:vttribugbg ig z (LI)eouabu&p(ècutionib°tpig, £a.4•


timidia (ufpenfhesinpatibulo fuifïè cre/ 2. enim vnafuit tribue 3o%pbt
2afi.z datur:£intelligaturilludquod oeconu geminatiiin 4I>anaffe££ffrai;
vndecimoinbanielefcriptüeft:i^uta/ itaféptum tëpue geminum effe
bitqypoflit mutaretëpora vlegee v trav cóftat:adeowtinouobue videaf :
deniurin manueiuéintépugztpav oiz viuifium vinter primu5α £quenêtêpue
midiütpig:erquare villud intelligipoß pay:nöfätig vera oiftiguat;ßmeliua ofté
feoaturquod ci. Clidiwnu3o&capitibug demusboc:qyoicimu& effe.w5geminum
beftie occifumquafiadmorté gplaga gla tépu&€xtü:fieyo:diaieiunio;zqueapud
dijeiue curataeft.£utfioue ille picúre grecog (olemniafunt minifterialia:zipfa
$udit,5 que geminateftitfubfignaculo (epto:boc quoq;fore penfàmue:q* magnoe v ipfo&
eftfub.boloférneprincipeepercituêregié babuiíï<virogaÉ becacceperunt:
affyriogtamamagagita:cóem vniug té/ nulliambiguiîefîepöt;zfitpaieiunio;u3
pQwig;pcellä infinuât peo.£q) liber£ipo pxiudicèt vetuftioribu8¢£i&gratia 5fe/
alipfi3peftiäafcendéíé ve fiiari;zbeftiä fanf,$iergoabeadé bebdomadanume
afcédétéô terrai yniiguenire demôftrat rareuicipimua:prcfcrtim cumtno6 ipfi
ficrip§tvtpe£iigtribulatioeefignata? exeadéteiunare zabßinerea carnibu3 in
cundiipartéin beftiaafcendéte o2 mari: cipiamu3;t finöitafolemniterqúo in €
preualeiite potétia pr5ipene adoefectum quëti bebdomada:profecto bebdomada
öeueniat;z rurfu5pwaconigaftutiä feini illa que o& paffioncintitulaf refpectu il/
uiua vei rediuiuac5furgatgogypfeudop liu3bebdomad<:£ptaeft:ea veroque p/
pbetag turbaaffotiata5ualéaf;itavt aiå ceditpafcba valio giie feptaeé iftiufino/
taperillä:oeteriorafáciatęfeciífe antea direfpectu:iamnô erit£yta:fedfeptima;
videbatur.(1ndevunalio loco (criptum velvimcllugoicamugn3£ptima:£dité
£p.i6, eft,£jidio« oieoaccni9£oe ox bcftie ; £ytapropterougeecclefiag grecorú:v5;*
oeosep£udo ppbeteeyiref9j&tre&imâ latinorum.quariíprimap;imopercutien/
do8uimodüranarü,&üt.iis®ü&Scmo/ daerat:fecüda (écundo:$nter vtramq;
nioy.£ìciente%fignatw proceditad regce verobebdomadäfolemnita3palii)artioi
totiuéterre côgregareillo&in pvcliu3 ad ftunguit:nimirumq; tribulatio (epta;m4/
3oa. 3ntroductoriug 3n?ipo. *
gnafâ|uandoy folemnitate interpolanda lurier eifdemfubfiftentia confonare £nti
íáíécundjqjinféytaparte libi manife/ mu6.£Yuia vero oe tribueftatibu3 f&culi
^ecftendiftiiieo:w$:q*egultantiâ voce9 métiofáctaeft,oporteteofdé ftatu&breui/
α?Jlleluiacamtantiíperíécutio£pe fcri/ teroefignare:vtqui fùnt ipfi ftatu&:t ad
prebeftie:vpoeitv%cuturaeft.£rit auté quid (àne memorie'cómendemu8: era»
gaudiumijinpropter puero& bebreorü: cturiilludin lociefiui&:cii aliquid oeeis
quicöuertenfadoiimlaudante8 v oiceh eloquendum occurrerit.
te8,13enedictu9qui venit inoie oiii.£t QUÍ`etribu&ftatibué müdi. £a5.5.
propter alia bonaquefácturu9eftoii3:n6 \£imu3trium ftatuu5 oe quibus
filij&buiue£culiquioeftruentur:fed oi/ nobig (ermofuit fub tëpore legie
bu8quirectifuntco:de:fOflcnditur boc qiipopulugoiiiadbiIcprotëpore
quoq3inßyto angelo tuba canente vbi paruulug (èruiengerat fubelemé
poflóøgiincipitvetribulationefeytitê/ tiæ buiu8 mundi non valene adipifci li/
poriô: interponunf aliqua oe apertioni bertatem fpúe:quoufq3veniret ille qait.
buglibi: trurfùm addunfaliain,confiy £5ifilu? vo3liberauerit vere liberieritiæ. 3oi,&
mationelaborie:in qua:w3:côfùmatione £5ecúdue ftatu3fuitfiibeuangcliov ma/
rectemëtio fit vemenfibue quadraginta niet vfq; hunc in libertate quidé refpectu
duobu8:boceftoe gmnietribu6 a dimi' preteriti:€dnóin libertaterefpectu futu
dio:vt oftédatur eaeffe tribulatio:quam fi.i>icit enim apoftolu8:11}unc ex parte
facturu3eftrey ille yndecimu9 oequooi cognofcimu3£ey parte ppbetamu3:cu5
£a,iz,
citurin£)aniele.'\utabitgypcffitmuta aiit veneritquodpfectú eft euacuabitur
retempora zlégéê:¢trad:iifin manue quodexpteéft,£tali9loco.?>iie aüt fpi i.cot.13
eiu3intéppe vtéposa« oimidium tépo/ ritu9eft:vt vbifpiigoiii:ibilibcrta&.?Ter/ 3.Cot,3e
ri8.£ritáúti£udin confumatione (érte tiugergoftatugeritcirca finé féculi: iam
tpi6:in quofànctioeioccidendifunt'agé nöfubvelamine litere:£dinplena fpiig
ribu8.ficutvofigiefüétradétibu&iudei3; libertate:qiieuacuatov öftructopßiido:
vantei533Joän&baptifta:autcerteficut euágeliofiíijpditioni3:zppbetariieiue:
petru8&paulua quialtercante cii eis%y biquuadiuftitiäerudient multo3:erunt
monemagoin cößpectu iflgronigabeiu3 ficutfplendorfirmaméti:zquafiffeile in
apparitoribué occififunt.£tboc quide5 perpetuageternitate&.£t primu8 quidé i3a, 1*
propterouogomo: vouae perfecutioaee ítatu8qui claruitfublege vcircumcifione
%ytitpig:in quibu& op3oci populum, oe initiatugeftabadam.95ecundu6 quicla
aiarumboftibuetriüpbare.i|»orro per? ruit fubeuangelioinitiatugeftab jJ3ia.
cutioni8 vltimequefactaeftfiib ?lntbio Zertiu8d5tumoaturintelligi ey nume/
cbo:priufj3oeifiliu8 veniret in mundú: rogenerationum:arpefancti 13enedicti
alia eft caufâ myfterij.iflon.n.eft in cano, cuiu8 precellene claritae expectanda eft .
melibvog:video (éparafa lege ifta. £)ue circa finem:er eo:v5:temporequo reue/
tamëgiam oftéfà fùerat $anieli ppbe/ labitur Ii»elya3v incredulug iudeo:um
te in fpé byrcigaparú nóvacatajiyfte/ populu9 conuertetur ad pominu5:itavt
rio:quod oeeafcriptu5eft:oe quad oeue in eofpiritugfànctu® videatur, voce fija
côcefîèrit:fuolocooicemue.iniuncin prò infcripturaclamare.] Sater a filiu3 vfq;
ptueft vicereoe ouo;zcôcordia teftamé/ modooperatifunt:zegocperor.Citeni5
to:ii:%uêtçeçöcondigtrium operu3que literateftamentipriori&proprietate qua/
in tribueftatibug midi:aliapoftalia cla/ damfimilitudini3 videtur pertinere ad
rêreceperunt:ytoumfimilia queq; fimi patrem. £iterateflamenti noui pertinez
libu&fuigrefpódereperpendimiue:eoma fe ad filium.£Jtafpiritalt&intclligentia ôi
giétiitétioné guctorie idagare poffimu8: procediter vtraq;adfpiritum fànctum:
quo magi3 cöuenirenoua yeteribue;zye £trurfumficutovdoconiugatorum:qui
- •

- 21bb. 11ib. -

gérpönig
Ę tempoveclaruit:proprietate fimi/ mino babenteercdargutionem eo q) ele
tudini3 vidctur pertinere ad patrem. git illo6 oominiigum (ignum ad ceiignam
g)zdopredicatoruin qui (ècundo ad fi/ dauncerta* occulta fapientie fue. iilch
lium:ita ordo monacborum cui eytre/ quidcm cmni populo £dcie qui in fpiru
mamagna tempovacatafunt:adfpiritu; tu vocati fùntifrael.3gitur babraam fi^
fanctum.£tfecundum boc primue qui, gnificat patrem:3faác filium: iacob fpi
dcm ftatu9 afcribitur patri. $ecundug ritumfanctum.£tbocquidcmitaeft:fcd
filio.?Certiue (piritui (àncto:licet aliqmo nequieeyiftimet möcffe in patre filium v
do ynug dicendu9 fit ftatue mundi:& in filio patré:oportuit cxbibcrialiud my
vnu9 populueelectorum:& omnia fimul flcriùiquoafcribcrcf nonë paternitatie:
fint patri3z filjw fpiritu&fàncti.incc illi ißac cui vidcbaf a(cripta fitnilitudo fily:
auctoritati patrum putetur effe contra/ fimqûoicendüeft ifaac fignificare patré:
rium qua victumeft. Zempu9 ante le/ uacob fignificare filiú:iofepb fpiritumfan
gcm.tépugfublege.& tempue fubgratia; ctü.MXoc enincg aliquädo intelligere co/
¢illud infuogenere vici neceffarium gunt fácramyftcria :queoiuerfà nimie v
üut;tiftudin fuoneceffarium cft.tflam inultiplicatafunt. Aurfumnöeffe in pa^
vt teneamus vtrunq3. Zertiaquoq5 a7 trev filiofpiritü fanctü:w i fpiritu{àncto
fignatio temporum adiungendaeft.3dcft patremaut filiumbumanafragilita&exti
tempué fubliteraeuangelij.£cmpuefi:b maret:oataeftiacob fignificatio patrie;io
fpuritali intellectu. ?.einpue manifcfle £pb fignificatio filij:£ffrai5 fpiritu& fan
vifioni6oomini. [Omnia temporafimul cti:t inuentu9 eft taccbptimué qulputa
quinq5. ¥icet quintumquod crit inpav batur vltimug in myftcrio trimitatiet vt
triaabufiue nóp:oprie tempu9 olcatur: nibil in ea priue aut poflcriueeffe credav
vicemue tamen pbemni feculorum tem/ mug:nibil maiue aut minu9:6totatree
pox.1V\:imu3 itaq3 tempu8 ante legem. p(onae coeterhaefibieét coequalee,\\a
$ecundumfublege.?Icrtium fubeuan/ triarcbaergo babraam : patriarcba ifaac:
gelio. ¥\uartum fiibfpiritali intcllcctii. patriarcbaiacob:&ab eifdem ciff&minav
Ωuintum in maniféfta yifione txi. 9$ic tu8eft populu&ifiacl:quia creator gene/
$e,83 •
enim oportuit clcctogoci ire ce virtu// ri3bun1anipater:creatc:filiue creator v
te in virtutein t tranfireûe claritate im
fpiritu9 fanctu8.5ecundum boc quoq5
claritatem ocncc videatur Deug veo:um tempue:quod fuit antc legem afcribitur *
in fyon,£e lege naturaliad legcm moy patri:tempue quod fublege filio afcribi/
fi:o& lege moyfiadeuangcliuin. cceuan/ tur:tempu9quod vocaturgrati«:fpiritui
gelio£b:iftaadfpiritalem intellectu3:oe fancto.£tbocquidem Digne fatig.£εm
ípiritali intellectu ad veram z eternam pu8 ante legem afcribitur patri:idefttem
contemplationemtxi. 4f>iro autem mo pugillud in quopeccatum non imputar
do in quinq5ciflinc ignibu&iftié manet batur:cumlep:noneí&t:fedtfii regnauit
inuolutijv confignatü facrum myfteriü mo:& ab Adam vfq3 ad 1f>oyÌ«ii: quia
trinitati9:ita vt £ipfo manen8 integru5 terribilem (? pcr boc iudicium oflendere
in nullopariatur fcandalum:circa mpfle voluit tcuepater in confilije fuié fupcr
rum ynitati6.95ed primo oftendamug filijøbominum vticuteret timorem fuü
boc in minimi6 vt faciliu3 poflimu3 ad generibunnano: quod nefciene caufam
ßc.zr. maiora tranfire.HXabraam genuit 3faac:
33»3o•
culpetali£ animaduerfione (éntuebatpu
faac grnuit 3acob:3acobgenuit 3o/ niri.?IÈpu9quodfucceffitfublege afcri/
b:§okpb genuit £ffraimibi quifiq; bitur filio: quiaip(eeftmagifler v legie 3oi. '
wiriiuftimagnieptimatifunt c9:amoco: lato, qui illuminat omne3bominemve/
in nullo ficut biqui reprobatifunt4 vo/ hicntem in bunc muhdum , £eimpug

i
3oa. 3jntroductoriug 3n21po. *
autem gratie afcribitur fpiritui fáncto: fpiritué fànctue. ■\:imo in fpecie co/
4»£ot.3 quia vbi gratia eft abolctur lerq. vbifpia lumbe.£5ecundo in fufflatione :£ertio
ritugoei:ibilibertae.kurfu5illudquod in igne.1'Ssimo oflenfum eft gy proce/
fuitfub circoncifione z lege :boc eít ab dit apatre,$ccundo gy p;oceditafilio. a 2gre
ibabaamvfq;ad£b:iftum afcribiturpa £ertio q, idemfpiritj&vbi vult fpiret; „u<»3«
tri:quiain ee multipbarie multifq; mino voiuidãfoe fuo finguli&prout vult.Ibec
12cb.r. di&locutuecftoeue pater:patribug in p regula myfteriorum frequen3 eft fàtigim
pbeti3:?Eempu3 quod fucceffitfubeuám oiuina fcriptura:zea generaliter patree
gelio:a(cribitur filio:quiain ip(o idem fi/
vtuntur: ¢ licet ipfi forte hon apertiue
liugmtidoapparuit manifeftu3;v oottri exprimantcaufâm:cur videlicet: eaper/
naeuangelijfui conuertitadfeipfu3mul foiia que aliquando accipitur in figni/
titudinem gentium,£empu8quodomy ficatione patri3:aliquando accipiaturin
nino eritammodofubfpiritualiitellectu fignificatione filij: aliquandoinfignifica
afcribiturfpirituifàncto:quia oatug bo/ tione fpiritug (ancti: veconucrfo. £)ue
minibu& abundantiué docebit eoe quog cum viiiuerfàliter werafint : ¢ fideliter
replcuerit omnem veritatem : v eog qui amplectendain loci& fui8. illo9 tamen
vfq;adpreßne in perfidiaperfeuerant ne illo;um temporum ftatu6 in vfum eypo
qu3çj3 fibiin aliquo cbuiare walchte6:vo nendarum fcripturarum proprie tenere
cabit de teneb:ié ad admirabile nomen decreuimu&:in quibu&füiitidiuidue tri
fuum: ¥{urfum tempua iftud quod te nitati8 opera lucidiora4 manifeftig;acla
curfumefta 3oannebaptifta:vfq;modo: rigérbibent fàcramentie:boc eftfub té/
2fcribitur patri quiain eo procreat fibifi posélitereteftamenti veterig:fub tempo
aeat.3 iioefpiritale&perfpiritumfanctum que3 felitere teftamenti noui:α füb tempore
z1®at.i mifitfuper £b:iftum in fpccie {Colüm/ fpiritualie intellectu8:qu9d eritey boc
3oi, r, De:oe quot renafcûtur quotidie quifint núc vfq;adcöfumationéféculi.Qbicúq;
filij tci:vt clarificetur paterim filijø.?Iem ergo pétribué ftatibué abfolutefit men
piie quod erit ammodo vfq3 ad confu/ tióinboclibro prctermiffo tempore illo
matione3£culi:*fcribitur filio:quiaquod quod fuit ante legem:fecundo poft fi'
in 1£b:iftoriato (ècundum carnem oefi/ miem mundi futuro.lS:imu5ftatum effe
gnatum eft:in eo fécundum fpiritum: bicamu8ab 1I3abaám fiueiacob vfq3ad
[Qp3 pleniu8confuinari. %ecuíüfuturii 3oannem baptiftam.$ecundum aioan
quod erit poft refùrrectionem : afcriben/ fiebaptifta vfq3adtempuéplenitudinia
dum eft fpiritut (àncto: quia ibi non (o/ gentiüm.£grtium ex eo w$ adconfu/
Iu5anime:que naturafubtilioregfumt we fnationem (eculi.liXec tetribu8 ftatibug
rum corpo.anoftrafpiritaliaerunt:ttem bictafunt: vt fciamu3vnde agitur:cum
plumfpiritu& (àncti:quando v confumw oeeig fácimu8 mentionem.Yfiuncce có/
ptig vniuerfig corruptionibue carmig:(o/ cordia yideamu3,
iue idemfpirituêregnabit in ele3ii aß
fignatione primi myfterij:tatum eft fpi/
rituifànctótempué euangelij.%n affigna qTgffignatio concordie tuorum tefta/
tione fecundi:tempu& fpirituaaligintelle Iment08uffî» £ap.6.
crue3n affignatione tertijwitafuturi£/
r?»at,
32•
culi,3n qua ncq3nubent neq; hubentur
£derunt ficut angcli cei in celo. £ed
putae boyum aliquid fine caufâ?£ilfit.
S; ¢cundum qy£ mutuis wultibus
όuo: que (criptura £p£ commcmo
iyoptcrbcc ciiimtria:tribue modigtri rat teftamenta refpiciút:ccnco;duá
5υς yiribu3 jmiffùé fiuc vatu8 ; legitur vfio:iitcmpo:ijyolumu8affignare,
-.
- p.

21bb. j!ib. gêrpönig


\ \inju9tempori&curfug:giacob patriar £ìptio quartiey eo vfq;ad Rarolii.£per/
cbaincboandu3eft:vterminädu9in p.jo. tioquintier eo vfq;adpiitee olee: in qb* VAlots
£eaundu9 g 3 Éov(q; gd finem ßcüli: initiata apertione (éytipcrcutienda cft ho
quandorurfu3 adfàciendum iudicifiwen uababilon: («öm q oftendif in ppbctie*
turuéeftin gloria pj&:factafuittamen il/ liber ifte apccalipfig manifefte &móftrat:
licinitiatioinbabtäå: bicin3acbariapa/ licet nec cumquinta cófumationé accepe/
treioanni3. £5in veio quiateftamentum rit.1Cöpleta yéro apcrtione £yta: crit%b
nouum geniinumeft α quafiouplex: pro batu5 oiiifctüm. Ce quo vicit apoftolue, Le&b.&
•»at •3 eogy non{olum filiuein carne apparuit; ûclinquitur (àbbatifiii? populooci:qu9y
¢¢tufi. 3• vefümetiam τ (piritu3 fanctugreuelarioi
ufq3veniatoominu6ad eytremum iudi/
gnatu8 eftbominibu3in columibaa igne; ciumip×cunte antefìciem eiu&belya pro
α nófolu9 filiu3 miffug eft: vt redimeret pbetaficut quondäp;ciuit $oäneè bapti a»sta.
mundum: verumctia5& fpiritue fànctué fta. £)uia verofàbbatum laboxepxcunt wltis
quiprocedit ab ipfocomplcre queip(eini 4quictcmcertamina: notanda fünt inde
cboauerat.?Iempue iftud quodoicif grav ifracliticap;elta:bicecclefiafticabella:fiue
tieinquagtemporu5 potioiiee viftingui que tunc pro fide vniueoci:quicreatoreft
tur: qû omninoneceffariiieft:inuénimug cium:fiue quenticpro nominerjiqui ve
intribug ftatibue magna qugdamopcra rue eft z vnué cúpatre oeue:perquéfacta
biiioiftincta proprietatibug fui3: in qui/ funt oia:fidele&pertuliífe legunf: vt oum
bu3trinâ côcordiä oporteat affignari:fály fimiliabello:umigeftain ouobue teftamé/
uointellectu fuperio:i:zprima illaaffigna ti3 perpveendimij&:agnofcamu8veräeffe
tionequeouo velutexequQ teftjgςοιόat: faluatori& (entëtiãquãoicit. iSater meue £}o»%
non.n.mgiue aliqdfuntfilij g (pügfcüø: vfq3modo operaf tego operor:%ntëpore
q3foluép$:gutijjimuggligd foluefiliue: primifigillibabuit cöfiicfìifraclcu5£gy^
aut foluéfpúéfcio: α ideofimplex rclatio ptij&quieu5multie volo:ibu8affligéte8:
eft nouiteftiadvetugqtequa (ècîidi ßatug feruitutigquoq3 vinculo compeditum te
adprimum;ztertijadfcöm.3jndeeftvtv nebant:itayt non liceretei& egrcdiadey/
du9 teftägue(cripturacómemorat: xopa plcndaiuffaoiiiinoc6rtumnecceffare ab
$riáftatuiíque £qualiteri finguli3magna operibuglatcrüquefibiindigeratrey egy
funt:fimplérbin£ vindefimilitudo £pi/ pti3ntëpore quóq;apertiohigprimie füb
ciaf3nptifma£iftinctionetalitercócórdia quo terminato inpatribu9 teftamento ve
affigiiädaeft.£ëpueprimifigillia3acob teri:incboatumeftnouu3 furrexit ite5pro
patriarcba vfq3ad inoyßng3ofje. £em patribue:nouu3v (pirituali9iffaclquiad
pueßiam9y£ giofiievfq;adfámuel z uerfug nQuoéegyptio&iudeognouüpvo^
ὐauid:?Iép? tertüafámuele a Dauidvfq; pter fpiritu5 inirct certamen:nouoquoq;
adbelya5¢bcly£u3.?Iépug quartiabbé/ hyoffe qui eft fideliffimue legislato: w pr
lyazbclyfeo wfq5ad pfâia3:zeyecbia3.£è pbetaru5oium ofi&incboahte:vt quonio
pugqntiab£fàiax€$€¢bia yfq3 ad träfini do:in illop;imoconflictufilentibuje filij&
gratione babilonie,£épug(ertiatranfimi, ifàrel:mgy¢efámulug ofii oimicauit zvi
gratiöe babilohig vfq3 adcbittibefleraut cit:ita& bic tacentibugelccti&quifub one
inslacbie ppbete. £ép?£ptimi ab obitu relegi6v lf€ opprcffilabore fuperuacuoum
malacbie Wfq5ad3acbariäpfem 3oannie fudabantfolugyjg iefiigpugnaret α vin/
baptiffe.H3ecin veteri:3ii nouogutè fic; ceret eofq3in manu validâ tertéta alitte
3. Plota Ἀptio primifigillia5acbariapfe3oänig: re fupcrftitione v legie eriperet (èruitute:
magigáütarefurrcctioneofiivfq;adobi/ in cuiu8tamen concordie (erie illud vigi/
tu5fàncti3ojnigeujg£liffe,3pcrtioßcüv lantur ob(èruaquod inoominonofiroie/
dúereotpevfq5 ad £öftätinúauguftum. fürío quilapié eft angulario eium anti^
Âpertiotcrtijey eo y(q; ad3}uftinianum, quogpatrum opcra yirtute quadamfue
potenti£

,
3oa. 3ntroductoriug 31i21po. 7
. potentTe oftëdütur infixâ v. nibilohiinug cboauitfécundum.£odem modo apcr/
quein filij8, comiplenda erunt téporibug tio prinia vfq3adposinitionem fàncti 3o
_ fui&:ita vtin operibugeluétam noua ἀ annia cuiu8 eftlibcrifleper plurimamiq.
veteraredigantur infùmmu: 1£x quare £uidcntem conco;diam cu33o%p7;z3o
mirum aliquid accidit:vtficut ipfè vbiq; fue comprobaturbabcre •£\uare, autem
eft:itaunq5pluribu6fcripture locio inu& cumouobu3 vinué?£\uia.probibiti funt
niatur vnu3ipf&refpondere tam multig patre&mg:ti30ebitooiutiuéiii'bac vita -

putribu&teftatn:ntip:io:ie ztamen in có manere.£t ideo neceííé erat fhpplcre fi/ '• ' -
co:dieférie folirefpondeat patriarcbe3a lioe locopatrum:vtq) minué patrea ep.
cob;quificinveteriteftamêtogenuit ouo pleuerant fuppleretur in filije.iilon folu;
decimpatriarcbae: quomodó apoftolog autem propter boc : féd vjpropteralia fi/
totidem:ipe quiveru6 eft ufrael procreav gurarumenigmatave quibu6quodvcug
git in nouo:eycepto quibicaroer carne: υ9nauerit in fui&loci3oicetur.5cdneq;
bicfpiritu&ex fpirituTpropagatus eft:te/ illud filendum putoqy cu5bellaegyptio ,
3Jo.3. fleveritate ipfáqueoicit. £)uod matum rumpertiiieantad p:iiiium figilluin cba/
eftey carne caroeft:vquod natum eftep. naneorumadfcòm : nequaótamé bclla
fpiritufpiritu3eft.iflon igiturcb;iftugie f&cundi vfq3ad iiiitium tempori6fuioila
fugitaifi cócordiarefpuit!4(>oyfcn:quo/ tata fünt:fcd manente adbuc temporep;i
modo3acob patriarcbain:kdficut alio; miinitiáta fùnt.im tranfitu bcllafecundi: *.

qúélibct qui typumeiu3proloco z tem/ quod in alij&quoq3fignaculia obféruanw


poetenuiffe:p;obitur,£u9circa:vtpv dumeft:3n tempore itaq3 fccundi figilli
triarcbaaouodccim refpiciiitapoftolipii bella cbaiianeorü5£cutafuntpro quibua £ro\ir
mi:ita&ff>op£n££ìarô.lSaulu&z IV3r iii ecclefia£b:ifti'paganorum certamina
habae apoftolo:um nouiífimi:quia ficut fuccefferunt:incboata quid3fub apertio 3•n¢,lz.
14|>opfèé t £aron p:ecefferuntjfilio& if? nep;ima: fed confumitaiii oicbug apcr/
rael egreffuroaoeegyptoz progreffuro8 tioiii&fccund3.3ii tempore figilli tertij
interram cbuianeorum: ital|Saulu3 z fictafunt fcifìmìtainteruudum tifrael et
*!}• ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉiiiiiii £;itiirj & rorefq5 varij Ortifunt in vtroq5regno:fed
fynagogaincredula ttranfiturum ádp:o injgié in tribubu&ifiacl p. 3quibu8inter
uiiitiáé pagano;'i|>ugnauit moy%pvo fé òiutiu3pugnauerunt: taliarum quoq;
libertateifraelig;pugnauit z i£»iulu8.3l/ gentium:bellagrauiífimaoctafunt:3n fé ibi.so.
levtceííáret£ruitueque erat,in faciédie potefigilli,quarti pr£euntibu3,fyrio:um
lateribu8.3fte vtceffaret (cruilis lex que prcljefucceiïërunt bellaaffyri9:um :pro
eratin opibu3 carnig tvterq3 oonáte Deo quibu3inecclefia£b:iftip;eciitibué ôcl/
proftratio boftibu8triumpbauit:iIlec mi lig;perfârum oitafuiitbcllaagareno:um:
ruin:quie.n.pugnabat in illig?nifi ille oe Zempore W3apertioni3 quarte: quorum
£••** quoiipfàlinig $icif.£>ig £itie z potée atro; immanitaevfq;adpx£iiatcnipué
íípreliò,£t oequo per3oäneyoicitur in pcrdurat. 3n tempore figilliquinti'p;e/ £;*&,
apo.6. libroifto:i£um aperuiffet wnuin'ocfepté zuntibusaiiquantia egyptio:iim pręlijg **
figilligaudiuiwnumoequatuor animali cumadbuc fùpereffefaliquidve procei/
bu3oicengtanq3 voce tonitrui. (lenit lig affyriosiìßcuta füntintribu iijdacer
$po,6, vide:tvidi zecceequuéalbug:t qui (&/ taminacbaldeorum perqu€¢iudeo:um
debat fuper illum babcbat arcum:z oata regnumdiffipatam cft:ficutiiam Sigifub,
efteico;ohav ekiuit vincen3wt vinceret. figillo quartò abfotum ef!!pcr affyrio&
H\£r£uerauit ergo primum figillum w% réguumi*3amarie tranflati&ey eaeccem
3o£rl. gadebitiiinjjîe%zviiiiicrîgcncratio tribubuep:optcrumiquitate& fua&:verum
ni&illiu3 áegreíúeftunpatribu&ex egy/ tamen ciuitati& 3amarię replctefigit,£/
pto;£d tum:n a.3o:dumi& tranfitu in mine alicno gentibu&aduenióv adulte/
• •

T . 21bb.' j!ib. gérpönig


rimis:que tamë(q; mifit ofie leonee inil itacöftätinopolitanüeytrcmoregno egr
lagw ceterruiteae plagafortitudiniéfüe) ptinmmrüq; vinregno grecog cötinef
compulßfunt vipèaccipere legem oiii; inßüfámaria4 egyptu8& inregno lati*
* méritiri£effe cefilijøifracl nifi fortere novìfl>icrufalé t5abylon:wtergoin qnw
liquieifraelig ά manueaffyriop, latitäteg to téporeregre egyptiw babylöig quiali/
' etia(crant cótràbëte& matrimónia cüent/ quädo videbantüramicifuifferegii iuda
3o,4• dé:vnugciieie populuefácte funt:&boc ceteriu9 preceteriégétib° affligerút eog:
fit quodaitoiiofainaritanailla.iIlungd itain tempore ecclefiequintov maximea
“Rex a.
tumiiaio: eg patrenoftro 3acob z patre9 biebuebenricip:imiimperato;ie alama lamano
4•r&7. noftiiin móte bocadorauerunt:voé aüt norümüdanipiincipe8 quippiani ciir z
bicitieqribicrofolimié eftlocug in quo quip immo videbanf venerariclerum:oe/
nog oportet adorare:fucriit(iquit fcriptu teriu6p.egentibugjigno;ätocumaufér
ra)geiitegifte metuenteeoiim:£dnibilo requefieriitlibertaté ecclefica quantiiad
mniiiu&idoli&fuigimolantee. £5ecundu5 eo6ptinet abftuliffeno(cunf.£Yuo enim
(bocacciditecclefieoriétalioefignatein ve oatur cornupotétieboibu8impudicigeo
centribubugifraeley eo tempore ex quo fuccúbentelhicrufalé gloriaf quaficomi/
in partibu8illigcrebriagarenoy.impctue nababylonin fceleribug fui&v oiia wni/
iniidarecepcrtint:{lidemf venim v ip(è uerß terreingenii(cëgzfuftinée obmutei
ecclefia aliquid eff&:cum nibil fint:q:ep:eo tem/ fcit.'(leniet:veniet tjje:imo v iävenitin
ovicnta pore(vt byfto:ie referüt)ab ecclefia roma quo percutief füperba apcrietq; ofi&ova
lie,
iiafciffe fijiit:quäuignô cefucrit incióre muto£v linguaé ifántuifaciet cötrailla;
4•re, I9
liquiequerente&in corde bono τ integro oifcrtig.3ntpe ceniq;fepti figilli foluti 2aii. §
bcüpatrum fiiog:figut zoe reliquijgifíy fünt oecarcerefuomcdi ad percutiédoe
: elHXelye abiiot)ictúeft.*®eliquimibife/ cbaldeoeperquo8¢ fuperbia babylonig
pté milia viro;quinöcuruauerút genua queafcendebat vfq;adceloe proftrata eft
íiagnte i£gal.93icergo vifaeftftare vfq3 w(q5adinfernù:zbumilitaalbierufáléin
núc oriétaliæ ecclefia:f5vix in pauciereli fublimeleuata.(Jtenim legimu3in libro
quij&perfèueratim fide:q*eytra corpu8ec £fdre quodetiamlibrircgii;in extrema
clefie feponédu3eft:qδ petri eccleficnon fui parte cömemorät painio äno quo£y/ £5c8o -

adberct:ficutfubfexto angelo tuba cané/ ruéperáregnare cepit:t vtiq;vt oocto,


28po,mi te3oannipf:£urgemetiretemplübeit re6bictit vna pariter cum £ario mcdo É; :imi
altáre vadorante&ineo:3triu5aüt quod quipcuffit baltbafartregnüeiug : vpxi/ £fdr.r.
eft fo:igtéplijeijcefoae £ne metiarieUil/ inue $egente medorum regnafle legitur
lud:qfficatüégétibu8:inö fic aút in 3u inbabylone:vniuerforegnofuofcribi£/
danöfic:£dlicet profceleribu&fui& träf/ citedictum vtquicunqjefTet ineo ce £/
migraret zipfànibilominugtamen in ba mineiudcoy:vélletq3 afcêdere in terram
bpione pofitapropbetaru5folamina non iuda adrcftaurädäoomútxi:quäfuccède
12e.2$. amifit α cópleti&feptuagintaanni9 pcuf7 rätcbaldeiafcéderetadeífectire accepta
12afi.$ fababylonez regeeiue iubente 1Cyro re/ licétjelibcrtate:& ceterioe loci&fjieviiuf
gepcrfarum terre füebe qua tranfmigra/ quifq3prout velletvpofTet fubfidia mini
iierat:reftitutaeftque moywt in ipfâ rece ftraret:1Circa illud quoq3tépug:fiuepoft
ptaeftreftaurauit altare;fündauit téplu5 necem **altbaßrvregní £>arij:fiué'gô
alicet in anguftiatéporüreftituit muro8 magi&credif:zficutc; nomine fàcerdów
cinitatie ceterrentibu8% boftibu8in cir/ tie quilegitur in libro Myieremie ppbete
cuitu:vvinfáciétib°inimicie.inecillud quiintitulafbarucb colligiturafitéillud
mouere ocbrtq) impium grecogbugufq; bfftQ;i33uditbcuiugfupra£ciniuémé/
pcrdurarecognofcif;q;ficut romanüim/ tioné cóplcta cííé móftraturv poftip(àm
periü.impcriocbaldcog affimilatium eft, Hocfer:¢in illaquidcm fini&fuitpérfccij
3oa. 3ntrodtictoriug 3n21po. *
rer priu3 veniet j3oeficiat ßrtu8 v erit
tionigaifyrio:ü:iniftainitium perfécutio
nigmacedonum.$uit en:mamiam wtiam eiévotüynumadcomplendaopera pa
viximu6 macedo:ficvalerander tantig/ triafui:ficutfactüeftineroniz£ymgni
¢bué:quipcuffoûario rege regnauerüt mggownumco** wnawolitae adrefifté/.-
quianmütiabitapoftoli.£;
in pfide.£eftafüt bectriafubtpefignacu diveritati gfumanda
in proyimo velit Ά ι
li£yti:pro qbueinvicinotp&fimilia cô/ boc qdem
fümäda füt:vtin eigquoq;apertioférta; jgjjjjjefigni&i&tingâ:3 pgg £%
ac ficando lucigeriipat:vtquebáctenu8 tief inter bec filia babylonie a regibue
in tenebrielegimu8p£ranturin lucé tá illi&vecé q fcriptifunt iwolumi& iftoficut
auribu&perceptafijiit in cubiculigpredi/ vetué babylon pcrcuffafuitacario rege
cenffùpertecta:£\uiergob3auregaudi? medoyvtoiftantbijquiambulantjnfiv
diaudiat. Szorege illofuperbiffimo qui perbiäoiiiefteterrjgfegnare altiffimus
fibinomnem diuimum arrogaren§ metuit íüpfiliogboium:£tbcne oecè rege8 ilii
cuiu&fincep8 milirienomineboloferneg vniperc6c9tdiirefonantq; licet rer ne
... a3uditb bonefta feminainterfectug eft: 'dog vnu9 fore legatur : lbieremia8tamé
gau* rey qdäfupbiffimnefurrecturie erat q ppiyetanównumtfiiregem venturiieffe
3.,t, multa in yjiano populo mala cómitté/ ßdixit:«d plure8:necfimpliciter cohtra
pçôïífi rct:ô quobeato3oiiiii%ytapartelib:ip babylonë:£dcontra filiam babylonié vt E%it.$o.
jmpe, angeltjquifibiboc oftendebat inter cete/ aperte oftédaffuper filiameffe complen/
38P.it. raíf.*egeeßptéfunt:quinq;cecideriit diiidqë non accidit füper matrem. $ic
¢wnpegft;zwnu&nódu3venit:35ignq; enim fçriptumeftineodem.£cce popu/
spog, ceciderit;zynteeft;vynu8yôdum ve/ lu3venit ab aquilone tgeii&magna vrey
nit:reftat wtßrmo3oämice £rto rege ; geemulticôfùrgéta finibueterre arcum
veßytotpefáctu8:éfíe credaffiib quoliy α fcutum ÉÉ; endent grudeleefiint£
brumquifignatugerat folutieprope cum immiíéricoidee.£loreorúquafi'marefo/ _.
£tiéfignaculi&aptum oportuit epbtberi. nabit:ficut '££;
adprelium cötra Ibit.$.
É¢qüoëtrege:vtfupiügfçripfiinuer>a te filiababyl6.£t poftpauca. £urauim°
av.t. nielipgrangelu;victücft,£\uarta beftia babylonëv nóeft fànata verelinquamug
quartúrcgnu$erit imundo quod maiue eam: teampewmufquifq3intgrräfüä:qiii
eritoibug regnig τ oeftruet vniuerf33ter peruenit vfq3adcelogiudiciúeiue:zvfq5
„ ramvcöminuerea;.] Sorocornua cecê: adnubegeleuatum £ft:£ufcitabit oomii
* ipfiuéregniorccmrcgegerút:talitig fiir nugbeuefpümregiimedo£:zcötra baw
get pofteoe:tipf« potétio:erit prioribug bylonę mengeiug vt perdat eam. £cce
* tregrege&bumiliábit : tfct66altiffimii aperte bicit hyierctiiiagmultoe regeevé ap.rr.
conteret:zputabit qjpoffit mutaretpey rurcg contrababylonê non yniif€cundíí
legee;t tradenfim iiiânu eijigintëpiigt ea á fcriptafùnt in libro 3pocalipfi& ve
tpa zcim:dium temporig.lf>ecce fegef? verè regibu3 illi&:fiueq; veraciter occ€3 1 Jafi.$
pto cequo* oi vnué eft:£\uid oe £pti/ erunt:fiueq; ocvcnarionumero multitu
* 8. moregévcquo voi:n6dumvenit.giur/ do aliquaocfignaf.inecilludmoucreve/
getinquit rex impudenefáciet itelligëg betgyöclgtonominercgie illiué g £ ccfi
propofitionee:zroborabiffortitudoeiug: terrépsedicarifàciebatfibrege miedou; £pit.
3n5in yiribugfiiig;afüp;aj3credi pöt atq5perárum templum9€iv ciuita3re/
yniuerfà vaftabit.£tquidé fértum regé ftitutafunt cum aperte liqueat ex libro
folum apndpioregnare op;:wtveracifçf £pocalipfig q) regee illiqui véturi fùnt
É po ###; ¢ vnu9 ## venit inauyiliumbcfie agmifceptrofùbijcient
tiivtrfgiefue£cutuseft?Joâne; ba baudoubiiiqyfupcratigladioyjigladio
priftiafactúeftouog3oinig.îv rfi té/ nótamferrió verbi.95îc enimte eifde;
pu8wnunu:$5icwtégoeptimo £piimu& regibu&infytapartefcriptumeft.£xcę
- -

21bb. - jtib. frpönig


cosmuaque vidifli ccccm rcg.&funtqui eiué fúnt flämaigniea in capite ciue ci4
quiregnümödum accepcrüt:fcdp9teftaté idcniata multa babcnancinénfcriptú qδ
fanórgee vnabcaaccipiêt poftbeftia3. nemonouit mifiipß a veftitu£ crat vefié
1. Ip,if» II)i ynum côfiliiibabent a virtute3vpov gfgcrám(anguine zwocabatur noméver
teftatem fuäbeftie tradcnt.H2icumggno bútei t€y€rcitu&quifunt in cclo £quie/
pugnabunt vagiiu8 vincetillge:gffi biie bätureüum equieaibieveftiti trínúal/
tiiogcftarey regí* qui cüillo fìt vccg/ búmundúα ύe oreeiu6procedut gladiu9
tmelectiv fidelcgj%t ciyit mibi.£quaéêe acutuò vt in ip{opercutiatgötcöv ip£ re
-vidifu vbimeretrix (e cet ppfìfunt agen get cogin virgaférrea;v ip(e calcat torcu/
tee a lingue.£tcrce$co:fiua á vidifti'in lar wiiii füroxigire cci omnipotétig:¢ b5
beftia:bi odient fornicariam v cefolatam in wgftiméto vin (kmox fuofcriptú.\Re;
facient illam zmudant carnee £iu8 man régiâ vocmuiu&cfiantium;& paulcpoft.
. ducabüt:&ip(am igni cöcrcmabijt. £x ú £jidibeftijvrege&tcrre v gyercituéeo; 1®(p.19.
-remanifefte colligiturg contra füpbiam £ögregatcead fàcicndúpxlium ciiillo a
tabylonia tam regeguiii ö3¢beftia cößi fcdcbât in equo α cum cxcrcitueiue:z ap
rabünt fimul:&nibilominué côtraregem prcbenfà cft bcftiaz cum illa pfeudo pró/
-yjm crigcnt calcancú fuum querétéemo pbetaquifçcit figna £9:33 ipfa:quibúe (e
iiié ipfitj3(tanâ$eiugquinibil poffit:)ve cuxitcog quiaccepcrut caractcrein beftie
lere $e terra wtftatuât blafpbemiam ma/ & quiado:aucrút umaginé ciue:viui mi(Z
bumctb:€dtiiyj&vincet illo9pugnan9 fifunt biouo in ftagntjignie ardétig fül^
aduerfugecg inreliquij&elccto;: fuorum pbure: ceterioccififiit in gladio £den/
ficut quödam vicit romanoe quinö folii ti& fuperequum quipcedit cc ore ipfiue.
Jbierijfàlcm illäterrcnä(que&ipfà,in (pú £n£y yerbigiftigmäniféfte colligif qrbe
babylonerat)terribilitcrpcrcüfíerüt:ye/ fiaillaqueakédit vx abyffo quc aliquod
riictiam a ccntrarjm multainftätiapu/ fpäle regnü paganorum defignat vna cus
- - .*
-
- gnauerüt.Í>eficiet ergobeftiaiftaque mo beftiailla alteraque afcenditoc tcrraquâ
doinfuperabilig effe videtur:vt cöpleaf 3oine& ip£ nominatpfcudo ppbeta3:*
quoditifcriptú eft te ea:i^eftiaquä wi/ rege& multe qui £duccnfabeiâ côfurgét
*%fpe,i? difti fuit α nómeft:£drurfu5 poft pauco8 vna pariter adp£quëda3 ecclefiä:ficut in
gnnce veloie3afcéfuraeftoc abyffo.Hxoc fepttocapitulo quinte partig inanifeftiug
eft cepopulo infidcliquifcinpeftinftabit bf.Clidi ve ore oraconig τοe ore beftig q.
liefícütäbyffuga rurfugcollcctig regib? De'ox p(eudoppbctefpúgtreæ imádcg T£p.16
multiepugnabit3trayjìm y fcruoe eiu% in modúrama£:funt n.fpúe temonio:u5 Act.it -

- - mayime adfuggcffionë altcri* bcftie afcê/ £ìcientce figna z procedént ad regeg toti
.**. ji.
dentiéte terra:illiug befie:;oicoque ci/ terte cögregareilloe in Ëlium adoléma,
cta eft a?Joäile:p(eudoppbeta vtente fin gnfitei cmnipotétig, (icriitamêiuftugil
*p.i9. gularinùmeropvoplufâfi:qui tamcn cô/ le iudex qui fácit mifèrico:diäv iudicium
miffo niagno ßlic illc:iii quo & multico/ pia moderatione inter (educto:e6v fedu/
roiiabufif martyrio:propter quod w vefte ctce Diftinguet:ita vtillceptiniat pptcr
afpcrfà £££; rey nofter in articuloillo iniquitate& £c:u5:iftcg ceterreat q illumi
- -
Indutug effet>efcribitur: pfternétur cęg net ppter mifèricordiäfuä.£t notandu5
•• . -
-.

ladioyjig côuertentur adcù capta:v3: g) infola £yta parte Dictuûeftrcy reguni


É cîipfap'«udo ppbeta z miffo cti; ¢ cî&ύominátium:bcc cft in colccövbi ibi,*
capariter in ftagnüigiiie:ficut apte in fé/ Dicitur.H2i cum agno pugnabatz agnue
quëtibug ceinöftratur cum vicitur:(iidi vincct illcg:qfi tfie ccniinc:u3cfl:a rcr
3Ip.19• c&lt;5 apcrtù:z ccce equu8 albug:z qui f«/ rcgt;ni:a qui ciiillo vccati fint clccti :fi
dçbat fùper cum vocatur fidclig ayeray dcleg:a in fèquétibug vbifcriptum cftce
¢ iu iuftitiaiudicat α pugixjt.£Qculiauté
co.lix;in vcfunétov ifcmc:cfuo:fcriptú
• . ' rey regu
3oa. 3ntroductoriu8 gm?ipo. •
rey regiiv ofigoomiiiantiu33(1fq3eten15 aut triu3teftiü:ftabitgêverbü.£)uiaergo $alis
ad (èxtumteinpu3:v articuliiillum tpt9; audiuimugteftimonifiouo£:neceff&eftvt iècu.z
in quo bec fient:permittitoeu8 regna/ addito tertio:audiamug vtriu5. £t quia
re£ fupbireinimicoe fuo9:füflimenøblaf/ orbi oftendimug cuo tépovaoiftincta cer
ßø,?z. pbemantiu3linguae gςóuitii boiumum tig metig z opibug (ui3:neceífe eít vt bic
pρμeypectäécógruiifinempatiétiefiie: affignemu3z tria:quod vt fieri queat:ita
cü vero ep.citabiturquafioormiengafom tépliG nouiteftamétigem:numeiïè intel/
no zeyurgetquafipotè crapulatUeayi ligatur:quomodo vt iã {cripfiimu6 ynatri f€rc,t6
no vt ponat inimicoefuo&fcabellú pedú bu9 lofcpb fola interceterae gcmiìia fuif/
függ:tunc vere apparebit qyip(è folüefit (eocfcribitur:aut ficut ille ouemánnego/
vii&t folueoeue:t ipfe cuiTcébetur impe mo3:quefimul£ytaferia legebätur:j5j;
rium zfublimita3 regni.Iboceftenim il/ vntiadeiêßytü:alterüpertinét ad fábbâ
lud quodin fuprafcripta£anielie vifio/ tum.lnd (ècundú vilamröiiem:totum té
nece rege illofupcrbiffimo:fcriptum eft. pueiftudquod fuofàcratiffìmobiie con/
2afi.y fecrauit aduétu:feptaetae oicipoteft. £t
£t iudiciüßdebitvt außratur potentig
¢¢ötcraturzvifpcreatvfq3infifié:regnú {ςάmaligmrönem:£ytafimul τ féptima.
afit v ptäg z magni;udoregnique eft fub $ecüdít.n.ulludqë modooirimua te
tet omne celíioatur popul6 fctöy, altiffv euobu3 teftamétié:feptaeta3 dicendúeft
mi.£t in vifione nabucbodonofo*: qua3 totütempu3iftud:z totum afcribendum
eypofuit Oanielillud idem luce clariu3 eft yjo:ficuttpe illud quod preceffitafcri
vemonftratur:cum of.%n oiebu9 autem bendum cft patri:q: ibi opcratug eft ma,
regii9zilloy (jfcitabit9€ug celiregnum; nifefte ille quigcnuit:bic qperaturig qui
quodun eterniinon oiffipabitur:zTregnú genitueeft.£ftaiitcômunefábbatum in
eiu3 alterinon tradetur3gitur vt fuößer regione viuog:quodagiitfiniulaie iufto
to fignaculo percuffa eft babylon: zoue rü:tam veterig άnouiteftaméti vfq3 ad
perfécutione& valide mote (ijnt contra fi occultum finéféculi:tin eorequieo vera
lioe ifracl:itaz fub £xta apertione percu eft*libcrtaefpirituofàncti:quiavbifpiie
tiendaeftaregibug:nouababylon : zni/ oiiiibilibcrta3,£ftafit in bacre fimilitu
bilominue fidelig populu8 oiiabu8 ßter do veragenitoriét geniti: necnon a ex
boc:affligef prcffurig;quarum vnap;efto vtroq3fpúéprocedentie:q;ibi agitur de
eft:alia cu5tempu3 adcritfinemoa* que gloriapatrum:bicoe bumilitate filiorum
tur:3}bipoft antiocbúregem oatug eft fi renafcentiüey aquazfpiritufàncto.3llic
j* 1$p,zo, hiæ veteriteftaméto:il»ic poft aduentum aüt cerequieanimarü queprocedéteg er
gog €rit cöfumatio (éculi.liXcoe illa con vtroq3populocógregantur in vnum.£t
co:dia jin Quobu9 pftringif teftaméti&. rurfum ficutoe litera vetcrig teftamenti;
(ΓΓ)e£ciidaaffignätiöe 3condig. £a.7. ortaeft literanoui:fic cefàpiëtia patre:fa
Jncoicendiieft aliquidoe con/ pientia filiugnatugeft.£tficut ci vtraq;
cordia trium operum:boc eft oe litcra ynugfpiritalie intellectug pgedit:
illa coiicordia queih tribu9 ftati fic apfe v filio vnu8ßîafànctuaT£t bec
bu8 göfiflit.\\*opterilljnainq; quidem yerafunt:z in fide inancntia.3;
côcordiäoictüeftin euangelio,£rant ibi q:*illud omnino vcrumeft:q)treo perì
bydrie lapidee (e): pofite capientes fingu fone teitatie coeterne(unt fibiv coequav
lemetretaabinag:g:opter iftamadditum leg:tq:fiintil operantur omnia:zequali/
eft:vel ternag, (Jtrüq;enim vt iam oiyi/ ter vniuerfa:oportet n9&tépugteftiméti
mue neceffarium eft.Xlnde cum bfie vel/ noui:cupley:v gemiimü inte.ligcre:ita vt
let oftendere:quot boieeeíïent fùfficien/ um Quobuétép9:ibue z ouobua populig
tea adteftimoniâ,3n ore(inquit)vuo;u5 widcaturviuifum;v in puguam eÅ/
- a• r T

21bb. gêrpönig
bjbcre manjfîii:in vltimo aüt £ffraim. meaccipiëdefunt.§gitur tépué p:iinifta
£t fecundí boc primútpgattribuédúeft tug qè proprietate niyfterij attribuifpii:
3tri:<;ccüdiifilio.?Certium fpiii (ancto. fuit in claritate fua abbab.aa3 vfq3adio'
€mpu3quod attribuifpii:abbab:aam anné baptiftä.?Cempué quod attribuiffi £5£,iz.
yfq5ad3ginem baptiftäßêpuéqj attri lioaioiii£ baptifta vfq; adpreßne.£em/
buitur fi!io:aioänebaptifta vfq3 ad piig.
pugquod attribuiturfpüißncto;a $£n/
{1fq5adp:efen8oico (ècundiiinitiütertij tirpe vfq5ad finé mundi:£t fecüdüboc
ftatu9:iiöfccúdum fincm fécundi.3nter itacftafTignädacócordia.?Eempué primi
initiu3enim tertijftatu3£ finemßcundi figillabgabaaiupgtriarcbayfq;ad9bv
υuariitemporá gencrationfjquaficömu/ tüiofu«.£épuêßcüdty£q;gdoiijid.££/
nitcrpcragunt:vt compleaturgineie il/ pug tertij:yfq;ad llXelij.£épugärti vfq5
. Ztu.*5 ludp:opbeticü.3©onec nafcanf noua:we/ eyecbiä? &puggnti wfq3adträfinigrati9
tera comedctie.C1bicumq3ergopicimug. niébabylonig.?Iépug£yti wfq3 ad obitü
{1fq5ad pre£ng;itarecipiafacfi t9tüté/ malacbie.?Iempiig £ptimiyfq3ad 5acba
puegenerationü iftarumadquarûprope rij:lixc omniaficut fiipra:£rinde aptio
finéûeueniffe videmurpro fine fecúdi fta primua3acbaria pieioänig baptifle:vfq;
tu&v initio tertijrecipiatur:£t fiue cica àdgbitiifcti3oinigeuägelifle. £ipcrtio
mué vfq;adannú.M.CC.icarnatiöté oíii fecüdi vfq;ad cóftätijfi.£ìptio tertijw
ceiìi quo finié eft.pl. generationum fiue adiuftinianú.£iptio jrtivfq5ad 1karolii
vfq5 ad p;efeng:fiuie vfq;ad tépug plcni/ principé quifuit in cicbue pipe3acbarie.
tudini3gentiüaut cöuérfiont6ifraél:non £xinde auté aptio qntivfq5ad preféng.
putcfefleviuerfum:q: finieinoiuinapa/ £]ptio(èptinup initiatain pauci6 animi&
gina:largo? ftricto modo accipiafueuit: wéiciebüggöfùmationéaccipiet,£rinde
ita wtaliqiitoicatur finigmüdi tota(epta erit (abbatiíficut in Diebu&ioanhig : &in .

eta& áicboauit g ypo:aliqii ille vltimue eo ftatu&ifte fecüdu6gfumationë accipi/


vicein quo véturu3 eft oiigadepttremu3 et. Cltaiit in tpe fepti fignaculi pcuffâ eft
iudicium.£Yöfitotafeptaetag oiciffini9 vetuébabylô:ita ánüçpcuticf noua:£t
niidi:óto magig vna gcneratio fiueoue ficut tücaffyrijv macedeiicé veterruerüt ?»af,%
veitrcg finiecicipiit:fiue punii ftatugfi iudcog:itaviiìcfarraceniv Q pofteogwé
ue fecüdifiue tertij.?jguftépugpriini fta/ turi funtpfèudo ppbete:fáciétnialamul
tu6quod,pp:ictate inyfterij attribllifpa tainterra:v talé tribulationé:qualiénon
tri:fiuitabbab;a3in vfq;ad3oäné bapti/ fuit ab initio.£onfumatio autem pffurie
ftä.£empu3£ciidiquod attribuitur filio iftigadueniet tempué beatum:tempu0
aioáne baptifta vfq5adpr&fcn&.$cd tp quoderit fimile folcnnitati pafcbali: in
£o quod α 5acburia3 v iojneg baptifta:v quo reuelatie ad plenum myflerio:u3 la
bomoxpei:fiig figuräretinét triiiitati&: telxia:incipient videre fidcleg facie adfa
ficijt£ bab:aaimifìacziacob;ita cöiter in ciem:t nullu6 pene aurwiy wllu&audebit
cipiëdü efta tribug vt totütjg eo;z ac fi vltranegare 1Cbriftum effe filium vei:q;
p;o vnageiieratione z vclutip:o vno pn plenaerit terrafciétia Domini:ficut aque
cipio accipicndumfit;z fiue picamu3a3a inarjg opicnti3:cxcepti& Ofitgrat qbufdá
cbaria:fiueaioäiie baptifta:fiue ayj%o te/ gëtibug;quag pducturué£ftoiabolugii; £fa.II. |
fù:p.op.incipio fecüdiftatue indifféren/ fine mádi:ad qua3 ficut arbitramur Wbij
ter accipiatur:ficut profine p:iiiiiciioici píi nópueniet.3fte crit tertiué ftatu&p/
inu6:vfq3ad 5acbarii:y£q;ad ioäncmba tinëgadfpü3(uictü:£\u:v3:ftatugita%
ptiftam vfq;ad rjtn.£odé modo in fi/ ptimaetig $icendaeft;quomodo5cédè
nefecundi ftatu3:trcagcncratione8 vlri/ äatugetae%yta. (Jtaiitin fine primi ftv
IO
3oa. 3ntroductoriug 3m?{po.
ti13 vltimuérey: antbiocbi16 noie:ceterí& fecto: principiiin apoftolo:um. £t cum
imanie* fuit:itain fine fecundi qui erit in ipfo accipiendi fui:t omne& fucceffo;eg
M.
proyimo:£ptimugrep: ille véturu3eft:oe £iu8 qui vfq5gdiulianiiapoftctatam pcr
1 p.iz. qu99icit3oineg.4£tvnue nódu3 venit fecuti funt eccl£fiam vci:?Iertium caput 3.ca.
¢ ipfe octcrioreritoium qui fiierìt ante Draconié fuit !£onftantiu3£rrianus'qui
[?:vtpote quifupva j5 credi pöt:vniuer/
: ^aii.8 v ipfe cum fuccefforibu3 fiiig(perfidie oi
fà vaftabit.**ané in fine tertijvéturuaeft coiion regni)wfq5adtempora fàrraceno/
aliug:g cognominatugeftgóg:z ipfè erit rum afflixerunt ecclefiami. £\u;;rtum ca 4»ta, ?
23p.zo. vltiinu3tyränua v vltimiia äntirjg. £t put cxaconie fuit £ofdroe τβex perfá,
enim anticbrifti multifunt oicente3oan rum cuiué regntim poft paucog ànnog
á.r, ne. 5icut audifti3 q: anticbriftug yenit 94tumeftimmant, farraceiio;um z con/
£;: nunc anticb:iftimuiti fâctifunt. £t ooy firinata eftin eofectâ &!>abunetb : que
34* minué ih euangelio:multiwenient in no temporeipfiué £ofdroe in partibugára $•ca,
mine meo ciceriteg. £go fumcb:iftug;v bie condebatur:£\uintum caput: ovaco/
mult98£ducent:£trurfu5 fiirgent pfèu iii6fuit vnué oe regibu3 babyloniæ no
dorpi tpfeiidoppbete:v tabunt figna ue qui volené fédere fuper montem tefla
magna τ prodigta:ita vt in errorem indu hientia apparere fimiligaltiffimo: mul/
canf:fifieripötetiam clecti, taé propter boc ecclefie pcrfecutioneeín/
0L£e aiiticbriftov oracone:v capitibu8 geffit:<¢ytum caput ö:acoIiig illeefice 6, C?.
« mébrigciu3. £aj.8. quQoicitur in £anicle.£liugrey furgct 2aii,?
{lmergo cöftetoi modoniulto& poft eo6 : & ipfe potentio: erit p:io:ibiig;
- efle antixfog : queritur q3 fit ille quaimuieihitium £yti, capitie arege illo
oequooicitapoftolu3.iIlifi vene turcborum £5aladinonoimine (ùmiptum
ritoifceffiop:imum t reuelatti® putem qtiinupcr calcarecepitfànctam ci
fuerit filiu&pditioni6:q eytollif taduer/ nitatem: quiq3 peccatie noftrie erigen/
£ffiip:a omne qδ oicituroeue:aut'q$ co tibué in ceruicibué cbriftiahorum fùpra
litur:ita vt in têplo Dci (èdeat: oftcndeng δ, putauimué craffatue eft. £)uod áu/
fé tanó fit c&ug.£t in quo tépovigarticu tem ait 3oamneg in fœpta parte. £t re/ Ἀp,rr,
loreuelãdtj&fit.$ed ineliug iyoc oftéde/ g€&£ptéfiunt.quinq5cecidcruut:v wnug
re:poffumje(tiipoffu;nug)fi auctoritae eft:t whu&nonduIn venit: itaeft fcrmo
28po.iz illa £poc lipiie in mediú proferaf:quaoi accipiendueacfinobia fieret: qui bic z
cif.95ignú inagiiì apparuit in celo,£):a/ loquimur:acfi in tempore féxtó.condita
co rurfii6babéécapitafeptét cornua oe effct propbetia.iilimirum quia in ipfo
cern:t caudafua trabebat tertia5partem erat aperienda fidelibu8:3n folo eiiim
ftellariiceli:t mifiteagin terra.£racoifte tempore£yto:z in £yta vifione lib:ifiji
diabolu3eft.£o:pue eiu&funt oέσrepro/ inftruit angelu3 ɤanielem oocengillu; Ap, 1®
bi.£Capita ipfiué:biquip×incipanf inter myfterium beftie babeiiti& co:nua oc/7
^®vim6 reprobogvigo&quoq; quibuéÉfunt:fice ccrn;v in folofertotempore z fepta par/
caput, düt ap;ecelljt in malü. £Stimum caput telibri: loquitur angelu3 beato 3oánni
pfiuepqόeffuditoracovengnüfüiiifuit vocen3 illum pari modo myfteriúni bc/ -
bcrode&:per ipfu5.11.natürj%m ceuorare ftiebabentię cornua vecem: vt pcrpcn/
quefiuit;zq; ipmnópotuit;inocentee oc dant tintelligant z recogitemt pariter:
A°»a.z. didit,£umipíògute5accipiendifùnto& H>i quoe £)aniel z 3oanneg viri oeo
regegregioni&iud£op quoe in pfecutio/ vicati & precipui caftitate cefignant: cay
nexpitanjregni$fácing te fùcceffoee tum fibieffe a Domino nofîe in boc tem
3*çç reliquit.5ccundü caput fuit iflero inter pore («yto myfteria regni £t : α fcire
.. 1.
-
- •

* 2{bb. 7!ib. g€rpönig


fácramentu5acicbu&antiqui% vocculta tonie,{`eniq3p:o£lda3quem pofuit oiie
tú vfq;adp;efcngagenerationibu3 («cu/ inparadifo:ip(&in ciuitatefànctapermit/
£$aladi lop. 5iucergo $aladinugifle:illefit q tenteiufloiudiceoeo:regemfibi ipfi pre/
Lu$. eft fcriptu&inlibo?Caniclié ppbetefiue parauitbercdé. Nonoe viro iufto:ipß a$aut
n§ ifte:ille fit:«daliu&qwéturue eftpoft invbc Roma;îleronem impuriiììmius
eüindifferenter tamé boc totürefcrehdú adinuenit:pro fidelibab:ai:£óftantium
eft ad%yfumillumregemo:quopiciti9 prcftitit arrianu5. IS:c moy(elegiflatore:
28p,iz, anne&.£t vnu3eft:q:v poffibileeft totú tiI>abuinetbtiaditionié inique : v legie
iftudfubifto cöpleri:v pofIibile eftfubno (purcuííime inuëtoré.}£S*o Dauidregebie
mine (eyti regié alium cöfurgere poftpre rufalem:regem cybibuitbabilonie. \\\o
£nte3inquocompleatur quodfcriptu3ę 3oäne baptifta:rey ille vndecimue g (cri : .\afi.?
de vndecimo rege:quibumiliatié tribu6 ptuéeftin£anicie propbeta.\\to belya a»a-4
regibué contra£xcelfum verbaloquatur; qui víturueeft.mifîurus efìillür£gcm (è 28p,uI.
putangqppofîitmutaretemporat legee ptimü:ce quovicifum boc libro:£fynue
- bafi,?
traditieeiein manueiug in tépué attem iiódum venit v cum venerit op;illiibe/
po&avoimidiútpie.\\ovro (èptimu3 rep. uc tépugnianere. (Itrum aüt ynumifto/
te quoibitoicitur,inódum venit: ille eft rum induatoiabolue adloquídü fpecia/
cequo in (cptimavifioneeiufdcm ?Canie liu&per ogciue:an aliqué aliü incértum
lie of.$urget rey impudcne facie ae intel eft:£\uicunq3gtitfitille magnugantiy£g
ligene propofitionc&v robo:abif fortitu vehturuéefttii clamumfigni&α prodigije,
do eiue:fcd nö in yiribue (ùie:t fupraq3 mëdacibue:ficutyjgin wgriex occipiet
credipôt vniueríá vaftabit.3fîe efîßptv multitudineminfinitäiudcog* gentiiis
ita vt paucifint quieuaditaftutjä nequi
miicaput Craconig:vifle videtur effe ille
tiev cálliditatigilliu8:95icut aüt yjeie^
tx quo olcitapoftolu8:ep:tollitur taduer
fàtur fupra omne qδύicitur ocu9:aut qû fue oictuéeftr«y tpontifex z,ppbeta:ita
z.caß. colitur;ita vtin téplovci (èdeat offendég a ip£ nunc ppbetâ;nuncpoiitificè : núc
2,tbtfi* fé tanq3fit ccug.3íe eftniagnu8ille tyrâ % regem rpiii fimulabit a dicet.?Iam ve/
nuò g fàcturue eft multa malainmundo: ro magnacrurit fighaquefáciet(licet oia
licet fit taliue cefignatué in cauda.3ta falfâ v mëdacij&plena)vt nullaepttmenf
aüt mirornö alter in alteriuefpü ventu/ fignarfi:cöpäratiôe figno;zciue.18t boc
a 2)al,4 rug eft : qiio ifpäbelye véturu&erat 3og quidemfáciet ciabolué:autpcrregétllu5
nee: £)uafi.n.ynug belgaepmiffugeft a feptimum:quipoft£ytüyéturueeft:aut
diiq;p ppbetâ oiëctë.£ccémittä vobig per aliqucm aliâqucmafiumetin pptiú.
Mχlyam p:opbetä.£t tamëoüoebelyag £\uia vero véturue eft adbucoiigin glo 28p.if,
mittédogaciio forenouimu&: vhug qui riapatriefui:z o&fànctieiué cüeo.%p?
iam venit:aliiié quivcnturugeft.£t qua quoq;Diaboluéeyituru& eft adgétee que
fi De vno magno tyräno locuti funt viri funt fuper quatuo: anguloeterre:v fubv
(àncti:z tii Nuovéturi funt circa finé quo toapparebit cúcia:quafi iudicaturue ov
rum finguliigfit bomo iniquu3 : v maru bέ:yt illum (€effeméntiatur qui véturug
18po.r, mu8 aduerfáriue fideirfiiane:ille.£è quo eftiudicare viuoga mortuoG v («culu3 p
oicit $oäneg.X1nué nôdum vcnitv cum ignem,{inde τ multo£tenet opinio oe
* venerit:op5illum bacile tépu& manere:v vltimioillo tyräno qui vocaf gog: qyip(e
aliué qui cognominatué é£cg.iijec mi fit anticbriflug:nififo:te oicataliqui3non
rum tiifiitain ouobugpraui& boibug lu eff& gogipfum antiyj%m:f€d quafi princi/
dificarc fudcbit oiabolug gcnug buma/ perneyercitué illiug regié quenl induct
... num:q: iii5iitiiiaffectatìbomiiii&io ipfe Ciabolu8:qui quidépoftmiulta mala
dô inucniriper oia cötrariué opibug crca qu« facturueeftppfèudo yjog z pfcudo
3oa. 3ntroductorius 3m21po.
ppbeta&:adertremum in affumptoboie manifeftefint qüoin ceterie partibue:que
••
peccati;eriet ip£mct manifeftué:v£du/ tii cp: quibufdá imutationibug cöfidera,
c€t goga epercitijeiu3 ad perfequédâ ec riqueunt zoifcermifingule ppietatibus
-clefiam:quod videfwclle $oanne8 in eo fuig.\\9;ro%ytapar3quamiduplicé effe
£Jp.xo.
quodoucit:£t£ducétgentes ófunt fup cóftat:nó eo modo quo alieoifiguif
άtuor anguloeterregog zmago8 : £)ua tempo:aaut capitula feptem:(èd tii & ea
in re illud opinarin3gft?tra fide3:nefo, ipáßcaretßptenarioßg;qm c&fictq,
teip£ oiabolug in affüptoboie operetur &beftiaque regnaturaeftfpiliua in t&p3
priuaoccultein filijaoiffidentie mitteng reférto:fepté capitavicaf babérez effé fé
beftiä zrcge&terrev pfeudo ppbetae gd ptenarrgeeipioeoe qbueotcif. oninq;
£ *®et, oecipiédo3 fi fieripoífitetiamjelectce.£t cecidcrützwnueeft £ynuen&dus venit 1%p.ir»
*- 34• qyeifdem victig zfuperatio:nópoterit β/ &cúvenerit oportet illúbreuetépüa may
& tulere coartatu&nimi&potétiayji retrav nere.5erfunt itaq3libripartegi totide;
bet (egdbarbaraenatione&manéa incar téporapertinentia ad£ciidüflatiiinquá
ceratu8 apud illo&pergliquot oie&velam rum cöfümationeiudicatap;iue merétri
no8:agente interim otiiiv %bbatu5 ecclecen8gnaqueßdet fúpgquà&multae:cay £Jp.sg.
fiatxi $trurfumpoftpacëillamcu£at£ piefbeftia£cìillap(eudoppbeta vt mit
cum f«ductiigogteyergitìgiue;* fáciat tanffimul in ftagnfiigni6qiiz oiabolus
£3acb omne malüquodfcriptúeft in libro £3e quiauctorefttantimaliclaudédug eft in
38.39. • cbielig;ppbete.£\uocúq;aiit modoiftud abyffo vt nö£ducat ampliuegétee vfq;
(¢bab&gt;erit tamen tribulatio iftâ veluti adextrematégo:atertijftatue:fitq; pa:
ineptremo articulo: tim caudaoraconig ¢otium in £cclefiayji. £reoitaq; foco
q; capitaiä2tritaeriitin tëporibu9 fuie. ybibec ßriptafùnticipiet pare féptima
rxcoeßptéfignaculié taptionibué £9/ lib;iquefolâcôtinettfigtertijfattis. £t
rìbaeuitér quidë:(èd neceffarie cictafüt; q;ibiifi£ipiet babereftépuefiu5ecclefia
£!tpotefine quoy notitiaäbulare p librü illafpiialié:4téditadvniii qô eâ c&tem,
iftu3oeuiareeft:faliqd in eo oeffinire te , platóribueneceffàriü:nóneçef(:eftvtcir
meritge. £)uia vero confiteoeo:iter quo caplurimaoiuifiones fiât;fedmaneatto/
eundüfit:vidimu3£ fcimu&:quoin libro taintegra in contëplatione bei refpiciéne
iftoimpetu6fpüøoirigaf:oportet no6bi cötinue adregéfutiwfq5adcöfiumiìationé
ligentiug 3fiderare parteg libri:z metae £culi.3n£ytr39 libripartibug ptinetur
quibue finguleoiftingunf nö imemore8
illiuepromiiffi:quodfactúeftnobi3ppo
fècûdu9 Å vn4:boceftinfèptima
};
flatu ju9:acperbec aliogenere: fer
£fa,ri, pbetibicenté.£»efolabitoiiglinguä ma/ illejffecötinenffub vno:acfimaterlya
rigegyptizleuabit manífuäfupfluuiu3. cüßptem liberi9fine $ub altero:foläf.
info:titudie(púéfuitpcutieteüum fepté ptinagcfifQoveiu9£acbelcum iofèpb
riuig;itavttrißätpereum calciati. . vnicofii9:ifleq3eni5aliu5babuit in vita
g* generalibu& partibu& *;:; •9•
fuatyRacbcl:q*alterum mior vtedidit:ce

functaeft, %d quinq3 itaq3 filioe perti/
£neraleelig;iparteg que perti/ nentquinq;iibiipartee: boc eft ad illos
nêtgd£cúdúftatü:f&y funt tba ordine&quifignificantur per ip(og. 3d £jt,5$•
rüplnrimefpilee $inguleeni; £ytam vero££ptimam filia3íéyta pare
barúpartiú:quibufdäcerti&capi quegeminaeft.l^oyro£ptimapargidfo
tuliebiftingunf:itavtin vnaquaq; qnq; lium?Jofepb queinfolumienirá eo sta/
partium:preteralia queprecedunt in ei8 cbelin terranatiuitatiéfue : ac perboc
íèpté oiftinctionee yidenfbaberelicet in vfq3fermeadarn>6%ptem veriremum
quartapartemom adeo oiffimctione&ipfe wifet^acbel merusa g; vnitatę;
3
21bb. J!ib. gêrpönig
oefignaret $iue ecdcfieque i tertio(vt (è ituditio vbiefimilibtie:parti5fic pcrtinet
petigimua)ftatu futuraeft.$ane octaua ad(ccundum:vt nibilominué refcraf ad
tertium.?Ialem nog opc:tct facere vifferé
pare libri:que alio quoq;genere:tcrtia ci/
13p.zo. tiam inter illam fcripturi átigit vel que
céda eft:ey eo loco uicipit vbi dicitur.Cli
ditb:oriümágnum τ candidum v (cden/ tägunt ppbcte pp.ie (cùm ftatü:t illam
temfnpereu5:2 cuiu&confpectu fugit ter quep:oprictangit tcrtium:z eam cómu^
ra z celü:z lccua non cftinuentuéâb eie. niter tangit vtrunq;:itarcfcraf adflatum
{1t aiit intelligafplcniu8:quodve octoli fecundti:vt nibilominuere£raturad tcr
b:ipartibua victum eft.3ntribue incifio tium vt cä que fpälitertingit tertium fta
nipuè ciftinguéduéeft totué liber.3ecú tum nunörckramtie adß:undum;vei
«dú q incifio vnapertinet ad fçëm ftatü que proprie tangit (écundum:nunq5refe^
iuyta p:oprietatc5litereque viuerfigcnig ramueädtertiúm.£a ver9 que vn9 im
matibuæ palliatur.$ecunda ad tertium. perutangit vtrunq;:itarekraturadftatù
Zcrtia adfuturum (eculum:quod eritre fecundú:vtnibilominue referatur gdter
£numeternum adbiem illum beatumoe tium.{1crbi gratia.MXabctur cömunié £r
ßø.35.
quo otcitpfalmifta , 4|>cllc: eft oico vna moin euangelio oebelifìbctb tnaria,p
in atrije tuie fuper milia. £»:imaimcifio cogy altera2tra fpem concepitun £nectu
quepertinet ad fècundum ftatum: in («p. te & viro:altcra üdbuc pucrperatoe fpirt Auc,*
generalibu3partibué:ficut iam viximue tufancto.£t oubium non eft quin belyz
viftincta eft:ita vero vnaqueq; iftaru5fér fabetb ecclefiam predicato:ufn Defigner.
pabet £ptenarium fuum : qüo vnaqueq; JSarta ecclefiam conteinplantium qua^
£y ipebdomadarum temporia quadragefi rum quidem altcra in conceptione precef
malia (èptem oieru5 numero terminatur fit.altéra vcro fccutaeft. £Yula verobee
que cum ita% babeant :liquet qyae refpe/ cuefáncte £mine intcr vctue teftamcn^
ctu£y temporum iftorumque pcrtinent tum q nouiio:te funt:fignificat in prifno
ad fecúdum flatum:oicendü5efi:£ptimii: intellectu:bclifabetb fynagogam.:H>aria
tempu3quoderit tertijftatu3:t refìectu conuerfámtegentibu&ad Ccum viuum:
£p- partium libiipcrtiiientium ad £cìdii ccclefiam.3n fçcundo bclifìbct ecclcfiam
ftatum:Dicenda eft feptima pargilla qua; feciidi ftatu&.a{>aria vero ccclefiam tertij
adtertium pertinere predirirnu8,unoii (0 quia non p:iiie qucd fpiritusle cft:£d ®
lum autemrefpcctu £r temporum perti, gnimalc:dcindc quodfpirituale.95imili/
mentium adfecundum flatum:tempu3 il ter quoq3myfteria precurfo;ie ty£t accu^ I,cot. 1$
lud quod erit tertijftatu& (èptimum crtf piendafunt.$imiliter apeftclipetrizio
mandum eft,{]erumeti15 refpectu £preta áminigcuiueeft liber ifte. 3jgtfbelifùbetb
tum mundi:quarum quinq; parterierit: ioannee baptiftn:zapoftoIu8 petrue:non
quando p 53 venit in mundum:ferta ve/ tranfeunt terminii fecundi ftatu8.£i>*ria
roincboaraer eode5 tempore perfèuerat vcro:r53 tioanne3 cuigelißa:ita mánét
in labore vfq;ad bec tempora noftra:in q infccundo:vt niulto côgruentiti&accipiä
bue vftatua fccundugineytremig agitt tur in terrio.$gue fcrtptura vi a que edi/
tertiu3 quierit fabbariiiniriattfgeft.£Yuia taeftin gëtibug:ficutiiibcrific non babet
vero vniueríáfcriptura teftananti noui: in £ quod referri queat ad p:imum ftatü:
fic partiiti pertinet ad (ècundum ftatum: féd aut fimpliciter ad fècundu5:vt que ve
vt non trah(€at ad tertiu5:vteftillud q$ bcftiubabente capitafcptemz cornua ve
3Joä zu. aito3minu3 petro.$equere me.3ic par cern:a se prelijæ fánctorum martyrü fcri
tim ad tertium:vt non referatur adfecú/ pta funt.£ftjr fimpliciter ad ftatu5 tertiú: Ζpo,13
2{P»*o. dü:ficu' illaque in (èptima parte lib:i fcri vt illa j(cripta funt iii £ptima parte.£liit
ptafujjt:vtcfto&aduentugog:zeytreino cöiteradvtrüq;:yt illa qucve fepté eccle
3oa. 3ntroducto?ius 3m21po.
fjè.3lIud auteyquod oe £ptima parteoi b£rigueat afiljeregnieget otiogquiete.
**
ctuheft:itaincuhctäter obßruari op5:wt GIßxéplum veterüm. p. i o.
4. quädoagimu9 ce Cuplici conco:dia:re £d fortein bogijo (atifíácietnobio
(ρέctu£x partium libri oicatur feptimg. veritagfi vetcrüexempla penfámus
£t tumctémpii&ipfùm dicatur %bbatij: attendentee qy ficutagar ancilla fiv
tam:v5:rcfpectufexetgtum mundi;j5re [ gnificatfynagoga3que pertimuit ad
fpectu (er temporumfccundi ftatue.Et primum flatum.5arraccclefiamque per
quandove triplici concordia agendú eft; tinuit ad£cundum:italfaecclefiámque
£y quideintemporibu& fiuié terminetur pcrtinet adfecundum.' Aracbcl autemecz
fecúdue ßatue.vt fupcriu6birimu&:cif, clcfiam pertinentemadtertium. £)ue ci
demfey libripartibu6afcriptio quaruy.f. ita fint libet confiderare:q/farra babet ali
partifi:propter boc myfteriu3:wliumaou quando locum in ftatu primo t in illa
plex eft.5eptima vero par&reputcf pvim maIime byftowia wbivicitur i%ac intro,
cipaliter in fuumftatu5:® tunc ftatue ille duxifie YRebccbam in tabernaculumma
vicatur:magnumfábbatum acfi tempu9 triefie,&intantumeam dilexifîè:vtooio
pafcbale:quodfepté bebdomadiétermv remquive inorte matrie acciderat: tépe,
hatur.non modo vtiieiyimue refpectu raret.£garaute3inftatu£cundo: quics
£y tépovum (écundiftatu3:£dv refpcctu tué eftlibcre:£cundu}?oc noneftioaue
fep:etatum njiidi:incipientiú ab%dä.$i q^poftó natu3£ patri filiuete liberama
enimp;imueftatu&fpäliter afcribitur pa tre:eypulfà cftancilla v filij eiu8omneef,
tri.£5ecundug filio:tertiu% fpfii (àncto. iud«i quifectatoveeiuftitie queeft in le/
*Quid côuenientiug effepotuit:j3 vtfta/ ge:δamatore&gratieeffemalucrunt.£o
tuéille quipertinetadfpiritumfúnctum: d<5modoi√¶acbei* materoomini:rife ,
α re£ectufeptetatum mundi:v rcfpcctu £tiam bominueicfug£ ioanneg euggli,
(&y téporum fçcundiftatug fabbatum effe ftacifiugeftijlxrifteibabëtlociiin miyiie
videatur:vt per boc vnu&idéq3 fpiritug fijein ftatußomagiaaütin tertio.ifi
a patre filioq;procedere intclligatur ?9$ $o$ bclifùbctb* icánte fili°ei*petriis
4 qiiiftudfit.tunc (cripturailla jouplici ficbfit lociiin (cùoftatu:vtn6bäntifio
ter intelligitur ziuyta,pprietatem intel/ inöinterti9;fructuéaütitellectugbuiire
lectuepertinée adfcömiftatum feculi:ad ifteeft.£üpmugirelië £g; ptincat ad
eüdemif&ciidiiftatumrcferendaeft,£t fi/ patré:6£3 ad filiú:tcrti?ädfpjm fctiimi;
cut vniucrfàliter fcöm totu3:fiuefpäliter 993 gdéfiniíìptingreadp.iiijfatii: íé;
£èinpartem:quodfijitépoie$l%üfïioni adfcö5vi itelligafpi mittée fili° mifïg.
relinquitur:intcrtiüftatü (eculi (piritalu £t q; nô (oluo filiueapie mittif;verif*
terrefundédaac fibigciebu9 na(ceretur £um £o(pirité ánctu&: neceííeeftvt ba,
ríg;bíéûiebugrefufcitatuêamQrtuig;oo beat locu3intellectu& qui pertinetad fpi
núfpüøfànctiifufflareticifcipulo9 fuo9 fitum fanctum in ßcundofìatu:vtint*),
bie cigbug apoftolog fuog:nitteret ad 5/ ligatur fimul mifiué.£ane iurta ifiiif,
dicädüingentibu9,bigiterum idem apo inteliigeiiiie modum : neq; iiitcllectió
ftolinoua3 complantarent &fupcredifica £; pcrtinet ad patrem :babetlocum in
rentecciefiag;quod totum vt iam vixi:im cundQ ftgtu: ncq5 intellectu&qui per/
fpiritu inepcovdiorertij ftatue confumari tin£t ad filium: babet locum in reitiœ;
oportet.3jllud autem ficut iam òiyi: non quia neq3 paterintclligitur miffug«um
videtur mibi complendum effe in fpiri/ filio: quando tlium patcr mitteresi)
tuin illo tertio ftatu.quod fpectat ppaie c:ue eft. illeq5 hliu& ct:m fpiritu famu»
adilloequivite typum gerunt actiue:p cto: quando $icitur.3dcni filiuer$
pter ybcrtatem) fpiritu% %mcti;quc ytba tere fpiritum fànctum? v fivgnire pía
ā 4.
** 2%bb. 21ib. gêrpönig
cum filio cici queat:£ filiu8 cum fpiri/ min:g.miftoeditoilla mortuaé:cefigna
£go,i4• tu (anctotefte ip(à veritate queoicit. £5i tur illüdquodpcr apoftolu$ vicitur.1Uiî r.co.-i;'
quieotligit me fcrmonem meumßruabit autem venerit quod pcrfcctuscft:euacua
α pater meueoiliget cum vadeum vente bitur quodex parteeft.{ltautem redea/
mu&t manfionem apud eum fáciemue, mugadcaufùmpropter quambecomnia
£tbecquidemita% babent. _ . victafüt:neceflèeftlcctcréviuine pagine
(I£\e aliointellectu. £aß.i i. babereoifcrctionév intelligere cuy quid
£dfino&'adalium intellectum có/ afferitur aut negatur:vtrumfcömtotum
uertimu8:inuenimu9 aliomodo ba an (cômpartciii:vtrum ßöm id,quod p
bere locum in (cciidov tertio ftatu: priu5eft:an vniucrfaliter tab(olute intel
que proprie pertinere oino(cuntur ligendáfit:ne quádo cogamur magi&file
adprimum vbabere locu5in p:imo&ter re3aliquidoicere:finon licctita loqui:
tio:queproprie pertinent ad (ècundum: qúo infcripturiewiuinu&abantiquietem
baudoubium:g) αve bij&que pertinent poribué cófuetüeft.$i enimq; fynagogi
adtertium intélligendum eft. Rooc aute3 iudcop, reprobäe߀ oicimu&:idcirco fub
tiffcrt inter illud viftud:qy noh ita iftud boc verbo:omnem multitudine5 ifraclis
proprie accipi pöt quomodo illud quod includimug patriarcbae quoq5v propbe
£•jdfi.i6 áperiug ticttim eft.£cceenim ancillam taerep:gboe cóp;cbaiii°.£tfi peoqë oi
reprobambirimug cefignare proprie qδ cimugelccta3xjianop.ecclcfiam:oëé qui
pertinet ad p:imum flatum :v tamen p 5uno céféntur noie colligimug fub' boc
quiin (ècundò vtertiocarnaliter viuunt verbo:illcg quoq;cogimur faterielcctoe
ihandlle filioereputanf:q:qui facit(ait be quibu3 cictu5eft.£\uiweromalaeger
3oi.8, oiig)peccatü£ruueeftpeccati.Dirimue runtibunt in ignem eteruum. 3Joi.$
lyami valioe quofdäbefignare eoequi p QU£e ouplici itcliigëtia cinftinctionie.
prie pertinentad%cundùftatum τ quita 10a5. 1 2. .

iwemjinprimo ftatu verbum virepxdica^ {lia verotoe oiftinctione priú


verüt in lyi reputatifunt. £5imiliter&q libri £pocalipfie fcrmo'erat:
in tertio:άplure&adeiu&notitia3υoctu cuiii&cuplex eft ijitclligentie
rifunt.ÍYirimu3*Racbeicmn talio3quof caufà:vna qua recto curfuper
damccfignare proprie quiptinent gdter têporapropria interprctanda funt vcrba
tuiiftatú:ttamé vimprimo&in fècûdore eiu(q;:y'q5adcúlocii wbiggifoeiudicio:
pertifiint viri côtemplatox&qui pmeri alteraqua faciendaeftoiftinctio inter (ep.
to vitefiieeefignatifunt:tuncetiä im ■^a täα £ptimam po:tioiié:vt fiat oíiainter
cbel.*eftat€rgo vt (cômplug α minué ßcundú vtertii15 fíatü:libet z in bcc ifio
becz fimiliaintelliganf.£)uodfiborum fructum exquirere (pilem:vt quiia3 fide
quoq3intellectufirequiriturfcientie fru/ cogno(cimug cciinoftrum ad contemplä
ctug.3llceá quem afctiepatribué ob(èrz diqucq3fpém celfitudinlgeiue:quätum
uare firmiteröocti fumu&credcre,£v icô ipfe oederit feftinare poffimug. giquet oi
cufíetemereeíïèinpatrefiliu5£ (püm %m bu8ypianie quifid:m catbolici firiniter
ctum:efíéin filio patrem a (püm fctüint tenét:q' oue perfone fiint in trinitateque
effe infpùfànctopatréfimul* filium. £t ceueeft:quarumvnatngenitaeft :'altera
qrbjtreo,fimulwiugocußfünt,t>cfigna genita atq5 vnaegriiahullo eft:altéra ve/
turfimul in agar totapreféne vitaque cô roafolopatre. £ft vero valia pfona que
tinetin £ipâtre&ftatue mundi.3n (àrra apfe filioq; pcedit:que ficut filiu8 coope
vero vitafutura £5imilitcr zim lya cum ratur patri:itaip(aquoq3 patri coopera/
pomifinrefpectu*acbelia. £umilitera tur v filio.£äta quippeeftidgmptitae in
ity Τ{acbele:cumponif umre(pcctubcinia ter patrcm α filium:yt cum % cicat mit/
- -
".
[; 3oa. 3ntroductoriug 3n21po. '*
y% tere filiu8quem bicitip(eniittere patrem le me clarificabifq; te meo accipietv gm/ 3o. 16.
II. « eumfotcatapatre procedere qui proce/ niitiabit vobis.&Jbiv moxfubdif, aoia
an' ditaf<'£anta vtriufq;per£ctiö:wf aliqii queb3 patermeafünt:proptereaoiri wo
Ifti Sicatur abfòlutefpüøpatrig:ytem illud. bieq?oe meoaccipittatiniitiabit: vobię,
ç$$at, ììomiciiiiiiwçôéïíôqiiiçìåíïí, £5ic?Joänegeuágelifta gbicro(olimue co
;* jtugpatrievtffiquii6qjifiiiyööïéít operatu9gft petro ob eädè caufàm myfte
;A fifpiigeiue qfùfcitjuit icfumyfim amo; rjabijt £pbefumfijpedificare ecclefiag
£ tiiie:bgbitatin vg$ie:aliquando abfolu/ quaéfündauerat y\gulu83rguunt no9
:\ 8 feticafefté fpiigfilij:vtiiicodem apofto iflabicere:qui5abellianì virueoccultät
3$$ 19. jSifitíçìåíïíííííííííüíôáíô, in pectoribu&fuig metuéte8 in fcriptura
si°*** ftrain qnoclamamuæ ábbapater.neq; diuinaaligd pferre qὸ diftihctereferatur
¥ enim virtutiabuitie:qiieapatre filioq;p adpcrfonae fingulae newidcanffciffioné
£1 cedit:z ab vtrcq3mittif ad faciéda figia fácere in vnitateocitati&:n6 attendentee
# « fanctificandami creaturä:parg. vnapfig qyficut vere inperfonigpprietae eftvin
;ì eft;£ pare vna filij:fèd totipatria efi:to, efïèntiavnita9:itaqueda5fintque ppter
á tafilij:cooperigiii oibtiepátriae filio:q5 pprietaté pfonaru3:ppeafcribanf patri,
“. tignt6 a lucidiffiniié myfterijgin ciuiiia βγurda3quepropriéáfcribanffilio, £)ue
;i p3ginavcmonftratur. damque propriefpiiifàncto:zgyptopter
£ 4IiilQtapulcb:ümyfterium. £a5. i 3.
-
vnitate5&ffentie:ipfamctcöiterreférâtur
M fîè 3: 3quet enim g) 4|>oyÌ€¢ âimulíe ad omne8.^fíqüidemficyerefùnt treg
, --- biii:miffugefa£iigiii exordio ve/ pfone:patcr& filiué afpje£ìnctug :wttii
; terie teftaméti:3oäneg baptiftain inpatre fit filiuga fpj3£ìngtue. 3h filio
| exordio notji.£t victú eft ôe ioan/ paterae fpúe fanctué.3n fpófàncto pater Zu&
fe:q) irct antetofimin fpiritu v &tute be/ z filiue.Sicut ergo woy illa qua victum
lye:quietiam cum diSoyfe coram toiioin eft.£ue9 filiugmcuetoilectu3:ptinuitad
monte atribue gpoftolie vifueeft.£t cir ßlumpatrem:g£groipfiuefilij:ad folüfi
cafinem feciidt ftatug α initiu3 tertij:boc liü:a coliiba adfoliifpümfanctu$:vtamé
eftin fine férteefatigficut creditur vêtu bec tria tota fimultrinitáøopataeft.3ta
rueeft.£ìergo treeviriifti fimul in my p:imiiftatU3£p/ietate myfterij:£iciiiue
■ fterijg côfcrunf:v3mgyßevioinca &be áfcribendiipatri:fcûmfilio:tertiüfpiritui
: Psal.4. £££££££££t9fgJifigiitipfiquod ba/ fáncto.£ttfitre&fimul tribu9 pfoiiie c6/
í baä:ifaac & íacob.£Y$ illi tree angeliqui mune& (ijnt:q*nibilbabet paterq3non
í appartieriit bab:ae:moy€¢ vtiq3q filioe fit filijv ßü9%nctiimibil filiug qόnon
' £tfi,i8 3oänee
w
babuit fignificat boclccopfonipfis
baptiftaquimiffug : * fitpfievfpíe£iinibilßüeßìg q$ m$
eft bäptiyare
fit pfie a filij:£appfiwerbiiiftudpcnfà/ Joi&
! in aqua:pfoma5 filijffxlyae qui operátue mue quoaittofie.1 Satermtue v{qymo)
1 eftim igne iudicia pcrfonam fpîg fancti. doopaturz£go opero:qδyidff prcp.ie
£)uod ergo mor£e operatugeftinercv vinftinctionêácereinterp(onipfie zp/
dioteftaméti vetcrig.3Joáne6 in ero:dio fonä filijtacfifolugtijcopatuefitgater &
noui:id nobio p:o£ctoinnuit quod veri folueniicopatu&fit filiue.£t illudqucd oí,r•
ta3in euägelfo viuavocefútef άicen3:pa generaliter (criptum eftve verbo patri&. oùi4,
fermene vfq3modo operaf:zego opero: [Qmniaperipfijmfáctafùnt,£tiiludq$
3Joã$• ? vero wnuebclyøøcooperatuseftmor ide5filiugteftaf£epatre $icée,1I\ater in
- fubveteri teftamêto:zcooperabif ioaii memanę:ipfefacitopa:itamiromö£a
nifiibteftaniëtonouo;c&mcnftrat nobis bcljarrijq;venenüogngnte ipfooe quo
gwnue fptie cooperefpatri α filio eo 4. loquimiir:c«uitare fufficimüø:vt v per
abvtroq5p:ccedatßmg/ ÉÉÉ bocqyintfeniiijue aliquapropicafcripta
** 2%bb. Jib. g€rpönig
cum filio cici queat:£ filiu8 cum fpiri/ min:g.miftoeditoilla mortua&:oefigna
£go, I4• tu (anctotefteipfâ veritatequeoigit.5i tur illüdquodpcr apoftolus vicitur.1Jî r.coi.15 !
quieoiligit me fcrmonem meumßruabit autem venerit quod pcrfcctu$eft:euacua
a patermeueoiligeteumy^tad eum venie bitur quodexparteeft.{ltautem redea/
musv manfionem apud eum fáciemue. mueadcaufám propter quam bec omnia
£tbecquidemita% babent. _ . pictafüt:neceílèeftlcctcréviuine pagine
€Γδegiiointellectu. . . £a5,i 1. babereoifcrctionév intelligere cu3 quid
£dfinog'adaliumintcllectum có/ afferitur aut negatur:vtrumfcömtotum
uertimue:inueninue aliomodoba an ßömpartciii:vtrum ßönid,quod p
bere locum in (&cúdo&tertio ftatu: priu5eft:an vniucrfalitervab(olute intel
que proprie pertinere oino(cuntur ligendúfit:ne quãdo cogamur magi&file
adprinum vbabere locu5in p:imo£ter reßaliquidoicere:fi non licct ita loqui:
tio:queproprie pertinent ad fécundum: qúoinfcripturigoiuini&abantiquietem
baudotibiiim:g) α ve bijéque pertinent poribué cófuetüeft,$i enimq;fynagogâ
adtertium intélligendum eft,Hoc aute3 iudcogreprobäeße oicimug;idcirco fub
tiffcrt inter illud ziftud:q non ita iftud boc verbo:omnem multitudine5 ifraeli6
proprie accipi pöt quomodo illud quod includimug patriarcbae quoq5v propbe
£<jtii,i6 ápériug ticttim eft.£cceenim ancillam taereprgboe cóp;cbaiii°.£tfipeoqόoi
reprobambirimue cefignare proprie qδ cimugelcctayxjianoy ecclcfiam:oëé qui
pcrtinet ad p:imum flatum :* tamen p.5ianocé%ntiufnoie colligimug fub'boc
quiin (ècundo vtertio carnaliter viuunt verbo:illogquoq; cogimur faterielcctoe
ih ancille filioereputanf:q:qui facit(ait ve quibu3 bictu5eft.£\uiweromalaege/
3Joi.8, oiieypeccatüfëruueeftpeccati.£iyimue runtibunt in ignem eteruum. ?Joi,$
lyamizalioe quofdäbefignareeoequi p QUÌ3e oupliciitcliigëtia cinftinctionie.
priepertinentad%cundùftatum zquita 1'-ap. 1 1•

imemjinprimo ftatuverbum vire p;edica/ tlia verooe Siftinctione priú


verüt in lyireputatifuht. £imiliterzq libri £pocalipfie fcrmo'erat:
in tertio:ę plure&adeiue notitia3υoctu culti&cuplex eft iiitclligentie
rifunt.ÍYirimue*Racbeicmn valio&quof caufà:vna qua recto curfuper
dajnocfignare proprie quiptinent gdter têpora p:opria interprctanda funt vcrba !
tuiiftatú:ttamé vimprimo vim fecúdore eiu(q;:y'q5adcúlocii wbi agifoeiudicio:
perti fùnt viricótemplato c&qui pmeri alteraquafaciendaeftoiftinctio inter £p.
to witefiietefignatifunt:tunc etiäimi Aa täα £ptimam po:tioiié:vt fiatofiainter
cbel.*Reftatêrgovt (càmplu3& minué fécundú vtertiij5fíatü:libet tin bcc ifio
becz fimiliaintelliganf.£Yucdfiborum fructum exquirere (pilem:vt qui ia5 fide
quoq;intellectuiirequiriturfcientie fru/ cogno(cimug cciinoftrum ad contempli
ctug.3llce£ quem afctiepatribué obféra diqucq3fpém celfitudinigeiue:quätum
uare firmiter öocti fumu&credcre.£v icô ipfe oederit feftinare poffimug. £iquet oi
cuíetemereeíïèinpatrefiliu5£ (püm %m bu8yjianie quifid:m catbolici firiniter
ctum:efíéin filio patrem a(püm fctúrn: tenét:q' oue perfone fùnt in trinitateque
efîe infpùfànctopatréfimul* filium. £t ceueeft:quarumvnatngenitaeft:'altera
qybijtfee,fimulwnu&ocußfünt,t>cfigna genita atq5 vnaeariiahulloeft:altéra ve/
turfimul in agar tota preféne vitaque cô roafolopatre. £ft vero talia p(ona que
tinetin £ipátre&ftatue mundi.3m farra apfe filioq5 pcedit:que ficut filiu8 coope
vero vitafiitura $imilitcr zim lya cum ratur patri:itaip(aquoq3 patri coopera/
pomifinrefpectum^acbelia. £umilitera tur w filio.£äta quippeeftidgmptitae in
ii, mpacbcle:cumponif umre{pcctubcinia ter patrcm & filium:yt cum £ cicat, mit/
- -
*.
3oa. 3ntroductoriug 3n21po. '*
tere filiue quem bicitip(eniittere patrem le me clarificabifq; ce meo accipietz gmv 3Jo. 16.
* *, α €umfolcatapatre procedere qui proce/ niitiabit vobiæ.&lbiw moxfubdif. £)ia
ditafe£anta vtriufq;per£ctiö:wf aliqi queb3 patermeafùnt:proptereabiri vo
£»at, sicatur abfolutefpúépatrie:vteft flliid. bieq:toe meoaccipietatímütiabit. wobiæ.
■O. ûonenim voeefti3quiloquimimiß fpi/ £5ic?Joänegeuágeliftagbicro(olimte co
jugpatrie veflriquiloquifinyobia.£t operatu3gftpetro ob eddę caufàm myfte
fifpii$eiug q füfcitjuit iéfiumxjm amo; rjabijt £pbefiumfùpedificare ecclefiag
tiiie:babitat invoöie:aliquando abfolu/ quaefündauerat g\gulus3rguunt no9
iftatoicere:qui$abellianiiwirueoccultät
* Ao. 8. teticafefíé fpiigfilij:vtiicodem apofto
£jal.4* 19,:£ifit ceiiefpiifii filijfiiiim cordamo/ in pectoribug fui&metuéte8 in fcriptura
ftrain quoclamamue ábbapater.neq; oiuinaaligd pferre qὸ oiftihctereferatur
enim virtutiabuitie:qiieapatre filioq;p adpcrfonae fingulae newideanffciffioné
ceßit:zgb vtroq;mittif ad faciéda figha fácere in ymitateocitatié:n6 attendentee
£ fanctificandariicreaturj:pare vnapiie qyficut vere inperfonig;pprietae eftvin
eft:£pare wna filij:fedtotipatrie efi:to, efféntiavnitae:itaqueda5fintque ppter
tafilij:cooperigiii oibue pátriae filio:q$ pprietaté pfonaru3:ppeafcribamf patri.
tignte a liicidiffinie myfterijøin ciuiiia gyurda3quepropriéáßribanffilio. £)ue
* pagina vcmonftratur. damque proprie fpiiifàncto:zgyptopter
■ Exo.3.
CIingtapulcb;iimyfterium. £ap.i 3. vnitate5&ft&nti<:ipfamctcöiterreférâtur
Σuc.i, 3quet enim g) 4|>oyÌ€¢ âimulíe ad omnee.©fíqüidemficyerefunttreg
tfii:miffugefatoiio in ero:dio ve/ pfone:patcr&filiué afpje£ìnctue: vttii
terié teftaméti:3oäneg baptiftain inpatre fit filiu3£ fpjgfgngtue. 3nfilio
erozdionoui.£t victú eft öe loan/ pater* fpúe fanctué.3n (pùfàncto pater Zu&
fe:qyirctante biimim fpirituz&tute be/ z filiue.£5icut ergo woy illa qua dictum
lye:quietiam cum diSdyfe coram tiioin eft.£ueg filiuemeueoilectu3:ptinuitgd
monte atribuegpoftolie vifueeft.£t cir folumpatrem:& caroipfiuefilij:ad folüfi
cafinem feciidt ffatug v initiu5 tertij:boc liü:a coliiba adfoliifpümfànctu3:a tamé
eftin fine férteetati3ficut creditur vêtu
bec tria tota fimultrinitáøopataeft.3ta
rueeft,£üergo tree viriifti fimul in my p:imiiftatU3 ppietate myfterij:£xiiiue
fterije cöfcrtnf:v3 noy(«e«iojnea v be af&ribendijpatri:fcöm filio:tertiüfpiritui
a°}al,4 !yge:id profcctofignificantipfiquod bay fáncto.£ttfitre&fimul tribu9 pfofiie cô/
braâ:ifaac & íacob.*\$ illi tree angeliqui munee (ijnt:q:nibilbabet paterqόnon
apparuertit bab:ae:mop(eg vtiq; q filio9 fit filijα βάρβnctiimibiifilug q3 non
Ca;cii,18 babuit fignificat boclccopfonäpfis :* fitpfievfpiiefcitnibilßüeßìg qè nô
3oincebaptiftaquimiffug eft bäpti3are fitpfie a filij:£appfiwerbiiiftudpcnfà/ 3Joig,
in aqua:pfona3 filijffxlyae qui operatue mué quoaitofie.1 Saterrmrue v%5'mo)
eftim igne iudicia pcrfonam fpîg fancti. doopaturz£go opero:qδyidtf ptcp.ie
£)uod ergo moy%e operatugeftimero;/ tinftinctionéfácereinterpfonäpfie zp/
dioteftaméti veteriø.3Jodneg in ero:dio fonä filijtacfifolugtjcopatuefitgater&
noui:id nobio p:o£ctoinnuit quod veri folueniicopatu&fit filiu3.£t illudqucd oí,re
ta3in euägelfo viuavoce£tef bicen3:pa generaliter (criptum eftve verbo patrig. oi.i4,
fermene vfq3modo operaf:zego opero; [Qmniaperipfijmfáctafùnt,£t iiludqë
3Joã$. ? vcro vmue belyøø cooperatuseftmoy ide5filiue teftafvepatre oicée.1 Satcr in
füöveteri teftamêto:zcooperabif ioaii me manę:ipfefácitopa:itamirom6£a
nifiibteftaniëtonouo;v«monftrat nobis belijarrijq; venenüoonante ip(ooe quo
g/vnu6 fptie coopertfpatri z filio eo 4 loquimur:ceuitare fufficimüø:vt v per
abvtroq5p:ccedat (c£m goiiguje Ε bocgyiniieniinu8aliquapropicafcripta
- -

21bb, 31ib. gérpönig


patri.ptoprie filio:propricfßìi (àn£to:vi aduétum biii:côcordet cum coqui vccaf
íamuieuitclligcre ppictatc&pcrfcnaru3 geg.£umaút intcr (^cüdüv tcrtium fta/ 1¤p.14 |

£tper boc qiueniriiueciapcrtingre ad tü(qδ cino neccife c£)eiffcrätiä%cinnue:


o&e:ci(camu3pic£ntirewpitat飣|£ntie. tüc multa vcrba lib.i buiuéque quafibv
inó igitur ££cau(%ovctúefta filio, ■»a ft9;ice (criptafunt:v qu:£y tipc:ioue £v
3oi.$. ter meu&v(q;modo9pcraf££go op«f9;: ciidi ftatue myftice afcribuntur ad con/
aum v£mpópcrefcüpatre filiu9£ qiifi cordiam:tertij flatuerckrcnda funt ftatu
jopatcr.ijcc ab(q;caufâ inucnitur%pus to libri principie:p:incipio tcrtij fiutue:
£tigüntcftamétoveteri£oopátu3 effe pa tcmpo:i:v5:ifuv txtrcinia qbufdam vcr/
triloquéèafììdue perppbetaé:v in nouo bléquc in eodcm libro byfto:ialitcr tah/
teftamiéto coopatue eit filioloquéégapo guntur:finieiufdcm tcrtuftitue;a qua tiî
ftologτbcctcxgecckfi<:€og fit ip££v lege amincuentur ilia : wt £p. cij imug:
ntue%üe:virtueineffabilio vtriufq5 pa/ queadpafficiicm fccundi ftatu&rufcrun/
trig.£v filij:quiinoucbuetcftamétié opa tur: illaque fcripta funt gdlitera5 Ceeo
tifunt:j3£rtiin cum ficut cuopcpuli:qui dcm tcrtio ftatu: quiav iftavt iam vixi
ad ouoptinétteftamêtaaditnagin£inpa non conueniunt proprie temporipacig:
triez filjcreatufunt:itaangclicué ill£ q?” ¢ illa non babcbunt pcft (& tcmpuè in
tuo:quin caligbabitatad imaginé (püé quo poffint in fpú£tö?fumari: illcq;.i*.
fàncti.Hxc eni5cau(aeft pro qua hô tria iii illo (èculo futuro:quêderit poftektre^
tcftamêta:£douo ef* (cribunf: quorum Jniiiudiciüincarccratüeiabolüin abyfTo
concordiamanet intégra;aiacob patriar« folui op5 modico tpc;: agregari iteríali
dba vfq5adprimú aduentum tfiu:& gp:i quaégétee 3tráclcctoe beieeaut aliquid
modiuêaduétu vfq5adfin飣uli. £)uia buiué ficri:qûtêpovaliter oporteat termi/
vero idcm ®üe qui patrie z filij Domum marißt idcòlcctioip%eyplanatione idv
eft.eiufde5eftauctoritatiéadcpcrandum get circa cbfcuritaté vei bo;:nö myftica
pvcllefjocuiuéfünt pater v filiu3:op£? eypofiticiie:q: myftica expofitio cft:cum
fcbat : ifm quoq;cpcrariopafimilia fibi pcrminimaitclligüfmalo:a:vcl pmcdi/
adteftificädacaip(aque patcr z filiué te/ ca multa:fiue in boiia ptefiue in n1ala:vt
£ificati funr:vt itafit innctitiaboininu5 cüiu rege bicrufalé:intclligiforue:inre/
qúo eft in notitiaaugclo;u5:quatcnue in g£ babilόi&:Diabolug.H)ic aüt vbi oe i5o
nioie trinitati6:69eugeft oé gcnu flectaf piabgloapte aliquidei:n5eftid:qάeicif
^®bi,* celcftiu5terreftriü vi£rnog zcig lingua in pfonaaliquajnyftice rcfundëdüin po/
cófiteaf:q: filiu6 v (púéfànctug in gloria fterú:5¢rtim cú nó fit aligeoiabolo inine
funt vei patrię ppter banc catbolicamfi quitia maior quipoffit Dcfignari pcr cu;;
dcm:gemina cft(vt fùp^adigirnué)ςauß fedqë of cc eo:boc itelligitxbct:v fifinit
c&cordiarum:v cccultaquedam intelligé ibi aliqua áßpáliegeät intcllcctu:neq3 ca
tieregula:queintcr vcrba* yerba:qn im tbcnam:qua captuaoi:málé effe putet:z
moifiter £iifum gfcnfùm eiia5fìcit.5i ália jccculti& gbufdäcbfcuritatibug pal
enimiurtatéporücurfumyfq5adfiné £/ lianf:neficino efknt giitjg vcnudativi
culi;£rie;lib;ibuiué cófidcrare libct:ita lefcerét.ineq;.n.ibitiiimödo obfcurae(Te
finguligfçpté tépo:um:inij£nimue fingu fcriptura credéda eft,vbimyfticig figurig
lièptëpartiumjvfq3adeùlocu3 vbiagi obuoluif:aut ibi tiiì maniféfta:vbiliteraz
turòeuidicio cóucnire wtaiacobpatriar liguntelligentiaprcfto eft:vt quibufdam
cba vfq;adaduétu3viii;terinde vfq5ad videtur:fcdplerumq5 multo ámpliu3in *•*
finę feciiliouplex côcordia teneaf:rcfpon litera ó infpiritu.£icit enim apoftolug
dátibugpfingulaveteribuéngui&;adco oifputan6tx opéribu& a fide.3}uftificari
wtrcy qntbiocbu9quiprcccffit primum bomincmpcrfidcmfine opcribu&, $icit gac,v.
3oa. 3ntroductoriug
aliue econtrarioiuftificari bominem per
31121po. **
fecüdügy beugefirfe:fedfcömgbomo:
£; opera:,intantum vt proféquatur α dicat g\uod áuté intelligatur:libet vigilanter
ideo fine opcribue mortuaeft.Ibec ver attenderetreeeffe generale8 modoé:qui
ba iuxtaliteram intelligenda erant.& ta/ bu9 ccueloquifinfcripturie:fcûm gy ai
[$e.nii.
men in feipfi& occultafatigt pcne intel/ libroifto:ficut α in alijginanifefte mö
lectuoifficilia.] Sfalmifta ciciti pfalmie.
tur,3ut.n.loqturbyftorialitcr;ytim£e/
¥eatue virgtimctojim.£toiié ineuâ, ncfizlib.ieregü:zoibu8 oino libxigqbr
a*»at, geliop.ecipit vicée.£ütimete quipoteft ftovicefcripti fiunt:(cö5quod genue locu
LIO·
animáv corpuéperdere in gcbénâ.3oan tioni3;fujgeliaquoq5jtuo** liberactuii
3o, 45 negatit vidcturin3trariu3£ntire dicéæ. apoftolosiiaccipicndafunt:& fifint in eis
Ωui timet nóeftpf«ctu9in cbaritate:fcd aliquaque alegie buiuêregula £cludan/
z%a.6, perfécta cbarita&fonae mittit timoré,í`o tur:aut inreuelatióe imagintiwt eftrota
minugo:citin euangelio.T;$efpicite vola illa japparuit £3ecbieli: α bcftie áofté
tilia celi: φ nolite folliciti effe Dicentee. £*fütï>anieli;autin fimplicitate verita/
■\uid máducabipriu6autquid bibemitie tig:vteftillud.£cce tie9veniút bicit oo
aut quo opiemur:v cpamini:non cibum minua w fufcitabooauid germé iuftú.£t
3oi.9, quiperit:ßquipcrmanetin vitäeternâ; ecce ojieccueme° veniet:& omne9%ncti
3.tbc. 5• Äpoftclueaiitícipit fidelibue:vt operé/ eiug cüeo:t ceteraque ppbetico fpiritu:
turpaiienufuu5ticené, £\uinon laborat nöfiib myfterio; caligiiie:fed aperte pro
nönigilducct.Clcrumbéceptemplicau£ì: nuntiata (unt.$ecundü becergo trialo
neqg (è putet fàcilè adintelligendälfam: quiturioäne&in £pocalipfi:byfto:ice né
α in foliéallegoriciéfénfibuepifficultate; peibi loquitur cum bicitor fe ipfo. $ui
Waberi:cüecótrari9 circanuda verbaipfa in infulaque vocaturpatbmo9tquodvi
άppfiicefcriptafùt ma10:ę patiamur oif deG(cribe im libro® mitte feptem eccle/
fiöultate3. ita vt ceilligfpäliter videatur fje qtme funt in?ifia. $n reuelationibu& £po,se
ßø,17, fcriptii.?Tenebrofaaquaiii nubibuggerie, imaginum:vtcumbicitur. (lidioftium
gnijid enim apertit:& efíépôt 3 £ede/ apertu3 in celov ecce (édeepofita erat in
58,68, rít in e(cam meam fél:¢ infiti mea pota/ eo:v ccteraque ibi£quuntur v cum ape
ucrít me aceto?£ttamen q: hö cirit Ęg. ruiffet ynumve fepte5figillie.ecce cqnue
£)abíít in efcan1p5i £l tum fiti eiu6 pota albu3;t qui(cdcbat fnpcr eum:oataeftei
bit eüacet9:fcdlocutu$ cftoexpoinpfo corona. 7 venit vincen6 vt vincertt:t vi
mapp;ia:zboc verboßterito mó futuro. difèptem angelo&prcparatoe vt canerét
&.Cot. 3•
* Yiii3 boc intelligerct anteçj3 cóplercfin tubié:v vidi tecce cxacoi^ufue : gvi^
rjo?in8igifextimidú c¢:nóeííé óplu/ dibeftiam afcendentête mari. £t bije
iràin ipfafitéra cifficilia intellectu:litcra fimiliaqueum fimpliciweritate: vt illud.
vico illa jalio genere:fpúe eft non illace £5oluetur fatbana3 ce carcerefuo , £)ue
qua oicit apoftolug. £itera oc¢idit:nimii/ cum itafe babeant:opo:tet no&intribng
riiq:n6 ipfa vcritae eft:£dtiífigura ve/ cafibu3 niodig ifti6:talemin boc librobi/
ritatig:iicc in caeftattégendüquod legif fcrctionem babere : vt imaginibu6 vfq3
fed qδ fignificaf. £)uod aút non eft figu/ ad fihcmfeptitempo:ie oftenfe funt:in//
ra£d vérita&:fic eft accipiédum:vt legif: telligamugccrtamina £cundiftatué.3n
fitamen nonfit ibi aliquid quodeyplana verbiepropbeticie:que in parte%ptima
tione indigeat:neforte nö ficut eft:íéd ali velutgdliteramprolatafunt : intelligav/
$o,14, ter ἀregéxigit intelligatur:vt illud.£5i muapertinentia ad illum tertium fla/
diligeretigine:gauderetiô vtiq3:q: vado tum in quo non erüt ficutbactenu3£nig
gdpatrcm:q:patcrnigio; me eft. Clerum mutateiieb;ofà:vtpoteiqua maniféftiué
fiqüidcmefigpatcr maio;illoeft:homim* wwclutifìcicadfácie5yidcrcincipiemus
- -

. 21bb. jlib.' g€rpönig


litere:fublimatur
addifcende aliqe
fmbigquebyfto:iecictafunt:opera que/ bore3
ad intel lectu m fpir ital em.$ .bba tum cô
diouplicia ptinétia ad vtriq3 ftatum:eo
ouomyfticiuntcllcctu8in verbie by/ temp latiuumeft:cumpoft cyercitium vi
nueni rique ant:( e teact iuefoucituraliqui9 ad vitam conté
gigieteftamétinoui:i
cüdügy fuperiugoictugeft.5ic igiture; platcü£m iuam.35abbatum quoq5 anagogicu;
mula ;τάa ljgâ eft: inatur co:puganimale:vt rege
bieqúéfcfiptainbacfi n fcat anim aoon ecperacto (Abbatofuo:co;
fcribipoffent:conarilibcrtatéi illo %b/ tfpir itale.ÍXe yocfábbato oi/
bato:ppiooci adag nofc édâ veritate3: ap pugre cipia
tiffimeliquet.£5icut zperapoftolum cici citap oftol ug.£\ uiingrcffuseft in regem
tur.¥elinquitur fabba tifin ua populooe i £iue :eti amip £req uieuitabopibue fuie:
ficut afui &ceu e.£f taütz aliud fábbatus
mecilludmoueatqyin octauapartece'la oici f typi cum babcne pluree fpéé
pidibug preciofie tauro mundo:fupern a quod
iuitä 9;que voca f fxier ufale m:cóf tru quod vefigurigtr ftaméti veterie epbtbe
illac ribus
ctaeíenarrátur,3ut qyfoneaque wiuei turin nouo:cum *v3:finguli&tépo ueJixoc
fluere ciuitatem illam:v lignum vitepliv £yteetatio vfq3adfértum tempabbat iii/
tatu3er vtraq;rpafluminis perbibetur eftfingulig£p:téporibu&inefTef
g: ad octaua; partélib;i:necfrpicugne; telligif:eo qypcrfingulafey certaminum:
byfto:icueptinet ppnie intellectue:ßtffi txderittxijg pacem ecclefie füe vt orib
requue
ue
anagogicue:quifola ccleftiacôtemplatur. fceret interuallie temporum alab rii
inecpptereap figurae!oquif ibi ioinee fijie: vt enim fing ulab cbdo mada quav
teciüitate illa:vt quafiobfcurigenigmaw dragefimefáb
batübabere oigno(citur:ita
tibug occultcfintcllectu3£ay:£d wtper finguloecc lefietëpo;ioatiieftbabere fáb/
nobile&imagine& vifibilióreru5:quibue tùfùij:ne ptflatanimigafiiittiooefg
atio
ta3gloriofasict afunt vera: rapia tur legé néinf erref . VSQ: rope boc fábba to ad be,
fiue . bºeo 8p apoft oliio i. £elin qturf abbatif?
ti3animugadamo;einip to; .. muépopulo cci.Hxcteviuerfig generi/
(U£eoifferentiafabba £a5.14. igen
{Jiaweroin bi3quebacteiiiie bu6 fabbato£:jp aliae z attae itcll
yvjol&/
fcripfimugmentiooe (àbbatie tiáécifcurentiä reretijyta3fuetjvfum
íactaeft:v ifcri bédie á3fr equé néint ellig fcripturarii.Clerìtii alia
tio: occurret:operep*ctiii grbi m$tr iafâ bbat a afïîg nariqueiit:quo;: ter
tro:: gdoif ferat iter %bbat iizfà bbati ioi/ tiüil lud eft:q uodin tcrti ó ftatuęculioiv
ligëtifcrutatione bifcutere nep eo qyoi/ rimu 33df utur â,βο ¥ prim ü fuit an:e le
uerfaßt: tfabbata voiuerfamyfteriâ fàb gé;$c$nfúblege,£ ertiu3
fubgia,£ìnte
lege mfui tfab batü :päd ring cnrcav trigi
bato;:aliud occurrée pro alio intellectu
ob£üret:*ficut foletacciderein fimilib? taannoe manétib° filijg ifracl ih egyptó:
reb°: occupata mené circa plurimaad ei bocefteoq;ad tpequo patieg eo; igreíiííint
uerfati(currat:a aliaproalij0 accipienda £gyptüvf moyfen. £5cùm fàbbatu;
ijrgf üt. fuble ge füit: ceffä tibugbyfto:ijg z ppbé
tefipiat:fabbato#ergogefierapl tig;a ciebu 8,f.m algcb iepscpbete:vfq3ad 3.44
£fenimfa bbat übyf toii cii; vef* fábba tiì
gici: %£ft ioii em bapti ftä,& ane fortiü Éfub £É
morale:£ftfabbatijtropolo cô/ gratia futurü eftatpe quo biabolugicar/
tëplatiuum vanagogicü.£5abbatiibyfto cerabif:vt nô (edticataimpliug gëteg vf/
ri&umeftciiquièpoftquottidianu3 labo q3adfinem féculi. £t q: fcripfùmeftoe
rem:faltem in oicbugfefti9:ad cötempla
triúad literampcr quëdä fàpieii/
tionem recurrit. $54bbatum mc:ale eft: p;imoum
quigwanitateféculi:oco té:£ medium filentiumteneremitoia
cumrelicta (&to tamen in fpiritupe£cüdointelligé
tumerbtbet mentezcoipoie£ruituru5, quod rde;ytrumgtiaii}
$abbatumtropologicum cft:cú poftla/ düeft:queriturnöabfü
fécundú
3oa. 3ntroductoriug 3n?ipo. '*
firmafit ep-pectatio £#3; primooe
fecundú vtertiùfàbbatijfilentium babue
rint:t qδ:τquale fuerit filétiúfingulorú. niq3(abbato:fublimat?io(<pb in egypto £j&4r,
5i incipimuéenuineraregefta patrü:cur w vniuerfa ooinu6iacobrcquieuit in pa/
fü(q3tépo£tann0£p fingulo3patre3cp. ce.3n (ecundoreftitutotemplo: obducti
ordiétee ab%dam inuenimueum eig ami/ fünt muribierufaléquo& oeflruyeratrep.
nop, numérü£ continuam geftoy narra/ babyloni&:fubneemiaprincipe iuda:pre/
tioiiemvfq3 ad virum iuftü 3ofepb: qui bentibugfubfidiaregibuétérrez bonori
inc:tuu6eftim£gyptooeficiëtibué in eo tibug oomiioeiz miniftrogeiu9α wrbem
byflorija v cöputatióibu3 annog.£p:eo licet non ocefï<mtinfidiequerentium ma
näq3tpcyfq3äd :IIS9y£noenuilonepo/ lum filij&iudatoeterrentiu5£o8 vndiq3
tüiacobfcriptum eft:qy cücét totanno; per circuitüne opu6 perficerent incboav
genuerit talé:aut talέτfividcaffcriptug tum3nterti9 quoq3fábbato recdifican/
annoy, numerue vite leuia filij ac nepo/ düeftemplüveitreedificandaeft ciuitae
ti&ipfiue:perqué tji cbronicarü tempo/ velapidibüe nouie:& bocg filijetrgnfini
£xo.6. raafïîgnari nópofíint:nifiqycöfüßvve/ gratiöigmoderneficut quódátéplüillud
lutinfüminatraditücft:qpTbabitatio fi/ t ciuita3afilijøträfinigrationieiude, $5
lio;zifráclin egyptofuerifquadringétoy, firefpectu predictoy téporum:temporail
£triginta annc£:5edncq;alicuiu3:opa la (àbbataoictafunt:reftatvt (èquentia (?
fcriptafunt:ficut antea ficfi confueuerat
cula:fiue primofècunda3literam:fiue ad
α ficutiii fcquétitpea 4I>oy£:vfq;ad£f eptremfifcöm (piimpro octauie accipia/
dram:vt effet tépugtllud {abbatum tam mugeogoignioyafücrit %culaque bu9
filentiumteftaretur j3otiü.£ode5 niodo preteritäfabbata £cutafunt féculié anti/
a3ovcbabcl vnegmia vfq5adioäne3bapti quioribu& £cedentibugilla:baudoubiu;
ftä:neq5perregü cbronica;:neq3p pafrì zilludfüturj%culú:quodtertium áb
genealogiâ annorumfümmaoiftinctaeft. tumf&cuturúeft,3n exordionäq; fàbw
$edneq3gefta aliquog wfq3adioannem batiprimiquod fuit ante legem:magniil
[3iero, baptißäeomcdo quo antea fcripta funt: lipatriarcbe quibuefáctaeft repromiífio
pterάlibri macbabco; qui teftefcöII>ie veyjopermiffifunt Qde5cómorariinter
ronymoeytracanoné funt:Donecoipoté racbanaâ in quafitaeft myftica illa ciui/

;
■!
tigtxißimo tx regalibue £dibug adue/ ta3 que vocaturlbierufalem:fedtiificut
niret.Í>icifaütábbatütjøp;imifilcntij bofpite6vperegrini:non wtpoffeí%<&£
refpectu illoy,tépo£quefuerüt ante legé domini:poft %bbatum vero ipfum:in/
vfq3adioßpb quiècminatuéeftinterra troductäeftin ea vniuerfamultitudofv
egypti. £5ecüdürefpectueog, que tecur liorum iacob:monia3ficut patre8pcregri £ror$
fìfuntfub lege y pppetié vfq5ad 4|>ala/ naturi in illa: fed ficutoe eig myftice in
cbiâ ppbetâ.?Tertiiìrefpectu nouo:u3:ὰ £xodofcriptü eft:%ntroduce&ece α plá
bacténue fubgratia occurfafunt: v vfq; tabigin miötebereditatio tue firmiffimo
adfincm£ytitpiejierjnigag:mitibug babitaculo tuoquod operatuéee oiie,3n
pcragunf.: icut aút iudicififodomie:p:i/ rp:ordio quoq3£cuiidi (àbbatiquädo re/
imú filcntiü anteuuit.<€cundiiiudicium cdificatumefttemplú:vifumeft oriri n9^
babyloniep:ime ô fuit mctropolie cbaly uumgaudium filij&iuda:co q) fu(citaffet •
deop:ita filcntiiînouum qδ iii p:orimo c&ugregé'in terra:quiquereretqueadpa
eft iüdicium babyloniemouequòdin £p. cem grántibierufalé;tiìinter gaudiuinz
ta p:rte buuie lib.i:3oánee annotare cij/ gaudium quod factüeft electi8 in ortu*
rauit.£t notandum qy in fingulig ftati/ fefiirrectioiie oíi:ßuetiamin aduëtu (gi
bue confoltiir vcug όipcteiigplcbé fiâ; ritue fancti;nulla cóparatioeft,£53v nüc
vtpcrbcna qu& temporaliter pcipimu3; in eyc:dio tertijfÀbbatiimquo oportet ó
** . 2{bb. I. 3!ib. ' £rpóiiig.
citotxftruibabylonem nouam& rcedifi/ ncmillam:ôe qua in ßenef (ciiptu5 eft.
cari nouam liyterufàlemoe lapidibug vi/ %cncdixit ecuè eleifgtbati : τ άntific3 3«, . ,
uigafilij& tranfmigrationignoue:qui m6 uir illum quia iii ipfc ccííáucrat ab omni'
obliuifcunturff)ierufàlem:magnaerit le/ operefiio quodpatrarat.1icet aut mfe' '
titiaoiligentibugceum:fcöm qyin (erta ptimactae in fabbatum e folenne q gene.
parte lib:i buiu:e luctilenter ofîèndif:vbi ralereputatafit:nibilominue tamë atem
cantaturilliuéque
ßp.19. refpcctu ab omnibug:£Illeluia:fèd tamë
nog expectat in patria pu8p:imi ftatu6 quod quiriq5
comprebenditur:babuit ctatibug
fàtbätum fiju5:
paruumj eft w momentaneu3 quicqüid té & temptié fécundi ftatue : qucd fiib vna
ponale magnum eííe videtur.£t bec qui/ (bccef)ßyta coirtatur ctáte:babituru5
demve tribug (abbatieque maiora v ge/ cftfabbatum fuum:& iiibileininuè tépuè
neraliafunt:ey quibug aliqua fábbatafpe tertij ftatue:quod féptima finietur etate
cialiapcndcnt:oc quibue q: occafio mio/ babiturum eft z ipfìiinfábbatum fuum:
taeft:aliquid in bac (iimma différere cö/ quorum vnum:qucderit (écundiftatua: ... -

muniéeft caufa ratióié:35cd meliug boc oefignatum eft in fabbato vigilie pafcbe:
oiìdimug fi figurae exëplicäftimamu8. alterumquoderit tertij in fábbato vigi/
QT£e fèptemjpo;tiónibug aiini quarum liepentbéccfleg.£tb€cfola quantu5 mi
£ytaeft a qnqtiagefima vfq; ad påßba:(è bi videtur:non fimpliciter (abbatavicem ,
ptiaa pafcba vfq;adpétbecoftë.£a. 1 5. dafünt:fcd cum adiectione: fabbata fáb/
£lcrtiin illud tempué quod pafcba/ batorum.£5ane libcr ifte quantum ad £r
*\ le yocatur a fàncto.f.oie pafcbe vfq5 partcefuae:infra limitemfccundi ftatue
adpentbecofté:feptimätotiiiganmii extcndit w retinet paffugfiiog:ita vt inci
portionem cöplectitur : quindecim pien8 a refurrectione oomini perueniat
tiii diebtigerceprié: qui velutin fupple/ vfq5adfincm eiu3:w iterum atq3 iterum
mentum quinquagefime α fiipcrabundá/ ^ redeat adprincipium fui.3}in finguligoea
tiam cati fùnt:fècundum qy fèptuaginta miq5 qnq;partiu3:recapitulatio fit:v vfa
femic;cg fcripturafcrafuifíé cómemorat: q5ad finem fecundiftatuGoirigitur iii fin -
£ro.' v tij vuoglijadaliquid fiipcradditi fiimt gulia curfiigeiu8.£Ytie videlicet recapitu
24* qui vfu3eft oiuine fcripture vt niinima lationeé non fcöm totu5 accipicndc funt
queq5in myfterijøpotioaibug cadit:£\ά £d£cumdum partem:ficq5 tcnendafiint
fiim fçrta po:tione anni tempu8 reputaf tempora fecundi ftatue:in fingulig parti
ieiunij:infèptima pafcbaliuin epularii:li bug generaliter:vt tamen fpccialiter fin/
quiet qy ficuttëpueiciunij:€rtammundi gule parteg vel ordinegp;ep:ije tempo:i
dcfigiiatetatem.itatempu3epularumqό bu&coaptétur prima.f.p.inio: &cumdafe/
pafcbale vocaffabbatum illud tertium re cundo:vficoe ceterig. £eniq3v in vlti;
ípicit:quodouobug p.eteritia clariu3eft: mié partibu8:noncefunt aliquaque indi -'-

' vtpote cui illa ouo in myftcrij3£ruierüt. geant recapitulation:.95ed ideo bic:qn/
iliam quomodo quinq5 quinquagefime q5partibu6 fpecialiué attribuimug;quia
precedunt fèxtam que ieiunij&eft pre ce- inagigeftincie recapitulatio inaniféfta.
tcri3 bcputata : itaquinq5 etate8 mundi £eterum fey partee communiter fe ba/
£xta5velut in carni3 epuliép;ccefferunt bent adlabo:lécértamina.£5cptima vey
etatein.3pfâ verofépta etae fàcrig iciu/ r9par89iftinctaeftv ßparataa (erptib*
nijg ocputataeft.£5equitur' autem £ptv libri:quäuignumerueannorum incarce/
mia quinquagefimaa£ìcrooiepafcbe w7 rationigfatbane videatur (ecundumpar
q3adpentbecoften:zipfâ venerabiliorcm tem adfecundi ftatu&tempo apertinêre.
cęterié:feptima3buiu3£cult9efignateta non enimfimul totué incarceratue eft:
tem;ihqùa oportet cöfumaribcnedictio/ fedpcrfingulum quinq5temporum £cii
•*
3oa. 3ntroductoriug 3n?ipo. '*
diftafijefingulü oraconi&caput vebella/ tëplädägloriâ claritatio ipfiu8 ab vnooe •
tum eft:zin (epto temporeouo fimül:ita fepté $$$$ biitib°feptëpbyalaeiracun
vtnon babëgoe reliquoin quo eyerceat die$ei$ic.n,ifie picitoe bcc:£lenit vii*
vire&fua&:cogif vfq3adfinem féculi: qό oe £ptè angeliébátib°£ptépbyalag ple
erit tempu9 caude ipfiuefihe (pe ppetran ngé íéptëplagignouiffimiíé;£locut'è me
de malitie icarceratug inanere:vfcö5 boc cüvicêg.{1¢iiioiidätibi(p$fáwyo;£agni
mille anni:oëtëpug qûoccurfij3é arefur ptinufq5adiecit,£t fübftulit mei fpüim 1$p.as,
rcctione viùeefignare vidétur:v£5gdté mötémagnúw altüv oiidit mibiciuitaté
pu3gog:nóq; millegnnierüt ffii:(èdq; fctämbierf3oefcédété oeccloa oeobiitę
millenárionumcro anno; numerofita& claritatévei:zcetera jibi (equunrur, -

çefignaf. $5iiniicoiftigüëdefunt pte& (L£)uidfitgenerale cuilibctfct§:um os ,


ip£:pcrfcrutatie myfterij& fingularu3:vt diniv quid fpeciale. _ £ap. 17.
qδbactenu&nudi& &bigptulimu8:aücto Xlfficere poffe crederébec me in li/
ritate quoq3verbicöp:obarepoffimug, b:iianuajlibafle nifimyfteriog für
(IÌ5e viftinctione octo partiülib.i?ipo culipulluläte8 bic idein modiífpif
culipfie. £ap. 1 6. fog palmitiîoifficultatéminarenf.£Jdeo
3yimug fuperiu3£ptem effe li/ nãq5ptegptium tramop (vt itaoicä)ra/
biparteat totide5téposa abad mufculi (cipfo&inreti6 modum intricam
uentu fàluato igvfq; ad extre/ do£quafi côcatbenädo iplicant vt in g!
müiudicium. £t in primaqui terafua woy fileat:nifigltere cöfonét val/
¢km parte agitijroepxlatio qui primu5 teriu8(onug bebe&appareat:nifialtere pa
bellum tempo$igacceperunt,3n (ècunda riter colloquamf.£i£rgo cefpälibueptiy.
vemartyribue,3ntertiaocoöctorib°.3n bu9 agendu5eft:qd fibi velintz ip£:qiií
örtavevirginibu6.3n qnta oe generáli. Qdem zwnaqueq3gnq5partiú generaliú
£cclcfia.£fjtuo: qdem órdinee illi:2tra ii, (epté oifiiiguifp9;tiónibug;illud p(e.
άtuo: fpälc& befti36 babuere cöflictiibe/ cto cau£ eft q) wmpfqfq3(àncto: ordiiius
fiiae iflag cico quae fé Canicl ppbatoicit b3pp:ieteiripuefiiiim;inquo bebent cö
in vifiée vidiffc:€cclefia $o áeft nouabie trabcftegcöfiigere:fcd tiï nöcmittiitiu
rbfalë aduerfu3 ipjffimäbabylonë.£Yue giter oég fimul ordincg pliari:fiibueniéti
v3:babylönouaficut oftédif in (yta pte bu3 fibicibug τ ferëtibij&folamë adinui/.
lib.i:infertotpe iudicädaé.£tpöß ipfâ; cem.(Jtaiit intelligìfleuiti£:vtamureré
(ytiä£irimue)iudicädifüt bcftia*j£ü plie.1 Sonamu8gypopulu& bicrofcltmir
do ppfíg;ginij ogrticulo%ytitpigáuda tanie babuerit p{ij2tragrabeo z fiierit
$po•9. ciuóífolito 2trayj5m?furgét.?Ceideicar eifpäliugoeniicädiimcn{ερmopato fibi
ceratoDiabolo erit fabbatüpopulotei:cir fubfidio oitiim populo;: q ifrafcrupti fút:
ca cuiu6 finéfolucfitep oiabolu6te cari vt vipfe pfingulcé alio: inen£e ppofíe
ccre (uo:z£ducetgéte&ôfùnt (ùp jtuo; anriliüniinifiraret,£odëmö antíócbe/
angul9& ferregcg3 magog:Ad cytrenii nuéatra f7ro6:7 fuerit civihlicädfi mé/
mittcfpiabolu&i ftagníìighio;eritq5 vie £ (cάοΆlexádrinje 3tracttyycpeg z fue
iudiciiìa refurrectio mortuo£. £)uibu8 riteioimicädúmê% tertio.£öftätinopoli
pactio nullaerìt vlteriug tpàf&cularia:ß tan'3tra(citbae z fuerit ei cimicädiïmè
eie&vnuéeternu8;necregnabiit vlteriug % örtc.vßoman?3trabarbarog zfueritei
rege&terre;6%luéreroiigcrercituii:nec oimicidum méfe qnto.£)uibiie oibug 6
erüt yltra ficut bactenue v niic ciuitates mulexpletio:fiToëébabuerit îliîgîalc:
gêtiti:ß (olaciuitae tei:fnaternia bierim qδ er equo tãgeret cέα:co q3globate gé
cuiu3 clarifatig gloriä:p3 octaua,pfeque/
tee fiIifiirgerët 3tragög fiicritq; cibus
tur:(kömg oftéfù5eftiojniiuitatoadcô cy equo oinjicädümé%%yto:zitaiciyov
• . 21bb. -. a* m -

£ib. ' g€rpönig


tomê(e(eptimo:cófopitie oibuébélliore numerit quéadmodum fibiipfig fmirat
mearent adpropria.3giturjter fextum inexphcabiliaffinitate cóueniant.
bellü:quodgeiierale éft τ oiüm cömune (Líôe pfectione quinarij α £ptenarijnu
ceteraquinq3fpecialiafunt:zfingula imi fiieri, £a5. 1 8.
nentia finguli3,a|>ogeftenimregumter $yimu3fuperiu8librü iftum we
rarum quiimeypeditione funt:er oibu8 teribué refpondere myftcrjg z
ciuitatibu3queinpace funt armatamele plurimäcüilli3 pofftdere cóco!
ctop, militum producere iuuétuté t mit/ diam.95ed q: nö bunc oibug re
tereum fubfidium ciuitati3quam boftiu3
legione&impugnât:ne nonfolum obfeffa
££; ouxiinu3:£dqbufdjg;ilIud qδ
uperiue preterm:fimilé adjciédú puto:
cuiuitae patiatur obfidium: verumetiam nölubrum:v3:iftumfolum:verüetiain z li
victosebofte: cetere quoq} vrbee oetri/ brumactuu5apoftolowíquibyfto:icueeft
mentum incurrant.9yiaiìt vt ponamu3 apponendüfimul fore cum eo byfto:iege
boceftpx£n3:finguli3quinq3vbiü per nerali:vt itaouo vltimieuangelifte oftem
nenfeéfingulo&taliterab oibuéfüccurré daiitur cöuenire in vnu5:quatenu&oum
dúeft:vad vltimumgenerale preliumim vnugoierúpcntbecofte&:alter fèptemec
cómune oibu&cömittendum:quidreftat clefiarìv fep em tempo:iifìceret métio/
nifi wt fateamur finguloe populo3:fingu neni:pfectionem ouodenarij numeri in
lafpälia cómififfe:efiamp;etcrilludquod quinario v (eptenario:ac fi in carne v fpi/
generaleeft oibue® cömune8;£ tamë où ritu cöfumandi oftenderet,£\uareum qui 3Jof.13•
öinne&fimul finguliéciuitatibu9 (ubue/ nario τ£ptenario?£Yula quinq5octribu
ni((eno(cunf:fateamurwniiquéq3 illo:u3 bugifracl p:imov (èptimo adeptremiiac
£xpxliacumceteriecómififi«?£i enim ceperütbéreditaté.£t inteftaméto nouo £fa, 19•
intérroga9p:imumpopulii.quot menfi/ fimile aliquid reperif.£Yuinq3funtenim
bugin bellöpffiterit?*e(bödebit (y.£5i p;incipale&£cclefieoegbugait propbeta. 1.3po.
querie quot córnifèrit prelia cum fodali, unt quinq;ciuitate&interráegyptilo
bue fuiæ.18efpôdebit £y.£5imiliter φ oëg quétea lingua cbanaam: z£ptefm quibus
bicturifunt.$i aút querifeop. fingulu8: infcribitur liberifte.ilam vpanu5 quo&
quot bella commifèrit (pecialia.Y£efpon benedixitoiia:quinq3primo ordeacei:fe/ 3Joi.6,
debit vnum.95icigif quinq3 funt p:elia pte5weroeytremi:triticemfuiííe credunf.
que finguli&ordinibu8propria funt:££/ £\utnotarefufficit verbi caufâm:intelli/
ptüinquo oportet omne8 fimultranfitu/ get in quinario&feptenario numero:ma
rogadrequiem cöueniretempore.[eccle/ gnamyfteria3tineri:pro quibu8mayime
fie£ytoin quozprinitie noui ordiniep ouodenariu9interpfecto8 v (olenfie& nu
tinehtie adtertiiim ftatüinitiatefunt:íí/ mero&perfectiífimuéeft:quinq; eni5¢¢
tenue vbiquiwfq5inodo laborauerüt (ab ptéouodecimfactút:vtaiit prepalef cau/
bati3entum celig;tbiquipertinent adter fa:que zquäta fit pfectionumerorüiftorú
tiúffatum requiefcant interri3.9$icq3fit producamugadlucein,iilotü eft enim q
vt oiifinguluéqninq3ordinìin fepté ob fånefìpiuntum quinq3 covpo:i3 fenfibuê.
ciuifcruih varietatee temporiì oiftinguif αféptem virtutibugaie pfectioné bomi/
fpeciébu8 v quafiquedam fpiritali6 pro/ nia cötineri:ita vtminug aliquid babeat
genueg vfq;adfèptimam generatione3,p eyterio: ni* bomoa pfectionefua:ficareat
tenditur ἀquunáriuefimulbabeafin nü/ vel vnoillorum quinq;:zminu8 aliquid
meroordinij3zfèptenariu3in pfectione: bomo nofteriterio:fecareat aliquo illo;
ita vt in eifdém o:dinibu8:7 qnari* vera fèptem.£5ecundiibocigitur voluit Deug
citcr v (èptenariue inueniriqueat:illec 5 omnipoten8 viuerfog ovdüiee ponere in
termittendum :quátegféctioniéfint ifti ecclcfiafua,&talio8quide5qui viderenf
ey€rcitari
m7
3oa. 3ntroductorius 3m21po.
exercitári in carne:alio3 quoru5 erercitia fánctu8 v vtiq5ad cöplédum illudquod.
magigefîentin (pü j3 in carne, £cdtt.n. pfàlmiftap.edixerat,£cce ἀbonum z 3
$gu&ecclefiep;efbytero6 quafi aurea ad iocundum babitare fratreg in vnum.Eiji 59,13*•
iformido&v oocédo6: « Difcipuloe in oo funt quinq3ordine&generalee ptinente9
ctrinaeuangeljfui.£iacone&quafiog ad\ adquinq; corpori9 fénfu3:propter paffio
euangeli3afidijquod apicfbyterie oidice nee quaé fuftinétin carnefug:oe quibus
runt.Épifcopo3quafi manu3quivere fi^ nibilpertinet in bunc modfiad libitum
deifortitudine oefenderent gregé fibicre £pocalipfia:fedpotiué ad quatuoreuam
dituina lacerationibu3bcftiaru3:propter gelia z libyum actuiapoftoloru3:quoniä
3Iiti,*, qὸ τ iude patriarcbe quifuit fortiffimug óógiftio:dine&poffuntim cómuni babv
inter fratre8:affimilati funt, (lirginea jfi tuque5tamé occet clerico8 militare ficut
oculo9qui ßdeant contempläteeque oei q fieri cernimug in ecclefiarpi.Tnungd
funt:expectäte&beatam (pév aduentum enim facerdotee weleßi vel ciaconee vel
glorie magiiioeiv {aluato:igniiiefu k5i. virgineeqincöibabituoco vc£ruireno
£edita clerumquafinafum ad currédí f<uiif;(eu ét clericognónulliqui£wyoxs
in odorem vnguent9;um fugiu5:fub quo quoq3in minoribué orditiibue babére p/
vwniuerfâ multitudo fideliiicötinef.crea ihifïîmunt;illamexbortationé9iiiad im/
tarnibilominu3 tipfà adlaudem z gloriâ pleffe no(cunf:quaoicitur.Cúéde oiaque « òat.
fihmmioeiadbonoremfàncte matrigec/ &umq;babe8£ capauperibu8;£ veni£j/ I9•
clefie:v cöfumationem corporig £b:ifti. remégutnfiquidfoliilliquibo& fìciìt
£d'ifto3qutnq3ordine8ptinent quatuo; perueniütgdrégnu3oci?(3bfit)3dcirco
euangelia:zliberactuum apoftolorum:q çnim ocifiliugwgnitim carne: yt videat
2%ctu.r, ficincipit.'\:imum gdem fermoney feci oiecaropariter fòlutarevei.iniicergo oe
£fw4e
9e omnibu3o£yeopbileque cepiti fug ordinibiieiftionibiliftomodo gdlibyum
faceretoocere vfq3ihoiem qua5cipieng gpocalipfie:q: babueruntipfilibro&fuos
apoftolieperfpiritumfànctum qu6geley byftoyicogin quibu$ inftitui potuerunt
gitaffumptue eft.Cltenim oftéderet bea nö folumfcömmyfticumintellectu3 qui
tug£ucaefignificariguatuo;illaoparfii c&muniseft zipfi3£alij&:verüetia5iuyta
in âtuo: cecidi&oieriiadiecit vait.* Yiii/ literefùperficiem* byftoricämo;alitate;;
bu9v p*ebuit (eipfum viuu3in multigar que homininue *9minem eytcriorem ἀ
gumentie p«r cie6 quadraginta apparée interioremrequirit.y>oroliber ifte%cra
eie.* \ui rurfiyyvtoftéderetinquintotâ, mätig fpiritalibu8plenué:virie fpiritali/
potet quinto opereoariconfumationéa bug α yaletoicentibu8curi&f&culi princi'
fpiritu fàncto:bi&que cepitiefu3 fácerev paliter oatu8 eft:gui nolint bic babe//
togcere:aliquätig interpofitie adiecit'zait. remanentembereditatem:fedfuturäing
£t cum complerenfcieepentbecoft«&:fá rant.3gitenimtefeptem9;dinibu8 vcfi
ctu&eftrepenteoe celofonua tanq3 adue gnatigin (èpte3tribubu6 ifrael &in £pté
nienti3fpúe veixemétie v repleuiftotam ecclefijequefùnt in 3fiaficut illi quinq;
2ę^tn*r. oomûvbierant fedente8,inátiuitae itaq; ordinée in'quinq5tribubu&maioribue®
gfcribiffacerdotibué quo8 fignificatpauj/ ecclefjgtotidéoefignatifunt3pponunf
lu8:paffiooiaconibu8:qui v euangelifte: aüt illiggnq5panego.deacfi(boceft) qn
quoe fignificat $tepbanus':refurrectio q3fuprafcriptilib:iquibyfto:icifüntzim
εβie quo&fignificat petru8:afcenfio con/ quibuefructue fpiritaliefubcortice latet.
templatoribue quoéoefignat3oine& ad Ii>iggutem (èptem pane&triticei(boceft)
uétua fpüøfánctiim cöi vita£fuétibu3:fi fèptem parte& libribuiu8que nibil fonät
gnificati&in £cclefiaoifcipulorumyjjfiy byftovicum ficut illi:£dtotu5pene quod
paquoeinoiepentbecoâe&cecidit (püg inigigintelligitur:fpúézwitaeftg« 3ut
- - • •

21b6, jlib. £rpönig


vigilitarpenfándum qy quínq;o? fepte; bue greffufcrmonia;adnouoe magie ó
ordinibug qui notantùrin libro ifto ma/ advétere&ipctug fpiieoirigat.£t bgc gi^
gnam cu;quinq5fuprafcriptio ordinibiie dé ita.Clerütí pfcêtio ipfa:qnarij v (epte
5abét affinitaté:t ideopiligcntcr oifcutié narij numeri in folo quoq5 lib:oapocalip
dumeft:ne in carnefpáøe;tinguaf:ne in fi&affignaripöt:acfiqnq;co:posne £nfue
tellectue(quodabfit)fuperio:ab inferiori ¢¢ptcm virtuteganiniin vno pcrfecto
gb(osbeatur.£)iffert tiiinter vtrúq; q:im viro guenire putenf:35boc mcliu& itei/
illafimilitudine prima:in fimo minet ha ligimu&fivuo;: apoftolo:um r5inagna
tiuitae:in (ecundopaffio:in tertio refur/ valde in myfterij&gefta pêßámus.
rectio:in quarto a(cenfio:in quintoadué/ €£$£ vitaactiua ôefignata inpetro toe
tué (pü&fàncti.3Jn iftaweronofi fic:fed in cötéplatjuaoefignatainioäne.£ap. i 9.
primo manet refurrectio:in (ècundo paf/ £tru6tiounnee magnâ precogpo
fio:in tertionatiuita8:in quarto afcenfio: ftolie fui&progatiua5tn myfterije
inquinto («ytov (eptimo bonatio (pirit* babuiffe nofcuntur.Nimue nãq;
£ancti.£Yuarein quinto:£ytov (èptimo? actiuä:fecundu&ρnotat vitam cô
¢Yuiatribu& vicibu8 oatug eft apcflolig templatiua5.q; alteraflunipta cruce£cu
fpôé(anctug. ^rimo quädo crediderunt tugeft Ciim:altcroiu certane in corpore
pacatofine geuit.£tq; qnq;copo:ié%n
* in yj%m:%cúdoin ciepafcbe:tertio intoie
pentbergfee:p:imo oatu&eftvtpxuemv fugadactioné ptinent:feptëv:rtutig ani
iet:(:cüdo vt cooperaretur:tertio vt pcr miadcötéplationé:cógruum fuit wt ^Se
ficeret.£Yuieniin fic non accipit (pümfám trug £nio: qnq;prefideret ecclefje.3oö/
ctum:p£ctu8yjianuéeffe non p5t:] [S:o nee iunio;%ptem;quatenuein cuodeci;
pterboc enim triatoataoico;nonfpíe:q; ifti3:oiumaliariifundaméta confifterent.
ipüe quidem wnueeft:£dtria batâ:€md £t beigine quidem certam auctoritate;
puerinungitur oleoanteάbaptiyrtur:£/ babem?;£epetroaüt ytrübaberivaleat
melbaptiyatug cbrifmate per mihumba inqrëdüeft.1S«true a fincipio 5fuit bier
ptiyatoiie:fèmid etiam per manum eßi, rofolimig zedificauit ibi ecclefiá á b5c5
£\uátui&aüt (èptem fint o:dine8 adquioè c9;diicürubé,¥ide jfiut antbiocbcne
ptinetgeneraliter liberifte:quinq;füt ty 6b5cöco:diäcü tribngad.£>cide roma/
memey <ie quipertinent p:oprie adßcü/ ne que cócordat cú tribu iuda.\^omro ale
dum ftatum:apoftolo:um.f.martyrü:oy yandriiie p:t% pmn$ pfùit:€dmifit il^
ctop, v virginum teo:u5qui pro vita cú/ luc oifçipulü fuü.qui fundaret illiz re
muniregular&è ofir.illon autem ifti ordi ret vicefua;v interpinaeecdcfia&fubli/
nee cum illieoeputandi fimt:quog fupe mädänutriret.£üvero parg romanorú
niu3 fcripfimu3fèd fùpra illo8 quia illi q/ fèquerefauguftü.v ex ea ápud £6ftãtino
dgn;;yt iam $igiinus:oederunt v tciiue/ É gée noua pprgata fuiffct:ita wtan
rüt:iftiv £ vfualib:ntcrp:ooiio impêde iquitug noiiaroma tanę rom« filia a cô
runt Iroo:u5aiit p:iinn& ocfignatug eft in ß;&Jmpcrijoiceref:vi6i5 efjlatie eccle/
deoh::£cund;i8ifyitulo:tcrtiug in boie: fiarü:t ctiä in côcilijg ftatutú cft:vt inter
nctpile3 ecclefia&:Cóftitinopolitanæ fu
<q!iartu3 in agla: quintua in tbrono oei.
3ftiwtiä oiximug qnq; ordinee:quiv pcr : liiiiari>ebuißet:effétq; aromanafecúda
quinq5 ecclefiaftica tempora claruifíe iio/ p.imainter jtuo: rcliquae:tanô côfore v
(<unf:pwop:ie pertinét adfecüdum ftatü. particepa fancte romane ecclefie. £fter^
£)uo vero qui (equunffértugv fèptimu3 go &ccffiaromani quafi alterabierufalé:
licet z ipfi fictit v 5cedétegad fcöm ftatu5 ¢ quafi altera bierufalé fcdegoci:in cuiu9
pertineant:obfcuraturtii illo; clarita3 a circuitu z in fm^dioάruo: aialia vifà funt:
£upμεniëiibuencui&:yt fublätoa yetcri vc qbu9 in boc lub* pioanné vf.i£t aial
-

3oa. gntroducto:(ue 3m21po.


tyimüfimileleoni;£ £èmaial fimile vi/ virtutibn6anime.|\imo igitur bi(<uti;
**
tulo:ztertiúaialbabëéfìcie3quafi boié: düeft quodpauloante oiflulimug. (jtrii
& quartúaialfimileaqle voläti.£ffimila/ fub quingrionumer9 £ptenariué: tacite
ta ceniq3eft primitiua ecclefia fortiffimo intelligaf:££rtim cü qiiq3¢¢pte5a cuo
gialileoni:q;ineafuerunt (àncti apoftoli dccini cöfurgant:z nequáóô fibi,ex equo
forte&in fide:pcr quoé'placuit É;
peoocbellareterräo:béterre.? Iffimilata
2ueniät:q: vt fibi cöuenire pofììnt (cpté
ßptemrequirunt.lSerturbáretbac inire
eftantbiocbenaßcüdo aiali.iyitulo q: i fácramëti fidéouodenti&apoftolosum nu
eacognominatifunt:primooifcipuliyjia mérué:finöeidchm£cro numero:paulug
ni:paratiadobediédiiin oibua ánianda 4bjriiabáé£grega iin euägelio gétiú:fi/
rentapoftoli.£ìffìmilataeft alcxaiidriiia; dei vnitate aggregatifuiflent:vtnófolu;
tertioaiali;boceftboi;q;magni in guogy qnq;*£ptcmoiftiiigui queant in boc g)
ctovee antiqtuercpt ifunt:cúmecoùin la apriiicipioouodecim funt clccti: veruii;
tihaecclefia ooctog fijogalige claruiffet.etiä£pt飣ptéin boc qpouo apoftoli fu
affimilafecklefiaillao;i&talié ápofleagb pcradditi fuiit.£odcmiiiodo cuodecim ?Mct.13e
wrberegia cóftätinopolitana dicta eft;ör/ patriarcbié;iunctifünt ouo nepote&ipfo
toaiali(bcceft)aquile:q: infra termino9 rum filijioßpb:gbug êt primogenitaque
£iu&atinebafillaecclefia:cuiapaulQnon amifit $ubcn oitafo:e leguntur.§gitur
fineci myfterij apncipiooictú eft.£mu quinariu8 numcrue non folumprimio fig
lo.n.yo6o«i«intilatióne;oifpondin.yce tui cui iuregttribuunt qnq;paricg ovdea
■„cot»IO
vni viro wirginé cafìäey.bibcre ppo.\\er c€i:afcribéduéeft:vcrüctuäzfecundo;£d
tinere veroadecclefiä virgi: eôpênaéaq tiì fèptenariu&fub eo tacite intelligif qua
le volantia:teftaf in boc libroicäncg;qui tenue v in vnoofia fit α in vno gcordia,
28po.is in quartaparteipfiu&in qua,pp:icce vir iflam v£nfug covpoxie:vt iam ôipimua
gihibuéagif:loquénépcr aliquace miy quinq3funt:fed tiifubncie tactué ince{7
Micre amicta fole:adiecit α ait,£r vate fút füépedút opue cöiugij cötinef: £odem
mulierioue aleficut aqle.£t boc qdébe fnodo generakøordinée qnq;funt : « tii
sefa.r9! qnqjinagnie vn9iati&ec£lefjg;oe qbu% fub gntogeneraliquiocfignäfin £deoei
vt iioixiinué:p3faiamof.i£riit qnq;ci Q:dificé côtinétium zlaycog cófifiijt.£6
uitatc&intcrraegypti loquétegliguacba ftat ergo g quinq3 ordineé qui videntur
naä.\\ovro («ptéecclefie quaefcribit v q/ pertinere? dp£trum;quia áliogencre®
£f^ 4 bugßribit in boc libroi9änegoe qbu€¢ pté funt:biitplurimä cöcordiäçü%ptem
güdë £pbetâ (piiiter(criptügt;ãppse iftieordinibue qui ptinétadicánemi: ita
êdcnt%ptëmuliere8 wiriiwnfi:ita illo9 vt quo illiícedüt:bicy pºrte aliqua fub/
g-dine&fpiritalegoefignât:quia müdicö f&quátur:ficut * cefeipfoioänce dicit.£6
fortio £gregatifunt;qiio ille quinq3qua3 uerfiie p«true vidit illum vifcipulum f&/
petru8:aut pß aut pcr alicG fuiidaffe ov qnentéqué clligebat icfie. £iç y ciuitag
gnofcif illo3 qnq; ordico gencrale& quo9 illa celefliè bieri3 qnq5giialeg pteg ccm6 3o *.
{ùpiuefcripfiinu3:quQd fi qnq;principa/ ftrafbfe:fjtii füb qnfaptc:fubvrb.fiapa
lcgecclefie ptinét€8 adpetrij:qnq; geiie/ riteratinéfg vitij.£ft.n.ciuitae ipfâ iii j
raleg ovdine&addicto8 paffioni:£ptè ve dro pQfita fié cictticäncé;£ i wnäöq; fuá
roptinéte&adioänä:£ptëfpileg ovdine9 rúptiiitreeianugebfe 9cfcribuf.Hjiii*pg
vitereligio£ocputatoáoefignär. ^eftat oviātali&ptinet ad leoné:9 cefignat pafio
vt beiftieoydinibu8:q fintiiiqrere vcbea re6:£ptétriôalie adyitulü:qccfignât bia
tnué:& vtrücum illi&quinq;aliquidfimi cö£g;occidëtglie adb9i«5:q ocfignat oo/
leeytimentur babcre:v vtrüitafibicgny cto;c&:auftralié adaglá á cefignätgtëpla
veniant:qu9modo (cnfu& corpori& cum toice;ccipué ciuitatiga¢
-
*; áecclefiä
4
- V.
-• -

21bb. J!ib. £rpönig


exprimit clericop:fubqua tí cótinentur generatiöeæ totidé que fignificaiif peoe.
ctio ordinee infirioxeg:cótinétium.f.vcô 2 Yuare boc? Quia nö eft quantu5 adboe
iugatoy.Hxc aiit ciuita&vnaeft:& nomê fimilié caufáfilij τ{ράσ{ancti:vt itafit (pi
eiug p:opriumbierufàlem:que tiì impere ritugfinctu9 a folo filio:quomodo eft fi/
grinationemanen&cognoininatureccle/ liueafolo patre:£deft ip£ quoq3apatre
fia:iIlam q illaque olim oicta eft fynago^ ficut z filiu3:propter quod in eyoidiofe/
ga:bierufalé oicebatur:ficut α illa ecclefia cundiftatug:ambo pariter miifìfunt. Clt
queintertio ftatu fécundifutura eft,iIlec ergo idé (püøquiw filgeft pccdere often
mirum fi vnaqueq5oictafigillati5 eft bie dafa putre:completo opere primi futue
rufalem τfimiiltrea wnabierufàlem:quä quod (pälius cau(amyfterijafcribitur ipfi
doquidem vniquâq;ogitatie perfonam patri:opo:tebit inituari aliudopue:qûfv
veumacoiim cöfiteri rfiiana veritate cö mili caufampfterij eidëfpüiafcriberef:*
pellimur:vtamètree oeog aut oiio&gice * oportebat nibilominue:imoprotépore
recatbolica religioneprobibemur. \\:i/ multo dari* incipealiud opusqδafcribe
mabierufaléqué oicta eft fynagoga cefi^ rcffilio:jtemu9 mittiábofimul oftende/
gnatur in farran6bereprobig bico qiioé renfa patre.**>ulto clariu8 oiri:q:opue
ôefignat agar:ßoe electi&quo8 fignificat quod (piliu8 ptiiiet adfpümfànctu3:ba^
farra:* boc cum acciptf in refpectu rcbcc biturum eft in terttoftatu claritatem fui
cbe.£um enim accipif in refpectu Bgur: ficut opu9 quodafcribirur filio:vtii45oi
tunc agar pefignat fynagogam reproba3. primug in (ècundo.*£ft aút opue ißud oe
£arragcclefiam aduocatam oe gétibue. quo z loquimur:genue bumanum:vnu5
£u5aiit poniturfarrain refpectu i^ebec qdé innatura:íéd proprij&ordinibu& ve/
cbe:tunc £;arrafignificat fynagogâ:non liitintrinitate biftinctum. £tenimp;i/
quo adreprobo3:íéd quoad electo@j3e mue ordo cóiugatorum creatue adimagi
beccba jintroducta eft i tabernaculü fär nem patrig.93côø clerico; inftitutu&ad
re:ecclefiam gentilem quefácta eft p co/ imaginem filij tertiu&monacboiu$ ad fi
minum quieftbere3 regni. |»:ima itaq5 militudinem fpiia fàncti.£tenum c&iuga
bierufàle$que oicta eft fynagoga:o:figna to:um ordo aiiullo ordineeft:&adboc in
taeftih £;arra:fcöaqievocatur ecclefia: ftitutué:vt filioe oebeat pcreare: clerico/
defignataé in βebeccba:tertia que felici rum ordo nö effe ipfo:fedafolo ordine có
o? eft:oefignataeft in Aacbel.1[S:ima per iugatorum propagatu&eft origine carnig:
timoré iuncta eft patri:fcöa per bumilita qui tamë nô eft inftitutug ad procr:ädog
tem copulata eft filio:tertia per peuotio/ filioe carni:fedad euangeli;aiidü verbus
nem: vnita eftfpiiifàncto. Ölerìtiì quod oei:ficut t ipfe r53 ad cuiuG imaginé ifti
vni perfone iurigif:tìgif fimultribng:q* tutuseft:1I>onacbo:u5 orde procedit ep.
& pater v filitia vfpiia (anctug vnug oeue vtroq;:q:v oe cöiugátiæ fi fiat ex confén/
& tre8 popHli vatio populue funt.iN;ima fu recipiunfad monafticbam vitam:¢ Se
bierufalem edificata eftinp:imo ftatu:£ clericig multo liberiugrecipiunfad illa;.
cîdain fecundo:tertia in tertio.Clerütay gYuem bene quoq; procedere oiximu8:qr
men barum tertiaque in tertioftatu (&cu quafioatuê alij vel emiffüg:etiam co:por
liedificanda eft:abero:diofècundi ßatug raliter egredituroe locia (ui3:vtmoxtur
cepit edificaripariter cum fcöa:fiqdé oue vbiante nóerat:ficut ziacob patriarcba
ipß fimul:vnafunt:¢ vt inferam illud ii/ quifimili caufâ myfterij oeoomopropria
bri {εfdre.?Jactatafunt fiindimenta eiug egreffu& eft querëg fibi wronea z liberoa
<233§ci aprincipio ipfiué ftaru3 (<ôi:fèd impedié in regione aliena:fiiit antë coningato:u5
2•
tibué inimici6:oilatä eft opu8 eiug : quo ordo aprincipio conftitutua:z p(èuerauit
vfq5cöpleátur quadragintaanni: boc cft folu3:aut quafifolug omni tempore ßmi
35oa. 3ntroductorius 3m?Apo. **
ßatu&:ipoceftabadam vfq;adyfim : q: w
fcédit in barbábambäaaron,£Yuare auté
fi fuerunt in temporeillo ouoreliquio.di vuefiimul?q; bigpoft refurrectioncmoiii
h&:fub ymbratamê litere tenetoantur in catu9£fapoftoliéfpüø%mctue:q: babe,
clufi v fubvinculo coniugijficut α ceteri reouplúbelye fpii5belyfcue poftulabit;
cóftituti.$inito aütprimóftatutincboa q:vnaeftvitaactiua:aliacontëplatiuaq;
t9 féciidomoy clericop, v monacboptcv duo füt pceptacbaritati&: amo; primi*
diiieeincboatifunt: baudoubium qyum άInQ8 OCT.
ccclefiap:imitiuaque z vitam ecclefiáfti/ (LX fignatione patrum. . £ap.zo.
cam predicandoq; ordinem monafticum $ro crgo modoactú eft ih ftatu
pcómunéwita3£ruabat.?Iamtaautêfuit
f&ctindo vt vita illa á fignifica/
cöioouorum ordinúiftop, in bocßatuf</ turinrcbcccba:videàfp:oprie
cundo:vtnecclericiwceffentineo quiwi pertinere ad rpm.oue ver6vi/
uerét cóitcr figutmonacbinec moiiacbi teque o<fignatefunt un lyav raccbele:p.
quibue officiücömitterefclericog.Clerii prié adfpjmfctijm;ταdecclefiam qdeii,
tfi q3 vnu&iacobouaeouyit wpoxe.lyä: generaléó fignifigafin rebeccbaipfincnt
v3gracbel:vidcf gº ordo monacborum qnq;ordiiieg 1Att.xj.
quéfcûmfignificafümpertinere oirimu giialce;«ömnumerü eccle/
g fiurii quae diyimu6 pertinere adpetrum:
adioänécuplex fit:ppter ouae vitae qui boc efi:£latog:oraconog;fìcerdot
bu8inittif:actiuam.f.zcötemplatiam: v ü: vir
ginü:vcöig clericog £cclefie:£ecundum
propterouo&intellectu&: quosum wnug qnq; ordine3iftoe:accipiendafuntátuc:
Pertinetadkcüdüßatu3:atiue ad tertiü, euangelia:& libçractuú apoftolo:um,£d.
Étenimfignificatumpétrific accipiëdü buggecclefiaefpile&que fignificate fùnt
efttn£cundo ßatu:vtnunq3tii wti iam in lyavracbele:pertin entfimul:£rv £/
wriinuétranßatadtertiii. &ignificatu; ptë:£yquoadlabo ?actiue; (èptem quo
vero ioänig ficaccipiédum eß in fecúdó adotiávitecôtemplgtiue.£t.ii.y Ipafer
flatuvtmulto tiivigniugrefüdaf gdter marc&genuit tffi:£3ofue quifuit bé£miii
tiü.£)uocirca wttfaacbabuitwrowévna; mey{acbelie: £ptëfpdlibug tribubueoi/
rebeccbam.3acobaüt primolpam:oein/ uifitbereditatem.£lcriitiif« filijelp
defororem eiu&raccbel:itain (ècundofa ditaeftfiliaoinaadcöplet y e ad
tu£culi:fimpliciterecclefia clerico:um iú ptenarjpropt ignénumicri*
erßptenariünumerum cc
ctaeftqu9dämodo in matrimonio rpo; clefiarú quibue fcribitioänee.©ame eotè
ouplex aüt monacboy, £t fancto:itatii pote quo cöcepit*acbel:cepit (o:o;eiue
yt capar&quepcrtinet gdlyamp;o£rret lyainfirmariin partu:q;cu3ocfcctu fcöi
fructüfuüüv ßatu%cüdo;que Âadrac/ ftatuénféyetutibu8 mìditrjfiet ererci
cbelemintertio,1^»*opterboc enim tria viteaqiue:& icipiet göualefcere fru/
oicit ppbcta.3n temporeillo nutriet bo tatio
£fa. τ• mováccäbou5autouae ctue vite cötemplatiue.£tq: maior;& £
ouee:&pvewber licitatigeft vita cötéplatiua:imo q: a £y/
tatelactiécómedet butyrum.3gifrebec totpe (öiftatuefit initiatio tertij vidcf
cpamaterjacobque iüctaeft matrimöio in eodé£ytotpe quéadmodfiv in «ptio
ifaac:fignificatgeneralέecclefiamque iúv veficere fimilitudo 5abulow α oine:niane
ctacftypo, ■ya vero tracyelque iuncte reaüt ic£pi» £bciiiamin Quog.i.filiosus
funtpariter vnuiacob:oefigngt Quae illae *acbel. Citaiit;itelligafqόof:libet ijicë
£pilegçcclefiaeque p vinculü cbaritatis filiog iacob fingulis o;dumibu8affîgnáre,
ßø.13*• * wnitatiéiúcte funt arctiue (püi fàncto. TS:imu3 ordorcligiofo£inftitutuéeftab
(Jnde vpcrpfalmifta3 oicitur. £cce j3 apcftolie in ecclefiap;iinitiua:* ipf ce';/.
bonum v j3iocundum yabitare fratree ghatu&eft in rubcn.5ecúdue in *nttyio
ùvnum:ficut yngucntúin capite qûoc ciyia ybipunoblctifunt *g* XÉuni
3.
Âbb. ■ib. gêrpönig
¢ ip(&ocfignatugeftin $yme6. £ertiug nec tamen in eapuritate v finceritatefer
inaleyandria De quo vt refert ecclefiafti/ uatng. ll)ic itaq5 ordo oefignatu8 eft in Zuc.i,
cabyftoria:multalaude Dignaretulit pbi oanfiliobale ancille βacbeli8.£)icta eft
loiudeu&laudáø(ob:ictatem v cöuerfio/ autemancillaproptertimoré obcdientig:
' né illiu*:t ipfeoefignat°eft in leui.£Yuar ficut t mater oomimi angelove£ip(à.£c
1¤ugufli tue ordo inftitutue cft in africa a btö £lu ce ancilla oomini fiat mibi (cùm verbu;
n* gf guftino:z ipfe oefignatug eft in iuda:quo tuum. £5&nuitautcmbala(ècundum fiv
;!;!; w3:tempox etiam facria virginibu8 qua lium nomine ncptalim qui videtur oefi/
liter viuerent in ecclefia £b:ifli:tam ip(è guire occidcndalium ordinem monacbo
Âuguftinug 3 £mbrofiué v M>icroiiy/ rü:t cefjt parere. £5ed v lyain boc ip(o £óc.3^.
fnu6: quieo (èniovegeranttempc:c:li// emulataforc:&:tradidit v ipfa3elfam an/
bzog ooctrina:norum lucidog tradidiffe cillä fuä viro:que gcnuit gád:¢ aff.rin ty.
mofcuntur.£\uintue ordofuit canonico po ouorum ordinum laycop. fratru5:qui
ruin regu'ariumim occiduigpartibuatn claruerumt bie temporibu6 in partibus
ftitutué:quip×o parte ipfiué regule qua; o:iétía(boc cft)bofpitalie v militum tem
tenent Dicitur : v ip(è fàncti £luguftini: pli.3gitur fignificatu5quatuo: filio:iian
£íctus quem tradunt inftitutum a ancto Au/ cillarum cum tribué vltimig lye:ótum
frj£ f:& ipf<vcfignafugim yfácbar. •5crtue mibi vidcf:fubquinto fimul tempore ac
ÁÉÉ Qrdo yidetur eff&canonicorum preinont, cipiendum cft.TSorro £xto anno vel cir
Å^ ßrenfium;zipkoefignarusin 3abulon:£ cafextu3a natiuitateruben:pcpcrit Ra/
rupt autem aliquae niulicregeniulata3 cbel filiú fuumprimogcnitú:cuiu& figni/
effe vitam illam:& adformam canonico/ ficatú,vtru5iä inceperit:ocue meliue no
fumi regularium conueniffe in vnum. uit.T!icet enim tëpue quodrefpicit £ytij
£¥ue vtinam non ficut Cina corruptioz fignaculünödum inceperit £guiidü nu/ £jc.32,
ni& macula oeperirent.Hxec oefilijg ytye merum generationiiincboatúa ypo :vit
gue videtur in quinq;: aut £r témposi/ tí initiatu5eficrcfpcctu illiu8 initiatiöte
bu6 omne9 filio&pepiffe.£5ane foro: ητα quefita 5acbaria patre ioinie£cundti
cbel quarto tempore emulata fororem:q: in libro concordie fufficiëter offenfu5 eiî.
non poterater fé babere libcroe: tradi* Hxc idcirco oico:q: wtrum ordo iufto:u;
dit viro ahcillamfuam: vt (àltemer illa vefignatu9 in io£pb:icboatu&fit: nefcio
filio8 videretur babere. £5ignificat au/ αfiiam incboatu&eft:non cft preter ordi
temancilla ΥRacbel:carnem,virgineam: nem rationie, Cltcrgo ecclefie primitiue
.qu? vnitaeftantine contemplantiaoeu3;. oefignate in lya:eotempore quo £b:i/
4 fignificat ecclefiani illarum virginum. £u9 wenit in mundum z mifit fpiritum
4ue caftitatem quidem corporum vigilam fuum ad eandem ccclefiam:natu3 eft ov
ter guftodiunt:nec tamen afcendereque dopriinu8:oefignatu8 in ruben:eo;um:
unt vfq5ad perfectionem. illam que bea w5;oe qubue fcriptum eft. dI>ultitudi/
fignataeftin Aracbel:que tamen*propter nigautein credentium crat cor vnum ς 1°ct.4,
bonum virginitatigiuiigitura ipfà oomi anima wha: itaiii tempore ferto oportet
noad procreationrm filiorum.%nftitiv, na(ci filium(fìtiì natué nó eft)ocfignatu;
tsfüt,n,vt ij viximuga fcrie ooctoribus in iofepb ecclefie qua5oefignat iRacbel:
monafteria virginiivocétibu9€a9 quali/ wt compleatur:in ea illudquod olcrum
t£r viuerent:zqualiter caftitatem fiiäßêr eß per propbetam:letare fterili&que non
uare ftrenueoebuiffcnt.Hxuic religionifi parié:erumpe tclamaque non parturia
gnificáte in bala âcillaracbciig:natue eft quia multi filij ceferte plué ó eiu9 que
infiliü ordo monacbozin grecorum qui babct virum.%gitur eo temporeinuenia
*3ecclefiaafìmctiópátribüøinftitutije; lurconcepiffetfacbelquo ceperat foros
•. -
>r.. *..… ; 3O
35oa. 3iitroductorius 3m?1po.
eiu&lya infirmari in partu:vt videretur ¢âtur in virie5£t qutdcm bc *acbcle*
ibi quoq5effe cempletum illud quod (€/ $o£pb:ce$colaftica ziX\cncdicto:nul/
cundum eandem caufam myfterij in $a lapenitué queftiocft. £ft autcinoemg/
muelia volumine fcriptum eft . Conec tre oomini α 3oanhe propter excellen/a
fterilie pepcrit plurimo&:v que* multo9 tiam glorie ipfiué virginié ad quam pre/
babebat filio&infirmata eft. £rgo lya α terillum quem genuit: nullué nioxtali/
gfortata m$acbel:ázfi£ytotpe an*tiui/ um peruenire conceffuéeft.$ed quid fi
tate primogenitilye.vnu5peperitiofepb aliquando quod minué perfectum efl:
adfignificandum illud vnum oe quoci/ cum aliquandoidfignificet quod repro/
cit pfalmifta.18cce óbonum α ἀiocun• bumeft ? in loco:fcilicet illo vbi! Dictum
dum babitare fratre& in vnum.3pfum eft oomino a quodam iudeo. £cce ma/
tamen vnu5 multiplicabit oeu8:ac finna tertyav fratreétuifoieftant querentc& 3o,is. .
nafienv £ffraim:fècundumgyin benedi te.£rgo quia victum eft matri vei abeo
ctioneipforumoictum eft:o&eiga patri/ demoomnino oe oifcipulo quem oilige/
arcba3acob.2 Ingelu9 qui eruit meoe bat.:|>ulier eccefiliu3 tuu3:ad cifcipua 3o, 19.
cunctiemalia:benedicat pueriøifti& vim lum autcm. £cce mater rua: adfignifia
uoceturfupereo6 nomen meum:nomi/ candaéillae ouag fpecieg ooctrine cele*
na quoq3patrum meorum. li)abraam «t ftig:quarum vha in litera teftamenti no,
3(aac:z crefcant in multitudinem fuper ui:alia in fpirituali intellectu: quiprocea
terram. 95ecutugeft autem 1®eniamin diteytra:rccte procedit illud quod fignia
quinatuéeft in obitu matri&: in quo fi^ ficat litera5:fequitur vero illud quod fpí
gnificatug eft populu&iudeorum qui cö ritaleim fignificat intelléctumi: quianón
uertetur in fine : in fine oico (ecundifta// priué quod fpirituale eft:fèd quod anima
tug;mon in finetertijlicet:boc totum in lexinde quod (piritale.£\uéd ergo ma i.cot.J$
fine mundi:quianoefumué(vt ait apo: ter comini af>aria obijt bierofolymie,
ftolu8)in quo3 fine& feculorum ceuefie^ 3oannee autem fuperüixit v oiu iiian^
runt.®tenim inteinpore regié feptimi: fitim £fia edificangin ea (èptem eccle//.
quifcriptu&eft in boc libro: oportct'in fia&^t òluiden6illigih fpiritu:non terre/
conueriione ifracl:oeficerereligionem il/ nam ficut olim:fedpatrie celefti& beredi
lamqiie Defignataeftin |{acbel vtftgtua tatem:fignificat oportere Darifiiieni:fiue
tur iliaque fignificata,&in3o%pb.\6tvt vt vicamug fneliu6 : confumationcm in/
alij& vtar myfterje facientibu3p:o eo// telligentie carnali pcrtinenti ad literam
dem:oportet confumarivitam illam que que occidit:inamere autemvnctionem ib
txfignatur in matre oci. 4I>anere yero lam:que no8 Docebit Ce cninibue: (€cuin.
illamque fignificata eft in 3oanne,£Con• dumg averitae ipfacicit.[Cum venerit
fumari vitam illamque oefignata eft(vt iliefpiritué veritatig : ooccbit voe om/
T. £5cola• oe viciniérebu8 accipiamue eyemplum) nem veritatem. £\uccunq3ergo fit reli/ 3o, 16*
/ ftuca in beata $colaftica non valente perue/ gioilla:quefignificataéít in m$acbele:fi/
12u3cne, nire adfummitatem montiø;manere au/ uein matreoomini tfX&ria:oportet eam
! dùçuJg temillam quam beatué:fignificat £ene in fine (ecundi ftatue clarificatam p;iue
f dictuè: qui fibi in montiøverticem man in Domino:confümatiofiem accipcre: vt
} fionem locauit.$5ed quare illa vita ocfi/ ftatuatur ordo ille qui fignificatu&eft in
| cere vicitur.quefignificataeftim tam fan 3o%pbin eyoºdio primi ftatu9:in eroy
| ςtie virginibu9: nifiquia zfi tamfancte dio fecundi: in 3oanne cuiug eft libcr
| fuerunf: mayime autemmatcr oomini: ifte. £cd niclitie boc Qficndimus.fiad
| propter infirmitatemtamen £ruggaru3: buc p;cfcriptcvum filiorü3acobalta my
|
[pcrfkctiu&oportet eflè illudquodfignifi/ flcriaperfcrutamur,
| 4.
21b0. ' £ib. ' £rpöiii3
OCÈxalije myftcrije filiorum 3acob. buic£pb ppfefuo:accepit tandéamo?
£ap. - 2. I . £ fapiam tooctrinä quäanniitiaret filije
(lm ageref (uperiugoe filij&lye ufrael:fignificat illudqδοicit idé filiuece
«t Aacbeliafcûm ordinêmatiuita fpü (ctö.iflô.n.loquefa (èmetipfo:fed ó, 3o,ié,
ti&eog τ(ςόingum intellectu5:q cumq5audiet loquicf;ville mcclarificabtt
pertiiiet ad (ècûdum ftatú inuet q:vemcoaccipiet v annuntiabit vobiæ.
nimue nouiffìmoglibero;ziâcob£è filiog Y\Χopter buitj&facre fideiv pie 2(èffiöi&
f{acbeligiof<pb.(τbcniamin.$ed cum arcbání:placuit eiquifccit oiafcêm côfi
itrarët tcrrä,pmiffi9nieque cicebaf flue liù voluntatigfiietreponere bgccia infa
relac t mel:inuéti funt fore primi;qui vi crie libtie* vfq;adrjg ftatutüoigniéfà/
dcbanf nouiffìmi:ita wtwice iofcpb piie tie w multiplicibuæ cófignare myflcrije:
fui principircturinpopuloiofue:&ipfe (e neqg fortebec mouiter adinuéta putaret
ptein tribubu&quc nccdúaccepcritbere α nópotiue occultatat coopta quoufq}
ólitatę;Diuideret terram in funiculoviflri tßølücigvreuelationie adeífet.%gif in
butioni3:t cadéret primaßo:& tribui be/ typofpüøfancti quiprocedita patre:fu/
niamin.am Siro aute5modo:vnuéioähe9 blimatu&eftio(<pb interraegypti:t fol/
b5cöco:diamcüouobu31o£pb;w5:3 io/ uit (omniapbaraonié.$n trpo vnigeni/
iiieq; ficutio%p9 yniiefuit 9: Duodeci; titei filij:quicefcéditce deli9v icarnat*
patriarcbie:itaiogneg vnu2fuit;« cuo/ eftoe fpiifctô:tmaria virgine: natu* eft
áccim apoftolig.£t ficut igfüegöfurrerit moy£ginegypto:vifeedurit filio9 ifta
iofepbitribu(ua* piuifit ©ptétnbubug eloeterraegypti: touritperbe£rtiiqua
beréditaté:itai»änee €pté ecclcfije fpiri/ dragintaannie:quéréeitroducere in ter
talein:vt ia3 oirinué bereditate5 Diuifir.
ramfluentem lac v mwel. (]tergonafceref
inec mirüfi vnu6ioineebabet cócordiä moy(eaiegypto:biiiu5io(èpbqδbabuit
cü iofepb vuofue:q:fic plerunq3accipiem in egypto:fuit in caufâ:q:nifiip(eofiaref
daeftih myfterjówna tribu&i9£pbafin inegrpto:iacob vfilijgiuein ea babita/
cipio vfq3in fine3:ac fi ip(è ìo£pb ££hø turi:nóirent:licet vtrüq; fueritfdefting
eff:t in eâ.£5imilitera aliorú. Clerútamê tù:zoiiooifponétepcrueneritadeffectü.
vt boc fieret:magnicaufàm cft& cóftatfu/ £5ed moy£gqedirit populíte egypto ārum,
blimifq; myßerij.£t quidem arcbanani mortuue eft:& ip(e p:o peccatia populi:v wltumw
m*:(edtiiadroborandä fidé5:fàtio viro quodim§pc£cit ijyia:znô ipêitroduz
pcritoz ftudcntip:udétie necefTaria.£ci p:it populú interrj fluentę lacv mel : (ed
ihu6 eni3q) poft iofepb q cominatue eâ iofùefiliu&nu5:q fuit oetribuiof&pb.q:
in egypto:natu8 cft ibi morfe&quipcuf/ mortuorfio p peccati® populi:mi(fig eft
fitegyptum omniplaga z edugitey eafi α mittetur adbuc paraclituefpiritug fám/
Exo.z. liogifrael.£un:w5:inopfifucccffitiofiuefi/ ctué:q5cedat fidelee w introducat eoere
liugnum rigaret α fup«rcdificaret quod vera in terrâ fluente5lac v inel: t oiuidat
ipfe plantauerat. Sefignataüt morfegfi/ eä feptétribubuain funiculo oiftributio
Iiumoci:quinigugeftin fynagoga iudco ni8.£Yô ergo a principio Ëceffitiofcpb:t
rìque vocatur (püaliteregrptu9:oe qua £tutugeft mcyfea:fignificat myfterium
¢edupit vero3 filio&ifrael. 95an£iofepb ofiice icarnationig:fcën q) (pägfctijg ßr;
qu;p.ecefîît moy£ii in egypt9;fignificat cipij eft filijficut toiumi creaturarii;i (&
fpüm faiictum:in eo q* proceditapatre g cüdígy Cictiieftoe río:q 3ceptu&eftoe
¢priualocutug eft ppropbeta3:annütiáé fpüfctô ex maria virgine. y\à aùt pacto
aduétúrjiih carn::t poftea oekendeng rhinifterio labo:ia fui:afcêdit moy(eg ipfe
ad virgiiié opcratugefteiu(dcm filijicar foluginmöté:v mifitiofue q ficcderctpo
nationé,¥\όaítuofue qui furreyit in tri/ pulüzitroduccrct cùin terrä,piniíîìói&t
It v
3oa. 3ntroductoriug
fignificat illô qûaitoig δ (ev tefpîfçö.
3n?ipo. *'
principe gratia primuæ.£Yuiétin 5dica/
# o,16, inifi ego abieroparaclituenö veniet ad
tionegétiíìßøte vocatu9:5dicauit ingfia
Y
¢ } - Q•I4• voe;fiât abicro:mittäeüadvoe.Etillô, α pofüitubifidcifundamétij.£\uodifcem
} 1 Saraclitueaiit (püéßtüøqué mittet pf déteey eadé puintia:fijpuenit ioanne9&
! innoie meo;ille yoeooccbit oia;zfügge/ fùpedificaufim füdamëtopauli. £tboc
M. ret vobigoia jcùq3oixerovobig.iflec.n. gdéfccitigäneg;qόpaulu&ficut ipß fibi
*. ad aliudoictaeft terra illa lacte α melle teftimoniiipbibet:ácere noluit:ne fupcr
1 manáé;ö3 vt intelligafilludqδόicitoiia alteriu9fundaménti:fiipedificare videre/
1 3o, 16, vefpófancto.£iiaiit venerit illefpjjg ve tur,3ta.n.oicifve boc in epiftolaadjßo
V. ritatio:oocebit vog cém veritaté.£t q fi manoe,£5ic aütbocpdicauieuigeliü:nö
tit yeniat abibatgfiumiave vêtre eiu9 vbihoigtueeftype:iiefupalieníi funda^ “Ro.1;
! fiuétaque viue.£ü.n.venit ipfead eccle métijedificaré.£53fipaulu&nóvult edi
ß fiäypiá aliqiieratfterilie z inanig: mox ficarefup fundamétiipviog aplop,quog
M. fccundat illägfafuaz ácit£i ouplicißê vnugeratioäneg.3oinee ätfup«dificáti
/ υoctrine manare:vna:v3 únutriat puu^ fundamétopauli.%ut fupbienota videf
] lo3:altera quafaciat gufiare viroe:qdul/ gadgreum páulü:qό fàlfü5eft:aut veraeft
Wi, $. 56.3o. ludfit qδ ppfùlmifläti : £Yuam magna ipfi*paulifhia:quaoigitliaoccidit:fpii& £•cot»$•
.. multitudo oulcedinigtueqiie:quiafcö/ giit viuificat.95i.n.fcömlie facié:rönem
! difli timentibuete.3gifio£pb 33ofue: querie:magie videreferpedire paulo:fu
1 vniìfpüim (ctüm ocfignât : q:a filiugo:i percdificare in fundamétoloänig zalio;
1 mifîue efteuigrligare: iuyta illud 3faie. apoßolog9uigp;incipiooiimgudierit;
I. £fì.48 £cce oiigmifitme:v (pjégiue:q5tu$:v3. v (püm fctümfoléniter acccperiit:q3 ioä
f ineogb9mq£rat:&ipfe (püø miíeeft nifùpedificare infundamétopauli:g mi
f ab eodé filio:ótumineogoeue:vtpote nimuefuit oium apoftolop:z forte vltio
! q* abipfo,pcedit.(Jt.n.oftéderefiofùevi vocatu3eft.£tliagdembocvelle vide/
I.
céiofcpb pfi&fuiin bocmpftcrio tenui7 tur.£Yöq: aliter eft:occidit nö viuificat:
I. £:znoi&ipfi*fimilitudinétenuit a adnu peftruit nöedificat.$püø aüt nö fic:ßil
[5£»wl. merüaiinoy, viteeiugptingéé:annorum lud magig approbat qόfactum eft,3llud
, 31 numey,nóepceffit.£tgdéánni vite vtri neceffariijqtfidelevem&ftrat.£λό.n.ioan
, fi* ufq;:numero cétía cecéfucrüt.®rq3ne/ ne8 aprincipiocpabafcü petro quierat
1
quieey:bocincordelegétiapfidtefcrupu totiu6pater ecclefie:qúnullamëtio erat
| lughafccref:&putarcfaliu€¢ë(püøg pw vepaulo:fignificat (pümoiiilocutü pp
ceditapfe:aliug g pceditafilio:coartáta pbeta6:z apte apopuloiudeo; (pii5 oiii
eftfimiilitudo myfterjin nouo tef!6:a va ficiatum:qiioe filioeeinullaeratapta in
|
tué eftvnueioänee gbéretequã cãm có populoeodé2£ffio. (liiv p ppfiam cf.
co die advtrfiq3(bocê)ad lofepb ziofije £iie qe credidit audituuníg;tbacbi15 £fa. 53
ita vt qδιbi oßenfu5eft pouo6 illoa:bic oiii cur reuelatü eft?}£t afcédet inqt : όfi
oftédercf p vhü:qὸtalio die cöpletu3 ę. Wguitücondeo a ficut radiy veterra fitié/
(I^uodpetrue paulu6tioäne8 gerät figicet ergo carnalie ille populué:riecè
myfteriütrinitati3. ' £ap.z z. fpüoci:necpefilio iteiligere vcritate5:in
[0äncefuit electuggyfioafiicipio; fcripturietii piuinigcreba* apta métio
α magnuebitu&eft iter primoe apo cratcefpiifcö:oc filioaüt rara % occulta.
ftolo3:vtpote qué ofie fpäliu& oilige £)uare boc?£\uia occultatioplerùq3bu
bgt:paulu8 apoftologoiuni vltimug militatiéefl:reuelatiolibertatis.£tádfi
fuit.£t ficut ip'ebicit. M>inimug apofto liú qdé pprie ptinet bumilita6:adfpiim
log.lixictfiquifuit yocatiöe vltimug;in, fcüm aütlibertae. (Itrüq;α.n.oftédifin
uétuétftadextremjücüpctro apoftolop. Diuinig (cripturia. *Quocirca « in typo
-
-
- -
.

** 21bb, 31ib. £rpönig


bumiliæ filijelectu&eftnouiffimu8pau/ £ic igif in vno iofine oftéfu3 eft myftice
lué:quiv pér vnum oifcipulo£niiiiimu5 in teflónouo;qδp;iu& oftéfiimi fuerat in
baptigatuê eft:vfactugeft?poftolug£p;e duobu9 virié:iofepb:w3:α iofue. £)uod
dicato: ecclefie.Quemaüt alium fignifi/ êtui (cripturi&alij&obfèruandüeft.inec
catifleminimug:ifte paulu8:qui cöpleto abfurdüvideriocbet:qyvmueioine&ba/
miniftcrio predicationiefue:inuentuéeft bcat cócordiâ cumtuóbug;qualiter loq^
'2bip t£omefedere cü apoftolop;imo:nifi £u3 tur magiftcr pfcctigvifcipuliæ v qui (en/
quifemetipfum exinaniuit formâ ferui ac fu tetare viri funt.v gliter in pfecti& tim
cipieng infimilitudinem bominúfactue doctrineexordio cöftitutig.3ftig.ii.bocé
q babituinuentuévt bomo:nificum qui ingfectigviuidere pteginfrllabi6necef?
repenteinbetbleemreptuéeft paruulug griú cft:illign6p£rrefiinuliiudicaf infâ
zpofituoinp;e£pio&adeptremüloqui/ fiiii.(lnde vapóftolue quibufdä bicebat.
$po»3, turin apocalipfiv oicit. $edgo cüpatre $ntermittêteg ypiincboationi3:ypi £r/ [2€b.
meo in tbronioeiue.£)uod aüt predica/ inoné:ad pfectioné feramur.£t propbe/ £$
tione paulimultitudogentium congcr% ta.95ermonébxuiatüfacictoüø fup teri
eftadbeumfignificabat pereuägeliüypi rä.£rgo zecclefie feptë: ouplicê quo ad * Ro. 9•
conuertendaéeffe gente&queanteaigno cöcovdiainbabét cämrelationie.$n£o£
rabantocum viuu3zycrü:ficut£ fictu3 enim itellectu qptinet ad (ècundü ftatü:
eft.£t q paulo pifcedente abepbeQ:fup ècclefia epbefi3cordat un myfterij& cùru
uenit iöäiiee* fupedificauit in fundamé ben:ccclcfiafimyrne £u5£5ymeone: eccle
3o, 8, topauli:fignificataducntiifpúéfàncti te fiapgamicüleui:£cclefia? biatbire cum
quorjg ait.aI>ultababeo vobiecicere: iudaz cum racbel:ánatoeodé iudaemu
£dnópoteflieportare modo:cu5 autem lataeftfoiov& lya5voiyit lacob.£>a mubi
£5sl,z, venerit illefpúé$itatio:oocebit vo6onv filio8 alioqn moriar:velpotiu8 cum bala
me; veritaté,^uod ergo a principio pau famulaeiue:á cócepit z pcpcrit fupcr ge
lu3a(cenditbiero(olimä cöferre euange/ nuafua,\»o£o.n.qp nópotuit racbelba
liü fuü cum antecefforibuefuie apoftolio bcre filiogvefcija:ôedit fámulä fuä viro í
bumilitatemfignificat filijoci:qui intem wtey: illa filiogvidcrcf babere.£5ignificat
tu6cftamatrein têplointgrooctore8au eni$vt ijoiyunug;ancillaracbclis carné
diengillo9 tuntcrrôgäe.£t g 10äneéfé/ aie àrétje ocü áin virginitatev caflitate
cutueeftpaulùin Ëdicationié afye:veri/ cö(ecrafoco:cuiu& muitipuocatieyéplo;
tatem fignificatfpüe£tive quo ciigait. velutley ancilla racbel fterili miinatina
'illó.n.loquefinfémetipo (cdquecùq3gu
ge-16. dict:loquefv (cunf.£)uareeyancilla?£}uiailligemu/
que véturafuntamnunciav lanfvirginitatív μόetmulanfyitä cöté/
bit vobi9ille me clarificabit : q:ve meo platiuä:iügunf gdé3tëplatoribuefimili/
accipiet zannuntiabit wobie3cccpit.n. tudinemüditie& cgftitatio:í$q; non pue
aligdioänegoeooctrinapauli ad confir niüt vfq5adillämüditiioc quaof.i£ti aº^a.§•
mido&cog qui crediderätp verbú fige; mádok9;de qiiìipfivcü yidebüt:filij gy
q: quip;iue çücflct bierofolymié cú $a/ dé aiicille racbclje cicipfit:fed filij räcbe
cobov petro:nöaudebat abijcere circúci ligdicimô piit.£rgo gábeyovdioecclefie
fioné,pptereoe q credideräter iudcie v giani iftäbabuerüt.£Oëginracbelrepu/
erantémulato:e6 legie : adeovt Ciceret fatifunt;que idcirco fine filijeerat:q:qui
paulue ceco α cc alij&coapoftoliéfùié;gy bäcbérétgia5:paucierät.in6.n.wgiierat
iiórecte géntigrefìadvcritaté euägelij. adbuc tÉéquogiaiftapueniret ad mul/
(<ja.*, 1ÎSoflea (cquéêpaulú qiä ppter boc Diu t9e:q;in tertio ftatu£culi;in Wtute vopa
labo;aucrat:v multaaptulcrattemptatio tionefpüøønctireuclidaerat vtin ipfo
ne&libcrepxdicauitgiam £uangclijppi, omniépcrfkctiocöfumationcm accipiat.
3oa. 3Jntroductorius 3n21po. **
t t.toi.15 £ft eiiimipfe cbaritae Szi.&tfcriptu5 eft tria ioänie ineptêplum fummamug.
■ vecbaritate:gº nö cogitet malu3:propter QU£Yötpefcöi ftatue cuiu&eft pp;ia vi/
quod q perfécta cbaritae forae mittit riu taactiuatoatafitex partewita contempla
! moré.$gif ecclefiatbiatbieb3fömquid tiua:tcmpore autém tertij cuiu9 erit p:ov
■ cócordiamad iudä:b5v adbalam ancil/ pria vita contemplatiua:non fit adbiben
I. lä racbelig. i|\ovroecclefiafàrdie ad reli/ da actiua. £a5.14.
■ qucg filiog lye fifnul a ancillaru3:quioée £trüzioäne3 (quo£ fupvaícimí*
■ pariter cü oina fuere numero (èpté.£ccle mentioné)babereadinuicem rela/
[! fia pbyladclpbie quceftfertaui numero tioné iiiyfterij:zfrequeng aucteri,
* aduofepb.£cclefia laudicie ad beniam:n. ta6oonat fidê:z auctoritatié aper
í flxc ingQintellectu qui ptinetadfécun/ tiointellectü.áit enim veeneeuangelifta
I. dú ftatí$n eo vero intellectu qui ptinet 1ucae in libroactuiiapoftolog. 1|Setru9
ß adtertiü:fic.à féyto tépore fecüdi flatué αiojnegafcendebät in tépliiad bcviora act.gu,
[ initiari oportet tertiü ftatüfimula nouuy tionignonâ.£tcum audiflent:inqt apo
f 9rdiné qui creatugeftadin1aginem (büø floliq; recepit fámaria verbum txi:mife
!! fancti:fignificatü in iofepb zioäne euan/ riit ad illoe petrú v ioäneni.£t in euäge
{ gelifta.£\uia veroficut fpúe fànctug ba/ lio fimile aligdrepif:lIlépe adjparäda;
I. bet fepté oona:ita ordo ille (èptem fpäleg fibi cenä:petrúzioáné oiigmifiííe cefcri/
I. ordinc6procedente&creo:iyabiturigeft. bif.vtp boc gy ouo&illo8. apoßolo@ giù
I Clnü:w5:cobcrcnté fibi ficut ecclefiäepbe ctoginmyfteriorepimiué:fignificare eog
! fifancto $oäni.€ey verobinc vinde:</ magnialigditclligamu6;voiuerfà ét,poi
I. cúdú fimilitudine5candelabriquodfecit uerfitate locoyoe qbug höeftlocu6toiffe
M. moy(eg in ceferto:oädaeftc6cordiaepbe rendiciuriu3:q; ad finébuiug fuminule
] fibeniamin cui cecidit prima (o:&: qiioc/ ibianter fcftino.%lludât qùadrémagig
ditiofùefo:te9 (épté:feptétribubu6:vtfi ptinet:pomere térponere: locug eft.£p.
! bioiumdcrétbereditaté. £oncordia vero
I eo vtiq;loco vbifcriptu$eftúriffe eiim
I
fimyrne tribui£5ymeö:3cordia pgamitri perro.£equere me.Clidifieaüt petru5il
bui3abulon:côcordiatbiatbiretribui ifà lüoifcipuliiqué oiligebat iefuafèquété;v
1 car:c5co:dia (ìrdi&tribuiafîer.£öcordia iterrogaffe oeeoatq5oiriffe. IXic ät qd?
I
I.
Ę tribuineptalim:concordia ptinufq3refpondiffé ofim ac cirifTe. £ic
I.
uditie tribui ?Can. Il)ic finie tertij fta/ çù voloniamereoonec veniam:qdadte?
[] tug:vbicgffighatioecclefiarj©ptêßm tuniefequere.T\:oeonépeqò in pa(cen

eiìitellcctúqptuiet ad tertiúftätu5:boc dis ouibu3:petru9 locoyfifücceffit.3oä
}
eft:er eo tpe quoufrael côuertefad oiim: negweroplug ceteriø amabafa yjìo:ôefi
j * Ro rr
cópletaplenitudine gétiúve qua loquif gnat in boc loco petruétdqë fpectat ad

paulu8inepiftolagdromanogvfq;adcö xÉm:vitâ:w5:laboriofam:quä;p nobiefu
f
íümationéféculi.3gif in ßcüdo ftatu iue bire dignatu6 eft,3anne8aiit vitä getam
}
nifaliqd£cjdijfigiiificatüptinere comv que pertinet ad fpiritum fánctuiu. £5ier
muniter ad filiüv fpüm (ctüm: boc eft v go obeunte petró:fuccederet in fide ioan
1
}
fignificatjrcbcccbéque fuitvyQ:3%acv iice(bcceft)fieotempore vocaretur iojv
fignificatülyev racbelie&ifuerút wrovee nee:quopgterefpetrue:caretur manife/
/ uacob.3n tertioaüt idfolumremanet:qὸ fteintelligi;itagbfolute fecúdú fatu3 pti
|
|
ptinet adfpiimfänctu3(boc eft)fignifica nere ad filiü:qüotertiüadfpü3{ctii3, \z
tüm^acbelie viofepb* iofue* £ptè tri, vcropene fimul:t fortaffie wnoviev vna
3o£r8, buumquibug ipfé ciuifitbcreditáte;. £t boaaoomino forte vocati funt petrue:
ne cui videat obfcurüqδ£efecüdo ztcr/ fcilicet a3oanneg:ncc tamen fimultram
uoftatuwctiicft z£pcvûm myftcriape ficruntt* 9ocmiìdoadDeum;¢dprimo
-

- -

21bb. 11ib. £rpönig


gdempctruo:longe gút poft ifim:iodnee figna vpdigia peüibi 5eue opcratuseft.
liquet qy adfcö3ftatü:qoefignatug eft in Y!icet ergo fimul vocati fucrit;t fimul cú
curfùpétri:n6folü vitapctiipcrtinet: ß ceteri&adpdicandum mi(fi:petru&.£v to
wwitaioänig,£ld tertiú veroftatú tiiivi annca:q: tí viuente petro:vifu&eft eidé
tgiojnie. ©âfiluméintelligêtie querit. o:ioineatunioacerulifTe:fàtie aperte
darüé:v άnimienoftrefideineceííáriü; quet myfterio:quod inre exigit fidc&:p.
vtpote quo oocemur arcbantiqûdâcape tinere.f.fecúdum ftatum cömuniter ad fi,
ßcim:mitti{ab vnoouoeboxeft:g pfe lium v (pümfànctu5:vtii magiappie ad
filiüt fpüm ánctu5:4 filio veroynú(boc filium j3 adfpirituin (ànctum qiiw5:z fi
eft(püm fcrüm:nec alium ó iím fpiim racbcl v lya fubciufdé tempczig fpatioia
fctüm:quimittift pcedita pfe.£)uod cob matrimonio iuncte funt:momtiiam/
ciiita fit:querif nö abfurde:qiio (eciidue befimul matrce effectc:(ed pmoinfra cur
ftatuefpiliug afcribif filio:vt ita itelligav fumfepté annorum:lyap:imogenitama/
turpleiiitudo prätig in filio:quéadmodú tereffectaeft:peinde cóccpit vgenuit túc
in ßüfáncto nege(quod abfit)putet nó vfq3infccundaracbel.3gitur yt pumue
potuiff& aliqd filiue fine adiutorio gratie flatueproprieteopatriafcribif:fcciidug
fpúe fancti.£vcd notãdum qy ódiu cum cómuniter filio* fpirituißö:x tii magis
petroniäfitioine&:poia vidcfceflìfTe il/ pp:ic filio:tertiue vnieo;::boceft: (piru
2Hct.3.
litanę feniori fuo:ita wtaftäteioanmepe tuifctö:itaiiitcllcctu8£cumduftatu£ c&
tru& cjaudo loqucref:ac 9ikeret.£rgëtu; muni&eftactiue τ cötemplatiue vite:có/
q aurünöcft mibi : qδaütbabeo boc ri/ muniéfénario z feptenario:communiefi
bibo.£ftäteioineicreparetfrmonëma/ lio* fpiritui fálicto:vtiimagig conuenit
fiacoiccrct,''Secuniatuatecti fit:in ptr actitię $cötemplatiuc vite:magia fena/
itiyne.£)uidniulta?Regepotdiné dct? rio ά£pt£narig:magis pp;icfiiioq; fpi
apoftolog. viuenie&petrüprincipaliter 5 ritui%tö.3ntcllcctuèaiit tertj ftatüe p
dicafTe:aiianiä t (apbira3 mortiefhia coih priefpiritui ßtó:q:nöpsiue qδ(püale eft
d£haf(&:folotactu wmbre fuecopio(àm in f$ quodaiale:txide quodfpirituále. ycr r.cot.r5
firmo; multitudinëfànafIe:manuafeuié tintt.n.aiale adactiuävitä:quä oignatue
tiebcrcdign6fine miraculo epwfiffc;tabi eftpeifiliueffàlutenoftrafubire.£pyri f.cot.3
tiamo;tuie fufcitaf<:concliüg qui cu; tuale vero ad contëplatiui:quodeftpro/
eo erät premiffiebinc indereuclatióibué priumßirituefti:fcriptura atteftante q
ad fidéxpivocaffe.ll3gc (päliterlegimue bicit,{1bifpiritug txiabilibertae: z ni
cepctro in libroactuüapoftoloy.£eioâ mi£vtiliter illajceffitvtifta£liciter £/
ne vero nibilercepto q) cöiterbe, oibus queref.bacinreoiligétiué cófidcrare iv
2Act.34 apoftoliabictu5eft.\\<t manueaiitapov bct:d3maximaoifcretio in fcripturatefii
folop fiebät fignat,pdigia multain ple noui adbibendafitadoifcernendum una
be.£anófiioanuegefprctaret voiccret. ter illa verbaqueadfolum (ecundum aa
£empué meünödü venit:interim cedé, tum reférriqueunt villaquepertinét ad
daseftpetro:cuiugnfic pp;iet£eeft.Cle vtrüq;fimul:boceftadfcë3&tertiú.g£a
hicht autéoie8qiiip(èvocabitur ey boc näq5verba άadactiuä pertinent vitam;
müdo adoefi:: tunc implere ihcipiä cur abfolutere£runturadfecundum ßatum
fummyniftcrijmei:£t£ni poftmoytem άauté ptinét ad cótcmplatiua5:fimul ad
petri;legiturioanneeßdicaffein £fia:& fçûm vtertium:l5magioproprie re£ranf
ptem.f.ecclefij&: que erant in ca:librum adtertiu5:q; ppieta&tertijftatuegtëpla
iftum zeuangelij:eycellentiu8p*ecetcrie tiöieeft:ficut actiöig %ciidi.$i ergo ver»
vcfcripfiffe:v (écundu3 qy traditurum fcri bumiftudquooictu5eft per (anctu5 gu
pturailla áfcriptaévcwitaipfiue:magna caminactibus apoftolQrum,({Joeau tf3 *,l,
bapti34bimini
3oa. 3ntroductoriug 3n?lpo. **
{)apti5 bimini fpüfanctó nópoft multo8 fe ihquifita:tam fructuofe oifcuffa eft: vt
bo9vice:zilludquo cöfequëteradiungi, fruftraf&:abfq;ißa afïîgnare gg poffe:fpe/
tur,£riti3 mubifeftee in bierufàlem vim ret fcripturarü:tbropo3:quiciuerfigpzo/
omni iudeat famaria:z vfq3 ad vltimuni p:ictatibu6profufi:adoiuerfácifcurrunt:
terre) oifcretepenfamlig;ihuenimu8bo/ nófolum in libroiftose quo nobie pprie
rumprimum quod eft contemplatiuum fermoeft:veriieti35in omnifâcra página
Apertinere ad vtrunq5ftatu3:f€ciidiiqöeft tam veteriøteftámétió3noui,£\uo circa
actiuum:adfcöm tffi:qfiivriq;predicare fpiritalem virum attentu5effe códecet in
a£tionigeft:bapti3ari fpiritufàncto gtgm idipfum:vt qd £cundu5quid:z quomo
plationié:q;ibilaboreit:ibirequiee, £u3 do vqfi accipiendum fitaliquid:vigilan/
igifim quadragintaoiebueqbiie (e£buit terattendat:fimulq; confidcrare ftudeat:
11 bievifcipuliæ fuia wiufiimultig argumé quid in oiuina paginavifferat inter wer/
ti&perole& quadragintaapparê&eig z lo baz verba:quatenue £ ciilibribuiué prin
: quen3 veregno cei:tépugaccipiniu9 fta/ cipium principio («ciidiftatué afcribitur:
tue (ècundi:tunc vniuerfàliter adimpleri aliquidineo effe non oubitet:quid perti
Actu.r; oportet:quodfubditur,?Jccipietie virtua neat figillatim ad vtranq3 vitam:g cüini
temfupuenientig (púe fanctiin wo&:teri tio tertij ftatue:ftatuitur principiú ipfiue
tia mibi teftegin bierufàlé:& in omni iu/ libri:pvetermittengilla oia:que ptinët ad
dea z faimaria:a vfq3 ad vltimii terre:opy vita5actiuam:folailla tenere ftudeat que
enim compleriiftain finefecundi ftatu3: pertinent adcötemplatiuam.18tbec qui
qui:v5:finie p:incipiütertij oicendug eft de3fimpliciafunt z pauca:quia 4|>artba
α in quadragintafcöm quid:fiue etiam in (vt ait biie)follicitaeft:zturbaferga plu
quinquagintaolebug ccfignatuéeft:£ut rima.t1|>arie vero non multa: (éd vhum Zuc,re
iii omnitempore quo gCbriftuev apofto/ eft neceffariu33ndeeftqp inférie libri:fer
ftolipdicaueriit in miido vfq;:v5:adpa(, quidem partee afcribunf proprie:(eciido
'fioné apoftoloy petri z pauli:quia ipfifv ftatui:tertio Wofolafeptia:octaua fola vi/
gillatini in opéribug fui6:ßömftatum oe tefuture:q: bicquidem multiplicita9;ibi
fignant.£Cumvero in quadraginta vel qn autem fiinplicitag eft,(litaquippegctiua
quagintaoiebuétempo*i6 quod vocatur occupatur circa multa:adoiuerfà oifcurz
pafcbale:tempu& tertijftatua vniuerfali/ rit.1Contëplatiua veroin vno tiii: quod
ter accipimu&ficut inoiebu8quadragefi/ eft (peculari iugiter ccum viuú. (lbiciiq;
me:tempuéfécundiq:w5:inteilectug ma ergoin diuina fcriptura:ce cuobuß wirig :
gig eftpropriue j3p:efcriptt18: tuncqui/ aut mulieribuéférmoeft:adocfignandag
: dem perampliu€¢ pfectiug complédum tu83 vitae ífta&:qua£fcpe cömemorät fán
effeûicitnue in fine féculi fecúdi quod ve ctitei:ita recte a nobig intelligi dcbet:vt
fpiig fancti effufionepromittif.g5ed tamé fiteamur (écundum ftatum pcrtiiiere ad
2£ctu.1
illud quod («quif.£teritis mibi teftee in vtrunq;ac fiadpetrum pariter z ioânê:
bicrufalem:a in omniiudea t%amaria α ad tertij &o vnã trii:que ptinet ad ioänë.
vfq5ad vltimum terre:t multa á fequum fecundum g) paffopetro:ioince folue re
tur in €odem libro:nö babét locu5 in bac lictug eft.£x quare illud quoq; manife/ *
parte myfterij:q: in illa beata vita queßy fte ppenditur:q fiue yj$& lefu$cum poni
quetur poft finem (eculi:ficut nomerit té/ tur iii refpectuioanniebaptifte:fiue ioan,
pué cóiugij:ita ncc predicationigerit : q: negeuangeliftacum ponif in refpectu pe
in refùrrectione vt $it oiig:neq; nubent tri:fic inféciido flatu babét locum:vt fa/
neq5 nubenf:£derunt ficut ángeli beiin men in tertio magiépxop.ie.3oanneg ve
celo;t filijerunt cei cum fint filij refiirre/ ro baptiftav petrué nó fimulun fecundo
mea.** ctionie.lixc regulaeypofitionum laborio q tcrtio:£dififolofécundo.[Omni&itaq;
!
: • 21bb. -• -

J1ib. £rpönig
fcriptura:aut pene oie:& iurtaßiritalé i boslibeflc ad vcftigandeo a (olucndoe
tellectüpvop;iercfpicityfm:proprie in£ mpfcrio;ùncdce;lögiovg moxfpatium
gidoflatu côfùmándacft.p.66o.f qyyje protraxiffè vidcmur:netiic moe lußrare
bcrmofieri:jdicare:affligi v pati vóluit: ineypertalitoraneccffitae cogeret:cüoav
vt noeamiérayuiufcemodi conditi©ne tigaurewelieocclunare afirtibugnę licet;
eriperet.£)ue gút reípicit (pám (ànctú:in QUIX* partibuélibui.
¢¢üdo & tertio.£aníá yero buius myfte $imaitaq5parelibain qua £actaé
rijticta eft.£tq; b3yj% iefue:fpúe fànz métiooe eiïicacit vo« angciie : (</
ctitypúgerir:ficut 3cäjice baptifla:ipfi* pfeinecclcfiarüpaflonbueafcriptaefl:£/
pjiyniueríáqucoeioanne baptifta (Gri/ cüda in qua agituroe agnoquifuit occi/
ptafùnt adlifari:infralimitem %ciidu£ta fue zoe £pté apertionibué fignaculosii;
tuein (púaffignareccbcmue:que aütoe martyribue:tertiain quaagituro&ange^
yjofcriptafunt i £cüdov intertio:licet loofferéte incenfu3coidaltariaureo foe
in tertiomagi& pptic.£\uiatertiue(vt (& %ptè angeliecamétibuetubie.occtorib°.
peoiyimue)ftatuemage proprie ptinet quarta in quaagifvemuliere amicta (ole
ad fpám (anctum:ita oótarat wt quicqd ¢o« filio eiue toe centum quadraginta
celabore τβdicatioue x5i:(criptu5eft:ad quatuor milibue quinöfunt cú mulieriv
1¢cuudumpotiua ftatum:ó3adtertiuyre bu8 coingn*ti virginibué:qnta in jagif
£ratur:preíértim ciiin refpcctu (püøfçri; ve templo tabcrnaculit niari vitrcomiip
aliquidceeo proférendum occurrit. toigne:tbefeptëangclié egredicntibue
C35umma omnium que victa funt in ex ipfo:gencraliecclefie.£\uia verobigis
boclibro. .^ £a5,2. y. q3ordincein carne qdé mortali niilitant
£gìtque 3oicta funt redu nec tamcn curnaliterpugnâtnon fruftra
camu8 in fümä:{ qnq3 ordinee vnufqfq3eo:umfepté tépora baberet>e/
quic6tinenfim qnq3partibueli/ fcribif:cücöftet luce clariu3£y tempora
b;i:tencreocbemug i genere:z (? vatacfi&p:eliantibu&adlabox5:£ptimij
ptem alio8qui bcfignatifunt in (èpte5ec in fábbatii:vtrequiefcit: z ipfi ficut orua
defje :'qbueeeßinatuéeft (piiiter libcr ab operibu&fuig. (Jtenim 6cuiter, p;o£
i£g:affignare infpë:t nibilcminué férté rain que latiueliberifle cöplectitur:quid
pora in labore:quo* tamé%ytbmoiupler eff& vicimuébabilonem:nifiregnáciábo
eft:eog) cuefimulineo cótinenfecclefie. liquQdeftinin£rno.& qd bigruflé:nifi
£poss6 Morgóptimiitempugcritinquiete :« regnüixi:quodè in celo? 3íit crgo tuo
octauiiinpatria.£\ue oiafioiligenterno rege8cótrarij:ccué oipotäg:z viabolue;
tanf:nullaerit cu3auxilio bei:intclligere vnué qui vQcafauftri:altcr qui vicif ag/
difficultae cur in qnq; gtibu&fuig:qnq; lonié.$imilitera ciuitate& sue (unt:viia
nerak3 ordinee.fex aiit tépore in lab* bierufàlcm jeft régnum bei:altcrababv
É libcr ifte:aut curin (epté ciui lon queeftrcgnuino;áboli: licetabufiue
fionibu8prime partié ágituroefeptcm «c Dicafregnum:qcquid regno ulli vero ad
clcfijeintypo:fepté ordiumfpälium pri/ uerfáriu5eft.IIXabctbierufalé quatuo: aia
meiitiu3,pp:ie adfpüm 'anctum:ficut ge licquátuor.f.ordine& niilitu5:qpugnant
nerale6ad rjöm.3l!udenim quod genera pr9 illa:: ipfà nibilominueótu5pualet:
le eft:vidcfquafi corpo*eum* aiale:illud qfii babct vnufqfq; o:dinum:ficut fupra
q$fpile:öfiin £o:p9ttjv ßiritale.%óq; fcripfiimu&:tempu3 fuum.ll)abct α bibi/
iilud magi&no(cibile:iftudintelligcre:nö lon quatuor beitia&que pugnant proeas
adco pfacile cft.£)ueoignifi cauteoifcu/ qtie iubéte veoinfiirgent ad vltimi15con
tianf;in capiteoifficile:in mébrie corpie traipfam:q; nô eft par unpvjg olcit Diig,
bi(cutiqucunt:ppter quod v mayimjc in li-tignantcrg» fingula. contra fingulae: ea.41
- ß
Qâ. '3ntroductoriug 3ii?jpo. **
£túdigy in cötrariü oppofitaeffe viden fumatie£culié plenitudiegétiü:ifine %o
tur.TSijgnant atjr fpäliter adinuicem:p:e müdigfumjtig adbucfeculiéreliquiaru;
ter id qδ oibug cömuneeft:leo.£v leena: ifraeligw gentium.£Yuia vero gnq3ordi/
vitulu& v vºfue:bomo v pardu9:aquila v nibu& iftie:fepttéposaoatafunt in labox:
*,* beftia:illa quarta que(iuxta £)aniclëp:o/ op5miro modo cöfundi oiaintépore £p:
t 2a,'r, pbetam)oiffimiligerat ceterie v terribilie to:wtoέereprobicötraoêêelectoe videä
ntmie.©uatuor verobeftiagiftae:iojnea tur confpirarein vnii:fiueiudei:fiue gem
comprebédit in vna:que vclut ey ipfie ü tile3:fiueberetici:fiue farraceni:fiue fiip/
fuozbeftij&videtureffe cöpofita.\\ugnät bt cbriftiani:quiomne&furgent vnanimi
grgo fingule côtra fingulae: vadertremú ter:contra omn&ordine&electorum oei;
bierufalé v babtlon:Éiiiif{i&quatuorplij& vt ventilenteo& cornibug fijig: t»onec(ß
'/ fpilibug:qntoloco z tépore fimul ambe ficripoßt)ocleantur ceterra.£t refpiciv
êonfligent.3n priino ncmpe tépore (eyte gt ooininu6oe locofàncto (uo toeeptcel,
rtatia:cöflipit ordoapofloticu9g(fimilat? ßcclorum babitaculo;τgrmabit £lectoe
lecnicum f?*agogatudeoy quá cefignat fuo&inpugnávpugnabiitgtragétee{ifv
lerna3n(&gìdgoidomartyrum, cefigna delee£2traregfe multo&in gladio oxe
tu6in vitulocücultoribu3 ydolop quoe fui zfuperabunt eo6z vincent:quia ipfe
fignificat vfùé3ii tertio ordo coctorum viigcrit cum eie.$ic enim fcriptu3eftin
txfignatueiboie:qjpopulo arriano quę fcytaparte oe quibufdam regibué gétiii: $p.19,
fignificat pardue. 3fi quartooidovirgi/ qui cornua beftie dictifünt.H2icum agno
niitefignatueum squila:cum gété Grrace pugnabunt:tagnu3 vincetillo8 quiaoo
nogoefignatain beftiaterribili occupan/ munu8 oominoru3eft:vrepcregum:zqui
te figriáéparte5afre:affricâ pariter tegy cumip(ofiunt vocatielectiv fidele8,95cd
ptu3:ingbuemayime ptibu&{àcre virgi quidfi vincunf illia manetadbuc fuper
nee gberenite:fuotëpore crebuiffe legii biababiloni&aduerfue ciuee bierufàle3?
tur.%n quintoi^omanaecclefia jeft fpi £Yuigenim ceterio: boftie j3£amiliarie
ritaliebierufàlé:cü nouababilone:qmiin inimicu8?£\uid indefinon óccido: agé
mogenerali3ecclefia:ciigeneralimultitu tibue zmefuperbue cbriftianue affligit.
dine $ú: nöceffatwitij6v cov inonne cbriftum φ apoftolog perfecuti
ruptionibuéfédore filioe bierufàlé:qui(e fùntbi Qyidcbanf efTe fui: toccifopriue
cumdüfpümhatifunt:quip×oeognóac capite te£uierunt inmembra: ita vtfu/
quie(cuntwotiaeoy nefarijøa imitifti& ab giente&atudea:cogerenturnuntiaregem
eie multipliciter affligunf.fbecfunt qnq; tibueeuangeliumvci. £tenim villóin
certamina:quemlittébabiloniex milv tempoverege6 gentium pugnaueruntcij
tgebierufaléin cäpofnüdibuiue cömity agno:tagnu& vicit illoe:q; qui cum illo
tüt:fingule turmegtrafingulaeintpibue vocatierántelectierant a fidele&.£Yuo/
quinq3: l5generaliteroë93trafingulae; circavt in tépore illo in paucie reliquije
¢ turme fingule:c6traoέe.£toebig pfim iudeo u$vicit 9ominu8inimic9e:itavit,
I.CO&,IO
gulae gnq;ptium: poonooipotétig bei: cet v nüc inreliquij9gentiú.£entiu5ti/
abundátiua in fuieloci& lcqucmur.? £n co:non earumque funteytra fidem:£d
cipio {ecckfieyfq3advteg iftog:in quoe earüqueyjianâproféffione céféntur. £t
finee £culoy iftopoeuenerút:qffiquide; ficut tunc íéparatię reliquijgfiiga fyna
vt verum fatear:ter verbum iftud dicen/ gogareprobata:tam ipfám á filio6 fuoe
dum eft antrótefinat mundii&ifte : an/ iradiditin manibué y{omanorum:ita«
teάtran&ant tranfitoria tclarefciteter/ nunc (egregati3 aliquãtiæ reliquij& amul
ma38tprimoquidcm confúfnatiefçculig titudinéîmpiog bominum $ibicta eftim
belvcoiuinißcüdoboctftimproyimo cö fpübabiloniipfìcum filij& fùié:tradctur
* 21bb. ' . j!ib. gêrpönig
iudicanda poteftati regumillorum: ficut quij3gentium ad quae n6pcrueniet ver.
£p-*? in (èquétibug oicitur.£ecem cornuaque bücci:eritq;pag τ (abbatum vfq;adfetu
vidiftiv beflia:biodicnt fo:iilcariam t oe tionein ipfiue.£kibit aüt circa fiiie5 fecu
folatam illä facient t nudäx carne8 eiug litfeducetgenteeque fupcr quatuo: an/
mandugabunt:t ipfám igni concremay/ gulo8terre gog z magog;quorum eft:in/
Bunt.£t becgderii facturaeftbefia: gée quit numeru9ficut areiiamarig. Öleniét 23p^re
f.faracenog cüregibu&fui&:que a facie q/ aiit fimulv circüdabunt caftra fàncto:u5
dem pjiv (èruorum eiu& vincetur α mó/ ¢ ciuitatçm Dilectam:que eft ecclefia con
rietur:¢dtiipoft aliquâtulum téposieap tëplantium Defignatain ioäneeuiigcliila:
parebit viueng:zmirabitur fuperea wni/ quoufq5 Defcendut igniaoe cclo qui c&fu
uerfáterra.MDftendeturboc in quartapar mat c3e:t Diabolti6 qui (èducet illae iiiit/
te libri:vbi Dicitur.(lidi vnum oe capiti/ tatur in ftagnum ignie:vbip:iue bcfiua v
z®at.Y bug beftie occifum quafi ad monte3:a pla pfeudo,ppbeta:t ita veniet confumatio.
ga gladii&iue curataeft.3ungef auté illi $equetur autem calamitatem illam oleg
aliabeftiaquamioinee noininat p£udo magni iudicij:z refurgét agmina mortuo
ppbctam:fecta.f.falfo:um ppbetaru5:ce rum ftatuenda coram iudice μρο:τ oifcer
quibueaitoig oifcipulig fiiig. £ttendite nentur agni ab cdigeütibug in ignéeter/
gfalfie,ppbetiequiveniunt advog in ve num:agni vero in vitäeternam. Naftenf
zβ»$•7•ftimétiá ouium intrinfecug afitfunt lupi autem agni:vt ait propbetaiuxta ordiné £fa.$.
rapaceg. £eftiä illam cico:qtie afcédit be füum g£cipiëtegfingulippiammcrcedé
terra;zbabcbat ouo conuafimilia agni: fecundú fuumlaboré.?Eiiiic apparebit iu i©4*1:,
çfècitfigna magna in cófpectu ipfiuébg/ flo; gloriaquafi fplendo: firmamcnriful
fie:qtiebabuit plagamgladij.v vixit.£t gebunt enim quafi (olim regno patri& eo/
£ducct babitamtegtnterra:ficut95pmon rum.£ófumatifq;ad integrümuria bie
magu6f€cit in confpectu neronie z exer/ rufàlem:& vniuerfo numero electorus ύei
citué eiue z fcdurit multoe. Ibe igitur apparebit gloriofâ t £liy:(èdene quafire,
buebc£ieerunt fimu! cum oracone:v p/ gina a bertrie Dci in yeftitu $xaurato:
cedent ad rege&totiué terre:ficut oicitiir circüamicta varietate.£abit aiit illi oiig
in angclo fefto.£ffundcntiiifepte5pbya Deu6partem glo:iefiietregnabit cum il/
lagiracundie Dei:zcögregabunt eoétnp lo vfq3in eternum v regnicius non erit
lium adoiem magmumoei omnipotétié. finig:?lmen.
%po,13 £t rurfiim.\\ugnabit ofig adtierfug re/ (L£piloguépredictorum;ac'confirin4v
gegilloe ingladio oxig fuiz vincet cog: tio, £a 5.1 6a
pofiti&ouab?beftij&illi& in caminoigmie £cfuccinte nimi6:ß taniemne,
ardentia:fulpbure wbicruciabunf die ac ceffarie cöpilatafunt v congefta
-
nocte vfq;in (ècula (èculoru3.3gifin fine in fùmmace vniuerfapropieta
fcciidiftatu&o<ftruetur:vt iam birimug te multiformiieintelligentie libxi
nouababilon:incboatooütaxat tempore ad oftendendiieyitum α introitum:eorij
erto:fubquo tregnu3bediev pfeudop que fub co:tice figurarüzfub occultoni,
pbete:z omniapariter regna mundi:que mig velamine multipliciterlatebant:qu$
tefignatafunt in ftatua illa terribili: que uie bifficile fit oino bifcutere per fingilla
1 2)afi, 3• oftenfâ eft in vifione nabucbodono(o::re verba itinera viarumbei : voftcndcreim
ducenf adnibilum.\Regnum veroquod fùmma vniuerfogerituaallegoriarü:f<ri/
eftfubteroë celu5oabif(vtait apté)popu ptura atteftäteque Dicit,3n inari vie tue £e,f£,
28po,*o lofànctop altiííimi.£)uo:w3:teinpcaebta ¢ (emitetue iaquie multi6:zveftigia tua
bolu8quoq3quieftaucto: tätifceleria in nócognofcenf.illoneni3 itafunt yie ma/
carceraiidueeftin abyffo:boc eft iw reli/ ri3ficut yieterre;ytcumj yeneri&adloci*-
ahguftunu
3oa. 3ntroductoriug 3m?po. •*
anguígnóliceat tibialiüde träfit? £ey njfepiiimariâ;aliqjicjiacobofratre£io»
pofita oibue via:alij alioefubfequúf.£55 aliqíicúp&tro:aliqíi cúpaulo;aliqiiciivn
vnufqfq3pautwycligitviäfüäßê5q* cu d£ci$apoftoli8 gcüßpfe5 ecclefje:aliqí
cit ecófpúgvcnito;:£fi gdé non errant cúangclogveditfìbilibu5aptii:ain di, 1$pcw»
infigni6ceii:omine&fificlubctpueniütad bu&mutatiöibusiftieiaut,intoto autin
wnum postum. (iteni3pauca ce multie parte varianf myfteriatim oibueaiitvarie «
accipiamue uneyemplum.£liudfignifi tatibu&iftiénéfünt íncipaliter attenda/
cat babwam wbioicitur eiabomino. %yi defiguretßrce:q*nöppfcr myfteriaree;
ceterra tua v ce cognatiôetua;aliud vbi %d ppter re&myfteriáôátafùiit. £t étfi
oicitur.Ii)abaamouogfilioebabuit vnú ip(acceffcnt.opátiìcci(empef'ent infi,
ûal.4• oc ancilla α vnum vx libera.£liud fignifi -d£.in6.n.idcirco credimueeeíì eß tree.
cat 3faac vbi ouctu6eftadmonté vt ma pfonae:q*myfteriaooc£t:£dq: filiueb&i
ctaref a patre:aliud vbi filije bcnedicit. qvcnit in müdüaptiffime oocuit & po*
15&**, £liud fignificat iacob wbi bcncdicitura
ipm2uenientesinij3tefiee fidelifiimi«
patre:aliud vbi ßribuntur fimul.babtaä pbati, nec id:ogredimueefîè aliâ vitâ;
3(aacv iacob.£liudfignificat£5arrawbi zaliäluce3*£liäpatrii:loca iufcg zrey
agituroe ea vagar;aliud vbiagiturv&ip probog;q;mifteriaoocent:©dqfîz ipfè
fâ cetRebeccba.£liudfignificat rebcc ;53p£1£3££pofùit:autpp&eievelápo
cba vbicucitur ad3fàac:aliud vbiccnfu foliin fui6libiiefcrip%rítívificutim &se &*Aa.-*
lit filiofvt benedictionein accipiat,3liud υugg:auttriúteftiìftatoê verbug:ita ad
fignificat lya¢£acbel;cum agitur com/ teßimonitipatrigloquétiein literatefia/.
munitercéipfiefoli&α γ{ebeccha.Aliud métiveteriø;£ advoccmvteftimonijfi,
cum agitur ce ipfig α filije. £t:in vno £; £i; in literareftinoui: credam•
quoq;locointelligétie multe.£tintefta/ rmonibu8veritatió:quoufq3loquafmo
nientonouofimiliter.%mmotantQ am/ bi&terti°teftiginitelligétia É GtJ
pliuein nouo:ôtoiftudwirie:illudpar/ fcrëeacordib*nfiévefamęlie:vbi mirì
iuulugcatumeft.(Jtenim incipiamue ab caë:9octat noéoém$itatí.ofi.n.cram*
wpoae £acbariebalyfabelb v matre Domi/ guuli;£aótenebam* in fide:vidcbam*e
mimaria:aliter accipicnda cft fignificatio fpeculìin£nigmate:cü aüticipim*e&vi/
belyfabetb zmarie cú ágituroe cöcepti9 ri;icipim'fingfpcculo vidëfacieadúciä.
ne filiorum:alitercu5agiturve partu:ali 1Sancttii adbuclaboramouédivelamë
tercüagituroe matribu8ßovfüma filij&: iftudguoufq5apiaffigillü%ptimii:qiiini
& cefilj9£o:fum:amatribue;alitgr cum y9£££gtinii angelitiba cajtiggfiima^
agiturömunitercewtrifq5.*urfu5ma^ bifmyfteriiicei.iii5igif&ii#. 1poso
tçr oominimaria aliter accipienda eftin la;vel illaqijp3£y agtiöcaliquopmyfie
myftcrj&:quando agituroceat ipgly%v rio? Dci:quot £ qjtefpile9 itelligátię;q/
betty:aliter cum agituroe ea vociofèpb* $u&modie zqbtjelocig:£ui veteriteíô
te angeloquifàlutauit£ain:aliter vbiagi £uin9uo:£igbibeätteftimonij:q; pciie
turb&ea&filio 439%pb :aliter vbiolcit indicibile eftßpmitte alioav aliée;aiijé
ijatidcmfilio fu9qu£mg€nuitoc fpiri/ £ alijévijøvenire ad $itaté:iötuee:tibi
tij %ncto:filiquid féciftinobìéfic:eccepa fufficiat $uabUgaut tribue £iiiitie puej
ter tuu& vegovolcytce querebamu& te: nifk adjllj.£ftquidé laudigeiue qter,
v,s». aliter;cumagiturcömunitcroe natiuitav miiiabafgérfug:babere millctefie&Timo/
te ipfi* tnafiuitate ioânie baptifte;uliter ¢ítigfuc:%tfiadabfoluédiifeacrimie;fut
cu5agiffimultx vomitione ci';z90-mi ficiiitçucycltiee.Hyec in myßerijejn
tiónéíçtiioänigeuägclife.£3* ip£ioan !fe$9fupficiejpjfo;ie illôéïolliciteáb
negauägcliflaaliqiibjciiymyácrjcum fuädünegóp(umataligd:q (cripturanô
iQ
- -

: 21bb. j1ib. g€rpönig


vicit:aut fial1qdp*efumitur:non bicatur intelligétiain qua veritae cft:folifpüißm
intellcctu8:£d opiuioqualifcunq;:vtpo/ ctoeft bono: α gloria cybubéda:quifuga/
te vbi oicitur. 3nolcbu3antipba3tefti& ti3 tenebrie ignorätie:oocet: electoe fuos
mcua: : Qubo rucbu& teftibué mca3:v omnem certitudincm vcritatis.
ppbctavit Siebua mille : Sucätigt (era QU£\uare vo!ucritofis celare cgrpu& ge
23po.ii guiti:; fi qù fiinu«. £tenim f. ad litera; nitruci6{ue marie. 5.17.
queri:,ir quia fucnt lite aniipb23:igiiora 3 crgo anguftamur in literaeyigen^
tur vino.zfi vicut alig*:Duo&ullo% ppbe tubuea nobis bcibus:qtiod {criptu
ta3 qutfcripti (unt:.n ipoc lubrocè enodb ra non Sicit:vt fiquia interrogaret.
^t bclyáø:opinãdo quidcm o.ccre pót:cx A \uidactu5fit occo pore mopfi:>e
aliquibu3 cóiccturie;que extrafunt: non coxpox natrie oiìice corpore ioänia:gd
intelligendo zaffcrédo:ęuiequid figni/ aliud j3 nefcimua.\{efpódcrevebemu3?
ficent ipfiouo:nonper opinionemoúbiä (Jbififorte aliqui8€yp:obat nobi&vicég;
£dpcr certâ intelligétiábiciqueat : quia gfibec ne(cutie:vbieftintelligétiaweftra?
aliud cft affimulare illud illi:aliudeftoice 3ntelligat ip(e fipoteft. 3dcirco voluiffe
re:quid fit illud veliliud:verbi gia. 1S6/ teübecuja occultare abelectigfüis:vt in
namu3 effe aliqucm boiem:quinon vide ipfa occultatione que factaeftadtempues
rit hau€&:nec noia&arum oldicerit:qui fi fàtig oignärelatuitclligétiâ baberemua.
fo:te cafu vuccrefadlitus:t videret va(a (1erbi gratia.% quiapncipio creauit bo
parua tranfire De ppe:magnae autem na mincm:fo:mieillum de limotcrre:infpi
uc6ouciflatibug pcr altüinare:fìcileefTct rauit in faaéeiu&(piraculúvite* fìctuéè
cipiccre.Hxc parua vafafimilia funtillie bonioinaiam viuentë.£rat igiturvnue
¢ fi ótitateinequalia:oicere autem nomi bomo cöftanger'ouc6ue:(boc eft)cere
nafingulo£v wbifabricatafuerint: oice/ vifibilia inuifibili(boceft)ey carne tani
re vnde venerint aut quo vadant nifi au marónali.£Yuando aute5 ceperuntmori
giat apicente:intelligere nequit. £5ed fic boieg z redire in terre puluerem ve qua
iuxtafaciem litere : (olue (criptorfijfemg fumptierant:multi vidcnte8 timuerunt
effet:aut aliquie aliué qui videret aiit (cri valde:arbiträtca iiö effe aliquod fpiracu^
beret oe eode5;a forte ipfè (criberet quod lum vite:non effe vitam aic pofteycidiu5
ufte taceret ficut£pe accidit in euangelio: carnie.* Ytria verofuturúerat:vt veniret
vbi aliquidoiicercfinoubiu3:fimpliciter illequiredúpturueerat genué bumanu;
effet interroganduginrebu§aiìtàllegosi «zoocturu& filioe boiumeffe vitiaie poft
cignö fic:fcdfpúévbi vult fpirat;z;5iui/ montem carnie woluit bocipfum premöz
t·c¢¤·1¤ ditoefuofinguligprout vult.Citeni5oi/ ftrare myfterija: v erp:imere fignia: vt
uine volútatiefiuifïènóeft oubium ificar vteuangelioeiug:nonfolu5 verba: fed ét
nari verbúúxi:t loquuboibu8linguacar figna opcrum teftimonium pcrbiberent.
ni6:tooccre primo ore pp;io oifcipulo8 Ðirimugaüt ouoeffe:carnem α anima;
fuo8:procefíü aüt tempo$iémittereípüm vnum vifibile:alteríiimuifibile:vnumq
famctú:quiabfq3au£ilio bumane oocurv per mortem accipit finé vite:aliud quod
ne:ooceret eog:nö winbram veritate que poft morte; carni& viuit α permanet fine
rftiu litera:fcdipf.mque eftinfpú:verita fine.3mborum ergofimilitudine:electi
tem:ita volunta3 eiu9 eft:in agnofcenda fùnt abiiovuov voiio:quoru5wmu8vide»'
literavtriufq3 teftaméti:nibilpter idq$ reímont:aliugnóvideretur:¢d quafipu
fcriptum cft:rclationibug aliori15:aut opu tarefmanerefic:in typo:v3:carmig t aie*
nióne jfumere:fcd illoru3tfí qüifaripâ, quarú prima mo:itur:fcôaviuit:primare
runt magifleriùvcnerari;nifif9;te id qδ foIuitiir in terre puluerem:fecúda relinq
adduturaliunde probetur: in (püali vero , turz manctinetcrnum.£lectifunt crgo
3oa. 3ntroductoriug 3m?Apo.
tuo ad regimëpopuli:aaron:y3:z moy ratione5carnig:ficut α eiie noftcrgit.inó ** a%atb,
£9.(lnu6quiocfignaret corpu8:primu9, eftvelle mortuog %d viuc;. $ed modo 23e
f.q:p:itiéformatúeft corpug j3 gia:aliug perpendät illi qui caufanfignorantiam li
qui oefignaretaiam:óvicta cft:fpiraculiì tere zoifçât boc ipfum cfle aliqiiad (àpië
wite.£t behe coipugaaró:q
uiclcctu6 eft tiam:qy aliquatxo volente igno:antura
vt loquercfadpopulum:aiamopfce glo nobi9;qiiqdéeptabyffonefciétie buiug;
quebaturoeo:q: tnog cum loqui volu/ tantafàpiëiitie& fciéntie fluétumuhit: έi '
muéboibug:nöeie loqui poffüipue nifi antq3veräeffefhiam pfalmifte qua cicif,
linguacarnie;ccoaút qui non cft car9;% $icut tenebreeiue itá v lumen eiug.JJ3o 56,138.
fpüø:fruftra caeloqui quorimug:nifiloíí/ numeftergoaligdnefcirefècundum fup
mur a mente.Clifu3eftautcni occubuiffe ficiemlitere queoccidit:vt ftatuatur fpiri
garon:moyßøatitnoneftvifug:£dwiuée tali&quiwiuit tviuificat itellectug. £)ui z·¢ot>3»
ficut erat oifparuit:vt quafificut erat vi/ v3:itellectu&fpiritalie:ficut fptig (anctiig
uée:videretur manere:q* coxpugquodfi fimplex eft in fubftãtiacpuläg in oonie:fi
gnificataar6:werfum in terre puluerëoe cutinóipßvnué videj:£dplureg funt
finiteffeficut erat priué.£nima vero quä viuifione&gratiarú ipfiug:itat ipfe vnug
vefignat mor(ee:etiäpoft mortem carnie eft:f€dtìfpééeiué multe. ßenéraleg ta/
viuit infemetipfa:v manen&in loco fuo: men pifferentieipfiue que procedunt sp
eypectatfufcipere qδveponit invita.ifle vnofonte litere quatuoi fuiit.£rpitab?
aüt viderefmiinu6fufficiene qê fignifica ft9rica: moxalie:* allegorica:typicaciüi,
tumeftinouobu3:fupductifunt alij atq; ditur (èpte5f
in péé fuö ipfo wriô noie ve
alijtefte&djidipfumfimiliter vefignaret. lutinfìfciçulócólliga ta&£llcgoricabiüi
$uncte funt enim adoefignandum boc ditur intre&boc effin tropoIogici:cóté
ipfumbeli%betb zmaria:quarum prima platiuam vanagogicam,£;unt&nt; qnq;
manifefte:ficut α ceteriboieacreditur ob intelligétie generalesque pro :ijeiiomi/
dormiff<:ce(eciide vero tranfituqualiter nibugoiftingunf,£5epte5ípiic IS;ima
receffitey bocmundo:zquidactij5fitoe quinq5intelligétiárum:clciture, byfto:ica.
£groc9 poteeiue certitudo non babcf. £5c$amo:alié.£ertiatropologicâ.oijir
$üctifimit quoq3ouo apoftoliadoefignä facötemplatiua £\uintaanagogica. iyy
dumbocipfum:petru6:w3:¢ ioanne€:in fo:ica intelligentiaeftfimilitiid6
rei viâ
$Jo.zi.' loco illo vbioictumeftpetroaoiio. £eá bilia adüiuifibil&:vteftaliqua virgoyji.
re me:t interrogante eodépetro:ce ioâ/
ne:fubiunctijeff $ic eü volo manereoo v€fignatain libera;aliqua cöiugati;iiiam
cilla.£|>oralie itelligëtacftfimilitudo rei
necveniá:qdadte:intffig) eyiuit £rmo vifibili6adinuifibiléfécundüpartcm vt
interfigtreeg' oifcipuluô ille non more/ alicubi:fiuefccúdum totum vt efi inaii),
retur.£t beé qdé piedicta fúta tiio:qui cillafignificari carnemque genuit in £r/
mouit oiaanteέfiant:imo qui nouit:qd uirut£:inliberamcntem:fi tii libera:que
pro quo;vquifiouit 5dicere:qδ£ prefci/ Qtiofpiritali* quiete letaf.£ropologicâ £5a«4»
ijitipfefacturú.CJt.n.fymöpetru8 fénio: intellig eftque ptinet ad tc&trinäm:
eratioine:itap;iuggö(umauitperpalmâ wteftimétia ancilla fignificariliteram;inlihe
martyrijcurfum fuü.?}oannée veroficut ralntelligétiáfpiritalé. £&tcmplatiua
fraditur:viuu9quidem v incolumig oe/ in
fccnditim£pulturi:£dtfircquifitu9non telligêtiaeft ápertinet ppilead conafpi
rituéfàncti:vteftinancilla:fignificarivi
côparuit:ficut α materoiii;t moyf€& acfi tam actiuam:in libera contëplatiuj':fiue
veuetulifîèteü.3gifperbeczfifhiliama
in ancilla tim9 cmfirui
lcni;in!iberagra
nifefte cognofcimüe ef£ yitam poftmov tiam fpiritué fàn£ti:que eft cbaritaetci
tcmcor poviov yiucre animam poft £pa/ &ptopimi:q;in illa féruitug É: in iftali/
2.
•\

31bb;
tertag.£ìnagogica intelligentia eftque p jj£lia pfunda libri
tinet ad fupcrniam patrum:fiue aliquam^ $ú:| buiue itinera ve/
doadipfiuimocum:vteft in ancillafigni §@l, lutexalta montis
ficaritérrenam patriam: in libera,illam $i fpecula contëpla/
que (ùrfum eft bierufàlemque eft m*ter \\Àí ri volétee :aliquä
nioflra.£ictaeftautem byftorica intelli, }Htu$ in eyo:dio mo
gentia:eogynon longeftabbyfloria;£d
ómnino p;opeipfamv fecundum ip(àm li profpera comitan
gradiatur,£ictáeftmoralie q: more896/ i!! tencé aura leuav
ponit. Dictaefttropologica:q; compler i! tie in altus velis:
Σtitur modo& eloquiorum oci. £ropoe - adiacëtiaqucq5 liv
enim grecelatine modu9;logo3,i£rmo. toti pertranfirevelociue:vt cum per alta
3ndetropologica:q;modué £rmouum; buiue9periernarianguigarecepérimuee
5cicompiectitur vóifcernit.£)icta eftcô equanimiter£rre poffimiue:ficaute : vbi
£•£ot,4 templatiua:q; facitcontcmplariinuifibi/ non eftfatigati9nem vitamue Apocalipw
liabci:oi&nte apoftolo. £ontemplanti/ fié(inqt)icfuppiquä ccditillio&ugpaia;
tue nobia:moneaque videntur: $ed que fàcer€¢rui&fiiie.£)uotienßùq3rjaicfuá
non vidcntur.£ictaeft anagogicaeo q/ aliqda patre cp: fpeaccepiffe:aliqdin for/
fupcrio, ceteri&fit agéæve ipfocco;v£lce ina £ruiperegiffe narraf:illiue mor apo
ipfafupcrnapatria:in quaqui pxdcftina ftolici meinotariocbemu8:q cum in fóv
fifunt ad vitâ:ceffantibue vniuerfi3eyer naoxiefct:n5 rapinä arbitratugef effe ^®bit
citij&iftig:fine fine vo«*ctu:ingete msv £equáléoco:£d£metijmerinaniuitfos
ncbunt.35eptem wereintclligentię typi/ mam £rui accipiené:factusv babituin/
ce:ad ciuerío9mundiftatuéréférëdefút ucntue vt bomo.3nquav3:£rui formas
cc quibuein£cumdolibropfàlterij$«ce; ßmgbomoeft:non fömqoeue acce
diffe3patre apocalipfiimoc£fibifreuclav
cordarum: ficut zoe quinq3 prefcriptie:
tioné.f.myfterio£ cei;fic.n.latine interß
£üfficienter cipimu9:oftédenteequid cör
ueniat tribue primie:quidtribue®quen taf:q:nificci filiu8bó fieret nafcédo:vi•
tibu3:7 quid vltime:&quidmagi3eftne tulu6 impìtibulo moriendo.1eoey moz
ceffariu5:quare boc:vclillud aut que vti tuie refurgendo,áquilaadfupcro6a(cen
iitae mxcöeoiuerfitatemyfteriorii3 fum demd9:eaqueoeipfiugnatiuitate:pafîîo·
tmatim α breuiteroictafunt:nequi6putet me:refurrectionc:necnon tinccliia(<em/
cfle contrariumquodapparet ciuerfum: fione:£u£tiäceaduétufpüø ßti:fcripta
q: nequaάyerita&myfterij&:£d verita/ funt reuelari nequirét.miöfolüaüt illà ß;
tim yiteriafubiecta fùnt. ngccurandum ¢ cuncta£tög cpavelagoneeque ppb?
eftv&oiuerfitate wisrum: oümodo viuer te5dixerit:tanó ánóeíénrpatefi:rina;
£ vie ad wnäpueniant ciuitatem. pofïent.£cuelatio ergo rÉi:ópu&eftvea
©®xplicitlibcrprimu8victué introdu ritatis:q:que ipfefacturuéerat in pleni/
&totiuö31dfeptem %quente8, tudinetépoiie:infpiratioiuinituejdipey
re Ppbete;$que illigbfcurie verbiefigni
C3ncipitprimafèptcm partiugiherp9 ficauerät:pr£geyercédopotiua j; loqué/
fitióne apocalipfi9, £a5.pumii. dqreuelat,£edit ergo?ancpater filiore
uelatiohéfuturo£:cüeúincarnari:morię
?Iep.■ IL Apocalypfisiefuxfi quam refurg€refecit amo;tuig : ac in affumpte
deditilli deüs palamfacere fer mortalitarienfe fubftätia:in(|uaillú ccx/
tera collocauit:* cüfpümfctii3 apoftolis
uisfuisque oportet fieri cito, ih hcic £iu9mifit zcomplcuitpcrcumv
3o3. • • •,
T»xima 3m21po. * *7
¢ompIetoiaque autem appbetiefdiéta adfili08ante3 veniatSiegoiiimagiiue, af^al.4.
funt:aut inpatrüoperibué prefignáta,£t illófolum iftiquitanti funtculnliîis vt £*
btneaddidit.£\uiccdit illiorue palam internatog mulierünö credanf aliquog -

facere (èruiefuieque op3ficri cito:q: cir/ baberemaiore8;£daipfialtarie miiiifiri


cabojnquiffimäyjevenir in mádum. angeliyciyicti(jnttppbcta gttefianteq
?nötücaüt factaeftpalam rcuelatio ifta: ait, &ab¥ fécerdotié cüftcdijt (ciam:v íé
qiifctô ioanni oflenfà cft:mcc qiiincboa/
gcmrequiritep ore eiue : qyangelua piii seys
taeftinrefurrectioheoiiica:fed magis in exercituäeft,3ngelue ergó in boc loco;
ecclefiatëpore£rto cuiu&iniriaiarn:tene t)octore8 (piiale&v ccleftiá íacramëtanum
mu3cfi:y3:in manuilliu9 angeli Q vifu9 tiánte8 ecfignat. £um immo fpiritum
eßoecelotoefcëderelibcr galiqii claufug %i viui qui loquiturfùa verba'in illig.
eratoemóftraturaptu3,953qbue®xcre; $anctué verojoinego;dinem c&teiiipii
: uelatio fieri;pmittif?inüfilijøbufue mü tiu3£uieatü eft:vt id meminimue:nöß.
άι?qbu&infypobieruále5£iie Dicit3n inyfteria verbic<i.%hgeiue ergo ioanni
lyacoietua jadpacëtibi:núcafitab(coh lcquifytjoiuegqeteri&auditicöfcribit
zaw. ditafùntabo culiétuig+n um occultätv q*gu9dp£ctigvifcipulis 9octore fpiri
; bue margaritae voifriipentibue offeren fak£idicit:vel certe ipep % gucto;íííé
tegillae?a>inime.inoninô illig:£d£r ifidédoifundit:bocpiecficifcipuliéÉÉì,
/■»a»19 uie fuie:n6 illia:£dgbueip* ia5;oiperat. bcntfidcliii turmie;iiiinariiq;* (piéí,
Uobigogtuseftnofîè myfteriaregnitxi: ctu3 inagifieréfpiritalitiwirop;:ipfifpi,
; ceteriøaiit in parabolie:vt vidente9non ritale9yirieg&quig9onumipfiuä ßijg
videät:v audiêtegnöintelligit,£icerg9 verbafpiritalia intelligere querüt.ττ€cre
nö oibugquiaudirevidenfverbü vei:$ 9utintypoooctog£e ioine fibifigitur,
tiiielectigíuie fàcro£myfteriog, patefa/ 3utteftimgnijperbibuit verbo &iííé
citarcbama;q; alijaudiunt ad iudicijyt ftingnijicfurpiquécüq3vidit,i`jmiii. 18por.
ercufátionë nöbabeãt:alijaudijtadfàlu bifcipuliycritätieÈdicaiitboiôôéê
tcm:vtaudiente8credit;z&redétee:ope vite;feftimoniu3pbibét verboceiifilio
renfqδbonüeß:zopante& yitäeternain qripfeficuttxuéveru&er ceo vero aiite
con£quanftféquitur.} f&cula genituè:vteftimohiumiefij p 5i:q»
ŒEt fignificauitmittensange ipß fit veru8bomopernatre virgiiie ifi
£ep.,1, tcinporehatu8,£¥uiteftimoniüiíquit p
fum fuumferuofuo ioanni $; bibuit verboyeivteftimonijicfuipiã,
teftimoniüperhibuit uerbo dei $unq3vidit;£\uinefciëeteftimonium p/
&teftimoniumiefuchrifti que bibetautfalfidicu&eâ:autadulato;.¢â/
legatitteftrgnoii gpprobat:£d reprobat
cunq;uidit, Q<uo:q; qujidgê£ ficfcire:fcit loquiífe
weroqyin bocli ftern cötra£¢ôfcia3prouocat:etiifi verij
Yaotandum 3.
-

bro ØUt IltJm/


fitid quodvicit,!>eliu9eftenimnefcié/
άnomëangelifimpliciterintroducit:vt ticum ceteriøøudire tefte5q;teftimonitj

;
. '•»a.m
£*al.3
niô myftice angeli hoie:aut fctii&aliqui3: pbibcre:cum vocatu8 non fit:nefieffeci
aut ordo:aut aligdad réptinée ocfignef. ßipulueveritatior:fugit;ad oetrimëtu;
{Ifije eft.n.fcripturaru3fcärum vt boiee
miffioiuinitu&:angeli nominenf:ficutio
aanee baptiftatxquo zof.£cceego mit
t9gngelìnjtii;zbgira3ppbctajficuiu9
fiicaie:magifter £rroagfiat, non ergo&i
ßipulivcritatiefuperbigqueipfiníiit
teftiinoiiiu3cicunt;£d qwellegendovei
gudiendo abgreípüaliumviro;. qui fibi
titwifilijpieceifitioificé;v ipfeprecur becannuntiát:reuerenter addifcijnt:vel
! twrftüjfim<;ytcöuertat coììa patru; certeçíáccipiiitabip(o fig*; 'ybI
3.
.
-

21bb. TÈarg £rpönig


vult:zdiuidit oe fuo (inguli3prout libet. currimu3:quo3putamu3 veraceæ:tibo^
1A*.m. 13eati autë funt v ipfi:v quivciipfie 93/ noe(indifferéter)ó malo6icipumueba/
czntibu3 audiuntvcrbu5o«it cuftodfìt bere fufpcctog:t plerunq3ulloe mëdacee
illud. Clnde t bucfubditur. credimug qocofamiliariueadberét:t p.
1 Ier. 3 {D Beatus qui legit & qui au fecto neceífe eft.fimplicee p viuerà ßcupi
tiaruináppeti:cüaquofanúpetit confi/
dit uerba pghetie huius & fer, liii(fnfpecti3 oibu&)nóagno(cunt.?Isles
uat ea que in eafcriptafunt:tem funt oie&ifti:talce qe vicino (equunf oe
pus enim prope eit. qbu3£fìluato:ait.Cleniétoica qiiocfide Σari,
1'l€CtiO ad iuterato3 ptin:t:ad idio retie videre wnu5wé fi jboig.iyo3 suee
taa auditu3:fiue ergo gau^ intuebufapoftolusqiioicebat.3jn nouif/
dit:fiuequi legut vcrba p:opbetic buitj&: firnigoiebu&inftabüt tpa piculofa:ci (a/ *•?Ci*
um boc fzbeatu5effe gaudeat:in boc £ pu niooctrinänöfußinebit.95cdimtätene
tet effe£iicé:fi (eruat eaque tn ea fcripta ceífitatigarticulo:nulláboc meli*putoeë
funt.3iqui3.n.iurta iacooifniam: audi/ 3filuii:ówt % q(q3cipotétioeofuoctima
to; yarbi eít t non factor:bic cóparabitur , gno cópáctione gemitu côtinue in ora/
vuro c3fîderâti vultüm*tiuitati& fu« ifpe tione cómend:toicene.%llumina oculoe
culo. {Scopbctia vero:liber ifte:nómdoo meo3 he wnj3obdormiiun mo:teneqii 5e,is.
1J¥ol. fpäliter ficut alijquid45: verûetiä genera vicat inimicua meuejualuiaduerû&eti.
Iuter:o{crua&ft:q: á larga ppbetarum vo 'notádúyero in boc opeeit:p wfóin ß/
luminafparfim z 2 uf« p;otulerunt:infú £nté locüquafimxdüpfâtiôëtenuit bea
tua ioäneg:nomen tilubri t caufám:(ed«
mna libi buiug ppbetie (páé coarctauit:
%cundum q/ 3fálae ppbetaru5 egregiué fructülégétia taudiétiafimulq5 opantie
in fui opcrievaticinio memoratue eft oi* infinuia:ficq; £ptéecclefij& giam optat
cena.Clerbúbveuiatum fìcietofiofuper vpucé:gbugét vifiéiénwodã:quofibi o**
£; terram.3n preceptorum vero ob(èruatio dine reuelatu8fueritedifferit:illo bancum
me:multum impedirefolet premiop, cila loco c&dudcna:vbi ver8aip(à â audierar
tio.ine ergo ciuturnitate vite buiu6 ob/ α viderat finguligeccle^senarrareicipur
fcruato languefceret;ad tätambic 19ay oicè.&r angelo epíxficcc:fiefcribe. üt
ne&beatitudinéexboitafcú olcit. I/3tüø igifv nog in boc ope:certae cú auctore li
quilegit z gaudit werba Ppbetie buiue b;iftatisnépongmiue.\\:imium boc löco
¢¢ruat ea áin eafcriptafunt:tépug.n.p wftinctioné fácimué átehm&falutif&rawer
peeft.£>ebac breuitate tépo:i6paulugoi ba:alteroepo-dioafalutefumamug.
çit.ino9 fumugun quo9fine8 ©culorioe QLIoannesfeptem ecclefiisque
*?Jo,t, ueneriit;v ioine&ip(ecuuugeftlibcr ifte. funt inafia*gratia uobis & pax £ap.4
£5icutaudifiig:inquit:q; antiyjevenit:
niìcantippumultifáctifüt:viißimuéq; ab eo qui eft : & qui erat & qui
nouifîîmabo:aeft. (lez boc idcircooi/ uenturus eft.
citioinea:vt quom3gig appropiat, oleo
vltimue:eomágiep£udoxpoêzp%udo £aucrendum eft ncbie fimo
unkyuiue fáluta
ppbctagcrebgfccrefciamu&inmüdo:tä tionigerordio:curbtúéîoâne&fepté eccle
íoq;nobi&incúbitneceffitaecaute redv fiaeedificare(qnimo iäfüdataga paulo:)
inere maloeotee:óto ### α illo&in/ fupedificare voluerit;aut curapocalipfie
lubrij cifdé feptéecclefije quafifpiliter cer
currim'falfioweg:gob fictärefigióiéfpé5:
eptifnanfveracee.£\uainrev aliud me legauerit:q nömö ep. pte vt ppbete ccte
fuödüeâ;qyey bocip(o circa fidê naufra ruf3generaliu&pre multi3alij&:fidelibug
gypiculügcncraf:q; ofiplure9 fal{σθih/ loquitur whitkrfio,legimu&inpëtçatcu/
3oa. Taxima
: ^&w4g* comoyfi:lib:o vltio.£6ftituit terminoe 3m?ipo. •*
ciuitatçalerädrie:q3 côßätinopoli
tro incclef
gentiüiuytanumerüfilio;ii iftacl;$ilioe tanae iabolorëpfiarcbat°(in notuffi
áútifraclfuiff& ouodeci5fcripture ciuine
ߣ.49 auctoritateυτdicimug.&ltérgo ppbeti/ mapcepiff& trädaf;pptereàfiì romanjii
■¥o.L•
cülllud cóplcrcfinobie:qmimoytteftii, fine (cribëdgé:q;alieötu9, 635 aliqdp/
£qué&côcordaretp*iori:co ordine oporte currë tegocfeceritin via:bui?iteytferia
bat inte£t6 nouoouodccimfundarieccle tpai n fidei puritate cgarioafuerüt.pyo
fia&quoouodeci3quöda3tribu6iftael in cogiit qy£cclefieiftegljg£cclcfije£férëde
pofieífionibue abtuiêdie:oftributelegú/erit püidée illagih (pü3faiae ppfia.gri
vie(ühgt)illaerìt qnq; ciuitat€¢ intefra 3%»*•
tur.Y{ubcn (àne vgad:z olimidia tribue
manafk citraflucntaiordanie adplagam egypti loquétee lingua£bamad v iurgtea
£o;iétalé:reliqua wcroparomanafi& cum
gvii3epercitufi:ciuitaefolis vocabifvna.
{Jt.£.rmbéprimQgenitug ifrarlie;itabie
effraim viudaey aliaptefluminie cxpu/ rofolimitana ecclefia ypi(vtitatipcriin)
tate (unt.£t tribue egdé qnq3d maiorce piiog:nitafuit$5fi£frnogenit*iubétq;
ihter ceterae videbanf:tä certo mediarv piiéêdauit tbogrpdiditjinogcnitafijj;
teterminopofiéífionibuéfute locat£fiit, ítabieroßlimitanaecg
$epté verörelique tribue:gnec cúbere fiiterjtädo;äåêdo£mi iia;q;pauefcriptü
ditáté acceperät:vbiinter (eforte viuide/ fidel vifaéiur priogenitae'*bi iudai;are
rét terrâ :niäd atúno uiffìme pcep es e
erút.$a priogenite ccbcbanf:a fua j fîbî vt
ctaeftät pria 13eniamin áerat nouifiima ingti mifit. £)atäfjtaiit
veffraim:boc é:alerddrine^: &
α maiorgia jerateytrema:vtoifcantam ßätinaffé opoli tane£cciie. Aubë itaq;biero,
plecti minimaquiletanfi magni£:zlibcm £### ätbiocbene:manâfîce ale
ter cökntire bumilibué:g cupitit tam/' gádrine:effraim cößätihopolitan e: iuda
Bunt cííeprimi$cdoegimi9gnqstri/ fct?romiegoaptafecdie.i{
bubu&agéndü primo;oidqip£narratio/ tabernáculiiioßpb:tt epulit itoig $e, ra.
nieeypóftuiat:vt oúfinguliè primie:fiua ribu3£ffrai;n6eie
fihguläreddumug;adc&cordiäßquétium git:f3elegit tribúiuda:mötéfy5quéciie
Hyccqdfignificetfrieeui•â.£cd
ordinariu& tranfire poíïìmue. $uit ergo xit
*®ubcnp:imogenitue lye:iter ancillaru3 qúonatiu effraim flatu8 émanafíe cu5mana?
filio&priisueextitit gad:*nanaffequo43£ £e itateßcederet:ita cöfitinopoiv
tang£ cclef iafalerãdrine pceftutpiejlata
effraiin gemine proliioçpb:g vip(& pri/ £;£jb£cpviag
mogcnifue'rackelfuit:oata fuiit primo/ fiifcribéréf ntigtuépôftromäiiä eccle
gcnitainterpatruoe fuoe:vtipfiberedi/ ;£tficutrübëzgad v oimi/
ßt.*9. tarentgratiáquáamifit TRubé:caftitate3 diat ribu 6 mana fk adplaginenicntale;
beré dita accep crunt
f pfig filij:quäiceftuégmifit:}udäqu9q* midiatribtiecum effra:reli
tem
im v
qua vcroti,
iuda eralis
£j&3O· cömä datk riptura vicéæ :illá fortiffìmìih partefiuminiéfitaé:itabierofòlimita
tcr fratre& ppqûœ fup oέσprincipatû4c/ antb na;
cepit.H»abenhgergo o« veteriqnq;prin termiiocb cnaatqjaleyädrina ecclcfia ifta
no39;iétali&plagefüd füt:boc &
cipaleg tribu9;babcnue toenogo gnqj ingfintje ills*p9puli:€¢quoate in pfiarcbie
:incipaligecclcfiag;!\ima barâ gium: & pp6ie:fidee£culocepi oriri
É glexáclimitanaeft;f&cüda antbiocbena; t ;£ fluüio
tcrtia drina:quarta côflantinopolv circ%iie magnocuftate vfq3 adflumé£gypti
tana:quinta *{omaha. £alinépe ordine aquo&ginia be ecclefiefitefufpiov
mifíá
wwäqüäq;floruifle cogn9%if.£icet obpe ip(oéfines eratpofíeffiefilijg ifragi: q&tiiifra
trüpsumùpvincipé quifüdauitei: roma/ fcunf,£53gdi aliqfi* aliódiu babitafTeno/
nb9cloggplordan£
naecclefia: oigmitytrjcellat : zquâuie a nifibaptifìnigratiav £brifti paffifiuu ij
o oem».
ciúitate romaini(|ue fuerit marcua $p& gnaf ? £\uodautem Aubem£S ged wpi/
4.
*nis j^3^ - - -

2{bb. gfrpönig
midia tribus manaf* tranfcunt&io*da/ quod fubip(o factú cft:finé ccdit.£ inoe
weim fluuiü ad p:cccptum ingyiip &lian/ v(q;ad bab:aum (écutaeftetae £cüda oe
do:tribug reliqua&prcccfferút:fidelcg ex fignataum gad:cui tertia quoq5etae adiú
circücifioiie refpicere clarum eft:qui ficle ctaeft:boceft:abbab.aam vfq5adoauid:
gcm moyficbßruandi:fic cybibciidire/ defignata v ipfâ in manaíTe á velutiouas
Iierentiä verbi& legalibué crediderüt: vt partcsolftincta luculentcr appáruit:cu3
tamë pcrfufiuaptifîmigratia:gétilee pdi/ in ca wt io.dani& mcdiue legiflato: accef
cido pircnt : magni cruciatuê agone&p fit.l^orro quartaetae abauid v(q; adicz
μβimèminc fuftuj:rcnt,£r aliaycro pir cboniam oefignaratn effraim:cui quinta
té filiu3:boc cftin natione g&ntilium:vbi quoq3fucceffitocfighatain iuda:a träfini
nibil te iudaifimoactúeft:quafipare vna gratióe babil&ie vfq3ad ypm vel potiue
ma:uafîe;t effraim α cum ei8 pariter tru/ vfq3adfine5p:imitiueecclefie:in qualex
bueiuda cöftantinopolitana v ecclefia r9 αcircücifioc6fumationé acccpit:itacnim
mana largag poflèffione&accepiiic nofciì pρ& icfu&interlegé v gratiâ mediator fa/
tur.Mlcc5ifìiiuleputádu5eft:geimidie ctu&eft:vt vtraq3 in £inetipfo teftamen/
tribuimanaffe alexãdrinam:cögätiiiopo tacóiungeret: touae macerieg eoiuerfo
litanam vero ecclefiä integra3 effraymiae veniéte&:täö3 lapio angularie copularct
viinidie tribui mamafïe affimularibicim': in vnoifolucfie Wtaitapoftolue iiiimici/ £Pbt*
q:nec illa tribue cimidiamanaíTe q tov tia&amboy, trecôciliane ouo& populoe
dane; tráfiuit:ciuifafuiííe legif abeffray3 in («mctip(o:¢cundu 3; Qtu €lu9 an
loria in.eprcelfio XLux,*
¢dcú eapariter poffcffioné agcepit.$ic gclio&cantaffe legunf.
igif quinq3tribuemuore&cúgnq35nci/ o&oginterrapaxboibuebone yolunta/
palibu3ccclcfijggucnireno(cunfficut.© tue.*«cte aüt primageneratio £culi á a
ptcmrelique tribu3cü%ptéecclefijsque primoefttncboataparétein triburubeni
11pe.r fuerunt in afia:quibu9fpälitermiffuge!
- tiga defignataeft:q:ficutturerubéprimo
libcr ifte:ficut zin (èquétibu& of. £\uod génitaperdidit:pro eoqy tboyápátrie fe/
vide8(cribeinlib.Qtmitte £prcmeccle/ dauit:itap:imu3 böinparadifoco*ruée:
fjøá funt in afia.£pbefo:& fmyrne:tp/ bonoré prioratue fui:male cußoditiiami
gamo;z?Ibyatyre:v $ardie: v ISbylaw fit.£Yue;w5:ρmogenita mana%ev effrai5
dclpbic;v laoditie:£\u49:w3:ccclefia&:tä filije.f.iuftipfi&:ficut in paralipomenon
fundatorio oignitae:ómyfterio£ fide&: legitur:oatâ funt.£)uia nimirum patriar
tam aucto:itagantigtati&: d3numeru3; cbafuggloria:quep:imiiboiem fi nó pec
ciì fup:anoiatigquinq;:venerabilgefecit caffet.oecebat:oata eft bab*ae* oauid:vt
vtfcriptura cöplérefvintelligercfqueoi ipfipfe&ypiappellariniererenfveffent.
1®cu.5 cit.10öftituit termino6gétiúluptamume τιμόφτ primu&bomopater xpi non fit:
rü filio; ifrael.£ü.n.quinq3primigeccle cü abipfo fitgeneralitcr9mne genuabo,
(j&:fepté afiatice coniungunf;cuodecim mnlnúpropagatii:fcdq: biep gratia fidei
p:oféctorepcriunfecclefie que rribubus factaeftaoiiorepromiffio:vt:v;:in (èmi
όuodeci5figillatim conueniüt. (U1ibet ne babae bcnedicerenf omnee gcntee:z £γε,*f.
autem bec ipfâ largomodoprofpicere:£ oe fructu vétriæ oauidponerefatofiofij, 59.151.
interno;um aciem luminum ad fpuritalé per£deilliu8.£eneaiìtinmanafTeq in
dirigere untellectum:vteaque tam perfpiterpretatur obliuio:babraicú fuafööole £5t.t,
cue concordafle oidicimuæ in vnum fcn vefignatur:q; ijip:imo oictüeft a oomi
fùm myfticum conuenire monftremua. moJ£yuoe terra uua v ve cognatione tua
£cfignataeftinrubcn:p:inia£ta& fcculi: αύeoomiopatrie tui:vt prefigurari vide
aptimoincboataparífc:cuiiufti no£;na retur in eo q, quandoq3per o3oauidfam [5£,rr,
siuitas;autíiiuuiùm (ccundum quoßö cte matriçcçlefic;victum}££, £udi filia g £c-44,
3oa. T£»xima
vide a inclinaaurem] tuam z*obliuifcere
31121po. **
aduerfàe aciee militabät:placéte&iag rjc
populütuum v comum patrie tui.iOum pfidéα gratiam oipotenti ceo:quemfibi

i * Re,8,
emi$in peccatowiuimu3:quafiin terrano p £ruitutélégie nullué vnó mortaliu3
ftra:bcc eft:in co:pcrepeccati manemue, recôciliare pöt.{Ierútamen nönulla ope
£lnde α papoftoliibicitur.£\uiät in car raque tpe fuo,fcriptafùnt v inter verba
hefünt:oeoplacere nópoffunt.£Yuafi ve legalia legiflatormidauitabãtiquig illie
ro te trrra noftra egredimur cu3 a n1alig patribu9:obféruata legunf:vteftagniim
operibu8ccclinamu6. 1°ene qucq3α in molatioin abel: abftinentia (ànguinié in
effrairn qui fructificatio exprimif : *auid noe:circiicific inbabaam:acceptio côiu/
cuni fua fobcle vefignatur : q: q ipfifácta gigoefunctifratriein iuda?a fiquabie fv £jt,4.
£8,131, eft te rporepromuffio oiccng. Cefructu miliarepertafìt.3gitur amoyfe vfq3 ad
ventriótui:ponä fuperßdä tuä,£5cdcu3 rjrn reliömanaftetribue oimidiaeffrai;
ta3 miraoignitate vterq3pxclaruG fit ba quoq5 viuda velut ey bacfluminié pari
byam:v3:i cauid:vt ficut iä cipi patre8 te:bereditaté acceperút:q: ficut duaéeta
Aji vocari mcrerenfa effcnt:vt tamë p, teav Dimidiäante legeni:fic Dug6αῦimi
pbcticülllud:qpbiidicêgnepotibué fú:& diam fub lege tene oipotengeffe voluit.
ßt,48 patriarcba iacób:manaffe p:io:i fratri iu/ £5eptéver6 ciftinctionestępQ;u5 abini
nio:cmpxtulit effraim:complercfineie: tiofècundiftatue vfq;adinitiütertij:in
fcribêaeuägcliftamatbeue genealogiam bac:v3;etate fçpta fccundum gliberifle
ypi:nequadi3 babtaam quip imugeratoa 5occt;inftituit:vt vnumcri Ciodcnarij
£M.{; uid:f€d oat;id bab*aepretulit oicen8.1i/ £ruaretur integritae;t perfectioquinarij
bergcnerationigicfuxfii filij £auid filij acfeptcnarijv fiquaaliancn£εεΓέnt.3η
zßat,1 babiaam.£t quidc3báb:aam patriarcba deeftq)pafcituriieoiiepopulüfidemira
fuit tfii:tauid vero qδ έ cigniué:patriar culcgimcquaάσuodcci3fimul panibue
cbazrer.£t recte quoq5 m$uben t gad£ £dpiimoquinq5o:deaceie:pofiremo £t
3of.13. pimidiatribuemanaffé adplagam o:ien pt&alij&:turbae;α turbae fàtiare $ignat*
tale5labop fuo£ premiapceperuht:q; É £ft:q; himiráquinq5 librogmoyfi:velpo
meil;e gencrationcg%culi;á ab adävfq3 tiugquinq3illa generabyftoria;: $e qiii/
adnce:ìmce víq;ad babvaam:ab babcai bug iii opécócordie£cimug mëticncm:
vfq5adgI>oy£n:quafioue tribué voiiiii efürientibu8 adbuc populié:vnigcnitua
dia:fine lege vixcrút:trniidi origini adia teipatrio aperuit ccindelibxogmyfticoa
centcgfuerunt velutadplagâ orientale3: temämätinóui expofitog ymiftrcgfucg;
bcceftinctatibu8primie:in quibii6 fine tanq3 fatiatig z plenie:efcä cötra fàftidiü
lege viuebant:fpiritalium prnla mapfio/ lautio:& apponit.£)uap:cptetbo tamur
núm:ficut τ cctere iuftog, ac egque p we fidclcgvtfibiadfpiritaleeepula3 ceguftä
raq catbolica fide vfq;ad prefénè tépuè ' dae;yim fáciant:t quae nobi3 indigni6
militarenó tefinüt:pcrpifïè nokunf: vt fámulie circafiné müdiabunditerappo/
nulliwnó tépog (patio:faltép;iuate mu nit:n6fine gratia£actiôe leta mét£ fuma
nug gratięfàluari cupiétib° viderefccef/ mug:vt quico;ruptológaegritudine fto
£.3niiordane ergo flumine:ciuine fluen macbo:ciboe cöténimug Duri9¥&:velut ,
; raiegig accipiédafunt.£\u€:v3:fluétale qbufdäeßia (o:bilib°ad fàluté féramur.
gie:tribue rubenzgad£cimidia tribué £t necuifo:te videafingqualeqy fertam
inanafté armativ eypeditigdpugnä fice mundi buiueetaté:fepté piftinctionibug
déteg tribuereliquae:tranfierút:q: quot incidcndam oicimue:videat gratee illae
quot in tépoubug illieoipQtätigtci noti paucie fidelibugfote Patae:bâc vero vná
riäbabuifíe credítur expeditiueabfq; le queßrtaeft:multarüc&uégentiu3 confe
gig onere:&abfq;pccptog %rcina: cótra crauitfaluti:ytqόin illi9ogataé diutur
-• •

Âbb, 3i'3 £rpönig


miraetëporii;iniftieplétiituâinis gëtiu3 electifùftinere poffcnt.yaffugeftfùb pop
multitúdo (uppleret.Ibiceft.n.qprey ma tio pilato:n&bie(vtaitpctrué)relinquée
ueartayerèéprincipibué* niagiiatib* exemplu5:vt (èquamur veftigia eiue.£t
£; multodierítpe:ípäle côuiuiii papa boc quidéfìcere opu&eft:fi volumue ad
rauit;nouifîîmeoiegtig £ptem;£unctum gloriám cclifeftinäter venire:fcdq- nibii
ciuitatis fuepopulú:ad vniuerfale conui poffumue fineeo:gratiam nobi9ioannes
uumfoléniter unuitauit:q::w3!oipotéhé imitti optatv paccin:wt ip£ qui pót orn^
txug:gratiag ßøru3munerapatriarcbie nia:omniaque ip(è vult opcretur in nov
prim6tpev ppbetieipaucißgillorú tetn bisylam £quitur. -

potujpite£cit electié:vbiaijt plenitudo CGratia üobis & pax ab eo qui


vehittépo:um:ad magnú illud agnicon
uiuij:génnúplenitudinem fine moravo eft.& qui uenturus erat & qui
cauit. £t recté cóuiuij' buiué fpatium in eft
fratcrminu3oieru3£ptè coartatumfuit: » Ar-^*-£a fcriptumeft. £5ratid
q;ficut inlibvoiftófcriptumeft. £um £/ Acgratla pro gratia vcdit no/ 3o, 4
ptimueangclu3tuba canere ceperit con/ bie.£x pace aüt.¥¥céfìcito vobiêpa
ggo ie fumabitur myfteriücci:3gifqδad qnq; cére inquo vobi&.£cd qualę pace;* n6
" tribu«gencraliter fpectat:abexordi9tcm (inqt)vt muhduévat;€go oo vobié,i>at
pciumjvfq;adyffi cófumatü3£ft.£t.n. enim zmádu&p4¢ë oilecto:ibu8fuie.955
ineifdé quinq3 tribubu& :côé illcgt£m/ n5fijniliter fülérí9.3lliniq3in magnué
porum ciccto£p;ogcnieg intelligëdefút: iftiglevianftn paruig.3lliuicpcelfi&:ifti *•.,
que fidev opcribug bonie;ctcrne regnu3 in infimug:iiliiji profperig vite buiue:ifti
beatitudiniêbereditare meruérunt:poft üi aduerfiG;iciétee qy tribulati9 patiétiä
quae clcctoy turmeque in illie £pt£3tri 9peraf:patiëtia vcröfpë.$llo;iicrgopax
bubugoefighate funt:ad eterna3 poffidé in Celitijeaf!e£ ü; virtútibu&.£\uod.n,
dam bereditaté:vfq3adtempuécôuerfio in illi&vitia:boc in iftié(vt ita Sipcrim)
migiudcog:altere poftalttra&inceffánter opcranf virtute3:q:v fiilli in big ά fovig
vecertant,£Yuibué;w5:clcctog turmi6:in fùnt gaudét multo inagiotiìiftitnlwie §
typofçptem ecclefiarum:beatué ioannee funt intcriu8 gratulanf:zq$ illifruftra (ii
rijìngeliftaque futura crant : p:edicit:£ pcrbiapcffidëhdúcytimaiit:ifti bumili/
multiplici facramétoy, genere breui fátis tate fortiue Z fcliciua tenét. Conat crgo
volumine: largo myftcrie comprebédit. p.5& clccti6grátiam:Qonat a pacé: q: Eig
ibcc igitur caufaeft cur cilcctu8y 5i Cifci quo9 ad operädäinfpirädopxucnit: 2d
pulué fpiritug fé oocente oiuuio;%pté &c p¢r¢ugrädüin bono paci&:adiutovium i
έlefiaé édificare voluit.Mxc cur fàcramy £ftat.ÍSlerumq5 enim quod bonü eft:leti -»v.
fteriafeptem ecclefij& cefcribédo oireyit. £ruentefq;ingipinué:fcdtii maiugeftil/
£cd növacata myftcriogy ecclefie eede; ludq${criptüeß.£}ui pfcucrauerit vfq;
in afiaeffe pcrbibcnf,£fignäq;interpe/ in finé:bic fluugerit.iflccefîè eftergo vt
taturelatió:£ ninwirümüdu&ifte:conti/ pręuenient€5gratiáfubféquafpax: Vt q$
nusfuperelectogelatiöcfubftollif, (Inde p;iugafpcrü vifum fuerat:gratieadiutfi,
w pcrpfàlmiflayoi.4 Sirabile8 flatione8 cialcultate mitefcat: h*autfigratianöß
miarig:mirablliginalti38i0.4f>arie qp/ ucnit:corruptevitiünäerefiftit.£ramlje £pw;
peglatione&:mutabile8 fünt:q:gloriam enim vt ait apoftolu8:ná filij ire: autlay
infidibuiueaialeéboie&admirätur. £; bgnétiéßliigfc&ftätiä:fipaciefpúgnó
fibancadmirahtur quid oicturi fünt ciî affiftat.Ml6.n.illc pacificug eft qcii ciicta ę,i}
ego u5gloriareuelabitur?jSatitur tamë quelibêt:liccnt fine fcjdaloviuit:fed ille ;
p.j9adtempueciationcm £culi;&wt bác wcrepacificu9vi:gt £ädalitpe p£uerat
3oa. 1®xima 3n?ipo. **
illcfu3EHxc cft illapsr quam ¢îp(èna wnitate perfonarum oetotafimul trinita
rjioguid ppbctafcruaffè manifcftat;cu5 te:bec triapariter accipi queant: fpecia/
bigit.Cúbié g cdcrit pacéterâ pacificué liug tamen in boc loco:fingulum profin/
toüloquebarilli&:ipugnabant me gratia. guloaccipiendu3fit:tanófioiceretur oe
Ibäcigifgiam zbäc pacem £ptè variec patre qui erat operam&inprimo ftatu:oe
clefij3optatioäne8:nöa mortali boie: q filio quieft cooperane in (ècundo:ve (pi/
cy £ mibilb5:f3abeo q eft:v qerat α qwé ritu fancto qwi venturu9eft in tertio: vt
turwgeft. Clerbábocfubftantuü:ciuina vniucráconfumet.Wlotaiidum preterea
fibi mmiefta&in nomévédicauiteternü:fi qp non ait. £)uieft*qui fuit;z quierit:
cut α in lib:o epodi per (èmetipfa3loquif 3d quieft:t quierat:z qui venturu6 eft:
oicene.M»ec vice8 filij&ifrael.£\uicft mi/ ne téposainoeo oeterminare videref:ac
fit mc ad voe.iiliq: folu6b5incömutabi per boceternitae ciue oiucrfo:umunter^
liter effe bcatuat potégocu8a quo ef{«ac inallio tempo:um intercidipoffe putare/
ccpit quicqdeft:iüre fibi boc nômêvêdi tur:cum fit illi tota firnul t interminata
cat:q folu9 eft abeterno:vt cuncta mutay
eternitae:vtpote cui nibil preteriti flu/
biliatimeit:ciinoméeffentie pdicuf. £t pumeft:nil futurifuturumquod bumia/
qynogquoq;qui vocantur boice;vel vt na crederefragilitae poteft:afiignare non
cfiq;fumug babentee ex cono Dei tempo poteft.£)uamuiewt re5non fimilem:ßd
ralitcreffe:vteff.ntliSiuihäabbumana öiffimilem oiyerim:fiboc in nature fue
eiftihgueret vicen9.£Yuieft:addidit τ q conditione animu& bumanu6 accepiffe
erat.£rat.n.ipfe qiì noénó eramu8:núc oignofcitur:vt effe pcr me:mo:iamin pre
aút ip(è eft:v fiogp ipfum,3p£eni3 £cit teriti& poffit z non vifceden& a pre(enti^
Ii no9 tnöupfinog.$ed & boc non nobia bu8 comprcbcndat aliquando t futura:
54.99. fufficit:nifivéturuafit:nifi veniatih glo/ ita vt non folum iii bie quepoffidet:ve/
ria adimplere promiffu3:vt vidgamuéeâ rumetia5um cia gaudeat que fé fperat ba
ficutieft:ziw êiuê oefiderato afpcctu ad bcre:quäto magigoiuine nature:quefem
s.£Jo.3. gdeiug fimilitudinemreformemur.?Iefti pereffid quod eft:* cuiviciffitudiiietem
monuu5bocioäni6eft:cuiu3eft liberifie. porum accidere nibil peteft:ouo illatem
? £5ic.n.ipcoicit in epiftola fua. £5cim'q; povaque nobie p:c£ntia effe ncqueunt:
s-3Jo.3. ciiapparuerit fiuuleg£1£riinu3: qvide/ preteritafcilicct z futura fimul funt:vt £i
bimitigejficutieft.£duétu3afit vappari iiil fit preteritum:nilfuturum.ll ,43 quic
tioDomini:itafunt in boc loco accipien/ quidpxeterijta nobi8 ocfiuifîe videtur:
3 Jo.14. da:qüoilludqë ineuägelio legif. $iqe quicquidfuturumeft: nec oum comp:&
oligit me:(ermonë meüßruabit z pater όendere poffumu8.£ft quQq3impoííibi
meüøwligetejtadcüweniemu6v man le nobig redire ad tempu8 prcteritum;
fioné apudeüfáciemué.£Yüoaüt veniút aut etiam p.cuenirefuturum: vt triaul/
ad toiligéte&£ pater z filiu8;quinufj3oe la temporapofïîdeamuéfimul: * tameh
funt#$ed q: plerumq3:ficoeua manet in adimaginem c«i fubtiliué creataa/iima:
boie poiuiiiutatig pref&ntiä:vt non tii fit bcc triáin memoriaretinereoignofcitur:
inco:per inbabitantégratiam: fjcocué ficut honillatantum que prop& funt ocu
adboiemvcnire of:cüeumyfuap£ntiavi lugerterio: contemplatur:fedfimulple/
fitahdo compungit.£t qifi vifitatio ifta runq;:vquepvopefünt w quclonge. £i/
oomuni qua nunc elcctoa fuoe occulte cutigitufbomoadumagine3Scicrcatue
prcucnit:infine cum venerit ad iudiciú: eft:h£ctamignequalu&efie poteftei quiß
ámpliczi vbertate gratie manif&fiepcrfum plafinauitv fi;ipit:itaquodbumaname/
dct.YRectae non oicitur qui venit:¢dqui inoiaimaginandotenettveue£íéntiali/
yenturu8 eft. £\uamjuiov fi pvofàmma tcrfinyulpöffidct;ytpotc qui %lu& mv
- -

- . 21bb; 18arg £rpönig


gwu9eft:folueetcrnuépérquem%ctáíút tiüt:fecit brutaaiglia;jviuüt:v (cntiunt:
oia:pquemeft tfuit quicquidfuit α eft. f3n6ci(c€tntit.$&cit (püøqui vuüt:£n/
Tnon ergo(ait fánctu9ioánée)qui fuit tâ tiiit;tcifccrniit:fedtii fintvonie (püfan
q5quifùit aliqii«effe cefinit: ¢d pofuit cii:bcati cf&nópiit:imo fiiie oono quod
interminate quierat:necait qui futurug ipfe eft:p quod oQna oiuiniundunfjila;
eft vel quierit:ßd qui venturu9eft:q;ve 'trgmi arbog multifunt:ßarbczyna.£t
re illarécteof erit:quenccoáé:ocu6aiit videmu6ey fummitate arboru5quafique
erat α eft:tinfuturo ventúrugeft3nfin/ damooma proccdcre quefintui cibumifa
gulariaute5numerocictúeft znö in plu mclico:um:boceft: fructue copiam que
“Rom, :ficut z illud 1»auli quo vicitur.Äb procedit ab ipfie:in quibug non unanie fi
ipfo vperipmv in ipfo:q; vfi fide zintel guraeftilliue ccfidcrabili&fructu8;qucms
lectu diftiiiguipoffünt viuine pfgnc:ciui commcndat apoftolu3:vbi vicit:fructug
ditfinequeunta£ipfi3:q:vnú fünt:qiio áutcmfpiritu&:cft cbaritag:gaudiu5:pay:
lur a calorafubftätiailla igneaque vocaf lôganimitae:patiétia:bonutia.1Et bec qui 16si,6,
foi:o,uidinequeütztfi nec{ubftitia ipfâ demve illue wurtutibu&fine quibu9 falue
eftradiugquitangit terrá:fcdce 15a ficut eff& non poteit:inter quae t cbaritae wirz
ncc radiug calo: eft:f3te ip9;τ tfi nótreæ tugquamtantopcrefcriprura cöinendat
folcgoicirnué:fcd vnum fòlem.iixcceffi α fine quanil,pfunt alie: primatü tenet: .
mailla nägy äbonasjcfapcedätßqtur, Ύβcliqua vcro oonafpiritu9 adornatum
CILEtafeptem fpiritibusquiin funt potiu6torcoxin vadaliquam [piru
talem vtilitatem £cclcfic, $ic cnim iiiter
cónfpectu throni eiusfunt. cetera otcit apvfiolug. Cunicuq5 vatur
£%Sirum valde videtur quidfibi manifcftatio fpiritij& ad vtilitatcm. £t I.ColIi
velit boc qδ oicitur.1£t adiecit.£lij pcr fpiritum vatur £rmo£v
afcptemfpiritibugqui in cófpcctu tb*g/ ientic:alij fcrmo fcicnti£:zbiófimilia.
nieiugfuiit:multoq5plu9 mirabile effet fluit enim idcin fpiritu3 ciuitaté Dei:
nifiapoftolu8 paulue in epiftolaadco in zinterceterabona fua:vclutquibufdam
L.COM.I3
tbio6$iccret.ÍYiuifionig gratiagfüt: idé fèptcmmestibué vniuerfùpcrluftrat:iojg
aüt fpüe,£cimu8venim eííé féptem po» finguli9 clcctovumturmié aliquodfpecia
na:baudoubium gdé fpüøfancti:;ip(áq; leoonum:zwmum quodfit omnibüg in
effe illaoona:que bic£ptéfpieappcllan/ coinmune:vt v Diuerí& Donorum fpccice:
tur:oc qbu8,f.ooni&ficut αὸ ceteriøquo pulcb:itudinem £rucnt;τ liuou6 fedita/
runeftnumerueinfinitue;certefunt,pa tem;vnitae amoriéeyciudat.iCicüturau
trüaucto:itat£e:qpnöfünt ip%:fpfig (an/ tem conaiplafpccialia fçptem fpuritu3£
ctue:fedciuifionéêoonovu3eiu8 (cúmq; £ptem lanipadc6,fiue etiam £ptem oculi
in gadëcpiftolabeearu5efficacij&adiumi/ 9ominimiiiiin omnemterram:q;oum
ctfieft,if>€caút oiaopatur wnue atq;idé fpiritugquifpirat vbi vult: oonaipfa fi/
fpfigoiuidé&fingulieprout vult.Yflec.n. cut vult mcntibue bumanie infündit:
letaripofï<taliterifirmav£g«iia naturg: quafiqu£da5luminaria lucere ea facit in
qu«erfe nöb3aliud ἀjnfclicitereffe:j3; caliginofo loco;znotaefácitpereg bomi
ui&bonum aligdfit:qffiquidem α illud nibu8 viae vite : vtambulciit in £initig
w&rumeffecportet.Clidit Deue cuncta$ mandato:um vci.ilicctergoynue fitfpi
£5«,w, , fegerat v erätyaldebona,{]alde bonafüt ritu&ad quem proprie:propriuepertinet
ciictaquefccit:baudqubiu3quidé inge cbarita&: que z proprie retinet momen
nerefuo:zquantu5adeíí quif&cit illatiq eitj&propterquahi ma£iime oonum pav
oiavtfcripturateftaturin fàpia£cit:£git trié á filij idem fpiritu&victugeft,g5ünt
vchiq; clcmétamjuta;qnccyiuiitncc£m tamen valiavona quorum*eft numerug
ùfiuitus
*.

3oa. . 18:ima 3n?ipo . *'


ifihitii3inter queficutis38i;imùéfíxilia diditbumana îvangelicam creaturam.
1®(pgs, ¢ptem:que£pt£ oculioiii*£ptemfpie 'Aeq3ehungbeternoeffufiozinfufioefîe
victa funt.(]trùq3.n.wtgit ?Juguftinue £pit.®edeyquoeffeceperunt vafàmi/ gor.
15,ôtri, intieniturinfcripturigoiuinis:£oonum fèricordie quibüev of.£ìuifitit veniat α
f.v ponatanj3fioiceretur.{1nu3 corpus bibat α fiuétoeventreeiuefluminaaque
fulta membrafùnt:quodip(è quoq;apo viue.inöait flumen:£dflumina:q; oona
folue iheyempliiaffumpfit.gkgifirie eiué vtpiximueplurafunt.Ib9:um ine/
za. 34, certe in celum ofi&iímfpúmfctiimapo/ narrabilemgloriä angelictilli (piie exper
flolig;pmifit oicen6.£cce ego mitto pro tifíit:qui* tätobabére illainnotitiâpo/
fpiffimm patrig*meiinvog.TSorro apößo» tueriit:quäto adimaginéfpúéfàncti(p£v
ftolu3n6oonfifingulariter ßripfit:3oo/ liue preboibu8creatifunt:ficute oiuérfo
¢pb&.4. na.£litenim.£fcëdëginaltii cáptimâ eu parétee* patib9iu3inbocg illi gigniit
£e.6z. ;it captiuitatem;oeditoonaboibue. £r jfligenitifunt : imaginem c<ipfié á filij
bigergo? alijefcripturarülgcie euidemi/ fpäliter babét.£)uantum igifTpcctat ad
feroftédifpluraef%oonafpúgfànctivum boc;£ patree teftiptioiié in bocg pfeg
tereafpälia ©ptes:que bic£ptè φiritug victifunt:quädam patri8 imaginé con?
noiantur:queitaoatafùntbóibué:qiio« cutifunt;v filijteftamêti noui;qui zpyov
ipfè cuiueftintognaipfa:ergptoqjipfè p;ie filijboiumoictifùnt imagihemfilij.
ficut ceue:becnöficut peué:£d ficütipd 3ngcligneq3patre&neq3filij: imagine;
liabgnaeiué.$ecundübec quippe dona fpügfängigiiivtiq3ntcgcnito,£f;ng:
picitjioannee,£efpiifuo ceditriöbiæ.£t genitu8;£dapatrefilioq5pyocedée, qbi
ip(e bfiginiobelejeffundam befpümeo villud abfq;foymamyfterij eytimandu;
fuperoëm carné.£liudeftenim cum&iei hάeft:gyficutfidcleeboitevocee:itaan/
tiir, Serfpüm fànctumquitatueeftno) gelice ille poteftate&:inoininapagina vir
bie.£liudcumoicif.ir>eßìfùo teditno tutegvocanfinimirüq; vt yocee adyerr
be.3bienim refertur abijinfpìm : bie bu5:itafgiiale&virtute8 ad amo*5fpüe 2Iob,is
ad aliqu9d bonopfùorum.£tbenedictu referunf. CJnde zin libro£obie loquée
ru&perfpimfctiim quibatu3 eft nobig: rapbgeladt9bii:vnüßeffe ciyit be%pté
£mifitoicens. £baritag oeibiffufaeftin angeligggffiftütgnteofi;:£tanófifepté
cordibu6 noftria:q; ficut pilla feptemoo oonafpiritugeifdemfpecialiue inter ce,
iiaijfunditur in pobie£rmo fapientiev terogeffe collata videantur. £t re vera
brnái:itaperillud conjquodefiip(& qui tam ipfi άτοmnee alijplenibigmune/
eft cbarita88ei:oiffundifcbaritag in έος ribu&funt:propterquod tmittiinadiuy
dibué n9ftrié:qboc p£cto infimditur torium electorum creduntur: (écundum
pfingulü conumqδεῖtipm operangali, qy &ipficeifilioinpaffione conftituto:am Σu.sre
quidin co:deboie adfimilitudinem fiii, geluéapparuiff&oefcribitur; non qyip(è
£fteni3ip(è cbaritae:ziöcbaritatéifum indigeret:quifolne poffe babet quód iiec
dit.$imiliterain sohiefpilibu3:operat bomo:nec angelu8:fedvt credant biqui
aliqd adfimilitudinéipfog : vteftih fpí fperant in ocum viuum mittifibi befu/
fàpientie:férmoné fapiëtié;v in (pii(<i€iy peradiutorium:vtpoífint minae carnifi
ti«:(ermonëßie:vficinrelige. di>agnus cum + vniuerfá fibiadbibitafuperareto;
eftergQ8«ifpüev ineffabilia oona íiiig: menta.non igiturq; (èpte3gngeliillico
<5uigille magnue vt beue:bec non ficut ram oeoaffiffùntbabereer (è aliquidbo
c<ue:£dficut conaipfit*%p£emi3ceme nicredendifunt:quod mitterealiquibue
£ft adeopatre&filioäbetefiio procédens poffintficut nec bomo babcreey (έaligd
bee grati£ ciuéfît cateer tenipore ab eo credenduéeft:vtii babcregfa3fupnosus
dcm ad beatificandami quaiiìip%coi√ fpüu;:boccffamo* vauyiliu;nöfiufirâ

?
- •

Abb. ^ . 18arg** £rpönig


petimtexoptamue:cumtambonüqiiid corporex£i£tamé cictüeft tceodé xjo.
£fte (cuamus:amoremcei:qui* in angelie V\ané angclo;; manducauit b6:itafgäli 53,7r.
v in bcibug cptoeoeft:vt etiam cru6l£e tcr angelu iftiufmodi flumib° pofatifür w
iderigat ab angclie* boibu6:ficut g pcr típgia5oci* no&eodëßüpotatifüm*:
uoäiieinoi,i>iiigamugncgocú:qifi ipß itavt in ncbte quoq5impleatur qδυιctú
p;icvoleyitnoeçìndecößat gy nô folú eft,£t flumina&evéntréciue fiuét aque
amicte ceiindigcmus:verüetiã3¢ electo viue.i>írgit ipfifpüémanereantetbro 3o.f.
rübciangeloy tboiu3:proptcr tcna(pi nüoci:q: illcequircplcnfab ipfi&:faciüt
ritu6 quéin ei&funt:imo,pptcr i£mfpi/ inanere vaííiftcre co:am ceo:zefîe quafi
ritüqui quie(citum illie:tnó folüincumy quedam luminariain cöfpcctuccclcfie:fv
bit ncbietalegncgepbibere apudDeum* cut αοῖοχρο:ppfàlmiftäoi.£>up. itinez 5e.19>
quale&ncg:ip(è vultcxbibcrifibi:adboc riofuMtiin cö(pcctu ciue. [Cptat aüt uoä
vtamc:igeiue gratia3 babcre pofiimu9; n€9oari gigmzpacé £ptè ccclcfij&apic
1 Efa.II, verüetia3 vt elcctcp ccibabcre fuffragia α filio* îpüfctô:vtbabeant in £ipfi& fi/
mereamur,£ic aút íéptè conaulla que£ dcm indiuidue trinitati&.£t £ciidariea
28po-4 £ptcm (püe ceiv ßptemlampade&oicta £ptè (piritibue:quiuncöfpcctu tbroniei*
funt:fpäliter angelieoatafunt:qüofone funt:vt mcreanfpticipari cifdcm oonia
ille vire quieftapudpicm fpäliuebomi pinfpirationë (pü&%iictu quiv vaf um il/
nibug oatue eft.£t videtur qp illiefcpte; lie:quatcnue* fciätv fcntiant: ófu4uí&
angclie qui (cribüturafìfteréante ciim: fit bfi6:q5btúé quipotafvberibu&confo
quo£tre&füt:t£>icbael:gabriel:zrapbav iatiöig ififiuc.ificcii.meliora vberaerpe ***
elfpiliffime preoibuebatafint:q: w reve qtäda fünt:δρcnafpüep qué efíüdifin
ra nullialj.bqr ^ö ipfiinter boice fccif/ ηρbiéwunüzlic;quicuq3elegimuæ {pera
1 Iob.iz £zreperti fumf&lam α boc quodaltange refubtegmine alay fuarü.ifion (olùboc59.33.
lue ?Iobieoe(?«toefodalibug fuig;v boc aút ncceíláriüeft:verüctiábabcre gratiä
quodbicitioannceoe (eptem fpiritibue; ¢ pacé aucfup.jjoquueftteflie fidclig^tpri
walde fibiguenire cogno(citur:q: villeci mogenitué mo;tuo;:qfiio:ue eft in ullo
2 Io.12.
cit,£gofùm vnuéoéféptem angelie qui α colcndué£fl ancbi9α adoridue: q* mö
affiftimue ante ocu3.£fifteoicit.£t af«t eftboniotiii:fcdv teuebomo. (Jnde α
pté fpiritibgequiincöfpectutbvcnieiue mox fubditur.
fumt:nimirüq; per illo£infufionem:imo
eiu9 quieftinillie:fciút tangcli tbomi/ QIL Et aiefu chrifto qui eft te/
nee affiftereanteceiì:óuie ppsiu5 fit an ftis fidelis.
: ^a.',
geloru5affiflere:boibuê miniftrare;wtep. - efïè videref vt
vtroq; cópleatur (cripturaque vicit,d(>i
lia miliúminiftrabitei:z Cecie& centena
£portuniu3;££;
iefug$£ptëfpiie(boceft)oona fpüe:fcri
milia affiftebantci.i£tnotandu3g) £ptè bercf:cüvtiq;ifteocu9fit:illa nonoeue:
fpiig iftiquißptemlampadaeoicti fünt: £doonacei:tiuifioncegratiaru5 queam
tantäbabentaffinitatëcu5 angelie:vtve geli&vb9ibue catefunt.&rdrecte bic q
í*,io? tiequoq3oictüfit.£)uifìcieâgçlcétuo® reretur:fixjenóeííet ceue* bcmo:fi qt
fpiie v miniftro&tuo8ignéwrentem.bo quidveeofcripturalcquif:fcûmq; ceiie
imovarug efiyjg icfue :bomincefumug eft:loqueretur.finon (emetipfu5¢exinay
α noe:ttaméinternoev yj%m quanta eft niffetformäßrui:accipiene.*®ecte boc ºbü
biia?$imiliterv bccoonafpiie oicta (ìt quereretur,fipriu&ngnoiceret.£b eoq
gangelifimpliciterfpfi&:£dquantu$cit, eft:zquierat:vquivéturu8eft,£\uia ve
fertinter illudquodfignificat zillud qû ropremiffug£f fcrmo ce trinitate:que
fignificatur,Öltergofidcleeboiee cibanf ccüé cft;v adiunctum cft,£ta£ptè φύ
ßoä. . ; `, 1®xima 311%po. **
W ritibú$v paulopof.£taiefurjöquiem templatiuainángelica creatura:; actiua
1 §. £efti&fidclie:manifcftum eft qp öe natura precederet in bominibus:vtande3£que
M. bominie prolatu&eft fcrmofcömquéné returbicillaquepreceffitin angelie:qua
; folu3patre z (pùfàncto minoratu&eft idé tenue v (cômaligd prima;vfcö3 gliqüid
i filiué:vcrüetia5paulominug ab angelie nóptima (edpofteriorfit.£)uantüigitur
! mino:ari voluit ficut fcriptum eft.di>ino {pectatadeoequoé fàcrivnda baptifinay
) rafticu5paulominugabangelietui&ofie. tieperfudit:preceffitopueillud noui bo
I. } i%.r, £)uod qualitcr intelligendum fit:apoflo minie:(ècuta eft effufiogratiarum ipfiue
i luéaperit cu5oicit.£ú quimodicoó$am 3}nprimoopatione:fàctüeft verbü filibs
* -
geli minoratu8eft:videmugiefum ppter boîø.3n (öaefficiuntur boieg filij cei. “Ro.8,
:.*
paffionémontiggloria a bonore corónatú ºmneq;eni5aliter filijoeinoeeffepoífum*
ècb.r.
1 vtgrariaocipveoibu&guftaret morté.%53 nifiaccipiédo(pümfànctumfapoftolo te
I. qualcm gi'a3pöt nobie oarefiliu9 oei:in flamte quiait,£>ifitoeuefpümfilij fuiin
! quoeftbomo?iinemoenibabet quodnó -cordanoftra:in quo clamatntjeabba par
I. accepit:£ccepit ergoaliquid zip(e quod ter.?fleq;eni3oaturalicuifpiigcuinô oë
I.
358,6 Y. ncbigoaret. £ccepit inúficutfcriptum rur virtútegeiue:q* nifiip(e£pararetfibi
W eft,£fcëdifiingltü cepifti captiuitatem: eomum ornädo illâ virtutibuæfiiie:non
I. accepiftiooiiaumboibus.£tbene git.£c pöteßeognatffi:que tantübgbitatorem
| cepiftioonain bcibu8:q:nóin fé tuncac mereatur babere,{1t.n.curafiimaeftfpö
| cepit:(ed in nobig.3jpfeaiit aper (eoedit fo ornare monilibué (p6(3mfuam:itacu/
! α nobio accepit.inam τ per boc afcendit refuit rpooeco:are virtutibugeam:qua;
| inaltum:vtey capiteleuato effunderent bilectam ecclefiamfibiipfiimmaculatam
| congper membra.{ìnde vioinee eicit. nóbabentem maculaiijcopulauitautrg
$püénondumerat catu8:q:iefúémódü gamatut aliqdbinöi. [Oquale cömertij
eratglorificatiig.$edadbuc cöfideräduy £cit mobi(<umtofieiefiig.3ccepit infirini
eftoiligentiug (ìmper eo qὸ oeouobug ma tatem noflra3vcedit nobig virtute5 füä.
gnia operibu& vei tranfcurrendo tetigia Ibumiliatueeftvfq;adno&:vt negeyto!
imua:vteaque pretermiffà fùnt ibi:bic có leretfupranoe.t faceret'coberedegfùos.
gruentulerepetamyue.%nter cetera á fpi/ [Od3magnu5eft qδnobi& epbibuit pro
ritué (ànctué operatu8eft adlaude5 fuá: paruo zeyiguoquodaccepitanobie.
vuo funtmagnaoperaeiue in quibu6pe hiq3,vtperfihgulareddamu9fingula.3c
nitudoefTenonpótuit:eo gy tjbona fiiey cepitoe naturanoftraoculo£ vifu3:zoe
rint:a fint vt nibilin creari3reb* oeo eét dit nobigfpüm (àpiëtie pqué mëtiæ ocu/
viciniu8:nibiltamoeocbarii:nibiltábo liilluftranf.?Accepit auditum:w ceditno
minibug neceífarium.\\ximúbo:u5 fuit biefpiìm intellectu&:quiauree interiovee
operatio nouiboia qui (ècûdumoeiicrea aperit.?Jccepit odoratü vcedit mobi&ßi/
tuéeft.$ecundum:operatio virtutu3 pe ritum confilijin quomanet oifcretiofpi/
quibu9oicit apoftoluélbecoia operatur ritalie.Acccpit loquela3vbcditncôeΦi
vnue atq;idem fpìgoiuidene putvult. ritum fcie:nimirum q* plingua5£kiamj
$ecundum aiitciri opuéquantú adple danop addifcitur,3ccepitbenqftr9 ma/
nue focditnobie(pümfortitudinis,3n
'anitudinem oonationi3 fue:non quantu;
adpaustameffufionem:q*iamánteap; bracbioeni5carnieibumanavignofcitur
pbetigoonabecoata fuerant:non omni/. fortitudo,£iccepita pedc&v txdit nobis
epb£.4. bue oia:íéd qued35promenfùra ponato fpiimpietatie3dcirco auternpictatiéfpi
• I•COB. I2 ri&quibufda3.95cöm oixi:ótáadbonii rituafedigaffìnilaturinccffui:q3q vult
nee n6 quärügdâgélicâ creaturä:íérti; miriifirando primogpueimpendere pie
<ümagnafueritcä myftcrij yt α yita cô tatia;necefïeëît yt cùmartbatbuc illiw
-• -

%bb. 18arg £rpönig


qyoi*umat,3ccepitanobiêmortalecy rcmcóftituitadfiniflram;vt iuytanatiui
pue infirmitativpgffioni pro pcccatifi/ tatie cxdiiie3p:imogcnita:primogenitue
imilitudine obligatü voxditnoble timo/ obtineret,3t ille qui in (püpauid.bat fu
ße».18, tura:cancellatiémanibuébiìdiyit vtriq;:
riefpümoequofcriptum £ft. £onfigetit
mo* tuocarncemcae, (laldeenimtimet ita wtcrptcrätumio:i:finiftra3 umponeret
bomofauciariin corp9x: adeo vt proeo :imogcnito.£ \uodcum vidifíctio£pb;
imábaquepxualcnt;* opponát,beniq5 grauitcrtulit;v animouere manue patris
áerbuötué vnum ficrinccef« fit:magiè conatuéeft;vt beyteratangeret primog e
patituraligeamittcre vnumm£bum:q3 nitum:fcd ille wtfuturoypx( ciue:noluit
Vt totü coipu&euue in vifcrimine fit:non acquiefccrc dicene.<ciofilumi:fcio;z;ime ßc.44
crit inpopuloe v multiplicabif:
qymalitmifêreviucre:fedq; mo:o figtur quldcmeiueiun
riliter ab omni carnetinietur, $ed forte ßfrater ie:maiorillocrit.v £mé
vacatadcnogratic:quodve noftre car/ eiuecrefcctingétee $accbin loco}ifto:p.
ßnam ocipatrie ocfignat.39£pb verò
migfubftaiitia cruorem accepit fine quovi
ta in corpo* ftarenegt?a!>agnu3 eft oc/ fpüøfancti,&anemafiaftkejjijj iefú3£,
îimq5nobiewice ßnguiniéccdit.fra cundu3gp pomoeft:non £cídügceue.
fermgmii.M.cbaritatem:fine cuiué participa £ffraimiaüt bona (púe fancti. jSamue
tione fàluus aliquiocffe non pöt;τχniq; natue:eftmanaffc£txinde effraim:q: pri
quitacunq;fint$onaillaquein £pt€(pv monatuéeftyjg (ecundum carnemi:qui
ritibueoefignanf:nibil tamen €a finecba pocuit £lectoe obliuiéi tradere legêmoy
ritate valcre apoftolu&manifcftat cum 9i fi:txindebatafunt ecclefievonagratiariis
■•coi.13
wtfructificarenf iuftitie fìctumq; eft vt
cit,£5ilingui69oiumloquar£ angel9'iì.
£baritatéin aüt nóbabuero factu& fum¥j%icfuéficut primogenitue* ptimatu;
veiuteefonane:aut cymbalum tinniée. tenené:poneretur adocpterä:ecclcfiav&
{jcnicndüeftadilludqόfunimum vpse rogdfiniftram,3n illanamq5:boceft:in
cipuumeft:a totiueoiuuni muncri&con/ rcclcfia completafunt ullaoónaque cefi/
£c.s. ftimatio.£ccepit quodadbominem pér gnabantur inlinguie.3p fienim vt iioi/
tiap,ad
u.vov.13 tinet;animiwiuentépoquamobiecedit privatafuntmutieragra fructific&
φümviuificantcm:boceftip(àm cbarita dutnoeo:mortuogranofruméti:quod vi
fem:quaoiligimiue $egm;nongcu£fint Uctigadbuc incarne:folum manere vide
cbaritatee aütouofpúé:fcdqríiuérfifüt baf,\>ofitueeftergo yj&quafi primoge
effcctueqbue ciligimugocüv boicm:q? nitueadverterarnpatriexcclefia verovt
vcum £nipepultando:boice plerüq} ύι/ mino: aiunio adfiuiftram:qm filiué pre,
ligimuemiièrendo:inquantu3f mifcrt £ dicauitiudaicQ populo: quierat quafia
mifèrabileéfunt:quod ppvie pcrtinet ad ocytriebci:ecclefiavop;irnitiua £u &per
ollectionëfraternam.3pparetergomarii citueille apoftolicuerìifìugeftadgeriti,
£fle:q3picárédumfit quodnobi&txdit: lempopulüquitunc vfq3fteterat adfimi
illireiquam accepitan9bi3£qua De cau ftram.£tecce ille populiéquierat caro
άp;efciibanf£pigmfpüe:fub$quebatur pjiinucntu&cftfubmanufiniftra£enti
ii3autem qui erat finifter fub manu vex
aiitbomorfgiefue:qui eft teftié fidclig
• αprimogcnituemortuorum, $ignificata terareptueeftfoati&fibi primogcnitie φ
Miht beçíácracpcrainmanafíé t effiar; iudaicuê amifit,3lleinó populue repe*
filijgio%pb;quö:umalter quid3obliuio tueeftfubtxyteramanu:quin6ficutbü
altér fiu&tificátiointerpretaf,£umemim quierant ce£minebabae;pyepinquitá,
illoefanctusio%pb adduceretad patre; te carni&iunctu&eft ypo:ßßlâ fpiritus
£5&48 fuu3wteoebídiócietinterpatruo&fuog; fànctiinfufione quefuper fidclgeánimae
primogenitum gdcmadve£teramiiumio cffufàeft;v w(q3inpxkntéviéfiuctificare
tic&
~

3oa. 18xima m21po, ***


nomoefinit.Hxcigitur taufàeftcufiapt& gßcerdote33tanimorięquitur, • .
£pìéprefcribuntur;z cur eifdcm £ptem €TQui dilexit nos & lauit nos £er.s
£!ritibu&fubfcribitur bomo rpe iefue.
£t ce bi9quide3ita,£5cdquideftg) rpe a peccatis noftris ífanguine fuo
iefijeteftiefidelié otctue eft:nifivt bec &fecitnosregnü & fàcerdotes
ípfü3£ypxfiueintelligatur:quod oeipi deo & pfifuoipfi gloria &ipe
bumilitate bucufq3profécuti'fumue:qui
riü infecula feculórum ameii,
•^a.xo venit nóminiftrari:£dminiftrare:qroire
I. aniinam fuam in redemptioncmp;omul (Lipoceftergoregnüinquorexni obti
AJo-* tie.Depatremâq3niendacijperfèmetip/ Ęgatìqjggpp;irjoi.&Joeit ***
ì fumo cit.3lle bomicidaeritabiniti6z 3etiuê£le£tij;regalefácerdotiügëefäncta
-
I. in veritate nonftetit,£t rurfum. ©uia ppi&acgfitiöie;vt&tuteeanmüiictigei*g
yox. femetip(oloquitur:gloriamp;opriamque ve£n£b;iéyoç vocauit in admirabilelii
■ rit:quiaút querit glo;iam eiu8'qui mifit méfüü.953 bocwii?nunqder niig meri/
â íllum:bic veray £ff£cce quaretéfiiefide tig?illö.355ex illi* bonitate qoileritno9
3 lie:ideo teftia fideiie:q* bumilie:manfiie zlauit nQeapctie nii&infáíiguiiie fuo:
■ tué;vpiue;ideoteftiofidelig;q;nonquey qfà£tu3£n9biefàcrificiü p pctö:postäe
M. gloriáfuá:f3eiue gloriág mifit illii.
fiuit gIoria -
pctänfä in ligno crucie:veiiiundäenoe
,. $33gdvicitapié.1>&6ptereá(inqt)ocue gratie ab oib*pxtieniie.35e.n.vt ait p
** iiiäìïíôáíííííííííí pbeta:pcuffugêppfceleráfifa v attritie
- 9® nomévt in ngieiefùoègenuflectat & pginiquitateenfa?.£)uid ergoretribue £fa»5*
ium terreftriú« infernorum:v omnis m°ei:gnobigtffifftititbiificiu3:nö niie
lingua confiteaturq;oominueiefiue rpg meriti& Écedëtibüe:ßfolagratiiitabohi/,
in glotiaeftoempatri&.£\iiiftud?qiireíur tatefua? laudemue noméêï° qtii bonuæ;
reyita mortuie:vnde α bic fubditur. qtii in£cultimi£ricordiaeiue:laudemus
inô£iìciiioinevicétee.3pfi gloria v im
ister.7 CTPrimogenitus mortuorú & perjiin£culakculozaiìn. $equitur.
$ -princeps terre»
regum Ecce uenit cum nubibüs &; £er.®
í �LZaleeft.n.acfioiceref. m,e te moueat
uidebit eum omnis oculus & 9.
|! bumilitatieoifpéíátio:quävfq;admorté
ß cruciepatienterfuftinuit vnigenitug cei eum pupugerunt.
$ iplè in£mctipfòoëmiuftitie veritate; (Ibocytoííita $accipiaf,$cripti&se
%££££ £$£iííííííííííííííííííàrçíá égiactib*ap{op.£tvjáêtib°|lligeleuat?,
eft:t nube&fufcepit efiab oculigeorij: de 1 lct,r. .
£; Sigmifitinezipiieeiiiéréjicëii qiiài
£5T' tagloriarefurrerita mortui3:factue'pwv qgorurfú5ibid&ta vuriggapiieapparuev
■ refurgétiü:£ginceperegüterre accipiée rütfubiüctü£fttyirigalilei:qdadniirami
m9genitus mo;tuosu3:boceft:amosfug
ni afpiciéteejc£lü:fxicicfiigg affüptua
| wt&impiu5fcönig, bó eft:iurtaqô réfura ęgyobi3i£elii:fic vénietquéadmodü vi
! έσa mortui9:ipßinet teftatug eft otc&g. difjgeiieütë in cęli.«jeniet ergo cüniv
! £. eft mibioiepotefta&in celov inter bib* cùmaieftatefua:fiéiße iudcie ipja
f rain3aittyriiicgpiinctpe intelligety iftitearticula paffiöig fjéteflar?ę oicäe.
f. *.. . dn6eftyj53:in qbuêregnatrer fupboni: %mm9d9videbiti&filiüboig veniétèin z6,
Job.4t bequo zfcriptu3eftinlibro iob.3pfe eft nubib°cúptúte magna a maieftatc:bocè
I. rey fugyniuerfog filioefupbia:ßd regu; n.gò* bor.&tyidebifcüoig oculuiay q
|
£umilifiquifiintrectoeegregü fuoíi;t £üpupugeriit.£t quifunt illi? Quioicę
'£latifjnctariiecckfiag qaid:ftiofincipi bitaliqiiagitantfecapitafua. J\9pbeti
|
|
£pe-* 3fitenf£eicìt. feciftinooocopfiregii 34mobi9yp&:géé gte surgaaais «
- -

** 21bb. 18arg £rpönig


eum;v opcrienturformidine:£rui autéfis €TÜerumeftinquit:vegeft.Hxoc verbo
ciue v qüigumnuncplcncoiligunt leta/ diis vtiin cuiglio confùeuit.£5edgnoe
tabuntur.£5&quitur. cum aliquidaffirmare volumu8.£tiam
velameh.%efponderefolemu8. Iboctfi
1 Ier.y. (ΓEtplangentfe fuper efi om bifatigyip€ofieimprincipio:no8autem
nestribus terreu in fineótationi8wti confueuimu8 verbo
C3nterrogatueipfè cominu8 aoifcipu imo:vtipfumeffe auctoré veri:noo autem
i35« figno aduentu&fuiv c6fumati9nie veritati3 oifcipuloéoumeiv in eum} cre/
¢culi;giiumerafiefigniéquefutura funt: dimmugef* móftremu8.£)uodergo igfi/
a•stb.
84• bocadertremüaiecitoicene, $tatim au ne eogqueßßcripferatioini&pofuit.£tiâ
tempofitribulationem cierurn ullo£:fol amé:p.6ptôreoéoiyit boc quin5 credit
ob(curabitur zlunanöoabit luméfuum ventiiriipfim adeytremum iudicititcete
xmdle cadent $ecelo* virtute&££!9;um fide vcoiifundé&incredulitatemeoy.£t
mouebunf*v täcapparebitfignfi filij bo bene aliudbarum gentium eft:aliudbe^
minieincelo:vtuiic plangët oée tribue bseog:q: in vtroq;populo infidelitaere
terre* videbunt filiúbominieveniétem pertäefi:v fi maio;in bebei9:z per£ue
innubibug ccliciivirtute multa£ maie/ rat intä multie vfq3nunc:nö modo in il
(mate,£cce vbicoicitur.\»ligent omne8 lopopuloquioinoeftinfidelig;verum ęt
tributerre.\ S*opbeta quoq35acbariaelo α iniilo qui ppter fácramentübaptifina/
quae oeoicô*nöuiííimie;iter multa joe tierfiianuevocatur:itaytia3nunc com
*adv.is eis locutuseft:boc intercetera fcripfit ci pletäeffe videatur fhiailla faluatorięqua
cene.gn tieilla quericóterere oëggétée ipfèoicit.tlerütamen cum filiueboieve Am, 15,
quevtniuntcontrabierufalé;* effünda; fiiet putaeiueiyetfidéfùperterri?3tne
fiiper pomum oauid* fuperbabitatore9 boigteflimoniücötépnendu3 putetur:te
bicrufàlé:fpümgratic* pxciy;v afpiciét ftimonium ipfiue oci:quierat α qui eft &
ádme quâcófigeriit:v plangët eum:plan uiyéturpe£fi:n3oifcrepáøøbe9dé£n/ |
cta quaáfuper vnigcnitum;& colebätfù gdiiictiieffemóftratur cû fùbditur, £ey.ii. '
eti:vt ooleri(olet in morte primoge/ (EEgofum alpha & o princi»
initi.%noieillamagnuéerit planctuebie piü&finis dicit dominus deus
rufâlâficut pläctuóadremon in cäporma
gedon:vpfängcntterre familie* fìmilie qui eft& qui erat & qui uentum
áo:fum,£cbo; ergo* illorú collatione ruseft omnipotens.
verboyz:maniíéáecolligif:gpmoy vbivi Qtt>icit : inquitoominue ceu&:pater £
&bumitboiegwnigcnitu3ö&i:quiprono/ filiu8 v fpiie %nctug : quteft:z gui erat
bie indignis gingrati&totpen*9* iniu» wquiventurugeftomnipotég. £gofum.
riaspafîiecft:tum timgxitum amorec6 A i o.ouideft A£o#3llud quod <qui
pungenturadfletumplangëteéfcmetip/ turprincipium.f.zfinig.£)u9:um yinci
%gffperingratitudmiefuá cogaufi fiie/ piuj:£o£que creatafunt.£}po{ì finig?
rint áliquidrefifteretjtemaieftafi:£hé £ozqueinbonoterminocôfùmddafit;
çognoiidiunt tëpugwifitationiéfùetjn/ vt p£ctioniefue cöfumationem accipiit.
&c&grueoictumeft,$upereü:q;pci/ 4iiiieinqtp.eccpticbaritae oc £orde & ■£0£\
piecajfaooloiieillaeritelectig;gytjini. fo q confciëtia bonaz fide non ficta.
,
-
%ricordem vptumoonjijum contriftare ergo querif:currßøquiia3venit:in fine * * *
ijaliquoaufifùnt:q/n5 £inper, fuerunt £çíìli véturu9eft??jllâprofecto caufäeft:
mein6e8titemie&ifiii£i;itbocbtüé quaoictugeftinböclocop;incipium vfi
iojiieg«tprotinuéadiecit* ait, nig.{jemit enim primoytaliqdincipere;
çTEtiamamcn. & fèptincipiüefîèmonftrarct:vérurugc£
W
3oa. T 2;ima 3! Apo.
ytbi$que incepit:finëmöçóßimptionig tre&p(ongeeffêfibiipfiocoeternae α coe/
s*
%d cöfumatiöiöimponat.£\uua Weronö quale8:nifigredat filiu3effe genitum afo
. {olumip(è facitboc:verumetiamv pater lopatre:(pjmvero £nctu5âpatre filioq;
£(püøfanctue. £icet ip£ manifefle* wifi prccedere.£gitur pxcedcntibue multi3
biliter:illiinuifibilitcr v occulte.t^ecte u£ptinent adnotitiä perfonarumpite.
poftó ait.iCicitoìg toeue:addidit.£\ui .filij v (piiefàncti:£quitur vnum iiiquo

: cft α quierat ¢quivéturueeft:vtoe tota fimi3eftfidcm:in quo cöfumatioweritafie:


fimul trinitate sictum effe intelligaf.£ft notitia:y5:vniuéefIentie:boceft:vt tres
cniinpJicipiti:pater:principiüfiliue:fin perfona&wnumocum effe untelligamuæ.
cipium (pü&fanctué;iiö tamen triap:in/ {Jbi.n.eftfinie:ibi£g(ìymatio, £}ue:w;:
cipia:(cd vnu5£iicipium.Clt tamen effe côfùmatioidcircoinaduentufpúg{ancti
vcumtrce p%nae:populi fidcleeagnofce pofitacfl:q: ipeeftcômunio patriev filij;
; rcnt:triaquedã ppriorú téporum:punci ipßeßyinculum vniuati6;£idcoquinov
piaefi? vgluit:qu9£primumßáliüepcr £it illiapatre filioq3procedere;intelligit
tiheret ad patré:fècûdum adfiliu3tertiú perfonarütriüfummámq; ineffabilè viii/
ad (piritum fánctum.H2ec triafi fìnefapi taté.inullo.n.modo pofíét vnu3 ip(è ab
muétxfignanfum A qû eft elementítriâ vtroq3proced;re:nifivnúeííént patcr v
ulatijçpximiifcribitur inter cetcra non filiue:iiccpoffetvnuoipfeabeifdemfine
3olumin greco verumetiam in latino.$n fineprocedere finon eííét vnu6cu5 eig a
çordio quippe noftre boctrime boc fiin/ gbue indefinêter procedit, $i ergò credi
damétum fideiiaciendü eft:fcdq; nô fa/ muæ principium patré:principiü filium:
cile eft (cire oiaque fpectitad articuloefi principüßüinfánctum:pfcctuin ocum
dci:£quuntur multain ooctrina illiue; patré:perféctúfiliü:perfectum fpümfan/
1 Jo.i6, quoru3plenitudineegcreno(citurreligio ctum:quodliteraillatriangulataocfigna
ypiana:ve gbugaoiìòoictum eft.d">ulta remonftratur:quidreftat.nifi vt tresip/
, babeo yobi&cicere:(ednö potefti&porta ßeynumpcu$effe intelligamu8:quod £
re modo:cum aút veiierit ille (püøverita facimfidci ocfigilátur in Q rotüdoq
tiétoocebit vog oëm veritaté.?Iale eft.n. quidem vteleméto triangulatotrinitae;
acfibiceref.£\uia p:imopater meu& co/ ita clcméto rotundo qόςftO ynita&pefi/
suit (<ef« beum;jec tamêfufficit müdo gnatur.Hxc eft.n.finie fideiadfaluté om
; £ire patrem mufi (ciat filium α fpúm (an/ iucrcdenti$ienimn9n paueintclligi/
ctumi.£tfimultaegoreuclauerim:bomi mug effe treé:quomodofieaipfoefimul
nibu&vtagngfçut me mundug;v oöobo poffumu&intelligcre vnú:£lioquin qui
novificent filiíficut bonorificät patrem; ficaccipiunt vnüquod triuyefïèntiâ p«r
oportet tamen venirecu3:qui procedit a fonarum vt aliquod vnútiftinctiivp:o/
patre t a me:vt vipß cognofcafamüdo: p:iumefigoigit:ficinô aliquod vnúfiiìt
£fciant electipopuliomnem veritatem: gulare:qüocú,credinuüé. £$euepi vnuò
qûeftfkire nö folum patré aut folu3filiú: eft:ocug filiugwnuéê:oeus (püéfànctué
ßpatré fiinulfiliîçfpùm fànctü:boceft: vnu$eftquafiquartu3 aliquód fitoiuina
totâ pariter trinitatcm:vtagnita verita/ fubftantiú.3dolum adgniiit non ocum:
te:qu£υέué'£ft:requiefcant v ipfi pariter qffiquidem quartum aliquod:non reci/
a laboribuefuie.imom.n.fufficit mundo git fidce noftra:fcdtiítráeperfonagque
(tire patremfolumnifi fciat filium £ (pii; fignificanfiii.A.quodfiita eft:quidgti,
fàncfum:necfufficit ei fcure o&etreg per? nuit ad myfterium fidei: vt victo, £go
fona6:nifietiá credat aliäearum effe,inge fum.A.adddcref,£t.O.nifiq; nô fufficit
nitani:alijngenitä:aliâ procedente5:iiifi nobiecredere effe vcraxitgrceum trinü:
credatefi«finguläyarum ocij;nificrcdat nificumqué credimu9cę agr;ν Δ
- . •/
'' Abb.' 18arg gérpönig
mu6nibilominu8 ef*wmum: * fumiiie oicitur.3nyáumeamertenda; calciam? 5s.$$
vnu5?Mlon.n.aliudeftquivicit.£gofu5 tümcü:mibi alienigene fubditi funt.©6
.A.taliud quioicit.£gofum.O.%d ipfe fumatumeftaüt tempu9 patriarcbarum
quieft vnué oeueoicit.£go fum.A.ip(è infra annoecirciter quadringentoe aut
qnieft trinu8:oicit egofum. O. ipfè inó octoginta.$imiliteraüt a tépu8 iudicii.
trihu6t vnu9 oeu6oicit fimul vtrunq3. £5imiliter£ tempu6regu3 vfq3 ad nabu
$p£ qt»icit.Egofumoeue babtaä:oeue cbodono(o::quifibi regnum iuda bumi
íîâac* peugiacob.3p€ cictt.£gofum:q liandoproftrauit.$uit autem in patriara
£xe.* fum.£t becoicee filij&ifrael.£Yuieft mi cbi&fimilitudoputri&aquooi9paterni/
fitmeadvoe.inec.n.aliudé ciccre. £go ta&incelov in terra nominatur.3imili/ £pb.$
fum.A.j3ego fumo<ue bab:a43: voeue litudofilij:in iudicibue:cui omne iudi
i%ac:*oeueiacob.TI1ec aliud cft oicere. cijoedit pater:quiq;adboc venit m mú
£gofum.O.ά£gofumquifu5:7 becov dú vt pugnaret a vinceret: z quem opor 3Jo.$
£yog. ceêfilijaifracla Υumeft mifit me ad voe. tet(iuytailludapoftoli)regnare quoúfq;
gerütam&multiplcüt quodoicimu8:c6 ponat omne8 inimico&fuoefubpedibus
firentur quodc&fitemur:vtfitenéte& ver fuie.ifyuiue victoriefimilitudo complcta
bafolùin quibu8 eft veritae verbo;:itel eft in fine téporie iudicum:boceft:inoie
lectü ignovit:nccniirum tii:otcit (e nãq; bu9 95amucliev ouuidexquog tempor
txu&ip(eoe quotloquimur: apparuiffe rein illo populoregeeeffe ceperunt. £5i/
pabaam;ifaacviaco9;in oco oipotente: militudo quoq3fpirituê ínctiinregbug
£_*9.6
%dnomé inquitm*ii3donay ηδ reuela oftéfàeftpropter vnctioniemyfteriü: q3
pertinet ad eúdem fpám ficut z vero iili
uieig.£Yuare boc?£)uia magnüeft tar/
regicuiuétrpumrege8 ipfigerebantper
cbanum myfterfum trinitatig z vnitatis
nec poffeyllomodoaialibuébominibus p(almiftamtotcitur. Clmpttteoeue c&ug £•44
aperiri.£)mnipotée quippe true:in beo tuue oleo letitie pxcöfortibu8 tui&Jiyay
omnipotéte;tribuepatriarcbieapparuit: bet enim tbomo rpgiefus fimilitudiné
qntribu9 ordinibu&illiu8populiviuitiae fpie ßncti:ficut teineebaptiftaipfius fir
gloriefuc:tribu8modie oftédéa effefe oi/ lj:5acbariae patrig:q: ficut alibi fcripfif,
potentêocum apertiginditj& reuelauit: £ merecolo quéadmodùin babaa3:ifaac
oftédit (:nigeffe oipotentem in ordine ¢iacob:fimilitudo agno(citur trinitatie:
patriarcbarii:cú vnieo; quéelegit folu; itain 5acbaria:ioanne baptifta:t bomine
in temporef&nectutioipfiuefiliu5contu/ gßoiefu:quoru5primu6 £5carmiégenuit:
litquein promifit:cúpioléipfàm benedi· fecundu8 genitu3 eft:tertiug (ecundum,
ctamoe fteriluparente progenitam confe carnem neq3p3trem babuit:neq3 filium
crauit taurit:ita vtinfrapauco3 anuog affimilatuefpüi fancto:quineq; genito:
adimenf35multitudinéprouébédo pdu neq3genitu6 eft.£)uareergo S€ügoinni
ceret.©f&ditfealiomodo pipotenté in potéélixabaeifaac tiacobin oeoomni/
filijøifraclciìeoe qui erät fubditipbarao potenté apparuit:cum in prefcriptie tri/
niin manu validazeytentaoe féruitute bue ordinibugllliue populi (èfè omnipo
egyptiorum eripuit* eoein terranöfua: tenteni offendit complenê in omnibue
potétialiter collocauit cane illie iudicee quepromiferat oftenden&in eifâemima/
τ oc£nfoveg quieo&ce poteftateinimico ginem z fimilitudinem%ua3?$cdfiin il
rúeriperét.*urfum aliomodo% in fi/ lop:imo ftatu £culi:in typo fummetrimi
lijafiiiop omnipotenté oftédit.£iiiurta tuti3:tria tempora ztre&fpecie8 bominij
quodpromiferatbabtae:rege8ep:lumbig notatafunt:quidfibi («cuiidum ftatum v.
diueproduxit:fubijcieng ti&regna gen/ α tertium oequibuueinbccopere locu/
tium alienigenaru3ficut® pcrp(àlmifta; tifümu&ycllevicemu8:nufiq;vidquod
3oa. 18:ima gm?ipo] **
patriçã:v filjteft £ fbiritpe fancii;yid gerfona8coeternae fibi z coequalee:vnâ
odfilij:patrie z®iritusàncti:* idqë ßilicet vtrinumofum:quod'eft oicere.
intuefá ncti:patrie* filijef ltquiainpa IEVE.oportebatnibilomihueeu3;oocere:
tre filiuéeft:tin filio pater: v in vtroq3 que iftarum perfonarum ingenita eft:
fpiritus fúnctue:t inipfo vterq3? £)uod queautem genitatque procedene: quod
ergo trinitatie myfterium im primoflatu iii fubfeqentibu9:1uce cláriue mahifer
£culirepcritur : oe (peciali myfterioeft: flat:cum oicit. £um venerit paraditus
non oe generali: t&e eo quod (pecialia quemego mittam vobiéa patre fpiritu3 so*
quoq; omnibu6communiafunr • £\uod veritatie:quia patreprocedit;ille teftimo
lì £; autemibuoictu3eft. £gofijy.A.z.O.vbi nium perbibebitoe me. £t'pom pauca.
de vltimo aduentu oomini mentio fa-/ Adbuc multababeo vobiedicere:íéd nô 3Jo.i&.
mi eta precefferat:id ncbie aperte innuit: poteftis portare modo: cum autem vew
y} quodfide tenemus:tuncnobis;videlicet: nerit illefbiritu8 vcfitati3:oocebit vos
1 speriendtjm effe omnem veritatem:voi omnem veritatem: non enim loquetur
dum ef(& finem operibu9 oomini:cumi a (emetipfo:fed que audiet loquetur : *
: 13. dominusipfè venerit aderrremum iudi
ciu3.£nmcveraciterapparebit: quodno
que ventiirâ funt annuntiabit vobi3:ille
me darificabitq; ôéh1&oaccipiet vannij
> bieiamwtcumq;illuyit. £x eo:videlicet: riabit vobig.3neoenimfififue (anctus
tempor quo £briftu& feptem fignacula clarificat filiu5:inquofè fpecialibue (acra
aperire cepit. \opuloautem iudeorum £ mentie oocet procedere abeodem:quem
fi tribue fupra(criptismodiginoeo 9m/ admodum tapatre:cxceptoq) boc:pav
nipotemteapparuittrocene fé effe trinu5
ter babet anullo:filiugmona*:(edapa/
qwnumoeum nomemtamen fuug.IEVE. tre:quod aperte ip(è filiugmanifeftat&us
;» quodbebarilegunt3donayinom indica olcit.£um venerit paraclitue quem egó
tiiteié:quiaef* (e trinum twnumoeu3: mittam vobié apatre. £titerum. Cmw
monilli&per fpecialem intellectum apew niaque babet pater meafunt:propteres
s.tbi,*
ruit tquoufq3veru8 ille d^>oy£g:media/ viri:quia oe meo accipiet v annuncias
toroeit bominum cbriflugiefue:quicu; bit vobi9 , 95ic vnigenitué ôei filius
unflaretborapaffionie fue:vt tranfiret er 1Cbriftuæ?Jefiigoocuit amicoefuoe quos
bocmundoadpatrem:poft multaque lo elegit oemundo omniaque audiuitapa
go.*5 cutuseftoifcipuliafuigtadiecit vait.3am trefuo:facramentum vtiq3 trinitatie:qδ
nonoicam voe£ruoe:quia£ruus nefcit genera
tionibus non fuit agnitum;
quidfaciatoominu9 eiu9;wo8autem oi/ alijs
ficut ex eo tempore quoip(è venit inmij
piamicoe:q;omniaquecunq3audiuiapa dum. Mlayvfifuerunt wirifàncti quibué
tremcomota£ci vobi3. £)uandoautem boc venerabile ßcramentum reuelatum
ciritbocverbum:nificum nomen illud fuit:non idco tamenreuelatum foveoicé/
meffabile quod eft. IEVE.motum fecit il/ dum eft:q; priuata vocculta beneficia ma
lig;loquemeeie'manifefte oe fpiritu {an/ nifeftig α folemnibug non preiudicant.
ctov öepatre:t begloria maieftatiofueoi £ratenim populuequem defignat ordo
3Josi4• cene.£go in patre:zpaterinmeeft.£tfi patriar
cbarty3:terrenue a aia'i6.ficut vn?
quidpetieritiein nomine meg:bocfacia5 üer(3faciegfcripturagoenitiat:ita vt nó
vt glorificeturpater in filio.'£regoroga/ pofTetafcêdere imm&tè ci moy£:propter Ego.is
bopatrem valium paraclitum Dabit vo/ imp(ectionéftiá:ficut t nônulli ríianorü
wie vt maneat vobifcum in eternum fpi/ qbug aialig eft intellecrti9 qualegerit illi:
ritum veritatię;quem mundue non po quibueloquebafapoftolu33 lon potuilo I.cet,iy
mrftaccipere:quia non viditetim nec fkit qui vobisguafifpiialibue®dquafi carna
cwm?/£t quia tamapcrteoocultc£ trce libu8,tuiij3paruuli%if, *; vobiépo
3
- • .

^ 21bb, 18arg. £rpönig


amoeâinonefcam.95ufficit autem ?ig nomina:fedvnum nomen,£5uper qnota
qui'eiufmodifunt credere fimplicitcr qὸ men milyiindulgentiamoari'peto:vt lo/
auditur.{>enomineautem cei: quodeft qui quomodo libctpgfìmgficut e$t;lo
3donay:meliueeft eigreticcre ó loqui. qui nequeo:qtii ncc aliam q3fibi vari vo/
inonemim leguntur:babraam:ifàac tiw luerunt patrte:vt liceret eiéim toi
cob minaffeoueefua&adinteriora veßrti cere:tre6fubftätiae vel Ę ergo
ficutfecit d(>oy£e:video quodnegatum liceat mibiwfcepcrfone cy necefîitate p:o
££&$• eftillie:ifti celeritereft oonatu$:q* nifi qe £rre:quodlöge cft afimpliciæ veritate:ne
Mudeatl6geficria tumultibue®culi etiä in tanta v taliretacere côpellar:vita (èciì
fialiaeinfiue* bonusfit:nonpót intelli/ dumnomen propagaturâprimo:tcrtius
gere inuifibiliatxi. Clerütamén qyin fine a£cundo vtaliudfine alioponütiasine/
Iibribuiu8vbi iterum repetitio facta eft queat:tanó3fi.E.literaque fcribitur po£
verbibuiueticentie.£gófJ5 A ^ Opi/ I.cómuniéfitprimonominit£dido. V.
mugq;nouiffimuep:incipiú τ finie:pau/ litera cömunigfit%ςundo ztertioquate^
loanteapremiífumeft.ille fignaueriøver nug zpbocqyßcüdu3nomen pendeter
bappbetie libribuiue.£épug.n.propeeft primo;wnigiiituaorifiliue c&fubftantiv
arbitrc* toatumefïè nobigapientibuæ ei9: lieoftédafilliaquogenitu8e£:zp:r boe
qvoc&diftìntę citobe tenebrie adadmi tertium nomen pendetex £ciido ofté/
rabile lumenypi:vt (àcri illiué nominia: 3# fpú&fanctuec6fubftätialieeft« filio
qόineffábile eíTe oicif vin£cretie%creto qui cöfubftätialieeft patri.3llud tamë in
rium bactenue latuiffe oignofcif:arcbana bocnoieoiligenterobíéruagnó itafunt
valde myfteria penetrare poffimu8 v qd litere ip(è muultiplicandeinrę: quomodo
ineoc§timeatur;zfinonprovellenoflro: multiplicantur invocg;cu3figillatim tria
proméfuratiioonatori&agnofcere.35cié/ illapronuntiamug:(èd manentibu6 eifdé
âumeftigifqj ngméilludvenerabile:qδ. quatuor literiainlocofuo:fic triaillaalte»
cögruefafieiiieffabileoicifta;ab beb«ie rumpoftalterumpronuntiarepcbcmues
άalatini&:ponuntiaf£Jdonay:ztamen wt tamen (ccundinom£npendere videav
jibebaeonon cifle5caracteribue quibue tureprimo:tertiumeßcundo quod gde;
£riptu3eft:pronütiatur:¢dalje, $cribit. meliijefigurie ipfigoftendere : j5 verbiô
m,quatuor literie: ppter quod zapudgre côgruentibuæréfèrare valemué, inoneni
co6tbetbagrämaton noiatur cuiiie infcri wtiam oipi: eedcm litere multiplicande
ptio:iftaeft.IEVE.£ftautem nomêiftud funt:yt fcribamu8:IE.EV.VE.fedciifint
vt,tradunt peritiffimibebaeorum täte vir v.litereifieyocalegglibere adoáeeritue
tuti& vt fibiftinguatur intribugvictioni/ primopronütiandefiintoue prime:fecum
bugadboc ytfigillatim proßratur.IE. fi doouemedie:tertiooue vltim£:ita enim
gillatim.EV, 35igillatim. VE, fingulabi, miromodo fàcreip(èlitere coberentfibi:
dinctio integritatem fiiinoig babeat':tfi vtfiqui6te interroget:quefimtcue prime
jpferatur fimul, IEVE. wnitatem ocmon/ libere refpondcre queae.I.v.E,fiquigre in
ftret,$i.m.viftinctione&ip(è intriangula/ terroget:quefint oue medie libere:refp&
tafigurafcribunfquodeftoicerebo.%€go. deae,E.v.V,3i quiete iterroget que fint
fum.A.vnüquodq;triu3 babet gfectioiié bue vltime libcre refpondeae.V. z.E.£j
fiian:v vnúquodq; alicuitj&perfone p:o/ ergo tre&ifta&proniitiatione9que nönifi
pietatem Oemonftrat;¢ quod bijg malug £r literiøpoffeformari vidétur non mul/
eft:itafécundum nomen propagatura pri. tiplicatié literie care volumua: ita miro
mo:tertitima (ecundo: vt aliud fine alio modo inucnimne poffibile:vt tamen qδ.
pignuntiari nequeat. £i tamen pyimum ciflinguere poffumue:fcindere ncquew
&£cundum vicêre licct cum non finttria, mu6.3cribendum}£ft £nim fimplicitew
3oa. T»xima 3m21po, se ®
'quatuêliterieifle.IEVE. + tamen Iegem tain£n:vtnon liceat infìma colligeret»;
um primo,IEEV.VE. oeinde,IEVEqô vicaf trf&òü.5cd fànctatrinitaj Vltro
$tolligenter oftendiqueat:literigquidé5 $eu8,£icut enim licetcicere: vmimiiïý,
£tinatio nonem ipfiiiii £ribcnd;iiiieff. iii£nefle. IE •vnumnomeneííè.Ev.yí
L¥9nuntiationeg'vero ipfiue:ciaiifilie mQiiem effe. Vf, non tamem.IEvE.££
minutiffimiè vefignajgés ygrbi gratia: trianominat£d vnum nomen;irgi*
-άe
-tje
T myfterio
£tguidmagieboc
veritativi g€$$€08 recipit fide&noftraißåìïíï
££umj:q*oque veru6trinitae;$eip$ę
IE - VE ieue ciiii?certewidegfçri fingula p¢rfonarum.1icetérgolitere ip(e
eu — ptu3quatuor literie $tiatuorfintnumarofanóßïiiïôÝê
- âbile momêtçerte tantiim:fedvna gemina:tre$ fafìì pro?
yid.3;iimpnödumiytoto videe:qujtap figntiationc9eypxffein ipfoyiiç,
funditasfacraméti cótegaturineo.£ìnde 1££9iitin£iitur. £¥ue:w3:pronumçïíô,
¢nôimcrito abbébaeiefcribiturqde;:£d 1£3fajitafibiynitate cofiiiihcte fùiif*
nongoßrtur;q;fitemptaeinegqδ men y£g£i;£r quidem tre&efTequeant:£í:
teviffinguifiiiiguap;g£rre:oefinit e$te abiiiuic£iiifepararinequeaiit.3íï
tagrämatô:ideoq3 meliuemëtepercipitur £giuntiatione&ipfàé:ii5vt inefïàíîï
άlingue miniftriopfonatur.£tgåma, $tin£iiturinfcriptonomine:£dificii;*
giebgcmyfterioveritativicinij*5occ& qure8bominum venire queunt; additia
templabafintrinitate jveuge 113 Šuabualiteriøítriigulätä;
£3** illeöocto;?iugijfimus qí êicebat,£um £ligenterpotamus:£ribëtçôïíôïs
°***4* coartgrefbumianainopia:loquendo p£r ' do.3niienim? mirom; i.A.boc qόiboc
|
readboii;£nfiie quodin£retario'm& -— hoi? Sefignari35iaftriaï;
fistgmetoeoio 0369mnipotéte creatoe ß || iungimti6fcribêtesbo:ri6
A
mulinwnarotîâåíçñç;
|
£ig;fipepcrpiamfidê:fiuejerqual;cumq;
intelligintiátimuit picqe tre6 effentia&: tu ue | dototu3nomen ipfì
■£intilligreturinilla fummaequalitate - | iiiucniinu8miroimoy
vllabit‹ifitae:rurfùmnonpoterárbicere si- l do in.Obo&qti6á iníe
*s*ui* iììiìgìtìáôïíôáí; Ji9imiiie contineri:non quiaáliud galitię
liijetimberefiimlapfiieeft:quefiuitgdtria 9£iigereintendimuebi&iííáãq;i*
£icer£t:£;ittrgei pcrfonaefiuetrefib, £jiiiiti3oculum mentié aíííííííí,
%itiae£cundum grecog:ngn wtpiceret du3quodpertinetę freé perfonae: boc
£di£tagretur,£ärteaudifti quid cire, £ft:vtperfonafingulaveri$ę
rit3uguftinué guodfiilludiáe;coiitä, $uffiyicadagioáíôïíííííííí
£i;£l£tat:$inreinngimineifioinet, tree vij:ß vnti6oepe3taççïçiçiû,
ilipoffe txtijr:inquofitéptae tria illa . monfìcimusfcifTura; inno
quemëtep&rcipi&:ore proférre vcficere & !* u£ | mine : v cum tucinfte,iE,
£%rig £%£ij£içiç,f.vnus nomiâ lFet, v E jvE. riofieíííííííííííí
£ft:verumvici2.£ioicis.Ev.wmu$ nomë j-. u | taté£5ibitffi biflinguimi$
£;vcrum citię$ibicie.vEvfijnomen qέptinet adpfona3:bictemeryífitii qδ
$£v£$ci&£iautem oicié.lEvE.triâ 3defentiepcrtinet vnitatem, diííiáé
h9minafünt :idoiciaquodbeue monti/ ícetiynitaéeéin perfonienôn pôïí
cit*q*non ait nomina mea:fed nomen £gffibileea£ipfi3atq;idiuifibiieeeíïéí.
ineum,£a]e£ftenim gefi alijsvcrbie oi) ipfèperfone:itavt poífent ab alterutrié
$igi$$ioico, Sater&celie wue; £parari;5ed quia itawnum nomenféí
sitfiliredemptam indiöeigijt fpiri/ deteralio:vt quodmediumeftinterô
tuefáncte beiie'yeraea zpia c&fiiö;ita rüm ytroq3 bucrumj mg COmm']
4}
- _ •

?Abb; 18arg £rp önig


nignem babeat:Jiquet q & pater effin totumcontineturin.iE aut totüin. Ev.
filio:: filiug in patre:£Ípiritué fanctue guttotuyin.VE.%dtriafimul wmiinomê
in patre z filio:ita vtcúfingulue veruet qόeft.IEVE.ita vt nomen ipfum:v vnu5
p£ctu6ocu6effe credaf:tre8tíífimul:nô trinus oiciqueat:&fiifmvnumfit (èmel
trgeyüßwnneweraciterogugefegredaf, ilocofuov vniformiterfçriptúxc%cra
{1nüeftergo noméifimn6¢mel feriptä trinitatie myfteruá in £grefig %crttog
p;trinitate v£mel pwnitate ficut noe fa/ 3tinent apud iudeoé:patefecitbabet,eg T Plota %
cimugaditcllecti;3tu glegie;itellige in d33petru3 ngieilluminatu3gratiayjiv creto;
eo 3tineri.A.α.O.boceft:trinitate3£ wni ¢ôuerfuegdijfntanóíambulue* Écur dccii.
twt€3:acfiifte igni&te quo flämao;if αςa fopopulifuigcitoefgoâoac£gitate cu/
lor;pcedit:aliue eô cicaf j3flâma:alia flä/ rädue:qûno9quoq3 §##
ifidclee we
ma á nafcif:aliuecalo: qjpcedit ab ipfig; migare Wolíteeáqjoëgitiffim9 babxo
licet iftatriafimulwnugfint igniex figli béyirtute buiue moiefcifcitati fùmue :*
£xtfigillati3gwere:zab(q;fcrupulo:ignie qffialiquoticnecefidenoftra* fuaad ci*
fit.in6 aiitcijcicimjuetriaiftavnue funt Φutatiönëvenimpe:ey affiduacollocutio
ignie;v aliqdppyiütvöfi quartü aliquid henobiefamiliarieeffectue:& marimeqr
£dicamueigné:ficutnecciioicim°:rádir tetectumtxpxbcndit innobié:quodcô
fiipe3£ cottepwnafunt arbo*:v fiqd fimi £f(o;e&indiuiduetrinitatieignorare pu/
le,?.riafunt.h.tifi* nibilaliud.35q; ifa tabat:itaferem babere:vt conterfu8 il/
triavnii:velvnaarborgwnu3lignj;oici/ le|bcbeue ciperat: non negauit :1icet
mu8ef|? tria vnú:v vnútria. £¥Ìòfiinrey ipfè virtutem mgtnini&: qtiafi aliénue a
$u9cogpgalibug %abfuicé£pariqueüt: lice': vadbucpfidie vinculiéobligatyet
bocqúolibct oftëdipöt:itaytnögbfurde nefciret. £)uod ergoait bominu9,£go
vicanftriavní:vwmítria:qdtualicnum fum,A.v.O.ita eft intelligendum quéadv
puta&afide:aut oino pegriniig r&ne qδ modüfibicercf,£g9fjmtrinu3£ vnus..
tibibeynitatttrinitariefidicgf:qfigdein £tq5protinueadiúgit:^ticipiúgfiiiiet.
£bocipmqûinrerüimáginibu6 bemom acfiäljeverbiefub£ór£f$icéò. £gofus
ftratur tanto viffimiliue eft:quantorumi. quimeaprincipigtrinu££ doceo;£go g
cic;ieleméto viginiue:zecótrário:tätofv rheinfinè vnú eíïe pemóftro,£riii°gppe
miliué'quätofubtilioriveminétio:ippim tem5ftrafin.Avh?in.Q4ficut trij&og
£# q!re8palpabileg* groffionéé:i nuailliue figuretrinitatêôdicit:ita rotâ
eitellectibti& capacio:eefiunt loqui, ditaewnitatcm:nequiécum audit trimüs
mur3££i&adifinuidi virtutéwocigfn6 puteteff& compofitum:z non potiuefum
ad oftédédâ Witate;fimilitudinie. Iboc.m. inevnum:zfibicilicetwniffimum.{krü
9portere cem9nftratgpofiolng:vbi bigit: tamem quia nomen illud ineffábile:plura
£am% paruuliein r5olacwobie potiioe linomine fonat:Adonay;quod interpre»
1\%«3*.
di nô£ßäçìt ergownaarbos:vnâ &:itaq. tatur oomini:quidefîe cicimne:q; nô ait
noméillud:nötriancia:fed vnú noméê, nomen noftrum:£dnomen meurn:nifi q:
£t ficut in vnaarbo* triailla;vnitate li tale eftipfùm nomen $ei;vt£pluralitav
ganf:ita tree ille pniiciatiöegi wnonoie: temv viiitaté remonftrcfbère. \er boc
adco vt nomêijinimeffábile:& vnú vtri/ enimqnon ait:nonjiiia£d nomen;nop
numciciqueat.tnec ideotîtriamoia:¢d hoßrafiuenofirum:fedmeum:ynü% efle
vnum nomen:ficut nöilla tria:tre6arbo/ ceum oftcndit. £t pcr boc q* non ait
re&aut tria ligna;(éd wnum lignum.£tfi nomen meum: quod eft bominue :£d
cut vna arbo*nötotaeftradip;£u ftipea: quodeftoomini:trinum {eeffe in perfoa
£uconter:fedtria wnum: itgzyenerábile niemanif<£ccemonftrat. 3gitur exco/
■omen illud:ynum eft.inec.tamcn aut ctrina facrinomini&buiu9;aperte liqijet;
£Y,
3oa. 18:ima 3n?ipo.
effe vnigenitumbeifilium confiiBflantia nito:neq3genitu6:£dtffi vnu6fpiritua.
sz.
;mi lempatri:fpiritum (ànctum confubftan/ ey wtroq3proceden3.9yicenimfiimtouo,
;1; tialem eidem filio:qui confùbftantialia teftamentaque befignantur in boc caray
{mf| eftpatri:quamuiein noinineipfo ineffa/

cterea,gct oiacoberentia fibi:vtaltcg.
bili:alia quoq5preterimam lateat profiin nafci yideatur er altero;z fimile fitgeni,
{; scot.3 ditae facraménti:er quapatenter oatur tu3gignenti£:£ vnué fpiritualig iiitelle
[*!£ intelligi:effe fpiritum fánctum confubftá ctuée; vtroq3procedat3ndeeftg cárá,
pi{;. tiale3patriz filio:vtpote qnnöa (olopa cter ipfeaptueeft a partefupioxi:$t vna;
;tf & fre:aut a folo filio:fcdab ytroq5 pcedit. vtriufq;fpiratio: cöignem advtráq;se)
{J çTEiquet enim qytrcafuiit litfere qui. monftretürbabcre.£tq;boc fignificári,
3W! búéfàcrum nomchipfuminfcribitur:£d oemonftraturin.A.q$ in IE, VE,bocet
vna earutm gcminaeft. 95emel enim fcri vt credanturtregip£p{one coeteriiefibi,
3;! bitur ibi.I.£5emel.V.1819 autem,infcri effe zcg£qualee:non tiipereandem litte
bitur.E.boceft:&poft.f.v poft.V.£cribi, ram adligdumofiendipoterat: q credi
tur inquam.Ex pof.t.& poft.v.fim q» txeien£ceffeeft:effcy5όuo&quo;vnué.
& vnué fxlpae miffugeftpoft dtSoyfëim genitorfit:genitu8 aliue:tynjjg quinee.
eum quo at in monte vifùgeft: mittédue genito, fit iiccgenitu6;£dtifiabvtroq;.
&poft3oannem:quiinfpiritu quondam pcedeng:ot£ne£g9fum.a.addidit;
£iu8 adueniffe oefcribitur.Clidetur enim tinu6:1839 fum Q.£t qucnia3 multatih.
vnué fxlyag iunctu9 effe in mifterijgi primotpefcriptafuerunt:que frinitatem.
£>offi z 3oanni: propter quod: vcìav bemonftrant:vt £ggfùmbeue abraę;
bu8vicibu8mittit«btiit:primo quidem αὐctig ffaac:zceu93acob:vteft,raenę
fub teftamento veteri: Seindefub nouo dicat noe ocu3 Deue nofter: benedicat:
tand3 operaturuealiquid fub ambobuæ; noéteué:vt eft,$iictua:fànctue:fànctu$
¢ cooperaturu& £>oyfi &?Joanni.z%>a/ vîgt;eu&9ipoten8;nectiipereadem ora
gnlum eftbocmifteriijmtt venerando ily culainfelligi autßiripoteiat: vtg vntié
Ë* ìnoiiiiiiííííííííííííííííííííííííé eogefietgenitor:vnuêgenitus: ynugab.
pater quem cefignat boc miferiofa»oy vtro% pcrdeng:fmgnobis enucleatij;.
; £&:vnué eft ceifiliugque3ocfignat 3oi eft afilio in fiiiibug£culo u;:y{ecte vbî,
nee:vntigeftßrituefámctue:quemtefi* ait £gofum.A.t.Q.ptinuéaddidit prin;
gnat Hxlyae.£rgo quiavnugeftoci fpi/ cipiujv fini3:quip? qui promobieui pn.
ritu6quiapatre filioq; procedit:vnuëg motëpQte obßure loquutueeft:vt baber
*patri cooperatur α filio: oportebit big reipue in«o£àlutienoftre principij;ipfè.
mittiHXlyam ad cooperandum figilla ngbieinbocfinalitp£:£ptélogoignatijç
timouobiie.£ft enim idem (piritu5vir/ eftvtfinem accipiatlaboanfz agiiofca,
tu6 patrie 7 filij:oonumamborumtdygri mu3£üiii$itatc:ficut gweritaeipúbicit,
ta6 vtriufq;:(inde q litteraipfaque wov 3nillooievoecognofcctie:q; egoinpfe
çatur.O.buobu9 modie fcribitur apud meo;£vo6in mezegoin vobi§£titeg 3οιτψ.
£5*coe:vt ouplicé fignificationé ocimö/ boci pu£rbijgloquutti&fugwobie:venit
£refbie.3meó.n.qyfimpfrfcribifficutiv 3o^avtiinô ipgerbüølojr vobia;f3pa
Qpudnoe:b3eainquamifuprafcripfimug; lä oepjemiegnnticiabo vobig, Ii»acinire
fignificatione3:im èo vero qyboc modo. * eftz áliud vigilanterpeníándu;:q qiiin.
| -

0
| eaque
fcriptaeffe dignófcitur:b5ßm
tenemu3in fide noflra:
littera.A.affignamugfimpliciterfrihita/
t&:in O.rotundo vnitate3:tuncbuo ipfà.
aliquid aliud befignare:w3 elemêtain vnu5pariter colligédafunt:vt
3uofint:quorumjvnuspatcreftigliug gfiguratriangulatavoceat efíétr£e pcr/
liu8;xynáwtriufq3 yirtüg;quenöeftgeu foná&:qua£fingulatxugeft:qj cftpiccrc.
Ζlbb, 18arg … £rpönig
iEEvvE.£t figurargtüdaindicet trè $i vo9 p(èquutifuerintim vnä ciuitatë: *a.to
p(onagef(ewnîacù:q3efticere. JEvE. fugite in alii:v fiinilla pféquutivog fuei
$it emimtree anguliipfifvrotüditae:ü rint'fugitein tertii.£Y$efoicere:©ifüp
fiwtitaoiperimvocegmälcg:gbue beue abundäte malitia:n5erit vobi9 tutiitou/
oipotenequitftidqδ£fl:trinug zwmue cere wrozca v manere inter laycoe:qfi ve
3:ocmóftraf.*\uocircaytin figurailla critp;egnätibue z nutriétibu3:fugite ad
triggulata:notafincco$it48 trinitatie: ecclefiä clericoy;v fiibinöerit tutü:p*e/
itaîfigurarotunda;notafim codcm cgo ualéte iniqtate:fugite adecclefia3mona/
merafîîmplicituévnitatie,££tegfièifig cbo;:£t furfu3,£5ivog p(èquutifuerint
vagit göinlogoipfoap9calipfiefçriptâ in liateftaméti vcteria:rccurrite adlfa; s
repií;illiúdqôfùpiu3cipimge:inciictam! teftamétinoui:* fiinea p{equuti fuerint
ię tenëdumigft;y3gin.a.fignificaf effe vo8:rccurrëdüerit vobiæ ad intelligétiá
tuoeg pcedút abyfio:in.&»£ffe vnúg fpiritalé,$icut cúvniuerfitaggeneratio,
ccditábuobué, (lfi tteftamêtam6 tria nüßculiouobuépreítio modie:invuo
ouoeft?.tigunf;1fay5legie 4t>oyfi:* veltriatpaoiftinguédaeft:itainfacroil/
iíaeuigelijyji.££ quibiievnu&.(püalia lonoic:cuefuntprecipueoiffinitiöeg mo
egredifintcllè:intypo:aut bujùvniue tideiynaque videafrcfpicereopatrium
fíequier piefilióq3pgedit:£t£m£oc ftatuüpp pp:ietatcepfonag;qδ eftoice/
άuotjagogopopulię noßunf;tfe.f. re,IEEVVE altera á fignet mifteria ouo
patg:vtpefiliogpopulueiudaicus $po riiteft6g adbocqὸoftédantur effe ouo:
uluegêtilie:££gbué yng pgditfpirita quoyzvnu&gcnitoafit:alter genit?:zwmij
Ê, wiroyeccfia*\3* ip£(püøpetie eft: gnöfitpfafitfiliue:ßwnavtriufq3cöio:
eöiievcöeternué piiw filioa gbue® ab ita vt oftédafcoopari vtriq3:qόefi;>ice/
ttjnopsedit;n£g9;umputaret nóef? re.IEVÉwidefqppe.Igtinere adpfem
tej:3 άνnäglij3£pte5virtutüiytem E.adfpümfcffi.V.adfiliú.E.iteggd (pús
19üeíàpiëtie τβίεβiétie:&bjefifia:n6 £ffiimiô qvuofintfpúe;$q; big caf:óte :
otuit negare£ipfum:cüvip£ficut vfv nue tapfe zafilio pcedere oftédaf:tam
iueveritagfit;f3refuguftfibi ppriütße: ύgapiefilioq;gcedit3nde eftgy intri
inquoopefgip£:nô'öfialijvirtutüöci: bu3flâtibue:tria filia opain tribú$o:di»
que cona (püøfàuctivictafiit:ßöfi oeue nibu6faluâdopzeygréda funt: vt p boc
verue vofiewerugficutpf y filiué.£ap. tre8p(one ip(eeάlege(fe itelliganf;viig^
pter qnin qnq3primie£tatibue;ogarima déeouobugteftamítis:quog gitegeral
ihifeftépcugpfyifug£ft;infcytafiliue:ne tergo:tüeft;ynue (püalieintellectus p/
ceffeeftvtvipè opefi ©ptima;ütenuefi ¢dit;boceft:eouob°fignificätibue viiü
curoeu9trinita3eft:itatriî opatpm fin/ fignificatii:wtp boc vnapfona intelligaf
guli8p(onie bcitatis:proprietate miftcrj effeingenita:aliacxingenita:genitaq5p
3gruëtia:videanfeff&viftinctacertio me cedée.§llud $o(q; oitgeftoportunitaé)
ii3* ppictatibu8fuie. Hxcfunttria illa pretereüdünövidco:qδ cetrib° flatibus
rpaque obveritatéjpp:icg vcnog: tre9 vfq;adpfitélocüoifferre volui:vt id qδ
fatu3 miidinoianda credimué:nimi;q; pfcipfumplene:vteft:cóp;ebédineqt:ey
iter tpß'tria:baudparuaciiaeft,3n fimo alio£ collatione2fiderädüfìgiliusofcu/
fi qúémiftogtriúviguitecclefia laycoy: tizintclligi queat.£t qdé cúte bija age
ihfcöoecclefia clericQgiint£rtio vigcbit remugingbußá'locig opufculo;znfo::
ecclefiamonacbo£.£)p5emi$electo3oei: vigimu8adálécüq; intellectü:jy altiüe
infläte pcellap%quutiónia:fugere oeci/ ¢fùbtiliuegtempládüerat:tpeftio:ne af
vitate in ciuitaté:v39eptimain.ßa3:8c ínfafortealicuiügungrercitata capacita•
£cöaintertiä.3tagiioiie pxccpitvicéæ, abbomeret ptinugq* portare nequiret.
3oa. 1%xima 3n21po.
CrSixiimueeni3principiiip;iiiii ftatue méi335fiiappellaf.Hoc.n.fi fecerimuer
s*
effe ab£ba43:principiüfcíiab gduentu itam5iuenimug triavní:£ vnú tria:vt
viii:principiütertij:âgucrfioneifrael.£t 2fideratavndiq;$itate:obftruaf oä oelo
boc qdé vicêtegimitaf* noeintelligatle quétiiiinlô, in $eni beeffe pfit g cogitér
■kote$ ctoa:eiigparuulie iyfioloquebaf òicée. malaincordib°fulg;arbitrátégnogynita
£anęparuuligimrpolacpotüoediwo/ téfcidere:q;trinitatéin mifterij&predica
bie nô eftä.\nticôooportiiitate reptacii mqueJSgtéêeft aút $itaefànarecoydaeo
gij9g;p3fuetudine£percitatog,biit itel/ rü:oümöpoffintcredere£ciffe ceü gen^
lectua:adpfectionéféramur.TSonamue boiumgdimaginé vfiiitudinéfuá.Cltât
fipl5puga circulo3aiìoculogmétiégium cié au£rat ætédédimä: ô folet kpe oriri
ctoe infámitatib°fuie: taliämediiîiter £y£ntëtijg yiuerfog;idiß3qόmétie ocu
bu9£;itavtcirculitreefinttiii:£5gygno liegtípládüoicim*:éti fiibiectapggiavi
méiftudofiiò quoagiftreglfaáfíbíe fibilib°ofidemug figurie:prefti5&ínomé
£irimue: άtuo $opiftinctiöeg:£5g) vna vei £etagrämatô ideypofcat : g/potiu8
liageminaeft:ppqδα Σetagrämätö mo figuri& oßendi ἀlinguaep primii poteft.
(T£yemplumbicterei,

PATER, ET//PATER\FILIvs.* r\ %pirity?


FILIVS • ETFILIVS sÊs scWs \\ ¢wcww?
Ersíïýssc
3acob -

TREs • DVo •

©Ig2ccetpiitifigurabître8,pprietateet: primi ftatue:wergditerfüerit in adtemru


nemo qneget:&tiifipötoiuidat ab alter tiii:terminuafcëi:imtpibué iftig;termi,
utrieiftiufinodicirciilop:gb?tämire c6/ nu8tertij:in fine müdi:n3ideo tii abiui
¢abel,
gruit ineffabile nomé:autfiidcino fáce/ £éviuidiqueüt:q3n5ibifunt p;icipiavbi
fe negt:ficcifca toiiigëter ocuitare fabel/ fine&:ficuf ey piiti figura mgfii%fîè collv
zjrriue liii:vt nö incurrat?Irrij prauitaté:quog: gif:z fi pp inufitati pôdugelcquij:initiü.
fimua vniué circuli temere imaginé vifììe primi flatué cicamue in £ba§:initium ,
eft,alter qdé triü:ßtii qfint incúleg:v na. fcöiin3oine baptifj;initiütertij inrpe.
tur& yarietate biuifi.15 ergo termiijue, prefinito;nô gijieifdé articuliatpalites
-• •

Ἀbb, 18arg £rpönig


£mt initiata miferia:%d quoniam qúé tumfmbet 9 pcedit afilio.tJt igitur
priugcrant occulta: manifefta cffe cepe/ oftcndatuf®iritisgfanctue predere apa
runt. £literenim accipienda fiunt prin tre vafilio:ôuotifiwoluiteííeteftaméta:
-dpia pxcurrentium rerum: aliter eo inouabuewporibue?brae:w in ouobus
rüm que pxcurrunt. 3bi namq5 pce £bcrubindefigndta:£t vt oftendaf we/
paratiópaeit :8icmaieftae fubféquitur: ru9eplenu9 o ueficut pf α filus:opo*^
ícq3 fit vt α ibi v bic principium dici tuitnibilominueefï<triaopera txfigna^
•queat:a fub vno vtrumq} accipi com tain£baayy£ac*3acob:inrribuefta?
•muniter po(fit . £\uando autem ab tibue®culipótentialiteroedarata:vt qû
£braam qui pater eycelfué:vcindc pa minuecapiturex vno myfterio:cápiatur
£ermultarum gentium victué eft:inl, exaltero.i£toe bije pro loco %tie dictu5.
çium accipimuepaimi flatu9: tunc p:i/ 10portetenim noe aliquid in aliquo mi
«malittera que eft. I. illud tempué rei nuétoicere:maprime vbi locuénemefttne
£picit:quod occurfum eft fùb magnie ab bijøque omnino cicenda funt* om^
filie Ydtriarcbie :?Jbvaam:¢ilicet y%ac minoreticere contingat. Mflon enim ad^
α3acob:wfq3ad aI>alacbiam *;:;; buc ingreffi fumu% ad ea que aggre
eam: $ecundaqueeft. E. wfq3ad £bri dicepiíTe videmur. Ibucufq3 enim %^
άum. 1 Sorro tertia littera que eft.V. lutatio vexordium. £mmodoquod £/
•beiufdem oominiaduentu:vfq3adcom quitur : totumeftve corpore lib.i. $5£/
verfionem 3frael: £)uarta que eft. E. quitur.
a tempore eodem w(q} ad finem fecu/ CTEgo Ioannes frateruefter & £.1 ■ '
£i:inon£rgo non licere quieeytimet:ita
!oquu be tribué ftatibu& pertinentibu8 particeps intribulatione & rez
ôgillatim ad tree perfon:e:£dnon ira gno &patientia iefu : fuiinin»
p:opae : quomodo infùprafcriptaoem6 fula quæ appellatur pathmos
úratur figura. £5ed£ illudnon eft pre/
termittendum:quod ce 4^or* q Tiye propteruerbüm dei & teftimo
lya:fupcriue victumeft:cum vtiq; ad nium iefu.
ventu6ipfeeorundcm virorum fatiâ per (TaM>anięffumeft in beato 3oamme per
fpicue veritatem ocmonftret. Itiquet fectop, oi(cipulorum:ecclefiam oefignári:
enim gingvimoborum temporum fub eorum: fcilicet qui contemplando adi/
quocâtaeftley : miffue€ft q>oy£g: cui fcunt ab illo qui magiftereft omnium: fi
iure in myfterije afcribitur.I.in tem ue ab bijø quoa mittit ipfe : vt v ipfi bo^
pore propbetarum quod çepit £m ali/ ceaht alio&confratre8: v comparticipee
quid a ßamuel mifîue eft MXelyae cui fuos: qui forte occupati ecclefiafticie ne
afcribitur.E3n tertio tempore miffuaeft gocij&: non quantum necefT: eft: medi/
TExo.3• 3oanne&: cui afcribitur. v. 3n quar/ tari a*t legere permittuntur. {ìt au/
to rurfum mittetur l!>ely19: cui (ficut tem intelligatur quodoicimu&: aliqutd
iamoiyimué) afcribitur.E. £t bec qui oe 3oanne v \\étro commtiniter eloz
, dem fim ouo teftamenta: inquibug ope quamur:non immemore& illius euanr
rantur pater z filiu9: … wnue fpiritu9 gelici : vbi oicitur a oomnino:] Nefroapo
fanctu8 cooperatur vtriq3. m.on enim ftolorum primo. £;equere me : oe 3oin/
priue filiué nafcitur a patre: a pcfteaab ne vero : non fic: (èd fic eum volo ma/
Eodem prccedit fpiritu® fanctu8:(edfi^ nere Donec veniam : quid adte, ô*fi. 3Jo.:i,
mul vterq5femper: $ed z neq3fimboc gnantur enim in bijg ouobug: ouo re.
gyp:ocedit apatre fpiritug (anctu8: patn ücrëdiffimi ordineé:quibug continuefà
çipum£iu&viccndu&cft filiu3;%d tan/ luti$ycrboßcüdatur ccckfia:clcricop.f.
3oa. 1$;ima 31i?ipo. 3°
£monacborum:bocefteorum qtii fiiper patbmoefietum interpætari oicitur:q*
; gregeg bominico3 curam gerunt:v eo/
tum q vtfolioeo vacarequeant:aféculo
velut in quodam frrtotemptationum na
uigant pugnaturi:quicötra vitia carnié
eyeunt.£t in loci&folitarij9:1ut foliali/ α fpirirue vite (è religiofe v arcte nimi&:
quando:taliquandiu:autin conuétibu6 acfiey eadem oie morituri committunt
requiefcunt.£t illig quidem incübitacce $equitur. - .*

ptacrucefuaambulare p9f*rfim:iftiein €Fuiinfpiritudominica die, • Z. 1 3


caftitatev mfiditia:j3 culcie fit oominué
ceguftare: ά$ui& pro caufâ a tempore ab (I1ocueifte magniponderié:v altiere
' vtrifq;regritur vtriq;.£t fàncti quide5 pofitug (acramentie: fimpley (ermo: fed
martyre8cumbeatopetroftrenue filian non myfterium:contey euideme:fed occu!
te6:in marceffibilia coronamw glo:ie adipi tamedulla.$ui(inquit)infpiiin vohnini
-
£i merueriit.£5cd magno oilectionigfiie ca oie.£Ynidfibivultq$ git ioannee:fui
munere conteinplature vite filioétoonat in fpiritu?£)uidfibi vult quod (&quitur
• rjepädene illigarcbana z profundamy in bominicaoie*forte iam aliquibug icum
£eria.?ne ergoqui:vtarctiu8 adbereant erattw perfpicabile intellectu:quando ego
regifiio:£ipfog ab bumanig obtutibug: primoin locum iftum velut in quidam
ac fiin alicuiuf& infule vaftitate abfcódiit: bytalapfumimpegi: q (olet oeue fácere
infério:e3fáncti3 martyribu8: v minué buic lucidum:quódalteri videtur obfcu
veo vtile3 putarenf fratrem (? teftaturcę rum:wtoifcatwnufquifq;non alta fapere
ioanne3:co£ quiprobomino patiuntur; fedbumilibu8 confèntire. £tenim cum
- particip&nibiloniinue ip:effura α regno. occurfiép;ecedentibuélibribuiue capitu
; £ft.n.tribulationú tregni z paticntie cô lig;perueniré adlocum iftum:tantam fa/
fo:&:in oiionoftroiefu ypo:quip:ooibus teoioifficultatem: 4 quafip×eter folitum
nobig ptulitpaffìoné,£\utcunq5 pamo perpeffii&fum anguftiaé ihtellectu&: vt
reipfiti6refugitillegebaé müdi appetée fentiée oppofitumjmibilapidem ab offié : *...,
: afperitatëmötitiz fqualore5 oeferti:ficut mionnmenti:bebetatuefubfiftere3:t odé
biquirelictaegypto ingreffìfunt in ter/ bonoreni eeo:quip×o vcllefuo ciaudit z
ram oefertätn locübo:ro:ig τ vafte (olutu aperit:relicto loco ipfointacto:ad£quem
• •eo 33• dinie.£)ui.n.cö(o:&eftpugneerit(necef, tiapertranfirem:£ruane oifficultatem eg
f, fe eft)v corone.£t quifociiie bellieft: fiat dem vniuerfàli magiftro:vtip(e quiape/
5 neceffe eft:viperij.£ui(inqt)in infula 4 ruit lib:ufn & (oluii féptem fignaculaeiug
appcllafpatbmce:ppterverbiitxi τ te; cum fibi efíét placitum: mibi vel alije
ftimoniumiefii.inonfòlum fànctimarry aperiret.£ùq3meoccupatum in mulfie
regqui tranfito:iäv fàllacévitam mundi boc ipfùm obliuio procul duceret: factu;
peßrüt proeternaypo teftimonium per/ eft vérfo anni circulo:oiemnadeffe pa(cbâ
bibent:verum etiami;v illiquific viuiiiit: lem:nibiq;circaboram matutinam exci
vtiam non fibi viuant:fed rßo: poran/ tato afomno:aliquidtm libro ißo meditä
t€¢¢Jpfi crucemyj$iin corporibüe futæ, ti occurrere:pro quo confifugoe cono
Ðiciifirió v ipfifeftimonium r5o:q; p dei audacio: fàctuafum ad fcribendum:
pter verbu3 cbrifti:taliter in corpore mio quinimmo in filcndo v mon (cribendo
riuntur.£Ytyie enim tam ftultug α mente timidio:nequandotacenti mibi oicere,
captu9 quivltro vellet carere oblectatio tur aiudice. £erue male a pigcr fcie// a°»etb,
mibug vite buiue:z fponte fe tam multig ba3 : quia meto vbi non feuminaui : ¢ 35•
ccndemnare mi£rijé: nificertug effet oe congregovbinon fparfi. 10potuit ergo
fide fiia:* qy fit magnanimie mercee con te committere pccuniam meam num//
Jo. fitciitiumSommo*(jnde nomincongrue mularij9* ycnicné egoręcepifTcmytiqs
-• -

: 21bb, 18argntbecoflen:poreuerëtia tantarum (o/


g€rpönig
quedmeieft:cumvfira.£tenim difnö
nullaia3capere:£ maioraadbuc (àcramé ínitatumgaudio z letitie c«putate funt.
tanefcirem:quafiquedam pugna gercba £lerütamëq; ficut alibifcripfimu&:ouoe
turinmétemea:bi&quidêápatebitfua babctlibcr iftetrpicogintellectue: wnti;
dentibueaufùrn:cetcrigaiit cifficultate; quipertinet adfcöm ftatum:alterum qui
minantibu8.£iiergoin fùpra (criptano ptinctadtcrtiü.1ibetbac in re oiligem;
ςte:fimile aliquidcötigiffet:circa mediu; tiue intueri: g) nobis qui in initio tertij
(wt.opinor)riectiæ filëtiu3¢ bonâqualeo ftatu&pofitifîîmug:illapotiu3 reuelatiôe
ùo£foe tribuiudarefùrferire:eitimaf indigcmue:que (èquétiâ vetegit:óulla á
amortui&:fùbito mibi meditanti aligd: a tépo:eapoftolo:u3:wirig (piritalibugfà/
quadammétie oculieintelligentie clari/ cta eft:v fiiiüc magi& illa ad lucé veniat:
tatepceptaveplenitudine libri buiug;τ cum bocprocurfu tépori8 incipit aperu
tota vcteriøgcnouiteftaméti concordia: ri3ndeeftq, in £p.tjferia áôccditipfu
reuelatio%ctaeft:vndcficrecordatu8fu5 pafcbale$cié:pctre ßißfürit gjmonum?
fup;aßripticapituli, £ur;w5tioineo où taapta'füt:idęgy vclütëplifciffugeftafì
perit:fiminfpùin pominicabie;* ytrum mov%ogo.fujii.iilamp;o&ogoigétíe
É adfe5:gybecip% reuelatio libri
uiusinoieooiiiinicafacta cé narratur.
qui mediäte fabbato p.cccdit öominicii:
videtur eo ipfo que fextu®'eftre£rriad
nominó iftudoccurritaio:necg, yjué vctera:ficut z (equéc Sic& Dominucu3:co
te monumëtoegredien&:fpümöelitera ipfo qoominicu3eft pcrtinere ad noua.
fignificauerit proceffurum.iiecg (èptem i\uiáeftgy oie feptc:pctre (ciffe fünt£ »*
vicepafcbaligbebdomadecum octáuo% monumëfàapcrta?autqpfciffumeft valiì wli.
quëti;cum partibu&lib.ibuiuein myfte templiafummovfq3oëôfù53« goiegi;
rjec$cordirét:iycg oieeogem aperue mioqui vocatur oominicu3:mioijumétií
ritoifcipuließnfumi vt intelligerët (cri/ illud maximum apertum eft?nifiq:tein/
rius, pturae £umergopoft aliquaiitulumt : pugillud in quo bec oia facta funt:v quâ
powie oportunitáte pcepta:parum id qû tüad vcterafinigerat;z $tum ad ngua:
iiotaueramrelegißm puerjiadlocu3iiiii principium fubféquentiiîfçculosum?3ta
in quo woucitur. £uiin (pü in oominica qppe tree ifticic&fub vno accipiútur:vt
vic:ztunc primoiteileyiquidfibi vellet dicatur oe eig in ßfatione pafcbali.?Ie q/
in myßerije:idquodaitio iníé.$uiifpí demoiie omnitépore:fcdiii boc potiffi/
inoominica oiecéféréenecì:veleaipfa mumoie gloriofitié predicarccu5 pafcba
quegccidcrant:veleaque 9e ip(ooiefcri^ noftrum imolatug gft χρ3:Clerütameni ß
ptafoeno(cuntur;vqjundeific:pcrit (pi cedit illud in fignificatione: quod factij
iritu9eycitatu9 aliterâ:t multa buic fimi eft in ci&fepto.*5equitur quod geftu5
5•ing. lia:quein boclocopftringere l9ngu3£ft. biepafcbe:zlicet aliquiptjtent inißodie
mxc eftergooie8quamfecit oiig:cyulte/ pafcbe apertaeffe monumcnta:poftq3 re
go.so. mu8vletemurin ea.Mxcoie& iqua yj58 furreyitypué a mo:tuia:qui a ppter boc
pefurrexit amortuie: fublato magnoi'l9 volunt eum vocatum ab apoftolo:primo
λω*4 lapideáboftiomonumétiflxc dicein ä genitum mo:tuorum.£5edfiboc eft:qua
aperuit difcipuli&fui& £nfu5wt intellige re nóbocoiyiteuangelifta:vbiagituroe
rätßriptura3,$5ane octogiegjn quibué refùrrectione ipfiué:fcdpotiu3 vbi victú
pafcbalie£ftiuitae ab vniuerfâ cb;iftia/ eft,3efuaauté itcrum clámanæ voce ma»
ihorum ecclefiatäfolénitercelebratur:cu5 gnaemifit (püm?3in fo:te fatendum eft;
octo ptibug libri buiuein fignificatu con tunc quidein fuiffe aperta £quafiprçpara
ueniunt:nibilominu9v octo bebdoma/ tainoigm tcrtium: vtipfâ apertione fha
d¢que yfq; ad (abbatum quod£quitur aliquid tcfignarcnt? £\uidfi p;ue cduv
3oa. 1%;ima 311?lpo. *•
ctafuntcopotaturra illudeyecbielie: v. mulagitur:liquet qy£ytaferia illa föm
adducta in vnum locti:v poftrcfurrectio idquòdßruat annüatim£cclefia:vierum
nem oomfnia mortui3ercitata?] Sotuit quádrggefime:finie eft:oiegyero pafcbe
£him ccuefi voluit zbocfacere qui fácit iiiitiü£fioyypafcbalium. $ignificatam
oiaquecunq3 vult in celov in terra. £t teminfntcllectuprimo oné veteria
videturapertioiftapertineread (:riptu/ teftamêtioelatam effe w $ gdy£m3per
ra3 veteri6 teftamcnti:aptio vero mionu tionévero noui nö fic:£dabip(ò eodem
1nétioominici.quod fuit nouum v erci/ tempore viriefpiritalibue propalatä.{ie
fùm cepctra:adfcripturam nouiteftámè rütamen τ figptiofáctaeftreuelatiotamé
' ti:quodeo tépQrecôditumeft:v mox ap/ refurgátis:olumäfit occulta;* quafi vfq;
turn:marinegjinboclocofcriptú fit:q) adyefperu3:quofini3alicuiué tempori3
velu5templifkiffumfitafùmmio vfq;& befignáturôiláta.£tboc qdem ßcündü
orfum{Jbi eni3iftaouofimul ponuntur eum intellectúquiptinetadßcüdum fla
templii.££ monumentum oiii. £emp!u; tum „£eterumfioeillo agitur intellectu
gdcin vefignat teftamétum veru8:monti quiptinetadterfiumfatii;fcrutari vpcn
mentum nouu5.3liae aút pöt accipipio fáre eiligétervebemu8:q ficutinp:efìto
ytroq;:vtrunq5.£Yô ergoeooie qüove/ intellectu oie9refurrectiönigoominicefi

: Ium templifciffugem afümmovfjs oco; gnificat initiúfecúdi ftatue:ita in eoitel/


füfj:zqtiomontimenta apta funt: rfm iectuquiptinet ad tertiumftatum initií
quę occiderüt impij:iufticlaußrjtihimo tertjguoderit poffiné vel potiué infi/
numénto:licet zimpijbocipfùm volue/ neßciidi^uodaütnömangipfiu3£icit
rint:£dglteraintentionesq;praua:figni, £dadvefperjreuelatue eßyjg:fignificat
ficatprofectoeaque gerunf in fpí.triam in finefécundiftatu&:reuelandum effe eíí
zfìngticuägcliff:£pelieritfubliterave intellectíqui pertinet adeundem fécum
ritatéque eftinfpì:occultando illam ob diiftatii:in fine aüttertij eumqui ptinet
tutibteimpio:u5: viudcivfq;adbuc gc/ adtertiü.£rgoßcundiim banc rönem;
cultaueriit t occultant eäd&veritaté fub intellectugquipertinuit adp:imu3 fiatj
eadélitera:nequando apiantur oculieo/ tunc reuelatu8eft:cüyj%9venitim müdü
M.}
Jo.r. rûv videant lucem veramqueilluminat intellectue g ptinet ad£ciidum curea fv
oëm bominé veniétem in bin« mundu3 né fecüdi ftatue:inlellectug qui pertinet
q fpiritalie intellectug quëipfi odiuntaô adtcrtiücircafinem ipfiu9,1;\oxfo aptio
byfforietumulo ercitatu&.£oitaq; tem monumêti£.tggftooctoribue ßcüdifta

; -
pore conditum eftnouum teftaméiitum tue;abipfo £gidiftatue principio;%ops
quoßripture vetere&aperiricepunt.g5; fieri poétorib?tertijapncipiotertj.ini*
tfi tbccipfumnô longepoftapiri cepit: putidum aptionem mentuméti a reuela
aeiueinterio;% patefieri credcntibué:q; tioné oominipro eodem effeaccipiédum
efTe in eo myfticum intellectí:ab ipfo eo q: aptio monumëti manefactaeft:a cflè
détcmpore quogeftafiant:zprimofànc:i fábifcipuli9:manifefta vero reuelatio yßi
apoftoliquibugprimitiefpii* cate fjnt: vfq;advefperìcilata,£enigmonumën
wpoftip%3multiglijeodegoocti(piipcr tum apitur:autvelum%indif:nec tiiad
¢pcrfit,&dguidfimoy âpertumiefi te bucciiequirefurgit:oftëditur:cüintelli/
£ämätignouü*inpmidcircor£e q late git quidébifçipulueveritatié;vacare£gij
bat in£9 moywrafcédit ee mönumento âu5fefupficiëlitcre ap;ocedereeyea%
manifefiue apparuit:n6nemanifeflaei? ritálem ggviuificü intellectum;nectamé
apparitio vfq;adyefberì£celata: quid ad boc vfq;peruenit:vtipfày:fiquteftfpi
cft aüt wßjjadvefperii nifivfq;ad têpue ritalie intellectu$:veritatépercipiat,y{e
;
Joso- %ytum? gofitxouabu&agfionibüefi uelaturautcmalicui:ip(&ptr£mctipfum
-• •

*• , %(bb), 18arg £rpönig


p.56iefte:cumnößliiq9intelligit yaca/ tenuieeft:erituêgmpluo:vniuerfùm ve/
félitera3:verüetiäißmfpiritaléintellectù rQcöcauum:* adcöcrepandü formatus.
autalitéróeft:cordiéluminibu6 intucf. £5critgüttypumpsediçatoru5ecclefieriô
£t q* étcirca mane ipfiue bici apparuit £o£tfi quiinp.poremati funt:(«dv eorij
désigmarie magdalene:*yeterie qbu$ quia ©culofunt ppbetarum eiue:que q
ιρe voluit:fiuere£rafaderodiú fccundi de5 aprincipio arctafuit in numerov o&7
ftatue:fiue adcyo:diütertij:q5 ait Ioáne& culta in vocc vfq3 gdtëpora ppbetaruy.
fuiun (püinofiicaQi«:fane z vnifo;mitcr £yinde vero largio: α manifeítio efTe de
intelligi p&t:q: w tücfuerüt quidä in fpú: pit:boc éaoicbu& ofeev %ie v(q; ad io
quifcripturá teftaméti veterie fpiritaliter anné baptiftam.3bitxniq3culatata:tcó/
ihtelligerent:v nuncfimuli modo £runt g fumata & in apoftolico cböso:vbiv (ohue
dam iii (pü qui intclligantiuyta büc in/ eorum in modiitube grädtgeffectu9 eft:
tellcctii:iiteräteflamëti noui.£cqgif. vtq;tempori&plenitudo aduenerat vor
Z. 1 4 (ΓEt audiuipoft me uocé ma occultafupratectu3veniret: a que paruo
anguftabatur populo:ingentium latitu/
giam tanjtu6e dicétis.Q_uod diné funderef:completoih cié verficule
úidesfcribe in libro:& mitte fe illo:quemoe Doctoribue veritatie:longe
ptem ecclefiis que funt inafia, ante:pfàlmiftapxdiyerat.3jn oëm terrâ;
ΘΤΩuerendüefîet cur (& você quâ audi exiuit fonugeo:uiit τ in fine& oble terre 54.1$.
utfanct?ioäneæ: poft (*audiffe pbibuit? verbaeorum.£5ane oiflinctioncm illam
nifipatêeefïetzeuidée cärönle,£um.n. quâ adiebu8,ppbetarum prcnotauimug
ealegimugin (acrapaginaqu£retroacti8 nodueille tube bcfignat:aquotubavilav
tëpóribuegeftafunt:* per £a£iritale ali/ taria grädefcere incipit.95icut.n.anodo
qüid nfoiiitcllectuiintué lucere incipit: tubamaiorefficif:itaaoieb* o5ie vbinov
quafipoftog:fanfayocem (piritalé audv du& quidamin(ertioniéfactu&eft:ad mo
miiue £ft aüt vox:aliaparua:alia magna. uuminitiädumteftamétum : τprecones
τSaruaeftque 2git ceterrcnie:magna á χρimultiplicari cepcrunt w woy ullorum
loquitur te celeftibu8. £)uocirca:vo; pleniu6 ad aure&populo:u5ocuenit.£aw
ifìáquam audiuit 39anne&:magna cft lem ergo vocem audiuit ioätice : nö par/
quafitube:q; nequaô agit££ terrénie w uamque celandaeffct in pauci&:fedma/
ttgfito:j8:5magi&t* ccicftib** máfufi&: gnam:publicä zmanifcfj:vqueegrefíáa
iudeo£ finibu3:ad gentiúplciiitudinép/
ueniret.£Yuod tiiv ocvltimajdicatioöe
óerit inprimo: itelligipöt:cè qua ipfoy
majoänig ovdini quëicineeip£$figiat:
inßpto angclotubi&canétium: oictúeft,
£)poytette iteruni ppbetare : populiæ ;
entibuaytlinguié tregibu9 multig. £t
c gdévtoictafiiht:itanô incongrue ac
22. iiiim fi titur fiurr»
cipipoffunt;á$ui&fit aliud magie ppriú
quod valeat tube noievefignari. 95cum*
q;formavafebutuequodtamin viuina q:fonum tube ouo pariter opcrantur:tu
paginacelebregcfrequeneeft:vniuer£££ ba.f.atq5 flatug.£t qdpertubam que wi
&lefie (anctecci:repx(èntar fnyf%riü. £ft fibilia eft:nififupficie& literetque quodj/
emiminftrumétumouctile lógum atq;fo niodo cu3legitur in libro videtur:aut qd
nogincboatumquid£ ab ar£to:fi in am/ perflarum quiinuifibilie eft:ttamê emif
amplopioductü.Etlégitudo gde5 ciue fu&pcr tubam terribilitcrfonat:nifi fpiri*
talis
412]
3oa. 12xima 3m21po.
taligiiitcllc£tué:qui ti magnamaE mv & laoditie.
gatur reprobiatam ingétiábonapollicct 4I3nterpretafautém epyeftim lapfus;
$kctjg?£ind<£moxfiibditur.©uodyi/ $myrna:inyrrg;pergamiiïoiuidemáô
dc6fcribein libro;i mitte£pte;ecclefije
qu&fumtinafia.*Quod£ptxim ęcclcfieq^ nug£?%tbirgilliimiiiata, $ardiôpîçí
piiipglcb;itudinie: pbiladelpbia áitf*
buéfcribitiojne&inafiaefîè pbibcntur:
iicet comodoquofùperiueti<iiiemintci bereditaté:laoditiayomitue:fiue fri5te
amabili3.b:£ buiufinodi iterítátiáé
liguqueat:póttameniz in bonampartem noium:fingulie
£latio áccipi:qucmadmodum v füperbia 9 dinibug figillärimgue
$%.6, iuxtaillud 3fàie ppbete.ir)icetur vobi9 jijt.£ualitgraiiteieguejiif;niinçôüí,
déprofequi:fùp(edeo:vtcüadfiaio&€€
%stitudineiijgeiitiü comedetiexih glo Jejimue:fructu9fiu9£xplicemus;áqtiir.
Jiain<9:umfùpbietie.©uodaüt vident €tEt conuerfusfümutuiderër, £.m 6
%nctifcribuntinlibro:q; quicquidmedi
fädountelligunt:im librôcórdi® bumani: uocem que loquebatur meciis
linguefuecálamoimprimendoreponit. $conuerfusuidifeptem cande
£\>itiiitgutem illudíéptemeccleíijs que labraaurea.
funtiiiafia:q; pereo&quiverba téì viua
ciueretinerefùffìciumfadwniuerfae elei QICïo;PlatanQmpatet oculie:£dauri,
ct9gpregnice;quein£ptéillis ecdefjg buggudif:voraiit áfine vociefirepitiit
vefignatefiint:acfiperepiftolam oclegv cordiu3 bumanoypenetralibus refóriáti
£•**$• tur 3n talife9ftendebaf libro fcriptitáre afpiritalibuéméiióoculig;v cerni£aty
£poftolué:qfibiequbuecommu£rat ver ditur:quiuigqrwociencie 5dicato; aii
böcei:loquebaturcicée.£piftola noílra %i9iiitelligi f9lct:nóincögruep vocem;
voeeíiefçripta uncordibué vefiriaqfci/ jfigmangelíìifimquibecl6quitüräbeati
; tur® legifab oibue boibug:mani£fiata; ßogiiifiyintelligere poffuiiïëîçãç
q*epiftolaefii&kjiminiftrata anobig : w £mguijfentee àfit âudireii3 póterit;
ßripta nögttraméto:fedfpüociviui:nó ££%utqutprocurfu téporiginánteriori
ih tabuliélapideie: £diiitabulis condis bgefumiu9€omodoilliaudire££Ìè
¢arnalibug.3n tali librofcribcbata/>oy/ $$imur:quoeaqueiudeoipopiiï
£9verbalegi6vtmuttereteafilijg ifraél: (püalitcraudire noii poterat:ypianu9 in
qii££retiuê loquebafaaron fratrifuo;vt aduétu xpi audiuit zintellegit,£ötérri?
£aip£ qui eratcloquée.vniuer* multitu piirgiitvtvideamueyocêque loquitur
ginienarraret.£\uod crgo videntfancti nobifcum:qroumparüquidbeácrafçri,
fcribunt in libroxniittuntfeptéecclefij6 gurggratiailluftratipcrcipimug:mox v
qu£funt in afia:q; illi&feptemi ordinibiie uitatiaianitore:adftudiii&uertimurley
arcbamu5quod intue penetrant facramé £iionie:vteaque fupranog fünt contem
tum££ponunt;qui in ßpte;infrafcriptie piafipoflimué.1®tquefiintilla3g5epteih
ecclefijéqueerantinafia ocfignätur.íSso £ädclabraaurea z€ptem mellae zei;qui
eonáq}g' ncminaipfâ operibue fingülow bab«t£pté ftellaeuii certerafiia;vifiibti
rum ordinum ©ccialiter inquifitaréfpon lat in medio £ptè candelabrogaureoru;;
$ent:abeogeypreffìone auctos taceremo k£m:v3:a mébrafuaprogbu& facta funt
luit:fcdoicénéã\uod videe:fcribe in ii, oia Que in mundofumit;ccluni.f.v mare'g
bo* mitte£ptem ecclefijgqfumtinafia; áriáa:& gcquid geli ambitu continetiir.
Protiiiu&adiecit tait. $i£rgoyoçéiáäaudimug:multü efiqδ
videre cöcedimur:qiigdem peä illud vi
? Ephefo:fmyrne : pergamo; demue:pp qὸ vifibilia oiav iulfibilia ßv
$iíÉ phyladelphies ctafunt:itelligëteocgav •niagnis
;
-

•. ?{bb. ' ' ' ; £rpónig


- -

18arg.
tia3 iiifignifì bilineofufpi tionigremane at:quo vertie
c&dito:em ipfiuseifferen
*eus qui fctificat α letificat illa3.£Oia qp vci filiug minu&eßè credat. XJnde v per
peiiiagna opaoci: iap:imo aduétu viii gpoftolum oiqf.i£t ficognouimu3r5m. z·ce*5
ωfq5ad vltimu5futura erant:fcripta funt fcûm carné:fednicuä nönouimua. I\o-
fub occultoenigmate involumuie ift9:ita tefttiiimo to5alio möitelligi:curnögit
vt gd fcic plenitudinem fufficere poff& cre filium boig:ß fimilé fitio boiæ.1oquene
άgndum fit.$iquia voci3 buiu8 arcbv apoftolus de corpo* rpi:qὸeftecclefia:&i
hapcnctrare fufficiat.£t c6ucrfug(inqt) fumugnoe:poft multa áve mébrisfingu
vidi fepté cidclabuaurea,©uod in mo? liefpilitcroirerat:adiecity ait. £>origc
£ p vnicandelabiu5:bic in pfenti l9c9poccurrumue oée in virúpfectij:in méfù
fèptem candelabra figurafjnecmirü:ba^ raetatie plenitudini3 rpi.<5iergomem epbc.4
bct.n.vnaqueq;ecglefiarii £pte5ordine&brappi joefcribunfapaulo.nó fimplicu/
ifioeoequibu8infuielogi3agetur:öuié ter illanébraitelligédafunt:cú qbuena/
adqueftionisbuiuenodüfùffìcienterfo! tuéeft,pnobigoe virgine:(edagminaiu
uêdum:fufficiatfimplex $auß rónia:quá flo£boiu5:ô in tenebiieeiu8 carnalibne
doquidem candelabiü illud baftile:vnü bcfignanf.£iquetg i& quéioineg widit
f ptäm autem calamoebabuiíTé legatur: in (pü:nó ipfefimpliciter filiu8 boi&itel
ita vt ad £ptè lucerna&cótinédae vnum ligédu3eft:fed illequé ipß filiu8 boiein
ipfiimfufficeret:ifta vera 9um tale áliqd bumilitate oefignat:ipfè:v5: χρgiefue:q
5eipfi3n6oicitur nequaά yt illud mul caput eft oiumcu3 mêbri& fui3:ac pboc
tiplicia:fed fimplicia mágigfove credun/ nöip(è folué:fed ipfè cúmébriefuig : boc
tiir£urea vero eft: $igunf:q; pura fùnt eft:fimul caput zmembra.£\uibìquoq;
corduiufiogquefibiad inbibitädüypæ; veftitu&podereeffe pbibef:q: w ipfèpro
gratiefánctificatlargitate.£bborret eni; nobi&carnéiduit:factu9caro:z noeean^
ómne%lfùm qui pci veritae eft:abborret dé carnëuneffábilifàcfoaccipiétee eodes
omne fictu;qutfimplici8genitorié eft fi nouo boie induti fumue:nimirü:q: ipeé
liug.ibabitât autemunter illa:ficut confé iuftitianoftraoe quaz legif. 3acerdóte& ôs, ijt.
quenter oftenditur. *. tui induanfiuftitiä3npoderie ergo idu
1 I.17 ότEtinmedio feptem candela, m£t9£groeig e virginea bcfignaf;in ip
brorum aureorum fimilë filio müdjßlutefâcerdóøfactueeitineteriiii:
vt qf*£mel pnobig obtulit:facrificiü p.
hominisueftitum podere. pctô in viuéte acrefurgéte co:pe eternij;
C&edquidfibi volui*oicimué:qpwni 2ncbigofferat fàcrifiçiülaudii:gyoignü
genitue peifiliue:quem igäìïéêin jiaie/ £beofàcrificiu3:oocet ocu& ip£q dicit.
%tate confpicit:nequaó filiu6boi3:(edfi/ $acrificiiilaudiebonorificabit mi?:fitq;
miliæ filioboigefle oicif:nifiq* täta(pofi iuytaioäniébui°in epiftola (ua você:ady
tugin regnooiuinitati&fiue)5eminet cla/ uocatu&noft;rapudpfe3:t ppitiatio p
ritate:tanta maieftatie gloriafùpangelo8 pcti&niie.*$enue bóc veftinéti : tunica
fiilget:q quödam ppterboiee ab angelie lineâ effe cf:quafclie fâcerdotibu9 filijg
extiterat ininovatu3:vtficut in eo aliquâ, agrö(cequogftirpe exparte vng:natuéè
dooiuinitati&fuegloriam occultabat bu £58)wtilicitiierat:in typobaudoubium
manitag;ita'niicbumanitatié&i? abiectio fàccrdotié eiufdéoe quo in libropfàlmo
exinanita a maieftati6fue gloria:zafplen bf,3urauit oomiiiuéz non pcnitebiteii:
doxe fummelucie:velut abforta effevidea tuee facerdoein eternum fecundum ordi 6•,uo*
?bi»* tur?(1tenim aliqiifemetipfi15eyinaniuit nem niclciyifcdccb.$equitur.
formâ feruiaccipiëg:itanìc forma ipafer CLEt precinctum ad mamilJas £.1 $
sitlieamaieftateglowieeyihaijitaeft:ytni ZOna aurea,
3oa. 13:ima 3m21po.
CETIS*cicrio3öeatifaeadmari illäé;iter cclovenit fugoêêeft,3nioäni6ergo 3ov
**
ne cuftodiâ caftitatieotfignatúméefpiia nayglefcatiuftitia tefti veteriø cxfignata
lig viriftrigédaé:nebäcluyurie fluyugp eft3n3ona fiue £%ayjiicfufiuftitiä tefti
; imiidaga illicitae cogitatione8 ciffoluat.
nouiqoe celocefcédit:óuie in eifde5re
23dboc.n.pceffit caput vt £quanfniem/ bue oùaevitae ecclefiegifignare poffim*
1 Jo.13. ba.£ftaútpoflibile fiab ipfocü fiducia actiuâ,βτcötemplatiuiquarü vnaq ßce
poftulaf:qdicit.$ine menópoteftieface dit tpemcritigimpareft;altera á fcqüif:
fe gcj3.£alé(ingt apoftolua)bfencece oignitate p£rf.£\uätecúqj.n.iogne6 pfe
cebat íácerdoté geflét inocen&:ipollutuò
ctiöiefuerit:côpatugtiiypo:impkct^ap
( *)ab.tr
α£gregatu&apctô;ibue® alé ingt4ta; paret.£t iöcüctaei* myfieriaimp£ctió/

i vecorü:qui v corpu&poffideret virgineí ihęcemonfträt,3nfirnogeftergo bfe 3o


w internecovruptioni&macule £ditatem näcircalübo8pelliceä:qvtinänöocefïèt
nefciret:ficut inter multa áccnätib°apo/ illie:qbueof:$int lübi veftri ßcincti;p
floliglocutuéeft:fibiipfi:ficut veritae â f&ctop,aiitoium v mayiemohacboy:bay
ip(e eftteftimoniiipbibuit vicée. (lenit bere5ona3aureae ad inamyillae:q; ijligali
Jo.14. p.icepemidibuiug ainmen6b3g£/ quid.eft:fico pueipollutiicuftodiüt:iftia
n
; φ}.£53bocficut ijpiyimug:n6 täppi55 pene nibil:nifibabcätz müditiâ cordiæ,
q3ppno&(criptafiit:vt jlieoebeat eéwi $ufficitiili&cibué locufte:grarâv inter
tafacerdotié:höei* cico:qiuyta você,p/ pcllatálectionévcfignat:ifti&neceffaria&
pbe:iatriiiepteriu8oatuêé:vt máducet iugielectio quâfignificat pifcie;vtiq; fi/
efte,4• ibipctäpopuli:ß ei*giuyta i55aditerio cutgial nutritiiin age.TAecteaiìt in locu
ma pducit:vtotgufletâ3fuauieêoiie:eyé flaiterpollata lectio:autmeditatio:ihpi/
plgnagie tacitèoiiderefq3verbię.$cié fcegtinuaoefignaf:qrulleeleuatuggterra λάm*
„ di$oduplicéeécuftodiäcaftitatie:quap, mdy cadêeveficit in volatu:ifleaje mav
altera:in3onayjivefignata£:nimi;zq:t rigifatigabiliter puolata>el quoq; filue
iodneebaptifta 3onábabuiffeoe(cribitur. ftre qualëciiq3inoiuiniéculnbugęclccta
{
{Jterq3ergobüit3onä:* minifterg biie tioné bcfignat:mclafitooniefticu5:n6 j/
fedillepclliceä:ifte aureä:ille circalübo9; lemcunq;:fedperfectam α integram: nil
ifle ad mamillae.$imulimô vterq3 mel mirum quia ille folué intelligit:'quam

í comedjffelegif:ßioine&filueftreyj%oo/ magna fit multitudo vulcedinie vél fui:


mefticii.£Yôbîtaciteitelligif:oum nófi qui% per exceffum mentie ve£rit:v (pae §•4o.
cut z illud fìlueflre fuiff& memoraf. $ed rig omnibu8 que mundi funt: fola cele,
necalteriu99ifîmilitudo vacareamyfle fiaconcupifcit.i&ciieautem ouoifta vel
rij3credëdaé:cüvtiq3locuflae:ille:iftepi illapariter iunctafunt:lccufa.f.t mcl fi!
£èaffij3comedifîè legaf.5iadtpaiudeo ueftre:feuetiam pifcié tfauue mellig: q*
; rì*gétiú:30nagefcarùq3oiftätiäre*ré/ ouefuntfpeciale&inteiligentie circaquge
dä cucimue:patéæ è cáróniæ.£Oie'qppe fideliganimaoccupariocbct.$ciêtia fci/
terrenaiuftitiaeyinanitur¢oeficit:vbice liceterteriorumqueinfra eff:t fàpicntia .
leftié iuftitiareuelatur.$3α magnue ille interiorum:que ocfurfümeft:tque vclu/
moy%abfcódit faciëfuj:vbifacierencla ti rog'mellifluue ccfuperni6cefcendit.
ta!oquifqoe celobefcédit, qiiv ioánæ li>o:iimprimitum (pecialitcr fpcctat ad fi/
ipfe giiiu6iternatos mulierü;maiornon Iium) qui carnem accipere Dignatue eft.
fuit:fciëegreditäfibici(pêátioné myfte/ $ecundum ad fpiritumfanctu3quiboc
rj£gipfeiuftitiälegiaqueve terra eft: nonf&cit. $ed in olepentbecoftca fácto
cbriftüø autemfpiritaléiüftitiä:queocce repenteoe celo fonoccfceiidit fijpcr eoe
lo £ft : oefignarét , ^uice terrá eft(in/ qui babitabant in vnum. Ae vcra fi/
quit)£ve terra loquitur: qui autem te cut yhguentum ve Capite quod ve//
£
abb. 18arg
fcendit inbarbay:barbiaaron:zficutróg
£rpönig
-* -

nöbabét4£odemmodo vingonie:mari
bermonquio;fcendit in montem fron. maoiftantiaeft.£\uod.n.inter 3onae pe!
ίγuareaiit primumadfilium qui pp.ie licea3;v3onae aureagintereft:bocoiffert
t)ictu&eft (àpientia patriéfèictüeft:pro/ Inter Š caftitatem v mentiø.%bi.n.
ptergífumptiforma3 mortalitati&noftre £}terio; bic intcrior bomo:a carnalibue
vbicúq3fimulponunf ouo talia:quo:um illcccbri3 cuftoditur iinuniæ.3bi cum ad
altcrum altero maior fit:quod minuò eft iutoriot>eiliberumnopaturarbitrium:bic
voeßpectiu&:refertur adyÉ3qui babct in operator eftip(è teue:qui creato;eft om/
f&ipfò cuipoffit reférri.£\uod oigniu8 q. nium:3ona crg» aurea:virtuéeft interne
cláriu8:ad fpüm fanctu$,{ìnde eft illud. múditie:firmügincócuffumcaftitatio p
•„„, £)uicunq58iygrit verbücötra filiumbo pofitumfpälig.iCiffimilieeftautem buic
minigremittefci.^uiautemoperit con 3onapollicea:in perfèuerantia: in coloret
trafpüm fanctum:nóremittetur ei:neq; in pretio.§lla enim citoocficit v in breui
in boc f&culo ncq;in futuro:fl6 eni5p5t confumitur vetuftate:bec innoutate fui
Jo.i6. ob bocfiliue putari min9:ibocgypcus cóféruatur oiutiua:q; aurâ nature imru
eft:&nmoicat ipf« cefpùfàncto.3p£ me tribilieeft.3jllabeformigt wulig eft:beci
clarificabit:q: De meo accipiet. Gy3 plane terpretiofâ Inundi:cario;igeftpetij.3ic
bocceipfo fpiiputari pofTet:fiipe magie 9ufitacùq3fitcorporalie iuftitia:cóparata
filiu& bumanam fubftantiä accepiífet. fpüali:wllcfcitq* pót carerefpúali:q gloz
o enim ip(o (pü& fànctué minoréfîe fi/ riafimunditiacarhia:nöpöt nô babcre
•'.
lioputaretur:quo Cicereip(e iion poffet corporea3: qui gaudet anumicaftitate.%i
to® # öpötipß filiu8 cicere te fpiritu autem qui cuftodiéginitialia bona:adea
• - £άucto.?IIle meclarificabitq* cemeoacci queante(unt p viribueinardefcit:fipri*
piet.£¥iiareautemnon poffet bocoicere egregifocbaclugiópueniatadid quo
§og, ßäçfànctué ? £)uia veritae eft£ omnie tendit:oefperandijnócft:q*quodum bac
$taitoominu9qui querit gloriam eiue vita non accepit: confcqueturfn altera.
quimifitillum:bic ygrap eft.tfleq;enim \\'oronãq;affumptoitinere nonrefpe/
filiugoefübftantiafpúéfànctu:£dpotiu9 yitretro:tquantùin fé fuit:n6 fubfhtit:
tefubftituaparríe fpiritu9{ahctu6cefub £dfeftinepcrrexit: quereneimper&ctus
ftätiapatri3& filij.£\uiaveroficeftoepa accipcre qû perfecto;eft vadbiic graua/
.^: trig fiiijq3fubftâtia:wttamé minoreighö tue mole carni&:perfectionigfue têpora
fit placuit filio acciperc fibi in myflerij3; p.eucnireiufluéeft zbonugteugquifua
arteminkrioré:noiìtiì vbiq;:{&d alicu/ fcipiatulluiu:cuiu&eft pyxiünö tam ops
i:necvtipfe puteturmimos:q3 effctipfi acceptare ô fidej.£Yuiveroficin corpo
£pìiperogari:fi a£miiiox;ip(e procede/ re militatwt greffum figat:fufficere fibi
ret:(cd vtip(eeidem filioequali6 effe cre p9ffeeriftunáne qy carne (ola contineng
4af.|»referfquoq3pifcié:locufte zßtioα eft:paruipendénéfpiritualem iuftitiam:
myfterio:q; locuftaifola terra refidet:qὸ 4 njunditiam condig:ftultu8 eft:quia zil
eftinfériugelefijentum:zviy:nificoactug iud quod perpetuumeft:pcrcipere non
paululum aterra £ipotu3:nioy iterum eft Dignué;t illudneceffeeftvtamittat in
£ffurus confurgit;zbocipminarid9;v quoinaniter gloriatur. 1£orporaligcrgo
non in gqua.¥\uiemin] aut (ànctarí(cri eygrcitatio admodicüvtilieeft:fpiritálie
pturarúnotitiam:autlegédi confùetudi/ ad oiapmiffioné biie yite eue á nüc eft
nem n6babent:terreniétxfidcrijê webe/ 4future.in§.n.aitoiie.x3eatigcorpore æst.3
*nêter inciìbunt:zfiquádo compcllütur 1mödifünt:5beati mundo corde:qfiiipfi
furgere:»iuin ali9 ftarenonpfit;qu&eog deum videbüt,3n pelleergofplédo, non
in âltofùfìineatafIiduitatcmfcripturarij eft;imguroeft:q: illi&pcumfùum videre
O?. 12xima 3mApo. **
conceditur:qui39nisaureie£ircapectora drinibuæ:*pté virtuteeanimique mobié
muniuntur:quifulgore £piétiequiapafcú innaturaoonate funtoefignantur:inqui
tur:adcelefliacötéplandaz£ruanda tra buggcfiim cereievafie mella:£ptemdo/
buntur:t quafipoteftate regia:iniundae nafpüørequi««unt:finequibu6forte ali/
a£ipfie cogitationeeabjciunt.£i crgo quidagere:fragilitagbuitiananö poteft.
te pactio3onariiagif:patet caufà quãdo dìuerecte quoq;:nöcapillié:3 crinibus
quide53onapelliceafola neceffitate quia affimilatafijnt:q: tam multiplexeft:vöfi
wtitur ;5onawero aurea voluntate:quia permiytafingulòrum affertio:tam muita
aliud eft timore pene cowpowli refiftere öefinguliemicditantibuefiip ipfie occur
paffìoni:aliudamiove gloriępropofitu5fpi rit:wfeawip. lingua epprimere: vip: cala/
ritali3munditietotie mentiønufibu9oi/ mug{cribere cöp;£béderequeat. £aput
ligenteramplecti £itautgmbocafortivi o£5anfoni6cö£cratumnofio:animum
róvirilie quippefortitudoneceffariaefl: côtinentieoefignat:quioum bona natu
viriliteracftrenue%ruariqueant necefîè raliagratiev ip(aoata cuftodit:oonafpi
eâ wtmengeiue:fànctie zocooigni& me ritu® fancti:quafibonu8 bo% bere
ditatignibueimplicef3lioquin vtruat: tat.3Jmpugnãtueeft%hfonafeminame/
neceffe eft:quiabafointcrioiicapite:forti retrice:impugnatur& bic quottidie a car
£•dl,i ter£ poff&agare:tin votoflarepxfumit. nepeccatiim maffavtiq3pcccatrice : £ta
£\uideftabafocapite:tgdgdòipi?£Ìb/ primoquödampeccatore:viuftitiew«f«r/
rafo capite:cótrgltipruriäbellugagere:eft tore corrupta.£Yuippeq*£ficcbitu3eter
fine (cfiru3mcditatione{cripturarum p nemoatieinbaptifmatefoluif:non illico
pofitiicaftitati&internetquod nonparùi tamen apcnie ómnfbue® luyurieftimu/
eft laborie:affumere.boc nec idiota ip(è li&bomónottiobnoxiuélibératur:qui4
facerepreualet:cui conum ißudconcedit adbuc caro concupifçit aduerfue fpiri • ßal.$.
veley parte:q*® filegere elementa muta tum:** piritueaduerfüecarnem. Catur
mönouit:illudtii quodaooctoribué gu/ primo gratia vt bonum velimu&:vtin/
dit:£cum indefinêter a tacite ruminare áewt pofTimu&quod wolumu8:ae tamé
C Banfom non ceffat. Ceruina $anßonis. importunaeua a£rpente%ductaftimula
CJtautem abrafi capitiernétionéfacere3: re virianimum α blanditije impugnare
trifle me $anfoniempflcrium: (ed %tie nöceát. £t primoquidémfùggeftione
neceffariumeyemplicaufaprouocauita& paeuenitoccupäéanimu5cogitationibus
boc.$mcuiue gdemcapite confecratobo vanie:fimplicibustaméαquafifinebolo
{■di,i6
mino:£ptem crineefuiííé leguntur:im ¢m€¢òtum Ę aut impuru3:aut
bg6qj£%tnayareueoiii;in typoguiu indeceme aliquid oftendétibue:velutifi
cüq;fidcliéquiey propofito cótin£tarvi occurrataio cogitarege muliere g pul/
ult:fpáøofiiquiefccbat:acuiué cófpectu cb¥aftinfimplicico:dexnectamiçnou;
rumpebanturvinculafugabantur boftes talealiquidquododectet:aut quod tur/
¢pronibilooucebanturemulop, infidie. pee motuéexcitctfufpicätibec fünt pri
Clbiautemcrinee abrafifunt:recedentea ma £5an£onte vinculatbccprima mulie/ gifowif
%fpü:fuperatuegftmilto:q; fcutceteri rie impieoeuitandaligamina.ÍYuitiida puums
boiigifirmueeffectue£;in&ajit becfcri funtinó3:becligaminá:£fi citot facilli/ vimqgi^a
ptafùntwtineifdécapilließoüøfortitudi merumpiqueant:neforteinfolefcat mu/
iuiefuiffe credatur:autgy (püa iuifibilis; lier«t maioiapxfiimat.$ecundofinegli
ß iwreb°i(ènfibilib°oelectęf:íedq; illeineif gunturprima:apponuntur £cunda:täto
demgrinibue®efignabanfyirtute8:im g/ txteriora prioribu6:quantoperea rigor
5u6(púéfànctigratiaamjitbuepercipv qnimieneruatuê mollefcit, $anefiigger
tur* £ntiturbümanie.%n%pteiu vehi; ftionéfimplicemimmunda ge
©®/
3
-. -• -

** 21bb, * * 18arg. £rpönig


mitatur.£Yuefifola cú illaeft:inficit qui cunf?nifiqifamctueeft zinnocëgwnigeni
dem:(cdnonproficit:q:fovtig adbucanu/ tu3 ocifq è caput ccciie:vtpoteey quooia
mueminaturfemine ££iu9£ygcrádi&pve membvacorporalie eiu8torine wnda (an/
cibu&viriliter contradicit,®üpumfeigo ctitati9,pcrfufa fùnt:cuium& cogitatione9
'tbec vincula:q: adbuc plianti militiîo; mfiundefiunt:viudicia weraiuftificatain (?
Tertla titudofpiritali&affiftit.$i autem oemul hietipfa.(lnde tep: pfonaoci patri& p p ɢ.r8,
viwula centifé£mine:vir mißraffentit:ficarna/ pbeta5oicitur.ìnon.n.wienneevie veftre
lioclectationi molligzfeffuganimue cow neq3€ogitationee mee:cogitati&e&veftre
pulatur:fiiniundetitillationi nonfolum: q* ficut epaltatifuntcelua terra:itaexalta Efa.$$
non refiftitfedatinuit uamtunc cum quo tefunt wie mee avijg weftri&α cogitatio,
dam litio capilliplectuntura eifdem cir ne&ineea cogitationibua veflrie. £anó
ciiligatu3:clauué(oloinfigitur métueter, lanaalba:inquitvtanάniy. $untquea
rene;q: pmiytiaboni&cogitationibuedì damnaturaliter:quedam accidêtaliter gò
m4lig;clauu&quidum concupifcentie in. ba.Mlaturaliter:wtlana alba α. niy::accidé
tefrena illa animaradicem figit:quänifi taliter:vtpariegoealbatus.£uerg0txue
priu6«duxeritannifu quopreualet:agcre cymnipoten9:haturaliteriuftu9eft:bomo»
iam fortiter;wt prop;imo τ («cundohon accidétaliter:oicen8 capilloeoiii efîe cam
9öt:q? vclutulefiecrinibu8cogitationum dido3:imaturalemalbcdinem in eyemplii
fàncta£:ey parte:illißpáê;money totogffi accepit:vt naturalitcrvcué omnipoten&
ftit, (Jnde α inpremifïìéouabu3 pugnie iuftu8effe credaf:non accidentaliter ficut
a principio££citat9a{omno oékribiffpi bomo.£\uippeq; vfibomorígé:nemo
£2uar,
rituaaffuiffe:bichö4pyicipio:(edpoftó tamenfiummebonuenifi folus oeue:pa^
fayicula 4terre yi%ere dalju&eductu3£, $anein; ter vtiq3 z filiugvfpúéfànctus:fola ip%
, *** quartobello;nobiam crine® cápitię per/ trinitag wnue ocug,£Yöfifeptem crineg
* pleptilitio;%dabafilegunf:propterquod $äfonte:virtuteenaturaleeyniu(cuiufq;
zftarenópotuit.£um,n.vfq3adeopreua noftrioefignant:quidper capillogyji:g.
lct vclectatiopaua wtey conde oormien/ albi funt nifi oonafpüøfàncti itelligim°5
ti3 militié:fàncta3αιοεροignag cogitatio, Σlutfiadeiug bumanitatcmreíérendum
ncgepcliidat:cccatur mi&ra pbiliflci& v: ¢â;quicqdereinplicaufainbocloco oe/
potatur in gajam:p;iuatur libertate arri fcribiturv ncquiάinaieftati oiuine:que
bitrij;ytiám h9nciliceat quod libet:q*; admirandaeft:potiu8 j3imitäda:£d bu
preffofiint,quirapiät:£p:efto non eâqjί m4nepotiuéeftafcribëdu5naturein qua
eripiat,£\uia vero trifle $5anfonig myfte nobigoup:itineri&factuaé:nibilominue
riuh) in typomiféro:umeditum Qccafior tiìiuftitia eiu9 lane aibeaut iiiui fìmili&
ne capillopipfiuegrponendum afïumpfi efîè pbibetur:q:nonep:bonitate cómuta
inuê:vt j3timenda fit ruina viria perfe/ bilia nature:ßdey virtute incoknmutabi
ctig;coxpoalie ille cafù95anfamig terri/ lié ceitatié actum cft:vttanta illa pcrfe/
biliter moueat:libct amodo cu3letitiaad. ctio [piritalia iuftitie in(èparabiliter effet
*v ., nouumnoftrú5anfonein;culu8£aputz. in eo:apoftoloatteftantequuoicit.$actug i.cot-i$
. , '* capillicandidifùnt : menti3 greffitu&re eft primu93damim animam viuentem:
.

•-* .*. ; diretx ciug triumpbalemgloriamin exé/ fecundu83damiii (pümviuificanté,£t


plum accipcre.£l4mfequitur, iterumpriinug bomo be terra:terrenus:
£., » (LCaput uero eius & capilli fecundu9 bomopeczlo celeftig.£\uod fi
' potiue naturalee virtutc&: j$ fpiritalee
erant candiditäquam lana alba gratiein capillißipfiu&caitdidie accipien
& ficutnix, T. . . . dcfunt:liquet qp cifdem mcdiantibue in
QVA\uare caputeiu3£ capillialbieft& vi cobonafpirituêrtquiefcunt:ficut ianlô
£fa.II•
3oa. 13:ima
- 3m?Apo.
grantea:fanctuépedirerat%iag, £gre fpuritug otnnipotentie tem infimdendoví
44 *-

áietur virga terädiceießè:vfioe oe radi uificat.$unt ergo oculi Cbrifti velut fli
ceciue afcëdct:v requiefcetfijpeuinfpje ma ignie:pedee vero eiu&fimilee aurical :
oomini:fpüøápientie zipfellectue:fpüe co:ficut in fornace igni& ardentie: quiat
confilij vfovtitudini&:fpj&fciétie tpicta biquioonite ipfo:gratiäcötemplandi p
tigarequiefcet fupeum (püétimori&bQ/ cipiiit:lnmine (àpiëtie pcrfufi « igne cba,
mini.£iuocirca vigilanterpenfándú eft:' ritgtie accenfifunt:vbi quiper rumdcm
g) ficutadimaginem ocicreataaia:trini/ fpüm:oonus patiëtfepercepcrunt:pcr in
fatigque ceueeft :fimilitudinem gerit: num:ru6gfflictionee quae paticndo fufti
ita£ptemvirtutea naturale&que ih ipfà ncnt:acfiaurtiin fornácepturioscg fiunt.
funt:íéptemvonoruinfpiritu&finctiima £)uiaverofuntnônulli qui advitam cô/
ginem tcnent.tit eni5trinitae beuerant templatiuam banclant:atq; boc non er
mamiufti viri prefideiido inbabitat:ita c{yaritate $ep- vanitate procedit:quodeft Z«w,as
£ptem oonaßburitu&in naturalibue vir' 1uptamoy£n Š babere in ocu/
lo:quali3bebeat effeintëtionie oculué:&
*** - tutibusgnime vt fimule& in fimulibuere
qui*unt:&quitur, -i
q3flimeue wifue eog quiadbancgratia;
€tEt oculi eius uelut flamma ôominoinuitante £ftinât:eyemplo ocij,
ignis& pedes ei*fimiles aurical lop.£jioemonftraturcumcicif. £t ccu
liéiüêficut flimaignia.33* vit« actiue
coficutifornaceignisardétis. probatio intéptatione eft:ficut pcrquen/
QU$i $anfom amiíi3crinibu3;etia3lu/ difâpientembicitur. Clafà figuli p:obat £cc.**
minapérdidit:3£quengeft:vtnofter 956 fonâr:* bomineeiuftoe temptatio tri/
fom:cuiu9 caput tcapillicädidifunt ocu bulaticnié:{ìndet papoftoliimcicitur. I.cct*%»
logbabeatficut fläniamignig.$n oculie* [Jniufcuiufq5 opuè quálefit ignis proba
contëplatiuawita:inpedibu&greffu&ope bit.£t boc quare ? £Yuig nonmulfioum
rieocfignatur.3n ytraq; ergo vita yji; & epere fuo quod faciumt:inaniter glo/
sgiie (piipfahctiaccenfà eft:qmnonfolùin riamtur: nequaάgurum:autargentum;
in illié memb;i&gratiafpirituefanctioif^ qut lapideepietioße fùperedifiçant:£d
fufà eft:que ad otiu5v quietè vocata funt ligna :£rrum: ftipulam : que tiu ma//
vt in confpectu oeifuiccntemplädo affi fënöpQTjntfideóq*icaminiofuturoera
ftant:verumetiam aiii flli&qui erterieri ininandifunt:quiex bac vita finc flagel/
bue minifterij& ceputanf:óuietantain [o: nec tamen fine caufà flagelli tranfi</
terwtrariq;vitam bifferentiafit: 5ta inv rüht£diuftum tenimfpcctat iudiciu;
ferpede&auficalcófimile8im camino ar/ (vtqui nonpepercitinnocentivnico)fta
deiiti: voculo&fimileefläineigmig.£5icut gcllet oiiiiiem quem recipit:flagellig ob
eni;aliudeft:effefimileflämeignie:aliud morium adoptinum. f)oc ergo modo
effefimilereimanentiim igne: ita gliter pedes £b:ifti in camino rribulationis
| actiuevite:alitercontemplatiuefpiig %m èxaminari refiiigent: g) tamen vt pati
ctigratiapxfto eff. £icut aliter in co:! valeant: non aliundebabent : quam ce
poseiuftialiter in animaque fpüe eft:in celi virtute. (lt enim ep fe animanibil
■.cot.6• circúfcriptu& idem fpiritue(quioeu&eft babet: ita z fiqua illi bona naturahata
w cbaritae)requiefcit.1icetenim igftoru; ta funt : ac fi extincte lampadce egent
componattemplafintfpüø fáncti:nó tam? lumine:vtper ignem (ancti ípiritu3qui
corporaotum fciunt:£danimeqtiiaficut be celo ceߣndit:ignem qui examinat
animabuecopo;a:'itaiurta illiid fàncti tollerarefufficiat.CInde eni5cred.f igné
pape£5cogij:nórejfimilem:*doiffimi/ illiifuftinere potuifte Aaurentiue nifigy
lembico 4nimae electorum bominum; igne(pú&%ncti:qui&iu8 mge replcu
-
21bb. 12arg . £rpönig
uerat?£>e quo nimiru3ignein citicigcä multivtam %motiabinuicemfacrorum
ticorumoicitur.$o.tieeft vtmoxooller voluminumtractato*8in quibu6 loqut
(cúti,8, ctio.£>uraficut infertieemulatio:lampa/ turpj&:in vna tamé veritatis (èntentia:
de&tiue;lampadeeignigatq5flimurum; ¢wnó£rmone cbaritatie:quodeftconfis
sque multæ non potuerüteptiwguere cba matiomjdato;:£6ueniunt.£5ed£ficut
ritatem:neq3fiuinins obruerent ullâ bic fonueinüditiópluuiersutipetue fluuio^
itaq3ignia éft:quifugatigne3:ficut intri rumperaltapaccipitiaadlocabumiliora
bulatione pofitápcrvocé!iyieremic log/ manétium:longiue auditur:ita pwedica/
turecclefiaoicene.i>e excelfomifit igné tiorßiguditaeítinfinibueo:bié terre:fi
in offibuemeieverudiuur me.iQe eycel/ cuttefànctiépxdicatoribu&perp(àlmi'
% quippe mittitoiieignemin offibu&ec famoicitur,3nomne3terräeyiuitfonu& £e.n8,
defie zçruditillam:qiquepofitainpace eorum:£infinesorbigterre verba eoyu5.
plerunq5 leuitatibus inßruit nolene £ Ibcceftillapluuiavoluntariaquam%gfe £es6r.
ipßmerudire v cignacaftigatione affiige
gauitocuebereditati fúe;pc quain£pifto
r*;vtapprcbendere:velcoacta:queat oj/ iaadbebscóeperapoßoljoicitur.£crra e<t>6•
%iplinâiniuftitie:iuftooci udicio flagel/ £pe venientemfuper (ebibcneimbrem &
latur.£\uafi enim beccio igni6 mittitur germinane barbam oportunam illi&ag/
aderudiendäecclcfiam:cumue qui pmo bu9 colitur:accipit bcnedictioncm aoco:
do culpebelinquentem flagellat:p:ómo/ pokrenggiisfpinae ac tribulo9:rcprcba
do £!££ paticntiam celjtue admini/ èft α maledictopyia:cui*gfumatio icóbu
ftrat, $iueërgocumpctro%quimur oo, ftiöe veniet.£érraßne áaccepta pluuia
minum;fiuecujioannecontëplationiwa proberbia:profert fpinae:maledictoeftp
camu8;fiueinq3illa3vitamtenemugque juma;q;quirjipxdicatióe percepta:fru
¢orpQyippiafcribifvefignataimpcdibué; ctu5iuftitiepto£rre negligitireftat vt pe
figeillámqueoculi3 mentiø eiu& magi& acceptaveröi pluyiatgrauiueinfim&iu^
côgruit cuiu3proprie oculu9 qui jumen dicetur,&quitur. . , * •''.

eftcorpori8:fimilitudine3gerit:qfiivcug CEthabêbatindextera fuafea £


quemc5templaturaninyua;vtiq5 lumeh ptem ftellas;& de ore eius gla/ ***
eft:ytrijq3 oohumorieft:vtrunq3gratia:
qyficuta5illo innobiécft:vtfimiilee eíïè di* ex utraq3pte acutus exibat.
Ę flammeigni3 contemplädo ce (IĘeßptemftelliginfuo loco wcetur:
; ftig;itazab ipfo vt poffimu9 fuflinere boceft:cumve£pte5 angelié tractarece
gefturag; tcbamoscjveritatio pifìoné perimu8.£§ladiuover9acutugquieyog
fùbire.£Ceteru3q: naturaiioftrainprimo r5igyibut:ipßeftgladiue £püe:quodcft
vitiataparente;veluti9e auropuro inali werbum oéi,£\piidcircocp: wtraq5p4r/
ricalcum vcráeft;z ipferpépiofimilitu/ te acutu$eff&oicif;q;ficutoeeopiequo^
dine:zno8proveritate carni& peccatiin dämodogöqucriturßtüøøb.%ufium*
caminotribulationi3£ycoquendi'fümug impiüip(è confumit,£onfumit enimiu/ ?Job.g.
vtpoffimuéadantiquam illam puritaté ftum neve bono opereglorietur;τbonij;
redire,3cquitur, quodopatu9eft:eleuatu6inaniteroe iuv
£,** ftitia:perdat. (Jndez per eundem oicif,
(LEtugxilliustanj uox aqua T\wopterfupbia3quafilccnamcapie9me
rum multarum.
¢conuerfügmirabiliterme cruciae;etia;
C£gnóvoyaguarum multarum voy. fine caufâ.1Confumit vero zimpium: ne
Kpiefl:qfficut pluuie multe:fono multi, pcrfcueret in malo:xo: clementiatempo
plicicoiicorditerfonant;itagunti mui/ raliquafupcrbeabytif;adeternum fup/
tafiht;Diuin&awctoritatio cloquia : tam pliciùmrapiatur.£Confumit autcmülöe
3oa. 18:ima 3n2lpo. **
exeaparte:qua:autmale yipunftautmap£ctiief:epactigbiturquodey: parte eft.
leviicrepofîènt;vtoefinitineiegmal: 1Et illud.£untegpeclaritatein claritaté
fùnt:autêfîepoftcnt:&maneatijiciéqδ tanq3goíi fpü £tbeneinßytopiequo
pciefifrectitiidov veritaai>ebät quoq; tépu3£ytum ecclefieficutia3cipimueoe
boc i5mimitariooctoyes:vbi quibuére fignatur:q: nimirum omnig p£ctioin fi
gimiiiiecura commiffa eft:cjudicantee fieccrtaminiéey.bibatur:ficut αperapo/
höfòlum illoequifleriliterwiuüt:yerum folumbicitur $imie legiayjgad (àlute; '®¢,le
etiam illo&quoétoe operibus bowie que omnicredenti.ktoe cbaritáte per pfàlî
miftamoicitur. Qmnigconfümationig
ßciunt letariplufq$ dccct;aut picfumgre vidi
veprebcndiit:neeié appctitue laudiefub finélatum mandatumtuum numi&,
repat;a virtutemboni operie:gloriari in $inde£inboclocojmiffiealij&£ fupra
: „C®®IO feipfieamjttät.auiglotiatur(inquit)in fcriptafùnt vltimafijntcefplendore vul
domino glorietur.£tbocquare?quia nö tueoiiimétiofàctaeft:qrw;:poftlucémo
g (èmetipfiy5cömädat illeprobatugeft:ß dicamque pmébrafuaierriéeffudit:fiue
quemoeuacömendat.95equitur. péréoéquioperanturcircamundanaad
£,23 *rEt facies eius ficut fol lucet fuftentationem;indigétium: zmultaep
inuirtute fua« μβinomine preffura3& incommoda pá»
tiuntur:qui* propterbocinpedibueríi
QICïnufquifq3noftruminfpè cognofcif ῦςfignatifunt :fiuepeoequiquafi: ocnli
ßciei,{ì ergoyjmiefum cuiu&noemë, pj5i:lumina celeftiacôtemplanf:id qnod
bafiumue;vnigenitum txifiliumefle nö gdfepropriet quafifpäliterfpectat:ip(eg
€x©•34• tubitee:fàciemipfiu9in {olie confidera £metipfùm indicat:cum complet inino/
daritate, non.n,fiçut qu9nda3moyfiba biè illudqόppropbetâ pollicetur oicäe.
berefimilitudineslunexpifìcie& vifaeit; £cce egoÉ requiramoueemeae.£\us
£dpotiué fimilitudinéluminarié maio^ fienimpalicgpafcunturouee:cu3gdoo
ßato, rig:vtilleeffetxmonftretur;ve quodicit cendaéfùbditopecciefiae:paftoveáinpo/
ifta,3nfolepofuittabernaculüfüu; puliéeíigunf,£umgutè veritatëeuaiige
zip£tanj3fponfiigg*oceditbetbalamô licamclarificat pfbümfuumad complé/
fiud.Ibgcęftenimfpééquam offendit in dä prepbctiäquaví.T^oft oice illoetav
aea.iz monte:cuminter moy%n% belyamatri bolegę meäin vifceribue eogaincorde
busapoftolie vifiéeft,£tbòc quando? eo£ fcribameam:veroeieinicrijytv ipfi
V^offcie8iquit £y.£auarepoftfy oicee erunt mibiinpopulum: α non tocebit:
Íìuia£ytu6ille oi&:inquqiefüe affum vltravirp;oyimumfuum:t virfratremy
ptistribuepifcipuli3afcenditin monti; fuumoicene:cognofcetominum.£Om/
i5aliudtcfignatj%%ytuintipue eccle/ negeni3cognofccnt,meaminimoeorum
fic;necaliudfplcndo* £cicię apertamw wfq3admaximum.£\uafiia3 non palioe
manifeftam notitiamfcriptujarum.(in/ ofie:fedipfeper(èmetipfugrequiret ouee £3&34
devineodemmyfteriofùb £yto angelo fùaé;v wifitgt reverailiaeficufvifitatpv
tubacanente:angelu9vnuéte celo&fcè ftorgrege3fuíiinoiequandofueritinime
dcrevifijgeft quifâciem in modum (olig dioouium fugrumoiffipatarum.£tquia 19 ier.g
lendídam:v librumapcrtum immianu mirabilieeßoeugin(amictio fuie:, longe
aperbibeturbabere:nimirumq; euam mirabilio, in maieftate (iua:necefîe eft vt
gelica veritas:tuncin modumfoiiscom/ femetipfum teijciattqui videre tantam
tëplante9 illuminat cumie quiey parte gloriamextimaturvignué:quia nimirus
däufigfuerat liberey integroaperitur:v terrengaltitudo confunditur: cum celfi/
Lw cum illum compleriincipitquodpapoa tudo celeftium aperitnr: wnde α moy
£olum vicitur,£umaui<3veiierur qúod fubditur,
.-• -
* f. ¥11li- '*'
-' 21bb, * *s '18arg f £rpönig
plerúq;calamitatibue tnnccëteaaffligat;
CEt cecidi ad pedes eius tan
quammortuus. * • • _ ,
¥non potiue fide integra tcnuifíé:nôpof
fzoindccum fácere nifi qùiuffumeft:nec
ôï£)uare cecidit tanô mortuu®?£}ula voluiffeelectoe fuo&abfq5cäiudicij fubif
qiiip:iufj;iftagfpicerít:fare % iniuftitie re oifciplin£:rcpvcboeaut€5 cegbue®cg
duliiiine:quafi íúxifti olfcipulue gvile/ curenon eft:fua culpaperire:£;criptúeft
crnspecęteriøp;efumebat;vbiviuiecla! enim in libro pfalmog, :3 iiiiutr% viccfii 5e. •4.
*-* ritatisluce;ziuíiitiefplendore pfufii&£ft: nu£ricordia* veritaë:£t ite3.4 Sifericos fie. 84.
... quicqdfibioefeipfo&emplacuerat:Ccfpe dia y verita& obμiat;grufit fibi: Ilifitia4
***** git:vide zquafiimotuu6adpedc3vcini parobfculate fuiit:£trurfum.ai>i(erigci $e- $8.
iiicccidifïè dicitur:q:nunqua3meliu&t£? diazveritaeprecedent fìcicii, ttiain:£a*
nebrae fuaemcne $umana tüudicat ἀ ciem qppe oómini niifèrico:dia vcritafq; ,
cum diuine fapientieluce$tiuftitię (que precediit:q:!;ij&ouabtia yirtutibu€eyerz
te celoeft)vcritatem agiiofcit»{1ndet cetocug oipotcmi&g£nu&bumanum priuf ,
bcatue3obqutptraiudicem5&um:tam d3 eiuefácie&reiiefctiir:ficut $alibifcri«
multae; pfoha temptatog obiec£rgtigu/ íiirneft:inolite extollere in altum cov £•£4*
áitávσσεὐominiobmutcfcit* vicit:£u/ iiu veftrum : nolite loquigdiucrfiigecum * * *
-- ditu aurigaudiuite: nunc oculu$ meu? iniquitatem:q:neq; abc:iente heq5gb cę
Wiáéít€3dcircGipíémercpiebigo vago cidente:neq3 atefertig ffiowtibu&: quo/
pęnitentiam infaùilia;&ciiiere:$icut££? nigm.tcii6iudey eft : ßXunc bumiliat: ¢
gob. igobcatue 3cbp:iufö3audiretv9ceri, 39. bunc epattat: q* caliy in manuciii: vini
43• mini:tanę babengáliqdiufi;ihri39;% iiieri plcnueefimirto. £t inclinauit ey
pertinaciéîuéfiare%xtiter videbatur;vbi boc in boc:weríítamen (epteiu&n6 efteya
£iieinaudiuit vocem comimitigdiifiie£ inanita bibciit oέ6peccatore&terre. £ut
ÉÉÉÉÉÉÍåòóminoinrefponfionedef. enim erigunt bominee cornu:opponen*
it;itabijquignorant nunc egitâté3i9, tea illia5o:iente: 3quercnte&fe&eindía
dicij:&6bbo{aducrfüé illudßu 99ce: cfog oicente8,1\uAre tetigoipoten£tum,
£uâiogqueruntur.3nillabie qu£ n91â viftricta exercinit indiciain eyordio femur
çïçoiiiinô: indenfür avecidííít:ini! potum:vt mox prccante8angelo& fuppli
, _ ianquam èieque crit inter flagella 395 cio mdciparet eterho:w originale £ciilu;
um:velut inter mortuee a viuéte3:11}t€f ceciratiaddictum terribilicaftigaretiudi
triíìitianipafionie:t3©lationielefitia;, cio:£lut ab occidéte.£ur circa íféct!
Êëmptióíeniqsfiag:ilog.3obcurfiim£ ligentium woagiwem contraifideleepo
gnifiàat.fcèi ftatue: tempiiggf3lati$fi£; puloginundarepmittat:?3utetiam gtee
tempuatertij:qδ complctigσι«bu8 labQ/, íértigeniönbué:£urtot millia-boiumäni
riofè eritinctio;w quiete:£\ά auteiiijn^ crcitatrrelig;quat?1oquunfergo boic&
* * ter vtrüq; templia vocem comiiiiatidire iniqtatem aduerfúevcum ne%iéteeeqta
meruit: iiuftitiaiii occultc£ iudiciorum temiudicij:{lidcljqynegaboziète:neq;
agnouit:adillam verifolia claritatem re^ ab occidéte:neq5gceferti3 montibu3ara
• • • £rendijnueft:queimtie (érto:vt iam oiyi guéduafit ceué:po£o. Jidcl5£gy iudcy
apatt. tribneapoftoli& giouo£ illugit:£aditera eft:&fiueillum bumiliet:büceyälfet:fiue
E. goqtiafimc:ruuéadprdce£b:ifti ptem calicem], winipropimctiuftia:autfécié%f.
plate: celrffium cuniagnitoveritatié iiv tétiamulctefiiuftog:nulloidfacitiingni
feocuictim® aluminc ptimefcit:aiaduer/ tatio:autfuroriéincédio:fedautiufti3£li
teiie; p;auimfucrifaimpium voluííé vltione:aut eruditione, iuftitie:?uttnim
antetípjieccctiltaiudiciapcuetrar££ur flagellat filiogytfâlutireftituat:aut iufle .
f.oipotcnetcugquiiufiue zpiu&eft:tot punituruaeftimpio&quiiiiiufichuncfv
• 3oa. **
- - T$xiinâ ` 3u3po. ** • •vo
lioé píéquuntur:£aciteiiim iudiciu;in/ bigarcbanafàcraméta cöinitto.3äenimr 3oö. 13*
59, 145 iuriâ patientibu6:ib:c ergo zfilia iudicia n5oicäwog£u9g;%ainicognicog nec Qc
§iuftafierint afint &fùturafint: giad/ qôvobi9 ytfubditigmolcftepafîiêiêip$/
t¥rt&2tëplato celeftiti:arigorequerimo inio;q:piaçîcüq;audiuia pfeineo notafe,
hiefue tremefictug fiiccübif: tibier5fe civóbi9:44 (cio eléctoggio6 p.eiuffitie
£3dereof vbi magi&in iudicio motiebaf. iegtatemoueri:giiillisblidiosa: qtiáq;d,
$ndeemimpedeôofiiq inferioregfiintim ilόρρárui& iii(|«rat:pollicet:cjn eqtátiæ
· ··
cowpoie:abbijgquoq; q altiueeuolit:bg' eoipfoiiianiféftat:qüobicit. £goftiiiipa
no:e mario gdignifijit. (Ji maiorj p rpi Ampué tnouiffimué:& fui mio;tuijg: z ecce
3.2ct. 6. noiefùppliciaptulerunt. £auale,fipare füm viué&:£\ufd£ft:£gofum pinué : no
$5tcpba corpo:ie btô£tepbano attributa eftnifi uiffimu9:nifiidqë 3fèquéteradjtigit. £t
bu8, pedi:qiipè cù6dalibugfùieminißrare fuimoxtuu8*ecce füm viuée:?Iafe eft.ir.
méfie ceputátug eft? τ tfiq; cito cucúrrit acfì oicercf:\S:iimugo.do márty£eft:iio
%t precucurritadpend:pámiiginter cete/ uiffimu3 virgiiij5:£g9 aüt vbt B totuo.
foetniienifingiia, £$ideritquiinpage 4£goibiopatu3fum.£gobicrcquiefco: z
k
fùnt illo;: venéridafibifiippliçia:tiidi, idcirco vo&oere ifta (ollicitarinonerpe/
gh98£ iüdicitc6:nóbico çorona:3vwita dit:q: gwobi&in boc vltio rpe gratigpav
eißëfànctia martyribuafemetipße pfter céipartiri oifpofui:ipfepeliiti militiepa
niit:fiquo m5p illo;* merita?£q mereá/ tiétiioedi:yt triumpbare oe boftibug po
turßlute3.
3oi.*i. tnetce 3oine ClegisgairjSetro,£5equere tuifîènt.inóergo pót vobi&aliqdumpo/
aür nö fic:fèd fic eü volo ma pcraria martyribu3riiaie:qui optimè oi/
mere conec venij:abun&itiam bonitatis dicerunt zretinent:nibil fe quod non
ftigineo* qu9e3oineg ipß defignat:pa/ ergo. acceperunt babere:vel ipfipotuiffe : £¥Ìò
tefàcit ciìciidemioilcctiici(ciplilîcertera £go £ci: vel fácio: magnum imfe
firatangit znétimere bebcaf adbostatur continet fácramentum: 4|>ortuu3 fuiad
illump:illam fequirur. *- bonam : fed modo viuo: vtqui mori oi/
Et pofuitfup me dexteram paffionig:z gnatug fum pro impij&:babeam focio8
£.2 5 qui wiuoin eternum:babea;
fuam dicens. Nolitimere. Ego quip×otempore teneant fácramentum vi
fum primus & nouiffimus.&fui te:vt zipápariter yiuant £u3elé:quipro
mortutis & ecce fum uiuens in meo noinine paffifunt. £t illo3quidem
fæculafaeculorum. propter me:qui maiorcm pxeftiticepaffio
ne occafionem letitie:ifto&propter viuifi
3oi.14
C£a'eeft enim ac fioiccref.in&turbet cantem fpiritumfànctum quinon affumz
co:tuiineq3formidet: 'nregno pfig mci pfit bumianico po:iglimum:ncc aliquid
mjfione&miltefiunt. £go qui pseparaui buiufinodi:in quo triftitiam pcrfcrat pa(7
martyribu&lociipaci3:nibilominiigqwir fionig.11S.opter illoe itaq3qui paftifunt
ginibl1& mäfionéparaui:t qoedi illia co/ quadraginta oiey numerite fácrum1 ciem
* * * fonae vcpaffióe purpureaé:vobie quoq; diuimepaffioniépcucurrit.}\:opter ift68
&8péfìiiicididae cettigitgtinuocäftitâ, qi otiofèquuturifiit:ßgnuníi folénigqu
tistrüipbo:$lloe jfimilite9 finiftramea dioalij.4o.tiee : baudvubiügi m£mo
tägere volui:vt incatéquam p illig fiufti/ rijillóg. 49.oie£ρbuit £ij3tìgoifçipu
siui:tpfi quoq5p3(èruiéfiuieponédo aiag ligfuievijiiappéóeiefreáliter;&loóné ô
fiiag(wteoglucrifacerét)patêrenf.Cloaó re§oci: £t qitieg ijo6.40 ebdgadayna £dt, ,
fioilecto3 filio3* cam:rariogaule celefli6 qititulaf qnìgcfimie:iάlicùq3affiigtiöc
ptriftare noléé:n6finiftra:ßoerteratigo: &dif:itavta6ero dioipfi':v£3adfab53
¢ quo arctio:c6iter amico8reputo:eo yo/ vigiliepafcbe.49.oieéiafflictôcôcurrät.
-• •

21bb, 18arg . £rpönig


luoeadambinajeimpioe* accuíáné de
$equunturetiamafcenfionem 89ini;! ctoe.£x quoaút auiditate maliti« fiie oc
æmyoecem cic9:ytatoiefct5pa£be w%
cidit faluatorémundi:inquoSe (uonibil
Ęigiliampcntbrcofteej<iu£ numisit inuenit:amifit protinuepcrdcndiiuraiu
5*£ifíalacritate pertranfäf.$i ergo in
paftioneyjiperfécutio martyrum:in fe/ d£y iniquiig; rcatafuntyjo qui« vicit
%ηζύero ipfiue£licitae viuentifi cù:itavtjnóliceatei:ceuorarequ99 vult;
{3quc&ciiudcxegífimu&iuflo fuo iudi/
ÉÉóôçfignataeft:iiquetagg$ $ig;rit83 cioccuovarepmittit.(Jnde & p propbe^ ■»ie.gr.
fíìîëîigoifciptiloquéviligebat:fioli
íiïêre:egofumptimue* nouiffimue** tamoicitur.3ntempoxillo honcicetur. **3*,is
1 Satree comederuntyjiagacerbae:zven
fiimortiiue vecce fum yitiejfe.operamet te&filiorum cbftupcfcút:fedqui comede
έotcmpoxbtc£ illa:n3 iniiiu&gt;
Í3fimimie3cu3primi3:vtfitbQmintjg ritwuamaccrbw39bftupcfcuntoante&ü/
Íïçtiorum?vitióøredden8 vnicuiq3f* liue.ibocergomöyj%ttfue clauc& mow
tue αinférnibabcrecicitur iionwtapiam
Åäóperafua.necilludmgueatg in. turigmuemostie ad beglutiendo8 inno!
Κύig;fic&templat9reverilumifie£i pice;%dvtclaußpcrmaneant annia mul
íiuéçfignatiquafinonfit£quafiiiiii! tigeficut in (éytaparte libri buiue De au/ , 1
fijiogybc:ipfu3£<figarisicinugini9 ctoae mortiefcriptufii£ft,{ìidiangelum sp.se, ;
amne;q;aliud £ft qu9d aliquibue®atur tx(xndcntem oecelobabentem clauem 1

Etfìtim partém:aliudquod multiscô abyftivcatbenam magnamin manu five .

œditurßcündum totum:mafime cum α apprebendit wacowëßrpentëantiquiit 1


Βῆiiivirgineevolentee notam facere £; éftoiabolu3£ (atbanae:v ligauit £u54
íbuic mundoyeritatem qua3menti&9gt; t paulopoft.£t mifittumjn abyffum
Íïçontëplarimeruerunt:£tiam per labo vcläufitvfignauitfupilli.£tq;oùoma
remmartyrij£quente8ypm:£ivt $ign gnip£qutoeecüfüie exercitib'erätfutu
Íeiiieocuiiincorporari arctiu6ftudii? fi:quorúwnue vocatur move:aliuæ infkrz
iiihiiquodtamébqnumngnparum Diffi mu3 quimaprimamiuftorum cede3 %ctu
Joan, ftiíeíiabeo quodconceffum eft bcato rierät intéporibu8fui3quo8 oportet pa|
içannice quoêictu3eft vicarioy£i. 35i: ri modoincarcerariae tradi £yto tëpore
çïçoioiiignere cqnccvenia5£5€quit. in ftagnumignie:tépore.f.quopater mé/
dacijincarceranduseft:nöinconuenicn/ -

I
£.2.6 (fEt habeo claues mortis &
inferni, - . - ter ad tëpueillius victo;iere£rri pöt (er
moifteoomini vicentiø.liXabeo claues
qτρCaueemostie&in£rmjquáêßgomi moxtigwin*rni:q: w alteriu3o6 claudef
Íïçjpgbabereticit:iurafuntbo£ie an
Qy*3•
fiquiábábuitim $umanogenere ab ini/ interfectoe:oatavndiq3pacenefidclibugp
neptinerepoffit:&alterime oeglutiat
fiömtindi:bcceftereotempore quoper
Ënimamquamfediyit:vtyfijrparety£/ circuitum;*fubiectigaducrfàrijeiudeo;
fiftìmadaihprimugparentè fùperatjitin w gétium (ccptroyít:qué oportet oomi/
Ëàái(o;vfiipcratüim moti$cit qtjo/ nari£ regnareconecponatomne9inimi
co&fiicefutopedibue fui&.Zaleeft ergo:
£iiiiiîtandémrapuitinin£rnun:%n/
£ritimeni3pxualuitpotefta&ipfiue:yt acfipiceretur,£}uia iampactumeftem
çïçïçtaliáüieinbumanogenti: cuili pugßlij:zcompletuéeft numeroe coru;
Κτηςningredipostaeifcri:nullu8cui q meaffumpta cruce£cuturierant:¢glo
iiάret egredi:ey quo £inel c9ntingftet rigmartyrijcoronandi: clauféfuntamo/ |
ïtroire?^uädiuergoclauceifta& ciabo do zfignate poteipféri: mibiq; tradite .
itięquitotiuseftpaferpditioni3£$am! funt claueopoteftafig eorum:vt nöliceat
Íïçbabcbatiindifférêter rapicbatfi ampliu&oiábolo zméb:igeiu& egredi ad
fàcicndum

|
3oa. · · 18tima * 31123po. *7
fìcitììm preliu3 cum electie miria v£q; tia fecifliofie: repletaeft tcrra pofféffione
ad templieftatutum:ideoq;non opyvo3 tua. (Jtenim inprefatione buiu8 operie •
follicitoeeffecepenamotio:ßpofiiig ley iam bixiffe merecolo.£ffotiauit fimul ih
taribefruitione regni:q:iamnô immorté vnu3£grong£Soy£n:vtefTent fratree
carniéfèruietié mibi:q$ eft offerre&ofà carnev fide:fedbog primugmanifefleoc/
crificium propeccato:ß in vitaiuflitie:q5 cubuit:(côø nefcicnte populo:e medio £v
eft mibifingue aperoia gratiffimhmbolo ctugefi : £Jffociauit in miferij& fi>elpfà/
cauftum.£t bec qdem ápta fárie. £ed betba 4 Sgriam:fcdbap* p:imacöimorte
ait. llYabro clauee:a non potiue obfirtiîè defeciffe credif:ce fánctiffinio vero corpo
fùnt:aur obférate murie porte mortig w regenitriciebci:qd actumfit: y%bodie
inferni: indicat futug effe fpe:in quo iu/ ignoraf:z apud multoe qui miflerij cau/
fto oipotentiø peiiudicio: portae eafdem fám nefciunt in admiratione 3fiftunt:?3f/
fociauit nibilominuò] Setru3z3oänem:
9p9rteat aperiri.boc eft : cüm poft têpue
fabbatiinitiatum qdem apafióne oiii:f; ß Metrueíénio manifefte occubuit:3o3
?firmatum populo fùnctoparuiiia illiu$ negin fepulcbμfüum viuuétxfcédég:qd
tegiéféptimiquifcriptugeftm volumine teeo pofteafactumfit:magnampofteris
ifto:qέ v3 (abbarum cefignatumeftinam füiebéfitationem reliquit:Cumigifp;io,
ß 28pe, ni3mille qbuefoli fànctiteiregnare cum re&iffo:u5manifeftein typoptfii occubuif
** r5o:pmiífunt:folueturitegìtbanae5 ¢2ftiterit:iunio;ea vero in typo viuétie
¢arcere fuo : veribit z£ducétgentesque fpiritu8:acfi nó occefferint;9ifparuerint;
funtfupquattuor anguloeterré:goga ima fiueproeoglitteraoccidit:fpiritug'aute5 .
gog.iflobergo pertinetadeo9 quóøtefi/ yiuificat:fiiieq; infpiritu%ncto:yita no?
gnatoilectu8yji%oánee (ollicitarioely bigppetua pmifíá eft;oicátegpoftolo. £5i “Ro„£,
3.CQ&w 3*
bove certaminis:¢d beoenogtemplatio/ fpiritueeiué quifufcitauit 3efumamov
migqδ acceperunt abipfo:vt{cribätque tuie babitat in vobié:quifufcitauit?Jefù;
viderunt :&quefunt a que op5fieripoft 4Cbriftum a mortui3:viuificabitvmiortav
bec.1S*o eo enim gwbeafo 3oäni:velpo/ liacopo aweftra:pp inbabitantem (piri/
tiug illio:diniqui fignificafperipfumi;c& tumeiuein vobié:fiue q*£53probijmay
ceffu3eft:vtiamjoiyimuéincipere abero; nogenere inbumana carne quam affum/
diofcöiftatue: manere vfq;adfinemter pfit:moxioignatugeft:fpiritué vero fan/
tij: non inconuenienter intuitue eiuead ctu&necaffumpfit in quo moripoß:nec -

vtrüq;iftoy ftatuum:ofiolargiente oirigi moripotuittumnô affùmpfit:q3apte illi


tur:vt %ribat vniuerfaque vidit:tam.(£a tifcipuloqui oydinemiuniorcmitxfignat: -
quétunc erant ó que futura erant.i.tam pictüm,fit:iIlolititnere egofump:imu3¢
ptinentiaadfcèmftatum: 3 ptinentiaad nouiffimué:v fui mortuué aecce (um vi/
tertium vetiam adfupnamipatriam:v ad u&in («culafeculop:v babeo clauee mo*
' vitam futuram.£alia enimfàncto? oini tieqtiii£rni:£Qig qui boc penfare fufficit
fcribcre fùnt conimiffa:aualianec ii\etro puidenter agno(cet:£t q* eam ipfâmre/
apoftolog. principi: cuipictum eftatoiio. îationem b;inbocloco3ofineeâdrfim:
£equerénie:ne&alicuiapoftologouode/ fiue etiaminillotocovbieiabcode3piig
cimquirjmin paßione (èquuti(unt. £53 pendentein cruce cemjtrevirgine victú
goi,si. w boc móáprincipio:£dpoft43omneefia èft:£cce materfua:(ìtip(ev$ fucçederet 3oi.19,
fregt>ormierunt in ofio:dî»agnugeftboc fibiin filialiob«quio:quipye ceteri&amav
nmifterium;voiligéti£pe£piùefcrutatio/ bafiabipfo; quaimb33d1\£trum inple/
ne pêándum.tflamiuftue z piu9tofia:q? ri® mimerj&liquetqiny£o 3efupxçe
ßpiétiaeft:nibilpr«ter ordinémfàpientie dάelcctog?xercitug;in3gine illequite .
%*o* facit:(cdficut ßriptume£,£)iain àpicn/ quuturuótftiocfignaf;in;£o£qui pgt;
* 21b6, ? 18arg ** £rpönig
tam*laboriofa;vitamtpeßiftatúégo/ quæ funt & quæ oportet fieri
ronanfmartyrio:in3oänequigtemplam
docelcftia:fubtpe tertijinpacequie(cent: poft hæc.
quatenueeftatcmfuturi£culi quam £rpe soI£ale esemimarfibiceref:£umppter
ctät filijregni:ii6folumrofà£ccQ::fcd £ ouae virtute&precipuae fine qbueregnú
pulcb:itudolilioypicueniat:Clerütamcn bcicbtinerineqt:bumilitati6:w3£ruitur
çyntimę Metrué'in officio Apoftolatue tem:alibertatem amorie:ouoiufiog ovdi
fiiitfine 36ine:3oänegwerofuit fine i^e nee neceffàrij funt:nóefttuum ammcdo
tro:v lorigo poffeum tpe in bac vitapcr/ qui ptinee ad ßëm3turbariôe pena ad
mifit:figócrh ■\&true primop paffionie infcrédum fpiritum £ruitutie:itep, in ti/
pneliumïerbacvitamigrauit:liquetg ft* mo:e:£dmagie cefcriptione glorie quieti
tugifiefcëgnófolu3£fictoy marty£mul bioftenfàeftád pfuadendum amovem:q;
titudinem nimiam:verumetiam tfàcrog, tígerit ammodo amowie w gaudij:inquo
*go»* virginum turbameybibuit infinitam.Cut p£ctacbaritagfora&mittit timo e$$cri/ 3oi,&
cniin infçôapartelib:i:cétumquadragin/ bendafuntgutêverbatxiw in libro fignä
taquattuo:riiilliamarty£fignata effe me dan5ta5 attraméto wcalamoinpellibue
mcanf:itain örtaparte ccnttiquadragin covpog mortuoy:έftilolingue bumane
taóttuo: mulliavirginum vifafunt fuper incordibu6viuétium aiap:wtou3 eaque
$ 5,14 m6tcm fyon:crgbüégof, (Jidifupvaim& tranfierunt wquefunt w que futura
funt:
té fyomagnúftätë:zcü eo cétüödraginta ¢ntiüt in pnefenti&£cultamore tepefcät:
úttuor millia:babemtcencineneiue vno tätoq3in fuo ordinevnufqfq3pficiat:óto
miignpfieeiuefcriptumin frontibu6 fiiie. fingulo;zmerita maniféfta cernuntur:Cli
. £t poftpauca.Hxijfuntquicum mulieri/ difßne infpiritu beatue 3oäne&que ge/
buénö fünt coingnati: virginee.n.funt. flafueritante («inteftöveteri: viditque
Ibij£quunfagnum quocúq3ierit:q: igif fáctafunt:intëporefuo:zviditque futura
2fiat modieoibu8:q^uo ordinee iftine/ erät vfq;adconfumationem feculi.(lidit
ceffarijfunt eiquifccitilloe:prefèrtim cu3 vtiq;apudvctercelibru3fignatum:vidit
inprimoeog:clarafitv manukfta fimilitu in diebu8fui6agnum occifum: at leonem
do filij:ficut infcöofpiritue (ancti:nó eft refurgéte3a mortui3;£ fcripfitilludim coæ
që timere ccbcatlo:doifle:quem cefignat dibu3bumani3:qfibgcipfümqë vidcre
$oänee:in cogimuni&eftavcrbcrepa7 pceffueerat fubiectiéfibiecclefijepredica
fonie:q; nô acciditey impf.ctionefua:vt iecurauit:(lidit étae fcripfitfoliieiidaeffe -
cppcrgefíe videafacoronamartyrij:ßoe fignaculaintpibuéféptem:a ea que in eif
voluntatefupni arbitri:qui9pat goipo/ demfignaculi&fub ccrtice littere velabam
nit oiafmgfiliiiwoluntati9fue.£Yt/ieni; tur:que etiam ficutbictum eftei:citoergit
ccditmartyribue vtpoffent preualere in pficiéda:£\*mille anni ante oculog tuog $a,!9.
fide:ipfe largitugeftconícío:ibu9:ytpof tanę oieeeyternaquepxeterijt: £odem
fintafcbanögoeiintelligcre veritate5;£t modogtemplato:refpiritualesvidét fpi/
q?n6modopx£ntiaque pxfto funt : ve/ ritualibu6 oculi3que completafunt iniec
rüetiamp;eteritaa futurapereaque £ri/ defigoeiab aduentu oiii vfq;adpre£nes
ptafunt intcllccta confpiciünt:£fqffitffi vidét a quepreféntia a quefuturaifijnt : «
qfq; tcncfimpëdere:quantum wtg€ruie profecto tenenf (cribereealingue calamo
fùiêimpêdat ab eo quitalenta ciftribuit: incordibueauditoy;vtn6 morianturbo
íbundätcracccpit:récte in pßna3oänie: mineeim peccati9fiiie:fed magie conuer/
cifdcm vcritatióøtcmplatoribue bicitur. tantur α viuant:£5cquitur. -

£;x7 (L Scribe ergo quae uidifti & (LSacramentum feptemftella £*£


- - 8
3oa. T. 1®xima 3n?ipo. *
rum quas uidiftiin dexterámea tu3:fedpotinéinillieordinibu8qui ingif
&feptem candelabraaurea;Se/ demeíie quoe* angelog noiat*in eccle
fijgeotcefignatifunt. £urafit in Scyte?
f;! ptem ftellae.angelifunt feptem ráfuajje £ptemfiellaebabereof;illud
IĘ ' ecclefiarum, & candelabra fe/ caufœ efi:qόfüpra:cum oetxyterarjipo/
Tum fitafup?Joanne ageremué;oigefTimug:ni/
:;i ptem:fepté ecclefiæ funt. migq: ficutadprelatoégnq3 ecclefia£p/
m;& �T£\$ oiditur in poc locobeerpofitione rinétea ad i^etrumrefpicit paréfiniftra:
T:! ftellay:non eft allego:icue (ermo:f$ velutita fèptemecclefiag prefule6ptiienteead
;mi, introductioquedum eloquij myftici:v άι 3oaninem:adoexferam ftare yififunt:£t
fierplanatio vifionlø:allegorici (èrmonis 5ocquare?q; ττρα3efúéfiniftra3fibipaf
veritatie integritatem in occultiebabenytem bumillimabénignitatisfu£ oifpenfâ
tie.®icHSbaraoniæ fomnia interpretatue tionep:eripuit adprebendum.f.bumano
3ofepb:oirit £ptemfbicae tenuee a fepté generi: vere ac finceriffime bumilitatio
Wacca& macilétáø:fo:e(eptem annog fieri, Eremplum:v ponu3 libertati3tgratie in
le83fumpturo8(èptem anno3£rtilitatig: quoriogopyfieriliberoefpiritui%ncto at
in qua tii interpretatione fi ig allegorici tribuédumiaforetmulti&aelucidiffimie og/ • . a +
intellectu& ertimädugnoneft:qn potiug móftrauit inditije:nô gnjinuélibérét fi/
idipfum allegoricu5effe:qp taliter fomnij liue:(qδabfita cordibüe electog:) ciiip£ ge.s,
regie explicauit 3o%pb:$eptem näq;am oicat.g51filiug vogliberauerit;vere liberi
nip:imi:feptem in boc opcre:notata f«cu eritie:fedquidemfpiritugquolibcri facti
labebaeogo&fignät:in qbna w5 (èptem (è fiumue amózeftpatria +filijquo ttoiligiit
culia:fèptem figillalib:igfumata funt: * noa:videoq;oiligunt:libertatémponant ßa.4l.
fàcrog gramavérboginlaceruie collecta: ficutpaprumof. 4>ifitòcuefpiritu$ filij TRo.8.
$eptem §oanni ftérile8:fèptem ecclefiaw fijiincordanoftraclamátem:àbbapater, Ύρbù. .
£ticarpa: qbug afinguleparteebuiusli, £titerum.wlonaccepifti&fpiritum (<rui 3e
bri oeputate fùnt : excepto q) €xta pare tutigiterumintimo e:£daccepiftig (pv
totuofimul comprebédit in wiio.|\:oeo.f. ritumadoptioniefiliorum in quodama/
g) fèptinia parea lege ifta (edu% eft:v mu9 abbapater. -_ _ -

ipfafolu: £r partibu3iffie : ac fi i£acbel (Ibac inre notarialiadeypeditoignu3


Σpe velutier equorefpondeat:gn (èpte; memoria zrelatu:3(15gp filiu& ociqui;p/
itaq;tpibu3iffie:aptafunt fácrabo:reali/ prie offápientia:formám (èrui affumpfit
bºo£ ppbetico£z occultatooiu verbitri ánquafuftineret laffitudinem zlaborem: • J * *-*
tico:corda efuriétium populor, replétur: fpiritie vero fánctué.qui vocatur ā€i
qnoufq3 ptran£ant oieéfamig : t optata cbaritag : non affumpfit : quia v no8 in
cuncti3populi3:p:iftinarelaxef wberta3: addi(cenda fapientia anguftamur : affli/
gYô aute53ofepb fomniare(ecat t victua gimur τ laboçamue : in amando vero
liaparriëdolargif:quem alium: 3 3tem, quem amare libet:nullae afflictioni9fu/
plitium ordinemoefignare credédu8eft: finemu8 anguftiae: £ecebat ergo boni ., .
quiligataoiffoluit:zpereum quifeinba/ tatemi>eitbiccllaborare wobie:vbi no6
bitar fpiritum fànctum:qnimmo fpiritue laboramus: vtpcr eius liberati laborem .
fànctug per ip$e giabué efuriétibti3 taf, poßemug a ipfi tandem ad libcrtatem
flicti9 fpirituáliatiuiditalimięta?£5ic vim venire : £t quia quinque (ùnt, vt i4m &
; boc locofacramétumftellgptt cãdelabro/ viyimuaco poti&£fifii&inquibu&femct
Tum anreognô ita ficut of fimpliciter ob talie bomo adftudium actionie eycrcet;
£ruidumeft:vtinfèptem illiéepigrec/ ¢pte$$o oona fpiritu8qbue böinterio:
ì «lefijefui93(umatu3g9eptimctfàcramé/ efficiffpiritali&:mcrito qnq;principalep
••
-*
P
£rpönig -• •

2%bb, 18arg
ecdefie:ve qbu9circaegreffùylibriûtuue %ncti;qui&letificat ciuitatëtxi; Serboc
métionemfccimue;vmigemitoteifiliogt/ qyinfpecie linguagoftcnfue w innoicfilij
tribuendéfunt, $eptem %ove gbuebic iiufîue eft:prxfcrtiim cumeoe oifcrtogaά
agif:ípirituu£ancto:q*verbumpatriein pxdicádumfkcerit vadlcquêdu3acurce:
carnarioignatuéeft:vt pcr qnq;opafua; qò totum,pprictati:vcrbaafcribëdumeft:
ncea corruptione primiparétióemundä ficut p:oprictatifpiritu&fpiratc vbi vult:
do (aharct.t fpiritué (ancti:non incame; etiam fine atlditu aurium:v vificne oculo
£din igne adueniéé:£pte5oonog mune rum :gfnfnoeop£ctiue:quo magie wufus
re cordaelecto£ fuoginfundédorepleret. abeft oculie g;auribue audituè:{lcrum q:
£\ueritalige wtoicamu9;que fütquinq3 wnue pcue funt filiué z fpiritue fanctug;
operay£i:querat boc a (criptonbu3 euafi nec filiue fin£ fpiritu fancto: nec fpiritue
gelij^tprecipueafànctoYucaquioiafcria fànctue fine filio:ficut ncc pater fin&eig ali
tim:vt ipß afîèrit p(èquutue gá:t g poft gdcpcraf, £ttiiqrwereirtefünt aliqua
. άcefcripfit &tangelium yßi 3efu:eidem eo#que opcranffimul:babêt potiueima
euangelio actué apoftologin3fumatione ginem patri&:aliqua fily:alijfpiritu9 fam
(2uf compegit. Siimum opügypi:natiuitae ctu:£ nónullafpccialiué attribuuntur ps
O y&T0 fuit %öm:paffio tertium:refuirectio:quar tri:ficut potëtia:timo: w fide8:nónullafv
J;$i• tum afcenfio : $ane gntumcpue:ipfâeâ lio:vt bumilitae;veritae;t (apicntia:nom
oftenfio linguay:amiffio fpiritue fàncti; nullafpirituifàncto;vt cbaritae:gauditi;
nimi£q: ad bocuta miffugeftafilio;vtei αlibertae:13fingula boy triu3fint a oia
teftinionium ptrbiberet tcée bonorifica pariter finguloy:ai>iroitaq; mcdoactu;
rétfiliumficutbonctificantpatrem.Ibije cftvt fpiriiuéfànctué appareretinliguié
gnim:vtia3viri:qnq;9peribue:quattuor oocturuéquenönoucrantapoftolceypis
libtieuangeliogyji&liberactuu3apoflo yt £ oftenderet eff&fpirituejji:qui á pp
„ . loy:akribédîfunt:proeog in pöpüloil/ b9colctue eft fpiritüéwitatió:q;vcritáô
: lo quìòiccbaf circuncifio: qnq; iftâ opera ppequi vt ad fé ptitiergopue magifterij
vifibiliter funt completa:fiue natiuitae; temóftraret:informåéclcctcgfucg gdcu/
quanatue efl:fiue paífio quapaffue eft:fiv ftodiam bumilitatio:pofteaque te patre
ue refùrrectio qua refurreritép mortuie: prediyerat:ce feipfogfequëter adiunxit ci
fiue afcéfioeiuein celum:fiue aduétue fpi cé&: flec vocemini magiftri:q: niagifter
rituofànctimifìa filio in linguie igneigfi vefietvnugeftrje,\\.cp;icta6itaq5pse/
cut ante pmi£rat:nimig qyvtait beatug dicädi;vcrbi cft incarnati:cui tii (piiitug
£5*3o• Sapa £5*cgoriu9, 4>agna3b3lingua af fanctué affifut:tanq$ ie quicu3eomiffus
fimitate3cufn verbo:3déoeiii3'inlinguig eft celitu6ab vn&patre:vt perbibcat tefti
igneie temôftratue eft:vt fpiritum fé effe monium veritati:l5,pp:icta9fpiritug (an
veritatię oftéderet:eiu8,façuo mittebaf. cti filentium magié éxpetatq5 férmone3;
£t qnibilaliud annüciabat å;q$ aypo ¢ nequaά vociferando ingcfat:£dfìlédo
acceperat verbopatri&:quicumeu3,pmit infpiret:£\uie enim nefcuât clcricie colla
3oi.15• tereiapoftolieoiccne:£um vcncrifpara tumeflé veiure p;cdicaticnle cffciu3:q$
clitus quem ego mittam vcbieapatrefpi ptinet ad f&ciidälya3;monacbigaüfpüe
Titum veritatié:quia patre,pcedit:prcti/ nire filentium qδ{ρectatadccccxm Aa
'nuegdiecit vaut:3}lle meclarificabit:q; ô cbclié35atieeftlcnge a concflicia fidei;
3*i6. imôåççipieííariíiimciabitvobiéïíôç quinefciat [9uitualiamuncra abfq; tram
gofoluin quattuor opaouefpccialiafunt: quillitate filétú pf«cte ab aliqùue pçffide
t quattuo;aialibueaucnirenofcuntfcío rinópoffe:£}uié enim intcr vcrbog fire
flatuquifpecialiuegufnitypo;afcribéda pitu&falte3 vcl pcr mcdicae littcrag oifia
funt:{jerunwetiam vaduétuéifie (piritue repoteft:fparfo circa plurima age J1
&;
3oa. 18:ima ' 3n?ipo. **
&mgybeatueioineetmhc€Cretali, collegijéprelatifunt:in maria fpiritalem
ibuiué contcmplari meruit cum&lon/ ipfàm, £a mundo £gregatam £cclcfiam.
gatügaturbarum ftrepituin locofolita! Y!aud:fparg ixlyfàbet9 fiverbúvc libé
riorelegatugeratvtooccrcteo6 quifpiri teraudit z frequentergttendit. Rauda£
tale&funt zfpiritaiiüoonogvberabegu/ paré máriefiaflidue in claufiri tbalamo
dareperoptittoportereeloiigariafrequé cöticefiìt vacane orationibu&α pfalmnia
tiapópulo;:wt tantooeopcrfilítiüvicv loquéòfibiipfivoeo fuo in lectióibuæ oi
miog6fiant:quäto longiuê amidaniecu uini8queren9apprcbendcrcillud vnum
riofugiente&oi(cedüt. £t quidem circati 8£quo ofie ait.\\ovrovnum efi ncceíía/ zu.ie,
loe qiiinq3£nfugquieyteriøree fiunt:bu riù.£ypcctat tamë a ipfâ angeluni colIo
manum magifleriumnecefíáriu5 eft:fiue Quentem fibifpiritalé.£pycdicato&cii, qui
vt eyerceat quieilloeimoperibuebonio: loquaffàpiëtiamintcrpcrfcctoe:fcrniöce
fiuevtabftinercftudeantvigilátera ma vtiq5 myftico6 v (pwritaie8:nöbyfiogicoe
liesqyficutnenparuitaboriê eft:ita nec ¢carnale8:non vtiq3quinon pkcti3:(èd
£ρετῆόdimunerie occafionélargitur,£r paruuliéin ypoconueniunt. £iglie fig/
çailla vero%ptéoona:quibu&fepté fpiia dem bónoiiitclligitquefuntfpügoei:ac
libribuiuecôuenirenofcunf:non tajbu pérb«c queconteinplanturfamicti eleuar
man<li induftria:ógratiafpig {an ti£piu3in tertium£elum carnalibugqui
ctiineceffariaeft:quicum fit inuifibilie v 3oiegfunt:loquinöaudent:ne forte in,
fimplerfubftätia:aminot9 wndiq5vocié firmétur:coarctentur α corruant.igare
ftrepitu:abfq; alicuiu@ifficultatiê obie/ £rgo gabjicltelocutio;%dtota cefpieffe
ctu:ybiip(è vultimuifibiliter fpirat: v fi/ $&bet.5púginquit {anctu9 fuperueniet
nebumánelinguefuffragio operat quod inte® virtue altiffimi obumbrabit tibi.
libet.necita paruipendéda erat buiue 'fle bicae ooctorem non babeoquimi,
caufamyfierij:vtabfq3myfteriali eyéplo biper fingula id quod legere pöffim:
pertranfirctintacta;quin potiue quoma explanet vbi (piritue ooctor efi:parua
• iotioeftgigii e:eo fiibiimiotibu3 figurie vgrbi (cintillulainimmenfum excrefcit.
U! lucigcraculio cógefta'é:vt pea £t quiaverbumcbaro factumānā
quemurabiliterfàcta funt: gd quottidie bitauit in nobi3:* qui erat inuifibilie
accidatim ecclefia£bafti:eodem eruditi pr9 fiuefimplicitate nature:per bumane
Zscss.
fpiritu cótemplaripoffimué fxiy%bctb affumptionem fubftantie :vifibilia fieri
£; £minafteriligerat zfiviru5 agno bignatu&eft :voluitper vifibilegbomi/
£ceretzbabcret.am Sarigvirgo fecüda:* h&avoci&myfterioperfonari:vtbiquiar
tamen incognita viro.3n vtraq3ergo £/ cbana oiuinitatio penetrare contemplô
cundüçoiemorípcratu6 conceptu&: ni/ dononpoterant:vifibilibue adfublimia
mirum q;illafterili£;ita ey: quo cócipet; raperentureycimplig.inon ficautemfpi/
h6cognóuerat virum, $ed quid veritae ritale&:non fic:£dquoillorum cordamj
e->s.i9 dicit*^ue impoffibilia(iquit)fivit apud dioafunt.£opertnuifibila £>ei opera
bomines:pofïïbiliafuntgpudecum.£6 quefibi viciniora funt:in ipfumquicrea
cepitergomulier cognitat $it'cognita to* eft omnium : fpiritalium oculorum
viro:o& bomine quidem:€d perveum. aciemintellectualiter figunt.{jt.autem,
£oncepit v virgoincognita:non ey: bo/ iftud facere queant:feptem oona fpiri/
mine gutperboiem:kdgngelo mediam^ tugei(de5necefíária funt:queabillo vno
te:&idipfumnätiäte cefpiritu.?Igno(ce fpiritu: qui veue eft:pcr finguloe oiui/.,
siunc in 3actyuriapxdicatop, ordinem:in duntur vtlibet:quiin oie ^entbeco^
mxlyßbetbauditorumccdefa¥%ntelli, fìce effufue eft in corda fidelium : eo
g<in?}o£pb{piritak&yirge iuflorú
:qui quod fit #£ ipß seseruit; filij;
.- •

'' 21b6. gr3 g€rpönig


ficutaff4filuémanatiopatri® :
o
myfterium manationigoe nato magie
„£
finam ecclefiam:primam ecclefiarum £/
ptemin parte5%nctiiofinieorycniffeßri
$icigitur £bifueiefùeamplez
conueniat: ßirationiggutí*infufflatio/ pfimueftteum
niéfpüißncto:quimo bi&i£e quoq3o on4 yatueg guiquafipropriu& eratfpi
fuainfpirandooiftribuit:ficut per (èmet/ ritu&fancti:fpúe werofà nctu&bonorauit
ipfàm veritae:fitientibu8 aquam wiuam eumqui quafip rop:iu e erat yji3«fij in/
be eoloquifoicen3.95i quie fitit veniat fundengiiliabundätiueoulcédifiemcba
<bibat:¢ flumiatoe vêtreeiu9fluét aque ritatiéfiue:vt ipß preceterie coapoftolie
viue.(T£\uaimremotarialiquid vigilá/ ὐlligere oominumiz magiftrum.95iccuo
ter oportet;w5:gybgafugioanneequity filiji g£pb:quorum primu& cefignat lati
pumplerùq3gritfpüé fìngti egreff ueab noe:fe cúdue grecog:proeo.£gyioineeiu
üg
rcclefiaprimitiuainquafb fàncti gra/ nio* adgrec oó miffué eft:petiüefenios g
tiafijpe ffufàeft e
£ptem ecclefij quefun t ¢prim ug apofto lumefadlatino&:£cundu;
iwafiaßfuif*: timieifdëpergctocurfu cer quod a primog enitne manaffe&proprie/
mamini efbi apudv rbem £pbef um quie/ tate quada m attribu édueeft filioiefffaim
niffe cognofcitur:ficut* petrue *ome: (piiifancto:amica contëtione inter ifraei
q**fiitaopo:tebat petru3participarctoo ¢ iofepb ponderatifunt:vt quem io(«pb
mo fpüøfancti:quomodoioine&qui pie/ preferre conarctur:iaco b futurorum ßfci/
u3 bcncdi ctione poftpo ncret:α cconucr/
ceterigoiligcbatur axÉ9;vtoflendafvim fo:licetbe locofuo nequaά$ amotu9 fue/
culum vnitatio:quodeftinter filiú v fpi/ ritmanáíô:auteffraimę locofùotranf ®«s*
ritum fánctum:ôálitertiiyfieiefuainiil/ teram:fcdtffiqui
£ figrrquie(cere vifùgeft:quipartem bumi latuet mutatusadoexram:ma nu finiftrata
nt:fbáø werofàn ctué confif tebata docyte
lioréfècratifù inbig bat
ctu9 eft:ocyteraveroquimanc adler
guitibcrtate letanf:qq* ytoiuinigfámu/ uam:ytneutropatrum alteriep. totoce/
latibu9 vacarequeãt:relicto múdo t mú
&o,mo, dinegotijømelioreyfibipartéelegifleno dente velut exequo wterq3pxiov:v vicif^
ßumf.8üm aute;quinq5ille ecclefiefpi/ fim inferio: videretur,3ntitum autemp
liecbiffibereditag%ctefint quomodo% pietáé cffraim collataeftuofepb:quimv
ptemve quibuebic agitur:fpüøáncti vi 11atiem bonorariainpliua tpicferriyole/
bat:vt in libroiftomianiííçóiter filiogia/
deatur:q? oerati6eiliae potius yje:bae
afitmulto arctiu9£pìg fànctu& oiligere. cob principatumaccepiífe monftref:oicę
£\uiatamê cbaritae non querit quefua te ve£ofpiritu fàncto.£xtrjbu manafïè £p.Τ.
fiunt:£dquealteriu8:a illum (? oifçipulú ῦuod:cim miliafignati. £ffraymautem
arctiueoiligerep 58quiquafipp.iugerat cum io(<pb füb vno principatu coniunv
Jo»ur. ßpágfàncti;oeclaratur cu3oici f. Cifcipu £tu& oflehdatur cumbicitur.£r tribuio
lugullequé oiligebatiefug:ae in illa3 eccle fepb sugdecim miliafignati: *ìui cnim
fiamfpüøønctuepiiugoe(<ędere voluit: nó ait.£x tribu effraim:kd ey tribu 3o
epatroxfiivicariocömiffaeft:ccdefia; £pb;oc urnię effrairniiitfortëto£ptyiiia
5bicrofólimitana; guiyßøøprincipio nifefieoemonftrat.Guabpatru manafk&inter
arcbefpecia
ßfuit: tquamp etro£b :iftüe ipfe commi fratre9 cuodec imi3co
g
ítoicen3.'\afceoue meae:quema dmo lipeatt ribuitu r.£ffra iin vero $o%pb,
dum voceopereius coapoftolum oici/ £\uideftgyio£pbnuamaficnpaniog:nú
Jos. tur.£uod operatueeftpetroin apoflola tumbonc:&ari voluit ftatueng illum ad
tucirctjncnfionie:operatu&eft αmibi in/ txyteramputri&:'\atriarcbaweroiacob
ßal,a. tergente8,4uitenim ecclefia ipfà prima iuniorem effraim tangcngillum vcrtev
exciefiarumquinqjquepctro:vt fupraoi ra vpce£ren&pxio ifuo etiam remitente
jimué%xxwiiwe cwmmwifkfiit;fisufqpδε $oíkybthifiquiafyiritue (ànctu9quem,
ge
/
3oa. T®*ima
- 3n?lpo.
£efighat?o£pb illum magis pópulum negaturpulcb;itudo y{àcbelie:vt
[99riosaré conatué eft: qui propriué efíé munuebabctui ainore:fùppleat in fobo/
£briftiicfuiure primogéniti yidcretur, 1*.quia verogrcbanoruiiiuntclligétiau
: J>aterautéqué vefignât iac9b inuictue liparticonceííácft:que pcrtincta3 til)
fuperbocefïêvoluit: neouobuæ modie ctu3 ioanné:noii trufirave fpecialibu9 os
$i; boc (piritué fànctu8 quividcretur;
[becia!ispopulugcfíeinferio: proccdit qiiiibu9 gtiiiétibuéad ipfuin £rimo pr:
} •• ..
£urrit:poftponituraüt cequinq5nuaio;i/
£! liominó eft? patre w filio ab aliqui, bu&;quiteiiipore vpoteftafepxiatifunt;
bu&putaretur,1icetergovnigenitu8 pci vtofiéduitur primogenita füblata eflea
filiuéquerée gloriamfpiritue ßancti:fpe/ fil99*£e : vatayerò filj6 gacbclio: vt a%aw,
ciale8 miniflrogeiuep:erogatiua ollectiq fimtpuinincuifììmu:*miouiffimipvimi; IO.
nie attollat $pirituéyeróáικfueviciú vifcat vinniemtindug fubditueeife teo; Lωι, ,
fitudinem bonorig t glorie:eidé vnigeni 4hoiiglovistur omni&caroum confpectu
to oiligéterimpendat:,idicioxmtainen £iu9. ill9m folum autcm aI>anafT€¢ £
extimânda;»iferimpartemquam£bri fraim filijgic£ppoarafùntprimogénité
£u9 wtpredictumeftinuincibiliter p<tu iuytaparalypviiiciion ;wcrjmetiamjgbg T·a •$•
lit:g) ej:bi&quefcriptafùnt;z adbuckri Jiiamumfratrii9£pb vataeffe vidétur;um
bipoffentprudégacfollicituélecto, eui/ bocg piimia fovöinter fèptè cccidit rç
déterintelliget, £edcu5illiparti quam nlamum:£ui fimuliéeftum nouo;£pbefio ?Jof.i£,
paraclitu8 ftulit attribuatur maior glo/ rum£cclcfia. Jtenim legiturum áctibus
ria:felicitagiftaque cuipicfcréda fit:non apoßolorum:fundatafuitecclefiaip3a5
furnio:nifiq;ille populualctaf g pluevi apoftolol^aulo qui,fuit ve gcncferè
ligit étfiig gniiiue viligif ampli? bono niaminim qua^t ináfit annig tribug:am
réff illo:q5eptiyiefrequëter accidüteui ctu£%ut«i%anii£%füpedificauitullam, %i,
défergppáret.3allitur aütin bac parte QLC1bi&uiludoiligéter obßrua:gy quam
ambiétiéiudiciii5:eoqj igno*t penitus 69i!;$i$$itum33oannemiiitarî
wimainorig:fine quo nec rtgine fufficit tur J>aulig;tun£ iSgtrugcefignā; pfo
ciemagnificétiafiia.1©t de boc quidvicé namyatrięgglugfilij:3oaniicê íí
dum ?3feliciorem (eeffe putat z eftvyog tu3£ìikti;£gy|>aulueiiönfupcredìfiè
militie viroollecta:wyore regi&quam nô uita'p;incipiQiugiéque r^ctfue fiiii?
tolligit repr:etiamfivegloniain nullo £le utratifundauitaiitipíépê::fipecifìce
j
fèmifonequeratur:iufifortemcretriy fit3z iii£ioajn£9y*igenitu5wcipatriéin boc
necip(à tiligat euma quodiligi fpcrnit; ipßòcfign3t:qui confümato vcterit*?
biieocculto3 amato-e& fuo9apudquoe fifto:quodfpiliu6ptinebatad póífé*
in£licitcr putat¢eft* felicę fiitaeft; cb9auit teiigin£tumn9uum:quòd íi
etia3nec iftomodoimpcditur ratio:quä u®ptiiietadfeipfum:,(ùpucui:t autë fpi
do,quidέα fiprauumamorem félicitate3 Jituefánctué confumatürug qiincboa?
extimet nibilominu8taméamnovem £lici fìiit4füiidaiaa filio: yt comipleatEt
tatem putet:heceffe£licitaté:£d mi£^ ludquodi£e£icit.£dbucmiiita3a5&
riam:ybiamoanoneft.£)uocirca £licio vobi& vicere:f3non poteftiepotare miô £Jo,u6,
remoyerum:partéioanni&quiplueama do&um áutéwencfit ille $uritię
tura£bvifto:parte lyctrig minu& am* tati9;Docebit vo&omncm veritatem.
£ur:&fiplu&ainet ipßtque tamen v ipfâ QDtnunc itaq;vtiiibiuio pofitię pge
féijyeft:quia vfincjeqialiter:amatufta quo vig;$i incipiéap;umapartciii;i?
mę:4 quodminuefuppletamoxigoiftam Ps19 adquintamintçllig:iii prima pa*
fia;fiipp*tprerogatiúgiowiez maeftae t::primitiuam ecdefiäin£cumida;antbig
boaoae.£uturoauiq;igcfccptrumcui cûçnam;im tertiq•-* quart®
&
- • .-*

** : .%bb, ·
18arg. ' gérpönig
conftantinopolitana3;inquintaromúnâ. in ecclefiaepbefina zrcliqo£x yix ymę
i.quod perufta& itclligif'quatuos.f.aialia accidiffe legif:;ilunc ergovebié£cclefij3
¢ tbronu& cei:quorumintelligentia talie agendumeft:& orgiequeperillafignifi/
eft.£cclefiap:imitiua:fignificatid quod canf:áliter illi9 (püg (anctu9per ea que
leo:ordine3:v3:prelatoy.£cclefia antbio ßripta funt:futuraßdiperat complene,p
cbena:idquod vitulu8:ordinem:w5:mar anjiffionem oouninm bucentiø. Ilon enim
tyrum. £cclefiaaleyandrinaidquodbo loquefa£metipfo:fedquecunq3 audiet 3 Jo.i£.
mo:ordine3:w;:coníéíoz:quifpilunomi loquetur:¢ quefutura funt annuntiabit
me:ooctore9oicendifunt.£cclefia conftä wobig.{1tq:nö omne8 religiofi ordinee
finopolitana:id quod agla:ordinem:v5t wnanimiter autequaliter currunt:queec
%nctarumyirginu5.£cclefia Romana: clefiarum (eptem laudewelgbprobriooiv
id quod £de&:generalêtw3:iufloru5 eccle gnafit:erbieque (criptag £(criptafùnt,
fam:queum vinculovnitatiga pacie oi/ pboiem gdem:ßd afpüßängtovnufqfq;
neráemanfíonee in(:ip(aco*(olidat.3n perpciidat.0Tilota £# eft.£\uinq;
£
toenimg fuitioineein fpüin oomini/ parte&libriatmribuendefunr qnq; eccle/
caoie:zynigenitum ocipátriequieft:fin fij&generalibu&ptinentibu&adpctrum*
cep&paflorum in gloria maieflati&:conté feptéportione&prima pti8:£ptéfpälibus
platue eft:fati& oftëdit vifioni9 ordinem ptinétibue ad3oann£;* tüfimiluudoq
* adoiemrefurrectionigoominice efferef? däeftiter generaleezf%lea:q; ficut ipsi
rendum:v adordinem paftorum quipri mapte libiiagifoe oib?jlati£:it33 ipsi
mu3eft:q*® revcrapaftoribugqui fortiv maportióe prime pti6ègbufdáílati6:at
tudine fideilcone& eíïe debêt:refurrectio ficut in Κόaptelubriagifce oib* martyri
oominicaattribuitur:ficut α paffio vel b°:itaim (côapostiôe pnieptiooe gbufdá
baptifmamartyrib°;natiuitae oocto:ib° martyribue: £figoecéterie££££ptogin
afcenfio contemplatoribue:aduentug (p. giialub°gnari*nícrueißxilib* (èpteiïari*
ntu&fàncti:im cbaritate%ruétibüø.95in tenëduéeft.£tfieaqueoe£yto tempore
vero vefpecialibue ordinibu6 agendum prolata funt;cu3oe (plcndove vultug oo
eft:£cceim prima bacparte libri in typo mini ageretur:p:e£qui volumu8:adter
ecclefiarumfcptem oefignatifunt:vt fiât tium pro£cto fùtu5 tranfineare coinpel
•»a,so primi nouiffimi znouiffimiprimi:z pre limur.IXe cuiu8tamenintcllcctuparum
cipue cum in bac vifione ipfi& prerogati quidadbucafìgnarefufficimus: q* qua
uaafcribaturamori&propter fànctu33oä liter ordo ip{e futurue. Qerit inreliquijs
nem : qui eis velut in proprium catué tudeorum: w gentium ad inftar ecclefics
cft:quin imoproptcr fpiritum fanctum:, quepx£ne eft:oiftinguendu® fit:itanoe
quiineiefpecialiu3 requiefcit:quéadmo modo affìgnare ncgmue:quomodo que
dum in £pté crinibue <5an(oni& cefigha atémporc apoßolorum vfq3nunc uhiyac
tuin eft,3gitur quodadcarnem pertinet ecclefi3gentium gcfta funt:aeoctoribu&
abecclefiâ circumcif3:um : boc eft ab illo p:iiiutiuc ecclefieaffignaringn poterant;
3υάi,6 populo qui carnaliter vixit incboatum H»ocfolum se predicite ecclefij& fcciidì
eft:quod yeropertinetad fpám (ànctij5: itelligentiampcrtinétè adtertium ftatus
abecciefiagentium:vbi nibil Nelege car hotandü video:gy ficut vita petri ptinet;
mi3actum €ft:£dtotum quodainhodo trii ad fçômflatúm:witu verô 3ogiiiG ad
t>elege ßoüø.§pfà eft p:incipalig:iila cpbe fcömv tertium:ita itellcctua qnq5 cccle
£):uiiyecclefia:que p:ifma pofi ghrwiocbe fiarumv qiiq3partiügeneralium iub:i nô
mausin afi* claruifïè cognofcitur:boc ei\ nifiad (cômtfitu5r&torquédueci*.3rite!
pofteccleíiafnillâ in qua £piliæ oe iudai? lectwe ver9 ßptemccclcfiarum z£ptctn
-
j)ourgatifuiyty circücifiéç â&icò;qό ppcutionìpam&parti9&dköjv tcctui•
- • * •*,
-
• •,
3oa. • 18xima 3n?{po. * [I
Cuïabic prudcnelecto inotftri6u mu9:3 abdicámug ocaiitate oeconien$
citaut
te vigilitcr. piffcre
em (ciamuè
n/ ambulante& in aftutianeq3 adulterantes
tiarn intellectuum interfécundìt. tertiú
*«w4 mundi flatú:memorandafuntvcrbapau tié verbum Dei:fed in maniféftatione verita
cómendantcgno&metipfogad omné
l1qui claritatem euágeligißrmoniein £z confcientiam boiumcoxam geo:q fietij
cüdo ftatuafìgnare ítuduit:baud oubij optumeft£uangcliumnoftri
} gyrgfpectulegi9;¢ ex parte:non ¢¢undú pereunteft opcrtii:in quibugi:iiib
όeuóbu
ie qui
iùe
fotüpropterilludquodalibiip(è fcribit. fèculi excecauit méte&infidelium;vtnon
M.Cot.13
££ parte enim cogiiofcimu3£ey partep illuminatio euangelijglorieyßi:g
pbetamu8:cúautem venerit quod perfé/ fulgeat
€ft imago $ei, illó enimfiogmetipfo3p;?
ctu5eftenacuabiturquodey parteeft:ita dicamu 8:£dicfumrpmpiimtnoftrii:iioq,
3,€ot.3,
enim fuperiugoixerat. $iduciam taléba aütfcruceyeftro9 périefù$ rítn;quonii
bemu&pr£madoeum:non g) füfficiemy uiviritoe tcnebrielucêßlendef<e
•tcefcimuécogitare aliquidaiiobis quafi txt13q
re:illupit in cordibu9 noftri&adillumina
q:nobie:fedfufficiëtia noflrateproeo eft, tignéfciétie,claritatieo
&i:in facieypiiefu.
, £)uit idoneo&no6fecit miniftro& noui bec oig ßripfitapoftolu8 oifputáfie öeki
teftamêtjinonliterafedfpúíliteraeni;oc
cidit:fpúégutem viuificát:£\tjodfihini ££ra£ fpii;que figuieplene intelligit:fàtif
flratiomontiøliterie deformatain lapidi/ fáctü eftejcefpjâleifellectu;qui&fignaw
tu3eftinfìcierßiiefu:qiio.f.lüméfit nec
buefijitin gloria:itavtnonpoffentinté/ tale quale infácie moyfioefignatumeft:fi
dere filijifraclumfaciem moyfi:ppter glo multoampliug όpifiat interlunam* ?
riam vultué eiu&que euacuaf:quomodo lí.liyuncergoi nfcllectüpceperüt apofto,
non magi3miniftratio fpüøerit ingloria. li:ßd ppter impioe a blafpbemätores
inäfiminiftratiooinationigimgloiiaeft:
gbßöditum eft;iteru5wfq3adtëpue:ficut
niulto magn&abundat myfteritj3 iuftitie belyae quiabfcóditiieeftanniæ tribu8 q. $•rt.1.
ingloria.tflammec glorificatum eftquod quafi méfibug £y£vitex manifeftug appa
claruit in bac parte:propter eprcellentem ruit.£t ficut ácHaquain viderät magiim
gloriâ $im.quodeuiacüaturpergloriam oriente:zoifparuit:a rurfum circafifiem a_»£•£•
£ft:multo magi&quod manet in gloriaé. itineriepfiftentibu3in fide oftenfâeft.£):
Myabenteeigitur talem fpem:multafidu/ igiturytiytempørgilloqu9yjgven
-ciavtimur;vnon ficut moy(eg ponebat mundumfplëdüitácig itim
velamen fuper faciemfuä:vtnon intêde/ e ifi öpleti eab
rentfiljifrael;infácie3eiue:quodguacua babraa miuyta matbcü:z giacob iurtali
teräteftaméti veteriggenerationibug j/
tur:fedobtufi funt£nfueeorii: wfq3.n.in
bodiernumoiemidipmwelamen in le/ gnficfp
draginta:fi£
léiidere op;cöp
letis
ctione veteriøteftaméti manet nomreue/ rurfum infpiritu:generationibiig ödragi
ta.tinde αάragefimo Cie:acfiicaquáz
s.com.5. latum:qiiiin yjaeuacuatur.$ed vfq3in dragef
bodierniioiem cum legitur moy(&g: vela ime:velamen quod eft inter cborá
mcmeftpofitum fupercoreo£.£um aiit zaltare3fueuit auferri.£ogimur inbea,
conuerfiadoeum fiierint:auf&retur vela/ toioäne:nô foliìcôtemplato:eg buiuetę
men.£iigenim (püøeft,(Jbigutem fpiri porię gccipere:fèd v hiaghog illog virog
tug oiii;ibiliberta3.inogwero omne9re qui ineyovdiQecclcfi&repertifunt;quo;
uelatafacie gloriä bominifpeculantee: in êtnönulli ppbeticfpiimbabuiffe legumif
£lua (èntétiaillaqua cf. £r parte enim
eandemitnaginem tranffoimamur:acla/ cognof cimu9 : « ex parte propbetamué: r.couij
ritatei glaritate3tanó abfiifpiritu.3ô
n cum antem venerit quod pcrfcctum eft;
s.&6w4 babëte&banc miniftrationemiuyta quid
mi(èricordiam cößcutißumue:non vcfici euacuabitur qii9dey partéeft.£)ualem.
eratilludgyftellam miagiin gni; yide/
- 3
" Abb.
funt:zpereammatum r5mintelleréfüt:
18arg £rpönig
rum ecdefiam adverterani fuam colloci
comparatione illiu3 lumini3:quod in fi/ dain infingetoicene.$tatus; quidé oueg
me confécutifunt quádo edocti per (àpië aoeptrig füig;cdcs autem a finiftri£;{ cú aßa.15
te8t fcribae populi:non folum ftellâ quâ ipfemetin alio loco tic*t. (1bi duo vel
viderant in oriente viderunt: verumetiä treg congregati funt in nominine meo: ibi
ip(àm veritatemquam quefiuerant ocu/ fum in iiiedio eo:um. %\uare non abfur/
lo ad oculu5c5templariz cognofcere me de:cur fe vel folag ftellae tenere oicat in
ruerunt*inunc ergo intelligere cftfijiffe depºtera fua v noii etiam candelabra feptë:
£tiamtiicviro&intelligëtegetiam peter aut cur fe immedio candelub:orum aureo
fàncto8 apoftolo8 veuangelifta&qui p;e/ rum : ¢ honetiam interflella3 ambulare
dicarequeaudierätz vidergntiufmifünt: perbibeat.$ed in buiue queftionig enig • •
quodlicetnonitalucide qüoiu tertiofta mate:confuetudo fcripturarum emulan/
tu£d quafiperfpeculüinenigmate;f«/ daeft:que wmameahdemq3rem oiuer(oe
ciidu3tii ea que bic fcriptafùnt:laudaue plerunq3parere intellectu8 oemonftrat:
runt iufto3:increpauerütiniuftoe:pmi? (ecundum qy rotefcripturarum pro impe
fit bona bonié:riialarnalie:alioeftiadem' tufbiritue gradiuntur.£ìlitereni5 defpe
treblanditijs: alio6 terroribue pcrini, cialibu8:aliter oe generalibug iudicandî
gente8:itayt fiht inexcufabilee quicúq; eft,$ed α alitercu3 fcribitur vnué folue:
ihcorrigibile&repertifùnt zqui fiirdaaii aliter cumfècundu9 adiungitur:aliter cú
se audierunt:quodperfingulae ecclefiae idquod adiungiturminoriéeftpretijvel
ih fine concluditur.£)ui babctaureggu/ toignitati&:aliter cum maiori&:aliter cum}
diédi audiatquidfpiritueoicat ecclefije. fimpley& fimplex: aliter cum fimplex* £re.$
$ed iam nuncpreftante oeoad contem/ multiplep:inrelationeponîtur,£e vno
plahdaearüdemecclefiarij5mpferia ver ¢£ni£olo fpäliter agif;cu3inwno 4|>oy
bayertamué:vtquidwelJaudeoignum; £loquenteceo in móte ocb:aliquidfpé
velincrepatione cömeritfiap:incipio'¢) cialegc myfticu5ocfignari fèntimu8,£ìò
•*. . . .' cundiftatue vfq3adpreßne:finguiie any fieidem moyfi iungitur aaron:protinug •
gelo;um feptem zecclefiarum fiigru3.pcr vereilla ad aliam itellectug oifcurrit.£o.
dem modofioe fàrra agitur abfq; agar:
fingulafey tempo:u3cótigerit : elucefcat:
wficut in pe(enti temporeeyperimentoli pótfolafàrraaliquidoefignare etia5 Ęter
quet non igno;affefpiritunjiefuey bigg id quodfignificát cumponitur in féipe,
fcriptafunt inboclib:o:eodem bucefpi/ ctu agar,£um veroeidem farre affofia£
ritu comprobetur:vtnon folum turbe gè 3gar: ptinué mutaf myfteriú:íédnö qua *
tiliumque in fide p:ecedunt:verumetiá; leeftillud:cüei fubtracta agar : fubrogaf '
iudeorumquefectiturefunt cöfona:vp3 i$ebeccba.£t boc quidé $eonobugfim ;
a_»»** ri voce3fiteántur toicant.i£cncdictiug plicibu8.£>e fimpliciaüt v multiplici£r .,
qui venit in nomiheeomini. moeft:vt cum penuntur fimul ouo:quo *
ôC%ncipitce£ngelo£pbefi. £a5.2. rum wnum adperfonam:alteru5 admul
£e.n. CEtägelo ephefi ecclefie fcri titudinemreíértur:vtfünt pafto: α grey
in teftahnento veteii:quorú vnu&pleruri/
be.Hec dicit qui habet feptem q51©bfiftum:aliu3cefignat ecclefiä, £\ui
ftellasin dexterafua:qui ambu banc myfteriorum regiila3intelligere me
latinmedio feptem cãdelabro quit:nefcio fiquie ei perfingula loca in '
TUJIm 3UJf€OTum, qnibué bec mutatio fit:fatiffìcere poteft.
£\ui autem non capit iftud τ fcrijpulo,
OCÈ vnigenituebeifiliug:oeféófi
ῦςalioloquepe ynijkr%tmelectô/
fii6eft:oifcatpriu9 auditacredere:yt pof