Está en la página 1de 7

UNIT

DICTIONARY
Wordlist Use the Macmillan Dictionary online! Dictionary Thesaurus
Search

www.macmillandictionary.com

The words in this wordlist have been colour-coded following the Macmillan English Dictionary. The words in red
are some of the most commonly used words in the English language.

A bathroom (n) /ˈbɑːθˌruːm/


beard (n) /bɪə(r)d/
accessories (n) /əkˈsesəriz/
bed (n) /bed/
action (n) /ˈækʃ(ə)n/
bedroom (n) /ˈbedˌruːm/
add (v) /æd/
behind (prep) /bɪˈhaɪnd/
adventure (n) /ədˈvenʧə(r)/
bells (n pl) /belz/
adventurous (adj) /ədˈvenʧ(ə)rəs/
belt (n) /belt/
advert (n) /ˈædvɜː(r)t/
between (prep) /bɪˈtwiːn/
after-school club (n) /ˌɑːftəˈskuːl klʌb/
big (adj) /bɪg/
almonds (n) /ˈɑːməndz/
(the) big screen (n) /ðə ˌbɪg ˈskriːn/
amazing (adj) /əˈmeɪzɪŋ/
biology (n) /baɪˈɒləʤi/
American (adj) /əˈmerɪkən/
biscuits (n pl) /ˈbɪskɪts/
animated cartoon (n) /ˌænɪmeɪtɪd kɑː(r) ˈtuːn/
blinds (n pl) /blaɪndz/
animation studio (n) /ænɪˈmeɪʃ(ə)n ˌstjuːdiəʊ/
blog (n) /blɒg/
annoying (adj) /əˈnɔɪɪŋ/
blouse (n) /blaʊz/
apartment (n) /əˈpɑː(r)tmənt/
board (n) /bɔː(r)d/
ape (n) /eɪp/
boarding school (n) /ˈbɔː(r)dɪŋ ˌskuːl/
apostle (n) /əˈpɒs(ə)l/
body-suit (n) /ˈbɒdiˌsuːt/
appear (v) /əˈpɪə(r)/
boil (v) /bɔɪl/
aqua-aerobics (n) /ˌækwəreəˈrəʊbɪks/
book (n) /bʊk/
Arabic (n) /ˈærəbɪk/
boots (n pl) /buːts/
arcade games (n) /ɑː(r)ˈkeɪd ˌgeɪmz/
boring (adj) /ˈbɔːrɪŋ/
archery (n) /ˈɑː(r)ʧəri/
bowling alley (n) /ˈbəʊlɪŋ ˌæli/
architect (n) /ˈɑː(r)kɪtekt/
bracelet (n) /ˈbreɪslət/
Argentina (n) /ˌɑː(r)ʤənˈtiːnə/
brass (n) /brɑːs/
Argentinian (adj) /ˌɑː(r)ʤənˈtɪniən/
brass band (n) /ˌbrɑːs ˈbænd/
armchair (n) /ˈɑː(r)mˌʧeə(r)/
bravely (adv) /ˈbreɪvli/
arms (n) /ɑː(r)mz/
Brazil (n) /brəˈzɪl/
art (n) /ɑː(r)t/
Brazilian (adj) /brəˈzɪliən/
at (the weekend) /weak ət, (prep) strong æt/
British (adj) /ˈbrɪtɪʃ/
at (6/7/8 o’clock) /weak ət, (prep) strong æt/
brother (n) /ˈbrʌðə(r)/
Australia (n) /ɒˈstreɪliə/
Australian (adj) /ɒˈstreɪliən/ C
average (adj) /ˈæv(ə)rɪʤ/
café (n) /ˈkæfeɪ/
avoid fast foods /əˌvɔɪd fɑːst ˈfuːdz/
cake (n) /keɪk/
B calories (n pl) /ˈkæləriz/
Canada (n) /ˈkænədə/
backpack (n) /ˈbækˌpæk/
Canadian (adj) /kəˈneɪdiən/
bag (n) /bæg/
cap (n) /kæp/
bagpipes (n pl) /ˈbægˌpaɪps/
captain (n) /ˈkæpʃ(ə)n/
baked potato (n) /ˌbeɪkt pəˈteɪtəʊ/
caravan (n) /ˈkærəvæn/
balance (n) /ˈbæləns/
carbohydrates (n) /ˌkɑː(r)bəʊˈhaɪdreɪts/
balcony (n) /ˈbælkəni/
carry (v) /ˈkæri/
ball (n) /bɔːl/
cartoon (n) /kɑː(r)ˈtuːn/
balloons (n pl) /bəˈluːnz/
castanets (n) /ˌkæstəˈnets/
barge (n) /bɑː(r)ʤ/
castle (n) /ˈkɑːs(ə)l/
baseball cap (n) /ˈbeɪsbɔːl ˌkæp/
casual (adj) /ˈkæʒuəl/
bass player (n pl) /ˈbeɪs ˌpleɪə(r)/
catch (a ball) (v) /kæʧ/
bat (n) /bæt/
catchy (adj) /ˈkæʧi/
bath (n) /bɑːθ/

151
ceiling (n) /ˈsiːlɪŋ/ cut (v) /kʌt/
celebrate (v) /ˈseləbreɪt/ cymbal (n) /ˈsɪmb(ə)l/
century (n) /ˈsenʧəri/
chair (n) /ʧeə(r)/ D
champion (n) /ˈʧæmpiən/ dad (n) /dæd/
channel (n) /ˈʧæn(ə)l/ daffodil (n) /ˈdæfədɪl/
character (n) /ˈkærɪktə(r)/ dairy products (n) /ˈdeəri ˌprɒdʌkts/
character (n) /ˈkærɪktə(r)/ dance (n) /dɑːns/
chat show (n) /ˈʧæt ˌʃəʊ/ dancing (n) /ˈdɑːnsɪŋ/
cheat (v) /ʧiːt/ dangerously (adv) /ˈdeɪnʤərəsli/
check (v) /ʧek/ dark (adj) /dɑː(r)k/
cheerful (adj) /ˈʧɪə(r)f(ə)l/ deaf (adj) /def/
cheerleading (n) /ˈʧɪə(r)ˌliːdɪŋ/ decorate the house /ˌdekəreɪt ðə ˈhaʊs/
cheese (n) /ʧiːz/ desk (n) /desk/
chemistry (n) /ˈkemɪstri/ developments (n pl) /dɪˈveləpmənts/
chess (n) /ʧes/ diet (n) /ˈdaɪət/
chicken (n) /ˈʧɪkɪn/ dining room (n) /ˈdaɪnɪŋ ˌruːm/
chimney (n) /ˈʧɪmni/ discrimination (n) /dɪˌskrɪmɪˈneɪʃ(ə)n/
China (n) /ˈʧaɪnə/ dive (v) /daɪv/
Chinese (adj) /ʧaɪˈniːz/ diversity (n) /daɪˈvɜː(r)səti/
choir (n) /kwaɪə(r)/ diving (n) /ˈdaɪvɪŋ/
Christianity (n) /ˌkrɪstiˈænəti/ do aerobics /ˌduː eəˈrəʊbɪks/
Christmas (n) /ˈkrɪsməs/ do athletics /ˌduː æθˈletɪks/
church (n) /ʧɜː(r)ʧ/ do exercise /ˌduː ˈeksə(r)saɪz/
cinema (n) /ˈsɪnəmə/ do gymnastics /ˌduː ʤɪmˈnæstɪks/
citizenship (n) /ˈsɪtɪz(ə)nʃɪp/ do judo /ˌduː ˈʤuːdəʊ/
clarinet (n) /ˌklærəˈnet/ do sport /ˌduː ˈspɔː(r)t/
classical (adj) /ˈklæsɪk(ə)l/ do yoga /ˌduː ˈjəʊgə/
clever (adj) /ˈklevə(r)/ do your homework /ˌduː jə ˈhəʊmwɜː(r)k/
clock (n) /klɒk/ documentary (n) /ˌdɒkjʊˈment(ə)ri/
coat (n) /kəʊt/ dog-sled racing (n) /ˈdɒgsled ˌreɪsɪŋ/
comedy (n) /ˈkɒmədi/ door (n) /dɔː(r)/
comic book (n) /ˈkɒmɪk ˌbʊk/ double bass (n) /ˌdʌb(ə)l ˈbeɪs/
competition (n) /ˌkɒmpəˈtɪʃ(ə)n/ dragon (n) /ˈdrægən/
compose (v) /kəmˈpəʊz/ drag-racer (n) /ˈdrægˌreɪsə(r)/
composer (n) /kəmˈpəʊzə(r)/ drag-racing (n) /ˈdrægˌreɪsɪŋ/
computer game (n) /kəmˈpjuːtə(r) ˌgeɪm/ dragster (n) /ˈdrægstə(r)/
confident (adj) /ˈkɒnfɪd(ə)nt/ drama (n) /ˈdrɑːmə/
Congratulations! /kənˌgræʧʊˈleɪʃ(ə)nz/ dress (n) /dres/
console (n) /ˈkɒnsəʊl/ drink water /ˌdrɪŋk ˈwɔːtə(r)/
cook (v) /kʊk/ drive (v) /draɪv/
cooker (n) /ˈkʊkə(r)/ drummer (n) /ˈdrʌmə(r)/
cool (adj) /kuːl/ drums (n pl) /drʌmz/
cost (v) /kɒst/
costume (n) /ˈkɒstjuːm/
E
cosy (adj) /ˈkəʊzi/ earrings (n pl) /ˈɪərɪŋz/
country (n) /ˈkʌntri/ easily (adv) /ˈiːzɪli/
create (v) /kriːˈeɪt/ eat a balanced diet /ˌiːt ə bælənst ˈdaɪət/
creature (n) /ˈkriːʧə(r)/ eat fruit and vegetables /ˌiːt fruːt ən ˈveʤtəb(ə)lz/
cricket (n) /ˈkrɪkɪt/ eat special food /ˌiːt speʃ(ə)l ˈfuːd/
crisps (n) /krɪsps/ eggs (n pl) /egz/
cross-country running (n) /ˌkrɒskʌntri ˈrʌnɪŋ/ English (adj) /ˈɪŋglɪʃ/
cupboard (n) /ˈkʌbə(r)d/ English (n) /ˈɪŋglɪʃ/
curly (hair) (adj) /ˈkɜː(r)li/ ethnic minority (n) /ˌeθnɪk maɪˈnɒrəti/
eyebrows (n pl) /ˈaɪˌbraʊz/

152
UNIT

F give presents /ˌgɪv ˈprezənts/


gloves (n pl) /glʌvz/
facilities (n pl) /fəˈsɪlətiz/
go cycling /ˌgəʊ ˈsaɪklɪŋ/
fair (adj) /feə(r)/
go horse-riding /ˌgəʊ ˈhɔː(r)sraɪdɪŋ/
far (adj/adv) /fɑː(r)/
go mountain biking /ˌgəʊ ˈmaʊntɪn baɪkɪŋ/
farm (n) /fɑː(r)m/
go roller-skating /ˌgəʊ ˈrəʊlə(r)skeɪtɪŋ/
fast (adj/adv) /fɑːst/
go skateboarding /ˌgəʊ ˈskeɪtbɔː(r)dɪŋ/
fat (adj) /fæt/
go surfing /ˌgəʊ ˈsɜː(r)fɪŋ/
fat (n) /fæt/
go swimming /ˌgəʊ ˈswɪmɪŋ/
feet (n pl) /fiːt/
go to bed /ˌgəʊ tə ˈbed/
fibre (n) /ˈfaɪbə(r)/
go to church /ˌgəʊ tə ˈʧɜː(r)ʧ/
fiddle (n) /ˈfɪd(ə)l/
go to school /ˌgəʊ tə ˈskuːl/
filling (n) /ˈfɪlɪŋ/
go to the gym /ˌgəʊ tə ðə ˈʤɪm/
film (n) /fɪlm/
goggles (n pl) /ˈgɒg(ə)lz/
film director (n) /ˈfɪlm daɪˌrektə(r); ˈfɪlm dəˌrektə(r)/
good-looking (adj) /ˌgʊdˈlʊkɪŋ/
film festival (n) /ˈfɪlm ˌfestɪv(ə)l/
gramophone (n) /ˈgræməˌfəʊn/
film industry (n) /ˈfɪlm ˌɪndəstri/
grandad (n) /ˈgræn(d)ˌdæd/
film studio (n) /ˈfɪlm ˌstjuːdiəʊ/
grandma (n) /ˈgræn(d)ˌmɑː/
fingers (n pl) /ˈfɪŋgə(r)z/
graphics (n pl) /ˈgræfɪks/
fireplace (n) /ˈfaɪə(r) ˌpleɪs/
grasshoppers (n pl) /ˈgrɑːsˌhɒpə(r)z/
fireworks (n pl) /ˈfaɪə(r) ˌwɜː(r)ks/
great (adj) /greɪt/
fish (n) /fɪʃ/
grey (adj) /greɪ/
fitness (n) /ˈfɪtnəs/
guitarist (n) /gɪˈtɑːrɪst/
five-star hotel (n) /ˌfaɪvstɑː(r) həʊˈtel/
gym (n) /ʤɪm/
flag (n) /flæg/
flat-screen television (n) /ˌflætskriːn ˈtelɪvɪʒ(ə)n/ H
flippers (n pl) /ˈflɪpə(r)z/
ham (n) /hæm/
floor (n) /flɔː(r)/
handbag (n) /ˈhæn(d) ˌbæg/
flute (n) /fluːt/
hands (n pl) /hæn(d)z/
Food Technology (n) /ˈfuːd tekˌnɒləʤi/
happily (adv) /ˈhæpɪli/
football stadium (n) /ˈfʊtbɔːl ˌsteɪdiəm/
hard (adj/adv) /hɑː(r)d/
France (n) /frɑːns/
harp (n) /hɑː(r)p/
freedom (n) /ˈfriːdəm/
hat (n) /hæt/
French (adj) /frenʧ/
have a party /ˌhæv ə ˈpɑː(r)ti/
French (n) /frenʧ/
have a shower /ˌhæv ə ˈʃaʊə(r)/
fridge (n) /frɪʤ/
have breakfast /ˌhæv ə ˈbrekfəst/
fried (adj) /fraɪd/
have dinner /ˌhæv ˈdɪnə(r)/
friendly (adj) /ˈfrendli/
have fun /ˌhæv ˈfʌn/
fruit and vegetables /ˌfruːt ən ˈveʤtəb(ə)lz/
have lunch /ˌhæv ˈlʌnʧ/
fry (v) /fraɪ/
head (n) /hed/
fun (n) /fʌn/
headband (n) /ˈhedˌbænd/
funny (adj) /ˈfʌni/
headset (n) /ˈhedˌset/
furniture (n) /ˈfɜː(r)nɪʧə(r)/
health (n) /helθ/
G healthily (adv) /ˈhelθɪli/
healthy (adj) /ˈhelθi/
game show (n) /ˈgeɪm ˌʃəʊ/
helmet (n) /ˈhelmɪt/
games console (n) /ˈgeɪms ˈkɒnsəʊl/
heptathlon (n) /heptˈæθlən/
garage (n) /ˈgærɑːʒ/
hero (n) /ˈhɪərəʊ/
garden (n) /ˈgɑː(r)d(ə)n/
heroine (n) /ˈherəʊɪn/
geography (n) /ʤiːˈɒgrəfi/
high jump (n) /ˈhaɪ ˌʤʌmp/
German (n / adj) /ˈʤɜː(r)mən/
high-school (n) /ˈhaɪˌskuːl/
get a good mark /ˌget ə gʊd ˈmɑː(r)k/
history (n) /ˈhɪst(ə)ri/
get dressed /ˌget ˈdrest/
hit (a ball) (v) /hɪt/
get fit /ˌget ˈfɪt/
honey (n) /ˈhʌni/
get in trouble /ˌget ɪn ˈtrʌb(ə)l/
horns (n pl) /hɔː(r)nz/
get up (phr vb) /ˌget ˈʌp/
hurdles (n pl) /ˈhɜː(r)d(ə)lz/
153
I living room (n) /ˈlɪvɪŋ ˌruːm/
log cabin (n) /ˈlɒg ˌkæbɪn/
icebiking (n) /ˈaɪsˌbaɪkɪŋ/
long (hair) (adj) /lɒŋ/
ice hockey (n) /ˈaɪs ˌhɒki/
long jump (n) /ˈlɒŋ ʤʌmp/
ICT (n) /ˌaɪsiːˈtiː/
look forward to doing sth
in (prep) /ɪn/
/ˌlʊk fɔː(r)wə(r)d tə ˈduːɪŋ sʌmθɪŋ/
in (the morning/afternoon) (prep) /ɪn/
lose weight /ˌluːz ˈweɪt/
indoors (adv) /ɪnˈdɔː(r)z/
loud (adj) /laʊd/
in front of (prep) /ɪn ˈfrʌnt əv/
loudly (adv) /ˈlaʊdli/
intelligent (adj) /ɪnˈtelɪʤ(ə)nt/
lyrics (n pl) /ˈlɪrɪks/
invent (v) /ɪnˈvent/
invention (n) /ɪnˈvenʃ(ə)n/ M
its (possessive adj) /ɪts/
make friends /ˌmeɪk ˈfrendz/
J make notes /ˌmeɪk ˈnəʊts/
maths (n) /mæθs/
jacket (n) /ˈʤækɪt/
media (n pl) /ˈmiːdiə/
jacket potato (n) /ˌʤækɪt pəˈteɪtəʊ/
medieval market (n) /mediˌiːv(ə)l ˈmɑː(r)kɪt/
Japan (n) /ʤəˈpæn/
meet friends /ˌmiːt ˈfrendz/
Japanese (adj) /ʤæpəˈniːz/
memory card (n) /ˈmem(ə)ri ˌkɑː(r)d/
javelin (n) /ˈʤæv(ə)lɪn/
microphone (n) /ˈmaɪkrəˌfəʊn/
jealous (adj) /ˈʤeləs/
milk (n) /mɪlk/
jeans (n pl) /ʤiːnz/
minerals (n pl) /ˈmɪn(ə)rəlz/
jousting (n) /ˈʤaʊstɪŋ/
mirror (n) /ˈmɪrə(r)/
joystick (n) /ˈʤɔɪˌstɪk/
mobile home (n) /ˌməʊbaɪl ˈhəʊm/
juice (n) /ʤuːs/
monk (n) /mʌŋk/
jump (the hurdles) (v) /ʤʌmp/
Moroccan (adj) /məˈrɒkən/
jumper (n) /ˈʤʌmpə(r)/
Morocco (n) /məˈrɒkəʊ/
K moustache (n) /məˈstɑːʃ/
keyboard (n) /ˈkiːˌbɔː(r)d/ MP3 player (n) /empiːˈθriː ˌpleɪə(r)/
keyboard player (n) /ˈkiːbɔː(r)d ˌpleɪə(r)/ mum (n) /mʌm/
kick (a football) (v) /kɪk/ music (n) /ˈmjuːzɪk/
kilt (n) /kɪlt/ music programme (n) /ˈmjuːzɪk ˌprəʊgræm/
king (n) /kɪŋ/ my (possessive adj) /maɪ/
kitchen (n) /ˈkɪʧən/ myth (n) /mɪθ/
knee-pads (n pl) /ˈniː ˌpædz/ N
knight (n) /naɪt/
native (adj) /ˈneɪtɪv/
L neck (n) /nek/
lamp (n) /læmp/ necklace (n) /ˈnekləs/
laptop (n) /ˈlæpˌtɒp/ net (n) /net/
last night /ˌlɑːst ˈnaɪt/ (the) news (n) /ˌðə ˈnjuːz/
last week/month/year /ˌlɑːst ˈwiːk/ˈmʌnθ/ˈjɪə(r)/ New Zealand (n) /ˌnjuː ˈziːlənd/
lazy (adj) /ˈleɪzi/ next to /ˈnekst ˌtuː/
leader (n) /ˈliːdə(r)/ nice (adj) /naɪs/
learn (v) /lɜː(r)n/ nicely (adv) /ˈnaɪsli/
legend (n) /ˈleʤənd/ noisily (adv) /ˈnɔɪzəli/
legs (n pl) /legz/ nomadic (adj) /nəʊˈmædɪk/
library (n) /ˈlaɪbrəri/ nose clip (n) /ˈnəʊz ˌklɪp/
lift (v) /lɪft/ notebook (n) /ˈnəʊtˌbʊk/
lighthouse (n) /ˈlaɪtˌhaʊs/ nuts (n pl) /nʌts/
limousines (n) /ˌlɪməˈziːnz/ O
link (n) /lɪŋk/
oboe (n) /ˈəʊbəʊ/
lips (n pl) /lɪps/
old (adj) /əʊld/
listen (v) /ˈlɪs(ə)n/
on (prep) /ɒn/
lively (adj) /ˈlaɪvli/
on (Tuesday’s) (prep) /ɒn/

154
UNIT

opposite (prep) /ˈɒpəzɪt/ quiet (adj) /ˈkwaɪət/


orange (n) /ˈɒrɪnʤ/ quietly (adv) /ˈkwaɪətli/
orchestra (n) /ˈɔː(r)kɪstrə/ quiz (n) /kwɪz/
original (adj) /əˈrɪʤ(ə)nəl/
our (possessive adj) /aʊə(r)/ R
outside (adv) /ˌaʊtˈsaɪd/ racing (n) /ˈreɪsɪŋ/
racing wheel (n) /ˈreɪsɪŋ ˌwiːl/
P racket (n) /ˈrækɪt/
packed lunch (n) /ˌpækt ˈlʌnʧ/ reality show (n) /riˈæləti ˌʃəʊ/
park (n) /pɑː(r)k/ recorder (n) /rɪˈkɔː(r)də(r)/
pass (an exam) (v) /pɑːs/ recording studio (n) /rɪˈkɔː(r)dɪŋ ˌstjuːdiəʊ/
patron saint (n) /ˌpeɪtrən ˈseɪnt/ red (hair) (adj) /red/
PE (n) /ˌpiːˈiː/ regularly (adv) /ˈregjʊlə(r)li/
peas (n pl) /piːz/ relationship (n) /rɪˈleɪʃ(ə)nʃɪp/
pen (n) /pen/ relax (v) /rɪˈlæks/
pencil (n) /ˈpens(ə)l/ remote control (n) /rɪˌməʊt kənˈtrəʊl/
pencil case (n) /ˈpens(ə)l ˌkeɪs/ respect (v) /rɪˈspekt/
pencil sharpener (n) /ˈpens(ə)l ˌʃɑː(r)p(ə)nə(r)/ revise (v) /rɪˈvaɪz/
perform (v) /pə(r) ˈfɔː(r)m/ rice (n) /raɪs/
performing arts (n pl) /pə(r)ˌfɔː(r)mɪŋ ˈɑː(r)ts/ ride (a horse) (v) /raɪd/
personal finance (n) /ˌpɜː(r)s(ə)nəl ˈfaɪnæns/ ring (n) /rɪŋ/
physical activity (n) /ˌfɪzɪk(ə)l ækˈtɪvəti/ role-play (n) /ˈrəʊlˌpleɪ/
physics (n) /ˈfɪzɪks/ roof (n) /ruːf/
pianist (n) /ˈpiːənɪst/ row (n) /rəʊ/
pipers (n pl) /ˈpaɪpə(r)z/ rowing (n) /ˈrəʊɪŋ/
pistol shooting /ˈpist(ə)l ˈʃʊːtiŋ/ rubber (n) /ˈrʌbə(r)/
play basketball /ˌpleɪ ˈbɑːskɪtbɔːl/ rubbish (n) /ˈrʌbɪʃ/
play football /ˌpleɪ ˈfʊtbɔːl/ ruler (n) /ˈruːlə(r)/
play golf /ˌpleɪ ˈgɒlf/ rules (n pl) /ruːlz/
play table tennis /ˌpleɪ teɪb(ə)l ˈtenɪs/ run (a marathon) (v) /rʌn/
play tennis /ˌpleɪ ˈtenɪs/
Poland (n) /ˈpəʊlənd/ S
Polish (adj) /ˈpəʊlɪʃ/ safely (adv) /ˈseɪfli/
pollution (n) /pəˈluːʃ(ə)n/ saint (n) /seɪnt/
porcelain (adj) /ˈpɔː(r)s(ə)lɪn/ salad (n) /ˈsæləd/
portion (n) /ˈpɔː(r)ʃ(ə)n/ sanitation (n) /ˌsænɪˈteɪʃ(ə)n/
Portugal (n) /ˈpɔː(r)ʧʊg(ə)l/ scarf (n) /skɑː(r)f/
Portuguese (adj) /ˌpɔː(r)ʧʊˈgiːz/ scholarship (n) /ˈskɒlə(r)ʃɪp/
Portuguese (n) /pɔː(r)ʧʊgiːz/ schoolbag (n) /ˈskuːlˌbæg/
potatoes (n pl) /pəˈteɪtəʊz/ science (n) /ˈsaɪəns/
prepare (v) /prɪˈpeə(r)/ score (a goal) (v) /skɔː(r)/
prestigious (adj) /preˈstɪʤəs/ screen (n) /skriːn/
prime minister (n) /ˌpraɪm ˈmɪnɪstə(r)/ seat (n) /siːt/
prince (n) /prɪns/ selfish (adj) /ˈselfɪʃ/
princess (n) /prɪnˈses/ send cards /ˌsend ˈkɑː(r)dz/
protein (n) /ˈprəʊtiːn/ sensor (n) /ˈsensə(r)/
proud (adj) /praʊd/ shelf (n) /ʃelf/
puck (n) /pʌk/ shirt (n) /ʃɜː(r)t/
purse (n) /pɜː(r)s/ shoes (n pl) /ʃuːz/
put on weight /ˌpʊt ɒn ˈweɪt/ shopping centre (n) /ˈʃɒpɪŋ ˌsentə(r)/
puzzle (n) /ˈpʌz(ə)l/ short (adj) /ʃɔː(r)t/
short (hair) (adj) /ʃɔː(r)t/
Q shorts (n pl) /ʃɔː(r)ts/
queen (n) /kwiːn/ shot put (n) /ˈʃɒt ˌpʊt/
quickly (adv) /ˈkwɪkli/ shy (adj) /ʃaɪ/

155
sign (v) /saɪn/ tartan (n) /ˈtɑː(r)t(ə)n/
sign language (n) /ˈsaɪn ˌlæŋgwɪʤ/ technology (n) /tekˈnɒləʤi/
silent film (n) /ˌsaɪlənt ˈfɪlm/ teenager (n) /ˈtiːnˌeɪʤə(r)/
simulation (n) /ˌsɪmjʊˈleɪʃ(ə)n/ teeth (n pl) /tiːθ/
sing songs /ˌsɪŋ ˈsɒŋz/ tent (n) /tent/
singer (n) /ˈsɪŋə(r)/ terrible (adj) /ˈterəb(ə)l/
sink (n) /sɪŋk/ terribly (adv) /ˈterəbli/
sister (n) /ˈsɪstə(r)/ test (v) /test/
skate (v) /skeɪt/ Textiles (n) /ˈtekstaɪlz/
skate park (n) /ˈskeɪt ˌpɑː(r)k/ that (pronoun) /ðæt/
skateboard (n) /ˈskeɪtˌbɔː(r)d/ their (possessive adj) /ðeə(r)/
ski (n) /skiː/ these (pronoun) /ðiːz/
ski lift (n) /ˈskiː ˌlɪft/ thin (adj) /θɪn/
ski resort (n) /ˈskiː rɪˌzɔː(r)t/ this (pronoun) /ðɪs/
ski run (n) /ˈskiː ˌrʌn/ those (pronoun) /ðəʊz/
skirt (n) /skɜː(r)t/ throw (v) /θrəʊ/
sleep for eight hours /ˌsliːp fər eɪt ˈaʊə(r)z/ tidy your room /ˌtaɪdi jə ˈruːm/
slim (adj) /slɪm/ tie (n) /taɪ/
slums (n pl) /slʌmz/ tips (n pl) /tɪps/
small (adj) /smɔːl/ toasted (adj) /ˈtəʊstəd/
smart (adj) /smɑː(r)t/ toes (n pl) /təʊz/
smoothie (n) /ˈsmuːði/ toilet (n) /ˈtɔɪlət/
snorkelling (n) /ˈsnɔː(r)k(ə)lɪŋ/ tower (n) /ˈtaʊə(r)/
snowboarding (n) /ˈsnəʊˌbɔː(r)dɪŋ/ toy (n) /tɔɪ/
soap opera (n) /ˈsəʊp ˌɒp(ə)rə/ traditional (adj) /trəˈdɪʃ(ə)nəl/
socks (n pl) /sɒks/ trainers (n pl) /ˈtreɪnə(r)z/
sound effects (n pl) /ˈsaʊnd ɪˌfekts/ trip (n) /trɪp/
South Africa (n) /ˌsaʊθ ˈæfrɪkə/ trivia (n pl) /ˈtrɪviə/
South African (adj) /ˌsaʊθ ˈæfrɪkən/ trombone (n) /trɒmˈbəʊn/
speakers (n) /ˈspiːkə(r)z/ trophy (n) /ˈtrəʊfɪz/
spell (n) /spel/ trousers (n pl) /ˈtraʊzə(r)z/
sports centre (n) /ˈspɔː(r)ts ˌsentə(r)/ trumpet (n) /ˈtrʌmpɪt/
sports programme (n) /ˈspɔː(r)ts ˌprəʊgræm/ t-shirt (n) /ˈtiːˌʃɜː(r)t/
squad (n) /skwɒd tuba (n) /ˈtjuːbə/
stairs (n pl) /steə(r)z/ tuxedo (n) /tʌkˈsiːdəʊ/
star (n) /stɑː(r)/ tyre (n) /taɪə(r)/
stick (n) /stɪk/
straight (hair) (adj) /streɪt/ U
strategy (n) /ˈstrætəʤi/ ugly (adj) /ˈʌgli/
strings (n pl) /strɪŋz/ (the) UK (n) /ˌðe juːˈkeɪ/
stuck (adj) /stʌk/ under (prep) /ˈʌndə(r)/
stupid (adj) /ˈstjuːpɪd/ underline (v) /ˌʌndə(r)ˈlaɪn/
sugar (n) /ˈʃʊgə(r)/ unfriendly (adj) /ʌnˈfrendli/
sunglasses (n pl) /ˈsʌnˌglɑːsɪz/ unicorn (n) /ˈjuːnɪkɔː(r)n/
surprising (adj) /sə(r) ˈpraɪzɪŋ/ unusual (adj) /ʌnˈjuːʒʊəl/
sweatshirt (n) /ˈswetˌʃɜː(r)t/ (the) USA (n) /ˌðe juːesˈeɪ/
swimming cap /ˈswɪmɪŋ kæp/
swimming pool (n) /ˈswɪmɪŋ ˌpuːl/
V
swords (n pl) /sɔː(r)dz/ vampire (n) /ˈvæmpaɪə(r)/
views (n pl) /vjuːz/
T villa (n) /ˈvɪlə/
table (n) /ˈteɪb(ə)l/ villain (n) /ˈvɪlən/
tail (n) /teɪl/ violin (n) /ˌvaɪəˈlɪn/
tall (adj) /tɔːl/ visit relatives /ˌvɪzɪt ˈrelətɪvz/
tape (n) /teɪp/ vitamins (n pl) /ˈvɪtəmɪnz/

156
UNIT

voluntary work (n) /ˈvɒlənt(ə)ri ˌwɜː(r)k/ wheelchair /ˈwiːlˌʧeə(r)/


vote (v) /vəʊt/ windows (n pl) /ˈwɪndəʊz/
W wings (n pl) /wɪŋz/
Wish me luck! /ˌwɪʃ mi ˈlʌk/
waistcoat (n) /ˈweɪs(t)ˌkəʊt/
witch (n) /wɪʧ/
wall (n) /wɔːl/
wizard (n) /ˈwɪzə(r)d/
wardrobe (n) /ˈwɔː(r)dˌrəʊb/
wonderfully (adv) /ˈwʌndə(r)f(ə)li/
warrior (n) /ˈwɒriə(r)/
woodwind (n) /ˈwʊdˌwɪnd/
wash (v) /wɒʃ/
Woodwork (n) /ˈwʊdˌwɜː(r)k/
watch (v) /wɒʧ/
watch fireworks /ˌwɒʧ ˈfaɪə(r)wɜː(r)ks/ X
watch parades /ˌwɒʧ pəˈreɪdz/ xylophone (n) /ˈzaɪləfəʊn/
watch TV /ˌwɒʧ tiːˈviː/
wavy (hair) (adj) /ˈweɪvi/ Y
wear a costume /ˌweər ə ˈkɒstjuːm/ yesterday (adv) /ˈjestə(r)deɪ/
weather forecast (n) /ˈweðə ˌfɔː(r)kɑːst/ yoghurt (n) /ˈjɒgə(r)t/
webcam /ˈwebˌkæm/ young (adj) /jʌŋ/
wedding (n) /ˈwedɪŋ/ your (possessive adj) /weak jə(r), strong jɔː(r)/
wedding anniversary (n) /ˈwedɪŋ ænɪˌvɜː(r)s(ə)ri/ youth club (n) /ˈjuːθ ˌklʌb/
well (adv) /wel/ youth hostel (n) /ˈjuːθ ˌhɒst(ə)l/

157