Está en la página 1de 18

― ―

C A P IT U L 0 1 ― ―

O S S FN D R O M E S N E U R O P S IC
E T IO L O G IA D E L O L ó G IC O S

E l fu n c io n a m ie n t o mmal , ç ęr ro p u e d e v e rse a fe c ta d o rm d ife r e n t e s

p a to lo g a s f . D iv e r s a s c o n d ic io n e s n e u r o ló
g
ic a s so n
p o t e n c ia lm e n te c a
p
a ce s d e

p ro d u c ir a ltm i
i o n e s
ne ur o óg i ca s (T i ó H Uı

Accidencerebrovasculares ļ A c v ' >


ISWT
Xg=tii
-

\ . s

H e m o rra
g
ia s
- T T J ć

T
I
nf ec c i on e s dc l si st em a ne r v i os o

-
E n fe r m e d a d e s n u t r i c io n a le s m e t a b ô lrc a s
y

rc .

严 p
ziï a _
r n m a n a V S se c U n o a r ıa
".t: 7 ( r į , \ $ : ・

4 }Į ' b
-

J *j b t }i q J ? ? 9 £. I

-Gcnį raHzda v s
. .

,
æ rc ī a ï

:
-
. . '
r. . i
ccnebı l
'

Tab ıa 1 . R es u m en d c ıa s r ih c i . ıc s c d o ıo fa s d e d a ji o
p p g
S
A C C ID E N T E S C E R E B R O V A S C U L A ?

C u a l q u ie r t r a s t o r n o e n e l fu n c io n a m ie n to c e r e b r a l o r i i n a
g do e n a lg u n a co n -

d ic ió d e lo s v a s o s s a m g fn e o s
Ra to lo g fa
n a to lf\ ca
W u ı
y E u cd c
.

p . o b sc r -

v a rse e n la s æ r e d e s d e lo s v w a c u m u la c ió n d e m a te r ia le n su i n t e r io
* r
de
.

b ilid a d w
_

ca m b io s e n Ia e rm e a °r r u p r u r a s u s p a r e i lė s .
p

smias
I

D e c r e n a e n to o lrn t e r r u l t e
p ç į ģ ņ d £l ņ u jg
c e r e (1) w ļgu fn e o e n e

:T r o m b o s a c a c a d e u n a fo r m a c ió n W ļ n te r r u m p e e l m s a n g u fn e o w l
is m o d e s u f o r m a c ió m 【a lï E m b o lis m o a u n lo , b u r b u ja d e
\

g 【a s a M m Ħ lq u im o t r a m rz c ç ió a d £ m a te r ia l p £ n a n u n v a s o d e s p u é s d e h a b e r
.

,
t a -

Seļ 【ansportado p o r e ļ to r r e n t e c i r c u la to r io T a m b ié n p u e d e p r e s e n ta r s e u n a .

r e d u c c ió n e n e l flu o s a
j \ fn e o c e r e b r a l, d e b id a a l c n d u r e c i m ie n to d e la s a r te -

ń a s (a r t e ń o e s c le r o s is ), o a la i n ll a m a c ió n d e lo s v a s o s v a s c u litis
( ) .

A c c id e n t e i s q u é m
(A IT ) s e fie r e la de
ic o Į r a n s it o ń o re a
p r e s e n c ia s
$g n o s n e u -

r o ló
g i c o s fo c a le s cu
y a re c u r
p e a c ió n c o m le t a (o a a r e n te m e n te co m ie t a ) a p a
p p p
-

r e c e d e n tr o d e la s p ń m e ra s 2 4 ho ra s d e ha b e rse o ń g in a d o la s in t o m a to lo g ia . El
p a c ie n t e e
p r s e n ta la p ć r d id a s ú b it a de u n a fu n c ió n r o ló ic a
n e u
g yu n e u r o
p s ic o
-

ló g ic a o r u n
p e rio d o c o r to d e tie m
p p o
.

E n la is q u e m ia c e re b ra l du
p e rm a n e n te se
p
ro ce u n in fa r t o c e re b ra l y
m u e r te n e u ro n a l ï m u e r te n e u ro n a l lta n
p a re c e se r re su
.
te ? la s to x in a s u e
q
se
p ro d u c e n c u a n d o a Ia c é lu la le fa l t a la ir ń
g a c ió n sa n
\ in e a n o rm a l .

e m w
g i as
L o s a c c id e n t e s c e r e b r o la
v a sc u re s (A C V ) hem o rrá
g ic o s s o n s e c u n d a r io s a la
ru
p tu r a d e u n v a so
(p e r m it e Ia fi l t r a c ió n d e sa n
g re d e n tro de l p a ré n
b r a l) L a
q u im a c e re -

se v e ń d a d
.
p u e d e v a ń a r d e sd e u n a hem
m á t ic a h a s ta u n a h e m o rra
o rra
g ia p e q u e ñ a ,
a v e c e s
asito -

,
g ia m a s iv a
q u e c o n du ce a la m u
ç r te ,

D e p e n d ie n d o d e l lu g a r e n e l
q u e se
p ro d u z c a e l d e rra m e sa n
m o s h a b la r d c v a ń o s ti d e h e m o r r a g ia
g u in e o p o de -

p o s s in t r a
p a r e n q u im a to s a s e x
q u im a to s a s , e in tr a v e n t r i c u la r e s Ĺa s h e m o rra
, t r a
pa re n -

g ia s
.
e x tr a
p a r e n q u im a to s a s
den o c u a r
yro e x te n d e r s e e n e l e s p u e
-

p p a c io e
p id u r a l , s u bdu ra l o su b a r a c n o id
da n d o lu
g
a r a c u a d r o s c l ĺ n ic o s n é u r o ló e o ,
g ic o s y n e u ro
p s ic o ló g ic o s d ife r e n t e s .

L a c a u sa m á s fr e c u e n t e d e lo s A
he m
iói a
C V
'

o rrá h ip e r t e n
'

g ic o s e s l a s
L a s h e m o rra
g ia s p r o d u c id a s p o r h i p e r t e n s ió n
r t e r ia l .
n e r a lm
\ e n te s o n
in tr a c e r e
C u a n d o s e t r a ta d e h e m o r r a g ia s
g ra n d e s ,
b r a le s
s e
p ro d u ce e l de sp la z a
m ie n to
.

e s tr u c tu r a s c e r e b r a le s
y fr e c u e n te m e n t e ıae o tr a s sa n
d
g r e in v a d e l o s v e n t r f
le s E l tip o d e le s ió n v a s c u la r
c u o s
c e re ra l b
q u e s e p r o d u c e c o n la hi
. -

p e r t e n s ió n
n a rse c o n l
a d is m in u c ió n e n la r e s i s t e n c ia d e l p a re c e re a l
a s p a re c io d -

i
e s a rt
e ń a es .
L a s hem o -
rra ia s
g p r o d u c id a s p o r h i e r t e n s ió
p n ra ra v e z se o b se r v
a n e n Ia c o r te z a
L o s a c c id e n t e s h e c e re b ra l .

m o rr á
g
ic o s a e c ta n
r e c u e n t e m e n t e a lo s f f
tá la m o , a l
c e r e b e lo
n ú c l e o s b a s a le s
, a l
y a la r o t u b e r a n c ia .
p

L a se
\ n d a c a u sa m á s fre c u e n te d e A C V h c m o rrá ic o e s la
g ru tu ra d e u n
a n e u ń sm a L o s a n e u ń sm p
fie r e n
.
a s se re a
p r o t u s io n e s o a b o m b a m ie n t o s e n la s
pa re d e s d e la s a r te ń a s d e b id o s a d e fe c t o s c n la e la s t i c id a d d e la s m is m a s . Se
o b se rv a n c o m o b o ls a s c u
y a s p a re d e s s e e n c u e n tr a n m á s d e l
de l g a d a s q u e la
p
a re d
v a so n o rm a ly p o r Io t a n to r
p e s e n ta n u n a m a
y
o r
p ro b a b i iid a d d c ro m r
p e se
L
.

o s a n e u ū sm a s so n f r e c u e n te m e n te o b se r v a d o s e n a r te ń a s
g ra n d e s co ń io la
c a r ó t id a in t e r n a
y e n lo s d e m á s v a so s
lig ó n
I ), p a r ti c u la r m
q u e in te g r a n c l
p o o d e W ill is (F i\ ra
e n te a n iv e l d e la a r t e r ia co m u n ic a n t e a n t e r io r d e la s a r t e r ia s
y
c o m u n ic a n t e s
p o s te ń o r e s . A pe sa r d e
qu e lo s a n e u r i s m a s u s u a lm e n te s o n de Ř


to s d e o r i e n c o n é n it o
g g , s e
pu ed en d e s a r r o lla r
p
o r h i
p
e r t e n s ió n , a r te r o s c le r o s is ,
e m b o lis m o s o i n fe c c io n e s D e n tr o d
.
e lo s ş n t o m í a s fr e c u e n te s d e l s a n
g ra d o d e u n
a n e u r is m a e s tfi la c e fa lc a o
y l s s ig n o s y s h ito m a s fo c a le s c o r r e s o n d iė n t e s

a lo s
p
s i t io s le s i o n a d o s c o m o c o n s e c u e n c ia d e
p r e s ió ń f o ä l
ý lie m

b rra a
g i ;

L o s a n
g i m
o a s so n m a l fo r m
l
a c io n e s a r te ń o v e n o s a s d e lo ś c a
p
i a re s
q u e re su l -

ta n e n a n o rm a lid a d e s e n e l H u jo s a n g g ĺ n e o c e re b ra l E s ta s m a lfo r m a c io n e s
'

pu e -
.

den v a ń a r d e sd e u n o s o c o s m il ĺ m e tr o s d e d iá m e tr o H a s ta
p . g ra n d e s ta m a ñ o s

q u e
p u e d e n p ro
d u c ir u n e fe c t o d e m a sa . A l i\ a l
q
u e lo s a n e u ń s m a s,
p re se n ta n

des fá c ilm
į * r a de u n a n ıa l
a re
p d e l
\
d a s,
y po r Io ta n to ,
e n te s e r o m
p
e n . -

f l ' ñ ė \ §Jiť trr


m óņ g ra n d e
p?ge p r o d ' " , h # \
a ģu b a r a c n o id e a
O J 1 0 ł 3 3 0 f ï! b i !1 ( ıJ .
ı ł 1 b

ł.
į î¢
Poı fgonodewims T: į į
' ・

l ? )1 £
・ '

W
i
\
, .

? a l í Þr j J%
1 ? ł
. . . .

.
e » w r í Į L .


Ļ Ħ( )u 3 - âĥ ľ . > į t h ĵ ?
'
i i ĺ , J ł İ l $
(
n
e c a r a c t e r fs t ic a P ro d u c e n
e s b a s ta n t
.

de
dc o s A C V
ı
f e s c n r a c ió n f
L a fo r m a d c p
i c o fo c a l
h e m ip le fa ,
a a s i a ,
e tc .
( n c a so s j ) E
.

d é fi c it n e u r o ló g
m a n e fa s li b it a u n
ta d o d c c o m
a L a i n s ta a c ió n d e l . l
r a s o c ia d o
co n u n e s
r e s e n t a
\ v e s se p
u e d e p
u to s , h o r a s o fa s d e p e n d ie n d o d
n d o s , m in
d éfic it n e u r o ló g ic o p u e d e d u r a r se \

e m b ó ic o s , e l
c o m ie n z o e s s ú
i b it o
y c l d é fic it n e u -

d c l t ip o d e A C Ţ E n lo s A C V
E n lo s A C V
.

m a n i fe s t a c ió
n c lí n ic a m á x im a .

id a m e n t e s u
ro ló g ic o a lc a n z a r á p
e n s ió n , e l d é fic it n e
u r o ló
i a s p o r h ip e r t g ic o p u e d e
ó ti c o s e n la s h c m o m g
tr o m b y
m in u to s u h o r a s L
a p é r id a d e c o n c ie n c ia d
d e s a r r o lla r s e d u r a n t e u n p e r i o d o d e
.

e s u s u a ı e n lo s A C V h e m o r r á g ic o s L a r e c u p e r a c ió n s e o b s e r v a d u r a n t e a s
.
l
v a s c u la r . E l d é fic it n e u r o ló g ic o o yr
h o r a s , d ia s o s e m a n a s s i\ ic n t e s a l a c c id e n t e
a m a ñ o d e l a le s ió n L a t o m o g r a a a x ia l H
n e u r o p s ic o ló g i c o r e f le a c l s it io y c l t j
.

T A C y la r e s o n a n c ia m a g n é t ic a R M I) p u e d e n
I e m o s t r a r la ( d
c o m p u ta ń z a d a (
c ia d e h e m o r r a g ıą sĻ i n f a r t o s e u ń sm a s y d e fo rm id a d e s v e n t ń c u la r e s L a
p rese n
a n .
,

o c l u s io n e s de lo s g r a n d e s v a s o s a l ig g al
a r tc ń o \ 鼬 d e sc u b re la p r e s e n c ia d e

qu e aneurisłņşJ m a lfo r m a c io n e s v a s c u la re s .

T cm to ń o s V a s c u la r e s

D o s s is t e m a s a r te ń a lc s d ife re n te s s u m in is t r a n la i r ń g a c ió n sa n fn e a c e re -

\
trral l (s is t e m de o
s is t e m a d e la s d o s a r t e ń a s c a r ó t i d a s i n t e r n a s a c a r o tĺ ) y e l s is -

te m a d e la s d o s a r t e ń a s v e r t e b r a le s
(s is t e m a v e r te b r a l o v e r te b ro b a s ila r ) .

Ľa s a r t e ń a s c a r ó t id a s i n t e r n a s i n
la b a
e
g r sa n e n e l c rá n e o
p
o r se ,
c a da u n a
p o r
u n la d o d iv id ié n d o s e e n ific a c io da
, v a ń a s ra m n e s se c u n r ia s (a r te ń a o f tá lm ic a ,
a r te ń a c o r o id a l a n t e ń o r
y
a r te ń a c o m u n ic a n t e
p
o s te ń o r
) y c n d o s a r t e r ia s
p ń n
-

c ip a le s la a r te ń a c e r e b r a l m e d ia
y la a r te ń a c e r e b r a l a n t e ń o r . L a a r te ń a c e re b ra l
a n te ń o r ir r i a la c a r a a n t e ń o r
g ,
s u
p e r io r
y m e d ia l d e l ló b u lo f r o n t a l,
y la p o r c ió n
su
p eń o r y m e d ia l d e l ló b u lo
l (T a
fr o
p a ń e ta b la 2 ) Ľa. c a ra la t e r a l d e lo s bu ló lo s
n ta l , te m
p o ra ly p a ń e ta l s o n t e r r i t o ń o s d e la a r t e r i a b ra
L a a r te ń a c e re b ra l m
c e re l m e d ia
(T a b la 2 ) .

e d ia su m i n is t r a a
p ro x im a d a m e n te e l 7 5 % de la sa n de
lo s h e m is f e ń o s c e r e b r a ıe s g re
.

La s a r te ń a s v e r te b r a le s in
g re sa n se
p
a ra d a m e n te
p
o r Ia b a se d e lcrán
u n e n e o se
a la a lt u r a d e la r
y
p o t u b e r a n c ia p
a ra fo r m a r ı a a r te ń a b a s il a r D e la
b a s il a r a r te r ia
.

e m e
rg e n n u m e ro s a s a r te ń a s c e re b e lo sa s fo rm a n d o la s a r t e ń a s
c e re b ra le s
p o s te ń o re s . La a rte ń a c e r e b ra l o s te ń o r ro o r c io n a e l s u m in is t r o
p p p sa n
ló b u lo g u fn e o a l
o cc i
p it a l y a la
p o r c ió n in f e ń o f b a sa iy a la c a r a in t e r n a d e l 16 b u
lo te m
ĺ x »r a l
-

La a r te ń a c e r e b ra l m e d ia la a r te ń a c e r e b ra l
y p o s te ń o r s e e n tr e s f u n e n
m e d io d e Ia a r te ń a p o r
y la
c o m u n ic a n t e
p o s te ń o r, s d o s a r te r i a s c e r e b r a le s
a n te r io
re s se u n e n -

p o r m e d io d e la a r te ń a c o m u n ic a n t e a n t e ń o r E s t a i n t e r c o
n e x ió n
.

d e

16
L ób u lo F r o n ta ı

Su e r fic ie la te r a l -
A r t e r ia c e r e b r a l m e d ia
Į l
p 1 Y ı l$ l l J f Į Jb ¢

ı 1
!
Su p
e r fi c ie m e d ia l -
A r tc ń a c e r e b r a l a n t e ń o r ţ
, [ J f } 1 Į .

Ų Į

Su p e r f ic ie I n fc ń o r -
A r te ń a s c e r e b ra le s m e d ia y a n te ń o r

L óbu lo T e m
p
o ra l
U 3 z ł, J ) o r
n o ) ļ ì

r ı, 1 4 : ! ¢+ ・
Ĥ U
Su
¢ O Ţ

p e r f ic i e L a t e r a l
-

A r t c ń a c e r c b ra ı m e d ia
: fr 0
0
1 1 r 1 1 3 8 ť r\ Į d į < åf
Su p
e r f ic ie M e d ia l -
A r t c ń a s c e r e b r a le s o s te r io r , m e d ia , c o r o io c a c o m u n i -

p y
c a n te
p o s te ń o r .

Su p e r f ic ie I n fc ń o r A r tc ń a c e r e b r a l
p o s tc ń o r
-

L óbu lo P a r ie t a l
J) IL J LL ı : ı uı
. . R
gh l ( I IU TJ ı

Su p e r f i c ie L a t e ra l
-
A r te ń a c e r e b ra l m e d ia

Su p e r fi c ie M e d ia l -
A r te ń a c e r e b r a l a n t c ń o r
\3
-

. Tīà b s ıħ 1 łĺ .

L d b u lo O c c ip it a l

T o d a s la s s u
p
e r fic ie s -
A r te ń a c e r e b r a l
ps te . r
: -

W n j b s u
q 3 J T z rbJ

C u c ł o C a ı lo so -
A r te ń a c e r e b r a l a n te r i o r
Y 1 .

? 小 Jz i r l .. 3 :)T ?o ļ n
p
) £į £F D r . h x ī : j f ta n G ľ ) n . K
H ip o c a ı np o -

A r t e r i a s c o r o id e
a n t e ńo ra m a s d c la a r te ń a c o r o id e o s te ń o r d e
p
la c e r e b r a l p o s te ń o r

F o m ix -
A rte ń a c e r e b ra l a n te ń o r a rtc ń a c e re b ra l
y p o s te r i o r

C u c ï
p
o s M a m i la r e s -
A r te ń a c e r e b ra l o s te ń o r c o m u n ic a n t e s o s te ń o r e s
p y p

T äb h 2 . Su m i n is tı o ar t e r ia l d e la s r i n c i a le s e s t r u c t u ra s c e r e b r a l e s
p p

a r te ń a s c o n s t it u
y e
c ı l la m a d o
p
o lí
g
o n o d c W i ll is (F i\ ra 1 ) . E l po lf
g o n o d c
W illis s ir v e
p
a ra e
q
u ilib r a r la d i s t r i b u c ió n d c sa n
g re e n lo s d o s l a d o s d c ic e r e b r o
y c o m
p e n sa e n c a so s e n lo s c u a le s e l f lu
j o sa n
\ in c o d is m in u
y a e n a l
\ n o d c
lo s la d o s .

-
ıa a d e c u a c ió n d c e s te
p
ro c e so
dependcri d c l ta m a ñ o d e ı os v a s o s m lu id o s
dc l
f łe
ta m

A n a s to m
a ñ o
y
o s is
n a t u r a le z a

La o c l u s ió n
d c la v ía a l t c r n a

le n t a
. E s t a s v ía s a lt e r n a s r e c ib
e n c l n o nj
. . s e c u n d a r ia a a r t e r e o e s c lc r o s is ・

p e rm it i r á u n a
c i r c u la c ió n a n a s to m ó t ic a ; m ie n tr a s
q u c ı a o c lu s ió n s ú b it a d c u n
- '

-
ţ a so
p o ŕ t ń
ém b o lo i
p o b a b lc m c n tc n o .
'
'
ĺ :ı.
-

} £
} ļ .'j ĵ ã l y Ji
'

J c ; ļ £
§:) ¢:> ıť i
-

* ,

tľ,
l 3 ł ĥ i - ţ l . .

\・ . :\
'

T R A U M A T IS M O S C R A N E O E N C E F TM
' ' ;

C O S
\
, -
\ .

? ño
tra u m a t is m o s c r a n e o e n c c fá lic c ş
{ Į so n la
frecueca mį s _

c e re b ra l e n
p e rso n a s m e n o re s d e . ?a .
M J ı m c t a ra l c e re -

17
r a rm a
e u eg o d f (2 ) p u e d e i n te r r u m
p ir c l
u n a h e r id a p o
b ro c o m o c n c c a so d lc
e m ia y e n
a l\ n o s c a s o s a u n i n fa r -

,
e n a is q u
u fn c o c e r e b r a l a n d o o r ig d

u jo sa n g ,

lc e re b s e p ro du c e in fla m a
jid ro -

o e n e
te
e n c u a lq u ie r ,

c e re b r a l; (4 ) a l ig u a l q u c a lm e n te a u n in c r c
) lle v a n d o i -

c o n s e c u e n c ia de l tra u m a (e d e m a \
c ió n co m o
(5 ) si se f r a c tu r a e l c rá n e o (t r a u m a tis m o
r e s ió n in t r a c e r e b r a l;
m e n to c n la p
d a d d c in fe c c ió n y
fin a lm e n te , (6 ) la s « c ic a tr i -

e n ta la p o s ib ili
a b ic r to ) s e in c r c m
fo co e p ile p t ó g e n o c u
ya s m an i -

c o n v e r ti r s e e n u n ,
u ed e n
c e s» q u c d e a el T C E j p
a t is m o
n e s c lin ic a s a p a f e c c r á
n m e se s de sp u é s d e l tra u m
.

fe s t a c io
o r u n T C E u e de s e r p rim a ń o a la c o n tu s ió n
,
E ıd a ñ o c e r e b r a l p r o d u c id o p p

da r io a is q u e m ia a n o x ia e de m a
y
h e m o rra
g
ia
la c c r a c ió n
y
h e m o r r a g ia ,
o s e c u n , ,

in tr a c r a n c a ı .

C la s ilic a c ió n

L o s T C E p
u ed e n d iv id ir s e e n d o s g ra n d e s g r u p o s a b ie r to s y c e rra d às .

E n lo s T C E a b ie r t o s c l c r á n e o se ro m
p
e
y
e n o c a s io n e s f r a g m e n to s de l h u e so

pen e tr a n c n c l
p
a r é n q u in ı a c e r e b r al . G e n e r a lm e n t e la s
p
e rs ón a s
q u e
su fr e n e s te
tip o d c t r a \ı m a ti s rin o n o p r e s e n t a n r
p é d id a d e c o n c ie n c ia
y
u s u a lm e n te la s a lte -

r a c i o n e s n c u r o ló
g
ic a s
y n e u ro
p
s ic o ló
g i
ca s
q
u c
p r e s e n ta n ,
s o li s é c iın d a ń a s a la

le s ió n c o r tic a l fo c a l . E s te t ip o d c T C E e s c o m { in ċ ŊI c a s o s d e h e r id a s o r a rm a
p
dc fu e g o j \t

E n lo s T C E c e rr a d o s c l c e r e b r o s u fr e
p o
r lo s e fe c t o s
mecáticos d e la r á p id a
a c e le r a c i ó n
y d e s a c e lc r a c ió n (c o n c u s ió n o c o n m o c i6 n ) ć ó B sėae
, tĺ p ic a m e n -

p o r e je m p lo , e n
te , u n a c c id e n te d e t f a fic o . A pe sa r d e u e n o h a a fr a c tu r a d e
q y
Crinco , e l c e r e b r o p u e d e s u fń r u n a

C de
se ń e d c l e s io n e s d e b id a s e n
p ri
n ie r tuig・ a l
g o lp e y e l c o n t r a g o lp e q u e e v e n t u a ı m e n t e
t e a lo s ló b u lo s f f o n t a le s
pelle a fe c t a r p r in c ip a lm ėń

y te m o r a le s ; e l i m ・

p p a c to c o n tr a e l a la m e n o r d e l e s fc -

t u s ió n c e r e b r a l
(f\ ra 2 ) E lm
. o v im ie in t o d e l c e r e b ro c a u sa h e m o r ra ia s e h c -

g p q
ña s u e
p u ed e n
q fo r m a r h c m a to n ı a s
, lo s c u a l e s u n id o s a l e d e m a , s o n u n a c a u s a

p o t e n c ia l d e r e s ió n so b re o tr a s
p e s tr u c tu r a s c e r ė b r a le s . G e n e r a lm e n te e n lo s
T C E c e rr a d o s s e r
p o d u ce p é r d id a d c c o n c ie n c i a
p r o b a b le m e n te c o m o c o n se -

c u e n c ia d c a lt e r a c io n e s e n la s e s tr u c t u r a s d e l t a l lo c e r e b r a l. E n T C E le v e s la
p ć rd id a d c c o n c ie n c ia
p u e d e p r e s e n ta r s e p o r u n e ń o d o d e t ie m cT m c v e .
p p
S im o m a t o lo
g ia
G e n e r a lm

s ıa
e n t e lo s T C E d e
j a n c o m o s e c u e la s d e fe c t į s e n la m e m o r ia (a m n c -

P ń n c ip a lm e n te a n te r ó
g ra d a b io
p e ro ta m b ié n
) c o m o r ta -
r e tró a ś
g ra d
c a m p
,
m e n t a le s (ir r it a b iıid a d
) y d e fe c to
de fe c t o s a te n c io n a ıe s
s co
g n o s c it iv o s m á s d ifu s o s (b r a d ip s i u ia
q ,
d is m i n u c ió n c n
)
,
la c a
p a c id a d d c c o n c e n t r a c ió n , c tc . ・

L a s se c u e la s c o
g n o s c it iv a s y c o m o r t a m c n ta ıc s d e
p p e n d e n d e ı a s e ve r id a d d e l
T C E Los T C E Ic v c s
j
.

p u e d e n d e a r s e c u e la s
m fn im a s u e n o im
in d iv id u o c n q p o s ib ilit a n a l
s u v id a la b o
ra l s o c ia ı
y .

L o s T C E
g ra v e s , s in e m
dc n u n a a d e c u a d a
b a
rg o , pu ed e n d e
ja r s e c u e la s im
p o r t a n te s q u e im p
i,
a d a ta c ió n
p u lt e r io r d e l
p a c ie n te . pa ra m e d ir la s e v e r id a d d c
lo s T C E se u t ili z a n d iv e r s o s c r it e r io
s, c o m o so n : la p u
n t u a c ió n o b t e n id a e n t la
E s c a la d e C o m a d e G la s o
g w la d u r a c ió n d c l e s ta d o dc co m a
y la e x t e n s ió n d c l
p e r io d o d c a m n e s ia
p o s tra u m á t ic a .

◆ コ 13 1 J
' ・

a3 J o a ıļ J ) 4 , 0 .

I ・
- 1 1 0 3 L o ıım ı, r ť ĵ it į l*
, / , Į ļ J !į )

"

ł
Łź¢
}ļ ;t -
:

.
'

ïU ))j }Ý

e l c o n t ra c s e t ra n s m ite n rin c ip a lm e n te a ]a b a s e d c l ló b u lo
g o ł f r o n ta l ıa c a ra i n te r n a d e l
p p y \
ı
ób u ı o te m
p oıa ı '

\ ţy o r ţ 'o\
. \ť

-
.

,
L a tu m o r se re fie r e a u in c r ėc im ic n to a n o rm a l d c c é lu la s .
M m
n fonńiaĦp .
ic a
. Q u e c re c e n ą -

c x p ņ ş ş Æ io r g a n is m o , p ç rg
G u e n o cu m p le n
u n p r o p ó s it o d e n t r o d e l m is m o . Se Ic s d e n o m in a t a m b ié n co m o n e o p la s ia s
(fo r -

m a c io n e s n u e v a s ) .

19
)
-

c o m o s u c e
le s
a c c rc b ra ,
o re s c x tr
lĦ lc g rţ b@ { tu m

bcnigs oy c d q 【 a
s in t o m a t o lo -

e n te u n a
n e c e sa ń a m
a ñ o s in q
u c sc o b se r v e
c o n se c
u e n c ia d c l
n ra n ta m c o m o
a lc a n z a r u g e n e r a lm e n te
a to lo g fa a p a re c e g
fa c v id c n tc . La s in to m
g

v e z e x tra f do s n o v u c l -

f á c i ıy u n a
e n te
re s e c c ió n u i n ĵ rg ic a e s r e ıa t i v a m
e n u n lu g a r d e d i ı f -

ta n to s u q a d o
m o r be n ig n o s im
a rs e
v e n a d e s a r r o lı
S in e m b a rg o ,
u n m
a l p ro v o
c a r u n c o m -

i p a c ie n
.

te
m u e r te d c
u in i rg ic o u e d e c a u s a r la
c iıa c c e s o q p
c e fc b ra l
hcmiación d e l ta llo
.

ro m is o d c e s p a c io y
p e n te d e la s
m ás fr e c u e n t e m
a r te c r e c e n
r o tr a
L o s tu m o re s m a lig n o s , po p ,
r Io u e su
co n c l te jid o c e r e b r a l, po q

c é lu ı as g lia le s , s e i
in fi t r a n y
sc c o n fu n d e n
re p r e s e n ta n lo s

á s d i fic il . La n e c id iv a e s fr e c u e n te . L o s g jio m a s
r e s e c c ió n e s m

y lo s
đı goađĦgliomas
lio -

e n c io n a r lo s a s t r o
c it o m a s, lo s , g
m a s se p u e d e n m
m a lig n i d a d u n
b la s t o m a s . L o s a s t r o c i to m a s p u e d e n te n e r u n b a jo g
ra d o d e y

a s re p r e s e n ta n u n ti o
c r e c im ie n to r e la t iv a m e n te le n t o . L o s o lig o d e n d r o g l io m p

te n to e n su c r e c im ie n t o L o s g li o b la s to m a s so n a lt a -

dc
.

tu m o r p a r t ic u la r m e n te
ie n t o P u e d e n c o n si de ra r -

m e n te m a il\ o s, c o n u n a r á p id a v e lo c id a d d e c r e c im .

se c o m o g lio m a s d c a lt a m a l ig n id a d .

U n a p r o p o r c ió n eq u eñ a d e tu m o r e s c e r e b r a le s s o n m e t á s t a s is ,
e s d e c if la s
p

c ◆ u ta s t u m o r a le s han s id o t r a n s p o r ta d a s d e s de o tr o p u n t
o ,
c o n u n o ńge n d ife -

r e n te d e l c e re b ro (lo s p u
lm o n e s, a
pa r a to d ig e s t i v o , e t c ) , y po r e so r e c ib e n e l

n o m b re d c tu m o r e s s e c u n d a r io s , e n c o n t r a
po s ic ió n a lo s tu m o re s
p
ń m a ń o s q u e

tie n e n su o ri
g
e n e n c l s is te m a n e r v i o s o L o s . tu m o re s
q
u e m á s fr e c u e n te m e n te

d u ce n m e tá s t a s is c n c l c e r e b r o s o n lo s t u m o re s d e l lm ó n L
p ro p
u
y d e m a m a . o s

tu m o re s m e ta s t á s ic o s s o n
g e n e r a lm e n te m ii ltip le s y s u p
r o n ó s tic o e s m u y re se r -

v a d o . E n la T a b la 3 s c
p
r e s e n ta u n a c la s ific a c ió n g e n e ra ld e lo s t u m o re s c e re b ra -

S in to m a to lo
g
ia

ıa p
r e s e n t a c ió n c lĺ n ic a de u n tu m o r e s v a ń a b le y d e e n d e d e ıa lo c a liz a c ió n
de l m
p
is m o L a s c o n v u ls io n e s s o n la p d m m a n i fe s t a c ió í i m
e ra
ic â e n m u m
.

đe
Do i ites co n
neol! e n o tr o s ,
m e r a s m a n i fe s t a c io n e s u e d e n
in c lu ir 【ik n m u c ió n e n la ca a c i da d d e
p
c o n c e n t r a c ió n
p la c a a c i da d co g
n o s c i tiv a
g e n e ra l . E s fr e c u e n t e la c e fa le a , e l v ó m it o la p r e s e n
p
, c ia d e
p a p ile de m a
y d ip lo ia e n c a so s d e h ip e r te n ,
p s ió n e n d o c ra n e a l A lg u n o s
.
a c ie n te s
p p r e s e n ta n

20
u e rm i te n n o
a lt e r a c io n e s n e u r o ló
g
ic a s
y lv n e u r o
p s ic o ló g ic a s m u y fo c a le s , q p e
s o la m e n te so s e c h a r c o n u n a r o b a b i lid a d a lt a Ia r e s e n c ia d e u n tu m o f s in o
p p p
ta m b ié n d ia n o s t ic a r c o n c ie r ta r e c is ió n su lo c a li z a c i ó n e n e l c e r e b ro .

g p

rĮ ł. . J

)
Tu m o r P o r c e n ta ię
Į b ţ )7 j l !ī . .

G lio b la s t o m a 2 0

E pcn
O lig o
d im

d e n d io
o m a

l io m a
:.:: ' ' "

5
'
, lj Ï ģf'cii )T l h z

g
1. I l
-

ąJ H r ìn i

M e n in g i o m a
l r ) liį bi
'
15
¡i! , / u , i J Ć ŁĴ Ł ï f t ţ l , ļ
íı 2 J ( J
Tu ¢ į b ĵ f ın q ! : ł h iĮ
-
r
'
-

m o re s m i
-

e t a s t á s ic o s 3 16 l j
)
i
,
! n 10 .
,

:
'

¡! r :

fĮ r 9 Z
'
o i
A de n ¢r [
!Į l
1 Z Ī ? l
7 ı } . £】 , l

o m a s
7 rl łĥ ? o tg i I ' r i
pn
-

1 m k ĥ l,
°
y ia n ' : , :
i l J » f ? įī
N e u r in o m a s 7
C r a n io f a r i n
g io m a 4 Jr

Jf rí

A n g io m a s 4
i
'

J ¢
-

. ) . . .
\
,1 d ł : s ıt Ĥ J z i ,
.
!
'

,
r
ı/ n i j
Sa rc o m a s
lıj l J" ¡ l}
4 . .
,
ir T _
'

l l
P
ı í i£ .

T C Į ä s ifi c a c ió
-

a b la 3 n d c Į o s tu m o r e s c e r e b r a lc ś Ļ ţ i \ Į ï . ı l l ? ¢ı U ļ
. l ţ J (
.

n R l . Į t 1, ł
r .
, / , . į IJIL - i
"
:t J e
.
3 ıí ?» m tt ) £ n 7 l J fJ n } n o ii Ł .. . 92 3
'{zą

E C C I O N E S

U n a i n fe c c ió n se
p
r e s e n ta c u a n d ó e l c u e rp o e s in v a d id o
p o r u n m ic r o o
rg
ä -

n is m o p a tó g e n o p
r o d u c to r d c u n a e n fe r m e d a d . D e n tr o d c lo s a
g
e n t e s i n fe c c io -

s o s e s tá n lo s v i r u s , la s b a c t e r ia s , lo s h o n
g
o s
y
lo s
p
a r á s it o s . L a s in fe c c io n e s c e r e -

b r a le s g
e n e r a lm e n te tie n e n e l fo c o i n fe c c io s o d e o ri e n
g fu e r a d e l c e re b ro
,
e n

s it io s t a le s c o m o l o s o fd o s , la n a r iz
y la g a r g a n t a . E n o c a s io n e s , t ie n e u n o ri e n
g
hem a tó g c n o ,
u n t r o m bo i n fe c t a d o o u n é m b o lo d e b a c t e r ia
q
u e
p
e n e tr a a tra v ć s

de la sa n g re e n la s e s tr u c t u r a s c e r e b r a le s . E n u n n ii m e ro i n f e r io r d c c a so s Ia

i n k c c ió n e n tr a d ir e c t a m e n te tr a s u n T C E , u n a
p u n c ió n
tumba o c ir u
g ia .

L a s in fe c c io n e s p u e d e n a fe c t a r a l t e jid o c e r e b r a l p o r v a r ia s r a z o n e s E ・

. n p ń ,

m e r l u g a r, p u e d e n in t e r fe r ir s o b r e j
c l f lu o s a n
\
fn e o c e r e b r a l
ge n e ra n d o , tr o m -

bo s is o h e m o r r a g ia s ; t ie n e n ,
a dem á s, 'a c a
p
a c id a d
p
a ra a lt e r a r s e r ia m e n te c l

m e ta b o lis m o d e la s c é l u la s o la s c a r a c t e r f s t ic a s d e la m e m b r a n a c e lu la r
,
a lte r a n -

do la s p r o p ie d a d e s e lé c tr ic a s d e la m is m a . E led em a
q u e g ėn e r a lm e n te a
p
a re c e

"
21
d e ıa i n i d n pu « lc c o ı rt
p
m u n \ r tr r t liv c r » ł»ı r » i r ılr l \ır ıt
c {m \o c o n s e c u e n c ia \
IA rr n e c iá n l ・
t c \ lr l t n n łl
ı ¢ r l u r rııı h l
ce«bra tr r a n \lo
a ı su li ı n ció n n o m \ a ı. A rıł
ıı
ıtlc tı
c ıı
ı¢) t ı c l* ih ıľ
ı
lm tr a ı
a i n ı hç N n i ı cn tc p ° t c n c ia
cs ı tm s tt ) r ııo s ıı ı
ıłıır r y u l .

lu it i n d c u s (u n tıitlo
ıl c o n \ p \ ı cs t u l\ ĺ s i\.ł ı \nc ıť ı\¢ıl t'ı\ıliıılılu n
'
ı ı
m L a p m
Lr ・
p

)m iiic a c ı ĺı id o c x t r a c e ı uı a ry s u n x lu tT it\ n p \ıc t ı c i ı


ıt r t lłrııłı r c
・ ・
l ı ıť i ı
ca s o u q u p ・
p

s ió n d c n t n \ ı Lx rc hn x

ct*sitiiaciin
h s i n fe c c io n e s s c p u o l e n «liv i lin
,
«lcndicntlo d c ıtip o d c
lıćpcd
u iıı r[t,t,Io ・

m c n H ra K b a c t c r ia n a s , m ic b tic a s y p a ra s itn r in s .

In fc « c io n e s W m ı U n v ir u s c s u n a g re g a d o c n c a p s t ı n tlt» d c A c id ol l
ı rrtt c ic u

q u e p u e d e e s ta r c o n s t it u id o d c D N A o R N A L n s c ć ı\ı ins d c ı sis tť rı ı ri n c r v itł


M ) .

p r e s e n t a n u n a s u s c c ĺ t ib ilid a d d ifc m n c ia l a ı o s tl ifc r c n [c v i n ıs ı tł ı


ı s # u « ť ť »lib i
ï
, . = -

lid a d \ n d c d c ı a p r e s e n c ia d e r c e c p to re s c s p c c ffic o s c n In m c m b r ı nıiı M h) r c

ıo s c u a ıc s s c tija e l v ir u s S i s c fija n c n ı a s m c n in e s , s c
g .
p r e s c n tł \ u nii m c n in # i -

s i c t»m p
ro n ıc te c d u la s
Ħ
re n
q
u im a to s a s d e l c e m b ro o la m ć d u ln , p u c tlc n d a r
o r ig e n a m s to m o s a ť in m £s v
g ra e s c o m o c n c e fa ı it is o lio m ic lit is r c a c c tiv a ・
y p p
m e n te .

In fe c c io n e s ı x cıte r ia n a s ı a
p
a la b ra b a c t e r iu m s e rc fic rc a c u a ı u ic r m ic r o o r -
q
g a n is m o
\ e ra lm e n tc d e u n a s o la c ê ı u al ,
qu e n o o s e e c lo r o filn
p y q u c sc m u l・
tip aic a p o r s i m p le d iv i s iť in c e l u ı a r . L a s in fe c c io n e s b a c tc r ia n n s d c ı sis tc m ın c r ・
v io s o so n r e s u h a n te s d e u n a in \ a s ió n d e e s to s m ic ro o r a n is m
g o s
gcncmlmcntc
p o r v fa s a n g u fn c a La
s in fe c c io n e s b a c te ń a n a s
.

p ro d u c e n g c n c r a lm c n tc m e n in -

g itis y cn o c a s io n e s
p
u e d e n fo r m a r a b s c e s o s c e r e b r a le s .
L o s a b sc e so s sc in ic ia n
co m o
p e q
u e ñ o s fo c o s d e b a c te ń a
p u r u lc n t a (p r o d u c to r a d e
p u s ) quc c a u sa
n e c ro s is (m u ¢m e )de la s c é l u ıa s d e la re
g ió n a fe c ta d a A m e d id a
y e la e
.
q b a g te -

r ia s s c n ı u ti
ı lic a n d e s tr u
p y y en u n n ū n ıe r o m a
y o r d e c ć ıu la s e la b sc e so
, a c tú a
c o m o u n a m a sa , o c u
pa n d o e s
p a c io y p m d u c ie n d o u n in c r e m e n to d e la
in u a c ra n e a l .
p r e à ió n

In fe c c io n e s m ic õ t ic a s L a s in fe c c io n e s m
il
ic ó t ic a s s o
p du c id a s
p o r h o n g o s
r o
.

q u c in
g
r e sa n e n e l s is te m a n e r v io s o . E l s is te m a n c r + io s o
c e n t m l e s u su a l
m
r e s i s te n t e a la s i n fe c c io n e s m ic ó tic a s s in
; e m b a r o e s ta s d e fe n s
e n te
g a s
p u e d e n ro m
\ en e rs o n a s
p q u e s u fr e n e n fe r m e d a d e s im
p o r ta n te s c o m o tu be rc u lo s is
le u c e n ı ia .

In fe c c i o n e s
p
a ra s ita r ia s S e le a s i n a e ı n om b re d e
g p a r¢ is ito a l o r
g a n is m o
v iv e a e s p c s a s d e o u to
( c l h u ć s cd
p )
. D ife re n te s t i o s d e
p p a r ā s ito s p u e d e
q u e
n in v a d
ir
lo s d e la
m a la r i
a ,
pu ed e
p ro d
u c ir
p a lu d is m o c e r e b r a ı, ı
as a m c b a s,
q u e a l in g r e s a r e n ¢l c
u e q
u ed e n e re b r o
p p r o d u c i r u n a e n c e fa lit is y a b s c e s o s c e r e b r a le s
, y e l c is t ic e r c o
,
qu e p ued e
p ro d u c ir s i n o s n c u r o ló ic o s fo c a le s
g g y u n d e te r io ro c o n o s c it iv o
g g c n e r a l iz a d
. ó

22
S in to m a to lo
g
ia

M u c h a s d e la s in fe c c io n e s d c l s is t e m a n e r v io s o so n s e c u n d a r ia s a i n fe c c io n e s

o ń in a d a s e n o tra s a r te s d e l c u e r o o r e s to se a s o c ia n c o n s f n to m a s c o m o
g p p y p
fie b ı h ip o D d e v is t a n e u r o p s ic o l ó g i -

re e s ta r t e n s ió n e s d e e l p u n to
m a
g e n e r a l, e .
,

co s fn d r o m e c o n f u s io n a l \ d o c a r a c te r iz a d o
, ge n e r a lm e n te se e v id e n c ia u n ,

po r d e s o r ie n t a c ió n te m
p
o ro e s
p
a c ia l , d e fe c t o s a t e n c io n a le s , fa llo s e n Ia m e m o r ia

y e n o c a s io n e s a
g
it a c ió n
p
s ic o m o to ra D e n t r o d e lo s s i n to m a s
.
o b se rv a d o s e n

c a so s d e h i
p
e r t e n s ió n in t r a c r a n e a l s e in c lu y e n c c f a le a ,
v é r t ig o ,
n áu se a s y co n -

v u ls io n e s . E n lo s c a s o s d e e n c e fa lit is
p
o r h e q p e s s im p
le so n f r e c u e n t e s la s a lt e
-

r a c io n e s c o m
p
o rta m e n t a le s (d e s in h ib ic ió n ,
im p
u ls iv id a d )y .
Tr a s t o rn o s g ra v e s d e

ı
a m e m o r ia .

- E N F E R M E D A D E S N U T R IC IO N A L E S Y M E T A B Ó L IC A S

L a d e s n u t r ic ió n p
u e d e lle
g
a r a
p
r o d u c ir d e fe c to s n e u r o ló
g
ic o s
y
n e u ro
p
s ic o -

ló g ic o s g r a v e s L a fa lt a d c n u . t r ie n t e s e s
p
e c ífi c o s c o m o ł as v it a m in a s , a l i\ a l q u e

la s a n o r m a l id a d e s c i r c u la t o De sn
r ia s s e c u n d a r ia s . a
! ..
u t r ic ió n , pu e d e n d e ja r
E l
s e c u e la s i m
p o r ta n t e s . a lc o h o l e s u n f a c to r im
p
o r ta n te e n
!a s e n fe r m e d a d e s

n u t r i c io n a le s ,
de b id o a su a c c ió n in h ib id o r a s o b r e I a a b s o r c ió n
'
d e t ia m in a
y
a 1 l
fr e c u e n te a s o c ia c ió n c o n la d is m in u c ió n e n ia in g e s t a d e a l m i e n to s . E l s fn d ro -

m e d c K o r s a k o f r c o n s t it u
y
e u n a d e la s e n fe r m e d a d e s n u i . Io n a ie s m á s im
p
o r -

ta n t e s e n N e u r o p s ic o lo ia
g
.

M u c h o s t r a s to r n o s c e r e b r a le s s o n r e s u lt a n t e s d c d is f u n c io n e s e n o tr o ś ó
rg a
-

n o s) c o m o lo s ń íi o n e s , c l h ig a d o , c l p á n c re a s
y la s lá n d u l c n d o c r in a s
g ą t .
.

T r a s to r n o s m e t a b ó lic o s , c o m o la h ip o g l u c e m ia o a lt e r a c io n e s h e
p á t ic a s , pu e d e n
m a n ife s t a r s e do
c o n e s ta d o s d e c o m a o s fn d r o m e s c o n f u s io n a ı c s
,
a
\ s . O tr a
e n fe r m e d a d e s m e t a b ó li c a s , c o m o e l h ip e r p a r a t ir o id is m o ,
s o n c a u s a
po te n c ia l d c
dem e n c ia
y p s
ic o s i s .
'

Į ł

E N F E R M E D A D E S D E G E N E R A T N ĄS
'
L a s e n fe r m e d a d e s d e c n e r a t iv a s im i p érd
' :
g p l ic a r u n a id a
i v a dc la s
ç é lu la s n e r v io ś a a o r i e ip a n d o S M 1g s n e u ro l C O S it Ħ e u r o p s ic o l
ģg i -

c . D e n tr o d e la s e n fe r m e d a d e s d c e n e r a t iv a s s e
g e n c u e n tra n lo s s fn d r o m e s d ė
M a gresiva co m o e s e l c a sa d e m m m m e r ı a r l m H lz h ta u u e l m s ín -
Ļ
d ro m e s d e d e m e n c ia m g r e s iv a a s o c ia d o s c o n
a n n r m h d a d æn e ıu Q k ig i -

c co m o Ia e n fe r m e d a d d e H u n t in to n la e n fe r m e d a d
g y d c P a rk in s o n lo s
J y
s fn d r o m e s c a r a c t e r iz a d o s
p p na a c lo n e s
o r d e la
Æl stu
Æ d e l m o v im ie n t o s o d c
p é fd id a s s e n s o r ia le s
p r o g E æį s ilı Ħ t c t a s£ Q g s c i t i m
e v i d

t . (

23
a s d c g c n c r a t iv a s a s o c ia d a s c o n é r d id a
La e d a d e s n e u r o ı fg ic
s e n fe r m
p p ro g n e -

j ńa ió n
s iv a d e ıa s fu n c io n e s c o g n o s
c itiv a s en g u a e, m e m (l o ,
a te n c , p e n sa m ie n to
,
de n
h a b ilid a d e s e s p a c ia le s y c o n s t r u c c io n a
le s co m p )y o r ta m e n t a le s , s e o m in a n
ta a r o x im a d a m e n te
z h e im e r r e p r e s e n c l 6 0
e m c n c ia s L a d e m e n c ia ti p o A l
p
d .
%

ló ic o s d c lo s p a c ie n te s c o n e n fe r m
d e to d a s la s d e m e n c ia s . o s e s t u d io s p a to g L e -

s i n i f ic a t iv a d e n e u r o n a s c o li n é r ic a
dad d e A lz h e im e r m u e s tra n u n a p é r d id a g g s

c l m i c le o b a s a id e M e y n e rt . Sc d e s c ń b e ig u a lm e n te d e
g e n e
-

p a r tic u la r m e n te e n

r a c ió n d e c é lu la s e n la c o r te z a c e r e b r a l y e l h ip o c a m p
o ,
c o n u n a u m e n to s ig n i -

fic a t iv o d e d a c a s s e n ile s .

L a e n fe r m ed a d d e H u n t i n g to n s e a s o c ia c o n u n d e fe c t o g
e n é t ic o d c cac[er
a u to só m ic o d o m in a n t e sc c a r a c te ń z a p o
r la pańción d e m i
o v in ı £n t o s
W
y
co s lheraciones d e t ip o d e m e n c ia l . E s t u d io s p a t o ló g ic o s h a n d e m o s tr a d o u n a

d e g e n e r a c ió n d e lo s m i c le o s b a s a lc s (p a r ti c u la r m e n te e l n i i c le o c a u d a d o ) , y de
la c o r te z a f r o n ta l . A pa r e n te m e n t e e l n e u r o tr a n s m is o r m á s e s tr e c h a m e n te a so -

c ia d o co n e s ta e n fe r m e d a d o 5 c l á c id o G a n m a A m in o B u tfń c o (G A B A ) qu c

a c tú a c o m o in h ib id o r e n e l s is t e m a n e r v io s o c e n t r a l.

E l te m b lo r , la ń
g
id e z (o h i p o q u in e s ia ) y la h ip e r to n ia c a r a c t e r i z a n a la e n fe r L

m e d a d d e P a r k in s o n . L o s
p
a c ie n t e s c o n e n fe r m e d a d d c P a r k in s o n
p
r e s e n ta n

u n a
p é r d id a p
ro
g r e s iv a d c n e u ro n a s d o
p
a m in é r
g
ic a s , de b id o a u n a d e g e n e ra -

c ió n d e la s u s t a n c ia n e ra
g .

-
E P IL E P S IA

Ľa e p i le s ia e s u n a c o n d ic ió n n e u r o ló
p g ic a c a r a c te ń z a d a
p o r la p r e s e n c ia d e
a ı n a a c t iv id a d à r o x l s t ic a c o r r e la c io n a d a c o n
\ p c a m b io s d e so r
g a n iz a d o s e n la
a c i iv id a d n e u r o n a l d e la c o r te z a c e r e b r a l . Su p r c v a le n c i a d e n tro d e la
p o b la c i ó n
gen e ra l e s d e a r
p o x im a d a m e n te u n 0 . 5% -
2 0%
. . L a i n t r o d u c c ió n d c l a e le c t r o
e n -

Cefalografa (E E G ) h iz o p o s ib le d e te r m in a r la e x is t e n c i a d e u n a r e la c i ó n e n tr e
ca m b io s e lé c t r i c o s d c la c o r te z a c e r e b ra l la
y p r e s e n c ia d e fe n ó m e n o s c o n
v u ls i -

V O S .

D e p e n d i e n d o d e la c t i o lo
g fa s e p u e d e n d is t in ir d o s t i
p o s d c e p i le \
lc p p s ia e
p i
L
-
s ia ń m a ń a e ile
p y p p s ia s e c u n d a r ia . a e
p i le p s ia
p ń m a ń a o i d io á
p t i c a su r e
e s p o n tá n e a m e n t e , s n i
q u c e x is t a u n d a ñ o e s t r u c t u r a l e s t a b le c i g
d o d e l
s is t e m a
n e r v io s o
p o r Io t a n t o s u c a u s a e s d e s c o n o c id a , a u n u e se su
p o n e la e x i s q
d c f a c to r e s d e t i o
p g e n é t i c o a e
p
ile p s ia s e c u n d a L
ń a o s in t o m
.
te n c ia
á t ic a e
s a
d e se n c a d c n a d a
p o r u n a h e ń d a , u n a n fe c c ió n , u n t u m o f u i q u e l la
n a m a o rm a
c ió n o
lf
a ı n a o t r a c o n d ic ió n n e u r o l ó a
\ g ic q
u c c r e a e n c l c e r e b ro u
n e 0
p i l e
p tó g e n o
ca a z d e
p
r
p e s e n t a r u n a a c t iv id a d e lé c t r i c a a n õ m a ı a. n e s te t i o d . E
p c e
p i e p s ia s e i

24
pu e d e e s t a b le c e r c l o r i e n
g d e la s c o n v u ı s ion e s
, y la fo r m a d c m a n ife s t a c ió n se
c o r r c la c io n a c o n la lo c a liz a c ió n e s e c ífi c a d c l fo c o a to ló ic o
p p g
.

Scg ú n su s m a n ife s t a c io n e s c lfn ic a s la s c ń s is e ilé t ic a s s e


, p p p u e d e n c la s ific a r
e n d o s
g r a n d e s g r u p o s : c r is is p a r c ia le s (o fo c a le s )y c ri s is g e n e r a liz a d a s , de p c n -

d ic n d o d c s i la a c t iv id a d a n o r m a l c o m
p ro m e te e n fo r m a
p a f c ia l o t o ta l a ı a c o r -

te z a c e r e b r a l . L a s c r is is
p
a r c ia le s s e s u b d iv id e n a su v e z e n c r i s is a r c ia le s s im -

p
p le s y c r is is
p a r c ia le s c o m p ıea s j (T a b la 4 ) E n la s c ń s is a r c ia le s s im
p le s n o c x is
-
.
p
t e u n a a lte r a c ió n d e la c o n c ie n c ia

se
, e n ta n to
qu e e n la s c ń s is
p
a r c ia le s c o m
p j
le a s

p r e s e n ta u n co m r
p o m is o d e la c o n c ie n c ia . E lco m ro m is o d e c o n c ie n c ia se
p
r e fie r e a la a u s e n c ia d c re s
p u e s ta s a n te e s t fm u lo s d e l m e d io
y
,
a la e x is t e n c ia d c
a m n e s ia d e ı e
p is o d io .

Sc d is t in
g u e n c u a tro ti
p o s d ife r e n te s d e c r is is
p
a r c ia le s s im
p
le s : m o to r a s ,
s e n s o r ia le s õn
, a u t o m a s
y p s tq u ic a s . D e n tr o d e e s t a s ú lt im a s se e n c u e n tr a n la s
c r is is s e n s it iv a s
(ilu s io n e s
y a lu c in a c io n e s
) ,
m n é s ic a s, d is f á s ic a s , a fe c t iv a s
y
co
g
-

n o s c it iv a s L a s
io
. c r i s is
p
a r c ia le s co m
p j
le a s se o ń
g
in a n u s u a lm e n te e n e l Ió b u
te m p o r a l y s e c a r a c te r iz a n p
o r la fa lta d e re s
p
u e s ta a lo s e s t im u lo s d e l m e d io (e l
p a c ie n te n o re s
p
o n d e cu a n d o se lc lla m a ) , po r la
p r e s e n c ia d e a u to m a t is m o s
(m o v im ie n t o s re
p e t it iv o s e s t e r io t i
p
a d o s, ta le s co m o m o v im ie n t o s d e m a s t ic a -

c ió n c hu p e te o c tc
L y po r u e e l a c ie n te da
, , q p ,
a
pe sa r d e e s t a r a le r ta ,
n o r e c u e r Io
s u c e d id o d u r a n te c l e
p is o d io . L a s c r is is
p a r c ia le s c o m p le ja s p u e d e n d u ra r u su a l -

m e n te m in u t o s .

L a s c r is is g c n e r a liz a d a s s e in ic ia n co m
p
ro m c t ie n d o d e m a n e ra b ila t e r a l a
a m b o s h c m is fe ń o s , s in r
p e s e n ta r s ig n o s fo c a le s . L a s c r is is d e ti o n m a l
p \
( tó n ic o -
c ló n ic a s
g c n e r a liz a d a s ) s e c a r a c te r iz a n
p o r p é r d id a s ii b it a d e c o n c ie n c ia

y p r e s e n c ia d c a c t iv id a d m o to r a . In ic ia ım e n te a
p
a re c e u n a fa s e t ó n ic a ,
du r a n te
la c u a l s e p r e s e n ta u n a u m e n to d e l to n o m u s c u la f se
g
u id a
p
o r u n a fa s e c ló n i -

ca du r a n t e la c u a l s e
p r e s e n ta n s a c u d id a s r ftm ic a s C u a n d o e l
,
p a c ie n t e r e c u p e
-
.

r a la c o n c ie n c ia s e m u e s tr a c o n fu s o
y d c s o r ie n t a d o (e s t a d o
p
o s -
tic t a l ) . C o n fr e -

c u e n te m e n te la s c r is is d e n m a ıo tó n ic o -
c ló n ic a s g c n e r a liz a d a s s e
\ p r e s e n ta n
co m b in a d a s c o n c r is is p a f c ia le s s im p le s : c l p a c ie n te p r e s e n t a in ic ia lm e n te u n a

s in t o m a t o lo
g ia fo c a l ( s e n s a c ió n d c h o rm i\ eo , m o v im ie n t o s r ĺ m ic o s d c u n a

e x tr e m id a d . c tc .
)y po s te r i o r m e n t e ıa s c r is is s e e x t ie n d e
p
r e s e n tá n d o s e la
g
e n e -

r a liz a c ió n .

E n la s c r is is g c n c r a liz a d a s d c p e q u e ñ o m a l o a u s e n c ia s , s e
p re se n ta n in t e -

r r u p c io n e s r e c u r r e n t e s d e c o n c ie n c ia ,
s in q
u e e x is ta u n a a c t iv id a d m o to r a m á s

a llá d c a l u n o s m
g o v im ie n to s d e p a r p a d e o ,
r o ta c io n e s d e lo s o
jo s h a c ia a r r ib a
,
u

o t r o s s im ila r e s . E s to s s o n a ta q u e s d c d u r a c ió n m u y c o r ta (s e \ n d o s ) E l p e r fil
.

E E G dc l p a c ie n te c o n a u s e n c ia s e s c a r a c t e r fs t ic o ,
o b se rv á n d o se c ı
p
a tró n c o n o -

Ciclo o m o p
u n ta o n d a d e t r e s c ic lo s p o r s e \ n d o . Es u na fo r m a d e e
p ile p s ia
c a r a c t c r f s t ic a d e la in f a n c ia .

25
!)
1 C R IS IS G E N E R A U Z A D A S
.
,u
{
ł
T ón ic a s 11 o J

C ló n ic a s

T ón ic o c ló n ic a s (G ra n m a l )
M io c ló n ic a s ł

{ l l .

-
rn Į d Aq u i n é t ic a s d ıł

-
ĉ ly A u s e n c ia s (P e q u eñ o m a l ) !, :í; E lm iı ) /
-
!r c r
j
i ' ・
' -

IH ,
-

S im J į ţ t ıt J ł, ıī b i j G L J
p le s
ıT ,
j , t

co n m io c lo n ia s 【 ıJ ľ . ' '
m ( ì T ( ı n
ł oJ ı f Jr )'

ı ł .a nb ni-}nä'ł Hı
9 b G J ł Jť
is m :
»j J
.

c o n a u to m a t o s )}n Ļ ,
ţ Į ą9
. .
J Į p {i
.

co n a lte r a c ió n d e l to n o a x ia l o j ĵ o ť [ Ł ) b ít
ï 14 ĪÌ ı
ľ

Ľ II C R IS IS PA R C IA L E S
.
J ll , )ł na£
i ?( !r r1 1 I J

£t i j m o to r a s ,
ť GJį nm (Þy ţ n į 5 lh ıï i

-

l N Ė + z- n n iè [J l i ) Z ı Z ıl t r )
) ŝ e le m e n t a le s 11 JĤ '
・ -

Į ţ.

i
1 ,
tJ iJ 1 ĥ t z i łî + J Z L İ ı
'

f .
ı

t c ó n m a tc h a (Į a c k s o n ia n a s
)
'

1o \
łn
'
.

. f x t 13 3 3 8 1 } 3 J z
'

lu ( ıf 1 J ]
»r n
S í; ; bn
n
Ľ u lj :
-
i J iJ
,

S e Oil(!J
7 c o J t
p

.

?bnQ(ıìz ,
O f ı
! In
-

S (
J
EĮ Ji
-
t ţ ) r ī 2 ï e y
J ţ a J n J i m ' '
r

Ĥ l Ľ l. 7
'

l} /'
-
.
>m
!v is u a l e 5
'
'

łi Uīı Uo(
O t \ . J Į
IJ 31 / J ( -

r

-
ł
łU U Ì U T
! , j ı l. R
Į
'
( J JJ
.
. n 3 f '

/ ıĮ ¢) 1 & b
j b b if
'
, łz t
! 11 1 t fJ t ı Ł
-

,
) Il ・
t a c t i le s
Z o J īJ n î l Ī
- ! f j r n
į . . J
\
: lid &
-
O lfa t iv a s .

¥ī-Jnı qrcı oJ
ļ ĺ rJinf
,


.
,
. \
z l i x J f f.
.

ı

s t a t iv a s
o(į tJ ĵ b \ 3 Į . . . d ł P o n ı ¡ ĺT i ' ! '
ć ĥ .

ytĮ itt
oiì)ić(nı
'
"
ii ón Z o « jm
.

9b o m a s
,

ßJ i( ,? a u t _

c
J ?
(/ ł b ¢x ,
! l rn . n
i
; J
g 4 f J t :.
:inJ)
1 r
P S iq
- .

u ic a s
.

Eĺ ( l ł , )
)\!
: i b įv
.
'

ij ・

¡ ! Ş .

q łJ
It
-

a lu c in a c io n e s

-
_ }

rtf.!rī
' ({ . : ı )

^
>H$ )e į.

t(
3T R Į U
_J

ł
, T i? ,. 5 ī . I3t 11 3
f ! y
C o
g n itiv a s . . t. ř )l
)jș>
- Į $ ĵ : i ıı u in b ī m o r u z
III C R IS IS N O C L A S IF IC
" ų
q ' ( .
"J Į. t ļ
A D AS
.

lrlli£
ţ ĺ

E
lĵ ( ? . ' .
IJ(ï snn( b ¡ t\ '
$ ,
l . ì
sp a s m o s i n fa n t i e s l \ 1
. .

l łłr
ı) b u r
lj ¢ ı
ł ił

li
-

f Į n , ņt
O ¢ Į
t ! ą ' '
4 ,
įı
Įn
Tab la 4 . C ta s iiic a c ió n d e Ja s c r i s i s c o t ・
n v u ls iv a s m t
ť \3 tţ ţ
- ' ・

(C o m is ió n , L ig a I n te m a c io n a Į C o n t
'

Ĵ 1
Ŕt
.

ra la E
p ilc p s ia ) .
3q » ņ
.

También podría gustarte