Está en la página 1de 96

Guastavino Biennial 2015 Tile vaults.

Structural analysis and experimentation


Biennal Guastavino 2015 —
Bienal Guastavino 2015 Voltes de maó de pla. Anàlisi estructural i experimentació

Bóvedas tabicadas. Análisis estructural y experimentación

David López López - Marta Domènech Rodríguez


2
2015

Second Guastavino Biennial


Segona Biennal de Guastavino - Segunda Bienal Guastavino

Tile vaults. Structural analysis and experimentation

Voltes de maó de pla. Anàlisi estructural i experimentació

Bóvedas tabicadas. Análisis estructural y experimentación

David López López - Marta Domènech Rodríguez

Traducció al català d’Agnès González Dalmau, revisada per José Luis González Moreno-Navarro
Foto: © Manuel de Lózar i Paula López Barba

3
© de l’edició:

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

© de la tesi: David López López i Marta Domènech Rodríguez Consell d’Edicions i Publicacions de l’Ajuntament de Barcelona:
Gerardo Pisarello Prados, Josep M. Montaner Martorell,
Edita: Imatge i Serveis Editorials. Ajuntament de Barcelona Laura Pérez Castallo, Jordi Campillo Gámez, Joan Llinares Gómez,
Traducció al català d’Agnès González Dalmau, revisada per José Marc Andreu Acebal, Águeda Bañón Pérez, José Pérez Freijo,
Luis González Moreno-Navarro Pilar Roca Viola, Maria Truñó i Salvadó, Anna Giralt Brunet.
Disseny i maquetació: Beatriz González
Coordinació de la publicació: Enric Ortega Rivera
Impressió: Imatge i Serveis Editorials
DL: B.7630-2017
ISBN: 978-84-9850-985-4
2015 Guastavino Biennial Biennal Guastavino 2015 Bienal Guastavino 2015

The goals of the II Biennial were to promote knowledge of Guastavino’s Considerant que els objectius de la II Biennal són fomentar el Considerando que los objetivos de la II Bienal son fomentar el
buildings and vaults, the conservation of existing Catalan vaults, and coneixement dels edificis de Guastavino i les seves voltes, la conocimiento de los edificios de Guastavino y sus bóvedas, la
the incorporation of the Catalan vault as a normal component in preservació de les voltes de maó de pla existents, i la incorporació preservación de las bóvedas tabicadas existentes, y la incorporación
new buildings. Accordingly, the jury, having analysed the papers de la volta de maó de pla com a component normal en noves de la bóveda tabicada como componente normal en nuevas
submitted and after long and deep discussion, chose the work of Ben construccions, un cop analitzats els treballs presentats i després d’un construcciones; una vez analizados los trabajos presentados y
Hays, Reframing the Guastavinos at Thomas Jefferson’s University, llarg i intens debat, el Jurat considera que el treball de Ben Hays, después de un largo y intenso debate, el Jurado considera que el
1896-1898, and the work of David López and Marta Domènech, Reframing the Guastavinos at Thomas Jefferson’s University, 1896- trabajo de Ben Hays, Reframing the Guastavinos at Thomas Jefferson’s
Bóvedas tabicadas. Análisis estructural y experimentación, for the II 1898, i el de David López i Marta Domènech, Bóvedas tabicadas. University, 1896-1898, y el de David López y Marta Domènech,
Guastavino Biennial award. Análisis estructural y experimentación, són mereixedors del premi de Bóvedas tabicadas. Análisis estructural y experimentación, son
la II Biennal Guastavino. merecedores del premio de la II Bienal Guastavino.
Ben Hays’ work displays originality and rigour and sheds new
light on Guastavino’s techniques, patents, methods of marketing El treball de Ben Hays té originalitat i rigor, i aporta noves dades El trabajo de Ben Hays posee originalidad y rigor, y aporta nuevos
and the risks he took, thereby contributing to the knowledge and sobre l’obra de Guastavino, la seva tècnica, les seves patents, la datos sobre la obra de Guastavino, su técnica, sus patentes, su
dissemination of his work, and also to the conservation of the seva forma de comercialització i els seus riscos, per la qual cosa forma de comercialización y sus riesgos, por lo que contribuye a su
Catalan vault. ha contribuït al seu coneixement i difusió, i subsidiàriament a la conocimiento y difusión, y subsidiariamente a la conservación de la
conservació de la volta de maó de pla. bóveda tabicada.
David López and Marta Domènech’s work is an example of intense,
productive dedication within their own already extensive line of El treball de David López i Marta Domènech és una mostra de El trabajo de David López y Marta Domènech es una muestra
research. It provides data and procedures for the conservation of the dedicació intensa i productiva en la seva ja extensa línia particular de dedicación intensa y productiva a su extensa línea particular
Catalan vault and, in particular, its use in new buildings. de recerca, i aporta dades i procediments per a la preservació i de investigación, pues aporta datos y procedimientos para la
especialment per a la incorporació de la volta de maó de pla en noves preservación y especialmente para la incorporación de la bóveda
The members of the jury were as follows: as president, José construccions. tabicada en nuevas construcciones.
Luis González, PhD in Architecture and holder of the Chair of
Architectural Construction at the Technical University of Catalonia En conseqüència, el Jurat, format per José Luis González, En consecuencia el Jurado, formado por José Luis González,
(UPC); Agàpit Borràs, architect representing Vilassar de Dalt Town doctor arquitecte, catedràtic del Departament de Construccions doctor arquitecto, catedrático del Departamento de Construcciones
Council; Clàudia Sanmartí, architect representing the Architects’ Arquitectòniques I de la Universitat Politècnica de Catalunya, com Arquitectónicas I de la Universidad Politécnica de Catalunya, como
Association of Catalonia (COAC); Elsa Ibars, architect representing a president del Jurat; Agàpit Borràs, arquitecte en representació presidente del Jurado; Agàpit Borràs, arquitecto en representación
the Generalitat of Catalonia; Fernando Vegas, PhD in Architecture de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt; Clàudia Sanmartí, arquitecta del Ayuntamiento de Vilassar de Dalt; Clàudia Sanmartí, arquitecta
at the Department of Architectural Composition of the University en representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya; Elsa en representación del Colegio de Arquitectos de Cataluña; Elsa Ibars,
of Valencia; Joan Closa, architect representing Barcelona Provincial Ibars, arquitecta en representació de la Generalitat de Catalunya; arquitecta en representación de la Generalitat de Cataluña; Fernando
Council; John Ochsendorf, PhD in Engineering and an associate Fernando Vegas, doctor arquitecte del Departament de Composició Vegas, doctor arquitecto del Departamento de Composición
professor on the Building Technology Program of the Massachusetts Arquitectònica de la Universitat de València; Joan Closa, arquitecte en Arquitectónica de la Universidad de Valencia; Joan Closa, arquitecto
Institute of Technology; Kent Diebolt, President of Vertical Acces; representació de la Diputació de Barcelona; John Ochsendorf, doctor en representación de la Diputación de Barcelona; John Ochsendorf,
Manuel Fortea, architect, PhD in Art History, former dean of enginyer, professor associat del Programa de Tecnologia de l’Edificació doctor ingeniero, profesor asociado del Programa de Tecnología
the Architects’ Association of Extremadura; Mar Loren, PhD in del Massachusetts Institute of Technology; Kent Diebolt, president de de la Edificación del Massachusetts Institute of Technology; Kent
Architecture, Master in Design Studies from Harvard University and Vertical Acces; Manuel Fortea, arquitecte, doctor en Història de l’Art, Diebolt, presidente de Vertical Access; Manuel Fortea, arquitecto,
tenured lecturer at the School of Architecture of the University of exdegà del Col·legi d’Arquitectes d’Extremadura; Mar Loren, doctora doctor en Historia del Arte, ex decano del Colegio de Arquitectos
Seville; and Maria Luisa Aguado, architect representing Barcelona arquitecta, màster en Estudis de Disseny de la Universitat de Harvard, de Extremadura; Mar Loren, doctora arquitecta, máster en Estudios
City Council. By unanimous agreement they granted the II Biennial professora titular de l’Escola d’Arquitectura de la Universitat de Sevilla, de Diseño de la Universidad de Harvard, profesora titular de la
Guastavino award, ex aequo, to the two aforesaid works. i María Luisa Aguado, arquitecta en representació de l’Ajuntament Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, y María
de Barcelona, acorda per unanimitat atorgar el premi de la II Biennal Luisa Aguado, arquitecta en representación del Ayuntamiento de
Guastavino ex aequo als dos treballs citats. Barcelona, acuerda por unanimidad otorgar el premio de la II Bienal
Guastavino ex aequo a los dos trabajos citados.

5
David López López is an architect and PhD researcher for the Block David López López és arquitecte i investigador doctoral al Block David López López es arquitecto e investigador doctoral en el Block
Research Group at the Swiss Federal Institute of Technology in Research Group de l’ETH Zurich. Research Group de la ETH Zurich.
Zurich (ETHZ).
Es va llicenciar com a arquitecte l’any 2010 a l’Escola Tècnica Se licenció como arquitecto en 2010 en la Escuela Técnica Superior
He graduated as an architect in 2010 from the Madrid School Superior d’Arquitectura de Madrid (ETSAM, UPM). Va fer el màster de Arquitectura de Madrid (ETSAM, UPM). Realizó el máster
of Architecture (ETSAM, UPM). He completed a Master in oficial de Tecnologia de l’Arquitectura en la branca d’anàlisi i disseny oficial en Tecnología de la Arquitectura en la rama de análisis y
Architectural Technology in the field of analysis and structural estructural a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona i diseño estructural en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
design at the schools of architecture of Barcelona and Vallès (UPC), a la del Vallès (UPC) gràcies a una beca de postgrau de la Fundació “la Barcelona y en la del Vallès (UPC) gracias a una beca de posgrado
with the support of a grant from La Caixa Foundation. His main Caixa”. La seva recerca principal durant aquest màster es va centrar de la Fundación “la Caixa”. Su principal investigación durante este
research during this master’s focused on the structural behaviour of en el comportament estructural de la volta de maó de pla. Després va máster se centró en el comportamiento estructural de la bóveda
the Catalan vault. Afterwards, he completed an Erasmus Mundus estudiar el màster oficial d’Erasmus Mundus en Anàlisi Estructural tabicada. Tras ello, estudió el máster oficial Erasmus Mundus en
Master in Structural Analysis of Historical Buildings at the civil de Construccions Històriques de les Escoles d’Enginyeria i Camins Análisis Estructural de Construcciones Históricas de las Escuelas
engineering schools of the UPC and the University of Minho de l’UPC i de la Universitat de Minho (Guimarães, Portugal). de Ingeniería Caminos de la UPC y de la Universidad de Minho
(Guimarães, Portugal). (Guimarães, Portugal).
És cofundador del col·lectiu Map13 Barcelona (www.map13bcn.
He is a co-founder of the group Map13 Barcelona (www.map13bcn. com), que ha estat una plataforma per aplicar els resultats de la Es cofundador del colectivo Map13 Barcelona (www.map13bcn.
com), which serves as a platform to implement the results of recerca acadèmica. Una de les seves obres més rellevants dins com), que ha sido utilizado como una plataforma para aplicar los
academic research. One of the most important projects developed d’aquest col·lectiu és el pavelló Brick-topia a Barcelona, construït resultados de la investigación académica. Una de sus obras más
by this group is the Brick-topia pavilion in Barcelona, built using the amb la tècnica de la volta catalana. relevantes dentro de este colectivo es el pabellón Brick-topia en
technique of the Catalan vault. Barcelona, construido con la técnica de la bóveda tabicada.
La seva recerca doctoral dins del Block Research Group (http://block.
His doctoral research as part of the Block Research Group (http:// arch.ethz.ch/) se centra en el desenvolupament de nous sistemes Su investigación doctoral dentro del Block Research Group (http://
block.arch.ethz.ch/) focuses on the development of new building constructius i mètodes d’anàlisi estructural utilitzant la volta de maó block.arch.ethz.ch/) se concentra en el desarrollo de nuevos sistemas
systems and methods of structural analysis using the Catalan vault. de pla. En David té experiència en aquest camp com a arquitecte, constructivos y métodos de análisis estructural utilizando la bóveda
David has experience in this field as an architect, structural engineer, estructurista, cap d’obra i manobre, i ha impartit ponències o tabicada. David tiene experiencia en este campo como arquitecto,
site manager and workhand, and has given lectures and master classes magistrals en institucions com el MIT de Boston, l’UPC de estructurista, jefe de obra y albañil, y ha ofrecido ponencias o clases
classes at institutions such as the MIT (Boston), UPC (Barcelona), Barcelona, l’UNAM de Mèxic, l’ETH de Zuric, l’EPFL de Lausanne magistrales al respecto en instituciones como el MIT de Boston, la
UNAM (Mexico), ETH (Zurich) and EPFL (Lausanne and Geneva), i també a Ginebra, convidat per ONU-Habitat com a expert en la UPC de Barcelona, la UNAM de México, la ETH en Zúrich, la EPFL
invited by UN-Habitat as an expert on the subject. matèria. de Lausanne y también en Ginebra, invitado por ONU-Habitat
como experto en la materia.

6
Marta Domènech Rodríguez és arquitecta, investigadora i docent Marta Domènech Rodríguez es arquitecta, investigadora y docente
al Departament de Projectes Arquitectònics de l’Escola Tècnica en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela
Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB, UPC). Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB, UPC).

Es va llicenciar com a arquitecta a l’ETSAB i a la Universitat Tècnica Se licenció como arquitecta en la ETSAB y en la Universidad Técnica
de Berlín. Té un màster de Projectes Arquitectònics Avançats per de Berlín. Posee un máster de Proyectos Arquitectónicos Avanzados
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Madrid (ETSAM) i fa por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM)
el doctorat a l’ETSAB, escola on exerceix com a docent des de l’any y realiza el doctorado en la ETSAB, escuela en la que ejerce docencia
2010. desde el año 2010.

Marta Domènech Rodríguez is an architect, researcher and Ha publicat diversos articles com a investigadora en el camp Ha publicado diversos artículos como investigadora en el campo
lecturer at the Department of Architectural Projects of the School of de la volta catalana, en els quals aborda la recuperació del seu de la bóveda tabicada, en los que aborda la recuperación de su
Architecture of Barcelona (ETSAB, UPC). valor contemporani per a una construcció sostenible. Ha estat valor contemporáneo para una construcción sostenible. Ha sido
investigadora visitant de la Universitat de Columbia (Nova York) per investigadora visitante en la Universidad de Columbia (Nueva York)
She graduated as an architect from the ETSAB and the Technical a la consulta dels arxius de Rafael Guastavino i directora de diversos para la consulta de los archivos de Rafael Guastavino y directora de
University of Berlin. She holds a Master in Advanced Architectural tallers de construcció amb aquesta tècnica a Nova York, Barcelona, diferentes talleres de construcción con esta técnica en Nueva York,
Projects from the School of Architecture of Madrid (ETSAM) and is Madrid i Medellín, on va ser convidada com a experta per ONU- Barcelona, Madrid y Medellín, donde fue invitada como experta por
currently completing her PhD at the ETSAB, school where she has Habitat juntament amb el Block Research Group (http://block.arch. ONU-Habitat junto con el Block Research Group (http://block.arch.
lectured since 2010. ethz.ch/). ethz.ch/).

As a researcher she has published several articles on the subject of Així mateix, és cofundadora del col·lectiu Map13 Barcelona (www. Asimismo, es cofundadora del colectivo Map13 Barcelona (www.
the Catalan vault and explored the issue of the development of its map13bcn.com) i coautora del pavelló Brick-topia a Barcelona. map13bcn.com) y coautora del pabellón Brick-topia en Barcelona.
contemporary value with a view to sustainable construction. She
was a visiting scholar at the University of Columbia in New York,
researching the archives of Rafael Guastavino, and has been director
of several workshops on construction using the Catalan vault in
New York, Barcelona, Madrid and Medellín, where she was invited
as an expert by UN Habitat together with the Block Research Group
(http://block.arch.ethz.ch/).

She is a co-founder of the group Map13 Barcelona (www.map13bcn.


com) and co-designer of the pavilion Brick-topia in Barcelona.

7
Abstract Resum Resumen

The research carried out by the authors deals with the study of La recerca que duen a terme els autors aborda l’estudi de la La investigación que llevan a cabo los autores aborda el estudio
tile vaulting with two objectives: the conservation of existing volta de maó de pla amb dos objectius: la conservació de la de la bóveda tabicada con dos objetivos: la conservación de la
examples and the integration of this technique as a standard infinitat de voltes existents i la integració d’aquesta tècnica com infinidad de bóvedas históricas existentes y la integración de esta
component in new construction. a procediment normal en obra nova. técnica como procedimiento normal en obra nueva.
The full conviction in the recoverability of this technique as an La convicció total dels autors respecte a la possibilitat de La completa convicción de los autores en la posibilidad
alternative within the current building sector due to its qualities recuperar aquesta tècnica com a alternativa en el marc de la de recuperación de esta técnica como alternativa dentro de la
of low cost, formal versatility, load bearing capacity, durability, construcció actual, ateses les seves qualitats de baix cost, versatilitat construcción actual debido a sus cualidades de bajo coste, versatilidad
sustainability and fire resistance, is the engine of the persistent formal, capacitat portant, durabilitat, sostenibilitat i resistència al formal, capacidad portante, durabilidad, sostenibilidad y resistencia
research that is being conducted. foc, és el motor de la persistent recerca que duen a terme. al fuego, es el motor de la persistente investigación que llevan a cabo.
The research was carried out from three different perspectives: La recerca es fa des de tres vessants diferents: històric, analític La investigación se realiza desde tres vertientes diferentes:
historical, analytical and experimental. The application of tile vaulting i experimental. Com a prova final de les recerques dutes a terme histórica, analítica y experimental. Como prueba final de las
(also called Catalan, thin-tile or Guastavino vaulting) carried out i com a part del treball de difusió desenvolupat, es mostra també investigaciones realizadas y como parte del trabajo de difusión
by the authors in different workshops, conferences, festivals and l’aplicació de la recerca a diversos tallers, congressos, festivals i llevado a cabo, se muestra también la aplicación de la misma en
projects is also shown in the text as a final test of this research and as projectes. diferentes talleres, congresos, festivales o proyectos.
part of the efforts aimed to disseminate the technique. Atesa l’existència d’estudis, llibres i articles d’una enorme Dada la existencia de estudios, libros o artículos de enorme
Given the existence of high quality studies, books and articles on qualitat sobre la història de la volta de maó de pla, a la introducció calidad sobre la historia de la bóveda tabicada, únicamente se
the history of tile vaulting, only some relevant historical figures or d’aquest escrit únicament es destaquen, de manera molt breu, destacan en la introducción de este escrito, muy brevemente, algunos
events are briefly highlighted in the introduction. alguns esdeveniments, tractats o personatges històrics amb un acontecimientos, tratados o personajes históricos que son de especial
The body of this work is divided into two main groups: interès especial per a la recerca que es presenta després o bé per la interés, bien para la investigación que se presenta posteriormente o
An academic research, analytical and experimental, on the seva aportació en l’àmbit de la volta de maó de pla. bien por su aportación en el ámbito de la bóveda tabicada.
structural behavior of Catalan vault: El cos del treball es divideix en dos grans blocs: El cuerpo del trabajo está dividido en dos grandes bloques:
This dissertation presents the analysis of three Catalan barrel Primer bloc. Una recerca acadèmica, de caràcter analític i Primer bloque. Una investigación académica, de carácter
vaults (3 meters span and 1 meter wide). Each vault has a variable experimental, sobre el comportament estructural de la volta de analítico y experimental, sobre el comportamiento estructural de la
incorporated: number of layers (2-3) or existence of spandrel walls, maó de pla: bóveda tabicada:
which make it different. The vaults are assessed by limit analysis and Aquesta recerca planteja l’anàlisi de tres voltes de maó buit Esta investigación plantea el análisis de tres bóvedas de ladrillo
finite element method, using an asymmetric punctual load at ¼ of simple. Cada volta té una variable incorporada en el nombre hueco simple. Cada bóveda tiene una variable incorporada en
the span. de fulls (dos o tres) i en l’existència o inexistència de llengüetes el número de hojas (2 ó 3) y en la existencia o no de lengüetas
The vaults are analyzed with the finite element method using the rigiditzadores. Les voltes s’han avaluat aplicant una càrrega rigidizadoras. Las bóvedas han sido evaluadas aplicando una carga
software DIANA. The virtual models are plane-stress macromodels asimètrica per anàlisi límit i mitjançant el mètode d’elements finits asimétrica por Análisis Límite y por el Método de los Elementos
and simplified micromodels. Interfaces between bricks are (MEF), fent servir macromodels i micromodels simplificats tenint Finitos (MEF), utilizando macromodelos y micromodelos
considered. Material non-linearity is taken into account. en compte la no-linealitat del material. simplificados teniendo en cuenta la no-linealidad del material.

8
Fig. 1.
General view of the project “Brick-topia”. © Manuel de Lózar and Paula
López Barba | Vista general del projecte Brick-topia. © Manuel de Lózar
and Paula López Barba | Vista general del proyecto “Brick-topia”. ©
Manuel de Lózar and Paula López Barba

Simultaneously, the reference vault is built and load tests are Simultàniament, s’ha construït la volta de referència i s’hi han Simultáneamente, la bóveda de referencia ha sido construida y se
performed on it. The material has been studied in the laboratory to dut a terme proves de càrrega. El material emprat s’ha estudiat al han llevado a cabo pruebas de carga sobre ella. El material empleado
collect the data from its physical and mechanical properties, and thus laboratori per recopilar-ne les característiques físiques i mecàniques, se ha estudiado en el laboratorio para recoger los datos de sus
introduce them in the models. i introduir així aquestes dades en els models de càlcul. características físicas y mecánicas, e introducirlo así en los modelos de
The comparison of the results is made with two objectives: La comparació dels resultats s’ha fet amb dos objectius: cálculo.
1- To assess the suitability of the analytical methods used. To - Avaluar la idoneïtat dels mètodes analítics utilitzats per La comparación de los resultados se ha hecho con dos objetivos:
check their convergency and to reveal the information that each comprovar-ne la precisió en la predicció del comportament real - Evaluar la idoneidad de los métodos analíticos utilizados. Para
provides. de les voltes i revelar la informació que ofereixen comprobar su precisión en la predicción del comportamiento real de
2- To evaluate the contribution of the selected variables to the - Avaluar la contribució de les variables seleccionades a las bóvedas y revelar la información que cada uno ofrece.
stability of the vault. The introduction of these variables keeping the l’estabilitat de la volta - Evaluar la contribución de las variables seleccionadas para la
other parameters constant, allows the comparison of results with the Les conclusions d’aquest estudi permeten establir estabilidad de la bóveda.
corresponding knowledge of the contribution of the parameter that recomanacions sobre el mètode analític que s’ha de fer servir, Las conclusiones de este estudio permiten establecer
has been varied. distingint entre conservació i obra nova, i la tècnica que cal recomendaciones sobre el método analítico a utilizar, distinguiendo
The conclusions of this study allows establishing recommendations utilitzar, entre les estudiades, en el reforç de les voltes existents. entre conservación y obra nueva, y la técnica a emplear, entre las
on the analytical method to be used, distinguishing between Segon bloc. Una presentació de diversos tallers o projectes estudiadas, en el refuerzo de bóvedas existentes.
conservation and new construction, and the technique to use, among amb diferents objectius, el més representatiu dels quals és el Segundo bloque. Presentación de diversos talleres o proyectos con
those studied, in the reinforcement of existing vaults. pavelló Brick-topia (figures 1 i 2), construït a Barcelona el juny diferentes objetivos, siendo el más representativo el pabellón “Brick-
Presentation of various workshops and projects using Catalan del 2013: topia” (Figuras 1 y 2), construido en Barcelona en junio de 2013:
vault with different objectives. The most representative of them is the Les conclusions, l’experiència i les propietats dels materials Las conclusiones y experiencia, así como las propiedades de los
“Brick-topia” pavilion, built in Barcelona in June 2013 (Fig.1) que es van extreure de la recerca prèvia van ser imprescindibles materiales, extraídas de la investigación previa, fueron imprescindibles
The conclusions and experience acquired and the properties of per a l’experimentació posterior i l’aplicació de la tècnica a para la experimentación posterior y la aplicación de la técnica en
the materials obtained from the previous research, were essential for diversos projectes. distintas ocasiones.
further experimentation and application of the technique on several A banda de Brick-topia, la presentació d’altres tallers i Aparte de “Brick-topia”, la presentación de otros talleres y
occasions. projectes duts a terme pels autors també mostra les altres línies proyectos realizados por los autores, muestra también otras líneas de
Apart from “Brick-topia”, the presentation of other workshops and de recerca que estan desenvolupant actualment, relacionades investigación que desarrollan actualmente y que están relacionadas
projects conducted by the authors, shows also other lines of research amb l’increment de la sostenibilitat dels materials emprats, la con el incremento de la sostenibilidad en los materiales utilizados,
related to increasing sustainability in the materials used, the speed of velocitat d’execució (sobretot pel que fa a la construcció del la velocidad de ejecución (especialmente en la construcción de la
execution (especially in the construction of the first layer of bricks) or primer full de maons) i l’aplicació de la tècnica en diversos primera hoja de ladrillos) o la aplicación de la técnica en diferentes
the application of the technique in different contexts, especially (but contextos, especialment (tot i que no exclusivament) en contextos contextos, especialmente (pero no exclusivamente) en contextos de
not exclusively) in the context of poverty in which this solution can de pobresa en els quals aquesta solució pot donar una resposta pobreza en los que esta solución puede dar una respuesta rápida,
provide a rapid, sustainable, affordable and quality response. ràpida, sostenible, barata i de qualitat. sostenible, barata y de calidad.

9
Acknowledgements Agraïments Agradecimientos

An important section of the research presented in this document Una part important de la recerca presentada en aquest document Una parte importante de la investigación presentada en este
was part of a master dissertation submitted at the SAHC (Structural va formar part d’una tesi lliurada en el marc del programa SAHC documento fue parte de una tesis entregada en el programa
Analysis of Historical Constructions) program. We would like (Structural Analysis of Historical Constructions) de les universitats SAHC (Structural Analysis of Historical Constructions) en las
to thank the SAHC Consortium for the scholarship awarded to UPC i UMINHO. Ens agradaria expressar el nostre agraïment al universidades UPC y uminho. Nos gustaría agradecer al consorcio
study the master and the two supervisors of the mentioned master consorci SAHC per la beca que ens va atorgar per estudiar el màster SAHC por la beca otorgada para estudiar el máster y a los dos tutores
thesis: Nuno Mendes and Daniel Oliveira, who kindly shared i als dos tutors d’aquesta tesi, Nuno Mendes i Daniel Oliveira, de la tesis mencionada: Nuno Mendes y Daniel Oliveira, quienes
their knowledge and time. Thank you for your support, your per haver tingut l’amabilitat de compartir amb nosaltres el seu compartieron amablemente su conocimiento y su tiempo. Gracias
encouragement, your wise advice and your understanding when coneixement i el seu temps. Gràcies pel vostre suport, els vostres por vuestro apoyo, vuestros ánimos, vuestros sabios consejos y por
problems came by. ànims, els vostres savis consells i la vostra comprensió davant de vuestra comprensión cuando surgió cualquier problema.
We would also like to add in this page of acknowledgements qualsevol problema. También nos gustaría añadir en esta página de agradecimientos
Professors José Luis González and Pere Roca. Thank you José Luis També ens agradaria afegir en aquesta pàgina d’agraïments els a los profesores José Luis González y Pere Roca. Gracias José
for planting the seed of this research and thank you both for your professors José Luis González i Pere Roca. Gràcies a en José Luis Luis por plantar la semilla de esta investigación y por las valiosas
help every time we have needed it and for all what you have taught per plantar la llavor d’aquesta recerca i per les valuoses correccions correcciones de este texto para su publicación. Gracias a ambos por
us about tile vaults, masonry and research. d’aquest text per a la publicació. Gràcies a tots dos per la vostra ajuda vuestra ayuda cada vez que la hemos necesitado y por todo lo que
All the laboratory experimental tests shown in this research were cada cop que l’hem necessitada i per tot el que ens heu ensenyat nos habéis enseñado sobre las bóvedas tabicadas, las construcciones
done at the Laboratory of Materials at the UPC. Just our excitement sobre les voltes de maó de pla, les construccions històriques i la históricas y la investigación.
about this research was enough for the director, Joan Ramon Rosell, recerca. Todas las pruebas experimentales que se muestran en esta
and the staff of the lab to lend us a place in it and help with the tests. Totes les proves experimentals que es mostren en aquesta investigación se llevaron a cabo en el Laboratorio de Materiales
Thank you to all of you, and especially to Marc Tous, who helped us recerca es van dur a terme al Laboratori de Materials de l’Escola de la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
with every single test. Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (UPC). Amb el (UPC). Solamente nuestro entusiasmo por esta investigación fue
The support of Fundación Juanelo Turriano has also been nostre entusiasme per aquesta recerca n’hi va haver prou perquè el suficiente para que el director, Joan Ramon Rosell, y los trabajadores
determinant to allow a continuity on this research. Thank you very director, Joan Ramon Rosell, i els treballadors del laboratori ens hi del laboratorio nos dejaran un sitio en éste y nos ayudaran con las
much for having kept the aid and help to young researchers in those oferissin un espai i ens ajudessin a fer les proves. Gràcies a tots i pruebas. Gracias a todos, y especialmente a Marc Tous, que nos
difficult moments. especialment a en Marc Tous, que ens va ajudar amb totes les proves. ayudó con cada una de ellas.
“Brick-topia” was supported by Sapic, Cots i Claret, Closa, Calaf, El suport de la Fundació Juanelo Turriano també ha estat El soporte de la Fundación Juanelo Turriano también ha sido
Urcotex, Cementos Collet, Bòvila Artesana Durán, Ceràmiques determinant per permetre una continuïtat en la recerca. Moltes determinante para permitir una continuidad en la investigación.
Piera, IAAC, Cemex, Presolera, Alsina, Nudec, GTC, Alco, Rubí, gràcies per haver mantingut el suport i l’ajuda a joves investigadors Muchas gracias por haber mantenido el apoyo y la ayuda a jóvenes
COAC and ETSAB. The authors would also like to thank all the en aquests moments difícils. investigadores en estos momentos difíciles.
volunteers and workers at “Brick-topia” and the International Brick-topia ha estat finançat per Sapic, Cots i Claret, Closa, Calaf, “Brick-topia” fue financiado por Sapic, Cots i Claret, Closa,
Festival of Architecture Eme3. Thank you as well Paula López Barba, Urcotex, Cementos Collet, Bòvila Artesana Durán, Ceràmiques Calaf, Urcotex, Cementos Collet, Bòvila Artesana Durán,
part of the execution team, for your help and support. Piera, IAAC, Cemex, Presolera, Alsina, Nudec, GTC, Alco, Rubí, Ceràmiques Piera, IAAC, Cemex, Presolera, Alsina, Nudec, GTC,

10
Fig. 2.
Panoramic view showing some features of the design of “Brick-topia”. ©
Map13 Barcelona | Vista panoràmica de l’interior de Brick-topia. © Map13
Barcelona | Vista panorámica del interior de “Brick-topia”. © Map13
Barcelona

The authors would like to thank UN-Habitat, especially Petra el COAC i l’ETSAB. També volem expressar el nostre agraïment a Alco, Rubí, COAC y ETSAB. Queremos agradecer también a todos
Heusser and Zeltia Blanco, not only for choosing the Block Research tots els voluntaris i treballadors de Brick-topia, així com al Festival los voluntarios y trabajadores en “Brick-topia”así como al Festival
Group and us to sign on “ColomBrick”, but also for their support Internacional d’Arquitectura Eme3. Gràcies també, Paula López Internacional de Arquitectura Eme3. Gracias también Paula López
and efforts during the entire process. We would also like to show our Barba, part de l’equip d’execució, per la teva ajuda i el teu suport. Barba, parte del equipo de ejecución, por tu ayuda y soporte.
special gratitude to the city of Barcelona (Ajuntament de Barcelona) Els autors desitgem agrair a UN-Habitat, especialment a Petra Los autores deseamos agradecer a UN-Habitat, especialmente a
for its support in this project. “ColomBrick” was also supported by Heusser i Zeltia Blanco, no solament el fet d’haver seleccionat el Petra Heusser y Zeltia Blanco, no solo por elegir al Block Research
Ayuntamiento de Medellín, SIKA, Groncol, Alfarera Pueblo Viejo, Block Research Group i haver-nos triat a nosaltres per dissenyar Group y a nosotros para diseñar y construir “ColomBrick”,
Smurfit Kappa and BASF. The authors would also like to thank all the i construir ColomBrick, sinó també el seu suport i el seu esforç sino también por su apoyo y esfuerzo durante todo el proceso.
workers and the assistants Isabel Cristina Muriel Alzate, Juan José durant tot el procés. També volem mostrar la nostra gratitud a la También queremos mostrar nuestra gratitud a la ciudad de
Ochoa Tejada, Juan Luis Zapata Vargas and Senn Carolina Alzate ciutat de Barcelona (Ajuntament de Barcelona) pel seu suport a Barcelona (Ajuntament de Barcelona) por su apoyo a este proyecto.
Gaviria (Universidad Nacional de Colombia), Katherine Prater and aquest projecte. ColomBrick també ha rebut ajuda de l’Ajuntament “ColomBrick” también contó con la ayuda del Ayuntamiento de
Mallory Taub (ARUP) and Ana Gatoo (University of Cambridge). de Medellín, SIKA, Groncol, Alfarera Pueblo Viejo, Smurfit Kappa Medellín, SIKA, Groncol, Alfarera Pueblo Viejo, Smurfit Kappa y
Thank you Julia Medina for your help editing the submission of i BASF. Volem donar les gràcies també a tots els treballadors i BASF. Queremos dar las gracias también a todos los trabajadores y
this document. voluntaris: Isabel Cristina Muriel Alzate, Juan José Ochoa Tejada, voluntarios: Isabel Cristina Muriel Alzate, Juan José Ochoa Tejada,
We would also like to thank the organizers of the International Juan Luis Zapata Vargas i Senn Carolina Alzate Gaviria (Universitat Juan Luis Zapata Vargas y Senn Carolina Alzate Gaviria (Universidad
Festival of Art and Construction, for their efforts, commitment and Nacional de Colòmbia), Katherine Prater i Mallory Taub (ARUP), i Nacional de Colombia), Katherine Prater y Mallory Taub (ARUP) y
good ambience at their festival. Ana Gatoo (Universitat de Cambridge). Ana Gatoo (University of Cambridge).
We are thankful with the IAAC and its program director Areti Gràcies, Julia Medina, per la teva ajuda en la traducció i l’edició Gracias Julia Medina por tu ayuda en la traducción y edición del
Markopoulou for inviting us to teach a seminar that resulted in d’aquest document. documento entregado a concurso.
a beautiful tile vault. Special thanks to Vicente Guallart, for his Volem agrair també als organitzadors del Festival Internacional Queremos agradecer también a los organizadores del Festival
enthusiasm and his support and belief in what we do. d’Art i Construcció el seu esforç, el seu compromís i el bon ambient Internacional de Arte y Construcción, por su esfuerzo, compromiso
We would like to thank the Architectural Design Department of del festival. y buen ambiente en su festival.
the School of Architecture of Barcelona (UPC) for its strong support Estem agraïts a l’IAAC i la seva directora acadèmica, Areti Le estamos agradecidos al IAAC y a su directora académica
to the research within their staff. Markopoulou, pel fet d’haver-nos convidat a oferir un seminari que Areti Markopoulou por invitarnos a ofrecer un seminario que dio

11
We are extremely grateful to the ETH Zurich and the Institute va donar lloc a una bonica volta de maó de pla. Ens agradaria també lugar a una bonita bóveda tabicada. Nos gustaría también enviar un
of Technology in Architecture (ITA) for their doctoral fellowship enviar un agraïment especial a Vicente Guallart pel seu entusiasme i agradecimiento especial a Vicente Guallart por su entusiasmo, su
program, which supports the leading research on tile vaulting. el seu ajut, i per creure en el que fem. ayuda y por creer en lo que hacemos.
Thank you Block Research Group for being an inspiration from Ens agradaria donar les gràcies al Departament de Projectes de Quisiéramos dar las gracias al Departamento de Proyectos de la
the very beginning, for your warm welcome in Zurich, for your l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (UPC) pel seu Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (UPC) por
support against adversity and for the incredible amount of amazing fort suport a la recerca amb el seu personal. su fuerte soporte a la investigación con su personal.
knowledge that one can learn working with you. Thank you also for Estem agraïts a l’ETH Zurich i a l’Institute of Technology in Les estamos muy agradecidos a la ETH de Zúrich y al Institute
the barbeques and dinners, for making the routine fun and for being Architecture (ITA) pel seu programa de beques de doctorat, que of Technology in Architecture (ITA) por su programa de becas de
not only colleagues, but friends. Thank you Philippe and Tom, for dóna suport a la recerca en la volta de maó de pla. doctorado, que apoya la investigación en la bóveda tabicada.
all that, but also for believing in my PhD, for pushing it non-stop Gràcies, Block Research Group, per ser una inspiració des del Gracias Block Research Group por ser una inspiración desde
to keep improving, for your advice and for all the opportunities you principi, per la càlida acollida a Zuric, pel suport contra l’adversitat el principio, por la cálida acogida en Zúrich, por el apoyo contra
give me. i per la quantitat increïble de coneixement que es pot acumular la adversidad y por la cantidad increíble de conocimiento que uno
“Gràcies” Josep Brazo, for making “Brick-topia” and “ColomBrick” treballant amb vosaltres. Gràcies també per les barbacoes i els sopars, puede aprender trabajando con vosotros. Gracias también por las
possible. Furthermore, none of the works we have built would have per fer de la rutina una cosa divertida i per ser amics i no solament barbacoas y las cenas, por hacer de la rutina algo divertido y por ser
been possible without you or without what we have learnt from you. companys de feina. Gràcies, Philippe i Tom, per tot això, però també amigos, y no sólo compañeros de trabajo. Gracias Philippe y Tom,
For us, however, the best thing of having built those vaults is not the per creure en el meu doctorat, per pressionar constantment per por todo eso, pero también por creer en mi doctorado, por presionar
result by itself, but the strong friendship that has been created between continuar millorant-lo, pel vostre consell i per totes les oportunitats constantemente para seguir mejorándolo, por vuestro consejo y por
us. We are looking forward to building our next tile vault with you! que m’oferiu. todas las oportunidades que me ofrecéis.
Thank you Mariana Palumbo for being an essential part of the Gràcies, Josep Brazo, per fer possibles Brick-topia i ColomBrick. Gràcies Josep Brazo, por hacer posibles “Brick-topia” y
team. For your enthusiasm, your new ideas, your support of other’s A més a més, cap de les obres que hem construït no hauria estat “ColomBrick”. Además, ninguna de las obras que hemos construido
ideas, your friendship and because the team would be lame without possible sense tu o sense el que hem après de tu. Per nosaltres, tot i habría sido posible sin ti o sin lo que hemos aprendido de ti. Para
you. així, el millor d’haver construït aquestes voltes no és el resultat per nosotros, sin embargo, lo mejor de haber construido esas bóvedas no
Thank you to our families, thank you always and for everything, ell mateix, sinó la forta amistat que s’ha creat entre nosaltres. Tenim es el resultado en sí mismo, sino la fuerte amistad que se ha creado
because you are always there. moltes ganes de construir amb tu la nostra pròxima volta de maó entre nosotros. ¡Estamos deseando construir nuestra próxima
Thank you our little Leo and Lena for giving us energy during de pla! bóveda tabicada contigo!
this research, for being just like you are, for your smiles, your laughs, Gràcies, Mariana Palumbo, per ser una part essencial de l’equip: Gracias Mariana Palumbo por ser una parte esencial del equipo.
your games, your eagerness of learning, your kisses, your hugs, your pel teu entusiasme, les teves idees noves, el teu suport a les idees dels Por tu entusiasmo, tus ideas nuevas, tu apoyo a las ideas de los
first words… thank you for being here, because now that we have altres, la teva amistat, i perquè l’equip estaria coix sense tu. demás, tu amistad y porque el equipo estaría cojo sin ti.
met you, nothing would make sense if you were not here. We love Gràcies a les nostres famílies, gràcies sempre i per tot, per ser-hi Gracias a nuestras familias, gracias siempre y por todo, por estar
you more than anything. sempre. siempre ahí.
Gràcies als nostres petits, Leo i Lena, per donar-nos energia Gracias a nuestros pequeños Leo y Lena por darnos energía
durant aquesta recerca, per ser com sou, pels somriures, els jocs, les durante esta investigación, por ser como sois, por vuestras sonrisas,
rialles, les entremaliadures, el vostre desig d’aprendre i els petons i juegos, risas, travesuras, afán de aprender, vuestros besos y abrazos...
les abraçades... gràcies per ser-hi, perquè ara que us hem conegut res gracias por estar aquí, porque ahora que os hemos conocido, nada
no tindria sentit si no hi fóssiu. Us estimem més que a res. tendría sentido si no estuvierais aquí. Os queremos más que a nada.

12
Table of contents 1. Introduction
1.1. Origins of tile vaulting
3. Case studies and experimentation
3.1. Motivation
1.2. Motivation 3.2. Previous examples and inspirations
1.3. Advantadges of tile vaulting 3.3. Brick-topia
1.3.1. Low cost construction. 3.3.1. Materials
1.3.2. Versatility. 3.3.1.1. Concrete slab.
1.3.3. Resistance through form. 3.3.1.2. Bricks.
1.3.4. Sustainability. 3.3.1.3. Binders.
1.3.5. Fireproof. 3.3.2. Form-finding method.
1.4. Problem statement. 3.3.3. Structural analysis.
3.3.4. Construction
2. Structural analysis of tile vaults: methods and variables. 3.3.4.1. Falsework.
2.1. Objective 3.3.4.2. Redesigning in situ
2.2. Methodology. 3.3.4.3. Decentering
2.2.1. Types of vault to study. 3.4. Tile vault hands-on construction workshops.
2.3. Experimental tests and data collection. 3.5. Colombrick
2.3.1. Introduction. 3.6. Discussion
2.3.2. Materials.
2.3.3. Compression tests on vault specimens. 4. Concluding remarks
2.3.4. Compression tests on bricks. 4.1. Main conclusions.
2.3.5. Flexural and compression tests on gypsum specimens. 4.2. Future research.
2.3.6. Load tests on two reference vaults.
2.3.6.1. Load test on first reference vault. 5. References
2.3.6.2. Load test on second reference vault.
2.3.7. Conclusions.
2.4. Assessment of the reference vault.
2.4.1. Limit analysis method.
2.4.1.1. Properties and model adopted.
2.4.1.2. Punctual load.
2.4.1.3. Distributed load.
2.4.2. Non-linear analysis with fem: macromodel.
2.4.2.1. Decision on the values to introduce.
2.4.2.2. Decision on the boundary conditions.
2.4.2.3. Adopted macromodel and results.
2.4.3. Non-linear analysis with fem: simplified micromodel.
2.4.3.1. Adopted micromodel and results.
2.4.4. Comparison of results.
2.4.5. Conclusions.
2.5. Study of the proposed variables.
2.5.1. Assessment of the vault with three layers.
2.5.1.1. Adopted macromodel.
2.5.1.2. Results.
2.5.2. Assessment of the vault with stiffeners.
2.5.2.1. Adopted macromodel.
2.5.2.2. Results.
2.5.3. Comparison of results.
2.5.4. Conclusions.
2.6. Discussion.

13
Índex 1. Introducció
1.1. Orígens de la volta de maó pla
3. Casos d’estudi i experimentació
3.1. Motivació
1.2. Motivació 3.2. Exemples previs i inspiració
1.3. Avantatge de la volta de maó pla 3.3. Brick-topia
1.3.1. Construcció de baix cost. 3.3.1. Materials
1.3.2. Versatilitat. 3.3.1.1. Llosa de formigó.
1.3.3. Resistència a través de la forma. 3.3.1.2. Maons.
1.3.4. Sostenibilitat. 3.3.1.3. Conglomerants.
1.3.5. Resistència al foc. 3.3.2. El mètode de form-finding.
1.4. Plantejament del problema. 3.3.3. Anàlisi estructural.
3.3.4. Construcció
2. Anàlisi estructural de voltes de maó pla: mètodes i variables. 3.3.4.1. Cintra.
2.1. Objectiu 3.3.4.2. Rediseny in situ
2.2. Metodologia. 3.3.4.3. Retirada de la cintra
2.2.1. Tipus de voltes que s’estudien. 3.4. Tallers de construcció de voltes de maó pla.
2.3. Proves experimentals i recopilació de dades. 3.5. Colombrick
2.3.1. Introducció. 3.6. Debat
2.3.2. Materials.
2.3.3. Proves de compressió en mostres de volta. 4. Conclusions
2.3.4. Assajos a compressió en maons. 4.1. Conclusions principals.
2.3.5. Assajos de flexió i compressió en mostres de guix. 4.2. Recercas futures.
2.3.6. Proves de càrrega en dues voltes de referència.
2.3.6.1. Prova de càrrega a la primera volta. 5. Bibliografia
2.3.6.2. Prova de càrrega a la segona volta.
2.3.7. Conclusions.
2.4. Càlcul de la volta de referència.
2.4.1. Mètode de l’anàlisi lìmit.
2.4.1.1. Propietats i model adoptat.
2.4.1.2. Càrrega puntual.
2.4.1.3. Càrrega distribuïda.
2.4.2. Anàlisi no lineal amb FEM: macromodel.
2.4.2.1. La decisió sobre els valors que cal introduir.
2.4.2.2. La decisió sobre les condicions de contorn.
2.4.2.3. Macromodel adoptat i resultats.
2.4.3. Anàlisi no lineal amb MEF: micromodel simplificat.
2.4.3.1. Micromodel adoptat i resultats.
2.4.4. Comparació de resultats.
2.4.5. Conclusions.
2.5. Estudi de les variables proposades.
2.5.1. Anàlisi de la volta de tres fulls.
2.5.1.1. Macromodel adoptat.
2.5.1.2. Resultats.
2.5.2. Anàlisi de la volta amb rigiditzadors.
2.5.2.1. Macromodel adoptat.
2.5.2.2. Results.
2.5.3. Comparació de resultats.
2.5.4. Conclusions.
2.6. Debat.

14
Índice 1. Introducción
1.1. Orígenes de la bóveda tabicada
3. Casos de estudio y experimentación
3.1. Motivación
1.2. Motivación 3.2. Ejemplos previos e inspiración
1.3. Ventajas de la bóveda tabicada 3.3. Brick-topia
1.3.1. Construcción de bajo coste. 3.3.1. Materiales
1.3.2. Versatilidad. 3.3.1.1. Losa de hormigón.
1.3.3. Resistencia a través de la forma. 3.3.1.2. Ladrillos.
1.3.4. Sostenibilidad. 3.3.1.3. Conglomerantes.
1.3.5. Resistencia al fuego. 3.3.2. El método de form-finding.
1.4. Planteamiento del problema. 3.3.3. Análisis estructural.
3.3.4. Construcción
2. Análisis estructural de bóvedas tabicadas: métodos y variables. 3.3.4.1. Cimbrado.
2.1. Objetivo 3.3.4.2. Rediseñado in situ
2.2. Metodología. 3.3.4.3. Descimbrado
2.2.1. Tipos de bóvedas a estudiar. 3.4. Talleres de construcción de bóvedas tabicadas.
2.3. Pruebas experimentales y recopilación de datos. 3.5. Colombrick
2.3.1. Introducción. 3.6. Debate
2.3.2. Materiales.
2.3.3. Pruebas de compresión en muestras de bóveda. 4. Conclusiones
2.3.4. Ensayos a compresión de ladrillos. 4.1. Conclusiones principales.
2.3.5. Ensayos de flexión y compresión en muestras de yeso. 4.2. Investigaciones futuras.
2.3.6. Pruebas de carga en dos bóvedas de referencia.
2.3.6.1. Prueba de carga en la primera bóveda. 5. Bibliografía
2.3.6.2. Prueba de carga en la segunda bóveda.
2.3.7. Conclusiones.
2.4. Cálculo de la bóveda de referencia.
2.4.1. Método del Análisis Límite
2.4.1.1. Propiedades y modelo adoptado.
2.4.1.2. Carga puntual.
2.4.1.3. Carga distribuida.
2.4.2. Análisis no-lineal con FEM: macromodelo.
2.4.2.1. La decisión sobre los valores a introducir.
2.4.2.2. La decisión sobre las condiciones de contorno.
2.4.2.3. Macromodelo adoptado y resultados.
2.4.3. Análisis no lineal con MEF: micromodelo simplificado.
2.4.3.1. Micromodelo adoptado y resultados.
2.4.4. Comparación de resultados.
2.4.5. Conclusiones.
2.5. Estudio de las variables propuestas.
2.5.1. Análisis de la bóveda de tres hojas.
2.5.1.1. Macromodelo adoptado.
2.5.1.2. Resultados.
2.5.2. Análisis de la bóveda con rigidizadores.
2.5.2.1. Macromodelo adoptado.
2.5.2.2. Resultados.
2.5.3. Comparación de resultados.
2.5.4. Conclusiones.
2.6. Debate.

15
“The construction technique of tile vaulting is fairly well known «La técnica constructiva de la bóveda tabicada es bien “La técnica constructiva de la bóveda tabicada es bien
and an extensive bibliography in this respect is available. conocida y consta de una bibliografía extensa. No es así en conocida y consta de una bibliografía extensa. No es así en
Not so in terms of its structural behavior” términos de comportamiento estructural.» términos de comportamiento estructural”
(Huerta, 2001) (Huerta, 2001) (Huerta, 2001)

1. Introduction 1. Introducció 1. Introducción

“The conservation and restoration of monuments must have «La conservació i la restauració de monuments constitueix una “La conservación y restauración de monumentos debe
recourse to all the sciences and techniques which can contribute disciplina que comprèn totes les ciències i totes les tècniques que poden recurrir a todas las ciencias y técnicas que puedan contribuir
to the study and safeguarding of the architectural heritage” contribuir a l’estudi i la salvaguarda del patrimoni monumental.» al estudio y la protección del patrimonio arquitectónico.”
(ICOMOS, 1964). (ICOMOS, 1964) (ICOMOS, 1964).

The Venice Charter showed a new understanding of historical Tot i que abans la conservació del patrimoni ja s’havia fomentat Aunque la conservación del patrimonio había sido fomentada
constructions’ conservation. In particular, the way that it is defined de moltes maneres diferents (es pot inferir que la recerca sobre de muchas maneras distintas (puede inferirse que la investigación
in the first two articles widen the field to give a prominent place to antigues tècniques constructives n’era una), aquestes tècniques acerca de antiguas técnicas constructivas era una de ellas), estas
the conservation of cultural values and traditional techniques. Thirty no formen part de la definició de patrimoni cultural que va donar técnicas no tuvieron la oportunidad de ser incluidas en la definición
years later, in 1994, the Nara Document on Authenticity defined la Convenció de la UNESCO sobre el Patrimoni de la Humanitat de “patrimonio cultural” dada en la Convención de la UNESCO
conservation attaching great importance to the “efforts designed to l’any 1972. Només considerava patrimoni cultural els monuments, sobre el Patrimonio de la Humanidad en 1972. Únicamente los
understand cultural heritage” (UNESCO-ICOMOS, 1994). els conjunts d’edificis i els emplaçaments. Val a dir que l’objectiu monumentos, los conjuntos de edificios y los emplazamientos podían
This document presents the result of research aiming to del text no era definir conceptes o aportar recomanacions sobre ser considerados “patrimonio cultural”. Cabe decir que el objetivo
understand the material performance, construction processes and la conservació del patrimoni, sinó establir «un sistema eficaç de del texto no era definir conceptos o aportar recomendaciones
structural behavior of a traditional technique that has given countless protecció col·lectiva del patrimoni cultural i natural». Tot i així, sobre la conservación del patrimonio, sino establecer “un sistema
examples of architectural heritage and can itself be considered as a la necessitat de definir conceptes específics (sense comentaris efectivo de protección colectiva del patrimonio cultural y natural”.
cultural and heritage value to be preserved: tile vaulting (also known addicionals ni definicions relacionades) va limitar el que havia Sin embargo, la necesidad de definir conceptos específicos (sin
as Catalan, thin-tile or Guastavino vaulting). estat una nova concepció del patrimoni arquitectònic des de la comentarios adicionales ni definiciones relacionadas), limitó lo que
Carta de Venècia (1964), vuit anys abans. había sido una nueva concepción del patrimonio arquitectónico
“…the essential contribution made by the consideration of authenticity La Carta de Venècia va introduir un nou punt de vista sobre desde la Carta de Venecia (1964), ocho años antes.
in conservation practice is to clarify and illuminate the collective la conservació de les construccions històriques. Concretament, la La Carta de Venecia mostró un nuevo punto de vista sobre la
memory of humanity” (UNESCO-ICOMOS, 1994). manera de definir aquesta conservació en els dos primers articles conservación de las construcciones históricas. Concretamente, el
va ampliar el camp per donar un lloc destacat a la conservació dels modo de definirla en los dos primeros artículos amplía el campo
Although the preservation of heritage was being encouraged by valors culturals i les tècniques tradicionals. para dar un lugar destacado a la conservación de los valores
many different ways -one could infer that researching on ancient La Carta de Venècia no va definir monument històric d’una culturales y las técnicas tradicionales.
building techniques could be one of them-, no chance was given to manera gaire diferent, però va aprofundir en l’anàlisi i l’aclariment La Carta de Venecia no definió “monumento histórico”
these techniques to be included in the definition of “cultural heritage” dels «principis que han de presidir la conservació i la restauració de una manera muy distinta, pero profundizó en el análisis y
given at the UNESCO World Heritage Convention in 1972. Only dels monuments», fet que ofereix una imatge més àmplia i clara del esclarecimiento de “los principios que guían la conservación y
monuments, groups of buildings and sites could be considered “cultural paper de la tradició, la història i la ciència i les tècniques en l’àmbit restauración de los edificios históricos”, que ofreció una imagen
heritage”. It has to be said that the aim of the text was not to define de la conservació i la restauració. Un monument no era solament más amplia y clara del papel de la tradición, la historia, la ciencia
concepts or set recommendations concerning heritage preservation, una obra d’art, sinó també una prova històrica. Les tècniques y las técnicas en el ámbito de la conservación y la restauración. Un

16
but to establish “an effective system of collective protection of the tradicionals van ser aleshores considerades una característica monumento no era sólo una obra de arte, sino también una prueba
cultural and natural heritage”. However, the need to define specific important del monument, ja que formaven part de la seva història. histórica. La técnicas tradicionales fueron entonces consideradas
concepts -without further comments or related definitions-, narrowed «[...] la contribució essencial aportada per la consideració de una importante característica del monumento, ya que eran parte
what had been a new understanding of architectural heritage since the l’autenticitat en la pràctica de la conservació és aclarir i il·luminar la de su historia.
Venice Charter (1964), eight years before. memòria col·lectiva de la humanitat.» (UNESCO-ICOMOS, 1994) “…la contribución esencial realizada mediante la consideración de
The Venice Charter did not define a “historic monument” in a very Trenta anys més tard, l’any 1994, el Document de Nara sobre la autenticidad en la práctica de la conservación es clarificar e iluminar
different way, but it went deeply in the analysis and clarification of “the l’Autenticitat va definir la conservació atorgant una gran importància la memoria colectiva de la humanidad” (UNESCO-ICOMOS, 1994).
principles guiding the preservation and restoration of ancient buildings”, als «esforços destinats a comprendre el patrimoni cultural» Treinta años más tarde, en 1994, el Documento de Nara sobre la
which made a clearer and wider picture of the role of tradition, history, (UNESCO-ICOMOS, 1994). El concepte d’autenticitat hi apareix Autenticidad definió la conservación añadiendo gran importancia a
science and techniques in the fields of conservation and restoration. A com «el factor qualificatiu essencial en relació amb els valors». La los “esfuerzos destinados a entender el patrimonio cultural” (UNESCO-
monument was not only a piece of art, but also a historical evidence. dificultat de la definició del terme i la consciència dels diferents ICOMOS, 1994). El concepto de autenticidad apareció como “el
Traditional techniques could be then considered an important feature contextos culturals van crear un escenari en el qual no es podien factor esencial calificador respecto a los valores”. La dificultad de la
of the monument, as they were part of its history. establir judicis sobre el valor i l’autenticitat seguint criteris fixos. definición del término y la conciencia de los diferentes contextos
Thirty years later, the concept of authenticity appeared in the Tanmateix, aquesta subjectivitat també va deixar una porta oberta culturales crearon un escenario en el cual no era posible establecer
Nara Document of Authenticity (1994) as “the essential qualifying a la inclusió de les tècniques constructives tradicionals o històriques juicios sobre el valor y la autenticidad siguiendo unos criterios fijos.
factor concerning values”. The difficulty of the definition of the term en els aspectes que calia conservar. Sin embargo, esta subjetividad también dejó una puerta abierta a la
and the awareness of the different cultural contexts set a scenario «En funció de la naturalesa, el context cultural i l’evolució al llarg inclusión de las técnicas constructivas tradicionales o históricas en
in which basing judgments of values and authenticity within fixed del temps del patrimoni cultural, els judicis d’autenticitat es poden los aspectos que se debían conservar.
criteria was not possible. However, this subjectivity also left a door vincular al valor d’una gran varietat de fonts d’informació. Aquestes “Dependiendo de la naturaleza del patrimonio cultural, de su
open to the inclusion of traditional or historical building techniques últimes inclouen la forma i el disseny, els materials i la substància, contexto cultural, y de su evolución a través del tiempo, los juicios
into the aspects to be preserved. l’ús i la funció, la tradició i les tècniques, la ubicació i l’emplaçament, de autenticidad pueden vincularse al valor de una gran variedad de
“Depending on the nature of the cultural heritage, its cultural l’esperit i el sentiment, així com altres factors interns i externs.» fuentes de información. Alguno de los aspectos de las fuentes pueden
context, and its evolution through time, authenticity judgments may (UNESCO-ICOMOS, 1994) ser la forma y el diseño, los materiales y la sustancia, el uso y la
be linked to the worth of a great variety of sources of information. Aquest document mostra el resultat d’una recerca que té com a función, la tradición y las técnicas, la ubicación y el escenario, así
Aspects of the sources may include form and design, materials and objectiu comprendre el comportament dels materials, els processos como el espíritu y el sentimiento, y otros factores internos y externos.”
substance, use and function, traditions and techniques, location and constructius i el comportament estructural d’una tècnica tradicional (UNESCO-ICOMOS, 1994).
setting, and spirit and feeling, and other internal and external factors.” que ha aportat innombrables exemples de patrimoni arquitectònic El presente documento muestra el resultado de la investigación
(UNESCO-ICOMOS, 1994). i que es pot considerar un valor cultural i patrimonial que cal que tiene por objetivo comprender el comportamiento de los
The present document shows the result of a research that aims conservar: la volta de maó de pla (també coneguda com a volta materiales, los procesos constructivos y el comportamiento
to understand the materials’ behavior, the construction processes catalana o volta de Guastavino). estructural de una técnica tradicional que ha aportado innumerables
and the structural behavior of a traditional technique that has given ejemplos de patrimonio arquitectónico y que puede considerarse
innumerable examples of architectural heritage and that can be un valor cultural y patrimonial que debe ser conservado: la bóveda
considered a cultural and patrimonial value that must be preserved: 1.1. Orígens de la volta de maó de pla tabicada (también conocida como bóveda catalana o bóveda de
the tile vault (also known as Catalan or Guastavino vault). Guastavino).
«[...] ese eficaz invento constructivo que es la bóveda tabicada; porque,
con rasillas y yeso o cemento rápido, un albañil avezado es capaz de
1.1. Origins of tile vaulting hacer, en pocas horas, las más variadas formas resistentes, sin otro 1.1. Orígenes de la bóveda tabicada
herramental que gaveta y paleta.» (Torroja, 1957)
“... tile vaults are an effective constructive invention because, with “(...) ese eficaz invento constructivo que es la bóveda tabicada; porque,
bricks and plaster or fast cement, a skilled mason can do in a few Els orígens de la volta de maó de pla encara no són clars, de con rasillas y yeso o cemento rápido, un albañil avezado es capaz de
hours, a huge variety of resistant forms, without any other tool than manera que diversos autors han formulat diferents hipòtesis en hacer, en pocas horas, las más variadas formas resistentes, sin otro
drawer and palette ...” (Torroja, 1957). aquest sentit. herramental que gaveta y paleta” (Torroja, 1957).
Certa bibliografia indica un precedent clar en les construccions
The origins of tile vaulting are still not clear and different authors romanes. Joan Bergós afirmava clarament que els romans van ser Los orígenes de la bóveda tabicada todavía no son claros y
have different hypothesis. els inventors de la volta de maó de pla (Bergós, 1965) i mostrava distintos autores tienen diferentes hipótesis.

17
Some authors used to see a clear precedent in the Roman els dibuixos de Choisy de construccions romanes per fonamentar el Cierta bibliografía indica un claro precedente en las
constructions. Joan Bergós stated clearly that the Romans were the seu argument (Choisy, 1873). Tot i així, hi ha dubtes pel que fa a la construcciones romanas. Joan Bergós afirmaba claramente que
inventors of tile vaulting (Bergós, 1965) and showed Choisy’s drawings continuïtat de la tècnica fins a les primeres construccions conegudes. los romanos fueron los inventores de la bóveda tabicada (Bergós,
of Roman constructions to support his argument (Choisy, 1873). Bergós donava importància a la regió de Lleida (el seu lloc de 1965) y mostraba los dibujos de Choisy de construcciones romanas
Some doubts arise when posing the question about the continuity naixement) com un lloc on la tècnica havia perviscut, i presentava para apoyar su argumento (Choisy, 1873). Surgen sin embargo
of the technique until the first known constructions. Bergós gave alguns exemples de «soleres de maó de pla» (elements sense volta, algunas dudas en cuanto a la continuidad de la técnica hasta las
importance to the region of Lérida (his birthplace), as a place where generalment plans), la primera ja del segle xiii. La primera volta de primeras construcciones conocidas. Bergós daba importancia a la
the technique would have endured and he presented some examples maó de pla que Bergós data en el seu text és la de l’Hospital de Santa región de Lérida (su lugar de nacimiento), como un lugar donde la
of flat elements made with the tile vaulting technique, the first one Maria (Lleida), construïda el 1352. técnica habría pervivido y presentaba algunos ejemplos de “soleras
already in the 13th century. The first tile vault that Bergós dated in his George R. Collins és més prudent en les seves declaracions sobre tabicadas» (elementos tabicados no abovedados, generalmente
text is from the Hospital of Santa María (Lérida), built in 1352. l’origen de la volta de maó de pla (Collins, 1968). Va expressar dubtes planos), la primera de ellas ya en el siglo XIII. La primera bóveda
George R. Collins was more cautious on his statements about the sobre la hipòtesi de l’origen romà, atesa l’absència d’exemples de tabicada que Bergós fecha en su texto es del Hospital de Santa María
origin of tile vaults (Collins, 1968). He presented his doubts about transició coneguts. Igual que Bergós, va esmentar alguns exemples (Lérida), construida en 1352.
the hypothesis of the Roman origin, given the absence of transitional construïts amb elements de maó de pla i va indicar que la primera George R. Collins fue más cauto en sus declaraciones sobre el
examples known. Like Bergós, he named some built examples with referència que tenia sobre una volta de maó de pla era en una carta origen de la bóveda tabicada (Collins, 1968). Presentó sus dudas
“flat deck vaulting on or between stone ribs” (Collins, 1968) and dated de començaments del segle xv. acerca de la hipótesis del origen romano, dada la ausencia de
the first reference that he had about a tile vault from a letter in the D’altra banda, Philippe Araguas és clar quan afirma: «l’autor ejemplos de transición conocidos. Al igual que Bergós, nombró
beginning of the 15th century. va ser capaç de fixar la data de la invenció [de la volta de maó de algunos ejemplos construidos con elementos tabicados e indicó que
On the other hand, Philippe Araguas is clear on his statement: pla] el 1382, en el sentit arqueològic del terme» (Araguas, 1999). la primera referencia que tenía sobre una bóveda tabicada estaba en
“the author was able to fix the date of the invention [of the tile vault] És convenient assenyalar que la paraula que ell fa servir és invenció una carta de comienzos del siglo XV.
in 1382, in the archeological sense of the term” (Araguas, 1999). It is (també utilitzada per Bergós) i això fa que es diferenciï de la hipòtesi Por otra parte, Philippe Araguas es claro en su declaración: «el
worth to point out that the word that he uses is “invention” (also used de Manuel Fortea en un aspecte molt bàsic: per a Fortea la volta de autor fue capaz de fijar la fecha de la invención [de la bóveda tabicada]
by Bergós), differing from Manuel Fortea in something very basic: maó de pla no va aparèixer de sobte, sinó que és la «culminación de en 1382, en el sentido arqueológico del término» (Araguas, 1999).
for Fortea tile vaulting did not appear suddenly, it is the “culmination un proceso evolutivo en el que se han ido sorteando paulatinamente Es conveniente señalar que la palabra que él utiliza es «invención»
of an evolutionary process in which the arising obstacles have been los obstáculos planteados» (Fortea, 2009). Argumenta que aquesta (también utilizada por Bergós), y ello lo diferencia de la hipótesis de
gradually overcome” (Fortea, 2009). He argues that these evolution evolució requereix un lloc en el qual el guix, el maó i la construcció Manuel Fortea en algo muy básico: para Fortea la bóveda tabicada
requires a place where gypsum, brick and vault construction without de voltes sense cintra siguin coneguts i d’ús habitual. La seva no apareció de repente, sino que es la «culminación de un proceso
formwork are known and commonly used. His argumentation takes argumentació ens embarca en un viatge molt interessant (que comença evolutivo en el que se han ido sorteando paulatinamente los obstáculos
us to a very interesting trip (starting in Mesopotamia) mainly to a Mesopotàmia) per València i Andalusia principalment, on, com planteados»(Fortea, 2009). Argumenta que esta evolución requiere
Valencia and Andalucía, where, as described by Fortea, there are descriu Fortea, hi ha exemples de voltes de maó de pla construïdes un lugar en el cual el yeso, el ladrillo y la construcción de bóvedas
built examples of tile vaults from before the 14th Century. After his abans del segle xiv. Com a conseqüència del seu raonament estableix sin cimbra sean conocidas y de uso común. Su argumentación nos
reasoning, he sets Almería (Andalucía) in the 11th Century as the Almeria (Andalusia), al segle xi, com el «lugar y el tiempo donde embarca en un viaje muy interesante (que comienza en Mesopotamia)
place and time where the reference of the first techniques known as situar la referencia de las primeras técnicas conocidas de bóvedas por Valencia y Andalucía principalmente, donde, como describe
tile vaulting can be located. All these references are greatly expanded tabicadas» (Fortea, 2009). Totes aquestes referències les amplia Fortea, existen ejemplos de bóvedas tabicadas construidas antes
by Arturo Zaragozá (Zaragozá, 2012). profusament Arturo Zaragozá (Zaragozá, 2012). del siglo XIV. Como consecuencia de su razonamiento establece
Amb el modernisme català la volta de maó de pla va fer el cim en Almería (Andalucía), en el siglo XI, como el “lugar y el tiempo
With the Catalan modernism tile vaulting reached its peak in termes d’expressivitat, versatilitat i importància, a les obres d’Antoni donde situar la referencia de las primeras técnicas conocidas de
terms of expressiveness, versatility and importance, with the works Gaudí Cornet i Lluís Domènech i Montaner, entre d’altres (González, bóvedas tabicadas” (Fortea, 2009). Todas estas referencias quedan
of, among others, Antoni Gaudí Cornet and Lluis Domenech i 2003). No menys important en la història d’aquestes voltes és l’episodi profusamente ampliadas por Arturo Zaragozá (Zaragozá, 2012).
Montaner (González, 2003). No less important in the history of these de l’exportació d’aquesta tècnica als Estats Units per part de Rafael Con el modernismo catalán la bóveda tabicada alcanzó la
vaults is the episode of this technique’s exportation to the U.S. by Guastavino Moreno, i el seu enorme èxit en aquestes terres, on se’n cima en términos de expresividad, versatilidad e importancia, con
Rafael Guastavino Moreno and his enormous success in those lands, poden trobar centenars d’exemples, especialment a la ciutat de Nova las obras de, entre otros, Antoni Gaudí Cornet y Lluís Domènech
where there are hundreds of examples, especially in the city of New York. Va fer proeses d’enginyeria extraordinàries amb llums de fins i Montaner (González, 2003). No menos importante en la historia
York. Extraordinary feats of engineering are achieved with spans up a quaranta metres, mitjançant les quals la volta de maó de pla es va de estas bóvedas es el episodio sobre la exportación de esta técnica
to 40 meters and where the tile vault is at the core of buildings of situar al cor d’edificis de gran importància (Loren, 2009). a Estados Unidos por Rafael Guastavino Moreno y su grandioso

18
great significance (Loren, 2009). Tant en el modernisme català com en l’episodi americà, la volta éxito en esas tierras, donde pueden encontrarse cientos de ejemplos,
In both the Catalan Modernism and the American episode, catalana es va fer servir en destacats edificis públics i privats, però especialmente en la ciudad de Nueva York. Se llevaron a cabo
Catalan vault was used in major public and private buildings, but també en construccions més humils i de menor rellevància. Segons extraordinarias hazañas de ingeniería con luces de hasta cuarenta
also in humble and minor constructions. According to Guastavino, Guastavino, la volta de maó de pla estava predestinada a ser una metros y en las que la bóveda tabicada se sitúa en el corazón de
tile vaults were to become more and more common constructions construcció cada cop més comuna (Ochsendorf, 2010). Tanmateix, edificios de gran importancia (Loren, 2009).
(Ochsendorf, 2010). However, that did not happen. In 1962, the no va ser així. L’any 1962 l’empresa Guastavino Company va tancar Tanto en el modernismo catalán como en el episodio americano,
Guastavino Company closed the office and the technique became les portes i, amb l’arribada de l’acer i el formigó, la tècnica va quedar la bóveda catalana se usó en destacados edificios públicos y privados,
obsolete with the advent of steel and concrete. obsoleta. pero también en construcciones más humildes y de menor relevancia.
El context històric de la volta de maó de pla, tot i que és de gran Según Guastavino, la bóveda tabicada estaba predestinada a ser una
The historical background of the “Catalan vault”, although of interès, no consta en aquest document. Experts en aquest camp i construcción cada vez más común (Ochsendorf, 2010). Sin embargo,
great interest, is not presented in this document. Experts in this field prestigiosos professors ja han fet aquest tipus d’estudi d’una manera esto no sucedió. En 1962, la empresa “Guastavino Company” cerró
and reputed professors have already done this kind of review in an extraordinària. A més a més, la guanyadora de la primera Biennal sus puertas y la técnica quedó obsoleta con la llegada del acero y el
extraordinary way. Furthermore, the winner of the first Guastavino Guastavino l’any 2010, Megan L. Reese, va incloure a la seva tesi, hormigón.
Biennial in 2010, Megan L. Reese, introduced her thesis Structural Structural Analysis and Assessment of Guastavino Vaulting (Anàlisi El contexto histórico de la bóveda tabicada, aun siendo de gran
analysis and assessment of Guastavino vaulting with a remarkable estructural i avaluació de les voltes de Guastavino), una notable interés, no consta en este documento. Expertos en este campo y
literature review. revisió històrica. reputados profesores ya han hecho este tipo de estudio de modo
It is highly recommended the work by Professor José Luís És altament recomanable l’obra del professor José Luis González extraordinario. Además, la ganadora de la primera Bienal Guastavino
González in “La bóveda tabicada: pasado y futuro de un elemento de publicada a La bóveda tabicada: pasado y futuro de un elemento de en 2010, Megan L. Reese, presentó su tesis Structural analysis and
gran valor patrimonial”, where he makes a comprehensive study of gran valor patrimonial, on du a terme un estudi exhaustiu sobre assessment of Guastavino vaulting (“Análisis estructural y evaluación
the evolution of the technique, its treatises, influences and examples l’evolució de la tècnica, els seus tractats, les seves influències i de las bóvedas de Guastavino”) con una notable revisión histórica.
since its very beginning. This text is included in the edition of the exemples des dels seus inicis. Aquest text està inclòs en l’edició del Es altamente recomendable la obra del profesor José Luis
treatise from 1950 by Ángel Truñó, where he studied exhaustively tractat de 1950 (escrit el 1951) per Ángel Truñó, en el qual s’estudia González en “La bóveda tabicada: pasado y futuro de un elemento de
this building technique and the way it is constructed. profundament aquesta tècnica i la manera de construir-la (Truñó, gran valor patrimonial”, donde realiza un estudio exhaustivo sobre
Also highly recommended is the work by Professor Santiago 2004). la evolución de la técnica, sus tratados, influencias y ejemplos desde
Huerta in “La mecánica de las bóvedas tabicadas en su contexto També és molt recomanable l’obra del professor Santiago sus inicios. Este texto está incluido en la edición del tratado (escrito
histórico: la aportación de los Guastavino”, which is an extraordinary Huerta a La mecánica de las bóvedas tabicadas en su contexto en 1951) por Ángel Truñó, en el que se estudia profundamente esta
review, both historical and technical, of the structural behavior histórico: la aportación de los Guastavino, que constitueix una técnica y la manera de construirla (Truñó, 2004).
theories specifically related to tile vaulting. anàlisi extraordinària, tant històrica com tècnica, de les teories del También es muy recomendable la obra del profesor Santiago
comportament estructural relatives a aquestes voltes. Huerta en “La mecánica de las bóvedas tabicadas en su contexto
histórico: la aportación de los Guastavino”, que constituye un análisis
1.2. Motivation extraordinario, tanto histórico como técnico, de las teorías del
1.2. Motivació comportamiento estructural relativas a estas bóvedas.
Hundreds of years support the effectiveness and efficiency of this Centenars d’anys avalen l’efectivitat i l’eficiència d’aquesta tècnica
traditional building technique, which solved architectural aspects constructiva tradicional: la volta de maó de pla, que consisteix en
of many different typologies. It consists on the construction of la construcció d’estructures voltades de diverses geometries amb 1.2. Motivación
vaulted structures of different geometries with bricks placed flat. The rajoles col·locades «de pla». El primer full es fixa amb guix o morter Cientos de años avalan la efectividad y eficiencia de esta técnica
first layer is joined with plaster or fast setting mortar and serve as d’enduriment ràpid i serveix d’encofrat per al full següent, que es fixa constructiva tradicional: la bóveda tabicada, que consiste en la
formwork for the next layer, which is joined with mortar. amb morter. construcción de estructuras abovedadas de diferentes geometrías
Tile vaulting is a traditional building technique from the western La volta de maó de pla és una tècnica constructiva tradicional con rasillas colocadas “de plano”. La primera hoja se fija con yeso o
Mediterranean abandoned as a usual construction system, but able de la Mediterrània occidental ara molt poc utilitzada, però que es mortero de fraguado rápido y sirve de encofrado para la siguiente
to be retrieved considering its qualities such as its low cost, formal pot recuperar tenint-ne en compte les qualitats, com ara el baix hoja, que se fija con mortero.
versatility, load bearing capacity, sustainability and resistance to fire. cost, la versatilitat formal, la capacitat portant, la sostenibilitat i la La bóveda tabicada es una técnica constructiva tradicional del Me-
If this research defends the possibility of recovering a construction resistència al foc. diterráneo occidental ahora muy poco utilizada, pero que puede ser
technique is because previously it has disappeared for some reason. Si aquest estudi defensa la possibilitat de recuperar aquesta recuperada considerando sus cualidades, como son su bajo coste, versa-
The disappearance of a building tradition is logical to be caused by tècnica constructiva és perquè, prèviament, aquesta ha desaparegut tilidad formal, capacidad portante, sostenibilidad y resistencia al fuego.

19
an improvement of construction techniques, its economy or its ease per alguna raó. La desaparició d’una tècnica tradicional constructiva Si este estudio defiende la posibilidad de recuperar esta
of implementation, among other reasons. Therefore, this research pot ser causada per una millora de les tècniques constructives, técnica constructiva es porque, previamente, ésta ha desaparecido
does not seek an uncritical return to the past nor a simplistic and motius econòmics o la seva facilitat/dificultat d’execució, entre altres por alguna razón. La desaparición de una técnica tradicional
systematic rejection of concrete and steel. It only tries to present a raons. Per tant, aquest estudi no busca un retorn al passat mancat constructiva es causada quizá por una mejora de las técnicas
construction technique that had a long history thanks to its many de sentit crític ni un rebuig simplista i sistemàtic del formigó i/o constructivas, por su economía o por su facilidad/dificultad de
benefits and whose disappearance within a particular context does l’acer. Només es tracta de presentar una tècnica constructiva amb ejecución, entre otras razones. Por lo tanto, este estudio no busca
not mean it is not valid nowadays in a different context, location or una llarga història fruit dels seus nombrosos avantatges, les seves un retorno al pasado falto de sentido crítico ni un rechazo simplista
typology. qualitats i els seus beneficis, la desaparició dels quals en un context y sistemático hacia el hormigón y/o el acero. Tan sólo trata de
We claim the possibility of its recovery in the places where it was molt particular no significa que no pugui ser vàlida actualment en presentar una técnica constructiva que cuenta con una dilatada
traditionally used, but we also have the certainty that it is a convenient un context, en una ubicació o amb una tipologia diferents. historia gracias a sus numerosas ventajas, cualidades y beneficios
solution for many other places in the world, and surely on projects Reivindiquem la possibilitat de recuperar-la en els llocs en què y cuya desaparición dentro de un contexto muy particular no
in poverty contexts where this solution can give a response which is es va fer servir tradicionalment, però també tenim la certesa que és significa que no sea válida actualmente en un contexto, ubicación
quick, quality, sustainable and with economic local materials. una solució convenient per a molts altres indrets al món i sens dubte o tipología diferentes.
The fact is that recovering this traditional technique means a per a projectes en zones en vies de desenvolupament, on aquesta Reivindicamos la posibilidad de recuperarla en los lugares
smart choice, especially when the budget is limited or the resources solució pot donar una resposta ràpida, sostenible, de qualitat i amb en los que fue usado tradicionalmente, pero también tenemos la
reduced. materials locals econòmics. certeza de que es una solución conveniente para muchos otros
The following section details its main advantages. El fet és que la recuperació d’aquesta tècnica tradicional significa lugares en el mundo, y sin duda en proyectos en áreas en vías de
una elecció intel·ligent, sobretot quan el pressupost és limitat o els desarrollo donde esta solución puede dar una respuesta rápida,
recursos són escassos. sostenible, de calidad y con materiales locales económicos.
1.3. Advantadges of tile vaulting A l’apartat següent se’n detallen els principals avantatges. El hecho es que la recuperación de esta técnica tradicional
significa una elección inteligente, especialmente cuando el
1.3.1. Low cost construction. presupuesto es limitado o los recursos son escasos.
Within the context of the current crisis, it is increasingly essential 1.3 Avantatges de la volta de maó de pla En el apartado siguiente se detallan sus principales ventajas.
to take the economy of building into account. The fact this
construction does not need centering makes its cost very low. 1.3.1. Construcció de baix cost
Since the sixties, this type of construction was abandoned and En el context de crisi actual, és cada vegada més important tenir 1.3. Ventajas de la bóveda tabicada
it is only now beginning to have the space and attention it deserves. en compte l’economia dels edificis. El fet que aquesta construcció
Thin-tile vaults are sparking new enthusiasm and are being studied no necessiti cintra en redueix el cost notablement. 1.3.1. Construcción de bajo coste
in academic circles. Des dels seixanta, aquest tipus de construcció ha estat En el contexto de la crisis actual, es cada vez más importante
This recognition is due in part to the currently growing interest abandonada i només ara està començant a tenir l’espai i l’atenció que tener en cuenta la economía de los edificios. El hecho de que esta
in low cost construction. And this certainly is: no need for formwork mereix. Les voltes de maó de pla susciten un nou entusiasme i estan construcción no necesite cimbra reduce notablemente su coste.
and little material requirements. The material used, the traditional sent estudiades en els cercles acadèmics. Desde los sesenta, este tipo de construcción ha sido abandonada
brick, may now also be made of compressed earth, clay, light stone, Aquest reconeixement es deu en part al creixent interès per les y sólo ahora está comenzando a tener el espacio y la atención que
or what best suits what the environment supplies. construccions de baix cost. I això sens dubte es deu a la possibilitat merece. Las bóvedas tabicadas suscitan un nuevo entusiasmo y
As it often happens in traditional work, all the ingenuity of de prescindir de la cintra i als pocs requisits del material. El están siendo estudiadas en los círculos académicos.
this technique is the result of exercise simultaneously accurate and material emprat, el maó tradicional, ara es podria convertir en terra Este reconocimiento se debe en parte al creciente interés
deep intuition, and the patient task of experimental verification. comprimida, argila, pedra lleugera o el que millor s’adapti al que en las construcciones de bajo coste. Y esto sin duda se debe a la
What is practical and cheap is sometimes wrongly considered pugui proveir l’entorn. posibilidad de prescindir de cimbrado y a los escasos requisitos
opposite to what is beautiful and quality. In this case, despite its Com passa sovint en el treball tradicional, l’enginy d’aquesta del material. El material usado, el ladrillo tradicional, ahora podría
low cost, tile vaulting does not give up the qualitative values. The tècnica és resultat de la pràctica simultània d’una precisa i profunda convertirse en tierra comprimida, arcilla, piedra ligera, o lo que
Mapungubwe National Park Interpretation Centre in South Africa intuïció i una pacient comprovació experimental. mejor se adapte al abastecimiento del entorno.
by Peter Rich Architects is an example of this advantage (Figure 1). El que és pràctic i barat de vegades es considera erròniament Como sucede a menudo en el trabajo tradicional, lo ingenioso
Professionals and scholars from prestigious institutions such as the oposat al que és bonic i de qualitat. En aquest cas, malgrat el baix cost, de esta técnica es el resultado de la práctica simultánea de la
MIT in Boston, the ETH in Zurich or the University of Cambridge la volta de maó de pla no defrauda pel que fa als valors qualitatius. intuición precisa y profunda, junto con la paciente tarea de la
have participated in this project. El Centre d’Interpretació del Parc Nacional de Mapungubwe a Sud- comprobación experimental.

20
The building’s vaulted spaces are thin-tile vaults built with àfrica de Peter Rich Architects és un exemple d’aquests avantatges Lo práctico y barato a veces se considera erróneamente opuesto
local stabilized earth bricks (Ramage et al., 2009). The thin-tile (Figura 1). Professionals i acadèmics de prestigioses institucions a lo bonito y de calidad. En este caso, a pesar de su bajo coste, la
vaulting technique reduced the construction costs at least 30% com el MIT de Boston, l’ETH Zurich i la Universitat de Cambridge bóveda tabicada no defrauda en cuanto a valores cualitativos. El
in comparison with conventional solutions (Ramage et al., 2010). han participat en aquest projecte. Centro de Interpretación del Parque Nacional de Mapungubwe en
Moreover, the use of local materials and workforce adds socio- Els espais voltats de l’edifici són voltes de maó de pla construïdes Sudáfrica de Peter Rich Architects, es un ejemplo de estas ventajas
economic benefits, as it generates employment in the area, an amb maons de terra local comprimida estabilitzada amb ciment (Figura 1). Profesionales y académicos de prestigiosas instituciones
important factor in a developing country. (Ramage et al., 2010b). Aquesta tècnica va reduir els costos como el MIT de Boston, el ETH de Zúrich o la Universidad de
de construcció almenys un 30% si es compara amb solucions Cambridge han participado en este proyecto.
1.3.2. Versatility. convencionals (Ramage et al., 2010a). A més a més, l’ús de materials Los espacios abovedados del edificio son tabicados construidos
The versatility of this technique makes it possible to be used in i de mà d’obra locals aporta beneficis socioeconòmics, ja que genera con ladrillos de tierra local comprimida estabilizada con cemento
both small and large spans, and to build compression-only floors, ocupació a la zona, un factor important en un país en vies de (Ramage et al., 2010b). Esta técnica redujo los costes de construcción
roofs and stairs with complex geometries. desenvolupament. al menos un 30% comparado con soluciones convencionales
The brick, a small construction unit, is the basis for the (Ramage et al., 2010a). Además, el uso de materiales y de mano
construction of tile vaults, resulting in multiple formal possibilities. 1.3.2. Versatilitat de obra locales aporta beneficios socio-económicos, ya que genera
Either large domes with big spans in a cathedral or small stairs in a La versatilitat d’aquesta tècnica fa possible emprar-la per a llums empleo en el área, un factor importante en un país en vías de
little house can be built with this technique. grans i petites, així com construir voltes per a divisions horitzontals, desarrollo.
cobertes i escales amb geometries complexes que treballin únicament
a compressió. 1.3.2. Versatilidad
El maó, com a petita unitat constructiva, és la base de la La versatilidad de esta técnica hace posible usarla tanto para luces
construcció de la volta de maó de pla, fet que dóna lloc a múltiples grandes como pequeñas, y construir bóvedas para divisiones
possibilitats formals. Tant la cúpula de grans llums d’una catedral horizontales, cubiertas y escaleras con geometrías complejas que
com les escales d’una petita casa unifamiliar es poden construir trabajen únicamente a compresión.
utilitzant aquesta tècnica. El ladrillo, como pequeña unidad constructiva, es la base de la
El Block Research Group (http://block.arch.ethz.ch/brg/) de construcción de la bóveda tabicada, lo que tiene como resultado
l’ETH Zurich, dirigit pel catedràtic Philippe Block, ha dut a terme múltiples posibilidades formales. Tanto la cúpula de grandes luces
una recerca exhaustiva sobre les possibilitats formals d’aquesta de una catedral como las escaleras de una pequeña casa unifamiliar
tècnica. La combinació de la volta de maó de pla amb el programa pueden construirse utilizando esta técnica.

Fig 1.
Mapungubwe National Park Interpretation Centre. © AKAA and Obie
Oberholzer | Centre d’Interpretació del Parc Nacional de Mapungubwe,
Sud-àfrica. © AKAA i Obie Oberholzer | Centro de Interpretación del
Parque Nacional de Mapungubwe, Sudáfrica. © AKAA y Obie Oberholzer

21
Créditos fotográficos de la.
Fig 2-3.
Results of tile vault workshops by the BRG; with MADA and Grimshaw
(Fig. 2) and UTS Sidney (Fig. 3). (Block et al., 2014). Fig. 2, © Peter
Bennetts | Resultat d’un taller pràctic de volta de maó de pla fet pel Block
Research Group (BRG); amb MADA i Grimshaw a Melbourne, 2013 (fig.
2), i UTS Sidney, 2012 (fig. 3). (Block et al., 2014). Fig. 2, © Peter Bennetts
| Resultado de un taller práctico de bóveda tabicada por el “Block Research
Group” BRG; con MADA y Grimshaw en Melbourne, 2013 (Fig. 2) y UTS
Sidney, 2012 (Fig. 3). (Block et al., 2014). Fig. 2, © Peter Bennetts

Fig 4.
Tile vault under construction at the SUDU. Block Research Group,
Prof. Hebel (ETH) and EiABC. Ethiopia, 2010. | Volta de maó de pla en
construcció a les SUDU. Block Research Group, professor Hebel (ETH) i
EiABC. Etiòpia, 2010 | Tile vault under construction at the SUDU. Block
Research Group, Prof. Hebel (ETH) and EiABC. Ethiopia, 2010.

22
The Block Research Group (BRG) (http://block.arch.ethz.ch/ de form-finding RhinoVault (Rippmann et al., 2012), desenvolupat El Block Research Group (http://block.arch.ethz.ch/brg/)
brg/) at the ETH Zurich, led by Professor Philippe Block, has carried pel grup, ha obert un nou horitzó a les geometries de volta de maó de la ETH de Zurich, dirigido por el catedrático Philippe Block,
out a comprehensive research about the formal possibilities of the de pla demostrant la fiabilitat d’aquesta combinació per mitjà de la ha llevado a cabo una investigación exhaustiva acerca de las
technique. The combination of thin-tile vault with the form-finding construcció de la primera volta de maó de pla de «forma lliure»: posibilidades formales de esta técnica. La combinación de la bóveda
software RhinoVault (Rippmann et al.,2012), developed at the un prototip construït a l’ETH Zurich el 2010 (Davis et al., 2012). tabicada con el software de form-finding RhinoVault (Rippmann
group, opened a new horizon for tile vaulting geometries after the Actualment, l’equip és un dels grups capdavanters en la recerca del et al., 2012), desarrollado por el grupo, abrió un nuevo horizonte
reliability of this combination was proved through the construction disseny, la construcció i l’anàlisi estructural de la volta de maó de pla a las geometrías de bóveda tabicada después de demostrar la
of the first relevant free-form thin-tile vault: a prototype built at the arreu del món (Figures 2 i 3). fiabilidad de esta combinación a través de la construcción de la
ETH Zurich in 2010 (Davis et al., 2012). The team is nowadays one primera bóveda tabicada de “forma libre”: un prototipo construido
of the leading research groups in tile vaulting design, construction 1.3.3. Resistència a través de la forma en la ETH de Zurich en 2010 (Davis et al., 2012). Actualmente el
and structural analysis worldwide. L’estabilitat d’aquestes estructures depèn de la seva geometria, la equipo es uno de los grupos líderes en la investigación del diseño,
qual cosa optimitza la quantitat de material utilitzat. Aquestes voltes la construcción y el análisis estructural de la bóveda tabicada en
1.3.3. Resistance through form. són capaces de suportar les càrregues comunes de la majoria de todo el mundo (Figuras 2 y 3).
The stability of these structures depends on its geometry, which tipologies.
optimizes the amount of material used. These vaults can withstand «Las virtudes resistentes de las estructuras que buscamos dependen, 1.3.3. Resistencia a través de la forma
common loads and cover spans for many typologies. pues, de su forma, por medio de ella son estables, no por torpe La estabilidad de estas estructuras depende de su geometría, lo cual
«The resistant virtues of the structure that we seek depend on their acumulación de materia, y nada hay más noble y elegante desde un optimiza la cantidad de material usado. Estas bóvedas son capaces de
form; it is through their form that they are stable, not because of an punto de vista intelectual que esto: resistir por la forma.» (Dieste, soportar las cargas comunes de la mayoría de las tipologías.
awkward accumulation of material. There is nothing more noble and 1980) «Las virtudes resistentes de las estructuras que buscamos dependen,
elegant from an intellectual viewpoint than resistance through form.» La curvatura i la forma de la volta de maó de pla li aporten un pues, de su forma, por medio de ella son estables, no por torpe
(Dieste, 1980). comportament de membrana que li permet (si el disseny és correcte) acumulación de materia, y nada hay más noble y elegante desde un
The curvature and shape of the thin-tile shells provide them with ser extremadament prima. punto de vista intelectual que esto: resistir por la forma.” (Dieste, 1980).
a membrane behavior that allows them (if properly designed) to be La curvatura y la forma de la bóveda tabicada le aportan un
extremely thin. 1.3.4. Sostenibilitat comportamiento de membrana que le permite (si el diseño es el
La facilitat de fabricació del maó i, per tant, la possibilitat d’adquirir- correcto) ser extremadamente delgada.
1.3.4. Sustainability. lo en el marc del comerç local assegura una tècnica sostenible que, a
The easiness of brick manufacturing and thus, the possibility of més a més, no té un fort impacte mediambiental quan s’enderroca. 1.3.4. Sostenibilidad
purchasing it within a local trade ensures a sustainable technique that, La Unitat d’Habitatge Sostenible Urbà (Sustainable Urban La facilidad de fabricación del ladrillo y por lo tanto, la posibilidad
in addition, after its collapse, does not have a big environmental impact. Dwelling Unit, SUDU) a Etiòpia combina tècniques del passat de adquirirlo en el marco de su comercio local, asegura una técnica
The Sustainable Urban Dwelling Unit (SUDU) in Ethiopia de diferents continents per donar lloc a noves aproximacions a la sostenible que, además, después de derruirse no tiene un fuerte
combines techniques of the past from different continents, giving construcció de baix cost adaptada a recursos locals. El projecte té impacto medioambiental.
rise to a new approach to low-tech construction adapted to local com a objectiu eliminar la dependència de materials importats i La Unidad de Vivienda Sostenible Urbana (Sustainable Urban
resources. The project aims to eliminate dependence on imported de gran consum energètic, com l’acer i el formigó. També mira de Dwelling Unit, SUDU) en Etiopía, combina técnicas del pasado
and high-energetic-consumption materials such as steel and reduir l’ús de la fusta al mínim possible, ja que al país la fusta és de distintos continentes, dando lugar a nuevas aproximaciones a la
concrete. It also tries to reduce the use of wood to the minimum for escassa (Block et al., 2010). construcción de bajo coste adaptada a recursos locales. El proyecto
being scarce in the country (Block et al., 2010). En aquest projecte va col·laborar el Block Research Group tiene por objetivo eliminar la dependencia de materiales importados
Part of the SUDU, designed and built by the Block Research dissenyant i construint «estructures voltades de maó fent servir y de gran consumo energético, como el acero y el hormigón. También
Group, are “tile vaulted structures using only local materials, built només materials locals, fetes amb un encofrat mínim, per construir trata de reducir el uso de la madera al mínimo por ser ésta escasa en el
with minimal formwork, resulting in housing not dependent on cases que no depenen de materials importats i que tenen una petjada país (Block et al., 2010).
imported materials for their construction and with a minimal carbon de carboni mínima» (www.block.arch.ethz.ch/brg). Es van fer servir En este proyecto colaboró el Block Research Group , diseñando
footprint” (http://block.arch.ethz.ch/brg/). tant la volta de maó de pla com la de maó recarregat o mexicana. y construyendo “estructuras abovedadas de ladrillo usando sólo
The technique used in the SUDU, inspired by traditional La tècnica emprada a les SUDU, inspirada per mètodes materiales locales, construidas con el mínimo encofrado, dando lugar a
methods, used local materials and workforce, introduced new tradicionals, es va servir de materials i mà d’obra locals, va presentar casas que no dependen de materiales importados para su construcción
techniques and encouraged self-sufficiency. noves tècniques i va fomentar l’autosuficiència. y con una huella de carbono mínima” (www.block.arch.ethz.ch/brg).

23
1.3.5. Fireproof. 1.3.5. Resistència al foc Se utilizó tanto la bóveda tabicada como la de ladrillo recargado o
Due to the material used, this technique has a considerable resistance Arran del material emprat, aquesta tècnica té una notable resistència mexicana.
to fire. al foc. La técnica utilizada en las SUDU, inspirada por métodos
The construction technique of tile vaulting has historically been La tècnica constructiva de la volta de maó de pla ha estat tradicionales, utilizó materiales y mano de obra locales, presentó
considered very effective against fire. When Guastavino went to the considerada històricament molt resistent al foc. Quan Guastavino va nuevas técnicas y fomentó la autosuficiencia.
United States after the Great Fire of Chicago in 1871, his company, arribar als Estats Units després del gran incendi de Chicago el 1871,
called „Guastavino Fireproof Construction Company“, achieved la seva empresa, anomenada Companyia de Construcció Resistent al 1.3.5. Resistencia al fuego
great success due, partly, to the fireproof qualities of the brick Foc Guastavino, va aconseguir un gran èxit a causa, en part, de les Debido al material utilizado, esta técnica tiene una notable
construction. qualitats de resistència al foc del maó. resistencia al fuego.
La técnica constructiva de la bóveda tabicada ha sido considerada
históricamente muy resistente al fuego. Cuando Guastavino fue
1.4. Problem statement. 1.4. Plantejament del problema a Estados Unidos tras el gran incendio de Chicago en 1871, su
empresa, llamada “Compañía de Construcción Resistente al Fuego
“Modern theory finds it difficult to explain and measure the «[…] la bóveda catalana, tan congénita en su tierra como el algarrobo Guastavino”, alcanzó un gran éxito debido, en parte, a las cualidades
phenomenon of its resistance, and the builders who showed their genius de sus campos, y tan maravillosa, en sus realizaciones, que difícilmente de resistencia al fuego del ladrillo.
in understanding the vaults are dead and buried beneath the clay which alcanzan los actuales conocimientos teóricos a explicar y medir
they used to make the brick centuries ago” Eduardo Torroja (1957). su fenómeno resistente, genialmente intuido por constructores
Although the interest in tile vaults is growing worldwide both desaparecidos bajo la tierra con que fabricaron sus ladrillos hace 1.4. Planteamiento del problema
in the academic and professional field, there are several unknowns siglos.» (Torroja, 1957)
that remain unresolved regarding their structural behavior. Despite Encara que l’interès per la volta de maó de pla està creixent “(...) la bóveda catalana, tan congénita en su tierra como el
the publications concerning this issue, there is still an open debate arreu del món, tant en el camp acadèmic com en el professional, hi algarrobo de sus campos, y tan maravillosa, en sus realizaciones, que
in the academic domain about the treatment of these vaults in their ha diverses incògnites pel que fa al seu comportament estructural difícilmente alcanzan los actuales conocimientos teóricos a explicar y
structural assessment and the decision of the structural analysis que continuen no resoltes. Malgrat el gran nombre de publicacions medir su fenómeno resistente, genialmente intuido por constructores
method. sobre aquest tema, encara hi ha un debat obert sobre el tractament desaparecidos bajo la tierra con que fabricaron sus ladrillos hace
Many architects and engineers have developed and used different d’aquestes voltes a l’hora de fer-ne l’avaluació estructural i decidir-ne siglos”, Eduardo Torroja (1957).
structural theories to assess this kind of constructions. However, el mètode d’anàlisi. Aunque el interés en la bóveda tabicada está creciendo en todo
many of them were opposed or could not explain the real behavior Molts arquitectes i enginyers han desenvolupat i han fet servir el mundo, tanto en el campo académico como en el profesional, hay
of the vaults. teories estructurals diferents per avaluar aquest tipus de construccions. varias incógnitas en relación con su comportamiento estructural
“The vaults, that were always built by masons based on their No obstant això, moltes són oposades o contradictòries o no han que siguen sin resolverse. A pesar de las publicaciones en torno a
intuition, were considered impossible to calculate” Jaume Rosell pogut explicar el comportament real de les voltes. este tema, aún hay un debate abierto sobre el tratamiento de estas
(Huerta, 2001). «Las bóvedas de siempre, construidas por los albañiles “a bóvedas en su evaluación estructural y la decisión sobre el método
An interesting citation about this matter can also be found on sentimiento”, eran consideradas como imposibles de calcular.» Jaume de análisis.
John Ochsendorf ’s book “Guastavino Vaulting. The Art of Structural Rosell (Huerta, 2001) Muchos arquitectos e ingenieros han desarrollado y usado teorías
Tile”: Prof. Ochsendorf quotes George Collins’ sentence explaining Una citació interessant sobre aquest assumpte es pot trobar estructurales distintas para evaluar este tipo de construcciones. Sin
that tile vaults were surrounded by “an air of mystery as to precisely també al llibre de John Ochsendorf Guastavino Vaulting. The Art of embargo, muchas de ellas eran opuestas o contradictorias o no
how and why they function as they do”. Structural Tile: el professor Ochsendorf cita la frase de George Collins pudieron explicar el comportamiento real de las bóvedas.
Even today the debate about the existence and the need of the que explica que les voltes de maó de pla estaven envoltades per un “Las bóvedas de siempre, construidas por los albañiles “a
tensile stresses to be considered is still an issue in every congress «halo de misteri sobre com i per què funcionen com funcionen». sentimiento”, eran consideradas como imposibles de calcular” Jaume
about the matter. The method to be used to analyze these vaults Fins i tot avui el debat sobre l’existència i la necessitat de tenir en Rosell (Huerta, 2001).
is also a matter of discussion, having great defenders of the limit compte la resistència a la tracció és encara un tema habitual en tots els Una cita interesante sobre este asunto puede encontrarse
analysis and giving no reliability to the Finite Elements Method congressos sobre la matèria. El mètode que cal emprar per analitzar también en el libro de John Ochsendorf “Guastavino Vaulting. The
(Huerta, 2008) and, on the other hand, arguments saying that this les voltes és també un tema controvertit, ja que, d’una banda, hi ha Art of Structural Tile”: el profesor Ochsendorf cita la frase de George
later method is also suitable and can provide important information grans defensors de l’anàlisi límit que no donen credibilitat al mètode Collins que explica que las bóvedas tabicadas estaban rodeadas por
about the structural behavior of masonry structures (Roca et al., d’elements finits (Huerta, 2008) i, de l’altra, hi ha investigadors que un “halo de misterio sobre cómo y por qué funcionan como funcionan”.
2010). argumenten que aquest últim mètode també és adequat i pot aportar Incluso hoy el debate sobre la existencia y la necesidad de tener

24
The problem does not only stay in the academic field, but it also informació important sobre el comportament de les estructures de en cuenta la resistencia a tracción es aún un tema común en todos
trespasses it to reach the professional field and influences the way to fàbrica (Roca et al., 2010). los congresos sobre esta materia. El método que se debe utilizar para
face the restoration of ancient heritage. A bad structural assessment El problema no solament radica en l’àmbit acadèmic, sinó que el analizar las bóvedas es también un tema controvertido, que cuenta
of these constructions can lead to the destruction of them. Besides, sobrepassa fins arribar a l’àmbit professional i influeix en la manera con grandes defensores del Análisis Límite sin dar credibilidad al
the tremendous slenderness of vaults makes some architects or d’afrontar la restauració del patrimoni històric. Una mala avaluació Método de los Elementos Finitos (Huerta, 2008) y, por otro lado,
engineers to have doubts about their stability, and the final solution estructural d’aquestes construccions pot provocar-ne la destrucció. otros argumentan que este último método también es adecuado y
is, too many times, the demolition of it. A més a més, l’esveltesa tremenda de les voltes provoca que a puede aportar información importante sobre el comportamiento de
The lack of agreement and the ignorance about this matter arquitectes i enginyers els sorgeixin dubtes sobre la seva estabilitat, las estructuras de obra de fábrica (Roca et al., 2010).
by the majority of the architects and engineers makes it difficult de manera que la solució final és, en moltes ocasions, demolir-les. El problema no sólo yace en el ámbito académico, sino que lo
to include these construction techniques in the building codes. La manca d’acord entre les parts i la ignorància sobre aquest tema sobrepasa hasta alcanzar el ámbito profesional e influye en el modo
A comprehensive research on the calculation methods, a strong per part de la majoria d’arquitectes i enginyers dificulta la inclusió de afrontar la restauración del patrimonio histórico. Una mala
commitment by the specific institutions and an efficient divulgation d’aquestes tècniques constructives en els codis de l’edificació. Una evaluación estructural de estas construcciones puede llevar a su
of the technique in both the professional and academic fields are anàlisi exhaustiva sobre els mètodes de càlcul, un fort compromís destrucción. Además, la tremenda esbeltez de las bóvedas provoca
needed in order to integrate this technique as a standard component per part de les institucions pertinents i una divulgació eficient que a arquitectos e ingenieros les surjan dudas sobre su estabilidad,
in new constructions. de la tècnica tant en l’àmbit acadèmic com en el professional són y la solución final es, en muchas ocasiones, su demolición.
necessaris per integrar aquesta tècnica com un component habitual La falta de acuerdo entre las partes y la ignorancia sobre este
en noves construccions. tema por parte de la mayoría de arquitectos e ingenieros dificulta
la inclusión de estas técnicas constructivas en los códigos de la
edificación. Un análisis exhaustivo sobre los métodos de cálculo,
un fuerte compromiso por parte de las instituciones pertinentes y
una divulgación eficiente de la técnica tanto en el ámbito académico
como en el profesional son necesarios para integrar esta técnica
como un componente habitual en nuevas construcciones.

25
“The key message of the paper is that research and innovation «El missatge clau d’aquest treball és que la recerca i la «El mensaje clave de este trabajo es que la investigación
are strongly needed to assess the vulnerability of existing innovació són altament necessàries per avaluar la vulnerabilitat y la innovación son altamente necesarios para evaluar la
constructions, to define economical rational design rules, de les construccions existents, per definir les regles d’un disseny vulnerabilidad de las construcciones existentes, para definir
to allow for bold, novel shapes and novel applications of masonry, racional i econòmic, per fer possibles formes noves i atrevides las reglas de diseño racional económico, para permitir nuevas
and to contribute to masonry innovation. Without the latter, i noves aplicacions de l’obra de fàbrica, i per contribuir a la formas audaces y novedosas aplicaciones de la obra de fábrica
the masonry market will inevitably shrink in the future.” innovació. En aquest cas, sense això últim, el mercat de l’obra de y contribuir a la innovación. En dicho caso sin esto último, el
(Lourenço, 2004) fàbrica es veurà reduït inevitablement en el futur.» mercado de la obra de fábrica se verá reducido inevitablemente en
(Lourenço, 2004) el futuro.» (Lourenço, 2004)

2. Structural analysis of tile vaults: 2. Anàlisi estructural de voltes de 2. Análisis estructural de bóvedas
methods and variables. maó de pla: mètodes i variables tabicadas: métodos y variables

2.1. Objective. 2.1. Objectiu 2.1. Objetivo

This research seeks to draw conclusions about the suitability of Aquesta recerca busca establir conclusions sobre la idoneïtat dels Esta investigación busca establecer conclusiones acerca de la
different structural assessment methods by comparing them and diversos mètodes d’avaluació estructural de les voltes de maó de idoneidad de los diferentes métodos de evaluación estructural de
testing real vaults that are simultaneously analyzed. pla per mitjà de la comparació de resultats i l’anàlisi experimental las bóvedas tabicadas por medio de la comparación de resultados
It also aims to quantify the contribution of the elements that simultània de mostres i models o maquetes en el laboratori. y análisis experimental simultáneo de muestras y modelos o
determine the bearing capacity of tile vaults such as their thickness Es vol quantificar la contribució dels elements que determinen maquetas en el laboratorio.
(number of layers) and the existence of diaphragms -stiffeners- with la capacitat portant d’aquestes voltes, com ara el gruix (nombre de Se pretende cuantificar la contribución de los elementos
specific boundary conditions. The objective is also to determine the fulls) i l’existència de llengüetes rigiditzadores amb condicions de que determinan la capacidad portante de estas bóvedas como su
possible contribution of a strengthening with a new layer of bricks or contorn específiques. L’objectiu també és determinar la contribució grosor (número de hojas ) y la existencia de lengüetas rigidizadoras
such a system of stiffeners. d’un possible reforç de la volta de maó de pla amb un nou full de con condiciones de contorno específicas. El objetivo es también
maons o amb les llengüetes o envans rigiditzadors. determinar la contribución de un posible refuerzo de la bóveda
2.2. Methodology. tabicada con una nueva hoja de ladrillos o con las mencionadas
2.2. Metodologia lengüetas o tabiques rigidizadores.
Three vaults are studied within this work. They have a variation in
thickness or can have, or not, spandrel walls –stiffeners-. That will La recerca s’aborda des d’un triple vessant: històric, analític i 2.2. Metodología
allow the comparison of results for the evaluation of the impact of experimental. Els estudis sobre les diverses tècniques constructives
each element in the bearing capacity of the whole. i analítiques emprades al llarg de la història, tot i que se’n fa un ús La investigación se aborda desde una triple vertiente: histórica,
As shown in the figures below (Figure 5 to Figure 7), the vaults exhaustiu, no es presenten en aquest escrit, que es concreta en els analítica y experimental. Los estudios realizados sobre las diversas
have a span of 3m , a width of 1m and a height of 30 cm. The two àmbits analítics i experimentals. técnicas constructivas y analíticas utilizadas a lo largo de la historia,
parameters are: thickness (2 or 3 layers), and the existence of Hi ha diversos factors que determinen la capacitat portant de la aunque se hace un uso exhaustivo de ellos, no se presentan en este
spandrel walls. volta catalana, com la forma, la llum o el gruix, així com la destresa escrito, que se concreta en los ámbitos analíticos y experimentales.
This research, addressing three distinct objectives, provides en la construcció. Existen diversos factores que determinan la capacidad portante de
sufficient information for the extrapolation of the described En aquest treball s’estudien tres voltes. Presenten variacions la volta catalana, como la forma, la luz o el espesor, así como la destreza
methodologies to other masonry-vaulted structures. pel que fa al gruix o poden tenir o no les llengüetes rigiditzadores en la construcción.
The research is addressed from three perspectives: historical, esmentades. Això permetrà la comparació dels resultats per avaluar En este trabajo se estudian tres bóvedas. Poseen una variación en su
numerical, and experimental. Historically, to understand different l’impacte de cada element en la capacitat portant del conjunt. espesor o pueden tener, o no, las mencionadas lengüetas rigidizadoras.

26
“Catalan vault” construction and analytical techniques employed Com es mostra a les figures següents (Figura 5-Figura 7), les Ello permitirá la comparación de los resultados para la evaluación del
throughout history. From the numerical and analytical point of view, voltes tenen una llum de 3 metres, una amplada d’1 metre i una impacto de cada elemento en la capacidad portante del conjunto.
graphic and computer models –with the Finite Element Analysis fletxa de 30 centímetres. Les dues variables són: el gruix (2 o 3 fulls) Como se muestra en las figuras siguientes (Figura 5 a Figura 7),
software DIANA- are made to assess vaults’ behavior and failure. i l’existència d’envans rigiditzadors. las bóvedas tienen una luz de 3 metros, una anchura de 1 metro y una
Experimentally, two vaults are built and tested and experiments are Aquesta recerca proporciona prou informació per extrapolar les flecha de 30 centímetros. Las dos variables son: espesor (2 o 3 hojas), y la
performed in laboratory specimens to characterize the material. metodologies descrites a altres estructures voltades de fàbrica. existencia de tabiques rigidizadores.
The experimental results are contrasted with those got from the Des del punt de vista numèric i analític, es confeccionen models Esta investigación proporciona información suficiente para
theoretical models, thereby assessing their degree of accuracy and gràfics i informàtics de previsió de ruptura mitjançant el programa la extrapolación de las metodologías descritas a otras estructuras
suitability as calculation procedures. DIANA amb la finalitat avaluar-ne el comportament estructural. abovedadas de fábrica.
The data about the physical and mechanical properties of the Experimentalment, s’han fet proves de càrrega sobre dues voltes i Desde el punto de vista numérico y analítico, se confeccionan modelos
material collected in the experimental tests is used to create a sobre mostres de laboratori per caracteritzar el material. Els resultats gráficos e informáticos de previsión de rotura con el software DIANA
reliable FE model of the “reference vault”. This model should be very experimentals són contrastats amb els obtinguts dels models teòrics con el fin evaluar su comportamiento estructural. Experimentalmente,
carefully calibrated to allow obtaining the same results as the ones i així se n’avaluen el grau de precisió i adequació com a procediments se han realizado pruebas de carga sobre dos bóvedas y sobre muestras de
obtained in the load tests of the real vault. The final values used in de càlcul. laboratorio para caracterizar el material. Los resultados experimentales
the corrected model can be then applied to the two models of other Un cop analitzats els antecedents històrics de la tècnica de son contrastados con los obtenidos de los modelos teóricos, evaluando
types of vaults. This process should be done with the FE macromodel la volta de maó de pla i un estudi i una classificació detallats de así su grado de precisión y adecuación como procedimientos de cálculo.
and with the FE simplified micromodel. la bibliografia, el pas següent és la preparació de les mostres i la Una vez analizados los antecedentes históricos de la técnica de la
The results are discussed and compared and conclusions are realització de les proves experimentals. Les dades sobre les propietats bóveda tabicada y un estudio y clasificación detallados de la bibliografía,
drawn. físiques i mecàniques del material recollides en les proves es fan el siguiente paso es la preparación de las muestras y la realización de
servir llavors per crear un model fiable de la «volta de referència». las pruebas experimentales. Los datos sobre las propiedades físicas y
2.2.1. Types of vault to study. Aquest model s’ha de calibrar acuradament per poder obtenir els mecánicas del material recogidos en las pruebas se utilizan entonces para
The three types of vaults that are studied can be seen in the next mateixos resultats que s’han obtingut a les proves de càrrega de la crear un modelo fiable de la «bóveda de referencia». Este modelo debe
figures. All of them have 1 meter wide, 0.3 meters rise and 3 meters veritable volta. Els valors finals utilitzats en el model corregit després calibrarse cuidadosamente para permitir la obtención de los mismos
span, which is a quite common span in many dwelling buildings and es poden aplicar als models dels altres dos tipus de voltes. Aquest resultados que los obtenidos en las pruebas de carga de la verdadera
also reasonable taking into account that two real vaults were built to procés es fa utilitzant macromodels i micromodels simplificats amb bóveda. Los valores finales utilizados en el modelo corregido pueden
perform the load tests. el mètode d’elements finits. ser luego aplicados a los modelos de los otros dos tipos de bóvedas.
The so-called “reference vault” has two layers of bricks and no Es comenten i es comparen els resultats i se n’extreuen Este proceso se realiza utilizando macromodelos y micromodelos
spandrel walls. This is the type of vault that was built and tested conclusions. simplificados con el Método de los Elementos Finitos. Se discuten y se
twice. The second type of vault has also two layers of bricks, but this comparan los resultados y se extraen conclusiones.
time it also has stiffeners. The last one has three layers of bricks, but 2.2.1. Tipus de voltes que s’estudien
no spandrel walls. Els tres tipus de voltes que s’estudien es poden veure a les següents 2.2.1. Tipos de bóvedas a estudiar
figures. Les tres tenen 1 metre d’amplada, 0,3 metres fletxa i 3 metres Los tres tipos de bóvedas que se estudian se pueden ver en las
de llum: són dimensions força habituals en molts edificis d’habitatges siguientes figuras. Todas ellas disponen de 1 metro de ancho, 0,3
i també són mesures raonables tenint en compte la conveniència de metros de flecha y 3 metros de luz; dimensiones bastante comunes
construir voltes usuals per fer les proves de càrrega. en muchos edificios de vivienda y también medidas razonables
L’anomenada «volta de referència» té dos fulls de maons i no té teniendo en cuenta la conveniencia de construir bóvedas usuales
envanets rigiditzadors, anomenats històricament llengüetes. Aquest para realizar las pruebas de carga.
és el tipus de volta que s’ha construït dues vegades i s’ha carregat La llamada «bóveda de referencia» tiene dos hojas de ladrillos
fins a la ruptura. El segon tipus de volta també consta de dos fulls de y carece de tabiquillos rigidizadores, denominados históricamente
maons, però aquesta vegada també té llengüetes. L’últim tipus té tres lengüetas. Éste es el tipo de bóveda que ha sido construida dos veces
fulls de maons, però no llengüetes (Taula 1). y cargada hasta la rotura. El segundo tipo de bóveda también tiene
dos hojas de ladrillos, pero esta vez también tiene lengüetas. El
último tiene tres hojas de ladrillos, pero no lengüetas (Tabla 1).

27
Fig 5.
Reference vault | Volta de referència |
Bóveda de referencia

Fig 6.
Vault with three layers | Volta amb tres fulls |
Bóveda con tres hojas

Fig 7.
Vault with stiffeners with two layers | Volta de dos fulls i
amb llengüetes | Bóveda de dos hojas y con lengüetas

REFERENCE VAULT VAULT WITH THREE LAYERS VAULT WITH STIFFENERS


Table 1. | Taula 1 | Tabla 1
VOLTA DE REFERÈNCIA VOLTA AMB TRES FULLS VOLTA AMB RIGIDITZADORS
BÓVEDA DE REFERENCIA BÓVEDA CON TRES HOJAS BÓVEDA CON RIGIDIZADORES Types of vaults to assess | Tipus de voltes que
s’analitzen | Tipos de bóvedas a analizar
DIMENSIONS | DIMENSIONES
(W) Width | Amplada | Ancho 100 100 100
(S) Span | Llum | Luz 300 300 300
(H) Height | Alçada | Alto 30 30 30

1ST LAYER | 1r FULL | 1ª HOJA


Piece | Peça | Pieza Brick | Maó | Ladrillo Brick | Maó | Ladrillo Brick | Maó | Ladrillo
Bonding Material | Conglomerant Gypsum | Guix | Yeso Gypsum | Guix | Yeso Gypsum | Guix | Yeso
Brick Pattern | Aparell | Aparejo Break joint | A trencajunts | Rompejuntas Break joint | A trencajunts | Rompejuntas Break joint | A trencajunts | Rompejuntas

2ND LAYER | 2n FULL | 2ª HOJA
Piece | Peça | Pieza Brick | Maó | Ladrillo Brick | Maó | Ladrillo Brick | Maó | Ladrillo
Bonding Material | Conglomerant Dry mortar | Morter | Mortero Dry mortar | Morter | Mortero Dry mortar | Morter | Mortero
Brick Pattern | Aparell | Aparejo Break joint | A trencajunts | Rompejuntas Break joint | A trencajunts | Rompejuntas Break joint | A trencajunts | Rompejuntas

3RD LAYER | 3r FULL | 3ª HOJA


Piece | Peça | Pieza - Brick | Maó | Ladrillo
Bonding Material | Conglomerant - Dry mortar | Morter | Mortero
Brick Pattern | Aparell | Aparejo - Break joint | A trencajunts | Rompejuntas

STIFFENERS
RIGIDITZADORS | RIGIDIZADORES No No Yes | Sí

28
2.3. Experimental tests and data collection. 2.3. Proves experimentals i recopilació de dades 2.3. Pruebas experimentales y recopilación de datos
2.3.1. Introduction. 2.3.1. Introducció 2.3.1. Introducción
Tests are carried out in specimens and prototypes, aiming at S’han fet proves en quatre tipus diferents de mostres. En tres Se han realizado pruebas en cuatro tipos diferentes de muestras.
obtaining the properties of the materials used for construction and d’aquestes mostres l’objectiu era obtenir les propietats dels materials En tres de ellas el objetivo ha sido la obtención de las propiedades
at registering the structural behavior of the reference vault under a utilitzats per a la construcció. A la quarta s’ha buscat el comportament de los materiales utilizados para la construcción. En la cuarta se ha
specific load. estructural de la volta de referència sota una càrrega específica. buscado el comportamiento estructural de la bóveda de referencia
Four vault specimens were tested under compression, as well bajo una carga específica.
as bricks and gypsum specimens. The latter were also subjected 2.3.2. Materials
to flexural tests. Load tests were also performed on two reference Els materials utilitzats per a la construcció de les voltes i les mostres 2.3.2. Materiales
vaults. són: maons, guix d’enduriment ràpid i morter. Los materiales utilizados para la construcción de las bóvedas y las
Els maons emprats en la construcció són maons buits de 28 cm x muestras son: ladrillos, yeso de fraguado rápido y mortero.
2.3.2. Materials. 14 cm x 4 cm i un volum igual a 1,568 x 10-3 m3. Cada maó pesa 1,497 Los ladrillos utilizados en la construcción son ladrillos huecos
The materials used to build the vaults and the specimens are: bricks, kg i té una densitat (ρ) igual a 954,7 Kg/m3. de 28 cm x 14 cm x 4 cm y volumen igual a 1,568 x 10-3 m3. Cada
fast setting gypsum and Portland cement mortar. Els maons es col·loquen en una posició diferent a cada full. ladrillo pesa 1,497 Kg y tiene una densidad (ρ) igual a 954,7 Kg/m3.
The bricks used in the construction are hollow bricks with 28cm Al primer (l’inferior) es col·loquen seguint la directriu, posició Los ladrillos se colocan en una posición diferente en cada hoja.
x 14cm x 4cm and volume equal to 1.568x10-3m3. Each brick weighs que per simplificar anomenarem en «vertical» respecte a la secció Para la primera (la inferior), se colocan siguiendo la directriz, que
1.497 Kg and the density (ρ) is equal to 954.7 Kg/m3. transversal de la volta, mentre que al segon full es col·loquen seguint para simplificar denominaremos en “vertical” con respecto a la
The bricks are placed in different position in each layer. For the la generatriu, posició que anomenarem en «horitzontal» (Figura 8 sección transversal de la bóveda, mientras que en la segunda hoja
first one (the one beneath), they are placed “vertical” with respect to i 9). se colocan siguiendo la generatriz y denominaremos en “horizontal”
the cross section of the vault, whereas in the second layer they are El conglomerant emprat per al primer full de maons és guix (Figuras 8 y 9).
placed “horizontal” (Figures 8 and 9). d’enduriment ràpid: Iberplast B1 (www.placo.es), amb una relació El conglomerante utilizado para la primera hoja de ladrillos ha
The first layer of bricks used as binder fast setting gypsum: aigua/guix de 0,66 (L/kg), d’acord amb el codi UNE-EN 13.279- sido yeso de fraguado rápido: Iberplast B1 (www.placo.es), con una
Iberplast B1 (www.placo.es) with a ratio water/gypsum of 0.66 (L/ 1:2006. relación agua/yeso de 0,66 (L/kg), de acuerdo con el código UNE-
kg), which it is according to the code UNE-EN 13.279-1:2006, Per al segon full s’ha utilitzat morter sec de ciment M-7,5 barrejat EN 13.279-1:2006.
For the second layer cement mortar was used. It was grey dry amb un 17% d’aigua (4,25 L per cada 25 kg). Para la segunda hoja se ha utilizado mortero seco de cemento
mortar M-7.5 and it was mixed with 17% of water (4.25L for each 25kg). M-7,5 mezclado con un 17% de agua (4,25 L por cada 25 kg).

Fig 8.
First layer in construction | Primer full en construcció | Primera hoja
en construcción

Fig 9.
Second layer in construction | Segon full en construcció | Segunda hoja
en construcción

29
2.3.3. Compression tests on vault specimens. 2.3.3. Proves de compressió en mostres de volta 2.3.3. Pruebas de compresión en muestras de bóveda
Compression tests on the vault specimens were carried, aiming at S’han fet assajos de compressió sobre les mostres de volta amb l’objectiu Se han realizado ensayos de compresión sobre las muestras de bóveda
obtaining the Young’s modulus (E) and the compressive strength (fc) d’obtenir el mòdul de Young (E) i la resistència a la compressió (fc) de con el objetivo de obtener el módulo de Young (E) y la resistencia a
of the masonry to use them in the macromodel. The density was also l’obra de fàbrica, i utilitzar-los en el macromodel. La densitat també s’ha compresión (fc) de la obra de fábrica y ser usados en el macromodelo.
determined for each specimen. determinat per a cada mostra. La densidad también ha sido determinada para cada muestra.
Four specimens with two layers are built. The average dimensions S’han construït quatre exemplars amb dos fulls de maons. Les Se han construido cuatro ejemplares con dos hojas de ladrillos. Las
of the specimens are 0.475m x 0.475m x 0.088m and volume is equal dimensions mitjanes de les mostres són 0,475 m x 0,475 m x 0,088 m i el dimensiones medias de las muestras son 0,475 m x 0,475 m x 0,088 m
to 1.99x10-2m3. The average weight of the specimens is 24.21 Kg, volum és igual a 1,99 x 10-2 m3. El pes mitjà de les mostres és de 24,21 kg, y el volumen es igual a 1,99 x 10-2 m3. El peso promedio de las muestras
which means that the density is equal to 1219.4 Kg/m3. la qual cosa significa que la densitat és igual a 1219,4 kg/m3. es 24,21 Kg, lo que significa que la densidad es igual a 1219,4 Kg/m3.
During the compression tests the load and the displacements Amb la finalitat d’obtenir les deformacions i tensions i així el mòdul Con el objeto de obtener las deformaciones y tensiones, y con ello,
were measured, aiming at obtaining the strains and stresses and, de Young, s’han mesurat els desplaçaments durant les proves de càrrega el módulo de Young, se han medido los desplazamientos durante las
consequently, the Young’s modulus. The results are summarized in a compressió. Els resultats es resumeixen a la Taula 2. El valor mitjà del pruebas de carga a compresión. Los resultados se resumen en la Tabla
the Table 2. The average Young’s modulus and compressive strength mòdul de Young i de la resistència a la compressió de la fàbrica són 3118 2. El valor medio del módulo de Young y de la resistencia a compresión
of the masonry is 3118 N/mm2 and 5.90 N/mm2, respectively. N/mm2 i 5,90 N/mm2, respectivament. de la obra de fábrica son 3118 N/mm2 y 5,90 N/mm2 respectivamente.

2.3.4. Compression tests on bricks. 2.3.4. Assajos a compressió en maons 2.3.4. Ensayos a compresión en ladrillos
The kind of vault that is studied in this dissertation has some El tipus de volta que s’estudia en aquesta recerca té algunes dificultats pel El tipo de bóveda que se estudia en esta investigación tiene algunas
difficulties in the assessment of its structural performance. One of que fa a l’avaluació del comportament estructural. Una dificultat és la dificultades en la evaluación de su comportamiento estructural.
them refers to the micromodeling and is related to the position of definició del micromodel i té a veure amb la posició dels maons a cada Una de ellas es la definición del micromodelo y tiene que ver con la
the bricks in each layer. The hollow bricks used to build the vaults full. Els maons buits utilitzats per construir les voltes tenen un mòdul posición de los ladrillos en cada hoja. Los ladrillos huecos utilizados
have a different Young’s modulus in each direction and, as the bricks de Young diferent en cada direcció i, com que es col·loquen en diferents para construir las bóvedas tienen un módulo de Young diferente
are placed in different directions –“vertical” and “horizontal”- direccions («vertical» i «horitzontal») en funció del full, cal obtenir els dos en cada dirección y, como se colocan en diferentes direcciones
depending on the layer, the two elastic moduli should be obtained. mòduls elàstics. A més a més, per definir la interfície entre els dos fulls en («vertical» y «horizontal») en función de la hoja, los dos módulos
Besides, to define the interface between the two layers in the el micromodel simplificat, calen els valors normals (kn) i tangencials (ks), i elásticos deben ser obtenidos. Además, para definir la interfaz entre
simplified micromodel, the values normal (kn) and tangential (ks) are aquests dos al seu torn necessiten el mòdul de Young del maó en la tercera las dos hojas en el micromodelo simplificado, los valores normales
needed, and these two need the Young’s modulus of the brick in the i última direcció (aquí anomenada direcció «plana»). (kn) y tangenciales (ks) son necesarios, y estos dos necesitan a su
third and last direction –called it here as “flat” direction-. Per diverses raons de temps i disponibilitat del laboratori, només vez el módulo de Young del ladrillo en la tercera y última dirección
Due to reasons related to time and availability of the laboratory, s’han pogut fer proves fiables sobre maons en direcció «vertical» (Figura (llamada aquí dirección «plana»).
only reliable tests on “vertical” bricks could be performed. The 11). Los resultats d’aquestes proves es resumeixen a la Taula 3. El mòdul Por distintas razones de tiempo y disponibilidad del
results of the experimental tests on “vertical” bricks are summarized de Young mitjà és igual a 7748 N/mm2. En aquest cas es van dur a terme laboratorio, únicamente se han podido realizar pruebas fiables
in the Table 3. The average Young’s modulus is equal to 7748 N/mm2. cinc proves. Tot i així, una de les proves no s’ha tingut en compte, ja que sobre ladrillos en dirección “vertical” (Figura 11). Los resultados
In this case five tests were performed. However, one of them was not el resultat era totalment incoherent a causa d’un error mecànic en el de estas pruebas se resumen en la Tabla 3. El módulo de Young
considered as the result was totally inconsistent due to a mechanical transformador diferencial de variació lineal (LVDT, per les seves sigles en promedio es igual a 7748 N/mm2. En este caso se llevaron a cabo
error in the displacement transducer (LVDT). For the other two anglès). cinco pruebas. Sin embargo, una de ellas no ha sido considerada
directions, the Young’s moduli are obtained from the experimental Per a les altres dues direccions, els mòduls de Young s’obtenen de les dado que el resultado fue totalmente inconsistente debido a un
tests on “vertical” bricks, using the following equation: proves experimentals sobre els maons en direcció «vertical», utilitzant la error mecánico en el Transformador Diferencial de Variación
següent equació: Lineal (LVDT según sus siglas en inglés).
E= (F/A) / (Δl/l) (Eq. 1) Para las otras dos direcciones, los módulos de Young se obtienen
E= (F/A) / (Δl/l) (Eq. 1) de las pruebas experimentales sobre los ladrillos en dirección
in which F is the force, A is the solid area, Δl is the deformation and L “vertical”, utilizando la siguiente ecuación:
is the length. Firstly, the Δl was determined based on the results of the on F és la força, A és l’àrea sòlida, Δl és la deformació i l és la longitud. En
tests of the brick in the vertical direction and using the Eq.1. Then, primer lloc, la Δl es va determinar a partir dels resultats de les proves del E= (F/A) / (Δl/l) (Eq. 1)
the Young’s moduli in the other directions were obtained using the maó en la direcció «vertical» i utilitzant l’equació 1. A continuació, es van
same equation and Δl, and updating the respective area and length. obtenir els mòduls de Young en les altres direccions mitjançant la mateixa en la que F es la fuerza, A es el área sólida, Δl es la deformación y
Thus, Young´s moduli equal to 5936 N/mm2 and 2665 N/mm2 were equació i Δl, fent l’actualització de l’àrea i la longitud corresponent. Es l es la longitud. En primer lugar, la Δl se determinó basándose en

30
E ƒc (kN)
(N/mm2) (N/mm2) Age | Edat | Edad Collapse Load
Càrrega de ruptura
Carga de rotura

Specimen A 2801.2 5.39 6 219.85


Mostra A | Muestra A months | mesos | meses

Specimen B 2767.3 5.93 6 241.86


Mostra B | Muestra B months | mesos | meses

Specimen C 3099.8 6.45 6 263.20


Mostra C | Muestra C months | mesos | meses

Specimen D 3803.7 5.80 10 236.42


Mostra D | Muestra D days | dies | días

Fig 10. Table 2. | Taula 2 | Tabla 2


Compression test on vault specimen | Assaig Results of compression tests on vault specimens | Resultats de les proves a
a compressió d’una mostra de volta | Ensayo compressió a les mostres de volta | Resultados de las pruebas a compresión en
a compresión de una muestra de bóveda. las muestras de bóveda

Fig 11. Table 3. | Taula 3 | Tabla 3


Compression test on “vertical brick” | Results of compression tests on bricks in the “vertical” direction | Resultats
Assaig de compressió del maó en «direcció d’assajos a compressió en maons en «direcció vertical» | Resultados de
vertical» | Ensayo de compresión del ensayos a compresión en ladrillos en “dirección vertical”
ladrillo en “dirección vertical”.

E ƒc
(N/mm2) (N/mm2)

Specimen V1
Mostra V1 | Muestra V1 7867 22.34

Specimen V2
Mostra V2 | Muestra V2 6613 13.89

Specimen V3
Mostra V3 | Muestra V3 8650 22.18

Specimen V4
Mostra V4 | Muestra V4 7861 25.76

31
obtained for the “horizontal” bricks and “flat” direction, respectively. van obtenir els mòduls de Young de 5936 N/mm2 i 2665 N/mm2 per als los resultados de las pruebas del ladrillo en la dirección “vertical”
As the non-linear properties in the simplified micromodel are placed maons en les direccions «horitzontal» i «plana», respectivament. Com y utilizando la ecuación 1. A continuación, los módulos de
on the interfaces and not in the units of brick, the fc is not necessary que les propietats no lineals en el micromodel simplificat s’apliquen a les Young en las otras direcciones se obtuvieron utilizando la misma
to be introduced in the numerical model. interfícies i no a les peces de maó, no és necessari introduir la resistència a ecuación y Δl, realizando la actualización del área y la longitud
compressió fc en el model numèric. correspondiente. Se obtuvieron los módulos de Young de 5936 N/
2.3.5 Flexural and compression tests on gypsum specimens. mm2 y 2665 N/mm2 para los ladrillos en la dirección «horizontal»
Gypsum is not a very common material to use in load bearing 2.3.5. Assajos de flexió i compressió en mostres de guix y «plana», respectivamente. Como las propiedades no lineales en el
masonry elements. Therefore, it needed to be tested to know about El guix no és un material gaire habitual en l’ús d’elements portants de micromodelo simplificado se aplican a las interfaces y no a las piezas
its properties. Thus six specimens of 40mm x 40mm x 160mm were fàbrica. El fabricant va facilitar-ne les propietats mecàniques i es van dur a de ladrillo, no es necesario introducir la resistencia a compresión fc
tested in flexion and the two pieces of each specimen remaining terme assajos amb sis espècimens de 40 mm x 40 mm x 160 mm a flexió. en el modelo numérico.
from this test were used to perform compression tests. Therefore, Les dues peces restants de cada mostra d’aquesta prova es van fer servir
twelve specimens were tested in compression. per dur a terme els assajos a compressió. Es van comprovar dotze mostres 2.3.5. Ensayos de flexión y compresión en muestras de yeso
In the flexural tests the punctual load is applied in the middle of a compressió. El yeso no es un material muy común en el uso de elementos portantes
the specimen and the distance between the two supports is 100mm. In En els assajos a flexió s’aplica la càrrega puntual al centre de la mostra de fábrica. Sus propiedades mecánicas fueron proporcionadas por el
the compression test, the load is applied through a surface of 40mm x i la distància entre els dos suports és de 100 mm (Figura 12). fabricante y se llevaron a cabo ensayos con seis especímenes de 40
40mm. The results of the flexural tests are presented in the Table 4. A l’assaig a compressió (Figura 13), la càrrega s’aplica a través d’una mm x 40 mm x 160 mm a flexión. Las dos piezas restantes de cada
Based on the results of the tests, several parameters can be superfície de 40 mm x 40 mm. Els resultats dels assajos a flexió es muestra de esta prueba se utilizaron para llevar a cabo los ensayos a
obtained using different formulas. The flexural strength ff was presenten a la Taula 4. compresión. Se comprobaron doce muestras a compresión.
calculated through the equation presented in the European Standard A partir dels resultats de les proves, es poden obtenir diversos En los ensayos a flexión se aplica la carga puntual en el centro
EN 1015-11: paràmetres fent servir fórmules diferents. La resistència a flexió ff es de la muestra y la distancia entre los dos soportes es de 100 mm
Fl
ff=1.5 2 (Eq. 2) calcula per mitjà de l’equació presentada a la Norma Europea EN 1015- (Figura 12).
bd
1011: En el ensayo a compresión (Figura 13), la carga se aplica a través
Fl
where “F” is the maximum load, “l” is the length between the axes ff=1.5 2 (Eq. 2) de una superficie de 40 mm x 40 mm. Los resultados de los ensayos
bd
of the supports and “b” and “d” are the internal mould dimensions. a flexión se presentan en la Tabla 4.
There are different ways to calculate the tensile strength ftb, on F és la càrrega màxima, l és la longitud entre els eixos dels suports, i b i Basándose en los resultados de las pruebas, varios parámetros se
depending on the code adopted. The Table 4 presents two different d són les dimensions internes del motlle. pueden obtener usando diferentes fórmulas. La resistencia a flexión
values for ftb, in which is observed that both values are different. The Hi ha diverses maneres de calcular la resistència a tracció ftb en funció ff se calcula a través de la ecuación presentada en la Norma Europea
Spanish code EHE presents a formula for concrete del codi adoptat. La Taula 4 presenta dos valors diferents per a ftb, en els EN 1015-1011:
d 0.7 Fl
1.5( ) quals s’observa que els dos valors són diferents. La norma espanyola EHE ff=1.5 2 (Eq. 2)
ftb=fxb 100 (Eq. 3)
bd
d 0.7 presenta una fórmula per al formigó:
1+1.5( ) d 0.7 donde F es la carga máxima, l es la longitud entre los ejes de los
100 1.5( )
100
where “ftb” is the flexural strength and “d” is the thickness of the ftb=fxb
d 0.7
(Eq. 3) soportes, y b y d son las dimensiones internas del molde.
specimen. 1+1.5( ) Hay formas distintas de calcular la resistencia a tracción ftb
100
A different equation can be found at the Eurocode 2: on “ftb”és la resistència a la flexió i d és el gruix de la mostra en mm. dependiendo del código adoptado. La Tabla 4 presenta dos valores
A l’Eurocodi 2 trobem una equació diferent: distintos para ftb en los que se observa que ambos valores son diferentes.
ftb=0.5*fxb (Eq. 4) La norma española EHE presenta una fórmula para el hormigón
ftb=0.5*fxb (Eq. 4) d 0.7
1.5( )
100
The results obtained from Eq.4 are significantly different because ftb=fxb
d 0.7
(Eq. 3)
it does not take dimensions into account (Charry, 2010). The average Els resultats obtinguts de l’equació 4 són molt diferents, ja que no té en 1+1.5( )
100
of the ftb are equal to 0.22 N/mm2 and 3.67 N/mm2 according to the compte les dimensions de la mostra (Charry, 2010). Les mitjanes de les ftb en la que “ftb” es la resistencia a flexión y “d” es el espesor de la
Spanish code EHE and EC2, respectively. són iguals a 0,22 N/mm2 i 3,67 N/mm2, segons la norma espanyola EHE muestra en mm.
The compression tests aim to obtain the compressive strength i l’EC2, respectivament. En el Eurocódigo 2 encontramos una ecuación distinta:
(Figure 13). The results of the compression tests are presented in the Els resultats dels assajos a compressió es presenten a la Taula 5. La
Table 5. The average compressive strength is equal to 19.56 N/mm2. resistència a la compressió mitjana és igual a 19,56 N/mm2. ftb=0.5*fxb (Eq. 4)

32
Table 4. | Taula 4 | Tabla 4
Specimen Load ƒf ƒtb ƒtb Results of flexural tests on gypsum
Mostra Càrrega | Carga (N/m2) (N/mm2) (EHE) (N/mm2) (EC2) specimens | Resultats d’assajos a flexió en
Muestra (kN) mostres de guix | Resultados de ensayos a
Y.1 3.13 7.34 0.22 3.67 flexión en muestras de yeso.

Y.2 3.42 8.02 0.24 4.01

Y.3 3.50 8.20 0.25 4.10

Y.4 2.84 6.66 0.20 3.33

Y.5 2.82 6.61 0.20 3.30

Y.6 3.08 7.22 0.22 3.61

Fig 12.
Flexural test on gypsum specimen | Assaig
a flexió en mostra de guix | Ensayo a
flexión en muestra de yeso.


Specimen Load ƒc Specimen Load ƒc
Mostra Càrrega | Carga (N/mm2) Mostra Càrrega | Carga (N/mm2)
Muestra (kN) Muestra (kN)

Y.1.1 33.80 21.13 Y.1.2 34.99 21.87

Y.2.1 33.97 21.23 Y.2.2 24.21 15.13

Y.3.1 36.24 22.65 Y.3.2 32.63 20.39

Y.4.1 34.30 24.44 Y.4.2 23.48 14.68

Y.5.1 27.49 17.18 Y.5.2 28.72 17.95

Y.6.1 34.11 21.32 Y.6.2 31.64 19.78

Fig 13. Table 5. | Taula 5 | Tabla 5


Compression test on specimen | Assaig a Results of compression tests on gypsum
compressió en mostra de guix | Ensayo a specimens | Resultats dels assajos a
compresión en muestra de yeso. compressió en mostres de guix | Resultados
de los ensayos a compresión en muestras
de yeso

33
2.3.6. Load tests on two reference vaults. 2.3.6. Proves de càrrega en dues voltes de referència Los resultados obtenidos de la Eq.4 son muy diferentes, ya que
Two reference vaults were built at the same time (Figure 14) and Es van construir dues voltes de referència al mateix temps (Figura no tiene en cuenta las dimensiones de la muestra (Charry, 2010). Los
tested with a time difference of two months. Their ages were 9 and 14), però es van fer els assajos amb una diferència de temps de dos promedios de las ftb son iguales a 0.22 N/mm2 y 3.67 N/mm2, según
11 months. mesos. Tenien 9 i 11 mesos d’antiguitat. la norma española EHE y el EC2 respectivamente.
The load was an eccentric load applied at ¼ of the vaults length Es va aplicar una càrrega excèntrica a ¼ de la llum de la volta i Los resultados de los ensayos a compresión se presentan en la
and taking a surface of 0.4m2. In order to be able to apply it, a platform sobre una superfície de 0,4 m2. Amb la finalitat d’aplicar la càrrega, es Tabla 5. La resistencia a compresión media es igual a 19.56 N/mm2.
was built on the vaults to have a flat surface of 1m (matching with the va construir una plataforma a les voltes per tenir una superfície plana
vault’s wide) x 0.4m (Figure 15). d’1 m (coincidint amb l’amplada de la volta) x 0,4 m (Figura 15). 2.3.6. Pruebas de carga en dos bóvedas de referencia
Two metallic beams were placed at the supports and were Es van col·locar dues bigues metàl·liques als suports i es van Se construyeron dos bóvedas de referencia al mismo tiempo (Figura
perforated in order to allow two tie rods to be placed (Figure 15). perforar per permetre la col·locació de dues barres d’acer que 14), pero se realizaron los ensayos con una diferencia de tiempo de dos
This system was not there since the moment the vault was built, and absorbirien les empentes horitzontals (Figura 15). Per iniciar meses. Tenían 9 y 11 meses de antigüedad.
it was placed before the beginning of the test. To begin applying the l’aplicació de la càrrega, es va verificar que els tirants treballessin i Se aplicó una carga excéntrica a ¼ de la luz de la bóveda y sobre
load, it was checked that the tie rods were working and would not no permetessin el moviment dels suports. Per fer-ho, es van tensar una superficie de 0,4 m2. Con el fin de aplicar la carga, se construyó
let the supports move. Thus, the screws were screwed in until the els tirants fins que els LVDT de la volta van enregistrar moviment. una plataforma en las bóvedas para tener una superficie plana de 1 m
LVDTs on the vault registered any movement. Although this is a Tot i que aquesta és una manera d’assegurar que els suports no es (coincidiendo con el ancho de la bóveda) x 0,4 m (Figura 15).
way to avoid the supports moving outwards, it has to be pointed desplacin cap a l’exterior, val a dir que la força aplicada en els suports Se colocaron dos vigas metálicas en los soportes y se perforaron
out that the supports were pushed inwards and the vault could have cap a l’interior de la volta va fer que aquesta patís una precompressió, para permitir la colocación de dos barras de acero que absorberían los
suffered some pre-stress and, consequently, its initial stiffness could per la qual cosa la seva rigidesa inicial serà més gran de l’esperada. empujes horizontales (Figura 15). Para empezar la aplicación de la carga,
be higher than expected. se verificó que los tirantes trabajaban y no permitían que los soportes
2.3.6.1. Prova de càrrega a la primera volta se movieran. Para ello, los tirantes se tensaron hasta que los LVDT
2.3.6.1. Load test on first reference vault. Es van col·locar quatre LVDT per monitorar la prova de la primera de la bóveda registraron movimiento. Aunque ésta es una manera de
Four LVDTs were placed to monitor the test of the first reference volta de referència (Figura 16). Les eines disponibles eren limitades asegurar que los soportes no se desplacen hacia el exterior, cabe decir
vault (Figure 16). Although monitoring horizontal thrusts, strains i per això no es van poder mesurar les empentes horitzontals ni les que la fuerza aplicada en los mismos hacia el interior de la bóveda, hizo
and displacements in some other points would be idealistic, the deformacions a més punts. A la Figura 17 veiem la distribució dels que ésta sufriera una pre-compresión, por lo que su rigidez inicial será
available tools were limited. The distribution of the four LVDTs is quatre LVDT. mayor de lo esperado.
presented in Figure 17. Es va calcular la mitjana entre els valors («mitjà central») a partir
The average between the values from the two central LVDT’s dels dos LVDT centrals col·locats a les vores de la volta. Les dades 2.3.6.1. Prueba de carga en la primera bóveda
placed at the edges of the vault was calculated (“central middle”). The del «mitjà central» mostren els desplaçaments en el punt central de Se colocaron cuatro LVDT para monitorizar la prueba de la
“central middle” data is showing the displacements in the central la volta. Tot i així, els dos LVDT «laterals» donen informació sobre primera bóveda de referencia (Figura 16). Las herramientas
point of the vault. However, the two “lateral” LVDTs are giving els desplaçaments a les vores. S’observa que el «central 1» és positiu, disponibles eran limitadas y por ello no se pudieron medir los
information about the displacements on the edges. It is observed mentre que el «central 2» és negatiu, la qual cosa significa que una empujes horizontales ni las deformaciones en más puntos. En la
that the “central 1” is positive whereas the “central 2” is negative, de les vores està pujant i l’altra baixant (Taula 6). A causa d’aquest Figura 17 vemos la distribución de los cuatro LVDT.
meaning that one edge is going up and the other one is going fenomen de torsió, la direcció de desplaçament no és la mateixa a Se calculó el promedio entre los valores (“medio central”)
down (Table 6). Due to this torsion phenomenon, the direction of cada secció. a partir de los dos LVDT centrales colocados en los bordes de la
displacements is not the same in every section. Com era d’esperar, la part de la volta on s’aplica la càrrega bóveda. Los datos del “medio central” muestran los desplazamientos
As expected, the part of the vault where the load is applied baixa, mentre que la part oposada puja (Figura 18). El punt «mitjà en el punto central de la bóveda. Sin embargo, los dos LVDT
lowers, whereas the opposite part goes up (Figure 18). The “central central» puja molt lleugerament. Els desplaçaments en aquest punt “laterales” dan información sobre los desplazamientos en los bordes.
middle” goes up, but very slightly. The displacements at this point acostumen a ser tan petits que és difícil tenir-lo com a punt de Se observa que el “central 1” es positivo, mientras que el “central
are usually so small that it is difficult to take it as a reference point. referència. Fins i tot errors mínims en la geometria de la volta poden 2” es negativo, lo que significa que uno de los bordes está subiendo
Even insignificant errors in the geometry of the vault may make little generar petites variacions en els desplaçaments del punt central (en y el otro bajando (Tabla 6). Debido a este fenómeno de torsión, la
variations in the displacements of the central points, which may general, al voltant de zero). dirección de desplazamiento no es la misma en cada sección.
change the direction of them (usually around zero) due to its very Como era de esperar, la parte de la bóveda donde se aplica la
small size. carga desciende, mientras que la parte opuesta asciende (Figura 18).
El punto “medio central” sube muy ligeramente. Los desplazamientos
en este punto suelen ser tan pequeños que es difícil tomarlo como

34
Fig 14.
Two reference vaults | Dues voltes de referència | Dos
bóvedas de referencia

Fig 15.
Preparing the load test | Preparació de la prova de
càrrega | Preparación de la prueba de carga

Fig 16.
Load test on the first reference vault | Prova de càrrega
a la primera volta de referència | Prueba de carga en la
primera bóveda de referencia

35
Lateral Load Point
Punt de càrrega lateral
Punto de carga lateral

Central middle
Mitjà central
Medio central

Lateral Opp. Side


Lateral oposat
Lateral opuesto

Load (kN) Lateral Opp. Side Lateral Load Point Central middle
Càrrega Central 1 Central 2 Lateral oposat Punt de càrrega lateral Mitjà central
Carga (kN) Lateral opuesto Punto de carga lateral Medio central

0.00 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.0000000

3.75 0.115964 -0.225498 0.003790 0.083205 -0.0547670

6.40 0.264684 -0.484942 -0.060729 0.485725 -0.1101290

10.00 0.513848 -0.843412 -0.279227 0.885254 -0.1647820

13.50 0.786352 -1.268292 -0.715672 2.066166 -0.2409700

15.00 0.883055 -1.475382 -1.057553 2.726035 -0.2961635

15.50 0.965313 -1.579728 -1.302702 3.014563 -0.3072075

16.00 0.994480 -1.649644 -1.472787 3.326839 -0.3275820

Fig 17. Fig 18. Table 6. | Taula 6 | Tabla 6


LVDTs distribution in the first reference vault | Distribució dels LVDT a Load-deformation curve of the load test on the first reference vault | Load and displacements (in mm) of the first reference vault | Càrrega
la primera volta de referència | Distribución de los LVDT en la primera Corba càrrega-desplaçament de la prova de càrrega de la primera volta de i desplaçaments (en mm) de la primera volta de referència | Carga y
bóveda de referencia referència | Curva carga-desplazamiento de la prueba de carga de la primera desplazamientos (en mm) de la primera bóveda de referencia
bóveda de referencia
Fig 19.
First reference vault after collapse | Primera volta de referència després de la
ruptura | Primera bóveda de referencia después de romper

36
Lateral Load Point
Punt de càrrega lateral
Punto de carga lateral

Central middle
Mitjà central
Medio central

Lateral Opp. Side


Lateral oposat
Lateral opuesto

Load (kN) Lateral Opp. Side Lateral Load Point


Càrrega (kN) Lateral oposat Central Lateral 1 Lateral 2 Punt de càrrega lateral
Carga (kN) Lateral opuesto Punto de carga lateral

0.00 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.0000000

2.00 0.013837 0.150564 0.002353 0.000698 0.0015255

4.00 0.018279 0.322559 0.053944 -0.001397 0.0262735

5.75 -0.000272 0.512177 0.06782 0.003279 0.0355495

6.75 0.009638 0.632121 0.149974 0.000455 0.0752145

8.75 0.052267 0.914749 0.155537 0.006741 0.0811390

11.00 0.034261 1.324244 0.155292 0.011357 0.0833245

12.50 -2.067948 0.747651 3.497242 2.852123 3.1746825

12.50 -2.387384 0.732658 4.252463 3.567765 3.9101140

12.50 -2.436298 0.732779 4.256681 3.572198 3.9144395

13.19 -4.045562 0.058551 5.326123 3.570650 4.4483865

Fig 21. Fig 22. Table 7 | Taula 7 | Tabla 7


LVDTs distribution in second reference vault | Distribució dels LVDT a la Load-deformation curve of the load test on the second reference vault Load and displacements (in mm) of the second reference vault | Càrrega
segona volta | Distribución de los LVDT en la segunda bóveda | Corba càrrega-desplaçament de la prova de càrrega de la segona volta i desplaçaments (en mm) de la segona volta de referència | Carga y
de referència | Curva carga-desplazamiento de la prueba de carga de la desplazamientos (en mm) de la segunda bóveda de referencia
Fig 20. segunda bóveda de referencia
Load test on second reference vault | Prova de càrrega de la segona volta de
referència | Prueba de carga de la segunda bóveda de referencia

37
During the load test no cracks were visible and the collapse 2.3.6.2. Prova de càrrega a la segona volta punto de referencia. Incluso errores mínimos en la geometría de la
occurred suddenly in a brittle manner. The ultimate load was Es van col·locar de nou quatre LVDT per controlar els desplaçaments bóveda pueden generar pequeñas variaciones en los desplazamientos
16kN. After collapse, the logical mechanism of four hinges could be de la segona volta de referència (Figura 20). Tot i així, en aquesta del punto central (por lo general en torno a cero).
inferred from the biggest pieces of the broken vault. prova els LVDT es van col·locar de manera que es pogués obtenir la Durante la prueba de carga no hubo grietas visibles y se produjo
informació sobre els desplaçaments de tres punts de la secció central. una rotura frágil y repentina. La carga final fue de 16 kN. Tras el colapso,
2.3.6.2. Load Test on Second Reference Vault. La distribució dels quatre LVDT es presenta a la Figura 21. el mecanismo lógico de cuatro rótulas se podía deducir de las mayores
Four LVDTs were placed again to monitor the vault’s displacements Les corbes de càrrega-desplaçament d’aquesta prova també piezas de la bóveda rota.
of the second reference vault (Figure 20). However, in this test presenten una rigidesa inicial extraordinàriament alta (Figura 22).
the LVDTs were placed in a way that information about the Com s’ha assenyalat, aquest fet està relacionat amb la precompressió 2.3.6.2. Prueba de carga en la segunda bóveda
displacements of three points of the central section could be exercida en posar al punt els tirants. Se colocaron de nuevo cuatro LVDT para controlar los desplazamientos
obtained. The distribution of the four LVDTs is presented in the La càrrega final va ser de 13,19 kN. Durant la prova de càrrega de la segunda bóveda de referencia (Figura 20). Sin embargo, en esta
Figure 21. es van observar un comportament plàstic notable i una esquerda. prueba los LVDT se colocaron de manera que se pudiera obtener la
The load-deformation curves of this test present also an L’esquerda va aparèixer en un sol maó, sota la càrrega, a la vora de información sobre los desplazamientos de tres puntos de la sección
extraordinarily high initial stiffness (Figure 22). As mentioned la volta (Figura 39). Com a la primera volta de referència, es va central. La distribución de los cuatro LVDT se presenta en la Figura 21.
above, this fact is related to the pre-stress suffered by the metallic poder deduir el mecanisme de ruptura gràcies als trossos de la volta Las curvas de carga-desplazamiento de esta prueba también
beams placed at the supports to counteract the horizontal thrusts. col·lapsada. presentan una rigidez inicial extraordinariamente alta (Figura 22).
The ultimate load was equal to 13.19kN. A notable plastic Como se ha explicado anteriormente, este hecho está relacionado con la
behavior was observed during the load test and a crack was reported. 2.3.7 Conclusions pre-compresión ejercida en la puesta a punto de los tirantes.
The crack was located on a single brick under the load at the edge Per culpa d’una falta d’eines, temps, pressupost i espai per construir La carga final fue de 13,19 kN. Durante la prueba de carga se
of the vault (Figure 39). As in the first reference vault, the failure les voltes a l’interior del laboratori i aplicar-los una càrrega amb la observaron un comportamiento plástico notable y una grieta. La grieta
mechanism could be deduced from the collapsed vault. màquina adequada, algunes proves van ser inexecutables i alguns apareció en un solo ladrillo, debajo de la carga, en el borde de la bóveda
resultats no del tot fiables. Malgrat les dificultats, es van fer amb èxit (Figura 39). Como en la primera bóveda de referencia, pudo deducirse
2.3.7 Conclusions. prou proves per dur a terme les anàlisis estructurals de les voltes el mecanismo de rotura gracias a los pedazos de la bóveda colapsada.
The lack of tools, time, budget and space to build the vaults inside proposades.
the laboratory to apply a load with the proper machine, made some Les mostres de volta es van provar a compressió obtenint 2.3.7. Conclusiones
tests impossible to perform and some results not entirely reliable. de mitjana un mòdul de Young i una resistència a compressió de La falta de herramientas, tiempo, presupuesto y espacio para construir
Despite the difficulties, enough tests to accomplish successful la fàbrica igual a 3118 N/mm2 i 5,90 N/mm2, respectivament. Les las bóvedas en el interior del laboratorio y aplicarles una carga con la
structural analyses of the proposed vaults were executed. proves en maons en la direcció vertical (Figura 11) van presentar un máquina adecuada, hizo inejecutables algunas pruebas y no del todo
Vault specimens were tested under compression obtaining an mòdul de Young mitjà igual a 7748 N/mm2. Pel que fa a les proves fiables algunos resultados. A pesar de las dificultades, se hicieron con
average Young’s modulus and compressive strength of the masonry en les mostres de guix, la mitjana de la resistència a tracció va ser de éxito las pruebas suficientes para llevar a cabo los análisis estructurales
equal to 3118 N/mm2 and 5.90 N/mm2, respectively. Tests on bricks 3,67 N/mm2 i 0,22 N/mm2 d’acord amb la norma espanyola EHE i de las bóvedas propuestas.
in the vertical direction (Figure 11) provided an average Young’s amb l’EC2, respectivament, mentre que la resistència a la compressió Las muestras de bóveda se probaron a compresión obteniendo de
modulus equal to 7748  N/mm2. Regarding the tests on gypsum mitjana va ser de 19,56 N/mm2. promedio un módulo de Young y una resistencia a compresión de la
specimens, the average of the tensile strength is equal to 0.22 N/ Es van fer proves de càrrega en dues voltes i es van aconseguir obra de fábrica igual a 3118 N/mm2 y 5,90 N/mm2 respectivamente. Las
mm2 and 3.67 N/mm2 according to the Spanish code EHE and EC2, càrregues últimes iguals a 13,19 kN i 16,00 kN. La ruptura va pruebas en ladrillos en la dirección vertical (Figura 11) presentaron un
respectively, whilst the average compressive strength is equal to consistir en un mecanisme de quatre ròtules (Figura 40) en els llocs módulo de Young medio igual a 7748 N/mm2. En cuanto a las pruebas
19.56 N/mm2. on s’esperava que es produirien. en las muestras de yeso, el promedio de la resistencia a tracción fue de
Two vaults were loaded, reaching ultimate loads equal to 3,67 N/mm2 y 0,22 N/mm2 de acuerdo con la norma española EHE y
13.19kN and 16.00kN. The mechanism causing failure consisted in con el EC2 respectivamente, mientras que la resistencia a compresión
four hinges (Figure 40) in the places where they were expected to be media fue de 19,56 N/mm2.
produced.
Se realizan pruebas de carga en dos bóvedas, alcanzando cargas
últimas iguales a 13,19 kN y 16,00 kN. La rotura consistió en un
mecanismo de cuatro rótulas (Figura 40) en los lugares en los que se
esperaba que se producirían.

38
2.4. Assessment of the reference vault. 2.4. Càlcul de la volta de referència 2.4. Cálculo de la bóveda de referencia
The reference vault will be assessed using Limit Analysis and La volta de referència es calcularà mitjançant l’anàlisi límit i el mètode La bóveda de referencia se calculará mediante Análisis Límite y el
Finite Element Method, performing a non-linear analysis with a d’elements finits, fent una anàlisi no lineal amb un macromodel i un método de los Elementos Finitos, realizando un análisis no lineal
macromodel and a simplified micromodel. micromodel simplificat. con un macromodelo y un micromodelo simplificado.

2.4.1.Limit analysis method. 2.4.1. Mètode de l’anàlisi límit 2.4.1. Método del Análisis Límite
Limit analysis method is a commonly used method to asses masonry El mètode de l’anàlisi límit és un mètode basat en la teoria de la El método del Análisis Límite es un método basado en la teoría de
arches based on plasticity theory (Heyman, 1995). Failure occurs plasticitat utilitzat habitualment per avaluar arcs de fàbrica de maó. la plasticidad comúnmente utilizado para evaluar arcos de fábrica
then due to the generation of a (plastic) mechanism (Pelà & Roca, Si falla, per tant, es deu al fet que s’ha convertit en un mecanisme de ladrillo. Si falla entonces, se debe a que se ha convertido en un
Master SAHC 2012). As explained in chapter 2, Jacques Heyman plàstic (Pelà i Roca, màster SAHC, 2012). Jacques Heyman va mecanismo plástico (Pelà y Roca, Máster SAHC 2012). Jacques
set the modern basis for limit analysis and formulated his famous establir les bases modernes per a l’anàlisi límit i va formular les seves Heyman sentó las bases modernas para el Análisis Límite y formuló
hypothesis in 1966: famoses hipòtesis l’any 1966: sus famosas hipótesis en 1966:
1) Masonry has null tensile strength 1) l’obra de fàbrica té una resistència nul·la a la tracció; 1) la obra de fábrica tiene una resistencia nula a tracción
2) The compression strength of the material is infinite 2) la resistència a la compressió del material és infinita; 2) la resistencia a compresión del material es infinita
3) Sliding between stone blocks is impossible 3) el lliscament entre les unitats de fàbrica és impossible. 3) el deslizamiento entre las unidades de fábrica es imposible

Limit analysis applies theorems to assess the structures: L’anàlisi límit aplica teoremes per avaluar les estructures: El Análisis Límite aplica teoremas para evaluar las estructuras:
The safe or lower-bound theorem: a lower bound of the ultimate El teorema del límit inferior o segur: es pot trobar un límit El teorema del Límite Inferior o Seguro: se puede hallar un
load can be found, if the related thrust line, in equilibrium with the inferior de la càrrega última si la línia d’empenta, en equilibri amb límite inferior de la carga última si la línea de empuje, en equilibrio
external loads, falls within the boundaries of the structure, i.e. it is a les càrregues externes, resulta dins dels límits de l’estructura, és a dir, con las cargas externas, resulta dentro de los límites de la estructura,
statically admissible state of equilibrium. es troba en un estat d’equilibri estàtic admissible. es decir, está en un estado de equilibrio estático admisible.
The upper bound theorem: an upper bound of the ultimate load El teorema del límit superior: es pot trobar un límit superior de El teorema del Límite Superior: se puede hallar un límite superior
can be found. Placing hinges in the arch and assuming a mechanism, la càrrega última. Col·locant ròtules a l’arc i assumint un mecanisme, de la carga última. Colocando rótulas en el arco y asumiendo un
this upper bound is the load applied to have an external forces’ work aquest límit superior és la càrrega aplicada perquè el treball de les mecanismo, este límite superior es la carga aplicada para que el
equal to zero. forces externes sigui igual a zero. trabajo de las fuerzas externas sea igual a cero.
The uniqueness theorem: if the static approach (lower-bound El teorema d’unicitat: si l’enfocament estàtic (teorema del límit El teorema de Unicidad: si el enfoque estático (teorema del
theorem) and the kinematic approach (upper bound theorem) inferior) i l’enfocament cinemàtic (teorema del límit superior) Límite Inferior) y el enfoque cinemático (teorema del Límite
coincide, a limit state is reached and the thrust line is unique. coincideixen, s’arriba a un estat límit i la línia d’empenta és única. Superior) coinciden, se llega a un estado límite y la línea de empuje
es única.
2.4.1.1. Properties and model adopted. 2.4.1.1 Propietats i model adoptat
A model should be drawn and the arch should be divided in Cal elaborar un model i dividir l’arc en dovelles. En aquest cas, la 2.4.1.1. Propiedades y modelo adoptado
voussoirs. In this case, the vault’s section was divided in 30 voussoirs. secció de la volta es va dividir en 30 dovelles. Dels experiments, es va Debe elaborarse un modelo y dividir el arco en dovelas. En este caso,
From the experimental tests, a density of the masonry equal to 12.19 obtenir una densitat de l’obra de fàbrica igual a 12,19 kN/m3. Cada la sección de la bóveda se dividió en 30 dovelas. De los experimentos,
kN/m3 was obtained. Each voussoir has a volume of 0.0087 m3, so dovella té un volum de 0,0087 m3, per la qual cosa el seu pes és de se obtuvo una densidad de la obra de fábrica igual a 12,19 kN/m3.
its weight is 0.106KN. Two different loads are applied. First, a quick 0,106 kN. S’apliquen dues càrregues diferents: en primer lloc es fa Cada dovela tiene un volumen de 0,0087 m3, por lo que su peso es de
attempt with a punctual load is done, afterwards the load is applied un intent ràpid amb una càrrega puntual, després s’aplica la càrrega 0,106 kN. Se aplican dos cargas diferentes: en primer lugar se realiza
on the length of 40 cm to replicate the way the experimental test was en una longitud de 40 cm per replicar la manera en què la prova de un intento rápido con una carga puntual, después se aplica la carga
carried out. càrrega es va dur a terme. en una longitud de 40 cm para replicar la manera en que la prueba
de carga se llevó a cabo.

39
2.4.1.2. Pu1nctual load. 2.4.1.1 Càrrega puntual 2.4.1.2. Carga puntual
In the first limit analysis a punctual load was applied at ¼ of the En la primera anàlisi límit es va aplicar una càrrega puntual a ¼ de la En el primer Análisis Límite se aplicó una carga puntual a ¼ de la
length of the arch (Figure 23). longitud de l’arc (Figura 23). longitud del arco (Figura 23).

• Safe (or Lower-Bound) Theorem • Teorema del límit inferior o segur • Teorema del Límite Inferior o Seguro
The first attempt to find the ultimate load with graphic statics El primer intent de trobar la càrrega última amb el mètode El primer intento de encontrar la carga última con el método
was carried out using a load similar to the collapse load obtained gràfic es va fer amb la càrrega de col·lapse obtinguda a les gráfico se realizó con la carga de colapso obtenida en las pruebas
in the tests on the real vault. However, after several attempts proves experimentals. No obstant això, la línia d’empentes no experimentales. Sin embargo, la línea de empujes no permanecía
lowering the load, the final value was 2.6 kN. es quedava a l’interior de la secció donada. Després de diverses en el interior de la sección dada. Tras varias iteraciones, el valor
The load obtained is a lower bound of the ultimate load, but iteracions, el valor final va ser de 2,6 kN. final fue de 2,6 kN.
it has been obtained carefully after several attempts and the La càrrega obtinguda és un límit inferior de la càrrega de ruptura, La carga obtenida es un límite inferior de la carga de rotura, pero
position of the thrust line is almost tangent to the edge of the però s’ha obtingut acuradament després de diversos intents, i la se ha obtenido cuidadosamente después de varios intentos y la
vault. Therefore, it is expected that from the upper bound posició de la línia d’empenta és gairebé tangent a la vora de la posición de la línea de empuje es casi tangente al borde de la
theorem derives a very close value. volta. Per tant, s’espera que a partir del teorema del límit superior bóveda. Por lo tanto se espera que a partir del teorema del límite
s’obtingui un valor molt proper. superior se obtenga un valor muy cercano.
• Upper Bound Theorem
To perform the kinematic approach, the process followed was: • Teorema del límit superior • Teorema del Límite Superior
The hinges and the VLB value have to be defined from the Per a l’enfocament cinemàtic, el procés va ser: Para el enfoque cinemático, el proceso fue:
previous graphic approach. In this case VLB = 2.6kN. A division Les ròtules i el valor de VLB s’havien de definir des de l’enfocament Las rótulas y el valor de VLB tenían que definirse desde el enfoque
of the arch in the three blocks causing the mechanism has to be gràfic anterior. En aquest cas VLB = 2,6 kN. També cal fer una gráfico anterior. En este caso VLB = 2,6 kN. También se debe
done. divisió de la volta en els tres blocs que provoquen el mecanisme. hacer una división de la bóveda en los tres bloques que provocan
The force vectors P1, P2 and P3, self-weight of each block, should S’han de calcular i situar a la volta els vectors de força P1, P2 i P3, el mecanismo.
be calculated and their position in the arch located. el pes propi de cada bloc. Los vectores de fuerza P1 , P2 y P3 , el peso propio de cada bloque,
The three rotation points and the values L1b, L2a, L2b, L3a, Xp1, Xp2, Cal trobar els tres punts de rotació i els valors L1b, L2a, L2b, L3a, Xp1, se deben calcular y situar en la bóveda.
Xp3 and Xlb have to be obtained. Xp2, Xp3 i Xlb (Figura 25). Hay que hallar los tres puntos de rotación y los valores L1b, L2a,
After having these values, the upper bound of the ultimate load Després d’obtenir aquests valors, cal calcular el límit superior de L2b, L3a, Xp1, Xp2, Xp3 y Xlb (Figura 25).
has to be calculated, equating the work of the external forces to la càrrega, igualant el treball de les forces externes a zero. Después de obtener estos valores, hay que calcular el límite
zero. El límit superior de la càrrega de ruptura obtingut en aquest intent superior de la carga, igualando el trabajo de las fuerzas externas
The upper bound of the ultimate load obtained in this attempt és de 2,66 kN. L’error entre els valors de tots dos enfocaments és a cero.
is 2.66kN. The error between the values from both approaches del 2,41%. Encara es podrien fer més iteracions per reduir l’error. El límite superior de la carga de rotura obtenida en este intento
is 2.41%. More iterations could be done, aiming at reducing the es de 2,66 kN. El error entre los valores de ambos enfoques es
error. • Teorema de la unicitat del 2,41%. Aún se podrían realizar más iteraciones con tal de
En aquest cas l’error obtingut en el procés és acceptable per a reducir el error.
• Uniqueness Theorem les finalitats d’aquesta recerca. Per tant, es pot dir que la càrrega
The error obtained in this process is acceptable in this case for de ruptura és de 2,63 kN aproximadament. Aquesta càrrega • Teorema de la Unicidad
the purposes of this research. Therefore, it can be said that the és entre 5 i 6 vegades menor que la càrrega de col·lapse de les En este caso el error obtenido en este proceso es aceptable para
ultimate load is approximately 2.63kN. This load is between 5 proves experimentals. los fines de esta investigación. Por lo tanto, se puede decir que
and 6 times smaller than the collapse load from the load tests. la carga de rotura es de aproximadamente 2,63 kN. Esta carga es
entre 5 y 6 veces menor que la carga de colapso de las pruebas
experimentales.

40
Fig 23. Fig 25.
Graphic statics model for the reference vault. Punctual Kinematic approach to the reference arch loaded with
load. | Model en estàtica gràfica de la volta de a punctual load | Aproximació cinemàtica de la volta
referència. | Modelo en estática gráfica de la bóveda de de referència amb una càrrega puntual | Aproximación
referencia. Carga puntual. cinemática de la bóveda de referencia con una carga
puntual
Fig 24.
Static approach to the reference arch loaded with a
punctual load | Anàlisi estàtica de la volta de referència
amb una càrrega puntual | Análisis estático de la
bóveda de referencia con una carga puntual.

41
Value of Vlb | Valor de Vlb | Valor de Vlb

Name Value (kN)


Nom | Nombre Valor

Vlb 2,6

BLOCK 1 | BLOC 1 | BLOQUE 1 DISTANCES: HINGES - ROTATION CENTRES λ VALUE | VALOR λ


DISTÀNCIES ENTRE RÒTULES I CENTRES DE ROTACIÓ
Area Width Density SelfLoad DISTANCIAS ENTRE RÓTULAS Y CENTROS DE ROTACIÓN W= (Wp1›+Wp2›+Wp3›) + λ ΣWv) = 0
Àrea Amplada Densitat Pes propi
Área Ancho Densidad Peso propio
Name Value (m) 1.91818073
(m2) (m) (kN/m3) (kN)
Nom | Nombre Valor (m) λ = = 1.02 
1.872
arch (P’) 0,0662 1 12,19 0,81 L1b (C1-B) 0,78
arc | arco
L2a (B-C2) 0,31
load (P’’) 0 0 0 0 VALUE OF Vub | VALOR Vub
càrrega | carga L2b (C2-C) 0,88

L3a (C-C3) 1,14 Vub = λ·V = 2.66 kN


Total (P1)       0,8

BLOCK 2 | BLOC 2 | BLOQUE 2 DISTANCES: FORCES - ROTATION CENTRES ERROR OF V APPROXIMATION | ERROR EN L´APROXIMACIÓ
DISTÀNCIES ENTRE FORCES I CENTRES DE ROTACIÓ DE V | ERROR EN LA APROXIMACIÓN DE V
Area Width Density SelfLoad DISTANCIAS ENTRE FUERZAS Y CENTROS DE ROTACIÓN
Àrea Amplada Densitat Pes propi
error=100·(Vub-Vlb)/Vub = 2.41 %
Área Ancho Densidad Peso propio Name Value (m)
(m2) (m) (kN/m3) (kN) Nom | Nombre Valor

arch (P’) 0,0988 1 12,19 1,20 Xp1 0,34 APPROXIMATION TO A NEW Vlb VALUE | APROXIMACIÓ A UN
arc | arco NOU VALOR Vlb | APROXIMACIÓN A UN NUEVO VALOR Vlb
Xp2 0,30
load (P’’) 0 0 0 0
càrrega | carga Xp3 -0,56 Vub + Vlb
Vlb= = 2.63 kN
Xlb 0,72 2
Total (P2)     1,20

BLOCK 3 | BLOC 3 | BLOQUE 3 K VALUES


VALORS DE K
Area Width Density SelfLoad
VALORES DE K
Àrea Amplada Densitat Pes propi Table 8. | Taula 8 | Tabla 8
Área Ancho Densidad Peso propio Values from the kinematic approach of the reference vault loaded with a
Name Value
(m2) (m) (kN/m3) (kN)
Nom | Nombre Valor punctual load | Valors de l’aproximació cinemàtica de la volta de referència

arc (P’) 0,0968 1 12,19 1,18 amb càrrega puntual | Valores de la aproximación cinemática de la bóveda
arc | arco K1 1,00
de referencia con carga puntual

load (P’’) 0 0 0 0 K2 -2,52


càrrega | carga
K3 1,94
Total (P3)       1,18

42
2.4.1.3. Distributed load. 2.4.1.3. Càrrega distribuïda 2.4.1.3. Carga distribuida
The extremely low ultimate load obtained from the limit analysis in La càrrega de ruptura extremadament baixa obtinguda en l’anàlisi La carga de rotura extremadamente baja obtenida en el Análisis
comparison with the experimental results makes it inadequate to límit si es compara amb els resultats experimentals fa que aquesta Límite en comparación con los resultados experimentales, hace que
make an analysis optimizing material. anàlisi sigui inadequada a l’hora de fer una anàlisi per optimitzar el éste sea inadecuado para hacer un análisis optimizando material.
Higher values of the ultimate load from the distributed load material. Se espera que los valores de la carga de rotura del modelo de
model are expected, although the difference might not be big. This S’espera que els valors de la càrrega de ruptura del model de càrrega carga distribuida sean más elevados aunque la diferencia puede no
time the vault was divided in 46 voussoirs, each one with a volume distribuïda siguin més elevats encara que la diferència pugui no ser gran. ser grande. Esta vez la bóveda se divide en 46 dovelas, cada una con
of 0.006 m3 and a weight of 0.073kN. The load was applied on the Aquest cop la volta es divideix en 46 dovelles, cadascuna amb un volum un volumen de 0,006 m3 y un peso de 0,073 kN. La carga se aplica en
length of 0.40 m to replicate the experimental test. de 0,006 m3 i un pes de 0,073 kN. La càrrega s’aplica en una longitud de una longitud de 0,40 m, de acuerdo con los ensayos experimentales
The ultimate load obtained was equal to 3.84 kN. It is more than 0,40 m, d’acord amb els assajos experimentals (Figura 26). (Figura 26).
1kN more than the load obtained with the punctual load, but still La càrrega de ruptura obtinguda és igual a 3,84 kN (Figura La carga de rotura obtenida es igual a 3,84 kN (Figura 27). Es casi
very far from the experimental results. 27). És gairebé 1 kN més que la càrrega obtinguda amb la càrrega 1 kN más que la carga obtenida con la carga puntual, pero todavía
According to this analysis, the ultimate load that the vault can puntual, però encara és molt lluny dels resultats experimentals. está muy lejos de los resultados experimentales.
stand is more than 3 times smaller than the smaller collapse load Segons aquesta anàlisi, la càrrega de ruptura que la volta pot Según este análisis, la carga de rotura que la bóveda puede
from the two experimental tests. For the purposes of this dissertation, suportar és més de tres vegades més petita que la càrrega de col·lapse soportar es más de 3 veces menor que la carga de colapso más
these results are enough clarifying and sufficient to draw conclusions més petita dels dos experiments. Per als objectius d’aquesta recerca, pequeña de los dos experimentos. Para los objetivos de esta
and make method’s comparisons. aquests resultats són prou clars i són suficients per treure conclusions investigación, estos resultados son lo suficientemente claros y bastan
i fer comparacions dels mètodes. para sacar conclusiones y hacer comparaciones de los métodos.

Fig 26.
Graphic statics model for the reference vault. Load distributed on 40 cm.
| Gràfic del model estàtic de la volta de referència. Càrrega distribuïda
en 40 cm | Gráfico del modelo estático de la bóveda de referencia. Carga
distribuida en 40 cm

Fig 27.
Static approach to the reference arch loaded with a distributed load. |
Aproximació estàtica de la volta de referència amb una càrrega distribuïda |
Aproximación estática de la bóveda de referencia con una carga distribuida.

43
Fig 28.
DIANA plane stress element -”CQ16M”- | Element de tensió plana
de DIANA —CQ16M—| Elemento de tensión plana de DIANA
-”CQ16M”-

Fig. 29.
Predefined comp. behavior | Comportament predefinit a compressió
| Constant shear retention

Fig. 30.
Predefined tensile softening | Comportament predefinit a tracció |
Comportamiento predefinido a tracción.

Fig. 31.
Constant shear retention | Constant de retenció de tallant |
Constante de retención de cortante

Fig. 32.
Mesh and applied load at the macromodel of the reference vault |
Malla i càrrega aplicada en el macromodel de la volta de referència |
Malla y carga aplicada en el macromodelo de la bóveda de referencia.

44
2.4.2. Non-linear analysis with FEM: macromodel. 2.4.2. Anàlisi no lineal amb FEM: macromodel 2.4.2. Análisis no-lineal con FEM: macromodelo

The model used in this non-linear plane stress analysis is a El model emprat en aquesta anàlisi no lineal de tensió plana és un El modelo utilizado en este análisis no lineal de tensión plana es un
constitutive 2D model based on total strain, also called -`Total model constitutiu 2D basat en la deformació total –també anomenat modelo constitutivo 2D basado en la deformación total, también
Strain Crack Model’-, which describes the stress as a function of the total strain crack model en anglès– que descriu la tensió en funció llamado –“Total Strain Crack Model” en inglés-, que describe la tensión
strain. This concept is known as hypo-elasticity when the loading de la deformació. Aquest concepte es coneix com a hipoelasticitat en función de la deformación. Este concepto se conoce como hipo-
and unloading behavior is along the same stress-strain path. The quan el comportament de càrrega i descàrrega segueix la mateixa elasticidad cuando el comportamiento de carga y descarga sigue la misma
elements used are quadrilateral isoparametric plane stress elements trajectòria que el de tensió-deformació. Els elements utilitzats són trayectoria que el de tensión-deformación. Los elementos utilizados son
based on quadratic interpolation and Gauss integration (DIANA elements quadrilàters isoparamètrics de tensió plana basats en la elementos cuadriláteros isoparamétricos de tensión plana basados en la
9.4, software Manual). interpolació quadràtica i la integració de Gauss (Figura 28) (Diana interpolación cuadrática y la integración de Gauss (Figura 28) (Diana 9.4,
Some parameters of the non-linear behavior should be defined 9.4, manual del programa). Manual de software).
in the model, such as compressive, tensile and shear behavior. The Cal definir alguns paràmetres del comportament no lineal en Deben definirse algunos parámetros del comportamiento no
functions which will model the crushing behavior of the masonry, el model, com ara els comportaments a compressió, a tracció i a lineal en el modelo, tales como los comportamientos a compresión, a
the tension softening and the constant shear retention after cracking tallant. Les funcions que modelaran l’aixafament a compressió de la tracción y a cortante. Las funciones que modelarán el aplastamiento
are shown respectively in the next figures: fàbrica, el comportament plàstic a tracció i la constant de retenció de a compresión de la fábrica, el comportamiento plástico a tracción y la
The load is applied in steps, applying first the self-weight in ten tallant després de la fissuració es mostren respectivament a les figures constante de retención de cortante después de la fisuración se muestran
steps and then the overload is applied also in steps in a length of 40 següents: respectivamente en las siguientes figuras:
cm at a quarter of the span of the vault until failure. La càrrega s’aplica per passos, aplicant primer el pes propi en deu La carga se aplica por pasos, aplicando primero el peso propio en diez
The adjustment of the model was a process of attempt, passos i després la sobrecàrrega (també per passos). S’aplica la càrrega pasos y luego la sobrecarga (también por pasos). Se aplica la carga hasta
comparison, readjustment and attempt again. Two main decisions fins a la ruptura en una longitud de 40 cm a ¼ de la llum de la volta. la rotura en una longitud de 40 cm a ¼ de la luz de la bóveda. El ajuste
had to be taken to adopt the final model: L’ajust del model és un procés de prova, comparació, reajustament del modelo es un proceso de prueba, comparación, reajuste y prueba de
1) What final values -reflecting the material properties- to take i prova de nou. Es presenten en aquest moment dues decisions nuevo. Se presentan en este momento dos decisiones principales para
to introduce them in the model. principals per adoptar el model final: adoptar el modelo final:
2) What boundary conditions are the most adequate. 1) Quins valors finals (de les propietats del material) s’han de 1) ¿Qué valores finales (de las propiedades del material) se han de
considerar per introduir-los en el model? tomar para ser introducidas en el modelo?
2.4.2.1. Decision on the values to introduce. 2) Quines condicions de contorn són les més adequades? 2) ¿Qué condiciones de contorno son las más adecuadas?
The idealistic case would be that just introducing the values from the
experimental tests the graphics load-displacements of the chosen points 2.4.2.1. La decisió sobre els valors que cal introduir 2.4.2.1. La decisión sobre los valores a introducir
of the numerical model would exactly match with the graphic that was El cas ideal seria que, simplement introduint els valors de les proves El caso ideal sería que simplemente introduciendo los valores de las
obtained at the load test. As every specimen and load test is different, experimentals, els proporcionats pels productors i els recomanats a la pruebas experimentales, los proporcionados por los productores y los
specially dealing with masonry, that normally does not happen, or at bibliografia, els gràfics de càrrega-desplaçament dels punts escollits recomendados en la bibliografía, los gráficos de carga-desplazamiento de
least in this specific case it was more complicated than that. del model numèric coincidissin exactament amb el gràfic obtingut los puntos escogidos del modelo numérico coincidieran exactamente con
As said above, the graphics obtained from the load tests had a en la prova de càrrega. Normalment no és així, ja que cada mostra i el gráfico obtenido en la prueba de carga. Normalmente eso no ocurre,
very high slope at the beginning due to the “pre-stress” to which prova de càrrega és diferent, especialment amb l’obra de fàbrica. ya que cada muestra y prueba de carga es diferente, especialmente con la
the structure was probably submitted. That means that, just applying Com es comentava anteriorment, els gràfics obtinguts a partir de obra de fábrica.
the vertical load to the model, with the material properties from the les proves de càrrega tenien un pendent inicial molt alt a causa de la Como se comentaba anteriormente, los gráficos obtenidos a partir
experimental tests, a line at the graphic matching the experimental «precompressió» a la qual probablement va ser sotmesa l’estructura. de las pruebas de carga tenían una pendiente inicial muy alta debido a
one, will never be possible. Knowing this, various attempts were Això significa que, només aplicant la càrrega vertical al model, amb la “pre-compresión” a la que probablemente fue sometida la estructura.
carried out to find a close line. To achieve such a high stiffness, the les propietats del material obtingudes en els assajos, mai no serà Eso significa que, sólo aplicando la carga vertical al modelo, con las
Young’s modulus of the material obtained in the experimental tests possible que coincideixi una corba del gràfic amb la dels experiments. propiedades del material obtenidas en los ensayos, nunca será posible
had to be multiplied by six. It is not uncommon to admit a little Tenint això present, es van dur a terme diversos intents per trobar una que coincida una curva del gráfico con la de los experimentos. Teniendo
variation in the values –depending on which value and the quantity-, línia propera. Per aconseguir tal rigidesa inicial, el mòdul de Young esto presente, se llevaron a cabo varios intentos para encontrar una línea
but such an increase is unacceptable. Therefore, a deviation in del material obtingut en els experiments es va haver de multiplicar cercana. Para alcanzar tal rigidez inicial, el módulo de Young del material
the load-displacement graphic line from the numerical model in per sis. No és infreqüent admetre una petita variació en els valors obtenido en los experimentos se tuvo que multiplicar por seis. No es raro
relation to the experimental one is expected. (en funció del valor i la seva magnitud), però tant d’augment és admitir una pequeña variación en los valores (dependiendo del valor y su

45
Young’s modulus Poisson ratio Density Tension Compression Table 9. | Taula 9 | Tabla 9
Mòdul de Young Coeficient de Poisson Densitat Tracció Compressió Material properties for the macromodel |
Módulo de Young Coeficiente de Poisson Densidad Tracción Compresión Propietats dels materials per al macromodel
| Propiedades de los materiales para el
E ν ρ ft GfI fc Gfc macromodelo

N/mm 2
- kg/m 3
N/mm 2
N/mm N/mm
2
N/mm

Masonry
Material fàbrica 3200 0.15 1219.4 0.24 0.14 5.90 9.44
Material fábrica

The values adopted for the macromodel are presented in the inacceptable. Per tant, s’espera una desviació en la corba del gràfic magnitud), pero tanto aumento es inaceptable. Por lo tanto, se espera una
Table 7. de càrrega-desplaçament del model numèric en relació amb el de desviación en la curva del gráfico de carga-desplazamiento del modelo
The Young’s modulus (E), the compressive strength (fc) and the l’experimental. numérico en relación con la del experimental.
density (ρ) were obtained at the experimental tests. As fc<12N/mm2, Els valors adoptats pel macromodel es presenten a la Taula 9. Los valores adoptados para el macromodelo se presentan en la Tabla
the compressive fracture energy (Gfc) can be calculated with the El mòdul de Young (E), la resistència a la compressió (fc) i la 9.
equation (Lourenço, 2009) densitat (ρ) es van obtenir gràcies als assajos experimentals. Atès que El módulo de Young (E), la resistencia a la compresión (fc) y la
fc< 12 N/mm2, l’energia de ruptura a compressió (Gfc) es pot calcular densidad (ρ) se obtuvieron gracias a los ensayos experimentales. Como
Gfc= d·fc (Eq. 5) amb l’equació (Lourenço, 2009) fc< 12 N/mm2, la energía de rotura a compresión (Gfc) se puede calcular
con la ecuación (Lourenço, 2009)
where the value d=1.6 mm is recommended. The Poisson Gfc= d·fc (Eq. 5)
ratio (ν) was also selected from literature and the tensile strength Gfc= d·fc (Eq. 5)
(ft) was initially estimated 5% of the compressive strength. Tensile en la qual es recomana el valor d = 1,6 mm. El coeficient de
strength and tensile fracture energy (GfI) have been mainly the two Poisson (ν) també ha estat acuradament extret de la bibliografia, i en la que se recomienda el valor d = 1,6 mm. El coeficiente de Poisson
parameters used to calibrate the model. A shear retention equal to la resistència a la tracció (ft) es va estimar inicialment en el 5% de la (ν) también ha sido cuidadosamente extraído de la bibliografía y la
0.10 was assumed. resistència a la compressió. La resistència a la tracció i l’energia de resistencia a tracción (ft) se estimó inicialmente del 5% de la resistencia
ruptura a la tracció (GfI) han estat principalment els dos paràmetres a compresión. La resistencia a tracción y la energía de rotura a tracción
2.4.2.2. Decision on the boundary conditions. emprats per calibrar el model. Es va suposar una retenció de tallant (GfI) han sido principalmente los dos parámetros utilizados para calibrar
The main problem when facing such a decision is that surely nor the igual a 0,10. el modelo. Se supuso una retención de cortante igual a 0,10.
pinned solution not the embedded one is the real one. Probably the
reality is just in the middle. For this dissertation, one of the two of 2.4.2.2. La decisió sobre les condicions de contorn 2.4.2.2. La decisión sobre las condiciones de contorno
them will be chosen and then calculations will continue, been aware El principal problema quan ens enfrontem a aquesta decisió és El principal problema cuando uno se enfrenta a esta decisión es que
of the decision taken. que segurament ni la solució d’articular els suports ni la d’encastar- seguramente ni la solución de articularlo ni la de empotrarlo son las
The observation of the points where the hinges where created los siguin correctes. Probablement la realitat es trobi en un punt correctas. Probablemente la realidad esté en un punto intermedio. En esta
during the load test could be helpful. If the hinges are not created intermedi. En aquesta recerca, es triarà una de les dues solucions i investigación, se elegirá una de las dos y se continuará con los cálculos
at the supports, but higher in the vault, that would be definitely es continuarà amb els càlculs tenint en compte la decisió adoptada. teniendo en cuenta la decisión adoptada.
indicating that the supports should be embedded. In this case study, Observar els punts on es creen les ròtules durant la prova de Observar los puntos donde se crearon las rótulas durante la prueba
both cases were found, as it can be observed in Figures 33 and 34. càrrega podria ser útil. Si les ròtules no es creen en els suports sinó de carga podría ser útil. Si las rótulas no se crean en los apoyos sino más

46
Fig 33.
Hinge a bit higher than the support | Ròtula en un punt més alt que el
suport | Rótula en un punto más alto que el soporte

Fig 34.
Hinge at the support | Ròtula en el suport | Rótula en el soporte

If the supports are pinned, the two hinges that are logically més amunt de la volta, això indicaria sens dubte que els suports arriba en la bóveda, eso indicaría sin duda que los soportes deberían ser
created at those two places would be there even before the beginning s’haurien d’encastar. En aquest cas estudiat es van observar els dos empotrados. En este caso estudiado se hallaron ambos casos, como se
of the loading process –two of the four hinges needed for collapse casos, com mostren les Figura 33. puede observar en las Figuras 33 y 34.
would be already there-, which is not consistent with reality. Si els suports són articulats, les dues ròtules que es creen Si los soportes son articulados, las dos rótulas que se crean lógicamente
Attempts have been done with both kinds of supports. Figure lògicament en aquests dos llocs hi serien fins i tot abans que comencés en esos dos lugares estarían allí incluso antes de que comenzara el proceso
35 shows the load-displacement graphic at the point which is the el procés de càrrega –dues de les quatre ròtules necessàries per al de carga -dos de las cuatro rótulas necesarias para el colapso ya estarían
center of the surface where the load is applied (except for the “First col·lapse ja hi serien–, la qual cosa no coincideix amb la realitat. ahí-, lo cual no coincide con la realidad.
reference vault”, which was taken at the edge of the vault –explained S’han fet anàlisis amb els dos tipus de suports. La Figura 35 mostra Se han realizado análisis con ambos tipos de soportes. La Figura
in chapter 2.3.6.1.); in this graphic two models are presented, both of la gràfica de càrrega-desplaçament en el punt central de la superfície 35 muestra la gráfica de carga-desplazamiento en el punto central de
them were defined with the values showed above in Table 9, but they on s’aplica la càrrega (tret de la «primera volta de referència», que es la superficie donde se aplica la carga (excepto para la “primera bóveda
have different boundary conditions. va agafar a la vora de la volta –això s’explica al capítol 2.3.6.1.); en de referencia” que fue tomada en el borde de la bóveda -explicado en el
Considering the Young’s modulus (E), compressive strength (fc), aquest gràfic es presenten dos models: tots dos van ser definits pels capítulo 2.3.6.1.); en este gráfico se presentan dos modelos, ambos fueron
density (ρ), compressive fracture energy (Gfc) and Poisson Ratio valors mostrats anteriorment a la Taula 9, però tenen condicions de definidos por los valores mostrados anteriormente en la Tabla 9, pero
(ν) as fixed parameters and calibrating the tensile strength (ft) and contorn diferents. tienen condiciones de contorno diferentes.
tensile fracture energy (GfI), an adjustment of the “pinned” model is Considerant el mòdul de Young (E), la resistència a la compressió Considerando el módulo de Young (E), la resistencia a compresión
done to try to match with the real vault’s behavior (Figure 36). (fc), la densitat (ρ), l’energia de ruptura a compressió (Gfc) i l’índex (fc), la densidad (ρ), la energía de rotura a compresión (Gfc) y el índice de
In the process of adjustment the values of GfI and ft had to be de Poisson (ν) com a paràmetres fixos, i calibrant la resistència a Poisson (ν) como parámetros fijos, y calibrando la resistencia a tracción
increased too much, being the tensile strength almost 14% of the la tracció (ft) i l’energia de ruptura a tracció (GfI), es fa un ajust del (ft) y la energía de rotura a tracción (GfI), se hace un ajuste del modelo
compressive strength and the tensile fracture energy 0.34N/mm. model articulat per intentar igualar-lo al comportament real de la articulado para intentar igualarlo al comportamiento real de la bóveda
These values seem too high in comparison with the “embedded volta (Figura 36). (Figura 36).
model”, which seem much more reasonable. En el procés d’ajust, els valors de Gfl i de ft es van haver d’augmentar En el proceso de ajuste, los valores de Gfl y de ft tuvieron que
For all these reasons, the numerical model with supports massa, sent la resistència a la tracció gairebé el 14% de la resistència a aumentarse demasiado, siendo la resistencia a tracción casi el 14% de la
embedded was adopted, which is much more faithful to reality. la compressió i l’energia de fractura a tracció de 0,34 N/mm. Aquests resistencia a compresión y la energía de fractura a tracción de 0,34 N/mm.
valors semblen massa elevats si es comparen amb el model encastat, Estos valores parecen demasiado elevados en comparación con el modelo
que sembla més raonable. empotrado, que parece más razonable.
Per tots aquests motius, es va adoptar el model numèric amb Por todos estos motivos, se adoptó el modelo numérico con soportes
suports encastats, que és més fidel a la realitat. empotrados, que es más fiel a la realidad.

47
Fig 35. Fig 36.
Load-deformation curve of the point where the load is applied to compare models Load-deformation curve of the point where the load is applied to check the accuracy of
with different boundary conditions. | Corba càrrega-desplaçament en el punt on one “pinned model” | Corba càrrega-desplaçament en el punt on s’aplica la càrrega per
s’aplica la càrrega per comparar models amb condicions de contorn diferents | Curva comprovar la validesa del model articulat | Curva carga-desplazamiento en el punto donde
carga-desplazamiento en el punto donde se aplica la carga para comparar modelos con se aplica la carga para comprobar la validez del modelo articulado.
condiciones de contorno diferentes.

Fig. 37. Fig. 38.


Num.-Exp. comparison. Macromodel, node169 | Comparació num-exp. Macromodel, Num.-Exp. comparison. Macromodel, node 521 | Comparació num-exp. Macromodel,
«punt de càrrega» | Comparación num-exp. Macromodelo, “pto de carga”. «punt del costat oposat» | Comparación num-exp. Macromodelo, “pto del lado opuesto”

48
2.4.2.3. Adopted macromodel and results. 2.4.2.3. Macromodel adoptat i resultats 2.4.2.3. Macromodelo adoptado y resultados
The adopted model then is a macromodel composed by 8-noded Així doncs, el model adoptat és un macromodel compost per El modelo adoptado es, pues, un macromodelo compuesto por
quadrilateral plane stress elements to which the material properties elements quadrilàters de tensió plana de 8 nodes als quals s’han elementos cuadriláteros de tensión plana de 8 nodos a los que se han
shown above in table 9 have been assigned. It has the supports assignat les propietats del material que es mostra més amunt a la asignado las propiedades del material que se muestra más arriba en
embedded, so four hinges are expected to appear in the analysis. Taula 9. Té els suports encastats, per la qual cosa s’espera que en la Tabla 9. Tiene los soportes empotrados, por lo que se espera que
Self-weight is applied first in 10 steps; afterwards the overload is l’anàlisi apareguin quatre ròtules. Primer s’aplica el pes propi en 10 aparezcan cuatro rótulas en el análisis. Primero se aplica el peso
applied also in steps. passos; després s’aplica la sobrecàrrega també per passos. propio en 10 pasos; después se aplica la sobrecarga también por pasos.
The load-displacement graphics of the two control points (“load A les Fig. 37 i Fig. 38. es mostren els gràfics de càrrega- Los gráficos de carga-desplazamiento de los dos puntos de control
point” –node 169 of the model- and “opposite side point” –node desplaçament dels dos punts de control (que són punt de càrrega (que son “punto de carga” o “load point” en los gráficos y “punto del
521-) in relation to the curves from the experimental tests are o load point i punt del costat oposat o opposite side point en els lado opuesto” u “opposite side point” en los gráficos) en relación con
shown in the Fig. 37 and 38. gràfics) en relació amb les corbes de les proves experimentals. las curvas de las pruebas experimentales, se muestran en las Figuras
As it can be seen in the graphics and was discussed in chapter Com es pot veure als gràfics i com s’ha comentat al capítol 2.3.6, 37 y 38.
2.3.6., the expected difference in the initial stiffness is very clear. la diferència esperada en la rigidesa inicial és molt evident. Como se puede ver en los gráficos y como se discutió en el capítulo
As said also in chapter 2.3.6., the displacement values defining the Com s’ha explicat anteriorment, els valors de desplaçament que 2.3.6., la diferencia esperada en la rigidez inicial es muy evidente.
two curves from the first reference vault were taken from the edges of defineixen les dues corbes de la primera volta de referència es van Como se explicó anteriormente, los valores de desplazamiento
the vault, and not from the center (Figure 17). Due to a quite notable agafar de les vores de la volta, i no des del centre (Figura 17). A causa que definen las dos curvas de la primera bóveda de referencia fueron
torsion effect, these values are not the same as the ones in the central d’un efecte de torsió força notable, aquests valors no són els mateixos tomadas de los bordes de la bóveda, y no desde el centro (Figura 17).
section of the vault. Observing the direction of the displacements in que els de la secció central de la volta. Observant la direcció dels Debido a un efecto de torsión bastante notable, estos valores no son
each point and the torsion effect, we can conclude that in the case of desplaçaments en cada punt i l’efecte de torsió, es pot concloure que los mismos que los de la sección central de la bóveda. Observando la
the side where the load is applied, the central point goes down more en el cas del costat on s’aplica la càrrega el punt central baixa més del dirección de los desplazamientos en cada punto y el efecto de torsión,
than what is measured by the LVDT in the edge. In the opposite side que mesura el LVDT a la vora. En el costat oposat, el punt central se puede concluir que en el caso del lado donde se aplica la carga, el
the central point goes up more than what the LVDT measured in the puja més del que el LVDT mesura a la vora. Això també concorda punto central desciende más de lo que mide el LVDT en el borde. En
edge. This is also in agreement with the curve of the “first reference amb les corbes de la «primera volta de referència», que mostren un el lado opuesto el punto central sube más de lo que el LVDT mide
vault”, which shows less displacement in both graphics. desplaçament més petit als dos gràfics. en el borde. Esto también concuerda con las curvas de la “primera
About the ultimate load, a load in between the results of the two Pel que fa a la càrrega última, es va obtenir una càrrega mitjana bóveda de referencia”, que muestran un menor desplazamiento en
experimental tests was achieved. entre els resultats de les dues proves experimentals. ambos gráficos.
During the load tests of the two vaults, no hinges or cracks Durant les proves de càrrega de les dues voltes, no es van En cuanto a la carga última, se logró una carga media entre los
were visible except for one crack in a brick under the load (Figure observar ròtules ni esquerdes a excepció d’una esquerda en un maó resultados de las dos pruebas experimentales.
39). The crack was only affecting that single brick and it did not sota la càrrega (Figura 39). L’esquerda només afectava aquest únic Durante las pruebas de carga de las dos bóvedas, no se observaron
continue through the width of the vault. maó i no va continuar a través ni del gruix ni de l’amplada de la volta. rótulas ni grietas a excepción de una grieta en un ladrillo debajo de

Fig 39.
Crack during load test | Esquerda durant la prova de
càrrega | Grieta durante la prueba de carga

Fig 40.
Hinges observed after collapse | Ròtules observades després
de la ruptura | Rótulas observadas tras la rotura

49
Fig 41.
Principal tensile strains, hinges and deformed shape of the reference
vault’s macromodel | Deformacions principals a tracció, ròtules i
deformada del macromodel de la volta de referència | Deformaciones
principales a tracción, rótulas y deformada del macromodelo de la
bóveda de referencia

Fig 42.
Load-deformation curve with hinges. Macromodel of the reference
vault. | Corba càrrega-desplaçament en el «punt de càrrega».
Gràfic amb ròtules. Macromodel de la volta de referència | Curva
carga-desplazamiento en el “punto de carga”. Gráfico con rótulas.
Macromodelo de la bóveda de referencia.

50
However, the collapse mechanism could be inferred by No obstant això, el mecanisme de col·lapse es va poder deduir la carga (Figura 39). La grieta sólo afectaba a ese único ladrillo y no
observing the broken vault and the pieces that were created from observant la volta trencada i les restes de l’esfondrament (Figura 40). continuó a través ni del espesor ni de la anchura de la bóveda.
the collapse (Figure 40). Les ròtules que s’observen a la Figura 40 són les esperades. Els Sin embargo, el mecanismo de colapso pudo deducirse observando
The hinges observed in Figure 40 are the expected ones. The resultats de l’anàlisi numèrica també reflecteixen la formació d’aquestes la bóveda rota y los restos del derrumbe (Figura 40).
numerical analysis results also reflect the formation of these four quatre ròtules per mitjà del procés de càrrega per passos. El moment Las rótulas que se observan en la Figura 40 son las esperadas. Los
hinges through the process of loading step by step. The exact exacte de la «creació de la ròtula» és difícil de determinar. Tot i així, resultados del análisis numérico también reflejan la formación de estas
moment of the “hinge creation” is difficult to determine. However, la Figura 41 mostra els gràfics principals de deformació en diversos cuatro rótulas a través del proceso de carga por pasos. El momento
the Figure 40 show principal strain graphics in each moment of the moments del procés de càrrega, on comença a aparèixer una ròtula. exacto de la “creación de la rótula” es difícil de determinar. Sin
loading process where a hinge is starting to appear. Les ròtules creades pel programa de MEF DIANA coincideixen embargo, la Figura 41 muestra los gráficos principales de deformación
The hinges created by the FEM software DIANA are in agreement amb les que la teoria de les estructures de fàbrica considera lògiques, en varios momentos del proceso de carga, donde empieza a aparecer
with the ones that the theory of masonry structures state as logical amb les obtingudes mitjançant l’anàlisi límit i també amb les una rótula.
and they also match with the observations at the load test. observacions fetes durant la prova de càrrega. Las rótulas creadas por el software de MEF DIANA, coinciden
The moments captured from the loading process in the principal Els moments capturats durant el procés de càrrega en els gràfics con las que la teoría de las estructuras de fábrica consideran lógicas,
strains graphics, can also be translated to the load-displacement de deformacions principals també es poden traduir en la corba de con las obtenidas mediante el Análisis Límite, y también concuerdan
curve, as shown in Figure 42: càrrega-desplaçament, com es mostra a la Figura 42: con las observaciones realizadas en la prueba de carga.
The formation of a hinge means a decrease in the stiffness of the La formació d’una ròtula significa una reducció de la rigidesa Los momentos capturados durante el proceso de carga en los gráficos
vault, which is translated to a little deviation on the direction of the de la volta, que es tradueix en una petita desviació en la direcció de de deformaciones principales, también pueden traducirse en la curva de
curve in each hinge formation along its length. However, because la corba per a cada ròtula formada al llarg de la seva longitud. Tot i carga-desplazamiento, como se muestra en la Figura 42:
these changes of slope are quite small, they may not be evident in així, com que aquests canvis de pendent són força petits, en aquest La formación de una rótula significa una reducción de la rigidez de
this case. cas poden no ser evidents. la bóveda, que se traduce en una pequeña desviación en la dirección de
The collapse of the structure happens when the fourth hinge is L’estructura s’esfondra quan es crea la quarta ròtula, de manera la curva para cada rótula formada a lo largo de su longitud. Sin embargo,
created, so it should happen at the top of the load-displacements que hauria de passar a la part superior de la corba de càrrega- como estos cambios de pendiente son bastante pequeños, en este caso
curve. However, as said above, the four points in the graphic indicate desplaçament. Tanmateix, com ja s’ha dit, els quatre punts en el pueden no ser evidentes.
the approximate moment when the hinge starts to develop. gràfic indiquen el moment aproximat en què la ròtula es comença La estructura se derrumba cuando se crea la cuarta rótula, por lo que
a desenvolupar. debería suceder en la parte superior de la curva de carga-desplazamiento.
2.4.3. Non-linear analysis with FEM: simplified Sin embargo, como ya se ha dicho, los cuatro puntos en el gráfico indican
micromodel. 2.4.3. Anàlisi no lineal amb MEF: micromodel simplificat el momento aproximado en que la rótula comienza a desarrollarse.

The model used in this non-linear analysis is a simplified El model utilitzat en aquesta anàlisi no lineal és un micromodel 2.4.3. Análisis no lineal con MEF: micromodelo simplificado
micromodel with zero thickness interfaces. The elements used are simplificat amb un gruix nul entre les superfícies de contacte
the same quadrilateral isoparametric plane stress elements as in the (interfaces en algunes figures). Els elements utilitzats són els El modelo utilizado en este análisis no lineal es un micromodelo
macromodel, and the interfaces are six-nodes elements based on mateixos elements quadrilàters isoparamètrics de tensió plana que simplificado con un espesor nulo entre las superficies de contacto
quadratic interpolation (DIANA 9.4, software Manual). els del macromodel, i les superfícies de contacte són elements de sis (“interfaces” en algunas figuras). Los elementos utilizados son los
The units are modeled as elastic continuum elements whereas nodes basats en una interpolació quadràtica (Diana 9.4, manual del mismos elementos cuadriláteros isoparamétricos de tensión plana
the joints are inelastic interface elements. The composite interface programa). que los del macromodelo, y las superficies de contacto son elementos
model has been developed according to the plasticity theory. Across Els maons es modelen com a elements continus elàstics, de seis nodos basados en una interpolación cuadrática (Diana 9.4,
the interface non-linearity is set between stresses and relative mentre que les juntes són elements d’interfície inelàstica. El model Manual de software).
displacements. d’interfície composta s’ha desenvolupat tenint en compte la teoria Los ladrillos se modelan como elementos continuos elásticos,
The composite yield surface for the composite interface elements de la plasticitat. mientras que las juntas son elementos de interfaz inelástica. El
is defined by the function presented in Figure 43, where fm is the La superfície de fluència per als elements de la interfície modelo de interfaz compuesta ha sido desarrollado teniendo en
compressive strength, ft is the tensile strength, tt is the shear traction, compostos és definida per la funció presentada a la Figura 43, on fm cuenta la teoría de la plasticidad.
tn is the normal traction and c is the cohesion. és la resistència a la compressió, ft és la resistència a la tracció, tt és la La superficie de fluencia para los elementos de la interfaz
tensió tangencial, tn és la tensió normal i c és la cohesió. compuestos, está definida por la función presentada en la Figura 43,
donde fm es la resistencia a compresión, ft es la resistencia a tracción,
tt es la tensión tangencial, tn es la tensión normal y c es la cohesión.

51
The functions defining the behavior of the model in compression, Aquestes són les funcions que defineixen el comportament del Estas son las funciones que definen el comportamiento del
tension and shear are: model a compressió, a tracció i a tallant: modelo a compresión, a tracción y a cortante:

Fig 43. Fig 44. Fig 45. Fig 46.


Composite interface model (Lourenço, 1996) | Superfície de fluència Behavior in compression | Comportament a Behavior in tension | Comportament a tracció | Behavior in shear (Lourenço,1996) |
per al model d’interfície composta (Lourenço, 1996) | Superficie de compressió | Comportamiento a compresión. Comportamiento a tracción. Comportament a tallant (Lourenço, 1996) |
fluencia para el modelo de interfaz compuesta (Lourenço, 1996) Comportamiento a cortante (Lourenço, 1996)

The loads are the same as in the macromodel. However, two Les càrregues són les mateixes que en el macromodel. Tot i així, Las cargas son las mismas que en el macromodelo. Sin embargo,
different unit materials and three different interfaces are defined. es defineixen dos materials diferents per a les peces ceràmiques i se definen dos materiales distintos para las piezas cerámicas y tres
The two units are the bricks in the “vertical direction” for the first tres per a les superfícies de contacte. Les dues peces diferents són els para las superficies de contacto. Las dos piezas diferentes son los
layer and in “horizontal direction” for the second one. The three maons en «direcció vertical» per al primer full i els de la «direcció ladrillos en “dirección vertical” para la primera hoja y los de la
interfaces are: the one made with gypsum and between Bricks V horitzontal» de la segona. Les tres superfícies de contacte són: la feta “dirección horizontal” de la segunda. Las tres superficies de contacto
(vertical), the one between the two layers made with mortar and amb guix entre els maons V (vertical), la que uneix els dos fulls de son: la hecha con yeso entre los ladrillos V (vertical), la que une las
between Bricks V and Bricks H (horizontal) and the one made with maons V i H (horitzontal), que és de morter, i la feta també amb dos hojas de ladrillos V y H (horizontal), que es de mortero, y la
mortar and between Bricks H. morter entre els maons H (Figura 47 i Figura 48). realizada también con mortero entre los ladrillos H (Figuras 47 y 48).

2.4.3.1. Adopted micromodel and results. 2.4.3.1. Micromodel adoptat i resultats 2.4.3.1. Micromodelo adoptado y resultados
The process of adjustment of the model was similar to the one done El procés de calibratge d’aquest model va ser similar al fet amb El proceso de calibración de este modelo fue similar al realizado con
for the macromodel. The values of Young’s modulus of the different el macromodel. Els valors del mòdul de Young dels diferents el macromodelo. Los valores del módulo de Young de los diferentes
materials were increased to fit the curve from the experimental materials es van augmentar per adaptar-se a la rigidesa inicial materiales se aumentaron para adaptarse a la rigidez inicial de la
results. The values were not consistent as they were, depending on de la corba obtinguda a les proves de càrrega. Els valors no van curva obtenida en las pruebas de carga. Los valores no fueron
the material, even 5 times bigger than the Young’s modulus obtained ser coherents, ja que, en funció del material, arribaven a ser fins i coherentes ya que, dependiendo del material, llegaban a ser incluso 5
in the experimental results or consulted in the literature. tot cinc vegades més alts que els del mòdul de Young obtingut als veces mayores que los del módulo de Young obtenido en los ensayos
With the objective of corroborating what was concluded for the case assajos de les mostres o a la bibliografia. de las muestras o en la bibliografía.
of the macromodel, different boundary conditions were also attempted, Amb l’objectiu de corroborar les conclusions obtingudes en Con el objetivo de corroborar las conclusiones obtenidas
reaching the same conclusions obtained for the macromodel. l’anàlisi del macromodel, també es van provar diverses condicions en el análisis del macromodelo, también se probaron diferentes
The material properties adopted for this model are presented in de contorn i es va arribar a les mateixes conclusions anteriorment condiciones de contorno, llegando a las mismas conclusiones
the Table 10, Table 11 and Table 12. explicades (vegeu l’apartat 2.4.2.2). anteriormente explicadas (ver apartado 2.4.2.2.).

52
Fig 47. Fig 48.
Construction elements of two-layer tile vault | Elements de construcció Units and interfaces of the simplified micromodel | Unitats i superfícies de
de les voltes de maó de pla de dos fulls | Elementos de construcción de las contacte del micromodel simplificat | Unidades y superficies de contacto del
bóvedas tabicadas de dos hojas micromodelo simplificado

The Young’s moduli of the bricks in the three directions were Les propietats dels materials utilitzats per a aquest model es Las propiedades de los materiales utilizados para este modelo se
obtained from the experimental tests and calculations explained in presenten a les Taula 10, Taula 11 i Taula 12. presentan en las Tablas 10, 11 y 12.
chapter 2.3.4. Young’s moduli of mortar and gypsum and Poisson El mòdul de Young dels maons en les tres direccions es va El módulo de Young de los ladrillos en las tres direcciones
ratio of bricks were taken from the literature and the commercial obtenir mitjançant els experiments i els càlculs explicats al capítol se obtuvo en los experimentos y en los cálculos explicados en
sheets from the producers. 2.3.4. Els mòduls de Young del morter i el guix, així com el coeficient el capítulo 2.3.4. Los módulos de Young del mortero y el yeso así
The shear modulus (G) was derived using the expression de Poisson dels maons, es van extreure de la bibliografia i de la como el coeficiente de Poisson de los ladrillos, fueron tomados de la
E informació proporcionada pels fabricants. bibliografía y de la información proporcionada por los fabricantes.
G = (Eq. 6) El mòdul d’elasticitat transversal o mòdul tallant (G) es va El módulo de elasticidad transversal o módulo cortante (G) se
2·(1+ν) obtenir utilitzant l’expressió obtuvo utilizando la expresión
Normal and shear stiffness were calculated by applying the E E
formulas (CUR 1997) G = (Eq. 6) G = (Eq. 6)
Eu·Em 2·(1+ν) 2·(1+ν)
kn = (Eq. 7)
hm·(Eu-Em) La rigidesa normal i la de tallant es van calcular mitjançant La rigidez normal y la de cortante se calcularon mediante la
Gu·Gm l’aplicació de les fórmules (CUR, 1997) aplicación de las fórmulas (CUR 1997)
ks = (Eq. 8) Eu·Em Eu·Em
hm·(Gu-Gm) kn = (Eq. 7) kn = (Eq. 7)
hm·(Eu-Em) hm·(Eu-Em)
in which Eu and Em are the Young’s moduli and Gu and Gm are the
Gu·Gm
shear moduli of the unit and the binder, respectively, and hm is the Gu·Gm ks = (Eq. 8)
ks = (Eq. 8) hm·(Gu-Gm)
joint thickness. In this case, joints have an average thickness of 8 mm. hm·(Gu-Gm)
donde Eu y Em son los módulos de Young, Gu y Gm son los
on Eu i Em són els mòduls de Young, Gu i Gm són els mòduls d’elasticitat módulos de elasticidad transversal de la pieza y del conglomerante
transversal de la peça i del conglomerant, respectivament, i hm és el respectivamente, y hm es el espesor de la junta. En este caso, las juntas
gruix de la junta. En aquest cas, les juntes tenen un gruix mitjà de 8 mm. tienen un espesor medio de 8 mm.

53
Young modulus Poisson ratio Normal stiffness Shear stiffness
Mòdul de Young Coeficient de Poisson Rigidesa normal Rigidesa tallant
Módulo de Young Coeficiente de Poisson Rigidez normal Rigidez cortante

Element E ν kn ks
Elemento N/mm2 - N/mm3 N/mm3

E G Bricks V (first layer) 7750 0.15 - -


N/mm2 N/mm2 Maons V (primer full)
Ladrillos V (primera hoja)
Bricks V 7750 3370
Maons V | Ladrillos V
Bricks H (second layer) 6000 0.15 - -
Bricks H 6000 2609 Maons H (segon full)
Maons H | Ladrillos H Ladrillos H (segunda hoja)

Mortar 1800 783 Interface 1 (V-V, gypsum) - - 13 6


Morter | Mortero Sup. de contacte 1 (V-V, guix)
Sup. de contacto 1 (V-V, yeso)
Gypsum 100 43
Guix | Yeso
Interface 2 (H-H, mortar) - - 321 140
Bricks V-H 2700 1174 Sup. de contacte 2 (H-H, morter)
Maons V-H | Ladrillos V-H Sup. de contacto 2 (H-H, mortero)

Interface 3 (V-H, morter) - - 675 293


Sup. de contacte 3 (V -H, morter)
Table 10. | Taula 10 | Tabla 10 Sup. de contacto 3 (V -H, mortero)
Young and shear modulus of the materials | Mòduls de Young i d’elasticitat
transversal dels materials | Módulos de Young y de elasticidad transversal de
los materiales
Tension Shear Compression
Tracció Tallant Compressió
Table 11. | Taula 11 | Tabla 11 Tracción Cortante Compresión
Linear properties of the interfaces and units | Propietats lineals de les
unitats i les superfícies de contacte | Propiedades lineales de las unidades y Element ft GfI c tanφ tanφ GfII fc Gfc kp
Elemento N/mm2 N/mm N/mm2 - - N/mm N/mm2 N/mm N/mm2
las superficies de contacto

Table 12. | Taula 12 | Tabla 12 Interface 1 0.80 0.14 1.20 0.75 0 0.093 19.0 21.87 10
Nonlinear properties of the interfaces | Propietats no lineals de les Sup. de contacte 1
superfícies de contacte | Propiedades no lineales de las superficies de Sup de contacto 1
contacto
Interface 2 0.32 0.14 0.48 0.75 0 0.093 7.50 12.00 10
Sup. de contacte 2
Sup de contacto 2

Interface 3 0.32 0.14 0.48 0.75 0 0.093 7.50 12.00 10


Sup. de contacte 3
Sup de contacto 3

54
The compressive strength, fc, of the gypsum was obtained La resistència a la compressió (fc) del guix es va obtenir en els La resistencia a compresión (fc) del yeso se obtuvo en los ensayos
at the experimental tests and that of the mortar was taken from assajos i la del morter, de la fitxa comercial del fabricant («morter y la del mortero fue tomada de la ficha comercial del fabricante
the commercial sheet of the producer (“grey dry mortar 7.5”). sec gris 7,5»). L’energia de ruptura a compressió procedeix de dues (“mortero seco gris 7,5”). La energía de rotura a compresión procede
The compressive fracture energy was derived from two different expressions diferents en funció de fc(Lourenço, 2009). Es va fer de dos expresiones diferentes en función de fc (Lourenço, 2009). Se
expressions depending on fc (Lourenço, 2009). The value from servir el valor del Model Code 90: utilizó el valor del “Model Code 90”:
Model Code 90 was used:
Gfc=15+0.43 fc–0.0036 fc2 (N/mm), per a fc entre 12 i 80N/mm2 Gfc=15+0.43 fc–0.0036 fc2 (N/mm), para fc entre 12 y 80N/mm2
Gfc=15+0.43 fc–0.0036 f (N/mm), for fc between 12 and 80N/mm
c
2 2
(Eq. 9) (Eq. 9)
(Eq. 9)
Gfc=d·fc per a fc < 12N/mm2, es proposa d=1.6 mm (màxim del Model Gfc=d·fc para fc < 12N/mm2, se propone d=1.6 mm (máximo del
Gfc=d·fc for fc < 12N/mm , d=1.6 mm is suggested (maximum from
2
Code 90) Model Code 90)
Model Code 90) (Eq. 10) (Eq. 10)
(Eq. 10)
Los valores de tanϕ, tanφ, GfII y kp son los recomendados en la
The values of tanϕ, tanφ, GfII and kp are recommended values Els valors de tanϕ, tanφ, GfII i kp són els recomanats a la bibliografía, y la cohesión (c) es una estimación de 1,5 ft (Lourenço,
selected from literature and cohesion, c, is estimated as 1.5 ft bibliografia, i la cohesió (c) és una estimació d’1,5 ft (Lourenço, 2009).
(Lourenço, 2009). 2009). En cuanto a la resistencia a tracción y a la energía de rotura a
As for the tensile strength and tensile fracture energy, as Pel que fa a la resistència a la tracció i l’energia de ruptura tracción, como se indica en la última sección para el macromodelo,
indicated in last section for the macromodel, tensile strength was a tracció, com s’indica en l’última secció per al macromodel la la resistencia a tracción se estima en un principio como el 5%
initially estimated 5% of compressive strength and those values, ft resistència a la tracció s’estima al principi com el 5% de la resistència de la resistencia a compresión, y esos valores, ft y GfI, han sido
and GfI, have been mainly the two parameters used to calibrate the a la compressió, i aquests valors, ft i GfI, han estat els dos principals principalmente los dos parámetros utilizados para calibrar el modelo.
model. paràmetres emprats per calibrar el model. La relación entre los gráficos de carga-desplazamiento de los dos
The load-displacement graphics of the two control points (“load La relació entre els gràfics de càrrega-desplaçament dels dos puntos de control (“punto de carga” y “punto del lado opuesto”) y las
point” –node 294 of the model- and “opposite side point” –node punts de control («punt de càrrega» i «punt del costat oposat») i les curvas de las pruebas de carga, se muestran en las Figuras 49 y 50.
2215-) in relation to the curves from the experimental tests are corbes de les proves de càrrega es mostra a les Fig. 49 i 50. Igual que se hizo con el macromodelo, a través de un examen
shown in Fig. 49 and 50. Tal com es va fer amb el macromodel, per mitjà d’un examen detallado del proceso de carga y de las deformaciones provocadas,
Like done with the macromodel, through a detailed examination detallat del procés de càrrega i de les deformacions provocades, es posible identificar el momento aproximado en que las rótulas se
of the loading process and the strains provoked, the approximate és possible identificar el moment aproximat en què les ròtules es empiezan a desarrollar (Figura 51 y Figura 52).
moment when the hinges start to develop can be identified (Fig. 51 comencen a desenvolupar (Figura 51 i Figura 52). Los momentos obtenidos con el proceso de carga en los gráficos
and 52). Els moments obtinguts amb el procés de càrrega als gràfics de de deformaciones principales a tracción, también se pueden trasladar
The moments captured from the loading process in the deformacions principals a tracció també es poden traslladar a la a la curva de carga-deformación, como se muestra en la Figura 52.
principal tensile strains graphics, can also be translated to the load- corba de càrrega-deformació, tal com mostra la Figura 52. El punto más alto del gráfico es el punto de rotura y será el
deformation curve, as shown in Figure 52. El punt més alt del gràfic és el punt de ruptura i serà el moment momento en el que se complete la creación de las cuatro rótulas.
The peak point of the graphic is the failure point and will be the en què es completi la creació de les quatre ròtules.
moment where the creation of the four hinges is completed.

55
Fig 49.
Num.-Exp. comparison. Micromodel, node294 | Comparació num-exp.
Micromodel, «punt de càrrega» | Comparación num-exp. Micromodelo,
“pto de carga”.

Fig 50.
Num.-Exp. comparison. Micromodel, node2215 | Comparació num-
exp. Micromodel, «punt del costat oposat» | Comparación num-exp.
Micromodelo, “pto del lado opuesto”

56
Fig 51.
Principal strains and hinges. Deformed shape. Micromodel Reference vault
| Deformacions principals a tracció i ròtules. Deformada. Micromodel
de la volta de referència | Deformaciones principales a tracción y rótulas.
Deformada. Micromodelo de la bóveda de referencia.

Fig 52.
Load-deformation curve with hinges. Micromodel of the reference vault.
| Corba càrrega-desplaçament amb ròtules. Micromodel de la volta de
referència | Curva carga-desplazamiento con rótulas. Micromodelo de la
bóveda de referencia.

57
Fig 53. Fig 54.
Load-def curve. Macro vs Micro at the load point. | Corba de càrrega-desp. Macro vs. Load-def curve. Macro vs Micro at the opposite side point | Corba de càrrega-desp. Macro
micro, «punt de càrrega» | Curva de carga-desp. Macro vs Micro, “pto. de carga” vs. micro, «punt del costat oposat» | Curva de carga-desp. Macro vs Micro, “pto del lado
opuesto”.

Fig 55 Fig 56
Macro vs micro. Initial stiffness. Ref. vault | Macro vs. micro. Rigidesa inicial. Volta de Macro vs micro at the peak. Ref. vault | Macro vs. micro al punt més alt. Volta de referència
referència | Macro vs micro. Rigidez inicial. Bóveda de referencia. | Macro vs micro en el punto más alto. Bóveda de referencia.

58
Displacement at the «load point» (mm) Ultimate load capacity (kN) Initial Stiffness (kN/mm) Table 13. | Taula 13 | Tabla 13
Desplaçament en el «punt de càrrega» (mm) Capacitat màxima de càrrega (kN) Rigidesa inicial (kN/mm) Comparison of numerical and experimental results. | Comparació
Desplazamiento en el “punto de carga” (mm) Capacidad máxima de carga (kN) Rigidez inicial (kN/mm) entre els resultats numèrics i experimentals. | Comparación entre los
resultados numéricos y experimentales.
Macromodel 3.1 14.37 10.9
Macromodelo

Micromodel 2.6 14.25 12.62


Micromodelo

First Reference Vault 3.3 16.04 45.23


Primera volta de referència
Primera bóveda de referencia

Second Reference Vault 4.4 13.19 115.96


Segona volta de referència
Segunda bóveda de referencia

2.4.4. Comparison of results. 2.4.4. Comparació de resultats 2.4.4. Comparación de resultados


Although the ultimate load capacity of both models is almost the Tot i que la capacitat de càrrega màxima és gairebé igual en els dos Aunque la capacidad de carga máxima es casi igual en ambos modelos,
same, the displacements are different, especially the ones registered models, els desplaçaments són diferents, especialment els registrats los desplazamientos son diferentes, especialmente los registrados en
at the point placed at the opposite side of the loading point. en el punt situat al costat oposat al del punt de càrrega. el punto situado en el lado opuesto al del punto de carga.
None of the models match exactly with the experimental results, Cap dels models coincideix exactament amb els resultats Ninguno de los modelos coinciden exactamente con los
but that would be impossible as two different results from the load experimentals, però això seria impossible, ja que també es van resultados experimentales, pero eso sería imposible, ya que también
tests were obtained. Therefore, an approximation to both of them, obtenir dos resultats diferents a partir de les proves de càrrega. Per se obtuvieron dos resultados diferentes a partir de las pruebas de
i.e. an attempt to be in “the middle” of them in terms of load bearing tant, s’ha dut a terme una aproximació als dos, és a dir, un intent carga. Por lo tanto, se ha llevado a cabo una aproximación a los dos,
capacity and displacements has been carried out (as explained d’estar en «el punt mitjà» entre els dos en termes de capacitat de es decir, un intento de estar en “el punto medio” entre ambos en
above, initial stiffness is not similar). Results are shown in Figures càrrega i desplaçaments (com s’ha dit anteriorment, la rigidesa términos de capacidad de carga y desplazamientos (como se explicó
53 to 56 and Table 13. inicial no és la mateixa). Els resultats es mostren a les Fig. 53, 54, 55 anteriormente, la rigidez inicial no es la misma). Los resultados se
The ultimate load capacity of the two models is approximately i 56 i a la Taula 13. muestran en la Figuras 53, 54, 55 y 56 y en la Tabla 13.
in the average of both experimental tests. However, that does not La capacitat de càrrega màxima dels dos models es troba La capacidad de carga máxima de los dos modelos se encuentra
happen with the displacements at the “load point”. In this matter, aproximadament en la mitjana dels dos experiments. Tot i així, no aproximadamente en la media de los dos experimentos. Sin embargo,
macromodel’s results are only a bit lower than the experimental passa el mateix amb els desplaçaments en el «punt de càrrega»: els no ocurre lo mismo con los desplazamientos en el “punto de carga”:
results, whereas micromodel’s differ more. resultats del macromodel només són una mica més baixos que els los resultados del macromodelo sólo son un poco más bajos que los
As it can be seen in Figure 41 and Figure 51 showing the creation experimentals, mentre que els del micromodel difereixen més. experimentales, mientras que los del micromodelo difieren más.
of hinges, the strains in the micromodel’s graphics can locate better Com es pot observar a les Figura 41 i Figura 51, que mostren Como se puede observar en las Figuras 41 y 51, que muestran
the position of the hinges as the model itself is defined with more la creació de ròtules, les deformacions principals en els gràfics del la creación de rótulas, las deformaciones principales en los gráficos
detail. On the other hand, the hinges in the macromodel appear as a micromodel poden localitzar millor la posició de les ròtules, ja que del micromodelo pueden localizar mejor la posición de las rótulas
diffuse colored stain. el model mateix té una definició més gran. D’altra banda, les ròtules ya que el propio modelo tiene una definición mayor. Por otro lado,
en el macromodel apareixen com una taca difosa. las rótulas en el macromodelo aparecen como una mancha difusa.
2.4.5. Conclusions
Limit analysis usually pictures realistically the collapse and capacity 2.4.5. Conclusions 2.4.5. Conclusiones
of masonry arches and it is normally a reliable tool to asses this L’anàlisi límit generalment il·lustra de manera realista el col·lapse i El análisis límite generalmente ilustra de manera realista el colapso
kind of structures. In this case study, the results were too far from la capacitat dels arcs de fàbrica, i normalment és una eina fiable per y la capacidad de los arcos de fábrica y normalmente es una
the experimental results, making it impossible to make a precise avaluar aquest tipus d’estructures. En aquest cas, els resultats van herramienta fiable para evaluar este tipo de estructuras. En este

59
analysis. Heyman’s hypothesis might be the reason of this deviation. ser massa diferents dels de les proves experimentals, de manera que caso, los resultados fueron demasiado distintos a los de las pruebas
One of them limits the material capacity by stating that it has null dur a terme una anàlisi precisa va resultar inviable. Les hipòtesis de experimentales, haciendo inviable llevar a cabo un análisis preciso.
tensile strength. The distribution of the layers and the bricks on Heyman podrien ser la raó d’aquesta desviació. Una de les hipòtesis Las hipótesis de Heyman podrían ser la razón de esta desviación.
them, in a word, the technique of tile vaulting, may be the reason limita la capacitat del material quan afirma que té resistència nul·la a Una de ellas limita la capacidad del material al afirmar que tiene
why tensile capacity in this structures is bigger than in other kind of la tracció. La distribució dels fulls, el morter i els maons, és a dir, la resistencia nula a tracción. La distribución de las hojas, el mortero
masonry structures. tècnica de la volta de maó de pla, pot ser la raó per la qual la capacitat y los ladrillos, es decir, la técnica de la bóveda tabicada, pueden ser
Tile vaults might not be “cohesive” structures as Rafael de tracció en aquestes estructures és més gran que en un altre tipus la razón por la que la capacidad de tracción en estas estructuras es
Guastavino asserted, but they do have tensile capacity, little, but d’estructures de fàbrica. mayor que en otro tipo de estructuras de fábrica.
existing. Les voltes de maó de pla potser no són estructures «cohesives», Las bóvedas tabicadas pueden no ser estructuras “cohesivas”
This may be the reason for the big error in predicting the com va afirmar Rafael Guastavino, però tenen la capacitat d’assumir como afirmó Rafael Guastavino, pero tienen capacidad de asumir
ultimate load capacity of the tile vault, and it makes limit analysis traccions, poca capacitat, però hi és. Aquest pot ser el motiu de l’error tracciones, poca, pero existente. Éste puede ser el motivo del error
too conservative for the purposes of this research. Having already a l’hora de predir la capacitat de càrrega màxima de la volta de maó a la hora de predecir la capacidad de carga máxima de la bóveda
drawn these conclusions, regarding the information given by this de pla, i això fa que l’anàlisi límit sigui massa conservadora per a les tabicada, y esto hace que el análisis límite sea demasiado conservador
method in this case and taking into account the objectives of this finalitats d’aquesta recerca. Un cop elaborades aquestes conclusions para los fines de esta investigación. Habiendo elaborado ya estas
dissertation, the assessment of the next vaults with limit analysis was en relació amb la informació aportada per aquest mètode en aquest conclusiones en relación con la información dada por este método
not carried out. cas i tenint en compte els objectius d’aquesta recerca, no s’ha dut a en este caso y teniendo en cuenta los objetivos de esta investigación,
In what concerns the Finite Element Method and comparing terme el càlcul de les següents voltes mitjançant l’anàlisi límit. el cálculo de las siguientes bóvedas mediante el análisis límite no se
both kinds of models, it is concluded that: Pel que fa al mètode d’elements finits i comparant els dos tipus ha llevado a cabo.
The numerical model did not present a behavior exactly like the de model, es conclou que: En lo que se refiere al método de elementos finitos y comparando
real specimen, which is not alarming, because no specimen will be El model numèric no presenta un comportament igual al de la los dos tipos de modelo, se concluye que:
equal to the next one. Both models presented are acceptable and can mostra real, la qual cosa no és alarmant, perquè cap mostra serà igual El modelo numérico no presentó un comportamiento igual al de
explain the vault’s behavior with a reasonable accuracy. However, the que la següent. Els dos models presentats són acceptables i poden la muestra real, lo que no es alarmante, porque ninguna muestra será
macromodel seems to be more correct especially in the displacements, explicar el comportament de la volta amb una precisió raonable. igual que la siguiente. Los dos modelos presentados son aceptables
showing a larger plastic behavior before the peak load. Tot i així, el macromodel sembla ser més correcte, especialment en y pueden explicar el comportamiento de la bóveda con una
The micromodel could still be adjusted to reach a better accuracy els desplaçaments, que mostren un comportament plàstic més gran precisión razonable. Sin embargo, el macromodelo parece ser más
in replicating the real behavior of the vault, but that could be an abans d’aconseguir la càrrega màxima. correcto especialmente en los desplazamientos, que muestran un
everlasting process. In terms of economy of time, macromodels are El micromodel encara es podria ajustar per aconseguir més comportamiento plástico mayor antes de alcanzar la carga máxima.
much more worthwhile. The high amount of properties that have precisió a l’hora de representar el comportament real de la volta, però El micromodelo todavía podría ajustarse para alcanzar una
to be introduced in the micromodel makes it much more difficult això podria ser un procés etern. En termes d’economia de temps, els mejor precisión al representar el comportamiento real de la bóveda,
to adjust, not to mention the difficulty of its geometrical definition. macromodels valen més la pena. La gran quantitat de propietats que pero éste podría ser un proceso eterno. En términos de economía de
Taking these reflections in consideration, the vaults assessed in cal introduir en el micromodel fa que sigui molt més difícil d’ajustar, tiempo, los macromodelos valen más la pena. La gran cantidad de
the next chapters will be analyzed with the Finite Element Method a més que presenta la dificultat de definir-lo geomètricament. propiedades que hay que introducir en el micromodelo hace que sea
using macromodels. Tenint en compte aquestes reflexions, les voltes avaluades en mucho más difícil de ajustar, además de la dificultad de su definición
els propers capítols s’analitzaran amb el mètode d’elements finits geométrica.
mitjançant macromodels. Tomando estas reflexiones en consideración, las bóvedas
evaluadas en los próximos capítulos se analizarán con el Método de
los Elementos Finitos usando macromodelos.

60
2.5. Study of the proposed variables. 2.5. Estudi de les variables proposades 2.5. Estudio de las variables propuestas

The results of the assessment of the two vaults in this chapter will En aquest capítol es compararan els resultats de l’avaluació de les En este capítulo se compararán los resultados de la evaluación de las
be compared with the ones obtained for the reference vault to dues voltes amb variables incorporades amb els obtinguts per a la dos bóvedas con variables incorporadas con los obtenidos para la
obtain information to be used not only when facing the decision of volta de referència, per aconseguir així informació que es pugui fer bóveda de referencia, para conseguir así información que se pueda
building a new vault, but also when facing a restoration project in servir no solament a l’hora de prendre la decisió de construir una utilizar no sólo cuando uno se enfrente a la decisión de construir una
which a reinforcement has to be implemented. Here two options are nova volta, sinó també quan calgui desenvolupar un projecte de nueva bóveda, sino también cuando se vaya a realizar un proyecto de
presented: reinforcement by applying a new layer of bricks and by restauració en el qual s’hagi d’aplicar un reforç. Es presenten dues restauración en el que se tenga que aplicar un refuerzo. Se presentan
building stiffeners. opcions: el reforç mitjançant l’aplicació d’un nou full de maons i la dos opciones: el refuerzo mediante la aplicación de una nueva hoja
construcció de llengüetes rigiditzadores. de ladrillos y la construcción de lengüetas rigidizadoras.
2.5.1. Assessment of the vault with three layers.
2.5.1. Anàlisi de la volta de tres fulls 2.5.1. Análisis de la bóveda de tres hojas
2.5.1.1. Adopted macromodel.
The same kind of analysis, material properties, elements and load 2.5.1.1. Macromodel adoptat 2.5.1.1. Macromodelo adoptado
exposed in chapter 2.4.2. for the macromodel of the reference vault Per a l’avaluació d’aquesta nova volta s’utilitzaran el mateix tipus Para la evaluación de esta nueva bóveda se utilizarán el mismo tipo de
is now adopted for the assessment of this new vault. d’anàlisi, propietats dels materials, elements i càrrega exposats al análisis, propiedades de los materiales, elementos y carga expuestos
It has to be taken into account that the properties that will be capítol 2.4.2 per al macromodel de la volta de referència. en el capítulo 2.4.2 para el macromodelo de la bóveda de referencia.
introduced in the software to perform the analysis are the ones Cal tenir en compte que les propietats que s’introduiran Tiene que tenerse en cuenta que las propiedades que se
obtained after adjusting the reference vault’s model. These values al programa per fer l’anàlisi són les que s’han obtingut després introducirán en el software para realizar el análisis son las obtenidas
came mostly from the experimental tests with specimens of a two- d’ajustar el model de la volta de referència. Aquests valors provenen después de ajustar el modelo de la bóveda de referencia. Estos valores
layered vault, which properties may differ from a three-layered principalment dels experiments amb mostres d’una volta de dos provenían principalmente de los experimentos con muestras de una
vault. In a vault with two layers, the first layer is made with gypsum fulls, les propietats de la qual poden ser lleugerament diferents de bóveda de dos hojas, cuyas propiedades pueden ser ligeramente
and bricks in “vertical position” and the second layer with cement les d’una volta de tres fulls. En una volta de dos fulls, la primera està distintas a las de una bóveda de tres hojas. En una bóveda de
mortar and bricks in “horizontal position”. An additional third layer feta amb guix i maons en «posició vertical» i la segona amb morter dos hojas, la primera está hecha con yeso y ladrillos en “posición
would have as materials mortar and bricks in “vertical position”. The de ciment i maons en «posició horitzontal». Un tercer full addicional vertical” y la segunda hoja con mortero de cemento y ladrillos en
thickness of the three layered vault is 13.6 cm. tindria com a materials morter i maons en «posició vertical». El “posición horizontal”. Una tercera hoja adicional tendría como
gruix final de la volta és de 13,6 cm. materiales mortero y ladrillos en “posición vertical”. El espesor final
de la bóveda es de 13,6 cm.

Fig 57.
Mesh and applied load at the macromodel of the vault with three layers |
Malla i càrrega aplicada en el macromodel de la volta de tres fulls | Malla y
carga aplicada en el macromodelo de la bóveda de tres hojas

61
Fig 58. Fig. 59.
Principal tensile strains graphics and hinges of Load-def. curve at the load point of the 3-layered vault.
the three-layered vault. | Deformacions principals | Corba càrrega-desp. en el «punt de càrrega». Volta de
de tracció i ròtules de la volta de tres fulls | 3 fulls urva carga-desp. en el “pto. de carga”. Bóveda de
Deformaciones principales de tracción y rótulas 3 hojas
de la bóveda de tres hojas
Fig. 60.
Load-def. curve at an initial state of the 3-layered vault
| Corba càrrega-desp., tram inicial. Volta de 3 fulls |
Curva carga-desp., tramo inicial. Bóveda de 3 hojas

62
Fig 61.
Mesh and applied load at the macromodel of the vault with stiffeners |
Malla i càrrega aplicada en el macromodel de la volta reforçada amb envans
rigiditzadors | Malla y carga aplicada en el macromodelo de la bóveda
reforzada con tabiques rigidizadores

2.5.1.2. Results. 2.5.1.2. Resultats 2.5.1.2. Resultados


The failure mechanism showed by the non-linear analysis of the El mecanisme de ruptura que mostra l’anàlisi no lineal de la volta de El mecanismo de rotura que mostró el análisis no lineal de la bóveda
three-layered vault consisted of four hinges in the expected places tres fulls consta de quatre ròtules en els llocs esperats (Figura 58). de tres hojas constaba de cuatro rótulas en los lugares esperados
(Figure 58). La capacitat de càrrega màxima obtinguda és de 59,91 kN i el (Figura 58).
The obtained ultimate load capacity is 59.91kN and the desplaçament en el «punt de càrrega» és de 4,09 mm. Les primeres La capacidad de carga máxima obtenida es de 59,91 kN y el
displacement at the “load point” is 4.09mm. The first two hinges dues ròtules es comencen a desenvolupar en el rang de valors de desplazamiento en el “punto de carga” es de 4,09 mm. Las primeras
start to develop in the range of values of load between 8kN and càrrega d’entre 8 i 12 kN, i la tercera i la quarta en un d’entre 26 i 34 dos rótulas comienzan a desarrollarse en el rango de valores de carga
12kN, and the third and fourth ones in a range between 26kN and kN (Fig. 59). Aquests resultats suggereixen que les ròtules es generen entre 8 y 12 kN, y la tercera y la cuarta, en uno entre 26 y 34 kN
34kN (Fig. 59). Such results suggest the generation of the hinges “in «de dos en dos» a cada costat de la volta (vegeu la posició dels parells (Figura 59). Tales resultados insinúan que las rótulas se generan
pairs” in each side of the vault (see position of the pairs of hinges in de ròtules a la Fig. 59). La rigidesa inicial és de 32,11 kN/mm (Fig. “a pares” en cada lado de la bóveda (ver la posición de los pares
Figure 59).The initial stiffness is 32.11kN/mm. 59). de rótulas en la Figura 59) .La rigidez inicial es de 32,11 kN/mm
(Figura 60).
2.5.2. Assessment of the vault with stiffeners. 2.5.2. Anàlisi de la volta amb rigiditzadors
2.5.2.1. Adopted macromodel. 2.5.2.1. Macromodel adoptat 2.5.2. Análisis de la bóveda con rigidizadores
The same kind of analysis, material properties, elements and load Per a l’avaluació d’aquesta nova volta es faran servir els mateixos 2.5.2.1. Macromodelo adoptado
exposed in chapter 2.4.2. for the macromodel of the reference vault tipus d’anàlisi, propietats dels materials, elements i càrrega exposats Para la evaluación de esta nueva bóveda se utilizarán el mismo
is now adopted for the assessment of this vault. al capítol 2.4.2 amb el macromodel de la volta de referència. tipo de análisis, propiedades de los materiales, elementos y carga
A common arrangement of the stiffeners is every 50 cm. Two Els rigiditzadors normalment estan disposats cada 50 cm. A la expuestos en el capítulo 2.4.2 con el macromodelo de la bóveda de
stiffeners would fit in the vault as it is 1m wide. In the plane stress volta hi cabrien dos, ja que és d’1 m d’ample. En l’anàlisi de tensió referencia.
analysis performed, the model is drawn in 2D and a thickness plana duta a terme, el model es dibuixa en 2D i cal aplicar un cert Los rigidizadores normalmente están dispuestos cada 50 cm. En
should be applied to the different elements. The thickness applied to gruix als diversos elements. El gruix aplicat als rigiditzadors és de 8 la bóveda encajarían dos, ya que es de 1 m de ancho. En el análisis de
the stiffeners was 8cm (two one-layered stiffeners), whereas the one cm (dos rigiditzadors d’un full) mentre que l’aplicat a la volta és d’1 tensión plana realizado, el modelo se dibuja en 2D y hay que aplicar
applied to the vault was 1m (Figure 62). The stiffeners have the same m (Figura 62). Als rigiditzadors se’ls apliquen les mateixes propietats un cierto espesor a los diferentes elementos. El espesor aplicado a los
material properties of the vault masonry. que al material de la volta de fàbrica. rigidizadores fue de 8 cm (dos rigidizadores de una hoja) mientras
The boundary conditions are of great importance when placing Les condicions de contorn són de gran importància a l’hora que el aplicado a la bóveda fue de 1 m (Figura 62). A los rigidizadores
stiffeners. In this case, it was decided to keep boundary conditions de col·locar rigiditzadors. En aquest cas, es va decidir mantenir les se les aplican las mismas propiedades que al material de la bóveda
the same as in the previous cases, meaning that the stiffener is not condicions de contorn igual que en els casos anteriors, la qual cosa de fábrica.
pinned or supported on its sides. It needs to be pointed out that a significa que el reforç no s’articula ni s’encasta als extrems. Val a dir Las condiciones de contorno son de gran importancia a la
much better behavior is supposed to be expected when stiffeners are que s’esperaria que el comportament fos significativament millor si hora de colocar rigidizadores. En este caso, se decidió mantener
constrained on its sides. els rigiditzadors estiguessin articulats o encastats als extrems. las condiciones de contorno igual que en los casos anteriores, lo
que significa que el refuerzo no se articula ni se empotra en sus
extremos. Cabe decir que se esperaría que el comportamiento fuera
significativamente mejor si los rigidizadores estuvieran articulados
o empotrados en los extremos.

63
Fig 62.
Arrangement of the stiffeners in 3D and 2D. | Disposició
dels reforços en 3D i en el model 2D | Disposición de los
refuerzos en 3D y en el modelo 2D.

Fig 63.
Principal tensile strains and hinges. Deformed shape.
Macromodel of the vault with stiffeners. | Deformacions
principals a tracció, ròtules i deformada. Volta reforçada
amb envans rigiditzadors | Deformaciones principales
a tracción, rótulas y deformada. Bóveda reforzada con
tabiques rigidizadores

Fig 64.
Load-def. curve of the vault with stiffeners. | Corba
càrrega-desp. en el «punt de càrrega». Volta amb
rigiditzadors | Curva carga-desp. en “pto. de carga”.
Bóveda con rigidizadores.

Fig 65.
First part of the load-def. curve of the vault with
stiffeners | Corba càrrega-desp., tram inicial. Volta amb
rigiditzadors | Curva carga-desp., tramo inicial. Bóveda
con rigidizadores

64
2.5.2.2. Results. 2.5.2.2. Resultats 2.5.2.2. Resultados.
The failure mechanism showed by the non-linear analysis of the El mecanisme de ruptura que mostra l’anàlisi no lineal de la volta El mecanismo de rotura mostrado por el análisis no lineal de la
vault with stiffeners consisted of four hinges in the expected amb rigiditzadors presenta quatre ròtules en els llocs esperats bóveda con rigidizadores, contaba con cuatro rótulas en los lugares
places (Figure 63). (Figura 63). esperados (Figura 63).
The obtained ultimate load capacity is 18.22kN and the La capacitat de càrrega màxima obtinguda és de 18,22 kN i el La capacidad de carga máxima obtenida es de 18,22 kN y el
displacement at the “load point” is 2.90mm (Fig 64). The initial desplaçament en el «punt de càrrega» és de 2,90 mm (Figura 64). La desplazamiento en el “punto de carga” de 2,90 mm (Figura 64). La
stiffness is 14.71kN/mm (Fig 65). rigidesa inicial és de 14,71 kN/mm (Figura 65). rigidez inicial es de 14,71 kN/mm (Figura 65).

2.5.3. Comparison of results. 2.5.3. Comparació de resultats 2.5.3. Comparación de resultados


The analysis of the two vaults in this chapter aims to establish the L’anàlisi de les dues voltes d’aquest capítol té com a objectiu establir El análisis de las dos bóvedas de este capítulo tiene como objetivo
influence of both parameters changed. The comparison of these la influència dels dos paràmetres modificats. La comparació establecer la influencia de ambos parámetros modificados. La
results and the conclusions drawn can be also taken in consideration d’aquests resultats i les conclusions obtingudes també es poden tenir comparación de estos resultados y las conclusiones obtenidas pueden
when facing the strengthening of an existing arch. Comparison of en compte a l’hora de reforçar un arc existent. A la Figura 66 i a la tenerse también en cuenta a la hora de reforzar un arco existente. En
results is pictured in Figure 66 and listed in Table 12. Taula 14 es representa la comparació dels resultats. la Figura 66 y en la Tabla 14 se representa la comparación de los
The two variables altered in regard to the reference vault gave Les dues variables alterades pel que fa a la volta de referència van resultados.
an increase of the ultimate load capacity and the initial stiffness. incrementar la capacitat de càrrega màxima i la rigidesa inicial. No Las dos variables alteradas con respecto a la bóveda de
However, although both new vaults mean an improvement, the obstant això, tot i que les dues voltes noves impliquen una millora, referencia incrementaron la capacidad de carga máxima y la rigidez
results obtained with the three-layered vault are considerably better. els resultats obtinguts amb la volta de tres fulls són considerablement inicial. Sin embargo, aunque las dos bóvedas nuevas significan una
Building stiffeners increases the ultimate load capacity in millors. mejora, los resultados obtenidos con la bóveda de tres hojas son
3.85kN (27%) and the initial stiffness in 3.73kN/mm (34%). Construir amb rigiditzadors augmenta la capacitat màxima de considerablemente mejores.
However, a more brittle collapse is detected. càrrega 3,85 kN (27%) i la rigidesa inicial 3,73 kN/mm (34%). Tot i Construir con rigidizadores aumenta la capacidad máxima de
així, la ruptura és més fràgil. carga 3,85 kN (27%) y la rigidez inicial 3,73 kN/mm (34%). Sin
L’addició d’un tercer full la volta de referència augmenta la embargo, la rotura es más frágil.
capacitat última de càrrega 45,54 kN (317%) i la rigidesa inicial La adición de una tercera hoja a la bóveda de referencia aumenta
21,45 kN/mm (196%). la capacidad última de carga 45,54 kN (317%) y la rigidez inicial
21,45 kN/mm (196%).

Ultimate load capacity Increase of peak load Initial stiffness Increase of initial stiffness
Capacitat màx. de càrrega Augment de la capacitat màx. Rigidesa inicial Augment de la rigidesa inicial
Capaciada máx. de carga Aumento de la capacidad máx. Rigidez inicial Aumento de la rigidez inicial
kN % kN/mm %

Reference vault 14,37 - 10,96 -


Volta de referència
Bóveda de referencia

Fig 66. Vault with stiffeners 18,22 27 14,69 34


Volta amb rigiditzadors
Comparison of the vaults studied. | Comparació de les voltes estudiades |
Bóveda con rigidizadores
Comparación de las bóvedas estudiadas.

Vault with three layers 59,91 317 32,41 196


Table 14. | Taula 14 | Tabla 14 Volta amb tres fulls
Comparison of results of the vaults studied | Comparació dels resultats de les Bóveda con tres hojas
voltes estudiades | Comparación de los resultados de las bóvedas estudiadas

65
Adding a third layer to the reference vault increases the ultimate 2.5.4. Conclusions 2.5.4. Conclusiones
load capacity in 45.54kN (317%) and the initial stiffness in 21.45kN/ Les anàlisis numèriques fetes en els dos nous tipus de volta mostren Los análisis numéricos realizados en los dos nuevos tipos de
mm (196%). una gran millora quan s’aplica un tercer full de maons a una volta bóveda muestran una gran mejoría al aplicar una tercera hoja de
de dos fulls existent. La disposició de rigiditzadors o diafragmes ladrillos a una bóveda de dos hojas existente. La disposición de
2.5.4. Conclusions (important: amb les condicions de contorn esmentades), tot i que rigidizadores o diafragmas (importante: con las condiciones de
The numerical analysis performed on the two new kinds of vaults també representa una millora de la capacitat de càrrega, suposa contorno mencionadas), aunque también representa una mejora de
show a large improvement when applying a third layer of bricks una contribució molt limitada i l’augment de la rigidesa de la volta la capacidad de carga, contribuye de un modo muy limitado y el
to an existing two-layered vault. The arrangement of stiffeners or provoca una ruptura més fràgil. aumento de la rigidez de la bóveda provoca una rotura más frágil.
diaphragms (important: with the mentioned boundary conditions), A l’hora de reforçar una volta de maó de pla, afegir un altra full A la hora de reforzar una bóveda tabicada, añadir otra hoja
although representing also an improvement of the load bearing de maons sembla una opció molt millor que col·locar rigiditzadors. de ladrillos parece una opción mucho mejor que la de colocar
capacity, contributes in a very limited way and the increase of the A més a més, en funció de la destresa del paleta, aquesta opció rigidizadores. Además, dependiendo de la destreza del albañil, esta
vault’s stiffness causes a more brittle failure. podria ser molt més fàcil. opción podría ser mucho más fácil.
The addition of another layer of bricks seems a much better
option when facing the strengthening of a tile vault than placing
non-constrained stiffeners. Besides, depending on the ability of the 2.6. Debat 2.6. Debate
mason, this option might be a much easier one.
La combinació entre els assajos experimentals i l’anàlisi numèrica La combinación entre los ensayos experimentales y el análisis
és molt aconsellable a l’hora d’abordar l’anàlisi de les estructures de numérico es muy aconsejable a la hora de abordar el análisis de las
2.6. Discussion. fàbrica, amb la finalitat d’obtenir les dades per als models numèrics i estructuras de fábrica, con el fin de obtener los datos para los modelos
validar els resultats. En aquest estudi s’ha seguit aquesta metodologia. numéricos y validar los resultados. En este estudio se ha seguido
The combination of experimental and numerical analysis is strongly La descripció del material s’ha fet mitjançant la realització d’assajos esta metodología. La descripción del material se hizo mediante la
advisable when addressing the analysis of masonry structures in experimentals, i les dades subministrades s’han fet servir per definir realización de ensayos experimentales y los datos suministrados se
order to obtain the data for the numerical models and to validate les propietats del material dels models numèrics. S’han adoptat utilizaron para definir las propiedades del material de los modelos
the numerical results. This approach was followed in the present dues estratègies diferents de modelatge numèric i s’han comparat numéricos. Se adoptaron dos estrategias diferentes de modelado
study. The characterization of the material was done by performing amb els resultats obtinguts a les proves de càrrega de les voltes i a numérico y se compararon con los resultados obtenidos en las
experimental tests and the supplied data was used to define the l’anàlisi límit. També s’analitzen dues possibles variants de la volta de pruebas de carga de las bóvedas y en el Análisis Límite. También
material’s properties of the numerical models. Two different referència o de sistemes de reforç. se analizan dos posibles variantes de la bóveda de referencia o de
numerical modeling strategies were adopted and compared with the L’estudi indica resultats desiguals pel que fa al càlcul de la volta sistemas de refuerzo.
results obtained from load tests on vaults and limit analysis. Two de referència. Els resultats de la càrrega màxima obtinguts amb El estudio demuestra resultados desiguales con respecto al
possible variations of the reference vault or possible strengthening l’anàlisi límit mostren una gran discrepància respecte a les proves cálculo de la bóveda de referencia. Los resultados de la carga
systems were also analyzed. de càrrega, fet que cal tenir en compte. Atenent les bases de l’anàlisi máxima obtenidos con el Análisis Límite mostraron una gran
The study has shown uneven results regarding the calculation límit i les hipòtesis de Heyman, el motiu d’aquesta divergència pot discrepancia respecto a las pruebas de carga, lo que se debería tener
of the reference vault. The results of collapse load obtained with ser el fet que aquesta anàlisi no té en compte la capacitat de tracció, en consideración. Prestando atención a las bases del Análisis Límite
limit analysis showed a big disagreement with the load tests which la qual cosa fa que l’anàlisi límit sigui conservadora en aquest tipus y a las hipótesis de Heyman, el motivo de esta divergencia puede
is worthy of consideration. Regarding the basis of limit analysis and d’estructures. D’altra banda, en relació amb el mètode d’elements ser el hecho de que este análisis no tiene en cuenta la capacidad de
Heyman’s hypothesis, the reason for this disparity can be found in finits, la seva simplicitat i la seva manca de requisits respecte a les tracción, lo que hace que el análisis límite sea conservador en este
the fact that this analysis ignores the tensile capacity of this kind of propietats dels materials, tret de la densitat, fa que sigui molt útil tipo de estructuras. Por otra parte, en comparación con el método
structures, which makes limit analysis conservative in its analysis sempre que se n’entenguin les limitacions. de elementos finitos, su simplicidad y su falta de requisitos respecto
of this kind of structures. On the other hand, in comparison with L’anàlisi numèrica duta a terme amb el model sense calibrar, és a a las propiedades de los materiales, a excepción de la densidad, hace
the Finite Element Method, its simplicity and no requirement of dir, mitjançant els valors de les propietats del material en part extrets que sea muy útil siempre y cuando se entiendan sus limitaciones.
material properties other than density, makes it very useful provided de la bibliografia i en part obtinguts a partir dels experiments, va El análisis numérico llevado a cabo con el modelo sin calibrar,
its limitations are understood. mostrar també una capacitat de càrrega molt baixa si es compara es decir, mediante los valores de las propiedades del material en
The numerical analysis of non-calibrated models, carried out amb les proves de càrrega. Els valors extrets de la bibliografia parte extraídos de la bibliografía y en parte obtenidos a partir de los
defining the model with the recommended values of the material’s existent sobre obra de fàbrica tenen en compte la resistència a la experimentos, mostró también una capacidad de carga muy baja en
properties from the literature, showed also a very low load bearing tracció dels elements de fàbrica; per tant, els resultats s’apropen més comparación con las pruebas de carga. Los valores extraídos de la

66
capacity in comparison with the load tests. These values for masonry a les proves de càrrega que els resultats de l’anàlisi límit. Tanmateix, bibliografía existente sobre obra de fábrica contemplan la resistencia
elements do not disregard the tensile strength, therefore, results en aquests models numèrics no calibrats la resistència a la tracció de a tracción de los elementos de fábrica, por lo tanto, los resultados
are closer to the load tests than limit analysis results. However, in la volta de maó de pla es redueix perquè aquests valors recomanats se acercan más a las pruebas de carga que los resultados del análisis
this non-calibrated numerical models, tile vault’s tensile strength is són generalitzats i han de cobrir de manera segura un gran espectre límite. Sin embargo, en estos modelos numéricos no calibrados, la
decreased due to the fact that these kind of recommended values dins de les propietats de l’obra de fàbrica. La capacitat de tracció de resistencia a tracción de la bóveda tabicada se reduce debido a que
in literature are generalized and have to cover a big spectrum of la volta de maó de pla, gràcies a les característiques de la tècnica estos valores recomendados son generalizados y tienen que cubrir de
masonry properties in a safe way. The tensile capacity of “Catalan mateixa, normalment és més gran que la de la majoria d’estructures forma segura un gran espectro dentro de las propiedades de la obra
vaults”, thanks to the characteristics of the technique itself, is de fàbrica. de fábrica. La capacidad de tracción de la bóveda tabicada, gracias a
normally higher than the one of most masonry structures. Els models numèrics calibrats donen uns resultats acceptables. las características de la técnica en sí, es normalmente mayor que la
Calibrated numerical models gave acceptable results. Both micro- Tant els micromodels com els macromodels aconsegueixen replicar de la mayoría de estructuras de fábrica.
and macromodels succeeded in replicating the structural behavior of el comportament estructural de la volta. Tot i així, encara que el Los modelos numéricos calibrados dieron unos resultados
the vault. However, although the micromodel identifies in a slightly micromodel identifiqui les tensions i les deformacions d’una manera aceptables. Tanto los micromodelos como los macromodelos
more accurate way stresses and strains and hence the position of lleugerament més precisa i, per tant, la posició de les ròtules gràcies a lograron replicar el comportamiento estructural de la bóveda. Sin
the hinges thanks to its more detailed definition, the macromodel una definició més detallada, el macromodel sembla ser més rigorós, embargo, aunque el micromodelo identifica las tensiones y las
seems to be more correct especially in the displacements, showing especialment en els desplaçaments, que, en aquest cas, mostren un deformaciones de una manera ligeramente más precisa y, por ende,
a larger plastic behavior before the peak load in this case. Besides, comportament plàstic més gran abans de la càrrega màxima. A més la posición de las rótulas gracias a una definición más detallada,
macromodels require a considerable smaller amount of time to be a més, la generació dels macromodels requereix una quantitat de el macromodelo parece ser más riguroso especialmente en los
generated and much less material properties. temps considerablement més petita i moltes menys propietats dels desplazamientos, que, en este caso, muestran un comportamiento
The two varieties of the reference vault studied in this materials. plástico mayor antes de la carga máxima. Además, los macromodelos
dissertation consisted in the addition of a third layer of bricks and Els dos tipus de reforç en la volta de referència estudiats en requieren una cantidad de tiempo considerablemente menor para
in the arrangement of stiffeners or diaphragms (the position of the aquesta recerca consisteixen en l’addició d’un tercer full de maons i ser generados y muchas menos propiedades de los materiales.
boundary conditions at the model with stiffeners should be taken en la disposició de llengüetes rigiditzadores (cal tenir en compte la Los dos tipos de refuerzo en la bóveda de referencia estudiados
into account, as a variation on them could mean a big change and posició de les condicions de contorn en el model amb rigiditzadors, en esta investigación consistieron en la adición de una tercera hoja
an improvement on the structural behavior of the system). The ja que una variació d’aquests podria suposar un gran canvi i una de ladrillos y en la disposición de lengüetas rigidizadoras (debe
results show that the addition of a third layer of bricks, whenever millora en el comportament estructural del sistema). Els resultats tenerse en cuenta la posición de las condiciones de contorno en
possible, means a much higher improvement in terms of maximum mostren que l’addició d’un tercer full de maons, sempre que sigui el modelo con rigidizadores, ya que una variación de los mismos
load capacity (317% of improvement) and initial stiffness (196% of possible, significa una millora molt més gran en termes de capacitat podría significar un gran cambio y una mejora en el comportamiento
improvement). de càrrega màxima (317% de millora) i de rigidesa inicial (196% de estructural del sistema). Los resultados muestran que la adición de
millora). una tercera hoja de ladrillos, siempre que sea posible, significa una
mejora mucho mayor en términos de capacidad de carga máxima
(317% de mejora) y de rigidez inicial (196% de mejora).

1.

67
“…to build an arch on this system, or build anything on «[...] en construir una volta amb aquest sistema, o qualsevol “…al construir una bóveda con este sistema, o cualquier
the Cohesive System, presents two problems. One relates to the element en el sistema cohesiu, sorgeixen dos problemes. Un es elemento en el sistema cohesivo, surgen dos problemas. Uno se
stability of the structure after being built; the other, and the refereix a l’estabilitat de l’estructura un cop acabat; l’altre, el refiere a la estabilidad de la estructura una vez terminado; el otro,
main one, to getting the structure built. We may know that a fonamental, a la seva estabilitat durant la construcció. Sabem que el fundamental, a su estabilidad durante la construcción. Sabemos
construction on the Cohesive System will have stability when set; una construcció cohesiva serà estable quan s’hagi endurit; encara que una construcción cohesiva será estable cuando haya fraguado;
but to build it may be an insuperable problem.” que construir-la pugui suposar un problema insuperable.» aunque construirla pueda suponer un problema insuperable.”
(Guastavino, 1892) (Guastavino, 1892) (Guastavino, 1892)

3. Case studies and experimentation 3. Casos d’estudi i experimentació 3. Casos de estudio y experimentación

3.1. Motivation. 3.1. Motivació 3.1. Motivación

As mentioned before, this research is not only focused on giving Tal com ja s’ha indicat, l’objectiu d’aquesta recerca és presentar Tal como ya se ha indicado, el objetivo de esta investigación es
solutions for the structural analysis of historical constructions una tècnica constructiva que té una dilatada història, amb unes presentar una técnica constructiva que cuenta con una dilatada
containing tile vaults, but it can also be valid to be consulted realitzacions que, com la tècnica mateixa, cal conservar com a historia cuyas realizaciones, como la propia técnica, hay que
when facing a new project recovering this historical technique. patrimoni històric, però al mateix temps el fet que actualment conservar como patrimonio histórico, pero al mismo tiempo
In fact, these two aspects are inseparable in this research, as hagi desaparegut no implica que no sigui vàlida en un nou context su actual desaparición no implica que no sea válida en un nuevo
experimental constructions, tests and hands-on work with the definit per una tipologia edificatòria ben diferent, atesos els seus contexto definido por una tipología edificatoria bien diferente,
technique are considered within this research the best ways to innombrables avantatges ja esmentats. dadas sus innumerables ventajas ya citadas.
understand the material, construction process and structural Per tot plegat, justament aquesta recerca presta una atenció Por todo ello, justamente esta investigación presta especial
behavior of the technique. especial a la diferència substancial entre la construcció d’obra nova i atención a la diferencia sustancial entre la construcción de obra
Nevertheless, special attention has been given to the la conservació d’una construcció històrica. nueva y la conservación de las históricas.
substantial differences when facing a new project and the D’acord amb les recomanacions d’ISCARSAH (2003), l’anàlisi de De acuerdo con las recomendaciones de ISCARSAH (2003) el
conservation of a historical construction. According to the les estructures antigues s’enfoca de manera diferent, ja que implica análisis de las estructuras antiguas se enfoca de forma diferente,
ISCARSAH Recommendations (2003), ancient structures need recerca històrica, inspecció, monitoratge, modelització i anàlisi pues implica investigación histórica, inspección, monitorización,
a different approach strategy, involving historical investigation, estructural. Però, òbviament, aquest enfocament multidisciplinari modelización y análisis estructural. Pero, obviamente, este enfoque
inspection, monitoring and structural modeling and analysis. no és necessari quan es tracta d’una nova construcció. multidisciplinar, no es necesario cuando se trata de una nueva
Obviously, this scientific multidisciplinary approach is not Per fomentar-ne l’ús en obra nova es desenvolupen dos fronts. construcción.
needed when building a new structure. However, there are other En primer lloc, una anàlisi estructural com a eina que ens permet Para fomentar su uso en obra nueva se desarrollan dos frentes. En
not so self-evident differences that concern the way the structural actualitzar aquesta tècnica amb la precisió analítica que exigeix primer lugar, un análisis estructural como una herramienta que nos
analysis is performed or even the kind of analysis to carry out. aquest nou tipus de construcció. I, en segon lloc, la recerca de nous permite actualizar esta técnica con la precisión analítica que exige
This research, according to what has been stated above, is camins a través de construccions experimentals, proves al laboratori ese nuevo tipo de construcción. Y, en segundo lugar, la búsqueda de
addressed from three perspectives: historical, numerical and i tallers amb estudiants. nuevos caminos a través de construcciones experimentales, pruebas
experimental. The most representative example of the latter is L’exemple més representatiu de l’últim punt és el projecte en el laboratorio y talleres con estudiantes.
presented in this dissertation: the project Brick-topia. However, Brick-topia. Però no és aquest l’únic esforç dels autors per El ejemplo más representativo del último punto es el proyecto
it is not the only effort by the authors to promote the tile vaulted promoure la tècnica voltada. La ferma creença en els avantatges de “Brick-topia”. Pero no es éste el único esfuerzo de los autores para
technique. The belief in the advantages of the technique (López la volta de maó de pla (López López i Domènech, 2012) ha donat promover la técnica abovedada. La firme creencia en las ventajas de
López and Domènech, 2012) has resulted in many hands-on lloc a diversos tallers pràctics on els estudiants i els professionals la bóveda tabicada (López López y Domènech, 2012) ha dado lugar

68
Fig 67.
Construction of the lower dome at Pines Calyx. © Michael Ramage. |
Construcció de la volta inferior de l’edifici Pines Calyx. © Michael Ramage
| Construcción de la bóveda inferior del edificio Pines Calyx. © Michael
Ramage.

Fig 68.
Vault 201. © Smithsonian Institution. Vault201. | Vault 201. © Smithsonian
Institution. Vault201. | Vault201. © Smithsonian Institution. Vault201

Fig 69.
Free-form tile vault at the ETH Zurich. Block Research Group, 2010. ©
Klemen Breitfuss | Volta de «forma lliure» a l’ETH Zurich. Block Research
Group, 2010. © Klemen Breitfuss | Bóveda de “forma libre” en la ETH de
Zúrich. Block Research Group, 2010. © Klemen Breitfuss

69
Fig 70.
General view of the project. © Manuel de Lózar and Paula López Barba.
| Vista general del projecte Brick-topia. © Manuel de Lózar i Paula López
Barba | Vista general del proyecto “Brick-topia”.© Manuel de Lózar and
Paula López Barba.

workshops where students and professionals could build “Catalan hem pogut construir voltes de maó de pla amb les nostres pròpies a diversos talleres prácticos donde los estudiantes y los profesionales
vaults” with their own hands. mans explorant diverses variables (com el sistema de cintra o els hemos podido construir bóvedas tabicadas con nuestras propias
This research is also based on learning through experience materials). manos explorando distintas variables (como el sistema de cimbrado
and through experimentation in the professional field, but with L’aprenentatge mitjançant els tallers pràctics i l’experimentació o los materiales).
an aim on translating into reality the research work made in the en el camp professional és fonamental per a la recerca que es El aprendizaje mediante los talleres prácticos y la experimentación
academic domain, as the last step of the research process. planteja i és, al seu torn, l’últim pas del procés de recerca realitzat en el campo profesional son fundamentales para la investigación que
en l’àmbit acadèmic. se plantea, y es, a su vez, el último paso del proceso de investigación
realizado en el ámbito académico.
3.2. Previous examples and inspirations
3.2. Exemples previs i inspiració
The first steps in the revival of tile vaulting as a contemporary 3.2. Ejemplos previos e inspiración
construction technique were done by the ““MIT School” of tile Els primers passos en la recuperació de la volta de maó de pla com
vaulting” (Ochsendorf, 2011), led by Prof. John Ochsendorf, una tècnica de construcció contemporània els va fer la que John Los primeros pasos en la recuperación de la bóveda tabicada
who created a group able to recover the technique from the Ochsendorf anomena MIT School of tile vaulting («l’Escola del MIT como una técnica de construcción contemporánea se realizaron
past to give it a new space in contemporary architecture. This de la volta de maó de pla») (Ochsendorf, 2012). Aquest catedràtic por lo que John Ochsendorf llamó “MIT School” of tile vaulting
important episode in the history of tile vaulting is described in del MIT de Boston va crear un grup capaç de recuperar la tècnica del (”Escuela del MIT” de bóveda tabicada) (Ochsendorf, 2012). Dicho
Ochsendorf ’s article “New tile vaults” (Ochsendorf, 2011), and passat per donar-li un nou espai en l’arquitectura contemporània. catedrático del MIT de Boston creó un grupo capaz de recuperar la
includes, among others, the construction of the Pines Calyx Ochsendorf descriu aquest important episodi de la història de la técnica del pasado para darle un nuevo espacio en la arquitectura
Domes (Figure 67) (Ramage 2007), the Mapungubwe National volta de maó de pla a l’article «New tile vaults» (Ochsendorf, 2012), contemporánea. Este episodio importante en la historia de la bóveda
Park Interpretive Center (Ramage et al., 2010a, 2010b) (see que inclou, entre d’altres, la construcció de les voltes de l’edifici de tabicada se describe en el artículo de Ochsendorf “New tile vaults”
chapter 1.3.1.) or the Vault201 for the Cooper Hewitt National Pines Calyx al Regne Unit (Figura 67; Ramage, 2007), el Centre (Ochsendorf, 2012), e incluye, entre otros, la construcción de las
Design Triennial in 2009 (Figure 68) (https://vaulting.wordpress. d’Interpretació del Parc Nacional de Mapungubwe a Sud-àfrica bóvedas del edificio de Pines Calyx en el Reino Unido (Figura 67)
com/). (Ramage et al., 2010a, 2010b; vegeu el capítol 1.3.1) i el projecte (Ramage, 2007), el Centro de Interpretación del Parque Nacional
Not less important has been the work by Professors or scholars Vault201 per a la Triennal Nacional de Disseny de Cooper Hewitt el de Mapungubween Sudáfrica (Ramage et al., 2010a, 2010b) (véase
who once were Ochsendorf ’s students at MIT, like Prof. Michael 2009 (Figura 68; https://vaulting.wordpress.com/). el capítulo 1.3.1.) o el proyecto Vault201 para la Trienal Nacional
Ramage (University of Cambridge) or Prof. Philippe Block (ETH No menys important ha estat el treball dels professors o de Diseño de Cooper Hewitt en 2009 (Figura 68) (https://vaulting.
Zurich), among others. Especially relevant for the authors of acadèmics que van ser estudiants d’Ochsendorf al MIT, com ara el wordpress.com/).

70
Fig 71.
Building Brick-topia’s first layer of bricks: a) applying fast-setting
cement and placing the brick, b) cleaning the joint. © Manuel de
Lózar and Paula López Barba. | Construcció del primer full de
rajoles de Brick-topia: a) aplicació de ciment ràpid i col·locació
de les rajoles, b) neteja de juntes. © Manuel de Lózar i Paula
López Barba | Construcción de la primera hoja de rasillas de
“Brick-topia”: a) aplicación de cemento rápido y colocación de
las rasillas, b) limpieza de juntas. © Manuel de Lózar and Paula
López Barba.

this document is the contribution by Prof. Block and the Block professor Michael Ramage (Universitat de Cambridge) o el professor No menos importante ha sido el trabajo de los profesores o
Research Group (see section 1.3.2.): Thrust Network Analysis Philippe Block (ETH Zurich), entre d’altres. Especialment rellevant académicos que una vez fueron estudiantes de Ochsendorf en el
(Block et al., 2007; Block, 2009) and the related computational per als autors d’aquest document és la contribució del catedràtic MIT, como el Prof. Michael Ramage (Universidad de Cambridge) o
tool RhinoVault (Rippmann et al., 2012) were key in the creation Philippe Block i el Block Research Group (vegeu la secció 1.3.2): el profesor Philippe Block (ETH Zurich), entre otros. Especialmente
of the first prototype of a free-form tile vault at ETH Zurich el Thrust Network Analysis (Block et al., 2007; Block, 2009) i el relevante para los autores de este documento es la contribución
(Figure 69) (Davis et al., 2011, 2012). programa RhinoVault (Rippmann et al., 2012) van ser clau en la del catedrático Philippe Block y el Block Research Group (véase la
creació del primer prototip de volta de maó de pla de forma lliure a sección 1.3.2.): el “Thrust Network Analysis (Block et al., 2007; Block,
l’ETH Zurich (Figura 69; Davis et al., 2011, 2012). 2009) y el software RhinoVault (Rippmann et al., 2012) fueron clave
3.3. Brick-topia en la creación del primer prototipo de bóveda tabicada de forma libre
en la ETH de Zúrich (Figura 69) (Davis et al., 2011, 2012).
The international collective of architects Map13 (www.map13bcn. 3.3. Brick-topia
com), which the authors cofounded, won the contest to build a
pavilion at the International Festival of Architecture Eme3, to be El col·lectiu d’arquitectes Map13 Barcelona (www.map13bcn.com), 3.3. Brick-topia
held from the 27th to 30th of June 2013 in Barcelona, Spain. The cofundat pels autors d’aquest escrit, va guanyar el primer premi
building was a tile vaulted unreinforced masonry structure. It del concurs Build-it per construir un pavelló que allotjaria part del El colectivo de arquitectos Map13 Barcelona (www.map13bcn.com),
is the first free-form Catalan vault at such a scale and reached a Festival Internacional d’Arquitectura Ema3. El festival es va celebrar cofundado por los autores de este escrito, ganó el primer premio del
maximum height of 4 meters, had spans between 5 and 7 meters entre el 27 i el 30 de juny del 2013 a Barcelona i es van organitzar concurso “Build-it” para construir un pabellón que alojaría parte del
and the shell had a surface of 150 m2 (Figure 70). diverses activitats durant el mes de juliol. El pavelló era una estructura Festival Internacional de Arquitectura Eme3. El festival se celebró
It was based on a combination of the latest structural analysis de volta de maó de pla no reforçada. Va ser la primera volta de forma entre el 27 y el 30 de junio de 2013 en Barcelona y organizó varias
and form-finding computational tools with a traditional, cheap and lliure construïda a gran escala fent servir aquesta tècnica. Tenia una actividades durante el mes de julio. El pabellón era una estructura
effective construction technique. It is the result of innovation to fight alçada de 4 metres, els arcs comprenien llums d’entre 5 i 7 metres i la de bóveda tabicada no reforzada. Fue la primera bóveda de forma
against budget and time. The initial budget was 3,000 euros and only làmina tenia una superfície de 150 m2 (Figura 70). libre construida a gran escala empleando esta técnica. Alcanzaba
seven weeks was the time to look for sponsors, plan the construction Es basava en la combinació de les eines computacionals més una altura de 4 metros, los arcos comprendían luces de entre 5 y 7
phases and build it. avançades d’anàlisi estructural i form-finding amb una tècnica metros y la lámina tenía una superficie de 150 m2 (Figura 70).
The pavilion took as reference and inspiration the prototype constructiva tradicional, econòmica i efectiva. El pressupost inicial Se basa en la combinación de las más avanzadas herramientas
built by the Block Research Group at the ETH in Zürich (Davis dels promotors del festival era de 3.000 euros i el temps de recerca de computacionales de análisis estructural y form-finding con
et al., 2011). Increasing the size, opening it to the public and the patrocinis i construcció va ser de set setmanes. una técnica constructiva tradicional, económica y efectiva. El

71
constraints of time and budget, meant necessary innovation in the El pavelló va tenir com a referència i inspiració el prototip presupuesto inicial de los promotores del festival era de 3000 euros
construction process, as well as meticulous structural analysis to construït pel Block Research Group (www.block.arch.ethz.ch) de y el tiempo de búsqueda de patrocinios y construcción fue de siete
accomplish the requirements of the Spanish building code. l’ETH Zurich (Davis et al., 2011). L’increment de les dimensions, l’ús semanas.
The whole process of designing, decision on the materials, obert al públic i les limitacions de temps i pressupost van obligar El pabellón tomó como referencia e inspiración el prototipo
structural analysis and construction is presented in this work, a innovar en el procés de construcció, així com a fer una anàlisi construido por el Block Research Group (www.block.arch.ethz.ch)
including exploration on new form-finding methods to redesign estructural meticulosa per complir amb els requisits del Codi Tècnic de la ETH de Zúrich (Davis et al., 2011). El incremento de tamaño,
a project in-situ and research on a new formwork system using de l’Edificació d’Espanya (CTE). su uso abierto al público y las limitaciones de tiempo y presupuesto,
scaffolding, cardboard, wire and steel rods and having a cutter as En aquest capítol es presenta tot el procés de disseny, l’elecció dels obligaron a innovar en el proceso de construcción, así como a
main tool. materials, l’anàlisi estructural i la construcció de Brick-topia, incloent- realizar un análisis estructural meticuloso para cumplir con los
The innovation in the construction of the project “Brick-topia” hi la recerca de nous mètodes de form-finding i redisseny de parts requisitos del Código Técnico de la Edificación en España (CTE).
was awarded at the “Catalunya Construcció” Awards, with a prize in del projecte in situ. També presentem l’ús d’un nou sistema d’encofrat En este capítulo se presenta todo el proceso de diseño, la
the category of Innovation in Construction and the audience award. mitjançant bastides, cartró, fil metàl·lic i rodons d’acer, amb un cúter i elección de los materiales, el análisis estructural y la construcción
It also won a first prize at the AJAC Awards 2014 (“Association of unes alicates com a eines principals (López López et al., 2014c). de “Brick-topia”, incluyendo la investigación de nuevos métodos
Catalonian Young Architects”) and was selected at the FAD Awards. El projecte Brick-topia va ser guardonat en els Premis Catalunya de form-finding y rediseño de partes del proyecto in situ. También
Construcció 2014 amb el primer premi ex aequo en la categoria presentamos el uso de un nuevo sistema de encofrado mediante
3.3.1. Materials d’«Innovació en la construcció» i el premi de millor projecte votat pel andamios, cartón, alambre y redondos de acero, con un cúter y unos
There were three main elements composing the building: the públic. També va guanyar un primer premi en els Premis AJAC 2014 alicates como herramientas principales. (López López et al., 2014c).
concrete slab, the bricks and the binders (Figure 72). (Associació de Joves Arquitectes de Catalunya) i va ser seleccionat La innovación en la construcción del proyecto “Brick-Topia”
per als premis FAD 2014 i Arquia/Próxima 2014. fue galardonada en los Premios “Catalunya Construcció 2014”,
3.3.1.1. Concrete slab. con el primer premio ex aequo en la categoría de Innovación en la
As no perforations on the ground were permitted, superficial 3.3.1. Materials Construcción y el premio de mejor proyecto votado por el público.
foundations had to be implemented. The slab was made of reinforced L’edifici estava compost per tres elements principals: la llosa de También ganó un primer premio en los Premios AJAC 2014
concrete and served as foundation for the entire structure. The formigó armat, els maons i els aglomerants (Figura 72). (“Asociación de Jóvenes Arquitectos de Cataluña”) y fue seleccionado
surface of the concrete slab was 285 m2 and 120 mm thick. The en los premios FAD 2014 y en Arquia Próxima 2014.
reinforcement consisted of 8 mm diameter steel bars in both 3.3.1.1. Llosa de formigó.
directions every 150 mm. Steel reinforcement was placed where Com que excavar en el terreny no estava permès, es van construir 3.3.1. Materiales
needed depending on the horizontal thrusts in each support. uns fonaments superficials. La llosa es va fer de formigó armat i va El edificio estaba compuesto por tres elementos principales: la losa
servir de fonament per a tota l’estructura. La seva superfície era de de hormigón armado, los ladrillos y los aglomerantes (Figura 72).
3.3.1.2. Bricks. 285 m2 i 120 mm de gruix. L’armadura consistia en rodons d’acer
Selecting the right bricks is essential in this kind of construction, de 8 mm de diàmetre en dues direccions cada 150 mm. L’armadura 3.3.1.1. Losa de hormigón
especially for the first layer. The first layer is built “in space” d’acer es va col·locar on calia, en funció de les empentes horitzontals Como excavar en el terreno no estaba permitido, se construyó una
using light bricks, which will be cantilevering for some moments a cada suport. cimentación superficial. La losa se hizo de hormigón armado y sirvió
depending only on the fast-setting mortar capacity to hold it from de cimentación para toda la estructura. Su superficie era de 285 m2
its edges. Traditionally thin bricks approximately 15 mm thick are 3.3.1.2. Maons. y 120 mm de espesor. El armado consistía en redondos de acero de
used, but also hollow bricks of 40 mm are suitable, as they are also Seleccionar els maons adients és essencial en aquest tipus de 8 mm de diámetro en dos direcciones cada 150 mm. La armadura
light and have more surface at the edge, improving the adherence construccions, especialment al primer full. El primer full es construeix de acero se colocó donde era necesaria, dependiendo de los empujes
during the construction process. sense cintra fent servir maons lleugers, que estaran temporalment en horizontales en cada soporte.
The bricks used in the project for the first layer were traditional voladís depenent només de la capacitat del ciment ràpid d’aguantar-
handmade bricks, 280x140x15 mm. Their weights may vary, but it los per les vores. Tradicionalment s’utilitzaven maons plans d’uns 15 3.3.1.2. Ladrillos
was approximately 1 kg per piece. The quality of these thin-tiles in mm de grossor, però també es poden fer servir maons buits de 40 Seleccionar los ladrillos adecuados es esencial en este tipo de
terms of spatial warmth and aesthetics by color variety and finishing, mm, ja que també són lleugers i tenen més superfície de vora, la qual construcciones, especialmente para la primera hoja. La primera
is hardly achieved by industrialized bricks. cosa en millora l’adherència durant el procés constructiu. hoja se construye sin cimbra utilizando ladrillos ligeros, que estarán
The second layer was made with hollow industrialized bricks, Els maons utilitzats en el projecte per al primer full van ser maons en voladizo temporalmente dependiendo sólo de la capacidad del
280x140x40 mm, still light (1.5 kg per piece) to prevent an excess of tradicionals fets a mà de 280 x 140 x 15 mm. El pes pot variar, però cemento rápido para aguantarlo por sus bordes. Tradicionalmente
weight on the first layer. The price of these pieces was also a reason és d’1 kg per peça aproximadament. La qualitat d’aquestes voltes de se usaban ladrillos planos de unos 15 mm de grosor, pero también se

72
Fig 72.
Detail of the support. | Detall del suport |
Detalle del soporte.

for its election as the budget was tight and the sponsorship of the maó de pla quant a calidesa espacial i estètica arran de la variació de pueden usar ladrillos huecos de 40 mm, pues también son ligeros y
companies offering bricks could not cover every layer. color i acabat difícilment s’aconsegueix amb maons industrialitzats. tienen más superficie de borde, lo que mejora la adherencia durante
The third and final layer was not applied to the whole El segon full es va fer amb maó buit industrialitzat de 280 x 140 el proceso constructivo.
construction. It was only built over the biggest vault, with the rest x 40 mm, també lleuger (1,5 kg per peça) per prevenir un excés de Los ladrillos utilizados en el proyecto para la primera hoja
of the building only two layers thick (a thickness of 65 mm in pes sobre el primer full. El preu d’aquestes peces també va ser un fueron ladrillos tradicionales hechos a mano de 280 x 140 x 15 mm.
total). Solid bricks were used, with dimensions 280x140x43 mm, 3 motiu per triar-les, ja que el pressupost era escàs i el patrocini de les Su peso puede variar, pero era aproximadamente de 1 kg por pieza.
kilograms weight each and a handmade texture. The weight of the empreses que oferien maons, tot i que molt generós, no era suficient La calidad de estas bóvedas tabicadas en cuanto a calidez espacial
third layer, instead of being a handicap, helps reaching the stability per cobrir tots els fulls. y estética debido a la variación de color y acabado, difícilmente se
against possible destabilizing punctual loads. Adding a uniformly El tercer i últim full no es va aplicar a tota la construcció, només consigue con ladrillos industrializados.
distributed load does not harm the structure, as it is designed to be es va construir sobre la volta més gran. La resta del pavelló de només La segunda hoja se hizo con ladrillo hueco industrializado de
a compression-only structure and the stresses in masonry structures dos fulls tenia un gruix total de 65 mm. Per al tercer full es va fer 280 x 140 x 40 mm, también ligero (1,5 kg por pieza) para prevenir
are normally low in comparison with the compressive strength of servir maó massís de 280 x 140 x 43 mm de 3 kg de pes cadascun un exceso de peso en la primera hoja. El precio de estas piezas
the material. i textura «manual». El pes del tercer full, en comptes de ser un también era un motivo para elegirlo, pues el presupuesto era escaso
Approximately 4,100 bricks were used for each of the first two obstacle, ajuda a aconseguir l’estabilitat contra possibles càrregues y el patrocinio de las empresas que ofrecían ladrillos, aunque fue
layers and 1,400 for the third one. puntuals desestabilitzadores. Afegir una càrrega uniformement muy generoso, no era suficiente para cubrir todas las hojas.
distribuïda no danya l’estructura, ja que està dissenyada per ser una La tercera y última hoja no se aplicó a toda la construcción,
3.3.1.3. Binders. estructura que treballa únicament a compressió, i aquests esforços solamente se construyó sobre la bóveda más grande. El resto del
The two binders that can be used to build the first layer of a “Catalan en aquest tipus d’estructures de fàbrica normalment són molt baixos pabellón de sólo dos hojas tenía un grosor total de 65 mm. Para
vault” are plaster of Paris (gypsum) or fast-setting cement. In this en relació amb la resistència a la compressió del material. la tercera hoja se usó ladrillo macizo de 280 x 140 x 43 mm de 3
case, a “natural rapid cement” was chosen because of its resistance to Es van fer servir aproximadament 4.100 maons per a cadascun kg de peso cada uno y textura “manual”. El peso de la tercera hoja,
exterior conditions, its strength and the quickness of this strength to dels dos primers fulls i 1.400 per al tercer. en vez de ser un obstáculo, ayuda a alcanzar la estabilidad contra
be achieved. Due to the weather conditions with temperatures over posibles cargas puntuales desestabilizadoras. Añadir una carga
30ºC at the worksite, ice cubes were used to obtain cold water to 3.3.1.3. Conglomerants uniformemente distribuida no daña la estructura, pues está diseñada
make the mix and slow down the setting process. Retardant powder Els dos conglomerants que es poden fer servir per construir el primer para ser una estructura que trabaja únicamente a compresión, y
was also added to the water (25,000 mm3 per 8 liters of water). full d’una volta de maó de pla són guix o ciment d’enduriment ràpid. estos esfuerzos en este tipo de estructuras de fábrica normalmente

73
For the first layer only rapid cement was used as binder. For En aquest cas es va utilitzar un ciment natural d’enduriment ràpid son muy bajos en comparación con la resistencia a compresión del
the second layer a mix of rapid cement and washed thin sand (1:1) per la seva resistència a les condicions exteriors i la seva rapidesa a material.
was applied. This mix is more difficult to work with than Portland l’hora d’assolir una alta capacitat resistent. A causa de les condicions Se usaron aproximadamente 4.100 ladrillos para cada una de las
cement mortar as the rapidity of setting makes it more unworkable, climàtiques, que arribaven a temperatures de més de 30 °C a l’obra, dos primeras hojas y 1.400 para la tercera.
especially for a second layer, in which more binder is used than in es van fer servir glaçons per obtenir aigua freda per a la mescla i
the first one because of the necessity to have also binding material alentir el procés d’enduriment. També es va afegir a l’aigua un agent 3.3.1.3. Conglomerantes
between layers. However, as mentioned above, this option was retardant en pols (25.000 mm3 per a 8 litres d’aigua). Los dos conglomerantes que pueden usarse para construir la primera
chosen because of the quickness in achieving its strength and the Per al primer full només es va fer servir com a conglomerant hoja de una bóveda tabicada son yeso o cemento de fraguado rápido.
proximity to the inauguration of the building. ciment ràpid. Per al segon, es va aplicar una mescla de ciment ràpid En este caso se utilizó un cemento natural de fraguado rápido por su
For the third layer grey dry Portland cement mortar was used. i sorra fina rentada (1:1). És més difícil treballar amb aquesta mescla resistencia a las condiciones exteriores y su rapidez en alcanzar una
An already mixed mortar was selected to speed up the production. que amb morter de ciment pòrtland, ja que la rapidesa d’enduriment alta capacidad resistente. Debido a las condiciones climáticas que
The thickness of the joints vary between 5 mm and 10 mm, el torna impracticable per a treballadors inexperts, sobretot en un alcanzaban temperaturas de más de 30 °C en la obra, se utilizaron
with the joints between layers slightly wider than the joints segon full, en el qual s’utilitza més conglomerant que en el primer cubitos de hielo para obtener agua fría para la mezcla y ralentizar el
between bricks in the same layer. per la necessitat de tenir també conglomerant entre els fulls. Tot i proceso de fraguado. También se añadió al agua un agente retardante
així, com ja s’ha esmentat anteriorment, es va escollir aquesta opció en polvo (25.000 mm3 para 8 litros de agua).
3.3.2. Form-finding method. per la rapidesa a l’hora d’aconseguir una alta capacitat resistent i per Para la primera hoja sólo se usó como conglomerante cemento
The shape of the pavilion is the result of a thorough design process la proximitat de la data d’inauguració de l’edifici. rápido. Para la segunda, se aplicó una mezcla de cemento rápido y
using the software RhinoVault (Figure 73). This tool is a plug-in of Al tercer full es va fer servir morter de ciment pòrtland gris. Per arena fina lavada (1:1). Es más difícil trabajar con esta mezcla que
Rhinoceros developed at the Block Research Group in the Institute accelerar la producció es va seleccionar un morter ja mesclat. con mortero de cemento Portland ya que la rapidez de fraguado lo
of Technology in Architecture at the ETH in Zürich. It allows El gruix de les juntes oscil·la entre els 5 i 10 mm, amb les juntes hace impracticable para trabajadores inexpertos, especialmente para
the design of compression-only vaulted structures with a high entre fulls lleugerament més gruixuts que les juntes entre maons del una segunda hoja, en la que se utiliza más conglomerante que en la
formal complexity. The theoretical basis of the software is Thrust mateix full. primera por la necesidad de tener también conglomerante entre las
Network Analysis (TNA), a method to generate “possible funicular hojas . Sin embargo, como ya ha sido mencionado anteriormente,
solutions under gravitational loading within a defined envelope” 3.3.2. El mètode de form-finding esta opción se escogió por la rapidez en alcanzar una alta capacidad
(Block, 2009). La forma del pavelló és el resultat d’un procés de disseny rigorós resistente y por la proximidad de la fecha de inauguración del
utilitzant el programa RhinoVault (Figura 73). Aquesta eina és edificio.
“Using reciprocal diagrams, it provides an intuitive, fast method, un connector del programa Rhinoceros desenvolupat pel Block Para la tercera hoja se utilizó mortero de cemento Portland gris.
adopting the same advantages of techniques such as Graphic Statics, Research Group a l’Institut de Tecnologia en l’Arquitectura de l’ETH Para acelerar la producción se seleccionó un mortero ya mezclado.
but offering a viable extension to fully three-dimensional problems. Zurich. Permet dissenyar estructures voltades d’alta complexitat El grosor de las juntas oscila entre los 5 y 10 mm, con las juntas
Our goal is to share key aspects of our research in a comprehensible formal que treballen únicament a compressió. La base teòrica del entre hojas ligeramente más gruesas que las juntas entre ladrillos de
and transparent setup to let you not only create beautiful shapes programa és el Thrust Network Analysis (TNA), un mètode per la misma hoja.
but also to give you an understanding of the underlying structural generar «possibles solucionis funiculars sota càrregues gravitatòries
principles.” (Rippmann et al.,2012). dins d’una envolupant definida» (Block, 2009). 3.3.2. El método de form-finding
La forma del pabellón es el resultado de un proceso de diseño riguroso
The design had two principal goals: 1) fulfill the requirements «L’ús de diagrames recíprocs ofereix un mètode ràpid i intuïtiu, amb utilizando el software RhinoVault (Figura 73). Esta herramienta
specified by the client making a functional pavilion for the site with els mateixos avantatges de tècniques com l’estàtica gràfica, però oferint es un plug-in del programa Rhinoceros desarrollada por el Block
a clear intention when defining the openings and closed spaces 2) una ampliació viable als problemes tridimensionals. La nostra meta és Research Group en el Instituto de Tecnología en la Arquitectura de
explore the possibilities of the construction technique providing compartir els aspectes clau de la nostra recerca d’una manera comprensible la ETH de Zúrich. Permite el diseño de estructuras abovedadas de
the building with different features that would take the structure i transparent per permetre no solament crear formes boniques, sinó també alta complejidad formal que trabajan únicamente a compresión. La
to the limit. explicar els principis estructurals.» (Rippmann et al., 2012) base teórica del software es el Thrust Network Analysis (TNA), un
Some of the features that were incorporated in the design are método para generar “posibles soluciones funiculares bajo cargas
inclined thin supports, arches that cannot be inscribed in a plane, El disseny tenia dos objectius principals: gravitatorias dentro de una envolvente definida” (Block, 2009).
a twisting support where arches in perpendicular directions land, 1) complir amb els requisits especificats pel client fent un pavelló
different heights of the vaults, different degrees of curvature and a funcional per al solar amb una intenció clara a l’hora de definir les “El uso de diagramas recíprocos, ofrece un método rápido e intuitivo,
big hole in the shell. obertures i els espais tancats; tomando las mismas ventajas que tienen técnicas como la Estática

74
Fig 73.
Form finding with RhinoVault. a) Form diagram,
b) force diagram, c) thrust network. | Form-
finding amb RhinoVault: a) diagrama de forma,
b) diagrama de forces, c) malla tridimensional de
forces | Formfinding con RhinoVault: a) diagrama
de forma, b) diagrama de fuerzas, c) malla
tridimensional de fuerzas.

3.3.3. Structural analysis. 2) explorar les possibilitats de la tècnica constructiva dotant Gráfica, pero ofreciendo una extensión viable a los problemas
As discussed earlier, the form-finding method using RhinoVault l’edifici de diverses característiques que portarien l’estructura al límit. tridimensionales. Nuestra meta es compartir los aspectos clave de
guarantees a shape working in compression when it is only subjected Algunes de les característiques que es van incorporar al disseny nuestra investigación de una manera comprensible y transparente
to self-weight loads. However, according to the Spanish code, the són: suports inclinats de poc gruix, arcs que no es poden inscriure en para permitir no sólo crear formas bonitas sino también para explicar
admissibility of possible different live loads needs to be verified. un plànol, suports contorsionats en què reposen arcs de direccions los principios estructurales.” (Rippmann et al., 2012).
The building should be able to resist the applicable wind, snow and perpendiculars, diverses alçades de voltes, diferents graus de
maintenance loads specified in the code with their corresponding curvatura i una gran obertura a la coberta. El diseño tenía dos objetivos principales:
safety factors. Maintenance distributed load is 1 kN/m2, the snow 1) cumplir con los requisitos especificados por el cliente
load applicable for the city of Barcelona is 0.4 kN/m2. The wind load 3.3.3. Anàlisi estructural haciendo un pabellón funcional para el solar con una intención clara
varied between 1 and 1.4 kN/m2 depending on the direction and El mètode form-finding amb RhinoVault garanteix una forma al definir las aberturas y los espacios cerrados,
taking into account the wind’s dynamic pressure, the exposition que treballa a compressió quan només està sotmesa al seu pes 2) explorar las posibilidades de la técnica constructiva dotando
of the specific points of the building depending on its height and propi. No obstant això, segons el Codi Tècnic de l’Edificació al edificio de diferentes características que llevarían la estructura al
location and the wind coefficient depending on the shape and (CTE), l’admissibilitat de les diferents càrregues variables s’ha límite.
orientation of the specific surface. The safety factors are 1.35 for de comprovar. L’edifici hauria de poder resistir les càrregues Algunas de las características que se incorporaron al diseño son:
dead loads and 1.5 for live loads (CTE, 2009). de vent, neu i manteniment especificades al CTE amb els seus soportes inclinados de poco espesor, arcos que no pueden inscribirse
To perform the structural analysis, the Finite Element Method corresponents factors de seguretat. La càrrega distribuïda de en un plano, soportes contorsionados en los que reposan arcos de
was used (López López et al., 2014). A macromodel and the manteniment és d’1 kN/m2 i la càrrega de neu aplicable a la ciutat direcciones perpendiculares, distintas alturas de bóvedas, distintos
corresponding loads and combinations were defined. For the de Barcelona és de 0,4 kN/m2. La càrrega de vent aplicada oscil·la grados de curvatura y una gran abertura en la cubierta.
maintenance load, not only a distributed load was applied, but also, entre 1 i 1,4 kN/m2 segons la direcció, la pressió dinàmica del vent,
according to the code, punctual loads of 1kN were placed in several l’exposició de cada punt concret de l’edifici en funció de l’alçada 3.3.3. Análisis estructural
spots attempting to find the most unfavorable situation. i la posició, i el coeficient de vent segons la forma i l’orientació El método form-finding con RhinoVault garantiza una forma
The material properties applied to the macromodel (Table 13) de la superfície específica. Els factors de seguretat són 1,35 per a que trabaja a compresión cuando sólo está sometida a su peso
were taken from the results of the research exposed above in this càrregues permanents i 1,5 per a càrregues variables (CTE, 2009). propio. Sin embargo, según el Código Técnico de la Edificación
document. Per dur a terme l’anàlisi estructural es va fer servir el mètode (CTE), la admisibilidad de las diferentes cargas variables necesita
No experimental tests could be carried out on specimens with d’elements finits (López López et al., 2014b). Es van definir un ser comprobada. El edificio debería poder resistir las cargas de
the exact material composition used in this project. Bricks and macromodel i les càrregues i combinacions corresponents. Per a viento, nieve y mantenimiento especificadas en el CTE con sus

75
Young’s modulus Poisson ratio Density Tension Compression Table 15. | Taula 15 | Tabla 15
Mòdul de Young Coeficient de Poisson Densitat Tracció Compressió Material properties for the FEM macromodel | Propietats del
Módulo de Young Coeficiente de Poisson Densidad Tracción Compresión material per al macromodel en MEF | Propiedades del material
para el macromodelo en MEF
E Ν ρ ft fc

N/mm2 - kg/m3 N/mm2 N/mm2

Masonry
Material fàbrica 3200 0.15 1219.4 0.24 5.90
Material fábrica

binder composing the masonry in “Brick-topia” were solid bricks la càrrega de manteniment, no solament es va aplicar una càrrega correspondientes factores de seguridad. La carga distribuida de
(first and third layers) and fast-setting cement, while hollow bricks distribuïda, sinó també càrregues puntuals d’1 kN en diversos mantenimiento es de 1 kN/m2 y la carga de nieve aplicable en la
for every layer and gypsum were used in the mentioned thesis’ tests. punts, mirant de trobar la situació més desfavorable. ciudad de Barcelona es de 0,4 kN/m2. La carga de viento aplicada
The masonry in Brick-topia would have a better behavior knowing Les propietats dels materials aplicades al macromodel (Taula oscila entre 1 y 1,4 kN/m2 según su dirección, la presión dinámica
that the fast setting cement had a higher strength guaranteed by the 15) es van obtenir dels resultats de la recerca exposada en el del viento, la exposición de cada punto concreto del edificio
producer and based on two assumptions: that solid bricks have a capítol 2.4.2.1. dependiendo de su altura y posición, y el coeficiente de viento según
higher strength and that a higher density of the bricks, i.e. more No es van poder dur a terme proves experimentals en mostres la forma y la orientación de la superficie específica. Los factores
self-weight, would not be harmful for the structure providing it is exactes del material emprat per a aquest projecte. En els assajos de seguridad son 1,35 para cargas permanentes y 1,5 para cargas
a compression-only shape. Moreover, as long as the compressive experimentals relatats en el capítol 2.3, es va fer servir maó buit variables (CTE, 2009).
strength (fc) of the masonry is not reached –which rarely happens a tots els fulls i guix al primer full; tot i així, Brick-topia diferia Para llevar a cabo el análisis estructural se usó el Método de
in this kind of structures-, the addition of self-weight would en els maons massissos del primer i el tercer fulls i el ciment los Elementos Finitos (López López et al., 2014b). Se definieron un
be positive as it helps to stabilize the structure against possible d’enduriment ràpid com a conglomerant en comptes del guix. macromodelo y las cargas y combinaciones correspondientes. Para
punctual or asymmetrical loading. Thus, assuming for this project L’obra de fàbrica de Brick-topia tindria un millor comportament la carga de mantenimiento, no sólo se aplicó una carga distribuida,
the material properties of the previous research would never be tenint en compte que el ciment d’enduriment ràpid presentava sino también cargas puntuales de 1 kN en varios puntos tratando de
counterproductive in terms of structural safety, on the contrary, it més resistència, garantida pel productor, i basant-nos en dues hallar la situación más desfavorable.
gives an additional safety factor to the structure. suposicions: que els maons massissos oferien més resistència i Las propiedades de los materiales aplicadas al macromodelo
The structural analysis of a new masonry building may be very que una densitat de maons més elevada, és a dir, més pes propi, (Tabla 15) se tomaron de los resultados de la investigación expuesta
different than the one of a heritage structure. The structural analysis no seria perillosa per a l’estructura, atès que mantenia una forma en el capítulo 2.4.2.1.
regarding heritage structures is used for the phases of diagnosis, que treballa només a compressió. A més a més, sempre que no No se pudieron llevar a cabo pruebas experimentales en muestras
safety evaluation and design of intervention. The causes of cracking, s’assoleixi el límit de la resistència a la compressió (fc) de la fàbrica exactas del material usado para este proyecto. En los ensayos
crushing or other kind of damages should be understood and the (cosa que rarament passa en aquest tipus d’estructures), l’augment experimentales relatados en el capítulo 2.3., se utilizó ladrillo hueco
ultimate capacity of the structure may be necessary to be known. A de pes propi serà positiu, ja que ajuda a estabilitzar l’estructura para todas las hojas y yeso en la primera hoja; sin embargo, “Brick-
linear elastic analysis in this cases is not appropriate as it cannot take davant de possibles càrregues puntuals o asimètriques. Així doncs, topia” difería en los ladrillos macizos de la primera y tercera hojas
into account the limited tensile strength of the material, thus neither aplicar en aquest projecte les propietats del material de la recerca y el cemento de fraguado rápido como conglomerante en lugar del
simulation of cracking or other phenomena nor safety evaluation is prèvia no seria mai contraproduent en termes de seguretat, sinó yeso. La obra de fábrica de “Brick-topia” tendría un comportamiento
possible and only limited qualitative information can be expected més aviat al contrari: afegiria a l’estructura un factor de seguretat mejor sabiendo que el cemento de fraguado rápido tenía una
from this kind of analysis (Roca et al., 2013). addicional. resistencia mayor garantizada por el productor y basándonos en dos

76
Fig 74. suposiciones: que los ladrillos macizos ofrecían mayor resistencia
Compressive stresses for the most unfavorable load y que una densidad de ladrillos más elevada, es decir, más peso
combination. | Tensions de compressió en la combinació propio, no sería peligrosa para la estructura al mantener una forma
de càrregues més desfavorable | Tensiones de compresión que trabaja sólo a compresión. Además, siempre y cuando el límite
en la combinación de cargas más desfavorable. de la resistencia a compresión (fc) de la fábrica no se alcance (que
raramente sucede en este tipo de estructuras), el aumento de peso
propio será positivo ya que ayudaría a estabilizar la estructura frente
a posibles cargas puntuales o asimétricas. De este modo, aplicar en
este proyecto las propiedades del material de la investigación previa,
nunca sería contraproducente en términos de seguridad sino más
bien al contrario: añadiría a la estructura un factor de seguridad
adicional.
El análisis estructural de un edificio de fábrica nuevo puede ser
muy diferente al de una estructura histórica. El análisis estructural en
las construcciones históricas es utilizado en las fases de diagnóstico,
evaluación de seguridad y diseño de la intervención. Las causas de
la formación de grietas, el derrumbamiento u otro tipo de daños
han de ser entendidos y se ha de conocer la capacidad última de la
A different strategy can be followed facing the analysis of a new L’anàlisi estructural d’un nou edifici de fàbrica pot ser molt diferent estructura. Un análisis lineal elástico no es apropiado en estos casos
structure. In this case, it is the decision of the architect/engineer to de la d’una estructura històrica. L’anàlisi estructural en les construccions ya que no tiene en cuenta la capacidad a tracción del material y por
allow cracking or to perform a more or less conservative analysis. històriques es fa servir a les fases de diagnòstic, avaluació de seguretat ello, ni una simulación de rotura, agrietamiento u otros fenómenos,
Linear elastic and geometrical analysis with FEM has been used i disseny de la intervenció. Cal entendre les causes de la formació ni una evaluación de seguridad son posibles y sólo se puede esperar
regularly by technicians due to its availability and reduced computer d’esquerdes, d’un esfondrament o un altre tipus de dany, i s’ha de conèixer de este tipo de análisis una información cualitativa limitada. (Roca
costs and it may be used for the structural assessment of new la capacitat última de l’estructura. Una anàlisi lineal elàstica no és et al., 2013).
masonry constructions. However, it should be carefully employed apropiada en aquests casos, ja que no té en compte la capacitat a tracció Debe seguirse una estrategia distinta cuando se trata del análisis
taking into account that the relationship between strains and stresses del material i, per això, no són possibles ni una simulació de ruptura, de una nueva estructura. En este caso, es la decisión del arquitecto
is linear with no strength limitation. esquerdament o altres fenòmens, ni una avaluació de seguretat; d’aquest o ingeniero permitir o no el agrietamiento, y así realizar un análisis
A linear analysis with FEM was used to assess Brick-topia’s tipus d’anàlisi només es pot esperar una informació qualitativa limitada más o menos conservador. El análisis elástico y geométrico lineal
structure. As mentioned above, masonry structures have usually low (Roca et al., 2013). por el MEF ha sido usado regularmente por arquitectos e ingenieros
compressive stresses comparing to the compressive strength of the Cal seguir una estratègia diferent quan es tracta de l’anàlisi d’una nova debido a su disponibilidad y a los costes computacionales reducidos.
material. The analysis performed resulted in the same conclusion: estructura. En aquest cas, és decisió de l’arquitecte o enginyer permetre Sin embargo, debe ser empleado cuidadosamente teniendo en cuenta
while the adopted compressive strength was 5.9 N/mm2, compressive o no l’esquerdament, i fer així una anàlisi més o menys conservadora. que la relación entre la tensión y la deformación es lineal e ilimitada.
stresses did not even reach 2 N/mm2 (Figure 74). Tensile stresses L’anàlisi elàstica i geomètrica lineal mitjançant el MEF ha estat El análisis estructural de “Brick-topia” se realizó mediante un
became then the key factor of the analysis and the justification of the utilitzada habitualment per arquitectes i enginyers per la disponibilitat análisis lineal con MEF. Como se mencionó anteriormente, las
vault’s thickness. i els costos computacionals reduïts que ofereix. Tot i així, s’ha de fer estructuras de fábrica tienen tensiones de compresión generalmente
The application of the different load combinations to the model servir acuradament, tenint en compte que la relació entre la tensió i la bajas en comparación con la resistencia a compresión del material.
resulted in the development of tensile stresses. The thickness of the deformació és lineal i il·limitada. Del análisis realizado se extrajo la misma conclusión: mientras que
vault was then increased in the needed places until the tensile stress L’anàlisi estructural de Brick-topia es va dur a terme mitjançant una la resistencia a compresión asumida era de 5,9 N/mm2, las tensiones
was admissible. anàlisi lineal amb MEF. Com hem assenyalat anteriorment, les estructures de compresión ni siquiera llegaban a 2 N/mm2 (Figura 74). Los
The most unfavorable situation was caused by punctual loads de fàbrica tenen tensions de compressió generalment baixes en relació esfuerzos de tracción se convirtieron entonces en el factor clave del
at the two inclined supports, almost independently of the wind amb la resistència a la compressió del material. A partir de l’anàlisi es va análisis y la justificación del espesor de la bóveda.
and snow load cases. A minimum thickness of 6.5 cm (two layers arribar a la mateixa conclusió: mentre que la resistència a la compressió La aplicación de las diferentes combinaciones de carga en
of brick) and the required load combinations were applied to the assumida era de 5,9 N/mm2, les tensions de compressió ni tan sols el modelo dio lugar al desarrollo de tensiones de tracción. Se
model (Figure 75). The thickness was increased in the areas where arribaven a 2 N/mm2 (Figura 74). Els esforços de tracció es van convertir incrementó el espesor de la bóveda en los lugares necesarios hasta
inadmissible tensile stresses appeared. The result was two different llavors en el factor clau de l’anàlisi i la justificació del gruix de la volta. que las tensiones de tracción fueron admisibles.

77
Fig 75.
Maximum stresses for the model with 1kN punctual loads at the two
longer supports –most unfavorable load combination- for a) thickness
6.5 cm, and b) thicknesses 6.5 and 11.5 cm. | Tensions màximes al
model amb una càrrega puntual d’1 kN als dos suports més llargs —
combinació de càrrega més desfavorable— per a a) un gruix de 6,5 cm,
i b) gruixos de 6,5 i 11,5 cm | Tensiones máximas en el modelo con una
carga puntual de 1 kN en los dos soportes más largos-combinación de
carga más desfavorable- para a) un espesor de 6.5 cm, y b) espesores de
6.5 y 11.5 cm

thicknesses in the pavilion: 11.5 cm at the higher and bigger vault L’aplicació de les diferents combinacions de càrrega al model En un principio, un espesor mínimo de 6,5 cm (dos hojas de
and 6.5 at the rest of the building (three and two layers of bricks va donar lloc al desenvolupament de tensions de tracció. Es va ladrillo) y las combinaciones de carga requeridas se aplicaron al
respectively) (López López et al., 2014). incrementar el gruix de la volta als llocs necessaris fins que les modelo. El espesor se incrementó en las áreas donde había esfuerzos
tensions de tracció van ser admissibles. de tracción inadmisibles (Figura 75). La situación más desfavorable
3.3.4. Construction Al principi es van aplicar al model un gruix mínim de 6,5 cm fue causada por cargas puntuales en los dos soportes inclinados,
Apart from the intrinsic limitations of the material, two parameters (dos fulls de maó) i les combinacions de càrrega requerides. El casi independientemente de los casos de carga de viento y nieve. El
were the main constraints during construction: time and budget. Fast gruix es va incrementar a les àrees on hi havia esforços de tracció resultado fue de dos grosores diferentes en el pabellón: 11,5 cm en
and economical construction systems needed to be implemented in inadmissibles (Figura 75). La situació més desfavorable va ser la bóveda más alta y más grande y 6,5 en el resto del edificio (tres y
order to achieve the proposed goals. causada per càrregues puntuals en els dos suports inclinats, gairebé dos hojas de ladrillos, respectivamente) (López López et al., 2014c)
independentment dels casos de càrrega de vent i neu. El resultat va
3.3.4.1. Falsework. ser de dos gruixos diferents al pavelló: 11,5 cm a la volta més alta 3.3.4. Construcción
Formwork is usually one of the most challenging parts when i més gran, i 6,5 cm a la resta de l’edifici (tres i dos fulls de maons, Aparte de las limitaciones intrínsecas del material, los principales
building a shell; not only because it means a provisional structure respectivament) (López López et al., 2014c). obstáculos durante la construcción fueron el tiempo y el presupuesto.
to build the final one, but also because it is normally expensive and Para alcanzar las metas propuestas era necesario un sistema
time-consuming. This fact puts architects and engineers to the test 3.3.4. Construcció constructivo rápido y económico.
of being able to come up with better solutions in terms of costs, A banda de les limitacions intrínseques del material, els principals
schedule, sustainability, ease of implementation, versatility, etc. obstacles durant la construcció van ser el temps i el pressupost. Per 3.3.4.1. Cimbrado
The combination between the computational tool RhinoVault assolir els objectius plantejats calia un sistema constructiu ràpid i El cimbrado es normalmente una de las partes más complicadas
and the use of the Catalan vault as construction technique, already econòmic. de una estructura abovedada; no sólo porque significa que para
put into practice by the Block Research Group (Davis et al., 2011, conseguir la estructura final hay que construir una provisional, sino
2012), opened a new horizon in the designing of free-form shells 3.3.4.1. Cintra también porque suele ser caro y tedioso. Este hecho pone a prueba a
and the ease of their implementation. However, for free-form tile La cintra acostuma a ser una de les parts més complicades d’una los arquitectos e ingenieros, que deben ser capaces de llegar a mejores
vaults a more complex falsework is needed than in conventional estructura voltada, no solament perquè implica que per aconseguir soluciones en términos de costes, gestión del tiempo, sostenibilidad,
“Catalan vaults”. Traditionally, no load bearing falsework is l’estructura final cal construir-ne una de provisional, sinó també facilidad de implementación, flexibilidad, etc.
needed, as the geometry of the vault is normally reached by perquè sol ser cara i tediosa. Aquest fet posa a prova els arquitectes La combinación entre la herramienta informática RhinoVault y
building stable portions of the structure during the construction i enginyers, que han de ser capaços d’arribar a millors solucions el uso de la bóveda tabicada como técnica constructiva, llevada ya
process. Falsework used in free-form Catalan vaults needs to have en termes de costos, gestió del temps, sostenibilitat, facilitat a la práctica por parte del Block Research Group en 2011 (Davis et
load bearing capacity to support the self-weight of parts of the d’implementació, flexibilitat, etc. al., 2012), ha abierto un nuevo horizonte en el diseño de estructuras

78
Fig 76.
Formwork scheme: a) axonometry, b) construction. © Manuel de Lózar and
Paula López Barba | Esquema de cintra: a) axonometria, b) construcció.
© Manuel de Lózar i Paula López Barba | Esquema de cimbrado: a)
axonometría, b) construcción. © Manuel de Lózar and Paula López Barba

Fig 77.
Grid of bent steel rods. © Manuel de Lózar and Paula López Barba | Cintra:
entramat de rodons d’acer corbats. © Manuel de Lózar i Paula López Barba |
Cimbrado: Entramado de redondos de acero curvados. © Manuel de Lózar
and Paula López Barba.

79
structure until stable arches or portions of the structure are built. La combinació entre l’eina informàtica RhinoVault i l’ús de abovedadas de “forma libre” y en la facilidad de su implementación.
However, as the self-weight of tile vaults is low in comparison to la volta de maó de pla com a tècnica constructiva, portada ja a la Sin embargo, se necesita un cimbrado más complejo que el de la
other masonry structures, the falsework does not have to support pràctica per part del Block Research Group el 2011 (Davis et al., bóveda tabicada convencional. Tradicionalmente, no se necesitaba
high stresses. 2012), ha obert un nou horitzó en el disseny d’estructures voltades una cimbra con capacidad portante, ya que la geometría de la bóveda
The solution adopted had three main elements or materials: de «forma lliure» i en la facilitat d’implementar-les. Tot i així, cal una la conseguía normalmente el operario mediante la construcción de
scaffolding, cardboard and steel rods. The final shape and load cintra més complexa que la de la volta de maó de pla convencional. partes estables de la estructura durante el proceso de construcción.
bearing capacity of the falsework is given by a grid of bent steel rods. Tradicionalment, no calia una cintra amb capacitat portant, ja que la El cimbrado utilizado en las bóvedas tabicadas de “forma libre” tiene
The scaffolding was composed by 2m by 2m modules at geometria de la volta normalment l’aconseguia l’operari mitjançant que tener la capacidad de soporte de carga para aguantar el peso
different levels depending on the height of the vault at the specific la construcció de parts estables de l’estructura durant el procés de propio de las partes de la estructura hasta que se construyen los
area. Sections every meter were extracted from the model in two construcció. La cintra utilitzada a les voltes de maó de pla de «forma arcos o partes de la estructura estables. Sin embargo, como el propio
perpendicular directions. Cardboard panels, 2m by 2m, were lliure» ha de tenir la capacitat de suport de càrrega per aguantar el peso de estas bóvedas es bajo en comparación con otras estructuras
cut on site following the shape of the sections. Each module pes propi de les parts de l’estructura fins que es construeixin els arcs de fábrica, la cimbra no tiene que soportar grandes esfuerzos.
of the scaffolding served as the base for a system of four stable o les parts de l’estructura estables. Tanmateix, com que el pes mateix La solución al cimbrado en “Brick-topia” estaba compuesta
intersecting cardboard panels (Figure 76). When the whole shape d’aquestes voltes és baix si es compara amb altres estructures de por tres elementos o materiales principales: andamiaje, cartón
had been defined by the cardboard panels, 6-meter-long steel rods fàbrica, la cintra no ha de suportar grans esforços. y redondos de acero. La forma y la capacidad de carga final de la
were placed on the top edges of the cardboard shaping the vault. La solució per a la cintra a Brick-topia va constar de tres elements cimbra vienen dadas por una malla de redondos de acero curvados.
First, ø10mm steel rods were placed in one direction and secondly, o materials principals: bastida, cartró i rodons d’acer. La forma i la El andamio estaba compuesto por módulos de 2 x 2 metros a
ø 8mm rods were disposed in the perpendicular direction. They capacitat de càrrega final de la cintra són fruit d’una malla de rodons diferentes niveles según la altura de la bóveda en el área específica.
were tied together with wire where they intersect (Figure 77). d’acer corbats. Se extrajeron del modelo secciones cada metro en dos direcciones
Additional ø12mm steel rods are placed on the net shaping the La bastida estava composta per mòduls de 2 x 2 metres a diferents perpendiculares. Los paneles de cartón, también de 2 x 2 metros, se
main arches and providing an edge where the bricks can rest while nivells segons l’alçada de la volta a l’àrea específica. Es van extreure cortaron en obra siguiendo la forma de las secciones. Cada módulo
building the arches. Depending on the accessibility and taking into del model seccions a cada metre en dues direccions perpendiculars. del andamiaje sirvió como base para un sistema de cuatro paneles
account the need of the builders to work through the falsework, Els plafons de cartró, també de 2 x 2 metres, es van tallar en obra de cartón estables intersecados entre sí (Figura 76). Cuando la forma
some supplementary steel rods are situated in between the main seguint la forma de les seccions. Cada mòdul de la bastida va servir completa se había definido con los paneles de cartón, se colocaron
ones making the grid denser in some locations: 0.5 m by 0.5 m. com a base per a un sistema de quatre plafons de cartró estables barras de acero de seis metros de longitud en los bordes superiores
Once the steel bar grid is built, the cardboard can be removed and intersecats entre ells (Figura 76). Un cop definida la forma completa de los cartones dando forma así a la bóveda. Primero, redondos
the builders can work standing on the scaffolding. amb els plafons de cartró, es van col·locar barres d’acer de sis metres de ø10 mm se colocaron en una dirección y luego, en la dirección
The expected error between the designed shell and the final de longitud a les vores superiors dels cartrons per donar forma a la perpendicular, se colocaron los de ø8 mm. Se unieron con alambre
shape of the falsework, due to the manual process of building, volta. Primer, es van col·locar rodons de ø10 mm en una direcció i en las intersecciones y se colocaron redondos adicionales de ø12 mm
does not affect the stability of the vault. Even in very slender després, en la direcció perpendicular, es van col·locar els de ø8 mm. en la malla conformando los arcos principales y proporcionando así
vaults, thrust lines are normally inscribed within the thickness Es van unir amb fil metàl·lic a les interseccions i es van col·locar un contorno de apoyo para los ladrillos al construir las aberturas.
of the vault. If they would eventually surpass those limits, the rodons addicionals de ø12 mm a la malla per donar forma als arcs Dependiendo de la accesibilidad y teniendo en cuenta la necesidad
little, but existing, tensile capacity of the material would help to principals i proporcionar un contorn de suport per als maons a l’hora de los trabajadores de trabajar con una cimbra de apoyo, se situaron
avoid failure. Besides, thanks to the net of steel bars, a continuous de construir les obertures. En funció de l’accessibilitat i tenint en algunos redondos suplementarios entre los principales, haciendo así
vaulted shape is always achieved and there is little possibility to compte la necessitat dels treballadors de treballar amb una cintra de la malla más densa en algunos puntos: 0,5 x 0,5 m. Una vez que la
have pointed spots or sharp edges which could be the cause of suport, es van situar alguns rodons suplementaris entre els principals malla de barras de acero se terminó, el cartón se pudo retirar y los
tensile stresses on the vault. Furthermore, if those cases would rodons, de manera que la malla era més densa en alguns punts: 0,5 obreros pudieron trabajar sobre el andamio (Figura 77).
eventually happen, they would be very easily localized during the x 0,5 m. Un cop acabada la malla de barres d’acer, es va poder retirar El error esperado entre la cáscara diseñada y la forma final de
setting of the steel bars’ net and they could be fixed before the el cartró, i els obrers van poder treballar sobre la bastida (Figura 77). la cimbra, debido al proceso manual de construcción, no afecta a
brick construction starts. L’error esperat entre la closca dissenyada i la forma final de la la estabilidad de la bóveda. Incluso en bóvedas muy delgadas, las
Implementing this fast system allowed the masons a quick cintra, degut al procés manual de construcció, no afecta l’estabilitat líneas de empuje normalmente se inscriben dentro del espesor de
start with the first layer of bricks. Besides, the usage of economical de la volta. Fins i tot en voltes molt primes, les línies d’empenta la bóveda. Si eventualmente sobrepasasen esos límites, la pequeña,
materials and simple tools such as rulers and cutters to measure normalment s’inscriuen dins del gruix de la volta. Si eventualment pero existente, capacidad de tracción del material ayudaría a evitar
and cut the cardboard reduced the budget significantly. sobrepassessin aquests límits, la capacitat de tracció del material, el fallo. Además, gracias a la malla de redondos de acero, se consigue
petita però existent, ajudaria a evitar la fallada. A més a més, gràcies siempre una forma abovedada continua y hay pocas posibilidades de

80
Fig 78.
“Brick-topia”, interior view of the finished project. © Map13
Barcelona. | Brick-topia, vista interior del projecte finalitzat.
© Map13 Barcelona | “Brick-topia”, vista interior del Proyecto
finalizado. © Map13 Barcelona.

3.3.4.2. Redesigning in situ a la malla de rodons d’acer, s’aconsegueix sempre una forma voltada tener zonas en punta o picos que podrían ser la causa de los esfuerzos
The dimensions of the planned vault had to be reduced at some contínua i hi ha poques possibilitats de tenir zones en punta que de tracción en la bóveda. Por otra parte, si estos casos finalmente
point of the construction process due to schedule problems. A quick podrien ser la causa dels esforços de tracció a la volta. D’altra sucedieran, se localizarían muy fácilmente durante el montaje de la
redesign of one of the sides of the vault was needed. The knowledge banda, si finalment aquests casos es produïssin, es localitzarien molt malla de redondos y podría solucionarse antes de que comenzara la
about structural behaviour of Catalan vaults and the previous fàcilment durant el muntatge de la malla de rodons i es podrien construcción con ladrillo.
experience in constructing them, allowed the authors to change the resoldre abans d’iniciar la construcció amb maó. Implementar este rápido sistema permitió a los albañiles un
design of the vault successfully on site. A new simple form-finding Implementant aquest ràpid sistema, els paletes van poder comienzo ágil con la primera hoja de ladrillos. Además, el uso de
method was explored: only the 6m-long steel rods carefully bent començar el primer full de maons amb molta agilitat. A més a més, materiales económicos y herramientas tan simples como reglas
were enough to redesign a new shape in which the authors could l’ús de materials econòmics i eines tan simples com regles i cúters per y cúteres para medir y cortar el cartón, redujeron el presupuesto
predict on site an appropriate force flow to the supports to make mesurar i tallar el cartró va reduir el pressupost significativament. significativamente.
the structure work only in compression. After the new form was
designed and fixed with a grid of steel bars, it was translated to a 3.3.4.2. Redisseny in situ 3.3.4.2. Rediseñando in situ
digital model and validated by a new structural analysis with FEM. Les dimensions de la volta dissenyada es van haver de reduir Las dimensiones de la bóveda diseñada tuvieron que ser reducidas
The new solution configured a concave and intimate space inside durant el procés de construcció per problemes de calendari. durante el proceso de construcción debido a problemas de
the vault while presenting a new formal feature due to the high Calia un redisseny ràpid d’un dels extrems de la volta. Gràcies al calendario. Se necesitaba un rediseño rápido de uno de los extremos
degree of curvature of the new shape. Three other main reasons led coneixement del comportament estructural de les voltes de maó de la bóveda. El conocimiento sobre el comportamiento estructural
to the solution adopted: 1) a double curvature shape was designed de pla i l’experiència prèvia construint-ne, els autors van poder de las bóvedas tabicadas y la experiencia previa de los autores en su
to increase its stability, 2) a continuous support was preferred to canviar amb èxit el disseny de la volta en obra. Es va explorar un nou construcción les permitió cambiar en obra el diseño de la bóveda
provide the maximum number of possible paths for the forces to mètode de form-finding: les barres d’acer de 6 m de llarg curosament con éxito. Se exploró un nuevo método de form-finding: las barras
reach the ground, 3) arches were not a good option because, even doblegades van ser suficients per dissenyar una nova forma en la de acero de 6 m de largo cuidadosamente dobladas bastaron para
though they mean less bricks to be placed, they need more time to be qual els autors podien predir en obra un flux de força als suports rediseñar una nueva forma en la que los autores podían predecir en
built on account of the more difficult falsework, the instability during adequat per fer treballar l’estructura únicament a compressió. obra un flujo de fuerza a los soportes adecuado para hacer trabajar
construction and the need to cut more tiles with a specific pattern. Després de redissenyar la forma i fixar-la amb una malla de barres a la estructura únicamente a compresión. Después de que la nueva

81
3.3.4.3. Decentering d’acer, es va convertir a un model digital i es va validar per mitjà forma se diseñara y se fijara con una malla de barras de acero, se
One of the most exciting and challenging moments of the d’una nova anàlisi estructural amb el MEF. convirtió a un modelo digital y se validó por medio de un nuevo
construction of a conventional masonry structure is the removal La nova solució configura un espai còncau i íntim dins de la análisis estructural con el MEF.
of the formwork. At that moment the structure begins to work by volta, alhora que presenta un nou tret formal a causa de l’alt grau de La nueva solución configuró un espacio cóncavo e íntimo dentro
itself and it is the first critical proof to know if it has been well built curvatura de la nova forma. Tres altres raons principals van portar a de la bóveda, a la vez que presentaba un nuevo rasgo formal debido
and designed. Many different strategies have been proposed through la solució adoptada: 1) es va dissenyar una forma de doble curvatura al alto grado de curvatura de la nueva forma. Otras tres razones
history to avoid cracking, unexpected settlements and/or failure. per augmentar-ne l’estabilitat; 2) és preferible un suport continu per principales llevaron a la solución adoptada: 1) se diseñó una forma
Many of them recommend a careful and simultaneous decentering oferir el màxim nombre de camins possibles a les forces fins arribar de doble curvatura para aumentar su estabilidad, 2) es preferible
of the whole structure. Each masonry construction should be deeply a terra; 3) els arcs no eren una bona opció, ja que, tot i que redueixen un soporte continuo para ofrecer el máximo número de caminos
studied as decentering can be a dangerous process. els maons que cal col·locar, necessiten més temps per ser construïts posibles a las fuerzas hasta llegar al suelo, 3) los arcos no eran una
The formwork removal in the case of “Bricktopia” was indeed per la dificultat de construcció de la cintra, la inestabilitat durant la buena opción, ya que, a pesar de que significan menos ladrillos
exciting and a highlight of the construction process because it was construcció i la necessitat de tallar més peces amb un patró específic. que colocar, necesitan más tiempo para ser construidos debido a
the moment when the structure could be observed from the inside la dificultad de construcción de la cimbra, la inestabilidad durante
without the scaffolding and the whole space could be experienced; 3.3.4.3. Retirada de la cintra la construcción y la necesidad de cortar más piezas con un patrón
however, it was not dangerous at all, nor as critical as it could be Un dels moments més emocionants i difícils en la construcció d’una específico.
thought. estructura convencional de fàbrica és la retirada de la cintra. En
The formwork in “Bricktopia” could only support the self-weight aquest moment, l’estructura comença a treballar per ella mateixa 3.3.4.3. Descimbrado
of the first layer of bricks and some occasional loads that the workers i és la primera prova crítica per saber si ha estat ben construïda i Uno de los momentos más emocionantes y desafiantes en la
may accidentally apply. Therefore, the vault itself already started to dissenyada. S’han proposat moltes estratègies diferents al llarg de la construcción de una estructura convencional de fábrica es el de
work when the second layer was being built and tools, construction història per evitar les esquerdes, els assentaments inesperats i/o la retirar la cimbra. En ese momento, la estructura empieza a trabajar
material and workers were standing on the two-layered vault to ruptura. En molts casos es recomana una retirada curosa i simultània por sí misma y es la primera prueba crítica para saber si ha sido bien
continue the construction process. If the formwork is not carrying de tota l’estructura. Cada construcció de fàbrica s’hauria d’estudiar a construida y diseñada. Se han propuesto muchas estrategias distintas
any load once the vault is finished, decentering becomes then a fons, ja que la retirada de la cintra pot ser un procés perillós. a lo largo de la historia para evitar las grietas, los asentamientos
simple and non-dangerous task. En el cas de Brick-topia, la retirada va ser certament emocionant inesperados y/o la rotura. Muchos de ellos recomiendan un
The formwork of the highest part of the vault was finally removed i destacable en el procés constructiu, ja que era el moment en què descimbrado cuidadoso y simultáneo de toda la estructura. Cada
two days before the works finished in the rest of the vault in order l’estructura es podia contemplar des de dins sense les bastides i construcción de fábrica debería ser estudiada a fondo ya que el
to show at the festival of architecture Eme3 some steps of the whole experimentar l’espai complet; tot i així, no va ser en absolut perillosa descimbrado puede ser un proceso peligroso.
construction process (the building of the second and third layers in ni tan crítica com s’hauria pogut pensar. El descimbrado en el caso de “Brick-topia” fue ciertamente
different parts of the vault, the decentering and the finished aspect). Les cintres a Brick-topia únicament podien suportar el pes propi emocionante y destacable dentro del proceso constructivo ya que era
The decentering consisted of cutting the wire that connected the del primer full de maons i algunes càrregues puntuals que apliquessin el momento en que la estructura se podía contemplar desde dentro
steel bars to each other and by detaching them from the scaffolding els obrers accidentalment. Per tant, la volta ja va començar a treballar sin los andamios y experimentar el espacio completo; sin embargo,
and slab. Special care had to be taken when releasing a steel rod from mentre es construïa el segon full de maons i mentre els operaris no fue en absoluto peligroso ni tan crítico como se podía haber
the grid, as it could hit the workers when it suddenly was free to construïen amb les eines la resta de la volta sobre aquest segon full. pensado.
recover its initial straight shape. Si les cintres no suporten cap càrrega un cop la volta està acabada, Las cimbras en “Brick-topia” únicamente podían soportar el
retirar la cintra es converteix en un treball simple i gens perillós. peso propio de la primera hoja de ladrillos y algunas cargas puntuales
La cintra de la volta més alta es va retirar dos dies abans que els que aplicaran los obreros accidentalmente. Por lo tanto, la bóveda
treballs acabessin a la resta de la volta amb la finalitat de mostrar comenzó ya a trabajar mientras se construía la segunda hoja de
en el festival d’arquitectura Ema3 alguns passos de tot el procés ladrillos y mientras los operarios con las herramientas, construían
constructiu (la construcció del segon i tercer fulls en diverses parts sobre esta segunda hoja el resto de la bóveda. Si las cimbras no
de la volta, la retirada de la cintra i l’acabat). La retirada va consistir soportan ninguna carga una vez que la bóveda está terminada,
a tallar els fils metàl·lics que connectaven les barres d’acer entre elles descimbrar se convierte en un trabajo simple y para nada peligroso.
i deslligar-les de la malla de la bastida o de la llosa. Es va tenir una El cimbrado de la bóveda más alta fue retirado dos días antes
cura especial a l’hora d’alliberar les barres d’acer de la malla, ja que de que los trabajos terminaran en el resto de la bóveda con el fin de
poden donar un cop als treballadors quan intenten recuperar, un cop mostrar en el festival de arquitectura Eme3 algunos pasos de todo el
deixades anar, la seva forma recta inicial. proceso constructivo (la construcción de la segunda y tercera hojas

82
3.4. Tile vault hands-on construction workshops. 3.4. Tallers de construcció de voltes de maó de pla en diferentes partes de la bóveda, el descimbrado y el acabado). El
descimbrado consistió en cortar los alambres que conectaban las
With the purpose of promoting the technique, unexperienced Amb la finalitat de promoure la tècnica, en els tallers de construcció barras de acero entre sí y desligarlas de la malla del andamio o de
workforce has always taken part in the construction (including the sempre ha participat mà d’obra sense experiència, normalment la losa. Se tuvo un cuidado especial al liberar las barras de acero
construction of the biggest vaults), normally students or architects estudiants o arquitectes disposats a aprendre. A més a més, l’ajuda de la malla, ya que podrían golpear a los trabajadores al intentar
willing to learn about the technique. Besides, the help of volunteers dels voluntaris ha estat essencial en tots els casos, ja que les voltes no recuperar, después de soltarlas, su forma recta inicial.
has been essential in every case, as the vaults would have not been s’haurien acabat a temps sense la seva ajuda.
finished on time without their help. Val a destacar que la falta d’experiència es tradueix en acabats 3.4. Talleres de construcción de bóvedas tabicadas
It should be highlighted that the lack of experience results in i altres detalls que no estan perfectament executats. Tanmateix,
finishings and other details that are not perfectly executed. However, aquesta carència normalment és compensada per la motivació i Con el propósito de promover la técnica, en los talleres de construcción
this lack is normally counterbalanced by the motivation and l’entusiasme per l’aprenentatge. siempre ha participado mano de obra sin experiencia, normalmente
eagerness of learning. Els diversos tallers de volta de maó de pla realitzats pels autors estudiantes o arquitectos dispuestos a aprender. Además, la ayuda de
The different tile vault hands-on workshops and constructions s’han fet servir com una forma d’exploració de noves idees, un intent los voluntarios ha sido esencial en todos los casos, ya que las bóvedas
conducted by the authors have been used as a way to test a new idea d’innovació, i són fruit d’un afany d’aprenentatge. En aquesta secció no se habrían terminado a tiempo sin su ayuda.
or innovation and to learn something new about the technique. se’n presenten tres. Cabe destacar que la falta de experiencia se traduce en acabados
Three of them are presented in this section. S’han provat nous enfocaments per a un encofrat més ràpid, y otros detalles que no están perfectamente ejecutados. Sin embargo,
New approaches to a faster, cheaper and easier falsework have més barat i més fàcil a les dues obres principals que es presenten en esta carencia es normalmente compensada por la motivación y el
been tested in the two main works presented in this chapter: “Brick- aquest capítol: Brick-topia i ColomBrick, però també a dos tallers a entusiasmo por el aprendizaje.
topia” and “ColomBrick”, but also in three different hands-on Espanya. En els dos casos, i també a les dues construccions principals Los diferentes talleres de bóveda tabicada realizados por los
workshops in Spain. In the two of them, and also in the mentioned esmentades, la combinació entre un mètode de form-finding basat autores se han utilizado como una forma de exploración de nuevas
two main constructions, the combination between a graphic statics en l’equilibri en 3D (TNA, Block, 2009, i RhinoVault, Rippmann et ideas, un intento de innovación y como consecuencia de un afán de
based form-finding method (TNA (Block, 2009) and RhinoVault al., 2012) i el mètode d’elements finits per fer l’anàlisi estructural aprendizaje. En esta sección se presentan tres de ellos.
(Rippmann et al., 2012)) and FEM as further structural analysis posterior va ser també un dels aspectes clau del procés. Són mètodes Se han probado nuevos enfoques para un encofrado más rápido,
in 3D was also one of the key aspects of the process. They were complementaris i el resultat no hauria estat possible utilitzant només más barato y más fácil en las dos obras principales que se presentan
complementary, thus the result could not have been achieved using una d’aquestes eines. en este capítulo: “Brick-Topia” y “ColomBrick”, pero también en
only one of these tools. - El primer d’aquests tres tallers pràctics el van dur a terme l’estiu dos talleres diferentes en España. En ambos, y también en las dos
- The first of these three hands-on workshops was conducted del 2013 els autors, juntament amb Oriol Domínguez i Alejandro construcciones principales mencionadas, la combinación entre un
on summer 2013 by the authors, together with Oriol Dominguez Caballero. L’equip va ser convidat al Festival Internacional d’Art método de form-finding basado en el equilibrio en 3D (TNA (Block,

Fig 79.
Workshop at IFAC 2013. Two views of
the result. | Taller a l’IFAC 2013. Dues
vistes del resultat | Taller en IFAC 2013.
Dos vistas del resultado.

83
Fig 80.
Workshop at IFAC 2013. Falsework. | Taller a l’IFAC 2013. Cintra | Taller en IFAC 2013.
Cimbrado.

Fig 81.
Workshop at IAAC. Two views of the result. © Filippo Poli. | Taller a l’IAAC. Dues vistes
del resultat. © Filippo Poli | Taller en IAAC. Dos vistas del resultado. © Filippo Poli.

Fig 82.
Workshop at IAAC, a) construction of the falsework, b) 3D model of the tile vault and
falsework. | Taller a l’IAAC: a) construcció de la cintra, b) model 3D de la volta de maó
de pla i la base de la cintra | Taller en IAAC, a) construcción del cimbrado, b) modelo
3D de la bóveda tabicada y la base del cimbrado.

84
Fig 83.
Workshop at IFAC 2014, a) traditional hanging chain
form-finding method, b) result. | Taller a l’IFAC 2014:
a) mètode tradicional de la catenària per trobar la
forma de l’escala, b) resultat | Taller en IFAC 2014, a)
método tradicional de la catenaria para hallar la forma
de la escalera, b) resultado.

Fig 84.
IFAC 2014, a) compressed wood fiber “bricks”, b)
building the first layer of “bricks”. | IFAC 2014:
a) «maons» d’encenalls de fusta comprimits, b)
construcció del primer full de «maons» | IFAC 2014,
a) “ladrillos” de virutas de madera comprimidas, b)
construcción de la primera hoja de “ladrillos”.

85
and assisted by Alejandro Caballero. The team was invited to the i Construcció (IFAC) de Covarrubias, una localitat històrica de 2009) y RhinoVault (Rippmann et al. 2012)) y el método de los
International Festival of Art and Construction (IFAC) in Covarrubias, Burgos. El projecte consistia en una petita intervenció en una zona Elementos Finitos para el posterior análisis estructural, fue también
an ancient village in Burgos, Spain. The project consisted of a little verda prop del riu de la ciutat. La peça es va construir en set dies, uno de los aspectos clave del proceso. Fueron complementarios,
intervention in a green area near the river of the town (Figure 79). el temps de durada del festival. Els participants en el taller van ser y el resultado no hubiera sido posible utilizando sólo una de estas
A quite special bench or children’s playground was constructed in principalment estudiants d’arquitectura i de belles arts d’arreu del herramientas.
7 days by the tutors and the participants of the workshop, mainly món (Figura 79). - El primero de estos tres talleres prácticos se llevó a cabo en
architecture and fine art students from all over the world. Els processos de disseny i construcció van ser similars als el verano de 2013 por los autores, junto con Oriol Domínguez y
The design and construction processes were similar to the ones utilitzats dos mesos abans a Brick-topia, a Barcelona. Tot i així, en Alejandro Caballero. El equipo fue invitado al Festival Internacional
used at “Brick-topia” in Barcelona two months before. However, comptes de cartró, es va fer servir un nou sistema de pals de fusta de Arte y Construcción (IFAC) en Covarrubias, una histórica localidad
instead of cardboard, a new system of wood studs was used to build per construir la cintra i donar forma a la volta (Figura 80). Aquest de Burgos, España. El proyecto consistía en una pequeña intervención
the falsework and shape the vault (Figure 80). This system was later sistema es va millorar més endavant al projecte ColomBrick. en una zona verde cerca del río de la ciudad. La pieza se construyó en
improved at the project “ColomBrick”. - El segon dels tres tallers va formar part d’un seminari de 7 días, el tiempo de duración del festival. Los participantes en el taller
- The second of this three workshops was part of a seminar at l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC) fet el maig fueron principalmente estudiantes de arquitectura y de bellas artes de
the Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC) in May del 2014 (Figura 81), dut a terme pels autors amb Mariana Palumbo todo el mundo (Figura 79).
2014 conducted by the authors, together with Mariana Palumbo (Map13 Barcelona) i el Block Research Group. Los procesos de diseño y construcción fueron similares a
(“Map13 Barcelona”) and the Block Research Group. En aquest cas, el repte va ser adaptar-se al pendent i a les los utilizados en “Brick-topia” en Barcelona dos meses antes. Sin
In this case, the challenge was to adapt to the slope and to the irregularitats del terreny amb les eines disponibles i materials embargo, en lugar de cartón, se utilizó un nuevo sistema de postes de
irregularities of the ground with the available tools and recycled reciclats (Figura 82). madera para construir la cimbra y dar forma a la bóveda (Figura 80).
materials (Figure 82). - Un any després del taller al Festival Internacional d’Art i Este sistema fue mejorado más adelante en el proyecto “ColomBrick”.
- One year after the workshop at the International Festival of Art Construcció del 2013, el del 2014 va adoptar un enfocament més - El segundo de estos tres talleres fue parte de un seminario en el
and Construction in 2013, the one in 2014 had a more traditional tradicional, ja que es va recuperar el mètode de la catenària per trobar Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC) en mayo de
approach, recovering the traditional hanging chain form-finding la forma (Figura 83) i es van fer servir materials més sostenibles amb 2014 (Figura 81), llevado a cabo por los autores, junto con Mariana
method (Figure 83) and seeking to use more sustainable materials menys impacte ambiental, com ara maons sense coure per als fulls Palumbo (“Map13 Barcelona”) y el Block Research Group.
that would have less environmental impact, such as raw bricks for intermedis. En este caso, el desafío fue adaptarse a la pendiente y a las
the intermediate layers. El material amb el qual es va construir el primer full de irregularidades del terreno con las herramientas disponibles y
Also with less environmental impact and one of the most «maons», també amb un menor impacte ambiental, va ser una materiales reciclados (Figura 82).
interesting features of this work was the material with which the de les característiques més interessants d’aquest treball. Es van - Un año después del taller en el Festival Internacional de Arte y
first layer of “bricks” was built. Compressed wood fiber panels were tallar plafons d’encenalls de fusta comprimida en peces de la Construcción de 2013, el de 2014 tuvo un enfoque más tradicional,
cut in different brick-sized units (Figure 84). The lightness of the mida d’un maó (Figura 84). La lleugeresa del material va facilitar recuperando el método de la catenaria para hallar la forma (Figura
material made it very easy for the participants to build the first layer. als participants la construcció del primer full. En relació amb els 83) y tratando de utilizar materiales más sostenibles que tendrían
Comparing with previous thin-tile vaulting workshops, the speed tallers anteriors de volta de maó de pla, la velocitat va augmentar menos impacto ambiental, tales como ladrillos sin cocer para las hojas
increased also significantly. However, the material did not behave també significativament. Tanmateix, el material no es va comportar intermedias.
as expected when building the second layer of bricks: inadmissible com s’esperava en la construcció del segon full de maons, amb El material con el que se construyó la primera hoja de
deformations, also visible in the outcome, were reported. deformacions inadmissibles. “ladrillos”, también con un menor impacto ambiental, fue una de las
Although the material test was not completely successful, it Tot i que la prova del material no fos un èxit complet, és un características más interesantes de este trabajo. Se cortaron paneles de
is already a meaningful step forward and a path to do continuous pas significatiu cap endavant i un camí sobre el qual cal continuar virutas de madera comprimida en piezas del tamaño de un ladrillo
research on. investigant. (Figura 84). La ligereza del material facilitó a los participantes el
construir la primera hoja. En comparación con anteriores talleres de
bóveda tabicada, la velocidad aumentó también significativamente.
Sin embargo, el material no se comportó como se esperaba en la
construcción de la segunda hoja de ladrillos, con deformaciones
inadmisibles.
Aunque la prueba del material no fuera un éxito completo, ya
es un paso significativo hacia adelante y un camino sobre el que
continuar investigando.

86
3.5. Colombrick 3.5. Colombrick 3.5. Colombrick

The project “ColomBrick” (López López et al., 2014) is a free-form El projecte ColomBrick (López López et al., 2014a) és una volta El proyecto “ColomBrick” (López López et al., 2014a) es una
tile vault built in a humble neighborhood in Medellín, Colombia. de maó de pla de «forma lliure» construïda en un humil barri de bóveda tabicada de “forma libre” construida en un humilde barrio
It was commissioned to the Block Research Group, ETH Zurich, Medellín, Colòmbia. Va ser encarregada al Block Research Group, de Medellín, Colombia. Fue encargada al Block Research Group,
by the Department of Habitat of the United Nations (UN-Habitat) ETH Zurich, pel Departament d’Hàbitat de les Nacions Unides ETH Zúrich, por el departamento de Hábitat de las Naciones
to further promote the tile vaulting technique during the Seventh (ONU-Hàbitat) per promoure la tècnica de la volta de maó de pla Unidas (ONU-Hábitat) para la promoción de la técnica de la bóveda
World Urban Forum (WUF7) in the mentioned city. durant el Setè Fòrum Urbà Mundial (WUF7) a la ciutat esmentada. tabicada durante el Séptimo Foro Urbano Mundial (WUF7) en la
The vault, designed with RhinoVault, features a green roof as La volta, dissenyada amb RhinoVault, té una coberta verda com ciudad mencionada.
a way to integrate the vault in the surroundings. It becomes part a manera d’integrar la volta en l’entorn. Alhora que passa a formar La bóveda, diseñada con RhinoVault, cuenta con una cubierta
of the green area of the park “Juanes de la Paz”, but shows also the part de la zona verda del parc Juanes de la Paz, sorprèn amb un verde como una forma de integrar la bóveda en su entorno. Al mismo
traditional brick pattern of tile-vaults in its interior (Figure 85). interior que mostra l’aparell tradicional de les voltes de maó de pla tiempo que pasa a formar parte de la zona verde del parque “Juanes
The falsework was similar to the one used in “Brick-topia”. (Figura 85). de la Paz”, sorprende con un interior que muestra el tradicional
However, the experience acquired in previous constructions, allowed La cintra va ser similar a la que es va fer servir a Brick-topia. aparejo de las bóvedas tabicadas (Figura 85).
improvement in two ways: speeding its construction and reducing Tot i així, l’experiència adquirida a les construccions anteriors va La cimbra fue similar a la utilizada en “Brick-Topia”. Sin embargo,
material. Vertical wooden studs were nailed to pallets to indicate the permetre millorar dos aspectes: accelerar la construcció i reduir el la experiencia adquirida en las construcciones anteriores, permitió
height of the vault in the specific points (Figure 86). The wooden material. Als palets es van clavar els muntants verticals de fusta per la mejora en dos aspectos: acelerar su construcción y reducir
studs were used as supports to place the net of steel rebars and were, indicar l’alçada de la volta als punts específics (Figura 86 i Figura 87). el material. En los palés se clavaron los montantes verticales de
in most cases, enough to determine the curvature of the spatial net. Els muntants es van fer servir com a suports per col·locar la malla de madera para indicar la altura de la bóveda en los puntos específicos
Cardboard was only used in the places where the curvature had to be rodons i en la majoria de casos van ser suficients per determinar la (Figuras 86 y 87). Los montantes fueron utilizados como soportes
verified, such as inflection points. curvatura de la malla espacial. Es va utilitzar cartró només als llocs para colocar la malla de redondos y en la mayoría de los casos eran
One of the most challenging aspects of this project was expected on calia verificar la curvatura, com els punts d’inflexió. suficiente para determinar la curvatura de la malla espacial. Se usó
to be the exportation of the technique to another country and Un dels reptes més importants d’aquest projecte era el fet cartón solamente en los lugares donde la curvatura tenía que ser
continent. The different working and living habits, materials, d’exportar la tècnica a un altre país i continent. Els diferents hàbits de verificada, como en los puntos de inflexión.
tools and techniques, together with the fact that the workers had vida i de treball, els materials, les eines i les tècniques, així com el fet Uno de los retos más importantes de este proyecto era el hecho
no previous experience in such a technique, posed some minor que els treballadors no tenien experiència prèvia en la construcció de exportar la técnica a otro país y continente. Los diferentes hábitos
difficulties at the beginning of the construction. However, they were de voltes de maó de pla, van plantejar algunes dificultats menors al de vida y de trabajo, los materiales, las herramientas y las técnicas,
solved once a short learning period was over. This learning period principi de l’obra. Tot i així, es van resoldre després d’un curt període junto con que los trabajadores no tenían experiencia previa en la
was not only for the workers to learn the technique, but also for the d’aprenentatge. Aquest període no va servir únicament perquè els construcción de bóvedas tabicadas, plantearon algunas dificultades
authors (foreign architects in Colombia) to learn the habits and treballadors aprenguessin la tècnica, sinó també perquè els autors menores al principio de la obra. Sin embargo, se resolvieron tras un
customs of the region. (arquitectes estrangers a Colòmbia) aprenguessin els hàbits de corto periodo de aprendizaje. Este periodo no fue únicamente para
treball i els costums de la regió. que los trabajadores aprendieran la técnica, sino también para que
los autores (arquitectos extranjeros en Colombia) aprendieran los
hábitos de trabajo y las costumbres de la región.

87
Fig 85. Fig 87.
“ColomBrick”, 2014. Fotos of the finished construction. Block Research Group. Exploded view of construction sequences, including: a) concrete slab, b) pallets
© Sergio González | ColomBrick, 2014. Fotos de la construcció acabada. and wooden studs, c) and d) cardboard sections, e) spatial mesh of steel bars,
Block Research Group. © Sergio González | “ColomBrick”, 2014. Fotos de la f) tile vault, g) green roof. | Vista explotada de les seqüències constructives:
construcción terminada. Block Research Group. © Sergio González a) llosa de formigó, b) palets i muntants de fusta, c) i d) seccions de cartró, e)
malla espacial de rodons d’acer, f) volta de maó de pla, g) coberta enjardinada |
Fig 86. Vista explotada de las secuencias constructivas: a) losa de hormigón, b) palés y
“ColomBrick”, a) construction of the falsework with cardboard sections, montantes de madera, c) y d) secciones de cartón, e) malla espacial de redondos
studs as guides and rebars bent in place, b) the finished falsework. Block de acero, f) bóveda tabicada, g) cubierta ajardinada
Research Group © Sergio González | ColomBrick: a) construcció de la cintra
amb seccions de cartró, muntants i rodons d’acer, b) la cintra acabada Block
Research Group. © Sergio González | “ColomBrick”, a) construcción del
cimbrado con secciones de cartón, montantes y redondos de acero, b) el
cimbrado terminado. Block Research Group © Sergio González

88
3.6. Discussion 3.6. Debat 3.6. Debate
The research about structural analysis of tile vaults was essential to La recerca sobre l’anàlisi estructural de les voltes de maó de pla va La investigación sobre el análisis estructural de las bóvedas
develop the presented projects, which are the best way to promote ser essencial per desenvolupar els projectes presentats, que són una tabicadas fue esencial para desarrollar los proyectos presentados,
the technique among professionals, academics and general audience. de les millors maneres de promoure la tècnica entre professionals, que son una de las mejores maneras de promover la técnica entre
Besides, these works validate our assumptions and confirm the acadèmics i públic en general. A més a més, aquestes obres validen profesionales, académicos y público en general. Además, estas obras
results of our research. les nostres hipòtesis i confirmen els resultats de la nostra recerca. validan nuestras hipótesis y confirman los resultados de nuestra
One of the most remarkable features of the presented projects Una de les característiques més notables dels projectes investigación.
was the success of the formwork system. The initial idea came from presentats va ser l’èxit del sistema de cintra. La idea inicial va Una de las características más notables de los proyectos
the scheme developed for the prototype in the ETH Zurich at the provenir de l’esquema desenvolupat per al prototip de l’ETH Zurich presentados fue el éxito del sistema de cimbrado. La idea inicial
Block Research Group (Davis et al., 2012), however, it was adapted to al Block Research Group (Davis et al., 2012), però es va adaptar provino del esquema desarrollado para el prototipo en la ETH de
the new size and constraints and the final formwork system became a les noves dimensions i limitacions, i el sistema final va ser molt Zúrich en el Block Research Group (Davis et al., 2012), pero se adaptó
very different. Although it has worked well in several projects, some diferent. Malgrat que ha funcionat bé en diversos projectes, es al nuevo tamaño y limitaciones, y el sistema final llegó a ser muy
improvements could be made to the formwork system in order to podrien introduir algunes millores en el sistema de cintra per evitar diferente. A pesar de que ha funcionado bien en varios proyectos,
avoid movements on the net of steel rods that could cause cracking, moviments a la malla de varetes d’acer que podrien causar esquerdes; se podrían introducir algunas mejoras en el sistema de cimbrado
such as more points fixing the spatial net to the scaffolding, which per exemple, més punts de fixació de la xarxa espacial a les bastides, para evitar movimientos en la malla de varillas de acero que podrían
would have helped to reach a higher stiffness on the net. A big que haurien ajudat a obtenir una rigidesa més gran a la malla. Una causar grietas. Por ejemplo más puntos de fijación de la red espacial
improvement could also be done providing the formwork with altra millora es podria aconseguir dotant la cintra d’una vora més a los andamios, que habrían ayudado a adquirir una mayor rigidez
a thicker edge at the arches so that the bricks would lay on it and gruixuda als arcs perquè els maons es recolzin sobre aquesta vora en la malla. Otra mejora podría conseguirse dotando al cimbrado de
would not slide while the arch is not yet completed. i no hi hagi la possibilitat que llisquin mentre l’arc encara no s’hagi un borde más grueso en los arcos para que los ladrillos se apoyasen
Tile vaulting has been proved able to be exported to different completat. sobre éste y no tuvieran posibilidad de deslizarse mientras el arco
contexts (Ramage 2007; Ramage et al., 2010a, 2010b; Block et al., La volta de maó de pla s’ha pogut exportar a diversos contextos aún no se ha completado.
2010). The success of the project “ColomBrick” demonstrates again (Ramage, 2007; Ramage et al., 2010a, 2010b; Block et al., 2010). L’èxit La  bóveda tabicada ha resultado capaz de ser exportada a
this fact in a region where bricks are easily available and cheap and del projecte ColomBrick demostra un cop més aquest fet en una diferentes contextos (Ramage 2007; Ramage et al., 2010a, 2010b;
where such a technique could be very helpful when dealing with the regió en la qual els maons són barats i estan fàcilment disponibles, Block et al., 2010). El éxito del proyecto “ColomBrick” demuestra
major problem of slums in the cities. i en la qual aquesta tècnica podria ser molt útil per fer front al greu una vez más este hecho en una región donde los ladrillos son
More research needs to be done in order to optimize timing and problema dels suburbis de les ciutats. fácilmente disponibles y baratos y donde esta técnica podría ser
construction processes taking into account the different contexts. Cal més recerca amb la finalitat d’optimitzar els processos de muy útil cuando se trata el grave problema de los suburbios de las
However, the construction of these architectural pieces already construcció tenint en compte els diferents contextos. Tanmateix, ciudades.
means a significant step forward in shell construction and the la construcció d’aquestes obres arquitectòniques ja constitueix un Es necesaria una mayor investigación con el fin de optimizar los
demonstration of the possibility to build large, suggestive, habitable important pas endavant en la construcció de voltes i la demostració procesos de construcción, teniendo en cuenta los diferentes contextos.
and safe free-form vaulted spaces with an inexpensive, efficient and que és possible construir espais voltats de «forma lliure», amb grans Sin embargo, la construcción de estas obras arquitectónicas ya
sustainable technique: tile vaulting. llums, suggeridors, habitables i segurs, mitjançant una tècnica significa un importante paso adelante en la construcción de bóvedas
barata, eficient i sostenible: la volta de maó de pla. y la demostración de que es posible construir espacios abovedados
de “forma libre”, de grandes luces, sugerentes, habitables y seguros
con una técnica barata, eficiente y sostenible: la bóveda tabicada.

89
“This dissertation is not just about advocating funicular form, «Aquesta tesi no pretén només defensar la forma funicular, “Esta tesis no pretende sólo defender la forma funicular, sino
but is grounded in the notion that designers have an important sinó que es basa en la noció que els dissenyadors tenen una gran que se basa en la noción de que los diseñadores tienen una gran
responsibility towards preserving architectural and historical responsabilitat respecte a la conservació del patrimoni històric i responsabilidad sobre la conservación del patrimonio histórico y
heritage, nature’s resources, and human life.” arquitectònic, els recursos naturals i la vida humana.» arquitectónico, los recursos naturales y la vida humana.”
(Block, 2009) (Block, 2009) (Block, 2009)

4. Concluding remarks 4. Conclusions 4. Conclusiones

4. 1. Main conclusions. 4.1. Conclusions principals 4.1. Conclusiones principales

The current understanding of preservation of ancient architecture La concepció actual de la conservació del patrimoni històric La concepción actual de la conservación del patrimonio histórico
encourages the research on traditional techniques used in historical estimula la recerca sobre les tècniques tradicionals utilitzades a estimula la investigación de las técnicas tradicionales utilizadas en
constructions. An approach from different perspectives is needed in les construccions històriques. Una aproximació des de diverses las construcciones históricas. Una aproximación desde distintas
order to be fully aware of every aspect of the technique to be studied. perspectives és necessària per entendre completament cadascun perspectivas es necesaria para entender por completo cada uno
An experimental approach is thus fundamental. In addition, in this dels aspectes de la tècnica objecte d’estudi. Per tant, una aproximació de los aspectos de la técnica objeto de estudio. Por lo tanto, una
specific case, experimentation with tile vaulting is also justified and experimental és fonamental. A més a més, en aquest cas en concret aproximación experimental es fundamental. Además, en este caso
convenient as it is a technique which is subject to be recovered due els experiments amb volta de maó de pla estan justificats i són en concreto, los experimentos con bóveda tabicada están justificados
to its qualities of sustainability, low-cost, durability and versatility. convenients, ja que es tracta d’una tècnica que pot ser recuperada y son convenientes ya que se trata de una técnica que puede ser
The combination of tile vaulting with current computational tenint en compte les seves qualitats de sostenibilitat, baix cost, recuperada teniendo en cuenta sus cualidades de sostenibilidad,
tools allows the creation of new expressive buildings with a durabilitat, versatilitat i eficiència. bajo coste, durabilidad, versatilidad y eficiencia.
precise control of the geometry and the structural behavior. The La combinació de la volta de maó de pla amb les eines La combinación de la bóveda tabicada con herramientas
proliferation of these new structures around the world (Ramage informàtiques actuals permet la creació de nous i suggeridors informáticas actuales permite la creación de nuevos y sugerentes
et al., 2010; Block et al., 2010, 2014; López López et al., 2014) will edificis amb un control precís de la geometria i el comportament edificios con un control preciso de la geometría y el comportamiento
hopefully help to appreciate the value of this ancient technique and estructural. La proliferació d’aquestes noves estructures arreu del estructural. La proliferación de estas nuevas estructuras en todo el
will create a conscience about heritage including Catalan vaults to món (Ramage et al., 2010; Block et al., 2014; López López et al., mundo (Ramage et al., 2010; Block et al., 2014; López López et al.,
preserve them. 2014) amb sort ajudarà a apreciar el valor d’aquesta tècnica antiga i 2014) con suerte ayudará a apreciar el valor de esta antigua técnica
Although the materials and technique may be the same, crearà una consciència sobre la conservació de la volta catalana com y creará una conciencia sobre la conservación de la bóveda catalana
the approach to the structural analysis of an existing historical a patrimoni històric. como patrimonio histórico.
construction and a new building can be different. Whereas a Malgrat que els materials i la tècnica poden ser els mateixos, A pesar de que los materiales y la técnica pueden ser los mismos,
multidisciplinary approach and a non-linear structural analysis l’aproximació a l’anàlisi estructural d’una construcció històrica la aproximación al análisis estructural de una construcción histórica
is usually recommended in existing structures, in the case of new existent i d’un edifici d’obra nova pot ser diferent. Mentre que en existente y de un edificio de obra nueva puede ser diferente. Mientras
buildings, the architect/engineer has more freedom to decide whether estructures existents es recomana una aproximació multidisciplinària que una aproximación multidisciplinar y un análisis estructural no
a linear analysis could be enough provided that the limitations of this i una anàlisi estructural no lineal, en el cas de les construccions lineal son recomendados en estructuras existentes; en el caso de las
kind of analysis are understood. The use of limit analysis is always noves l’arquitecte o enginyer té més llibertat per decidir si una construcciones nuevas, el arquitecto o ingeniero tiene más libertad
convenient when the structure can be simplified to a geometry in 2D anàlisi lineal és suficient, sempre que s’entenguin les limitacions para decidir si un análisis lineal es suficiente, siempre y cuando
because of its easiness and quickness; however, it should be kept in d’aquest tipus d’anàlisi. L’ús de l’anàlisi límit sempre és molt pràctic se entiendan las limitaciones de este tipo de análisis. El uso del
mind that results show a lower load-bearing capacity as the tensile quan l’estructura es pot simplificar a una geometria en 2D per la Análisis Límite siempre es muy práctico cuando la estructura puede

90
capacity of tile vaults is not taken into account. Something similar seva facilitat i rapidesa; tot i així, cal tenir en compte que els resultats simplificarse a una geometría en 2D por su facilidad y rapidez; sin
happens when carrying out a Finite Element Analysis with values mostren una capacitat de càrrega més baixa, ja que no consideren la embargo, debe tenerse en cuenta que los resultados muestran una
of the material properties taken from the masonry recommended capacitat a tracció de les voltes de maó de pla. Passa una cosa semblat capacidad de carga más baja al no considerar la capacidad a tracción
values at the literature, as regular masonry has normally much lower quan es duu a terme una anàlisi per elements finits introduint els de las bóvedas tabicadas. Ocurre algo parecido cuando se lleva a
tensile capacity than tile vaults, or no tensile capacity at all. valors de les propietats dels materials recomanats per la bibliografia cabo un análisis por elementos finitos introduciendo los valores de
The construction of different projects using tile vaults and the per a obra de fàbrica, ja que l’obra de fàbrica comuna normalment té las propiedades de los materiales recomendados en la bibliografía
involvement of unexperienced workers, students or volunteers, una capacitat de tracció molt més baixa que les voltes de maó de pla para la obra de fábrica, ya que la albañilería común normalmente
demonstrated the easiness of construction, its economy and its o fins i tot una capacitat de tracció nul·la. tiene una capacidad de tracción mucho menor que las bóvedas
potential to be exported. These facts, together with the results of the La construcció de diversos projectes utilitzant la volta de maó tabicadas, o nula.
numerical research showing the different options in the structural de pla i la participació de treballadors sense experiència, estudiants La construcción de diferentes proyectos utilizando la bóveda
analysis, allow concluding that the integration of this technique as a o voluntaris, demostra que és fàcil de construir i que té un cost tabicada y la participación de trabajadores sin experiencia,
standard component in new construction is totally viable and could baix i potencial per ser exportada. Aquests fets, juntament amb els estudiantes o voluntarios, demostró su facilidad de construcción, su
happen in a near future provided the necessary institutions are resultats de la recerca numèrica que mostren les diferents opcions en bajo coste y su potencial para ser exportada. Estos hechos, junto con
committed to support the required research that still needs to be done. l’anàlisi estructural, indiquen que la integració d’aquesta tècnica com los resultados de la investigación numérica que muestran las distintas
a component estàndard en l’obra nova és totalment viable i es podria opciones en el análisis estructural, señalan que la integración de esta
produir en un futur proper sempre que les institucions pertinents técnica como componente estándar en la obra nueva es totalmente
4.2. Future research. es comprometin a donar suport a la resta de recerca que encara cal viable y podría darse en un futuro próximo siempre y cuando las
dur a terme. instituciones pertinentes se comprometan a dar apoyo al resto de la
The inclusion of these structures in the codes to become regular investigación que aún ha de llevarse a cabo.
components of new buildings requires the development of
recommendations about the values of the composite material 4. 2. Recerques futures
properties in this kind of structures. Bearing this objective in mind, 4.2. Investigaciones futuras
several load tests in different kind of vaults should be performed La necessitat d’incloure l’avaluació de la seguretat estructural
to have enough data to draw general substantiated conclusions. d’aquestes estructures en els codis perquè es puguin normalitzar La necesidad de incluir la evaluación de la seguridad estructural de
To achieve this same goal, a wider parametric study of the vault’s en noves construccions requereix la divulgació dels valors de les estas estructuras en los códigos para que puedan normalizarse en
variables should be carried out. propietats dels materials que componen aquest tipus d’estructures. nuevas construcciones requiere la divulgación de los valores de las
A simultaneous numerical analysis of each specimen is also Tenint en compte aquest objectiu, caldria dur a terme diverses proves propiedades de los materiales que componen este tipo de estructuras.
necessary. 3D models must also be considered to increase the de càrrega en diferents tipus de voltes i amb diversos materials amb Teniendo en cuenta este objetivo, deberían llevarse a cabo varias
accuracy in the simulation of the stiffeners and to study the torsion l’objectiu de tenir prou dades per arribar a conclusions sòlides. pruebas de carga en diferentes tipos de bóvedas y con diferentes
phenomenon. Al seu torn, s’hauria de fer un estudi paramètric més ampli de les materiales para tener datos suficientes para llegar a conclusiones
New strategies need to be developed in order to optimize variables de la volta. sólidas. Debería hacerse a su vez un estudio paramétrico más amplio
time and resources and further research should be carried out to També cal fer una anàlisi numèrica simultània per a cada de las variables de la bóveda.
standardize the construction of the falsework depending on the span exemplar. També s’han de tenir en compte els models 3D per También es necesario un análisis numérico simultáneo para
and boundary conditions. incrementar la precisió en els models amb envans rigiditzadors i per cada ejemplar. Los modelos 3D también deben considerarse para
Research on the different materials regarding its weight, size and estudiar el fenomen de la torsió. incrementar la precisión en los modelos con tabiques rigidizadores
resistance should be done in order to find construction units and Cal desenvolupar noves estratègies per optimitzar el temps y para estudiar el fenómeno de la torsión.
binders that could meet two targets: ease and speed the construction i els recursos i és necessària una recerca més exhaustiva per Hay que desarrollar nuevas estrategias para optimizar el
process and assure the availability of materials in different contexts. estandarditzar la construcció de la cintra en funció de la llum i la tiempo y los recursos y debería llevarse a cabo una investigación
curvatura de la volta. más exhaustiva para estandarizar la construcción del cimbrado
Caldria fer recerca sobre els diversos materials comprovant- dependiendo de la luz y la curvatura de la bóveda.
ne el pes, la mida i la resistència per trobar unitats constructives i Debería investigarse sobre los distintos materiales comprobando
conglomerants que puguin reunir dos requisits: facilitar i agilitar su peso, su tamaño y su resistencia, para encontrar unidades
el procés constructiu, i assegurar la disponibilitat de materials en constructivas y conglomerantes que pudieran reunir dos requisitos:
diversos contextos. facilitar y agilizar el proceso constructivo y asegurar la disponibilidad
de materiales en diferentes contextos.

91
“The effort to document all Guastavino buildings continues today, «L’esforç per documentar tots els edificis de Guastavino segueix “El esfuerzo por documentar todos los edificios de Guastavino
as does the struggle to understand and preserve these irreplaceable encara avui, com també la lluita per entendre i conservar aquestes sigue todavía hoy, como también la lucha por entender y
works of American building art” obres irreemplaçables de l’art de la construcció americana.» conservar estas obras irreemplazables del arte de la construcción
(Ochsendorf, 2010) (Ochsendorf, 2010) americana”
(Ochsendorf, 2010)

5. References 5. Bibliografia 5. Bibliografía

ARAGUAS, P., Voûte à la Roussillon, Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana ARAGUAS, P. «Voûte à la Roussillon», Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana ARAGUAS, P., Voûte à la Roussillon, Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana
de Belles Arts de Sant Jordi, XIII, 173-185, 1999. de Belles Arts de Sant Jordi, XIII, 173-185, 1999. de Belles Arts de Sant Jordi, XIII, 173-185, 1999.

BASILIO, I., Strengthening of arched masonry structures with composite BASILIO, I. Strengthening of arched masonry structures with composite BASILIO, I., Strengthening of arched masonry structures with composite
materials, PhD thesis, UMINHO, 2007 materials, tesi doctoral, UMINHO, 2007. materials, PhD thesis, UMINHO, 2007

BERGÓS, J., Tabicados huecos. Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya BERGÓS, J. Tabicados huecos. Barcelona, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya BERGÓS, J., Tabicados huecos. Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
i Balears. 1965 i Balears, 1965. i Balears. 1965

BLOCK, P., OCHSENDORF, J., Thrust Network Analysis: a new methodology BLOCK, P.; OCHSENDORF, J. «Thrust Network Analysis: a new methodology BLOCK, P., OCHSENDORF, J., Thrust Network Analysis: a new methodology
for three-dimensional equilibrium. Journal of the International Association for three-dimensional equilibrium». Journal of the International Association for three-dimensional equilibrium. Journal of the International Association
for Shell and Spatial Structures: J. IASS. Vol. 48 (2007) No3, 2007 for Shell and Spatial Structures, J. IASS, vol. 48 (2007) núm. 3, 2007. for Shell and Spatial Structures: J. IASS. Vol. 48 (2007) No3, 2007

BLOCK, P., Thrust Network Analysis. Exploring Three-dimensional Equilibrium. BLOCK, P. Thrust Network Analysis. Exploring Three-dimensional Equilibrium, BLOCK, P., Thrust Network Analysis. Exploring Three-dimensional Equilibrium.
PhD thesis, MIT, 2009 tesi doctoral, MIT, 2009. PhD thesis, MIT, 2009

BLOCK, P.; DEJONG, M.; DAVIS, L.; OCHSENDORF, J., Tile vaulted systems BLOCK, P.; DEJONG, M.; DAVIS, L.; OCHSENDORF, J. «Tile vaulted BLOCK, P.; DEJONG, M.; DAVIS, L.; OCHSENDORF, J., Tile vaulted systems
for low-cost construction in Africa in Africa, in ATDF Journal, volume 7, issue systems for low-cost construction in Africa», ATDF Journal, vol. 7, núm. 1/2, for low-cost construction in Africa in Africa, in ATDF Journal, volume 7, issue
1/2, 2010 2010. 1/2, 2010

BLOCK, P.; BAYL-SMITH, M.; SCHORK, T.; BELLAMY, J.; PIGRAM, D., BLOCK, P.; BAYL-SMITH, M.; SCHORK, T.; BELLAMY, J.; PIGRAM, D. BLOCK, P.; BAYL-SMITH, M.; SCHORK, T.; BELLAMY, J.; PIGRAM, D.,
Ribbed tile vaulting – Innovation through two design-build workshops, in «Ribbed tile vaulting – Innovation through two design-build workshops», Ribbed tile vaulting – Innovation through two design-build workshops, in
FABRICATE 2014, Gramazio, F., Kohler, M. and Langenberg, S. (eds.), ETH A: Gramazio, F.; Kohler, M.; Langenberg, S. (eds.). FABRICATE 2014, ETH FABRICATE 2014, Gramazio, F., Kohler, M. and Langenberg, S. (eds.), ETH
Zurich, 22-29, 2014. Zurich, 22-29, 2014. Zurich, 22-29, 2014.

CHARRY, J. A., Estudio experimental del comportamiento de paredes de obra CHARRY, J. A. Estudio experimental del comportamiento de paredes de obra de CHARRY, J. A., Estudio experimental del comportamiento de paredes de obra
de fábrica de ladrillo ante la acción de cargas laterales, PhD Thesis, UPC, 2010 fábrica de ladrillo ante la acción de cargas laterales, tesi doctoral, UPC, 2010. de fábrica de ladrillo ante la acción de cargas laterales, PhD Thesis, UPC, 2010

CHOISY, A., L’art de bâtir des romains. Traducción (1999). Madrid. 1873 CHOISY, A. L’art de bâtir des romains. Traducció (1999). Madrid. 1873. CHOISY, A., L’art de bâtir des romains. Traducción (1999). Madrid. 1873

COLLINS, G. R., The transfer of Thin Masonry Vaulting from Spain to COLLINS, G. R. «The transfer of Thin Masonry Vaulting from Spain to COLLINS, G. R., The transfer of Thin Masonry Vaulting from Spain to
America, Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. 27, No. 3, America», Journal of the Society of Architectural Historians, vol. 27, núm. 3, America, Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. 27, No. 3,
176-201, 1968. 176-201, 1968. 176-201, 1968.

CUR, Structural masonry: An experimental/numerical basis for practical CUR. Structural masonry: An experimental/numerical basis for practical CUR, Structural masonry: An experimental/numerical basis for practical
design rules, J.G. Rots (ed), Balkerma, Rotterdam, 1997 design rules, J.G. Rots (ed.), Balkerma, Rotterdam, 1997. design rules, J.G. Rots (ed), Balkerma, Rotterdam, 1997

DAVIS, L., RIPPMANN, M., PAWLOFSKI, T., BLOCK, P., Efficient DAVIS, L.; RIPPMANN, M.; PAWLOFSKI, T.; BLOCK, P. «Efficient and DAVIS, L., RIPPMANN, M., PAWLOFSKI, T., BLOCK, P., Efficient
and expressive thin-tile vaulting using cardboard formwork. IABSE-IASS expressive thin-tile vaulting using cardboard formwork», IABSE-IASS and expressive thin-tile vaulting using cardboard formwork. IABSE-IASS
Symposium. London, 2011 Symposium, Londres, 2011. Symposium. London, 2011

92
DAVIS, L., RIPPMANN, M., PAWLOFSKI, T., BLOCK, P., Innovative DAVIS, L.; RIPPMANN, M.; PAWLOFSKI, T.; BLOCK, P. «Innovative DAVIS, L., RIPPMANN, M., PAWLOFSKI, T., BLOCK, P., Innovative
Funicular Tile Vaulting; A prototype in Switzerland, The Structural Funicular Tile Vaulting: A prototype in Switzerland», The Structural Funicular Tile Vaulting; A prototype in Switzerland, The Structural
Engineer 90 (11) (2012), 46-56. Engineer, 90 (11), 46-56, 2012. Engineer 90 (11) (2012), 46-56.

DIESTE, E., Summarios: Eladio Dieste, el Maestro del ladrillo, ed. Summa. DIESTE, E. «Eladio Dieste, el maestro del ladrillo», Summarios, núm. 45, DIESTE, E., Summarios: Eladio Dieste, el Maestro del ladrillo, ed. Summa.
Summarios, nº 45. Argentina, 1980. Argentina, 1980. Summarios, nº 45. Argentina, 1980.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION, European EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION. European EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION, European
Standard, Methods of test for mortar for masonry – Part 11: Determination of Standard, Methods of test for mortar for masonry – Part 11: Determination Standard, Methods of test for mortar for masonry – Part 11: Determination of
flexural and compressive strength of hardened mortar. EN1015-11. 1999 of flexural and compressive strength of hardened mortar. EN1015-11, 1999. flexural and compressive strength of hardened mortar. EN1015-11. 1999

FITCHETT,  A. S.,  Timbrel vaults from stabilized earth tiles.  Proceedings FITCHETT, A. S. «Timbrel vaults from stabilized earth tiles», Proceedings FITCHETT,  A. S.,  Timbrel vaults from stabilized earth tiles.  Proceedings
of the 11th International Conference on  Non-conventional Materials and of the 11th International Conference on Non-conventional Materials and of the 11th International Conference on  Non-conventional Materials and
Technologies (NOCMAT 2009). Bath (UK), 2009. Technologies (NOCMAT2009), Bath, 2009. Technologies (NOCMAT 2009). Bath (UK), 2009.

FORTEA, M., Origen de la bóveda tabicada. Sexto Congreso Nacional de FORTEA, M. «Origen de la bóveda tabicada», Sexto Congreso Nacional FORTEA, M., Origen de la bóveda tabicada. Sexto Congreso Nacional de
Historia de la Construcción, Valencia, 2009, eds. S. Huerta, R. Marín, R. de Historia de la Construcción, Valencia, 2009, Instituto Juan de Herrera, Historia de la Construcción, Valencia, 2009, eds. S. Huerta, R. Marín, R.
Soler, A. Zaragozá. Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2009. Madrid, 2009. Soler, A. Zaragozá. Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2009.

FORTEA, M., PEDRERA, J. L., Estabilidad de la construcción sin cimbra, in FORTEA, M.; PEDRERA, J. L. «Estabilidad de la construcción sin cimbra», FORTEA, M., PEDRERA, J. L., Estabilidad de la construcción sin cimbra, in
Zaragozá, A., Soler, R., Marín, R. (Ed.), Construyendo bóvedas tabicadas. Construyendo Bóvedas Tabicadas, Tile Vaulting International Symposium, Zaragozá, A., Soler, R., Marín, R. (Ed.), Construyendo bóvedas tabicadas.
Actas del Simposio Internacional sobre bóvedas tabicadas. Valencia: Valencia, 2011. Actas del Simposio Internacional sobre bóvedas tabicadas. Valencia:
Universitat Politècnica de València. 2012. Universitat Politècnica de València. 2012.
GÓNZALEZ, J. L. «La bóveda tabicada. Su historia. Su futuro»,Tratado de
GONZÁLEZ, J. L., La bóveda tabicada. Su historia. Su futuro. In: Tratado de rehabilitación. Teoría e historia de la restauración, Madrid, 1999. GONZÁLEZ, J. L., La bóveda tabicada. Su historia. Su futuro. In: Tratado de
Rehabilitación, tomo 1, Teoría e historia de la restauración, Madrid, 1999 Rehabilitación, tomo 1, Teoría e historia de la restauración, Madrid, 1999
GÓNZALEZ, J. L. «La bóveda catalana en el final del siglo xix: Guastavino,
GONZÁLEZ, J. L., La bóveda catalana en el final del siglo XIX: Guastavino, Domènech i Gaudí», L’Alguer (Sardenya): Seminari Di Studi Archittetura e GONZÁLEZ, J. L., La bóveda catalana en el final del siglo XIX: Guastavino,
Domènech i Gaudí. L’Alguer (Sardenya): Seminari Di Studi Archittetura e Restauro nei Paesi della Corona d’Aragona, 2003. Domènech i Gaudí. L’Alguer (Sardenya): Seminari Di Studi Archittetura e
Restauro nei Paesi della Corona d’Aragona. 2003 Restauro nei Paesi della Corona d’Aragona. 2003
GÓNZALEZ, J. L. «La bóveda tabicada: entre la conservación y la
GONZÁLEZ, J. L., La bóveda tabicada: entre la conservación y la destrucción. destrucción», Informes de la Construcción, vol. 56, núm. 496, març-abril 2005. GONZÁLEZ, J. L., La bóveda tabicada: entre la conservación y la destrucción.
Informes de la Construcción, Vol. 56, nº 496, march-april 2005. Informes de la Construcción, Vol. 56, nº 496, march-april 2005.
GUASTAVINO, R. Escritos sobre la construcción cohesiva, Instituto Juan
GUASTAVINO, R., Escritos sobre la construcción cohesiva. Madrid: Instituto Herrera - CEDEX – CEHOPU, Madrid, 2006. GUASTAVINO, R., Escritos sobre la construcción cohesiva. Madrid: Instituto
Juan Herrera - CEDEX – CEHOPU. 2006 Juan Herrera - CEDEX – CEHOPU. 2006
HEYMAN, J. The Stone Skeleton, Cambridge University Press, Cambridge,
HEYMAN, J., The Stone Skeleton. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. HEYMAN, J., The Stone Skeleton. Cambridge: Cambridge University Press,
1995 1995
HEYMAN, J. Historia de la teoría de las estructuras, Instituto Juan de Herrera,
HEYMAN, J., Historia de la Teoría de las Estructuras. Madrid: Instituto Juan Madrid, 2005. HEYMAN, J., Historia de la Teoría de las Estructuras. Madrid: Instituto Juan
de Herrera, 2005 de Herrera, 2005
HUERTA, S. «La mecánica de las bóvedas tabicadas en su contexto histórico,
HUERTA, S., La mecánica de las bóvedas tabicadas en su contexto histórico con particular atención a la contribución de los Guastavino», Las bóvedas de HUERTA, S., La mecánica de las bóvedas tabicadas en su contexto histórico
, con particular atención a la contribución de los Guastavino. In the book: Guastavino en América, CEHOPU, Instituto Juan Herrera, Madrid, p. 87-112, , con particular atención a la contribución de los Guastavino. In the book:
Las bóvedas de Guastavino en América. Madrid: CEHOPU, Instituto Juan 2001. Las bóvedas de Guastavino en América. Madrid: CEHOPU, Instituto Juan
Herrera. p.87-112, 2001 Herrera. p.87-112, 2001
HUERTA, S. La construcción tabicada y la teoría cohesiva de Guastavino.
HUERTA, S., La construcción tabicada y la teoria cohesiva de Guastavino. CEHOPU, Instituto Juan Herrera, Madrid, 2006. HUERTA, S., La construcción tabicada y la teoria cohesiva de Guastavino.
Madrid: CEHOPU, Instituto Juan Herrera, 2006 Madrid: CEHOPU, Instituto Juan Herrera, 2006
HUERTA, S. «The Analysis of Masonry Architecture: A Historical Approach»,
HUERTA, S. The Analysis of Masonry Architecture: A Historical Approach. Architectural Science Review, 51 (4), 297-328, octubre 2008. HUERTA, S. The Analysis of Masonry Architecture: A Historical Approach.
Architectural Science Review 51 (4), 297-328, Oct. 2008. Architectural Science Review 51 (4), 297-328, Oct. 2008.
ICOMOS. International Charter for the Conservation and Restoration of
ICOMOS, International Charter for the conservation and restoration of Monuments and Sites, Venècia, 1964. ICOMOS, International Charter for the conservation and restoration of
Monuments and Sites, Venice Charter, 1964. Monuments and Sites, Venice Charter, 1964.
ISCARSAH, ICOMOS. Recommendations for the Analysis, Conservation and
ISCARSAH, ICOMOS, Recommendations for the Analysis, Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage, 2003. ISCARSAH, ICOMOS, Recommendations for the Analysis, Conservation and
Structural Restoration of Architectural Heritage, 2003. Structural Restoration of Architectural Heritage, 2003.

93
LÓPEZ LÓPEZ, D.; DOMÈNECH, M., Tile Vaulting as an Alternative. LÓPEZ LÓPEZ, D.; DOMÈNECH, M. «Tile Vaulting as an Alternative», 38th LÓPEZ LÓPEZ, D.; DOMÈNECH, M., Tile Vaulting as an Alternative.
38º International Congress of the “International Association for housing International Congress of the International Association for Housing Science, 38º International Congress of the “International Association for housing
Science” (IAHS). 2012 IAHS, 2012. Science” (IAHS). 2012

LÓPEZ LÓPEZ, D., DOMÈNECH, M., Structural Analysis of Tile Vaulting: LÓPEZ LÓPEZ, D.; DOMÈNECH, M. «Structural Analysis of Tile Vaulting: LÓPEZ LÓPEZ, D., DOMÈNECH, M., Structural Analysis of Tile Vaulting:
Methods and Variables. 3rd Biennal Meeting American Construction History Methods and Variables», 3rd Biennal Meeting American Construction History Methods and Variables. 3rd Biennal Meeting American Construction History
at MIT, Construction History Society of America. 2012. at MIT, Construction History Society of America. 2012. at MIT, Construction History Society of America. 2012.

LÓPEZ LÓPEZ, D., DOMÈNECH, M.,BRAZO, J., BLOCK, P., Thin-tile LÓPEZ LÓPEZ, D.; DOMÈNECH, M.; BRAZO J.; BLOCK, P. «Thin-tile LÓPEZ LÓPEZ, D., DOMÈNECH, M.,BRAZO, J., BLOCK, P., Thin-tile
vault for the Seventh World Urban Forum in Medellin, in IASS-SLTE 2014 vault for the Seventh World Urban Forum in Medellin», IASS-SLTE 2014 vault for the Seventh World Urban Forum in Medellin, in IASS-SLTE 2014
Symposium: “Shells, Membranes and Spatial Structures: Footprints”.Brasilia, Symposium: “Shells, Membranes and Spatial Structures: Footprints”, Brasilia, Symposium: “Shells, Membranes and Spatial Structures: Footprints”.Brasilia,
September, 2014a. setembre 2014a. September, 2014a.

LÓPEZ LÓPEZ, D., DOMÈNECH, M., PALUMBO, M., Using a construction LÓPEZ LÓPEZ, D.; DOMÈNECH, M.; PALUMBO, M. «Using a construction LÓPEZ LÓPEZ, D., DOMÈNECH, M., PALUMBO, M., Using a construction
technique to understand it: thin-tile vaulting, SAHC 2014 – 9th International technique to understand it: thin-tile vaulting», A: F. Peña & M. Chávez (eds.). technique to understand it: thin-tile vaulting, SAHC 2014 – 9th International
Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, F. Peña & M. SAHC2014 – 9th International Conference on Structural Analysis of Historical Conference on Structural Analysis of Historical Constructions, F. Peña & M.
Chávez (eds.), Mexico City, October, 2014b. Constructions, Ciutat de Mèxic, octubre 2014b. Chávez (eds.), Mexico City, October, 2014b.

LÓPEZ LÓPEZ, D., DOMÈNECH, M., PALUMBO, M., “Brick-topia”, the LÓPEZ LÓPEZ, D.; DOMÈNECH, M.; PALUMBO, M. «Brick-topia, the LÓPEZ LÓPEZ, D., DOMÈNECH, M., PALUMBO, M., “Brick-topia”, the
thin-tile vaulted pavilion. Case Studies in Structural Engineering, 2, 33–40, thin-tile vaulted pavilion», Case Studies in Structural Engineering, 2, 33-40, thin-tile vaulted pavilion. Case Studies in Structural Engineering, 2, 33–40,
2014c. 2014c. 2014c.

LOREN, M., Texturas y pliegues de una nación. New York City: Guastavino Co. LOREN, M. Texturas y pliegues de una nación. New York City: Guastavino Co. LOREN, M., Texturas y pliegues de una nación. New York City: Guastavino Co.
y la reinvención del espacio público de la metrópolis estadounidense.Valencia: y la reinvención del espacio público de la metrópolis estadounidense. General y la reinvención del espacio público de la metrópolis estadounidense.Valencia:
General de Ediciones de Arquitectura (Tc cuadernos). 2009 de Ediciones de Arquitectura (Tc cuadernos), Valencia, 2009. General de Ediciones de Arquitectura (Tc cuadernos). 2009

LOURENÇO, P. B., A user/programmer guide for the micro-modeling of LOURENÇO, P. B. A user/programmer guide for the micro-modeling of LOURENÇO, P. B., A user/programmer guide for the micro-modeling of
masonry structures. TNO Building and Construction Research. TUDelft & masonry structures. TNO Building and Construction Research, TUDelft & masonry structures. TNO Building and Construction Research. TUDelft &
UMINHO. 1996 UMINHO, 1996. UMINHO. 1996

LOURENÇO, P. B., Computational strategies for masonry structures, PhD LOURENÇO, P. B. Computational strategies for masonry structures, tesi LOURENÇO, P. B., Computational strategies for masonry structures, PhD
Thesis. Delft University Press, Delft, The Netherlands; 1996 doctoral, Delft University Press, Delft, 1996. Thesis. Delft University Press, Delft, The Netherlands; 1996

LOURENÇO, P. B., Current experimental and numerical issues in masonry LOURENÇO, P. B. Current experimental and numerical issues in masonry LOURENÇO, P. B., Current experimental and numerical issues in masonry
research, UMINHO, 2004. research, UMINHO, 2004. research, UMINHO, 2004.

LOURENÇO P. B., Recent advances in masonry structures: Micromodelling and LOURENÇO P. B. «Recent advances in masonry structures: Micromodelling LOURENÇO P. B., Recent advances in masonry structures: Micromodelling and
homogenisation.,” Multiscale Modeling in Solid Mechanics: Computational and homogenisation», Galvanetto, U.; Aliabadi, M. H. F.(eds.). Multiscale homogenisation.,” Multiscale Modeling in Solid Mechanics: Computational
Approaches, U. Galvanetto and M. H. F. Aliabadi, eds., pp. 251-294, Imperial Modeling in Solid Mechanics: Computational Approaches, Imperial College Approaches, U. Galvanetto and M. H. F. Aliabadi, eds., pp. 251-294, Imperial
College Press, 2009. Press, p. 251-294, 2009. College Press, 2009.

MINISTERIO DE FOMENTO, Código Técnico de la Edificación, MINISTERI DE FOMENT. Código Técnico de la Edificación. Documento MINISTERIO DE FOMENTO, Código Técnico de la Edificación,
Documento Básico, Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación (CTE Básico. Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación (CTE DB SE-AE), Documento Básico, Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación (CTE
DB SE-AE), Spain, 2009. Espanya, 2009. DB SE-AE), Spain, 2009.

OCHSENDORF, J., Guastavino Vaulting. The art of structural Tile. Princeton OCHSENDORF, J. Guastavino Vaulting. The art of structural Tile. Princeton OCHSENDORF, J., Guastavino Vaulting. The art of structural Tile. Princeton
Architectural Press. 2010. Architectural Press, 2010. Architectural Press. 2010.

OCHSENDORF, J., New Tile Vaults, in Zaragozá, A., Soler, R., Marín, R. OCHSENDORF, J. «New Tile Vaults», International Symposium of Tile OCHSENDORF, J., New Tile Vaults, in Zaragozá, A., Soler, R., Marín, R.
(Ed.), Construyendo bóvedas tabicadas. Actas del Simposio Internacional Vaults, UPV, p. 308-316, 2012. (Ed.), Construyendo bóvedas tabicadas. Actas del Simposio Internacional
sobre bóvedas tabicadas. Valencia: Universitat Politècnica de València. 2012. sobre bóvedas tabicadas. Valencia: Universitat Politècnica de València. 2012.
OLIVEIRA, D. V. Experimental and numerical analysis of blocky masonry
OLIVEIRA, D. V., Experimental and numerical analysis of blocky masonry structures under cyclic loading, tesi doctoral, UMINHO. 2003. OLIVEIRA, D. V., Experimental and numerical analysis of blocky masonry
structures under cyclic loading, PhD Thesis, UMINHO. 2003. structures under cyclic loading, PhD Thesis, UMINHO. 2003.
OLIVEIRA, D. V.; BASILIO, I.; LOURENÇO, P. B. «Experimental behavior of
OLIVEIRA, D.V.; BASILIO, I; LOURENÇO, P. B., Experimental behavior of FRP strengthened masonry arches», Journal of Composites for Construction, OLIVEIRA, D.V.; BASILIO, I; LOURENÇO, P. B., Experimental behavior of
FRP strengthened masonry arches, Journal of composites for construction. Asce, 2010. FRP strengthened masonry arches, Journal of composites for construction.
Asce. 2010 Asce. 2010

94
PTASZKOWSKA, J., Numerical modelling of masonry vaults strengthened PTASZKOWSKA, J. Numerical modelling of masonry vaults strengthened with PTASZKOWSKA, J., Numerical modelling of masonry vaults strengthened
with transversal diaphragms, Master SAHC Dissertation, UMINHO, transversal diaphragms, tesi de màster, SAHC, UMINHO, Guimaraes, 2013. with transversal diaphragms, Master SAHC Dissertation, UMINHO,
Guimaraes, 2013. Guimaraes, 2013.
RAMAGE, M. H. «Guastavino’s Vault Construction Revisited», Construction
RAMAGE, M. H., Guastavino’s Vault Construction Revisited, Construction History, vol. 22, 2007. RAMAGE, M. H., Guastavino’s Vault Construction Revisited, Construction
History Vol. 22, 2007. History Vol. 22, 2007.
RAMAGE, M. H.; OCHSENDORF, J.; RICH, P.; BELLAMY, J. K.; BLOCK,
RAMAGE, M.H., OCHSENDORF, J., RICH, P., BELLAMY, J.K.,BLOCK, P. «Design and Construction of the Mapungubwe National Park Interpretive RAMAGE, M.H., OCHSENDORF, J., RICH, P., BELLAMY, J.K.,BLOCK,
P., Design and Construction of the Mapungubwe National Park Interpretive Centre, South Africa», African Technology Development Forum. Special Issue: P., Design and Construction of the Mapungubwe National Park Interpretive
Centre, South Africa, African Technology Development Forum Special Issue: Architecture and Development, p. 14-23, octubre 2010a. Centre, South Africa, African Technology Development Forum Special Issue:
architecture and Development, October 2010a, pp 14-23. architecture and Development, October 2010a, pp 14-23.
RAMAGE, M. H.; OCHSENDORF, J.; RICH, P. «Sustainable Shells: New
RAMAGE, M.H., OCHSENDORF, J., RICH, P.,  Sustainable Shells: New African vaults built with soil-cement tiles», Journal of the International RAMAGE, M.H., OCHSENDORF, J., RICH, P.,  Sustainable Shells: New
African vaults built with soil-cement tiles, Journal of the International Association of Shell and Spatial Structures, vol. 51, núm. 4, p. 255-261, African vaults built with soil-cement tiles, Journal of the International
Association of Shell and Spatial Structures, Vol. 51 No. 4 December 2010b, desembre 2010b. Association of Shell and Spatial Structures, Vol. 51 No. 4 December 2010b,
pp 255-261. pp 255-261.
REESE, M. L. Structural Analysis and Assessment of Guastavino Vaulting,
REESE, M. L., Structural Analysis and Assessment of Guastavino Vaulting. primer premi de la Biennal Guastavino, 2010. REESE, M. L., Structural Analysis and Assessment of Guastavino Vaulting.
First Guastavino Biennal Prize. 2010. First Guastavino Biennal Prize. 2010.
RIPPMANN, M.; LACHAUER, L.; BLOCK, P. «Interactive Vault Design»,
RIPPMANN, M., LACHAUER, L., BLOCK, P.,  Interactive Vault International Journal of Space Structures, 27(4), p. 219-230, 2012. RIPPMANN, M., LACHAUER, L., BLOCK, P.,  Interactive Vault
Design, International Journal of Space Structures 27(4): 219-230, 2012. Design, International Journal of Space Structures 27(4): 219-230, 2012.
ROCA, P.; CERVERA, M.; GARIUP, G.; PELÀ, L. «Structural Analysis of
ROCA, P., CERVERA, M.; GARIUP, G., PELÀ, L. Structural Analysis of Masonry Historical Constructions. Classical and Advanced Approaches», ROCA, P., CERVERA, M.; GARIUP, G., PELÀ, L. Structural Analysis of
Masonry Historical Constructions. Classical and Advanced Approaches, Arch. Archives of Computational Methods in Engineering, 17, p. 299-325, 2010. Masonry Historical Constructions. Classical and Advanced Approaches, Arch.
Comput. Methods Engrg. 17, 299–325, 2010. Comput. Methods Engrg. 17, 299–325, 2010.
ROCA, P.; KABELE, P.; LOURENÇO, P. B. «Purpose and Possibilities of
ROCA, P., KABELE, P., LOURENÇO, P. B., Purpose and Possibilities of Structural Analysis», SA2.1, Advanced Masters in Structural Analysis of ROCA, P., KABELE, P., LOURENÇO, P. B., Purpose and Possibilities of
Structural Analysis, SA2.1, Advanced Masters in Structural Analysis of Historical Constructions, 2013. Structural Analysis, SA2.1, Advanced Masters in Structural Analysis of
Historical Constructions, 2013. Historical Constructions, 2013.
ROSSELL, J. «Rafael Guastavino Moreno. Ingenio en la arquitectura del
ROSSELL, J.,Rafael Guastavino Moreno. Ingenio en la arquitectura del s. XIX. siglo xix», Las bóvedas de Guastavino en América, CEHOPU, Instituto Juan ROSSELL, J.,Rafael Guastavino Moreno. Ingenio en la arquitectura del s. XIX.
In Las bóvedas de Guastavino en América. Madrid: CEHOPU, Instituto Juan Herrera, Madrid, 2001. In Las bóvedas de Guastavino en América. Madrid: CEHOPU, Instituto Juan
Herrera. 2001 Herrera. 2001
SENTHIVEL, R.; LOURENÇO P. B. «Finite element modeling of deformation
SENTHIVEL, R.; LOURENÇO P.B., Finite element modeling of deformation characteristics of historical stone masonry shear walls», Engineering SENTHIVEL, R.; LOURENÇO P.B., Finite element modeling of deformation
characteristics of historical stone masonry shear walls, Eng Struct 2009; Structures, 31(9), p. 1930-43, 2009. characteristics of historical stone masonry shear walls, Eng Struct 2009;
31(9):1930-43. 2009 31(9):1930-43. 2009
TORROJA, E. Razón y ser de los tipos estructurales, Consejo Superior de
TORROJA, E., Razón y ser de los tipos estructurales. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1957. TORROJA, E., Razón y ser de los tipos estructurales. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Madrid, 1957. Investigaciones Científicas, Madrid, 1957.
TRUÑÓ, Á. Construcción de bóvedas tabicadas. Editat per Santiago Huerta
TRUÑÓ, Á. Construcción de bóvedas tabicadas. Editado por Santiago Huerta i José Luis González Moreno-Navarro. Instituto Juan de Herrera, Madrid, TRUÑÓ, Á. Construcción de bóvedas tabicadas. Editado por Santiago Huerta
y José Luis González Moreno-Navarro. Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2004. y José Luis González Moreno-Navarro. Madrid: Instituto Juan de Herrera,
2004. 2004.
UNESCO. Convention Concerning the Protection of the World Cultural and
UNESCO, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, París, 1972. UNESCO, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and
Natural Heritage, Paris, 1972 Natural Heritage, Paris, 1972
UNESCO-ICOMOS. The Nara Document on Authenticity, 1994.
UNESCO-ICOMOS, The Nara Document on Authenticity, 1994. UNESCO-ICOMOS, The Nara Document on Authenticity, 1994.
ZARAGOZÁ, A. «Hacia una historia de las bóvedas tabicadas», Zaragozá, A.;
ZARAGOZÁ, A. Hacia una historia de las bóvedas tabicadas, in Zaragozá, Soler, R.; Marín, R. (Ed.), Construyendo bóvedas tabicadas. Actas del Simposio ZARAGOZÁ, A. Hacia una historia de las bóvedas tabicadas, in Zaragozá,
A., Soler, R., Marín, R. (Ed.), Construyendo bóvedas tabicadas. Actas del Internacional sobre Bóvedas Tabicadas, Universitat Politècnica de València, A., Soler, R., Marín, R. (Ed.), Construyendo bóvedas tabicadas. Actas del
Simposio Internacional sobre bóvedas tabicadas. Valencia: Universitat València, 2012. Simposio Internacional sobre bóvedas tabicadas. Valencia: Universitat
Politècnica de València. 2012. Politècnica de València. 2012.

95
Guastavino Biennial 2015

Biennal Guastavino 2015

Bienal Guastavino 2015

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura