Está en la página 1de 10

LỜI NÓI ĐẦU

Trên cơ sở Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP


ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Căn cứ Thông tư số
17/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá
nhân tham gia hoạt động xây dựng và Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 09
năm 2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án
đầu tư xây dựng. Trung tâm thông tin-Bộ xây dựng đã xây dựng Hệ thống thông tin quản
lý cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng trực tuyến toàn quốc cho cá nhân, tổ chức. Phần
mềm được xây dựng chuyên nghiệp theomô hình điện toán đám mây trên nền tảng công
nghệ J2EE hiện đại.

Hệ thống đã chuẩn hóa việc quản lý cấp mã số hành nghề và in các chứng chỉ cho
các địa phương theo một quy trình thống nhất và tập trung, bao gồm các phân hệ:
- Công dân, tổ chức.
- Bộ phận tiếp nhận.
- Tổ sát hạch.
- Hội đồng xét cấp chứng chỉ.
- Quản lý in – cấp chứng chỉ.
- Lãnh đạo đơn vị.
- Quản trị hệ thống.
Tài liệu hướng dẫn này do Trung tâm Thông tin biên soạn, nhằm phục vụ cán bộ
công chức các đơn vị trong toàn quốc sử dụng phần mềm quản lý chứng chỉ hành nghề và
các công dân tổ chức có nhu cầu cấp chứng chỉ, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến
của các địa phương để đáp ứng mục tiêu cải cách hành chính, quản lý nhà nước góp phần
xây dựng chính phủ điện tử.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, tháng 01 năm 2017.

Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng http://ccxd.xaydung.gov.vn


Quy trình cấp chứng chỉ:

Quy trình hồ sơ:


 Bước 1 – Chuẩn bị Hồ sơ xin cấp chứng chỉ
- Cấp mới : Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại
Điều 14 Thông tư17/2016/TT-BXD.
- Cấp lại hoặc Điều chỉnh/bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề: Cá nhân có nhu cầu
cấp lại hoặc Điều chỉnh/bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề gửi 01 bộ hồ sơ theo
quy định tại Điều 17 Thông tư17/2016/TT-BXD.
- Trường hợp nộp trực tuyến thì công dân truy cập website, đăng ký thông tin và nộp hồ
sơ qua mạng, nhận kết quả nộp hồ sơ, nhận số biên nhận hồ sơ.
 Bước 2 – Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Xây dựng.
- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra sự đầy đủ của hồ sơ.
- Khi hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận nhập thông tin hồ sơ cá nhân xin cấp vào máy tính,
in phiếu hẹn trả kết quả hẹn ngày trả kết quả hồ sơ,ngày nhận kết quả, có chữ ký của
bên thụ lý hồ sơ. (Phiếu hẹn hồ sơ được lập thành 02 bản, 01 bản giao người nộp hồ
sơ, 01 bản lưu).
- Trường hợp xét thấy hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ cán bộ tiếp nhận yêu cầu người
nộp hồ sơ mang về bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ.
- Nhân viên tiếp nhận hồ sơ đăng nhập website, chọn chức năng xử lý qua mạng, tiến
hành xử lý hồ sơ theo trình tự quy định, cập nhật trạng thái hồ sơ.Trường hợp nộp
trực tuyến, xem xét hồ sơ hợp lệ thông báo công dân đến nộp trực tiếp bộ hồ sơ bản
chính công chứng để kiểm tra tính đầy đủ pháp lý của hồ sơ. Để thực hiện dịch vụ
công cấp 3, việc nộp hồ sơ bản gốc và trả kết quả có thể thực hiện qua đường bưu
điện giúp công dân chỉ cần phải đến giải quyết trực tiếp một lần.

Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng http://ccxd.xaydung.gov.vn


Không, yêu cầu bổ sung

Nộp
Công dân hồ sơ Bộ phận Kiểm tra tính Đầy Tổ sát
có nhu trực tiếp nhận Thực đầy đủcủa hồ đủ? Đủ hạch
cầu cấp tiếp, hồ sơ hiện sơ
chứng chỉ trực
tuyến
Thực hiện

Viết biên nhận,


Gửi hướng dẫn nộp
tiền

 Bước 3 – Tổ sát hạch kiểm tra và trình Hội đồng đánh giá hồ sơ, tạo danh sách thi sát
hạch.
Thụ lý hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận, kiểm tra lại hồ sơ, nếu chưa đủ, chưa hợp lệ chuyển
lại bộ phận tiếp nhận đối với hồ sơ nộp trực tiếp (đối với hồ sơ nộp trực tuyến thì sẽ trả lại công
dân trực tuyến) để yêu cầu người xin cấp chứng chỉ bổ sung, nếu đầy đủ, hợp lệ trình Hội đồng
xem xét quyết định.
Nhân viên tổ sát hạch đăng nhập website, chọn chức năng xử lý qua mạng, tiến hành xử
lý hồ sơ theo trình tự quy định, cập nhật trạng thái hồ sơ.Trường hợp nộp trực tuyến, xem xét
hồ sơ không hợp lệ thông báo công dân nộp bổ sung trực tuyến.
Lọc hồ sơ từ tổ sát hạch, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề kiểm tra để tạo danh
sách thi và thông báo bằng văn bản hoặc qua thư điện tử.
Hội đồng đăng nhập website, chọn chức năng xử lý qua mạng, tiến hành xử lý hồ sơ
theo trình tự quy định, cập nhật trạng thái hồ sơ.Trường hợp nộp trực tuyến, thông báo công
dân được gửi trực tuyến.

Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng http://ccxd.xaydung.gov.vn


Công dân
có nhu Không, yêu cầu bổ sung (trường hợp công dân nộp trực tuyến)
cầu cấp
chứng chỉ

Không, yêu cầu bổ sung (trường hợp công dân nộp trực tiếp)

Bộ phận Tổ sát Đầy


tiếp nhận Chuyển hạch Thực hiện Kiểm tra hồ
đủ?
hồ sơ hồ sơ sơ

Chuyển thụ lý

Đủ

Hội đồng Trình Hội


xếp thi đồng

 Bước 4 – Tổ sát hạch tổ chức thisát hạch và cập nhật kết quả thi từ phần mềm thi sát
hạch. Hội đồng xét duyệt kết quả đạt sát hạch.
Lọc hồ sơ thi từ hội đồng chuyển sang, tổ sát hạch tổ chức cho thí sinh thi sát hạch theo quy
định đã nêu trong Thông tư và Quy chế.
Sau khi có kết qủa thi, tổ sát hạch cập nhật kết quả vào máy tính. đối với trường hợp thi đỗ,
chuyển hồ sơ sang hội đồng xét duyệt.Loại bỏ trường hợp thi trượt.
Nhân viên tổ sát hạch đăng nhập website, chọn chức năng xử lý qua mạng, tiến hành xử lý
hồ sơ theo trình tự quy định, cập nhật trạng thái hồ sơ.
Hội đồng xét cấp chứng chỉ xem xét trường hợp hợp lệ sẽ chuyển hồ sơ cho bộ phận quản lý
cấp – in chứng chỉ xử lý theo quy định.

Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng http://ccxd.xaydung.gov.vn


Trường hợp xem xét thấy cá nhân chưa có đủ điều kiện năng lực theo quy định, chưa được
đa số thành viên của Hội đồng nhất trí và có ý kiến phản đối liên quan đến việc Hội đồng cần
phúc tra, làm rõ về năng lực thì sẽ không được cấp chứng chỉ.
Hội đồng đăng nhập website, chọn chức năng xử lý qua mạng, tiến hành xử lý hồ sơ theo
trình tự quy định, cập nhật trạng thái hồ sơ.Trường hợp nộp trực tuyến, xem xét hồ sơ không
hợp lệ thông báo công dân lý do loại trực tuyến.

Công dân
có nhu
cầu cấp
chứng chỉ

Trượt

Loại
Tổ sát Kết
Thực hiện Thi sát hạch quả?
hạch

Đỗ

Hội đồng Kết Bộ phận


xét duyệt quả? Đạt quản lý,
cấp chứng
chỉ

 Bước 5 –Chuyển chứng chỉ về Bô để cấp mã số hành nghề,nhận mã số hành nghề từ Bộ


XD, in Chứng chỉ và trình lãnh đạo ký.
Cán bộ quản lý cấp – in chứng chỉ chuyển chứng chỉ về Bộ để cấp mã số hành nghề. Khi
nhân được mã số hành nghề từ Bộ XD, cập nhập thông tin và in chứng chỉ, quyết định cấp
chứng chỉ.
Kiểm tra tính chính xác của các thông tin đã in ra.
Trường hợp đúng : Trình lãnh đạo ký Chứng chỉ, quyết định cấp, lấy dấu…

Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng http://ccxd.xaydung.gov.vn


Trường hợp có sai sót: Nhập hoặc sửa lại các thông tin sai trên máy tính và in lại Chứng chỉ,
quyết định cấp chứng chỉ.
Cán bộ quản lý cấp – in chứng chỉ đăng nhập website, chọn chức năng xử lý qua mạng,
tiến hành xử lý hồ sơ theo trình tự quy định, cập nhật trạng thái hồ sơ.

Hồ sơ
được cấp
chứng chỉ

Sai
Chuyển
hồ sơ

Chuyển Bộ
Bộ phận về Bộ Bộ XD chuyển Nhập hồ In chứng chỉ Kiểm tra?
quản lý, cấp mã cấp mã số trả về sơ vào và quyết
cấp chứng số hành hành nghề địa máy tính định
chỉ nghề trực tuyến phương

Đúng

Bộ phận
quản lý, Lãnh đạo Bộ phận
Chuyển Chuyển
cấp chứng ký quản lý,
hồ sơ hồ sơ
chỉ, lấy cấp chứng
dấu chỉ

 Bước 6 - Trả chứng chỉ tại bộ phận trả kết quả của Sở Xây dựng.
Bộ phận trả kết quả kiểm tra lại một lần nữa.
Trường hợp không có sai sót, trả Chứng chỉ được cấp cho công dân theo giấy hẹn.
Trường hợp có sai sót thì trả lại bộ phận cấp – in chứng chỉ để nhập hoặc sửa lại các thông tin
trên máy tính.

Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng http://ccxd.xaydung.gov.vn


Cán bộ bộ phận trả kết quả đăng nhập website, chọn chức năng xử lý qua mạng, tiến hành
xử lý hồ sơ theo trình tự quy định, cập nhật trạng thái hồ sơ.

Bộ phận Chuyển Bộ phận Kiểm tra? Cá nhân


Chứng chỉ tiếp nhận Đúng có nhu
quản lý,
cấp chứng được cấp /trả hồ sơ cầu cấp
chỉ chứng chỉ

Sai

Quy trình đăng ký thi sát hạch:

Quy trình hồ sơ:


 Bước 1 – Chuẩn bị Hồ sơ xin đăng ký thi sát hạch.
- Cá nhân đăng ký thi sát hạch gửi 01 bộ hồ sơ theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư số
17/2016/TT-BXD.
- Trường hợp nộp trực tuyến thì công dân truy cập website, đăng ký thông tin và nộp hồ
sơ qua mạng, nhận kết quả nộp hồ sơ, nhận số biên nhận hồ sơ.
 Bước 2 – Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Xây dựng.
- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra sự đầy đủ của hồ sơ.
- Khi hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận nhập thông tin hồ sơ cá nhân xin cấp vào máy tính,
in phiếu hẹn trả kết quả hẹn ngày trả kết quả hồ sơ,ngày nhận kết quả, có chữ ký của
bên thụ lý hồ sơ. (Phiếu hẹn hồ sơ được lập thành 02 bản, 01 bản giao người nộp hồ
sơ, 01 bản lưu).
- Trường hợp xét thấy hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ cán bộ tiếp nhận yêu cầu người
nộp hồ sơ mang về bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ.

Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng http://ccxd.xaydung.gov.vn


- Nhân viên tiếp nhận hồ sơ đăng nhập website, chọn chức năng xử lý qua mạng, tiến
hành xử lý hồ sơ theo trình tự quy định, cập nhật trạng thái hồ sơ. Trường hợp nộp
trực tuyến, xem xét hồ sơ hợp lệ thông báo công dân đến nộp trực tiếp bộ hồ sơ bản
chính công chứng để kiểm tra tính đầy đủ pháp lý của hồ sơ. Để thực hiện dịch vụ
công cấp 3, việc nộp hồ sơ bản gốc và trả kết quả có thể thực hiện qua đường bưu
điện giúp công dân chỉ cần phải đến trực tiếp một lần để sát hạch.

Không, yêu cầu bổ sung

Nộp
Công dân hồ sơ Bộ phận Kiểm tra tính Đầy Hội đồng
có nhu trực tiếp nhận Thực đầy đủ của đủ? Đủ tạo danh
cầu thi sát tiếp, hồ sơ hiện hồ sơ sách thi
hạch trực
tuyến
Thực hiện

Viết biên nhận,


Gửi hướng dẫn nộp
tiền

 Bước 3 –Hội đồng đánh giá hồ sơ, tạo danh sách thi sát hạch.
Lọc hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận chuyển sang, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề
kiểm tra để tạo danh sách thi và thông báo bằng văn bản hoặc qua thư điện tử.
Hội đồng đăng nhập website, chọn chức năng xử lý qua mạng, tiến hành xử lý hồ sơ
theo trình tự quy định, cập nhật trạng thái hồ sơ. Trường hợp nộp trực tuyến, thông báo công
dân được gửi trực tuyến.

Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng http://ccxd.xaydung.gov.vn


Công dân
có nhu
cầu thi sát
hạch

Tổ sát
Bộ phận Hội đồng Chuyển danh hạch
Chuyển Thực hiện Thi sát hạch
tiếp nhận tạo danh sách thi
hồ sơ hồ sơ sách thi

 Bước 4 – Tổ sát hạch tổ chức thisát hạch và cập nhật kết quả thi từ phần mềm thi sát
hạch.
Lọc hồ sơ thi từ hội đồng chuyển sang, tổ sát hạch tổ chức cho thí sinh thi sát hạch theo quy
định đã nêu trong Thông tư và Quy chế.
Sau khi có kết qủa thi, tổ sát hạch cập nhật kết quả vào máy tính. đối với trường hợp thi đỗ,
chuyển hồ sơ sang bộ phận trả kết quả.Loại bỏ trường hợp thi trượt.
Nhân viên tổ sát hạch đăng nhập website, chọn chức năng xử lý qua mạng, tiến hành xử lý
hồ sơ theo trình tự quy định, cập nhật trạng thái hồ sơ.

Công dân
có nhu
cầu thi sát
hạch

Trượt

Kết Bộ phận Công dân


Tổ sát Trả kết
Thực hiện Thi sát hạch quả? Đỗ Trả kết quả có nhu
hạch quả cầu thi sát
hạch

Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng http://ccxd.xaydung.gov.vn


 Bước 5 - Trả kết quả sát hạch tại bộ phận trả kết quả của Sở Xây dựng.
Bộ phận trả kết quả kiểm tra lại một lần nữa.
Trường hợp không có sai sót, trả kết quảthi sát hạch cho công dân theo giấy hẹn.
Trường hợp có sai sót thì nhập hoặc sửa lại các thông tin trên máy tính.

Tổ sát Chuyển Bộ phận Kiểm tra? Cá nhân


kết quả đạt trả kết quả Đúng có nhu
hạch
sát hạch cầu thi sát
hạch

Sai

Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng http://ccxd.xaydung.gov.vn